Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik"

Transkript

1 Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af radioavis indslag. Kodebogen er en udformet så kategorierne kan matches med indholdskodningen af folketingsaktiviteter, se kodebog for dette på Generelle principper for kodning 1) Alle indslag skal kodes i én kategori. 2) Hvis et indslag hovedsageligt berører en kategori, men også har forbindelse til en anden, skal det kodes under den kategori, den hovedsageligt vedrører. 3) Hvis man mener, at to kategorier er lige gode, skal man kode i den laveste kategori, hvis der er tale om to kategorier fra forskellige hovedgrupper, og i 00 kategorien hvis der er tale om to kategorier fra samme hovedgruppe. 4) Hovedformålet med kodningen er at bestemme policy eller emne indholdet af indslaget. En demonstration eller en politisk forhandling skal således kodes forskelligt alt afhængigt af om den relaterer sig til økonomisk politik eller miljøpolitik 5) Kategori 26 skal kun bruges til de indslag, der direkte er nævnt. Ellers skal emne kategorierne bruges også selvom der ikke umiddelbart er noget politisk over indslaget. En undvegen fange skal kodes under retspolitik, åbningen af en bro under trafik, begivenheder i erhvervslivet under erhverv etc. Vi er interesseret i, hvilke emner der tages op. Politiske aktørers rolle i dem er noget andet. 6) Kategori 24 om politik generelt er en nød kategori, som skal indfange indslag om politiske begivenheder, som ikke kan henføres til et emne. Det kan være en regeringsdannelse, stemningen på et landsmøde, tonen mellem regering og opposition, muligheden for et valg etc. Hvis det i stedet drejer sig om regeringens situation i forhold til en efterlønsreform, eller behandlingen af EU på SFs landsmøde skal det kodes under det. 7) Der er særskilte bemærkninger til brugen af de udenrigspolitiske kategorier. 8) Indslag om administrativ behandling skal som udgangspunkt kodes under policy indhold. Dog skal de kodes under 24, hvis og når de bliver til sager om ministeransvar, krav om regeringens afgang etc. som f.eks. tamilsagen. Et indslag om et ministerium, vil således som udgangspunkt skulle kodes efter policyområde. Uro blandt embedsmændene i Udenrigsministeriet skal f.eks. kodes under ) Der dukker af og til sager som Muhammed-krisen eller Rusdhie sagen op. Dette er komplekse sager, som dækker en række forskellige emner. Hvert enkelt indslag skal kodes efter, hvad det handler om. Muhammed-sagen vil f.eks. skulle kodes under 200 ytringsfrihed, 1901 dansk udenrigspolitik og evt. flere. Det er indholdet af det konkrete indslag, der bestemmer koden. I resummet er det så vigtigt, at man nævner Muhammedkrisen eller Rushdie sagen, da man så ved hjælp af stikordssøgning kan finde alle indslag om emnet.

2 Tal i parentes referer til indholdskodebogen til Folketingsaktiviteter. 1 Makroøkonomi (100, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 199, 1800, 1802, , 1807, 1808, 1899, 1906, 2001) 100: Generelle spørgsmål, andet og flere underkategorier (100, 199). : dansk økonomi generelt 101: Inflation, renter og pengepolitik (101, 104 og 110) : Inflationsbekæmpelse, inflationsniveauet i Danmark ift. samhandelslande, forbrugerprisindekset, prisstigninger på grund af momsforhøjelsen, udviklingen i den langfristede danske obligationsrente, rentespændet mellem Danmark og f.eks. Euro-området, ekspansiv eller kontraktiv pengepolitik, Nationalbankens valutabeholdning, diskontoen. Forhold direkte mellem Nationalbanken og banker, f.eks. Nationalbankens regulering af bankerne, hører hjemme under Indslag om renteniveauets betydning for dansk økonomi hører hjemme under : Arbejdsløshed og beskæftigelse (103). Hvordan ledigheden kan bekæmpes, beskæftigelsen øges, diskussion af arbejdsløshedsstatistikken Hvis det drejer sig om ledighed og beskæftigelse for specifikke grupper skal det kodes under 700. Hvis der henvises til industrien eller den private eller offentlige sektor kodes : De offentlige udgifter, offentlige budgetter, økonomisk styring af kommunerne statsgælden og Finanslove (105, 2001) : Ekspansiv eller kontraktiv Finanspolitik, indslag spørgsmål vedr. Finansministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort, statsbudgettets udvikling, finansiering af den offentlige gæld, størrelsen af den samlede offentlige gæld, om den offentlige gælds størrelse i forhold til BNP, hvorledes den offentlige gæld opgøres, hvordan indtægter og udgifter bogføres, generelle besparelser, diskussion af diverse partiers ændringsforslag til Finansloven, udgifterne til indkomstoverførsler, satsreguleringsloven, styring af amter og kommuners økonomi, kommuneforhandlinger, statslige indgreb i kommune og amtsskatterne 104: Skattepolitik og skattevæsenet (107, 2009) : Det samlede skattetryk, regler for fradrag, momsfritagelse og afskrivning, regler for momsinddragelse fra virksomheder, ændringer af f.eks. topskatten, indkomstskatten eller

3 selskabsskatten, nedsættelse af ekspertudvalg på skatteområdet, konsekvenser af skatteunddragelse ved f.eks. skattely, diverse partiers forslag til skattereform, hvilke poster der skal indgå i den skattepligtige indkomst, udlandsdanskeres skattesituation, tilbagebetaling af AMBI bidrag, udviklingen i det generelle afgiftsniveau, beskatning af kapitalgevinster, skattefri tillæg, Skatteministeriet og Told og Skat Skat på bestemte varer kodes som udgangspunkt under disse, og det samme gælder skatteforhold for specifikke grupper af virksomheder og lønmodtagere, der kodes under f.eks og 700. Beskatning af boliger kodes under Dog skal skat med stor fiskal betydning kodes her, dvs. tobak, alkohol, biler, benzin, slik og realrenteafgift på pensioner. 105: Betalingsbalance, eksportfremme, udenlandske investeringer i Danmark og omvendt, kronekurs, devalueringer, told og toldsatser samt konkurrenceevne (1803, , 1807 og 1808) : Handelsbalancen, og udvikling i eksport og import udviklingen i lønniveauet i Danmark ift. samhandelslande, udviklingen i betalingsbalancen, Danmarks konkurrenceevne, eksportfremmende tiltag, f.eks. skatteincitamenter, regulering af eksport, herunder restriktioner på højteknologisk eksport. Eksportkreditrådet, omfanget af investeringer i Danmark fra diverse lande, udviklingen i danske firmaers investeringer i udlandet samt spørgsmål om der f.eks. er tegn på at investeringer søger væk fra Danmark efter det danske nej til euroen, salg af danske virksomheder til udlandet og danske opkøb i udlandet. udviklingen i den danske import, restriktioner på import af diverse varer, herunder afgifter på importerede biler, toldregler i forbindelse med import, spørgsmål om grænsehandel og problemerne forbundet hermed, herunder spørgsmål om underskuddet i grænsehandlen ift. Tyskland, Danmarks udlandsgæld. Hvis der fokuseres på specifikke skatter/afgifter kodes 104 Told og Handelsspørgsmål der inddrager EU kodes 106 Landbrugseksport = : International økonomi: ( , 1906, 1899) Udviklingen i verdensøkonomien, G7/G8 møder, WTO forhandlinger (dog 602 hvis specifikt om landbruget). Økonomien i EU-landene. Handelsforholdene mellem EU og USA Verdensbanken, IMF, OECD, spørgsmål om de internationale finansmarkeder, verdensøkonomien, EU s økonomiske situation, det internationale aktiemarkeds udvikling, muligheden for at indføre en international Tobinskat, dollars udviklingen, EUROens udvikling. 2 Personlig og civile rettigheder (200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 299) 200: Alle indslag vedr. emnet

4 Ligestilling, ligeløn ytringsfrihed, diskrimination af alle grupper på nær flygtninge- og indvandrere, spørgsmål om stemmeret, fri abort, forsamlingsfrihed, beskyttelse af personoplysninger, samkøring og udlevering af registeroplysninger, CPR-nummer systemet, videoovervågning af offentlige pladser, aktindsigt, statsfjendtlige aktiviteter, danskeres arbejde for udenlandske efterretningstjenester, den private ejendomsret, ekspropriation, offentlighedsloven, beskyttelse mod overvågning, behandling af religiøse mindretal, dog 400, hvis det relaterer til flygtninge og indvandrere i Danmark. 3 Folkekirken (210) 300: Alle indslag vedr. emnet Folkekirken økonomi, fyring af præster, ny salmebog Behandlingen af andre trossamfund f.eks. deres ret til begravelse hører under Flygtninge og indvandrere (201, 230, 603) 400: alle indslag vedr. emnet : Integration, racisme, modersmålsundervisning, ghettoer, familiesammenføring, opholdstilladelse, udvisning, asylregler, om Danmark overholder international konventioner på området. 5 Sundhed ( , 1301) 500: All indslag vedr. emnet : Ventelister, medicinpriser, forholdene på hospitalerne, genoptræning, godkendelse af ny medicin og nye behandlinger, oplysningskampagner om AIDS, tilladelse til kunstig befrugtning af enlige, regulering af sundhedsvidenskabelig forskning, regulering af dyreforsøg inden for medicinsk forskning, uddannelse af læger, lægemangel, strejke hos sygeplejersker, narkotika (hvis det ikke relaterer sig til kriminaliteten), alkohol, og tobak (dog ikke skatte og afgifter), psykisk syges forhold, Ernæringsrådet, ernæringspolitik, forsknings i sundhed og medicin. 6 Landbrug fiskeri og fødevarer (400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 498, 499)

5 600: Generelt vedr. emnet andet samt flere emner (400) : Indslag vedr. Landsbrugs- og Fiskeriministeriet 601: Landbrugets forhold og regulering af erhvervet bredt forstået. (401, 402, 404, 405, 406, 498, 499). : EU's landsbrugsstøtteordninger, beskæftigelsen i landbruget, høsten, indtjening for svineavlere, dyrevelfærd, sygdomme hos dyr, resistente bakterier, fugleinfluenza og andre dyresygdomme. Landbrugseksport Landbrugets miljøproblemer kodes under Fødevarer (403) Levnedsmiddelkontrollen og kvaliteten af fødevarer (herunder fisk), herunder levnedsmiddelloven, ændringer i kontrollen samt brugerbetaling for kontrollen, regler for tilsætningsstoffer, giftstoffer, medicinrester, pesticidrester, hormoner og bakterieindhold i fødevarer, opbevaring, emballering og transport af fødevarer, sanitære forhold i fødevarebutikker, salg af genmodificerede fødevarer (GMO), regler for økologiske fødevarer, salmonella i fødevarer, hygiejne på slagterier. 603 Fiskeri (408) Regler for fiskekvoter, antal fiskedage, fiskestop, fiskerikontrol, forskellige typer fiskeri, fiskelicenser, fangstjournaler, kompensation til fiskerne for tabt fortjeneste, spørgsmål om bestanden af diverse fiskearter, trakasserier mellem diverse fiskerinationer, ulovlig aflytning af fiskernes mobiltelefoner, forskning indenfor fiskeriet, begrænsning af fiskeriet i landene omkring Danmark kodes også her, da det vedrører dansk fiskeri. Det samme gælder EU's regulering på området. Forliste fiskekuttere Spørgsmål om levnedsmiddelkontrol hører hjemme under3602, mens spørgsmål der både vedrører fiskeri og landbrug hører hjemme under 600. Maritime spørgsmål, f.eks. søfartslovgivningen hører hjemme under Arbejdsmarked (500:599) 700 Generelt vedr. emnet, andet samt flere emner (500, 503, 504, 505, 506, 508, 599)

6 Overenskomster, fagforeningsforhold, arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverorganisationer, løn og ansættelsesforhold, arbejdsmarkedspensioner, ATP, børnearbejde, ØD Arbejdsløsheden helt generelt skal kodes 103, men konkrete tiltag til bekæmpelse af den, f.eks. flaskehalsproblemer skal kodes her Hvis det handler om de offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår kodes under 2200, eller den relevant substans kategori. Barselsorlov hører under 1403, men beskyttelse af gravide mod fyring er Arbejdsmiljø og arbejdsskadeerstatning, Arbejdsskadestyrelsen (501) Arbejdstilsyn, arbejdsskader, herunder indslag om arbejdsmiljøloven, udviklingen i arbejdsmiljøet, regelsæt om arbejdsmiljø i diverse jobsektorer, fastholdelse af danske arbejdsmiljøkrav over for udenlandske virksomheder, konkrete eksempler på dårligt arbejdsmiljø, kemiske stoffer i arbejdsmiljøet samt spørgsmål om udviklingen i arbejdsskader/ulykker, definition af et arbejdsskadebegreb, anmeldelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme, mulighed for erstatning i forbindelse med arbejdsskader, sikkerhedsnet for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende i tilfælde af arbejdsskade, sagsbehandling i arbejdsskadestyrelsen 702 Aktiv arbejdsmarkedspolitik, videre og efteruddannelse (502) Aktivering, jobtræning, VUC, AMU centre og AF systemet, herunder spørgsmål om servicejobaftalen, iværksætterordningen, langtidseffekt af aktiveringsindsats, retningslinjer for aktivering, aktiveringstilbud til arbejdsløse over 60 år, aktiveringstilbud uden indhold, lønniveau under jobtræning, optagelse på handelsskolerne korte efteruddannelseskurser, Uddannelsesydelse til ledige til HF, midler til VUC, AMU centrenes korte beskæftigelseskurser, arbejdsformidlingen, handlingsplaner, AF administrationen, spørgsmål om omskoling, Fleksjob. Orlovsordninger hører som udgangspunkt til her. Dog under 1403 hvis der er tale om orlov til børnepasning. (502) Lærer og praktikpladser i normale forløb kodes under Efterløn, overgangsydelse, delpension (507) Alle spørgsmål om ordningernes ydelser og reformer af dem. 704 Arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge(507).

7 : Udviklingen i dagpengesatsen, rådighedsregler, regler for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, begrebet "stå til rådighed for arbejdsmarkedet", arbejdsløshedsforsikring, Arbejdsmarkedets Ankenævn, langtidsarbejdsløse, regler for at modtage sygedagpenge, kontrol med omkostningerne til sygedagpenge, arbejdsgivernes misbrug af arbejdsløshedsunderstøttelse Her tænkes kun på selv ydelserne. Administrationen af a-kasser hører under 700 generelle arbejdsmarkedsforhold. 8 Uddannelse (600, 601, 602, 604, 606, 698, 699) 800: Generelle, andet og flere underkategorier (600, 604, ) herunder også erhvervsuddannelser, folkeundervisning, aftenskoler Regeringens uddannelsespolitik, uddannelsesniveauet i Danmark, herunder udviklingen ift. udlandet, Undervisningsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens resort. Rapport fra det centrale uddannelsesråd, brugerindflydelse i uddannelsessektoren. Generelle spørgsmål om handelsskolerne kodes også her, idet de dækker både ungdoms-, faglige og videregående uddannelser. De faglige uddannelser og lærepladser. Aftenskoler, højskoler og Tvind (hvis det handler om indholdet af undervisningen og tilskud. Retssagen mod Tvind kodes under 1300 og spørgsmålet om Tvindlovens gyldighed under 2400). AMU kurser og videre og efteruddannelse er Folkeskolen (602, 606) Folkeskolen og dens kvalitet, evt. reform, sammensætning af fag, regler for eksamen, udviklingen af brug af vikarer, skolebestyrelsens kompetencer, antal skoledistrikter, skolenedlæggelser, antallet af danske friskoler, specialundervisning i Folkeskolen Modersmålsundervisning er 400 Skolefritidsordninger er Gymnasielle ungdomsuddannelser (602) Kvaliteten af ungdomsuddannelser, brugerbetaling for adgang til ungdomsuddannelser, adgangskrav til gymnasiale uddannelser, kvaliteten af gymnasiale uddannelser, gymnasiereform, forsøg med nye eksamensformer på HF og gymnasierne 803 Videregående uddannelser og SU (601)

8 Universiteterne, bevillinger til videregående uddannelser, oprettelsen af nye uddannelser, strukturering af uddannelserne, sikring af kvaliteten af undervisningsudbudet, regler vedr. optagelse, udviklingen i frafald, stopprøver, rusuge-introduktioner, sammensætning af bestyrelserne for universiteterne samt beføjelser til de respektive rektorer. Spørgsmål om regler for modtagelse af SU, herunder regler for tilbagebetaling af SU gæld og studielån. Spørgsmål om kollegier samt ungdomsboliger for studerende på videregående uddannelser. Spørgsmål om økonomiske vilkår for unge under uddannelse. Spørgsmål der specifikt vedr. sundhedsuddannelser hører under 500. Politiskolen og skolen for fængselsbetjente hører hjemme under hhv. 1300, mens hærens officers skole hører hjemme under Spørgsmål der udelukkende vedr. forskning hører dog hjemme under Spørgsmål om Danmarks Pædagogisk Universitet og Lærerhøjskolen er Kultur, sport og spil(607, 609, 1526) 900: Alle indslag vedr. emnet Offentlige udgifter til kultur, regnskaber i forbindelse med diverse kultursatsninger, aflønninger af statslige kulturmedarbejdere. Støtte til teatre, museer, kunstnere osv., folkeoplysning (hvis det ikke er undervisning, fordeling af tips og lottomidlerne, midler til kultursatsninger, Danmarks kulturarv, statens kunstfond. Bibliotekerne, spil i Danmark Direkte indslag fra sports- og kulturbegivenheder, som landskampe, Pavarotti koncert etc. kodes Ludomani er Miljø ( , 407, 1902, 2100, 2101, 2103, 2104, 2199) 1000: Miljøspørgsmål (700, , 798, 799, 407, 1902, 2101) Drikkevand, farlige stoffer, landbrugets miljøproblemer, affalds problemer, naturparker, Kyoto, drivhuseffekten, pesticider, genbrug, luftforurening, kystsikring, havmiljø, beskyttelse af dyr og planter (dog ikke landbrugsdyr), skovenes forhold, udvikling og forsknings inden for miljø. Internationale miljøspørgsmål, olieforurening af kysterne, fredningssager. Forsvarets miljøproblemer kodes 1700 En miljøbegivenhed i et andet land kodes under dette land

9 1001: Plan og ressourcespørgsmål (712, 2100, 2103, 2104, 2199) By- og landzonelov, lokalplaner, regulering af sommerhusbeboelse, storcentre, nabohøringer f.eks. i forbindelse med nybyggeri, sikring af dansk jord til danske borgere, placering af vindmøller, udnyttelse af danske ressourcer (dog ikke energi). 11 Energi ( ) 1100: Alle indslag vedr. emnet Atomkraft, olieudvinding, olieprisen, el-forsyning, varmeforsyning, naturgas, kul, vedvarende energi, energibesparelse. Atomkraftværker kodes her, hvis de er en trussel for DK som Barsebäck, ellers under det respektive land. Norges olieeventyr kodes under Norge, mens olieprisen generelt kodes her det samme gælder olieselskabernes vilkår f.eks. skatteforhold. Vindmølleenergi og vindmøllebranchen kodes her. 12 Trafik og infrastruktur (1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1010, 1098, 1099, 2003, 2104) 1200: Alle indslag vedr. emnet Veje, kollektiv trafik, trafiksikkerhed, luftfart, jernbaner, broer, havne, færdselsloven (medmindre der er tale om forseelser, der straffes efter straffeloven), bilers sikkerhed. SAS kodes her medmindre der er tale om spørgsmål vedr. konkurrencelovgivningen, så kodes Postvæsenet. Strejker er som udgangspunkt : Rets og justitsspørgsmål (1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1211, 1209, 1299) 1300: Alle indslag om emnet : Politiet, fængsler, domstole, kriminalitet, kriminalitets forebyggelse, vold, forbrydelser, våbenkontrol, Christiania, økonomisk kriminalitet, narkotika kriminalitet, statsamterne, våbenkontrol Mht. retssager og sager, der muligvis handler om kriminalitet, benyttes følgende principper:

10 1) Det er kun straffesager, der hører under En retssag om TDCs ejerforhold er 1600 og en retssag om EU er Grundlovsstridig er 2000 og en retssag om miljøforhold omkring Storebæltsbroen er ) Hvis der er tale om sager, der muligvis handler om noget kriminelt, skal de kun kodes 1300, hvis domstole eller politi optræder i indslagene. Nordisk Fjer sagen hører således under 1600 medmindre politi eller retsvæsen kommer ind i sagen, hvorefter den handler om økonomisk kriminalitet og dermed ) Hvis dommere fungerer i en ikke domstolssammenhæng, f.eks. som formand for en politisk undersøgelse, kodes efter sagens policy substans. Retlige undersøgelser, dvs. politiske undersøgelsesdomstole med en dommer som formand skal også kodes under relevant policy kategori. Dog skal Rigsretten kodes Dette samme gælder en generel diskussion om disse undersøgelser. 14: Social og familiespørgsmål 1208, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308, 1399, 1408, : Generelle, andet og flere underkategorier (1300, 1302, 1304, 1305, 1399, 1409) Andre pensionsordninger en folke- og førtidspension skal ikke kodesunder 14. Arbejdsmarkedspensioner og ATP er 700 mens private pensioner er 1600 Kontanthjælp, fattigdom, social ulighed, velfærdsstatens generelle udvikling, tvangsfjernelse, hjælp til handicappede frivilligt socialt arbejde, hjemløse, førtidspension 1401: Ældrepleje og ældres boligforhold (1303, 1408) Ældrepleje, hjemmehjælp, plejehjem, ældreboliger, indefrysning af ældres ejendomsskatter, boligydelse. 1402: Folkepension og andre tilskud til ældre (1303) Folkepensionens satser, ældrechecken, ældre tilskud til briller, mimrekort Boligrelaterede tilskud er Børnefamilier, familiepolitik og børns vilkår (1208, 1308) Forholdene i børnehaver, vuggestuer, dagplejen, skolefritidsordninger, barselsorlov og børnetilskud/penge, pasnings- og børneorlov, vold i hjemmet, incest, forældres kidnapning af deres

11 børn, tvangsfjernelser, konsekvenser af skilsmisser, børnehjem, forebyggelse af ensomhed blandt teenagere, børnetilskud, adoption, børns vilkår generelt 15: Bolig (1400, 1401, 1403, 1406, 1411, 1499) 1500: Alle indslag om emnet Den almennyttige boligsektor, private udlejningsmarked, ejerboligmarkedet, ejendomsbeskatning, andelsboliger, boligtilskud, boligmangel, byggesjusk, by og bolig udvikling, byfornyelse. Hjemløse er 1400 De ældre boligforhold er 1401 Boligforhold på landet er : Erhvervs- og forbrugeremner ( , 1500, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1599) 1600: Alle indslag om emnet Erhvervslivets generelle, forhold i bestemte sektorer, regulering og tilskud, konkurrenceforhold, forbrugerpolitik, konkurs, betalingssystemer, copyright, patenter, turisme, virksomhedsregnskaber, forhold vedr. den finansielle sektor, forhold til søs herunder sikkerhed og rederibranchen. Skibsværfter Indslag vedr. Landsbruget kodes 601 Indslag vedr. om eksport, udenlandske investeringer, told kodes 105 Indslag om offentlige trafikselskaber som SAS, DSB Scanlines mm. kodes 1200 medmindre det handler om konkurrence forhold hvor der kodes : Forsvars, sikkerhed, katastrofer og beredskab(1523, 1600, 1602, 1603, 1604, , 1620, 1698, 1699) 1700: Forsvarspolitik generelt (1600, 1604, 1606, 1608, 1610, 1611, 1612, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1698, 1699) :

12 Kaserner, forsvarets personel, våben og materiel indkøb, forsvarsforlig, hjemmeværnet, forsvarets miljøproblemer, salg af våben til andre lande, våbenindustri, krigsrelateret civilforsvar såsom beskyttelsesrum i tilfælde af et atom angreb, civilansatte i forsvaret 1701: Dansk sikkerhedspolitik (1602 og 1603): Danmarks forhold til NATO og udviklingen i NATO, Norden som atomvåbenfrizone, spionage og militær efterretningsvirksomhed, trusler mod Danmark, Vestunionens rolle og relation til NATO Dansk deltagelse i fredsbevarende operationer herunder Irakkrigen og Kosovo er : Katastrofer, ulykker, civilforsvar, civilt beredskab (1523) Civilforsvarets udvikling, Seest ulykken, stormen i 1999, Vejrudsigter i forbindelse med storme etc. kodes Det samme gælder trafikmeldinger. Konsekvenser af stormen for skovbrug og evt. støtte kodes 1600 Olieforurening af kysterne kodes : Forskning, teknologi, IT, telekommunikation og massemedier ( ) 1800: Alle indslag om emnet undtagen om massemedier og pressen ( , ) Indslag vedr. forskning (dog ikke medicinsk), samspil mellem forskning og erhvervsliv, telekommunikation, regulering af telemarkedet, mobiltelefoner, satellitter, rumfart, IT og computerudvikling, år 2000 problemet Generelle spørgsmål om universiteter og andre højere læreranstalter er 803. Forskning i specifikke områder som miljø eller uddannelse kodes der. Spørgsmål om ret til aflytning af telefoner kodes : Massemedier og pressen (1707). Pressens forhold, politisk styring af DR, privatisering af TV2

13 Indslag hvor massemedier er ganske almindelige virksomheder kodes ikke her. Avisbudes vilkår er således : Udenrigsspørgsmål og forholdene i andre lande (1605, , 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1925, 1926, 1927, 1929 og 1999) Om disse kategorier: 1) Et lands politik i forhold til et andet land skal kodes efter det sidste. USA i Irak skal som udgangspunkt kodes 1906, dog 1903, hvis det går på konsekvenser for præsidentens meningsmålinger, dvs. noget der foregår hjemme. Er der tale om et bilateralt mødes mellem 2 lande kodes der Dog hører Øst-Vest møder hjemme under ) Er DK involveret skal der dog som udgangspunkt kodes 1901, f.eks. Danmarks forhold til Sovjet eller danske soldaters indsats i Irak. Er danske soldater ikke nævnt skal der kodes efter landet f.eks. Irak. 3) Indslag om begivenheder i andre lande med klare konsekvenser for Danmark skal kodes under indenrigspolitiske emner. Det gælder f.eks. indslag om Barsebäck, der hører under energi, eller de svenske overvejelser om Øresundsbroen, der skal kodes under miljø eller trafik 4) Hvis indslag handler om både Danmark og andre lande skal det som udgangspunkt kodes under den relevante indenlandske kategori. F.eks. skal et indslag om sammenligning af det danske og franske sundhedsvæsen kodes under sundhed. Det samme gælder for et spørgsmål om forholdene EU landene, hvis det også indbefatter DK 5) EU-behandling af et emne skal som udgangspunkt kodes under emnet samt kodes 1 under EU variablen. 6) 1701 dækker emner med direkte sikkerhedspolitisk relevans for Danmark, f.eks. NATOs dobbeltbeslutning eller Vestunionens forhld til NATO 7) 2000 dækker indslag, som har EU selv som emne. Det kan være folkeafstemninger, EUparlamentsvalg, Øst-udvidelse, svindel i kommissionen, EU parlamentarikernes skatteforhold, EU's kompetence på det udenrigspolitiske område etc. 8) EU eller EU-landenes holdning til en konflikt skal kodes under konflikten f.eks hvis Ex-Jugoslavien samt 1 i EU variablen. Hvis EU giver udviklingsbistand til et konkret land eller områder, kodes der efter dette. Hvis det er helt generelt om EU's udviklingspolitik, så ) Udviklingen i den internationale økonomi og internationale økonomiske organisationer kodes ) Internationale miljøspørgsmål kodes 1000, men en miljøbegivenhed i et land kodes efter landet. 1900; Generelt, andet, flere underkategorier: (1905, 1915, 1925, 1926, 1927) Møde mellem Sovjet og Japan, Topmøde mellem EU og Asien, udviklingen i den 3. verden (hvis det er bredere end økonomi), befolkningstopmøder, FN, international terrorisme helt generet, menneskerettighedssituationen i verden

14 FNs krigsforbryderdomstole kodes under de respektive lande, f.eks. Jugoslavien (1904) eller Rwanda (1907) Dansk udenrigspolitik, den danske udenrigstjeneste og forholdet til andre lande (1900, 1619, 1929, 1999). Danmarks forhold til Tyrkiet, hvis landet tilbageholder en dansk statsborger. Danske gidsler i Irak, Danmarks deltagelse i Irak krigen, fredsbevarende operationer, den danske udenrigstjenestes udvikling(danida kodes 1902), dansk udenrigspolitik generelt. Udleveringen af udenlandske statsborgere. Danskere i syslesvig 1902 Dansk U-landshjælp og bistand til andre lande (1901) Dansk udviklingsbistands overordnede udvikling, valg af programsamarbejdslande, Øststøtte, 1% normen. Danske NGOs udviklingsindsats. Dansk nødhjælp og katastrofebistand til f.eks. et konkret afrikansk land kodes under landet. Det samme gælder, hvis det kommer fra en NGO. 1903: Situationen i Nordamerika (USA og Canada) (1916) 1904: Situationen i Sovjet og Østeuropa, inkl. ex-jugoslavien (1908, 1909). 1905: Situationen i Vesteuropa inkl. Norden (1913) 1906 Situationen i Mellemøsten inkl. Tyrkiet, Iran, Irak, Golfen og Nordafrika (1920) 1907: Situationen i Afrika (1911, 1912) 1908: Situationen i Central og Mellemamerika (1914) 1909: Situationen i Asien (1919) inkl. Pakistan, Afghanistan, Japan, Australien, New Zealand og Indien 1910: Situationen i Kina (1907) 1911 Øst-Vest konflikten (1605): Det generelle forhold mellem USA og Sovjet, topmøder mellem dem, bilaterale forbindelser mellem DDR og BRD. Nedrustningsaftaler. Fortsættelsen af Øst-Vest konflikten efter murens fald kode også her, dvs. partnerskab for fred, NATOs udvidelse mod øst etc.

15 Fokuseres der specifikt på den ene sides, kodes der under den. Afhoppere fra DDR kodes således Fokuseres der specifikt på DK kodes under f.eks eller 200 (danskeres arbejde for fremmede magter. 20: EU (1910) 2000: Alle indslag om emnet Folkeafstemninger, EU-parlamentsvalg, Øst-udvidelse, svindel i kommissionen, EU parlamentarikernes skatteforhold, EU's kompetence på det udenrigspolitiske område etc. Dansk forhandlingsstrategi ved EU topmøder, EU-forfatningstraktat, EU-topmøder, EU's udenrigspolitiske kompetence Alle indslag, der handler om EU substantielt, dvs. ikke EU i forhold til et policyområde,. Så vidt muligt kodes der under et substantielt policy områder, da EU fanges af en variabel. Hvis det er i forhold til en konkret konflikt kodes konflikten. Vestunion og forhold til NATO under : Grønland of Færøerne (2105) 2100: Alle indslag om emnet Alle indslag vedr. de to lande og så generelt om rigsfællesskabet Indslag vedr. amerikanske baser på Grønland skal kodes under 1701 (Dansk sikkerhedspolitik) medmindre det går på konsekvenser for Grønland selv. Kongelige besøg kodes også : Den offentlige sektor generelt 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2030, 2200: Alle indslag om emnet Generelle spørgsmål vedr. den offentlige sektor, dvs. ikke relateret til et konkret policyområde, Forvaltningens effektivitet, spørgsmål vedr. de offentligt ansatte generelt, offentlige indkøb, udlicitering og privatisering (generelt), offentlige bygninger og ejendomme, offentlige IT projekter

16 Spørgsmål vedr. løn mm i konkrete sektorer kodes under disse. Lærernes arbejds- og overenskomstforhold kodes således under 801 Spørgsmål vedr. Told og Skat er 104 Udlicitering på et konkret område kodes under dette, f.eks hvis ældrepleje De offentlige udgifter er : Forholdet mellem central og lokalt niveau, herunder regionalpolitik og lokal politik (1404, 1405, 2016) 2300: Alle indslag om emnet Statens kontrol med amter og kommuner (tilsyn), kommunalreform, kommunalvalg, kommunalpolitik, regional udvikling, det skæve Danmark. De økonomiske forhandlinger mellem stat og kommuner hører under 103 og det samme gør statslige indgreb i den kommunale økonomi. Statslige indgreb i forhold til et konkret policyområde f.eks. sundhed kodes under området. 24: Politik generelt (2010, 2011, 2012) 2400 Alle indslag om emnet Folketingsvalg, meningsmålinger, mulige regeringskonstellationer, forholdet mellem regering og opposition, blokpolitik, magtudredningen, interne konflikter i partier (hvis de ikke kan relateres til policy), formandsopgør i S, partisplittelser, opstilling af nye partier, spindoktorer og politiske rådgivere, muligheden for et valg, rigsretssager Kommunalvalg er 2300, de landspolitiske implikationer dog 2400 Der skal så vidt muligt kodes under policy kategorier, hvis en sådan fremgår af indslaget 25: Kongehuset (2099) 2500 Alle indslag om emnet

Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe

Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK Vedtaget ved Retsforbundets ekstraordinære landsmøde 26-27. April 2014 PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND.............................................. 3 Fællesskabet 3 Den enkelte

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet.

Guide-nettet.dk. Alle rettigheder tilhører Guide-nettet.dk. Det er ikke lovligt at publicere indholdet andre steder på nettet. Indhold: Kapitel 1. Begreber og analysemodeller (side 1-3) Kapitel 2. Hvem er danskerne? (side 3-7) Kapitel 3. Velfærd og fordeling (side 7-12) Kapitel 4. Menneskerettigheder og retssystemet (side 12-14)

Læs mere

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget

1. møde. (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1. Der er tradition for, at kongehuset gæster Folketinget Fttm001.fm Page 1 Friday, October 8, 2004 4:21 PM (1) Tirsdag den 5. oktober 2004 (R 1) 1 1. møde Tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 12.00 Aldersformanden (Svend Auken): Velkommen til det nye folketingsår.

Læs mere

RETSFORBUNDETS POLITIK

RETSFORBUNDETS POLITIK RETSFORBUNDETS POLITIK PRINCIPPER FOR ET HELT ANDET SAMFUND 5 Fællesskabet 5 Den enkelte 5 DEMOKRATISER FOLKESTYRET 6 Et samarbejdende Folketing. Opgør med blokpolitikken 6 Vi skal have en demokratisk

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004. Hvis vi havde. mandater... Der er fremtiden til forskel DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2004 0 Hvis vi havde mandater... Der er fremtiden til forskel Det radikale udspil til finanslov for 2005 INDLEDNING: DER ER FREMTIDEN TIL FORSKEL..............3

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010

Offentlige finanser. Offentlige finanser 2010 2011:2. Overskud på den offentlige saldo i 2010 Offentlige finanser 2011:2 Offentlige finanser 2010 Overskud på den offentlige saldo i 2010 Overskud på den offentlige saldo Figur 1. Overskuddet er tilbage på den offentlige saldo i 2010. Overskuddet

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg

Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslisten de rød-grønne, Aalborg Enhedslistens kommunalpolitiske program 2013 Solidaritet, grøn omstilling og demokrati. Aalborg skal være en by, hvor mennesker får de bedst tænkelige muligheder for

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark KAPITEL 4 Det offentlige Danmark Det offentlige system 23 Socialpolitikkens udvikling 24 Første bølge: 1890 erne 25 Anden bølge: Mellemkrigstiden 25 Tredje bølge: 1960 erne 26 Fjerde bølge: 1990 erne 26

Læs mere

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at

Enhedslistens forslag til finanslov 2006. Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at Enhedslistens forslag til finanslov 2006 Drop tudefjæset: Vi har råd Havde man for 30 år siden fortalt økonomerne i Finansministeriet, at der ville komme en halv million flere arbejdsløse, at pensionsalderen

Læs mere

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 Regeringen Redaktionens afslutning 26. maj 2004 Forord Inden vi tog fat på dette folketingsår fremlagde regeringen i august 2003 et supplerende regeringsgrundlag

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret

Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Emner 1. niveau 2. niveau 3. niveau 4. niveau 5. niveau Artikler Arbejde, dagpenge, orlov Ansættelseforhold Ansættelse Hvis du bliver fyret Arbejdstid Arbejdsløshed Arbejdsløshedsdagpenge Kontanthjælp

Læs mere

F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2005. Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen

F O R O R D. Redaktionen er afsluttet den 1. oktober 2005. Rigsombudsmanden på Færøerne. Søren Christensen 1 F O R O R D I en årrække udgav Færøernes landsstyre og Rigsombudsmanden på Færøerne i fællesskab en årbog om Færøerne, der i tekst og tal indeholdt en beskrivelse af de færøske samfundsforhold i det

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

job i danmark Arbejde med kost og service o B i danmark JOBB I DAnMA Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark

job i danmark Arbejde med kost og service o B i danmark JOBB I DAnMA Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med kost og service 2 Arbejde

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere