Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser. Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik"

Transkript

1 Udkast til kodebog for indholdet af radioaviser Dansk politik: Fra klassepolitik til mediepolitik Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af radioavis indslag. Kodebogen er en udformet så kategorierne kan matches med indholdskodningen af folketingsaktiviteter, se kodebog for dette på Generelle principper for kodning 1) Alle indslag skal kodes i én kategori. 2) Hvis et indslag hovedsageligt berører en kategori, men også har forbindelse til en anden, skal det kodes under den kategori, den hovedsageligt vedrører. 3) Hvis man mener, at to kategorier er lige gode, skal man kode i den laveste kategori, hvis der er tale om to kategorier fra forskellige hovedgrupper, og i 00 kategorien hvis der er tale om to kategorier fra samme hovedgruppe. 4) Hovedformålet med kodningen er at bestemme policy eller emne indholdet af indslaget. En demonstration eller en politisk forhandling skal således kodes forskelligt alt afhængigt af om den relaterer sig til økonomisk politik eller miljøpolitik 5) Kategori 26 skal kun bruges til de indslag, der direkte er nævnt. Ellers skal emne kategorierne bruges også selvom der ikke umiddelbart er noget politisk over indslaget. En undvegen fange skal kodes under retspolitik, åbningen af en bro under trafik, begivenheder i erhvervslivet under erhverv etc. Vi er interesseret i, hvilke emner der tages op. Politiske aktørers rolle i dem er noget andet. 6) Kategori 24 om politik generelt er en nød kategori, som skal indfange indslag om politiske begivenheder, som ikke kan henføres til et emne. Det kan være en regeringsdannelse, stemningen på et landsmøde, tonen mellem regering og opposition, muligheden for et valg etc. Hvis det i stedet drejer sig om regeringens situation i forhold til en efterlønsreform, eller behandlingen af EU på SFs landsmøde skal det kodes under det. 7) Der er særskilte bemærkninger til brugen af de udenrigspolitiske kategorier. 8) Indslag om administrativ behandling skal som udgangspunkt kodes under policy indhold. Dog skal de kodes under 24, hvis og når de bliver til sager om ministeransvar, krav om regeringens afgang etc. som f.eks. tamilsagen. Et indslag om et ministerium, vil således som udgangspunkt skulle kodes efter policyområde. Uro blandt embedsmændene i Udenrigsministeriet skal f.eks. kodes under ) Der dukker af og til sager som Muhammed-krisen eller Rusdhie sagen op. Dette er komplekse sager, som dækker en række forskellige emner. Hvert enkelt indslag skal kodes efter, hvad det handler om. Muhammed-sagen vil f.eks. skulle kodes under 200 ytringsfrihed, 1901 dansk udenrigspolitik og evt. flere. Det er indholdet af det konkrete indslag, der bestemmer koden. I resummet er det så vigtigt, at man nævner Muhammedkrisen eller Rushdie sagen, da man så ved hjælp af stikordssøgning kan finde alle indslag om emnet.

2 Tal i parentes referer til indholdskodebogen til Folketingsaktiviteter. 1 Makroøkonomi (100, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 199, 1800, 1802, , 1807, 1808, 1899, 1906, 2001) 100: Generelle spørgsmål, andet og flere underkategorier (100, 199). : dansk økonomi generelt 101: Inflation, renter og pengepolitik (101, 104 og 110) : Inflationsbekæmpelse, inflationsniveauet i Danmark ift. samhandelslande, forbrugerprisindekset, prisstigninger på grund af momsforhøjelsen, udviklingen i den langfristede danske obligationsrente, rentespændet mellem Danmark og f.eks. Euro-området, ekspansiv eller kontraktiv pengepolitik, Nationalbankens valutabeholdning, diskontoen. Forhold direkte mellem Nationalbanken og banker, f.eks. Nationalbankens regulering af bankerne, hører hjemme under Indslag om renteniveauets betydning for dansk økonomi hører hjemme under : Arbejdsløshed og beskæftigelse (103). Hvordan ledigheden kan bekæmpes, beskæftigelsen øges, diskussion af arbejdsløshedsstatistikken Hvis det drejer sig om ledighed og beskæftigelse for specifikke grupper skal det kodes under 700. Hvis der henvises til industrien eller den private eller offentlige sektor kodes : De offentlige udgifter, offentlige budgetter, økonomisk styring af kommunerne statsgælden og Finanslove (105, 2001) : Ekspansiv eller kontraktiv Finanspolitik, indslag spørgsmål vedr. Finansministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens ressort, statsbudgettets udvikling, finansiering af den offentlige gæld, størrelsen af den samlede offentlige gæld, om den offentlige gælds størrelse i forhold til BNP, hvorledes den offentlige gæld opgøres, hvordan indtægter og udgifter bogføres, generelle besparelser, diskussion af diverse partiers ændringsforslag til Finansloven, udgifterne til indkomstoverførsler, satsreguleringsloven, styring af amter og kommuners økonomi, kommuneforhandlinger, statslige indgreb i kommune og amtsskatterne 104: Skattepolitik og skattevæsenet (107, 2009) : Det samlede skattetryk, regler for fradrag, momsfritagelse og afskrivning, regler for momsinddragelse fra virksomheder, ændringer af f.eks. topskatten, indkomstskatten eller

3 selskabsskatten, nedsættelse af ekspertudvalg på skatteområdet, konsekvenser af skatteunddragelse ved f.eks. skattely, diverse partiers forslag til skattereform, hvilke poster der skal indgå i den skattepligtige indkomst, udlandsdanskeres skattesituation, tilbagebetaling af AMBI bidrag, udviklingen i det generelle afgiftsniveau, beskatning af kapitalgevinster, skattefri tillæg, Skatteministeriet og Told og Skat Skat på bestemte varer kodes som udgangspunkt under disse, og det samme gælder skatteforhold for specifikke grupper af virksomheder og lønmodtagere, der kodes under f.eks og 700. Beskatning af boliger kodes under Dog skal skat med stor fiskal betydning kodes her, dvs. tobak, alkohol, biler, benzin, slik og realrenteafgift på pensioner. 105: Betalingsbalance, eksportfremme, udenlandske investeringer i Danmark og omvendt, kronekurs, devalueringer, told og toldsatser samt konkurrenceevne (1803, , 1807 og 1808) : Handelsbalancen, og udvikling i eksport og import udviklingen i lønniveauet i Danmark ift. samhandelslande, udviklingen i betalingsbalancen, Danmarks konkurrenceevne, eksportfremmende tiltag, f.eks. skatteincitamenter, regulering af eksport, herunder restriktioner på højteknologisk eksport. Eksportkreditrådet, omfanget af investeringer i Danmark fra diverse lande, udviklingen i danske firmaers investeringer i udlandet samt spørgsmål om der f.eks. er tegn på at investeringer søger væk fra Danmark efter det danske nej til euroen, salg af danske virksomheder til udlandet og danske opkøb i udlandet. udviklingen i den danske import, restriktioner på import af diverse varer, herunder afgifter på importerede biler, toldregler i forbindelse med import, spørgsmål om grænsehandel og problemerne forbundet hermed, herunder spørgsmål om underskuddet i grænsehandlen ift. Tyskland, Danmarks udlandsgæld. Hvis der fokuseres på specifikke skatter/afgifter kodes 104 Told og Handelsspørgsmål der inddrager EU kodes 106 Landbrugseksport = : International økonomi: ( , 1906, 1899) Udviklingen i verdensøkonomien, G7/G8 møder, WTO forhandlinger (dog 602 hvis specifikt om landbruget). Økonomien i EU-landene. Handelsforholdene mellem EU og USA Verdensbanken, IMF, OECD, spørgsmål om de internationale finansmarkeder, verdensøkonomien, EU s økonomiske situation, det internationale aktiemarkeds udvikling, muligheden for at indføre en international Tobinskat, dollars udviklingen, EUROens udvikling. 2 Personlig og civile rettigheder (200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 299) 200: Alle indslag vedr. emnet

4 Ligestilling, ligeløn ytringsfrihed, diskrimination af alle grupper på nær flygtninge- og indvandrere, spørgsmål om stemmeret, fri abort, forsamlingsfrihed, beskyttelse af personoplysninger, samkøring og udlevering af registeroplysninger, CPR-nummer systemet, videoovervågning af offentlige pladser, aktindsigt, statsfjendtlige aktiviteter, danskeres arbejde for udenlandske efterretningstjenester, den private ejendomsret, ekspropriation, offentlighedsloven, beskyttelse mod overvågning, behandling af religiøse mindretal, dog 400, hvis det relaterer til flygtninge og indvandrere i Danmark. 3 Folkekirken (210) 300: Alle indslag vedr. emnet Folkekirken økonomi, fyring af præster, ny salmebog Behandlingen af andre trossamfund f.eks. deres ret til begravelse hører under Flygtninge og indvandrere (201, 230, 603) 400: alle indslag vedr. emnet : Integration, racisme, modersmålsundervisning, ghettoer, familiesammenføring, opholdstilladelse, udvisning, asylregler, om Danmark overholder international konventioner på området. 5 Sundhed ( , 1301) 500: All indslag vedr. emnet : Ventelister, medicinpriser, forholdene på hospitalerne, genoptræning, godkendelse af ny medicin og nye behandlinger, oplysningskampagner om AIDS, tilladelse til kunstig befrugtning af enlige, regulering af sundhedsvidenskabelig forskning, regulering af dyreforsøg inden for medicinsk forskning, uddannelse af læger, lægemangel, strejke hos sygeplejersker, narkotika (hvis det ikke relaterer sig til kriminaliteten), alkohol, og tobak (dog ikke skatte og afgifter), psykisk syges forhold, Ernæringsrådet, ernæringspolitik, forsknings i sundhed og medicin. 6 Landbrug fiskeri og fødevarer (400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 498, 499)

5 600: Generelt vedr. emnet andet samt flere emner (400) : Indslag vedr. Landsbrugs- og Fiskeriministeriet 601: Landbrugets forhold og regulering af erhvervet bredt forstået. (401, 402, 404, 405, 406, 498, 499). : EU's landsbrugsstøtteordninger, beskæftigelsen i landbruget, høsten, indtjening for svineavlere, dyrevelfærd, sygdomme hos dyr, resistente bakterier, fugleinfluenza og andre dyresygdomme. Landbrugseksport Landbrugets miljøproblemer kodes under Fødevarer (403) Levnedsmiddelkontrollen og kvaliteten af fødevarer (herunder fisk), herunder levnedsmiddelloven, ændringer i kontrollen samt brugerbetaling for kontrollen, regler for tilsætningsstoffer, giftstoffer, medicinrester, pesticidrester, hormoner og bakterieindhold i fødevarer, opbevaring, emballering og transport af fødevarer, sanitære forhold i fødevarebutikker, salg af genmodificerede fødevarer (GMO), regler for økologiske fødevarer, salmonella i fødevarer, hygiejne på slagterier. 603 Fiskeri (408) Regler for fiskekvoter, antal fiskedage, fiskestop, fiskerikontrol, forskellige typer fiskeri, fiskelicenser, fangstjournaler, kompensation til fiskerne for tabt fortjeneste, spørgsmål om bestanden af diverse fiskearter, trakasserier mellem diverse fiskerinationer, ulovlig aflytning af fiskernes mobiltelefoner, forskning indenfor fiskeriet, begrænsning af fiskeriet i landene omkring Danmark kodes også her, da det vedrører dansk fiskeri. Det samme gælder EU's regulering på området. Forliste fiskekuttere Spørgsmål om levnedsmiddelkontrol hører hjemme under3602, mens spørgsmål der både vedrører fiskeri og landbrug hører hjemme under 600. Maritime spørgsmål, f.eks. søfartslovgivningen hører hjemme under Arbejdsmarked (500:599) 700 Generelt vedr. emnet, andet samt flere emner (500, 503, 504, 505, 506, 508, 599)

6 Overenskomster, fagforeningsforhold, arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverorganisationer, løn og ansættelsesforhold, arbejdsmarkedspensioner, ATP, børnearbejde, ØD Arbejdsløsheden helt generelt skal kodes 103, men konkrete tiltag til bekæmpelse af den, f.eks. flaskehalsproblemer skal kodes her Hvis det handler om de offentligt ansattes løn og arbejdsvilkår kodes under 2200, eller den relevant substans kategori. Barselsorlov hører under 1403, men beskyttelse af gravide mod fyring er Arbejdsmiljø og arbejdsskadeerstatning, Arbejdsskadestyrelsen (501) Arbejdstilsyn, arbejdsskader, herunder indslag om arbejdsmiljøloven, udviklingen i arbejdsmiljøet, regelsæt om arbejdsmiljø i diverse jobsektorer, fastholdelse af danske arbejdsmiljøkrav over for udenlandske virksomheder, konkrete eksempler på dårligt arbejdsmiljø, kemiske stoffer i arbejdsmiljøet samt spørgsmål om udviklingen i arbejdsskader/ulykker, definition af et arbejdsskadebegreb, anmeldelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme, mulighed for erstatning i forbindelse med arbejdsskader, sikkerhedsnet for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende i tilfælde af arbejdsskade, sagsbehandling i arbejdsskadestyrelsen 702 Aktiv arbejdsmarkedspolitik, videre og efteruddannelse (502) Aktivering, jobtræning, VUC, AMU centre og AF systemet, herunder spørgsmål om servicejobaftalen, iværksætterordningen, langtidseffekt af aktiveringsindsats, retningslinjer for aktivering, aktiveringstilbud til arbejdsløse over 60 år, aktiveringstilbud uden indhold, lønniveau under jobtræning, optagelse på handelsskolerne korte efteruddannelseskurser, Uddannelsesydelse til ledige til HF, midler til VUC, AMU centrenes korte beskæftigelseskurser, arbejdsformidlingen, handlingsplaner, AF administrationen, spørgsmål om omskoling, Fleksjob. Orlovsordninger hører som udgangspunkt til her. Dog under 1403 hvis der er tale om orlov til børnepasning. (502) Lærer og praktikpladser i normale forløb kodes under Efterløn, overgangsydelse, delpension (507) Alle spørgsmål om ordningernes ydelser og reformer af dem. 704 Arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge(507).

7 : Udviklingen i dagpengesatsen, rådighedsregler, regler for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, begrebet "stå til rådighed for arbejdsmarkedet", arbejdsløshedsforsikring, Arbejdsmarkedets Ankenævn, langtidsarbejdsløse, regler for at modtage sygedagpenge, kontrol med omkostningerne til sygedagpenge, arbejdsgivernes misbrug af arbejdsløshedsunderstøttelse Her tænkes kun på selv ydelserne. Administrationen af a-kasser hører under 700 generelle arbejdsmarkedsforhold. 8 Uddannelse (600, 601, 602, 604, 606, 698, 699) 800: Generelle, andet og flere underkategorier (600, 604, ) herunder også erhvervsuddannelser, folkeundervisning, aftenskoler Regeringens uddannelsespolitik, uddannelsesniveauet i Danmark, herunder udviklingen ift. udlandet, Undervisningsministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under ministerens resort. Rapport fra det centrale uddannelsesråd, brugerindflydelse i uddannelsessektoren. Generelle spørgsmål om handelsskolerne kodes også her, idet de dækker både ungdoms-, faglige og videregående uddannelser. De faglige uddannelser og lærepladser. Aftenskoler, højskoler og Tvind (hvis det handler om indholdet af undervisningen og tilskud. Retssagen mod Tvind kodes under 1300 og spørgsmålet om Tvindlovens gyldighed under 2400). AMU kurser og videre og efteruddannelse er Folkeskolen (602, 606) Folkeskolen og dens kvalitet, evt. reform, sammensætning af fag, regler for eksamen, udviklingen af brug af vikarer, skolebestyrelsens kompetencer, antal skoledistrikter, skolenedlæggelser, antallet af danske friskoler, specialundervisning i Folkeskolen Modersmålsundervisning er 400 Skolefritidsordninger er Gymnasielle ungdomsuddannelser (602) Kvaliteten af ungdomsuddannelser, brugerbetaling for adgang til ungdomsuddannelser, adgangskrav til gymnasiale uddannelser, kvaliteten af gymnasiale uddannelser, gymnasiereform, forsøg med nye eksamensformer på HF og gymnasierne 803 Videregående uddannelser og SU (601)

8 Universiteterne, bevillinger til videregående uddannelser, oprettelsen af nye uddannelser, strukturering af uddannelserne, sikring af kvaliteten af undervisningsudbudet, regler vedr. optagelse, udviklingen i frafald, stopprøver, rusuge-introduktioner, sammensætning af bestyrelserne for universiteterne samt beføjelser til de respektive rektorer. Spørgsmål om regler for modtagelse af SU, herunder regler for tilbagebetaling af SU gæld og studielån. Spørgsmål om kollegier samt ungdomsboliger for studerende på videregående uddannelser. Spørgsmål om økonomiske vilkår for unge under uddannelse. Spørgsmål der specifikt vedr. sundhedsuddannelser hører under 500. Politiskolen og skolen for fængselsbetjente hører hjemme under hhv. 1300, mens hærens officers skole hører hjemme under Spørgsmål der udelukkende vedr. forskning hører dog hjemme under Spørgsmål om Danmarks Pædagogisk Universitet og Lærerhøjskolen er Kultur, sport og spil(607, 609, 1526) 900: Alle indslag vedr. emnet Offentlige udgifter til kultur, regnskaber i forbindelse med diverse kultursatsninger, aflønninger af statslige kulturmedarbejdere. Støtte til teatre, museer, kunstnere osv., folkeoplysning (hvis det ikke er undervisning, fordeling af tips og lottomidlerne, midler til kultursatsninger, Danmarks kulturarv, statens kunstfond. Bibliotekerne, spil i Danmark Direkte indslag fra sports- og kulturbegivenheder, som landskampe, Pavarotti koncert etc. kodes Ludomani er Miljø ( , 407, 1902, 2100, 2101, 2103, 2104, 2199) 1000: Miljøspørgsmål (700, , 798, 799, 407, 1902, 2101) Drikkevand, farlige stoffer, landbrugets miljøproblemer, affalds problemer, naturparker, Kyoto, drivhuseffekten, pesticider, genbrug, luftforurening, kystsikring, havmiljø, beskyttelse af dyr og planter (dog ikke landbrugsdyr), skovenes forhold, udvikling og forsknings inden for miljø. Internationale miljøspørgsmål, olieforurening af kysterne, fredningssager. Forsvarets miljøproblemer kodes 1700 En miljøbegivenhed i et andet land kodes under dette land

9 1001: Plan og ressourcespørgsmål (712, 2100, 2103, 2104, 2199) By- og landzonelov, lokalplaner, regulering af sommerhusbeboelse, storcentre, nabohøringer f.eks. i forbindelse med nybyggeri, sikring af dansk jord til danske borgere, placering af vindmøller, udnyttelse af danske ressourcer (dog ikke energi). 11 Energi ( ) 1100: Alle indslag vedr. emnet Atomkraft, olieudvinding, olieprisen, el-forsyning, varmeforsyning, naturgas, kul, vedvarende energi, energibesparelse. Atomkraftværker kodes her, hvis de er en trussel for DK som Barsebäck, ellers under det respektive land. Norges olieeventyr kodes under Norge, mens olieprisen generelt kodes her det samme gælder olieselskabernes vilkår f.eks. skatteforhold. Vindmølleenergi og vindmøllebranchen kodes her. 12 Trafik og infrastruktur (1000, 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1010, 1098, 1099, 2003, 2104) 1200: Alle indslag vedr. emnet Veje, kollektiv trafik, trafiksikkerhed, luftfart, jernbaner, broer, havne, færdselsloven (medmindre der er tale om forseelser, der straffes efter straffeloven), bilers sikkerhed. SAS kodes her medmindre der er tale om spørgsmål vedr. konkurrencelovgivningen, så kodes Postvæsenet. Strejker er som udgangspunkt : Rets og justitsspørgsmål (1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1211, 1209, 1299) 1300: Alle indslag om emnet : Politiet, fængsler, domstole, kriminalitet, kriminalitets forebyggelse, vold, forbrydelser, våbenkontrol, Christiania, økonomisk kriminalitet, narkotika kriminalitet, statsamterne, våbenkontrol Mht. retssager og sager, der muligvis handler om kriminalitet, benyttes følgende principper:

10 1) Det er kun straffesager, der hører under En retssag om TDCs ejerforhold er 1600 og en retssag om EU er Grundlovsstridig er 2000 og en retssag om miljøforhold omkring Storebæltsbroen er ) Hvis der er tale om sager, der muligvis handler om noget kriminelt, skal de kun kodes 1300, hvis domstole eller politi optræder i indslagene. Nordisk Fjer sagen hører således under 1600 medmindre politi eller retsvæsen kommer ind i sagen, hvorefter den handler om økonomisk kriminalitet og dermed ) Hvis dommere fungerer i en ikke domstolssammenhæng, f.eks. som formand for en politisk undersøgelse, kodes efter sagens policy substans. Retlige undersøgelser, dvs. politiske undersøgelsesdomstole med en dommer som formand skal også kodes under relevant policy kategori. Dog skal Rigsretten kodes Dette samme gælder en generel diskussion om disse undersøgelser. 14: Social og familiespørgsmål 1208, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1308, 1399, 1408, : Generelle, andet og flere underkategorier (1300, 1302, 1304, 1305, 1399, 1409) Andre pensionsordninger en folke- og førtidspension skal ikke kodesunder 14. Arbejdsmarkedspensioner og ATP er 700 mens private pensioner er 1600 Kontanthjælp, fattigdom, social ulighed, velfærdsstatens generelle udvikling, tvangsfjernelse, hjælp til handicappede frivilligt socialt arbejde, hjemløse, førtidspension 1401: Ældrepleje og ældres boligforhold (1303, 1408) Ældrepleje, hjemmehjælp, plejehjem, ældreboliger, indefrysning af ældres ejendomsskatter, boligydelse. 1402: Folkepension og andre tilskud til ældre (1303) Folkepensionens satser, ældrechecken, ældre tilskud til briller, mimrekort Boligrelaterede tilskud er Børnefamilier, familiepolitik og børns vilkår (1208, 1308) Forholdene i børnehaver, vuggestuer, dagplejen, skolefritidsordninger, barselsorlov og børnetilskud/penge, pasnings- og børneorlov, vold i hjemmet, incest, forældres kidnapning af deres

11 børn, tvangsfjernelser, konsekvenser af skilsmisser, børnehjem, forebyggelse af ensomhed blandt teenagere, børnetilskud, adoption, børns vilkår generelt 15: Bolig (1400, 1401, 1403, 1406, 1411, 1499) 1500: Alle indslag om emnet Den almennyttige boligsektor, private udlejningsmarked, ejerboligmarkedet, ejendomsbeskatning, andelsboliger, boligtilskud, boligmangel, byggesjusk, by og bolig udvikling, byfornyelse. Hjemløse er 1400 De ældre boligforhold er 1401 Boligforhold på landet er : Erhvervs- og forbrugeremner ( , 1500, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507, 1520, 1521, 1522, 1524, 1525, 1599) 1600: Alle indslag om emnet Erhvervslivets generelle, forhold i bestemte sektorer, regulering og tilskud, konkurrenceforhold, forbrugerpolitik, konkurs, betalingssystemer, copyright, patenter, turisme, virksomhedsregnskaber, forhold vedr. den finansielle sektor, forhold til søs herunder sikkerhed og rederibranchen. Skibsværfter Indslag vedr. Landsbruget kodes 601 Indslag vedr. om eksport, udenlandske investeringer, told kodes 105 Indslag om offentlige trafikselskaber som SAS, DSB Scanlines mm. kodes 1200 medmindre det handler om konkurrence forhold hvor der kodes : Forsvars, sikkerhed, katastrofer og beredskab(1523, 1600, 1602, 1603, 1604, , 1620, 1698, 1699) 1700: Forsvarspolitik generelt (1600, 1604, 1606, 1608, 1610, 1611, 1612, 1614, 1615, 1616, 1617, 1620, 1698, 1699) :

12 Kaserner, forsvarets personel, våben og materiel indkøb, forsvarsforlig, hjemmeværnet, forsvarets miljøproblemer, salg af våben til andre lande, våbenindustri, krigsrelateret civilforsvar såsom beskyttelsesrum i tilfælde af et atom angreb, civilansatte i forsvaret 1701: Dansk sikkerhedspolitik (1602 og 1603): Danmarks forhold til NATO og udviklingen i NATO, Norden som atomvåbenfrizone, spionage og militær efterretningsvirksomhed, trusler mod Danmark, Vestunionens rolle og relation til NATO Dansk deltagelse i fredsbevarende operationer herunder Irakkrigen og Kosovo er : Katastrofer, ulykker, civilforsvar, civilt beredskab (1523) Civilforsvarets udvikling, Seest ulykken, stormen i 1999, Vejrudsigter i forbindelse med storme etc. kodes Det samme gælder trafikmeldinger. Konsekvenser af stormen for skovbrug og evt. støtte kodes 1600 Olieforurening af kysterne kodes : Forskning, teknologi, IT, telekommunikation og massemedier ( ) 1800: Alle indslag om emnet undtagen om massemedier og pressen ( , ) Indslag vedr. forskning (dog ikke medicinsk), samspil mellem forskning og erhvervsliv, telekommunikation, regulering af telemarkedet, mobiltelefoner, satellitter, rumfart, IT og computerudvikling, år 2000 problemet Generelle spørgsmål om universiteter og andre højere læreranstalter er 803. Forskning i specifikke områder som miljø eller uddannelse kodes der. Spørgsmål om ret til aflytning af telefoner kodes : Massemedier og pressen (1707). Pressens forhold, politisk styring af DR, privatisering af TV2

13 Indslag hvor massemedier er ganske almindelige virksomheder kodes ikke her. Avisbudes vilkår er således : Udenrigsspørgsmål og forholdene i andre lande (1605, , 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1919, 1920, 1925, 1926, 1927, 1929 og 1999) Om disse kategorier: 1) Et lands politik i forhold til et andet land skal kodes efter det sidste. USA i Irak skal som udgangspunkt kodes 1906, dog 1903, hvis det går på konsekvenser for præsidentens meningsmålinger, dvs. noget der foregår hjemme. Er der tale om et bilateralt mødes mellem 2 lande kodes der Dog hører Øst-Vest møder hjemme under ) Er DK involveret skal der dog som udgangspunkt kodes 1901, f.eks. Danmarks forhold til Sovjet eller danske soldaters indsats i Irak. Er danske soldater ikke nævnt skal der kodes efter landet f.eks. Irak. 3) Indslag om begivenheder i andre lande med klare konsekvenser for Danmark skal kodes under indenrigspolitiske emner. Det gælder f.eks. indslag om Barsebäck, der hører under energi, eller de svenske overvejelser om Øresundsbroen, der skal kodes under miljø eller trafik 4) Hvis indslag handler om både Danmark og andre lande skal det som udgangspunkt kodes under den relevante indenlandske kategori. F.eks. skal et indslag om sammenligning af det danske og franske sundhedsvæsen kodes under sundhed. Det samme gælder for et spørgsmål om forholdene EU landene, hvis det også indbefatter DK 5) EU-behandling af et emne skal som udgangspunkt kodes under emnet samt kodes 1 under EU variablen. 6) 1701 dækker emner med direkte sikkerhedspolitisk relevans for Danmark, f.eks. NATOs dobbeltbeslutning eller Vestunionens forhld til NATO 7) 2000 dækker indslag, som har EU selv som emne. Det kan være folkeafstemninger, EUparlamentsvalg, Øst-udvidelse, svindel i kommissionen, EU parlamentarikernes skatteforhold, EU's kompetence på det udenrigspolitiske område etc. 8) EU eller EU-landenes holdning til en konflikt skal kodes under konflikten f.eks hvis Ex-Jugoslavien samt 1 i EU variablen. Hvis EU giver udviklingsbistand til et konkret land eller områder, kodes der efter dette. Hvis det er helt generelt om EU's udviklingspolitik, så ) Udviklingen i den internationale økonomi og internationale økonomiske organisationer kodes ) Internationale miljøspørgsmål kodes 1000, men en miljøbegivenhed i et land kodes efter landet. 1900; Generelt, andet, flere underkategorier: (1905, 1915, 1925, 1926, 1927) Møde mellem Sovjet og Japan, Topmøde mellem EU og Asien, udviklingen i den 3. verden (hvis det er bredere end økonomi), befolkningstopmøder, FN, international terrorisme helt generet, menneskerettighedssituationen i verden

14 FNs krigsforbryderdomstole kodes under de respektive lande, f.eks. Jugoslavien (1904) eller Rwanda (1907) Dansk udenrigspolitik, den danske udenrigstjeneste og forholdet til andre lande (1900, 1619, 1929, 1999). Danmarks forhold til Tyrkiet, hvis landet tilbageholder en dansk statsborger. Danske gidsler i Irak, Danmarks deltagelse i Irak krigen, fredsbevarende operationer, den danske udenrigstjenestes udvikling(danida kodes 1902), dansk udenrigspolitik generelt. Udleveringen af udenlandske statsborgere. Danskere i syslesvig 1902 Dansk U-landshjælp og bistand til andre lande (1901) Dansk udviklingsbistands overordnede udvikling, valg af programsamarbejdslande, Øststøtte, 1% normen. Danske NGOs udviklingsindsats. Dansk nødhjælp og katastrofebistand til f.eks. et konkret afrikansk land kodes under landet. Det samme gælder, hvis det kommer fra en NGO. 1903: Situationen i Nordamerika (USA og Canada) (1916) 1904: Situationen i Sovjet og Østeuropa, inkl. ex-jugoslavien (1908, 1909). 1905: Situationen i Vesteuropa inkl. Norden (1913) 1906 Situationen i Mellemøsten inkl. Tyrkiet, Iran, Irak, Golfen og Nordafrika (1920) 1907: Situationen i Afrika (1911, 1912) 1908: Situationen i Central og Mellemamerika (1914) 1909: Situationen i Asien (1919) inkl. Pakistan, Afghanistan, Japan, Australien, New Zealand og Indien 1910: Situationen i Kina (1907) 1911 Øst-Vest konflikten (1605): Det generelle forhold mellem USA og Sovjet, topmøder mellem dem, bilaterale forbindelser mellem DDR og BRD. Nedrustningsaftaler. Fortsættelsen af Øst-Vest konflikten efter murens fald kode også her, dvs. partnerskab for fred, NATOs udvidelse mod øst etc.

15 Fokuseres der specifikt på den ene sides, kodes der under den. Afhoppere fra DDR kodes således Fokuseres der specifikt på DK kodes under f.eks eller 200 (danskeres arbejde for fremmede magter. 20: EU (1910) 2000: Alle indslag om emnet Folkeafstemninger, EU-parlamentsvalg, Øst-udvidelse, svindel i kommissionen, EU parlamentarikernes skatteforhold, EU's kompetence på det udenrigspolitiske område etc. Dansk forhandlingsstrategi ved EU topmøder, EU-forfatningstraktat, EU-topmøder, EU's udenrigspolitiske kompetence Alle indslag, der handler om EU substantielt, dvs. ikke EU i forhold til et policyområde,. Så vidt muligt kodes der under et substantielt policy områder, da EU fanges af en variabel. Hvis det er i forhold til en konkret konflikt kodes konflikten. Vestunion og forhold til NATO under : Grønland of Færøerne (2105) 2100: Alle indslag om emnet Alle indslag vedr. de to lande og så generelt om rigsfællesskabet Indslag vedr. amerikanske baser på Grønland skal kodes under 1701 (Dansk sikkerhedspolitik) medmindre det går på konsekvenser for Grønland selv. Kongelige besøg kodes også : Den offentlige sektor generelt 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2015, 2030, 2200: Alle indslag om emnet Generelle spørgsmål vedr. den offentlige sektor, dvs. ikke relateret til et konkret policyområde, Forvaltningens effektivitet, spørgsmål vedr. de offentligt ansatte generelt, offentlige indkøb, udlicitering og privatisering (generelt), offentlige bygninger og ejendomme, offentlige IT projekter

16 Spørgsmål vedr. løn mm i konkrete sektorer kodes under disse. Lærernes arbejds- og overenskomstforhold kodes således under 801 Spørgsmål vedr. Told og Skat er 104 Udlicitering på et konkret område kodes under dette, f.eks hvis ældrepleje De offentlige udgifter er : Forholdet mellem central og lokalt niveau, herunder regionalpolitik og lokal politik (1404, 1405, 2016) 2300: Alle indslag om emnet Statens kontrol med amter og kommuner (tilsyn), kommunalreform, kommunalvalg, kommunalpolitik, regional udvikling, det skæve Danmark. De økonomiske forhandlinger mellem stat og kommuner hører under 103 og det samme gør statslige indgreb i den kommunale økonomi. Statslige indgreb i forhold til et konkret policyområde f.eks. sundhed kodes under området. 24: Politik generelt (2010, 2011, 2012) 2400 Alle indslag om emnet Folketingsvalg, meningsmålinger, mulige regeringskonstellationer, forholdet mellem regering og opposition, blokpolitik, magtudredningen, interne konflikter i partier (hvis de ikke kan relateres til policy), formandsopgør i S, partisplittelser, opstilling af nye partier, spindoktorer og politiske rådgivere, muligheden for et valg, rigsretssager Kommunalvalg er 2300, de landspolitiske implikationer dog 2400 Der skal så vidt muligt kodes under policy kategorier, hvis en sådan fremgår af indslaget 25: Kongehuset (2099) 2500 Alle indslag om emnet

17 Kongelige skilsmisser, bryllupper, barnedåb, kronprinsens damebekendtskaber, dronningens dårlige knæ, prins Henriks utilfredshed med egen rolle, referat af dronningens nytårstale. 26: Diverse 2600: Alle indslag om emnet vejret, pollental, tipspræmier, sportsbegivenheder (live), efterlysninger, vejrbegivenheder, reklame for ugemagasinet refleks, live fra koncerter, skuespil etc.

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003

Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodebog for Radioaviser (1200 +1830) 1984-2003 Kodeenheden er et indslag Kodning sker på baggrund af oversigtsrapporter Hvis lottotal, nyhedsoversigter, vejret, etc., ikke har et nummer, skal det ikke

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001, august 2000 #$% %% &'$% %( ( )*+,---. /0 1/ 2 & 32 411

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder

Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Kodebog, Forespørgselsdebatter Agenda Setting, Party Competition and Public Policy Andre variable end indholdskoder Var 1: Identifikationsnummer. Hvert spørgsmål har et præcist nummer i den samlede database.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

Spørgeskema til danske interesseorganisationer

Spørgeskema til danske interesseorganisationer Spørgeskema til danske interesseorganisationer 1. Hvad er organisationens navn? 2. Arbejder organisationen for at påvirke de følgende forhold? I høj grad I nogen grad Lidt Slet ikke Befolkningens holdninger.

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage 4. december 2001 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse Regeringen har med regeringsgrundlaget Vækst, velfærd fornyelse fremlagt et omfattende arbejdsprogram for den nye regering.

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Tabel 1: Økonomi- og Indenrigsministeriet departements kontorer og opgaver

Tabel 1: Økonomi- og Indenrigsministeriet departements kontorer og opgaver Kommunaludvalget 2011-12 KOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Bilag 2 Oversigt over er og opgaver i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement, styrelser og institutioner efter ressortomlægningen

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL TAG-HJEM OPGAVE, LYNPRØVE, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK Termer SÅ Statistisk Årbog 2004, Danmarks Statistik

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven 2009/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-311-0034 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Indfødsretsprøven af 2015

Indfødsretsprøven af 2015 Indfødsretsprøven af 2015 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 7. juni 2017 kl. 13.00-13.45 Indfødsretsprøven af 2015

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0

Danske Bank +50. Novo Nordisk +50. Top Danmark 0 Carlsberg -30 Lundbeck -40 Novo Nordisk -40 Finansieringsomkostningerne i erhvervslivet øges, fordi bankerne sætter udlånsrenten op. Carlsberg +50 Danske Bank +50 Novo Nordisk +50 Top Danmark +50 De første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse

Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Årsplan i samfundsfag for 9. klasse Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler en lyst og en evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og aktiv medleven i

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe

Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Kodebog for indholdskategorier til alle typer af parlamentariske aktiviteter Party Competition, Agenda-setting and Public Policies in Western Europe Indledning Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark?

Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? Sociale udgifter på tværs af OECD-lande hvor ligger Danmark? 9. oktober 2017 I den hjemlige debat kan man godt få indtryk af, at Danmarks sociale udgifter er verdens absolut højeste. En ny opgørelse af

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8.

Er du mand eller kvinde? Mand ,5. Kvinde ,5. I alt ,0. Hvad er din alder? år ,8. Er du mand eller kvinde? Mand 645 50,5 Kvinde 635 49,5 Hvad er din alder? 16-29 år 144 23,8 30-59 år 676 52,4 60 år eller derover 460 23,8 Hvilken region er du bosat i? Hovedstaden inkl. Bornholm 378 28,7

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed

Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Køn vikler sig ind i alt om køn og global bæredygtighed Inge Henningsen og Dorte Marie Søndergaard Rødding Højskole. 8. marts 2017 Verdensmål 5 Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013, skoleåret 2012-2013. Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål.

Målbare mål. Ikke målbare mål. Fig. 14.1 De samfundsøkonomiske mål. De samfundsøkonomiske mål Økonomisk vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn til

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin

Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Tyskland lokomotiv for vækst i Europa og dansk eksport 6. oktober 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik EU s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Indledning Du læser hermed Radikal Ungdoms bud på EU s fremtidige fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. EU skal være en civil supermagt. EU s udenrigs- og sikkerhedspolitik

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse

ESS Den europæiske samfundsundersøgelse September 2004 Kære Interviewere på denne undersøgelse ESS Den europæiske samfundsundersøgelse (us. nr. 5599) Nu er vi klar til at sætte 2. runde af denne undersøgelse i værk. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET

BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET BILAG 1 - ANALYSE AF INDBERETNINGSBLANKETTER FOR ERHVERVSLIVET Der er gennemført en analyse af den branchemæssige relevans af de nuværende indberetningsblanketter, der er samlet på Virk.dk. Formålet med

Læs mere

Note 8. Den offentlige saldo

Note 8. Den offentlige saldo Samfundsbeskrivelse B Forår 1 Hold 3 Note 8. Den offentlige saldo 8.1 Motivation Offentlige saldo: Balancen som resulterer fra de offentlige udgifter og indtægter Offentlig saldo = offentlige indtægter

Læs mere