Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museernes webbrugere. En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider KULTURARVSSTYRELSEN"

Transkript

1 Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider 2010 KULTURARVSSTYRELSEN

2 TITEL: Museernes webbrugere En brugerundersøgelse af museernes hjemmesider UDGIVER / Kulturarvsstyrelsen (2010) FOTOS OG CREDITS: Side 1: Nationalmuseet/John Lee og Arnold Mikkelsen Side 3: Kulturarvsstyrelsen/ Ida Holm Side 42: Randers Kulturhistoriske Museum Side 43: Randers Kulturhistoriske Museum Side 52: Kunstindustrimuseet Side 56: Nationalmuseet/John Lee og Arnold Mikkelsen Side 61: Nationalmuseet/John Lee og Arnold Mikkelsen Alle segmentfigurerne i kapitel 5 er tegnet af Claus Bigum. REDAKTION / Thyge Moos og Ida Brændholt Lundgaard, Kulturarvsstyrelsen. TEKST / Thyge Moos og Ida Brændholt Lundgaard, Kulturarvsstyrelsen. Celia Paltved-Kaznelson og Thomas Rosenberg Sørensen, TNS Gallup. TNS Gallup har leveret data til undersøgelsen og faciliteret fokusgruppeinterviews. GRAFIK / Kristin Wiborg ISBN / (webpublikation) ISBN / (trykt publikation) TAK Kulturarvsstyrelsen vil gerne takke ph.d. Nanna Holdgaard (IT- Universitetet i København, Digital Culture & Mobile Communication) og webredaktør Charlotte S.H. Jensen (Nationalmuseet) for faglig sparring i forbindelse med undersøgelsesdesign og udarbejdelse af rapport. Kulturarvsstyrelsen vil desuden takke Ida Lund-Andersen (National - museet), Lea Bolvig (ARKEN) og Thomas Ibæk Jakobsen (Museerne i Fredericia) for deres bidrag til casemateriale. KULTURARVSSTYRELSEN Museer H.C. Andersens boulevard København V Telefon

3 Forord Det fysiske museumsbesøg er ikke længere det eneste møde, borgerne har med museerne. I løbet af de sidste 10 år er museerne for alvor begyndt at kommunikere og formidle deres viden digitalt. Kulturarvsstyrelsens webbrugerundersøgelse giver et statusbillede af borgernes brug af museernes hjemmesider. Rapporten giver anbefalinger til, hvordan museerne kan udvikle deres potentialer som videnscentre. Samtidig bidrager undersøgelsen til debatten om, hvordan museerne kan arbejde strategisk med deres formidling på internettet. Digitaliseringen i samfundet har fundamentalt ændret borgernes omgang med viden. Den nye digitale virkelighed betyder, at borgerne tilegner sig viden digitalt, men også at borgerne er indbyrdes forbundne i sociale communities, hvor de udveksler og debatterer viden med hinanden på f.eks. hjemmesider, Facebook, Twitter eller blogs. Denne demokratisering af borgernes adgang til viden stiller nye krav til museerne om at facilitere udveksling af viden frem for at instruere eller transformere viden fra museum til bruger. Det kræver nye professionelle kompetencer på museerne. han eller hun er interesseret i og ønsker at udforske. Museernes digitale tilstedeværelse åbner nye muligheder for at gøre museet tilgængeligt for f lere målgrupper af borgere. Også dem, der ikke kommer fysisk på museerne. Derfor er det vigtigt, at det fysiske museum er tilgængeligt på f lere platforme. Med andre ord: Diversitet og tilgængelighed hænger sammen. Museernes hjemmesider er en ligeværdig del af museets professionelle virksomhed. På baggrund af webbrugerundersøgelsens resultater er det Kulturarvsstyrelsens vurdering, at museernes digitale potentialer ikke bliver udnyttet tilstrækkeligt. Skal museerne være relevante for borgere i det 21. århundredes vidensamfund, skal de styrke deres position som åbne og tilgængelige kulturinstitutioner, der arbejder professionelt med formidling og kommunikation både analogt og digitalt. Det 21. århundredes museum er summen af alle de platforme, hvor museet er til stede. September 2010 Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen Et besøg på det fysiske museum er for mange brugere en social begivenhed, hvor brugerne kommer til museet og dér møder museets samlinger og udstillinger. Når brugeren besøger museet online, f.eks. på museets hjemmeside, er der tale om en anderledes type interaktion end på det fysiske museum. Det digitale museumsbesøg er kendetegnet ved, at museet via sin hjemmeside kommer hjem til brugeren. Her er der oftest tale om en individuel udveksling, hvor brugeren selv vælger, hvilke dele af museets samling, information og viden MUSEERNES WEBBRUGERE 3

4 4 MUSEERNES WEBBRUGERE

5 Indhold Forord 3 1. Indledning 7 Formål 7 Formidlingsplanen 7 Den kvantitative analyses metode og datagrundlag 7 Den kvalitative analyses metode og datagrundlag 9 Målgrupper 10 Læsevejledning Resultater, konklusioner og anbefalinger 11 Den kvantitative undersøgelse 11 Den kvalitative undersøgelse 14 Konklusioner og anbefalinger Kvantitativ analyse 19 Metode og undersøgelsesdesign 19 Demografiske karakteristika 20 GallupKompas 22 Brugere af museernes hjemmesider 27 Ikke-brugere af museernes hjemmesider 32 Kulturhjemmesider 34 Internetvaner 36 Brugsmønstre på museerne Kvalitativ analyse 41 Metode og undersøgelsesdesign 41 Hvad er et museumsbesøg for dig? 42 Hvilke behov har du til museernes hjemmesider? 44 Hvilke barrierer har du for optimal brug af museernes hjemmesider? 45 Hvordan ser den ideelle museumshjemmeside ud? 47 Hvordan ser en dårlig museumshjemmeside ud? 51 Søgestrategier og søgemaskineoptimering 52 Eksempler: Arken.dk og Fredericiahistorie.dk 54 Eksempler: Ida Charlotte Finnelstrup og ARKCAST Segmentbeskrivelser 61 MUSEERNES WEBBRUGERE 5

6 6 MUSEERNES WEBBRUGERE

7 1 Indledning Kulturarvsstyrelsen har gennemført en webbrugerundersøgelse, der supplerer den nationale brugerundersøgelse af museernes fysiske brugere på de statslige og statsanerkendte museer. Formål Undersøgelsen skal bidrage til kvalificeringen af de statslige og statsanerkendte museers digitale kommunikation og formidling på internettet. Denne rapport præsenterer resultaterne af Kulturarvsstyrelsens webbrugerundersøgelse. Undersøgelsen identificerer brugere og ikkebrugere af museernes hjemmesider. Analysen omfatter brugere og ikke-brugeres demografiske karakteristika, deres adfærd og behov, og deres holdninger til museernes hjemmesider samt deres incitamenter og barrierer for at bruge hjemmesiderne. Blandt de 123 statslige og statsanerkendte museer er de 82 kulturhistoriske, 34 er kunstmuseer, 3 er naturhistoriske museer, og 4 museers ansvarsområder dækker to eller tre museumskategorier. I undersøgelsen skelnes ikke mellem de statslige og statsanerkendte museers hjemmesider og andre private, kommunale eller statsstøttede museers hjemmesider. Webbrugerundersøgelsen består af to undersøgelser med hver deres metode: 1. En kvantitativ undersøgelse, hvor et repræsentativt udvalg af danskere har besvaret et spørgeskema om deres erfaringer med og holdninger til danske museers hjemmesider. 2. En kvalitativ undersøgelse, hvor deltagere i fire fokusgrupper har identificeret, hvad der karakteriserer god og dårlig kommunikation og formidling på museernes hjemmesider. Formidlingsplanen Brugerundersøgelserne er en del af Kulturministeriets formidlingsplan. Formidlingsplanen skal bidrage til at kvalificere og udvikle museernes formidling gennem syv forskellige indsatsområder. Alle formidlingsplanens indsatsområder omfatter puljer og projekter, der støtter udviklingen af museernes digitale formidling. Det er f.eks. som gennemføres i samarbejde med Undervisningsministeriet; Værktøjsprojektet, der giver museerne mulighed for at formidle museernes samlinger digitalt; og det nationale netværk for museumsundervisning, som skal kvalificere museernes undervisningsaktiviteter og styrke samarbejde mellem museer og uddannelsesinstitutioner. Den nationale brugerundersøgelse og webbrugerundersøgelsen bliver suppleret med en ikke-brugerundersøgelse i Kulturarvsstyrelsen har indgået kontrakt med TNS Gallup om webbrugerundersøgelsen. Den kvantitative analyses metode og datagrundlag Den kvantitative del af rapporten bygger på en online spørgeskemaundersøgelse, som afdækker borgernes brug af museernes hjemmesider. Undersøgelsen afdækker borgernes baggrunde for at bruge eller fravælge museernes hjemmesider. Endvidere belyser undersøgelsen borgernes adfærd og holdninger til danske museernes digitale kommunikation og formidling på internettet. Undersøgelsens resultater er repræsentative for hele Danmarks befolkning på parametrene køn, alder, uddannelse og region borgere fra Gallups internetpanel GallupForum blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. I alt borgere har besvaret spør- MUSEERNES WEBBRUGERE 7

8 geskemaet. Svarprocenten er dermed 55,8%. Alle respondenter er mindst 15 år gamle. Spørgeskemaerne er besvaret i perioden fra den 27. maj til den 6. juni Brugertyper Respondenterne er på baggrund af deres besvarelser af spørgeskemaerne fordelt på fire brugertyper: Museums- og webbrugere Borgere der både bruger museer og museernes hjemmesider mindst én gang om året. Museumsbrugere Borgere der bruger museer mindst én gang om året, men ikke har brugt en museumshjemmeside inden for det sidste år. Webbrugere Borgere der bruger museer mindre end én gang om året, men har brugt en museumshjemmeside inden for det sidste år. Ikke-brugere Borgere der hverken har brugt museer eller museernes museumshjemmesider inden for det seneste år. Figur 1 viser, hvordan undersøgelsens respondenter er fordelt på de fire brugertyper. Webbrugere (det vil sige den brugertype, som bruger museernes hjemmesider, men som ikke går på museum) udgør 3% af deltagerne i undersøgelsen. Kun 52 respondenter ud af er webbrugere. Derfor er antallet for lille til, at brugertypen kan undersøges særskilt. Da brugertypen samtidig slører det samlede billede af museernes webbrugere, er denne brugertype udeladt i resten af rapporten. Webbrugere er ifølge international forskning en interessant brugertype, fordi den er voksende, og fordi den rummer de borgere, der kun tilegner sig viden gennem digitale medier. Der for er det en brugertype, der er vigtig at tage højde for, når museerne arbejder med deres digitale kommunikation og formidling. Danmarks Statistiks tal for danskernes IT-vaner viser meget tydeligt, at danskerne er klar til at bruge de digitale mediers muligheder fuldt ud. Analysen er herefter baseret på respondenter. Figur 2 viser fordelingen mellem brugertyper, hvor webbrugere er sorteret fra. Webbrugere er de respondenter, som bruger museernes hjemmesider, men ikke bruger museerne. Figuren viser, at 33% er museums- og webbrugere, 39% er museumsbrugere, det vil sige, de bru ger museerne, men ikke museernes hjemmesider. 27% er ikke-brugere, det vil sige, de bruger hverken museer eller museernes hjemmesider. Figur 1. Respondenterne fordelt på brugertyper 8 MUSEERNES WEBBRUGERE

9 Figur 2. Respondenter fordelt på brugertyper (eksklusiv webbrugere) GallupKompas Webbrugerundersøgelsen skal ses i sammenhæng med den igangværende nationale brugerundersøgelse af museernes fysiske brugere. Begge undersøgelser anvender Gallups segmenteringsværktøj, GallupKompas. Det giver, på baggrund af holdningsspørgsmål, et nuanceret indblik i borgernes holdninger, værdier og livsstile. Respondenterne i webbrugerundersøgelsen er inddelt i GallupKompas ni segmenter på baggrund af deres holdninger til generelle samfundsforhold, f.eks. miljø, offentlige ydelser, teknologi, økologi, ulighed og familieværdier. Til de ni segmenter har TNS Gallup knyttet Index Danmark/Gallup, der bl.a. måler danskernes medie- og kulturvaner. Inddelingen af borgere i segmenter gør det muligt at identificere, hvilke segmenter de tre brugertyper er sammensat af. Museerne kan bruge GallupKompas til at differentiere og målrette deres kommunikation og formidling på internettet til bestemte brugertyper af hængig af, hvordan brugertypen er sammensat af de ni segmenter. I kapitel 5 findes beskrivelser af de ni kompassegmenter. Beskrivelserne har særligt fokus på hvert segments forskellige kultur- og medievaner, herunder brug af internettet. Den kvalitative analyses metode og datagrundlag Den kvalitative undersøgelse har tre fokusområder for brug af museernes hjemmesider: Nuværende og potentielle brugeres adfærd, behov og holdninger Incitamenter og barrierer Strategier og redskaber Resultaterne af den kvalitative undersøgelse er baseret på fire fokusgruppeinterviews af to timers varighed med i alt 33 deltagere. To fokusgruppeinterview blev af holdt i København, og to blev afholdt i Kolding. Fokusgrupperne er sammensat af udvalgte respondenter fra den kvantitative undersøgelse. Grupperne består udelukkende af aktive brugere af museer både borgere, der bruger de fysiske museer og museernes hjemmesider og borgere, der kun bruger de fysiske museer. Hver fokusgruppe er sammensat, så der er en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder og en spredning i forhold til alder, uddannelsesniveau og bopæl. Desuden er grupperne sammensat af brugere på de forskellige museums - kategorier (kulturhistoriske museer, kunstmuseer og naturhistoriske museer) samt brugere med forskellige besøgsmønstre. Deltagerne har på skift gjort sig individuelle overvejelser, arbejdet i undergrupper og diskuteret i plenum. Deltagerne medbragte to ting, én der repræsenterer deres forhold til danske museer, og én der repræsenterer deres forhold til internettet. MUSEERNES WEBBRUGERE 9

10 Deltagerne blev præsenteret for to eksempler på museumshjemmesider: ARKEN s hjemme - side og Museerne i Fredericias hjemmeside De to hjemmesider repræsenterer spændvidden blandt de danske museers hjemmesider fra den mere traditionelle hjemmeside til en hjemmeside, hvor design og visuel identitet er prioriteret højt. Endvidere blev deltagerne præsenteret for to nye eksempler på, hvordan museerne kan facilitere viden: Nationalmuseets virtuelle kvinde fra 1700-tallet, Ida Charlotte Finnelstrup, og ARKEN s podcast, ARKCAST. Afviklingen af fokusgrupperne har fulgt en semistruktureret guide. Målgrupper Resultaterne af webbrugerundersøgelsen er primært henvendt til fire målgrupper: med museerne om, hvordan viden om kultur kan gøres tilgængelig på digitale platforme. Uddannelsesinstitutionerne er centrale samarbejdspartnere for museerne. Derfor er det vigtigt at inddrage dem i debatten om, hvordan museerne bringer den museale viden i spil. Universiteterne kan bruge undersøgelsens resultater til, i samarbejde med museerne, at fremme formidling af forskning eller forskning i formidling. Desuden er undersøgelsen anvendelig i forhold til kulturformidlingsfagene på universiteterne. Læsevejledning Rapporten er disponeret, så den både kan læses i sin helhed, men også selektivt. Kapitel 2: Resultater, konklusioner og anbefalinger opsummerer webbrugerundersøgelsens resultater og Kulturarvsstyrelsens anbefalinger til museerne. Museer Politiske beslutningstagere Andre kulturinstitutioner Uddannelsesinstitutioner Kapitel 3: Kvantitativ analyse præsenterer resultaterne af den kvantitative spørgeskema - undersøgelse i forhold til, hvad der karakteriserer brugere og ikke-brugere af museernes hjemme sider inklusive deres brugsmønstre og vurderinger af hjemmesiderne. Målgruppen på museerne er museumsledere, formidlingsmedarbejdere og -inspektører, web - redaktører samt presse- og kommunikationsmedarbejdere. Museerne kan bruge webbrugerundersøgelsen som et debatoplæg og et værktøj, der kan bidrage til at udvikle deres digitale strategier og kompetencer. På baggrund af faktuel viden om brugere og ikke-brugeres adfærd kan museernes udvikle deres digitale kommunikation og formidling på internettet herunder på deres hjemmesider. Kapitel 4: Kvalitativ analyse præsenterer resultaterne fra den kvalitative del af webbrugerundersøgelsen herunder incitamenter og barrierer for den optimale brug af museernes hjemmesider. Kapitel 5: Segmentbeskrivelser giver en detaljeret beskrivelse af GallupKompas ni segmenter. Segmentbeskrivelserne er et strategisk værktøj til at arbejde med kommunikation og formidling. Politiske beslutningstagere kan få relevant baggrundsviden, som kan resultere i nye kommunale, regionale eller nationale initiativer, der skal styrke museernes kommunikation og formidling på nettet og dermed fremme borgernes adgang til museernes vidensressourcer. Andre kulturinstitutioner kan bruge undersøgelsen som et redskab til at styrke samarbejdet 10 MUSEERNES WEBBRUGERE

11 2 Resultater, konklusioner og anbefalinger Her følger en opsummering af webbrugerundersøgelsens resultater samt konklusioner og anbefalinger. Første del af kapitlet præsenterer resultaterne fra den kvantitative del af undersøgelsen herunder hvad der karakteriserer brugere og ikke-brugere af museernes hjemmesider inklusive deres brugsmønstre og vurderinger af museernes hjemmesider samt segmentfordelingen på GallupKompas.* Anden del af kapitlet præsenterer resultaterne fra den kvalitative del af webbrugerundersøgelsen herunder incitamenter og barrierer for den optimale brug af museernes hjemmesider. I den sidste del af kapitlet præsenteres Kulturarvsstyrelsens konklusioner og anbefalinger til museerne. Den kvantitative undersøgelse I dette afsnit præsenteres resultaterne fra den kvantitative del af webbrugerundersøgelsen. 33% af respondenterne i webbrugerundersøgelsen kan karakteriseres som brugere af museernes hjemmesider. 39% er kun brugere af de fysiske museer, og resten, 27%, bruger hver ken museer eller museernes hjemmesider. Demografi Kvinder udgør 54% blandt brugerne af museernes hjemmesider. Mænd udgør 46%. Aldersmæssigt adskiller museumshjemmesidernes brugere sig ikke meget fra resten af befolkningen bortset fra, at der er relativt få unge mellem år (17%). Blandt de borgere, som hverken bruger museer eller museernes hjemmesider, er der markant flere unge mellem år (24%) og markant færre borgere på 65 år og derover (12%) end blandt brugere af museernes hjemmesider og i hele Danmarks befolkning. 37% af brugerne af museernes hjemmesider har bopæl i Region Hovedstaden. Blandt brugerne af museernes hjemmesider har 36% en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. 16% har en lang videregående uddannelse. Mere end dobbelt så mange brugere af museernes hjemmesider har en lang videregående uddannelse sammenlignet med de borgere, der hverken bruger museer eller museernes hjemmesider. Borgere med en folkeskole/gymnasial uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse er markant overrepræsenterede blandt de respondenter, som hverken bruger museerne eller museernes hjemmesider (henholdsvis 42% og 29%), i forhold til dem, der bruger museernes hjemmesider (henholdsvis 25% og 23%). GallupKompas I forhold til segmentfordelingen i hele den danske befolkning er der markant f lere moderne fællesskabsorienterede (21%) og fællesskabsorienterede (17%) borgere blandt brugerne af museernes hjemmesider. Her er de traditionelle og de traditionelle individorienterede til gengæld kraftigt underrepræsenterede. Der er relativt store andele af moderne individorienterede, traditionelle og traditionelle individorienterede blandt dem, der hverken bruger museer eller museernes hjemmesider. De moderne fællesskabsorienterede og centergruppen er de segmenter, der hyppigst bruger museernes hjemmesider. Brugere af museernes hjemmesider Den tredjedel af respondenterne, som bruger museernes hjemmesider, bruger også de fysi- * Den kvantitative del af webbrugerundersøgelsen er repræsentativ i forhold til hele den danske befolkning. MUSEERNES WEBBRUGERE 11

12 ske museer. Derfor bliver denne brugertype i undersøgelsen kaldt museums- og webbrugere. 40% af brugerne af museernes hjemmesider bruger oftest kunstmuseernes hjemmesider. 36% bruger oftest de kulturhistoriske museers hjemmesider, mens 10% oftest bruger de naturhistoriske museers hjemmesider. Resten har svaret ved ikke. Kun 1% af hjemmesidebrugerne bruger museernes hjemmesider en gang om ugen eller oftere. Hver tiende hjemmesidebruger bruger en museumshjemmeside en gang om måneden eller oftere. 27% af brugerne angiver, at de bruger museernes hjemmesider mindst en gang hver tredje måned. 30% af brugerne angiver, at de bruger museernes hjemmesider mindst en gang hvert halve år, og 28% angiver at bruge hjemmesiderne mindst en gang om året. 90% af brugerne bruger hjemmesiderne mindre end en gang om måneden. Heraf angiver cirka to tredjedel, at de bruger museernes hjemmesider mindre end en gang hver tredje måned. 99% af brugerne af museernes hjemmesider tilgår hjemmesiderne fra en computer. Næsten alle tilgår museumshjemmesiderne hjemme. Hver femte bruger tilgår også museumshjemmesider fra deres arbejdsplads. 9% tilgår museumshjemmesider fra skole eller uddannelsesinstitution. 73% af brugerne af danske museers hjemmesider mener, at hjemmesiderne skal være en reklame for museerne. Halvdelen mener, museernes hjemmesider skal være en søgebase (52%) eller en læringsressource (51%). Kun 3% af hjemmesidebrugerne ønsker at netværke på museernes hjemmesider. 80% af hjemmesidebrugerne bruger primært museumshjemmesiderne til at forberede et besøg på det fysiske museum. Over halvdelen søger information om museets genstande, samlinger eller udstillinger (62%) eller museets aktiviteter (54%). Under 1% af hjemmesidebrugerne deltager i online sociale netværk på museernes hjemmesider. 46% af museumshjemmesidebrugerne angiver, at de savner noget på de danske museumshjemmesider. De savner oftest information om udstillinger, samlinger og genstande (20%), formidling af museets forskning (17%) eller flere artikler og tekster (16%). Museumshjemmesidebrugerne er generelt uenige i, at museernes hjemmesider skal være sociale medier. Museerne får gennemsnitlige bedømmelser af museumshjemmesidebrugerne på spørgsmålene, om deres hjemmesider f.eks. er interessante, lette at forstå, lærerige og for alle (3,1-3,5 på en skala fra 1-5). Ikke-brugere af museernes hjemmesider De respondenter, der ikke bruger museernes hjemmesider, benævnes i analysen museumsbrugere og ikke-brugere. Museumsbrugerne er de borgere, der kun bruger de fysiske museer (39% af alle respondenter). Ikke-brugere er de borgere, der hverken bruger museerne eller deres hjemmesider (27% af alle respondenter). Tilsammen udgør de 66% af alle respondenter. Størstedelen af dem, som ikke bruger museernes hjemmesider, synes, museernes hjemmesider skal være en reklame for museet (63% af museumsbrugerne og 49% af ikke-brugerne). Under halvdelen synes, hjemmesiderne skal være en læringsressource (45% af museumsbrugerne og 38% af ikke-brugerne) eller en søgebase (45% af museumsbrugerne og 34% af ikke-brugerne). Mere end hver tredje af de respondenter, der ikke bruger museernes hjemmesider, angiver, at de ikke kender nogen museumshjemmesider. 44% af ikke-brugerne angiver, at de ikke bruger museernes hjemmesider, fordi de ikke går på museum. Ikke-brugerne angiver også langt oftere end museumsbrugerne, at museerne ikke er interessante, og at de ikke ved, hvad museumshjemmesider skal bruges til. 12 MUSEERNES WEBBRUGERE

13 Kulturhjemmesider generelt Blandt webbrugerundersøgelsens respondenter er biografernes hjemmesider i top over de mest brugte. Derefter følger biblioteker, forlystelsesparker og teatre. Blandt museernes hjemmesidebrugere er niveauet for brug af andre kulturhjemmesider generelt markant højere end blandt dem, der ikke bruger museernes hjemmesider. F.eks. bruger 59% af brugerne af museernes hjemmesider bibliotekernes hjemmesider mod kun 42% for museumsbrugere og 30% for ikke-brugere. De tre hyppigst nævnte årsager til at bruge en kulturhjemmeside er at søge information om kulturelle tilbud, at planlægge arrangementer (praktisk information) og at søge viden. Internetvaner 92% af respondenterne i undersøgelsen bruger internettet hver dag eller næsten hver dag til private formål. 55% bruger internettet dagligt eller næsten dagligt i arbejds- eller studiemæssige sammenhænge. 36% af alle respondenter bruger sociale medier som Facebook og Twitter hver dag eller næsten hver dag. Andelen af respondenter, som bruger sociale medier til daglig, er højest blandt dem, der hverken bruger museer eller museernes hjemmesider (39%). 34% af dem, som bruger museumshjemmesider, læser og kommenterer nogle gange web - logs. Det er lidt flere end blandt dem, der ikke bruger museernes hjemmesider (cirka 25%). 40% af brugerne af museernes hjemmesider læser netaviser dagligt. Det er lidt flere end blandt dem, som kun bruger de fysiske museer (34%). 18% af brugerne af museernes hjemmesider læser nogle gange netbøger. Det er lidt flere end blandt dem, der ikke bruger museernes hjemmesider (cirka 10%). 59% af museumshjemmesidebrugere hører og ser nogle gange netradio/web-tv. Det er lidt f lere end blandt dem, som ikke bruger museernes hjemmesider (cirka 50%). 92% af brugerne af museernes hjemmesider bruger andre kulturhjemmesider. Det er markant flere end blandt dem, der ikke bruger museernes hjemmesider (67% af museumsbrugerne og 55% af ikke-brugerne). Brugsmønstre på det fysiske museum 64% af brugerne af museernes hjemmesider besøger et museum mellem en og tre gange årligt. Brugere af musernes hjemmesider besøger oftere det fysiske museum end dem, som kun bruger det fysiske museum. 43% af brugerne af museernes hjemmesider går oftest på kunstmuseum, 37% går oftest på kulturhistoriske museer, og 11% går oftest på et naturhistorisk museum. Blandt dem, der kun bruger museer, men ikke museernes hjem mesider, går 35% på kunstmuseer, 29% på kulturhistoriske museer og 17% på naturhistoriske museer. Resten har svaret ved ikke. Blandt de respondenter, som hverken bruger museer eller museernes hjemmesider, angiver 65%, at det skyldes, at museerne ikke er interessante, mens 26% angiver, at de ikke har tid. Faktaboks En gennemgang af de 123 statslige og statsanerkendte museer i Danmarks hjemmesider viser følgende: 123 museer har en hjemmeside 59 museer er på Facebook 46 museer udsender digitale nyhedsbreve 46 museer benytter film og video 17 museer benytter lyd og podcasts 8 museer bruger YouTube 7 museer bruger Flickr 1 museum bruger Twitter Kilde: Phd. Nanna Holdgaard, IT-Universitetet. Opgørelsen er foretaget i maj-juni MUSEERNES WEBBRUGERE 13

14 Den kvalitative undersøgelse I dette afsnit præsenteres resultaterne fra den kvalitative del af webbrugerundersøgelsen. Det fysiske museum Der er stor diversitet i fokusgruppedeltagernes opfattelse af det fysiske museum. Kun et mindretal af deltagerne vurderer museumsbesøget som et af de vigtigste elementer i deres kulturelle liv. For f lertallet af deltagerne ligger et museumsbesøg på et mellemniveau i forhold til andre kulturelle aktiviteter. Når fokusgruppedeltagerne uddyber deres motivationer for at bruge de fysiske museer, er det muligt at identificere følgende fem behovstyper: Viden. Motivationen for at komme på det fysiske museum er at tilegne sig ny viden gennem museernes samlinger eller udstillinger. Det kan også være for at dele viden med andre. Tryghed. Museerne er tryghedsskabende, fordi museernes genstande vækker personlige minder. Museerne kan også give brugerne en oplevelse af at være specielle eller at tilhøre et bestemt fællesskab. Barrierer for optimal brug af museernes hjemmesider Fokusgrupperne viser, at hjemmesidebrugere og potentielle hjemmesidebrugere skal overvinde tre forskellige niveauer af barrierer, før de får en optimal brug af museernes hjemmesider. Niveau 1: Indledende forhindringer. Borgeren overvejer ikke at benytte internettet eller museernes hjemmesider. Det kan f.eks. være, at borgeren har begrænsede færdigheder i brug af computere eller internettet, har en begrænset interesse for museer, eller at vedkommende bruger andre medier og søgestrategier end museets hjemmesider. Niveau 2: Generelle forhindringer. Borgeren har besluttet sig for at bruge et bestemt museums hjemmeside. Det kan f.eks. være, at borgeren har svært ved at finde museets hjemmeside, eller at der mangler et samlet overblik over danske museer og deres hjemmesider. Niveau 3: Specifikke forhindringer. Borgeren kan f.eks. ikke finde information om priser og åbningstider. Hjemmesiden er rodet og uoverskuelig. Borgeren går forgæves efter praktisk information, uddybende viden eller interaktion på hjemmesiden. Aktivitet. Fokusgruppedeltagerne lægger vægt på muligheden for, at de kan deltage aktivt og herigennem få en unik oplevelse. Socialisering. Det sociale aspekt er fremtrædende. Fokusgruppedeltagerne lægger vægt på, at det giver en rig og nuanceret oplevelse, hvis man kan dele sin oplevelse med nogen. For mange deltagere er det ikke socialt acceptabelt at gå på museum alene. Fordybelse. Flere af deltagerne ser muse - ums besøget som en mulighed for at træde ind i en anden verden, hvor alt andet kan lukkes ude, og de kan lade sig totalt opsluge. 14 MUSEERNES WEBBRUGERE

15 Den ideelle museumshjemmeside Ifølge fokusgruppedeltagerne skal den ideelle hjemmeside tage udgangspunkt i følgende principper: Enkelhed Niveaudeling Flerstemmighed Tilstedeværelse på f lere platforme Hjemmesiden skal være kendetegnet ved overskuelighed, brugervenlighed og logisk navigering udtrykt i en klar visuel identitet. Et professionelt grafisk design af museets hjemmeside er afgørende for, at borgerne får en klar indikation af, hvad hjemmesiden indeholder, og hvordan den fungerer. En museumshjemmesides umiddelbare indtryk på borgerne er også helt afgørende for, at de ikke forlader siden med det samme. Museumshjemmesiden skal have to niveauer: Et praktisk niveau med faktuel information om priser, åbningstider, aktiviteter, arrangementer og udstillingskalendere. Et indholdsniveau med mulighed for faglig fordybelse og interaktion. Hjemmesiden skal appellere til f lere forskellige brugertyper eller segmenter. Mange får inspiration til at bruge museet eller museumshjemmesiden fra andre steder end museets hjemmeside. Derfor skal museet være til stede også uden for hjemmesiden på andre digitale og analoge platforme, f.eks. aviser, radio, tv eller MIK.dk (Museerne i København). En dårlig museumshjemmeside En dårlig museumshjemmeside er ifølge fokusgruppedeltagerne kendetegnet ved, at den mangler opdatering, at den har en belærende attitude, at den indeholder tunge tekstpassager, og at den mangler billeder. MUSEERNES WEBBRUGERE 15

16 Konklusioner og anbefalinger Museerne har store uudnyttede potentialer for at udvikle deres hjemmesider. Webbrugerundersøgelsen giver redskaber til at kvalificere museernes digitale kommunikation og formidling på internettet baseret på faktuel viden om webbrugerne. Resultaterne er samtidig et bidrag til en overordnet diskussion af, hvordan museerne bruger internettet professionelt, og hvordan museerne målretter deres brug af internettet i forhold til det fysiske museum. Kulturarvsstyrelsens anbefalinger: 1. Museet er summen af de plat forme, hvor museet er til stede. 2. Museernes hjemmesider er en ligeværdig del af museets professionelle virksomhed. 3. Museerne skal fokusere på at udvikle reelt indhold til deres hjemmesider. 4. Museernes hjemmesider skal være relevante for et bredt udsnit af befolkningen. 5. Borgerne skal møde museet på både digitale og analoge plat forme. 6. Museerne skal arbejde strategisk med at udvikle museets digitale kommunikation og formidling på nettet. 16 MUSEERNES WEBBRUGERE

17 Museet er summen af de platforme, hvor museet er til stede. Undersøgelsen viser, at 90% af museernes hjemmesidebrugere bruger hjemmesiderne sjældne re end én gang om måneden. Herunder bruger 2/3 hjemmesiderne sjældnere end én gang hver tredje måned. Til sammenligning bruger 92% af undersøgelsens respondenter internettet dagligt eller næsten dagligt til private formål. Den vigtigste årsag til at bruge museernes hjemmesider er, at brugerne ønsker praktiske oplysninger om priser, åbningstider mv. Både den kvantitative og den kvalitative undersøgelse viser, at der er en tæt sammenhæng mellem at bruge museernes hjemmesider og at bruge museet. Stort set alle brugerne af museernes hjemmesider bruger også de fysiske museer. Det betyder, at der næsten ikke er nogen, der bruger museernes hjemmesider, som ikke også kommer på det fysiske museum. Brugerne af museernes hjemmesider bruger samtidig de fysiske museer markant oftere end de respondenter, der kun bruger de fysiske museer. Museernes hjemmesider er en integreret del af museets samlede virksomhed ikke et appendiks til museet. Museernes hjemmesider er en ligeværdig del af museets professionelle virksomhed. På en skal fra 1-5 får museernes hjemmesider vurderinger på 3,1-3,5, når brugerne af museernes hjemmesider bliver spurgt til, om hjemmesiderne er interessante, lette at forstå, lærerige mv. Vurderingerne er gennemsnitlige. Sammenlignet med resultaterne fra den nationale brugerundersøgelse af museernes fysiske brugere er brugerne af museernes hjemmesider dog markant mere forbeholdne i deres vurderinger, end når brugerne vurderer de fysiske museer. Hjemmesiden er en ekstra indgang til museet, og den er også en vigtig platform for museets formidling. Hjemmesiden kan også være et medie, der tiltrækker nye brugere og nye brugergrupper, som via hjemmesiden kan engageres i en længerevarende relation til museet. Museernes hjemmesider og deres øvrige tilstedeværelse på nettet er derfor en integreret del af museets samlede virksomhed. Museerne bør underlægge sig de samme professionelle krav til kvalitet på deres hjemmesider, som de har i deres arbejde på de fysiske museer. Museerne skal fokusere på at udvikle reelt indhold til deres hjemmesider. 51% af museumshjemmesidebrugerne ønsker, at hjemmesiderne skal være en læringsressource. Det bør give anledning til, at museerne prioriterer at stille læringsressourcer til rådighed på deres hjemmesider. Museerne bør derfor fokusere på at udvikle reelt indhold, som på en engagerende måde formidler museets faglige viden om kulturelle spørgsmål. Museerne er videnscentre med forskningsforpligtelse. Derfor skal museerne gør deres viden tilgængelig på f lere forskellige platforme, herunder på deres hjemmesider. Museerne bør derfor skabe forudsætninger for, at alle museets vidensmedarbejdere udvikler deres IT-didaktiske kompetencer og bidrager til museets vidensformidling på nettet. Undersøgelsens resultater giver anledning til, at museerne ref lekterer over, hvordan de organiserer sig internt på museet, og hvordan de deler viden internt og eksternt med henblik på en bedre og mere professionel udnyttelse af begrænsede ressourcer. Det kan blandt andet ske gennem fælles initiativer, f.eks mellem museerne og mellem museer og universiteter samt med andre kulturinstitutioner. Museernes hjemmesider skal være relevante for et bredt udsnit af den danske befolkning. Den kvantitative undersøgelse viser, at brugerne af museernes hjemmesider generelt er ældre og bedre uddannede end gennemsnittet for hele den danske befolkning. Samtidig har de markant oftere bopæl i Region Hovedstaden end regionens indbyggertal tilsiger. Det svarer til resultaterne i den nationale brugerundersøgelse af museernes fysiske brugere. MUSEERNES WEBBRUGERE 17

18 Ifølge GallupKompas er der langt større andele af de moderne fællesskabsorienterede og de fællesskabsorienterede blandt brugere af museernes hjemmesider end disse segmenters andele i hele den danske befolkning. Modsat er der relativt få traditionelle individorienterede blandt museumshjemmesidebrugerne. Hele fem af GallupKompas ni segmenter er ikke repræsenteret blandt dem, der bruger museernes hjemmesider én gang om ugen eller oftere. Internettet giver museerne nye muligheder for at demokratisere deres viden. Museerne bør være f lerstemmige og differentierede, når de kommunikerer og formidler viden digitalt. Museerne har en forpligtelse til at gøre kultur - arv relevant for mange forskellige brugertyper eller segmenter af borgere. Undersøgelsens resultater kan give anledning til, at museerne ref lekterer over, hvordan de kan gøre deres hjemmesider mere relevante for de borgere, der er overrepræsenterede blandt dem, der aldrig bruger museerne og museernes hjemmesider. Det er især unge mellem år samt borgere mellem 30 og 49 år. Desuden er det borgere med kort- og mellemlang videregående uddannelse, borgere med erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund samt borgere med bopæl i provinsen. Borgerne skal møde museet på både digitale og analoge platforme. Mange borgere får inspiration til at bruge det fysiske museum eller en museumshjemmeside fra andre steder end museets hjemmeside. Derfor skal museet være til stede også uden for hjemmesiden. Det kan være på andre digitale og analoge platforme, f.eks. via en målrettet, f lerstemmig kommunikation og formidling, men også ved at skabe flere forskellige indgange eller rum, hvor brugerne, af hængig af IT-kompetencer og interesser, kan møde museet på internettet. Relativt mange, som hverken bruger museer eller museernes hjemmesider, er hyppige brugere af sociale medier som Facebook og Twitter. Museerne har derfor en oplagt mulighed for at engagere netop denne gruppe ved at være til stede de rigtige steder. Her er det særligt vigtigt at holde fast i, at relationen til brugerne skal fokusere på vidensudveksling og dialog om de emner, museet beskæftiger sig med og ikke museet som sådan. I alle andre dele af samfundslivet er der et stigende behov for at kunne tilegne sig viden fra computeren eller andre digitale medier. Det skaber også et behov for, at museerne udvikler flere forskellige løsninger på digital kommunikation, formidling og interaktion, f.eks. i tilknytning til museernes hjemmesider. Ønsket om at kunne interagere med museet, kulturarv og andre brugere må forventes at stige i fremtiden. Museerne skal arbejde strategisk med at udvikle museets digitale kommunikation og formidling på nettet. Undersøgelsen viser, at brugerne af museernes hjemmesider er konservative i deres brug. Brugerne er mest optaget af at kunne få basale oplysninger om priser, åbnings tider mv. Brugerne af museernes hjemmesider bruger næsten altid hjemmesiderne fra en computer, oftest derhjemme og oftest for at forberede et besøg på det fysiske muse um. Flertallet af hjemme - sidebrugerne savner ikke noget på hjem mesiderne og brugernes interesse for, at museerne skal benytte sociale medier, er begrænset. De praktiske oplysninger skal derfor være tilgængelige, men der er også et stort uudnyttet potentiale for at inddrage internettet i museernes samlede formidling af deres ansvarsområde og samlinger. Borgernes krav til kvaliteten af den digitale kommunikation og formidling på internettet er høje, og de vil fortsætte med at skærpes i de kommende år. Derfor bør museerne også fokusere på at imødekomme brugernes krav til en museumshjemmeside. Den er ifølge den kvalitative undersøgelse karakteriseret ved enkelhed, niveaudeling og flerstemmighed. Museerne bør anvende resultaterne af webbrugerundersøgelsen til at arbejde professionelt og strategisk med museets digitale kommunikation og formidling på nettet. Det kan være i form af IT-strategier og resultatmål, der bringer museernes viden i spil på nye måder i samfundet. 18 MUSEERNES WEBBRUGERE

19 3 Kvantitativ analyse Formålet med den kvantitative del af webbrugerundersøgelsen er at give museerne værktøjer til at kvalificere og udvikle deres digitale formidling og kommunikation på nettet til både nuværende og potentielle brugere. Den kvantitative del af rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker danskernes brug af museernes hjemmesider. Undersøgelsen afdækker borgernes baggrunde for at bruge eller fravælge museernes hjemmesider og deres adfærd og holdninger til danske museernes digitale kommunikation og formidling på internettet. Kapitlet indledes med en kort redegørelse for den kvantitative metode samt en beskrivelse af de tre brugertyper, som respondenterne, på baggrund af deres svar på spørgsmål om museumsvaner, er inddelt i. Derefter følger resultaterne af den kvantitative analyse opdelt i afsnit, der præsenterer de forskellige brugertypers demografiske karakteristika, segmentfordelingen på GallupKompas, brugertypernes brugsmønstre og deres holdninger til museernes hjemmesider. Metode og undersøgelsesdesign Undersøgelsens resultater er repræsentative for hele Danmarks befolkning på parametrene køn, alder, uddannelse og bopæl.* borgere fra Gallups internetpanel Gallup- Forum er inviteret til at deltage i undersøgelsen, og i alt borgere har besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten er dermed 55,8%. Jf. indledningen er webbrugerne taget ud. Analysen er herefter baseret på respondenter. Spørgeskemaerne er besvaret i perioden fra den 27. maj til den 6. juni De tre brugertyper er gengivet her: Museums- og webbrugere Borgere der både bruger museer og museernes hjemmesider mindst én gang om året. Museumsbrugere Borgere der bruger museer mindst én gang om året, men som ikke har brugt en muse umshjemmeside inden for det sidste år. * I webbrugerundersøgel - sen spørger Gallup til niveauet på responden - tens højeste gennemførte eller igangværende ud dan - nelse. Danmarks Statistik spørger kun til højeste gennemførte ud dannelse. Derfor er flere responden - ter placeret i kategorien lang videre gående ud - dannelse i denne undersøgelse end i totalen for hele Dan marks befolkning (Dan marks Statistiks tal). Da Gallup har vægtet stikprøven i forhold til Dan - marks Statistiks tal, er undersøgelsen fuldt re - præsentativ også på uddannelse. Ikke-brugere Borgere der hverken har brugt museer eller museernes museumshjemmesider inden for det seneste år. MUSEERNES WEBBRUGERE 19

20 Demografiske karakteristika I det følgende er der fokus på de tre bruger - typers demografiske karakteristika, det vil sige køn, alder, bopæl og uddannelse. Køn Figur 3 viser kønsfordelingen for de tre brugertyper og totalt for undersøgelsen. Figuren viser, at museums- og webbrugere, det vil sige de borgere, der både bruger museerne og musernes hjemmesider, med 46% mænd og 54% kvinder har en større andel af kvinder end de øvrige brugertyper og hele Danmarks befolkning. Alder Figur 4 viser aldersfordelingen for de tre brugertyper og totalt for undersøgelsen. Figuren viser, at der blandt museums- og webbrugere er færrest unge i alderen år (17%), mens denne brugertype har den største andel af respondenter på 50 år eller derover (i alt 50%). Blandt ikke-brugere, det vil sige dem, der hverken bruger museer eller museernes hjemmesider, er der en kraftig overrepræsentation af respondenter i alderen år (43%), og hele 24% er under 30 år. Museumsbrugerne, altså dem, der bruger museerne, men ikke museernes hjemmesider, er typisk lidt yngre end dem, der både bruger museer og museernes hjemmesider. 20% af museumsbrugerne er i alderen år mod 17% af museums- og webbrugerne. Figur 3. Respondenternes fordeling på køn, opdelt på brugertyper og totalt Figur 4. Respondenternes fordeling på alder, opdelt på brugertyper og totalt 20 MUSEERNES WEBBRUGERE

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark

National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 TITEL: National brugerundersøgelse på de statslige og statsanerkendte museer i Danmark 2010 UDGIVER: Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

National brugerundersøgelse

National brugerundersøgelse National brugerundersøgelse Årsrapport for 2014 Viborg Stiftsmuseum, Viborg Stiftsmuseum, Viborg Antal besvarelser: 91 Indhold 1. Indledning s. 3 Undersøgelsens resultater 2. Brugernes vurderinger af udstillingsstedet

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE

DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE DANMARK LÆSER SEGMENTERINGSSTUDIE INDHOLD METODE TRE IKKE-LÆSER -SEGMENTER SEGMENTERNE PROFIL LÆSEADFÆRD BESLUTNINGSPROCES DRIVERS OG BARRIERER SEGMENTERNE FORDELT PÅ REGIONER METODE 1 Fokusgruppe 2 Segmenteringsstudie

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening

Biblioteker og biblioteksbrug i tal. Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Biblioteker og biblioteksbrug i tal Statistisk vidensbank anno 2012 Tænketank for fremtidens biblioteker - Danmarks Biblioteksforening Indhold: 1. Eksisterende Statistiske Databaser a. KPI Index b. Folke-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september

NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012. DB-syd 24. september NonUsers - Fynske ikke-brugere 2012 DB-syd 24. september 1 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Høj ikke-bruger andel (brugshyppighed) 3. Potentiale for biblioteksbrug (kendskab, sandsynlighed

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE

RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER MARTS 2013 NATIONAL BENCHMARKUNDERSØGELSE RESULTATER OG ANBEFALINGER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 NATIONALE RESULTATER INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende og strategisk analyse Udfordringer

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012

Museer og Tal. Danskernes museumsvaner 2012 Museer og Tal Danskernes museumsvaner 2012 1 Udarbejdet af: Pluss Leadership A/S, Lene Bak. Marts 2013 Udarbejdet for: Organisationen Danske Museer Grafisk tilrettelæggelse: Karen Hedegaard Tryk: Kailow

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Af Christine Bruun Programleder og udviklingskonsulent Udviklingssektionen, Roskilde Bibliotekerne Disposition: Hvordan arbejder Roskilde

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014

KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 KULTURSTYRELSEN PRÆSENTATION AF SEGMENTERINGSSTUDIE CARATDEEPBLUE FEBRUAR 2014 AGENDA 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Resultater 4. Strategiske anbefalinger for segmenter BAGGRUND OG FORMÅL Undersøgelser

Læs mere

Brugerinddragelse i relation til kulturarvens digitalisering

Brugerinddragelse i relation til kulturarvens digitalisering Brugerinddragelse i relation til kulturarvens digitalisering Iben Jakobsen, a08ibja 20/4 2012 4937 ord Kulturarv v/ Mette Skov Det Informationsvidenskabelige Akademi Side 1 af 15 Abstract Først redegøres

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION

MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION MUSEER VIDEN DEMOKRATI TRANSFORMATION 259 VIDEN, DEMOKRATI OG TRANSFORMATION MUSEER SOM FORMIDLERE AF KULTURELT DEMOKRATI JACOB THOREK JENSEN BRUGERUNDER SØGELSENS METODE 2013 MUSEET ER EN SOMMERFUGL IDA

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR 04:2006 ARBEJDSPAPIR Mona Larsen og Max Mølgaard Miiller REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF PERSONER OVER 50 ÅR EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE PÅ ARBEJDSSTEDER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG ERHVERV

Læs mere

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune

www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Høje-Taastrup Kommune http://www.htk.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.htk.dk/. Der er

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur

Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Virtuel vejledning og undervisning på Cand.cur præsen TATION Projekt Virtuel Vejledning: Vision At skabe en digital vejlednings- og undervisningsportal

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere