INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Udvalget for Kultur og Planlægning Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Anvendt regnskabspraksis"

Transkript

1 UDKAST

2 INDHOLD Kommuneoplysninger Side 3 Borgmesterens forord Side 4 Påtegninger Ledelsens påtegning Revisionspåtegning Side 5 Side 6 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Økonomisk oversigt og udvalgsbeskrivelser: Side 7 Udvalget for Miljø og Teknik Side 11 Erhvervsudvalget Side 33 Udvalget for Kultur og Planlægning Side 43 Udvalget for Børn og Unge Side 52 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Side 64 Socialudvalget Side 7 Økonomiudvalget Side 77 Hoved- og nøgletal Side 85 Kommunens årsregnskab 27 Anvendt regnskabspraksis Side 86 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Side 95 Resultatopgørelse (omkostningsbaseret) Side 96 Balance: Balance Side 97 Pengestrømsopgørelse Side 98-1-

3 Noter til driftsregnskab og balance: Note 1, Omregningstabel Side 99 Note 2, Indtægter - skatter og generelle tilskud Side 1 Note 3, Serviceudgifter og uforbrugte bevillinger Side 11 Note 4, Personale Side 13 Note 5, Renteudgifter Side 14 Note 6, Anlæg Side 15 Note 7, Kapitalposter Side 16 Note 8, Forsyningsvirksomheder Side 17 Note 9, Reguleringer Side 18 Note 1, Materielle anlægsaktiver Side 19 Note 11, Langfristede tilgodehavender af aktiver og ejerandele, tab på tilgodehavender Side 11 Note 12, Omsætningsaktiver Side 113 Note 13, Likvide aktiver Finansieringsoversigten Side 114 Note 14, Udvikling i egenkapitalen Side 115 Note 15, Langfristet gæld Side 116 Note 16, Kautions- og garantiforpligtigelser Side 117 Note 17, SWAP Side 118 Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand -2- Side 119

4 Kommuneoplysninger Kommune: Svendborg Kommune Ramsherred 5 57 Svendborg Telefon: Hjemmeside: CVR Regnskabsår januar december 27 Kommunalbestyrelse: V C A V V V Y V V V V V V Ø A Lars Erik Hornemann, borgmester Jørgen Lundsgaard, 1. viceborgmester Flemming Madsen, 2. viceborgmester Lise-Lotte Tilsted Jesper Ullemose Jeppe Ottosen Medhat Khattab Ulrik Sand Larsen Ulla Larsen Niels Høite Hansen Svend Rosager Steen Gundertofte Per Ulrik Jørgensen Jesper Kiel Grete Schødts A A A A A A B V F F L V O T Direktion: Erik Meldgård Bendorf, kommunaldirektør Kjeld Jakobsen, vicekommunaldirektør Oluf Christensen, vicedirektør Søren Stensbo-Smidt, erhvervsdirektør Kjeld Bussborg Johansen, teknisk direktør Claus Sørensen, socialdirektør Mogens Pedersen, kultur- og planlægningsdirektør Revision: BDO Kommunernes Revision A/S Landsdel Øst Østre Stationsvej 43 5 Odense C -3- Jørn Jensen Karen Strandhave Hanne Klit Christian Kaastrup Curt Sørensen Mogens Johansen Finn Olsen Knud Albertsen Bruno Hansen Masoum Moradi Jørgen Pless Morten S. Petersen Jens Munk Arne Ebsen

5 Borgmesterens forord Tilfredsstillende. Det er den superkorte version af den første årsberetning og første regnskab for den nye Svendborg Kommune. Et resultat der følger flot op på det budget, der blev vedtaget i 26. Det er især en stram økonomisk styring, der har været medvirkende til regnskabets resultat. Det på trods af større udgifter på både børn- og ungeområdet samt på ældreområdet. Men også større renteindtægter på det finansielle felt har trukket i den positive retning. Selskabsdannelsen af Svendborg Vand A/S har bidraget til at sikre flere penge i den kommunale pengekasse til brug for nogle af de kommende års investeringer. Generelt kan det konstateres, at det første år efter sammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg Kommune, forløb yderst tilfredsstillende. Først og fremmest takket være en stor indsats fra de mange tusinde ansatte. Driftsmæssigt gav 27 også udfordringer. Især i lyset af en ny organisation, nye opgaver samt tilpasning og harmonisering af serviceydelser fra de tre sammenlagte kommuner og fra amtet. Samtidig har kommunens værdier skullet afspejle sig i adfærden hos politikere, ledere og medarbejdere. 27 blev året hvor den sydfynske udvikling blev skudt i gang. De kommende år skal visionerne og planerne omsættes til virkelighed. Den opgave bliver ikke mindre, end det der er præsteret i 27. Så der venter store udfordringer både på det politiske niveau i byrådet og for medarbejderne i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune, den 29. april 28 Borgmester Lars Erik Hornemann -4-

6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d aflagt årsregnskab for 27 for Svendborg Kommune til kommunalbestyrelsen/byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver kommunalbestyrelsen/byrådet hermed regnskabet til revision. Svendborg Kommune, den 29. april 28 Borgmester Kommunaldirektør -5-

7 Revisionspåtegning Erklæring om review af årsregnskabet Til byrådet i Svendborg Kommune Vi har efter aftale foretaget review af Svendborg Kommunes opstillede årsregnskab for 1. januar 31. december 27, der aflægges i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Kommunens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Det udførte review Vi har udført vor review i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til økonomiansvarlige og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og afgiver derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 27 samt af resultatet af kommunens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 27 i overensstemmelse med Velfærdsministeriets bestemmelser. Odense, den BDO Kommunernes Revision Heidi Krieber Ole Vett Chefrevisor Ledende revisor -6-

8 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Svendborg Kommunes vision er sydfynsk udvikling. 27 blev året hvor kommunen for første gang skulle omsætte visionen til virkelighed. Og det skete også. 27 blev et begivenhedsrigt år. 27 var første år efter kommunesammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg kommuner. Derfor var sikker drift en af de store udfordringer. Både set i lyset af ny organisation, nye opgaver samt tilpasning og harmonisering af serviceydelser fra de tre sammenlagte kommuner. Samtidig har der været sat fokus på udvikling af den nye kommune. Ligesom kommunens værdier har skullet afspejle sig i lederes og medarbejderes adfærd. Nogle af de større projekter - også økonomisk - har været: selskabsgørelse af Svendborg Vand og Svendborg Spildevand til Svendborg Vand A/S overdragelse af gasmotordelen på Svendborg Kraftvarme til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a., samt forlig med samme omkring tvist om varmepris omdannelse af Naturama til selvejende institution På vejområdet blev de 2 store vejprojekter Ring Nord og Nyborgvejs forlægning taget i brug, ligesom der er gennemført byggemodning ved Traverskiftet og Plovskiftet i Skårup. Dertil kommer det nye vejsystem på havnen. telefoni og it-systemer til fælles platform inkl. skolernes undervisningsmæssige brug etablering af borgerservice på Rådhuset samt filialer i Vester Skerninge og Gudme med nye opgaver så som udstedelse af pas og kørekort Forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø Kommuner Byplankonkurrence for Tankefuld i den vestre bydel, hvor der blev udpeget 3 vindere, der skal viderebearbejde deres forslag til endelig afgørelse i marts 28 Samlet administration på havnen inkl. trafik På skoleområdet blev der gennemført en omfattende strukturanalyse for bl.a. 1. og 7. klasse, ligesom den ny professionsaftale bl.a. forhøjer lærernes undervisningstid fra 643 timer til 66 timer På dagpasningsområdet blev der etableret 26 midlertidige pladser heraf 174 vuggestuepladser for at efterkomme den politiske vedtagne pladsgaranti. Dette kunne lade sig gøre via 13 lejede pavilloner med en samlet udgift på 7,2 mio.kr. I forlængelse af Børne- og Ungepolitiken har der været arbejdet med at finde og udvikle nye løsninger, som kan medvirke til at styrke den forebyggende indsats og skabe en overordnet vifte af tilbud til børn og unge med særlige behov. I 28 skal de udvalgte indsatsområder startes og/eller undersøges nærmere. Der er vedtaget en sundhedspolitik som fokuserer på indsatsområderne børn og bevægelse, unge og rusmidler samt fastholdelse af funktionsniveauet hos ældre bl.a. via forebyggende hjemmebesøg. På ældreområdet blev de 2 mio. kr. afsat til løft af serviceniveauet anvendt til et ekstra bad om ugen. Ligeledes resulterede indsatsen for rekruttering og fastholdelse i, at 15 medarbejdere fik flere arbejdstimer. Endvidere er der udarbejdet en demenspolitik. Endelig har om- og tilbygningen af Ældreboliger i Ollerup og Stenstrup været i fuld gang, hvilket resulterer i 76 plejeboliger og 12 ældreboliger. -7-

9 Der er udarbejdet en handicappolitik med fokus på bl.a. boliger, børn og unge, uddannelse og beskæftigelse samt fritid og livskvalitet. På det administrative område er der udarbejdet koncept for lederevaluering, intern aftalestyring og digitalisering af indkøbsprocessen, ligesom der politisk er vedtaget en indkøbspolitik, en leasingpolitik samt en finansiel politik. 4, 6 OG 8 MIO. KR. Målet for budgetforliget 27 var et driftsoverskud på mindst 4 mio. kr., en kassebeholdning på mindst 6 mio. kr. og et anlægsbudget på maksimalt 8 mio. kr. Samtidig skulle forliget være med til at skabe udvikling af den nye Svendborg Kommune. Det skulle ske gennem en udviklingspulje på 1 mio. kr. Udviklingspuljen skulle anvendes til erhvervs- og udviklingsinitiativer. Puljen kunne bl.a. anvendes i forbindelse med udvikling af havneområdet og af det nye byområde Tankefuld. Herudover satte budgetforliget fokus på kulturområdet, hvor der blev afsat betydelige beløb til støtte og videreudvikling af en række initiativer via øgede tilskud til Borgerforeningens kommende drift, til Baggårdsteatret og til Ribers Gård, ligesom der blev afsat en pulje til ildsjæle, der skal gøre det muligt at støtte nye ideer og initiativer. Det skete for at styrke kommunen som en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Driftsoverskud 36,7 mio. kr. blev årets resultat af kommunens drift. Det var således meget tæt på den økonomiske målsætning på 4 mio. kr. Men noget under det budgetterede overskud på 6,5 mio.kr. Årsagen til at målet ikke helt blev nået skyldes højere serviceudgifter. De blev 57,5 mio. kr. højere end budgetteret, mens overførselsindkomsterne er 12, mio. kr. lavere end oprindelig forventet. Stigningen i serviceudgifterne fandt især sted på Børn og Unge-området og det sociale område vedrørende anbringelse af børn i socialpædagogiske opholdssteder, på døgninstitutioner mv. samt i forbindelse med invalidebiler, hjælpemidler, bo- og behandlingstilbud mv. At det trods de større udgifter alligevel lykkedes at slutte året med et overskud så tæt på målet skyldes primært indtægter ved overtagelse af tjenestemandsforpligtelse fra Svendborg Vand på 12,6 mio. kr. samt et nettoresultat af renter, der er 21,2 mio. kr. bedre end forudset i det oprindelige budget. Her var det god gældspleje der hentede flere penge hjem. Herudover bidrog overdragelse af lån til Svendborg Spildevand A/S i forbindelse med selskabsgørelsen, kursgevinsten ved omlægning og samling af lån samt kursgevinsten ved overdragelse af lån vedrørende Svendborg Kraftvarmes salg af gasmotordelen til resultatet. Anlæg Ved budgetvedtagelsen blev der afsat 17,4 mio. kr., der således blev større end målet om 8 mio. kr. Udgifterne blev faktisk 146,6 mio. kr., altså 39,2 mio. kr. højere, hvilket primært skyldes udgifter til ældreboliger i Stenstrup og Ollerup. -8-

10 Kassebeholdning 86,9 mio. kr. Det var indholdet af Svendborg Kommunes pengekasse ved udgangen af 27. Det er en stigning på 44,2 mio.kr. i forhold til årets begyndelse svarende til en stigning på 13 pct. Den gennemsnitlige pengebeholdning er større end ved årsskiftet. I 27 har den udgjort ca. 188 mio. kr. I budgettet for 27 var det ventet, at der skulle bruges 82,1 mio. kr. af kassebeholdningen, men som nævnt steg den i stedet med 44,2 mio. kr. Forbedringen på 126,3 mio. kr. fremkommer, selvom der blev brugt 63, mio. kr. mere på drift og anlæg. Der er således kommet en likviditetsforbedring på 189,3 mio. kr., der især kan forklares ved ændring i tilgodehavender og kortfristet gæld ( Reguleringer ): o Fald i debitorer på 52,3 mio. kr. primært pga. indbetaling af 39,4 mio. kr. vedrørende varmetvist og normalisering af betalinger efter overgang fra de tre gamle kommuner o Betaling fra FBS-forsikring på 12,4 mio.kr. samt 23 mio. kr. fra Amtet/regionen vedr. Nyborgvejs forlægning, i alt 35,4 mio. kr. o Kontant indfrielse af gældsbrev fra Svendborg Spildevand A/S med 51,2 mio. kr. o Stigning i kortfristet gæld på 111,3 mio. kr., heraf 47,4 mio. kr. vedrørende leverandørgæld (bl.a. normalisering af betalingsmønster efter overgangen fra de tre gamle kommuner), 34,4 mio. kr. vedrørende mellemregning (bl.a. med Svendborg Trafikhavn) samt træk på byggekredit vedrørende ældreboliger på 28,7 mio. kr. o Øget tilgodehavende i Svendborg Vand A/S, Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Vejbelysning A/S på i alt 35 mio. kr., heraf 6,9 mio.kr. øget gældsbrev i forbindelse med overdragelse af belysningsanlæg vedrørende gl. Egebjerg og Gudme o Øget deponering på i alt 14,9 mio. kr. i forbindelse med låneoptagelse/omlægning i Mærskgården (13,2 mio. kr.) og Svendborg Trafikhavn (7,7 mio. kr.) samt leje af pavilloner på dagpasningsområdet (8,4 mio. kr.), mens der er frigivet deponering på 12,5 mio. kr. vedrørende forsyningsområdet jf. Velfærdsministeriets regler. o Øget tilgode hos staten grundet refusionsopgørelser på 13,5 mio. kr. -9-

11 Kassebeholdningen kan opdeles således: Mio. kr. Primo 27 Ultimo 27 Nettobeholdningen 42,7 86,9 Heraf brugerfinansieret -4,6 1, Heraf til gode hos Svendborg Vand og Spildevand A/S 37,7 63, Skattefinansieret beholdning 75,8 15,9 Deponerede midler ekskl. trafikhavnen 18,9 26,1 Beholdning inkl. deponering 94,7 177, Heraf drifts- og anlægs- samt konto 7+8-overførsler 15, 145,2 Skattefinansieret beholdning ekskl. overførsler -55,3 31,8 Den skattefinansierede kassebeholdning inkl. deponering er således steget med 82,3 mio. kr. til i alt 177, mio. kr., mens beholdningen elimineret for overførsler er steget med 87,1 mio.kr. til 31,8 mio.kr. FREMTIDENS FORVENTNINGER OG MÅL Der henvises til budget 28. Det skal dog bemærkes, at ved budgetvedtagelsen i oktober 27 var kommunens likvide beholdning ultimo 27 forventet at udgøre 99,3 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede andel ville udgøre 136,1 mio. kr. Den faktiske beholdning udgør 86,9 mio. kr., hvoraf den skattefinansierede andel udgør 177, mio. kr. Den skattefinansierede likvide beholdning er således højere end forventet ved indgangen til 28. Årsagen er primært ændring i tilgodehavender og kortfristet gæld. Derfor er det vanskeligt at vurdere om der alene er tale om et øjebliksbillede eller om det er at mere permanent karakter. Endvidere skal det bemærkes, at driftsudgifterne i 27 var forventet til 2.574,2 mio. kr., mens de faktiske driftsudgifter udgjorde 2.619,2 mio.kr., dvs. en større udgift på 45, mio. kr. Driftsudgifterne i budget 28 er fastsat til at udgøre 2.752,6 mio. kr., men på baggrund af regnskabstallene for 27 må der forventes at det kan være svært at fastholde. Endelig skal nævnes at i forbindelse med Finansloven for 28 er meldingen til kommunerne, at hvis regnskabet for 28 overskrider budgettet på serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, så vil der ske en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Dette er en yderligere udfordring for Svendborg Kommune, hvor der er betydelige overførsler fra

12 Generelt om Udvalget for Miljø og Teknik Brugerfinansieret område Svendborg Affald Afdelingen varetager alle opgaver i forbindelse med indsamling af affald fra de private husholdninger samt vejleder virksomhederne om affaldsbortskaffelse. Afdelingen udfører endvidere myndighedsopgaver, der er knyttet til driften. Afdelingen udfører selv drift af de to genbrugsstationer, og tilsyn med 136 miljøstationer samt ordninger for farligt affald. Dagrenovationsordningen, storskraldsindsamlingen samt tømning af containerne ved miljøstationerne udføres af entreprenører, udvalgt efter EU-licitationer. Affaldsordningerne på Drejø og Skarø, udføres af lokale entreprenører, mens ordningerne på Hjortø udføres af deltids ansat medarbejder. Svendborg Affald driver endvidere kommunens komposteringsanlæg. Kommunes fyldplads for rent jord, Sellebjerg, drives af Klintholm I/S. Afdelingen har 2 medarbejdere:1 afdelingschef, 6 administrative - samt 13 driftsmedarbejdere. Svendborg Kraftvarme Svendborg Kraftvarme omfatter drift og administration af et affaldsbaseret kraftvarmeværk. Indtil drev Svendborg Kraftvarme også et gasmotoranlæg, herefter er denne enhed solgt til Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. Affaldskraftvarmeværket bortskaffer på årsbasis ca. 52. tons affald fra det sydfynske område inklusive 1. tons affald fra Sjælland (KAVO/Noveren). På energisiden er der i 27 solgt MWh varme og 3.24 MWh el. Disse produktioner distribueres via Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. og Sydfyns Elforsynings netselskab til slutforbrugerne. Skattefinansieret område Veje Området omfatter sektorplanlægning, administration, parkeringskontrol samt anlæg og drift af veje. Området indeholder myndighedsopgaver. Lovgrundlaget er primært vejlovgivningen og færdselsloven

13 Sektorplanlægning omfatter bidrag til Kommune- og lokalplaner, og har til formål at sikre et vejnet, der til enhver tid kan leve op til at betjene borgere og erhvervsliv sikkert og med en god komfort. Administration omfatter sikring af vejens funktion i forhold til lodsejernes brug af vejen og vejens naboarealer. Dvs. sikre at byggelinier respekteres, og tilkørsler placeres hensigtsmæssigt i forhold til en sikker brug af vejen. Da vejen også stiller areal til rådighed for mange forsyningsledninger omfatter administration også, at opgravninger registreres og reetablering kontrolleres. For at genere brugerne af vejen mindst muligt, omfatter administration også, at planlægge og stille krav til opgravninger, afspærringer og omkørsler. Det er et mål, at der ikke graves inden for 5 år fra den sidste opgravning eller efter, at vejen har fået ny belægning. Parkeringskontrol har til formål at sikre, at de tilstedeværende parkeringspladser udnyttes optimalt, og der i størst muligt omfang er pladser til rådighed for byens brugere. Ved overdragelse af parkeringskontrollen fra politi til kommunen er der samtidig overdraget en pligt til at sikre, at færdselslovens bestemmelser om parkering overholdes. Ca. 7 % af de afgifter der udskrives for overtrædelse af parkeringsforhold omfatter overtrædelser af færdselslovens bestemmelser om parkering. Halvdelen af de afgifter der opkræves, videresendes til rigspolitiet. Anlæg kan være både vejprojekter og byggemodningsopgaver. I 27 har der været 2 store vejprojekter, Nyborgvej og Ring Nord, der begge blev igangsat i 26 og næsten færdiggjort i 27. Sidstnævnte projekt blev igangsat af Fyns Amt og overdraget til færdiggørelse i Svendborg Kommune. Der er igangsat og afsluttet en stor byggemodning til parcelhuse i Skårup. Projektet var opdelt i 2 etaper med i alt 59 grunde. Da der stadig var stor efterspørgsel på parcelhusgrunde, da 1. etape var færdig i foråret, blev 2. etape igangsat, og afslutte, så det har været muligt at sælge grunde allerede i år. Grundsalget er gået godt. Drift af veje omfatter vedligeholdelse af kørebaner og fortov samt pladser og stier. Ud over reparationer og fornyelser omfatter driften også renholdelse, klipning af rabatter samt hegn, skiltning samt afvanding af veje, pladser og stier. Natur og Miljø Området varetages af Natur og Miljø afdelingen og omfatter følgende hovedopgaver: Godkendelse og tilsyn med industri/virksomheder og spildevandsafledning. Godkendelse og tilsyn med landbrug. Godkendelse og tilsyn med vandforsyning og badevand. Godkendelse og tilsyn med jordforurening og råstoffer. Vandløbssager samt vedligeholdelse og restaurering af vandløb. Natursager samt naturpleje og naturgenopretning. Forbedring og vedligeholdelse af grønne områder, skove og legepladser. Sektorplaner for spildevand, vandforsyning, grundvand, affald, natur og grønne områder. Handleplaner for genopretning og beskyttelse af natur og vandområder

14 En væsentlig del af disse opgaver varetages også for Langeland og Ærø kommuner i forbindelse med det forpligtende samarbejde. Der er ansat 29 medarbejdere til at varetage opgaverne. Medarbejderne er primært beskæftiget med myndighedsopgaver og sektorplanlægning. Opgaverne er for en stor del nye for kommunen, idet de er overtaget fra amtet fra 27. Driftsbudgettet omfatter primært drift af grønne områder, vandløb og natur. Derudover er der afsat penge til miljøbeskyttelse der omfatter konsulentbistand, miljøuheld, forsikring, badevandskontrol mv. Anlægsbudgettet omfatter grønne områder og vandløb. Byggeri og beredskab Området omfatter byggesagsbehandling, beredskab, hegnssyn samt dertilhørende myndighedsopgaver. Lovområder: Lov om byggeri, lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om bygningsfredning, lov om skove, lov om miljøbeskyttelse, lov om affaldsdepoter, lov om arbejdsmiljø, lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om sanering, lov om byfornyelse, lov om varmeforsyning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, beredskabsloven, museumsloven, lov om stormflodserstatning og lov om hegn. Byggerådgivning Bygningsvedligeholdelsesområdet består af jordforsyning, bygningsvedligeholdelse og offentlige toiletter. Jordforsyning: Området dækker kommunalt ejet jord, som ligger ubenyttet hen, eller som er bortforpagtet til landbrugsformål. Driftsbudgettet omfatter udgifter til ejendomsskatter og i begrænset omfang vedligeholdelse af kommunens arealer. Indtægter er forpagtningsafgift. Bygningsvedligeholdelse: Driftsbudgettet dækker aktiviteter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme og offentlige toiletter, samt bygningsvedligeholdelse, herunder aftaler om controllerfunktion på bygningsvedligeholdelse.. Bygherrerådgivning: Området dækker ydelser til øvrige direktørområder i forbindelse med nyanlæg, om- og tilbygninger i form af forundersøgelser, byggeprogram, udbudsmateriale mm. Energiledelse: Området dækker energisparende foranstaltninger, energimærkningsordning, energistyring, registrering og overvågning af energiforbrug samt energivurderinger af byggeprojekter

15 Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen er en selvstændig afdeling under Miljø og teknik. Entreprenørafdelingen varetager drifts og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes grønne områder, vejvedligeholdelse, vintertjeneste og renholdelse samt drifts- og anlægsopgaver for afdelinger under Miljø og teknik samt andre direktørområder. Det er Entreprenørafdelingens opgave at udvikle medarbejdere og ledelse således, at organisationen til stadighed både fagligt og organisatorisk er rustet til at løfte opgaverne beskrevet i kontrakterne. Entreprenørafdelingen arbejder målrettet med udviklingstiltag og planer fastlagt af Miljø og teknik Sekretariat og udvikling Sekretariatet og Udvikling omfatter de administrative fællesfunktioner i Miljø og Teknik, Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og analyse. Sekretariatet har 3 hovedområder: Økonomi/analyse Fælles økonomi for adm. Afdelinger, decentral økonomi for teknisk område, statistik. Sekretariat/ESDH og projekter Fælles sekretariatsfunktioner og ESDH, udvalgsbetjening, intern/ekstern information/kommunikation samt personaleadministration Projekter bestillerfunktioner, organisationsudvikling, styringsværktøjer, ledelsesinformation samt strategisk analyse- og udredningsarbejde. Udviklingsarbejde og IT-koordinering og support på teknisk område indgår ligeledes i alle 3 områder. Organisationsudviklingen ventes at gå i en retning af øget brug af projektgrupper, teams og tværfaglige teams, nogle funktioner kan få karakter af videncenter. Styringsværktøjer er f.eks. ekstern/intern kontraktstyring, udlicitering, bestiller-udfører model (BUM) og benchmarking. Organisation: Afdelingen ledes af én afdelingsleder og de samlede personaleressourcer er ca. 1 årsværk inkl. ledelse. IT IT-afdelingen løser service-, drifts- og udviklingsmæssige opgaver indenfor IT- og telefoniområdet. Det er visionen at skabe en kommunal forvaltning, hvor alle medarbejdere udnytter informationsteknologiens muligheder optimalt såvel internt som i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. IT-afdelingen er ligeledes ansvarlig for kommunens IT-sikkerhedspolitik

16 IT-afdelingen arbejder for: At sikre at Svendborg Kommunes IT-systemer fungerer optimalt, således at de er tilgængelige for medarbejderne i deres daglige arbejde. At medvirke til, at kommunens ansatte til enhver tid kan løse deres opgaver på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde ved hjælp af IT. At afdelingens ansatte medvirker som teknisk kyndige konsulenter ved IT-projekter i kommunen. At der i henhold til Svendborg Kommunes IT-sikkerhedspolitik garanteres størst mulig sikkerhed omkring Svendborg kommunes IT-installation. At der skabes sammenhæng mellem organisationsudvikling og brugen af IT-redskaber. At integrere, styrke og forbedre de nye kommunikations- og informationsformer. At skabe og drive det IT-mæssige grundlag som er nødvendigt for at Svendborg Kommune kan yde god service overfor borgerne og virksomhederne. At medvirke til en forenkling af arbejdsprocesserne i kommunen til gavn for såvel borgerne, virksomhederne som kommunen

17 Økonomisk oversigt for Udvalget for Miljø og Teknik (1. kr.) Udvalget for Miljø og Teknik Vedtaget budget 27 Drift - Brugerfinansieret: Svendborg Affald - Husholdning -2 - Erhverv -143 Svendborg Kraftvarme - Affaldsforbrænding Gasmotoranlæg Brugerfinansieret drift i alt (heraf løn) Afvigelse i forhold til korrigeret driftsbudget Anlæg - Brugerfinansieret Svendborg Affald Svendborg Kraftvarme Brugerfinansieret anlæg i alt Afvigelse i forhold til korrigeret budget (heraf overføres til 28) Udvalget for Miljø og Teknik i alt: Drift Anlæg I alt Regnskab Drift - skattefinansieret Veje Natur og Miljø 1.82 Byggeri og beredskab Byggerådgivning Entreprenørafdelingen Sekretariat og udvikling IT Skattefinansieret drift i alt (heraf løn) Afvigelse i forhold til korrigeret driftsbudget (heraf overføres til 28) Anlæg - Skattefinansieret Veje Natur og miljø Byggerådgivning Sekretariat og udvikling Skattefinansieret anlæg i alt Afvigelse i forhold til korrigeret budget (heraf overføres til 28) Korrigeret budget 27 + = nettoudgift & - = nettoindtægt

18 Økonomisk udvikling Udvalget for Teknik og Miljø: Drift På driften viser området et netto merforbrug på ca. 5,4 mio. kr. i forskel fra vedtaget budget (89,9 mio. kr.) til regnskabet (95,3 mio. kr.). I løbet af året er der både tilført og fjernet midler på ca. 21,4 mio. kr. netto, hvilket giver et netto korrigeret budget på (111,3 mio. kr.). Samlet giver området et mindreforbrug på ca. 16, mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget, hvilket uddybes nærmere jf. nedenstående. Af de samlede opgjorte driftoverførsler for udvalgsområdet på 15,7 mio. kr. er det af direktionen anbefalet (til Økonomiudvalget) reguleret til 14,2 mio. kr. for delvis at dække andre udvalgsområders merforbrug. Anlæg På anlæg viser området et netto mindreforbrug på ca. 52,2 mio. kr. i forskel fra vedtaget budget (68,7 mio. kr.) til regnskabet (16,5 mio. kr.). I løbet af året er der både tilført og fjernet midler på ca. -12,7 mio. kr. netto, hvilket giver et netto korrigeret budget på (56, mio. kr.). Samlet giver området et mindreforbrug på ca. 39,5 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget, hvilket uddybes nærmere jf. nedenstående. Svendborg Affald: Drift Området viser et nettoresultat på ca. 3,5 mio. kr. i forskel fra vedtaget budget (,1 mio. kr.) til regnskabet (-3,6 mio. kr.). I løbet af året er budgetterne forsøgt tilpasset med 1,4 mio. kr. jf. perioderegnskaberne, hvilket giver et korrigeret budget på (-1,6 mio. kr.). Samlet giver området et resultat på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket uddybes nærmere jf. nedenstående. På budgettet for husholdninger har der været følgende korrektioner. Der blev ikke optaget lån til ny genbrugsstation, hvilket betyder mindre udgifter til renter og afdrag på ca. 2, mio. kr. som forventet i budgettet. Herudover var der en forøgelse af budgettet på ca.,5 mio. kr. vedr. forbrænding af affald på grund af takststigningen pr på Svendborg Kraftvarmeværk. Budgettet for erhverv er tilpasset med ca.,1 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af nyt virksomhedsbidrag. Husholdningerne Området viser et nettoresultat på ca. 1,8 mio. kr. i forskel fra korrigeret budget (-1,6 mio. kr.) til regnskabet (-3,4 mio. kr.). Størstedelen af de 1,8 mio. kr. skyldes primært renovationsindtægter fra de forskellige ordninger. På genbrugsstationerne og for dagrenovation har der været et merforbrug, som primært skyldes større kørsels- og forbrændingsudgifter pga. øgede mængder i forhold til budgetteret. På miljøstationer og storskraldsområdet har der været et mindreforbrug, som

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 23-01-2007 Kl. 15:30 Gæstekantinen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Finn Olsen, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013

Aabenraa Kommune. Årsregnskab 2013 Aabenraa Kommune Årsregnskab 2013 Årsberetning 2013 justeret 19/3-2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 5 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014

Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 Aabenraa Kommune Årsberetning 2014 1 Generelt INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 22-11-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget Side 9 Erhvervsudvalget Side 18 Kultur- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013 ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB Indhold Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Kommunens årsberetning... 5 Fakta om Odsherred

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere