Budgetbilag. Forslag til budget Nr Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning"

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Forslag til budget Indledning Budgetbilag Finanskrisen har ramt den offentlige sektor hårdt. I foråret kunne det konstateres, at Ballerup Kommune ville stå overfor betydelige udfordringer. Økonomiudvalget besluttede i marts, at der skulle opstilles et prioriteringskatalog, og i forbindelse med udgiftsredegørelsen i april blev der truffet beslutning om at forhøje prioriteringskataloget til 150 mio. kr. Forud for aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik Regeringen og Dansk Folkeparti Genopretningsaftalen for dansk økonomi. Med genopretningsaftalen øges kravene til effektivisering i kommunerne og til strammere økonomistyring. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret den 18. juni 2010 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen samt hovedlinjerne i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for På budgetseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen forslagene til prioriteringer og tilpasninger, og partierne enedes om at gennemføre besparelser på i alt 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i En liste over de konkrete spareforslag samt partiernes aftale vedlægges som bilag. Efter budgetseminaret er virkningen af aftalen blevet konkretiseret, og samtidig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsreguleringen for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.

2 På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for 2009, lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligning. Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. Udgangspunktet for arbejdet med budgetforslaget har været den vedtagne budgetstrategi herunder Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for 2011 : at overskuddet på de løbende poster i budgettet for i gennemsnit udgør 150 mio. kr. årligt, at merudgifter, der ikke kompenseres via kommuneaftalen, skal neutraliseres via tilpasninger på driftsbudgettet. På denne baggrund foreligger der nu et oplæg til Kommunalbestyrelsens førstebehandling. 2. Budgetforslaget, Resultatoversigt Budgetforslagets resultatoversigt fremgår af nedenstående tabel. Tekst/mio. kr Driftsvirksomhed: * Skattefinansierede område 2.978, , , ,5 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Løn- og prisregulering 0,0 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov og cirkulæreprogram 10,0 10,0 10,0 10,0 Driftsvirksomhed i alt 2.993, , , ,8 Renter mv. 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter , , , ,3 Overskud på de løbende poster -135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt -10,6-82,6-62,9-73,9 Side 2

3 Tekst/mio. kr Afdrag på lån 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring 47,2-26,8-14,0-21,4 Likvid beholdning Primo 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor -47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -723,5-714,8-708,9-703,8 I det følgende gives en kort redegørelse for budgetforslaget. Resultatoversigten viser, at der i 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 135,9 mio. kr. I budgetåret er planlagt med et nettoanlægsbudget på 125,3 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 10,6 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 47,2 mio. kr., så likviditeten ultimo 2011 er på 103,3 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 12,1 mio. kr. i 2011, således at der ultimo 2011 forventes en gæld på i alt 723,5 mio. kr. I de efterfølgende år forbedres budgettet i takt med, at tilpasningsplanen får fuld virkning. I perioden stiger overskuddet på de løbende poster, og i hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 161 mio. kr. Som følge af anlægsniveau på omkring 100 mio. kr. årligt, afdrag på lån m.v. forventes en likvid beholdning på 165 mio. kr. ved udgangen af I 2010 modtager Ballerup Kommune en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen i forbindelse med en klagesag kan risikere at skulle tilbagebetale på et senere tidspunkt. 3. Driftsbudgettet Driftsposterne i budgettet beror på de forudsætninger, der indgik i udgiftsredegørelsen og i 1. budgetopfølgning. I overensstemmelse med partiernes aftale er besparelserne på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014 indarbejdet i budgetforslaget, og endvidere er konsekvenserne af aftalen mellem Regeringen og KL samt nye skøn over pris- og lønudviklingen indarbejdet. Side 3

4 Derudover er der indarbejdet tekniske ændringer og tilpasninger på i alt 14,6 mio. kr. vedr. bl.a. flytning af udgifter (IT-investeringer) fra anlæg til drift. Endelig er der i budgetforslaget reserveret en pulje til nye merudgifter vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på 10 mio. kr. samt en udviklingspulje til afgrænsede projekter på 5 mio. kr. Formålet med udviklingspuljen er at iværksætte 1-2 årige afgrænsede projekter med henblik på at udvikle smartere og mere omkostningseffektiv opgavevaretagelse. 4. Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Efter indgåelse af den økonomiske aftale den 13. juni 2010 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsregulering for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. På baggrund af disse oplysninger er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i Kommunens udskrivningsgrundlag baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for I forlængelse heraf lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene forudsættes, at Kommunen ligeledes vælger statsgaranti. For en nærmere gennemgang henvises til budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010 om generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. 5. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse Udgangspunktet er det anlægsbudget og den låneoptagelse, der forelå ved 1. opfølgning i maj. Som følge af besparelserne på driftsbudgettet er der skabt et overskud på de løbende poster, så det har været muligt at neutralisere tilpasningskrav på anlægsbudgettet, jævnfør det senest vedtagne budget. De væsentligste ændringer er, at forventningerne til salg af jord nedjusteres i 2011 og 2012 med 65 mio. kr. samt at uspecificerede besparelser på 90 mio. kr. vedrørende 2011 og 2012 nulstilles. Herudover afsættes der 36 mio. kr. til nye anlægsprojekter i 2013 og Endvidere reduceres budgettet til vejvedligeholdelse med 2,3 mio. kr. årligt som konsekvens af besparelsen Omklassificering af kommuneveje til private fællesveje. Investeringer på anlæg vedr. IT (6,6 mio. kr.) og kunst (0,3 mio kr.) flyttes til drift. Endelig indarbejdes salg af grund til Måløv Rens og køb af grund i I aftalen mellem Regeringen og KL er der i 2011 etableret en lånepulje på 800 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Ballerup Kommune har søgt om andel i denne lånepulje. Låneoptagelsen i 2011 er i budgetforslaget på 35,6 mio. kr. Der henvises i øvrigt til planche 5-9 i det vedhæftede planchesæt. Side 4

5 6. Øvrige poster Under andre balanceforskydninger er der på baggrund af Kommunens nye boligprognose indarbejdet en opskrivning af Kommunens støtte (grundkapitalindskud) i Landsbyggefonden. Samtidig er der foretaget en tilpasning af budgettet vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter og Kommunens gæld til Forsyning Ballerup, nu da mellemværendet er endeligt opgjort. Herudover er budgetterne vedrørende renter og afdrag på Kommunens gæld ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau. 7. Sammenfatning og indstilling Inden 2. behandlingen af budgettet i oktober måned vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning blive revurderet, bl.a. med baggrund i nye selvangivelsesdata for Herudover vil årets 2. budgetopfølgning blive forelagt Kommunalbestyrelsen i september måned. Eventuelle afledte konsekvenser af denne opfølgning, herunder på anlæg, vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag. Med disse bemærkninger er udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning således et budgetoplæg, hvor der er skabt et passende overskud på de løbende poster. Dermed har det været muligt at neutralisere de tilpasningskrav på anlægsbudgettet, der var indarbejdet i budgetoverslaget i det senest vedtagne budget, så der fremadrettet er mulighed for at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og modernisering, der kan fremtidssikre de kommunale ejendomme. Effekten af spareplanen er stigende over budgetperioden. Mens det derfor er nødvendigt at trække på kassebeholdningen i 2011, sker der i en langsom likviditetsopbygning. Budgetforslaget giver dermed ikke plads til nye udgiftsdrivende beslutninger, uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for en stram økonomistyring på drift og anlæg i de kommende år. Bilag Planchesæt med resultatoversigt, betydende hovedposter og anlæg Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for Spareforslag og budgettilpasninger på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i Sammen med nærværende oplæg udsendes budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010, Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. Side 5

6 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 94,2 97,8 89,3 89,7 90,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 552,7 566,0 556,3 556,2 553,1 * Kultur- og Fritidsudvalget 141,0 134,8 134,7 134,6 134,4 * Socialudvalget 1.071, , , , ,1 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 423,7 417,9 419,8 421,5 422,5 * Økonomiudvalget 702,6 720,2 715,0 719,7 713,3 * Skattefinansierede område i alt 2.986, , , , ,5 Brugerfinansierede område 2,0-0,2-0,2-0,2-0,2 * Pris- og lønregulering 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. 10,0 10,0 10,0 10,0 lov- og cirkulærprogram Driftsvirksomhed i alt 2.988, , , , ,8 Renter mv. 14,1 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -444,4-596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter , , , , ,3 Overskud på de løbende poster -237,1-135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 241,8 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,5 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 242,2 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt 5,1-10,6-82,6-62,9-73,9 Afdrag på lån 47,7 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -153,5-35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 23,3 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring -77,4 47,2-26,8-14,0-21,4 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

7 TEKST/MIO KR Likvid beholdning Primo 73,1 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor 77,4-47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 150,5 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -629,8-735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor -105,8 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -735,6-723,5-714,8-708,9-703,8 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -9,3-6,8-6,3-6,1-6,4 Bevægelse 2,5 0,4 0,3-0,3-0,3 Ultimo -6,8-6,3-6,1-6,4-6,7 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

8 NR. 2 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Udviklingspulje til afgrænsede projekter Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Beskæftigelsestilskud * Øvrige ordninger GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

9 TEKST Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Renovation * Kommunale veje * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoleområdet * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Fritidsområder * Rådhus - ombygning - genhusning * Sundhedscenter og tandreguleringscenter * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

10 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 3 Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 1. oktober ,9 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 40,5 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -7,1 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -3,2 30,2 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 28,5 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 1. juli mindreudgift -53,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Sparekatalog -120,0 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0 - Anlæg 96,5 - Lånoptagelse 4,0 - Afdrag på lån 4,9 - Renter -1,7 - Balanceforskydninger 9,7 5,1 I alt - tilretninger 35,3 Nu forventet likviditetsændring 47,2 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

11 DRIFTSVIRKSOMHED 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Vedtaget driftsbudget ,8 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Teknik- og Miljøudvalget 3,3 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,8 - Socialudvalget 22,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,4 - Økonomiudvalget 7,7 40,4 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2011 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -2,1 - Skole- og uddannelsesudvalget 21,4 - Kultur- og Fritidsudvalget -6,6 - Socialudvalget -54,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -5,7 - Økonomiudvalget -7,9 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0-40,2 I alt - tilretninger 0,2 Nu forventet driftsbudget ,1 * Tallene er afrundede Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

12 ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) NR. 5 Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Overført fra anlæg til drift Administrativ tilpasning august Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Administrativ tilpasning august Tilretninger i øvrigt Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

13 ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) NR. 6 Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Overført fra anlæg til drift Administrativ tilpasning august Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

14 ANLÆGSBUDGETTET - HOVEDPOSTER (NETTO) NR. 7 TEKST Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Kommunale veje * heraf reduktion af vejvedl. jfr. spareplanen Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt Kulturelt område i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Plejecenter i Måløv Servicearealer i øvrigt Sundhedscenter Salg af ejendomme (netto), Rådhusombygningen Diverse køb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

15 SALG AF EJENDOMME (1.000 KR.) NR. 8 TEKST Egebjerggård Søndergård - etape Klakkebjerg - grundsalg Skolehaven 4-6 Sct. Jacobsvej 1, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Lautrupgård - salg af arealer Salg af grund i Måløv Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Borupvang 9 - matr.nr. 23 eq Ballerup By Ågerupvej 84 Diverse salg af jord Øvrige Nu forventet salgsindtægt Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

16 NR. 9 De væsentligste ændringer TEKST Reduktion af vejvedligeholdelsesbudgettet Salg af Ågerupvej 84 Salg af grund til Måløv Rens Køb af grund Neutralisering af diverse salg af jord Neutralisering af anlægspost i øvrigt Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Overført til drift: Kunst IT-genanskaffelser Realisering af IT-vision Væsentlige ændringer i alt Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

17

18

19 Sammenfatning - Prioriterings- og sparekatalog for budget Sammentælling af forslag på udvalg - efter budgetseminar den 18. juni 2010 Prisniveau 2010 i mio. kr. Ajourført 18. juni Dok.nr: Budget i 2014 BO11 Teknik & Miljøudvalget 3,7 12,5 12,5 12,5 94,2 Skole- og Uddannelsesudvalget 15,2 21,9 22,9 22,7 538,3 Kultur- og Fritidsudvalget 10,6 11,3 10,8 11,4 138,5 Socialudvalget 25,5 28,8 30,5 32, ,6 Sundhed & Forebyggelsesudvalget 13,0 13,4 13,4 13,4 416,2 Økonomiudvalget 61,1 74,7 79,9 90,9 738,0 Udvalg i alt 129,1 162,5 169,9 183, ,8 Modregning af sparekrav fra budget ,1-12,2-12,2-12,2 Prioriterings- og sparekatalog i alt 120,0 150,3 157,7 170,8

20 Sammentælling af forslag på rammer Ramme Budget i 2014 BO VVS-afdelingen 6, Fritidsområder mv. 0,2 0,2 0,2 0,2 15, Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 1, Trafik og infrastruktur 3,3 12,1 12,1 12,1 64, Renovation mv. -0, Øvrige miljøforanstaltninger mv. 0,1 0,1 0,1 0,1 6, Folkeskolen 5,4 10,7 10,7 10,7 295, Øvrige folkeskolevirksomhed 1,3 2,0 2,0 2,0 12, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4,8 5,3 6,2 6,0 154, Fritidshjem og fritidsordninger 3,7 4,0 4,0 4,0 75, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 1,2 1,2 1,2 1,4 35, Folkebiblioteker 3,0 3,0 3,0 3,0 33, Kulturel virksomhed 0,3 1,0 0,5 1,0 24, Klubber og byggelegepladser 6,1 6,1 6,1 6,1 44, Førtidspension 0,3 0,9 1,5 2,1 196, Forebyggelse/anbringelse af børn og unge 5,7 6,2 6,2 6,2 147, Dagtilbud til 0-5 årige 7,8 8,7 8,7 8,7 233, Pæd. psyk. Rådgivning 54, Tilbud til ældre pensionister 11,7 13,0 14,2 15,2 389, Boligstøtte 45, Øvrige sociale formål 1, Sundhed og forebyggelse 8,2 8,2 8,2 8,2 232, Tilbud til voksne med særlige behov 4,8 5,2 5,2 5,2 183, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1,6 1,6 1,6 1,6 262, Jordforsyning mv. 18, Den centrale administrative funktion 26,8 33,8 34,4 41,4 445, Politiske organer, valg 0,7 0,7 0,7 0,7 11,6 Tværg. 32,0 38,6 43,2 47,2 Rammer i alt 129,1 162,5 169,9 183, ,8 Modregning af sparekrav fra budget ,1-12,2-12,2-12,2 I alt 120,0 150,3 157,7 170,8

21 Prioriterings- og sparekatalog - Budget BILAG juni 2010 Forslag der besluttes gennemført Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) TMU Øget konkurrenceudsættelse grøn drift 0,20 0,20 0,20 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,20 TMU Udlicitering af drift af vandløb 0,05 0,05 0,05 0,05 TMU Nedklassifisering af kommuneveje 0,80 9,20 9,20 9,20 TMU Reduktion af græspleje langs større veje entreprise 1 0,20 0,20 0,20 0,20 TMU Øget konkurrenceudsættelse på drift af veje m.v. 0,10 1,00 1,00 1,00 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,90 TMU Optimering af den kollektive busdrift 1,30 1,70 1,70 1,70 TMU Gebyrfinansiering af rottebekæmpelse 0,11 0,11 0,11 0,11 SKU Ændre ressourceudmelding fra 200 til 199 skoledage 0,36 0,87 0,87 0,87 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer 3,40 8,15 8,15 8,15 SKU Bortfald af løntilskud til skolekantiner 1,64 1,64 1,64 1,64 SKU Kasperskolen helhedsskoletilbud 1,03 1,31 1,31 1,31 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og 0,29 specialafdelinger 0,70 0,70 0,70 SKU Ændret status på Lautrupgård 0,42 1,01 1,01 1,01 SKU Stram visitation i skoleåret 2010/11 2,45 SKU Demografi specialundervisningen 0,59 2,45 3,40 3,22 SKU Forældrebetaling elever i andre kommuner og Kasperskolen 0,48 0,48 0,48 0,48 SKU Ændret normering i specialfritidshjem 0,44 0,44 0,44 0,44 SKU Tilpasse niveau på Kasperskolen og OI 0,37 0,88 0,88 0,88 SKU Reduktion i enhedsnormering 3,20 3,20 3,20 3,20 SKU Kapacitetstilpasning BFO RU 0,53 0,79 0,79 0,79

22 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) KFU BFC Lundegården 0,18 KFU Aftenskoler, tilpasning til niveau 0,80 0,80 0,80 0,80 KFU Tilskud til børn og unge, regulering 0,40 0,40 0,40 0,40 KFU Bibliotekerne - Alternativ 3,00 3,00 3,00 3,00 KFU Børnenes Festival, aktiviteten nedlægges 0,50 0,50 KFU Kulturelle arrangementer, reduktion af puljen 0,10 0,10 0,10 0,10 KFU Kunstkontoen, reduktion af puljen 0,20 0,20 0,20 0,20 KFU Kulturpolitik fra udmøntning 0,16 0,16 0,16 KFU årige i byggelegepladser 0,61 0,61 0,61 0,61 KFU Nedsættelse af enhedsnorme-ringen med 0,15 time i Fritidsklub 1,48 1,48 1,48 1,48 KFU Nedsættelse af grundnormering fra 120 til 100 timer i fritidsklub 1,94 1,94 1,94 1,94 KFU ½ stilling pr. ungdomsklub 0,79 0,79 0,79 0,79 KFU Byggelegepladser 0,30 0,30 0,30 0,30 KFU Nedlæggelse af kombinationsstillinger 0,74 0,74 0,74 0,74 KFU ny Udviklingspulje 0,25 0,25 0,25 0,25

23 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) SU Reduktioner i førtidspensionstilkendelser 0,30 0,90 1,50 2,10 SU Administrative tiltag (opfølgning på aktivitetsudvikling) 0,50 0,50 0,50 0,50 SU Anbringelser - kontaktpersoner 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Omlægning anbringelser m.v 2,70 2,70 2,70 2,70 SU Omlægning aflastningsområdet 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Udvikling bæredygtige egne tilbud 0,50 1,00 1,00 1,00 SU Færre afdelinger i 4 institutioner 0,86 1,20 1,20 1,20 SU Forslag til nedjusteres til i alt 4,40 4,40 4,40 4,40 SU Tilskud til pasning af egne børn ophører 1,00 1,50 1,50 1,50 SU Dagplejen tilpasning til faktisk behov 0,95 0,95 0,95 0,95 SU Nedlæggelse af dagplejegruppe 0,52 0,52 0,52 0,52 SU Tilskud til privat pasning ændres fra 85 % til 75 % 0,08 0,08 0,08 0,08 SU Ældreaktiviteter Skovlunde 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Aktivitetscentret 80`eren i Måløv - - 0,14 0,14 SU Fælles udbud af vikarordning for plejecentre og hjemmeplejen 2,00 2,00 2,00 2,00 SU Nedsættelse af frekvensen af oprydning/opvask efter måltid 0,30 0,60 0,60 0,60 SU Effektivisering af hjemmeplejen 2,00 3,00 4,00 5,00 SU Indkøbsbus 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Havepasningsordning 0,80 0,80 0,80 0,80 SU Omlægning af Pensionistudflugter 0,18 0,18 0,18 0,18 SU Effektivisering af madservice 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Personalereduktion plejecentre 3,00 3,00 3,00 3,00 SU Nedlæggelse af terapibad på Lindehaven 0,10 0,10 0,10 0,10 SU Pensionistsvømning 0,07 0,07 0,07 0,07 SU Ændringer af Parkhuset 2,00 2,00 2,00 2,00 SFU Sundhedsplejen omlægning af servicekoncept 0,70 0,70 0,70 0,70 SFU Omlægning af ældretandplejen mv. (model b) 2,50 2,50 2,50 2,50 SFU Hjælpemidler - budgetilpasning 3,00 3,00 3,00 3,00 SFU Kørselsområdet ,00 2,00 2,00 2,00 SFU Hjemtagelse 107 0,30 0,50 0,50 0,50 SFU Bofællesskabet Egebjerghaven integreres m. Skolehaven 0,50 0,70 0,70 0,70 SFU Stillingsomlægning. Egne handicaptilbud 0,60 0,60 0,60 0,60 SFU Ændringer Krumtappen 2,10 2,10 2,10 2,10 SFU Reduktion med 1 stilling i Krumtappen 0,30 0,30 0,30 0,30 SFU Flexbo støtte tilbud 1,00 1,00 1,00 1,00

24 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) ØKU Aktiveringsgraden hæves fra 19% til 27% 0,70 0,70 0,70 0,70 ØKU Nedlæggelse af pulje - erhvervspolitik 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Ophør suppl. grundtilskud Produktionsskolen 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Kompetencecenteret 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Reduktion af administrationen 17,50 18,50 19,10 19,10 ØKU Evt. konkurrenceudsættelse af KomRen 4,00 7,00 7,00 7,00 ØKU Øget kontrol af socialt bedrageri 1,20 1,20 1,20 1,20 ØKU Central barselspulje på konto 6 reduceres 2,00 2,00 2,00 2,00 ØKU Arbejdsgiverens sociale ansvar 1,00 1,00 1,00 ØKU ligestillingsudv. og jobannoncer 0,33 0,33 0,33 0,33 ØKU IT strukturtilpasning - IO analyse (licens) 0,50 ØKU IT VDI projekt 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU IT VDI projekt strømbesparelse 1,10 1,10 1,10 1,10 ØKU Lavere IT investeringstakt og leasing -2,00-1,50-1,50 5,00 ØKU Udbud af IT systemer 1,00 1,00 1,00 ØKU Gennemgang af print/kopi 1,50 2,00 2,00 2,00 ØKU Tilpasning af konti til faktisk niveau 0,55 0,55 0,55 0,55 ØKU Fra 4 til 2 årlige indstik i Ballerup Bladet 0,08 0,08 0,08 0,08 ØKU Reduktion af KMB møde- og rep. konti mm. 0,16 0,16 0,16 0,16 ØKU Ophør af personalejulegaver 0,57 0,57 0,57 0,57 ØKU Tværg. TG.1 Stillingsledighed - senere genbesættelse 19,00 19,00 19,00 19,00 ØKU Tværg. TG.2 Effektivisering - regnskab og bogføring 1,50 1,50 1,50 ØKU Tværg. TG.3 Ændret visitationspraksis og udbud af personbefordring 3,00 4,00 4,00 4,00 ØKU Tværg. TG.4 Energibesparende foranstaltninger 1,50 2,70 3,70 3,70 ØKU Tværg. TG.5 Samarbejde med Grantoftegaard 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Tværg. TG.7 Budgettilpasning - ændrede kommunale affaldsgebyrer 0,80 0,80 0,80 0,80 ØKU Tværg. TG.9 Pris- og lønfremskrivning af sparemål 2,16 5,12 8,70 12,71 ØKU Tværg. TG.10 Konkrete spareforslag vedr. varekøb m.v. - NY 5,00 5,00 5,00 5,00 Spareforslag i alt 129,06 162,54 169,91 183,02 Modregning af sparekrav fra budget ,10-12,20-12,20-12,20 Prioriterings- og sparekatalog i alt 119,96 150,34 157,71 170,82

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2013. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter 2013 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. resultatet... 3 2.1 Fordeling

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgetlægning 2014 2017

Budgetlægning 2014 2017 Budgetlægning 2014 2017 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-10 Driftsoverskud i 2014... 3-4 Totalbudget 2014... 4 Totalbudget 2014-2017... 5 Hovedoversigt 2012

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere