Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2010 Institution UCH Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi A Niels Bentsen HH3a10 Lærebog Kureer og Lundgreen / International økonomi A, bind 1+2 / Kurlund 2006 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Økonomisk kredsløb og samfundsøkonomiske mål Prisdannelse Landeanalyse Husholdninger og virksomheder Globalisering og konkurrenceevne Internationale organisationer Offentlig sektor Handelsteori, internationale handelsmønstre og Danmarks rolle Penge og den finansielle sektor Valuta og forholdet til udlandet Arbejdsmarkedet og strukturpolitikker Produktion og nationalregnskabsbegreber Miljøøkonomi og udviklingsteori Metateori økonomiske skoler Side 1 af 14

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Økonomisk kredsløb og samfundsøkonomiske mål Indhold Kapitel Kapitel 3 side Kapitel 18 Omfang 20 lektioner af 60 min (de fleste på år 1) Konjunkturer, pengekredsløb, international afhængighed, økonomiske begivenheder. introduktion til faget og metoden begreberne nettoeksportør og nettoimportør ulandenes og i landenes rolle i verdenshandlen privat sektor, offentlig sektor, pengestrømme Økonomiske hovedproblemer og opgaver Samfundsøkonomiske nøgletal: Arbejdsløshed; betalingsbalancens løbende poster; statens gæld; økonomisk vækst; inflation; statens regnskab (DAU). Inflationsforklaringer og typer. Definition af inflation Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks Konsekvenser af inflation Inflationstyper. Herunder især demand-pull inflation (efterspørgselsskabt). Vis i diagram cost-push inflation (omkostningsskabt). Vis i diagram Politikker, som kan dæmpe inflationen Deflation (Japan), Hyperinflation (Zimbabwe) Inflationen lige nu i DK og Europa Forelæsninger, øvelser, aktuelle artikler, afleveringsopgaver Side 2 af 14

3 Titel 2 Prisdannelse Indhold Kapitel 4 Omfang 25 lektioner af 60 min (år 1+2+3) Efterspørgselsfunktionen. Sammenhængen mellem pris og mængde Udbudsfunktionen Hvad kan få udbud og efterspørgsel til at ændre sig? Prisdannelse (ligevægtsprisen) Priselasticitet Hvad afgør elasticiteten? Uelastisk, neutralelastisk, elastisk? Hvad kan man bruge elasticiteter til? 4 specielle situationer: - minimalpriser - maksimalpriser - prisdannelse på offentlige ydelser (fx gratisydelser) - afgifter, som pålægges en vare herunder begrebet Afgiftsbelastning (afgifter belaster både udbyder og efterspørger afhængigt af prisfølsomheden) Forelæsning, øvelser, fremlæggelser, afleveringsopgaver. Side 3 af 14

4 Titel 3 Landeanalyse Indhold Kapitel 21 Kapitel 32 Omfang 20 lektioner af 60 minutter på år o BNP som velstandsmål. Vækstmodellen o Primære, sekundære og tertiære erhverv. Erhvervssektormodellen o Befolkningstilvækst og demografisk transition o Aldersfordeling og befolkningspyramider o Levestandard og HDI indeks o Makroøkonomiske nøgletal o Indkomstfordeling, Lorentz, GINI Landetyper (I-land, NAV, NIC, LDC) Projektarbejde, præmiekonkurrencer, elevfremlæggelser Titel 4 Husholdninger og virksomheder Indhold Kapitel 5 Omfang 16 lektioner af 60 minutter (år ) indkomstbegreber Indeksberegning forbrugerprisindeks Y = C + S forbrugskvoter, opsparingskvoter Marginale forbrugskvote og opsparingskvote Indkomstfordeling Lorentz og GINI (også i titel 3) Livsindkomster Virksomhederne i Danmark. Typer, størrelse, ejerskab. Forelæsning, øvelser, samarbejde med VØ Side 4 af 14

5 Titel 5 Globalisering og konkurrenceevne Indhold Kapitel 23 Kapitel 25 Oversigt fra World Economic Forum om DK s status vedr. konkurrenceevne. Oversigt fra med verdens mest globaliserede lande inkl. målemetode og faktorer, som indgår. Omfang 18 lektioner af 60 minutter. År Priskonkurrenceevnen (tre klassiske faktorer) Strukturel konkurrenceevne (en masse andre faktorer) Porters diamant. Indholdet af de 4 sider i diamanten er centralt stof Danmarks status jf. Michael Porter Industriblokke i Danmark Link til valuta Faktorer, som betyder noget for Danmarks status som et stærkt globaliseret land Årsager og konsekvenser af globalisering Link til ulande, migration og miljø Umiddelbare refleksioner (brain storming), forelæsninger, øvelser, Side 5 af 14

6 Titel 6 Internationale organisationer Indhold Kapitel 28 Kapitel 29 Filmen Den dyre støtte Besøg i parlamentet i Bruxelles & Strassbourg via Euroscola Besøg i FN Omfang 22 lektioner af 60 minutter (år 1 + 2) Forberedende arbejde til Euroscola Forberedende arbejde til USA turen og FN besøget EU's opbygning og institutioner Kommissionen, rådet, parlamentet Begivenheder i EU's historie, herunder afstemninger og optagelser af nye lande Rom traktaten, fælles akt, Maastricht, Amsterdam, Nice samt forfatningsændringen Direktiver, forordninger, beslutninger Det indre marked Landbruget og landbrugsstøtten konsekvenser af støtten med link til ulande og miljø afkobling og afvikling af støtten produktion, eksport, import. Økonomisk integration Tema om landbruget med mange vinkler og diskussioner. Elevfremlæggelser vedr. EU emner. Diskussion af EU som international organisation. Film og aktuelle indslag. Side 6 af 14

7 Titel 7 Offentlig sektor Indhold Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Udtræk fra / skatter, takster og bundgrænser Skattereformen 2010 Div. artikler Animation af finansloven (www.fm.dk) Omfang 24 lektioner af 60 minutter (år 2 + 3) Offentlig sektor: o 3 formål med den offentlige sektor o 3 metoder til at formindske den offentlige sektor o stat, regioner og kommuner o aktuel debat: Den ny struktur (regioner og kommuner) o hvordan kan den offentlige sektor slankes? o Den off. sektors udgifter og indtægter i hovedtræk. Finansloven o Den danske velfærdsmodel. o Direkte og indirekte skatter o Progressive, degressive og lineære skatter o Skattetryk Statens regnskab marginal skat og incitamentstrukturen i DK. DAU saldo Bruttokassesaldo (og nettokassesaldo) Konsekvensen af fx + 10 mia på DAU og fx 80 mia på BKS Statens totale finansieringsbehov: Tre primære muligheder for finansiering Konsekvensen af finansieringen Statsregnskabets efterspørgselsvirkning Statsregnskabets likviditetsvirkning Statsgældens betydning og størrelse. Hvem skylder staten penge til? EU's krav til DK gennem vækst- og stabilitetspagten Finanspolitik: o Oversigt over politikker: penge- og finanspolitik (påvirker primært efterspørgslen) Side 7 af 14

8 valuta-, handels- og indkomstpolitik (påvirker primært konkurrenceevnen) arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik (påvirker primært strukturen) o Lempelig og stram finanspolitik o Hvordan fører man finanspolitik? o Hvad bliver konsekvensen af stram finanspolitik i DK? o Hvad bliver konsekvensen af lempelig finanspolitik i DK? o Multiplikatorvirkningen (tabel 16.2) o Finanspolitiske stabilisatorer (mindst tre stk.)! o John Meynard Keynes o Konsekvensen af finanspolitik ved lav kapacitetsudnyttelse (fx 1935) og ved høj kapacitetsudnyttelse (fx 2004). Vis i SU/SE diagram. o crowding out effekten (hvis man vil brillere ) Indkomstskat i Danmark o Bruttoindkomst, personlig indkomst, skattepligtig indkomst o Negativ kapitalindkomst, ligningsmæssige fradrag o Bruttoskat (arbejdsmarkedsbidrag) o Regions -, kommune- og kirkeskat o Bund-, mellem og topskat o Skatteloft o Skat i % af indkomst o Marginalskat o Kapitalpension og ratepension o Skattepolitiske indgreb (kartoffelkur, skattereform, pinsepakke, forårspakke 1.0 og 2.0 Forelæsning, øvelser, diskussioner. Side 8 af 14

9 Titel 8 Handelsteori, internationale handelsmønstre og Danmarks rolle Indhold Kapitel 22 Kapitel 23 Kapitel 26 Kapitel 27 Kapitel 28 side Omfang 18 lektioner af 60 minutter (år 3) Betalingsbalancen Betalingsbalancens opbygning De enkelte poster på betalingsbalancen (ikke i detaljer) Betalingsbalancens udvikling de seneste 25 år Konsekvenser af overskud og underskud på betalingsbalancen Hvordan kan de forskellige politikker påvirke betalingsbalancen Kapitalbalancen Udlandsgæld og international likviditet Danmarks handelsmønstre Danmarks samhandel med udlandet. Produktgrupper og samhandelspartnere. Kun i hovedtræk Importkvote og marginal importkvote Økonomisk integration Væsentligste arbejdsformer Handelshindringer Told (flere typer) Vis virkningen af told i et markedsdiagram (herunder kan begrebet overvæltning igen anvendes altså hvem der kommer til at lide under tolden (eksportøren eller køberen)). Den historiske betydning af told Importkvoter (vis også her virkningen af en sådan kvote i et markedsdiagram) Tekniske handelshindringer, subsidier, modkøb GATT og WTO. Spilleregler for WTO Tvistbilæggelsesorganet i WTO Handelssammenslutninger i verden Absolutte fordele Komparative fordele Faktorudrustningsteorien Efterspørgselsforhold (miljøafstand) Produktcyklusteorien Stordriftsfordele Produktdifferenceteorien (ikke omtalt direkte i bogen) Kritisk forholden sig til handelsteorierne. Forelæsning, øvelser, elevfremlæggelser Side 9 af 14

10 Titel 9 Penge og den finansielle sektor Indhold Kapitel 12 Kapitel 13 Udgivelser fra DN om rentesatser mv. Notat om kreditmultiplikatoren Omfang 12 lektioner af 60 minutter (år 3) Aktørerne på de finansielle markeder Begrebet penge Pengemængden Pengeinstitutternes pengeskabende evne Kreditmultiplikatoren (udleveret materiale) Seddelbrøk og kassekvote Obligationer - realkreditobligationer, statsobligationer - realkreditinstitutter - lån til bolig mv. (fast realkapital) - flere typer lån (20 eller 30 årigt lån, rentetilpasningslån, stående lån) - nominel rente, direkte rente, effektiv rente - faktorer, som påvirker kursen på obligationer - faktorer, som påvirker renteniveauet Aktier og aktiekurser Aktiekursindeks Nationalregnskabskassen De tre veje i nationalregnskabskassen BNI og NNI Forelæsning, øvelser, elevfremlæggelser Side 10 af 14

11 Titel 10 Valuta og forholdet til udlandet Indhold Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 14 Omfang 12 lektioner af 60 minutter (år 3) Begrebet en valutakurs Valutakurser er altid målt mod en anden valuta Konvertible valutaer Bretton Woods systemet Dollarens betydning for verdenshandlen Spekulation i valuta Prisdannelse på valuta (diagram) Hvad skaber efterspørgsel efter valuta? Hvad skaber udbud af valuta Fastkurs, delvis fast kurs, flydende kurs ØMU - Den fælles mønt ( ). Hvorfor? Fordele og ulemper - ERM II systemet - konvergenskravene (link til mange andre emner) Devaluering og revaluering (valutapolitik) Konsekvenserne af devaluering Begrebet effektiv kronekurs Betalingsbalancens opbygning De enkelte poster på betalingsbalancen (ikke i detaljer) Betalingsbalancens udvikling de seneste 25 år Konsekvenser af overskud og underskud på betalingsbalancen Hvordan kan de forskellige politikker påvirke betalingsbalancen Kapitalbalancen Udlandsgæld og international likviditet Danmarks samhandel med udlandet. Produktgrupper og samhandelspartnere. Kun i hovedtræk Importkvote og marginal importkvote Forelæsning, øvelser, elevfremlæggelser, eksperimenter Side 11 af 14

12 Titel 11 Indhold Kapitel 6 Kapitel 15 Kapitel 16 Arbejdsmarkedet og strukturpolitikker Omfang 12 lektioner af 60 minutter (år 3) To former for prisdannelse på arbejdskraft (løndannelse): Overenskomstforhandlinger og markedsmekanismen Udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft Vis mindsteløn og dagpengesats i diagram. Hvilken konsekvens har disse? Hvorfor vender udbudskurven som den gør i et markedsdiagram Arbejdsstyrke, erhvervsfrekvens, beskæftigelsesfrekvens Måling af arbejdsløshed Forskellige former for arbejdsløshed Begrebet fuld beskæftigelse Faktorer, der påvirker elasticiteten i efterspørgslen: - hvor arbejdskraft-intensiv er branchen - hvor høj priselasticitet har produktet - i hvilken grad kan arbejdskraft substitueres med andre produktionsfaktorer (fx teknologi) Faktorer, der påvirker elasticiteten i udbuddet: - hvor store adgangsbarrierer er der i branchen Arbejdsmarkedspolitik. 4 typer af arbejdsmarkedspolitik passiv og aktiv arbejdsmarkedspolitik strukturledighed indkomstpolitik (som ikke er strukturpolitik, men som sigter mod forbedring af konkurrenceevnen)! Erhvervspolitik defensiv erhvervspolitik picking the winners politik innovationspolitik Porters politik liberal politik Danmarks erhvervspolitik Forskning Forelæsning, øvelser, elevfremlæggelser, artikler Side 12 af 14

13 Titel 12 Produktion og nationalregnskabsbegreber Indhold Kapitel 3 Udleveret eksempel på en multiplikator Omfang 15 lektioner af 60 minutter (år 1 + 3) BNP Hvordan opgøres BNP Svagheder ved BNP som mål for velstand Grønt BNP PV, BVT og BFI Fra BNP til BVT og omvendt. Funktionel indkomstfordeling Årets priser, faste priser Indekstal BNP + M = C + I + X BNP + M X = C + I (indenlandsk anvendelse) Begrebet investeringer Bruttoinvestering = nettoinvestering + reinvestering (reinvestering = afskrivninger) Investering kan også være investering i øget varelager. Varelagre = flydende realkapital; Fast realkapital = bygninger & udstyr Multiplikatorvirkningen Definition af begrebet en multiplikator Eksempel på en multiplikator (udleveret materiale) Forelæsning, øvelser Side 13 af 14

14 Titel 13 Miljøøkonomi og udviklingsteori Indhold Kapitel 17 Kapitel 30 Kapitel 31 Omfang 5 lektioner af 60 minutter aktuelle miljøproblematikker mulige miljøpolitiske virkemidler på lokalt, nationalt og globalt plan Ulande, I lande og miljø Miljø og landbruget fattigdomscirklen Moderniseringsteorier -Rostows teori (med link til Riesman (psykologi) Afhængighedsteorier - Amins teori Bilateral og multilateral bistand Strategier for bistand (Trickle down, basic needs) Emnet har været en fast del af diskussionen over hele tredje år, men har ikke været genstand for faglige diskussioner. Titel 14 Metateori / økonomiske skoler Indhold Kapitel 19 Omfang 4 lektioner af 60 minutter Grundlaget for traditional økonomisk teori Merkantilisme Klassisk liberalisme Keynes Galbraith Monetaristerne Emnet har været en fast del af diskussionen over hele tredje år. Herunder links til USA, DK, finanskrisen mv. Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2010 Institution UCH Uddannelse Fag og niveau Lærer HHX International økonomi A Niels Bentsen Hold HH1c interna 10 Lærebog Kureer og Lundgreen / International økonomi

Læs mere

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 5 Husholdninger og virksomheder. Den offentlige sektor Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-15 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 4 Husholdninger og virksomheder. Prisdannelsen

1g Titel 1 Introduktion til den globale økonomi. 1g Titel 4 Husholdninger og virksomheder. Prisdannelsen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Tønder Handelsskole og Det Blå Gymnasium Tønder, Martin Hammerichsvej 3,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 2, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015-16 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 (skoleåret 2014-15) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 (skoleåret 2012-13) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug. 2012 maj 2013

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013, skoleåret 2012-2013. Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 IBC

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Institution Termin Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Termin hvori undervisningen afsluttes:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2014 maj 2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Herning International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Grenaa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Aug 2013 maj 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole, Det Blå Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015, skoleåret 2014-2015. Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier HHX International økonomi B Erling

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium HHX International

Læs mere

Foreløbig undervisningsbeskrivelse

Foreløbig undervisningsbeskrivelse Foreløbig undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 - juni 2016 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kernekilde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11

Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11 Undervisningsbeskrivelse International økonomi B tda@silkehs.dk International økonomi B HH2A, HH2B, HH2C, HH2D, HH2F og HH2G 2010/11 Grundlæggende er følgende kapitler Meget vigtige: 2.1, 4, 7, 8, 9, 10,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2011 Vejle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2012 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, B Lærer Torben Jensen Hold International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH3C Torben Jensen Undervisningsbeskrivelse Termin 09/12 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, A Lærere Torben Jensen Hold International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2010 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi B Per

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Roskilde

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole - Det Blå Gymnasium. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko A ved sk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko A Sven E Kristiansen (sk) 3b16 Forløbsoversigt (15) Forløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Kolding Hhx International økonomi B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX International økonomi B Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HH International Økonomi

Læs mere

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne

Introduktion til international økonomi. Produktion og indkomst. Husholdninger og virksomheder. Danmarks handel og Konkurrenceevne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi B Ole

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Uddannelsescenter Holstebro HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 08/09 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A Niels Riisgaard Hh3g Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2015 Sommer VID Gymnasier, Rønde HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Juni 2014 Handelsgymnasium Grenaa HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 16 / 17 Institution Handelsskolen Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2011 Institution Holstebro Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko B ved mf Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko B Michael Harritsø Frederiksen (mf) 2a16 Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011/12 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa+b Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 13/14 Institution Handelsskolen Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi B Per

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi

Læs mere

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen:

MAKROøkonomi. Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken. Opgaver. Opgave 1. Forklar følgende figurer fra bogen: MAKROøkonomi Kapitel 9 - Varemarkedet og finanspolitikken Opgaver Opgave 1 Forklar følgende figurer fra bogen: 1 Opgave 2 1. Forklar begreberne den marginale forbrugskvote og den gennemsnitlige forbrugskvote

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Hhx IØ A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Roskilde Handelsskole HHX International Økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 15/16 Institution Handelsskolen Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsgymnasium hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Juni 2010 Grenaa Handelsskole HHX International økonomi

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2016 juni 2017.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2016 juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Svendborg Erhvervsskole HHX International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsskolen Sjælland Syd hhx Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2010/11 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Foreløbig - Oversigt

Læs mere

Velfærdsstaten under pres

Velfærdsstaten under pres VICTOR BJØRNSTRUP, TOBIAS MATTHIESEN OG OLIVER BOSERUP SKOV Velfærdsstaten under pres PERSPEKTIVER PÅ VELFÆRDSSTATENS FREMTID UNiVtR3H ATS8!BLIOTMEK KIEL - ZtzN : RALBIBLiOTHEK - COLUMBUS Indhold Forord

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 09/10 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa Oversigt over gennemførte

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Februar 2009-maj 2011 Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx International Økonomi A Troels Møldrup Inter øko A hob10hhx3i3a

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016, sommer Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VID Gymnasier, HHX HHX International økonomi A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International Økonomi A Allan

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISK PRINCIPPR II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 32 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 31 Åben versus lukket økonomi

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) SBC, Handelsgymnasiet HHX International økonomi

Læs mere

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens

Eksamensspørgsmål. Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Eksamensspørgsmål Ideer til spm uden noget som helst ansvar for om de ligner virkelighedens Udviklingslinier Forklar hvad rentespændet er, samt beskriv kort udviklingen i rentespændet til Tyskland Hvad

Læs mere