1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel"

Transkript

1 1. Indledning og sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Indledning og hovedkonklusioner Dansk økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur. Genopretningen ventes at strække sig over nogle år og er fortsat meget afhængig af udviklingen i udlandet. Men en række centrale forudsætninger for ny fremgang er til stede. Konkurrenceevnen er i færd med at blive styrket, virksomheder og husholdninger har øget deres finansielle robusthed, og den finansielle sektor fremstår nu mere solid. Boligmarkedet har vist tegn på fremgang gennem det seneste år, og på arbejdsmarkedet er der begyndende tegn på bedring. Ledigheden er faldet, og beskæftigelsen er steget gennem 13. Finanspolitikken understøtter fortsat aktivitetsniveauet og beskæftigelsen, og samtidig er pengepolitikken ekstraordinært lempelig. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik har bidraget til, at investorernes tillid til dansk økonomi er høj, og til at renterne er meget lave. Endelig er de grundlæggende strukturer i dansk økonomi markant forbedret gennem de seneste 3 år, blandt andet i kraft af reformer, der har sænket strukturledigheden og forbedret tilpasningsevnen på arbejdsmarkedet. Finanspolitikken er holdbar med den vedtagne politik. På den baggrund er der grund til at forvente, at Danmark frem mod vil opleve en periode med fornyet vækst, stigende beskæftigelse og faldende ledighed. I den mellemfristede fremskrivning, som præsenteres i Finansredegørelse 14 og som tager udgangspunkt i konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, december 13 ventes således en gennemsnitlig årlig vækst i BNP på over pct. i perioden 16-. Vækstpotentialet i Danmark er imidlertid udfordret af, at produktivitetsudviklingen har været svag igennem de seneste omkring år. Danmarks position som et af verdens mest velstående lande kan blive udfordret. Det er baggrunden for, at tiltag, som fremmer produktiviteten, er et centralt indsatsområde i reformstrategien i Vækstplan DK. Dette kapitel opsummerer de vigtigste konklusioner, beskriver den danske reformdagsorden og sammenfatter indholdet af de resterende kapitler i Finansredegørelse 14, jf. boks 1.1. Finansredegørelse 14 Januar 14 9

2 Boks 1.1 Hovedkonklusioner i Finansredegørelse 14 Del I. Udgangspunktet styrker og udfordringer for dansk økonomi Dansk økonomi har været præget af en dyb lavkonjunktur, men de centrale forudsætninger for ny fremgang i økonomien vurderes at være til stede. Den forventede genopretning i takt med fremgang på eksportmarkederne understøttes af en ansvarlig og troværdig økonomisk politik. I Økonomisk Redegørelse, december 13 skønnes væksten i BNP øget til 1,6 pct. i 14 og 1,9 pct. i 15. Den mellemfristede fremskrivning, der præsenteres i Finansredegørelsen, peger på, at væksten i BNP kan stige til godt pct. om året i 16-, mens beskæftigelsen kan stige med omkring 16. personer frem mod. Fremskrivningen er baseret på den politik, der på nuværende tidspunkt er vedtaget. Husholdninger og virksomheder har øget deres opsparing markant under lavkonjunkturen. Den følgende svage udvikling i privatforbruget og de private investeringer er centrale årsager til, at normaliseringen af konjunkturerne har været langsommere end i mange andre lande. Der er imidlertid betydeligt potentiale for fornyet vækst i privatforbrug og investeringer i takt med, at tilliden stiger, og gældsnedbringelsen kommer til ende. Gældskvoten for de danske husholdninger er den højeste i OECD, men husholdningerne er samlet set velkonsoliderede i kraft af store bolig- og pensionsformuer. En stor del af gælden er i variabelt forrentede lån, og den lave rente har derfor bidraget til at stabilisere husholdningernes økonomi under krisen. Det indebærer dog samtidig, at husholdningerne er mere følsomme over for rentestigninger. Der er ikke tegn på, at konjunkturtilbageslaget har sat sig varige spor på arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken er faldet markant under krisen, primært som følge af et fald i de unges erhvervsdeltagelse, men faldet i arbejdsstyrken vurderes helt overvejende at være et konjunkturfænomen. Det fleksible danske arbejdsmarked har bidraget til en afdæmpning i lønstigningstakten, som har understøttet lønkonkurrenceevnen. Når der på ny er kraftigere fremgang i efterspørgslen, vil de gode strukturer på arbejdsmarkedet bidrage til, at de ledige ressourcer igen kan finde beskæftigelse. Del II. Vækst, reformer og beskæftigelse Vækstpotentialet i Danmark er udfordret af en lav produktivitetsvækst. Øget produktivitet er en forudsætning for, at Danmark fortsat kan have en stigende levestandard og et højt velstandsniveau i international sammenhæng. Øget produktivitet i den private sektor kommer hele samfundet til gode, herunder også overførselsmodtagere. Vækstmålet i Vækstplan DK svarer fx til en fremgang i det årlige rådighedsbeløb for en LO-familie med to børn på 5.3 kr. Produktivitetsvæksten er især lav i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, der ikke er udsat for væsentlig international konkurrence. Det indebærer lavere realløn og lavere velstand, end vi ellers kunne have haft. Samtidig kan lav produktivitetsvækst i serviceerhvervene belaste blandt andet industriens konkurrenceevne og beskæftigelse. Øget konkurrence, bedre regulering, internationalisering og højere investeringer er mulige veje til at fremme produktiviteten. Produktivitetskommissionen har peget på, at der er potentiale for øget produktivitet i alle erhverv. 1 Finansredegørelse 14 Januar 14

3 Boks 1.1 Hovedkonklusioner i Finansredegørelse 14 - fortsat Den forventede stigning i beskæftigelsen på 16. personer frem mod afspejler blandt andet, at beskæftigelsen følger arbejdsudbuddet på længere sigt. Det er en bredt anerkendt sammenhæng, som hviler på et solidt teoretisk og empirisk fundament. De konkrete erfaringer fra tidligere danske reformer og beregninger med nyere økonomisk-statistiske modeller peger på, at tilpasningen af efterspørgslen til øget arbejdsudbud kan ske relativt hurtigt typisk i løbet af 4-5 år. Større arbejdsudbud styrker de offentlige finanser strukturelt, og beskæftigelsesreformer øger derfor samtidig mulighederne for, at den økonomiske politik kan understøtte fremgang i efterspørgslen. Et højt uddannelsesniveau er en vigtig kilde til høj produktivitet og velstand. Der er således en stærk positiv sammenhæng mellem uddannelse og produktivitet. Det skyldes dog ikke alene, at et højere uddannelsesniveau er forbundet med øget viden og bedre kvalifikationer, men også at de personer, som vælger at uddanne sig, typisk har en række personlige forudsætninger, som i sig selv bidrager til en høj produktivitet. Det vurderes overordnet, at ca. /3 af lønforskellen mellem personer med forskellige uddannelser kan forklares af selve uddannelsen. Investeringer i et højere uddannelsesniveau for unge generationer er generelt langsigtede investeringer, hvis positive virkninger på samfundsøkonomien først realiseres fuldt ud efter en årrække. Den fremadrettede stigning i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i forhold til i dag skønnes at øge produktiviteten med omkring 8 pct. på langt sigt. Heraf skønnes de skærpede uddannelsesmålsætninger isoleret set at øge produktivitet og BNP med ca. 3/4 pct. på sigt. Et højere uddannelsesniveau bidrager isoleret set ikke til at styrke de offentlige finanser. Det skyldes, at øget produktivitet som udgangspunkt er neutralt for de offentlige finanser på sigt, og at de øgede skatteindtægter, som følger af et højere arbejdsudbud, omtrent modsvares af øgede udgifter til SU og drift af uddannelsesinstitutioner. Del III. De finanspolitiske rammer i Danmark I kølvandet på finanskrisen og den europæiske statsgældskrise er de fælles regler for den økonomiske politik i EU og euroområdet blevet strammet op. Budgetloven og -planen udgør de overordnede rammer for finanspolitikken i Danmark. Rammerne sætter konkrete mål om finanspolitisk holdbarhed, omtrent balance på den strukturelle offentlige saldo samt lofter for de offentlige udgifter. Danmark lever i vidt omfang op til anbefalinger fra EU, OECD og IMF om god praksis for de finanspolitiske rammer. Et vigtigt sigte i stabiliseringspolitikken er, at finanspolitikken er symmetrisk hen over konjunkturerne. Udgiftslofterne vil kunne bidrage hertil ved at understøtte tilbageholdenhed i gode tider. Budgetloven sikrer endvidere gode rammer for at lade de automatiske stabilisatorer virke frit. Budgetloven indebærer ifølge regneeksempler kun en lille begrænsning af mulighederne for at føre stabiliserende finanspolitik, når der som udgangspunkt sikres strukturel balance ved normale konjunkturer. Denne mulige begrænsning skal ses i forhold til, at budgetloven understøtter høj troværdighed i finanspolitikken og bedre udgiftsstyring. Trods reformer af blandt andet tilbagetrækning vil de offentlige finanser komme under stigende pres fra omkring 3 til 45, hvor underskuddet på den offentlige strukturelle saldo ved uændret politik ventes at overstige budgetlovens krav. Det skyldes blandt andet, at de aftalte forhøjelser af pensionsalderen først indhenter stigningen i levetid med en vis forsinkelse. I forbindelse med fremtidige mellemfristede planer vil den økonomiske politik inden for den konkrete planlægningshorisont skulle tilrettelægges således, at den strukturelle saldo holder sig inden for budgetlovens grænser. Finansredegørelse 14 Januar 14 11

4 1. Den danske reformdagsorden Konjunkturerne i Danmark er meget afhængige af udlandet, men mulighederne for vækst på længere sigt afhænger også i høj grad af vores egen indsats. Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job (regeringen 13) sætter i den forbindelse nye mål om et skærpet fokus på produktivitet og privat jobskabelse og bygger videre på den hidtidige reformpolitik. Gennem en årrække har den vigtigste langsigtede udfordring for dansk økonomisk politik været at sikre, at de offentlige finanser var holdbare og klar til at håndtere den demografiske udvikling forbundet med blandt andet stigende levetid. De skridt, der er taget for at håndtere virkningerne på de offentlige finanser af den stigende levetid primært med velfærdsreformen fra 6 og tilbagetrækningsreformen fra 11, der begge er vedtaget med brede flertal i Folketinget er, sammen med de senere års efterlevelse af EU-henstillingen, tilstrækkelige til, at finanspolitikken skønnes at være holdbar. Beregningerne forudsætter blandt andet, at finans- og udgiftspolitikken følger de planlagte spor, og at de besluttede reformer har de virkninger, der er skønnet. Tilbagetrækningsreformerne vil samtidig bidrage til at øge den langsigtede beskæftigelse og vækst. Derudover er der i de senere år gennemført reformer af blandt andet skat, førtidspension, fleksjob, kontanthjælp og SU, som yderligere styrker arbejdsudbuddet og vækstpotentialet. Disse reformers bidrag til styrkelse af de offentlige finanser fra øget arbejdsudbud er i forbindelse med de konkrete aftaler prioriteret til blandt andet offentlige investeringer samt lavere skat på arbejde og erhvervsliv, som øger beskæftigelsen. Derudover vil det gradvist stigende uddannelsesniveau i arbejdsstyrken blandt andet i forbindelse med opfyldelsen af uddannelsesmålsætningerne også bidrage til at styrke velstanden, primært gennem øget produktivitet. Velstandseffekten af øget uddannelse vil dog først realiseres på længere sigt. Af de reformer og tiltag, som på nuværende tidspunkt er vedtaget, er det således navnlig de reformer, som hæver arbejdsudbuddet, der bidrager til at øge vækstpotentialet i dansk økonomi i de kommende år. Vækstpotentialet i Danmark er imidlertid udfordret af en i udgangspunktet lav produktivitetsvækst. Siden 1995 er produktiviteten i Danmark vokset væsentligt mindre end historisk og langsommere end i mange sammenlignelige lande, jf. figur 1.1. Produktivitetsvæksten har især været lav i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, der ikke er særligt udsatte for international konkurrence, jf. figur 1.. Den lave produktivitetsvækst i de hjemmemarkedsorienterede erhverv medvirker til høje priser i Danmark, lavere realløn og lavere velstand, end vi ellers kunne have haft. 1 Finansredegørelse 14 Januar 14

5 Figur 1.1 Timeproduktivitetsvækst, Figur 1. Årlig real timeproduktivitetsvækst i privat sektor i Danmark, Pct. Pct. Pct. Pct. 5, 4,5 4, 5, 4,5 4, 4 3 Internationalt konkurrenceudsatte serivceerhverv 4 3 3,5 3,,5, 1,5 3,5 3,,5, 1,5 1 Hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv 1 1,,5 1,,5-1 -1, POL KOR IRL TUR CZE HUN ISL SW PRT GRC USA AUS FIN UK JPN DEU FRA NOR NZL NLD CHE CAN DK ESP BEL MEX ISR ITA, - Industri Landbrug mv. Privat service Råstofindvinding Bygge og anlæg Forsyning I alt - Anm.: I figur 1.1 er timeproduktiviteten beregnet som BNP i faste priser pr. præsteret arbejdstime. I figur 1. følger opdelingen på hjemmemarkedsorienterede og internationalt konkurrenceudsatte serviceerhverv Produktivitetskommissionens definition, jf. anmærkning til figur Kilde: Danmarks Statistik, OECD og egne beregninger. Reformstrategien i Vækstplan DK bygger videre på den hidtidige reformpolitik, men med et forstærket fokus på at forbedre de rammevilkår for den private sektor, som understøtter øget produktivitet og privat beskæftigelse. Reformindsatsen i Vækstplan DK indeholder overordnet tre reformspor, jf. figur 1.3. I vækstplanen er det en central målsætning, at væksten frem mod skal forøges med i alt 4 mia. kr. gennem konkrete initiativer (svarende til en forøgelse af BNP med pct.). Vækstmålsætningen skal opfyldes gennem tiltag i de to første reformspor. I reformspor 1 gennemføres tiltag, som forbedrer erhvervslivets rammevilkår og derved styrker konkurrenceevnen og løfter produktiviteten. Sigtepunktet er et bidrag til den samlede fremgang i den økonomiske vækst på mia. kr. frem mod. I reformspor videreføres og udbygges initiativer med henblik på at øge uddannelsesniveauet og reformer, der øger den strukturelle beskæftigelse. Sigtepunktet er et bidrag til den samlede fremgang i den økonomiske vækst på yderligere mia. kr. frem mod. Endelig sigter reformspor 3 på fortsat holdbare offentlige finanser og en styrket moderniseringsdagsorden for den offentlige sektor, som skal frigøre 1 mia. kr. frem mod i den offentlige sektor til nye initiativer. Finansredegørelse 14 Januar 14 13

6 Figur 1.3 Vækstplan DK Nyt vækstmål, tre reformspor Vækst, job og konkurrenceevne pejlemærker: Økonomisk vækst, 15. nye private arbejdspladser, holdbare offentlige finanser Reformer der forbedrer vilkår for private virksomheder Reformer som øger uddannelsesniveau og beskæftigelse Reformer af offentlig sektor samt holdbare offentlige finanser Styrke konkurrenceevnen og genopretning af dansk økonomi Understøtte produktivitetsudviklingen Bidrager til væksten frem mod med mia. kr. Skabe grundlag for nye arbejdspladser i den private sektor Gennemføre reformer som øger beskæftigelsen Bidrager til væksten frem mod med mia. kr. Frigøre råderum til initiativer som understøtter vækst og beskæftigelse Videreudvikling og modernisering af den offentlige sektor i for 1 mia. kr. I reformspor 1 er der med aftalerne om en vækstplan realiseret bidrag for ca. 6 mia. kr. ud af det samlede mål på mia. kr. Dermed resterer et bidrag på 14 mia. kr., jf. figur 1.4. Udspil til styrket produktivitetsudvikling, herunder opfølgning på Produktivitetskommissionens anbefalinger, fremlægges i første halvår 14. Figur 1.4 Status for indfrielse af vækstmålsætning Mia. kr. Mia. kr. 15 Kommende initiativer som styrker produktivitet og konkurrrenceevne (14 mia. kr.) Kommende reformer som øger beskæftigelsen (3½ mia. kr.) Aftaler om reform af SU og kontanthjælp, 13 (5½ mia. kr.) 15 1 Skattereform og reform af førtidspension og fleksjob, 1 (11 mia. kr.) 1 5 Initiativer i aftale om Vækstplan DK som øger produktiviteten, 13 (6 mia. kr.) 5 Reformspor 1: Reformer som styrker erhvervslivets rammevilkår Reformspor : Reformer som øger uddannelsesniveau og beskæftigelse 14 Finansredegørelse 14 Januar 14

7 I reformspor er der på nuværende tidspunkt gennemført reformer, der bidrager til BNP med i alt ca. 16½ mia. kr. Heri indgår reformerne af SU og kontanthjælp i forbindelse med Vækstplan DK samt reformerne af skat, førtidspension og fleksjobordningen fra 1. For at nå ambitionen udestår dermed et BNP-bidrag på 3½ mia. kr. fra reformer, der yderligere øger beskæftigelsen svarende til ca. 6. fuldtidspersoner frem mod. Opfyldelse af målsætningen bidrager til, at stigningen i beskæftigelsen frem mod kan øges til i alt omkring 165. fuldtidspersoner personer. Herunder kan den private beskæftigelse stige med ca. 15. fuldtidspersoner. Endvidere er der igangsat tiltag med det overordnede formål at styrke kvaliteten i uddannelsessystemet. Med aftale om et fagligt løft af folkeskolen fra juni 13 gennemføres en reform med henblik på at styrke kvaliteten af den grundlæggende undervisningsindsats i folkeskolen. Med udspillet Faglært til fremtiden - bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser fra oktober 13 lægges op til en styrkelse af de erhvervsfaglige udannelser. Endelig er der nedsat et Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser, som i løbet af 14 skal komme med anbefalinger til, hvordan kvalitet, relevans og sammenhæng kan styrkes på de videregående uddannelser. Øget produktivitetsvækst er forbundet med betydelige gevinster for hele samfundet. Øget produktivitet i den private sektor øger reallønnen for både privat og offentligt ansatte samt købekraften for overførselsmodtagere. Det samlede produktivitetsmål på godt mia. kr. svarer fx til en forøgelse af rådighedsbeløbet med 5.3 kr. om året for en LO-familie med to børn, jf. tabel 1.1. Tabel 1.1 Forøgelse af årlige rådighedsbeløb ved højere produktivitet, udvalgte familietyper 14-niveau Real forøgelse af årligt rådighedsbeløb Forøgelse af rådighedsbeløb i pct. af disponibel indkomst Pensionistpar.3 kr. 1,3 pct. Par på kontanthjælp med to børn.3 kr. 1, pct. Par på førtidspension 3. kr. 1,6 pct. LO-par med to børn 5.3 kr. 1,6 pct. Privatansatte funktionærer med to børn 7.3 kr. 1,5 pct. Anm.: Det er forudsat, at pensionistparret modtager ATP og bor i lejebolig. Parret på kontanthjælp forudsættes at have været på kontanthjælp i mere end 6 måneder og bo i lejebolig. Parret på førtidspension forudsættes at være på ny ordning og bo i lejebolig. LO-parret forudsættes at bo i ejerbolig. De privatansatte funktionærer forudsættes at bo i ejerbolig. For alle familietyper med børn forudsættes, at børnene er i børnehave hhv. SFO. Kilde: Egne beregninger på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel. Produktivitetskommissionen ventes at afslutte sit arbejde i 1. kvartal 14. Som nævnt vil der som opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde blive udarbejdet et regeringsudspil i første halvår 14, der skal fremme produktivitet og velstand. Finansredegørelse 14 Januar 14 15

8 1.3 Forudsætninger for ny fremgang er til stede Dansk og international økonomi ser ud til at være i bedring efter en dyb lavkonjunktur, men genopretningen ventes fortsat at blive langstrakt, og udviklingen i dansk økonomi er meget afhængig af udlandet. Den danske lønkonkurrenceevne er i færd med at blive styrket, virksomhederne har øget deres finansielle robusthed, og den finansielle sektor fremstår nu mere solid. Boligmarkedet har vist tegn på fremgang gennem det seneste år. Fremgangen i privatforbruget er dog endnu forsigtig, blandt andet fordi husholdningerne har øget opsparingen. På arbejdsmarkedet er der begyndende tegn på bedring. Ledigheden er aftaget med ca. 11. personer igennem det seneste år, og den private beskæftigelse steg gennem 13. Arbejdsmarkedet har på centrale områder vist sig tilpasningsdygtigt, og der er potentiale for en pæn beskæftigelsesfremgang i de kommende år. Finanspolitikken overholder de forpligtelser, der følger af EU-henstillingen og budgetloven, og understøtter samtidig aktivitetsniveauet og beskæftigelsen, jf. nedenfor. Samtidig er pengepolitikken ekstraordinært lempelig. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik har bidraget til, at investorernes tillid til dansk økonomi er høj, således at Danmark har den fulde gevinst af det lave internationale renteniveau. I de seneste år er der gennemført en lang række reformer, som fremadrettet vil bidrage til øget arbejdsstyrke og produktivitet, herunder reformerne i Vækstplan DK, jf. afsnit 1.. En række centrale forudsætninger for fornyet fremgang i økonomien er således til stede. I Økonomisk Redegørelse, december 13 skønnes væksten i BNP til 1,6 pct. i år og 1,9 pct. næste år. Den mellemfristede fremskrivning, der præsenteres i Finansredegørelse 14, indebærer, at væksten kan stige til godt pct. om året i 16-, jf. tabel 1.. Tabel 1. Nøgletal for dansk økonomi frem mod Realvækst, pct ) BNP -,4,4 1,6 1,9, Outputgab (pct. af BVT) -,7 -,8 -,4 -,, Timeproduktivitet,,4,8 1,1 1,1 Arbejdsstyrke,1,1,5,3,9 Beskæftigelse -,3,1,6,6 1, Bruttoledighed (pct. af arbejdsstyrke) 5,7 5,4 5,1 4,8 3,5 1) Gennemsnit for årene 16-. For outputgab og bruttoledighed fremgår niveau.i. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse, december 13 og egne beregninger. 16 Finansredegørelse 14 Januar 14

9 Samtidig skønnes beskæftigelsen med den vedtagne politik at kunne stige med omkring 16. fuldtidspersoner frem mod, uden at dansk økonomi igen kommer ind i en uholdbar overophedning. Dermed kan beskæftigelsen frem mod komme tilbage på samme høje niveau som i 8, men på et holdbart grundlag. Det skyldes, at det strukturelle niveau for beskæftigelsen samtidig øges i kraft af de vedtagne reformer, jf. figur 1.5. Figur 1.5 Beskæftigelsen, - Figur 1.6 Genopretningen af konjunkturerne målt ved outputgabet, - 1. personer 1. personer Pct. 4 Pct Faktisk beskæftigelse Strukturel beskæftigelse Anm.: Den lodrette streg angiver det seneste kalenderår, hvor historiske data er tilgængelige. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse, december 13 og egne beregninger. Forløbet til forudsætter en gradvis genopretning af konjunkturerne i de kommende år, hvor væksten er højere end det underliggende vækstpotentiale, og outputgabet indsnævres, jf. figur 1.6. Konjunkturgenopretningen forudsætter blandt andet, at den styrkelse af den internationale økonomi og den fornyede fremgang i eksporten, der nu er tegn på, fortsætter og gradvist tager til i styrke i de kommende år. Endvidere forudsættes en gradvis genopretning af de aktuelt lave investerings- og forbrugsniveauer i dansk økonomi. Dette understøttes af lave renter, forbedrede finansielle balancer og gradvist stigende tillid. Det underliggende vækstpotentiale er imidlertid beskedent som følge af en lav underliggende produktivitetsvækst på kun ca. 1 pct. om året (for økonomien som helhed). Inkl. virkningen af stigende strukturel beskæftigelse skønnes det underliggende vækstpotentiale til ca. 1½ pct. om året. Vækstmålet i Vækstplan DK svarer isoleret set til en forøgelse af det årlige vækstpotentiale med ca.,3 pct.-point i 14-. Heraf er ca. halvdelen udmøntet med de hidtil besluttede initiativer, jf. afsnit 1.. Den mellemfristede fremskrivning, der præsenteres i Finansredegørelse 14, er overordnet på linje med forløbet i Danmarks Konvergensprogram 13, jf. appendiks 1A. Finansredegørelse 14 Januar 14 17

10 De største risici i forløbet vurderes at knytte sig til udviklingen i udlandet, hvor fornyet finansiel uro eller forlænget krise i dele af euroområdet vil kunne holde væksten tilbage. Omvendt er der også mulighed for hastigere fremgang i efterspørgsel og beskæftigelse, hvis renterne forbliver lave en rum tid endnu, eller tilliden blandt virksomheder og forbrugere styrkes mere markant Finanspolitikken og de offentlige finanser frem mod Finanspolitikken er aktuelt lempelig med ca. ¾ pct. af BNP i forhold til en situation, hvor det offentlige forbrug og investeringer var på deres holdbare -niveau. Frem mod ventes den strukturelle saldo styrket, således at der i vil være omtrent strukturel balance på de offentlige finanser med den politik, der er vedtaget og den offentlige udgiftsvækst, der følger af Vækstplan DK, jf. figur 1.7. Figur 1.7 Faktisk og strukturel offentlig saldo, - Figur 1.8 ØMU-gæld og offentlig nettogæld, Faktisk saldo Strukturel saldo Offentlig nettogæld ØMU-gæld Anm.: De vandrette stiplede linjer i figur 1.7 viser budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP for det strukturelle underskud og Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Den stiplede linje i figur 1.8 angiver Stabilitets- og Vækstpagtens grænse for ØMU-gælden på 6 pct. af BNP. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse, december 13 og egne beregninger. Finanspolitikken skønnes endvidere at være holdbar med de forudsætninger, der lægges til grund. Dvs. at den politik, der føres, kan fastholdes fremadrettet, samtidig med at den offentlige gæld udgør en stabil andel af BNP på langt sigt. Modsat de fleste andre lande er der således i Danmark ikke behov for yderligere stramninger for at sikre stabil offentlig gæld på sigt. Rammerne for finanspolitikken i Danmark er imidlertid forholdsvis stramme frem mod, og der ventes stigende pres på de offentlige finanser i et par årtier efter 5, jf. kapitel 9. I perioden frem mod er den forudsatte finanspolitik og underskuddet på den strukturelle saldo inden for rammerne af budgetloven, der indebærer, at det årlige strukturelle underskud ikke må overstige ½ pct. af BNP. I 14 skønnes den strukturelle saldo til -½ pct. af BNP, og manøvrerummet i finanspolitikken er dermed udnyttet fuldt ud. Herefter indebærer forløbet en vis sikkerhedsmargin i forhold til undergrænsen i budgetloven. Det sikrer et vist handlerum i 18 Finansredegørelse 14 Januar 14

11 finanspolitikken, på områder der ikke er underlagt udgiftslofterne, i tilfælde af konjunkturtilbageslag. Den forudsatte finanspolitik indebærer, at ØMU-gælden holder en bred sikkerhedsmargen til Stabilitets- og Vækstpagtens gældsgrænse på 6 pct. af BNP, jf. figur 1.8. Den offentlige forbrugsvækst forudsættes at være afdæmpet i de kommende år. På baggrund af udgiftslofterne for og de seneste tal for 13 indgår en realvækst i det offentlige forbrug på ca.,6 pct. om året i perioden 15- og ca. ¾ pct. om året i perioden 14-, jf. figur 1.9. I Danmarks Konvergensprogram 13 var der plads til en gennemsnitlig realvækst på,6 pct. om året i 14-. Opjusteringen af realvæksten i 14- afspejler alene en nedjustering af konjunkturskønnet for det offentlige forbrug i 13, som giver anledning til en tilsvarende højere vækst i 14. Væksten i det offentlige forbrug skal blandt andet ses i lyset af, at befolkningsudviklingen medfører en årlig vækst i det beregnede demografiske træk på offentlig service på ca.,35 pct. Givet den forudsatte vækst i det offentlige forbrug på ca. ¾ pct. om året, er der således plads til en gennemsnitlig vækst i ressourceindsatsen pr. bruger svarende til ca.,4 pct. om året i 14-. Derudover er det målet at forbedre den offentlige service svarende til 1 mia. kr. frem mod ved moderniseringsinitiativer inden for blandt andet digitalisering, velfærdsteknologi, målretning mv. Den løbende modernisering og effektivisering af den offentlige sektor vil muliggøre en større fremgang i kvaliteten af den offentlige service, end realvæksten i ressourcerne umiddelbart tilsiger. Figur 1.9 Realvækst i offentligt forbrug, - Figur 1.1 Offentligt forbrug, 199- Pct. Pct. Pct. af konjunkturrenset BNP Pct. af konjunkturrenset BNP,, ,5 1, gnst , 1, ,5, , , Anm.: De mørkeblå søjler i figur 1.9 viser den gennemsnitlige vækstrate for udvalgte perioder. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse, december 13 og egne beregninger. Finansredegørelse 14 Januar 14 19

12 I forløbet frem mod aftager det offentlige forbrugs andel af konjunkturrenset BNP fra et højt niveau. I skønnes det offentlige forbrug at udgøre ca. 6½ pct. af BNP. Det svarer til det historiske gennemsnit i perioden 199-1, jf. figur 1.1. Den offentlige beskæftigelse forudsættes at stige moderat, mens hovedparten af jobskabelsen ventes at ske i de private erhverv, jf. figur Forudsætningerne om udviklingen i den offentlige beskæftigelse skal ses i sammenhæng med forudsætningerne om væksten i det offentlige forbrug. Den offentlige beskæftigelse skønnes at stige med ca. 13. fuldtidspersoner i perioden 13- (korrigeret for lærerkonflikten i. kvartal 13), jf. figur 1.1. I forløbet i Danmarks Konvergensprogram 13 var der plads til en stigning i den offentlige beskæftigelse på 9. fuldtidspersoner. Opjusteringen af stigningen i den offentlige beskæftigelse afspejler et lavere udgangspunkt for den offentlige beskæftigelse og det offentlige forbrug i 13, jf. ovenfor. Figur 1.11 Privat og offentlig beskæftigelse, - Figur 1.1 Ændring i offentlige beskæftigelse, personer 1. personer fuldtidspersoner 1. fuldtidspersoner Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse (h.akse) Anm.: Ændringen i den offentlige beskæftigelse i figur 1.1 er korrigeret for lærerkonflikten i. kvartal 13. Kilde: Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse, december 13 og egne beregninger. Finansredegørelse 14 Januar 14

13 1.4 Sammenfatning af Finansredegørelsens kapitler Finansredegørelsen er inddelt i tre dele. Del I beskriver potentialet for fornyet vækst i dansk økonomi i form af udvalgte styrker og udfordringer for dansk økonomi. Del I gør blandt andet status for genopretningen af de finansielle balancer i husholdninger og virksomheder efter tilbageslaget i 8-9 og vurderer potentialet for fremgang i den indenlandske private efterspørgsel. Endvidere vurderes strukturerne på det danske arbejdsmarked under krisen og potentialet for fremgang i beskæftigelsen, uden at lønkonkurrenceevnen svækkes på ny. Del II belyser udvalgte temaer inden for reformspor 1 og i Vækstplan DK med fokus på vækstpotentialet i Danmark. Del II redegør herudover for den danske produktivitetsudfordring og sammenhængen mellem øget uddannelsesniveau og produktivitet. Desuden vurderes tilpasningen i økonomien til reformer, som øger arbejdsudbuddet. Del III omhandler de finanspolitiske rammer i Danmark, som overordnet udgøres af budgetloven og -planen. Del III vurderer blandt andet, hvordan budgetloven påvirker mulighederne for konjunkturstabilisering via finanspolitikken. Desuden belyses de finanspolitiske udfordringer efter, herunder samspillet mellem budgetloven og den langsigtede saldoudvikling Del I: Udgangspunktet styrker og udfordringer Overordnet er der potentiale for et gradvist opsving i dansk økonomi i de kommende år. Den ansvarlige kurs i finanspolitikken, et tilpasningsdygtigt arbejdsmarked og den række af reformer, som er gennemført siden den globale finanskrise, gør dansk økonomi bedre rustet til et kommende opsving. Kapitel fokuserer på husholdninger og virksomheders gæld. Begge grupper har i de senere år konsolideret deres balancer og nedbragt deres gældskvoter. Der er mulighed for en betydelig stigning i forbrug og investeringer sideløbende med, at gælden nedbringes eller stabiliseres. Kapitel 3 fokuserer på arbejdsmarkedet. Med de sunde strukturer på det danske arbejdsmarked er der grundlag for en væsentlig beskæftigelsesstigning, som indebærer, at mange af de personer, som aktuelt er ledige eller uden for arbejdsstyrken, kan finde tilbage i beskæftigelse. Finansredegørelse 14 Januar 14 1

14 Kapitel : Privat opsparing og gæld Boks 1. Hovedkonklusioner i kapitel Den kraftige stigning i opsparingen blandt husholdninger og virksomheder siden krisen brød ud har medført et markant fald i privatforbrug og investeringer. Svagt privatforbrug og lave private investeringer er centrale årsager til, at normaliseringen af konjunkturerne har været langsommere i Danmark end i lande omkring os. Den høje private opsparing betyder, at der er betydeligt potentiale for fornyet fremgang, når tilliden øges, og gældsnedbringelsen ophører. Privatforbruget ventes at vokse med godt pct. om året og investeringerne med 6 pct. om året frem mod, sideløbende med stabil eller aftagende gæld. Danske husholdninger er samlet set velkonsoliderede. Husholdningerne har store formuer i blandt andet pensionsopsparing og bolig. Det er modstykket til, at danske husholdninger har den højeste gældskvote blandt OECD-landene. Det danske pensionssystem bidrager til høj langsigtet privat opsparing og sikrer en høj indkomstdækning i pensionsalderen. Realkreditsystemet giver blandt andet danskerne mulighed for at købe egen bolig i en relativ tidlig alder og giver gode muligheder for at udjævne forbruget hen over livet. De fleksible lånemuligheder i realkreditsystemet indebærer velfærdsgevinster for boligejerne. Den høje andel af variabelt forrentede lån har bidraget til at stabilisere husholdningernes økonomi under krisen, men gør samtidig husholdningerne mere følsomme over for rentestigninger. Det stiller særlige krav til finanspolitikken om at understøtte tilliden til den faste kronekurs og lave risikopræmier i de danske renter. For virksomhederne afspejler den høje finansielle opsparing, at investeringerne er lave, og at overskuddet i højere grad er anvendt til at nedbringe gæld frem for at udbetale udbytter. Investeringerne svinger normalt med konjunkturerne, men de lave investeringer i de senere år kan være forstærket af, at mange virksomheder har ønsket at styrke deres finansielle robusthed. Investeringerne kan i en periode stige til over deres langsigtede niveau for at genoprette størrelsen af kapitalapparatet. Den private efterspørgsel bestående af privatforbrug og investeringer blev hårdt ramt af den finansielle krise. Alene i 9 faldt den private indenlandske efterspørgsel med over 1 pct., og den har efterfølgende udviklet sig meget svagt. Modstykket til den lavere private indenlandske efterspørgsel har været en kraftig konsolidering i form af en historisk høj finansiel opsparing i virksomhederne, jf. figur 1.13, og stigende opsparing i husholdningerne. Både virksomheder og husholdninger har nedbragt deres gældskvoter i forhold til toppunktet i 9. Husholdningernes bruttogæld voksede til 3 pct. af den disponible indkomst frem til 9, hvilket var højere end i noget andet OECD-land, jf. figur Husholdningerne har siden konsolideret sig, blandt andet ved at holde igen med privatforbruget og nedbragt gælden til 3 pct. af den disponible indkomst. Finansredegørelse 14 Januar 14

15 Den høje bruttogæld afspejler blandt andet, at det veludbyggede pensionssystem mindsker behovet for anden opsparing, og at det, i international sammenhæng, velfungerende realkreditsystem giver gunstige muligheder for at optage lån i boligen. De danske husholdninger er samlet set velkonsoliderede med en positiv nettoformue på 4 pct. af den disponible indkomst. Høj gæld forekommer i stor udstrækning hos personer med høj indkomst, som er i stand til at servicere gælden. Endvidere er langt størstedelen af husholdningerne relativt robuste i forhold til at kunne modstå rentestigninger og perioder med ledighed. Husholdningernes renteudgifter ventes at vokse frem mod, men vil holde sig på niveauet fra først i erne. Den indtrufne konsolidering bidrager til, at husholdningerne i højere grad kan bidrage til at understøtte genopretningen i de kommende år gennem et løft i privatforbruget. Figur 1.13 Finansiel opsparing i den private sektor, Figur 1.14 Husholdningernes bruttogæld i 1995, 9 og 1 Pct. af disp. indkomst Pct. af disp. indkomst Husholdninger Ikke-finansielle selskaber Privat sektor i alt DK NLD IRL NOR SWE KOR UK PRT ESP FIN USA FRA BEL EST AUT DEU ITA CZE HUN POL SVN SVK Anm.: I figur 1.13 svarer positiv finansiel opsparing til summen af gældsnedbringelse og anskaffelse af fx aktier, obligationer mv. I figur 1.14 er husholdningernes bruttogæld inkl. realkreditgæld, banklån mv. Kilde: Danmarks Statistik og OECD. Virksomhederne har over de seneste fem år øget deres finansielle opsparing til det højeste niveau i de sidste tre årtier. Den store stigning afspejler både en højere bruttoopsparing og lavere investeringer. Det høje niveau for den finansielle opsparing har bidraget til at nedbringe bruttogælden i virksomhederne, som internationalt set er på et moderat niveau. Den høje finansielle opsparing betyder, at virksomhederne fremadrettet har betydeligt råderum til øgede investeringer i produktionsudstyr, i takt med at konjunkturerne og afsætningsmulighederne forbedres. En stigning i investeringerne kan understøttes af gode rammevilkår for nye investeringer i Danmark og vil derigennem kunne øge væksten. Tiltagene i Vækstplan DK bidrager til at gøre investeringer mere attraktive, blandt andet ved at selskabsskatten er sat ned fra 5 pct. til pct., ligesom en række energiafgifter er sat ned. Forbedringen af lønkonkurrenceevnen Finansredegørelse 14 Januar 14 3

16 gennem de seneste år har også bidraget til at øge rentabiliteten forbundet med at drive virksomhed i Danmark. Kapitel 3: Strukturerne på arbejdsmarkedet under krisen Boks 1.3 Hovedkonklusioner i kapitel 3 Der er ikke tegn på, at konjunkturtilbageslaget har sat varige spor på arbejdsmarkedet. Fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked er fortsat stor, og langtidsledigheden er lav sammenlignet med tidligere tilbageslag. Arbejdsstyrken er faldet markant under krisen. Det afspejler primært et stort fald i de unges erhvervsdeltagelse som følge af, at færre studerende har studiejob, og at flere unge er i aktivering og på kontanthjælp. Faldet i arbejdsstyrken vurderes at være et konjunkturfænomen, som gradvis aftager i takt med konjunkturgenopretningen. Analyser understøtter, at strukturerne på arbejdsmarkedet målt ved de strukturelle niveauer for ledighed og arbejdsstyrke grundlæggende har været robuste over for tilbageslaget i økonomien. Samlet set vurderes beskæftigelsen at være ca. 8. personer lavere end det strukturelle niveau i 13. Den ledige kapacitet på arbejdsmarkedet det såkaldte beskæftigelsesgab er således betydelig og større end i tidligere dybe lavkonjunkturer. I forhold til tidligere lavkonjunkturer består beskæftigelsesgabet i højere grad af personer, der midlertidigt er uden for arbejdsstyrken. Det fleksible danske arbejdsmarked har bidraget til en afdæmpning i lønstigningstakten, som har understøttet lønkonkurrenceevnen. Når der på ny er fremgang i efterspørgslen, vil de gode strukturer på arbejdsmarkedet ligeledes bidrage til, at de ledige ressourcer kan finde beskæftigelse hvilket reducerer risikoen for, at der opstår et nyt lønpres, som igen forringer lønkonkurrenceevnen. Det danske arbejdsmarked har vist sig tilpasningsdygtigt under det økonomiske tilbageslag, som fulgte efter finanskrisen i 8-9. På trods af det kraftige tilbageslag er ledigheden fortsat lavere end under tidligere lavkonjunkturer. Lønstigningstakten er aftaget væsentligt og understøtter derigennem lønkonkurrenceevnen, jobomsætningen er forblevet høj, og der er grundlæggende ikke tegn på, at konjunkturtilbageslaget har sat varige spor på arbejdsmarkedet. Estimationer af det strukturelle niveau for ledigheden peger ligeledes på, at strukturerne på arbejdsmarkedet grundlæggende har været intakte hen over kriseårene. Den strukturelle bruttoledighed estimeres til knap 11. personer (3¾ pct. af arbejdsstyrken) i 13, og der er ikke tegn på, at den er steget under krisen, jf. figur Det understøtter indtrykket af, at stigningen i ledigheden ikke har bidt sig fast. Krisen har samtidig medført et relativt stort fald i arbejdsstyrken i forhold til tidligere tilbageslag. Det afspejler primært et stort fald i de unges erhvervsdeltagelse. Udviklingen skyldes blandt andet, at unge studerende i mindre grad arbejder ved siden af studierne. Samtidig er antallet af unge i aktivering og på kontanthjælp uden for arbejdsstyrken steget. Faldet i ar- 4 Finansredegørelse 14 Januar 14

17 bejdsstyrken vurderes overvejende at være et konjunkturfænomen, som gradvis falder bort efterhånden som konjunkturerne forbedres. De robuste strukturer indebærer, at beskæftigelsen aktuelt ligger omkring 8. personer under det beregnede strukturelle niveau, hvoraf bruttoledighedsgabet udgør ca. 4. personer, jf. figur Hovedparten af de ledige ressourcer på arbejdsmarkedet vurderes at have en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet og vil derfor relativt hurtigt kunne finde beskæftigelse, når opsvinget tager fart. At de ledige ressourcer i betydeligt omfang har tæt tilknytning til arbejdsmarkedet understøttes af, at stigningstakten i realløn er aftaget markant og i en periode har ligget på et meget lavt niveau. Når konjunkturerne vender, og efterspørgslen stiger, er der således grundlag for en pæn beskæftigelsesstigning. Det muliggør, at mange af de personer, som aktuelt er ledige eller uden for arbejdsstyrken, finder tilbage i beskæftigelse. Hertil kommer, at allerede aftalte og gennemførte reformer vil øge den strukturelle beskæftigelse markant i de kommende år. De sunde strukturer på det danske arbejdsmarked bidrager isoleret set til at dæmpe behovet for aktiv stabiliseringspolitik, idet det fleksible arbejdsmarked garderer mod høj langtidsledighed. De afdæmpede lønstigninger ved den aktuelle ledighed styrker samtidig grundlaget for fremgang i beskæftigelsen. Figur 1.15 Faktisk og strukturel bruttoledighed, Figur 1.16 Beskæftigelsesgab fordelt på grupper, 13 Pct. af arbejdsstyrken 16 Pct. af arbejdsstyrken personer 1. personer Nettoledige Personer i aktivering Studerende Kontanthjælpsmodtagere Strukturel bruttoledighed Faktisk bruttoledighed 1 Øvrige 1 Anm.: Personer i støttet beskæftigelse indgår ikke i den viste bruttoledighed i figur I estimationen af den strukturelle bruttoledighed ses der bort fra personer i støttet beskæftigelse, jf. appendiks 3A. I figur 1.16 er beskæftigelsesgabet opgjort i hoveder. Kilde: RAS, Danmarks Statistik, Økonomisk Redegørelse, december 13 og egne beregninger. Finansredegørelse 14 Januar 14 5

18 1.4. Del II: Vækst, reformer og beskæftigelse For at fastholde positionen som et af verdens mest velstående lande kræves, at velstanden pr. indbygger i Danmark vokser i mindst samme takt som de øvrige højtudviklede og teknologisk avancerede lande. Velstanden pr. indbygger kan vokse, hvis andelen af befolkningen, som er i beskæftigelse, stiger, hvis antallet af arbejdstimer pr. beskæftiget stiger, eller hvis værditilvæksten pr. arbejdstime stiger. Kapitel 4 fokuserer på produktivitetsvæksten. Danmarks position som et af verdens mest velstående lande er udfordret af en lav produktivitetsvækst i de seneste år. Det skyldes navnlig en svag produktivitetsudvikling i de hjemmemarkedsorienterede erhverv. Kapitel 5 fokuserer på effekten på beskæftigelsen af reformer, som øger arbejdsudbuddet. Det er et centralt sigtepunkt, at den private beskæftigelse skal kunne vokse svarende til 15. personer frem mod. Allerede gennemførte og planlagte reformer ventes i den sammenhæng at understøtte en yderligere stigning i beskæftigelsen i de kommende år. Kapitel 6 fokuserer på sammenhængen mellem uddannelse og vækst. For den enkelte øger et højere uddannelsesniveau den individuelle produktivitet og tilknytning til arbejdsmarkedet. På længere sigt bidrager målsætningerne om at hæve uddannelsesniveauet også til at løfte vækstpotentialet i samfundet. 6 Finansredegørelse 14 Januar 14

19 Kapitel 4: Produktivitet og konkurrenceevne Boks 1.4 Hovedkonklusioner i kapitel 4 Danmark har haft et produktivitetsefterslæb siden 1995 især i de hjemmemarkedsorienterede erhverv. Øget produktivitet er en forudsætning for, at Danmark kan opretholde en stigende levestandard og et højt velstandsniveau i international sammenhæng. Øget produktivitet i den private sektor vil ikke kun øge reallønnen for de privatansatte, men vil også smitte af på reallønnen for ansatte i den offentlige sektor og via satsreguleringen øge købekraften for personer på overførselsindkomst. Målet om at øge BNP i den private sektor med mia. kr. via højere produktivitet svarer til en fremgang i det reale rådighedsbeløb for lønmodtagere og overførselsmodtagere på 1¼-1½ pct. Det svarer til fx 5.3 kr. om året for et LO-par med to børn, og 3. kr. om året for et par, hvor begge er på førtidspension. Fremadrettet vil øget produktivitet i alle brancher kunne bidrage til at øge den danske velstand. Øget konkurrence, bedre regulering, internationalisering og højere investeringer kan fremadrettet fremme produktiviteten. Produktivitetsefterslæbet i de hjemmemarkedsorienterede erhverv, herunder også forsyningserhvervene, medvirker til det høje prisniveau i Danmark og kan blandt andet belaste industriens konkurrenceevne og beskæftigelse. Hvis produktivitetsvæksten i serviceerhvervene over de seneste 15 år havde været ½ pct.-point højere pr. år (svarende til, at det opgjorte efterslæb i forhold til USA var reduceret fra 1½ pct.-point til 1 pct.-point om året), ville reallønnen i Danmark i dag være op mod 4 pct. højere. Det lavere beskæftigelsesbehov i servicesektoren ville betyde, at fx industribeskæftigelsen var 1. personer højere ved uændret samlet beskæftigelse. Den danske lønkonkurrenceevne målt ved de relative enhedslønomkostninger i industrien blev forværret fra til 8. Op mod halvdelen af tabet er siden vundet tilbage. Også når der tages højde for, at danske virksomheder underliggende har haft en mere gunstig prisudvikling på deres varer relativt til udlandet, er der sket en konkurrenceevneforværring siden. Højere produktivitetsvækst og afdæmpede lønstigninger kan bidrage til at genoprette beskæftigelsen og lønsomheden af investeringer i Danmark. Det rekordhøje overskud på betalingsbalancen er ikke nødvendigvis et udtryk for god omkostningskonkurrenceevne. Det strukturelle overskud afspejler grundlæggende, at den samlede nationale opsparing er høj i forhold til investeringsniveauet i Danmark. Danmark har haft en lav timeproduktivitetsvækst siden Det er en del af et europæisk efterslæb, men Danmark har også oplevet lavere vækst i timeproduktiviteten end fx Tyskland, Holland og Sverige. Gennem 199 erne accelererede produktivitetsvæksten i USA, men størstedelen af de europæiske lande fulgte ikke med. Den lavere timeproduktivitetsvækst i Danmark opvejes dog i et vist omfang af, at stigningen i den danske velstand i perioden er blevet understøttet af et bedre bytteforhold, som gør, at vi Finansredegørelse 14 Januar 14 7

20 kan købe flere importvarer for den samme eksport, samt at nettoformueindkomsten fra udlandet er vokset, i takt med at Danmark er gået fra at have udlandsgæld til udlandsformue. Det er især inden for de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv, som kun i mindre grad er udsat for international konkurrence, at produktivitetsvæksten har været lav, jf. figur Omvendt har de mest konkurrenceudsatte erhverv haft en større vækst i produktiviteten. Produktivitetskommissionen vurderer, at der er potentiale for at hæve produktiviteten i alle brancher, herunder navnlig i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv. Det kan blandt andet ske gennem øget konkurrenceudsættelse, internationalisering og mere omkostningseffektiv regulering. Produktivitetskommissionen afslutter sit arbejde i 1. kvartal 14. Som opfølgning på Produktivitetskommissionens arbejde vil der blive udarbejdet konkrete udspil, der kan bidrage til øget produktivitet og velstand. Figur 1.17 Real produktivitetsvækst i de hjemmemarkedsorienterede og internationalt konkurrenceudsatte serviceerhverv, Figur 1.18 Andel af serviceinput i industriens samlede omkostninger i 197, 199 og 9 Pct. Pct. Pct. Pct Internationalt konkurrenceudsatte erhverv Hjemmemarkedsorienterede erhverv Service, hjemmemarked Service, internationalt Industri - Private serviceerhverv i alt Handel og transport Erhvervsservice Information og kommunikation Anm.: Jf. anmærkning til figur Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. Produktivitetsefterslæbet i de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv, herunder forsyningserhvervene, kan blandt andet belaste industriens konkurrenceevne og beskæftigelse. Det skyldes, at servicesektoren lægger beslag på flere ressourcer i takt med, at efterspørgslen efter service stiger hurtigere end produktiviteten. Hertil kommer, at input fra servicebrancherne udgør ca. 15 pct. af industriens omkostninger, jf. figur De seneste år har Danmark haft et stort overskud på betalingsbalancens løbende poster. Overskuddet på betalingsbalancen er ikke nødvendigvis et udtryk for god lønkonkurrenceevne, men afspejler grundlæggende en høj national opsparing i forhold til de investeringer, som foretages i Danmark. Den del af opsparingen, som ikke investeres i Danmark, placeres i fordringer på udlandet. Afkastet herfra bidrager til det store betalingsbalanceoverskud. 8 Finansredegørelse 14 Januar 14

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017

Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet. April 2017 Økonomisk analyse: Det private forbrug er lavere end OECDgennemsnittet April 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5

1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor frem mod 22... 15 2.1 Udgangspunktet... 15 2.2 De centrale udfordringer... 17 2.3 Vækstplan DK Nyt vækstmål,

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb

Økonomisk Analyse. Produktivitet over et konjunkturforløb Økonomisk Analyse Produktivitet over et konjunkturforløb NR. 5 3. juni 11 Produktivitetsudviklingen over et konjunkturforløb Der har været en kraftig konjunkturmæssig stigning i produktivitetsvæksten i

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009

Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 2009 N O T A T Møde med økonomi- og erhvervsministeren og organisationer om kreditsituationen d. 13/8 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter varer,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

5. Vækst og udvikling i hele Danmark

5. Vækst og udvikling i hele Danmark 5. 5. Vækst og udvikling i hele Danmark Vækst og udvikling i hele Danmark Der er fremgang i Danmark efter krisen. Der har været stigende beskæftigelse de seneste år især i hovedstadsområdet og omkring

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Finanspolitisk planlægning. Budgetlov og regneprincipper

Finanspolitisk planlægning. Budgetlov og regneprincipper Finanspolitisk planlægning Februar 13 Oversigt 1. Introduktion om finanspolitik. Erfaringer med finanspolitisk planlægning i Danmark 3. Finanspolitiske styringsmål efter budgetloven. Strukturelle niveauer

Læs mere

Fleksibelt arbejdsmarked 15

Fleksibelt arbejdsmarked 15 Ledighed Et fleksibelt arbejdsmarked bidrager til, at arbejdskraften anvendes effektivt, og ledige hurtigt finder ny beskæftigelse. Hvis efterspørgslen falder i dele af økonomien, skal arbejdskraften kunne

Læs mere

4. Erhvervsinvesteringer

4. Erhvervsinvesteringer 4. 4. Erhvervsinvesteringer Erhvervsinvesteringer 1 Erhvervslivets investeringer i nye maskiner og teknologiske fremskridt bidrager til at øge og forbedre kapitalapparatet og derigennem produktivitet og

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006

DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 DANMARK HAR HAFT DEN 5. LAVESTE ØKONOMISKE VÆKST FRA 1996 til 2006 Ud af 30 OECD-lande har haft den 5. laveste vækst i BNP i tiårsperioden fra 1996 til 2006. Årsagen til dette er i høj grad, at danske

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen

Vi skal have alle med. 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Vi skal have alle med 2. november 2017 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 1 Dansk opsving: Stigende beskæftigelse Mia. Kr. (2010-priser) 2100 2000 1900 1800 1.000 personer 3000 2900 2800 2700 Den

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013 Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt Konvergensprogram Danmark 2013 April 2013 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020...

Læs mere

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor

Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Produktivitetsproblemet i den danske servicesektor Peter Birch Sørensen Professor, Københavns Universitet Indlæg på seminar organiseret af Produktivitetskommisjonen i Oslo den 19. maj 2014 Pct. 5,0 De

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Dansk produktivitet i front efter krisen

Dansk produktivitet i front efter krisen 23. november 2016 Dansk produktivitet i front efter krisen Med Danmarks Statistiks store datarevision medio november 2016 giver det ikke længere mening, at tale om et særligt dansk produktivitetsproblem.

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt

Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt Det højtspecialiserede arbejdsmarked rykker hurtigt 1 F A K O N F E R E N C E UDFORDRIN GE R NE PÅ FREMTIDENS ARBEJDSM A RK ED - HVORDAN TACKLER VI DEM? 1 4. J A N U A R, 2 0 1 6 J E S P E R R A N G V

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Færre danskere er på offentlig forsørgelse

Færre danskere er på offentlig forsørgelse Færre danskere er på offentlig forsørgelse Antallet af danskere på overførselsindkomst er siden 21 faldet med 113. fuldtidspersoner. Dermed udgør antallet af danskere på overførselsindkomst ca. 622. fuldtidspersoner,

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

Velstand og produktivitet Maj 2017

Velstand og produktivitet Maj 2017 Velstand og produktivitet Maj 7 Siden 97 erne er danskernes velstand vokset betydeligt, og danskernes levestandard er i dag næsten dobbelt så høj som for år siden. Udviklingen har betydet, at Danmark i

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FREM MOD 2025

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FREM MOD 2025 ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FREM MOD 2025 Erhvervskonference i Thisted 21. november 2016 Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DANMARK ER UDFORDRET

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere