Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 85/10 Sager til orientering /10 Revidering af principper for fordeling af indtægter /10 Markedsføring af Trafikplanens fase /10 Møde i KKR om arbejdsgruppe vedr. trafikselskabsforhold /10 Status for Vestbanen november /10 Årlige rapporteringer fra Vestbanen modtaget i /10 Tilgængelighed på Aabenraa Rutebilstation /10 Orientering om møde med Skat vedrørende lønsumsafgiftspligt /10 Allonge II til aktionæroverenskomst vedr. Rejsekort A/S /10 Status rejsekort (Lukket møde)

2 85/10 Sager til orientering J. nr Dato: 11. november 2010 Til orientering 174

3 86/10 Revidering af principper for fordeling af indtægter J. nr Dato: 15. november 2010 At der iværksættes en rejsehjemmelanalyse til brug for fordeling af rejsehjemler, og at resultaterne herfra anvendes som finansieringsprincipper gældende fra budget At der overføres kr ,- fra budget 2010 til budget 2011 til medfinansiering af analysen. At finansieringsprincipperne for fordeling af indtægterne fra friskole-, uddannelses- og SU-kort baseres på ajourført analyse af solgte kort, første gang fra budget Sagsresume Sydtrafiks indtægter er hidtil blevet fordelt på ruterne efter principper, der til dels bunder i data helt tilbage fra Der er kun i mindre grad sket en udvikling af modellen, da det har været forventningen, at indførelsen af Rejsekortet, som oprindelig var planlagt til 2010, ville give de ønskede data. Med baggrund i forsinkelsen af Rejsekortet forventes det nu, at der tidligst kan forventes brugbare data om et helt driftsår fra Rejsekortet i 2014 til brug for budgetlægningen Det anbefales derfor, at der i marts 2011 iværksættes en rejsehjemmelundersøgelse blandt kunderne til belysning af disses brug af forskellige typer af rejsehjemler på de enkelte ruter. Undersøgelsen kombineres med en ekstraordinær samtidig passagertælling, der sammen med data fra den ordinære passagertælling i efteråret fremover kan danne grundlag for analyser af udviklingen over tid. Både rejsehjemmelundersøgelsen og passagertællingerne vil kunne give opdaterede data til brug for udarbejdelse af reviderede fordelingsprincipper, som kan anvendes i budget Med baggrund i udviklingen af bl.a. antallet af friskoler, uddannelsessøgende og indførelsen af gratis skolekort i visse kommuner har administrationen beregnet nye fordelingsnøgler for friskole-, uddannelses- og SU-kort, som vil kunne anvendes fra budget Lovgivningen Lov om trafikselskaber fastslår, at region og kommuner hver især finansierer nettounderskuddet på de regionale hhv. lokale ruter. Repræsentantskabet vedtager denne endelige fordelingsnøgle for indtægter og omkostninger. Økonomi Nordjyllands Trafikselskab foretager en årlig analyse af kundernes brug af forskellige typer af rejsehjemmel til en pris af ca. kr ,-. Det forventes, at en dækkende undersøgelse i Sydtrafiks område vil beløbe sig til samme størrelsesorden. Der er i budget 2011 afsat kr ,- til kundeundersøgelser og passagertællinger, som ikke vil være dækkende for de samlede udgifter til både rejsehjemmelanalyse og passagertællinger. Det forventes imidlertid, at 175

4 analysen kan finansieres uden merbevilling ved overførsel af ikke forbrugte midler fra budget 2010 til budget Ændringen i indtægtsfordelingen af friskole-, uddannelses-, og SU-kort har ingen betydning for Sydtrafik som helhed, men medfører en mærkbar omflytning region og kommuner imellem, idet der omflyttes ca. 7 mio. kr. af en samlet omsætning på ca. 47 mio. kr. 176

5 87/10 Markedsføring af Trafikplanens fase 1 J. nr Dato: 4. november 2010 Til efterretning. Sagsresume For at understøtte implementeringen af Trafikplanens første fase, udarbejder Sydtrafik en informations- og markedsføringskampagne i samarbejde med vores reklamebureau Aakjærs. Kampagnen afvikles fra november 2010 til august Når køreplanen ændres, sker der normalt et frafald blandt de kunder, som hidtil har rejst med bussen. Kampagnen har derfor til formål via information at fastholde eksisterende kunder og at tiltrække nye kunder. Derudover ønsker vi at skabe forståelse for de ruteprioriteringer, der er foretaget. Dette kan ske ved at styrke den offentlige debat og ved at informere direkte til de implicerede. Kampagneelementerne udvikles på en måde, så de også kan danne grundlag for implementeringen af Trafikplanens fase 2, 3 og 4. De nye køreplaner er lavet på basis af passagergrundlaget på ruterne. Trafikplanen betyder bedre betjening og kortere rejsetid mellem større rejsemål, eller kort sagt: Forbedringer for de fleste - forringelser for de færreste. Markedsføringen skal målrettes direkte mod de vigtigste interessenter. Størstedelen af kommunikationen sker via Sydtrafiks egne kommunikationskanaler og medier. Kampagnen henvender sig primært til følgende grupper: Interne interessenter, der for at yde den bedste service til kunderne skal have den nødvendige viden, herunder er målgruppen: vognmænd, chauffører, medarbejdere på kortsalgssteder samt Sydtrafiks egne medarbejdere Eksterne interessenter deriblandt offentligheden, nuværende kunder og potentielle nye kunder, som f.eks. uddannelsessøgende og pendlere til større virksomheder Borgere bosat i områder, der bliver ramt af forringelser. Disse skal informeres om baggrunden for Trafikplanen og om de alternative rejsemuligheder de trods alt får. For alle interessenter bliver kampagnebudskabet: Vi vil ha dig med. Chaufførerne og andre interne interessenter skal have en viden, så de er med. Vi vil gerne have nye kunder med bussen, og nuværende kunder skal mere med. Køreplanen sendes i høring i november I december 2010 og januar 2011 begynder information af de interne interessenter. Og i april maj 11, når planen er endelig vedtaget, informeres skoler, uddannelsesinstitutioner, kunder og relevante større virksomheder. Kampagnerne fortsætter til august

6 Lovgivningen Første fase af Sydtrafiks Trafikplan implementeres i juni Trafikplanen tager udgangspunkt i Trafikplan for den statslige jernbane Økonomi Region Syddanmark har afsat 5 millioner kroner (inklusive moms) til initiativer, der kan styrke den kollektive trafik i regionen. Beløbet deles ligeligt mellem Fyn Bus og Sydtrafik. Sydtrafik har i samarbejde med Region Syddanmark valgt, at Sydtrafiks andel skal anvendes til implementeringen af 1. fase af Trafikplanen. Projektet afvikles inden for den afsatte ramme. Fyn Bus har allerede i sommeren 2010 brugt deres andel af beløbet i forbindelse med implementeringen af de regionale ruter på Fyn. 178

7 88/10 Møde i KKR om arbejdsgruppe vedr. trafikselskabsforhold J. nr Dato: 14. november 2010 Til drøftelse Sagsresume Kommune Kontaktrådet (KKR) for Region Syddanmark har i deres møde den 10. november 2010 behandlet et punkt om nedsættelse af en arbejdsgruppe (bilag), der skal udarbejde/se på trafikselskabsforhold omkring Kommunal ejerstrategi Sammenlægning af de 2 trafikselskaber Planlægnings- og budgetproces og Fælles overordnet vision for den offentlige servicetrafik i Syddanmark Med oplægget anbefales KKR, at arbejdet sættes i gang, med tilbagerapportering til KKR i marts måned Arbejdsgruppen foreslås at bestå af repræsentanter fra Regionen og kommunerne og i et nært samarbejde med de to trafikselskaber. Af referatet fra mødet fremgår at Kommunaldirektør Max Kruse orienterede om arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger. KKR besluttede, at bakke op om arbejdsgruppens anbefalinger. KKR besluttede dog også, at den rent kommunale arbejdsgruppe skal arbejde videre med et oplæg om kommunale input til en ejerstrategi til KKRs møde den 7. februar Miljø- og Tekniknetværket på Fyn har den 10. november 2010 drøftet forholdet om fusion. Udtalelse vedlægges. Morten Karlsberg, KKR sekretariatet har på forespørgsel meddelt i mail af 17. november 2010, at arbejdsgruppen arbejder videre med alle 4 punkter. 179

8 89/10 Status for Vestbanen november 2010 J. nr Dato: 10. november 2010 Til drøftelse. Sagsresume Med brev af 8. november 2010 fremsender Vestbanen A/S - Status for Vestbanens fremtid. Brevet er tillige fremsendt til Varde Kommune og Region Syddanmark. I det opdrag Vestbanen A/S fik efter Region Syddanmarks beslutning om at videreføre Vestbanen i et hjemtagningsscenario var der bl.a. forudsat en række forhold som skulle opfyldes At Region Syddanmark stiller en årlig ramme på 15 mio. kr. til Sydtrafik til drift af Vestbanen efter den nuværende togkøreplan At der skal ske samkørsel på strækningen Varde Esbjerg At der skal anskaffes 2 nye tog At der er en samlet investeringsramme på 105 mio. kr. og At Varde Kommune skal medfinansiere for ca. 40 mio. kr. Vestbanens bestyrelse har i møde den 3. november 2010 drøftet status for banens fremtid. Lovgivningen I henhold til bekendtgørelse af 9. december 2009 åbnes der mulighed for at kunne indgår kontrakter efter forhandling direkte med togoperatør under visse nærmere beskrevne forudsætninger. Præcisering af denne bestemmelse er først sket for ganske nylig, og Vestbanens juridiske rådgivere vurderer, at dette kan være en mulighed. Økonomi Med de økonomiske scenarier der er opstillet i brevet fra Vestbanen A/S, skal gøres opmærksom på en række elementer: I det opstillede driftsbudget indregnes der en merindtægt på 1 mio. kr., ved overflytning af passagerer fra busruter og ved tilgang af nye passagerer. Dertil kommer den almindelige budget-usikkerhed ved budgetskønnene. På anlægssiden forudsættes, at Transportministeriet kan fastholdes på efterslæbet vedr. opgradering af overkørsler. Hvis ikke vil en investering på op til ca. 40 mio. kr. skulle finansieres på anden vis, hvis Vestbanen fastholder opgradering af overkørslerne.. 180

9 Det forudsættes (i Region Syddanmarks beslutning) at Sydtrafik stiller 65 mio. kr. til rådighed for Vestbanens egenkapital (Varde Kommune skal stille ca. 40 mio. kr. til rådighed). Region Syddanmark har afsat 2,5 mio. kr. årligt til finansieringsomkostninger til finansiering for Sydtrafik (lån). Da det er Sydtrafik, der skal indgå kontrakt med Arriva og Vestbanen/Fælles infrastrukturselskab vil det i forhold til Region Syddanmark, som skal finansiere drift og investeringer på Vestbanen, være Sydtrafik som står med den budgetmæssige risiko på såvel driftstilskuddet og investeringerne (kapitaltilførsel). Økonomidirektøren i Region Syddanmark har tidligere udtalt, at driftsrisikoen ligger inden for den samlede ramme som Sydtrafik får fra Region Syddanmark for samlet bus og Vestbanedrift. For budget 2011 er den samlede ramme fastlagt til ca. 96 mio. kr. For kapitalindskuddet er der ikke på nuværende tidspunkt drøftet med Region Syddanmark, hvordan et sådant lån skal arrangeres. 181

10 90/10 Årlige rapporteringer fra Vestbanen modtaget i 2010 J. nr Dato: 9. november 2010 Til efterretning, idet rapporteringerne sendes til Vestbanen A/S til orientering og videre foranstaltning vedrørende Vestbanen A/S forhold. Sagsresumé I henhold til operatørkontrakten for kørsel på Vestbanen mellem Arriva Tog A/S og Sydtrafik (tidligere Ribe Amt) skal operatøren årligt indsende en række rapporteringer vedrørende banens drift og tekniske tilstand mv. Arriva Tog A/S varetager både funktionen som driftsoperatør og som infrastrukturforvalter på Vestbanen. Rapporteringerne, som overvejende vedrører beretningsåret 2009, er som i tidligere år sammenfattet i vedlagte notat, som tillige vil blive fremsendt til Vestbanen A/S til orientering. Bemærkninger til den tekniske rapportering Om den tekniske rapportering kan det generelt bemærkes, at eventuelle større vedligeholdelsesarbejder ikke er omfattet af driftskontrakten, men gennemføres efter aftale mellem Arriva og Vestbanen A/S. Sydtrafik har som i tidligere år benyttet sig af sagkyndig bistand til vurdering af de indberetninger, der kræver en særlig jernbaneteknisk ekspertise. Den tekniske konsulents bemærkninger er indarbejdet i notatet. Administrationens overordnede konklusion om den tekniske rapportering er, at den samlet forekommer tilfredsstillende. Der udestår dog fortsat en problemstilling om et usikret udendørsareal ved Oksbøl banegård. Situationen skønnes at indebære en vis risiko for tilskadekomst for personer, der færdes i området, hvilket efter omstændighederne også kan gælde togpassagerer. Problemstillingen er derfor på ny blevet påtalt overfor Vestbanen A/S. Bygningsmassen er overvejende i rimelig stand, idet banegårdsbygning, hhv. ventesal, i Oksbøl og Nørre Nebel dog fortsat er svært ramt af graffiti mv. Sporanlæggende befinder sig i god stand, dog med behov for udskiftning af et stærkt stigende antal banesveller i de nærmeste 1-2 år. 182

11 For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at der i 2010 også blev gennemført en tilstandsbeskrivelse af alle 9 Vestbanens broer, hvilket kun sker med adskillige års mellemrum. Baneingeniøren konkluderede bl.a. at broerne er generelt i god stand, og at skaderne på enkelte bygningsværker ikke p.t. udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Broerne skønnes ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning at kunne henstå uden betydelig vedligeholdelse/reparation i mindst 10 år, idet der dog ud fra en økonomisk betragtning allerede tidligere vil opstå behov for forebyggende vedligeholdelsesarbejder. Togmaterialet er i tilfredsstillende teknisk stand, men trænger på grund af sin høje alder (ca år) til udskiftning eller levetidsforlængelse i de nærmeste år. Det bemærkes, at Vestbanens rullende materiel i august 2009 er blevet vurderet af en taksator, med henblik på at fastslå, hvilke reparations- og renoveringsudgifter der må forventes for at opnå en 4-årig levetidsforlængelse. Baggrunden for denne vurdering var aflysningen af Vestbaneudbudet, ifølge hvilken der skulle være anskaffet nyt materiel pr. 1. januar Taksator anslog, at de mest nødvendige udgifter for en levetidsforlængelse af materiellet (3 togsæt type Y samt et arbejdskøretøj) vil beløbe sig til 4,35 mio. kr. (uden moms), hvortil der evt. kommer udgifter til erstatningskørsel mv. i renoveringsperioden. Bemærkninger til driftsrapporteringen Ifølge operatørkontrakten er målsætningen for banedriftens regularitet og pålidelighed fastsat til 99,5 % for såvel regularitet som pålidelighed. Regulariteten angiver, hvorvidt togene ankommer uden væsentlig forsinkelse, mens pålideligheden angiver graden af udførte ture. For 2009 som helhed er regulariteten opgjort til 100% (2008: 99,99%) og pålideligheden til 99,69% (2008: 98,54%). Målsætningerne i operatørkontrakten er derfor blevet opfyldt på helt tilfredsstillende vis. Der skete i 2009 ét uheld på banen, da et tog ramt en stopbom hårdt ved Varde station, dog uden skader på mennesker eller materiel. I alt skete der 3 sikkerhedsmæssige hændelser i årets løb, hvilket er en overskridelse af Arriva A/S s målsætning om højest 1 sådan hændelse på Vestbanens infrastrukturdel. Forbedringer af banens sikkerhed, herunder med henblik på en bedre sikring af de talrige vejoverskæringer, er til en vis grad blevet udskudt på grund af usikkerhed om banens fremtid. Administrationens overordnede konklusion vedrørende driftsrapporteringen er, at driften er udført tilfredsstillende i

12 91/10 Tilgængelighed på Aabenraa Rutebilstation J. nr Dato: 15. november 2010 Til orientering. Sagsresume Efter ibrugtagelsen af den ny rutebilstation i Aabenraa i 2007, er der fra handicaporganisationerne fremkommet kritik af tilgængeligheden for handicappede. Kritikken har været rettet til kommunen, og Sydtrafik er først blevet involveret heri efter henvendelse fra kommunen. Efter aftale med kommunen har Sydtrafik i forsommeren 2010 fået udarbejdet en tilgængelighedsrapport af Esbjerg Kommunes tilgængelighedsrevisor. Denne blev afleveret til Sydtrafik 30. juni De fleste af tilgængelighedsrapportens kritikpunkter vedrører arealet og ventesalen. Enkelte kritikpunkter er allerede udbedret i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, ligesom parkeringsforholdene og fortov mod Gasværksvej afventer færdiggørelsen af Gasværksvejs renovering. På et møde på rutebilstationen den 2. september 2010 blev rapportens kritikpunkter drøftet med tilgængelighedsrevisoren, Aabenraa Kommune og Sjælsø, der frem til sommeren 2010 ejede bygningen. Det blev da aftalt, at Sjælsø skulle kapitalisere de enkelte punkter, hvorefter der kunne tages politisk beslutning om, hvilke af disse, der skal udbedres. Sjælsø har 9. november 2010 fremsendt kapitaliseringsforslag vedr. taktilfelter og belysning. Aabenraa Kommune har 10. november meddelt Sjælsø, at de foreslåede ændringer samt udbedring af forhold vedr. handicaptoilettet iværksættes og finansieres over huslejen iht. aftale med Sydtrafik. Ændringerne omfatter: Ledelinjer fra H.P.Hanssensgade og Gasværksvej til rutebilstationen med rumlefliser ud for hver perron med perronnnumre. Gul markering på kantsten. Markering af indstigningszoner på perroner. Bedre belysning langs ganglinjer og på perronerne. Forholdene ved handicaptoilettet. Da Sydtrafik er ansvarlig for kortsalgslokalet, har Sydtrafik iværksat montering af elektrisk døråbner på døren til kortsalgslokalet, ligesom Sydtrafik ændrer placeringen af køreplansinformationen. Ændringerne omfatter ikke: Ændring af perronbredde Niveaufri adgang til perronerne Smalt gangareal ved cykelstativerne Bænke og opholdsmuligheder 184

13 Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber påhviler opgaven vedr. rutebilstationer de enkelte kommuner, idet trafikselskabet dog må erholde omkostninger til bl.a. kortsalgslokaler. Kommunen har meddelt, at byggeriet opfyldte de på opførelsestidspunktet gældende lovkrav til tilgængelighed. Disse er efterfølgende skærpet men ikke med tilbagevirkende kraft. Økonomi I den politiske godkendelse af flytningen til den ny rutebilstation indgik det som en forudsætning, at flytningen skulle ske uden omkostninger for Sydtrafik. De fleste af rapportens kritikpunkter vedrører forhold ved ventesal og udendørsarealer, hvorfor omkostningen ved udbedring af disse påhviler kommune jf. vedtagne principper for finansiering af rutebilstationer. I første omgang finansieres det over et tillæg til kontrakten, som overgår til kommunen, i forbindelse med udmøntning af disse principper, jf. seneste beslutning i bestyrelsen under dagsordenspunkt 78/10 finansiering af rutebilstationer. 185

14 92/10 Orientering om møde med Skat vedrørende lønsumsafgiftspligt. J. nr Dato: 15. november 2010 Til orientering. Sagsresume Sydtrafik har den 4. november 2010 afholdt et møde med Skatteregion Syddanmark med henblik på at drøfte, om trafikselskabet er omfattet af en pligt til at betale lønsumsafgift og hvordan afgiften i givet fald skal beregnes. Ud fra den forudgående korrespondance kunne det konstateres, at Skat som udgangspunkt anser trafikselskaber som afgiftspligtig af 100% af deres lønsum, om end enkelte dele af lønsummen evt. kan undtages fra afgiftspligten efter en konkret vurdering. For Sydtrafik ville en afgiftspligt på 100% af lønsummen svare til et afgiftsbeløb på 1,5 mio. kr. om året (2011-niveau), idet afgiftssatsen vil være på 5,33%. Sydtrafik har over for dette gjort gældende, at trafikselskaber som udgangspunkt ikke bør anses som lønsumsafgiftspligtige, og at det i givet fald kun ville være begrænsede dele af lønsummen, der kan henføres under en afgiftspligt. Argumentationen bygger bl.a. på, at Sydtrafik ikke burde anses som en virksomhed i afgiftslovens forstand, men som en myndighed på linje med kommuner og regionen, som efter Skats praksis ikke er omfattet af afgiftspligten. På mødet har parterne udvekslet deres synspunkter uden at der blev truffet beslutning. Skat vil efter en undersøgelse af Sydtrafiks anbringender vende tilbage med et forslag til sagens afgørelse. Der er ikke udfærdiget eller aftalt et egentligt mødereferat, men Sydtrafiks opfattelse af mødets indhold er gengivet af vedlagte mail til Trafikselskaberne i Danmark, hvori Sydtrafik beskriver selskabets argumentation i sagen. Trafikselskaberne i Danmark har i løbet af 2010 i samarbejde med Movia og advokatfirmaet Plesner haft en korrespondance med Skattevæsenet, hvori man har påpeget uklarheder og uhensigtsmæssigheder ved Skats fortolkning af lovreglerne. Dette skete med henblik på få afgiftsloven, eller i den mindste Skats stramme fortolkning af samme, lempet, således at trafikselskaberne ikke længere anses som afgiftspligtige. Skatteministeriets departement har imidlertid den 17. september 2010 meddelt, at man ikke ser grundlag for at gennemføre en lovændring, der fritager trafikselskaberne for lønsumsafgiftspligt. Departementet forholdt sig i den forbindelse ikke til de enkelte argumenter, trafikselskaberne havde fremført. Skatteministeriet opretholder dermed den opfattelse af retstilstanden, som er 186

15 beskrevet i Skats styresignal (cirkulæreskrivelse) SKAT, hvorefter offentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten, selv om driften er udliciteret til entreprenører. Trafikselskaberne i Danmark agter på denne baggrund ikke at tage yderligere initiativer i sagen, og det vil således være op til Movia og de øvrige trafikselskaber at gå i dialog med Skat om afgiftspligtens eksistens og omfang, således som det også skete under Sydtrafiks møde med Skat den 4. november Lovgivningen Ifølge 1, stk. 1, i lov om afgift af lønsum m.v., betales en afgift til staten af bl.a. virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter [bestemte dele af ] merværdiafgiftslovens 13, stk. 1, samt af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven.. Afgiftspligten præciseres i lovens øvrige bestemmelser. Økonomi Skats fortolkning af lovgivningen kan medføre, at Sydtrafik pålægges en årlig afgift på 5,33% af op til hele selskabets lønsum med virkning fra 1. januar For at dække et sådant afgiftskrav er der i budget 2010 afsat 1,4 mio. kr. for 2010 samt yderligere 1,3 mio. kr. til dækning af afgiften for 2009 idet denne ikke var afsat i regnskab For budget 2011 er der budgetteret med en udgift på 1,5 mio. kr. 187

16 93/10 Allonge II til aktionæroverenskomst vedr. Rejsekort A/S J. nr Dato: 29. november 2010 At Allonge II tiltrædes, og det ydede lån forlænges i overensstemmelse hermed. Sagsresume Den 20. april 2010 blev der indgået en Allonge I til aktionæroverenskomsten vedr. Rejsekort A/S. I forhold til denne Allonge I forpligtede parterne sig til at sig, at der blev stillet likviditet til rådighed for Selskabet på 78 mio. kr. Lånet kunne forlanges tilbagebetalt med 1 måneds varsel pr , inkl. påløbne renter. Med Allonge II ændres tilbagebetalingstidspunktet, således at långiver nu først kan forlange lånet tilbagebetalt med 1 måneds varsel inkl. påløbne renter pr Ændringerne fremgår af bilag 2 til Allongen. Sydtrafik har den 3. juni 2010 og igen den 30. juli 2010 indbetalt kr. i alt kr. 188

17 94/10 Status rejsekort (Lukket møde). J. nr.: Dato: 19. november

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 01.12.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Tirsdag, den 29. november 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Vejle Kommune, Kirketorvet 22, Teknik og Miljø, mødelokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00.06/07 Dato: 22.03.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. marts 2007 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-08 Dato: 07.02.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. februar kl. 14.00 16.00 Sted: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg mødelokale 303 Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 24. januar 2017 0-101-2-09 30. januar 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Otto Kjær Larsen i stedet for Svend Heiselberg, Region Nordjylland Jan Thorbøll

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 20.12.10 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 17. december 2010 kl. 12.00 Mødet starter med frokost Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4,

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 19.02.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 25. februar 2010 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen.

Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Bestyrelsesmøde, den 29. juni 2011 Dagsordensnr.: 46/11, bilag nr.: 1 J.nr.: 30 90 01 2 11 Troels Keilgaard Strategi for fremtidig betjening og billettering på Vestbanen. Formålet med dette notat er at

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Sagsnr.: /07 Dato: 22.02.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 28. februar 2007 kl. 14.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter Christensen

Læs mere

Kopi Sagsbehandler TWO

Kopi Sagsbehandler TWO Til Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland m.v. NOTAT Kopi Sagsbehandler TWO Nyhedsbrev nr. 1 om dannelsen af Trafikselskab Sjælland 31. maj 2006 Som en del af kommunalreformen, så får Sjælland

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 19.09.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. september 2011 kl. 9.30 12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013.

Regnskabet udviser en efterregulering, som er forskellen mellem det betalte tilskud i 2011 og regnskabet. Efterreguleringen udbetales i januar 2013. Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. maj 2012 Region Sjælland - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.09.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. september 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 27. juni 2014 kl. 09.30 Busselskabet Aarhus Sporveje, Jegstrupvej 5 8361 Hasselager Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Busselskabet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-08 Dato: 07.11.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Sted: Torsdag, den 13. november 2008 kl. 14.00 16.00 Starter med besigtigelse af Vejle Busterminal (ca. 30

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 12. december 2014 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tidsplan for Midttrafiks budget

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-9-07 Dato: 25.10.2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 31. oktober 2007 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 5. april 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag den 13. april 2011 kl. 10.00 12.00 Sted: Capitol Hotel Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (Afbud)

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 02.02.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag, den 21. maj 2012 kl. 14.00-16.00 Sted: Medlemmer: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Jan Riber Jakobsen,

Læs mere