BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING"

Transkript

1 BUDGETPROCES DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forkortelser anvendt i notatet Den administrative budgetproces Budgetfase Drift Anlæg Budgetfase Udmøntningsfase Opfølgningsfase

3 1 Indledning I dette notat belyses de trin og processer, der er indeholdt i den administrative del af Helsingør Kommunes budgetproces, tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Notatet er dermed henvendt til det administrative niveau, samt andre aktører, der er involveret i den administrative del af budgetprocessen. Notatet skal ses i sammenhæng med Helsingør Kommunes politiske budgetproces, og formålet med denne anden del af budgetprocessen er således, at optimere hele processen ved at belyse indholdet, klarlægge frister, samt fastlægge hvem der er ansvarlige for diverse leverancer. 1.1 Forkortelser anvendt i notatet Igennem notatet og særligt i tabellerne er anvendt en del forkortelser for aktørerne i budgetprocessen. De er som følger: BY: Byrådet BEU: Beskæftigelsesudvalg BU: Børne- og Uddannelsesudvalg CC: Centerchefer CR: Centerrådet CE: Center for Ejendomme CTM: Center for Teknik og Miljø FU: Fagudvalg KTU: Kultur- og Turismeudvalg PL: Pris og Løn regulering PO: Center for Politik og Organisation SIF: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg SU: Socialudvalg TMK: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg ØIM: Økonomi- og Indenrigsministeriet ØK: Økonomiudvalget : Center for Økonomi og Styring 3

4 2 Den administrative budgetproces Den administrative del af budgetprocessen omfatter den del, der understøtter den politiske proces, dvs. udfærdigelsen af de notater og de økonomiske beregninger, samt de tekniske justeringer af budgettet, der skal danne grundlag for de politiske drøftelser. 2.1 Budgetfase 1 I budgetfase 1 ligger det grundlæggende administrative arbejde i forbindelse med budget Ringfordelingen behandles i CR, der afholdes strategiseminar for politikerne og der afholdes budgetmøder i fagudvalg Drift I første budgetfase arbejder med at revidere en oversigt over alle kommunens opgaver med tilhørende budget. Centercheferne forbereder et udkast til fordelingen af kommunens opgaver i ring 1 og ring 2 og opdaterer alle nuværende underliggende beskrivelser og tilføjer beskrivelser af eventuelle nye opgaver. Disse samles endeligt i et katalog for henholdsvis ring 1 og ring 2. Endvidere færdiggøres alle tekniske korrektioner i forbindelse med politiske beslutninger og norm-/mængdejustering. De tekniske korrektioner behandles på fagudvalgenes budgetmøder sammen med forslag til nye drifts- og anlægsopgaver. I marts måned kommer KL med et PL skøn, afviger dette væsentligt fra det forrige, vil det nye skøn blive indarbejdet. Et første skøn på indtægtsprognose beregnes også i denne periode ved hjælp af KL s tilskudsmodel (statsgarantien kendes først i løbet af juni efter indgåelse af økonomiaftale). På baggrund af ovennævnte udarbejdes et budgetforslag til politisk behandling Anlæg CE holder i løbet af foråret møde med de relevante fagcentre med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver. vil deltage med en person på disse møder mellem CE og de enkelte fagcentre for at sikre, at nye anlægsforslag, der falder udenfor både CE og CTMs kompetenceområder vil blive indsamlet. CTM udarbejder selv forslag indenfor deres kompetenceområde. Forslagene skal være af en sådan karakter, at de anses som uundgåelige af hensyn til den fortsatte drift. Det vil sige, at centrene primært kan stille forslag om renoveringer, udbygninger eller andre investeringer, der understøtter den fortsatte drift. Følgende tids- og procesplan er gældende for indhentning og fordeling af nye anlægsopgaver: a) Januar-Marts: Center for Ejendomme indhenter forslag til nye anlægsopgaver fra centrene. b) Marts: Center for Ejendomme kategoriserer de indkomne forslag til nye anlægsopgaver i to kategorier, henholdsvis: Kategori 1) uundgåelige nye anlægsopgaver ( need to have ) Kategori 2) øvrige nye anlægsopgaver ( nice to have ) Uundgåelige nye anlægsopgaver er eksempelvis anlæg, der understøtter Helsingør Kommunens kerneopgaver. Dette kan f.eks. være ombygning af skoler i forbindelse med den 4

5 nye skolereform. Ligeledes er opfyldelse af (nye) lovkrav en uundgåelig ny anlægsopgave, ligesom opfyldelse af aftaler som f.eks. reduktion af kommunens CO2 emission (Borgmesteraftalen af 2009) falder indenfor denne kategori. Endelig er der kommunens egen forpligtigelse til at opretholde vedligeholdelsesniveauet for de kommunale ejendomme, så de fremstår tætte, sunde og sikre for brugerne. Eksempelvis udskiftning af et utæt tag eller vinduer, sætningsskader m.v. Øvrige nye anlægsopgaver er ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområdes/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Det kan f.eks. være en anlægsopgave om en ny svømmehal eller lignende. Det enkelte fagudvalg beslutter efterfølgende på deres budgetmøde i maj/juni om disse forslag skal fremmes og indgå i den videre budgetproces. c) Marts-Maj: Når alle nye anlægsopgaver er indsamlet, fordeler Center for Ejedomme anlægsopgaverne i hhv. kategori 1) uundgåelige nye anlægsopgaver og kategori 2) øvrige nye anlægsopgaver. Anlægsopgaver i kategori 1 undersøges i henhold til eksisterende procedure, således at fagudvalgene ved budgetmøderne i maj/juni måned har et kvalificeret økonomisk overblik over anlægsopgaven samt afledte konsekvenser i relation til planforhold, dispensationer m.v. Anlægsopgaver i kategori 2 behandles ud fra kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende anlægsopgaver. Der undersøges altså ikke yderligere. d) April: Center for Ejendomme forelægger alle nye anlægsopgaver for direktionen opdelt i hhv. kategori 1 og 2. Direktionen drøfter og tager stilling til evt. omgruppering af anlægsopgaverne, inden for de to kategorier, og meddeler derefter beslutningen til Center for Ejendomme. e) Maj: Alle nye anlægsopgaver, fordelt på hhv. kategori 1 og 2, forelægges fagudvalgene på budgetmøderne i maj/juni måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at supplere med yderligere nye anlægsopgaver, der ikke allerede fremgår af anlægsogavelisten fremsat af administrationen. Fagudvalgene prioriterer anlægsopgaverne. f) Juni: Alle nye anlægsopgaver fra fagudvalgene, fordelt på hhv. kategori 1 og 2, forelægges Økonomiudvalget på udvalgets møde i juni. Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring udarbejder oversigt over endelige anlægsopgaver efter behandlingen i Økonomiudvalget. g) Juli og august: Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring afslutter arbejdet med at kvalificere alle nye anlægsopgaver. Center for Økonomi og Styring indtaster alle anlægsopgaverne og deres afledte økonomi i regnemaskinen, der anvendes af byrådsmedlemmerne ved budgetseminaret i september måned. På baggrund af budgetfase 1 i det politiske spor, kan det administrative spor i budgetfase 1 skematisk opstilles som følgende: 5

6 Møde Leverance Leverance Indhold Ansvarlig deadline Intet møde Jan. - Indhentning af forslag CE indhenter forslag til nye CE marts til nye anlægsopgaver anlægsopgaver fra centrene. ØK (17/2) BY (24/2) 6/2 Budgetproces Et notat der detaljeret beskriver årets budgetproces. Notatet er målrettet til den politiske proces. CR (10/3) 5/3 Budgetproces - administrative del Intet møde Marts Fordeling af forslag til nye anlægsopgaver DIR (April) - Direktionen forelægges alle nye forsalg til anlægsopgaver CR (7/4) 2/4 Foreløbigt skøn over budget 2015 Strategi seminar (10-11/4) 28/3 1. Slides mm. til oplæg og præsentation af eventuelle budgetudfordringer 2. Opdateret likviditetsprognose Et notat der supplerer årets budgetproces. Notatet er tilrettet den administrative del og er således mere orienteret mod leverancer. CE kategoriserer alle indkommende forslag i kat. 1 uundgåelige nye anlægsopgaver og kat. 2 øvrige nye anlægsopgaver. Center for Ejendomme forelægger Direktionen alle nye forslag opdelt i de to kategorier. CR bliver præsenteret for den økonomiske situation og underliggende eventuelle budgetudfordringer. Politikkerne bliver præsenteret for den økonomiske situation og underliggende eventuelle budgetudfordringer. Første bud på resultatbudgettet udarbejdes med de usikkerhedsfaktorer der er på dette tidlige tidspunkt. Desuden skal der diskuteres vision og politiske prioriteringer. CE CE PO/ Div. møder Inden FU s budgetmøder 3. Første bud på resultatbudget for Udkast til fordeling i ringe drøftes CR (22/4) 14/4 CC for orienterer om ringfordelingens status Budgetmøder 1 TMK (13/5) 28/4 1. Dagsordenspunkter Udkastet til fordelingen af budgettet i ring 1 og 2 på de enkelte budgetområder drøftes på en række møder. Mødedeltagerne inkluderer den ansvarlige centerchef og dennes referencedirektør. Endvidere vil der deltage repræsentanter fra ved møderne. CC for orienterer om den foreløbige status på arbejdet med ringefordelingen som senere præsenteres i FU. Et udkast til ring 1 og 2 fordelingen af udvalgenes opgaver bliver præsenteret. Centre// CC 6

7 KTU (14/5) SIF (15/5) ØK (19/5) BU (2/6) SU (3/6) BEU (4/6) 30/4 24/4 8/5 19/5 20/5 22/5 2. Forslag til fordeling af ringe 3. Nye forslag til serviceopgaver 4. Forslag til anlægsopgaver (CE/CTM) 5. Forslag til anlægsopgaver (Udenfor CE/CTM) Endvidere præsenteres beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2, samt nye forslag. Der præsenteres også et samlet katalog over forslag til anlægsopgaver inddelt i kat. 1 og kat Driftskorrektioner 7. Budgetområdebeskrivelser 8. Eventuelle takster ØK (16/6) 2/6 1. Dagsordenspunkt 2. Samlet fordeling af budgettet i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af samtlige ringopgaver 4. Første udkast af resultatbudgettet pba. ring 1 Et samlet overblik over ringfordelingen og alle beskrivelser af budgetopgaver. Endvidere udarbejdes det første udkast til budgettet på baggrund af ring Opsamling af forslag til anlægsopgaver Formøde til BY (23/6) - Plancher og et notat om økonomiaftale Der skal udarbejdes et notat, der beskriver konsekvenserne af årets økonomiaftale. 1 Der afholdes eventuelt dialogmøder mellem centre og de decentrale enheder forud for budgetbehandlingen i FU, hvor de decentrale enheder har mulighed for at komme med forslag til nye drifts- og anlægsopgaver og kommentere på byrådsmål, borgerpolitikker, takster etc. samt FU s budget generelt. Evt. med deltagelse af FU. 2.2 Budgetfase 2 Anden budgetfase omfatter 1. og 2. behandling af budgettet og et mellemliggende budget- og forhandlingsseminar. udsender medio juli en omfattende budgetmappe, med de fleste relevante notater og beskrivelser af budgetopgaver, der understøtter den politiske budgetforhandling. Endvidere udsendes en regnemaskine til at understøtte den politiske forhandlingsproces da denne kan anvendes til at danne et budgetforslag. Centrale notater i budgetmappen vil være et notat med direktionens budgetvurdering med opmærksomhedspunkter, et estimat af tilvalgspotentialet fra ring 2 og anbefalinger til at opnå balance i budgettet. Endvidere indgår et resultatbudget indeholdende første indtægtsprognose, et udgiftsbudget for 2014 på baggrund af ring 1 samt en regulering med juni PL. Der skal også 7

8 udarbejdes et overblik over nye anlægsopgaver, en beskrivelse af disse, samt beskrivelser af alle budgetopgaver i ring 1 og 2. Resultatbudgettet opdateres løbende og som minimum ved 1. og 2. behandling af budget søger om tilskud og lånedispensationer fra diverse puljer som er angivet i økonomiaftalen, og svar på ansøgningerne vil blive forelagt ved 1. første behandlingen, såfremt de er modtaget. I løbet af budgetfase 2 gennemføres også opfølgning af indeværende års budget gennem budgetrevision og halvårsregnskab. Konsekvenserne af budgetopfølgning inddrages i budgetlægningen. Budgetmappe (Udleveres i midt/slut af juli) Leverance Deadline Ansvarlig Resultatbudget på baggrund af ring 1 Der udarbejdes et resultatbudget på baggrund af ring 1, indeholdende: uge 28 - Første indtægtsprognose. - Et udgiftsbudget for 2015, baseret på ring 1. - Regulering med juni-pl. - Et skøn for størrelsen af frie midler der kan bruges til tilvalg af ring 2 opgaver. Anlægsplanen fra sidste års budget Anlægsplanen fra sidste års budget, indeholdende alle eksisterende anlægsprojekter, opdateret med anlægsoverførslerne. Uge 27 Notat om direktionens budgetvurdering Et notat med opmærksomhedspunkter, et estimat over tilvalgspotentialet fra ring 2 samt særlige anbefalinger i forhold til budgetlægningen. Likviditetsprognose Et notat der beskriver den forventede udvikling af likviditeten. Notat om indtægter Notat der beskriver budgetlægningen på indtægtssiden. Notater over lån, renter og balancer mv. Der udarbejdes et notat over kommunens finansielle status mht. langfristet gæld, rente- indtægter og udgifter, mm. Oversigt over driftskorrektioner til budgettet En liste over driftskorrektioner udarbejdes. Oversigt over eventuelle anlægskorrektioner I tråd med oversigten over driftskorrektioner udarbejdes en lignende for anlægskorrektioner. Oversigt over forslag til nye anlægsopgaver En oversigt over alle nye forslag til anlægsopgaver inddelt i kat.1 Uundgåelige nye anlægsopgaver og kat.2 Øvrige nye anlægsopgaver Uge 26 Uge 26 Beskrivelser af forslag til nye anlægsopgaver uge 26 /CE/ 8

9 Alle forslag til nye anlægsopgaver beskrives. Oversigt over de enkelte budgetområders budget fordelt i ring 1 og ring 2 Herunder ønsker til nye opgaver. Beskrivelser af alle budgetopgaver i ring 1 og 2 Alle beskrivelser af ringopgaver udarbejdes og opdateres endeligt til samling i budgetmappen. Uge 27 Uge 27 CTM CC Indarbejdelse af juni P/L Uge 27 Regnemaskinen Årets regnemaskine er et simuleringsværktøj der kan bruges til at se konsekvenser af til- og fravalg af ringopgaver, anlæg, samt eventuelle nye forslag. Diverse ansøgninger til puljer Der bliver ansøgt tilskud og lånedispensationer fra alle relevante puljer som fastsat i økonomiaftalen. Svar på disse vil blive forelagt ved 1. behandlingen. Plan over udbudsemner En oversigt over alle emner til udbud i budgetåret udarbejdes. (Bemærk at Udbud og Indkøb er blevet flyttet over under PO). Uge 26 PO - Udbud og Indkøb Budgetområdebeskrivelser Eventuelt andre notater Eventuelle yderligere notater samles og indsættes i budgetmappen. Det kan være politisk bestillingsarbejde eller andre notater. Uge 26 Første behandling (ØK 1/9 og BY 8/9) Den 1. september behandles budgettet første gang i Økonomiudvalget og ugen efter i Byrådet. På mødet den 1. september vil der foreligge et opdateret resultatbudget på baggrund af ring 1. Som følge heraf kan de frie midler opgøres. Frie midler defineres som det samlede indtægtsbudget til rådighed, minus den andel som ligger i ring 1 samt udgifter til øvrige budgetposter (anlæg, lån, balanceforskydninger etc.). Når størrelsen på de frie midler er fastlagt, vil disse være til disponering i forbindelse med prioritering af ring 2 opgaver eksisterende og nye. Der er som udgangspunkt ingen nye leverancer til første behandlingen, idet budgetmappen bliver udleveret umiddelbart før sommerferiens begyndelse og omfatter alt relevant materiale. Dog skal der udarbejdes et dagsordenspunkt, ligesom resultatbudgettet opdateres. 1. behandlingen (ØK 1/9 og BY 8/9) Leverance Deadline Ansvarlig Dagsordenspunkt ØK 18/8 Der udarbejdes et dagsordenspunkt til ØK og BY omkring førstebehandlingen af årets budget. BY 25/8 Materiale fra budgetmappen Der er som udgangspunkt intet nyt materiale ved førstebehandlingen. Alt materiale er allerede udsendt før sommerferien, men det sikres at alt relevant materiale er tilgængeligt. - 9

10 Resultatbudget Resultatbudgettet, der er en del af den tidligere udsendte budgetmappe, opdateres hvis der er ændringer. - Svar på puljeansøgninger Der foreligger svar på ansøgningerne til diverse puljer omkring tilskud og lånedispensation. Indarbejdelse af Lov og Cirkulære Program Alle lovforslag med en effekt på over kr. for Helsingør kommune, fordeles ud på de enkelte budgetområder og totalrammer samt indarbejdes i budgettet. - 11/8 Budget- og forhandlingsseminar På årets budget- og forhandlingsseminar er der fokus på de politiske forhandlinger omkring budgettet. Seminariet skal hovedsagligt bruges til forhandlinger. Materialet er derfor som udgangspunkt det samme opdaterede materiale som ved førstebehandlingen. Foruden at dele af administrationen skal stå til rådighed for eventuelle spørgsmål, notater og udregninger. Budget- og forhandlingsseminar (11-12/9) Leverance Deadline Ansvarlig Resultatbudget Resultatbudgettet, der er en del af den tidligere udsendte budgetmappe opdateres. I tilfælde af væsentlige ændringer udsendes det til budgetseminariet. 10/9 Materiale fra budgetmappen Der er som udgangspunkt intet nyt materiale ved budgetseminaret. Alt materiale er allerede udsendt i juli og tilgængeligt på Kilden og hjemmesiden. 10/9 Anden behandling af budget - ØK/BY (29/9 og 6/10) Ved anden behandling af budgettet skal budgettet endeligt vedtages. Her udsendes en opdateret version af resultatbudgettet, et oplæg til valg af finansieringsgrundlag, hvor enten selvbudgettering eller statsgaranti vælges. Der udarbejdes desuden en oversigt over eventuelle drifts- og anlægskorrektioner der er indarbejdet efter 1. behandlingen og der gives tilbagemelding på tidligere søgte låneansøgninger, hvis de ikke er kommet til 1. behandlingen. Nedenfor er listet leverancerne: 2. behandling af budget 1 Leverance Deadline Ansvarlig Dagsordenspunkt Der udarbejdes et dagsordenspunkt til ØK og BY omkring ØK 15/9 andenbehandlingen af årets budget. Resultatbudget Igen opdateres resultatbudgettet. Det opdateres denne gang eventuelt på baggrund af et forlig. ØK 15/9 En eventuel forligsoversigt Såfremt der foreligger et politisk forlig, skal der udarbejdes en oversigt af dette. ØK 15/9 10

11 En eventuel forligstekst ØK 15/9 Notat vedr. valg af udskrivningsgrundlag for 2015 ØK 15/9 Der udarbejdes et notat der beskriver statsgaranti vs. Selvbudgettering. Endeligt budget fra provstiet Der vedlægges et endeligt budget fra provstiet, herunder oplæg til kirkeskat. Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandlingen I forbindelse med eksempelvis 2. budgetrevision kan der opstå drifts- og anlægskorrektioner efter 1. behandlingen. Der udarbejdes og vedlægges en oversigt over driftskorrektioner. Takstoversigt 2015 Takster beregnes til foreløbig godkendelse i ØK og BY. ØK 15/9 ØK 15/9 ØK 15/9 1 Der kan eventuelt afholdes orienteringsmøder mellem centre og de decentrale enheder forud for 2. behandlingen i ØK/BY, hvor de decentrale enheder bliver orienteret om, og har mulighed for at kommentere på borgmesterens budgetforslag og det foreliggende resultatbudget. 2.3 Udmøntningsfase I udmøntningsfasen sørger for at indberette det vedtagne budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt at taste det færdigt i økonomisystemet. Endvidere trykkes der en budgetbog med det vedtagne budget, budgetområdebeskrivelser, samt andet relevant budgetmateriale. Budgettet offentliggøres på kommunens hjemmeside og lægges på Kilden. koordinerer en orientering af FU om konsekvenserne af det vedtagne budget for det enkelte FU. Orientering følger en fastlagt skabelon, som udarbejdes af. Endelig påbegyndes arbejdet med udarbejdelsen af strategikort for hvert enkelt center. Strategikortene tager udgangspunkt i vision 2020, i de politisk vedtagne borgerpolitikker, samt det endeligt vedtagne budget. Møde Leverance Leverance Indhold Ansvarlig deadline Intet møde Oktober Anlægsplan En endelig anlægsplan med oversigt over de enkelte anlægsprojekter og den konkrete økonomi udarbejdes pba. det vedtagne budget. Anlægsplanen opdateres i forbindelse med de 2 årlige anlægsrevisioner. /CE Intet møde Oktober Offentliggørelse af budget på hjemmeside Budgettet offentliggøres med pressemeddelelse på kommunens hjemmeside. /PO Intet møde Oktober til Januar Budget indberettes Budgettet indberettes til ØIM inden given tidsfrist. Intet møde Oktober Skatteprocenter indberettes Procenter for kommuneskat og kirkeskat indberettes til SKAT. Intet Møde Oktober/ November Budget tastes færdigt Budgettet tastes færdigt, afrundes til hele tusinder og 11

12 Intet møde November Tal trækkes til Danmarks Statistik låses. KMD trækker det vedtagne budget til Danmarks Statistik medio november, til offentliggørelse ultimo januar. TMK (11/11) KTU (13/11) SIF (6/11) 28/10 30/10 23/10 Orientering af FU om konsekvenser af vedtaget budget Udarbejdelse af fælles skabelon til orientering af de enkelte FU om konsekvenserne af det vedtagne budget. ØK (17/11) 6/11 BU (10/11) 27/10 SU (4/11) 21/10 BEU (12/11) 29/11 ØK (17/11) BY (24/11) (6/11) (13/11) Takster Takster genberegnes efter budgetvedtagelse og forelægges ØK og BY, hvis forhold i det vedtagne budget giver anledning til dette. Taksterne skal godkendes i BY inden 1. december Intet møde November Områdebeskrivelser Områdebeskrivelser opdateres. Intet møde November/ December Budgetbog Budgetbogen samles og publiceres på hjemmesiden og Kilden. Intet møde September til November Udarbejdelse af strategikort Strategikort udarbejdes i hvert enkelt center med udgangspunkt i de politisk vedtagne byrådsmål og borgerpolitikker samt det endeligt vedtagne budget. Centre 2.4 Opfølgningsfase I opfølgningsfasen laver opfølgning på, om budget 2015 ser ud til at holde. Der er i 2015 planlagt 2 årlige budgetrevisioner pr. 30/4 og 31/8, som forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd og et årligt halvsårsregnskab. Budgetrevisionerne laves af i samarbejde med øvrige centre. Revisionerne af anlægsbudgettet følger den proces, der er gældende for revision af driftsbudgettet. Møde FU maj 2015 ØK juni 2015 BY juni 2015 Leverance deadline - Leverance Indhold Ansvarlig 1. budgetrevision pr. 30/4 1. budgetrevision forelægges FU/ØK/BY til godkendelse. med bidrag fra centre/ decentrale enheder 12

13 ØK sept BY okt Halvårsregnskab Der udarbejdes et lovpligtigt halvårsregnskab pr. 30. juni. med bidrag fra centre/ decentrale enheder FU okt ØK okt BY okt budgetrevision pr. 31/8 2. budgetrevision forelægges FU/ØK/BY til godkendelse. med bidrag fra centre/ decentrale enheder 13

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV

Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV 2014-11-14 Styringsmodel og styringsprincipper - NSPV Indledning Dette notat er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre og illustrere den styringsmodel og de styringsprincipper, der gælder for 60 fællesskabet

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere