SUstyrelsens Årsrapport 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUstyrelsens Årsrapport 2002"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B SUstyrelsens Årsrapport 2002 Nr. 6 april 2003

2 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V CVR ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Opgaver Overordnede resultater Faglige resultater Finansielt resultat Forventninger til de kommende år Målrapportering Mål og målopfyldelse Analyser af udvalgte mål Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager Ekspeditionstid for SVU ansøgningsskemaer og klagesager Ressourceforbrug ved sagsbehandling Regnskab Regnskab og bevillinger Driftsregnskab opdelt på formål Styrelsens personaleforbrug Påtegning af årsrapport Bilag Regnskabsmæssigeforklaringer for tilskudskonti... 25

4

5 1. Beretning 1.1. Opgaver SUstyrelsen har ansvaret for SU-ordningen, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), Voksenuddannelsesstøtte (VUS) og specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS). Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) flyttede medio 2002 fra styrelsen til Uddannelsesstyrelsen. Styrelsen administrerer loven om statens uddannelsesstøtte (LB ), loven om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (LB ), loven om statens voksenuddannelsesstøtte (L ) og loven om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (L ). I tilslutning til de forskellige ansvarsområder udfører styrelsen informations-, udviklings-, analyse- og uddannelsesopgaver samt lovforberedende arbejde og betjening af minister og departement. Administration af støtteordningerne, herunder støtteberegning og udbetaling, er styrelsens kerneopgaver. En velfungerende administration af støtteordningerne er styrelsens primære succeskriterium. Mission og vision Det er styrelsens mission at udvikle, drive og forny statens ordninger til støtte for uddannelsessøgendes gennemførelse af uddannelse. Det er styrelsens vision: 1. at være effektiv og fremsynet: både teknologisk (ny teknologi hvor det kan betale sig) og med hensyn til nye arbejdsformer, således at chefer og medarbejdere trives med deres udfordringer 2. at blive oplevet: af uddannelsessøgende som tidssvarende, forståelig og troværdig af uddannelsessteder og medadministratorer som samarbejdsorienteret og hjælpsom af offentlige myndigheder samt de politiske opdragsgivere som udviklingsorienteret, omkostningsbevidst, driftssikker og loyal 3. at være en indlysende partner til opgaver, der omhandler uddannelsessøgendes rammebetingelser for uddannelse og derfor være med til at skabe sammenhæng i disse. 5

6 1.2. Overordnede resultater Faglige resultater SU-resultater Tabel 1.1 viser udviklingen i omfanget af de SU -sager, som støtteansøgningerne får behandlet, primært vha. styrelsens specialudviklede IT-system. Tabel 1.1 SU -aktiviteter antal Tildelingssager i alt 1) Styrelsen Uddannelsessteder 2) Indkomstkontrolkrav 3) SU-klagesager ) Tildelingssager omfatter ansøgningsskemaer og blanketter (on-line sager). 2) Uddannelsessteder med opdateringsadgang. 3) IK-krav vedrørende 2002 rejses først 2. halvår I 2002 behandlede SU-systemet ca tildelingssager, hvilket var ca. 0,8 % mere end i 2001 og ca. 8,2 % mere end i SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer blev forbedret fra 2001 til 2002 (jf. tabel 2.20). 85 % var ekspederet inden for 30 dage, hvilket er væsentligt bedre end målsætningen på 80 %. I 2001 var 80 % ekspederet inden for 30 dage. Styrelsens nye selvbetjeningssystem minsu blev sat i drift medio juli Systemet har fået en god modtagelse. I 3. og 4. kvartal 2002 blev henholdsvis 7 % og 14 % af alle ansøgninger indtastet via min SU. Systemet er en væsentlig medvirkende årsag til de forbedrede ekspeditionstider (jf. tabel 2.18 og 2.19). I 2002 blev der rejst ca indkomstkontrolkrav vedr. 2001(dvs. støtte som skal tilbagebetales, når man har tjent for meget i forhold til årsfribeløbet). Det er næsten et uændret antal i forhold til Antallet af klagesager faldt med ca. 18,3 % fra 2001 til SVU- resultater Tabel 1.2 SVU- aktiviteter SVU antal Sager i alt Ansøgninger On-line sager Klagesager

7 Der var et væsentligt fald i antallet af SVU-klager i 2002 i forhold til Som det fremgår af nedenstående tabel 2.22, blev ekspeditionstiderne for SVU-ansøgninger væsentlig forbedret i forhold til i I 2002 fik 83 procent af ansøgerne svar inden for 30 dage, mod 66 procent i SPS-aktiviteter Tabel 1.3 SPS- aktiviteter antal Støttemodtagere Antallet af SPS-støttemodtagere steg fra 429 i 2001 til 812 i 2002, bl.a. som følge af at ordningen er blevet mere kendt blandt de uddannelsessøgende. Det er især inden for grupperne af personer med læse-/skrive- og bevægelsesvanskeligheder, at der i 2002 er sket en voldsom stigning Finansielt resultat Styrelsens hovedkonti Styrelsen aflægger regnskab for følgende hovedkonti i kap. 3. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til tilskudskontiene henvises der til det vedlagte bilag: SUstyrelsen 20.91Statens uddannelsesstøtte Kt Stipendier Kt Lånevirksomhed Kt Forrentning af lånevirksomhed Kt Forrentning af øvrig lånevirksomhed Kt Tillæg Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser Voksenuddannelsesstøtte Statens voksenuddannelsesstøtte Specialpædagogisk støtte i videregående uddannelser Driftsregnskab, bevilling og resultat Tabel 1.4 SUstyrelsens finansielle resultat for mio. kr. -- Indtægter 1,6 Udgifter 87,3 Resultat, brutto - 85,7 Bevilling 87,7 Resultat, nettto + 2,0 Til videreførsel + 30,2 Anm.: Beløbene er i FL 02-pris og lønniveau. 7

8 SUstyrelsens regnskab for 2002 udviser et forbrug på knap 86 mio. kr., hvilket giver et driftsoverskud på 2 mio. kr. eller 2,2 % af driftsbevillingen på knap 88 mio. kr. Der videreføres således bevilling på godt 30 mio. kr. Overskuddet skyldes bl. a. overførte aktiviteter, som af ressourcemæssige grunde har måttet udskydes til Støtteordningerne Tabel 1.5 Støttemodtagere og støttebeløb 2002 Støttemodtagere Støttebeløb ---- antal mio. kr I alt SU heraf stipendier SVU VUS SPS Forventninger til de kommende år Decentraliseringen på SU-området og indførelsen af et selvbetjeningssystem for SU-modtagerne har ført til fortsatte organisatoriske omlægninger, hvor SUstyrelsen bevæger sig fra en sagsbehandlingsorganisation til en support- og serviceorganisation. På SU-området indebærer omlægningen at fokus for SUstyrelsens arbejde bl.a. bliver at supportere og understøtte uddannelsesstederne samt at føre tilsyn med uddannelsesstederne. SUstyrelsen har de seneste år fået nye opgaver i form af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og specialpædagogisk støtte (SPS), der nu er ved at blive integreret i SUstyrelsen. Det har været medvirkende til, at SUstyrelsen i højere grad end tidligere fremstår som en organisation, der faciliterer en række rammebetingelser for uddannelsessøgende. Udfordringen i de kommende år bliver i størst muligt omfang at videreudvikle de nye opgaver i styrelsens arbejde, således at synergieffekten ved at placere opgaverne i SUstyrelsen udnyttes bedst muligt. Integrationen af opgaverne stiller store krav til organisatorisk opbygning, IT-understøttelse og kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i SUstyrelsens mission og vision kan der udpeges fire strategiske indsatsområder, som styrelsen vil arbejde med i de kommende år. Disse indsatsområder er: 1. Kundeperspektiv 2. Fremsynet anvendelse af IT 3. SUstyrelsen som en effektiv offentlig organisation 4. Tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige Undervisningsministerium. Nedenfor redegøres for indsatsområderne og de strategiske mål, der knytter sig hertil. Både indsatsområderne og de strategiske mål forventes at udgøre rammen for styrelsens resultatmål i de kommende år. 1. Kundeperspektiv SUstyrelsen har en stor og differentieret kundekreds. Kundekredsen omfatter blandt andre støttemodtagere og medadministratorer (medarbejdere på uddannelsessteder, IVU*centre, A-kasser m.fl.). Betjening af undervi s- ningsministeren og Folketinget samt de uddannelsesansvarlige ministerier kan ligeledes siges at være opgaver med et væsentligt kundeperspektiv. 8

9 SUstyrelsen skal i sin opgavevaretagelse altid have kundeperspektivet som drivende kraft. Uanset hvi l- ken ydelse, der leveres, er der altid en kunde som modtager af ydelsen. Fokus for kundeperspektivet er: Støttefunktioner for eksterne samarbejdspartnere Sagsbehandlingstider Ministerbetjening Brugerundersøgelser 2. Fremsynet anvendelse af IT IT er en grundlæggende forudsætning for løsning af SUstyrelsens opgaver, og et uundværligt vilkår for en hensigtsmæssig opgaveløsning. SUstyrelsen er i den sammenhæng opmærksom på, at IT ikke kan stå alene, men har implikationer i relation til organisering og arbejdstilrettelæggelse. De strategiske mål for en fremsynet anvendelse af IT er: Udbygning af den elektroniske selvbetjening E-learning Forpligtende IT-relateret samarbejde med Told-Skat, Finansstyrelsen og andre ministerier/styrelser og leverandører 3. En effektiv offentlig organisation SUstyrelsen skal være en effektiv offentlig organisation. Det indebærer, at ydelserne leveres med høj kvalitet, høj effektivitet og med ressourcebevidsthed. De strategiske mål for en effektiv offentlig organisation er: Udbygning af de interne styringsredskaber Bedre kvalitet i opgaveløsningen SUstyrelsen skal være en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads Kompetenceudvikling Organisatoriske omlægninger 4. Tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige Undervisningsministerium Som en integreret del af Undervisningsministeriet har SUstyrelsen en forpligtigelse til at bidrage til den samlede udvikling af ministeriet. SUstyrelsen skal være parat til at påtage sig nye opgaver, hvilket skal ske med udgangspunkt i en konkret analyse af hensigtsmæssigheden i opgaveplaceringen. SUstyrelsen skal ligeledes være parat til at indgå i administrative fællesskaber med det øvrige Undervisningsministerium. Et tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige UVM omfatter: Indførelse af forsøg med resultatløn for kontorchefer Større samarbejde på det løn- og regnskabsmæssige område 9

10 2. Målrapportering I det følgende har styrelsen valgt at analysere de centrale resultatmål for sagsbehandlingstiderne, herunder udviklingen i styrelsens ressourceforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen Mål og målopfyldelse 2002 Resultatkontrakten mellem SUstyrelsen og Undervisningsministeriet omfatter perioden I de sidste år af resultatkontrakten har den forudsatte rullende fornyelse ikke kunnet foretages formelt, primært pga. analyser og overvejelser vedr. styrelsens organisatoriske tilhørsforhold. Med udgangspunkt i de nævnte analyser er der imidlertid efter behov truffet aftale med departementet om nye strategiske mål, herunder især indførelse af et selvbetjeningssystem, omlægning og opstramning af tilsynsfunktionen m. m. I tabellerne nedenfor gives en oversigt over resultaterne for hvert af de resultatkrav, der skulle opfyldes i Tabel 2.1 Brugerne skal være tilfredse med SU- og VUS-systemet 2002 Nr. Resultatkrav Resultater 1 Der skal i 1999 og herefter hvert andet år gennemføres undersøgelser med henblik på at måle uddannelsesstedernes SU-medarbejderes tilfredshed med samarbejdet med SUstyrelsen, herunder informations- og uddannelsesindsatsen. Undersøgelsen har været udsat pga. de organisatoriske overvejelser samt planlagt ny lovgivning. Der gennemføres i 2003 en mindre undersøgelse blandt SU-medarbejderne på uddannelsesstederne med henblik på at evaluere samarbejdet mellem SUstyrelsen og uddannelsesstederne, ikke mindst i lyset af decentraliseringen. I 2004 planlægges der gennemført en bredere undersøgelse, som bl.a. sikrer kontinuitet i forhold til de tidligere gennemførte undersøgelser. 2 Der skal i 1999 og herefter mindst hvert andet år gennemføres brugerundersøgelser med henblik på at måle udviklingen i brugertilfredsheden blandt støttemodtagerne. Undersøgelsen har været udsat jf. ovenfor. Der gennemføres i 2003 en mindre undersøgelse med henblik på at undersøge SU-støttemodtagernes brug af og forventninger til SU-administrationen, ikke mindst selvbetjeningen. I 2004 planlægges der gennemført en bredere undersøgelse, som bl.a. sikrer kontinuitet i forhold til de tidligere gennemførte undersøgelser 10

11 Tabel 2.2 SUstyrelsen skal være kendt som en effektiv offentlig institution med kendte og målbare kvalitetsmål. Kontakten til SUstyrelsen skal være med til at give brugerne et positivt indtryk af den offentlige sektor 2002 Nr. Resultatkrav Resultater 3 SUstyrelsen skal nedbringe ekspeditionstiden i SUstyrelsen for klagesager. Ved udgangen af 2002 må den gennemsnitlige ekspeditionstid i SUstyrelsen inklusiv høring ikke overstige 40 kalenderdage, og 98 % af klage sagerne skal være behandlet inden 100 dage. 4 SUstyrelsen skal fastholde eks peditionstiden for SU-ansøgnin ger i kontraktperioden. 80 % af SUansøgningsskemaerne skal være ekspederet inden 31 dage fra ansøgningerne er modtaget på uddannelsesstederne. Resultatkravet skal opgøres ved udgangen af hvert år i kontraktperio den. 5 SUstyrelsen skal i kontraktperioden fastholde ekspeditionstiden for VUS-ansøgninger. 80 % af VUS-ansøgningsskemaerne skal være ekspederet inden 31 dage. Resultatkravet skal opgøres ved udgangen af hvert år i kontraktperioden. 6 SUstyrelsen skal årligt udarbejde arbejdspr o- grammer for alle kontorer og sektioner. I 2002 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager i SUstyrelsen været 50 kalenderdage og 87 pct. af klagesagerne er behandlet inden 100 dage. Andelen af ansøgninger, der blev ekspederet inden 31 dage var i pct.. Andelen af ansøgninger, der blev ekspederet inden 31 dage var i pct. Gennemført. Tabel 2.3 SUstyrelsen skal være en attraktiv arbejdsplads. Et arbejdsophold i SUstyrelsen skal af omgivelserne betragtes som en kvalifikation 2002 Nr. Resultatkrav Resultater 7 SUstyrelsen skal i 1999 og herefter mindst hvert andet år gennemføre interne arbejdsklima undersøgelser. Der er i 2001 gennemført en psykis k arbejdspladsvurdering (APV). 11

12 2.2. Analyser af udvalgte mål Styrelsen har valgt at analysere resultatmålene for ekspeditionstider, da de er meget væsentlige for de mange kunder, og fordi det er de mål, som er forbundet med det største ressourceforbrug Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager SU-systemet Tabel 2.17 Ekspeditionstid for SU-ansøgningsskemaer vedr Ekspeditionstid Dage % > Ansøgningsskemaer Ansøgn. før årets begynd Ansøgningsskemaer i alt Antallet af behandlede ansøgningsskemaer er fra 2001 til 2002 steget med (1,9 %). Ekspeditionstiderne blev væsentligt forbedret i Decentraliseringen har betydet, at langt flere ansøgninger er behandlet af uddannelsesstederne (jf. tabel 1.1). Det nye selvbetjeningssystem (minsu), som blev taget i brug medio juli 2002, har også bidraget til de bedre ekspeditionstider (jf. tabel 2.19). Andelen, som blev behandlet inden for 10 dage er bl.a. som følge deraf steget fra 24 % i 2001 til 37 % i Andelen af skemaer med en ekspeditionstid på mere end 50 dage er faldet fra 7% til 6%. Et yderligere fald tilstræbes, men vil formentlig kun blive begrænset, da der er tale om forskellige typer ansøgninger, der enten kræver kompliceret manuel sagsbehandling, korrespondance med andre offentlige myndigheder eller korrespondance med ansøger om yderligere dokumentation mv. Tabel 2.18 SU-ansøgninger tastet via minsu og andre kilder i 3. og 4. kvartal kvartal 4. kvartal Ansøgninger i alt heraf tastet - via minsu 7 % 14 % - af uddannelsesstederne 60 % 57 % - af tastebureau 20 % 21 % 12

13 Tabel 2.19 Ekspeditionstid for færdigbehandlede SU-ansøgninger i 3. og 4. kvartal 2002 tastet via minsu og andre kilder Ekspeditionstid (kalenderdage) 0-10 dage mere end 30 dage Ansøgninger i alt 39 % 15 % heraf tastet - via minsu 75 % 3 % - af uddannelsesstederne 51 % 10 % - af tastebureau 7 % 28 % Anm.: Ekskl. ansøgninger færdigbehandlet før støtteårets begyndelse I tabel 2.20 vises hvor stor en andel af ansøgningsskemaerne, der har en ekspeditionstid på under 1 måned fordelt på udvalgte uddannelseskategorier. Tabel 2.20 Andel af SU-ansøgningsskemaer i med en ekspeditionstid på under 1 måned 1) % Måltal for total Total Videregående uddannelser Uddannelser i udlandet Ungdomsuddannelser ) 1-30 dage SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer var i 2002 væsentligt bedre end i % var ekspederet inden for 30 dage, hvilket er væsentligt bedre end målsætningen på 80 %. I 2001 var 80 % ekspederet inden for 30 dage. Forbedringen må tillægges decentraliseringen og det nye selvbetjeningssystem. Hele 91 % af ansøgningerne på de videregående uddannelser ekspederes inden for en måned. Ansøgninger om støtte inden for ungdomsuddannelserne er ofte førstegangsansøgninger, som blandt andet kræver indhentning af oplysninger fra CPR-systemet og fra Told og Skat (støttemodtagernes skattekort og forældrenes indkomster). På denne baggrund vurderes det at være tilfredsstillende, at ca. 75 % af ansøgningerne er ekspederet inden for en måned, som det var tilfældet i Ansøgninger om støtte til studier i udlandet skal alle behandles delvist manuelt, og i mange tilfælde må de afvente, at styrelsen indhenter supplerende oplysninger. Desuden afspejler ekspeditionstiderne i en række tilfælde godkendelsesproceduren for uddannelserne. 13

14 Tabel 2.21 Ekspeditionstid for SU on-line sager 1) vedr og 2002 behandlet af henholdsvis SUstyrelsen og uddannelsesstederne Ekspeditionstid SUstyrelsen Uddannelsessteder SUstyrelsen Uddannelsessteder Dage % % % % > On-line sager Sager før årets begyndelse On-line sager i alt ) Ændringer som modtages på andre blanketter end ansøgningsskemaer (dvs. on-line ændringer i støttegrundlaget). Som det fremgår af tabel 2.21 har decentraliseringen betydet et skift fra SUstyrelsen til uddannelsesstederne i behandlingen af on-line sager på ca sager. Decentraliseringen betyder en enklere sagsgang, hvorfor en større andel af sagerne nu ekspederes væsentligt hurtigere på uddannelsesstederne. Set under ét blev ca. 87 % af alle ansøgninger (skemaer og andre blanketter) behandlet inden for 30 dage mod 82 % i 2001, en væsentlig forbedring som er et resultat af den øgede decentralisering. Tabel 2.22 Ekspeditionstid i styrelsen for klager til henholdsvis styrelsen, Ankenævnet og Undervisningsministeriet Ekspeditionstid UVM UVM Styrelsen Ankenævnet Styrelsen Ankenævnet Styrelsen Ankenævnet Dage % UVM > antal dage Gennemsnit antal sager Klagesager Sagstype Tildeling FM 1) Ankenævnet Behandlet % Omgjort Anm.: Klagesager, som blev besvaret det pågældende år. 1) FM: sager vedrørende for meget udbetalt støtte, dvs. indkomstkontrolkrav og afbrudskrav. 14

15 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for den mest omfattende kategori af sager sager til ankenævnet var uændret 49 dage i 2001 og i 2002, mens den for klager til styrelsen steg fra 44 dage i 2001 til 53 dage i Tabel 2.23 Andel af klagesager med en ekspeditionstid i styrelsen på under 100 dage og målsætning for 2002 Klager til : Måltal % Styrelsen Ankenævnet Anm.: Klagesager, som blev besvaret det pågældende år. For klager til styrelsen faldt andelen af klagesager, som havde en sagsbehandlingstid i styrelsen på under 100 dage (jf. tabel 2.23). Andelen faldt fra 92 % i 2001 til 86 % i For sager til ankenævnet steg andelen kun lidt (fra 86 % til 88 %). Det er styrelsens målsætning, at andelen af klagesager med en sagsbehandlingstid på mere end 100 dage ikke må udgøre mere end 2 %, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid maksimalt må være 40 dage. Styrelsens mål er således ikke opfyldt i 2002, hvilket dels skyldes en prioritering til fordel for opgaver som brugerservice og tilsynsopgaven ( hvilket afspejles af det betydelige fald i ressourceforbruget i forbindelse med sagsbehandlingen jf. tabel 2.25), dels at sagerne er blevet tungere, idet en del omfatter klager over uddannelsesstedernes administration (følge af decentraliseringen) med der af følgende høringsprocedure Ekspeditionstid for SVU ansøgningsskemaer og klagesager Tabel 2.24 Ekspeditionstider for SVU-ansøgninger modtaget i Ekspeditionstid 1) (antal dage) antal % antal % over Ansøgninger Anm.: Ansøgninger modtaget i g Ansøgningerne kan vedrøre flere finansår. 1) Ekspeditionstiden er regnet fra den dag ansøgningen er modtaget hos administrator til den dag støttemeddelelse eller afslag sendes. Som det fremgår af ovenstående tabel, fik 83 procent af ansøgerne svar i form af afslag eller støttemeddelelse inden for 30 dage. Det er en væsentlig forbedring i forhold til i 2001, hvor tallet var 66 procent. 15

16 Ressourceforbrug ved sagsbehandling Styrelsens årsværksforbrug fordeles i det følgende på formål og aktiviteter, således at produktiviteten (og ressourceprioriteringen) kan beregnes. Følgende tal udgør det direkte årsværksforbrug til sagsbehandlingen, dvs. ekskl. support af uddannelsesstederne og den maskinelle afvikling. Tabel 2.25 Sager pr. årsværk 2000 og 2001 SU Årsværk Tildelings - Sager pr. Års- Tildelings - sager årsværk værk sager Sager pr. årsværk antal SU-tildelingssager 22, , Klagesager 4, , SVU SVU-tildelingssager 5, , Tallene for SU-tildelingssager viser hvorledes decentraliseringen af støttetildelingen er slået igennem. Selvom årsværksforbruget er faldet fra 22,1 til 14,8 er der sket en nedgang i antallet af sager pr. årsværk fra til Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at de mere krævende sager som eksempelvis støtte til uddannelser i udlandet ikke er decentraliseret. For SVU var 2001 første år for ordningen. I 2002 er såvel ekspeditionstiderne som produktiviteten blevet væsentligt forbedret. 16

17 3. Regnskab I det følgende gives der gives en oversigt over regnskab, bevillinger og resultat for styrelsens hovedkonti, samt regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens driftskonto. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens tilskudskonti henvises der til det vedlagte bilag Regnskab og bevillinger Driftsregnskab, bevillinger og resultat Tabel 3.1 Drift SUstyrelsen afvig. R B R B-R B mio. kr Indtægter 0,3 0,2 1,6 1,4 0,2 Udgifter 96,5 87,9 87,3 0,6 84,5 Resultat, brutto - 96,2-87,7-85,7 2,0-84,3 Bevilling 103,0 87,7 87,7 0,0 84,3 Resultat, netto + 6,8 0,0 +2,0 2,0 0,0 Anm.: Beløb vedr er i løbende priser og 2003 er hhv. i FL 02- og FL03-pris og lønniveau. SUstyrelsens drift resulterede i 2002 i et nettoforbrug på knap 86 mio. kr., fordelt med godt 87 mio. kr. i udgifter og knap 2 mio. kr. i indtægter. I forhold til styrelses driftsbevilling på knap 88 mio. kr. er årets resultat et overskud på 2 mio. kr. I forhold til bevillingen for 2002 fik SUstyrelsen et resultat, der var 2 mio. kr. bedre end budgetteret. SUstyrelsen havde i 2002 indtægter på 1,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end de 0,2 mio. kr. som var budgetteret i FL02. De ekstraordinære indtægter på 1,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig tilskud til 2 projekter i styrelsen. SUstyrelsen fik bl.a. tilskud fra IT- og Telestyrelsen på knap 1,3 mio. kr. til udvikling af en selvbetjeningsløsning samt tilskud fra Udvikling- og Omstillingsfonden på knap 0,2 mio. kr. til udvikling af styrelsen som projektorganisation. For så vidt angår udgifterne til løn og øvrig drift blev det samlede forbrug på 87,3, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end bevilget på FL02 Tabel 3.3 Bevillingsafregning for driftsbevilling 2002 Driftsbevilling: Bevilling Regnskab Årets ove rskud Disposition, ove r- skud der bortfalder mio. kr Akkumuleret overskud til videreførsel ult. året Løn 51,8 46,2 5,6 0,0 17,4 Øvrig drift 35,9 39,4-3,5 0,0 12,9 I alt 87,7 85,7 2,0 0,0 30,2 Ultimo 2001 havde styrelsen en opsparet bevilling på godt 28 mio. kr. fordelt med knap 12 mio. kr. lønsum og godt 16 mio. kr. øvrig drift. Resultatet af driften i 2002 var et overskud på 2 mio. kr. fordelt med et overskud af lønmidler på knap 6 mio. kr. og et underskud af øvrige driftsmidler på knap 4 mio. kr. Ultimo 2002 er der således en opsparet bevilling til videreførsel på godt 30 mio. kr. 17

18 Tabel 3.4 Akkumuleret resultat, SUstyrelsen Hovedkonto: Ult Ult Ult Årets resultat Ult mio. kr ,7 28,1 28,2 2,0 30,2 Det akkumulerede overskud ultimo 2002 forventes blandt andet anvendt til følgende projekter, som styrelsen allerede har igangsat eller påtænker at igangsætte: Αnskaffelse af ny mainfraime og afledte økonomiske konsekvenser deraf Tilpasning af edb-system i forbindelse med overtagelse af administration af SPS til erhvervsskoler Implementering af nyt journal-, tidsregistrerings- og personaleadministrativt system Overførsel af studiegældsområdet til Finansstyrelsen Diverse projekter i forbindelse med IT-relateret samarbejde med ToldSkat og Finansstyrelsen Afledte udgifter i forbindelse med renovering af styrelsens kontorlokaler Udvikling af systemunderstøttelse af tilsynsopgaven samt videreudvikling af datawarehouse Modernisering af SUs netsteder Anskaffelse af software til understøttelse af e-learning og brugerundersøgelser Redesign og reprogrammering af styrelsens fagsystemer Anskaffelse af IT-værktøjer m.h.p. større driftssikkerhed Her til kommer videreudvikling af selvbetjeningsløsningen og yderligere tiltag til digitalisering af styrelsen. Tilskudskonti: Regnskab, bevillinger og resultat Tabel 3.5 Støtteordninger SU afvig. R R B R B-R F BO 1 BO 2 BO mio. kr Stipendier 7.712, , , ,6 143, , , , ,6 udgift 7.920, , , ,1 144, , , , ,0 indtægt 208,0 222,8 229,0 227,5 1,5 247,0 247,4 249,4 249,4 Tillæg 1) 8,4 9,4 9,3 9,9 0,6 10,0 10,0 10,0 10,0 SVU 162,1 500,0 351,6 148,4 452,9 486,1 486,1 486,1 VUS 108,5 62,3 34,9 34,2 0,7 22,0 10,0 2,0 SPS 21,7 35,1 35,2 0,1 46,0 46,0 45,6 45,6 Befordringsrabat 2) 34,2 49,9 44,1 45,9 1,8 46,0 46,3 46,4 46,4 Anm.: Beløb vedr er i løbende priser er i FL 2002-prisniveau. 1) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %. 2) SUstyrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion. Tabel 3.5 viser et mindreforbrug af stipendier i 2002 på 143,0 mio. kr. ( 1,6 %) i forhold til FL02. 18

19 2002 var andet år for SVU-ordningen. Udgiften i 2002 blev 351,6 mio. kr., hvilket var et mindreforbrug på 148,4 mio. kr. ( 29,7 %). I 2002 udgjorde udgiften til VUS 34,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,7 mio. kr. (2,0 %). Udgiften til SPS udgjorde 35,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. (0,3 %). Styrelsen har refunderet 90 % af den rabat, trafikselskaberne har ydet. Udgiften hertil blev 45,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 1,8 mio. kr. (3,9 %). Tabel 3.6 Lån Lån og genudlån afvig. R R B R B-R F BO 1 BO 2 BO mio. kr Udgifter 2.693, , , ,0 75, , , , ,8 studielån 1.860, , , ,0 12, , , , ,0 øvrige udlån 1) 830,1 932,4 983,0 896,6 86,4 990, , , ,1 heraf Finansstyrelsen 282,3 338,7 346,0 302,2 43,8 536,2 790,3 854,2 908,1 afskrivninger 2) 3,4 3,5 3,3 2,4 0,9 3,7 3,7 3,7 3,7 heraf Finansstyrelsen 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 2,0 3,7 3,7 3,7 Indtægter 1.884, , , ,2 44, , , , ,0 afdrag studielån 507,2 584,5 645,0 723,1 78,1 808,0 908, , ,0 heraf Finansstyrelsen 477,1 551,2 610,0 689,3 79,3 789,0 908, , ,0 øvrige afdrag 3) 781,1 837,5 885,0 851,8 33,2 868,5 883,5 896,5 919,5 heraf Finansstyrelsen 540,5 587,5 617,0 569,5 47,5 712,8 845,5 858,5 881,5 renter studielån 4) 549,1 636,5 683,0 603,9 79,1 700,0 760,0 825,0 880,0 heraf Finansstyrelsen 261,2 320,4 328,0 291,1 36,9 515,0 760,0 825,0 880,0 øvrige renter 5) 43,6 39,8 41,0 30,5 10,5 30,4 29,3 28,2 27,1 heraf Finansstyrelsen 21,1 18,3 18,0 11,1 6,9 20,2 29,3 28,2 27,1 gebyrer 3,7 3,0 2,8 2,9 0,1 1, Genudlån Udgifter 1.245, , , ,1 116, , , , ,9 afdrag 635,4 757,7 820,0 908,0 88,0 996, , , ,0 renter 6) 610,1 592,7 580,0 608,1 28,1 619,9 727,5 868,6 973,9 Indtægter 1.860, , , ,0 12, , , , ,0 studielån 1.860, , , ,0 12, , , , ,0 Rentelettelse 7) udgifter 61,0 43,8 103,0 4,2 107,2 80,1 32,5 43,6 93,9 1) Tilskrevne renter på stats - og studielån, for meget udbetalt støtte, og krav vedr. for meget udbetalt støtte. 2) Tab og afskrivning på studielån, statslån og for meget udbetalt støtte ved dødsfald, gældssanering, konkurs eller hvor debitor er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse o.a. 3) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 4) Studielån forrentes med 4 % p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2003 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint. 5) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. 6) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,2 % i 2003 og 4,6 % i 2004, 5,15 % i 2005 og 5,5 % i Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført på Forrentning af lånevirksomhed. 7) Udgifter (renter, genudlån) indtægter (renter, studielån). 19

20 Tabel 3.6 viser udgifter og indtægter i forbindelse med styrelsens lånevirksomhed. Den andel, som Finansstyrelsen administrerer, er udskilt i tabellen. Alle poster indgår dog i Undervisningsministeriets rammebevilling. Udgifterne til lån består af udbetalte studielån (optaget efter ), øvrige udlån og afskrivninger. De tilskrevne renter på statslån (optaget før ), for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte bogføres som udlån og nedskrives, når gældsforholdet afdrages. Da disse udlån kun er af balancemæssig karakter, er de opgjort som øvrige udlån Udgifterne i 2002 i form af lån udgjorde 3.093,0 mio. kr., hvilket var 75,2 mio. kr. (2,4 %) mindre end budgetteret på FL 02. Indtægterne udgøres af afdrag på studielån, øvrige afdrag og tilskrevne renter på studielån. I 2002 udgjorde indtægterne 2.212,2 mio. kr., hvilket var 44,6 mio. kr. (2,0 %) mere end budgetteret på FL 02. Afdragene på studielån blev 78,1 mio. kr. ( 12,1 %) højere end ventet, og de øvrige afdrag blev 33,2 mio. kr. (3,8 %) mindre end ventet. For at neutralisere virkningen på Undervisningsministeriets ramme af udgifterne til studielån, bogfører styrelsen en indtægt under Genudlån, som svarer til udlån af studielån, og en udgift som svarer til afdragene på studielån. Hensigten er, at den eneste netto-effekt på Undervisningsministeriets ramme af studielånsordningen er det rentesubsidie, der ligger i, at renten på studielån er lavere end markedsrenten. For at opnå denne effekt udgiftsføres en markedsmæssig forrentning af de udestående studielån under Genudlån. Den markedsmæssige forrentning også kaldet genudlånsrenten er fastsat af Finansministeriet. Genudlånsrenteudgiften udgjorde 608,1 mio. kr. i I tabel 3.6 nederst er ministeriets nettoudgift til studielånsordningen, også kaldet udgiften til rentelettelse, anført. Udgiften hertil blev 4,2 mio. kr. i 2002, 107,2 mio. kr. mere end budgetteret på FL

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2008 SUS nr. 16 December 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-92-6 Forord Styrelsen for Statens

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2009 SUS nr. 17 December 2010 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 978-87-92601-07-0 Forord Styrelsen for

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning Mål Forbedre kundeservicen ved obligatorisk selvbetjening Effektivisere SU-administrationen 2 Målgrupper Studerende 2008 (før obligatorisk digitalisering) 2010

Læs mere

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2005 SUS nr. 13 December 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN:

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997

Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Årsberetning og virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1997 Resumé Forord 1. Formål og opgaver 1.1. SU-systemet 1.2. VUS-systemet 2. Årsberetning 2.1. SU-støtte 2.1.1. Tildeling af støtte 2.1.1.1.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004

Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004 Årsrapport for SUstyrelsens eksterne tilsyn 2004 August 2005 INDLEDNING... 3 TILSYN PÅ SU-OMRÅDET... 3 STATISTISK OVERVÅGNING... 3 DRIFTSOVERVÅGNING... 3 INDKALDELSE AF SAGER... 4 TILSYNSBESØG MED FORUDGÅENDE

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...

Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år... ÅRSRAPPORT 2004 Beretning...3 Hovedopgaver...3 Årets finansielle resultater...3 Årets faglige resultater...3 Forventninger til det kommende år...4 Oversigt over hovedkonti...4 Målrapportering for 2004...4

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015

Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Resultatplan mellem Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1 Udkast 26. september 2008 Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Forhøjelse af fribeløb, forsørgertillæg og handicaptillæg, ophør af dobbeltklipordningen, obligatorisk

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E

FOAs A-kasse F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Regnskab 2004-2007 Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Brian R. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto: Mike Kollöffel

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere