Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQLGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH NRQRPL 'HQSULYDWHVHNWRUVHIWHUVS UJVHO 'HWSULYDWHIRUEUXJ %ROLJE\JJHULVDPWE\JJHRJDQO JVLQYHVWHULQJHU DVNLQLQYHVWHULQJHURJHUKYHUYHQHVVDPOHGHLQYHVWHULQJHU $UEHMGVPDUNHGHW $UEHMGVVW\UNHQ %HVN IWLJHOVHVXGYLNOLQJHQ /HGLJKHGVXGYLNOLQJHQ %LODJ3URGXNWLYLWHWVXGYLNOLQJHQ 8GIRUGULQJHUSnDUEHMGVPDUNHGHW / QXGYLNOLQJHQ / QXGYLNOLQJHQSn/2'$RPUnGHW %UDQFKHYLVO QXGYLNOLQJLGHQSULYDWHVHNWRU / QXGYLNOLQJHQLGHQRIIHQWOLJHVHNWRU / QXGYLNOLQJHQLGHQSULYDWHVHNWRU 'HQUHJLRQDOHO QXGYLNOLQJ / QXGYLNOLQJHQKRVYRUHVYLJWLJVWHVDPKDQGHOVSDUWQHUH

2 2

3 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning Sidste års vækstafmatning blev lidt større end ventet. Men der er grund til at tro på, at afmatningen kun bliver kortvarig. De grundlæggende forhold i dansk økonomi er stadig gode. Der er pæn fremgang i reallønnen, løn- og prisudviklingen er moderat, mens overskuddene på betalingsbalance og de offentlige finanser er stigende. Når der efterhånden kommer gang i den internationale økonomi i løbet af året, ventes disse forhold at sætte sig positivt igennem i form af forstærket fremgang i produktion og beskæftigelse. LO forventer, at ledigheden kan nedbringes yderligere de kommende år uden, at der opstår væsentlig mangel på arbejdskraft og deraf følgende lønpres. Lønstigningstakten på det private arbejdsmarked er reduceret fra 4,9 pct. i 2. kvartal 21 til 4,4 pct. i 2. halvår 21. Arbejderlønningerne er senest vokset med 4 pct. på årsbasis. Den nedgang er i overensstemmelse med de aftalte stigninger i lønomkostningerne og har derfor været ventet. Fremover ventes en yderligere om end svag afdæmpning af lønudviklingen, som afspejler udviklingen i de aftalte lønomkostninger. En afgørende forudsætning for fortsat god balance i dansk økonomi er, at arbejdsstyrken vokser tilstrækkeligt de kommende år. Befolkningsunderlaget for vedvarende vækst i arbejdsstyrken er imidlertid begrænset, og derfor kræver den ønskede stigning i arbejdsstyrken, at flere personer uden tilknytning til eller i periferien af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse. Den tidligere regering gennemførte en række regelændringer og reformer, der bl.a. skal fastholde og reintegrere potentielle førtidspensionister på arbejdsmarkedet. Allerede nu kan det konstateres, at indsatsen har båret frugt. Udstødningen fra arbejdsmarkedet, i form af tilgang til førtidspension, er reduceret drastisk. Men reformerne er langsigtede og kan virke endnu bedre, hvis de får lov. Den nye regering har et ansvar for sammen med arbejdsmarkedets parter at medvirke positivt til at øge arbejdsstyrken endnu mere. Foruden indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked er det vigtigt at sikre sammenhæng og perspektiv i integrationen af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. LO sigter bl.a. efter at nå til enighed med regeringen, arbejdsgiverne og kommunerne om en aftale, som med en bred vifte af tiltag kan øge de etniske minoriteters deltagelse på arbejdsmarkedet. Fokus i indsatsen skal være opkvalificering, uddannelse og jobtræning i sammenhængende forløb, som i sidste ende sikrer den enkelte ordinær beskæftigelse på helt almindelige vilkår. Der kan også være behov for at skabe bedre samspil mellem systemer og aktører i den nuværende indsats. 3

4 Dette skal følges op af en bred enighed mellem de samme parter om hele beskæftigelsesindsatsen, hvor målet er at skabe plads til alle på det danske arbejdsmarked gennem en relevant og effektiv opkvalificeringsindsats. Det seneste årti har vist, at resultater kun opnås gennem dialog og fælles løsninger mellem de ansvarlige i forhold til arbejdsmarkedet, hvor sigtet er dygtiggørelse frem for fattiggørelse. Det er af største betydning, at den nye regering forvalter de positive økonomiske forudsætninger, som den har fået i arv, på en måde, der skaber større velfærd og velstand. Og ikke forfalder til en politik, der har som resultat, at man erstatter gode eksisterende job med nye til en dårligere løn. Regeringen skal undgå at lægge hindringer i vejen for at skabe den nødvendige forståelse hos arbejdsmarkedets parter for at inddrage nye grupper på arbejdsmarkedet. Besparelserne på voksen- og efteruddannelsesområdet er i forhold til at skabe fremadrettede løsninger for arbejdsmarkedet en forkert vej at gå. I stedet for at forringe kvaliteten i uddannelsessystemet bør der satses mere på bedre uddannelser, som kan bibringe arbejdsstyrken de kvalifikationer, der er nødvendige i den stadige udvikling af service- og videnssamfundet. Det er på tide at pege på den centrale rolle, danske virksomheder har at spille, hvis flere skal have en chance på arbejdsmarkedet. Virksomhederne skal tænke bredere, når de ansætter, udvikler og afskediger medarbejdere. Hvis virksomhederne f.eks. lægger samme risikovillighed for dagen i deres personalepolitik, som når man investerer i IT, vil flere langtidsledige, tidligere syge, handicappede, ældre og personer med anden etnisk oprindelse få en chance for at vise deres evner på en arbejdsplads. Fremskrivningerne af arbejdsstyrken viser, at det om få år er nødvendigt, at virksomhederne ændrer adfærd, hvis de vil sikre sig den nødvendige arbejdskraft. Men det vil være bedre, hvis det skete nu. For hver dag, der går, før erhvervslivet ændrer personalepolitik, taber samfundet potentiale - der kunne have givet større livskvalitet og bedre levestandard blandt befolkningen. Det er et stort ansvar. Og virksomhederne lever ikke op til det endnu. LO vil forsøge sammen med regering, arbejdsgivere og kommuner at finde løsninger, så virksomhederne kan blive bedre til at løse deres samfundsopgaver i forhold til arbejdsmarkedet. 1.2 Sammenfatning Kapitel 2 giver et overblik over hovedtrækkene i den forventede økonomiske udvikling frem mod 24. 4

5 Sidste år skuffede privatforbruget og eksportfremgangen blev lavere end forudset. I år ventes konjunkturerne på ny at begynde at pege klart opad. Det er primært de kraftige lempelser af pengepolitikken i Europa og især USA, som skaber grobund for den ventede fremgang i privatforbrug og investeringer og dermed for vækst i den internationale samhandel. I Danmark giver den underliggende fremgang i realindkomsten sammen med de forbedrede internationale udsigter basis for forventninger om fornyet fremgang. I 22 ventes en vækst i bruttonationalproduktet på 1,7 pct. stigende til 2, pct. i 23, der påregnes at blive året, hvor væksten topper. Herefter forudses en lille afdæmpning til 2,2 pct. i 24, hvor konjunkturerne kommer ind i et mere normalt leje. Den økonomiske vækst ventes i perioden først og fremmest at blive trukket af den indenlandske efterspørgsel i form af privatforbrug og erhvervsinvesteringer, dog forudses også et positivt vækstbidrag fra nettoeksporten. Lønudvikling og inflation skønnes at være nedadgående i perioden, således at reallønnen er pænt voksende på et anslået årligt niveau omkring 1¾ pct. På betalingsbalancen og den offentlige sektors saldo imødeses fortsat store og solide overskud. Førstnævnte tilvejebringes af et vedvarende stort overskud på handelsbalancen i kombination med faldende rentebetalinger på udlandsgælden. Sidstnævnte betinges af forventningen om en afdæmpet stigning i de offentlige udgifter, hvor realvæksten ventes at ligge under den generelle indkomstfremgang. Kapital 3 beskriver forudsætningerne for prognosen for så vidt angår den internationale udvikling - herunder forventningerne til renter og valutakurs - og antagelserne om den økonomiske politik. I USA er der begyndende tegn på, at nedgangsperioden er overstået. Helt samme optimisme kan ikke udledes af de europæiske - især de tyske - konjunkturindikatorer - og derfor forudses vendingen i Europa først at sætte ind i 2. halvår 22. I år ventes den eksportvægtede udlandsvækst at udgøre 1, pct. stigende til 2,8 pct. til næste år, hvor de internationale konjunkturer ventes at nå et maksimum. Herefter imødeses en fremgang på 2, pct. Denne udvikling påregnes at give anledning til en fremgang i eksporten på i alt knap 3 pct. i år og herefter henholdsvis 4, og 4,3 pct. i 23 og 24. Sidste års lempelser af pengepolitikken i USA og Europa ventes at føre til et noget lavere renteniveau i 22 end i 21 som helhed. Det imødeses på trods af de seneste måneders rentestigninger, der er udtryk for de finansielle markeders forventning til kommende pengepolitiske stramninger. Den gennemsnitlige obligationsrente ventes i år at udgøre, pct., hvilket er godt ¼ pct.point lavere end i 21. De kommende år ventes centralbankerne i USA og Europa at hæve styrerenterne, hvorved den gennemsnitlige obligationsrente skønnes at vokse med knapt ½ pct.point frem mod 24.

6 Beregningsteknisk er antaget uændrede valutakurser i forhold til primo april, hvilket indebærer en stort set uændret anslået effektiv kronekurs i prognoseårene. Finanspolitikken antages svagt lempelig i overensstemmelse med regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Finanslov 22. Det offentlige forbrug anslås i år at vokse med 1,4 pct. svarende til uændret vækst i forhold til sidste år. De kommende år ventes en afdæmpning af realvæksten i de offentlige udgifter, hvorved fremgangen i det offentlige forbrug reduceres til anslået 1, og,9 pct. i 23 og 24. De offentlige investeringer ventes at vokse med 2 pct. årligt i prognoseperioden. Kapitel 4 beskriver prognosen for udviklingen i den indenlandske efterspørgsel, for så vidt angår det private forbrug samt bolig- og erhvervsinvesteringer. Det private forbrug udviklede sig væsentlig svagere end forventet i 21, formentlig som følge af forbrugsudskydelser indtil husholdningernes tillid til økonomien er genetableret. Husholdningerne synes stadig efter terrorangreb, valg og sen finanslovsvedtagelse at udvise tilbageholdenhed i forbrugslysten. Selv om forbrugertillidsindikatoren atter var positiv med en svagt opadgående tendens ved indgangen til 22, har anskaffelsen af f.eks. biler, som faldt drastisk i år 2, først de seneste måneder vist tegn på fremgang. Detailhandlen har heller ikke haft den ventede opgang endnu. Udviklingen i beskæftigelse og realløn ventes dog sammen med renteniveauet at trække forbrugsvæksten op på knap 2 pct. i år for derefter at ligge omkring 2¼ pct. de efterfølgende år. Væksten i det samlede forbrug ventes frem til 24 især at være trukket af tjenester. I kølvandet på 99-orkanens ekstraordinære løft til aktiviteten i 2 blev boligbyggeriet i 21 reduceret kraftigt, men er nu tilbage i en mere normal udvikling. I prognoseperioden vil det fortsat høje kontantprisniveau og afdæmpede nominelle prisstigninger bidrage til en moderat fremgang i boligbyggeriet. Trods regeringens videreførelse af boligpakken ventes investeringerne i boligbyggeri, i lyset af skattestoppet og den skærpede kommuneaftale, kun at stige med 1, pct. i 22. Kommunerne ventes således at udskyde en del planlagt alment byggeri. Herefter ventes væksten - trods stor usikkerhed om kommunernes økonomi og det almene byggeri - at tiltage til omkring 3 1 /3 pct. i 23 og 24. Dog kan byfornyelsesbesparelserne hér slå igennem og true aktiviteterne. Erhvervenes bygnings- og anlægsinvesteringer ventes med en stigning på ½ pct. at holde nogenlunde uændret niveau i 22. Trods strukturændringer med serviceerhvervenes fremvækst og investeringer i informations- og kommunikationsteknologi vil der fortsat være behov for investeringer i erhvervsbyggeri til kontorog produktionslokaler, butikscentre og hoteller mv. Bygningsinvesteringerne ventes derfor at komme op på godt 3, pct. i 23 og siden ned på godt 2 pct. igen 24. 6

7 Erhvervenes investeringer i maskiner og inventar påregnes efter de senere års kraftige stigninger fortsat at vokse om end mere behersket. Væksten ventes at blive godt 3 pct. i år, hvorefter den øges med opsvinget til knap 4 pct. om året for siden at blive 2½ pct. i 24. Investeringsvæksten vil også fremover være trukket af den ventede fremgang i produktion samt yderligere udvikling/udbredelse af informations- og kommunikationsteknologier, mens transportmidler trækker den modsatte vej. Kapitel fokuserer på arbejdsmarkedet og den forventede udvikling i beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed. Det ventes, at den opadgående udvikling i arbejdsstyrken vil fortsætte de kommende år, således at der vil være knap 21. flere personer i arbejdsstyrken i 24. Væksten vil være størst i 23, hvor efterspørgselstrækket i økonomien skønnes at være højest. Beskæftigelsen skønnes at vokse med omkring 31. personer frem mod 24. Specielt i år og næste år ventes en stor beskæftigelsesfremgang på henholdsvis 12. og 11. personer, mens tilvæksten i 24 anslås at blive på omkring 8. personer. Den hurtigere vækst i de to første prognoseår tilskrives den ventede konjunkturopgang i 22 og 23, med en mere moderat vækst i 24. Det er hovedsagelig den private beskæftigelse, som trækker væksten i den samlede beskæftigelse, idet den skønnes at bidrage med omkring 6 pct. af den samlede beskæftigelsesvækst, hvilket svarer til omkring 19. personer frem mod 24. Fremgangen i den private beskæftigelse dækker over et stærkt voksende antal personer i servicesektoren, mod en tilbagegang i landbruget og fremstillingserhvervene. Jern- og metalindustrien ventes dog at have stort set uændret antal beskæftigede i 24, hvilket ligeledes gør sig gældende i bygge- og anlægssektoren. Den offentlige beskæftigelse ventes ligesom den private at være stigende frem til 24, således at der er 12. flere ansatte i 24 i forhold til i dag. Relativt set skønnes beskæftigelsesvæksten i den offentlige sektor at være omkring dobbelt så stor som væksten i den private beskæftigelse. Den stigende beskæftigelse betyder færre arbejdsløse personer. Ledigheden ventes derfor at falde med omkring 1. personer fra 21-24, hvilket giver et 24- ledighedsniveau på 13. personer. Beskæftigelsesstigningen overstiger således faldet i ledigheden, hvilket betyder, at flere personer uden for arbejdsstyrken kommer i beskæftigelse de kommende år. Det sker både som følge af et stigende efterspørgselstræk fra de private virksomheder og større fokus og indsats på at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt, som er en af de store arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. I kapitel 6 belyses netop nogle af disse udfordringer på arbejdsmarkedet, specielt fokuseres på aspekterne omkring en sammenhængende beskæftigelsespolitik og det rummelige arbejdsmarked. 7

8 Beskrivelsen koncentreres omkring førtidspension, fleks- og skånejob, revalidering samt den kommunale aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Antallet af personer på førtidspension er faldet i takt med, at der forud for tilkendelse af førtidspension skal ske en afdækning af erhvervsevnetabet, bl.a. gennem arbejdsprøvning, uddannelse, fleksjob og anden aktivering. Det betyder samtidig, at flere nye førtidspensionister har deltaget i en eller anden form for forebyggende foranstaltning forud for tilkendelsen af pensionen. Væksten i antallet af fleksjob er fortsat med omkring 1. job i kvartalet, mens oprettelsen af skånejob nærmest er gået i stå. Det stadig stigende antal fleksjobbere betyder samtidig, at antallet af personer på ledighedsydelse er tiltagende. Det er specielt de offentlige arbejdsgivere, der har været gode til at skabe nye fleks- og skånejob, mens den private sektors andel blot udgør omkring 4 pct. på trods af, at den tegner sig for 7 pct. af den samlede beskæftigelse. Antallet af personer på revalideringsydelse er stagneret, mens antallet af modtagere af løntilskud ved optræning og under uddannelse er stadig aftagende. Stadig flere kontanthjælpsmodtagere bliver aktiveret, det er specielt brugen af kombinerende forløb, som vinder frem. I kapitel 7 er den inden og udenlandske lønudvikling nærmere beskrevet. Lønstigningerne på DA-området lå i 3. og 4. kvartal sidste år på 4,4 pct. Dermed fortsatte den stabile lønudvikling, der dog i 2. kvartal 21 blev kortvarigt afbrudt af en stigning på 4,9 pct. i forhold til samme kvartal året før. Udviklingen i 2. kvartal kan dog forklares ved virkningen af, at fornyelseslovens fridage blev konverteret til fire feriefridage. Efter at arbejderne siden starten af 2 har haft en højere lønvækst end funktionærerne, blev denne tendens brudt i årets to sidste kvartaler. Funktionærernes lønninger voksede således henholdsvis, og,8 pct.point hurtigere end arbejdernes lønninger i 3. og 4. kvartal. Det ventes, at lønningernes stigningstakt i løbet af 22 vil aftage en anelse, idet virkningen af de ekstra feriefridage bortfalder fra og med 2. kvartal. Således anslås lønningerne i resten af fremskrivningsperioden af vokse med omkring 3 3 /4 pct. på årsbasis. Den internationale lønudvikling var i 4. kvartal 21 kendetegnet ved aftagende stigningstakter. Der var samtidig stor divergens landene imellem. Mens Holland gennem 21 oplevede lønstigninger på omkring 6 pct., voksede de tyske lønninger gennemsnitligt med under 2 pct. sidste år. I Japan faldt de nominelle lønninger i 21, som det også var tilfældet i Blandt de nordiske lande lå Norge og Finland på niveau med Danmark, mens de svenske lønninger med en stigningstakt på omkring 3 pct. udviklede sig noget langsommere. 8

9 2. Fremskrivningen i dansk økonomi i hovedtal Sidste år blev nedgangen i væksttempoet større end forudset. Hovedårsagen var en skuffende udvikling i privatforbruget og en lavere eksportvækst end ventet. På denne baggrund er de umiddelbare vækstudsigter for 22 nedjusteret en smule. Der ventes dog fortsat en fornyet konjunkturopgang i 22, som især tager fart i 2. halvår. Bruttonationalproduktet skønnes at vokse med 1,7 pct. i år. Da de grundlæggende økonomiske forhold er gode i dansk økonomi, vil det opsparede potentiale fra de foregående år kunne slå fuldt igennem på privatforbruget, når der først er taget hul på opsvinget. Derfor er der basis for en pæn vækstfremgang i 23 på 2½ pct. I 24 ventes en knap så høj vækst på ca. 2¼ pct., efterhånden som opsvinget kommer ind i en mere moden fase. Fremskrivningens hovedtal er summeret i tabel 2.1. Tabel 2.1 Hovedtal for fremskrivningen af dansk økonomi, Mia. kr Procentvis stigning i faste priser Privatforbrug 613,6 1,7 2,4 2,2 Offentligt forbrug 326 1,4 1,4 1,,9 Offentlige investeringer 22 3, 2, 2, 2, Boligbyggeri 61-13,1 1, 3,2 3,4 Erhvervsinvesteringer 2 2,7 2,6 3,8 2,3 Eksport 67 3,1 2,9 4, 4,3 - heraf industrieksport 27 3, 3,,6 4, Import 491 3,8 2,9 4,4 3,9 Lagerinvesteringer -1,8,4 1) -,1 1), 1), 1) BNP 1.296,9 1,7 2, 2, personer Beskæftigelse heraf privat heraf offentlig Arbejdsløshed Arbejdsstyrke Mia. kr Betalingsbalance 2,6 33,9 37, 42, 4,6 Offentlig sektors saldo 32,7 34, 28,4 31,7 34, Pct Gns. obligationsrente 6,3,8,,7,9 Inflation 3, 2,4 2,2 1,9 1,9 Vækst i huspriser 6, 6, 1, 1, 1, Lønstigningstakt 3,7 4,4 3,8 3,6 3,7 1) Årlig ændring i pct. af foregående års BNP. Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 9

10 I år ventes den underliggende fremgang i de disponible realindkomster i højere grad at slå igennem på privatforbrug end i de 3 foregående år. Et varsel herom er vendingen i bilkøbet, der er meget konjunkturafhængigt. Sidste års skuffende forbrugsfremgang på godt ½ pct. må påregnes at have opbygget et forbrugsefterslæb, som vil give en ekstra forbrugsfremgang, når husholdningerne først begynder at sætte indkøbene i vejret. Privatforbruget ventes på den baggrund at vokse med 1,7 pct. i år og 2,4 pct. til næste år, hvor fremgangen topper. Det offentlige forbrug anslås i år at vokse med 1,4 pct. svarende til sidste års stigningstakt. De offentlige budgetter tilsiger en lidt højere vækst, som følge af (amts-) kommunernes overskridelser af økonomiaftalerne med den tidligere regering. Arbejdsmarkedet synes dog ikke at være i stand til at honorere en stor fremgang i den offentlige beskæftigelse. I 23 og 24 ventes en offentlig forbrugsudvikling omkring 1 pct. årligt i overensstemmelse med regeringens målsætninger. De offentlige investeringer ventes efter den stærke fremgang gennem de to seneste år at have overstået den væsentligste kapacitetstilpasning på ældre- og skoleområdet. I alle prognosens år skønnes de offentlige investeringer at vokse pænt, men behersket, med omkring 2 pct. om året. Sidste års stærke fald i boligbyggeriet var et engangsforhold, der skyldtes den ekstraordinære høje aktivitet i 2, som følge af orkanen i december I prognoseperioden forudses en moderat fremgang i boligbyggeriet, der ventes at vokse med 1, pct. i år og yderligere med omkring 3 1 /3 pct. i 23 og 24. Det støttede byggeri påregnes ikke i år at få det omfang, som boligpakken isoleret set kunne tilsige, bl.a. på grund af usikkerhed efter regeringens henstilling til kommunerne om at udskyde allerede budgetterede udgifter. Det private boligbyggeri ventes kun at vokse moderat, som følge af et lille fald i de reale huspriser i prognoseperioden. Væksten i erhvervsinvesteringerne skønnes at følge udviklingen i produktionen og toppe med en vækst på knap 4 pct. i 23, hvor produktionsfremgangen er størst. På trods af sidste års afmatning vokser de samlede erhvervsinvesteringer med knap 2,6 pct. i 22, hvilket skyldes en fortsat meget høj vækst i softwareinvesteringerne. Denne udvikling påregnes at fortsætte de kommende år. Bygningsinvesteringerne skønnes først at vokse pænt fra 23, med mindre besparelserne på byfornyelsen slår igennem. Sidste års internationale afmatning har begrænset stigningen i eksporten i 21. Den samlede eksportfremgang i 21 på godt 3 pct. blev altovervejende holdt oppe af tjenesteeksporten. Efterhånden som det forventede internationale opsving tager fart, vil eksporten også øges. Det gælder især industrieksporten, der anslås at vokse med ½ pct. i 23. Stigningstakten i importen skønnes i år at ligge på knap 3 pct. Det er især eksport og maskininvesteringer, der ventes at trække importen op, mens bidraget fra privatforbruget i indeværende år stadig er behersket. Først til næste år vil privatforbruget for alvor trække øget import med sig, hvorved importvæksten øges til ca. 4½ pct. i 23 for derefter at afdæmpes lidt i 24. 1

11 Sidste års lageropbygning lagde en bund under vækstafmatningen. I år ventes et lille negativt vækstbidrag fra lagrene, som forventes nedbragt, når opsvinget sætter ind. De følgende år imødeses uændrede lagerbeholdninger. Den skønnede vækstsammensætning - fordelt på vækstbidrag - er vist i tabel 2.2. Tabel 2.2 Vækstbidrag til årlig stigning i BNP, pct.point Privat forbrug,3,8 1,2 1, Offentligt forbrug,3,3,3,2 Offentlige investeringer,1,,, Boligbyggeri -,6,1,1,1 Erhvervsinvesteringer,,4,6,4 Nettoeksport -,1,2,3,4 Lagerinvesteringer,4 -,1, -,1 BNP,9 1,7 2, 2,2 Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. Det ventede opsving skønnes at trække beskæftigelsen op med 12. personer i år. Det er ensbetydende med, at stagnationen i beskæftigelsen siden 2. halvår 21 afløses af fornyet fremgang. Den midlertidige afmatning i 21 har, som forudset i Øje på beskæftigelsen 21/2, ikke ført til mærkbar nedgang i den samlede beskæftigelse, idet virksomhederne efter alt at dømme først har villet vurdere omfang og længde af afmatningen, inden de har ønsket at drage personalepolitiske konsekvenser. I 23 skønnes fremgangen i beskæftigelsen opretholdt på samme niveau som i år, hvorefter væksten reduceres til 8. personer i 24. I alt skønnes beskæftigelsen at vokse med 31. personer i prognoseperioden. Beskæftigelsen i den private sektor tegner sig for en fremgang på anslået 19. personer, mens den offentlige beskæftigelse ventes at stige med i alt 12. personer. I den private sektor er det serviceerhvervene, der påregnes at trække beskæftigelsesfremgangen med en stigning på omkring 36. personer frem mod 24. Til gengæld ventes beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed og landbrug reduceret med henholdsvis 1. og 7. personer i prognoseperioden, mens beskæftigelsen i byggeriet imødeses at holde sig nogenlunde uændret. De kommende år er der stadig basis for fremgang i arbejdsstyrken, hvor omkring 21. personer (netto) ventes at komme ud på arbejdsmarkedet. Fremgangen overstiger den underliggende stigning i antallet af personer i de erhvervsaktive aldre, men stimuleres af opsvinget og de deraf følgende flere jobåbninger. Derudover ventes, at indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked intensiveres, og at de lovændringer, der blev vedtaget under den forrige regering på f.eks. førtidspensionsområdet, føres ud i livet. Øje på beskæftigelsen 21/2 forudså en svag forbigående stigning i ledigheden. Stigningen har imidlertid været marginal, da aktiveringsomfanget har udviklet sig stærkere end forventet. Det kan ikke afvises, at ledigheden på månedsbasis i den kommende tid vil udvise små stigninger, men ledigheden ventes derefter at falde, så arbejdsløsheden for året som helhed udgør anslået 14. personer. Den vigende tendens ventes videreført de kommende år, hvor ledigheden gradvist skøn- 11

12 nes nedbragt til 13. personer i 24. Overskuddet på betalingsbalancen er solidt og udgjorde sidste år knap 34 mia. kr. De kommende år ventes stigende handelsoverskud og faldende rentebetalinger på udlandsgælden at føre til en gradvis stigning i det samlede betalingsbalanceoverskud, der i 24 anslås at udgøre knap 46 mia. kr. Det offentlige budgetoverskud forudses også fortsat at være solidt. I år imødeses et fald i overskuddet, som følge af omlægningen af den særlige pensionsordning (SP) til en individuel pensionsordning, der ikke indgår i opgørelsen af de offentlige skatteindtægter. Omlægningen antages først at få virkning fra 22, hvorved det offentlige budget isoleret set forringes med 7 mia. kr. Overskuddet ventes i år at udgøre knap 28, mia. kr., hvilket i takt med opsvinget og den beherskede udvikling i det offentlige forbrug stiger til anslået knap 3 mia. kr. i 24. Den gennemsnitlige obligationsrente har i kraft af pengepolitiske lempelser været faldende i 21. Selv om renteniveauet siden december 21 er steget i forventning om fremtidige renteforhøjelser, betyder sidste års fald, at den gennemsnitlige rente i 22 ventes at være anslået ¼ pct.point lavere end i 21. I 2. halvår 22 ventes centralbankerne at påbegynde en gradvis hævelse af styrerenterne, hvilket skønnes at føre til en stigning i den gennemsnitlige obligationsrente i 23 og 24 på knap ¼ pct.point om året. Inflationen ventes aftagende i prognoseperioden fra et niveau i overkanten af 2 pct. i år til knap 2 pct. i 23 og 24. Det afspejler bl.a. forudsætningen om mere stabile oliepriser og forløbet i lønstigningstakten fra 22 og frem. Himmelflugten i huspriserne påregnes ophørt og afløst af mindre nominelle stigninger på 1, til 1, pct. årligt frem mod 24. Det er ensbetydende med reale prisfald på boligmarkedet, der bl.a. er afstedkommet af det stigende renteniveau. Den generelle konjunkturfremgang forventes at lægge en bund under huspriserne således, at der efter alt at dømme ikke vil optræde egentlige nominelle prisfald de kommende år. Lønstigningstakten forventes at fortsætte sin nedadgående bane. I 22 påregnes en gennemsnitlig lønstigning på 3,8 pct., hvilket reduceres yderligere til 3,6 pct. til næste år. I 24, hvor der skal fornys overenskomster på LO/DA-området, ventes lønstigningstakten marginalt forøget. Løn- og prisudviklingen indebærer, at reallønnen skønnes at vokse med 1,6 pct. i indeværende år stigende til 1,8 pct. i 24. Den pæne fremgang i reallønnen medvirker til stigningen i privatforbruget, der er en af de drivende kræfter bag den økonomiske fremgang. 12

13 3. Fremskrivningens forudsætninger I dette kapitel præsenteres forudsætningerne for den indenlandske konjunkturvurdering. Først betragtes udsigterne for den internationale økonomi med fokus på Danmarks vigtigste eksportmarkeder. Dernæst ses på, hvilke konsekvenser udviklingen har for valutakurs- og (real)renteudviklingen. Endelig gennemgås forudsætningerne omkring den økonomiske politik og den offentlige økonomi. 3.1 Den internationale økonomi En række indikatorer for den økonomiske udvikling tyder på, at USA er sluppet med skrækken for en dyb recession og er inde i et begyndende opsving. Til gengæld lader tydelige tegn på opsving i de europæiske lande vente på sig - med Sverige som en vigtig undtagelse. Den centrale tyske økonomi har i 2. halvår 21 været præget af tilbagegang, og der er kun få spæde indikationer på, at afmatningen er ved at klinge ud. I Japan, som er verdensøkonomiens 3. kraftcenter, er der stadig dyb krise. På trods af kraftige vækststimulanser fra den offentlige sektor er der fortsat nedgang i produktionen. Sammenlignet med Øje på beskæftigelsen 21/2 er de internationale vækstforventninger nedjusteret i 22, da tilbagegangen i størstedelen af Europa har vist sig kraftigere end antaget. Uanset de lavere vækstforventninger er det et positivt tegn, at vendingen i USA efter alt at dømme er ved at indtræde. Dermed ser forventningen om et amerikansk opsving i løbet af 1. halvår 22 - jf. Øje på beskæftigelsen 21/2 - ud til at blive indfriet. Det ventede opsving i USA bliver båret frem af kraftige pengepolitiske lempelser fra den amerikanske centralbanks side. Men også stærke finanspolitiske lempelser er med til at trække amerikansk produktion i gang. I Europa har ECB lagt en lidt mindre aktiv linie sammenlignet med amerikanske forhold. Flere europæiske lande har dog også lempet finanspolitikken, hvilket ligeledes bidrager til det ventede opsving i Europa i 2. halvår 22. Dertil kommer, at Europa gennem øgede eksportmuligheder til det amerikanske marked, vil få en positiv vækstimpuls fra verdens stærkeste økonomi. Det påregnede opsving i USA og efterfølgende i Europa må ventes at føre til stigende renter i løbet af prognoseperioden. Centralbankernes ønsker til stramninger af pengepolitikken hænger traditionelt sammen med forventningerne til udviklingen i inflationen, som i 21 er reduceret i takt med nedgangen i energi- og fødevarepriser. I USA er prisstigningstakten faldet meget kraftigt, og inflationen er nu under en procent. På den anden side af Atlanten har den europæiske inflation ikke reageret nær så kraftigt i nedadgående retning i 21 og er derudover steget de 13

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt

KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR. II.1 Oversigt KAPITEL II (Dansk økonomi forår 1998) DEN INDENLANDSKE KONJUNKTUR II.1 Oversigt Fuld fart frem mod det ny årtusind Risici større end før De sidste fem år har været gode for dansk økonomi, og den positive

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Dansk Økonomi Efterår 2013

Dansk Økonomi Efterår 2013 Dansk Økonomi Efterår 2013 Danish Economy Autumn 2013 English Summary Konjunkturvurdering Virksomheder under opsving og krise Dansk Økonomi, efterår 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER

AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER AKTUELLE ØKONOMISKE OG MONETÆRE TENDENSER SAMMENFATNING Aktiviteten i den internationale økonomi tager gradvist til, om end der er betydelige forskelle på tværs af lande. I euroområdet har væksten været

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L

Danmarks Nationalbank. Beretning og regnskab D A N M A R K S N A T I O N A L Danmarks Nationalbank Beretning og regnskab 2003 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 3 Beretning og regnskab 2003 kan rekvireres ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank, Informationssektionen,

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere