december Forvaltningsret Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014-40. 22. december 2014. Forvaltningsret 11241.2 11241.3 115.3 24.2. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt."

Transkript

1 Afslag på aktindsigt i internt dokument. Meddelelse af faktiske oplysninger og meddelelse af interne faglige vurderinger. Dialog mellem myndighed og borger En borger klagede til ombudsmanden over, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde afslået aktindsigt i et dokument. Dokumentet var et såkaldt cover til ministeren om høring over tre udkast til bekendtgørelser. Ombudsmanden kunne ikke kritisere, at ministeriet havde afslået aktindsigt. Imidlertid gav ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 28 om meddelelse af faktiske oplysninger og 29 om meddelelse af interne faglige vurderinger ombudsmanden anledning til bemærkninger. 22. december 2014 Forvaltningsret Sagen rejste også et spørgsmål om dialog. Det fremgik således af borgerens henvendelser til ministeriet, at hun alene var interesseret i nogle bestemte oplysninger, og at dette var baggrunden for hendes anmodning om aktindsigt i dokumentet. Dokumentet indeholdt imidlertid slet ikke de ønskede oplysninger. Ombudsmanden mente, at det havde været hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis ministeriet udtrykkeligt havde oplyst dette over for hende. Ombudsmanden anså det for sandsynligt, at hun på den baggrund ville have meddelt ministeriet, at hun ikke var interesseret i at få aktindsigt i dokumentet, og at ministeriet herefter ikke skulle have anvendt ressourcer på at behandle aktindsigtsanmodningen. Ombudsmanden forstod det i øvrigt sådan, at borgeren ønskede, at ministeriet uanset om der fandtes dokumenter, der omtalte et spørgsmål, som hun havde stillet ministeriet svarede på hendes spørgsmål. Ombudsmanden bad derfor ministeriet om at forholde sig til hendes spørgsmål. (Sag nr. 14/04528) I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen, efterfulgt af en sagsfremstilling. Borgeren er anonymiseret med betegnelsen A.

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Genstanden for min undersøgelse Min undersøgelse vedrører Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses afslag på aktindsigt i et enkelt dokument (ministeriets dokumentnr ). Dokumentet er et såkaldt cover til sagsforelæggelse og vedrører høring over tre bekendtgørelser om almen praksis. I coveret indstilles, at ministeren godkender, at de tre bekendtgørelser sendes i høring. Ministeriet undtog i sin afgørelse af 17. oktober 2014 dokumentet fra aktindsigt. Ministeriet henviste til offentlighedslovens 24, stk. 1, og 23, stk. 1, nr. 1. Ministeriet overvejede ekstrahering efter offentlighedslovens 28 og 29, men fandt ikke grundlag for at udlevere nogen oplysninger. Ministeriet anførte, at dokumentet indeholdt oplysninger om sagens faktiske grundlag efter 28, stk. 1, men at disse oplysninger i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3 hvorefter ekstrahering kan undlades i forhold til oplysninger, der er offentligt tilgængelige ikke skulle udleveres. Ministeriet henviste dig til Høringsportalen, hvor de tre udkast til bekendtgørelser, som det pågældende dokument vedrørte, kunne findes. Ministeriet mente også, at dokumentet i et vist omfang indeholdt oplysninger om interne faglige vurderinger efter offentlighedslovens 29. Ministeriet fandt imidlertid med henvisning til sagens karakter mv. at disse oplysninger ikke skulle udleveres. Af ministeriets udtalelse af 25. november 2014 til mig fremgår, at ministeriet har genovervejet sin afgørelse af 17. oktober Ministeriet har i den forbindelse fundet anledning til at udlevere nogle oplysninger om sagens faktiske grundlag. Disse oplysninger er gengivet i ministeriets udtalelse. Ministeriet har endvidere overvejet meroffentlighed efter offentlighedslovens 14, stk. 1, men har ikke fundet grundlag for yderligere aktindsigt. 2. Ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 23 og , stk. 1, og 24 i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 2/21

3 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) dokumenter, der efter 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og 3) ( ) 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. Stk. 2. Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1. Stk. 3. Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke 1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed, 2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og 3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver. Ministeriet skrev i sin afgørelse af 17. oktober 2014 bl.a. således: Ministeriet har undtaget akten fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, jf. 23, stk. 1, nr. 1. Efter denne bestemmelse omfatter retten til aktindsigt ikke interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående Bestemmelsen i 24, stk. 1, har til formål at sikre beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces, når dokumenter og oplysninger udveksles mellem forskellige myndigheder i forbindelse med ministerbetjening. Bestemmelsen indebærer således en udvidelse af beskyttelsen af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til bestemmelsen i 23, stk. 1, nr. 1. Efter min gennemgang af dokumentet sammenholdt med ministeriets afgørelse af 17. oktober 2014 der specifikt henviser til 23, stk. 1, nr. 1, om dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående må jeg lægge til grund, at dokumentet ikke er udvekslet mellem flere myndigheder. 3/21

4 Det er derfor min opfattelse, at ministeriet ikke kunne henvise til 24 som hjemmel for at undtage dokumentet, men alene til 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. 3. Ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 28 og 29 om ekstrahering 3.1. Retsgrundlag Offentlighedslovens 28 lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag er nærmere beskrevet i forarbejderne til offentlighedsloven. Følgende fremgår bl.a. af lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen i 28, jf. lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget : Bestemmelsen i stk. 1, der fastsætter den såkaldte ekstraheringspligt, viderefører med visse redaktionelle og sproglige ændringer den gældende lovs 11, stk. 1. Der henvises herom til pkt , jf. pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgel- 4/21

5 ser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Som det fremgår, tilsigtes der med bestemmelsen i 28 med visse sproglige og redaktionelle ændringer en videreførelse af bestemmelsen i den tidligere offentlighedslovs 11, stk. 1. I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 556 ff., fremgår bl.a. følgende om denne bestemmelse: Nærmere om udtrykket faktiske omstændigheder Ekstraheringspligten efter 11, stk. 1, gælder i lighed med notatpligten efter lovens 6, stk. 1, for oplysninger om faktiske omstændigheder. I bemærkningerne til bestemmelsen i 11, stk. 1, anføres blot følgende om dette udtryk, jf. Folketingstidende , tillæg A, sp. 225: Ekstraheringspligten omfatter ikke blot oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, som myndighederne har været forpligtet til at gøre notat om efter lovforslagets 6, men også oplysninger, som myndighederne har tilført sagen fra sine interne arbejdsdokumenter i andre sager eller fra registre og lignende. Med hensyn til det nærmere indhold af udtrykket faktiske omstændigheder kan der på denne baggrund henvises til følgende beskrivelse i bemærkningerne til 6, stk. 1, om notatpligt, Folketingstidende , tillæg A, sp. 217: Efter den gældende lov omfatter notatpligten faktiske oplysninger. Efter forslaget omfatter notatpligten oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder. Ændringen betyder, at notatpligtens udstrækning ikke i første række er afhængig af, om en oplysning efter sit indhold må karakteriseres som faktisk eller ej, men i højere grad beror på, hvilken funktion oplysningen har i myndighedens sagsbehandling. Afgørende for, om en oplysning skal noteres ned, er, om oplysningen er af en sådan karakter, 5/21

6 at den bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske omstændigheder. Notatpligten vil således også kunne omfatte oplysninger, der indeholder en subjektivt præget stillingtagen til et forhold, for så vidt vurderingen er af betydning for den administrative bevisoptagelse. Tilkendegivelse af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse vil derimod ikke, lige så lidt som efter den gældende lov, være omfattet af notatpligten. Det samme gælder oplysninger, der isoleret set gengiver objektive kendsgerninger som f.eks. indholdet af gældende ret. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en oplysning om faktiske omstændigheder, beror således ikke alene på oplysningens indhold, men også på oplysningens funktion i den konkrete sag. Oplysninger, som indeholder en mere subjektivt præget stillingtagen, vil dermed kunne være omfattet af ekstraheringspligten i 11, hvis oplysningerne bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt har til formål at skabe klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder. Om den nærmere udstrækning af ekstraheringspligten kan der i øvrigt henvises til kapitel 13, pkt. 3.2 ovenfor, hvor der er givet en nærmere beskrivelse af, hvad der skal forstås ved udtrykket faktiske omstændigheder i forhold til notatpligten. I overensstemmelse med det, som er anført det nævnte sted, bemærkes dog, at ekstraheringspligten i første række vil omfatte egentlige faktuelle oplysninger, dvs. oplysninger om gjorte iagttagelser, resultatet af foretagne målinger og andre undersøgelser, fastslåede oplysninger om økonomiske forhold, f.eks. størrelsen af skattepligtig indkomst og lignende samt modtagelse af oplysninger vedrørende et bestemt hændelsesforløb Offentlighedslovens 29 lyder således: 29. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, i det omfang oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan el.lign. Det gælder dog ikke oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning eller rådgivning af formandskabet for KL og for Danske Regioner. Stk , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse. Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 144, fremsat den 7. februar 2013, Folketinget ): 6/21

7 Bestemmelsen i stk. 1 indebærer som noget nyt en ret til indsigt i oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-3, hvis oplysningerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentliggjort redegørelse, handlingsplan eller lignende. Der henvises om bestemmelsen i stk. 1 også til pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger. Baggrunden for bestemmelsen er, at hensynet til den demokratiske proces som er et af de overordnede hensyn, der ligger bag offentlighedsprincippet taler for, at der er offentlighed omkring interne faglige vurderinger, der indgår i de nævnte sager, idet befolkningen, medierne og politikerne derved kan tage stilling til og drøfte det offentliggjorte (fremsatte) lovforslag mv. på de faglige præmisser, som forvaltningsmyndigheden baserer forslaget mv. på. Ved en faglig vurdering forstås i lighed med det tilsvarende udtryk i lovforslagets 28, stk. 1, 2. pkt. en vurdering, der er foretaget af en person, institution eller myndighed, som på grund af sin faglige viden og indsigt har særlige forudsætninger for at udtale sig om et bestemt spørgsmål. En faglig vurdering i bestemmelsens forstand omfatter således også den kollektive, embedsmæssige særlige indsigt, der oparbejdes (i myndigheden) som følge af en kontinuerlig beskæftigelse med særlige områder. Det er derfor ikke en betingelse for at betragte en vurdering f.eks. en juridisk vurdering som en faglig vurdering, at den er foretaget af en person, der har den pågældende uddannelse, f.eks. en juridisk uddannelse. Det afgørende er derimod, at den pågældende person på grund af sin eller forvaltningsmyndighedens indsigt i det omhandlede spørgsmål har særlige forudsætninger for at udtale sig. Derimod kan en vurdering, der bygger på den almindelige administrative indsigt, der er til stede i forvaltningsmyndighederne, ikke karakteriseres som en faglig vurdering i bestemmelsens forstand. Dette skyldes, at der i sådanne tilfælde ikke vil være tale om, at vurderingen bygger på en sådan særlig indsigt, at den adskiller sig fra den indsigt, der også vil være til stede hos andre forvaltningsmyndigheder. Som eksempel på sådanne vurderinger kan nævnes embedsfolks rådgivning om politiske og strategiske overvejelser. En sådan rådgivning er en del af embedsfolkenes almindelige kvalifikationer. Omfattet af udtrykket faglige vurderinger vil herefter være de rene faglige vurderinger, f.eks. vurderinger af lægefaglig, økonomisk eller juridisk karakter. De pågældende vurderinger vil med andre ord vedrøre sagens 7/21

8 umiddelbare indhold. Derimod vil interne politiske og strategiske vurderinger samt vurderinger af, hvilken løsning der anbefales på grundlag af en faglig vurdering, falde uden for udtrykket. Udtrykket faglige vurderinger omfatter ikke alene det faglige resultat som sådan f.eks. at et lovforslag må forventes at indebære, at 5000 arbejdsløse kommer i arbejde men også de metoder og forudsætninger, der af en forvaltningsmyndighed er anvendt ved den faglige vurdering. Det vil i et vist omfang være vanskeligt at undgå, at interne faglige vurderinger i f.eks. et internt dokument er integreret med politisk præget rådgivning. I det omfang dette er tilfældet, vil der ikke skulle foretages ekstrahering af de faglige vurderinger efter stk. 1, 1. pkt. Der vil heller ikke skulle foretages ekstrahering af interne faglige vurderinger, i det omfang disse vil afspejle de politisk-strategiske overvejelser, som den pågældende forvaltningsmyndighed har foretaget i løbet af sagens behandling. Selve indstillingen om, hvilken løsning der i en konkret sammenhæng bør vælges, vil ikke være omfattet af retten til aktindsigt efter stk. 1, 1. pkt., da en sådan indstilling ikke kan karakteriseres som en faglig vurdering i bestemmelsens forstand. I overensstemmelse hermed vil heller ikke forslag, anbefalinger eller andre synspunkter om, hvilken løsning der f.eks. i en lovgivningssag bør vælges, være omfattet af stk. 1, 1. pkt. Det er en betingelse for at få aktindsigt i en intern faglig vurdering, at den foreligger i endelig form, hvilket beror på, at hensynet til den interne beslutningsproces i almindelighed vil tale imod, at der meddeles aktindsigt i foreløbige interne faglige vurderinger. En intern faglig vurdering vil foreligge i endelig form, hvis myndigheden har anvendt den i forbindelse med myndighedens beslutning i en sag, eller hvis vurderingen har en sådan form, at den er klar til (endelig) udsendelse eller offentliggørelse. Det vil herudover i almindelighed kunne lægges til grund, at en intern faglig vurdering foreligger i endelig form, hvis den er blevet (endeligt) godkendt af den øverst fagligt ansvarlige person for det pågældende område inden for vedkommende forvaltningsmyndighed, eller hvis det i øvrigt fremgår, at den faglige vurdering faktisk er tillagt betydning. Det er i øvrigt en betingelse for at få aktindsigt i en intern faglig vurdering, at den indgår i en sag om udarbejdelse af et lovforslag, en redegørelse, en handlingsplan eller lignende. Der skal således være en sådan nærme- 8/21

9 re og konkret sammenhæng til sagen, at oplysningerne må anses for at indgå i den pågældende sag. Bestemmelsen omfatter interne faglige vurderinger, der indgår i sager om fremsatte lovforslag eller offentliggjorte redegørelser, handlingsplaner eller lignende. Der er således ikke tale om en udtømmende opregning af de initiativer, der er omfattet af bestemmelsen, og som andre eksempler kan nævnes sager om udarbejdelse af generelle administrative forskrifter som bekendtgørelser og cirkulærer. Bestemmelsen tager således sigte på at give offentligheden indsigt i de interne faglige vurderinger, der knytter sig til politiske initiativer. Kravet om, at det politiske initiativ skal have fået et vist konkret indhold og fast karakter dvs. have et mere endeligt indhold før det er omfattet af bestemmelsen, skal i øvrigt ses i lyset af, at bestemmelsen alene omfatter interne faglige vurderinger, der indgår i f.eks. en sag om et lovforslag, når forslaget er fremsat. Adgangen til aktindsigt gælder som nævnt først fra det tidspunkt, hvor det pågældende politiske initiativ offentliggøres. I forhold til et lovforslag indebærer det, at der først vil være adgang til aktindsigt i interne faglige vurderinger, der knytter sig til lovforslaget, fra det tidspunkt forslaget bliver fremsat for Folketinget. Om baggrunden herfor henvises der til betænkningens kapitel 16, pkt (side 632 ff.). Det er dog forudsat, at interne faglige vurderinger i endelig form, der indgår i en lovgivningssag, i almindelighed udleveres efter lovforslagets 14, stk. 2., om meraktindsigt allerede fra den faktiske offentliggørelse af et udkast til et lovforslag; dvs. fra det tidspunkt, hvor det pågældende udkast sendes i ekstern høring og offentliggøres på Høringsportalen (og ikke først fra det senere tidspunkt, hvor lovforslaget måtte blive fremsat for Folketinget). Det er således forudsat, at et ministerium kun i særlige tilfælde, hvor modstående hensyn taler imod meroffentlighed, undlader at meddele meraktindsigt efter lovforslagets 14, stk. 2, i interne faglige vurderinger, efter at lovudkast er sendt i ekstern høring og offentliggjort på Høringsportalen. Der henvises til betænkningens kapitel 16, pkt (side 632 ff.). Bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, fastslår, at der ikke er ret til aktindsigt i interne faglige vurderinger, som er indeholdt i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning. Bestemmelsen indebærer så- 9/21

10 ledes, at der i sådanne tilfælde ikke skal meddeles aktindsigt i interne faglige vurderinger, selv om de pågældende vurderinger foreligger i endelig form og indgår i en sag om et offentliggjort politisk initiativ. Baggrunden for bestemmelsen er, at en efterfølgende adgang til aktindsigt i den faglige rådgivning, der er indeholdt i et ministerrådgivningsdokument, i sig selv må antages at kunne begrænse ministerens politiske råderum, ligesom efterfølgende offentlighed om indholdet af ministerrådgivningsdokumenter vil begrænse embedsværkets frihed i forhold til den faglige rådgivning, hvilket vil kunne føre til en forringelse af den faglige rådgivning, som ministeren modtager fra embedsværket. Der er således et helt særligt behov for fortrolighed i forbindelse med den direkte ministerrådgivning. Formålet med bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, er på den baggrund at opretholde den fulde fortrolighed om overvejelserne i den inderste politiske beslutningsproces og den inderste regeringsproces, ligesom bestemmelsen skal sikre kvaliteten i den rådgivning, som embedsværket yder regeringen og dens ministre. Det afgørende for, om et dokument er omfattet af bestemmelsen i stk. 1, 2. pkt., 1. led, er, om dokumentet er udarbejdet med henblik på at skulle tjene som grundlag for den direkte ministerrådgivning. Et sådant dokument kan tage sigte på at rådgive en enkelt eller flere forskellige ministre, og således vil bl.a. dokumenter, der udarbejdes til Regeringens Økonomiske Udvalg, Regeringens Koordinations Udvalg eller Regeringens Udenrigspolitiske Udvalg, være omfattet af bestemmelsen. Det vil sige, at der i dokumenter, der udarbejdes til brug for møder mellem ministre, ikke vil skulle foretages ekstrahering af interne faglige vurderinger i endelig form for så vidt der er tale om, at vurderingerne indgår i en sag om et fremsat lovforslag mv. I tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt bestemmelsen finder anvendelse, skal der lægges vægt på, om hensynet til den inderste politiske beslutningsproces eller den inderste regeringsproces taler for, at der i forhold til dokumentet opretholdes den fulde fortrolighed Min vurdering Jeg har gennemgået dokumentet og sammenholdt det med de forklaringer, som ministeriet i afgørelsen af 17. oktober 2014 og udtalelsen af 25. november 2014 har anført som grundlag for at afslå aktindsigt. 10/21

11 Min gennemgang giver mig anledning til følgende bemærkninger: Oplysninger udleveret i forbindelse med ministeriets revurdering af 25. november 2014 Ministeriet undtog oprindeligt samtlige oplysninger i dokumentet. Efter en revurdering fandt ministeriet dog anledning til at udlevere følgende oplysninger til dig, jf. ministeriets udtalelse af 25. november 2014: Ca. 98,5 pct. af danskerne er gruppe 1-sikrede, som er den sikringsgruppe, hvor man er fast tilknyttet en læge og modtager vederlagsfri behandling i almen praksis og speciallægepraksis. Gruppe 2-sikrede modtager et tilskud, men vil typisk også skulle erlægge egenbetaling. Gruppe 2-sikrede kan fx til modsat gr. 1 sikrede uden lægehenvisning søge speciallægebehandling. Jeg er enig med ministeriet i, at der er tale om oplysninger vedrørende sagens faktiske grundlag, og at de er relevante for sagen, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1. Da oplysningerne ikke ses at være omtalt i de tre udkast til bekendtgørelser på Høringsportalen, som ministeriet henviste til i sin afgørelse af 17. oktober 2014, kunne oplysningerne ikke undtages efter bestemmelsen i 28, stk. 2, nr. 3. Ministeriet burde derfor have udleveret disse oplysninger til dig allerede ved sin afgørelse af 17. oktober Oplysninger om indholdet af de tre udkast til bekendtgørelser Ved min gennemgang af dokumentet kan jeg konstatere, at det indeholder en række overordnede oplysninger om/beskrivelser af indholdet af de tre udkast til bekendtgørelser. Jeg må umiddelbart forstå, at det er disse oplysninger, som ministeriet har anset for oplysninger om sagens faktiske grundlag efter 28, stk. 1, men som ministeriet alligevel undtog, fordi de fremgik af de tre udkast til bekendtgørelser, som var offentliggjort på Høringsportalen, jf. 28, stk. 2, nr. 3. Jeg bemærker i den forbindelse, at de tre bekendtgørelser var udstedt på tidspunktet for ministeriets afgørelse af 17. oktober 2014 og således ikke længere kun forelå som udkast, jf. bekendtgørelserne nr. 954, 966 og 967 af 29. august Når ministeriet henviste dig til Høringsportalen hvor de tre udkast til bekendtgørelser fandtes og ikke til de udstedte bekendtgørelser, går jeg ud fra, at det var, fordi det omhandlede dokument angik og beskrev udkastene til de tre bekendtgørelser. 11/21

12 Efter min opfattelse kan disse oplysninger om bekendtgørelsesudkastenes indhold ikke anses for egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag, jf. forarbejderne til 28, stk. 1, som gengivet ovenfor. Ministeriet havde derfor allerede af den grund ikke pligt til i medfør af 28 at udlevere disse oplysninger til dig. Oplysninger om gældende ret Dokumentet indeholder endvidere i flere tilfælde en beskrivelse af gældende ret dvs. den retstilstand, der var gældende på tidspunktet for dokumentets udarbejdelse. Som det fremgår af forarbejderne til offentlighedslovens 28, stk. 1, jf. ovenfor, omfatter ekstraheringspligten i 28 ikke oplysninger om gældende ret. Ministeriet havde derfor ikke pligt til at udlevere disse oplysninger til dig. Ministeriets vurderinger Endelig indeholder dokumentet også nogle vurderinger fra ministeriets side. Ministeriet har anset disse oplysninger for interne faglige vurderinger omfattet af offentlighedslovens 29. Om disse vurderinger skrev ministeriet oprindeligt i sin afgørelse af 17. oktober 2014, at du ikke kunne få aktindsigt, fordi der var tale om oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i et dokument, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt. I ministeriets udtalelse af 25. november 2014 anførte ministeriet imidlertid, at de interne faglige vurderinger ikke indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentlig redegørelse, handlingsplan mv., jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt., hvorfor overvejelser om ekstrahering af interne faglige vurderinger, jf. lovens 29, ikke er relevant i dette tilfælde. Som det fremgår af bestemmelsens ordlyd ( el.lign. ) og dens forarbejder, jf. ovenfor, er der i 29, stk. 1, 1. pkt., ikke tale om en udtømmende opregning af de initiativer, der er omfattet af bestemmelsen. Som andre eksempler nævner forarbejderne sager om udarbejdelse af generelle administrative forskrifter som bekendtgørelser og cirkulærer. 12/21

13 Sager om udarbejdelse af bekendtgørelser vil således som udgangspunkt være omfattet af bestemmelsen fra det tidspunkt, hvor bekendtgørelsen offentliggøres. I den foreliggende sag hvor bekendtgørelserne var udstedt på tidspunktet for ministeriets afgørelse om aktindsigt var betingelsen om offentliggørelse i hvert fald opfyldt. Jeg har derfor ikke anledning til at tage stilling til, om offentliggørelsestidspunktet efter 29 måtte regnes allerede fra det tidspunkt, hvor udkastene til bekendtgørelserne blev offentliggjort på Høringsportalen, jf. herved forarbejdernes omtale af spørgsmålet for så vidt angår lovforslag. På den baggrund er jeg ikke enig i det, som ministeriet har anført i sin udtalelse af 25. november 2014 om dette spørgsmål. Der er imidlertid som nævnt tale om et såkaldt cover til ministeren, hvor det indstilles, at ministeren godkender, at de tre udkast til bekendtgørelser sendes i høring. Efter min opfattelse fremstår dokumentet derfor klart som et dokument, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt., og der er derfor ikke pligt til at udlevere eventuelle oplysninger om interne faglige vurderinger, som måtte findes i dokumentet. Jeg henviser herved også til ministeriets oprindelige begrundelse i afgørelsen af 17. oktober Dette indebærer, at ministeriet ikke var forpligtet til at udlevere oplysninger efter 29. Jeg finder dog alligevel anledning til at bemærke, at de vurderinger, der er indeholdt i det omhandlede dokument, efter min opfattelse ikke kan anses for oplysninger om interne faglige vurderinger i offentlighedslovens 29 s forstand. Jeg har i den forbindelse lagt vægt på, at der ses at være tale om vurderinger af mere politisk og strategisk karakter, som umiddelbart ses at bygge på den almindelige administrative indsigt, der er til stede i ministeriet, jf. de citerede forarbejder til 29. Også på den baggrund var ministeriet efter min opfattelse ikke forpligtet til at udlevere oplysninger efter 29. Da der er tale om vurderinger og ikke om oplysninger vedrørende sagens faktiske grundlag havde ministeriet heller ikke i medfør af offentlighedslovens 28 pligt til at udlevere disse oplysninger/vurderinger til dig. 13/21

14 Sammenfattende Ministeriets anvendelse af offentlighedslovens 28 og 29 har givet mig anledning til bemærkninger. Som det imidlertid fremgår, er det min opfattelse, at hverken offentlighedslovens 28 eller 29 giver dig ret til aktindsigt ud over de oplysninger, som ministeriet i forbindelse med sin udtalelse af 25. november 2014 har udleveret til dig. 4. Offentlighedslovens 14, stk. 1 meroffentlighed Offentlighedslovens 14, stk. 1, om meroffentlighedsprincippet lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Ministeriet skrev således i sin afgørelse af 17. oktober 2014 om meroffentlighed: Ministeriet har overvejet, om der efter reglen om meroffentlighed alligevel bør gives aktindsigt i de undtagne dokumenter, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, hvorefter det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af lovens undtagelsesbestemmelser, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, og 24, stk. 1, (den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. På baggrund af denne afvejning finder ministeriet ikke, at oplysninger bør udleveres. Ministeriet har således overvejet, om der var grundlag for at udlevere det omhandlede dokument/dele af dokumentet efter princippet om meroffentlighed. Ministeriet har efter en afvejning af på den ene side hensyn til den interne og politiske beslutningsproces og på den anden side hensyn til den interesse, 14/21

15 som du må antages at have i, at anmodningen imødekommes, ikke fundet grundlag for meraktindsigt. Jeg har bemærket, at ministeriet har henvist til din berettigede interesse som journalist. Du er imidlertid så vidt jeg kan se af sagen ikke journalist. Jeg lægger til grund, at dette ikke har haft selvstændig betydning for udfaldet af ministeriets skønsmæssige vurdering af spørgsmålet om meraktindsigt. Jeg kan herefter ikke kritisere ministeriets vurdering. 5. Dialog Efter min opfattelse fremgik det klart af dine henvendelser til ministeriet i september og oktober 2014, at formålet med din aktindsigtsanmodning var at få en begrundelse for den tilsyneladende forskel mellem gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede i relation til datafangst. Ministeriet oplyste i sin afgørelse af 17. oktober 2014, at der ikke findes særskilte dokumenter, der behandler det spørgsmål, som du har rejst om afgrænsning af målgruppen for datafangst i almen praksis. Efter min opfattelse havde det været hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, hvis ministeriet udtrykkeligt havde oplyst over for dig, at det dokument, som du havde søgt om aktindsigt i, slet ikke indeholdt de oplysninger, som du var interesseret i. På det foreliggende grundlag må jeg anse det for sandsynligt, at du på den baggrund ville have meddelt ministeriet, at du ikke var interesseret i at få aktindsigt i dokumentet, og at ministeriet herefter ikke ville skulle anvende ressourcer på at behandle spørgsmålet om aktindsigt. Du ville også have fået vished for, at der i det undtagne dokument ikke gemte sig oplysninger, som du var interesseret i at modtage. Jeg forstår i øvrigt, at du ønsker, at ministeriet uanset om der findes dokumenter, der omtaler spørgsmålet forklarer dig, hvorfor der tilsyneladende er en forskel mellem gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede i spørgsmålet om datafangst. Jeg forstår også, at du ikke har fået svar på dette spørgsmål. Jeg har derfor bedt ministeriet om i et svar til dig at forholde sig til dit spørgsmål. 15/21

16 Jeg har bedt ministeriet om en kopi af ministeriets svar til dig, men jeg foretager mig ikke i øvrigt mere i sagen. 16/21

17 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at du i af 9. september 2014 bad Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om bl.a. aktindsigt i aktlister vedrørende forarbejderne til ministeriets bekendtgørelse om praktiserende lægers diagnosticering og videregivelse af oplysninger, og at ministeriet ved af 11. september 2014 fremsendte de ønskede aktlister til dig. Ministeriet forklarede i samme mail nærmere om indholdet af bekendtgørelse nr. 967 af 29. august 2014 om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken. I en af 11. september 2014 takkede du ministeriet for svaret og spurgte bl.a., om svaret skulle forstås således, at det kun er sygesikringsgruppe 1- patienter, der på denne måde indgår i tvungen kodning. I en af 3. oktober 2014 rykkede du ministeriet for svar på dit spørgsmål af 11. september I en anden af 3. oktober 2014 bad du ministeriet om aktindsigt i de akter/høringssvar og ministerforelæggelsespapirer vedr. Bekendtgørelse nr. 967 af 29. august 2014 om kodning og datafangst i almen praksis, som indeholder betragtninger og oplysninger mht. afgrænsning af den omhandlede kodning og registrering til at omfatte gruppe 1-sikrede patienter. På grundlag af de aktlister, som ministeriet havde sendt dig, bad du ved e- mail af 7. oktober 2014 om aktindsigt i ét bestemt dokument. I en ligeledes af 7. oktober 2014 bad du ministeriet om at få aktindsigt i, eller (såfremt dette er meget omfattende) alternativt aktliste over de akter, hvor spørgsmålet om denne afgrænsning af målgruppen for datafangst i almen praksis omtales. I en anden af 7. oktober 2014 bad du sundhedsministeren om at oplyse baggrunden for, at man har afgrænset bekendtgørelsens målområde til gruppe 1-sikrede. I en afgørelse af 17. oktober 2014 skrev Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse således til dig: De har i mail af 7. oktober 2014 anmodet om aktindsigt i et dokument, som har dokumentnr.: i ministeriets journalsystem. 17/21

18 BILAG SAGSFREMSTILLING Ministeriet har undtaget akten fra aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1, jf. 23, stk. 1, nr. 1. Efter denne bestemmelse omfatter retten til aktindsigt ikke interne dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående. Ministeriet har overvejet, om der i det pågældende dokument er oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, som skal meddeles Dem efter reglerne om ekstraheringspligt i offentlighedslovens 28. Det er ministeriets opfattelse, at dokumentet ikke indeholder eksterne faglige vurderinger, men at der i dokumentet er indeholdt oplysninger om sagens faktiske grundlag. Disse udleveres dog ikke. Med henvisning til offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3 bemærkes i stedet, at ekstrahering kan undlades i forhold til oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Ministeriet kan i den forbindelse henvise Dem til Høringsportalen, hvor de 3 udkast til bekendtgørelser, som det pågældende dokument vedrører, kan findes: Ministeriet kan oplyse, at det er ministeriets vurdering, at dokumentet indeholder interne faglige vurderinger. Der gives dog ikke aktindsigt i disse oplysninger med henvisning til offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt., hvorefter oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, er undtaget fra aktindsigt. Ministeriet har overvejet, om der efter reglen om meroffentlighed alligevel bør gives aktindsigt i de undtagne dokumenter, jf. offentlighedslovens 14, stk. 1, hvorefter det i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af lovens undtagelsesbestemmelser, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, og 24, stk. 1, (den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. På baggrund af denne afvejning finder ministeriet ikke, at oplysninger bør udleveres. De anfører endvidere i mail af 5. oktober [rettelig 7. oktober; min bemærkning] 2014, at det fremgår af bekendtgørelse nr. 967 af 29. august 2014 om kodning og datafangst i almen praksis, at det kun er gruppe 1- sikrede borgere, der skal kodes og registreres til brug for datafangst, og 18/21

19 BILAG SAGSFREMSTILLING De anmoder om at få aktindsigt i, eller (såfremt dette er meget omfattende) alternativt aktliste over, de akter, hvor spørgsmålet om denne afgrænsning af målgruppen for datafangst i almen praksis omtales. Ministeriet kan oplyse, at der ikke findes særskilte dokumenter, der behandler det omtalte spørgsmål. Ministeriet kan imidlertid henvise Dem til det lovforslag, der indeholdt forslag til en hjemmelsbestemmelse til den pågældende bekendtgørelse. De kan i de almindelige og specielle bemærkninger i dette lovforslag læse nærmere om baggrunden mv. for hjemmelsbestemmelsen. Link til lovforslaget: Den 21. oktober 2014 klagede du til mig. Du skrev således: Jeg vil bede Ombudsmanden tage stilling til nedenstående anvendelse af beskyttelsesbestemmelsen for ikke at give aktindsigt i begrundelsen for en afgrænsning af målgruppe for alment praktiserende lægers lovpligtige datafangst. Jeg finder det uforståeligt, at den beskyttelsesinteresse, der angives som begrundelse for afslaget, kan gælde ikke blot foreløbige arbejdspapirer i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen, men også selve begrundelsen, der ligger til grund for den i bekendtgørelsen foretagne afgrænsning. Hvordan kan selve begrundelsen for en beslutning i en bekendtgørelse være hemmelig? For mig at se er der tale om en betænkelig og udemokratisk registrering af en stor befolkningsgruppe, grænsende til diskriminering, og jeg finder det meget betænkeligt og også meget mærkværdigt, at begrundelsen for at registrere lige netop denne befolkningsgruppe, mens gruppe 2-sikrede ikke skal registreres, skal holdes hemmelig. Jeg håber, at Ombudsmanden er enig i, at beskyttelsesbestemmelsen ikke kan anvendes i dette tilfælde. Den 27. oktober 2014 bad jeg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en udtalelse i anledning af din klage. På grund af tekniske fejl modtog ministeriet ikke min høring, som jeg derfor genfremsendte til ministeriet den 11. november Jeg bad også om at låne sagens akter, herunder det dokument, som ministeriet havde undtaget. 19/21

20 BILAG SAGSFREMSTILLING I en udtalelse af 25. november 2014 skrev ministeriet således: Ministeriet har på baggrund af klagen fra A revurderet ministeriets afgørelse af 17. oktober Ministeriet anfører i afgørelsen af 17. oktober 2014, at ministeriet har overvejet, om der i det pågældende dokument er oplysninger om sagens faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, som skal meddeles ( ) efter reglerne om ekstraheringspligt i offentlighedslovens 28. Det anføres videre, at det er ministeriets opfattelse, at dokumentet ikke indeholder eksterne faglige vurderinger, men at der i dokumentet er indeholdt oplysninger om sagens faktiske grundlag, men at disse dog ikke udleveres. Med henvisning til offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3 bemærker ministeriet i stedet, at ekstrahering kan undlades i forhold til oplysninger, der er offentligt tilgængelige. Ministeriet henviser i den forbindelse til Høringsportalen, hvor de 3 udkast til bekendtgørelser, som det pågældende dokument vedrører, kan findes. På baggrund af den fornyede gennemgang finder ministeriet anledning til at udlevere følgende oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, jf. 28 i offentlighedsloven: Ca. 98,5 pct. af danskerne er gruppe 1-sikrede, som er den sikringsgruppe, hvor man er fast tilknyttet en læge og modtager vederlagsfri behandling i almen praksis og speciallægepraksis. Gruppe 2-sikrede modtager et tilskud, men vil typisk også skulle erlægge egenbetaling. Gruppe 2-sikrede kan fx til modsat gr. 1 sikrede uden lægehenvisning søge speciallægebehandling. I afgørelsen af 17. oktober 2014 anføres, at det er ministeriets vurdering, at dokumentet indeholder interne faglige vurderinger, men at der dog ikke gives aktindsigt i disse oplysninger med henvisning til offentlighedslovens 29, stk. 1, 2. pkt., hvorefter oplysninger om interne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er udarbejdet til brug for ministerrådgivning, er undtaget fra aktindsigt. Ministeriet skal imidlertid bemærke, at de interne faglige vurderinger ikke indgår i en sag om et fremsat lovforslag eller en offentlig redegørelse, handlingsplan mv., jf. offentlighedslovens 29, stk. 1, 1. pkt., hvorfor overvejelser om ekstrahering af interne faglige vurderinger, jf. lovens 29, ikke er relevant i dette tilfælde. Den 27. november 2014 sendte jeg en kopi af ministeriets udtalelse til dig med henblik på at modtage eventuelle bemærkninger. 20/21

21 BILAG SAGSFREMSTILLING I en ligeledes af 27. november 2014 skrev du bl.a., at du ikke var sikker på, om du havde forstået ministeriets svar rigtigt. Du opfattede imidlertid svaret sådan, at ministeriet fortsat gav afslag på aktindsigt i begrundelsen for, at man undtager gruppe 2-sikrede fra registreringspligten. Den 1. december 2014 skrev jeg til dig, at jeg nu ville behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og ministeriet. Jeg sendte samme dag en kopi af din af 27. november 2014 til ministeriet til orientering. I en anden af 1. december 2014 gjorde du mig bl.a. opmærksom på en af 17. oktober 2014, som du havde sendt til ministeriet, efter at du havde modtaget ministeriets afslag på aktindsigt. I en til ministeriet spurgte du, om det i stedet var muligt at få en begrundelse for den foretagne afgrænsning til gruppe 1-sikrede. 21/21

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige

Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige 2015-59 Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstraheringspligtige oplysninger. Krav til præcis angivelse af, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt. 18. august 2014

2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt. 18. august 2014 2014-21 Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt En journalist anmodede Transportministeriet om aktindsigt i ministeriets to seneste arbejdspladsvurderinger.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Att.: XXXX. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-71725 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 18-12- 2015 Att.: XXXX Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har i e-mail af 2. november 2015 meddelt Aalborg Kommune, at du

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Forsvarsministeriet havde begrundet det delvise afslag med, at der var tale om dokumenter og oplysninger udvekslet som led i ministerbetjening.

Forsvarsministeriet havde begrundet det delvise afslag med, at der var tale om dokumenter og oplysninger udvekslet som led i ministerbetjening. 2015-48 E-mails udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering 1. september 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over et delvist afslag

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte 2014-17 Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

2011 5-1. Afslag på aktindsigt i uformelle som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011

2011 5-1. Afslag på aktindsigt i uformelle  som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. 16. maj 2011 2011 5-1 Afslag på aktindsigt i uformelle e-mail som er udvekslet mellem myndigheder. Dokumentbegrebet. En indsat bad Direktoratet for Kriminalforsorgen om at få aktindsigt i sin sag om udgang. Direktoratet

Læs mere

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S

Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Kommunalbestyrelse Torvegade 10 7800 Skive 02-03- 2011 TILSYNET Vedr. aktindsigt i sagen om rekonstruktion af Kulturcenter Limfjord A/S Skive Folkeblad har ved brev af 8. juli 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343

Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune. Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Statsforvaltningens brev af 14. september 2010 til Billund Kommune Vedrørende kommunens j.nr. 09/8343 Den 4. november 2009 udtalte statsforvaltningen, at det ikke havde været i overensstemmelse med lovgivningen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid

Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid 2015-50 Afslag fra Skatteministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet som led i lovforberedende arbejde. Ministerbetjening. Sagsbehandlingstid En journalist klagede over, at Skatteministeriet havde

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en borger vedrørende aktindsigt 19-09- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 23. juni 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse

NOTAT Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse NOTAT 3. februar 2005 Den forvaltningsretslige position m.v. for Det Tekniske Sikkerhedsråd samt nedsatte underudvalg Indledning og forslag til drøftelse På baggrund af drøftelser på rådets forrige møde

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

2014-37. 11. december 2014. Forvaltningsret 112.2 11241.2 11241.3 11241.9. Skatter 7.9

2014-37. 11. december 2014. Forvaltningsret 112.2 11241.2 11241.3 11241.9. Skatter 7.9 2014-37 Behandlingen af anmodning om aktindsigt i brevveksling til brug for juridisk responsum måtte ske i lyset af, at selve responsummet var offentliggjort En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus.

En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. 2009 1-4 Aktindsigt i journalliste i Arbejdstilsynet En journalist bad om aktindsigt i journallisten i de sager som Arbejdstilsynet eventuelt måtte have vedrørende en bestemt afdeling på et sygehus. Arbejdstilsynet

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune

Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde. Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune Hedensted Byråd Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 28-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt til Hedensted Kommune A har ved brev af 8. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent

Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent 17-1. Forvaltningsret 11241.1. Aktindsigt i oplysninger om ansøgere til hverv som eksportforberedelseskonsulent Udenrigsministeriet afslog en foreningens anmodning om aktindsigt i oplysninger om hvilke

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed

Ombudsmandens behandling af sager om offentligt ansattes ytringsfrihed PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved afdelingschef Kaj Larsen 17. november 2010 Ombudsmandens behandling af sager om offentligt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende

Beslutning: Den 9. februar 2015 blev der i. sag nr. 27/2014. mod. afsagt sålydende Den 9. februar 2015 blev der i sag nr. 27/2014 A mod B afsagt sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 28. marts 2014 vedhæftet en politianmeldelse har Advokatfirmaet A indbragt revisor statsautoriseret

Læs mere

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet

et hvile-i-sig-selv-princip. Byrådet skal således ved fastsættelse af taksterne tage stilling til, om prisloftet og hvile-i-sig-selv-princippet Anmodning om vejledende udtalelse vedrørende inhabilitet for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S 07-05- 2012 Helsingør Kommune har ved brev

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation

2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation 2009 3-1 Journallister Meroffentlighed. Identifikation En journalist klagede til ombudsmanden over at Forsvarsministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i journallister over to samlesager. Journalisten

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S

Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C. Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S Århus Kommune Rådhuset 8000 Århus C 07-04- 2009 TILSYNET Henvendelse om aktindsigt i priserne i kontrakt mellem Århus Kommune og Falck A/S A har ved brev af 16. december 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om offentlighed i forvaltningen Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Lovens

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Det fremgår af sagen, at du den 6. marts 2016 har fremsendt følgende anmodning om aktindsigt:

Det fremgår af sagen, at du den 6. marts 2016 har fremsendt følgende anmodning om aktindsigt: Statsforvaltningens brev til en borger 2016-28934 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 29. marts 2016 meddelt Aarhus Kommune, at du ønsker at klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen LOV nr 606 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-7650-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om offentlighed

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere