INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 UDKAST

2 INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og udvalgsbeskrivelser: Side 7 Udvalget for Miljø og Teknik Side 11 Erhvervsudvalget Side 33 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 43 Udvalget for Børn og Unge Side 52 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 64 Socialudvalget Side 7 Økonomiudvalget Side 77 Hoved- og nøgletal Side 85 Kommunens årsregnskab 27 Anvendt regnskabspraksis Side 86 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Side 95 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Side 96 Balance: Balance Side 97 Pengestrømsopgørelse Side 98-1-

3 Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel Side 99 Note 2, Indtægter - skatter og generelle tilskud Side 1 Note 3, Serviceudgifter og uforbrugte bevillinger Side 11 Note 4, Personale Side 13 Note 5, Renteudgifter Side 14 Note 6, Anlæg Side 15 Note 7, Kapitalposter Side 16 Note 8, Forsyningsvirksomheder Side 17 Note 9, Reguleringer Side 18 Note 1, Materielle anlægsaktiver Side 19 Note 11, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele, tab på tilgodehavender Side 11 Note 12, Omsætningsaktiver Side 113 Note 13, Likvide aktiver Finansieringsoversigten Side 114 Note 14, Udvikling i egenkapitalen Side 115 Note 15, Langfristet gæld Side 116 Note 16, Kautions- og garantiforpligtigelser Side 117 Note 17, SWAP Side 118 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand -2- Side 119

4 Kommuneoplysninger Kommune: Svendborg Kommune Ramsherred 5 57 Svendborg Telefon: Hjemmeside: CVR Regnskabsår januar december 27 Kommunalbestyrelse: V C A V V V Y V V V V V V Ø A Lars Erik Hornemann, borgmester Jørgen Lundsgaard, 1. viceborgmester Flemming Madsen, 2. viceborgmester Lise-Lotte Tilsted Jesper Ullemose Jeppe Ottosen Medhat Khattab Ulrik Sand Larsen Ulla Larsen Niels Høite Hansen Svend Rosager Steen Gundertofte Per Ulrik Jørgensen Jesper Kiel Grete Schødts A A A A A A B V F F L V O T Direktion: Erik Meldgård Bendorf, kommunaldirektør Kjeld Jakobsen, vicekommunaldirektør Oluf Christensen, vicedirektør Søren Stensbo-Smidt, erhvervsdirektør Kjeld Bussborg Johansen, teknisk direktør Claus Sørensen, socialdirektør Mogens Pedersen, kultur- og planlægningsdirektør Revision: BDO Kommunernes Revision A/S Landsdel Øst Østre Stationsvej 43 5 Odense C -3- Jørn Jensen Karen Strandhave Hanne Klit Christian Kaastrup Curt Sørensen Mogens Johansen Finn Olsen Knud Albertsen Bruno Hansen Masoum Moradi Jørgen Pless Morten S. Petersen Jens Munk Arne Ebsen

5 Borgmesterens forord Tilfredsstillende. Det er den superkorte version af den første årsberetning og første regnskab for den nye Svendborg Kommune. Et resultat der følger flot op på det budget, der blev vedtaget i 26. Det er især en stram økonomisk styring, der har været medvirkende til regnskabets resultat. Det på trods af større udgifter på både børn- og ungeområdet samt på ældreområdet. Men også større renteindtægter på det finansielle felt har trukket i den positive retning. Selskabsdannelsen af Svendborg Vand A/S har bidraget til at sikre flere penge i den kommunale pengekasse til brug for nogle af de kommende års investeringer. Generelt kan det konstateres, at det første år efter sammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommune, forløb yderst tilfredsstillende. Først og fremmest takket være en stor indsats fra de mange tusinde ansatte. Driftsmæssigt gav 27 også udfordringer. Især i lyset af en ny organisation, nye opgaver samt tilpasning og harmonisering af serviceydelser fra de tre sammenlagte kommuner og fra amtet. Samtidig har kommunens værdier skullet afspejle sig i adfærden hos politikere, ledere og medarbejdere. 27 blev året hvor den sydfynske udvikling blev skudt i gang. De kommende år skal visionerne og planerne omsættes til virkelighed. Den opgave bliver ikke mindre, end det der er præsteret i 27. Så der venter store udfordringer både på det politiske niveau i byrådet og for medarbejderne i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune, den 29. april 28 Borgmester Lars Erik Hornemann -4-

6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 27 for Svendborg Kommune til kommunalbestyrelsen/byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Svendborg Kommune, den 29. april 28 Borgmester Kommunaldirektør -5-

7 Revisionspåtegning Erklæring om review af årsregnskabet Til byrådet i Svendborg Kommune Vi har efter aftale foretaget review af Svendborg Kommunes opstillede årsregnskab for 1. januar 31. december 27, der aflægges i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Kommunens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vor review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til økonomiansvarlige og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 27 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 27 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Odense, den BDO Kommunernes Revision Heidi Krieber Ole Vett Chefrevisor Ledende revisor -6-

8 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Svendborg Kommunes vision er sydfynsk udvikling. 27 blev året hvor kommunen for første gang skulle omsætte visionen til virkelighed. Og det skete også. 27 blev et begivenhedsrigt år. 27 var første år efter kommunesammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner. Derfor var sikker drift en af de store udfordringer. Både set i lyset af ny organisation, nye opgaver samt tilpasning og harmonisering af serviceydelser fra de tre sammenlagte kommuner. Samtidig har der været sat fokus på udvikling af den nye kommune. Ligesom kommunens værdier har skullet afspejle sig i lederes og medarbejderes adfærd. Nogle af de større projekter - også økonomisk - har været: selskabsgørelse af Svendborg Vand og Svendborg Spildevand til Svendborg Vand A/S overdragelse af gasmotordelen på Svendborg Kraftvarme til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a., samt forlig med samme omkring tvist om varmepris omdannelse af Naturama til selvejende institution På vejområdet blev de 2 store vejprojekter Ring Nord og Nyborgvejs forlægning taget i brug, ligesom der er gennemført byggemodning ved Traverskiftet og Plovskiftet i Skårup. Dertil kommer det nye vejsystem på havnen. telefoni og it-systemer til fælles platform inkl. skolernes undervisningsmæssige brug etablering af borgerservice på Rådhuset samt filialer i Vester Skerninge og Gudme med nye opgaver så som udstedelse af pas og kørekort Forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø Kommuner Byplankonkurrence for Tankefuld i den vestre bydel, hvor der blev udpeget 3 vindere, der skal viderebearbejde deres forslag til endelig afgørelse i marts 28 Samlet administration på havnen inkl. trafik På skoleområdet blev der gennemført en omfattende strukturanalyse for bl.a. 1. og 7. klasse, ligesom den ny professionsaftale bl.a. forhøjer lærernes undervisningstid fra 643 timer til 66 timer På dagpasningsområdet blev der etableret 26 midlertidige pladser heraf 174 vuggestuepladser for at efterkomme den politiske vedtagne pladsgaranti. Dette kunne lade sig gøre via 13 lejede pavilloner med en samlet udgift på 7,2 mio.kr. I forlængelse af Børne- og Ungepolitiken har der været arbejdet med at finde og udvikle nye løsninger, som kan medvirke til at styrke den forebyggende indsats og skabe en overordnet vifte af tilbud til børn og unge med særlige behov. I 28 skal de udvalgte indsatsområder startes og/eller undersøges nærmere. Der er vedtaget en sundhedspolitik som fokuserer på indsatsområderne børn og bevægelse, unge og rusmidler samt fastholdelse af funktionsniveauet hos ældre bl.a. via forebyggende hjemmebesøg. På ældreområdet blev de 2 mio. kr. afsat til løft af serviceniveauet anvendt til et ekstra bad om ugen. Ligeledes resulterede indsatsen for rekruttering og fastholdelse i, at 15 medarbejdere fik flere arbejdstimer. Endvidere er der udarbejdet en demenspolitik. Endelig har om- og tilbygningen af Ældreboliger i Ollerup og Stenstrup været i fuld gang, hvilket resulterer i 76 plejeboliger og 12 ældreboliger. -7-

9 Der er udarbejdet en handicappolitik med fokus på bl.a. boliger, børn og unge, uddannelse og beskæftigelse samt fritid og livskvalitet. På det administrative område er der udarbejdet koncept for lederevaluering, intern aftalestyring og digitalisering af indkøbsprocessen, ligesom der politisk er vedtaget en indkøbspolitik, en leasingpolitik samt en finansiel politik. 4, 6 OG 8 MIO. KR. Målet for budgetforliget 27 var et driftsoverskud på mindst 4 mio. kr., en kassebeholdning på mindst 6 mio. kr. og et anlægsbudget på maksimalt 8 mio. kr. Samtidig skulle forliget være med til at skabe udvikling af den nye Svendborg Kommune. Det skulle ske gennem en udviklingspulje på 1 mio. kr. Udviklingspuljen skulle anvendes til erhvervs- og udviklingsinitiativer. Puljen kunne bl.a. anvendes i forbindelse med udvikling af havneområdet og af det nye byområde Tankefuld. Herudover satte budgetforliget fokus på kulturområdet, hvor der blev afsat betydelige beløb til støtte og videreudvikling af en række initiativer via øgede tilskud til Borgerforeningens kommende drift, til Baggårdsteatret og til Ribers Gård, ligesom der blev afsat en pulje til ildsjæle, der skal gøre det muligt at støtte nye ideer og initiativer. Det skete for at styrke kommunen som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Driftsoverskud 36,7 mio. kr. blev årets resultat af kommunens drift. Det var således meget tæt på den økonomiske målsætning på 4 mio. kr. Men noget under det budgetterede overskud på 6,5 mio.kr. Årsagen til at målet ikke helt blev nået skyldes højere serviceudgifter. De blev 57,5 mio. kr. højere end budgetteret, mens overførselsindkomsterne er 12, mio. kr. lavere end oprindelig forventet. Stigningen i serviceudgifterne fandt især sted på Børn og Unge-området og det sociale område vedrørende anbringelse af børn i socialpædagogiske opholdssteder, på døgninstitutioner mv. samt i forbindelse med invalidebiler, hjælpemidler, bo- og behandlingstilbud mv. At det trods de større udgifter alligevel lykkedes at slutte året med et overskud så tæt på målet skyldes primært indtægter ved overtagelse af tjenestemandsforpligtelse fra Svendborg Vand på 12,6 mio. kr. samt et nettoresultat af renter, der er 21,2 mio. kr. bedre end forudset i det oprindelige budget. Her var det god gældspleje der hentede flere penge hjem. Herudover bidrog overdragelse af lån til Svendborg Spildevand A/S i forbindelse med selskabsgørelsen, kursgevinsten ved omlægning og samling af lån samt kursgevinsten ved overdragelse af lån vedrørende Svendborg Kraftvarmes salg af gasmotordelen til resultatet. Anlæg Ved budgetvedtagelsen blev der afsat 17,4 mio. kr., der således blev større end målet om 8 mio. kr. Udgifterne blev faktisk 146,6 mio. kr., altså 39,2 mio. kr. højere, hvilket primært skyldes udgifter til ældreboliger i Stenstrup og Ollerup. -8-

10 Kassebeholdning 86,9 mio. kr. Det var indholdet af Svendborg Kommunes pengekasse ved udgangen af 27. Det er en stigning på 44,2 mio.kr. i forhold til årets begyndelse svarende til en stigning på 13 pct. Den gennemsnitlige pengebeholdning er større end ved årsskiftet. I 27 har den udgjort ca. 188 mio. kr. I budgettet for 27 var det ventet, at der skulle bruges 82,1 mio. kr. af kassebeholdningen, men som nævnt steg den i stedet med 44,2 mio. kr. Forbedringen på 126,3 mio. kr. fremkommer, selvom der blev brugt 63, mio. kr. mere på drift og anlæg. Der er således kommet en likviditetsforbedring på 189,3 mio. kr., der især kan forklares ved ændring i tilgodehavender og kortfristet gæld ( Reguleringer ): o Fald i debitorer på 52,3 mio. kr. primært pga. indbetaling af 39,4 mio. kr. vedrørende varmetvist og normalisering af betalinger efter overgang fra de tre gamle kommuner o Betaling fra FBS-forsikring på 12,4 mio.kr. samt 23 mio. kr. fra Amtet/regionen vedr. Nyborgvejs forlægning, i alt 35,4 mio. kr. o Kontant indfrielse af gældsbrev fra Svendborg Spildevand A/S med 51,2 mio. kr. o Stigning i kortfristet gæld på 111,3 mio. kr., heraf 47,4 mio. kr. vedrørende leverandørgæld (bl.a. normalisering af betalingsmønster efter overgangen fra de tre gamle kommuner), 34,4 mio. kr. vedrørende mellemregning (bl.a. med Svendborg Trafikhavn) samt træk på byggekredit vedrørende ældreboliger på 28,7 mio. kr. o Øget tilgodehavende i Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vejbelysning A/S på i alt 35 mio. kr., heraf 6,9 mio.kr. øget gældsbrev i forbindelse med overdragelse af belysningsanlæg vedrørende gl. Egebjerg og Gudme o Øget deponering på i alt 14,9 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelse/omlægning i Mærskgården (13,2 mio. kr.) og Svendborg Trafikhavn (7,7 mio. kr.) samt leje af pavilloner på dagpasningsområdet (8,4 mio. kr.), mens der er frigivet deponering på 12,5 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet jf. Velfærdsministeriets regler. o Øget tilgode hos staten grundet refusionsopgørelser på 13,5 mio. kr. -9-

11 Kassebeholdningen kan opdeles således: Mio. kr. Primo 27 Ultimo 27 Nettobeholdningen 42,7 86,9 Heraf brugerfinansieret -4,6 1, Heraf til gode hos Svendborg Vand og Spildevand A/S 37,7 63, Skattefinansieret beholdning 75,8 15,9 Deponerede midler ekskl. trafikhavnen 18,9 26,1 Beholdning inkl. deponering 94,7 177, Heraf drifts- og anlægs- samt konto 7+8-overførsler 15, 145,2 Skattefinansieret beholdning ekskl. overførsler -55,3 31,8 Den skattefinansierede kassebeholdning inkl. deponering er således steget med 82,3 mio. kr. til i alt 177, mio. kr., mens beholdningen elimineret for overførsler er steget med 87,1 mio.kr. til 31,8 mio.kr. FREMTIDENS FORVENTNINGER OG MÅL Der henvises til budget 28. Det skal dog bemærkes, at ved budgetvedtagelsen i oktober 27 var kommunens likvide beholdning ultimo 27 forventet at udgøre 99,3 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede andel ville udgøre 136,1 mio. kr. Den faktiske beholdning udgør 86,9 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede andel udgør 177, mio. kr. Den skattefinansierede likvide beholdning er således højere end forventet ved indgangen til 28. Årsagen er primært ændring i tilgodehavender og kortfristet gæld. Derfor er det vanskeligt at vurdere om der alene er tale om et øjebliksbillede eller om det er at mere permanent karakter. Endvidere skal det bemærkes, at driftsudgifterne i 27 var forventet til 2.574,2 mio. kr., mens de faktiske driftsudgifter udgjorde 2.619,2 mio.kr., dvs. en større udgift på 45, mio. kr. Driftsudgifterne i budget 28 er fastsat til at udgøre 2.752,6 mio. kr., men på baggrund af regnskabstallene for 27 må der forventes at det kan være svært at fastholde. Endelig skal nævnes at i forbindelse med Finansloven for 28 er meldingen til kommunerne, at hvis regnskabet for 28 overskrider budgettet på serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, så vil der ske en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Dette er en yderligere udfordring for Svendborg Kommune, hvor der er betydelige overførsler fra

12 Generelt om Udvalget for Miljø og Teknik Brugerfinansieret område Svendborg Affald Afdelingen varetager alle opgaver i forbindelse med indsamling af affald fra de private husholdninger samt vejleder virksomhederne om affaldsbortskaffelse. Afdelingen udfører endvidere myndighedsopgaver, der er knyttet til driften. Afdelingen udfører selv drift af de to genbrugsstationer, og tilsyn med 136 miljøstationer samt ordninger for farligt affald. Dagrenovationsordningen, storskraldsindsamlingen samt tømning af containerne ved miljøstationerne udføres af entreprenører, udvalgt efter EU-licitationer. Affaldsordningerne på Drejø og Skarø, udføres af lokale entreprenører, mens ordningerne på Hjortø udføres af deltids ansat medarbejder. Svendborg Affald driver endvidere kommunens komposteringsanlæg. Kommunes fyldplads for rent jord, Sellebjerg, drives af Klintholm I/S. Afdelingen har 2 medarbejdere:1 afdelingschef, 6 administrative - samt 13 driftsmedarbejdere. Svendborg Kraftvarme Svendborg Kraftvarme omfatter drift og administration af et affaldsbaseret kraftvarmeværk. Indtil drev Svendborg Kraftvarme også et gasmotoranlæg, herefter er denne enhed solgt til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Affaldskraftvarmeværket bortskaffer på årsbasis ca. 52. tons affald fra det sydfynske område inklusive 1. tons affald fra Sjælland (KAVO/Noveren). På energisiden er der i 27 solgt MWh varme og 3.24 MWh el. Disse produktioner distribueres via Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. og Sydfyns Elforsynings netselskab til slutforbrugerne. Skattefinansieret område Veje Området omfatter sektorplanlægning, administration, parkeringskontrol samt anlæg og drift af veje. Området indeholder myndighedsopgaver. Lovgrundlaget er primært vejlovgivningen og færdselsloven

13 Sektorplanlægning omfatter bidrag til Kommune- og lokalplaner, og har til formål at sikre et vejnet, der til enhver tid kan leve op til at betjene borgere og erhvervsliv sikkert og med en god komfort. Administration omfatter sikring af vejens funktion i forhold til lodsejernes brug af vejen og vejens naboarealer. Dvs. sikre at byggelinier respekteres, og tilkørsler placeres hensigtsmæssigt i forhold til en sikker brug af vejen. Da vejen også stiller areal til rådighed for mange forsyningsledninger omfatter administration også, at opgravninger registreres og reetablering kontrolleres. For at genere brugerne af vejen mindst muligt, omfatter administration også, at planlægge og stille krav til opgravninger, afspærringer og omkørsler. Det er et mål, at der ikke graves inden for 5 år fra den sidste opgravning eller efter, at vejen har fået ny belægning. Parkeringskontrol har til formål at sikre, at de tilstedeværende parkeringspladser udnyttes optimalt, og der i størst muligt omfang er pladser til rådighed for byens brugere. Ved overdragelse af parkeringskontrollen fra politi til kommunen er der samtidig overdraget en pligt til at sikre, at færdselslovens bestemmelser om parkering overholdes. Ca. 7 % af de afgifter der udskrives for overtrædelse af parkeringsforhold omfatter overtrædelser af færdselslovens bestemmelser om parkering. Halvdelen af de afgifter der opkræves, videresendes til rigspolitiet. Anlæg kan være både vejprojekter og byggemodningsopgaver. I 27 har der været 2 store vejprojekter, Nyborgvej og Ring Nord, der begge blev igangsat i 26 og næsten færdiggjort i 27. Sidstnævnte projekt blev igangsat af Fyns Amt og overdraget til færdiggørelse i Svendborg Kommune. Der er igangsat og afsluttet en stor byggemodning til parcelhuse i Skårup. Projektet var opdelt i 2 etaper med i alt 59 grunde. Da der stadig var stor efterspørgsel på parcelhusgrunde, da 1. etape var færdig i foråret, blev 2. etape igangsat, og afslutte, så det har været muligt at sælge grunde allerede i år. Grundsalget er gået godt. Drift af veje omfatter vedligeholdelse af kørebaner og fortov samt pladser og stier. Ud over reparationer og fornyelser omfatter driften også renholdelse, klipning af rabatter samt hegn, skiltning samt afvanding af veje, pladser og stier. Natur og Miljø Området varetages af Natur og Miljø afdelingen og omfatter følgende hovedopgaver: Godkendelse og tilsyn med industri/virksomheder og spildevandsafledning. Godkendelse og tilsyn med landbrug. Godkendelse og tilsyn med vandforsyning og badevand. Godkendelse og tilsyn med jordforurening og råstoffer. Vandløbssager samt vedligeholdelse og restaurering af vandløb. Natursager samt naturpleje og naturgenopretning. Forbedring og vedligeholdelse af grønne områder, skove og legepladser. Sektorplaner for spildevand, vandforsyning, grundvand, affald, natur og grønne områder. Handleplaner for genopretning og beskyttelse af natur og vandområder

14 En væsentlig del af disse opgaver varetages også for Langeland og Ærø kommuner i forbindelse med det forpligtende samarbejde. Der er ansat 29 medarbejdere til at varetage opgaverne. Medarbejderne er primært beskæftiget med myndighedsopgaver og sektorplanlægning. Opgaverne er for en stor del nye for kommunen, idet de er overtaget fra amtet fra 27. Driftsbudgettet omfatter primært drift af grønne områder, vandløb og natur. Derudover er der afsat penge til miljøbeskyttelse der omfatter konsulentbistand, miljøuheld, forsikring, badevandskontrol mv. Anlægsbudgettet omfatter grønne områder og vandløb. Byggeri og beredskab Området omfatter byggesagsbehandling, beredskab, hegnssyn samt dertilhørende myndighedsopgaver. Lovområder: Lov om byggeri, lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om bygningsfredning, lov om skove, lov om miljøbeskyttelse, lov om affaldsdepoter, lov om arbejdsmiljø, lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om sanering, lov om byfornyelse, lov om varmeforsyning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, beredskabsloven, museumsloven, lov om stormflodserstatning og lov om hegn. Byggerådgivning Bygningsvedligeholdelsesområdet består af jordforsyning, bygningsvedligeholdelse og offentlige toiletter. Jordforsyning: Området dækker kommunalt ejet jord, som ligger ubenyttet hen, eller som er bortforpagtet til landbrugsformål. Driftsbudgettet omfatter udgifter til ejendomsskatter og i begrænset omfang vedligeholdelse af kommunens arealer. Indtægter er forpagtningsafgift. Bygningsvedligeholdelse: Driftsbudgettet dækker aktiviteter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme og offentlige toiletter, samt bygningsvedligeholdelse, herunder aftaler om controllerfunktion på bygningsvedligeholdelse.. Bygherrerådgivning: Området dækker ydelser til øvrige direktørområder i forbindelse med nyanlæg, om- og tilbygninger i form af forundersøgelser, byggeprogram, udbudsmateriale mm. Energiledelse: Området dækker energisparende foranstaltninger, energimærkningsordning, energistyring, registrering og overvågning af energiforbrug samt energivurderinger af byggeprojekter

15 Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen er en selvstændig afdeling under Miljø og teknik. Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjeneste og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og teknik samt andre direktørområder. Det er Entreprenørafdelingens opgave at udvikle medarbejdere og ledelse således, at organisationen til stadighed både fagligt og organisatorisk er rustet til at løfte opgaverne beskrevet i kontrakterne. Entreprenørafdelingen arbejder målrettet med udviklingstiltag og planer fastlagt af Miljø og teknik Sekretariat og udvikling Sekretariatet og Udvikling omfatter de administrative fællesfunktioner i Miljø og Teknik, Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Sekretariatet har 3 hovedområder: Økonomi/analyse Fælles økonomi for adm. Afdelinger, decentral økonomi for teknisk område, statistik. Sekretariat/ESDH og projekter Fælles sekretariatsfunktioner og ESDH, udvalgsbetjening, intern/ekstern information/kommunikation samt personaleadministration Projekter bestillerfunktioner, organisationsudvikling, styringsværktøjer, ledelsesinformation samt strategisk analyse- og udredningsarbejde. Udviklingsarbejde og IT-koordinering og support på teknisk område indgår ligeledes i alle 3 områder. Organisationsudviklingen ventes at gå i en retning af øget brug af projektgrupper, teams og tværfaglige teams, nogle funktioner kan få karakter af videncenter. Styringsværktøjer er f.eks. ekstern/intern kontraktstyring, udlicitering, bestiller-udfører model (BUM) og benchmarking. Organisation: Afdelingen ledes af én afdelingsleder og de samlede personaleressourcer er ca. 1 årsværk inkl. ledelse. IT IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. IT-afdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik

16 IT-afdelingen arbejder for: At sikre at Svendborg Kommunes IT-systemer fungerer optimalt, således at de er tilgængelige for medarbejderne i deres daglige arbejde. At medvirke til, at kommunens ansatte til enhver tid kan løse deres opgaver på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde ved hjælp af IT. At afdelingens ansatte medvirker som teknisk kyndige konsulenter ved IT-projekter i kommunen. At der i henhold til Svendborg Kommunes IT-sikkerhedspolitik garanteres størst mulig sikkerhed omkring Svendborg kommunes IT-installation. At der skabes sammenhæng mellem organisationsudvikling og brugen af IT-redskaber. At integrere, styrke og forbedre de nye kommunikations- og informationsformer. At skabe og drive det IT-mæssige grundlag som er nødvendigt for at Svendborg Kommune kan yde god service overfor borgerne og virksomhederne. At medvirke til en forenkling af arbejdsprocesserne i kommunen til gavn for såvel borgerne, virksomhederne som kommunen

17 Økonomisk oversigt for Udvalget for Miljø og Teknik (1. kr.) Udvalget for Miljø og Teknik Vedtaget budget 27 Drift - Brugerfinansieret: Svendborg Affald - Husholdning -2 - Erhverv -143 Svendborg Kraftvarme - Affaldsforbrænding Gasmotoranlæg Brugerfinansieret drift i alt (heraf løn) Afvigelse i forhold til korrigeret driftsbudget Anlæg - Brugerfinansieret Svendborg Affald Svendborg Kraftvarme Brugerfinansieret anlæg i alt Afvigelse i forhold til korrigeret budget (heraf overføres til 28) Udvalget for Miljø og Teknik i alt: Drift Anlæg I alt Regnskab Drift - skattefinansieret Veje Natur og Miljø 1.82 Byggeri og beredskab Byggerådgivning Entreprenørafdelingen Sekretariat og udvikling IT Skattefinansieret drift i alt (heraf løn) Afvigelse i forhold til korrigeret driftsbudget (heraf overføres til 28) Anlæg - Skattefinansieret Veje Natur og miljø Byggerådgivning Sekretariat og udvikling Skattefinansieret anlæg i alt Afvigelse i forhold til korrigeret budget (heraf overføres til 28) Korrigeret budget 27 + = nettoudgift & - = nettoindtægt

18 Økonomisk udvikling Udvalget for Teknik og Miljø: Drift På driften viser området et netto merforbrug på ca. 5,4 mio. kr. i forskel fra vedtaget budget (89,9 mio. kr.) til regnskabet (95,3 mio. kr.). I løbet af året er der både tilført og fjernet midler på ca. 21,4 mio. kr. netto, hvilket giver et netto korrigeret budget på (111,3 mio. kr.). Samlet giver området et mindreforbrug på ca. 16, mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget, hvilket uddybes nærmere jf. nedenstående. Af de samlede opgjorte driftoverførsler for udvalgsområdet på 15,7 mio. kr. er det af direktionen anbefalet (til Økonomiudvalget) reguleret til 14,2 mio. kr. for delvis at dække andre udvalgsområders merforbrug. Anlæg På anlæg viser området et netto mindreforbrug på ca. 52,2 mio. kr. i forskel fra vedtaget budget (68,7 mio. kr.) til regnskabet (16,5 mio. kr.). I løbet af året er der både tilført og fjernet midler på ca. -12,7 mio. kr. netto, hvilket giver et netto korrigeret budget på (56, mio. kr.). Samlet giver området et mindreforbrug på ca. 39,5 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget, hvilket uddybes nærmere jf. nedenstående. Svendborg Affald: Drift Området viser et nettoresultat på ca. 3,5 mio. kr. i forskel fra vedtaget budget (,1 mio. kr.) til regnskabet (-3,6 mio. kr.). I løbet af året er budgetterne forsøgt tilpasset med 1,4 mio. kr. jf. perioderegnskaberne, hvilket giver et korrigeret budget på (-1,6 mio. kr.). Samlet giver området et resultat på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket uddybes nærmere jf. nedenstående. På budgettet for husholdninger har der været følgende korrektioner. Der blev ikke optaget lån til ny genbrugsstation, hvilket betyder mindre udgifter til renter og afdrag på ca. 2, mio. kr. som forventet i budgettet. Herudover var der en forøgelse af budgettet på ca.,5 mio. kr. vedr. forbrænding af affald på grund af takststigningen pr på Svendborg Kraftvarmeværk. Budgettet for erhverv er tilpasset med ca.,1 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af nyt virksomhedsbidrag. Husholdningerne Området viser et nettoresultat på ca. 1,8 mio. kr. i forskel fra korrigeret budget (-1,6 mio. kr.) til regnskabet (-3,4 mio. kr.). Størstedelen af de 1,8 mio. kr. skyldes primært renovationsindtægter fra de forskellige ordninger. På genbrugsstationerne og for dagrenovation har der været et merforbrug, som primært skyldes større kørsels- og forbrændingsudgifter pga. øgede mængder i forhold til budgetteret. På miljøstationer og storskraldsområdet har der været et mindreforbrug, som

19 primært skyldes færre indsamlinger fra 12-6 om året vedr. storskrald og bedre afregningspriser for genbrugsmaterialer på miljøstationerne. På fælles formål/administration er der både mindreforbrug og merindtægter, som primært skyldes lavere forrentning af lån til Klintholm, samt mindreforbrug til kontorhold m.m. Erhverv Området viser et nettoresultat på ca.,3 mio. kr. i forskel fra korrigeret budget (, mio. kr.) til regnskabet (,3 mio. kr.). Afvigelse skyldes en merindtægt på virksomhedsbidraget, samt at der har været mindreforbrug til løn, kursus- og kampagneudgifter. Anlæg Området blev tildelt,7 mio. kr. i 26 til forundersøgelser vedr. ny genbrugsstation. Med udgangen af 27 er der stadig,3 mio. kr. tilbage, som indgår i det videre arbejde i 28. Svendborg Kraftvarme Svendborg Kraftvarme udarbejder særskilt virksomhedsregnskab, som opgøres efter principperne i Årsregnskabsloven. Virksomhedsregnskabet, der ikke er udarbejdet endnu, afviger fra det kommunale regnskab bl.a. pga. afskrivninger og periodiseringer af udgifter og indtægter. Der henvises til dette virksomhedsregnskab for nærmere kommentarer om den økonomiske udvikling. Resultatet for affaldsanlægget udviser et overskud før afdrag på gæld på 3,2 mio. kr. mod budgetteret 12, mio. kr. Resultatet er påvirket af stigende omkostninger til vedligeholdelse af affaldsanlægget. Der har desuden været udgifter til forlig med Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a., erstatning til KAVO/Noveren, samt en række engangsudgifter til advokat og revisor i forbindelse med salg af gasmotoranlægget og genopretning af økonomifunktionen. Selv om der blev vedtaget en takststigning for perioden har dette ikke været nok til at opveje de forøgede udgifter. Der blev i juni 27 indgået forlig med Svendborg Fjernvarmecentral ang. varmeprisen for perioden Dette resulterede i, at Svendborg Fjernvarmecentral indbetalte hele tilgodehavendet (fritaget for renter) for varmesalg i perioden Gasmotoranlægget er solgt pr Resultatet afspejler således kun 6 måneders drift, samt efterfølgende indtægter og udgifter i forbindelse med afvikling af anlægget. Mellemværendet med Svendborg Kommune på 5,1 mio. kr. ved udgangen af 27, forventes efter afregning med Fjernevarmecentralen m.v. i 28 at udgøre ca. 1,1 mio. kr. Der er afsat anlægsmidler på ca. 52,4 mio. kr. Beløbet dækker over den regnskabstekniske salgssum for gasmotoranlægget før omkostninger samt en udgiftsbevilling til en ny neddeler på affaldsanlægget

20 Veje: Drift Området viser et netto mindreforbrug på ca. 5, mio. kr. fra det vedtagende budget på ca. 37,6 mio. kr. til regnskabet på ca. 32,6 mio. kr. I løbet af året er der både fjernet og tilført området midler på netto 1,6 mio. kr., hvoraf de største poster er interne organisatoriske og personalemæssige tilpasninger samt overførslen fra 26. Dette giver et korrigeret budget på ca. 39,2 mio. kr. Samlet giver området et mindreforbrug på ca. 6,6 mio. kr., som uddybes nærmere jf. nedenstående. Som nævnt viser driften et netto mindreforbrug på 6,6 mio.kr. Dette mindreforbrug skyldes hovedsagelig, at 27 har været et meget usikkert år med hensyn til fastlæggelse af serviceniveau efter sammenlægning af de 3 kommuner og Amtet. Overordnet kan det konstateres at de største afvigelser ligger på: 1. Mindre forbrug på drift af vejene, administration m.m. 6, mio. kr. 2. Mindre forbrug på betalt parkering,6 mio. kr. 1. Afdelingen har i 27 været meget tilbageholden med at sætte for meget i gang, da man først skulle finde de rette serviceniveauer. På renholdelse af stier for ukrudt samt renholdelse af veje og pladser har der været en del kritik. Derfor er disse 2 områder blevet analyseret, og fra 28 er der fastlagt et væsentligt højere serviceniveau. Der bliver herudover også plads til at udføre lidt mere ny belægning. På grund af, at udbuddet af asfalt kom sent i gang, mangler der at blive udført asfaltarbejder for ca.,8 mio. kr. På administrationsområdet har der i 27 været en del perioder med vakante stillinger (Ressourcepersoner), som samlet svarer til et årsværk. 2. På området er der sat indledende undersøgelser i gang omkring nyt parkeringsanlæg, og overskuddet på driften opspares til fremtidige anlæg på såvel parkering som forbedring af byens rum og pladser. Herudover blev alle automaterne udskiftet i 27. Anlæg Området (Jordforsyning og Veje) viser et netto merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. fra det vedtagende budget på ca. 63,6 mio. kr. til regnskabet på ca. 67,8 mio. kr. I løbet af året er områderne primært tilført midler på netto 42,1 mio. kr., hvoraf de største poster er overførslen fra 26, flytning af budgetter fra Jordforsyning og byens rum og pladser (betalt parkering) til området samt diverse tillægsbevillinger (Nyborgvej m.m.). Dette giver et korrigeret budget på ca. 15,7 mio. kr. Samlet giver områderne et mindreforbrug på ca. 37,9 mio. kr., som uddybes nærmere jf. nedenstående. Budgettet til Jordforsyning er ikke afsat under udvalget for Miljø og Teknik, men overføres, til Miljø og Teknik, når de frigives til en byggemodning. Jordforsyning udgjorde netto 22,6 mio. kr. i 27. Der er givet en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. til dækning af erstatninger i forbindelse med ekspropriationer til Nyborgvejs forlægning. På området er der internt omplaceret ca. 1,7 mio. kr. til kabellægning fra anlæg til drift. Dette beløb er en del af betalingen fra Svendborg Kommune til Svendborg Vejbelysning A/S

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand Notat Oprettelsesdato: 8. november 2012 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: [Journalnr.] Budget 2013 Middelfart Spildevand Budget 2013 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31.

Revi-Partner. Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62. Årsrapport for perioden 1. januar - 31. Revi-Partner Hvalsø Vandværk A.M.B.A. Åsvejen 4 4330 Hvalsø CVR-nr. 32 42 92 62 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2010 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CYR-nr. 25112822

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Uafhængigt medlem af revisorgruppen danmark & BKR International Roskilde Holbæk. GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN v/kasserer Jens Keiding Bakken 22 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2009 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 The linked image cannot be displayed. Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 14:30 Teknisk Forvaltning Mødelokale 1 Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Birthe

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009

Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk. Regnskab 2009 Andelsselskabet Sejerø Vestre Vandværk Regnskab 2009 2. Udkast Resultatopgørelse for 01.01.2009-31.12.2009 Balance pr. 31.12.2009 CVR. NR. 10 56 64 87 Den uafhængige revisors påtegning Til Andelshaverne

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

HOLM Revision Registreret revisor FRR

HOLM Revision Registreret revisor FRR HOLM Revision Registreret revisor FRR Grundejerforeningen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.lo-2008-30.9-2009 Taastrup Hovedgade 50 2630 Taastrup Tlf.: 43991996 Fax: 43 99 10 49 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk. Dansk Skak Unions årsregnskab René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf. 20 88 56 62 kasserer@skak.dk www.dsu.dk Dansk Skak Unions årsregnskab Indholdfortegnelse Kassererens beretning... 1 Årets resultat...

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed

HOLM Revision. Grundejerforeniilgen Birkelunden. Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011. Registreret Revisionsvirksornhed HOLM Revision Registreret Revisionsvirksornhed MEDLEM AF DANSKE REVISORER Grundejerforeniilgen Birkelunden Arsrapport for perioden 1.l 0-2010 - 30.9-2011 Taastrup Hovedgade 50, 2.sal 2630 Taastrup Tlf.:

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere