Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 85/10 Sager til orientering /10 Revidering af principper for fordeling af indtægter /10 Markedsføring af Trafikplanens fase /10 Møde i KKR om arbejdsgruppe vedr. trafikselskabsforhold /10 Status for Vestbanen november /10 Årlige rapporteringer fra Vestbanen modtaget i /10 Tilgængelighed på Aabenraa Rutebilstation /10 Orientering om møde med Skat vedrørende lønsumsafgiftspligt /10 Allonge II til aktionæroverenskomst vedr. Rejsekort A/S /10 Status rejsekort (Lukket møde)

2 85/10 Sager til orientering J. nr Dato: 11. november 2010 Til orientering 174

3 86/10 Revidering af principper for fordeling af indtægter J. nr Dato: 15. november 2010 At der iværksættes en rejsehjemmelanalyse til brug for fordeling af rejsehjemler, og at resultaterne herfra anvendes som finansieringsprincipper gældende fra budget At der overføres kr ,- fra budget 2010 til budget 2011 til medfinansiering af analysen. At finansieringsprincipperne for fordeling af indtægterne fra friskole-, uddannelses- og SU-kort baseres på ajourført analyse af solgte kort, første gang fra budget Sagsresume Sydtrafiks indtægter er hidtil blevet fordelt på ruterne efter principper, der til dels bunder i data helt tilbage fra Der er kun i mindre grad sket en udvikling af modellen, da det har været forventningen, at indførelsen af Rejsekortet, som oprindelig var planlagt til 2010, ville give de ønskede data. Med baggrund i forsinkelsen af Rejsekortet forventes det nu, at der tidligst kan forventes brugbare data om et helt driftsår fra Rejsekortet i 2014 til brug for budgetlægningen Det anbefales derfor, at der i marts 2011 iværksættes en rejsehjemmelundersøgelse blandt kunderne til belysning af disses brug af forskellige typer af rejsehjemler på de enkelte ruter. Undersøgelsen kombineres med en ekstraordinær samtidig passagertælling, der sammen med data fra den ordinære passagertælling i efteråret fremover kan danne grundlag for analyser af udviklingen over tid. Både rejsehjemmelundersøgelsen og passagertællingerne vil kunne give opdaterede data til brug for udarbejdelse af reviderede fordelingsprincipper, som kan anvendes i budget Med baggrund i udviklingen af bl.a. antallet af friskoler, uddannelsessøgende og indførelsen af gratis skolekort i visse kommuner har administrationen beregnet nye fordelingsnøgler for friskole-, uddannelses- og SU-kort, som vil kunne anvendes fra budget Lovgivningen Lov om trafikselskaber fastslår, at region og kommuner hver især finansierer nettounderskuddet på de regionale hhv. lokale ruter. Repræsentantskabet vedtager denne endelige fordelingsnøgle for indtægter og omkostninger. Økonomi Nordjyllands Trafikselskab foretager en årlig analyse af kundernes brug af forskellige typer af rejsehjemmel til en pris af ca. kr ,-. Det forventes, at en dækkende undersøgelse i Sydtrafiks område vil beløbe sig til samme størrelsesorden. Der er i budget 2011 afsat kr ,- til kundeundersøgelser og passagertællinger, som ikke vil være dækkende for de samlede udgifter til både rejsehjemmelanalyse og passagertællinger. Det forventes imidlertid, at 175

4 analysen kan finansieres uden merbevilling ved overførsel af ikke forbrugte midler fra budget 2010 til budget Ændringen i indtægtsfordelingen af friskole-, uddannelses-, og SU-kort har ingen betydning for Sydtrafik som helhed, men medfører en mærkbar omflytning region og kommuner imellem, idet der omflyttes ca. 7 mio. kr. af en samlet omsætning på ca. 47 mio. kr. 176

5 87/10 Markedsføring af Trafikplanens fase 1 J. nr Dato: 4. november 2010 Til efterretning. Sagsresume For at understøtte implementeringen af Trafikplanens første fase, udarbejder Sydtrafik en informations- og markedsføringskampagne i samarbejde med vores reklamebureau Aakjærs. Kampagnen afvikles fra november 2010 til august Når køreplanen ændres, sker der normalt et frafald blandt de kunder, som hidtil har rejst med bussen. Kampagnen har derfor til formål via information at fastholde eksisterende kunder og at tiltrække nye kunder. Derudover ønsker vi at skabe forståelse for de ruteprioriteringer, der er foretaget. Dette kan ske ved at styrke den offentlige debat og ved at informere direkte til de implicerede. Kampagneelementerne udvikles på en måde, så de også kan danne grundlag for implementeringen af Trafikplanens fase 2, 3 og 4. De nye køreplaner er lavet på basis af passagergrundlaget på ruterne. Trafikplanen betyder bedre betjening og kortere rejsetid mellem større rejsemål, eller kort sagt: Forbedringer for de fleste - forringelser for de færreste. Markedsføringen skal målrettes direkte mod de vigtigste interessenter. Størstedelen af kommunikationen sker via Sydtrafiks egne kommunikationskanaler og medier. Kampagnen henvender sig primært til følgende grupper: Interne interessenter, der for at yde den bedste service til kunderne skal have den nødvendige viden, herunder er målgruppen: vognmænd, chauffører, medarbejdere på kortsalgssteder samt Sydtrafiks egne medarbejdere Eksterne interessenter deriblandt offentligheden, nuværende kunder og potentielle nye kunder, som f.eks. uddannelsessøgende og pendlere til større virksomheder Borgere bosat i områder, der bliver ramt af forringelser. Disse skal informeres om baggrunden for Trafikplanen og om de alternative rejsemuligheder de trods alt får. For alle interessenter bliver kampagnebudskabet: Vi vil ha dig med. Chaufførerne og andre interne interessenter skal have en viden, så de er med. Vi vil gerne have nye kunder med bussen, og nuværende kunder skal mere med. Køreplanen sendes i høring i november I december 2010 og januar 2011 begynder information af de interne interessenter. Og i april maj 11, når planen er endelig vedtaget, informeres skoler, uddannelsesinstitutioner, kunder og relevante større virksomheder. Kampagnerne fortsætter til august

6 Lovgivningen Første fase af Sydtrafiks Trafikplan implementeres i juni Trafikplanen tager udgangspunkt i Trafikplan for den statslige jernbane Økonomi Region Syddanmark har afsat 5 millioner kroner (inklusive moms) til initiativer, der kan styrke den kollektive trafik i regionen. Beløbet deles ligeligt mellem Fyn Bus og Sydtrafik. Sydtrafik har i samarbejde med Region Syddanmark valgt, at Sydtrafiks andel skal anvendes til implementeringen af 1. fase af Trafikplanen. Projektet afvikles inden for den afsatte ramme. Fyn Bus har allerede i sommeren 2010 brugt deres andel af beløbet i forbindelse med implementeringen af de regionale ruter på Fyn. 178

7 88/10 Møde i KKR om arbejdsgruppe vedr. trafikselskabsforhold J. nr Dato: 14. november 2010 Til drøftelse Sagsresume Kommune Kontaktrådet (KKR) for Region Syddanmark har i deres møde den 10. november 2010 behandlet et punkt om nedsættelse af en arbejdsgruppe (bilag), der skal udarbejde/se på trafikselskabsforhold omkring Kommunal ejerstrategi Sammenlægning af de 2 trafikselskaber Planlægnings- og budgetproces og Fælles overordnet vision for den offentlige servicetrafik i Syddanmark Med oplægget anbefales KKR, at arbejdet sættes i gang, med tilbagerapportering til KKR i marts måned Arbejdsgruppen foreslås at bestå af repræsentanter fra Regionen og kommunerne og i et nært samarbejde med de to trafikselskaber. Af referatet fra mødet fremgår at Kommunaldirektør Max Kruse orienterede om arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger. KKR besluttede, at bakke op om arbejdsgruppens anbefalinger. KKR besluttede dog også, at den rent kommunale arbejdsgruppe skal arbejde videre med et oplæg om kommunale input til en ejerstrategi til KKRs møde den 7. februar Miljø- og Tekniknetværket på Fyn har den 10. november 2010 drøftet forholdet om fusion. Udtalelse vedlægges. Morten Karlsberg, KKR sekretariatet har på forespørgsel meddelt i mail af 17. november 2010, at arbejdsgruppen arbejder videre med alle 4 punkter. 179

8 89/10 Status for Vestbanen november 2010 J. nr Dato: 10. november 2010 Til drøftelse. Sagsresume Med brev af 8. november 2010 fremsender Vestbanen A/S - Status for Vestbanens fremtid. Brevet er tillige fremsendt til Varde Kommune og Region Syddanmark. I det opdrag Vestbanen A/S fik efter Region Syddanmarks beslutning om at videreføre Vestbanen i et hjemtagningsscenario var der bl.a. forudsat en række forhold som skulle opfyldes At Region Syddanmark stiller en årlig ramme på 15 mio. kr. til Sydtrafik til drift af Vestbanen efter den nuværende togkøreplan At der skal ske samkørsel på strækningen Varde Esbjerg At der skal anskaffes 2 nye tog At der er en samlet investeringsramme på 105 mio. kr. og At Varde Kommune skal medfinansiere for ca. 40 mio. kr. Vestbanens bestyrelse har i møde den 3. november 2010 drøftet status for banens fremtid. Lovgivningen I henhold til bekendtgørelse af 9. december 2009 åbnes der mulighed for at kunne indgår kontrakter efter forhandling direkte med togoperatør under visse nærmere beskrevne forudsætninger. Præcisering af denne bestemmelse er først sket for ganske nylig, og Vestbanens juridiske rådgivere vurderer, at dette kan være en mulighed. Økonomi Med de økonomiske scenarier der er opstillet i brevet fra Vestbanen A/S, skal gøres opmærksom på en række elementer: I det opstillede driftsbudget indregnes der en merindtægt på 1 mio. kr., ved overflytning af passagerer fra busruter og ved tilgang af nye passagerer. Dertil kommer den almindelige budget-usikkerhed ved budgetskønnene. På anlægssiden forudsættes, at Transportministeriet kan fastholdes på efterslæbet vedr. opgradering af overkørsler. Hvis ikke vil en investering på op til ca. 40 mio. kr. skulle finansieres på anden vis, hvis Vestbanen fastholder opgradering af overkørslerne.. 180

9 Det forudsættes (i Region Syddanmarks beslutning) at Sydtrafik stiller 65 mio. kr. til rådighed for Vestbanens egenkapital (Varde Kommune skal stille ca. 40 mio. kr. til rådighed). Region Syddanmark har afsat 2,5 mio. kr. årligt til finansieringsomkostninger til finansiering for Sydtrafik (lån). Da det er Sydtrafik, der skal indgå kontrakt med Arriva og Vestbanen/Fælles infrastrukturselskab vil det i forhold til Region Syddanmark, som skal finansiere drift og investeringer på Vestbanen, være Sydtrafik som står med den budgetmæssige risiko på såvel driftstilskuddet og investeringerne (kapitaltilførsel). Økonomidirektøren i Region Syddanmark har tidligere udtalt, at driftsrisikoen ligger inden for den samlede ramme som Sydtrafik får fra Region Syddanmark for samlet bus og Vestbanedrift. For budget 2011 er den samlede ramme fastlagt til ca. 96 mio. kr. For kapitalindskuddet er der ikke på nuværende tidspunkt drøftet med Region Syddanmark, hvordan et sådant lån skal arrangeres. 181

10 90/10 Årlige rapporteringer fra Vestbanen modtaget i 2010 J. nr Dato: 9. november 2010 Til efterretning, idet rapporteringerne sendes til Vestbanen A/S til orientering og videre foranstaltning vedrørende Vestbanen A/S forhold. Sagsresumé I henhold til operatørkontrakten for kørsel på Vestbanen mellem Arriva Tog A/S og Sydtrafik (tidligere Ribe Amt) skal operatøren årligt indsende en række rapporteringer vedrørende banens drift og tekniske tilstand mv. Arriva Tog A/S varetager både funktionen som driftsoperatør og som infrastrukturforvalter på Vestbanen. Rapporteringerne, som overvejende vedrører beretningsåret 2009, er som i tidligere år sammenfattet i vedlagte notat, som tillige vil blive fremsendt til Vestbanen A/S til orientering. Bemærkninger til den tekniske rapportering Om den tekniske rapportering kan det generelt bemærkes, at eventuelle større vedligeholdelsesarbejder ikke er omfattet af driftskontrakten, men gennemføres efter aftale mellem Arriva og Vestbanen A/S. Sydtrafik har som i tidligere år benyttet sig af sagkyndig bistand til vurdering af de indberetninger, der kræver en særlig jernbaneteknisk ekspertise. Den tekniske konsulents bemærkninger er indarbejdet i notatet. Administrationens overordnede konklusion om den tekniske rapportering er, at den samlet forekommer tilfredsstillende. Der udestår dog fortsat en problemstilling om et usikret udendørsareal ved Oksbøl banegård. Situationen skønnes at indebære en vis risiko for tilskadekomst for personer, der færdes i området, hvilket efter omstændighederne også kan gælde togpassagerer. Problemstillingen er derfor på ny blevet påtalt overfor Vestbanen A/S. Bygningsmassen er overvejende i rimelig stand, idet banegårdsbygning, hhv. ventesal, i Oksbøl og Nørre Nebel dog fortsat er svært ramt af graffiti mv. Sporanlæggende befinder sig i god stand, dog med behov for udskiftning af et stærkt stigende antal banesveller i de nærmeste 1-2 år. 182

11 For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at der i 2010 også blev gennemført en tilstandsbeskrivelse af alle 9 Vestbanens broer, hvilket kun sker med adskillige års mellemrum. Baneingeniøren konkluderede bl.a. at broerne er generelt i god stand, og at skaderne på enkelte bygningsværker ikke p.t. udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Broerne skønnes ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning at kunne henstå uden betydelig vedligeholdelse/reparation i mindst 10 år, idet der dog ud fra en økonomisk betragtning allerede tidligere vil opstå behov for forebyggende vedligeholdelsesarbejder. Togmaterialet er i tilfredsstillende teknisk stand, men trænger på grund af sin høje alder (ca år) til udskiftning eller levetidsforlængelse i de nærmeste år. Det bemærkes, at Vestbanens rullende materiel i august 2009 er blevet vurderet af en taksator, med henblik på at fastslå, hvilke reparations- og renoveringsudgifter der må forventes for at opnå en 4-årig levetidsforlængelse. Baggrunden for denne vurdering var aflysningen af Vestbaneudbudet, ifølge hvilken der skulle være anskaffet nyt materiel pr. 1. januar Taksator anslog, at de mest nødvendige udgifter for en levetidsforlængelse af materiellet (3 togsæt type Y samt et arbejdskøretøj) vil beløbe sig til 4,35 mio. kr. (uden moms), hvortil der evt. kommer udgifter til erstatningskørsel mv. i renoveringsperioden. Bemærkninger til driftsrapporteringen Ifølge operatørkontrakten er målsætningen for banedriftens regularitet og pålidelighed fastsat til 99,5 % for såvel regularitet som pålidelighed. Regulariteten angiver, hvorvidt togene ankommer uden væsentlig forsinkelse, mens pålideligheden angiver graden af udførte ture. For 2009 som helhed er regulariteten opgjort til 100% (2008: 99,99%) og pålideligheden til 99,69% (2008: 98,54%). Målsætningerne i operatørkontrakten er derfor blevet opfyldt på helt tilfredsstillende vis. Der skete i 2009 ét uheld på banen, da et tog ramt en stopbom hårdt ved Varde station, dog uden skader på mennesker eller materiel. I alt skete der 3 sikkerhedsmæssige hændelser i årets løb, hvilket er en overskridelse af Arriva A/S s målsætning om højest 1 sådan hændelse på Vestbanens infrastrukturdel. Forbedringer af banens sikkerhed, herunder med henblik på en bedre sikring af de talrige vejoverskæringer, er til en vis grad blevet udskudt på grund af usikkerhed om banens fremtid. Administrationens overordnede konklusion vedrørende driftsrapporteringen er, at driften er udført tilfredsstillende i

12 91/10 Tilgængelighed på Aabenraa Rutebilstation J. nr Dato: 15. november 2010 Til orientering. Sagsresume Efter ibrugtagelsen af den ny rutebilstation i Aabenraa i 2007, er der fra handicaporganisationerne fremkommet kritik af tilgængeligheden for handicappede. Kritikken har været rettet til kommunen, og Sydtrafik er først blevet involveret heri efter henvendelse fra kommunen. Efter aftale med kommunen har Sydtrafik i forsommeren 2010 fået udarbejdet en tilgængelighedsrapport af Esbjerg Kommunes tilgængelighedsrevisor. Denne blev afleveret til Sydtrafik 30. juni De fleste af tilgængelighedsrapportens kritikpunkter vedrører arealet og ventesalen. Enkelte kritikpunkter er allerede udbedret i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, ligesom parkeringsforholdene og fortov mod Gasværksvej afventer færdiggørelsen af Gasværksvejs renovering. På et møde på rutebilstationen den 2. september 2010 blev rapportens kritikpunkter drøftet med tilgængelighedsrevisoren, Aabenraa Kommune og Sjælsø, der frem til sommeren 2010 ejede bygningen. Det blev da aftalt, at Sjælsø skulle kapitalisere de enkelte punkter, hvorefter der kunne tages politisk beslutning om, hvilke af disse, der skal udbedres. Sjælsø har 9. november 2010 fremsendt kapitaliseringsforslag vedr. taktilfelter og belysning. Aabenraa Kommune har 10. november meddelt Sjælsø, at de foreslåede ændringer samt udbedring af forhold vedr. handicaptoilettet iværksættes og finansieres over huslejen iht. aftale med Sydtrafik. Ændringerne omfatter: Ledelinjer fra H.P.Hanssensgade og Gasværksvej til rutebilstationen med rumlefliser ud for hver perron med perronnnumre. Gul markering på kantsten. Markering af indstigningszoner på perroner. Bedre belysning langs ganglinjer og på perronerne. Forholdene ved handicaptoilettet. Da Sydtrafik er ansvarlig for kortsalgslokalet, har Sydtrafik iværksat montering af elektrisk døråbner på døren til kortsalgslokalet, ligesom Sydtrafik ændrer placeringen af køreplansinformationen. Ændringerne omfatter ikke: Ændring af perronbredde Niveaufri adgang til perronerne Smalt gangareal ved cykelstativerne Bænke og opholdsmuligheder 184

13 Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber påhviler opgaven vedr. rutebilstationer de enkelte kommuner, idet trafikselskabet dog må erholde omkostninger til bl.a. kortsalgslokaler. Kommunen har meddelt, at byggeriet opfyldte de på opførelsestidspunktet gældende lovkrav til tilgængelighed. Disse er efterfølgende skærpet men ikke med tilbagevirkende kraft. Økonomi I den politiske godkendelse af flytningen til den ny rutebilstation indgik det som en forudsætning, at flytningen skulle ske uden omkostninger for Sydtrafik. De fleste af rapportens kritikpunkter vedrører forhold ved ventesal og udendørsarealer, hvorfor omkostningen ved udbedring af disse påhviler kommune jf. vedtagne principper for finansiering af rutebilstationer. I første omgang finansieres det over et tillæg til kontrakten, som overgår til kommunen, i forbindelse med udmøntning af disse principper, jf. seneste beslutning i bestyrelsen under dagsordenspunkt 78/10 finansiering af rutebilstationer. 185

14 92/10 Orientering om møde med Skat vedrørende lønsumsafgiftspligt. J. nr Dato: 15. november 2010 Til orientering. Sagsresume Sydtrafik har den 4. november 2010 afholdt et møde med Skatteregion Syddanmark med henblik på at drøfte, om trafikselskabet er omfattet af en pligt til at betale lønsumsafgift og hvordan afgiften i givet fald skal beregnes. Ud fra den forudgående korrespondance kunne det konstateres, at Skat som udgangspunkt anser trafikselskaber som afgiftspligtig af 100% af deres lønsum, om end enkelte dele af lønsummen evt. kan undtages fra afgiftspligten efter en konkret vurdering. For Sydtrafik ville en afgiftspligt på 100% af lønsummen svare til et afgiftsbeløb på 1,5 mio. kr. om året (2011-niveau), idet afgiftssatsen vil være på 5,33%. Sydtrafik har over for dette gjort gældende, at trafikselskaber som udgangspunkt ikke bør anses som lønsumsafgiftspligtige, og at det i givet fald kun ville være begrænsede dele af lønsummen, der kan henføres under en afgiftspligt. Argumentationen bygger bl.a. på, at Sydtrafik ikke burde anses som en virksomhed i afgiftslovens forstand, men som en myndighed på linje med kommuner og regionen, som efter Skats praksis ikke er omfattet af afgiftspligten. På mødet har parterne udvekslet deres synspunkter uden at der blev truffet beslutning. Skat vil efter en undersøgelse af Sydtrafiks anbringender vende tilbage med et forslag til sagens afgørelse. Der er ikke udfærdiget eller aftalt et egentligt mødereferat, men Sydtrafiks opfattelse af mødets indhold er gengivet af vedlagte mail til Trafikselskaberne i Danmark, hvori Sydtrafik beskriver selskabets argumentation i sagen. Trafikselskaberne i Danmark har i løbet af 2010 i samarbejde med Movia og advokatfirmaet Plesner haft en korrespondance med Skattevæsenet, hvori man har påpeget uklarheder og uhensigtsmæssigheder ved Skats fortolkning af lovreglerne. Dette skete med henblik på få afgiftsloven, eller i den mindste Skats stramme fortolkning af samme, lempet, således at trafikselskaberne ikke længere anses som afgiftspligtige. Skatteministeriets departement har imidlertid den 17. september 2010 meddelt, at man ikke ser grundlag for at gennemføre en lovændring, der fritager trafikselskaberne for lønsumsafgiftspligt. Departementet forholdt sig i den forbindelse ikke til de enkelte argumenter, trafikselskaberne havde fremført. Skatteministeriet opretholder dermed den opfattelse af retstilstanden, som er 186

15 beskrevet i Skats styresignal (cirkulæreskrivelse) SKAT, hvorefter offentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten, selv om driften er udliciteret til entreprenører. Trafikselskaberne i Danmark agter på denne baggrund ikke at tage yderligere initiativer i sagen, og det vil således være op til Movia og de øvrige trafikselskaber at gå i dialog med Skat om afgiftspligtens eksistens og omfang, således som det også skete under Sydtrafiks møde med Skat den 4. november Lovgivningen Ifølge 1, stk. 1, i lov om afgift af lønsum m.v., betales en afgift til staten af bl.a. virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter [bestemte dele af ] merværdiafgiftslovens 13, stk. 1, samt af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven.. Afgiftspligten præciseres i lovens øvrige bestemmelser. Økonomi Skats fortolkning af lovgivningen kan medføre, at Sydtrafik pålægges en årlig afgift på 5,33% af op til hele selskabets lønsum med virkning fra 1. januar For at dække et sådant afgiftskrav er der i budget 2010 afsat 1,4 mio. kr. for 2010 samt yderligere 1,3 mio. kr. til dækning af afgiften for 2009 idet denne ikke var afsat i regnskab For budget 2011 er der budgetteret med en udgift på 1,5 mio. kr. 187

16 93/10 Allonge II til aktionæroverenskomst vedr. Rejsekort A/S J. nr Dato: 29. november 2010 At Allonge II tiltrædes, og det ydede lån forlænges i overensstemmelse hermed. Sagsresume Den 20. april 2010 blev der indgået en Allonge I til aktionæroverenskomsten vedr. Rejsekort A/S. I forhold til denne Allonge I forpligtede parterne sig til at sig, at der blev stillet likviditet til rådighed for Selskabet på 78 mio. kr. Lånet kunne forlanges tilbagebetalt med 1 måneds varsel pr , inkl. påløbne renter. Med Allonge II ændres tilbagebetalingstidspunktet, således at långiver nu først kan forlange lånet tilbagebetalt med 1 måneds varsel inkl. påløbne renter pr Ændringerne fremgår af bilag 2 til Allongen. Sydtrafik har den 3. juni 2010 og igen den 30. juli 2010 indbetalt kr. i alt kr. 188

17 94/10 Status rejsekort (Lukket møde). J. nr.: Dato: 19. november

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 10.02.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. februar 2012 kl. 13.00-15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20. april 2010 Initialer: ILM Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. april 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 31.10.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 19. december 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-09 Dato: 03.09.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. september 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale TF 1.2 øst, Nytorv 11, 6000 Kolding Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.09.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 30. september 2010 kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 10. april 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-08 Dato: 04.06.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 12. juni 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00

PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 30. oktober 2014. Kl. Søborg præstegård, Konfirmandstuen Mødested: 15.00 Fraværende med afbud: Mødepunkt 1 PUK revisionsprotokollat 2013 Sag: Regnskab 2013

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere