Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Østre Stationsvej 1 Postboks Odense C Telefon Telefax Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Årsregnskabet Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling Drøftelser med ledelsen om besvigelser Væsentlige områder Særlige forhold 3 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet Generelle bemærkninger Områdespecifikke bemærkninger Forvaltningsrevision Lovpligtig forvaltningsrevision Dyberegående forvaltningsrevision Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Andre opgaver Afslutning Konklusion på den udførte revision Erklæring 15 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. 16

3 Deloitte 1 Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Vi har for året 2006 endvidere afgivet følgende revisionsberetning og redegørelser: Revisionsberetning for 2006 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion Redegørelse til Socialministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 samt bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni 2004 Redegørelse til ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nr. 119 af 24. februar 2005 Redegørelse til Told- og Skattestyrelsen for 2006, jf. bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 Redegørelse til Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar Årsregnskabet Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. maj 2007 overdraget årsregnskabet til revision. Vi har den 31. juli 2007 afsluttet revisionen af det af økonomiudvalget aflagte årsregnskab for 2006 for Ryslinge Kommune. Det af os reviderede årsregnskab, omfattende siderne 4 til 20 i Årsregnskab 2006 og siderne 3 til 68 i Regnskab Oversigter og bilag, består af: Årets resultat og den økonomiske status Regnskabsbemærkninger Udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Anvendt regnskabspraksis Noter til regnskabet Hovedoversigt til regnskab Regnskabssammendrag Finansiel status Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Fortegnelse over garanti- og kautionsforpligtelser Regnskab for den kirkelige ligning

4 Deloitte 2 Opgørelse af kloakfonden Overførte uforbrugte bevillinger Fortegnelse over anlægsarbejder Regnskabsoversigt 1.1 Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling I revisionsberetningen for 2003 vedrørende årsregnskabet er revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil. 1.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at kommunen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. 1.3 Væsentlige områder Ved vores rapportering i denne beretning er der i øvrigt ikke specifikt redegjort for de revisionshandlinger, vi har foretaget under de enkelte områder. Såfremt de enkelte områder har givet anledning til bemærkninger, er disse anført i afsnit 2. Ud fra vores kendskab til kommunen har vi særligt gennemgået følgende væsentlige områder: Kasseområdet Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn/servicebesøg ved kommunens hovedkasse den 2. november Løn På grund af lønområdets beløbsmæssige vægt er der foretaget særskilt revision af dette område. Vores revision har omfattet: 1. Revision af de interne forretningsgange og kontroller Revisionen er udført med henblik på at vurdere forretningsgangenes effektivitet til at forebygge og finde fejl samt for at vurdere de interne kontroller, der tager sigte på, at dokumentationen for den foretagne sagsbehandling er i orden.

5 Deloitte 3 2. Sagsbehandling samt lønudbetaling Vi har ved udvælgelse fra lønsystemet udvalgt os et antal tjenestemænd, funktionærer, tjenestemandspensioner og timelønnede inden for kommunens forskellige forvaltningsområder. For de udvalgte personer har vi gennemgået og sammenholdt de udbetalte lønninger, tillæg, diæter og reguleringer mv. med lønkontorets sagsakter samt det fra Kommunernes Landsforening modtagne kontrolmateriale i form af lønoverenskomster, lønoversigter og cirkulæreskrivelser angående konkrete afgørelser mm Gennemgang af generelle it-kontroller Formålet med gennemgangen er at vurdere, om de generelle it-kontroller er betryggende, det vil sige, om kommunen opfylder de krav, som må forventes ud fra en revisionsmæssig betragtning Sociale områder med statsrefusion Vores revision af sociale områder har blandt andet omfattet en gennemgang af sagsbehandlingen og er udført i overensstemmelse med ressortministeriets retningslinier, jf. særskilte beretning herom Udligning, tilskud og skatter Tilskud og udligning er sammenholdt med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede opgørelser. Endvidere er kommunens person- og selskabsskatteindtægter sammenholdt med de fra Told- og Skattestyrelsen modtagne opgørelser. 1.4 Særlige forhold Erklæring fra KMD Vi har, jf. revisionsberetning for 2006 vedrørende sociale udgifter, side 3, punkt 1.8, modtaget de deri nævnte erklæringer fra KMD Det udgifts- og omkostningsbaseret årsregnskab I revisionsberetningen for 2005 pkt anførte vi: "Som følge af Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav om gradvis overgang til anvendelse af omkostningsbaserede principper i årsregnskabet for 2004 og en foreløbig uændret anvendelse af udgiftsbaserede principper i budgettet indeholder årsregnskabet både udgifts- og omkostningsbaserede oversigter (regnskabs- og resultatopgørelse). Den væsentligste forskel på det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab relaterer sig primært til behandlingen af anlægsaktiver - aktiver, som forbruges i produktionen over en periode på mere end et år - samt hensættelser.

6 Deloitte 4 Anvendt regnskabspraksis vedrørende det omkostningsbaserede regnskab og ændringerne fra årsregnskabet 2003 til regnskab 2004 er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar Principperne for udfærdigelsen af den udgiftsbaserede resultatopgørelse følger de hidtidige principper. Forskellen mellem den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse og den omkostningsbaserede resultatopgørelse fremgår af specifikation til årsregnskabet. Ved den omkostningsbaserede resultatopgørelse er der indregnet afskrivninger og ændringer i hensættelserne, mens investeringer ikke føres i resultatopgørelsen, men er ført som tilgang i balancen og afskrives over levetiden. I vores revisionsberetning af 20. juni 2005 om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 beskrev vi de usikkerheder, der er forbundet med at indregne åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 som følge af den manglende registrering og dermed sikkerhed vedrørende investeringer foretaget tidligere år. Idet der kun er krav om opbevaring af leverandørbilag og lignende i 5 regnskabsår, indeholdt åbningsbalancen nødvendigvis en række usikkerheder, idet dokumentationen for oprindelige anskaffelsessummer ikke nødvendigvis er dokumenteret ved bilag for investeringer foretaget før Ligeledes er de fastsatte levetider afgørende for værdiansættelsen. En ændring i levetiderne vil således have en afgørende betydning for den optagne værdi. Disse usikkerheder bliver som nævnt reduceret over tid, i takt med at disse anlægsaktiver vil udgøre en mindre del af kommunens samlede anlægsaktiver." Ovenstående er også gældende for Opstilling af årsregnskabet er ændret væsentligt fra 2005 til Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen af årsregnskabet har givet anledning til 6 generelle bemærkninger (revisionsbemærkningerne 7-12) Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Som et led i revisionen har vi fulgt op på de uafklarede revisionsbemærkninger, som fremgår af revisionsberetningerne vedrørende tidligere år. De uafklarede revisionsbemærkninger vedrørende tidligere år er kort referet med kursiv. Vores bemærkninger hertil er efterfølgende angivet med almindelig skrifttype.

7 Deloitte 5 Revisionsbemærkning nr. 2, 2004 Det er vores opfattelse, at der fortsat henstår et meget omfattende arbejde med henblik på at sikre, at præsentationen af kommunens regnskabsoplysninger lever op til de krav og anbefalinger, der er givet i forbindelse med indførslen af det omkostningsbaserede regnskab. Således er det vores opfattelse, at følgende bør indarbejdes i det omkostningsbaserede regnskab: Ledelsens regnskabspåtegning Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Omkostningsbaseret resultatopgørelse Noter Det er vores opfattelse at regnskabet for såvel 2005 som 2006 i højere grad end i 2004 lever op til de krav og anbefalinger, der er givet i forbindelse med indførelsen af det omkostningsbaserede regnskab, men præsentationen samt kvalitetssikringen af regnskabsoplysningerne kunne være bedre. Anvendt regnskabspraksis fremgår af side 12 og 13 i regnskabet og beskrivelsen er yderst kortfattet og er efter vores opfattelse ikke så informativ, at regnskabslæseren med indsigt i de kommunale regnskabsprincipper får et tilstrækkeligt grundlag til fortolkning af regnskab. Afsnittet burde efter vores opfattelse placeres før regnskabsopgørelsen. Revisionsbemærkning nr. 5, 2004 Betalingssystemer I forbindelse med vores revision af betalingssystemer har vi konstateret, at der i enkelte tilfælde er personsammenfald mellem personen, der har A-fuldmagt til konti, og personen, der foretager afstemninger af samme bankkonti. Der er således ikke etableret en forretningsgang, der sikrer mod besvigelser. Endvidere har vi konstateret, at der kun i meget begrænset omfang foretages ændringer af passwords til bankernes betalingssystemer. I forbindelse med vores kasseeftersyn har vi i lighed med 2005 konstateret, at det forsat kun er i meget begrænset omfang der foretages ændringer af password til bankernes betalingssystemer, vi anbefaler, at password ændres løbende, eller at der foretages kontrol af logbog for anvendelse af bankernes betalingssystemer. Revisionsbemærkning nr. 1, 2005 Den finansielle status / statusbalancen der fremgår på side 12 i "oversigter og bilag" er fejlbehæftet, idet balancen pr. 1. januar 2005 ikke stemmer overens med balancen pr. 31. december Der er en difference på t.kr.

8 Deloitte 6 Vi har i forbindelse med revisionen for 2005 fået oplyst, at årsagen til differencen skyldes, at man ikke anvender KMD's anlægsmodul, og derfor indregner årets tilgange som primoreguleringer. Det er efter vores opfattelse kritisabelt, at den i regnskabet trykte balance ikke er reguleret, således at primobalancen 2005 er i overensstemmelse med ultimobalancen Det er endvidere kritisabelt, at der i regnskabet ikke er redegjort for den manglende sammenhæng til regnskabet I skrivelse af 1. juni 2007 fra Statsforvaltningen Syddanmark er anført: " for så vidt angår bemærkning nr. 1, går statsforvaltningen ud fra, at regnskabet for 2006 vil indeholde en redegørelse for den forventede forskel på balancen 31. december 2005 og balancen 1. januar 2006, ligesom det fremgår, at regnskab 2006 vil indeholde de oplysninger, hvorom der er gjort bemærkning, jf. revisionsbemærkning nr. 2-5". En sådan redegørelse er ikke indeholdt i regnskabet for Der er fortsat difference mellem balancen pr. 1. januar 2006 og ultimo 2005, jf. regnskabet 2005, side 12. Differencen er t.kr. og kan specificeres således: Aktiver Langfristede tilgodehavender Ultimo Primo Difference t.kr. t.kr. t.kr. 24 Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsv. 28 Boligformål (17.908) 29 Erhvervsformål (7.068) Anlægsaktiver 81 - Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner mm Inventar (3.143) 84 - Anlægsarbejder under udførsel Omsætningsaktiver 87 - Grunde og bygninger til videresalg (211) I alt

9 Deloitte 7 Passiver Egenkapital Ultimo Primo Difference t.kr. t.kr. t.kr Takstfinansierede aktiver Aktiver vedr. selvejende institutioner Skattefinansierede aktiver Balancekonto (24.620) (41.204) (16.584) Langfristet gæld 79 - Gæld vedr. finansielt leasede aktiver (3.189) I alt Revisionsbemærkning nr. 2, 2005 I henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem afsnit e fremgår det at regnskabet, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, skal indeholde bemærkninger. I de generelle bemærkninger skal der foretages en sammenligning af det faktiske forløb i regnskabsåret med de generelle planlægningsforudsætninger, bl.a. om pris- og lønudvikling, som lå til grund for budgetvedtagelsen. I de specielle bemærkninger redegøres der mere detaljeret for de konstaterede afvigelser mellem regnskabs- og bevillingsbeløb. I modsætning til tidligere år indeholder regnskabet ikke de specielle bemærkninger. Vi finder det særdeles kritisabelt at kommunen har fravalgt at medtage de specielle bemærkninger, udover at det ikke er i overensstemmelse med Indenrigs- og sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem, er det efter vores opfattelse en væsentlig svækkelse af informationsværdien af regnskabet. Som blandt andet medfører, at der ikke redegøres for baggrunden for de mange væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskabet. Vi skal i samme forbindelse anbefale kommunalbestyrelsen at anmode administrationen om at udarbejde de specielle bemærkninger, idet disse efter vores opfattelse udgør et væsentligt element i kommunalbestyrelsens grundlag for at vurdere den økonomiske styring af kommunen. I regnskabet for 2006 side 5 og 6 er der medtaget "Regnskabsbemærkninger". Regnskabsbemærkningerne er ikke særlig informative, f.eks. anført hvorfor der er afvigelser. I budget- og regnskabssystemet fremgår, at der i de generelle bemærkninger skal foretages en sammenligning af det faktiske forløb i regnskabsåret med de generelle planlægningsforudsætninger, bl.a. om pris- og lønudviklingen, som lå til grund for budgetvedtagelsen. Der skal redegøres for de regnskabsmæssige konsekvenser af afvigelser mellem det faktiske og det forudsatte forløb. I de specielle bemærkninger redegøres mere detaljeret for de konstaterede afvigelser mellem regnskabs- og bevillingsbeløb.

10 Deloitte 8 For 2006 er afvigelserne: Afvigelse mellem regnskab Oprindeligt Ajourført og ajourført Regnskab budget budget budget (netto) (netto) (netto) (netto) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Drift inkl. statsrefusion (Udgiftsbaseret) Byudvikling Forsyningsvirksomheder (3.154) (2.236) (2.236) 918 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur (3.146) Social- og sundhedsvæsen Administration mv Renter (819) 810 (1.871) Finansiering ekskl. lån ( ) ( ) ( ) Drift inkl. statsrefusion i alt (14.345) (2.740) (4.281) Anlæg Byudvikling (8.037) (1.636) (1.363) Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur (272) Social- og sundhedsvæsen (48.849) Administration mv (993) Anlæg i alt (35.879) Lånefinansiering Afdrag på lån (1.894) Låneoptagelse (52.468) (3.774) Lånefinansiering i alt (49.223) (2.483) I alt (7.712) Revisionsbemærkning nr. 3, 2005 På side 70 i "oversigter og bilag" er der medtaget en omkostningsbaseret balance, balancen er ikke i overensstemmelse med Ryslinge Kommunes faktiske balance. I lighed med den finansielle status er primobalancen fejlbehæftet. Derudover balancerer balancen ikke idet aktivsummen ikke modsvares af passivsummen. Differencen mellem aktiver og passiver udgør t.kr. pr. 31. december 2005.

11 Deloitte 9 Differencen skyldes, at Ryslinge Kommune forsat har beløb bogført på hovedkonto 9.28 Boligformål og 9.29 Erhvervsformål, disse hovedkonti er nedlagt i forbindelse med indførelsen af det omkostningsbaserede regnskab og skal indregnes under hovedkonto 9.87 Grunde og bygninger til videresalg. I regnskabet for 2006 stemmer balancen (aktiver og passiver) for såvel 2006 som sammenligningsåret 2005, men egenkapital for 2005 i 2006 regnskabet stemmer ikke umiddelbart med 2005 egenkapitalen i 2005-regnskabet. I note 14 i regnskabet for 2006 anføres såvel en primosaldo på balancekontoen på t.kr. som en egenkapital 1. januar 2006 på t.kr. Revisionsbemærkning nr. 4, 2005 Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at opgørelsen af forpligtelser i enkelte tilfælde er mangelfuld. I opgørelsen vedrørende kautions- og gældsforpligtelser er restgæld vedrørende Oasen oplyst til t.kr., den korrekte restgæld er t.kr., i opgørelsen af leje- og leasingforpligtelser er opgørelsen fejlbehæftet med 188 t.kr. Forholdet anses for afklaret. Revisionsbemærkning nr. 5, 2005 Det er som følge af ovenstående bemærkninger nr. 1 4, sammenfattende vores vurdering at regnskabsaflæggelsen for 2005 bærer præg af manglende omhu og kvalitetssikring. Vi skal i den forbindelse anbefale, at der fremadrettet bliver sat øget fokus på en korrekt regnskabsrapportering. Forholdet er på nogle områder fortsat relevant, men pga. den nye kommunestruktur og dermed udarbejdelse af regnskab i nyt regi ikke længere aktuelt Revisionsbemærkninger for 2006 For revisionsbemærkningerne 1-4 henvises til: Revisionsberetning for 2006 vedrørende Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. For revisionsbemærkning 5 henvises til: Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 samt bekendtgørelse nr. 575 af 22. juni 2004 (mærket bilag 2). For revisionsbemærkning 6 henvises til: Redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 (mærket bilag 3). Vi har endvidere fremsendt servicebrev vedrørende gennemført revision af sociale områder for 2006, dateret 29. december 2006.

12 Deloitte 10 Forsyningsvirksomhed revisionsbemærkning nr. 7, 2006 Forrentningen med forsyningsvirksomheder skal ifølge bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med forsyningsvirksomheder 2, stk. 1 svare til markedsrenten. Ryslinge kommune har anvendt rentesatsen 2%. På trods af at det i regnskabet er anført, at administrationsbidrag på forsyningsområderne er beregnet på grundlag af det faktiske timeforbrug, har vi konstateret, at administrationsbidraget ikke er bogført. Dermed mangler indtægten fra administrationsbidraget på det skattefinansierede område, og udgiften til administrationsbidragene mangler på de enkelte forsyningsområder. Det betyder samtidig, at kommunens mellemværende med forsyningsområderne bør reguleres svarende til det manglende administrationsbidrag. Afstemning af statusposter revisionsbemærkning nr. 8, 2006 Det har ikke været muligt at få forelagt afstemning/specifikation af lønposter. Vedrørende tilgodehavende, (f.eks. konto 9.14) er der ikke overensstemmelse med saldi udvisende i henholdsvis debitorsystemet og finansiel status. Indkomstskatterestancer på konto 9.13, t.kr., er ikke afskrevet i 2006-regnskabet. Vi har fået oplyst, at de vil blive ført væk i forbindelse med åbningsbalancen for Registrering af lån revisionsbemærkning nr. 9, 2006 Kommunen har optaget lån 16. december 2003 med hovedstol på kr. og 1. september 2004 med hovedstol kr. disse 2 lån er dog først opført (registreret) som låneoptagelse i Det er oplyst, at lånene vedrører et kommunalt ældreboligprojekt, hvor Boplan har været byggerådgivere. De løbende byggeudgifter er holdt uden for kommunens bogføring frem til 2006, hvor anlægsudgifterne er bogført på grundlag af anlægsregnskab udarbejdet af rådgiverne. Lånene er indsat i bank, hvorfra anlægsudgifterne er blevet betalt. Efter vores opfattelse skal lån og anlægsudgifter bogføres i takt med optagelse/udførelse. Materielle anlægsaktiver revisionsbemærkning nr. 10, 2006 Af anlægsoversigten fremgår, at der er tilgange på t.kr., men disse fremgår ikke af omregningstabellen. I omregningstabellen er regulering for tilgange anført med 0 kr. Efter vores opfattelse burde tilgangene have fremgået heraf. I pengestrømsopgørelsen side 10 er tilgange anført til 0 kr. Anlægsoversigten er mangelfuld, idet aktivernes kostpris og afskrivning tidligere år ikke fremgår. Fritvalgspriser revisionsbemærkning nr. 11, 2006 I note 15 er kommunens fritvalgspriser anført. Der er dog anført, at der ikke foretages efterkalkulation af anvendte takster i Vi er blevet oplyst om, at der efterfølgende er foretaget en efterkalkulation for 2005 og 2006, og denne har været forelagt for kommunalbestyrelsen i august 2007 og godkendt.

13 Deloitte 11 Egenkapital revisionsbemærkning nr. 12, 2006 Udviklingen i kommunens egenkapital er vist i note 11. Primo egenkapitalen stemmer ikke umiddelbart til ultimo 2005-egenkapitalen. Oversigten er uoverskuelig og positiv egenkapital angives med minus. Herudover er der primosaldokorrektion med en henvisning uden der findes en sådan, ligesom der flere steder står "diverse reguleringer". Sammenhængen bør efter vores opfattelse være bedre og klarere. 2.2 Områdespecifikke bemærkninger Revisionen har givet anledning til yderligere 6 bemærkninger. Bemærkning 1-6 fremgår som tidligere nævnt af revisionsberetningen vedrørende sociale udgifter Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Revisionsbemærkning nr. 6, 2005 Bemærkningen vedrører beregningsgrundlag mm. for fritvalgsordningen efter servicelovens 75. Ifølge skrivelse af 1. juni 2007 fra Statsforvaltningen Syddanmark, side 3, anmodes der således om: "Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune bedes derfor træffe afgørelse vedrørende den pågældende revisionsbemærkning nr. 6". Vi henviser hertil samt til vores revisionsbemærkning for 2006, revisionsbemærkning nr Revisionsbemærkning for 2006 Vi har i "Uafhængig revisionserklæring på saldoopgørelsen af momsrefusion" taget forbehold. Erklæringen er dateret den 27. april Forbeholdet lyder således: " Forbehold Bekendtgørelsens 71, 75 c, stk. 6 blev fra 1. juli 2006 omfattet af den kommunale og amtskommunale udligningsordning. Ryslinge Kommune har ikke fået adskilt bogføringen, således at der skelnes mellem udgifter afholdt henholdsvis før og efter 1. juli og dermed er momsen hjemtaget vedrørende udgifter til personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp) ikke opgjort korrekt. Vi tager derfor forbehold for de opgjorte momsudgifter vedrørende personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp). Ryslinge Kommune har ikke hjemtaget momsandel vedrørende udgifter til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge samt forebyggende foranstaltninger (funktion 5.20 og 5.21, art 4.0), der kan henføres til selvejende institutioner uden driftsoverenskomst med kommuner eller amt. Der er afholdt udgifter på kr. under funktion Vi har fået oplyst, at kommunen er ved at afklare, hvorvidt der burde være hjemtaget momsandel af udgifterne. Vi tager derfor forbehold for de opgjorte momsudgifter vedrørende funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge."

14 Deloitte Forvaltningsrevision 3.1 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af den løbende finansielle revision ved, at de finansielle revisionsmål udvides med forvaltningsrevisionens revisionsmål. Forvaltningsrevisionen har omfattet vores vurdering af, om der er udvist skyldige økonomiske hensyn, og at der er disponeret i overensstemmelse med de overordnede målsætninger således, som de er udtrykt blandt andet i de vedtagne bevillinger og i budgetforudsætningerne. Herudover har vi særskilt foretaget analyse på det sociale område, således som det fremgår af beretning og redegørelse vedrørende de sociale områder. 3.2 Dyberegående forvaltningsrevision Der har ikke været aftaler omkring dyberegående forvaltningsrevisionsanalyser i året, udover den krævede redegørelse til beskæftigelsesministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 samt bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni Øvrige oplysninger 4.1 Ledelsens regnskabserklæring Der er ikke indhentet regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2006, idet "organisationen" vedrørende Ryslinge kommune ikke eksisterer længere efter kommunesammenlægningen. 4.2 Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Til brug for vores revision har vi modtaget kopi af kommunalbestyrelsens mødereferater. Vi har endvidere påset, at kommunen på alle væsentlige områder overholder god bogføringsskik, idet vi dog samtidig skal henvise til foranstående revisionsbemærkninger. 4.3 Andre opgaver Siden afgivelsen af vores revisionsberetning for 2005 vedrørende årsregnskabet har vi: udarbejdet servicebrev vedrørende gennemført revision af sociale områder for 2006, dateret 29. december 2006 udarbejdet specifikke revisionserklæringer og -påtegninger mv. jf. bilag 1. udarbejdet sociale beretninger og redegørelser for 2006

15 Deloitte Afslutning 5.1 Konklusion på den udførte revision Vi kan forsyne årsregnskabet med nedenstående revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning om forskel vedr. primobalance, idet vi samtidig skal henvise til revisionsbemærkningerne i punkt 2. "Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune Vi har revideret årsregnskabet for Ryslinge Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse, Finansieringsoversigt, Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, Regnskabsoversigt og Bemærkninger til regnskabet. Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, omregningstabel, pengestrømsopgørelse, anlægsoversigt og oversigt over Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser. Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt og redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

16 Deloitte 14 Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og kommunens revisionsregulativ. Standarderne kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. Supplerende oplysning Kommunens egenkapital jf regnskabet stemmer ikke overens med kommunens egenkapital pr. 1. januar 2006, jf regnskabet. Endvidere er primobalancen reguleret med t.kr. i forhold til ultimo 2004, dette skyldes primært indregning af anlægsaktiver mm., der er anskaffet i 2006 og fejlagtigt præsenteret som primoværdi." Ryslinge Kommune er i forbindelse med kommunesammenlægningen blevet en del af den nye Faaborg-Midtfyn Kommune. Med afgivelse af nærværende beretning anser vi vores hverv som sagkyndig revisor for Ryslinge Kommune for afsluttet og fratræder dermed fra denne dato.

17 Deloitte Erklæring Ifølge lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Odense, den 14. august 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Knage Nielsen statsautoriseret revisor

18 Deloitte 16 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og - påtegninger mv. Statslige myndigheder mv. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Opgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret Kompensation af den amtskommunale grundskyldspromille Socialministeriet Kommunepulje Frem Integration af brugere med behandlingsdom og andre svært syge Midler til koordinationsudvalg endelig opgørelse over uforbrugte midler i Beroligende effekt ved adgang til beskyttende udenomsarealer for demente Boliglån løbende restafregning 2. halvår Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet samt Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender Endelig afregning af statsrefusion for Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration Anmodning om statsrefusion og tilskud på integrationsområdet for Kunststyrelsen Ryslinge Kommunale Musikskole, regnskabsskema Andre Slutafregning over amtskommunal ejendomsskat lkn/doh T:\AFD2400\120734\120734rb0702.doc

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Bolignet Frugtvangen CVR-nr Årsrapport regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Bolignet Frugtvangen CVR-nr. 18 02

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008

ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSBOLIGFORENINGEN HESTIA, GUG ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: ERKLÆRINGER m.v. Hovedoplysninger 2 Administrators påtegning.. 3 Ledelsespåtegning.. 3 Revisionspåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Virksund Lystbådehavn

Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn CVR-nr. 74 71 00 18 Årsregnskab for 2010 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent Klient nr. 5745 5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ

Andelsboligforeningen Blommegrenen. Blommegrenen , 5220 Odense SØ Andelsboligforeningen Blommegrenen Blommegrenen 241-279, 5220 Odense SØ Årsrapport for 2006 =U ERNST &YOUNG INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning l Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport

Den selvejende institution Langelands Golfbane. 12. Årsrapport Den selvejende institution Langelands Golfbane 12. Årsrapport for perioden 1.1. 2010 til 31.12. 2010 Indholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Indhold Regnskabsprincipper Revisionspåtegning

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg

Rødskebølle Skydebaneforening. Bodøvej Svendborg Rødskebølle Skydebaneforening Bodøvej 22 5700 Svendborg Årsrapport for perioden 1. januar 31. december 2016 2 Bestyrelsens erklæring: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for år 2016 for Rødskebølle

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup. Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26, 8541 Skødstrup Årsrapport for perioden 1/7 2006 30/6 2007 (2. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens årsberetning og påtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark Beretning om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Region Syddanmark Beretning om

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2006 18. regnskabsår Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD

COLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD CLLIERS HA,'\iS VESTEHGAARD Ejerforeningen 38-40,8000 Arhus C CVR-nr. 19903745 Arsrapport for 2008 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2009 Dirigent Ejerforeningen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2009 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere