BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING"

Transkript

1 BUDGETPROCES DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forkortelser anvendt i notatet Den administrative budgetproces Budgetfase Drift Anlæg Budgetfase Udmøntningsfase Opfølgningsfase

3 1 Indledning I dette notat belyses de trin og processer, der er indeholdt i den administrative del af Helsingør Kommunes budgetproces, tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Notatet er dermed henvendt til det administrative niveau, samt andre aktører, der er involveret i den administrative del af budgetprocessen. Notatet skal ses i sammenhæng med Helsingør Kommunes politiske budgetproces, og formålet med denne anden del af budgetprocessen er således, at optimere hele processen ved at belyse indholdet, klarlægge frister, samt fastlægge hvem der er ansvarlige for diverse leverancer. 1.1 Forkortelser anvendt i notatet Igennem notatet og særligt i tabellerne er anvendt en del forkortelser for aktørerne i budgetprocessen. De er som følger: BY: Byrådet BEU: Beskæftigelsesudvalg BU: Børne- og Uddannelsesudvalg CC: Centerchefer CR: Centerrådet CE: Center for Ejendomme CTM: Center for Teknik og Miljø FU: Fagudvalg KTU: Kultur- og Turismeudvalg PL: Pris og Løn regulering PO: Center for Politik og Organisation SIF: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg SU: Socialudvalg TMK: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg ØIM: Økonomi- og Indenrigsministeriet ØK: Økonomiudvalget : Center for Økonomi og Styring 3

4 2 Den administrative budgetproces Den administrative del af budgetprocessen omfatter den del, der understøtter den politiske proces, dvs. udfærdigelsen af de notater og de økonomiske beregninger, samt de tekniske justeringer af budgettet, der skal danne grundlag for de politiske drøftelser. 2.1 Budgetfase 1 I budgetfase 1 ligger det grundlæggende administrative arbejde i forbindelse med budget Ringfordelingen behandles i CR, der afholdes strategiseminar for politikerne og der afholdes budgetmøder i fagudvalg Drift I første budgetfase arbejder med at revidere en oversigt over alle kommunens opgaver med tilhørende budget. Centercheferne forbereder et udkast til fordelingen af kommunens opgaver i ring 1 og ring 2 og opdaterer alle nuværende underliggende beskrivelser og tilføjer beskrivelser af eventuelle nye opgaver. Disse samles endeligt i et katalog for henholdsvis ring 1 og ring 2. Endvidere færdiggøres alle tekniske korrektioner i forbindelse med politiske beslutninger og norm-/mængdejustering. De tekniske korrektioner behandles på fagudvalgenes budgetmøder sammen med forslag til nye drifts- og anlægsopgaver. I marts måned kommer KL med et PL skøn, afviger dette væsentligt fra det forrige, vil det nye skøn blive indarbejdet. Et første skøn på indtægtsprognose beregnes også i denne periode ved hjælp af KL s tilskudsmodel (statsgarantien kendes først i løbet af juni efter indgåelse af økonomiaftale). På baggrund af ovennævnte udarbejdes et budgetforslag til politisk behandling Anlæg CE holder i løbet af foråret møde med de relevante fagcentre med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver. vil deltage med en person på disse møder mellem CE og de enkelte fagcentre for at sikre, at nye anlægsforslag, der falder udenfor både CE og CTMs kompetenceområder vil blive indsamlet. CTM udarbejder selv forslag indenfor deres kompetenceområde. Forslagene skal være af en sådan karakter, at de anses som uundgåelige af hensyn til den fortsatte drift. Det vil sige, at centrene primært kan stille forslag om renoveringer, udbygninger eller andre investeringer, der understøtter den fortsatte drift. Følgende tids- og procesplan er gældende for indhentning og fordeling af nye anlægsopgaver: a) Januar-Marts: Center for Ejendomme indhenter forslag til nye anlægsopgaver fra centrene. b) Marts: Center for Ejendomme kategoriserer de indkomne forslag til nye anlægsopgaver i to kategorier, henholdsvis: Kategori 1) uundgåelige nye anlægsopgaver ( need to have ) Kategori 2) øvrige nye anlægsopgaver ( nice to have ) Uundgåelige nye anlægsopgaver er eksempelvis anlæg, der understøtter Helsingør Kommunens kerneopgaver. Dette kan f.eks. være ombygning af skoler i forbindelse med den 4

5 nye skolereform. Ligeledes er opfyldelse af (nye) lovkrav en uundgåelig ny anlægsopgave, ligesom opfyldelse af aftaler som f.eks. reduktion af kommunens CO2 emission (Borgmesteraftalen af 2009) falder indenfor denne kategori. Endelig er der kommunens egen forpligtigelse til at opretholde vedligeholdelsesniveauet for de kommunale ejendomme, så de fremstår tætte, sunde og sikre for brugerne. Eksempelvis udskiftning af et utæt tag eller vinduer, sætningsskader m.v. Øvrige nye anlægsopgaver er ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområdes/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Det kan f.eks. være en anlægsopgave om en ny svømmehal eller lignende. Det enkelte fagudvalg beslutter efterfølgende på deres budgetmøde i maj/juni om disse forslag skal fremmes og indgå i den videre budgetproces. c) Marts-Maj: Når alle nye anlægsopgaver er indsamlet, fordeler Center for Ejedomme anlægsopgaverne i hhv. kategori 1) uundgåelige nye anlægsopgaver og kategori 2) øvrige nye anlægsopgaver. Anlægsopgaver i kategori 1 undersøges i henhold til eksisterende procedure, således at fagudvalgene ved budgetmøderne i maj/juni måned har et kvalificeret økonomisk overblik over anlægsopgaven samt afledte konsekvenser i relation til planforhold, dispensationer m.v. Anlægsopgaver i kategori 2 behandles ud fra kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende anlægsopgaver. Der undersøges altså ikke yderligere. d) April: Center for Ejendomme forelægger alle nye anlægsopgaver for direktionen opdelt i hhv. kategori 1 og 2. Direktionen drøfter og tager stilling til evt. omgruppering af anlægsopgaverne, inden for de to kategorier, og meddeler derefter beslutningen til Center for Ejendomme. e) Maj: Alle nye anlægsopgaver, fordelt på hhv. kategori 1 og 2, forelægges fagudvalgene på budgetmøderne i maj/juni måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at supplere med yderligere nye anlægsopgaver, der ikke allerede fremgår af anlægsogavelisten fremsat af administrationen. Fagudvalgene prioriterer anlægsopgaverne. f) Juni: Alle nye anlægsopgaver fra fagudvalgene, fordelt på hhv. kategori 1 og 2, forelægges Økonomiudvalget på udvalgets møde i juni. Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring udarbejder oversigt over endelige anlægsopgaver efter behandlingen i Økonomiudvalget. g) Juli og august: Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring afslutter arbejdet med at kvalificere alle nye anlægsopgaver. Center for Økonomi og Styring indtaster alle anlægsopgaverne og deres afledte økonomi i regnemaskinen, der anvendes af byrådsmedlemmerne ved budgetseminaret i september måned. På baggrund af budgetfase 1 i det politiske spor, kan det administrative spor i budgetfase 1 skematisk opstilles som følgende: 5

6 Møde Leverance Leverance Indhold Ansvarlig deadline Intet møde Jan. - Indhentning af forslag CE indhenter forslag til nye CE marts til nye anlægsopgaver anlægsopgaver fra centrene. ØK (17/2) BY (24/2) 6/2 Budgetproces Et notat der detaljeret beskriver årets budgetproces. Notatet er målrettet til den politiske proces. CR (10/3) 5/3 Budgetproces - administrative del Intet møde Marts Fordeling af forslag til nye anlægsopgaver DIR (April) - Direktionen forelægges alle nye forsalg til anlægsopgaver CR (7/4) 2/4 Foreløbigt skøn over budget 2015 Strategi seminar (10-11/4) 28/3 1. Slides mm. til oplæg og præsentation af eventuelle budgetudfordringer 2. Opdateret likviditetsprognose Et notat der supplerer årets budgetproces. Notatet er tilrettet den administrative del og er således mere orienteret mod leverancer. CE kategoriserer alle indkommende forslag i kat. 1 uundgåelige nye anlægsopgaver og kat. 2 øvrige nye anlægsopgaver. Center for Ejendomme forelægger Direktionen alle nye forslag opdelt i de to kategorier. CR bliver præsenteret for den økonomiske situation og underliggende eventuelle budgetudfordringer. Politikkerne bliver præsenteret for den økonomiske situation og underliggende eventuelle budgetudfordringer. Første bud på resultatbudgettet udarbejdes med de usikkerhedsfaktorer der er på dette tidlige tidspunkt. Desuden skal der diskuteres vision og politiske prioriteringer. CE CE PO/ Div. møder Inden FU s budgetmøder 3. Første bud på resultatbudget for Udkast til fordeling i ringe drøftes CR (22/4) 14/4 CC for orienterer om ringfordelingens status Budgetmøder 1 TMK (13/5) 28/4 1. Dagsordenspunkter Udkastet til fordelingen af budgettet i ring 1 og 2 på de enkelte budgetområder drøftes på en række møder. Mødedeltagerne inkluderer den ansvarlige centerchef og dennes referencedirektør. Endvidere vil der deltage repræsentanter fra ved møderne. CC for orienterer om den foreløbige status på arbejdet med ringefordelingen som senere præsenteres i FU. Et udkast til ring 1 og 2 fordelingen af udvalgenes opgaver bliver præsenteret. Centre// CC 6

7 KTU (14/5) SIF (15/5) ØK (19/5) BU (2/6) SU (3/6) BEU (4/6) 30/4 24/4 8/5 19/5 20/5 22/5 2. Forslag til fordeling af ringe 3. Nye forslag til serviceopgaver 4. Forslag til anlægsopgaver (CE/CTM) 5. Forslag til anlægsopgaver (Udenfor CE/CTM) Endvidere præsenteres beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2, samt nye forslag. Der præsenteres også et samlet katalog over forslag til anlægsopgaver inddelt i kat. 1 og kat Driftskorrektioner 7. Budgetområdebeskrivelser 8. Eventuelle takster ØK (16/6) 2/6 1. Dagsordenspunkt 2. Samlet fordeling af budgettet i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af samtlige ringopgaver 4. Første udkast af resultatbudgettet pba. ring 1 Et samlet overblik over ringfordelingen og alle beskrivelser af budgetopgaver. Endvidere udarbejdes det første udkast til budgettet på baggrund af ring Opsamling af forslag til anlægsopgaver Formøde til BY (23/6) - Plancher og et notat om økonomiaftale Der skal udarbejdes et notat, der beskriver konsekvenserne af årets økonomiaftale. 1 Der afholdes eventuelt dialogmøder mellem centre og de decentrale enheder forud for budgetbehandlingen i FU, hvor de decentrale enheder har mulighed for at komme med forslag til nye drifts- og anlægsopgaver og kommentere på byrådsmål, borgerpolitikker, takster etc. samt FU s budget generelt. Evt. med deltagelse af FU. 2.2 Budgetfase 2 Anden budgetfase omfatter 1. og 2. behandling af budgettet og et mellemliggende budget- og forhandlingsseminar. udsender medio juli en omfattende budgetmappe, med de fleste relevante notater og beskrivelser af budgetopgaver, der understøtter den politiske budgetforhandling. Endvidere udsendes en regnemaskine til at understøtte den politiske forhandlingsproces da denne kan anvendes til at danne et budgetforslag. Centrale notater i budgetmappen vil være et notat med direktionens budgetvurdering med opmærksomhedspunkter, et estimat af tilvalgspotentialet fra ring 2 og anbefalinger til at opnå balance i budgettet. Endvidere indgår et resultatbudget indeholdende første indtægtsprognose, et udgiftsbudget for 2014 på baggrund af ring 1 samt en regulering med juni PL. Der skal også 7

8 udarbejdes et overblik over nye anlægsopgaver, en beskrivelse af disse, samt beskrivelser af alle budgetopgaver i ring 1 og 2. Resultatbudgettet opdateres løbende og som minimum ved 1. og 2. behandling af budget søger om tilskud og lånedispensationer fra diverse puljer som er angivet i økonomiaftalen, og svar på ansøgningerne vil blive forelagt ved 1. første behandlingen, såfremt de er modtaget. I løbet af budgetfase 2 gennemføres også opfølgning af indeværende års budget gennem budgetrevision og halvårsregnskab. Konsekvenserne af budgetopfølgning inddrages i budgetlægningen. Budgetmappe (Udleveres i midt/slut af juli) Leverance Deadline Ansvarlig Resultatbudget på baggrund af ring 1 Der udarbejdes et resultatbudget på baggrund af ring 1, indeholdende: uge 28 - Første indtægtsprognose. - Et udgiftsbudget for 2015, baseret på ring 1. - Regulering med juni-pl. - Et skøn for størrelsen af frie midler der kan bruges til tilvalg af ring 2 opgaver. Anlægsplanen fra sidste års budget Anlægsplanen fra sidste års budget, indeholdende alle eksisterende anlægsprojekter, opdateret med anlægsoverførslerne. Uge 27 Notat om direktionens budgetvurdering Et notat med opmærksomhedspunkter, et estimat over tilvalgspotentialet fra ring 2 samt særlige anbefalinger i forhold til budgetlægningen. Likviditetsprognose Et notat der beskriver den forventede udvikling af likviditeten. Notat om indtægter Notat der beskriver budgetlægningen på indtægtssiden. Notater over lån, renter og balancer mv. Der udarbejdes et notat over kommunens finansielle status mht. langfristet gæld, rente- indtægter og udgifter, mm. Oversigt over driftskorrektioner til budgettet En liste over driftskorrektioner udarbejdes. Oversigt over eventuelle anlægskorrektioner I tråd med oversigten over driftskorrektioner udarbejdes en lignende for anlægskorrektioner. Oversigt over forslag til nye anlægsopgaver En oversigt over alle nye forslag til anlægsopgaver inddelt i kat.1 Uundgåelige nye anlægsopgaver og kat.2 Øvrige nye anlægsopgaver Uge 26 Uge 26 Beskrivelser af forslag til nye anlægsopgaver uge 26 /CE/ 8

9 Alle forslag til nye anlægsopgaver beskrives. Oversigt over de enkelte budgetområders budget fordelt i ring 1 og ring 2 Herunder ønsker til nye opgaver. Beskrivelser af alle budgetopgaver i ring 1 og 2 Alle beskrivelser af ringopgaver udarbejdes og opdateres endeligt til samling i budgetmappen. Uge 27 Uge 27 CTM CC Indarbejdelse af juni P/L Uge 27 Regnemaskinen Årets regnemaskine er et simuleringsværktøj der kan bruges til at se konsekvenser af til- og fravalg af ringopgaver, anlæg, samt eventuelle nye forslag. Diverse ansøgninger til puljer Der bliver ansøgt tilskud og lånedispensationer fra alle relevante puljer som fastsat i økonomiaftalen. Svar på disse vil blive forelagt ved 1. behandlingen. Plan over udbudsemner En oversigt over alle emner til udbud i budgetåret udarbejdes. (Bemærk at Udbud og Indkøb er blevet flyttet over under PO). Uge 26 PO - Udbud og Indkøb Budgetområdebeskrivelser Eventuelt andre notater Eventuelle yderligere notater samles og indsættes i budgetmappen. Det kan være politisk bestillingsarbejde eller andre notater. Uge 26 Første behandling (ØK 1/9 og BY 8/9) Den 1. september behandles budgettet første gang i Økonomiudvalget og ugen efter i Byrådet. På mødet den 1. september vil der foreligge et opdateret resultatbudget på baggrund af ring 1. Som følge heraf kan de frie midler opgøres. Frie midler defineres som det samlede indtægtsbudget til rådighed, minus den andel som ligger i ring 1 samt udgifter til øvrige budgetposter (anlæg, lån, balanceforskydninger etc.). Når størrelsen på de frie midler er fastlagt, vil disse være til disponering i forbindelse med prioritering af ring 2 opgaver eksisterende og nye. Der er som udgangspunkt ingen nye leverancer til første behandlingen, idet budgetmappen bliver udleveret umiddelbart før sommerferiens begyndelse og omfatter alt relevant materiale. Dog skal der udarbejdes et dagsordenspunkt, ligesom resultatbudgettet opdateres. 1. behandlingen (ØK 1/9 og BY 8/9) Leverance Deadline Ansvarlig Dagsordenspunkt ØK 18/8 Der udarbejdes et dagsordenspunkt til ØK og BY omkring førstebehandlingen af årets budget. BY 25/8 Materiale fra budgetmappen Der er som udgangspunkt intet nyt materiale ved førstebehandlingen. Alt materiale er allerede udsendt før sommerferien, men det sikres at alt relevant materiale er tilgængeligt. - 9

10 Resultatbudget Resultatbudgettet, der er en del af den tidligere udsendte budgetmappe, opdateres hvis der er ændringer. - Svar på puljeansøgninger Der foreligger svar på ansøgningerne til diverse puljer omkring tilskud og lånedispensation. Indarbejdelse af Lov og Cirkulære Program Alle lovforslag med en effekt på over kr. for Helsingør kommune, fordeles ud på de enkelte budgetområder og totalrammer samt indarbejdes i budgettet. - 11/8 Budget- og forhandlingsseminar På årets budget- og forhandlingsseminar er der fokus på de politiske forhandlinger omkring budgettet. Seminariet skal hovedsagligt bruges til forhandlinger. Materialet er derfor som udgangspunkt det samme opdaterede materiale som ved førstebehandlingen. Foruden at dele af administrationen skal stå til rådighed for eventuelle spørgsmål, notater og udregninger. Budget- og forhandlingsseminar (11-12/9) Leverance Deadline Ansvarlig Resultatbudget Resultatbudgettet, der er en del af den tidligere udsendte budgetmappe opdateres. I tilfælde af væsentlige ændringer udsendes det til budgetseminariet. 10/9 Materiale fra budgetmappen Der er som udgangspunkt intet nyt materiale ved budgetseminaret. Alt materiale er allerede udsendt i juli og tilgængeligt på Kilden og hjemmesiden. 10/9 Anden behandling af budget - ØK/BY (29/9 og 6/10) Ved anden behandling af budgettet skal budgettet endeligt vedtages. Her udsendes en opdateret version af resultatbudgettet, et oplæg til valg af finansieringsgrundlag, hvor enten selvbudgettering eller statsgaranti vælges. Der udarbejdes desuden en oversigt over eventuelle drifts- og anlægskorrektioner der er indarbejdet efter 1. behandlingen og der gives tilbagemelding på tidligere søgte låneansøgninger, hvis de ikke er kommet til 1. behandlingen. Nedenfor er listet leverancerne: 2. behandling af budget 1 Leverance Deadline Ansvarlig Dagsordenspunkt Der udarbejdes et dagsordenspunkt til ØK og BY omkring ØK 15/9 andenbehandlingen af årets budget. Resultatbudget Igen opdateres resultatbudgettet. Det opdateres denne gang eventuelt på baggrund af et forlig. ØK 15/9 En eventuel forligsoversigt Såfremt der foreligger et politisk forlig, skal der udarbejdes en oversigt af dette. ØK 15/9 10

11 En eventuel forligstekst ØK 15/9 Notat vedr. valg af udskrivningsgrundlag for 2015 ØK 15/9 Der udarbejdes et notat der beskriver statsgaranti vs. Selvbudgettering. Endeligt budget fra provstiet Der vedlægges et endeligt budget fra provstiet, herunder oplæg til kirkeskat. Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandlingen I forbindelse med eksempelvis 2. budgetrevision kan der opstå drifts- og anlægskorrektioner efter 1. behandlingen. Der udarbejdes og vedlægges en oversigt over driftskorrektioner. Takstoversigt 2015 Takster beregnes til foreløbig godkendelse i ØK og BY. ØK 15/9 ØK 15/9 ØK 15/9 1 Der kan eventuelt afholdes orienteringsmøder mellem centre og de decentrale enheder forud for 2. behandlingen i ØK/BY, hvor de decentrale enheder bliver orienteret om, og har mulighed for at kommentere på borgmesterens budgetforslag og det foreliggende resultatbudget. 2.3 Udmøntningsfase I udmøntningsfasen sørger for at indberette det vedtagne budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt at taste det færdigt i økonomisystemet. Endvidere trykkes der en budgetbog med det vedtagne budget, budgetområdebeskrivelser, samt andet relevant budgetmateriale. Budgettet offentliggøres på kommunens hjemmeside og lægges på Kilden. koordinerer en orientering af FU om konsekvenserne af det vedtagne budget for det enkelte FU. Orientering følger en fastlagt skabelon, som udarbejdes af. Endelig påbegyndes arbejdet med udarbejdelsen af strategikort for hvert enkelt center. Strategikortene tager udgangspunkt i vision 2020, i de politisk vedtagne borgerpolitikker, samt det endeligt vedtagne budget. Møde Leverance Leverance Indhold Ansvarlig deadline Intet møde Oktober Anlægsplan En endelig anlægsplan med oversigt over de enkelte anlægsprojekter og den konkrete økonomi udarbejdes pba. det vedtagne budget. Anlægsplanen opdateres i forbindelse med de 2 årlige anlægsrevisioner. /CE Intet møde Oktober Offentliggørelse af budget på hjemmeside Budgettet offentliggøres med pressemeddelelse på kommunens hjemmeside. /PO Intet møde Oktober til Januar Budget indberettes Budgettet indberettes til ØIM inden given tidsfrist. Intet møde Oktober Skatteprocenter indberettes Procenter for kommuneskat og kirkeskat indberettes til SKAT. Intet Møde Oktober/ November Budget tastes færdigt Budgettet tastes færdigt, afrundes til hele tusinder og 11

12 Intet møde November Tal trækkes til Danmarks Statistik låses. KMD trækker det vedtagne budget til Danmarks Statistik medio november, til offentliggørelse ultimo januar. TMK (11/11) KTU (13/11) SIF (6/11) 28/10 30/10 23/10 Orientering af FU om konsekvenser af vedtaget budget Udarbejdelse af fælles skabelon til orientering af de enkelte FU om konsekvenserne af det vedtagne budget. ØK (17/11) 6/11 BU (10/11) 27/10 SU (4/11) 21/10 BEU (12/11) 29/11 ØK (17/11) BY (24/11) (6/11) (13/11) Takster Takster genberegnes efter budgetvedtagelse og forelægges ØK og BY, hvis forhold i det vedtagne budget giver anledning til dette. Taksterne skal godkendes i BY inden 1. december Intet møde November Områdebeskrivelser Områdebeskrivelser opdateres. Intet møde November/ December Budgetbog Budgetbogen samles og publiceres på hjemmesiden og Kilden. Intet møde September til November Udarbejdelse af strategikort Strategikort udarbejdes i hvert enkelt center med udgangspunkt i de politisk vedtagne byrådsmål og borgerpolitikker samt det endeligt vedtagne budget. Centre 2.4 Opfølgningsfase I opfølgningsfasen laver opfølgning på, om budget 2015 ser ud til at holde. Der er i 2015 planlagt 2 årlige budgetrevisioner pr. 30/4 og 31/8, som forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd og et årligt halvsårsregnskab. Budgetrevisionerne laves af i samarbejde med øvrige centre. Revisionerne af anlægsbudgettet følger den proces, der er gældende for revision af driftsbudgettet. Møde FU maj 2015 ØK juni 2015 BY juni 2015 Leverance deadline - Leverance Indhold Ansvarlig 1. budgetrevision pr. 30/4 1. budgetrevision forelægges FU/ØK/BY til godkendelse. med bidrag fra centre/ decentrale enheder 12

13 ØK sept BY okt Halvårsregnskab Der udarbejdes et lovpligtigt halvårsregnskab pr. 30. juni. med bidrag fra centre/ decentrale enheder FU okt ØK okt BY okt budgetrevision pr. 31/8 2. budgetrevision forelægges FU/ØK/BY til godkendelse. med bidrag fra centre/ decentrale enheder 13

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG EJENDOMME

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG EJENDOMME BUDGETPROCES 2017 2020 - DEN ADMINISTRATIVE DEL OPDATERET 13/4-2016 UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG EJENDOMME 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN POLITISKE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG EJENDOMME

BUDGETPROCES - DEN POLITISKE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG EJENDOMME BUDGETPROCES 2017 2020 - DEN POLITISKE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG EJENDOMME 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendte forkortelser...

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene Dato 30. januar 2014 NOTAT Dokumentnr. 13689-14 Sagsnr. 16120-13 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Indhold INDLEDNING...2 Den teknisk/administrative

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012.

Økonomiudvalget besluttede i januar at behandle forslag til program og indhold i budgetseminarene på maj mødet 2012. Notat Udkast til indhold og programmer til budgetseminarerne i juni og august 2012. I januar vedtog Byrådet Vision 2018. Efterfølgende har forslag til en innovationsstrategi været drøftet og sendt i høring.

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

SOCIALUDVALGET BUDGET

SOCIALUDVALGET BUDGET BUDGET 2017-20 SOCIALUDVALGET BUDGET 2017-20 Dato Aktivitet 25. og 26. februar Økonomiudvalg og Direktion Budgetseminar Marts Hovedudvalget Orienteres om forslag til tids- og aktivitetsplanen for budget

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. April 2017

Budgetindflydelse i MED. April 2017 Budgetindflydelse i MED April 2017 teks t Byrådet vedtager tidsplan for B18 Forvaltningen beslutter aktivitetsplan H-MED vedtager tidsplan for MED Hvad er en god budgetproces for os: Der bør kun være

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Byrådets budgetseminar den 2. april 2013 Byrådets budgetseminar den Program Tidspunkt Aktivitet 15.30-15.35 Velkomst ved Borgmester Hans Barlach 15.35-16.20 Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere