Budgetbilag. Forslag til budget Nr Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning"

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Forslag til budget Indledning Budgetbilag Finanskrisen har ramt den offentlige sektor hårdt. I foråret kunne det konstateres, at Ballerup Kommune ville stå overfor betydelige udfordringer. Økonomiudvalget besluttede i marts, at der skulle opstilles et prioriteringskatalog, og i forbindelse med udgiftsredegørelsen i april blev der truffet beslutning om at forhøje prioriteringskataloget til 150 mio. kr. Forud for aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik Regeringen og Dansk Folkeparti Genopretningsaftalen for dansk økonomi. Med genopretningsaftalen øges kravene til effektivisering i kommunerne og til strammere økonomistyring. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret den 18. juni 2010 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen samt hovedlinjerne i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for På budgetseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen forslagene til prioriteringer og tilpasninger, og partierne enedes om at gennemføre besparelser på i alt 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i En liste over de konkrete spareforslag samt partiernes aftale vedlægges som bilag. Efter budgetseminaret er virkningen af aftalen blevet konkretiseret, og samtidig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsreguleringen for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.

2 På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for 2009, lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligning. Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. Udgangspunktet for arbejdet med budgetforslaget har været den vedtagne budgetstrategi herunder Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for 2011 : at overskuddet på de løbende poster i budgettet for i gennemsnit udgør 150 mio. kr. årligt, at merudgifter, der ikke kompenseres via kommuneaftalen, skal neutraliseres via tilpasninger på driftsbudgettet. På denne baggrund foreligger der nu et oplæg til Kommunalbestyrelsens førstebehandling. 2. Budgetforslaget, Resultatoversigt Budgetforslagets resultatoversigt fremgår af nedenstående tabel. Tekst/mio. kr Driftsvirksomhed: * Skattefinansierede område 2.978, , , ,5 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Løn- og prisregulering 0,0 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov og cirkulæreprogram 10,0 10,0 10,0 10,0 Driftsvirksomhed i alt 2.993, , , ,8 Renter mv. 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter , , , ,3 Overskud på de løbende poster -135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt -10,6-82,6-62,9-73,9 Side 2

3 Tekst/mio. kr Afdrag på lån 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring 47,2-26,8-14,0-21,4 Likvid beholdning Primo 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor -47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -723,5-714,8-708,9-703,8 I det følgende gives en kort redegørelse for budgetforslaget. Resultatoversigten viser, at der i 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 135,9 mio. kr. I budgetåret er planlagt med et nettoanlægsbudget på 125,3 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 10,6 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 47,2 mio. kr., så likviditeten ultimo 2011 er på 103,3 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 12,1 mio. kr. i 2011, således at der ultimo 2011 forventes en gæld på i alt 723,5 mio. kr. I de efterfølgende år forbedres budgettet i takt med, at tilpasningsplanen får fuld virkning. I perioden stiger overskuddet på de løbende poster, og i hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 161 mio. kr. Som følge af anlægsniveau på omkring 100 mio. kr. årligt, afdrag på lån m.v. forventes en likvid beholdning på 165 mio. kr. ved udgangen af I 2010 modtager Ballerup Kommune en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen i forbindelse med en klagesag kan risikere at skulle tilbagebetale på et senere tidspunkt. 3. Driftsbudgettet Driftsposterne i budgettet beror på de forudsætninger, der indgik i udgiftsredegørelsen og i 1. budgetopfølgning. I overensstemmelse med partiernes aftale er besparelserne på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014 indarbejdet i budgetforslaget, og endvidere er konsekvenserne af aftalen mellem Regeringen og KL samt nye skøn over pris- og lønudviklingen indarbejdet. Side 3

4 Derudover er der indarbejdet tekniske ændringer og tilpasninger på i alt 14,6 mio. kr. vedr. bl.a. flytning af udgifter (IT-investeringer) fra anlæg til drift. Endelig er der i budgetforslaget reserveret en pulje til nye merudgifter vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på 10 mio. kr. samt en udviklingspulje til afgrænsede projekter på 5 mio. kr. Formålet med udviklingspuljen er at iværksætte 1-2 årige afgrænsede projekter med henblik på at udvikle smartere og mere omkostningseffektiv opgavevaretagelse. 4. Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Efter indgåelse af den økonomiske aftale den 13. juni 2010 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsregulering for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. På baggrund af disse oplysninger er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i Kommunens udskrivningsgrundlag baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for I forlængelse heraf lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene forudsættes, at Kommunen ligeledes vælger statsgaranti. For en nærmere gennemgang henvises til budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010 om generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. 5. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse Udgangspunktet er det anlægsbudget og den låneoptagelse, der forelå ved 1. opfølgning i maj. Som følge af besparelserne på driftsbudgettet er der skabt et overskud på de løbende poster, så det har været muligt at neutralisere tilpasningskrav på anlægsbudgettet, jævnfør det senest vedtagne budget. De væsentligste ændringer er, at forventningerne til salg af jord nedjusteres i 2011 og 2012 med 65 mio. kr. samt at uspecificerede besparelser på 90 mio. kr. vedrørende 2011 og 2012 nulstilles. Herudover afsættes der 36 mio. kr. til nye anlægsprojekter i 2013 og Endvidere reduceres budgettet til vejvedligeholdelse med 2,3 mio. kr. årligt som konsekvens af besparelsen Omklassificering af kommuneveje til private fællesveje. Investeringer på anlæg vedr. IT (6,6 mio. kr.) og kunst (0,3 mio kr.) flyttes til drift. Endelig indarbejdes salg af grund til Måløv Rens og køb af grund i I aftalen mellem Regeringen og KL er der i 2011 etableret en lånepulje på 800 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Ballerup Kommune har søgt om andel i denne lånepulje. Låneoptagelsen i 2011 er i budgetforslaget på 35,6 mio. kr. Der henvises i øvrigt til planche 5-9 i det vedhæftede planchesæt. Side 4

5 6. Øvrige poster Under andre balanceforskydninger er der på baggrund af Kommunens nye boligprognose indarbejdet en opskrivning af Kommunens støtte (grundkapitalindskud) i Landsbyggefonden. Samtidig er der foretaget en tilpasning af budgettet vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter og Kommunens gæld til Forsyning Ballerup, nu da mellemværendet er endeligt opgjort. Herudover er budgetterne vedrørende renter og afdrag på Kommunens gæld ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau. 7. Sammenfatning og indstilling Inden 2. behandlingen af budgettet i oktober måned vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning blive revurderet, bl.a. med baggrund i nye selvangivelsesdata for Herudover vil årets 2. budgetopfølgning blive forelagt Kommunalbestyrelsen i september måned. Eventuelle afledte konsekvenser af denne opfølgning, herunder på anlæg, vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag. Med disse bemærkninger er udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning således et budgetoplæg, hvor der er skabt et passende overskud på de løbende poster. Dermed har det været muligt at neutralisere de tilpasningskrav på anlægsbudgettet, der var indarbejdet i budgetoverslaget i det senest vedtagne budget, så der fremadrettet er mulighed for at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og modernisering, der kan fremtidssikre de kommunale ejendomme. Effekten af spareplanen er stigende over budgetperioden. Mens det derfor er nødvendigt at trække på kassebeholdningen i 2011, sker der i en langsom likviditetsopbygning. Budgetforslaget giver dermed ikke plads til nye udgiftsdrivende beslutninger, uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for en stram økonomistyring på drift og anlæg i de kommende år. Bilag Planchesæt med resultatoversigt, betydende hovedposter og anlæg Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for Spareforslag og budgettilpasninger på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i Sammen med nærværende oplæg udsendes budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010, Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. Side 5

6 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 94,2 97,8 89,3 89,7 90,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 552,7 566,0 556,3 556,2 553,1 * Kultur- og Fritidsudvalget 141,0 134,8 134,7 134,6 134,4 * Socialudvalget 1.071, , , , ,1 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 423,7 417,9 419,8 421,5 422,5 * Økonomiudvalget 702,6 720,2 715,0 719,7 713,3 * Skattefinansierede område i alt 2.986, , , , ,5 Brugerfinansierede område 2,0-0,2-0,2-0,2-0,2 * Pris- og lønregulering 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. 10,0 10,0 10,0 10,0 lov- og cirkulærprogram Driftsvirksomhed i alt 2.988, , , , ,8 Renter mv. 14,1 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -444,4-596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter , , , , ,3 Overskud på de løbende poster -237,1-135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 241,8 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,5 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 242,2 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt 5,1-10,6-82,6-62,9-73,9 Afdrag på lån 47,7 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -153,5-35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 23,3 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring -77,4 47,2-26,8-14,0-21,4 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

7 TEKST/MIO KR Likvid beholdning Primo 73,1 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor 77,4-47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 150,5 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -629,8-735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor -105,8 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -735,6-723,5-714,8-708,9-703,8 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -9,3-6,8-6,3-6,1-6,4 Bevægelse 2,5 0,4 0,3-0,3-0,3 Ultimo -6,8-6,3-6,1-6,4-6,7 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

8 NR. 2 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Udviklingspulje til afgrænsede projekter Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Beskæftigelsestilskud * Øvrige ordninger GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

9 TEKST Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Renovation * Kommunale veje * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoleområdet * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Fritidsområder * Rådhus - ombygning - genhusning * Sundhedscenter og tandreguleringscenter * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

10 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 3 Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 1. oktober ,9 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 40,5 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -7,1 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -3,2 30,2 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 28,5 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 1. juli mindreudgift -53,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Sparekatalog -120,0 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0 - Anlæg 96,5 - Lånoptagelse 4,0 - Afdrag på lån 4,9 - Renter -1,7 - Balanceforskydninger 9,7 5,1 I alt - tilretninger 35,3 Nu forventet likviditetsændring 47,2 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

11 DRIFTSVIRKSOMHED 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Vedtaget driftsbudget ,8 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Teknik- og Miljøudvalget 3,3 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,8 - Socialudvalget 22,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,4 - Økonomiudvalget 7,7 40,4 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2011 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -2,1 - Skole- og uddannelsesudvalget 21,4 - Kultur- og Fritidsudvalget -6,6 - Socialudvalget -54,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -5,7 - Økonomiudvalget -7,9 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0-40,2 I alt - tilretninger 0,2 Nu forventet driftsbudget ,1 * Tallene er afrundede Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

12 ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) NR. 5 Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Overført fra anlæg til drift Administrativ tilpasning august Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Administrativ tilpasning august Tilretninger i øvrigt Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

13 ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) NR. 6 Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Overført fra anlæg til drift Administrativ tilpasning august Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

14 ANLÆGSBUDGETTET - HOVEDPOSTER (NETTO) NR. 7 TEKST Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Kommunale veje * heraf reduktion af vejvedl. jfr. spareplanen Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt Kulturelt område i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Plejecenter i Måløv Servicearealer i øvrigt Sundhedscenter Salg af ejendomme (netto), Rådhusombygningen Diverse køb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

15 SALG AF EJENDOMME (1.000 KR.) NR. 8 TEKST Egebjerggård Søndergård - etape Klakkebjerg - grundsalg Skolehaven 4-6 Sct. Jacobsvej 1, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Lautrupgård - salg af arealer Salg af grund i Måløv Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Borupvang 9 - matr.nr. 23 eq Ballerup By Ågerupvej 84 Diverse salg af jord Øvrige Nu forventet salgsindtægt Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

16 NR. 9 De væsentligste ændringer TEKST Reduktion af vejvedligeholdelsesbudgettet Salg af Ågerupvej 84 Salg af grund til Måløv Rens Køb af grund Neutralisering af diverse salg af jord Neutralisering af anlægspost i øvrigt Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Overført til drift: Kunst IT-genanskaffelser Realisering af IT-vision Væsentlige ændringer i alt Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

17

18

19 Sammenfatning - Prioriterings- og sparekatalog for budget Sammentælling af forslag på udvalg - efter budgetseminar den 18. juni 2010 Prisniveau 2010 i mio. kr. Ajourført 18. juni Dok.nr: Budget i 2014 BO11 Teknik & Miljøudvalget 3,7 12,5 12,5 12,5 94,2 Skole- og Uddannelsesudvalget 15,2 21,9 22,9 22,7 538,3 Kultur- og Fritidsudvalget 10,6 11,3 10,8 11,4 138,5 Socialudvalget 25,5 28,8 30,5 32, ,6 Sundhed & Forebyggelsesudvalget 13,0 13,4 13,4 13,4 416,2 Økonomiudvalget 61,1 74,7 79,9 90,9 738,0 Udvalg i alt 129,1 162,5 169,9 183, ,8 Modregning af sparekrav fra budget ,1-12,2-12,2-12,2 Prioriterings- og sparekatalog i alt 120,0 150,3 157,7 170,8

20 Sammentælling af forslag på rammer Ramme Budget i 2014 BO VVS-afdelingen 6, Fritidsområder mv. 0,2 0,2 0,2 0,2 15, Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 1, Trafik og infrastruktur 3,3 12,1 12,1 12,1 64, Renovation mv. -0, Øvrige miljøforanstaltninger mv. 0,1 0,1 0,1 0,1 6, Folkeskolen 5,4 10,7 10,7 10,7 295, Øvrige folkeskolevirksomhed 1,3 2,0 2,0 2,0 12, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4,8 5,3 6,2 6,0 154, Fritidshjem og fritidsordninger 3,7 4,0 4,0 4,0 75, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 1,2 1,2 1,2 1,4 35, Folkebiblioteker 3,0 3,0 3,0 3,0 33, Kulturel virksomhed 0,3 1,0 0,5 1,0 24, Klubber og byggelegepladser 6,1 6,1 6,1 6,1 44, Førtidspension 0,3 0,9 1,5 2,1 196, Forebyggelse/anbringelse af børn og unge 5,7 6,2 6,2 6,2 147, Dagtilbud til 0-5 årige 7,8 8,7 8,7 8,7 233, Pæd. psyk. Rådgivning 54, Tilbud til ældre pensionister 11,7 13,0 14,2 15,2 389, Boligstøtte 45, Øvrige sociale formål 1, Sundhed og forebyggelse 8,2 8,2 8,2 8,2 232, Tilbud til voksne med særlige behov 4,8 5,2 5,2 5,2 183, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1,6 1,6 1,6 1,6 262, Jordforsyning mv. 18, Den centrale administrative funktion 26,8 33,8 34,4 41,4 445, Politiske organer, valg 0,7 0,7 0,7 0,7 11,6 Tværg. 32,0 38,6 43,2 47,2 Rammer i alt 129,1 162,5 169,9 183, ,8 Modregning af sparekrav fra budget ,1-12,2-12,2-12,2 I alt 120,0 150,3 157,7 170,8

21 Prioriterings- og sparekatalog - Budget BILAG juni 2010 Forslag der besluttes gennemført Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) TMU Øget konkurrenceudsættelse grøn drift 0,20 0,20 0,20 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,20 TMU Udlicitering af drift af vandløb 0,05 0,05 0,05 0,05 TMU Nedklassifisering af kommuneveje 0,80 9,20 9,20 9,20 TMU Reduktion af græspleje langs større veje entreprise 1 0,20 0,20 0,20 0,20 TMU Øget konkurrenceudsættelse på drift af veje m.v. 0,10 1,00 1,00 1,00 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,90 TMU Optimering af den kollektive busdrift 1,30 1,70 1,70 1,70 TMU Gebyrfinansiering af rottebekæmpelse 0,11 0,11 0,11 0,11 SKU Ændre ressourceudmelding fra 200 til 199 skoledage 0,36 0,87 0,87 0,87 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer 3,40 8,15 8,15 8,15 SKU Bortfald af løntilskud til skolekantiner 1,64 1,64 1,64 1,64 SKU Kasperskolen helhedsskoletilbud 1,03 1,31 1,31 1,31 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og 0,29 specialafdelinger 0,70 0,70 0,70 SKU Ændret status på Lautrupgård 0,42 1,01 1,01 1,01 SKU Stram visitation i skoleåret 2010/11 2,45 SKU Demografi specialundervisningen 0,59 2,45 3,40 3,22 SKU Forældrebetaling elever i andre kommuner og Kasperskolen 0,48 0,48 0,48 0,48 SKU Ændret normering i specialfritidshjem 0,44 0,44 0,44 0,44 SKU Tilpasse niveau på Kasperskolen og OI 0,37 0,88 0,88 0,88 SKU Reduktion i enhedsnormering 3,20 3,20 3,20 3,20 SKU Kapacitetstilpasning BFO RU 0,53 0,79 0,79 0,79

22 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) KFU BFC Lundegården 0,18 KFU Aftenskoler, tilpasning til niveau 0,80 0,80 0,80 0,80 KFU Tilskud til børn og unge, regulering 0,40 0,40 0,40 0,40 KFU Bibliotekerne - Alternativ 3,00 3,00 3,00 3,00 KFU Børnenes Festival, aktiviteten nedlægges 0,50 0,50 KFU Kulturelle arrangementer, reduktion af puljen 0,10 0,10 0,10 0,10 KFU Kunstkontoen, reduktion af puljen 0,20 0,20 0,20 0,20 KFU Kulturpolitik fra udmøntning 0,16 0,16 0,16 KFU årige i byggelegepladser 0,61 0,61 0,61 0,61 KFU Nedsættelse af enhedsnorme-ringen med 0,15 time i Fritidsklub 1,48 1,48 1,48 1,48 KFU Nedsættelse af grundnormering fra 120 til 100 timer i fritidsklub 1,94 1,94 1,94 1,94 KFU ½ stilling pr. ungdomsklub 0,79 0,79 0,79 0,79 KFU Byggelegepladser 0,30 0,30 0,30 0,30 KFU Nedlæggelse af kombinationsstillinger 0,74 0,74 0,74 0,74 KFU ny Udviklingspulje 0,25 0,25 0,25 0,25

23 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) SU Reduktioner i førtidspensionstilkendelser 0,30 0,90 1,50 2,10 SU Administrative tiltag (opfølgning på aktivitetsudvikling) 0,50 0,50 0,50 0,50 SU Anbringelser - kontaktpersoner 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Omlægning anbringelser m.v 2,70 2,70 2,70 2,70 SU Omlægning aflastningsområdet 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Udvikling bæredygtige egne tilbud 0,50 1,00 1,00 1,00 SU Færre afdelinger i 4 institutioner 0,86 1,20 1,20 1,20 SU Forslag til nedjusteres til i alt 4,40 4,40 4,40 4,40 SU Tilskud til pasning af egne børn ophører 1,00 1,50 1,50 1,50 SU Dagplejen tilpasning til faktisk behov 0,95 0,95 0,95 0,95 SU Nedlæggelse af dagplejegruppe 0,52 0,52 0,52 0,52 SU Tilskud til privat pasning ændres fra 85 % til 75 % 0,08 0,08 0,08 0,08 SU Ældreaktiviteter Skovlunde 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Aktivitetscentret 80`eren i Måløv - - 0,14 0,14 SU Fælles udbud af vikarordning for plejecentre og hjemmeplejen 2,00 2,00 2,00 2,00 SU Nedsættelse af frekvensen af oprydning/opvask efter måltid 0,30 0,60 0,60 0,60 SU Effektivisering af hjemmeplejen 2,00 3,00 4,00 5,00 SU Indkøbsbus 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Havepasningsordning 0,80 0,80 0,80 0,80 SU Omlægning af Pensionistudflugter 0,18 0,18 0,18 0,18 SU Effektivisering af madservice 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Personalereduktion plejecentre 3,00 3,00 3,00 3,00 SU Nedlæggelse af terapibad på Lindehaven 0,10 0,10 0,10 0,10 SU Pensionistsvømning 0,07 0,07 0,07 0,07 SU Ændringer af Parkhuset 2,00 2,00 2,00 2,00 SFU Sundhedsplejen omlægning af servicekoncept 0,70 0,70 0,70 0,70 SFU Omlægning af ældretandplejen mv. (model b) 2,50 2,50 2,50 2,50 SFU Hjælpemidler - budgetilpasning 3,00 3,00 3,00 3,00 SFU Kørselsområdet ,00 2,00 2,00 2,00 SFU Hjemtagelse 107 0,30 0,50 0,50 0,50 SFU Bofællesskabet Egebjerghaven integreres m. Skolehaven 0,50 0,70 0,70 0,70 SFU Stillingsomlægning. Egne handicaptilbud 0,60 0,60 0,60 0,60 SFU Ændringer Krumtappen 2,10 2,10 2,10 2,10 SFU Reduktion med 1 stilling i Krumtappen 0,30 0,30 0,30 0,30 SFU Flexbo støtte tilbud 1,00 1,00 1,00 1,00

24 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) ØKU Aktiveringsgraden hæves fra 19% til 27% 0,70 0,70 0,70 0,70 ØKU Nedlæggelse af pulje - erhvervspolitik 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Ophør suppl. grundtilskud Produktionsskolen 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Kompetencecenteret 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Reduktion af administrationen 17,50 18,50 19,10 19,10 ØKU Evt. konkurrenceudsættelse af KomRen 4,00 7,00 7,00 7,00 ØKU Øget kontrol af socialt bedrageri 1,20 1,20 1,20 1,20 ØKU Central barselspulje på konto 6 reduceres 2,00 2,00 2,00 2,00 ØKU Arbejdsgiverens sociale ansvar 1,00 1,00 1,00 ØKU ligestillingsudv. og jobannoncer 0,33 0,33 0,33 0,33 ØKU IT strukturtilpasning - IO analyse (licens) 0,50 ØKU IT VDI projekt 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU IT VDI projekt strømbesparelse 1,10 1,10 1,10 1,10 ØKU Lavere IT investeringstakt og leasing -2,00-1,50-1,50 5,00 ØKU Udbud af IT systemer 1,00 1,00 1,00 ØKU Gennemgang af print/kopi 1,50 2,00 2,00 2,00 ØKU Tilpasning af konti til faktisk niveau 0,55 0,55 0,55 0,55 ØKU Fra 4 til 2 årlige indstik i Ballerup Bladet 0,08 0,08 0,08 0,08 ØKU Reduktion af KMB møde- og rep. konti mm. 0,16 0,16 0,16 0,16 ØKU Ophør af personalejulegaver 0,57 0,57 0,57 0,57 ØKU Tværg. TG.1 Stillingsledighed - senere genbesættelse 19,00 19,00 19,00 19,00 ØKU Tværg. TG.2 Effektivisering - regnskab og bogføring 1,50 1,50 1,50 ØKU Tværg. TG.3 Ændret visitationspraksis og udbud af personbefordring 3,00 4,00 4,00 4,00 ØKU Tværg. TG.4 Energibesparende foranstaltninger 1,50 2,70 3,70 3,70 ØKU Tværg. TG.5 Samarbejde med Grantoftegaard 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Tværg. TG.7 Budgettilpasning - ændrede kommunale affaldsgebyrer 0,80 0,80 0,80 0,80 ØKU Tværg. TG.9 Pris- og lønfremskrivning af sparemål 2,16 5,12 8,70 12,71 ØKU Tværg. TG.10 Konkrete spareforslag vedr. varekøb m.v. - NY 5,00 5,00 5,00 5,00 Spareforslag i alt 129,06 162,54 169,91 183,02 Modregning af sparekrav fra budget ,10-12,20-12,20-12,20 Prioriterings- og sparekatalog i alt 119,96 150,34 157,71 170,82

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 25. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2230 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2009-2608 Dok.nr: 2009-109580 Budgetbilag Afsluttende

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere