Budgetbilag. Forslag til budget Nr Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning"

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: Dok.nr: Forslag til budget Indledning Budgetbilag Finanskrisen har ramt den offentlige sektor hårdt. I foråret kunne det konstateres, at Ballerup Kommune ville stå overfor betydelige udfordringer. Økonomiudvalget besluttede i marts, at der skulle opstilles et prioriteringskatalog, og i forbindelse med udgiftsredegørelsen i april blev der truffet beslutning om at forhøje prioriteringskataloget til 150 mio. kr. Forud for aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik Regeringen og Dansk Folkeparti Genopretningsaftalen for dansk økonomi. Med genopretningsaftalen øges kravene til effektivisering i kommunerne og til strammere økonomistyring. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret den 18. juni 2010 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen samt hovedlinjerne i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for På budgetseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen forslagene til prioriteringer og tilpasninger, og partierne enedes om at gennemføre besparelser på i alt 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i En liste over de konkrete spareforslag samt partiernes aftale vedlægges som bilag. Efter budgetseminaret er virkningen af aftalen blevet konkretiseret, og samtidig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsreguleringen for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv.

2 På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for 2009, lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligning. Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. Udgangspunktet for arbejdet med budgetforslaget har været den vedtagne budgetstrategi herunder Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for 2011 : at overskuddet på de løbende poster i budgettet for i gennemsnit udgør 150 mio. kr. årligt, at merudgifter, der ikke kompenseres via kommuneaftalen, skal neutraliseres via tilpasninger på driftsbudgettet. På denne baggrund foreligger der nu et oplæg til Kommunalbestyrelsens førstebehandling. 2. Budgetforslaget, Resultatoversigt Budgetforslagets resultatoversigt fremgår af nedenstående tabel. Tekst/mio. kr Driftsvirksomhed: * Skattefinansierede område 2.978, , , ,5 * Brugerfinansierede område -0,2-0,2-0,2-0,2 * Løn- og prisregulering 0,0 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov og cirkulæreprogram 10,0 10,0 10,0 10,0 Driftsvirksomhed i alt 2.993, , , ,8 Renter mv. 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter , , , ,3 Overskud på de løbende poster -135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt -10,6-82,6-62,9-73,9 Side 2

3 Tekst/mio. kr Afdrag på lån 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring 47,2-26,8-14,0-21,4 Likvid beholdning Primo 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor -47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -723,5-714,8-708,9-703,8 I det følgende gives en kort redegørelse for budgetforslaget. Resultatoversigten viser, at der i 2011 forventes et overskud på de løbende poster på 135,9 mio. kr. I budgetåret er planlagt med et nettoanlægsbudget på 125,3 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 10,6 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i et likviditetsforbrug på 47,2 mio. kr., så likviditeten ultimo 2011 er på 103,3 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 12,1 mio. kr. i 2011, således at der ultimo 2011 forventes en gæld på i alt 723,5 mio. kr. I de efterfølgende år forbedres budgettet i takt med, at tilpasningsplanen får fuld virkning. I perioden stiger overskuddet på de løbende poster, og i hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 161 mio. kr. Som følge af anlægsniveau på omkring 100 mio. kr. årligt, afdrag på lån m.v. forventes en likvid beholdning på 165 mio. kr. ved udgangen af I 2010 modtager Ballerup Kommune en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat, som Kommunen i forbindelse med en klagesag kan risikere at skulle tilbagebetale på et senere tidspunkt. 3. Driftsbudgettet Driftsposterne i budgettet beror på de forudsætninger, der indgik i udgiftsredegørelsen og i 1. budgetopfølgning. I overensstemmelse med partiernes aftale er besparelserne på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i 2014 indarbejdet i budgetforslaget, og endvidere er konsekvenserne af aftalen mellem Regeringen og KL samt nye skøn over pris- og lønudviklingen indarbejdet. Side 3

4 Derudover er der indarbejdet tekniske ændringer og tilpasninger på i alt 14,6 mio. kr. vedr. bl.a. flytning af udgifter (IT-investeringer) fra anlæg til drift. Endelig er der i budgetforslaget reserveret en pulje til nye merudgifter vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på 10 mio. kr. samt en udviklingspulje til afgrænsede projekter på 5 mio. kr. Formålet med udviklingspuljen er at iværksætte 1-2 årige afgrænsede projekter med henblik på at udvikle smartere og mere omkostningseffektiv opgavevaretagelse. 4. Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Efter indgåelse af den økonomiske aftale den 13. juni 2010 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2011 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder også midtvejsregulering for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. På baggrund af disse oplysninger er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i Kommunens udskrivningsgrundlag baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for I forlængelse heraf lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2011 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene forudsættes, at Kommunen ligeledes vælger statsgaranti. For en nærmere gennemgang henvises til budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010 om generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. 5. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse Udgangspunktet er det anlægsbudget og den låneoptagelse, der forelå ved 1. opfølgning i maj. Som følge af besparelserne på driftsbudgettet er der skabt et overskud på de løbende poster, så det har været muligt at neutralisere tilpasningskrav på anlægsbudgettet, jævnfør det senest vedtagne budget. De væsentligste ændringer er, at forventningerne til salg af jord nedjusteres i 2011 og 2012 med 65 mio. kr. samt at uspecificerede besparelser på 90 mio. kr. vedrørende 2011 og 2012 nulstilles. Herudover afsættes der 36 mio. kr. til nye anlægsprojekter i 2013 og Endvidere reduceres budgettet til vejvedligeholdelse med 2,3 mio. kr. årligt som konsekvens af besparelsen Omklassificering af kommuneveje til private fællesveje. Investeringer på anlæg vedr. IT (6,6 mio. kr.) og kunst (0,3 mio kr.) flyttes til drift. Endelig indarbejdes salg af grund til Måløv Rens og køb af grund i I aftalen mellem Regeringen og KL er der i 2011 etableret en lånepulje på 800 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Ballerup Kommune har søgt om andel i denne lånepulje. Låneoptagelsen i 2011 er i budgetforslaget på 35,6 mio. kr. Der henvises i øvrigt til planche 5-9 i det vedhæftede planchesæt. Side 4

5 6. Øvrige poster Under andre balanceforskydninger er der på baggrund af Kommunens nye boligprognose indarbejdet en opskrivning af Kommunens støtte (grundkapitalindskud) i Landsbyggefonden. Samtidig er der foretaget en tilpasning af budgettet vedrørende udlån til betaling af ejendomsskatter og Kommunens gæld til Forsyning Ballerup, nu da mellemværendet er endeligt opgjort. Herudover er budgetterne vedrørende renter og afdrag på Kommunens gæld ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau. 7. Sammenfatning og indstilling Inden 2. behandlingen af budgettet i oktober måned vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning blive revurderet, bl.a. med baggrund i nye selvangivelsesdata for Herudover vil årets 2. budgetopfølgning blive forelagt Kommunalbestyrelsen i september måned. Eventuelle afledte konsekvenser af denne opfølgning, herunder på anlæg, vil blive indarbejdet i det endelige budgetforslag. Med disse bemærkninger er udgangspunktet for den afsluttende budgetlægning således et budgetoplæg, hvor der er skabt et passende overskud på de løbende poster. Dermed har det været muligt at neutralisere de tilpasningskrav på anlægsbudgettet, der var indarbejdet i budgetoverslaget i det senest vedtagne budget, så der fremadrettet er mulighed for at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse og modernisering, der kan fremtidssikre de kommunale ejendomme. Effekten af spareplanen er stigende over budgetperioden. Mens det derfor er nødvendigt at trække på kassebeholdningen i 2011, sker der i en langsom likviditetsopbygning. Budgetforslaget giver dermed ikke plads til nye udgiftsdrivende beslutninger, uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for en stram økonomistyring på drift og anlæg i de kommende år. Bilag Planchesæt med resultatoversigt, betydende hovedposter og anlæg Aftale om budgetmålsætning og budgettilpasninger for Spareforslag og budgettilpasninger på 120 mio. kr. i 2011 stigende til 171 mio. kr. i Sammen med nærværende oplæg udsendes budgetbilag nr. 5 af 12. august 2010, Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. Side 5

6 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/MIO KR Driftsvirksomhed: Skattefinansierede område * Teknik- og Miljøudvalget 94,2 97,8 89,3 89,7 90,1 * Skole- og Uddannelsesudvalget 552,7 566,0 556,3 556,2 553,1 * Kultur- og Fritidsudvalget 141,0 134,8 134,7 134,6 134,4 * Socialudvalget 1.071, , , , ,1 * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 423,7 417,9 419,8 421,5 422,5 * Økonomiudvalget 702,6 720,2 715,0 719,7 713,3 * Skattefinansierede område i alt 2.986, , , , ,5 Brugerfinansierede område 2,0-0,2-0,2-0,2-0,2 * Pris- og lønregulering 60,1 121,2 188,5 * Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 5,0 5,0 5,0 * Ansøgningspulje til merudgifter jf. 10,0 10,0 10,0 10,0 lov- og cirkulærprogram Driftsvirksomhed i alt 2.988, , , , ,8 Renter mv. 14,1 12,5 12,4 13,8 13,6 Tilskud og udligning -444,4-596,8-608,0-578,4-581,8 Skatter , , , , ,3 Overskud på de løbende poster -237,1-135,9-182,3-160,6-164,7 Anlægsvirksomhed: * Skattefinansierede område 241,8 124,5 99,1 97,7 90,8 * Brugerfinansierede område 0,5 0,8 0,6 0,0 0,0 Anlægsvirksomhed i alt 242,2 125,3 99,7 97,7 90,8 Resultat i alt 5,1-10,6-82,6-62,9-73,9 Afdrag på lån 47,7 47,7 44,8 43,0 43,4 Optagelse af lån -153,5-35,6-36,1-37,1-38,3 Andre balanceforskydninger 23,3 45,8 47,2 43,1 47,4 Likviditetsændring -77,4 47,2-26,8-14,0-21,4 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

7 TEKST/MIO KR Likvid beholdning Primo 73,1 150,5 103,3 130,1 144,0 Bevægelse jf. ovenfor 77,4-47,2 26,8 14,0 21,4 Ultimo 150,5 103,3 130,1 144,0 165,4 Langfristet gæld Primo -629,8-735,6-723,5-714,8-708,9 Bevægelse jf. ovenfor -105,8 12,1 8,7 5,9 5,1 Ultimo -735,6-723,5-714,8-708,9-703,8 Gæld til forsyningsvirksomhederne Primo -9,3-6,8-6,3-6,1-6,4 Bevægelse 2,5 0,4 0,3-0,3-0,3 Ultimo -6,8-6,3-6,1-6,4-6,7 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

8 NR. 2 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Udviklingspulje til afgrænsede projekter Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Beskæftigelsestilskud * Øvrige ordninger GENERELLE TILSKUD MV. I ALT Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

9 TEKST Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Renovation * Kommunale veje * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoleområdet * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Fritidsområder * Rådhus - ombygning - genhusning * Sundhedscenter og tandreguleringscenter * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

10 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 3 Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 1. oktober ,9 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 40,5 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -7,1 - Optagelse af lån, jf. anlægsopfølgningen -3,2 30,2 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 28,5 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 1. juli mindreudgift -53,8 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 5 af 12. august ,9 - Sparekatalog -120,0 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0 - Anlæg 96,5 - Lånoptagelse 4,0 - Afdrag på lån 4,9 - Renter -1,7 - Balanceforskydninger 9,7 5,1 I alt - tilretninger 35,3 Nu forventet likviditetsændring 47,2 Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

11 DRIFTSVIRKSOMHED 2011 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Vedtaget driftsbudget ,8 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 9. april Teknik- og Miljøudvalget 3,3 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,9 - Kultur- og Fritidsudvalget 1,8 - Socialudvalget 22,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 4,4 - Økonomiudvalget 7,7 40,4 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2011 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -2,1 - Skole- og uddannelsesudvalget 21,4 - Kultur- og Fritidsudvalget -6,6 - Socialudvalget -54,3 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -5,7 - Økonomiudvalget -7,9 - Udviklingspulje til afgrænsede projekter 5,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulærprogram 10,0-40,2 I alt - tilretninger 0,2 Nu forventet driftsbudget ,1 * Tallene er afrundede Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

12 ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) NR. 5 Tekst Vedtaget budget - anlægsudgift Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Overført fra anlæg til drift Administrativ tilpasning august Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægt Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Administrativ tilpasning august Tilretninger i øvrigt Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

13 ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) NR. 6 Tekst Vedtaget anlægsbudget Ændringer december opfølgning KMB 21. juni Overført fra anlæg til drift Administrativ tilpasning august Nu forventet nettoudgift Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

14 ANLÆGSBUDGETTET - HOVEDPOSTER (NETTO) NR. 7 TEKST Østerhøj Syd - fælleshus Søndergården - byggemodning Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Kommunale veje * heraf reduktion af vejvedl. jfr. spareplanen Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt Kulturelt område i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Plejecenter i Måløv Servicearealer i øvrigt Sundhedscenter Salg af ejendomme (netto), Rådhusombygningen Diverse køb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE: I alt låneoptagelse Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

15 SALG AF EJENDOMME (1.000 KR.) NR. 8 TEKST Egebjerggård Søndergård - etape Klakkebjerg - grundsalg Skolehaven 4-6 Sct. Jacobsvej 1, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, Ballerup Lautrupgård - salg af arealer Salg af grund i Måløv Idrætsbyen - salg til erhvervsformål Borupvang 9 - matr.nr. 23 eq Ballerup By Ågerupvej 84 Diverse salg af jord Øvrige Nu forventet salgsindtægt Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

16 NR. 9 De væsentligste ændringer TEKST Reduktion af vejvedligeholdelsesbudgettet Salg af Ågerupvej 84 Salg af grund til Måløv Rens Køb af grund Neutralisering af diverse salg af jord Neutralisering af anlægspost i øvrigt Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Overført til drift: Kunst IT-genanskaffelser Realisering af IT-vision Væsentlige ændringer i alt Ballerup Kommune Økonomi & Planlægning Underbilag til budgetbilag nr. 6

17

18

19 Sammenfatning - Prioriterings- og sparekatalog for budget Sammentælling af forslag på udvalg - efter budgetseminar den 18. juni 2010 Prisniveau 2010 i mio. kr. Ajourført 18. juni Dok.nr: Budget i 2014 BO11 Teknik & Miljøudvalget 3,7 12,5 12,5 12,5 94,2 Skole- og Uddannelsesudvalget 15,2 21,9 22,9 22,7 538,3 Kultur- og Fritidsudvalget 10,6 11,3 10,8 11,4 138,5 Socialudvalget 25,5 28,8 30,5 32, ,6 Sundhed & Forebyggelsesudvalget 13,0 13,4 13,4 13,4 416,2 Økonomiudvalget 61,1 74,7 79,9 90,9 738,0 Udvalg i alt 129,1 162,5 169,9 183, ,8 Modregning af sparekrav fra budget ,1-12,2-12,2-12,2 Prioriterings- og sparekatalog i alt 120,0 150,3 157,7 170,8

20 Sammentælling af forslag på rammer Ramme Budget i 2014 BO VVS-afdelingen 6, Fritidsområder mv. 0,2 0,2 0,2 0,2 15, Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 1, Trafik og infrastruktur 3,3 12,1 12,1 12,1 64, Renovation mv. -0, Øvrige miljøforanstaltninger mv. 0,1 0,1 0,1 0,1 6, Folkeskolen 5,4 10,7 10,7 10,7 295, Øvrige folkeskolevirksomhed 1,3 2,0 2,0 2,0 12, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 4,8 5,3 6,2 6,0 154, Fritidshjem og fritidsordninger 3,7 4,0 4,0 4,0 75, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 1,2 1,2 1,2 1,4 35, Folkebiblioteker 3,0 3,0 3,0 3,0 33, Kulturel virksomhed 0,3 1,0 0,5 1,0 24, Klubber og byggelegepladser 6,1 6,1 6,1 6,1 44, Førtidspension 0,3 0,9 1,5 2,1 196, Forebyggelse/anbringelse af børn og unge 5,7 6,2 6,2 6,2 147, Dagtilbud til 0-5 årige 7,8 8,7 8,7 8,7 233, Pæd. psyk. Rådgivning 54, Tilbud til ældre pensionister 11,7 13,0 14,2 15,2 389, Boligstøtte 45, Øvrige sociale formål 1, Sundhed og forebyggelse 8,2 8,2 8,2 8,2 232, Tilbud til voksne med særlige behov 4,8 5,2 5,2 5,2 183, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1,6 1,6 1,6 1,6 262, Jordforsyning mv. 18, Den centrale administrative funktion 26,8 33,8 34,4 41,4 445, Politiske organer, valg 0,7 0,7 0,7 0,7 11,6 Tværg. 32,0 38,6 43,2 47,2 Rammer i alt 129,1 162,5 169,9 183, ,8 Modregning af sparekrav fra budget ,1-12,2-12,2-12,2 I alt 120,0 150,3 157,7 170,8

21 Prioriterings- og sparekatalog - Budget BILAG juni 2010 Forslag der besluttes gennemført Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) TMU Øget konkurrenceudsættelse grøn drift 0,20 0,20 0,20 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,20 TMU Udlicitering af drift af vandløb 0,05 0,05 0,05 0,05 TMU Nedklassifisering af kommuneveje 0,80 9,20 9,20 9,20 TMU Reduktion af græspleje langs større veje entreprise 1 0,20 0,20 0,20 0,20 TMU Øget konkurrenceudsættelse på drift af veje m.v. 0,10 1,00 1,00 1,00 TMU Besparelser på drift af grønne områder 0,90 TMU Optimering af den kollektive busdrift 1,30 1,70 1,70 1,70 TMU Gebyrfinansiering af rottebekæmpelse 0,11 0,11 0,11 0,11 SKU Ændre ressourceudmelding fra 200 til 199 skoledage 0,36 0,87 0,87 0,87 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer 3,40 8,15 8,15 8,15 SKU Bortfald af løntilskud til skolekantiner 1,64 1,64 1,64 1,64 SKU Kasperskolen helhedsskoletilbud 1,03 1,31 1,31 1,31 SKU Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og 0,29 specialafdelinger 0,70 0,70 0,70 SKU Ændret status på Lautrupgård 0,42 1,01 1,01 1,01 SKU Stram visitation i skoleåret 2010/11 2,45 SKU Demografi specialundervisningen 0,59 2,45 3,40 3,22 SKU Forældrebetaling elever i andre kommuner og Kasperskolen 0,48 0,48 0,48 0,48 SKU Ændret normering i specialfritidshjem 0,44 0,44 0,44 0,44 SKU Tilpasse niveau på Kasperskolen og OI 0,37 0,88 0,88 0,88 SKU Reduktion i enhedsnormering 3,20 3,20 3,20 3,20 SKU Kapacitetstilpasning BFO RU 0,53 0,79 0,79 0,79

22 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) KFU BFC Lundegården 0,18 KFU Aftenskoler, tilpasning til niveau 0,80 0,80 0,80 0,80 KFU Tilskud til børn og unge, regulering 0,40 0,40 0,40 0,40 KFU Bibliotekerne - Alternativ 3,00 3,00 3,00 3,00 KFU Børnenes Festival, aktiviteten nedlægges 0,50 0,50 KFU Kulturelle arrangementer, reduktion af puljen 0,10 0,10 0,10 0,10 KFU Kunstkontoen, reduktion af puljen 0,20 0,20 0,20 0,20 KFU Kulturpolitik fra udmøntning 0,16 0,16 0,16 KFU årige i byggelegepladser 0,61 0,61 0,61 0,61 KFU Nedsættelse af enhedsnorme-ringen med 0,15 time i Fritidsklub 1,48 1,48 1,48 1,48 KFU Nedsættelse af grundnormering fra 120 til 100 timer i fritidsklub 1,94 1,94 1,94 1,94 KFU ½ stilling pr. ungdomsklub 0,79 0,79 0,79 0,79 KFU Byggelegepladser 0,30 0,30 0,30 0,30 KFU Nedlæggelse af kombinationsstillinger 0,74 0,74 0,74 0,74 KFU ny Udviklingspulje 0,25 0,25 0,25 0,25

23 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) SU Reduktioner i førtidspensionstilkendelser 0,30 0,90 1,50 2,10 SU Administrative tiltag (opfølgning på aktivitetsudvikling) 0,50 0,50 0,50 0,50 SU Anbringelser - kontaktpersoner 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Omlægning anbringelser m.v 2,70 2,70 2,70 2,70 SU Omlægning aflastningsområdet 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Udvikling bæredygtige egne tilbud 0,50 1,00 1,00 1,00 SU Færre afdelinger i 4 institutioner 0,86 1,20 1,20 1,20 SU Forslag til nedjusteres til i alt 4,40 4,40 4,40 4,40 SU Tilskud til pasning af egne børn ophører 1,00 1,50 1,50 1,50 SU Dagplejen tilpasning til faktisk behov 0,95 0,95 0,95 0,95 SU Nedlæggelse af dagplejegruppe 0,52 0,52 0,52 0,52 SU Tilskud til privat pasning ændres fra 85 % til 75 % 0,08 0,08 0,08 0,08 SU Ældreaktiviteter Skovlunde 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Aktivitetscentret 80`eren i Måløv - - 0,14 0,14 SU Fælles udbud af vikarordning for plejecentre og hjemmeplejen 2,00 2,00 2,00 2,00 SU Nedsættelse af frekvensen af oprydning/opvask efter måltid 0,30 0,60 0,60 0,60 SU Effektivisering af hjemmeplejen 2,00 3,00 4,00 5,00 SU Indkøbsbus 0,14 0,14 0,14 0,14 SU Havepasningsordning 0,80 0,80 0,80 0,80 SU Omlægning af Pensionistudflugter 0,18 0,18 0,18 0,18 SU Effektivisering af madservice 1,00 1,00 1,00 1,00 SU Personalereduktion plejecentre 3,00 3,00 3,00 3,00 SU Nedlæggelse af terapibad på Lindehaven 0,10 0,10 0,10 0,10 SU Pensionistsvømning 0,07 0,07 0,07 0,07 SU Ændringer af Parkhuset 2,00 2,00 2,00 2,00 SFU Sundhedsplejen omlægning af servicekoncept 0,70 0,70 0,70 0,70 SFU Omlægning af ældretandplejen mv. (model b) 2,50 2,50 2,50 2,50 SFU Hjælpemidler - budgetilpasning 3,00 3,00 3,00 3,00 SFU Kørselsområdet ,00 2,00 2,00 2,00 SFU Hjemtagelse 107 0,30 0,50 0,50 0,50 SFU Bofællesskabet Egebjerghaven integreres m. Skolehaven 0,50 0,70 0,70 0,70 SFU Stillingsomlægning. Egne handicaptilbud 0,60 0,60 0,60 0,60 SFU Ændringer Krumtappen 2,10 2,10 2,10 2,10 SFU Reduktion med 1 stilling i Krumtappen 0,30 0,30 0,30 0,30 SFU Flexbo støtte tilbud 1,00 1,00 1,00 1,00

24 Udvalg Ramme Nr. Tekst (mio. kr.) ØKU Aktiveringsgraden hæves fra 19% til 27% 0,70 0,70 0,70 0,70 ØKU Nedlæggelse af pulje - erhvervspolitik 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Ophør suppl. grundtilskud Produktionsskolen 0,20 0,20 0,20 0,20 ØKU Kompetencecenteret 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Reduktion af administrationen 17,50 18,50 19,10 19,10 ØKU Evt. konkurrenceudsættelse af KomRen 4,00 7,00 7,00 7,00 ØKU Øget kontrol af socialt bedrageri 1,20 1,20 1,20 1,20 ØKU Central barselspulje på konto 6 reduceres 2,00 2,00 2,00 2,00 ØKU Arbejdsgiverens sociale ansvar 1,00 1,00 1,00 ØKU ligestillingsudv. og jobannoncer 0,33 0,33 0,33 0,33 ØKU IT strukturtilpasning - IO analyse (licens) 0,50 ØKU IT VDI projekt 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU IT VDI projekt strømbesparelse 1,10 1,10 1,10 1,10 ØKU Lavere IT investeringstakt og leasing -2,00-1,50-1,50 5,00 ØKU Udbud af IT systemer 1,00 1,00 1,00 ØKU Gennemgang af print/kopi 1,50 2,00 2,00 2,00 ØKU Tilpasning af konti til faktisk niveau 0,55 0,55 0,55 0,55 ØKU Fra 4 til 2 årlige indstik i Ballerup Bladet 0,08 0,08 0,08 0,08 ØKU Reduktion af KMB møde- og rep. konti mm. 0,16 0,16 0,16 0,16 ØKU Ophør af personalejulegaver 0,57 0,57 0,57 0,57 ØKU Tværg. TG.1 Stillingsledighed - senere genbesættelse 19,00 19,00 19,00 19,00 ØKU Tværg. TG.2 Effektivisering - regnskab og bogføring 1,50 1,50 1,50 ØKU Tværg. TG.3 Ændret visitationspraksis og udbud af personbefordring 3,00 4,00 4,00 4,00 ØKU Tværg. TG.4 Energibesparende foranstaltninger 1,50 2,70 3,70 3,70 ØKU Tværg. TG.5 Samarbejde med Grantoftegaard 0,50 0,50 0,50 0,50 ØKU Tværg. TG.7 Budgettilpasning - ændrede kommunale affaldsgebyrer 0,80 0,80 0,80 0,80 ØKU Tværg. TG.9 Pris- og lønfremskrivning af sparemål 2,16 5,12 8,70 12,71 ØKU Tværg. TG.10 Konkrete spareforslag vedr. varekøb m.v. - NY 5,00 5,00 5,00 5,00 Spareforslag i alt 129,06 162,54 169,91 183,02 Modregning af sparekrav fra budget ,10-12,20-12,20-12,20 Prioriterings- og sparekatalog i alt 119,96 150,34 157,71 170,82

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 25. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2230 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2009-2608 Dok.nr: 2009-109580 Budgetbilag Afsluttende

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2013-16 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2013-2016 Det godkendte flerårsbudget for 2013-2016 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.

Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere