Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Østre Stationsvej 1 Postboks Odense C Telefon Telefax Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Årsregnskabet Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling Drøftelser med ledelsen om besvigelser Væsentlige områder Særlige forhold 3 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet Generelle bemærkninger Områdespecifikke bemærkninger Forvaltningsrevision Lovpligtig forvaltningsrevision Dyberegående forvaltningsrevision Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Andre opgaver Afslutning Konklusion på den udførte revision Erklæring 15 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. 16

3 Deloitte 1 Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Vi har for året 2006 endvidere afgivet følgende revisionsberetning og redegørelser: Revisionsberetning for 2006 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion Redegørelse til Socialministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 samt bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni 2004 Redegørelse til ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration nr. 119 af 24. februar 2005 Redegørelse til Told- og Skattestyrelsen for 2006, jf. bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 Redegørelse til Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar Årsregnskabet Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. maj 2007 overdraget årsregnskabet til revision. Vi har den 31. juli 2007 afsluttet revisionen af det af økonomiudvalget aflagte årsregnskab for 2006 for Ryslinge Kommune. Det af os reviderede årsregnskab, omfattende siderne 4 til 20 i Årsregnskab 2006 og siderne 3 til 68 i Regnskab Oversigter og bilag, består af: Årets resultat og den økonomiske status Regnskabsbemærkninger Udgiftsbaseret regnskab Omkostningsbaseret regnskab Anvendt regnskabspraksis Noter til regnskabet Hovedoversigt til regnskab Regnskabssammendrag Finansiel status Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Ejendomsfortegnelse Fortegnelse over garanti- og kautionsforpligtelser Regnskab for den kirkelige ligning

4 Deloitte 2 Opgørelse af kloakfonden Overførte uforbrugte bevillinger Fortegnelse over anlægsarbejder Regnskabsoversigt 1.1 Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling I revisionsberetningen for 2003 vedrørende årsregnskabet er revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil. 1.2 Drøftelser med ledelsen om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at kommunen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. 1.3 Væsentlige områder Ved vores rapportering i denne beretning er der i øvrigt ikke specifikt redegjort for de revisionshandlinger, vi har foretaget under de enkelte områder. Såfremt de enkelte områder har givet anledning til bemærkninger, er disse anført i afsnit 2. Ud fra vores kendskab til kommunen har vi særligt gennemgået følgende væsentlige områder: Kasseområdet Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn/servicebesøg ved kommunens hovedkasse den 2. november Løn På grund af lønområdets beløbsmæssige vægt er der foretaget særskilt revision af dette område. Vores revision har omfattet: 1. Revision af de interne forretningsgange og kontroller Revisionen er udført med henblik på at vurdere forretningsgangenes effektivitet til at forebygge og finde fejl samt for at vurdere de interne kontroller, der tager sigte på, at dokumentationen for den foretagne sagsbehandling er i orden.

5 Deloitte 3 2. Sagsbehandling samt lønudbetaling Vi har ved udvælgelse fra lønsystemet udvalgt os et antal tjenestemænd, funktionærer, tjenestemandspensioner og timelønnede inden for kommunens forskellige forvaltningsområder. For de udvalgte personer har vi gennemgået og sammenholdt de udbetalte lønninger, tillæg, diæter og reguleringer mv. med lønkontorets sagsakter samt det fra Kommunernes Landsforening modtagne kontrolmateriale i form af lønoverenskomster, lønoversigter og cirkulæreskrivelser angående konkrete afgørelser mm Gennemgang af generelle it-kontroller Formålet med gennemgangen er at vurdere, om de generelle it-kontroller er betryggende, det vil sige, om kommunen opfylder de krav, som må forventes ud fra en revisionsmæssig betragtning Sociale områder med statsrefusion Vores revision af sociale områder har blandt andet omfattet en gennemgang af sagsbehandlingen og er udført i overensstemmelse med ressortministeriets retningslinier, jf. særskilte beretning herom Udligning, tilskud og skatter Tilskud og udligning er sammenholdt med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede opgørelser. Endvidere er kommunens person- og selskabsskatteindtægter sammenholdt med de fra Told- og Skattestyrelsen modtagne opgørelser. 1.4 Særlige forhold Erklæring fra KMD Vi har, jf. revisionsberetning for 2006 vedrørende sociale udgifter, side 3, punkt 1.8, modtaget de deri nævnte erklæringer fra KMD Det udgifts- og omkostningsbaseret årsregnskab I revisionsberetningen for 2005 pkt anførte vi: "Som følge af Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav om gradvis overgang til anvendelse af omkostningsbaserede principper i årsregnskabet for 2004 og en foreløbig uændret anvendelse af udgiftsbaserede principper i budgettet indeholder årsregnskabet både udgifts- og omkostningsbaserede oversigter (regnskabs- og resultatopgørelse). Den væsentligste forskel på det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede regnskab relaterer sig primært til behandlingen af anlægsaktiver - aktiver, som forbruges i produktionen over en periode på mere end et år - samt hensættelser.

6 Deloitte 4 Anvendt regnskabspraksis vedrørende det omkostningsbaserede regnskab og ændringerne fra årsregnskabet 2003 til regnskab 2004 er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar Principperne for udfærdigelsen af den udgiftsbaserede resultatopgørelse følger de hidtidige principper. Forskellen mellem den udgiftsbaserede regnskabsopgørelse og den omkostningsbaserede resultatopgørelse fremgår af specifikation til årsregnskabet. Ved den omkostningsbaserede resultatopgørelse er der indregnet afskrivninger og ændringer i hensættelserne, mens investeringer ikke føres i resultatopgørelsen, men er ført som tilgang i balancen og afskrives over levetiden. I vores revisionsberetning af 20. juni 2005 om revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 beskrev vi de usikkerheder, der er forbundet med at indregne åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 som følge af den manglende registrering og dermed sikkerhed vedrørende investeringer foretaget tidligere år. Idet der kun er krav om opbevaring af leverandørbilag og lignende i 5 regnskabsår, indeholdt åbningsbalancen nødvendigvis en række usikkerheder, idet dokumentationen for oprindelige anskaffelsessummer ikke nødvendigvis er dokumenteret ved bilag for investeringer foretaget før Ligeledes er de fastsatte levetider afgørende for værdiansættelsen. En ændring i levetiderne vil således have en afgørende betydning for den optagne værdi. Disse usikkerheder bliver som nævnt reduceret over tid, i takt med at disse anlægsaktiver vil udgøre en mindre del af kommunens samlede anlægsaktiver." Ovenstående er også gældende for Opstilling af årsregnskabet er ændret væsentligt fra 2005 til Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen af årsregnskabet har givet anledning til 6 generelle bemærkninger (revisionsbemærkningerne 7-12) Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Som et led i revisionen har vi fulgt op på de uafklarede revisionsbemærkninger, som fremgår af revisionsberetningerne vedrørende tidligere år. De uafklarede revisionsbemærkninger vedrørende tidligere år er kort referet med kursiv. Vores bemærkninger hertil er efterfølgende angivet med almindelig skrifttype.

7 Deloitte 5 Revisionsbemærkning nr. 2, 2004 Det er vores opfattelse, at der fortsat henstår et meget omfattende arbejde med henblik på at sikre, at præsentationen af kommunens regnskabsoplysninger lever op til de krav og anbefalinger, der er givet i forbindelse med indførslen af det omkostningsbaserede regnskab. Således er det vores opfattelse, at følgende bør indarbejdes i det omkostningsbaserede regnskab: Ledelsens regnskabspåtegning Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Omkostningsbaseret resultatopgørelse Noter Det er vores opfattelse at regnskabet for såvel 2005 som 2006 i højere grad end i 2004 lever op til de krav og anbefalinger, der er givet i forbindelse med indførelsen af det omkostningsbaserede regnskab, men præsentationen samt kvalitetssikringen af regnskabsoplysningerne kunne være bedre. Anvendt regnskabspraksis fremgår af side 12 og 13 i regnskabet og beskrivelsen er yderst kortfattet og er efter vores opfattelse ikke så informativ, at regnskabslæseren med indsigt i de kommunale regnskabsprincipper får et tilstrækkeligt grundlag til fortolkning af regnskab. Afsnittet burde efter vores opfattelse placeres før regnskabsopgørelsen. Revisionsbemærkning nr. 5, 2004 Betalingssystemer I forbindelse med vores revision af betalingssystemer har vi konstateret, at der i enkelte tilfælde er personsammenfald mellem personen, der har A-fuldmagt til konti, og personen, der foretager afstemninger af samme bankkonti. Der er således ikke etableret en forretningsgang, der sikrer mod besvigelser. Endvidere har vi konstateret, at der kun i meget begrænset omfang foretages ændringer af passwords til bankernes betalingssystemer. I forbindelse med vores kasseeftersyn har vi i lighed med 2005 konstateret, at det forsat kun er i meget begrænset omfang der foretages ændringer af password til bankernes betalingssystemer, vi anbefaler, at password ændres løbende, eller at der foretages kontrol af logbog for anvendelse af bankernes betalingssystemer. Revisionsbemærkning nr. 1, 2005 Den finansielle status / statusbalancen der fremgår på side 12 i "oversigter og bilag" er fejlbehæftet, idet balancen pr. 1. januar 2005 ikke stemmer overens med balancen pr. 31. december Der er en difference på t.kr.

8 Deloitte 6 Vi har i forbindelse med revisionen for 2005 fået oplyst, at årsagen til differencen skyldes, at man ikke anvender KMD's anlægsmodul, og derfor indregner årets tilgange som primoreguleringer. Det er efter vores opfattelse kritisabelt, at den i regnskabet trykte balance ikke er reguleret, således at primobalancen 2005 er i overensstemmelse med ultimobalancen Det er endvidere kritisabelt, at der i regnskabet ikke er redegjort for den manglende sammenhæng til regnskabet I skrivelse af 1. juni 2007 fra Statsforvaltningen Syddanmark er anført: " for så vidt angår bemærkning nr. 1, går statsforvaltningen ud fra, at regnskabet for 2006 vil indeholde en redegørelse for den forventede forskel på balancen 31. december 2005 og balancen 1. januar 2006, ligesom det fremgår, at regnskab 2006 vil indeholde de oplysninger, hvorom der er gjort bemærkning, jf. revisionsbemærkning nr. 2-5". En sådan redegørelse er ikke indeholdt i regnskabet for Der er fortsat difference mellem balancen pr. 1. januar 2006 og ultimo 2005, jf. regnskabet 2005, side 12. Differencen er t.kr. og kan specificeres således: Aktiver Langfristede tilgodehavender Ultimo Primo Difference t.kr. t.kr. t.kr. 24 Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsv. 28 Boligformål (17.908) 29 Erhvervsformål (7.068) Anlægsaktiver 81 - Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner mm Inventar (3.143) 84 - Anlægsarbejder under udførsel Omsætningsaktiver 87 - Grunde og bygninger til videresalg (211) I alt

9 Deloitte 7 Passiver Egenkapital Ultimo Primo Difference t.kr. t.kr. t.kr Takstfinansierede aktiver Aktiver vedr. selvejende institutioner Skattefinansierede aktiver Balancekonto (24.620) (41.204) (16.584) Langfristet gæld 79 - Gæld vedr. finansielt leasede aktiver (3.189) I alt Revisionsbemærkning nr. 2, 2005 I henhold til Indenrigs- og sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem afsnit e fremgår det at regnskabet, når det aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, skal indeholde bemærkninger. I de generelle bemærkninger skal der foretages en sammenligning af det faktiske forløb i regnskabsåret med de generelle planlægningsforudsætninger, bl.a. om pris- og lønudvikling, som lå til grund for budgetvedtagelsen. I de specielle bemærkninger redegøres der mere detaljeret for de konstaterede afvigelser mellem regnskabs- og bevillingsbeløb. I modsætning til tidligere år indeholder regnskabet ikke de specielle bemærkninger. Vi finder det særdeles kritisabelt at kommunen har fravalgt at medtage de specielle bemærkninger, udover at det ikke er i overensstemmelse med Indenrigs- og sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem, er det efter vores opfattelse en væsentlig svækkelse af informationsværdien af regnskabet. Som blandt andet medfører, at der ikke redegøres for baggrunden for de mange væsentlige afvigelser mellem bevilling og regnskabet. Vi skal i samme forbindelse anbefale kommunalbestyrelsen at anmode administrationen om at udarbejde de specielle bemærkninger, idet disse efter vores opfattelse udgør et væsentligt element i kommunalbestyrelsens grundlag for at vurdere den økonomiske styring af kommunen. I regnskabet for 2006 side 5 og 6 er der medtaget "Regnskabsbemærkninger". Regnskabsbemærkningerne er ikke særlig informative, f.eks. anført hvorfor der er afvigelser. I budget- og regnskabssystemet fremgår, at der i de generelle bemærkninger skal foretages en sammenligning af det faktiske forløb i regnskabsåret med de generelle planlægningsforudsætninger, bl.a. om pris- og lønudviklingen, som lå til grund for budgetvedtagelsen. Der skal redegøres for de regnskabsmæssige konsekvenser af afvigelser mellem det faktiske og det forudsatte forløb. I de specielle bemærkninger redegøres mere detaljeret for de konstaterede afvigelser mellem regnskabs- og bevillingsbeløb.

10 Deloitte 8 For 2006 er afvigelserne: Afvigelse mellem regnskab Oprindeligt Ajourført og ajourført Regnskab budget budget budget (netto) (netto) (netto) (netto) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Drift inkl. statsrefusion (Udgiftsbaseret) Byudvikling Forsyningsvirksomheder (3.154) (2.236) (2.236) 918 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur (3.146) Social- og sundhedsvæsen Administration mv Renter (819) 810 (1.871) Finansiering ekskl. lån ( ) ( ) ( ) Drift inkl. statsrefusion i alt (14.345) (2.740) (4.281) Anlæg Byudvikling (8.037) (1.636) (1.363) Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur (272) Social- og sundhedsvæsen (48.849) Administration mv (993) Anlæg i alt (35.879) Lånefinansiering Afdrag på lån (1.894) Låneoptagelse (52.468) (3.774) Lånefinansiering i alt (49.223) (2.483) I alt (7.712) Revisionsbemærkning nr. 3, 2005 På side 70 i "oversigter og bilag" er der medtaget en omkostningsbaseret balance, balancen er ikke i overensstemmelse med Ryslinge Kommunes faktiske balance. I lighed med den finansielle status er primobalancen fejlbehæftet. Derudover balancerer balancen ikke idet aktivsummen ikke modsvares af passivsummen. Differencen mellem aktiver og passiver udgør t.kr. pr. 31. december 2005.

11 Deloitte 9 Differencen skyldes, at Ryslinge Kommune forsat har beløb bogført på hovedkonto 9.28 Boligformål og 9.29 Erhvervsformål, disse hovedkonti er nedlagt i forbindelse med indførelsen af det omkostningsbaserede regnskab og skal indregnes under hovedkonto 9.87 Grunde og bygninger til videresalg. I regnskabet for 2006 stemmer balancen (aktiver og passiver) for såvel 2006 som sammenligningsåret 2005, men egenkapital for 2005 i 2006 regnskabet stemmer ikke umiddelbart med 2005 egenkapitalen i 2005-regnskabet. I note 14 i regnskabet for 2006 anføres såvel en primosaldo på balancekontoen på t.kr. som en egenkapital 1. januar 2006 på t.kr. Revisionsbemærkning nr. 4, 2005 Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at opgørelsen af forpligtelser i enkelte tilfælde er mangelfuld. I opgørelsen vedrørende kautions- og gældsforpligtelser er restgæld vedrørende Oasen oplyst til t.kr., den korrekte restgæld er t.kr., i opgørelsen af leje- og leasingforpligtelser er opgørelsen fejlbehæftet med 188 t.kr. Forholdet anses for afklaret. Revisionsbemærkning nr. 5, 2005 Det er som følge af ovenstående bemærkninger nr. 1 4, sammenfattende vores vurdering at regnskabsaflæggelsen for 2005 bærer præg af manglende omhu og kvalitetssikring. Vi skal i den forbindelse anbefale, at der fremadrettet bliver sat øget fokus på en korrekt regnskabsrapportering. Forholdet er på nogle områder fortsat relevant, men pga. den nye kommunestruktur og dermed udarbejdelse af regnskab i nyt regi ikke længere aktuelt Revisionsbemærkninger for 2006 For revisionsbemærkningerne 1-4 henvises til: Revisionsberetning for 2006 vedrørende Sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion. For revisionsbemærkning 5 henvises til: Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 samt bekendtgørelse nr. 575 af 22. juni 2004 (mærket bilag 2). For revisionsbemærkning 6 henvises til: Redegørelse til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 (mærket bilag 3). Vi har endvidere fremsendt servicebrev vedrørende gennemført revision af sociale områder for 2006, dateret 29. december 2006.

12 Deloitte 10 Forsyningsvirksomhed revisionsbemærkning nr. 7, 2006 Forrentningen med forsyningsvirksomheder skal ifølge bekendtgørelse om kommunernes mellemværende med forsyningsvirksomheder 2, stk. 1 svare til markedsrenten. Ryslinge kommune har anvendt rentesatsen 2%. På trods af at det i regnskabet er anført, at administrationsbidrag på forsyningsområderne er beregnet på grundlag af det faktiske timeforbrug, har vi konstateret, at administrationsbidraget ikke er bogført. Dermed mangler indtægten fra administrationsbidraget på det skattefinansierede område, og udgiften til administrationsbidragene mangler på de enkelte forsyningsområder. Det betyder samtidig, at kommunens mellemværende med forsyningsområderne bør reguleres svarende til det manglende administrationsbidrag. Afstemning af statusposter revisionsbemærkning nr. 8, 2006 Det har ikke været muligt at få forelagt afstemning/specifikation af lønposter. Vedrørende tilgodehavende, (f.eks. konto 9.14) er der ikke overensstemmelse med saldi udvisende i henholdsvis debitorsystemet og finansiel status. Indkomstskatterestancer på konto 9.13, t.kr., er ikke afskrevet i 2006-regnskabet. Vi har fået oplyst, at de vil blive ført væk i forbindelse med åbningsbalancen for Registrering af lån revisionsbemærkning nr. 9, 2006 Kommunen har optaget lån 16. december 2003 med hovedstol på kr. og 1. september 2004 med hovedstol kr. disse 2 lån er dog først opført (registreret) som låneoptagelse i Det er oplyst, at lånene vedrører et kommunalt ældreboligprojekt, hvor Boplan har været byggerådgivere. De løbende byggeudgifter er holdt uden for kommunens bogføring frem til 2006, hvor anlægsudgifterne er bogført på grundlag af anlægsregnskab udarbejdet af rådgiverne. Lånene er indsat i bank, hvorfra anlægsudgifterne er blevet betalt. Efter vores opfattelse skal lån og anlægsudgifter bogføres i takt med optagelse/udførelse. Materielle anlægsaktiver revisionsbemærkning nr. 10, 2006 Af anlægsoversigten fremgår, at der er tilgange på t.kr., men disse fremgår ikke af omregningstabellen. I omregningstabellen er regulering for tilgange anført med 0 kr. Efter vores opfattelse burde tilgangene have fremgået heraf. I pengestrømsopgørelsen side 10 er tilgange anført til 0 kr. Anlægsoversigten er mangelfuld, idet aktivernes kostpris og afskrivning tidligere år ikke fremgår. Fritvalgspriser revisionsbemærkning nr. 11, 2006 I note 15 er kommunens fritvalgspriser anført. Der er dog anført, at der ikke foretages efterkalkulation af anvendte takster i Vi er blevet oplyst om, at der efterfølgende er foretaget en efterkalkulation for 2005 og 2006, og denne har været forelagt for kommunalbestyrelsen i august 2007 og godkendt.

13 Deloitte 11 Egenkapital revisionsbemærkning nr. 12, 2006 Udviklingen i kommunens egenkapital er vist i note 11. Primo egenkapitalen stemmer ikke umiddelbart til ultimo 2005-egenkapitalen. Oversigten er uoverskuelig og positiv egenkapital angives med minus. Herudover er der primosaldokorrektion med en henvisning uden der findes en sådan, ligesom der flere steder står "diverse reguleringer". Sammenhængen bør efter vores opfattelse være bedre og klarere. 2.2 Områdespecifikke bemærkninger Revisionen har givet anledning til yderligere 6 bemærkninger. Bemærkning 1-6 fremgår som tidligere nævnt af revisionsberetningen vedrørende sociale udgifter Opfølgning på tidligere års revisionsbemærkninger Revisionsbemærkning nr. 6, 2005 Bemærkningen vedrører beregningsgrundlag mm. for fritvalgsordningen efter servicelovens 75. Ifølge skrivelse af 1. juni 2007 fra Statsforvaltningen Syddanmark, side 3, anmodes der således om: "Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune bedes derfor træffe afgørelse vedrørende den pågældende revisionsbemærkning nr. 6". Vi henviser hertil samt til vores revisionsbemærkning for 2006, revisionsbemærkning nr Revisionsbemærkning for 2006 Vi har i "Uafhængig revisionserklæring på saldoopgørelsen af momsrefusion" taget forbehold. Erklæringen er dateret den 27. april Forbeholdet lyder således: " Forbehold Bekendtgørelsens 71, 75 c, stk. 6 blev fra 1. juli 2006 omfattet af den kommunale og amtskommunale udligningsordning. Ryslinge Kommune har ikke fået adskilt bogføringen, således at der skelnes mellem udgifter afholdt henholdsvis før og efter 1. juli og dermed er momsen hjemtaget vedrørende udgifter til personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp) ikke opgjort korrekt. Vi tager derfor forbehold for de opgjorte momsudgifter vedrørende personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemmehjælp). Ryslinge Kommune har ikke hjemtaget momsandel vedrørende udgifter til plejefamilier og opholdssteder for børn og unge samt forebyggende foranstaltninger (funktion 5.20 og 5.21, art 4.0), der kan henføres til selvejende institutioner uden driftsoverenskomst med kommuner eller amt. Der er afholdt udgifter på kr. under funktion Vi har fået oplyst, at kommunen er ved at afklare, hvorvidt der burde være hjemtaget momsandel af udgifterne. Vi tager derfor forbehold for de opgjorte momsudgifter vedrørende funktion 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge."

14 Deloitte Forvaltningsrevision 3.1 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af den løbende finansielle revision ved, at de finansielle revisionsmål udvides med forvaltningsrevisionens revisionsmål. Forvaltningsrevisionen har omfattet vores vurdering af, om der er udvist skyldige økonomiske hensyn, og at der er disponeret i overensstemmelse med de overordnede målsætninger således, som de er udtrykt blandt andet i de vedtagne bevillinger og i budgetforudsætningerne. Herudover har vi særskilt foretaget analyse på det sociale område, således som det fremgår af beretning og redegørelse vedrørende de sociale områder. 3.2 Dyberegående forvaltningsrevision Der har ikke været aftaler omkring dyberegående forvaltningsrevisionsanalyser i året, udover den krævede redegørelse til beskæftigelsesministeriet for 2006, jf. bekendtgørelse nr. 119 af 24. februar 2005 samt bekendtgørelse nr. 675 af 22. juni Øvrige oplysninger 4.1 Ledelsens regnskabserklæring Der er ikke indhentet regnskabserklæring vedrørende årsregnskabet for 2006, idet "organisationen" vedrørende Ryslinge kommune ikke eksisterer længere efter kommunesammenlægningen. 4.2 Eftersyn af kommunalbestyrelsens protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Til brug for vores revision har vi modtaget kopi af kommunalbestyrelsens mødereferater. Vi har endvidere påset, at kommunen på alle væsentlige områder overholder god bogføringsskik, idet vi dog samtidig skal henvise til foranstående revisionsbemærkninger. 4.3 Andre opgaver Siden afgivelsen af vores revisionsberetning for 2005 vedrørende årsregnskabet har vi: udarbejdet servicebrev vedrørende gennemført revision af sociale områder for 2006, dateret 29. december 2006 udarbejdet specifikke revisionserklæringer og -påtegninger mv. jf. bilag 1. udarbejdet sociale beretninger og redegørelser for 2006

15 Deloitte Afslutning 5.1 Konklusion på den udførte revision Vi kan forsyne årsregnskabet med nedenstående revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning om forskel vedr. primobalance, idet vi samtidig skal henvise til revisionsbemærkningerne i punkt 2. "Den uafhængige revisors påtegning Til kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune Vi har revideret årsregnskabet for Ryslinge Kommune for regnskabsåret 1. januar december 2006 omfattende: Udgiftsregnskab Regnskabsopgørelse, Finansieringsoversigt, Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger, Regnskabsoversigt og Bemærkninger til regnskabet. Omkostningsregnskab Anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, omregningstabel, pengestrømsopgørelse, anlægsoversigt og oversigt over Garantier, eventualrettigheder og forpligtelser. Øvrige oversigter og redegørelser Personaleoversigt og redegørelse for omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

16 Deloitte 14 Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, god offentlig revisionsskik og kommunens revisionsregulativ. Standarderne kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kommunens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2006 opgjort i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner og amter. Supplerende oplysning Kommunens egenkapital jf regnskabet stemmer ikke overens med kommunens egenkapital pr. 1. januar 2006, jf regnskabet. Endvidere er primobalancen reguleret med t.kr. i forhold til ultimo 2004, dette skyldes primært indregning af anlægsaktiver mm., der er anskaffet i 2006 og fejlagtigt præsenteret som primoværdi." Ryslinge Kommune er i forbindelse med kommunesammenlægningen blevet en del af den nye Faaborg-Midtfyn Kommune. Med afgivelse af nærværende beretning anser vi vores hverv som sagkyndig revisor for Ryslinge Kommune for afsluttet og fratræder dermed fra denne dato.

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet.

INDHOLD. Borgmesterens forord. Påtegninger. Kommunens årsberetning. Anvendt regnskabspraksis. Balance. Bemærkninger til regnskabet. INDHOLD Borgmesterens forord Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Balance

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling.

Der er udarbejdet et forslag til Regional Udviklingsplan, der er et redskab til at fremme regionens vækst og bæredygtige udvikling. Årsberetning FORORD Region Midtjylland blev dannet den 1. januar. Med dannelsen af de nye regioner er der etableret en ny offentlig virksomhed, der primært står for driften af hospitaler, sygesikring,

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere