Nærum Gymnasium Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærum Gymnasium Årsrapport 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 10 Hoved- og nøgletal 12 Målrapportering Målrapportering 13 Regnskab Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse 1. januar december 19 Balance 31. december 20 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 22 Noter 23 Særlige specifikationer 26 Påtegninger Ledelsespåtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 2

3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Institutionen Nærum Gymnasium (NAG) Nærum Hovedgade Nærum Telefon: Internet: dk kontor(a),nagym. dk CVR-nr Regnskabsår: 1. januar 31. december 2013 Hjemstedskommune: Rudersdal Bestyrelsen Erik Fabrin, formand Maria Sennels, næstformand Jens Ive Michael Pedersen Mette Machholm Benjamin Wrist Lam Inge Galsgaard, uden stemmeret Frederik V. L. Esmann, uden stemmeret Daglig ledelse Rektor, Preben Bruun Vicerektor, Niels Hjølund Pedersen Administrationschef, Helle Thoregaard Uddannelsesleder, Erik Berg Studiechef, Jakob Schiødt Udvildingschef, Kim Bojsen Økonomichef, Robert Knudsen Institutionens formål Institutionens formål er i overensstemmelse med givne udbudsgodkendelser at udbyde gymnasiale uddannelser, p.t. STX. Institutionens formål er endvidere varetagelse, i henhold til aftale, af nærmere bestemte aclministrative opgaver for andre uddannelsesinstitutioner Bankforbindelse Danske Bank Nordea Bank Danmark A/S 3

4 Præsentation af institutionen Mission NAG: Udbyder en 3-årig gymnasial almen uddannelse (stx) med vægt på høj faglighed, studieforberedelse og almendannelse Giver kvalificeret, varieret og tidssvarende undervisning, der sikrer den enkelte elev et optimalt udbytte og forbereder eleverne på at bidrage til det globale videnssamfund Tiltrækker, udfordrer og fastholder studieinteresserede unge i et stadiemiljø med sociale og kreative udfoldelsesmuligheder, der fremmer faglige kompetencer og personlig udvilding. Vision NAG vil være et inspirerende og fagligt udfordrende gymnasium: hvor der er nysgerrighed, gejst og glæde ved faglig fordybelse hvor der er mod til nytænkning og lyst til at udvikle sig i levende fællesskaber hvor alle forstår nødvendigheden af at lære og hvad det indebærer at lære hvor læring gør selvforståelse og omverdensforståelse dybere. Hovedopgaver NAG udbyder den 3-årige uddannelse til studentereksamen, STX. NAG er værtsinstitution for det administrative fællesskab IT-driftsfællesskabet mellem Borupgaard, Gladsaxe, Høje Taastrup, Nærum, Ordrup og Rødovre Gymnasier. Årets faglige resultater Ansøgninger om optagelse i l.g 2013 NAG modtog i ansøgninger om optagelse mod 424 i Besøgselever Som et led i orienteringen af kommende l.g elever kan 9. og 10. klasse elever aflægge besøg på gymnasiet. I 2013 havde NAG besøg af 456 registrerede elever mod 525 i Det færre antal besøgselever har tilsyneladende ingen effekt på antallet af ansøgere. Brobygning NAG havde ikke et 10. ldasse brobygningshold i 2013 i modsætning til 2012, hvor vi havde et hold på 22 elever. 4

5 Byggeri Lokalplanforslag vedrørende den nye bygning blev godkendt af Rudersdal kommune i forsommeren Efterfølgende er der udarbejdet et egentligt projektforslag som har dannet grundlag for det planlagte udbud. Byggeprojektet er sendt i udbud som totalentreprise den 20. december Der blev afholdt licitation den 28. februar De indkomne tilbud er nu under behandling. Byggeriet forventes igangsat i foråret 2014 med ibrugtagning august Forsøgs-, udviklings- og netværksprojekter Forsøgs- og udviklingsprojekter 2013 Projektets navn Den gode gymnasiestatt: etablering af faglige og sociale fællesskaber Deltagere NAG, Sankt Ånnæ, Fredericia G, Herlev G m.fl. (UVM-støttet projekt faciliteret af CEFU) Skrive for at lære lære at skrive NAG, Ørestad G, Fredericia G, Virum G, Langkær G, Tech College Aalborg, HF-centeret Efterslægten (UVM-støttet projekt). NAGs delprojekt gennemføres i samarbejde med SDU E-klasser Nye didaktisk tiltag til anvendelsen af IT og e- medier i fremmedsprog Supervision: en vej til den attraktive arbejdsplads IT-fællesskabet NAG, Nørre G, Egå, Gefion, Århus Statsgymnasium m.fl. (UVM-støttet projekt) NAG (støtte fra Dialogforum) Frafald/ Gennemførelse Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har besluttet, at der i 2013 skal rapporteres fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/08 til 2011/2012. Der henvises til afsnittet Målrapportering. Opgørelsesmetoden er ændret i forhold til 2012, og tallene er derfor ikke sammenlignelige. Fraværspolitik Målene for NAG's fraværspolitik er at skabe en kultur på skolen, hvor læring og trivsel er i centrum eleverne deltager aktivt i skolens læringsaktiviteter forbedre alle elevers udbytte af undervisningen forbedre alle elevers fremmøde og aflevering af skriftlige opgaver 5

6 IsQassemmskultaren et en væsentlig del af at skabe det gode læringsmiljø, hvor eleverne føler sig forpligtede til at deltage aktivt. Lærerne har en central rolle i understøttelsen af den gode ldasserumskultur. Lærerne er med til at sikre, at eleverne føler sig set og at hjælpe med til at ansvarliggøre eleverne overfor såvel sig selv, som ldassen og undervisningen. Som et led i fraværspolitikken organiserer skolen en række hjælpeforanstaltninger: projekt "God skolestart" kontaktiæretordning/ klasseledelse lektiegrupper og studiecafeer undemsningsevaluering og selvevaluering (lærere og elever) skriftligt arbejde med mødepligt skriveøvelser i alle fag stadievejledning mentorordning læsevejledning Sanktioner I forbindelse med fysisk og skriftligt fravær vil følgende advarsler og sanktioner normalt blive bragt i anvendelse: fraværsprocenten er fraværet fra skolestart til optællingstidspunktet fravær 8 % -10 %: kontaktlæreren kontakter eleven og gør opmærksom på situationen og spørger ind til dens årsager 0 fravær over 10 %: administrationen udsender en slaiftlig advarsel. Hvis fraværet ikke er nedbragt ved næste optælling indstilles eleven til eksamen i alle afsluttende fag fravær over 15 %: eleven indstilles til eksamen i alle afsluttende fag hvis eleven ved den afsluttende tælling i foråret har nedbragt sit fravær til under 10 %, trækkes sanktionen tilbage fravær over 25 %: eleven udmeldes ved manglende stadieaktivitet over en længere periode vil SU blive inddraget fravær i enkeltfag vil betyde, at tilsvarende sanktioner bliver taget i anvendelse Fravær Alle former for fravær registreres løbende; det gælder også opgaver, der ikke er afleveret til tiden, og det gælder uanset årsagen til fraværet. På Lectio kan eleven selv følge med i fraværsregisteringen, og eleven har selv ansvar for at påpege eventuelle fejl i registreringen ved henvendelse til faglæreren eller kontoret. Alle har pligt til at angive årsag til fravær i Lectio. Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om ldassens arbejde. Længerevarende fritagelse fra ickætsundemsningen kræver en udtalelse fra en specialist. Planlagt fravær (fx session, borgerligt ombud og lignende) meddeles kontoret i god tid. Der er 6 optællingsdage på et skoleår: ultimo september, oktober og november, primo januar, primo marts, medio april, hvor der udsendes advarsler, indstilles til eksamen i afsluttende fag og foretages udmeldelse. For 1.- og 2.g-elever opgøres fraværet også ved den sidste skoledag før eksamensperioden. Eleverne skal være opmærksomme på, at alt fravær medtælles, der kan dog godskrives op til 15 modulers fravær til skolererateret arbejde. Det er elevernes eget ansvar at sørge for, at deltagelse i fx musical, idrætsstævner, udvalgsarbejde eller elevrådsarbejde ikke medfører for stort fravær. I særlige tilfælde kan reglerne for indstilling til eksamen i alle afsluttende fag fraviges efter en helhedsvurdering af elevens studieaktivitet og fraværsårsager. 6

7 IT 8 Netværk: Mhp. opgradering af hastigheden på det trådløse netværk er 2 core-switsche og 8 switche blevet udskiftet. Computere: Ultimo 2012 og primo 2013 blev alle personalets bærbare computere udskiftet. Vi kører fortsat med et blandet miljø, ca. 1/3 valgte Windows - knap 2/3 valgte Mac-computere, og ganske få lærere nøjedes med I-pads. Der er fortsat stor tilfredshed med det blandede miljø, der både tilfredsstiller den enkeltes ønsker og målrettede it-behov, dels gør lærersupport af elevmateriel mere fleksibel. E-tavler Enkelte af de ældste tavler er blevet udskiftet og et par nye indkøbt, så vi er nu tæt på målet, at der er e-tavler i alle lokaler. Fot søg/it-pædagogik Ipads Anvendeligheden af I-pads testes pt fortrinsvis i de 2 e-klasser, hhv. lu og 2i, hvor lærerne har fået stillet en til rådighed. Som lærerredskab tegner der sig fortsat et billede af, at anvendeligheden opleves forskellig afhængig af fag, og af hvilke relevante apps, der findes til faget. Enkelte lærere foretrækker at rette opgaver på Ipads, andre finder dem meget lidt anvendelige. E-klasser: Forsøget kører nu på 3. år. I 2.g klassen er årets fokus virtuel undervisning, hvilket også er fokus for det pædagogiske samarbejde inden for It-fællesskabet, og alle ldasser afprøver en bred vifte af programmer, sociale medier i undervisningssammenhæng, e-og i-bøger, flipped classroom mm. 3g ldassen deltager endvidere i de digitale eksamensforsøg i engelsk og samfundsfag. Lærer-teams Arbejder med medialisering og teknikken bag, pædagogiske udfordringer og udarbejdelse af materiale til flipped classroom-undeivisning. Introduktionskurser for 8. klasser Ifølge lovgivningen er UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) forpligtet til at administrere introduktionskurser for 8. klasse elever på de forskellige institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser. I 2013 havde vi 250 registrerede 8. klasse elever på introduktionskurser mod 334 i Det lavere antal 8. ldasse elever skyldes, at UU Nord ikke mere sender elever til NAG. For fremtiden vil det alene være UU Sjælsø, der sender elever til NAG. Karakterstatistik Landsgennemsnittet for stx i 2013 var Region Hovedstaden var gennemsnittet 7.2. På NAG vårgennemsnittet 7.7 mod 7.6 i

8 Klasser og kvotienter Ved skolestart i august 2013 oprettede vi 13 l.g Idasser, 14 2.g Idasser og 12 3.g Idasser. I alt 39 klasser mod 38 Idasser i Pavillonerne, der blev taget i brug i september 2011, skal aflaste lokalemanglen frem til byggeriets færdiggørelse i august Elevfordelingen: Fordelingen på Idasser i 2013 følger lovgivningen, der fastsætter et max på 28 elever i gennemsnit pr l.g ldasse fra Der kan således ikke kompenseres for et stort frafald ved at tage flere elever ind i 1.g klasserne ved skolestart, hvilket vil have en konsekvens for det samlede elevtal og dermed taxametertildelingen. 1. g 369 (13 Idasser) mod 393 (14 Idasser) i 2012 kvotient mod 28.1 i g 363 (14 Idasser) mod 357 (12 Idasser) i 2012 kvotient 25.9 mod 29.8 i g 339 (12 Idasser) mod 343 (12 Idasser) i 2012 kvotient 28.3 mod 28.6 i : elever i alt 1093 fordelt på 38 Idasser samlet klassekvotient : elever i alt 1071 fordelt på 39 Idasser samlet klassekvotient 27.5 Talentarbejde Nærum Gymnasium har elever, som har lyst og vilje til at yde en særlig indsats, og derfor giver vi dem mulighed for at deltage i særskilte talenttilbud, hvor de kan udnytte deres særlige evner indenfor et eller flere af skolens fagområder. Formålet med indsatsen er at støtte gymnasiets talentfulde elever i at udvilde deres potentiale og at give de udvalgte elever mulighed for læring og udvilding, der kan have en positivt afsmittende effekt på den øvrige undei-visning på hele gymnasiet. NAG er medlem af talentnetværket Akademiet for Talentfulde Unge, hvor 5 elever fra hver årgang deltager i deres to-årige tilbud og af ScienceTalenter, hvor 5 elever deltager i ScienceTalent College Industries. Vi har også elever, der deltager i forskellig naturvidenskabelige camps. Elever fra NAG har bl.a. deltaget i Forskerspirer, matematikltonkurrencen Georg Mohr, Biologiolympiade, Geografiolympiade, Fysikolympiaden og Unge Forskere. NAGs elever Idarer sig godt, når de deltager i talenttilbuddene, og vi får positive tilbagemeldinger om deres indsats. Igen i år kom en af vore elever til finalen i Projekt Forskerspirer og semifinalen i Unge Forskere. Vi har også elever, der er med i opløbet om pladser videre fra 2. Runde i matematikkonkurrencen Georg Mohr, og som er blevet inviteret med på træningsophold hos ScienceTalenter. Vi har fire velfungerende interne tilbud årligt. Vi udbyder en oversætterkonkurrence inspireret af Juvenes Translatores, en forfatterskole instrueret af elever fra Forfatterskolen, et naturvidenskabeligt forløb i samarbejde med ScienceTalenter og et forløb i Tysk i samarbejde med Goethe Instituttet. Det interne talentprogram er vi ved at udvide i overensstemmelse med strategiplanen. 8

9 Forløb for udformning af ny strategiplan Overordnet design Hele processen blev afviklet september 2013-januar Vejledende for dens design var gennemsigtighed, involvering og intensitet. Første trin: serviceeftersyn af de overordnede styredokumenter vision, mission, værdier. Der var tale om et serviceeftersyn, ikke om en radikal forandring. Andet trin: formulering af en ny strategiplan for perioden Processen afbalancerede hensyn til alle ansatte og øget fokus på kerneydelsen. Forløbets milepæle og tidsplan Mission - vision - værdier. Eftermiddag for alle ansatte og elevrådets formandskab. Styredokumenterne fra 2008 blev underkastet en undersøgelse gennem samtale og dialog med henblik på at finde ud af, hvad der holder, og hvad der ikke gør. Processen blev sat i gang d Det ændrede dokument blev drøftet i MIO, offentliggjort til kommentar blandt de ansatte og præsenteret for elevrådet. Processen var afsluttet inden efterårsferien. Strategiplan fase 1 Ledelsen og MIO drøftede design af strategiplanen og processen for dens udformning. Skulle den valgte opbygning og organisering af dokumentet fastiioldes? Hvis ikke, hvilke ændringer skulle der så til? Sikrede den foreslåede proces ejerskab og gennemsigtighed? Der blev nedsat en arbejdsgruppe af MIO, som var tovholder for det videre forløb. Strategiplan fase 2 Faggrupperne blev inddraget i drøftelsen af de fremtidige fokusområder. Det skete på grundlag af en spørgeguide, som arbejdsgruppen havde udarbejdet. Spørgeguiden fungerede som forberedelse og struktur for faggruppemøder. Ledelsen deltog i faggruppemøder for at spørge ind til den enkelte faggruppes overvejelser og for at sikre optimalt medeje. Elevrådet var også inddraget i denne fase. Strategiplan fase 3 Arbejdsgruppen gennemgik materialet og udvalgte 3 fokusområder samt et begrænset antal indsats- og driftsområder. De blev indskrevet i den nye strategiplan. Ledelsen drøftede det foreliggende produkt med elevrådets formandskab. Et udkast blev forelagt bestyrelsen d. 9.12, og den endelige udgave lå klar Strategiplan fase 4 Strategiplanen blev præsenteret ved et arrangement for alle ansatte ved en strategireception d Strategiplanen i dens endelige udformning kan ses på skolens hjemmeside. Studenternes vej fra NAG Studievalg København har lavet en statistik over, hvor eleverne fra NAG optages i det videregående uddannelsesforløb: 9

10 Landstal Videt egående uddannels esinstitutioner: Et hvervs akademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse 6% 32% 59% Nærum Gymnasium Videregående uddannels esinstitutioner: Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse 6% 16% 76% Årets økonomiske resultat I det oprindelige budget for 2013 var der budgetteret med et overskud på 705 t.kr. En væsentlig forudsætxiing for budgettet var en foi-ventaing om, der i sommeren 2013 skulle starte 336 nye l.g elever fordelt på 12 Idasser. Den store søgning af elever i foråret 2013 medførte, at der startede 368 elever fordelt på 13 klasser. Budgettet, der revideres, løbende er senest revideret pr På det tidspunkt blev der budgetteret et overskud på t.kr. Det endelige resultat blev et overskud på t.kr. De væsentligste årsager til ændringerne i forhold til oprindeligt budget og forventningerne i løbet af året er summarisk nævnt: ^Højere elevtal end forventet ^Ansættelse af en ny uddannelsesleder pr ^ Blandt andet på området køb og vedligeholdelse af undemsningsmidler er det de enkelte fag, der er ansvarlige for indkøb m.m. Der er indgået aftale om, at de enkelte fag kan overføre uforbrugte beløb til efterfølgende regnskabsår. Fra 2013 til 2014 overføres 312 t.kr. ^ På området bygningsvedligeholdelse er planlagte og budgetterede vedligeholdelsesarbejder for ca. 300 t.kr. udskudt til 2014 ^ Få forsikrings- og skadesbegivenheder med deraf følgende lave omkostninger vedrørende Statens selvforsilcring, besparelse ca. 400 t.kr.. ^ Det generelt meget lave renteniveau har i særlig grad smittet af på de finansielle indtægter. Indtægterne er 275 tkr lavere end budgetteret og 816. t.kr. lavere ^ Under finansielle omkostninger er der udgiftsført realiserede kurstab på 81 t.kr., som primært er opstået i forbindelse med udtrækning af obligationer samt et urealiseret kurstab på 308 t.kr. 10

11 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter balancedagen ikke indtruffet begivenheder, som kan ændre vurderingen af årsrapporten. Forventninger til 2014 Det godkendte budget for 2014 udviser et overskud på 270 t.kr. Den væsentligste forudsætning for budgettet, er at vi dels afgiver og dels starter 13 Idasser til sommer Der forventes i al væsentlighed et uændret aktivitetsniveau. 11

12 Hoved- og nøgletal Alle beløb i kr Resultatopgørelse Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster Resultat før ekstraordinære poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrøm netto Nøgletal Overskudsgrad (%) 1,6 3,2 5,5 7,9 4,5 Likviditetsgrad (%) 158,0 153,2 151,7 133,6 114,0 Soliditetsgrad (%) 22,1 19,8 18,1 13,8 18,7 Finansieringsgrad (%) 92,0 95,9 95,6 94,3 0,0 Årselevtal Årselever i alt 1.067, , ,0 999,7 955,5 Årsværk Undervisningens gennemførelse 100,7 98,4 91,9 90,3 90,7 Øvrige 18,2 17,8 19,9 19,4 16,5 12

13 Målrapportering For 2013 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutioner for almengymnasiale uddannelser skal afrapportere om resultaterne og om udviklingen vedrørende disse på følgende områder: Fuldførelsesprocent for skoleårene 2007/08 til 2011/12. Fuldførelsesprocent 1) Uddannelse 2007/ / / / /12 STX ) Kilde: UNI-C's database Årselever opgjort på finansår (kalenderår) Finansår Antal årselever

14 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for Nærum Gymnasium for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Fmansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen), Fmansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2013 med tilhørende vejledning. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapporten for 2013 er aflagt i danske kroner. Genetelt om indtegning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første mckegning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den aldtumulerede afslmvning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremlcommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fæuesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalsvise fomdbetalinger af taxametertilskud vedrørende det kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører. Øvrige indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriteriet: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastiagt, levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og 14

15 mdbetalingen er modtaget, eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afslaivninger, nedslmvninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Leasing Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor institutionen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen til dagsværdi af leasingaktivitet, hvis denne findes. Alternativt, og hvis denne er lavere, anvendes nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser på anskaffelsestidspunktet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver afog nedskrives som institutionens øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpugtigelse indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel oirdtostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operativ leasing indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden. Leasingforpligtigelsen oplyses i en note. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første mdregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de aldaimulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som silaingsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. 15

16 Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier er opfyldt, herunder at levering og risikoovergang har fundet sted inden regnskabsårets udgang, beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Der foretages fuld periodisering af tilskud, jævnfør dog afsnittet "Generelt om indregning og måling". Omkostninger Omkostninger omfatter de omkostninger, der medgået til at opnå årets omsætning, herunder løn og gager, øvrige driftsomkostninger samt afslaivninger m.v. på anlægsaktiver. Omkostningerne er opdelt på områderne: Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Administrative fællesskaber, værtsinstitution Aktiviteter med særlige tilskud Finansielle poster Finansielle indtægter og orrdcostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer samt amortisering af realkreditlån. Ekstraordinære indtægter og omkostninger Ekstraordinære indtægter og ormcostninger indeholder indtægter og ormcostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedslmvninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omlcostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. 16

17 Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger, erhvervet før 1. januar 2011 Bygningsinstallationer m.v. Udstyr og inventar 50 år 15 år 3-10 år På bygninger anvendes en scrapværdi på 20%. Aktiver med en anskaffelsessum på under la -, eksklusive moms orrdcostningsføres i anskaffelsesåret. Tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsgrupper. Gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse udover det, som udtryklæs ved normal afslmvning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedslcrivning til den lavere genmdvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genmdvmdingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedsktivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genmdvindingsværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisations-værdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedslmvninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedslcrivning baseret på institutionens erfaringer fra tidligere år. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Finansielle gældsforpligtelser For fastforrentede lån, som reallcreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen med det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsormcostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi (kurstabet) indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Øvrige gældsforphgtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 17

18 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser institutionens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forsitydning i likvider samt institutionens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke kontante resultatposter som af- og nedslaivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger samt betalt vedrørende ekstraordinære poster. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger samt værdipapirer under omsætningsaktiver. 18

19 Resultatopgørelse for 2013 Alle beløb i kr Note Omsætning 1 Statstilskud Deltagerbetaling og andre indtægter Omsætning i alt Driftsomkostninger 3 Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Administrative fællesskaber, værtsinstitution Bygningsdrift Omkostninger i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle poster i alt Årets resultat

20 Balance pr Alle beløb i kr. Note Grunde og bygninger Igangværende arbejder, ny bygning 10 Udstyr og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Værdipapirer Obligationer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2013 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2014 Journalnummer: 046.13R.271 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nærum Gymnasium Årsrapport 2011

Nærum Gymnasium Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 3 Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 4 Årets økonomiske resultat 8 Målrapportering Målrapportering

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

VUC Roskilde. Årsrapport 2013

VUC Roskilde. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk VUC Roskilde Årsrapport 2013 Medlem

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Paradigme for Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Indhold Ledelsesberetning...

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Park Lodge. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Park Lodge Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 30 50 11 52 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. juni 2016. Lars Jørgensen Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS

PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS PRIVAT PLANTEAVLS RÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/04/2014 Poul Christensen Dirigent Side

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere