Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik"

Transkript

1 Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af radioavis indslag. Kodebogen er en udformet så kategorierne kan matches med indholdskodningen af folketingsaktiviteter, se kodebog for dette på Generelle principper for kodning 1) Alle indslag skal kodes i én kategori. 2) Hvis et indslag hovedsageligt berører en kategori, men også har forbindelse til en anden, skal det kodes under den kategori, den hovedsageligt vedrører. 3) Hvis man mener, at to kategorier er lige gode, skal man kode i den laveste kategori, hvis der er tale om to kategorier fra forskellige hovedgrupper, og i 00 kategorien hvis der er tale om to kategorier fra samme hovedgruppe. 4) Hovedformålet med kodningen er at bestemme policy eller emne indholdet af indslaget. En demonstration eller en politisk forhandling skal således kodes forskelligt alt afhængigt af om den relaterer sig til økonomisk politik eller miljøpolitik 5) Kategori 26 skal kun bruges til de indslag, der direkte er nævnt. Ellers skal emne kategorierne bruges også selvom der ikke umiddelbart er noget politisk over indslaget. En undvegen fange skal kodes under retspolitik, åbningen af en bro under trafik, begivenheder i erhvervslivet under erhverv etc. Vi er interesseret i, hvilke emner der tages op. Politiske aktørers rolle i dem er noget andet. 6) Kategori 24 om politik generelt er en nød kategori, som skal indfange indslag om politiske begivenheder, som ikke kan henføres til et emne. Det kan være en regeringsdannelse, stemningen på et landsmøde, tonen mellem regering og opposition, muligheden for et valg etc. Hvis det i stedet drejer sig om regeringens situation i forhold til en efterlønsreform, eller behandlingen af EU på SFs landsmøde skal det kodes under det. 7) Der er særskilte bemærkninger til brugen af de udenrigspolitiske kategorier. 8) Indslag om administrativ behandling skal som udgangspunkt kodes under policy indhold. Dog skal de kodes under 24, hvis og når de bliver til sager om ministeransvar, krav om regeringens afgang etc. som f.eks. tamilsagen. Et indslag om et ministerium, vil således som udgangspunkt skulle kodes efter policyområde. Uro blandt embedsmændene i Udenrigsministeriet skal f.eks. kodes under ) Der dukker af og til sager som Muhammed-krisen eller Rusdhie sagen op. Dette er komplekse sager, som dækker en række forskellige emner. Hvert enkelt indslag skal kodes efter, hvad det handler om. Muhammed-sagen vil f.eks. skulle kodes under 200 ytringsfrihed, 1901 dansk udenrigspolitik og evt. flere. Det er indholdet af det konkrete indslag, der bestemmer koden. I resummet er det så vigtigt, at man nævner Muhammedkrisen eller Rushdie sagen, da man så ved hjælp af stikordssøgning kan finde alle indslag om emnet.

2 Tal i parentes referer til indholdskodebogen til Folketingsaktiviteter. 1 Makroøkonomi (100, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 199, 1800, 1802, , 1807, 1808, 1899, 1906, 2001) 100: Generelle spørgsmål, andet og flere underkategorier (100, 199). : dansk økonomi generelt 101: Inflation, renter og pengepolitik (101, 104 og 110) : Inflationsbekæmpelse, inflationsniveauet i Danmark ift. samhandelslande, forbrugerprisindekset, prisstigninger på grund af momsforhøjelsen, udviklingen i den langfristede danske obligationsrente, rentespændet mellem Danmark og f.eks. Euro-området, ekspansiv eller kontraktiv pengepolitik, Nationalbankens valutabeholdning, diskontoen. Forhold direkte mellem Nationalbanken og banker, f.eks. Nationalbankens regulering af bankerne, hører hjemme under Indslag om renteniveauets betydning for dansk økonomi hører hjemme under : Arbejdsløshed og beskæftigelse (103). Hvordan ledigheden kan bekæmpes, beskæftigelsen øges, diskussion af arbejdsløshedsstatistikken Hvis det drejer sig om ledighed og beskæftigelse for specifikke grupper skal det kodes under 700. Hvis der henvises til industrien eller den private eller offentlige sektor kodes : De offentlige udgifter, offentlige budgetter, økonomisk styring af kommunerne statsgælden og Finanslove (105, 2001) : Ekspansiv eller kontraktiv Finanspolitik, indslag spørgsmål vedr. Finansministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort, statsbudgettets udvikling, finansiering af den offentlige gæld, størrelsen af den samlede offentlige gæld, om den offentlige gælds størrelse i forhold til BNP, hvorledes den offentlige gæld opgøres, hvordan indtægter og udgifter bogføres, generelle besparelser, diskussion af diverse partiers ændringsforslag til Finansloven, udgifterne til indkomstoverførsler, satsreguleringsloven, styring af amter og kommuners økonomi, kommuneforhandlinger, statslige indgreb i kommune og amtsskatterne 104: Skattepolitik og skattevæsenet (107, 2009) : Det samlede skattetryk, regler for fradrag, momsfritagelse og afskrivning, regler for momsinddragelse fra virksomheder, ændringer af f.eks. topskatten, indkomstskatten eller

3 selskabsskatten, nedsættelse af ekspertudvalg på skatteområdet, konsekvenser af skatteunddragelse ved f.eks. skattely, diverse partiers forslag til skattereform, hvilke poster der skal indgå i den skattepligtige indkomst, udlandsdanskeres skattesituation, tilbagebetaling af AMBI bidrag, udviklingen i det generelle afgiftsniveau, beskatning af kapitalgevinster, skattefri tillæg, Skatteministeriet og Told og Skat Skat på bestemte varer kodes som udgangspunkt under disse, og det samme gælder skatteforhold for specifikke grupper af virksomheder og lønmodtagere, der kodes under f.eks og 700. Beskatning af boliger kodes under Dog skal skat med stor fiskal betydning kodes her, dvs. tobak, alkohol, biler, benzin, slik og realrenteafgift på pensioner. 105: Betalingsbalance, eksportfremme, udenlandske investeringer i Danmark og omvendt, kronekurs, devalueringer, told og toldsatser samt konkurrenceevne (1803, , 1807 og 1808) : Handelsbalancen, og udvikling i eksport og import udviklingen i lønniveauet i Danmark ift. samhandelslande, udviklingen i betalingsbalancen, Danmarks konkurrenceevne, eksportfremmende tiltag, f.eks. skatteincitamenter, regulering af eksport, herunder restriktioner på højteknologisk eksport. Eksportkreditrådet, omfanget af investeringer i Danmark fra diverse lande, udviklingen i danske firmaers investeringer i udlandet samt spørgsmål om der f.eks. er tegn på at investeringer søger væk fra Danmark efter det danske nej til euroen, salg af danske virksomheder til udlandet og danske opkøb i udlandet. udviklingen i den danske import, restriktioner på import af diverse varer, herunder afgifter på importerede biler, toldregler i forbindelse med import, spørgsmål om grænsehandel og problemerne forbundet hermed, herunder spørgsmål om underskuddet i grænsehandlen ift. Tyskland, Danmarks udlandsgæld. Hvis der fokuseres på specifikke skatter/afgifter kodes 104 Told og Handelsspørgsmål der inddrager EU kodes 106 Landbrugseksport = : International økonomi: ( , 1906, 1899) Udviklingen i verdensøkonomien, G7/G8 møder, WTO forhandlinger (dog 602 hvis specifikt om landbruget). Økonomien i EU-landene. Handelsforholdene mellem EU og USA Verdensbanken, IMF, OECD, spørgsmål om de internationale finansmarkeder, verdensøkonomien, EU s økonomiske situation, det internationale aktiemarkeds udvikling, muligheden for at indføre en international Tobinskat, dollars udviklingen, EUROens udvikling. 2 Personlig og civile rettigheder (200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 299) 200: Alle indslag vedr. emnet

4 Ligestilling, ligeløn ytringsfrihed, diskrimination af alle grupper på nær flygtninge- og indvandrere, spørgsmål om stemmeret, fri abort, forsamlingsfrihed, beskyttelse af personoplysninger, samkøring og udlevering af registeroplysninger, CPR-nummer systemet, videoovervågning af offentlige pladser, aktindsigt, statsfjendtlige aktiviteter, danskeres arbejde for udenlandske efterretningstjenester, den private ejendomsret, ekspropriation, offentlighedsloven, beskyttelse mod overvågning, behandling af religiøse mindretal, dog 400, hvis det relaterer til flygtninge og indvandrere i Danmark. 3 Folkekirken (210) 300: Alle indslag vedr. emnet Folkekirken økonomi, fyring af præster, ny salmebog Behandlingen af andre trossamfund f.eks. deres ret til begravelse hører under Flygtninge og indvandrere (201, 230, 603) 400: alle indslag vedr. emnet : Integration, racisme, modersmålsundervisning, ghettoer, familiesammenføring, opholdstilladelse, udvisning, asylregler, om Danmark overholder international konventioner på området. 5 Sundhed ( , 1301) 500: All indslag vedr. emnet : Ventelister, medicinpriser, forholdene på hospitalerne, genoptræning, godkendelse af ny medicin og nye behandlinger, oplysningskampagner om AIDS, tilladelse til kunstig befrugtning af enlige, regulering af sundhedsvidenskabelig forskning, regulering af dyreforsøg inden for medicinsk forskning, uddannelse af læger, lægemangel, strejke hos sygeplejersker, narkotika (hvis det ikke relaterer sig til kriminaliteten), alkohol, og tobak (dog ikke skatte og afgifter), psykisk syges forhold, Ernæringsrådet, ernæringspolitik, forsknings i sundhed og medicin. 6 Landbrug fiskeri og fødevarer (400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 498, 499)

5 600: Generelt vedr. emnet andet samt flere emner (400) : Indslag vedr. Landsbrugs- og Fiskeriministeriet 601: Landbrugets forhold og regulering af erhvervet bredt forstået. (401, 402, 404, 405, 406, 498, 499). : EU's landsbrugsstøtteordninger, beskæftigelsen i landbruget, høsten, indtjening for svineavlere, dyrevelfærd, sygdomme hos dyr, resistente bakterier, fugleinfluenza og andre dyresygdomme. Landbrugseksport Landbrugets miljøproblemer kodes under Fødevarer (403) Levnedsmiddelkontrollen og kvaliteten af fødevarer (herunder fisk), herunder levnedsmiddelloven, ændringer i kontrollen samt brugerbetaling for kontrollen, regler for tilsætningsstoffer, giftstoffer, medicinrester, pesticidrester, hormoner og bakterieindhold i fødevarer, opbevaring, emballering og transport af fødevarer, sanitære forhold i fødevarebutikker, salg af genmodificerede fødevarer (GMO), regler for økologiske fødevarer, salmonella i fødevarer, hygiejne på slagterier. 603 Fiskeri (408) Regler for fiskekvoter, antal fiskedage, fiskestop, fiskerikontrol, forskellige typer fiskeri, fiskelicenser, fangstjournaler, kompensation til fiskerne for tabt fortjeneste, spørgsmål om bestanden af diverse fiskearter, trakasserier mellem diverse fiskerinationer, ulovlig aflytning af fiskernes mobiltelefoner, forskning indenfor fiskeriet, begrænsning af fiskeriet i landene omkring Danmark kodes også her, da det vedrører dansk fiskeri. Det samme gælder EU's regulering på området. Forliste fiskekuttere Spørgsmål om levnedsmiddelkontrol hører hjemme under3602, mens spørgsmål der både vedrører fiskeri og landbrug hører hjemme under 600. Maritime spørgsmål, f.eks. søfartslovgivningen hører hjemme under Arbejdsmarked (500:599) 700 Generelt vedr. emnet, andet samt flere emner (500, 503, 504, 505, 506, 508, 599)

6 Overenskomster, fagforeningsforhold, arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverorganisationer, løn og ansættelsesforhold, arbejdsmarkedspensioner, ATP, børnearbejde, ØD Arbejdsløsheden helt generelt skal kodes 103, men konkrete tiltag til bekæmpelse af den, f.eks. flaskehalsproblemer skal kodes her Hvis det handler om de offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår kodes under 2200, eller den relevant substans kategori. Barselsorlov hører under 1403, men beskyttelse af gravide mod fyring er Arbejdsmiljø og arbejdsskadeerstatning, Arbejdsskadestyrelsen (501) Arbejdstilsyn, arbejdsskader, herunder indslag om arbejdsmiljøloven, udviklingen i arbejdsmiljøet, regelsæt om arbejdsmiljø i diverse jobsektorer, fastholdelse af danske arbejdsmiljøkrav over for udenlandske virksomheder, konkrete eksempler på dårligt arbejdsmiljø, kemiske stoffer i arbejdsmiljøet samt spørgsmål om udviklingen i arbejdsskader/ulykker, definition af et arbejdsskadebegreb, anmeldelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme, mulighed for erstatning i forbindelse med arbejdsskader, sikkerhedsnet for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende i tilfælde af arbejdsskade, sagsbehandling i arbejdsskadestyrelsen 702 Aktiv arbejdsmarkedspolitik, videre og efteruddannelse (502) Aktivering, jobtræning, VUC, AMU centre og AF systemet, herunder spørgsmål om servicejobaftalen, iværksætterordningen, langtidseffekt af aktiveringsindsats, retningslinjer for aktivering, aktiveringstilbud til arbejdsløse over 60 år, aktiveringstilbud uden indhold, lønniveau under jobtræning, optagelse på handelsskolerne korte efteruddannelseskurser, Uddannelsesydelse til ledige til HF, midler til VUC, AMU centrenes korte beskæftigelseskurser, arbejdsformidlingen, handlingsplaner, AF administrationen, spørgsmål om omskoling, Fleksjob. Orlovsordninger hører som udgangspunkt til her. Dog under 1403 hvis der er tale om orlov til børnepasning. (502) Lærer og praktikpladser i normale forløb kodes under Efterløn, overgangsydelse, delpension (507) Alle spørgsmål om ordningernes ydelser og reformer af dem. 704 Arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge(507).

7 : Udviklingen i dagpengesatsen, rådighedsregler, regler for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, begrebet "stå til rådighed for arbejdsmarkedet", arbejdsløshedsforsikring, Arbejdsmarkedets Ankenævn, langtidsarbejdsløse, regler for at modtage sygedagpenge, kontrol med omkostningerne til sygedagpenge, arbejdsgivernes misbrug af arbejdsløshedsunderstøttelse Her tænkes kun på selv ydelserne. Administrationen af a-kasser hører under 700 generelle arbejdsmarkedsforhold. 8 Uddannelse (600, 601, 602, 604, 606, 698, 699) 800: Generelle, andet og flere underkategorier (600, 604, ) herunder også erhvervsuddannelser, folkeundervisning, aftenskoler Regeringens uddannelsespolitik, uddannelsesniveauet i Danmark, herunder udviklingen ift. udlandet, Undervisningsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens resort. Rapport fra det centrale uddannelsesråd, brugerindflydelse i uddannelsessektoren. Generelle spørgsmål om handelsskolerne kodes også her, idet de dækker både ungdoms-, faglige og videregående uddannelser. De faglige uddannelser og lærepladser. Aftenskoler, højskoler og Tvind (hvis det handler om indholdet af undervisningen og tilskud. Retssagen mod Tvind kodes under 1300 og spørgsmålet om Tvindlovens gyldighed under 2400). AMU kurser og videre og efteruddannelse er Folkeskolen (602, 606) Folkeskolen og dens kvalitet, evt. reform, sammensætning af fag, regler for eksamen, udviklingen af brug af vikarer, skolebestyrelsens kompetencer, antal skoledistrikter, skolenedlæggelser, antallet af danske friskoler, specialundervisning i Folkeskolen Modersmålsundervisning er 400 Skolefritidsordninger er Gymnasielle ungdomsuddannelser (602) Kvaliteten af ungdomsuddannelser, brugerbetaling for adgang til ungdomsuddannelser, adgangskrav til gymnasiale uddannelser, kvaliteten af gymnasiale uddannelser, gymnasiereform, forsøg med nye eksamensformer på HF og gymnasierne 803 Videregående uddannelser og SU (601)

8 Universiteterne, bevillinger til videregående uddannelser, oprettelsen af nye uddannelser, strukturering af uddannelserne, sikring af kvaliteten af undervisningsudbudet, regler vedr. optagelse, udviklingen i frafald, stopprøver, rusuge-introduktioner, sammensætning af bestyrelserne for universiteterne samt beføjelser til de respektive rektorer. Spørgsmål om regler for modtagelse af SU, herunder regler for tilbagebetaling af SU gæld og studielån. Spørgsmål om kollegier samt ungdomsboliger for studerende på videregående uddannelser. Spørgsmål om økonomiske vilkår for unge under uddannelse. Spørgsmål der specifikt vedr. sundhedsuddannelser hører under 500. Politiskolen og skolen for fængselsbetjente hører hjemme under hhv. 1300, mens hærens officers skole hører hjemme under Spørgsmål der udelukkende vedr. forskning hører dog hjemme under Spørgsmål om Danmarks Pædagogisk Universitet og Lærerhøjskolen er Kultur, sport og spil(607, 609, 1526) 900: Alle indslag vedr. emnet Offentlige udgifter til kultur, regnskaber i forbindelse med diverse kultursatsninger, aflønninger af statslige kulturmedarbejdere. Støtte til teatre, museer, kunstnere osv., folkeoplysning (hvis det ikke er undervisning, fordeling af tips og lottomidlerne, midler til kultursatsninger, Danmarks kulturarv, statens kunstfond. Bibliotekerne, spil i Danmark Direkte indslag fra sports- og kulturbegivenheder, som landskampe, Pavarotti koncert etc. kodes Ludomani er Miljø ( , 407, 1902, 2100, 2101, 2103, 2104, 2199) 1000: Miljøspørgsmål (700, , 798, 799, 407, 1902, 2101) Drikkevand, farlige stoffer, landbrugets miljøproblemer, affalds problemer, naturparker, Kyoto, drivhuseffekten, pesticider, genbrug, luftforurening, kystsikring, havmiljø, beskyttelse af dyr og planter (dog ikke landbrugsdyr), skovenes forhold, udvikling og forsknings inden for miljø. Internationale miljøspørgsmål, olieforurening af kysterne, fredningssager. Forsvarets miljøproblemer kodes 1700 En miljøbegivenhed i et andet land kodes under dette land

9 1001: Plan og ressourcespørgsmål (712, 2100, 2103, 2104, 2199) By- og landzonelov, lokalplaner, regulering af sommerhusbeboelse, storcentre, nabohøringer f.eks. i forbindelse med nybyggeri, sikring af dansk jord til danske borgere, placering af vindmøller, udnyttelse af danske ressourcer (dog ikke energi). 11 Energi ( ) 1100: Alle indslag vedr. emnet Atomkraft, olieudvinding, olieprisen, el-forsyning, varmeforsyning, naturgas, kul, vedvarende energi, energibesparelse. Atomkraftværker kodes her, hvis de er en trussel for DK som Barsebäck, ellers under det respektive land. Norges olieeventyr kodes under Norge, mens olieprisen generelt kodes her det samme gælder olieselskabernes vilkår f.eks. skatteforhold. Vindmølleenergi og vindmøllebranchen kodes her. 12 Trafik og infrastruktur (1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1010, 1098, 1099, 2003, 2104) 1200: Alle indslag vedr. emnet Veje, kollektiv trafik, trafiksikkerhed, luftfart, jernbaner, broer, havne, færdselsloven (medmindre der er tale om forseelser, der straffes efter straffeloven), bilers sikkerhed. SAS kodes her medmindre der er tale om spørgsmål vedr. konkurrencelovgivningen, så kodes Postvæsenet. Strejker er som udgangspunkt : Rets og justitsspørgsmål (1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1211, 1209, 1299) 1300: Alle indslag om emnet : Politiet, fængsler, domstole, kriminalitet, kriminalitets forebyggelse, vold, forbrydelser, våbenkontrol, Christiania, økonomisk kriminalitet, narkotika kriminalitet, statsamterne, våbenkontrol Mht. retssager og sager, der muligvis handler om kriminalitet, benyttes følgende principper:

10 1) Det er kun straffesager, der hører under En retssag om TDCs ejerforhold er 1600 og en retssag om EU er Grundlovsstridig er 2000 og en retssag om miljøforhold omkring Storebæltsbroen er ) Hvis der er tale om sager, der muligvis handler om noget kriminelt, skal de kun kodes 1300, hvis domstole eller politi optræder i indslagene. Nordisk Fjer sagen hører således under 1600 medmindre politi eller retsvæsen kommer ind i sagen, hvorefter den handler om økonomisk kriminalitet og dermed ) Hvis dommere fungerer i en ikke domstolssammenhæng, f.eks. som formand for en politisk undersøgelse, kodes efter sagens policy substans. Retlige undersøgelser, dvs. politiske undersøgelsesdomstole med en dommer som formand skal også kodes under relevant policy kategori. Dog skal Rigsretten kodes Dette samme gælder en generel diskussion om disse undersøgelser. 14: Social og familiespørgsmål 1208, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308, 1399, 1408, : Generelle, andet og flere underkategorier (1300, 1302, 1304, 1305, 1399, 1409) Andre pensionsordninger en folke- og førtidspension skal ikke kodesunder 14. Arbejdsmarkedspensioner og ATP er 700 mens private pensioner er 1600 Kontanthjælp, fattigdom, social ulighed, velfærdsstatens generelle udvikling, tvangsfjernelse, hjælp til handicappede frivilligt socialt arbejde, hjemløse, førtidspension 1401: Ældrepleje og ældres boligforhold (1303, 1408) Ældrepleje, hjemmehjælp, plejehjem, ældreboliger, indefrysning af ældres ejendomsskatter, boligydelse. 1402: Folkepension og andre tilskud til ældre (1303) Folkepensionens satser, ældrechecken, ældre tilskud til briller, mimrekort Boligrelaterede tilskud er Børnefamilier, familiepolitik og børns vilkår (1208, 1308) Forholdene i børnehaver, vuggestuer, dagplejen, skolefritidsordninger, barselsorlov og børnetilskud/penge, pasnings- og børneorlov, vold i hjemmet, incest, forældres kidnapning af deres

11 børn, tvangsfjernelser, konsekvenser af skilsmisser, børnehjem, forebyggelse af ensomhed blandt teenagere, børnetilskud, adoption, børns vilkår generelt 15: Bolig (1400, 1401, 1403, 1406, 1411, 1499) 1500: Alle indslag om emnet Den almennyttige boligsektor, private udlejningsmarked, ejerboligmarkedet, ejendomsbeskatning, andelsboliger, boligtilskud, boligmangel, byggesjusk, by og bolig udvikling, byfornyelse. Hjemløse er 1400 De ældre boligforhold er 1401 Boligforhold på landet er : Erhvervs- og forbrugeremner ( , 1500, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1599) 1600: Alle indslag om emnet Erhvervslivets generelle, forhold i bestemte sektorer, regulering og tilskud, konkurrenceforhold, forbrugerpolitik, konkurs, betalingssystemer, copyright, patenter, turisme, virksomhedsregnskaber, forhold vedr. den finansielle sektor, forhold til søs herunder sikkerhed og rederibranchen. Skibsværfter Indslag vedr. Landsbruget kodes 601 Indslag vedr. om eksport, udenlandske investeringer, told kodes 105 Indslag om offentlige trafikselskaber som SAS, DSB Scanlines mm. kodes 1200 medmindre det handler om konkurrence forhold hvor der kodes : Forsvars, sikkerhed, katastrofer og beredskab(1523, 1600, 1602, 1603, 1604, , 1620, 1698, 1699) 1700: Forsvarspolitik generelt (1600, 1604, 1606, 1608, 1610, 1611, 1612, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1698, 1699) :

12 Kaserner, forsvarets personel, våben og materiel indkøb, forsvarsforlig, hjemmeværnet, forsvarets miljøproblemer, salg af våben til andre lande, våbenindustri, krigsrelateret civilforsvar såsom beskyttelsesrum i tilfælde af et atom angreb, civilansatte i forsvaret 1701: Dansk sikkerhedspolitik (1602 og 1603): Danmarks forhold til NATO og udviklingen i NATO, Norden som atomvåbenfrizone, spionage og militær efterretningsvirksomhed, trusler mod Danmark, Vestunionens rolle og relation til NATO Dansk deltagelse i fredsbevarende operationer herunder Irakkrigen og Kosovo er : Katastrofer, ulykker, civilforsvar, civilt beredskab (1523) Civilforsvarets udvikling, Seest ulykken, stormen i 1999, Vejrudsigter i forbindelse med storme etc. kodes Det samme gælder trafikmeldinger. Konsekvenser af stormen for skovbrug og evt. støtte kodes 1600 Olieforurening af kysterne kodes : Forskning, teknologi, IT, telekommunikation og massemedier ( ) 1800: Alle indslag om emnet undtagen om massemedier og pressen ( , ) Indslag vedr. forskning (dog ikke medicinsk), samspil mellem forskning og erhvervsliv, telekommunikation, regulering af telemarkedet, mobiltelefoner, satellitter, rumfart, IT og computerudvikling, år 2000 problemet Generelle spørgsmål om universiteter og andre højere læreranstalter er 803. Forskning i specifikke områder som miljø eller uddannelse kodes der. Spørgsmål om ret til aflytning af telefoner kodes : Massemedier og pressen (1707). Pressens forhold, politisk styring af DR, privatisering af TV2

13 Indslag hvor massemedier er ganske almindelige virksomheder kodes ikke her. Avisbudes vilkår er således : Udenrigsspørgsmål og forholdene i andre lande (1605, , 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1925, 1926, 1927, 1929 og 1999) Om disse kategorier: 1) Et lands politik i forhold til et andet land skal kodes efter det sidste. USA i Irak skal som udgangspunkt kodes 1906, dog 1903, hvis det går på konsekvenser for præsidentens meningsmålinger, dvs. noget der foregår hjemme. Er der tale om et bilateralt mødes mellem 2 lande kodes der Dog hører Øst-Vest møder hjemme under ) Er DK involveret skal der dog som udgangspunkt kodes 1901, f.eks. Danmarks forhold til Sovjet eller danske soldaters indsats i Irak. Er danske soldater ikke nævnt skal der kodes efter landet f.eks. Irak. 3) Indslag om begivenheder i andre lande med klare konsekvenser for Danmark skal kodes under indenrigspolitiske emner. Det gælder f.eks. indslag om Barsebäck, der hører under energi, eller de svenske overvejelser om Øresundsbroen, der skal kodes under miljø eller trafik 4) Hvis indslag handler om både Danmark og andre lande skal det som udgangspunkt kodes under den relevante indenlandske kategori. F.eks. skal et indslag om sammenligning af det danske og franske sundhedsvæsen kodes under sundhed. Det samme gælder for et spørgsmål om forholdene EU landene, hvis det også indbefatter DK 5) EU-behandling af et emne skal som udgangspunkt kodes under emnet samt kodes 1 under EU variablen. 6) 1701 dækker emner med direkte sikkerhedspolitisk relevans for Danmark, f.eks. NATOs dobbeltbeslutning eller Vestunionens forhld til NATO 7) 2000 dækker indslag, som har EU selv som emne. Det kan være folkeafstemninger, EUparlamentsvalg, Øst-udvidelse, svindel i kommissionen, EU parlamentarikernes skatteforhold, EU's kompetence på det udenrigspolitiske område etc. 8) EU eller EU-landenes holdning til en konflikt skal kodes under konflikten f.eks hvis Ex-Jugoslavien samt 1 i EU variablen. Hvis EU giver udviklingsbistand til et konkret land eller områder, kodes der efter dette. Hvis det er helt generelt om EU's udviklingspolitik, så ) Udviklingen i den internationale økonomi og internationale økonomiske organisationer kodes ) Internationale miljøspørgsmål kodes 1000, men en miljøbegivenhed i et land kodes efter landet. 1900; Generelt, andet, flere underkategorier: (1905, 1915, 1925, 1926, 1927) Møde mellem Sovjet og Japan, Topmøde mellem EU og Asien, udviklingen i den 3. verden (hvis det er bredere end økonomi), befolkningstopmøder, FN, international terrorisme helt generet, menneskerettighedssituationen i verden

14 FNs krigsforbryderdomstole kodes under de respektive lande, f.eks. Jugoslavien (1904) eller Rwanda (1907) Dansk udenrigspolitik, den danske udenrigstjeneste og forholdet til andre lande (1900, 1619, 1929, 1999). Danmarks forhold til Tyrkiet, hvis landet tilbageholder en dansk statsborger. Danske gidsler i Irak, Danmarks deltagelse i Irak krigen, fredsbevarende operationer, den danske udenrigstjenestes udvikling(danida kodes 1902), dansk udenrigspolitik generelt. Udleveringen af udenlandske statsborgere. Danskere i syslesvig 1902 Dansk U-landshjælp og bistand til andre lande (1901) Dansk udviklingsbistands overordnede udvikling, valg af programsamarbejdslande, Øststøtte, 1% normen. Danske NGOs udviklingsindsats. Dansk nødhjælp og katastrofebistand til f.eks. et konkret afrikansk land kodes under landet. Det samme gælder, hvis det kommer fra en NGO. 1903: Situationen i Nordamerika (USA og Canada) (1916) 1904: Situationen i Sovjet og Østeuropa, inkl. ex-jugoslavien (1908, 1909). 1905: Situationen i Vesteuropa inkl. Norden (1913) 1906 Situationen i Mellemøsten inkl. Tyrkiet, Iran, Irak, Golfen og Nordafrika (1920) 1907: Situationen i Afrika (1911, 1912) 1908: Situationen i Central og Mellemamerika (1914) 1909: Situationen i Asien (1919) inkl. Pakistan, Afghanistan, Japan, Australien, New Zealand og Indien 1910: Situationen i Kina (1907) 1911 Øst-Vest konflikten (1605): Det generelle forhold mellem USA og Sovjet, topmøder mellem dem, bilaterale forbindelser mellem DDR og BRD. Nedrustningsaftaler. Fortsættelsen af Øst-Vest konflikten efter murens fald kode også her, dvs. partnerskab for fred, NATOs udvidelse mod øst etc.

15 Fokuseres der specifikt på den ene sides, kodes der under den. Afhoppere fra DDR kodes således Fokuseres der specifikt på DK kodes under f.eks eller 200 (danskeres arbejde for fremmede magter. 20: EU (1910) 2000: Alle indslag om emnet Folkeafstemninger, EU-parlamentsvalg, Øst-udvidelse, svindel i kommissionen, EU parlamentarikernes skatteforhold, EU's kompetence på det udenrigspolitiske område etc. Dansk forhandlingsstrategi ved EU topmøder, EU-forfatningstraktat, EU-topmøder, EU's udenrigspolitiske kompetence Alle indslag, der handler om EU substantielt, dvs. ikke EU i forhold til et policyområde,. Så vidt muligt kodes der under et substantielt policy områder, da EU fanges af en variabel. Hvis det er i forhold til en konkret konflikt kodes konflikten. Vestunion og forhold til NATO under : Grønland of Færøerne (2105) 2100: Alle indslag om emnet Alle indslag vedr. de to lande og så generelt om rigsfællesskabet Indslag vedr. amerikanske baser på Grønland skal kodes under 1701 (Dansk sikkerhedspolitik) medmindre det går på konsekvenser for Grønland selv. Kongelige besøg kodes også : Den offentlige sektor generelt 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2030, 2200: Alle indslag om emnet Generelle spørgsmål vedr. den offentlige sektor, dvs. ikke relateret til et konkret policyområde, Forvaltningens effektivitet, spørgsmål vedr. de offentligt ansatte generelt, offentlige indkøb, udlicitering og privatisering (generelt), offentlige bygninger og ejendomme, offentlige IT projekter

16 Spørgsmål vedr. løn mm i konkrete sektorer kodes under disse. Lærernes arbejds- og overenskomstforhold kodes således under 801 Spørgsmål vedr. Told og Skat er 104 Udlicitering på et konkret område kodes under dette, f.eks hvis ældrepleje De offentlige udgifter er : Forholdet mellem central og lokalt niveau, herunder regionalpolitik og lokal politik (1404, 1405, 2016) 2300: Alle indslag om emnet Statens kontrol med amter og kommuner (tilsyn), kommunalreform, kommunalvalg, kommunalpolitik, regional udvikling, det skæve Danmark. De økonomiske forhandlinger mellem stat og kommuner hører under 103 og det samme gør statslige indgreb i den kommunale økonomi. Statslige indgreb i forhold til et konkret policyområde f.eks. sundhed kodes under området. 24: Politik generelt (2010, 2011, 2012) 2400 Alle indslag om emnet Folketingsvalg, meningsmålinger, mulige regeringskonstellationer, forholdet mellem regering og opposition, blokpolitik, magtudredningen, interne konflikter i partier (hvis de ikke kan relateres til policy), formandsopgør i S, partisplittelser, opstilling af nye partier, spindoktorer og politiske rådgivere, muligheden for et valg, rigsretssager Kommunalvalg er 2300, de landspolitiske implikationer dog 2400 Der skal så vidt muligt kodes under policy kategorier, hvis en sådan fremgår af indslaget 25: Kongehuset (2099) 2500 Alle indslag om emnet

17 Kongelige skilsmisser, bryllupper, barnedåb, kronprinsens damebekendtskaber, dronningens dårlige knæ, prins Henriks utilfredshed med egen rolle, referat af dronningens nytårstale. 26: Diverse 2600: Alle indslag om emnet vejret, pollental, tipspræmier, sportsbegivenheder (live), efterlysninger, vejrbegivenheder, reklame for ugemagasinet refleks, live fra koncerter, skuespil etc.

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0 Carlsberg -30 Lundbeck -40 Novo Nordisk -40 Finansieringsomkostningerne i erhvervslivet øges, fordi bankerne sætter udlånsrenten op. Carlsberg +50 Danske Bank +50 Novo Nordisk +50 Top Danmark +50 De første

Læs mere

Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe

Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning

Læs mere

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT

2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 20. august 2013 2,9 MILLIONER PERSONER ER ENTEN PÅ OVERFØRSELSINDKOMST ELLER OFFENTLIGT ANSAT I 2013 udgør antallet af personer på overførselsindkomst

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Uddannelse af indsatte i Kriminalforsorgen Konference, Nyborg Strand, 21. juni, 2010 Marginaliserede unge og voksne Leif Emil Hansen, RUC Hvad er marginalisering? marginalisering er begreb for en bevægelsesretning

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast

EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre. Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast EUX-GRUPPEN Det Radikale Venstre Program til Europa-Parlamentsvalg 2004 Udkast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Det Radikale Venstre

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Dansk Facilities Management netværk. Renholdsworkshop 28. november 2006. HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen Dansk Facilities Management netværk Renholdsworkshop 28. november 2006 HTS-A Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen 1 HTS A - historisk i korte træk 1917 - dannelsen af Sammenslutningen af Havne- og Købmandsorganisation

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Sverige har anvist en vej ud af krisen

Sverige har anvist en vej ud af krisen Dansk Industri Analysepapir, dec. 0 Sverige har anvist en vej ud af krisen Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og konsulent Claus Aastrup Seidelin, clas@di.dk Sverige har med de beslutninger,

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål

SAMFUNDSFORSTÅELSE. Læringsmål SAMFUNDSFORSTÅELSE Formål Undervisningen vil give dig viden og et vist kendskab til danske samfundsforhold. Et kendskab der åbner op for deltagelse i den demokratiske debat, samt udvikler en grad af selvstændighed

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner

Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner Plenumdebat 1 Europa og de danske kommuner torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Indlæg på Kommunaløkonomisk Forum Per Callesen,

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere