Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 J.nr.: Dato: Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Kommunikationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 85/10 Sager til orientering /10 Revidering af principper for fordeling af indtægter /10 Markedsføring af Trafikplanens fase /10 Møde i KKR om arbejdsgruppe vedr. trafikselskabsforhold /10 Status for Vestbanen november /10 Årlige rapporteringer fra Vestbanen modtaget i /10 Tilgængelighed på Aabenraa Rutebilstation /10 Orientering om møde med Skat vedrørende lønsumsafgiftspligt /10 Allonge II til aktionæroverenskomst vedr. Rejsekort A/S /10 Status rejsekort (Lukket møde)

2 85/10 Sager til orientering J. nr Dato: 11. november 2010 Til orientering 174

3 86/10 Revidering af principper for fordeling af indtægter J. nr Dato: 15. november 2010 At der iværksættes en rejsehjemmelanalyse til brug for fordeling af rejsehjemler, og at resultaterne herfra anvendes som finansieringsprincipper gældende fra budget At der overføres kr ,- fra budget 2010 til budget 2011 til medfinansiering af analysen. At finansieringsprincipperne for fordeling af indtægterne fra friskole-, uddannelses- og SU-kort baseres på ajourført analyse af solgte kort, første gang fra budget Sagsresume Sydtrafiks indtægter er hidtil blevet fordelt på ruterne efter principper, der til dels bunder i data helt tilbage fra Der er kun i mindre grad sket en udvikling af modellen, da det har været forventningen, at indførelsen af Rejsekortet, som oprindelig var planlagt til 2010, ville give de ønskede data. Med baggrund i forsinkelsen af Rejsekortet forventes det nu, at der tidligst kan forventes brugbare data om et helt driftsår fra Rejsekortet i 2014 til brug for budgetlægningen Det anbefales derfor, at der i marts 2011 iværksættes en rejsehjemmelundersøgelse blandt kunderne til belysning af disses brug af forskellige typer af rejsehjemler på de enkelte ruter. Undersøgelsen kombineres med en ekstraordinær samtidig passagertælling, der sammen med data fra den ordinære passagertælling i efteråret fremover kan danne grundlag for analyser af udviklingen over tid. Både rejsehjemmelundersøgelsen og passagertællingerne vil kunne give opdaterede data til brug for udarbejdelse af reviderede fordelingsprincipper, som kan anvendes i budget Med baggrund i udviklingen af bl.a. antallet af friskoler, uddannelsessøgende og indførelsen af gratis skolekort i visse kommuner har administrationen beregnet nye fordelingsnøgler for friskole-, uddannelses- og SU-kort, som vil kunne anvendes fra budget Lovgivningen Lov om trafikselskaber fastslår, at region og kommuner hver især finansierer nettounderskuddet på de regionale hhv. lokale ruter. Repræsentantskabet vedtager denne endelige fordelingsnøgle for indtægter og omkostninger. Økonomi Nordjyllands Trafikselskab foretager en årlig analyse af kundernes brug af forskellige typer af rejsehjemmel til en pris af ca. kr ,-. Det forventes, at en dækkende undersøgelse i Sydtrafiks område vil beløbe sig til samme størrelsesorden. Der er i budget 2011 afsat kr ,- til kundeundersøgelser og passagertællinger, som ikke vil være dækkende for de samlede udgifter til både rejsehjemmelanalyse og passagertællinger. Det forventes imidlertid, at 175

4 analysen kan finansieres uden merbevilling ved overførsel af ikke forbrugte midler fra budget 2010 til budget Ændringen i indtægtsfordelingen af friskole-, uddannelses-, og SU-kort har ingen betydning for Sydtrafik som helhed, men medfører en mærkbar omflytning region og kommuner imellem, idet der omflyttes ca. 7 mio. kr. af en samlet omsætning på ca. 47 mio. kr. 176

5 87/10 Markedsføring af Trafikplanens fase 1 J. nr Dato: 4. november 2010 Til efterretning. Sagsresume For at understøtte implementeringen af Trafikplanens første fase, udarbejder Sydtrafik en informations- og markedsføringskampagne i samarbejde med vores reklamebureau Aakjærs. Kampagnen afvikles fra november 2010 til august Når køreplanen ændres, sker der normalt et frafald blandt de kunder, som hidtil har rejst med bussen. Kampagnen har derfor til formål via information at fastholde eksisterende kunder og at tiltrække nye kunder. Derudover ønsker vi at skabe forståelse for de ruteprioriteringer, der er foretaget. Dette kan ske ved at styrke den offentlige debat og ved at informere direkte til de implicerede. Kampagneelementerne udvikles på en måde, så de også kan danne grundlag for implementeringen af Trafikplanens fase 2, 3 og 4. De nye køreplaner er lavet på basis af passagergrundlaget på ruterne. Trafikplanen betyder bedre betjening og kortere rejsetid mellem større rejsemål, eller kort sagt: Forbedringer for de fleste - forringelser for de færreste. Markedsføringen skal målrettes direkte mod de vigtigste interessenter. Størstedelen af kommunikationen sker via Sydtrafiks egne kommunikationskanaler og medier. Kampagnen henvender sig primært til følgende grupper: Interne interessenter, der for at yde den bedste service til kunderne skal have den nødvendige viden, herunder er målgruppen: vognmænd, chauffører, medarbejdere på kortsalgssteder samt Sydtrafiks egne medarbejdere Eksterne interessenter deriblandt offentligheden, nuværende kunder og potentielle nye kunder, som f.eks. uddannelsessøgende og pendlere til større virksomheder Borgere bosat i områder, der bliver ramt af forringelser. Disse skal informeres om baggrunden for Trafikplanen og om de alternative rejsemuligheder de trods alt får. For alle interessenter bliver kampagnebudskabet: Vi vil ha dig med. Chaufførerne og andre interne interessenter skal have en viden, så de er med. Vi vil gerne have nye kunder med bussen, og nuværende kunder skal mere med. Køreplanen sendes i høring i november I december 2010 og januar 2011 begynder information af de interne interessenter. Og i april maj 11, når planen er endelig vedtaget, informeres skoler, uddannelsesinstitutioner, kunder og relevante større virksomheder. Kampagnerne fortsætter til august

6 Lovgivningen Første fase af Sydtrafiks Trafikplan implementeres i juni Trafikplanen tager udgangspunkt i Trafikplan for den statslige jernbane Økonomi Region Syddanmark har afsat 5 millioner kroner (inklusive moms) til initiativer, der kan styrke den kollektive trafik i regionen. Beløbet deles ligeligt mellem Fyn Bus og Sydtrafik. Sydtrafik har i samarbejde med Region Syddanmark valgt, at Sydtrafiks andel skal anvendes til implementeringen af 1. fase af Trafikplanen. Projektet afvikles inden for den afsatte ramme. Fyn Bus har allerede i sommeren 2010 brugt deres andel af beløbet i forbindelse med implementeringen af de regionale ruter på Fyn. 178

7 88/10 Møde i KKR om arbejdsgruppe vedr. trafikselskabsforhold J. nr Dato: 14. november 2010 Til drøftelse Sagsresume Kommune Kontaktrådet (KKR) for Region Syddanmark har i deres møde den 10. november 2010 behandlet et punkt om nedsættelse af en arbejdsgruppe (bilag), der skal udarbejde/se på trafikselskabsforhold omkring Kommunal ejerstrategi Sammenlægning af de 2 trafikselskaber Planlægnings- og budgetproces og Fælles overordnet vision for den offentlige servicetrafik i Syddanmark Med oplægget anbefales KKR, at arbejdet sættes i gang, med tilbagerapportering til KKR i marts måned Arbejdsgruppen foreslås at bestå af repræsentanter fra Regionen og kommunerne og i et nært samarbejde med de to trafikselskaber. Af referatet fra mødet fremgår at Kommunaldirektør Max Kruse orienterede om arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger. KKR besluttede, at bakke op om arbejdsgruppens anbefalinger. KKR besluttede dog også, at den rent kommunale arbejdsgruppe skal arbejde videre med et oplæg om kommunale input til en ejerstrategi til KKRs møde den 7. februar Miljø- og Tekniknetværket på Fyn har den 10. november 2010 drøftet forholdet om fusion. Udtalelse vedlægges. Morten Karlsberg, KKR sekretariatet har på forespørgsel meddelt i mail af 17. november 2010, at arbejdsgruppen arbejder videre med alle 4 punkter. 179

8 89/10 Status for Vestbanen november 2010 J. nr Dato: 10. november 2010 Til drøftelse. Sagsresume Med brev af 8. november 2010 fremsender Vestbanen A/S - Status for Vestbanens fremtid. Brevet er tillige fremsendt til Varde Kommune og Region Syddanmark. I det opdrag Vestbanen A/S fik efter Region Syddanmarks beslutning om at videreføre Vestbanen i et hjemtagningsscenario var der bl.a. forudsat en række forhold som skulle opfyldes At Region Syddanmark stiller en årlig ramme på 15 mio. kr. til Sydtrafik til drift af Vestbanen efter den nuværende togkøreplan At der skal ske samkørsel på strækningen Varde Esbjerg At der skal anskaffes 2 nye tog At der er en samlet investeringsramme på 105 mio. kr. og At Varde Kommune skal medfinansiere for ca. 40 mio. kr. Vestbanens bestyrelse har i møde den 3. november 2010 drøftet status for banens fremtid. Lovgivningen I henhold til bekendtgørelse af 9. december 2009 åbnes der mulighed for at kunne indgår kontrakter efter forhandling direkte med togoperatør under visse nærmere beskrevne forudsætninger. Præcisering af denne bestemmelse er først sket for ganske nylig, og Vestbanens juridiske rådgivere vurderer, at dette kan være en mulighed. Økonomi Med de økonomiske scenarier der er opstillet i brevet fra Vestbanen A/S, skal gøres opmærksom på en række elementer: I det opstillede driftsbudget indregnes der en merindtægt på 1 mio. kr., ved overflytning af passagerer fra busruter og ved tilgang af nye passagerer. Dertil kommer den almindelige budget-usikkerhed ved budgetskønnene. På anlægssiden forudsættes, at Transportministeriet kan fastholdes på efterslæbet vedr. opgradering af overkørsler. Hvis ikke vil en investering på op til ca. 40 mio. kr. skulle finansieres på anden vis, hvis Vestbanen fastholder opgradering af overkørslerne.. 180

9 Det forudsættes (i Region Syddanmarks beslutning) at Sydtrafik stiller 65 mio. kr. til rådighed for Vestbanens egenkapital (Varde Kommune skal stille ca. 40 mio. kr. til rådighed). Region Syddanmark har afsat 2,5 mio. kr. årligt til finansieringsomkostninger til finansiering for Sydtrafik (lån). Da det er Sydtrafik, der skal indgå kontrakt med Arriva og Vestbanen/Fælles infrastrukturselskab vil det i forhold til Region Syddanmark, som skal finansiere drift og investeringer på Vestbanen, være Sydtrafik som står med den budgetmæssige risiko på såvel driftstilskuddet og investeringerne (kapitaltilførsel). Økonomidirektøren i Region Syddanmark har tidligere udtalt, at driftsrisikoen ligger inden for den samlede ramme som Sydtrafik får fra Region Syddanmark for samlet bus og Vestbanedrift. For budget 2011 er den samlede ramme fastlagt til ca. 96 mio. kr. For kapitalindskuddet er der ikke på nuværende tidspunkt drøftet med Region Syddanmark, hvordan et sådant lån skal arrangeres. 181

10 90/10 Årlige rapporteringer fra Vestbanen modtaget i 2010 J. nr Dato: 9. november 2010 Til efterretning, idet rapporteringerne sendes til Vestbanen A/S til orientering og videre foranstaltning vedrørende Vestbanen A/S forhold. Sagsresumé I henhold til operatørkontrakten for kørsel på Vestbanen mellem Arriva Tog A/S og Sydtrafik (tidligere Ribe Amt) skal operatøren årligt indsende en række rapporteringer vedrørende banens drift og tekniske tilstand mv. Arriva Tog A/S varetager både funktionen som driftsoperatør og som infrastrukturforvalter på Vestbanen. Rapporteringerne, som overvejende vedrører beretningsåret 2009, er som i tidligere år sammenfattet i vedlagte notat, som tillige vil blive fremsendt til Vestbanen A/S til orientering. Bemærkninger til den tekniske rapportering Om den tekniske rapportering kan det generelt bemærkes, at eventuelle større vedligeholdelsesarbejder ikke er omfattet af driftskontrakten, men gennemføres efter aftale mellem Arriva og Vestbanen A/S. Sydtrafik har som i tidligere år benyttet sig af sagkyndig bistand til vurdering af de indberetninger, der kræver en særlig jernbaneteknisk ekspertise. Den tekniske konsulents bemærkninger er indarbejdet i notatet. Administrationens overordnede konklusion om den tekniske rapportering er, at den samlet forekommer tilfredsstillende. Der udestår dog fortsat en problemstilling om et usikret udendørsareal ved Oksbøl banegård. Situationen skønnes at indebære en vis risiko for tilskadekomst for personer, der færdes i området, hvilket efter omstændighederne også kan gælde togpassagerer. Problemstillingen er derfor på ny blevet påtalt overfor Vestbanen A/S. Bygningsmassen er overvejende i rimelig stand, idet banegårdsbygning, hhv. ventesal, i Oksbøl og Nørre Nebel dog fortsat er svært ramt af graffiti mv. Sporanlæggende befinder sig i god stand, dog med behov for udskiftning af et stærkt stigende antal banesveller i de nærmeste 1-2 år. 182

11 For fuldstændighedens skyld skal nævnes, at der i 2010 også blev gennemført en tilstandsbeskrivelse af alle 9 Vestbanens broer, hvilket kun sker med adskillige års mellemrum. Baneingeniøren konkluderede bl.a. at broerne er generelt i god stand, og at skaderne på enkelte bygningsværker ikke p.t. udgør et sikkerhedsmæssigt problem. Broerne skønnes ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning at kunne henstå uden betydelig vedligeholdelse/reparation i mindst 10 år, idet der dog ud fra en økonomisk betragtning allerede tidligere vil opstå behov for forebyggende vedligeholdelsesarbejder. Togmaterialet er i tilfredsstillende teknisk stand, men trænger på grund af sin høje alder (ca år) til udskiftning eller levetidsforlængelse i de nærmeste år. Det bemærkes, at Vestbanens rullende materiel i august 2009 er blevet vurderet af en taksator, med henblik på at fastslå, hvilke reparations- og renoveringsudgifter der må forventes for at opnå en 4-årig levetidsforlængelse. Baggrunden for denne vurdering var aflysningen af Vestbaneudbudet, ifølge hvilken der skulle være anskaffet nyt materiel pr. 1. januar Taksator anslog, at de mest nødvendige udgifter for en levetidsforlængelse af materiellet (3 togsæt type Y samt et arbejdskøretøj) vil beløbe sig til 4,35 mio. kr. (uden moms), hvortil der evt. kommer udgifter til erstatningskørsel mv. i renoveringsperioden. Bemærkninger til driftsrapporteringen Ifølge operatørkontrakten er målsætningen for banedriftens regularitet og pålidelighed fastsat til 99,5 % for såvel regularitet som pålidelighed. Regulariteten angiver, hvorvidt togene ankommer uden væsentlig forsinkelse, mens pålideligheden angiver graden af udførte ture. For 2009 som helhed er regulariteten opgjort til 100% (2008: 99,99%) og pålideligheden til 99,69% (2008: 98,54%). Målsætningerne i operatørkontrakten er derfor blevet opfyldt på helt tilfredsstillende vis. Der skete i 2009 ét uheld på banen, da et tog ramt en stopbom hårdt ved Varde station, dog uden skader på mennesker eller materiel. I alt skete der 3 sikkerhedsmæssige hændelser i årets løb, hvilket er en overskridelse af Arriva A/S s målsætning om højest 1 sådan hændelse på Vestbanens infrastrukturdel. Forbedringer af banens sikkerhed, herunder med henblik på en bedre sikring af de talrige vejoverskæringer, er til en vis grad blevet udskudt på grund af usikkerhed om banens fremtid. Administrationens overordnede konklusion vedrørende driftsrapporteringen er, at driften er udført tilfredsstillende i

12 91/10 Tilgængelighed på Aabenraa Rutebilstation J. nr Dato: 15. november 2010 Til orientering. Sagsresume Efter ibrugtagelsen af den ny rutebilstation i Aabenraa i 2007, er der fra handicaporganisationerne fremkommet kritik af tilgængeligheden for handicappede. Kritikken har været rettet til kommunen, og Sydtrafik er først blevet involveret heri efter henvendelse fra kommunen. Efter aftale med kommunen har Sydtrafik i forsommeren 2010 fået udarbejdet en tilgængelighedsrapport af Esbjerg Kommunes tilgængelighedsrevisor. Denne blev afleveret til Sydtrafik 30. juni De fleste af tilgængelighedsrapportens kritikpunkter vedrører arealet og ventesalen. Enkelte kritikpunkter er allerede udbedret i forbindelse med almindelig vedligeholdelse, ligesom parkeringsforholdene og fortov mod Gasværksvej afventer færdiggørelsen af Gasværksvejs renovering. På et møde på rutebilstationen den 2. september 2010 blev rapportens kritikpunkter drøftet med tilgængelighedsrevisoren, Aabenraa Kommune og Sjælsø, der frem til sommeren 2010 ejede bygningen. Det blev da aftalt, at Sjælsø skulle kapitalisere de enkelte punkter, hvorefter der kunne tages politisk beslutning om, hvilke af disse, der skal udbedres. Sjælsø har 9. november 2010 fremsendt kapitaliseringsforslag vedr. taktilfelter og belysning. Aabenraa Kommune har 10. november meddelt Sjælsø, at de foreslåede ændringer samt udbedring af forhold vedr. handicaptoilettet iværksættes og finansieres over huslejen iht. aftale med Sydtrafik. Ændringerne omfatter: Ledelinjer fra H.P.Hanssensgade og Gasværksvej til rutebilstationen med rumlefliser ud for hver perron med perronnnumre. Gul markering på kantsten. Markering af indstigningszoner på perroner. Bedre belysning langs ganglinjer og på perronerne. Forholdene ved handicaptoilettet. Da Sydtrafik er ansvarlig for kortsalgslokalet, har Sydtrafik iværksat montering af elektrisk døråbner på døren til kortsalgslokalet, ligesom Sydtrafik ændrer placeringen af køreplansinformationen. Ændringerne omfatter ikke: Ændring af perronbredde Niveaufri adgang til perronerne Smalt gangareal ved cykelstativerne Bænke og opholdsmuligheder 184

13 Lovgivningen Jævnfør lov om trafikselskaber påhviler opgaven vedr. rutebilstationer de enkelte kommuner, idet trafikselskabet dog må erholde omkostninger til bl.a. kortsalgslokaler. Kommunen har meddelt, at byggeriet opfyldte de på opførelsestidspunktet gældende lovkrav til tilgængelighed. Disse er efterfølgende skærpet men ikke med tilbagevirkende kraft. Økonomi I den politiske godkendelse af flytningen til den ny rutebilstation indgik det som en forudsætning, at flytningen skulle ske uden omkostninger for Sydtrafik. De fleste af rapportens kritikpunkter vedrører forhold ved ventesal og udendørsarealer, hvorfor omkostningen ved udbedring af disse påhviler kommune jf. vedtagne principper for finansiering af rutebilstationer. I første omgang finansieres det over et tillæg til kontrakten, som overgår til kommunen, i forbindelse med udmøntning af disse principper, jf. seneste beslutning i bestyrelsen under dagsordenspunkt 78/10 finansiering af rutebilstationer. 185

14 92/10 Orientering om møde med Skat vedrørende lønsumsafgiftspligt. J. nr Dato: 15. november 2010 Til orientering. Sagsresume Sydtrafik har den 4. november 2010 afholdt et møde med Skatteregion Syddanmark med henblik på at drøfte, om trafikselskabet er omfattet af en pligt til at betale lønsumsafgift og hvordan afgiften i givet fald skal beregnes. Ud fra den forudgående korrespondance kunne det konstateres, at Skat som udgangspunkt anser trafikselskaber som afgiftspligtig af 100% af deres lønsum, om end enkelte dele af lønsummen evt. kan undtages fra afgiftspligten efter en konkret vurdering. For Sydtrafik ville en afgiftspligt på 100% af lønsummen svare til et afgiftsbeløb på 1,5 mio. kr. om året (2011-niveau), idet afgiftssatsen vil være på 5,33%. Sydtrafik har over for dette gjort gældende, at trafikselskaber som udgangspunkt ikke bør anses som lønsumsafgiftspligtige, og at det i givet fald kun ville være begrænsede dele af lønsummen, der kan henføres under en afgiftspligt. Argumentationen bygger bl.a. på, at Sydtrafik ikke burde anses som en virksomhed i afgiftslovens forstand, men som en myndighed på linje med kommuner og regionen, som efter Skats praksis ikke er omfattet af afgiftspligten. På mødet har parterne udvekslet deres synspunkter uden at der blev truffet beslutning. Skat vil efter en undersøgelse af Sydtrafiks anbringender vende tilbage med et forslag til sagens afgørelse. Der er ikke udfærdiget eller aftalt et egentligt mødereferat, men Sydtrafiks opfattelse af mødets indhold er gengivet af vedlagte mail til Trafikselskaberne i Danmark, hvori Sydtrafik beskriver selskabets argumentation i sagen. Trafikselskaberne i Danmark har i løbet af 2010 i samarbejde med Movia og advokatfirmaet Plesner haft en korrespondance med Skattevæsenet, hvori man har påpeget uklarheder og uhensigtsmæssigheder ved Skats fortolkning af lovreglerne. Dette skete med henblik på få afgiftsloven, eller i den mindste Skats stramme fortolkning af samme, lempet, således at trafikselskaberne ikke længere anses som afgiftspligtige. Skatteministeriets departement har imidlertid den 17. september 2010 meddelt, at man ikke ser grundlag for at gennemføre en lovændring, der fritager trafikselskaberne for lønsumsafgiftspligt. Departementet forholdt sig i den forbindelse ikke til de enkelte argumenter, trafikselskaberne havde fremført. Skatteministeriet opretholder dermed den opfattelse af retstilstanden, som er 186

15 beskrevet i Skats styresignal (cirkulæreskrivelse) SKAT, hvorefter offentlige trafikselskaber er omfattet af lønsumsafgiftspligten, selv om driften er udliciteret til entreprenører. Trafikselskaberne i Danmark agter på denne baggrund ikke at tage yderligere initiativer i sagen, og det vil således være op til Movia og de øvrige trafikselskaber at gå i dialog med Skat om afgiftspligtens eksistens og omfang, således som det også skete under Sydtrafiks møde med Skat den 4. november Lovgivningen Ifølge 1, stk. 1, i lov om afgift af lønsum m.v., betales en afgift til staten af bl.a. virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter [bestemte dele af ] merværdiafgiftslovens 13, stk. 1, samt af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven.. Afgiftspligten præciseres i lovens øvrige bestemmelser. Økonomi Skats fortolkning af lovgivningen kan medføre, at Sydtrafik pålægges en årlig afgift på 5,33% af op til hele selskabets lønsum med virkning fra 1. januar For at dække et sådant afgiftskrav er der i budget 2010 afsat 1,4 mio. kr. for 2010 samt yderligere 1,3 mio. kr. til dækning af afgiften for 2009 idet denne ikke var afsat i regnskab For budget 2011 er der budgetteret med en udgift på 1,5 mio. kr. 187

16 93/10 Allonge II til aktionæroverenskomst vedr. Rejsekort A/S J. nr Dato: 29. november 2010 At Allonge II tiltrædes, og det ydede lån forlænges i overensstemmelse hermed. Sagsresume Den 20. april 2010 blev der indgået en Allonge I til aktionæroverenskomsten vedr. Rejsekort A/S. I forhold til denne Allonge I forpligtede parterne sig til at sig, at der blev stillet likviditet til rådighed for Selskabet på 78 mio. kr. Lånet kunne forlanges tilbagebetalt med 1 måneds varsel pr , inkl. påløbne renter. Med Allonge II ændres tilbagebetalingstidspunktet, således at långiver nu først kan forlange lånet tilbagebetalt med 1 måneds varsel inkl. påløbne renter pr Ændringerne fremgår af bilag 2 til Allongen. Sydtrafik har den 3. juni 2010 og igen den 30. juli 2010 indbetalt kr. i alt kr. 188

17 94/10 Status rejsekort (Lukket møde). J. nr.: Dato: 19. november

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase

Beslutningsoplæg til Internet i Tog. Anden analysefase Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Beslutningsoplæg til Beslutningsoplæg til Internet i Tog Anden analysefase Version Cathrine Carøe Indkøb Telefon ccro@bane.dk Senior markedsanalytiker

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 10.12.2008 kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget kl. 14:00 Lokale 83 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget Punkter på åbent møde: 160. Stillingtagen til eftergivelse af rente- og afdragsfrie lån 1 161. Centralisering af IT-driften

Læs mere