SUstyrelsens Årsrapport 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUstyrelsens Årsrapport 2002"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B SUstyrelsens Årsrapport 2002 Nr. 6 april 2003

2 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V CVR ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Opgaver Overordnede resultater Faglige resultater Finansielt resultat Forventninger til de kommende år Målrapportering Mål og målopfyldelse Analyser af udvalgte mål Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager Ekspeditionstid for SVU ansøgningsskemaer og klagesager Ressourceforbrug ved sagsbehandling Regnskab Regnskab og bevillinger Driftsregnskab opdelt på formål Styrelsens personaleforbrug Påtegning af årsrapport Bilag Regnskabsmæssigeforklaringer for tilskudskonti... 25

4

5 1. Beretning 1.1. Opgaver SUstyrelsen har ansvaret for SU-ordningen, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), Voksenuddannelsesstøtte (VUS) og specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS). Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU) flyttede medio 2002 fra styrelsen til Uddannelsesstyrelsen. Styrelsen administrerer loven om statens uddannelsesstøtte (LB ), loven om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (LB ), loven om statens voksenuddannelsesstøtte (L ) og loven om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (L ). I tilslutning til de forskellige ansvarsområder udfører styrelsen informations-, udviklings-, analyse- og uddannelsesopgaver samt lovforberedende arbejde og betjening af minister og departement. Administration af støtteordningerne, herunder støtteberegning og udbetaling, er styrelsens kerneopgaver. En velfungerende administration af støtteordningerne er styrelsens primære succeskriterium. Mission og vision Det er styrelsens mission at udvikle, drive og forny statens ordninger til støtte for uddannelsessøgendes gennemførelse af uddannelse. Det er styrelsens vision: 1. at være effektiv og fremsynet: både teknologisk (ny teknologi hvor det kan betale sig) og med hensyn til nye arbejdsformer, således at chefer og medarbejdere trives med deres udfordringer 2. at blive oplevet: af uddannelsessøgende som tidssvarende, forståelig og troværdig af uddannelsessteder og medadministratorer som samarbejdsorienteret og hjælpsom af offentlige myndigheder samt de politiske opdragsgivere som udviklingsorienteret, omkostningsbevidst, driftssikker og loyal 3. at være en indlysende partner til opgaver, der omhandler uddannelsessøgendes rammebetingelser for uddannelse og derfor være med til at skabe sammenhæng i disse. 5

6 1.2. Overordnede resultater Faglige resultater SU-resultater Tabel 1.1 viser udviklingen i omfanget af de SU -sager, som støtteansøgningerne får behandlet, primært vha. styrelsens specialudviklede IT-system. Tabel 1.1 SU -aktiviteter antal Tildelingssager i alt 1) Styrelsen Uddannelsessteder 2) Indkomstkontrolkrav 3) SU-klagesager ) Tildelingssager omfatter ansøgningsskemaer og blanketter (on-line sager). 2) Uddannelsessteder med opdateringsadgang. 3) IK-krav vedrørende 2002 rejses først 2. halvår I 2002 behandlede SU-systemet ca tildelingssager, hvilket var ca. 0,8 % mere end i 2001 og ca. 8,2 % mere end i SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer blev forbedret fra 2001 til 2002 (jf. tabel 2.20). 85 % var ekspederet inden for 30 dage, hvilket er væsentligt bedre end målsætningen på 80 %. I 2001 var 80 % ekspederet inden for 30 dage. Styrelsens nye selvbetjeningssystem minsu blev sat i drift medio juli Systemet har fået en god modtagelse. I 3. og 4. kvartal 2002 blev henholdsvis 7 % og 14 % af alle ansøgninger indtastet via min SU. Systemet er en væsentlig medvirkende årsag til de forbedrede ekspeditionstider (jf. tabel 2.18 og 2.19). I 2002 blev der rejst ca indkomstkontrolkrav vedr. 2001(dvs. støtte som skal tilbagebetales, når man har tjent for meget i forhold til årsfribeløbet). Det er næsten et uændret antal i forhold til Antallet af klagesager faldt med ca. 18,3 % fra 2001 til SVU- resultater Tabel 1.2 SVU- aktiviteter SVU antal Sager i alt Ansøgninger On-line sager Klagesager

7 Der var et væsentligt fald i antallet af SVU-klager i 2002 i forhold til Som det fremgår af nedenstående tabel 2.22, blev ekspeditionstiderne for SVU-ansøgninger væsentlig forbedret i forhold til i I 2002 fik 83 procent af ansøgerne svar inden for 30 dage, mod 66 procent i SPS-aktiviteter Tabel 1.3 SPS- aktiviteter antal Støttemodtagere Antallet af SPS-støttemodtagere steg fra 429 i 2001 til 812 i 2002, bl.a. som følge af at ordningen er blevet mere kendt blandt de uddannelsessøgende. Det er især inden for grupperne af personer med læse-/skrive- og bevægelsesvanskeligheder, at der i 2002 er sket en voldsom stigning Finansielt resultat Styrelsens hovedkonti Styrelsen aflægger regnskab for følgende hovedkonti i kap. 3. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til tilskudskontiene henvises der til det vedlagte bilag: SUstyrelsen 20.91Statens uddannelsesstøtte Kt Stipendier Kt Lånevirksomhed Kt Forrentning af lånevirksomhed Kt Forrentning af øvrig lånevirksomhed Kt Tillæg Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser Voksenuddannelsesstøtte Statens voksenuddannelsesstøtte Specialpædagogisk støtte i videregående uddannelser Driftsregnskab, bevilling og resultat Tabel 1.4 SUstyrelsens finansielle resultat for mio. kr. -- Indtægter 1,6 Udgifter 87,3 Resultat, brutto - 85,7 Bevilling 87,7 Resultat, nettto + 2,0 Til videreførsel + 30,2 Anm.: Beløbene er i FL 02-pris og lønniveau. 7

8 SUstyrelsens regnskab for 2002 udviser et forbrug på knap 86 mio. kr., hvilket giver et driftsoverskud på 2 mio. kr. eller 2,2 % af driftsbevillingen på knap 88 mio. kr. Der videreføres således bevilling på godt 30 mio. kr. Overskuddet skyldes bl. a. overførte aktiviteter, som af ressourcemæssige grunde har måttet udskydes til Støtteordningerne Tabel 1.5 Støttemodtagere og støttebeløb 2002 Støttemodtagere Støttebeløb ---- antal mio. kr I alt SU heraf stipendier SVU VUS SPS Forventninger til de kommende år Decentraliseringen på SU-området og indførelsen af et selvbetjeningssystem for SU-modtagerne har ført til fortsatte organisatoriske omlægninger, hvor SUstyrelsen bevæger sig fra en sagsbehandlingsorganisation til en support- og serviceorganisation. På SU-området indebærer omlægningen at fokus for SUstyrelsens arbejde bl.a. bliver at supportere og understøtte uddannelsesstederne samt at føre tilsyn med uddannelsesstederne. SUstyrelsen har de seneste år fået nye opgaver i form af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og specialpædagogisk støtte (SPS), der nu er ved at blive integreret i SUstyrelsen. Det har været medvirkende til, at SUstyrelsen i højere grad end tidligere fremstår som en organisation, der faciliterer en række rammebetingelser for uddannelsessøgende. Udfordringen i de kommende år bliver i størst muligt omfang at videreudvikle de nye opgaver i styrelsens arbejde, således at synergieffekten ved at placere opgaverne i SUstyrelsen udnyttes bedst muligt. Integrationen af opgaverne stiller store krav til organisatorisk opbygning, IT-understøttelse og kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i SUstyrelsens mission og vision kan der udpeges fire strategiske indsatsområder, som styrelsen vil arbejde med i de kommende år. Disse indsatsområder er: 1. Kundeperspektiv 2. Fremsynet anvendelse af IT 3. SUstyrelsen som en effektiv offentlig organisation 4. Tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige Undervisningsministerium. Nedenfor redegøres for indsatsområderne og de strategiske mål, der knytter sig hertil. Både indsatsområderne og de strategiske mål forventes at udgøre rammen for styrelsens resultatmål i de kommende år. 1. Kundeperspektiv SUstyrelsen har en stor og differentieret kundekreds. Kundekredsen omfatter blandt andre støttemodtagere og medadministratorer (medarbejdere på uddannelsessteder, IVU*centre, A-kasser m.fl.). Betjening af undervi s- ningsministeren og Folketinget samt de uddannelsesansvarlige ministerier kan ligeledes siges at være opgaver med et væsentligt kundeperspektiv. 8

9 SUstyrelsen skal i sin opgavevaretagelse altid have kundeperspektivet som drivende kraft. Uanset hvi l- ken ydelse, der leveres, er der altid en kunde som modtager af ydelsen. Fokus for kundeperspektivet er: Støttefunktioner for eksterne samarbejdspartnere Sagsbehandlingstider Ministerbetjening Brugerundersøgelser 2. Fremsynet anvendelse af IT IT er en grundlæggende forudsætning for løsning af SUstyrelsens opgaver, og et uundværligt vilkår for en hensigtsmæssig opgaveløsning. SUstyrelsen er i den sammenhæng opmærksom på, at IT ikke kan stå alene, men har implikationer i relation til organisering og arbejdstilrettelæggelse. De strategiske mål for en fremsynet anvendelse af IT er: Udbygning af den elektroniske selvbetjening E-learning Forpligtende IT-relateret samarbejde med Told-Skat, Finansstyrelsen og andre ministerier/styrelser og leverandører 3. En effektiv offentlig organisation SUstyrelsen skal være en effektiv offentlig organisation. Det indebærer, at ydelserne leveres med høj kvalitet, høj effektivitet og med ressourcebevidsthed. De strategiske mål for en effektiv offentlig organisation er: Udbygning af de interne styringsredskaber Bedre kvalitet i opgaveløsningen SUstyrelsen skal være en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads Kompetenceudvikling Organisatoriske omlægninger 4. Tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige Undervisningsministerium Som en integreret del af Undervisningsministeriet har SUstyrelsen en forpligtigelse til at bidrage til den samlede udvikling af ministeriet. SUstyrelsen skal være parat til at påtage sig nye opgaver, hvilket skal ske med udgangspunkt i en konkret analyse af hensigtsmæssigheden i opgaveplaceringen. SUstyrelsen skal ligeledes være parat til at indgå i administrative fællesskaber med det øvrige Undervisningsministerium. Et tættere samarbejde mellem SUstyrelsen og det øvrige UVM omfatter: Indførelse af forsøg med resultatløn for kontorchefer Større samarbejde på det løn- og regnskabsmæssige område 9

10 2. Målrapportering I det følgende har styrelsen valgt at analysere de centrale resultatmål for sagsbehandlingstiderne, herunder udviklingen i styrelsens ressourceforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen Mål og målopfyldelse 2002 Resultatkontrakten mellem SUstyrelsen og Undervisningsministeriet omfatter perioden I de sidste år af resultatkontrakten har den forudsatte rullende fornyelse ikke kunnet foretages formelt, primært pga. analyser og overvejelser vedr. styrelsens organisatoriske tilhørsforhold. Med udgangspunkt i de nævnte analyser er der imidlertid efter behov truffet aftale med departementet om nye strategiske mål, herunder især indførelse af et selvbetjeningssystem, omlægning og opstramning af tilsynsfunktionen m. m. I tabellerne nedenfor gives en oversigt over resultaterne for hvert af de resultatkrav, der skulle opfyldes i Tabel 2.1 Brugerne skal være tilfredse med SU- og VUS-systemet 2002 Nr. Resultatkrav Resultater 1 Der skal i 1999 og herefter hvert andet år gennemføres undersøgelser med henblik på at måle uddannelsesstedernes SU-medarbejderes tilfredshed med samarbejdet med SUstyrelsen, herunder informations- og uddannelsesindsatsen. Undersøgelsen har været udsat pga. de organisatoriske overvejelser samt planlagt ny lovgivning. Der gennemføres i 2003 en mindre undersøgelse blandt SU-medarbejderne på uddannelsesstederne med henblik på at evaluere samarbejdet mellem SUstyrelsen og uddannelsesstederne, ikke mindst i lyset af decentraliseringen. I 2004 planlægges der gennemført en bredere undersøgelse, som bl.a. sikrer kontinuitet i forhold til de tidligere gennemførte undersøgelser. 2 Der skal i 1999 og herefter mindst hvert andet år gennemføres brugerundersøgelser med henblik på at måle udviklingen i brugertilfredsheden blandt støttemodtagerne. Undersøgelsen har været udsat jf. ovenfor. Der gennemføres i 2003 en mindre undersøgelse med henblik på at undersøge SU-støttemodtagernes brug af og forventninger til SU-administrationen, ikke mindst selvbetjeningen. I 2004 planlægges der gennemført en bredere undersøgelse, som bl.a. sikrer kontinuitet i forhold til de tidligere gennemførte undersøgelser 10

11 Tabel 2.2 SUstyrelsen skal være kendt som en effektiv offentlig institution med kendte og målbare kvalitetsmål. Kontakten til SUstyrelsen skal være med til at give brugerne et positivt indtryk af den offentlige sektor 2002 Nr. Resultatkrav Resultater 3 SUstyrelsen skal nedbringe ekspeditionstiden i SUstyrelsen for klagesager. Ved udgangen af 2002 må den gennemsnitlige ekspeditionstid i SUstyrelsen inklusiv høring ikke overstige 40 kalenderdage, og 98 % af klage sagerne skal være behandlet inden 100 dage. 4 SUstyrelsen skal fastholde eks peditionstiden for SU-ansøgnin ger i kontraktperioden. 80 % af SUansøgningsskemaerne skal være ekspederet inden 31 dage fra ansøgningerne er modtaget på uddannelsesstederne. Resultatkravet skal opgøres ved udgangen af hvert år i kontraktperio den. 5 SUstyrelsen skal i kontraktperioden fastholde ekspeditionstiden for VUS-ansøgninger. 80 % af VUS-ansøgningsskemaerne skal være ekspederet inden 31 dage. Resultatkravet skal opgøres ved udgangen af hvert år i kontraktperioden. 6 SUstyrelsen skal årligt udarbejde arbejdspr o- grammer for alle kontorer og sektioner. I 2002 har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager i SUstyrelsen været 50 kalenderdage og 87 pct. af klagesagerne er behandlet inden 100 dage. Andelen af ansøgninger, der blev ekspederet inden 31 dage var i pct.. Andelen af ansøgninger, der blev ekspederet inden 31 dage var i pct. Gennemført. Tabel 2.3 SUstyrelsen skal være en attraktiv arbejdsplads. Et arbejdsophold i SUstyrelsen skal af omgivelserne betragtes som en kvalifikation 2002 Nr. Resultatkrav Resultater 7 SUstyrelsen skal i 1999 og herefter mindst hvert andet år gennemføre interne arbejdsklima undersøgelser. Der er i 2001 gennemført en psykis k arbejdspladsvurdering (APV). 11

12 2.2. Analyser af udvalgte mål Styrelsen har valgt at analysere resultatmålene for ekspeditionstider, da de er meget væsentlige for de mange kunder, og fordi det er de mål, som er forbundet med det største ressourceforbrug Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager SU-systemet Tabel 2.17 Ekspeditionstid for SU-ansøgningsskemaer vedr Ekspeditionstid Dage % > Ansøgningsskemaer Ansøgn. før årets begynd Ansøgningsskemaer i alt Antallet af behandlede ansøgningsskemaer er fra 2001 til 2002 steget med (1,9 %). Ekspeditionstiderne blev væsentligt forbedret i Decentraliseringen har betydet, at langt flere ansøgninger er behandlet af uddannelsesstederne (jf. tabel 1.1). Det nye selvbetjeningssystem (minsu), som blev taget i brug medio juli 2002, har også bidraget til de bedre ekspeditionstider (jf. tabel 2.19). Andelen, som blev behandlet inden for 10 dage er bl.a. som følge deraf steget fra 24 % i 2001 til 37 % i Andelen af skemaer med en ekspeditionstid på mere end 50 dage er faldet fra 7% til 6%. Et yderligere fald tilstræbes, men vil formentlig kun blive begrænset, da der er tale om forskellige typer ansøgninger, der enten kræver kompliceret manuel sagsbehandling, korrespondance med andre offentlige myndigheder eller korrespondance med ansøger om yderligere dokumentation mv. Tabel 2.18 SU-ansøgninger tastet via minsu og andre kilder i 3. og 4. kvartal kvartal 4. kvartal Ansøgninger i alt heraf tastet - via minsu 7 % 14 % - af uddannelsesstederne 60 % 57 % - af tastebureau 20 % 21 % 12

13 Tabel 2.19 Ekspeditionstid for færdigbehandlede SU-ansøgninger i 3. og 4. kvartal 2002 tastet via minsu og andre kilder Ekspeditionstid (kalenderdage) 0-10 dage mere end 30 dage Ansøgninger i alt 39 % 15 % heraf tastet - via minsu 75 % 3 % - af uddannelsesstederne 51 % 10 % - af tastebureau 7 % 28 % Anm.: Ekskl. ansøgninger færdigbehandlet før støtteårets begyndelse I tabel 2.20 vises hvor stor en andel af ansøgningsskemaerne, der har en ekspeditionstid på under 1 måned fordelt på udvalgte uddannelseskategorier. Tabel 2.20 Andel af SU-ansøgningsskemaer i med en ekspeditionstid på under 1 måned 1) % Måltal for total Total Videregående uddannelser Uddannelser i udlandet Ungdomsuddannelser ) 1-30 dage SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer var i 2002 væsentligt bedre end i % var ekspederet inden for 30 dage, hvilket er væsentligt bedre end målsætningen på 80 %. I 2001 var 80 % ekspederet inden for 30 dage. Forbedringen må tillægges decentraliseringen og det nye selvbetjeningssystem. Hele 91 % af ansøgningerne på de videregående uddannelser ekspederes inden for en måned. Ansøgninger om støtte inden for ungdomsuddannelserne er ofte førstegangsansøgninger, som blandt andet kræver indhentning af oplysninger fra CPR-systemet og fra Told og Skat (støttemodtagernes skattekort og forældrenes indkomster). På denne baggrund vurderes det at være tilfredsstillende, at ca. 75 % af ansøgningerne er ekspederet inden for en måned, som det var tilfældet i Ansøgninger om støtte til studier i udlandet skal alle behandles delvist manuelt, og i mange tilfælde må de afvente, at styrelsen indhenter supplerende oplysninger. Desuden afspejler ekspeditionstiderne i en række tilfælde godkendelsesproceduren for uddannelserne. 13

14 Tabel 2.21 Ekspeditionstid for SU on-line sager 1) vedr og 2002 behandlet af henholdsvis SUstyrelsen og uddannelsesstederne Ekspeditionstid SUstyrelsen Uddannelsessteder SUstyrelsen Uddannelsessteder Dage % % % % > On-line sager Sager før årets begyndelse On-line sager i alt ) Ændringer som modtages på andre blanketter end ansøgningsskemaer (dvs. on-line ændringer i støttegrundlaget). Som det fremgår af tabel 2.21 har decentraliseringen betydet et skift fra SUstyrelsen til uddannelsesstederne i behandlingen af on-line sager på ca sager. Decentraliseringen betyder en enklere sagsgang, hvorfor en større andel af sagerne nu ekspederes væsentligt hurtigere på uddannelsesstederne. Set under ét blev ca. 87 % af alle ansøgninger (skemaer og andre blanketter) behandlet inden for 30 dage mod 82 % i 2001, en væsentlig forbedring som er et resultat af den øgede decentralisering. Tabel 2.22 Ekspeditionstid i styrelsen for klager til henholdsvis styrelsen, Ankenævnet og Undervisningsministeriet Ekspeditionstid UVM UVM Styrelsen Ankenævnet Styrelsen Ankenævnet Styrelsen Ankenævnet Dage % UVM > antal dage Gennemsnit antal sager Klagesager Sagstype Tildeling FM 1) Ankenævnet Behandlet % Omgjort Anm.: Klagesager, som blev besvaret det pågældende år. 1) FM: sager vedrørende for meget udbetalt støtte, dvs. indkomstkontrolkrav og afbrudskrav. 14

15 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for den mest omfattende kategori af sager sager til ankenævnet var uændret 49 dage i 2001 og i 2002, mens den for klager til styrelsen steg fra 44 dage i 2001 til 53 dage i Tabel 2.23 Andel af klagesager med en ekspeditionstid i styrelsen på under 100 dage og målsætning for 2002 Klager til : Måltal % Styrelsen Ankenævnet Anm.: Klagesager, som blev besvaret det pågældende år. For klager til styrelsen faldt andelen af klagesager, som havde en sagsbehandlingstid i styrelsen på under 100 dage (jf. tabel 2.23). Andelen faldt fra 92 % i 2001 til 86 % i For sager til ankenævnet steg andelen kun lidt (fra 86 % til 88 %). Det er styrelsens målsætning, at andelen af klagesager med en sagsbehandlingstid på mere end 100 dage ikke må udgøre mere end 2 %, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid maksimalt må være 40 dage. Styrelsens mål er således ikke opfyldt i 2002, hvilket dels skyldes en prioritering til fordel for opgaver som brugerservice og tilsynsopgaven ( hvilket afspejles af det betydelige fald i ressourceforbruget i forbindelse med sagsbehandlingen jf. tabel 2.25), dels at sagerne er blevet tungere, idet en del omfatter klager over uddannelsesstedernes administration (følge af decentraliseringen) med der af følgende høringsprocedure Ekspeditionstid for SVU ansøgningsskemaer og klagesager Tabel 2.24 Ekspeditionstider for SVU-ansøgninger modtaget i Ekspeditionstid 1) (antal dage) antal % antal % over Ansøgninger Anm.: Ansøgninger modtaget i g Ansøgningerne kan vedrøre flere finansår. 1) Ekspeditionstiden er regnet fra den dag ansøgningen er modtaget hos administrator til den dag støttemeddelelse eller afslag sendes. Som det fremgår af ovenstående tabel, fik 83 procent af ansøgerne svar i form af afslag eller støttemeddelelse inden for 30 dage. Det er en væsentlig forbedring i forhold til i 2001, hvor tallet var 66 procent. 15

16 Ressourceforbrug ved sagsbehandling Styrelsens årsværksforbrug fordeles i det følgende på formål og aktiviteter, således at produktiviteten (og ressourceprioriteringen) kan beregnes. Følgende tal udgør det direkte årsværksforbrug til sagsbehandlingen, dvs. ekskl. support af uddannelsesstederne og den maskinelle afvikling. Tabel 2.25 Sager pr. årsværk 2000 og 2001 SU Årsværk Tildelings - Sager pr. Års- Tildelings - sager årsværk værk sager Sager pr. årsværk antal SU-tildelingssager 22, , Klagesager 4, , SVU SVU-tildelingssager 5, , Tallene for SU-tildelingssager viser hvorledes decentraliseringen af støttetildelingen er slået igennem. Selvom årsværksforbruget er faldet fra 22,1 til 14,8 er der sket en nedgang i antallet af sager pr. årsværk fra til Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at de mere krævende sager som eksempelvis støtte til uddannelser i udlandet ikke er decentraliseret. For SVU var 2001 første år for ordningen. I 2002 er såvel ekspeditionstiderne som produktiviteten blevet væsentligt forbedret. 16

17 3. Regnskab I det følgende gives der gives en oversigt over regnskab, bevillinger og resultat for styrelsens hovedkonti, samt regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens driftskonto. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens tilskudskonti henvises der til det vedlagte bilag Regnskab og bevillinger Driftsregnskab, bevillinger og resultat Tabel 3.1 Drift SUstyrelsen afvig. R B R B-R B mio. kr Indtægter 0,3 0,2 1,6 1,4 0,2 Udgifter 96,5 87,9 87,3 0,6 84,5 Resultat, brutto - 96,2-87,7-85,7 2,0-84,3 Bevilling 103,0 87,7 87,7 0,0 84,3 Resultat, netto + 6,8 0,0 +2,0 2,0 0,0 Anm.: Beløb vedr er i løbende priser og 2003 er hhv. i FL 02- og FL03-pris og lønniveau. SUstyrelsens drift resulterede i 2002 i et nettoforbrug på knap 86 mio. kr., fordelt med godt 87 mio. kr. i udgifter og knap 2 mio. kr. i indtægter. I forhold til styrelses driftsbevilling på knap 88 mio. kr. er årets resultat et overskud på 2 mio. kr. I forhold til bevillingen for 2002 fik SUstyrelsen et resultat, der var 2 mio. kr. bedre end budgetteret. SUstyrelsen havde i 2002 indtægter på 1,6 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr. mere end de 0,2 mio. kr. som var budgetteret i FL02. De ekstraordinære indtægter på 1,4 mio. kr. skyldes hovedsagelig tilskud til 2 projekter i styrelsen. SUstyrelsen fik bl.a. tilskud fra IT- og Telestyrelsen på knap 1,3 mio. kr. til udvikling af en selvbetjeningsløsning samt tilskud fra Udvikling- og Omstillingsfonden på knap 0,2 mio. kr. til udvikling af styrelsen som projektorganisation. For så vidt angår udgifterne til løn og øvrig drift blev det samlede forbrug på 87,3, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end bevilget på FL02 Tabel 3.3 Bevillingsafregning for driftsbevilling 2002 Driftsbevilling: Bevilling Regnskab Årets ove rskud Disposition, ove r- skud der bortfalder mio. kr Akkumuleret overskud til videreførsel ult. året Løn 51,8 46,2 5,6 0,0 17,4 Øvrig drift 35,9 39,4-3,5 0,0 12,9 I alt 87,7 85,7 2,0 0,0 30,2 Ultimo 2001 havde styrelsen en opsparet bevilling på godt 28 mio. kr. fordelt med knap 12 mio. kr. lønsum og godt 16 mio. kr. øvrig drift. Resultatet af driften i 2002 var et overskud på 2 mio. kr. fordelt med et overskud af lønmidler på knap 6 mio. kr. og et underskud af øvrige driftsmidler på knap 4 mio. kr. Ultimo 2002 er der således en opsparet bevilling til videreførsel på godt 30 mio. kr. 17

18 Tabel 3.4 Akkumuleret resultat, SUstyrelsen Hovedkonto: Ult Ult Ult Årets resultat Ult mio. kr ,7 28,1 28,2 2,0 30,2 Det akkumulerede overskud ultimo 2002 forventes blandt andet anvendt til følgende projekter, som styrelsen allerede har igangsat eller påtænker at igangsætte: Αnskaffelse af ny mainfraime og afledte økonomiske konsekvenser deraf Tilpasning af edb-system i forbindelse med overtagelse af administration af SPS til erhvervsskoler Implementering af nyt journal-, tidsregistrerings- og personaleadministrativt system Overførsel af studiegældsområdet til Finansstyrelsen Diverse projekter i forbindelse med IT-relateret samarbejde med ToldSkat og Finansstyrelsen Afledte udgifter i forbindelse med renovering af styrelsens kontorlokaler Udvikling af systemunderstøttelse af tilsynsopgaven samt videreudvikling af datawarehouse Modernisering af SUs netsteder Anskaffelse af software til understøttelse af e-learning og brugerundersøgelser Redesign og reprogrammering af styrelsens fagsystemer Anskaffelse af IT-værktøjer m.h.p. større driftssikkerhed Her til kommer videreudvikling af selvbetjeningsløsningen og yderligere tiltag til digitalisering af styrelsen. Tilskudskonti: Regnskab, bevillinger og resultat Tabel 3.5 Støtteordninger SU afvig. R R B R B-R F BO 1 BO 2 BO mio. kr Stipendier 7.712, , , ,6 143, , , , ,6 udgift 7.920, , , ,1 144, , , , ,0 indtægt 208,0 222,8 229,0 227,5 1,5 247,0 247,4 249,4 249,4 Tillæg 1) 8,4 9,4 9,3 9,9 0,6 10,0 10,0 10,0 10,0 SVU 162,1 500,0 351,6 148,4 452,9 486,1 486,1 486,1 VUS 108,5 62,3 34,9 34,2 0,7 22,0 10,0 2,0 SPS 21,7 35,1 35,2 0,1 46,0 46,0 45,6 45,6 Befordringsrabat 2) 34,2 49,9 44,1 45,9 1,8 46,0 46,3 46,4 46,4 Anm.: Beløb vedr er i løbende priser er i FL 2002-prisniveau. 1) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %. 2) SUstyrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion. Tabel 3.5 viser et mindreforbrug af stipendier i 2002 på 143,0 mio. kr. ( 1,6 %) i forhold til FL02. 18

19 2002 var andet år for SVU-ordningen. Udgiften i 2002 blev 351,6 mio. kr., hvilket var et mindreforbrug på 148,4 mio. kr. ( 29,7 %). I 2002 udgjorde udgiften til VUS 34,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,7 mio. kr. (2,0 %). Udgiften til SPS udgjorde 35,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. (0,3 %). Styrelsen har refunderet 90 % af den rabat, trafikselskaberne har ydet. Udgiften hertil blev 45,9 mio. kr., svarende til en merudgift på 1,8 mio. kr. (3,9 %). Tabel 3.6 Lån Lån og genudlån afvig. R R B R B-R F BO 1 BO 2 BO mio. kr Udgifter 2.693, , , ,0 75, , , , ,8 studielån 1.860, , , ,0 12, , , , ,0 øvrige udlån 1) 830,1 932,4 983,0 896,6 86,4 990, , , ,1 heraf Finansstyrelsen 282,3 338,7 346,0 302,2 43,8 536,2 790,3 854,2 908,1 afskrivninger 2) 3,4 3,5 3,3 2,4 0,9 3,7 3,7 3,7 3,7 heraf Finansstyrelsen 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 2,0 3,7 3,7 3,7 Indtægter 1.884, , , ,2 44, , , , ,0 afdrag studielån 507,2 584,5 645,0 723,1 78,1 808,0 908, , ,0 heraf Finansstyrelsen 477,1 551,2 610,0 689,3 79,3 789,0 908, , ,0 øvrige afdrag 3) 781,1 837,5 885,0 851,8 33,2 868,5 883,5 896,5 919,5 heraf Finansstyrelsen 540,5 587,5 617,0 569,5 47,5 712,8 845,5 858,5 881,5 renter studielån 4) 549,1 636,5 683,0 603,9 79,1 700,0 760,0 825,0 880,0 heraf Finansstyrelsen 261,2 320,4 328,0 291,1 36,9 515,0 760,0 825,0 880,0 øvrige renter 5) 43,6 39,8 41,0 30,5 10,5 30,4 29,3 28,2 27,1 heraf Finansstyrelsen 21,1 18,3 18,0 11,1 6,9 20,2 29,3 28,2 27,1 gebyrer 3,7 3,0 2,8 2,9 0,1 1, Genudlån Udgifter 1.245, , , ,1 116, , , , ,9 afdrag 635,4 757,7 820,0 908,0 88,0 996, , , ,0 renter 6) 610,1 592,7 580,0 608,1 28,1 619,9 727,5 868,6 973,9 Indtægter 1.860, , , ,0 12, , , , ,0 studielån 1.860, , , ,0 12, , , , ,0 Rentelettelse 7) udgifter 61,0 43,8 103,0 4,2 107,2 80,1 32,5 43,6 93,9 1) Tilskrevne renter på stats - og studielån, for meget udbetalt støtte, og krav vedr. for meget udbetalt støtte. 2) Tab og afskrivning på studielån, statslån og for meget udbetalt støtte ved dødsfald, gældssanering, konkurs eller hvor debitor er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse o.a. 3) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte. 4) Studielån forrentes med 4 % p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillæg eller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2003 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint. 5) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. 6) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,2 % i 2003 og 4,6 % i 2004, 5,15 % i 2005 og 5,5 % i Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiften er opført på Forrentning af lånevirksomhed. 7) Udgifter (renter, genudlån) indtægter (renter, studielån). 19

20 Tabel 3.6 viser udgifter og indtægter i forbindelse med styrelsens lånevirksomhed. Den andel, som Finansstyrelsen administrerer, er udskilt i tabellen. Alle poster indgår dog i Undervisningsministeriets rammebevilling. Udgifterne til lån består af udbetalte studielån (optaget efter ), øvrige udlån og afskrivninger. De tilskrevne renter på statslån (optaget før ), for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte bogføres som udlån og nedskrives, når gældsforholdet afdrages. Da disse udlån kun er af balancemæssig karakter, er de opgjort som øvrige udlån Udgifterne i 2002 i form af lån udgjorde 3.093,0 mio. kr., hvilket var 75,2 mio. kr. (2,4 %) mindre end budgetteret på FL 02. Indtægterne udgøres af afdrag på studielån, øvrige afdrag og tilskrevne renter på studielån. I 2002 udgjorde indtægterne 2.212,2 mio. kr., hvilket var 44,6 mio. kr. (2,0 %) mere end budgetteret på FL 02. Afdragene på studielån blev 78,1 mio. kr. ( 12,1 %) højere end ventet, og de øvrige afdrag blev 33,2 mio. kr. (3,8 %) mindre end ventet. For at neutralisere virkningen på Undervisningsministeriets ramme af udgifterne til studielån, bogfører styrelsen en indtægt under Genudlån, som svarer til udlån af studielån, og en udgift som svarer til afdragene på studielån. Hensigten er, at den eneste netto-effekt på Undervisningsministeriets ramme af studielånsordningen er det rentesubsidie, der ligger i, at renten på studielån er lavere end markedsrenten. For at opnå denne effekt udgiftsføres en markedsmæssig forrentning af de udestående studielån under Genudlån. Den markedsmæssige forrentning også kaldet genudlånsrenten er fastsat af Finansministeriet. Genudlånsrenteudgiften udgjorde 608,1 mio. kr. i I tabel 3.6 nederst er ministeriets nettoudgift til studielånsordningen, også kaldet udgiften til rentelettelse, anført. Udgiften hertil blev 4,2 mio. kr. i 2002, 107,2 mio. kr. mere end budgetteret på FL

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 82 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 14. marts 2014 har udvalget stillet

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2000

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2000 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2000 SUS nr. 8 Oktober 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-27-6 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6).

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6). Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1998 (SUS nr. 6). Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 355.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder,

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012.

Afgjort den 7. juni 2012. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 100 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 29. maj 2012. a. Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2002 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2002 SUS nr. 10 November 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-37-3 Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 1999 Nr. 3 August 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-17-9 Forord 1999 er det tredje

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Virksomhedsregnskab for SU- og VUS-systemerne 2000 Nr. 4 april 2001 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-24-1 Forord Styrelsens ansvarsområde

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2008 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2008 SUS nr. 16 December 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 87-90750-92-6 Forord Styrelsen for Statens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området

SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning på SU-området SU-styrelsens digitale selvbetjeningsløsning Mål Forbedre kundeservicen ved obligatorisk selvbetjening Effektivisere SU-administrationen 2 Målgrupper Studerende 2008 (før obligatorisk digitalisering) 2010

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information om SU, herunder krav til dig

Optagelsen 2010 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i minsu 2. Information om SU, herunder krav til dig K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T V E J L E D N I N G & O P T A G E L S E S U - K O N T O R E T Optagelsen 2010 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU > Du skal søge i "minsu" 2. Information

Læs mere

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009

S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2009 S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2009 SUS nr. 17 December 2010 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN: 978-87-92601-07-0 Forord Styrelsen for

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K. SU-støtte & SU-gæld 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte S T A T I S T I K SU-støtte & SU-gæld 2005 SUS nr. 13 December 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V www.sustyrelsen.dk ISBN:

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017 Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser

SPS - statistikrapport 2009. Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser SPS - statistikrapport 2009 Specialpædagogisk Støtte på Frie Grundskoler, Frie Kostskoler, Ungdomsuddannelser og Videregående Uddannelser Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 357 Offentligt SUstyrelsen SPS-enheden 24. november 2005 J. nr. 2005-4182/høring i øvrigt Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg 1. Indledning

Læs mere

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten

Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...

Læs mere

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1997 (SUS nr. 5).

SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1997 (SUS nr. 5). Forord SUstyrelsen udgiver hermed SU-statistikpublikationen SU-støtte & SU-gæld 1997 (SUS nr. 5). Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 345.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere kunder,

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016

Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 L 1 Bilag 10 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til FINANSLOV for finansåret 2017 Tekst og Anmærkninger 8. december 2016 2 3 Indholdsfortegnelse Oversigtstabeller... 5 8. Erhvervs- og Vækstministeriet...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2014 Notat 5. november 2015 J.nr. 15-1589483 Proces og Administration HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2014 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede) 1 I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SUstyrelsen udgiver hermed sin fjerde SU-statistikpublikation (SUS nr. 4) vedr. støtteåret 1996.

SUstyrelsen udgiver hermed sin fjerde SU-statistikpublikation (SUS nr. 4) vedr. støtteåret 1996. Forord SUstyrelsen udgiver hermed sin fjerde SU-statistikpublikation (SUS nr. 4) vedr. støtteåret 1996. Publikationen indeholder oplysninger om styrelsens 320.000 kunder og om de ca. 120.000 tidligere

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning...

1. Beretning... 2. 3. Regnskab... 16 3.1. Driftsresultat... 16 3.2. Bevillingsafregning... 18 3.3. Personaleforbrug... 18. 4. Påtegning... 5705 Virk-regnskab 02 26/04/03 15:39 Side 1 Indholdsfortegnelse ÅRSRAPPORT 1. Beretning... 2 2. Målrapportering... 4 2.1. Oversigt over målopfyldelse... 4 2.2. Sagsbehandlingstid... 6 2.3. Produktivitet...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2013 Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 228 Offentligt 26. juni 2014 J.nr.14-2198204 SKAT, Jura, Proces og administration Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2013 1. Baggrunden for redegørelsen.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2015 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 218 Offentligt Notat 10. juni 2016 J.nr. 16-0058199 Civil og Straffeproces HW Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2015 1. Baggrunden for redegørelsen Efter

Læs mere

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende

Optagelsen 2009 på Københavns Universitet. 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Optagelsen 2009 på Københavns Universitet 1. Ansøgning om SU 2. Information om SU, herunder krav til dig som studerende SU-kontoret Fiolstræde 22 Postboks 2112

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014

Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Resultatkontrakt mellem Økonomiog Indenrigsministeriets departement og CPR-administrationen 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Strategiske mål... 4 2. Kernefaglige

Læs mere

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Fremtidens kommune. Udbyhøj. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Fremtidens kommune Årsrapport 2013 Opkrævningen Udbyhøj Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Formålet med årsrapporten... 3 Opsummering...

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere