BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING"

Transkript

1 BUDGETPROCES DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forkortelser anvendt i notatet Den administrative budgetproces Budgetfase Drift Anlæg Budgetfase Udmøntningsfase Opfølgningsfase

3 1 Indledning I dette notat belyses de trin og processer, der er indeholdt i den administrative del af Helsingør Kommunes budgetproces, tidsmæssigt og indholdsmæssigt. Notatet er dermed henvendt til det administrative niveau, samt andre aktører, der er involveret i den administrative del af budgetprocessen. Notatet skal ses i sammenhæng med Helsingør Kommunes politiske budgetproces, og formålet med denne anden del af budgetprocessen er således, at optimere hele processen ved at belyse indholdet, klarlægge frister, samt fastlægge hvem der er ansvarlige for diverse leverancer. 1.1 Forkortelser anvendt i notatet Igennem notatet og særligt i tabellerne er anvendt en del forkortelser for aktørerne i budgetprocessen. De er som følger: BY: Byrådet BEU: Beskæftigelsesudvalg BU: Børne- og Uddannelsesudvalg CC: Centerchefer CR: Centerrådet CE: Center for Ejendomme CTM: Center for Teknik og Miljø FU: Fagudvalg KTU: Kultur- og Turismeudvalg PL: Pris og Løn regulering PO: Center for Politik og Organisation SIF: Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg SU: Socialudvalg TMK: Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg ØIM: Økonomi- og Indenrigsministeriet ØK: Økonomiudvalget : Center for Økonomi og Styring 3

4 2 Den administrative budgetproces Den administrative del af budgetprocessen omfatter den del, der understøtter den politiske proces, dvs. udfærdigelsen af de notater og de økonomiske beregninger, samt de tekniske justeringer af budgettet, der skal danne grundlag for de politiske drøftelser. 2.1 Budgetfase 1 I budgetfase 1 ligger det grundlæggende administrative arbejde i forbindelse med budget Ringfordelingen behandles i CR, der afholdes strategiseminar for politikerne og der afholdes budgetmøder i fagudvalg Drift I første budgetfase arbejder med at revidere en oversigt over alle kommunens opgaver med tilhørende budget. Centercheferne forbereder et udkast til fordelingen af kommunens opgaver i ring 1 og ring 2 og opdaterer alle nuværende underliggende beskrivelser og tilføjer beskrivelser af eventuelle nye opgaver. Disse samles endeligt i et katalog for henholdsvis ring 1 og ring 2. Endvidere færdiggøres alle tekniske korrektioner i forbindelse med politiske beslutninger og norm-/mængdejustering. De tekniske korrektioner behandles på fagudvalgenes budgetmøder sammen med forslag til nye drifts- og anlægsopgaver. I marts måned kommer KL med et PL skøn, afviger dette væsentligt fra det forrige, vil det nye skøn blive indarbejdet. Et første skøn på indtægtsprognose beregnes også i denne periode ved hjælp af KL s tilskudsmodel (statsgarantien kendes først i løbet af juni efter indgåelse af økonomiaftale). På baggrund af ovennævnte udarbejdes et budgetforslag til politisk behandling Anlæg CE holder i løbet af foråret møde med de relevante fagcentre med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver. vil deltage med en person på disse møder mellem CE og de enkelte fagcentre for at sikre, at nye anlægsforslag, der falder udenfor både CE og CTMs kompetenceområder vil blive indsamlet. CTM udarbejder selv forslag indenfor deres kompetenceområde. Forslagene skal være af en sådan karakter, at de anses som uundgåelige af hensyn til den fortsatte drift. Det vil sige, at centrene primært kan stille forslag om renoveringer, udbygninger eller andre investeringer, der understøtter den fortsatte drift. Følgende tids- og procesplan er gældende for indhentning og fordeling af nye anlægsopgaver: a) Januar-Marts: Center for Ejendomme indhenter forslag til nye anlægsopgaver fra centrene. b) Marts: Center for Ejendomme kategoriserer de indkomne forslag til nye anlægsopgaver i to kategorier, henholdsvis: Kategori 1) uundgåelige nye anlægsopgaver ( need to have ) Kategori 2) øvrige nye anlægsopgaver ( nice to have ) Uundgåelige nye anlægsopgaver er eksempelvis anlæg, der understøtter Helsingør Kommunens kerneopgaver. Dette kan f.eks. være ombygning af skoler i forbindelse med den 4

5 nye skolereform. Ligeledes er opfyldelse af (nye) lovkrav en uundgåelig ny anlægsopgave, ligesom opfyldelse af aftaler som f.eks. reduktion af kommunens CO2 emission (Borgmesteraftalen af 2009) falder indenfor denne kategori. Endelig er der kommunens egen forpligtigelse til at opretholde vedligeholdelsesniveauet for de kommunale ejendomme, så de fremstår tætte, sunde og sikre for brugerne. Eksempelvis udskiftning af et utæt tag eller vinduer, sætningsskader m.v. Øvrige nye anlægsopgaver er ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområdes/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Det kan f.eks. være en anlægsopgave om en ny svømmehal eller lignende. Det enkelte fagudvalg beslutter efterfølgende på deres budgetmøde i maj/juni om disse forslag skal fremmes og indgå i den videre budgetproces. c) Marts-Maj: Når alle nye anlægsopgaver er indsamlet, fordeler Center for Ejedomme anlægsopgaverne i hhv. kategori 1) uundgåelige nye anlægsopgaver og kategori 2) øvrige nye anlægsopgaver. Anlægsopgaver i kategori 1 undersøges i henhold til eksisterende procedure, således at fagudvalgene ved budgetmøderne i maj/juni måned har et kvalificeret økonomisk overblik over anlægsopgaven samt afledte konsekvenser i relation til planforhold, dispensationer m.v. Anlægsopgaver i kategori 2 behandles ud fra kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra andre kommuner med tilsvarende anlægsopgaver. Der undersøges altså ikke yderligere. d) April: Center for Ejendomme forelægger alle nye anlægsopgaver for direktionen opdelt i hhv. kategori 1 og 2. Direktionen drøfter og tager stilling til evt. omgruppering af anlægsopgaverne, inden for de to kategorier, og meddeler derefter beslutningen til Center for Ejendomme. e) Maj: Alle nye anlægsopgaver, fordelt på hhv. kategori 1 og 2, forelægges fagudvalgene på budgetmøderne i maj/juni måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at supplere med yderligere nye anlægsopgaver, der ikke allerede fremgår af anlægsogavelisten fremsat af administrationen. Fagudvalgene prioriterer anlægsopgaverne. f) Juni: Alle nye anlægsopgaver fra fagudvalgene, fordelt på hhv. kategori 1 og 2, forelægges Økonomiudvalget på udvalgets møde i juni. Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring udarbejder oversigt over endelige anlægsopgaver efter behandlingen i Økonomiudvalget. g) Juli og august: Center for Ejendomme og Center for Økonomi og Styring afslutter arbejdet med at kvalificere alle nye anlægsopgaver. Center for Økonomi og Styring indtaster alle anlægsopgaverne og deres afledte økonomi i regnemaskinen, der anvendes af byrådsmedlemmerne ved budgetseminaret i september måned. På baggrund af budgetfase 1 i det politiske spor, kan det administrative spor i budgetfase 1 skematisk opstilles som følgende: 5

6 Møde Leverance Leverance Indhold Ansvarlig deadline Intet møde Jan. - Indhentning af forslag CE indhenter forslag til nye CE marts til nye anlægsopgaver anlægsopgaver fra centrene. ØK (17/2) BY (24/2) 6/2 Budgetproces Et notat der detaljeret beskriver årets budgetproces. Notatet er målrettet til den politiske proces. CR (10/3) 5/3 Budgetproces - administrative del Intet møde Marts Fordeling af forslag til nye anlægsopgaver DIR (April) - Direktionen forelægges alle nye forsalg til anlægsopgaver CR (7/4) 2/4 Foreløbigt skøn over budget 2015 Strategi seminar (10-11/4) 28/3 1. Slides mm. til oplæg og præsentation af eventuelle budgetudfordringer 2. Opdateret likviditetsprognose Et notat der supplerer årets budgetproces. Notatet er tilrettet den administrative del og er således mere orienteret mod leverancer. CE kategoriserer alle indkommende forslag i kat. 1 uundgåelige nye anlægsopgaver og kat. 2 øvrige nye anlægsopgaver. Center for Ejendomme forelægger Direktionen alle nye forslag opdelt i de to kategorier. CR bliver præsenteret for den økonomiske situation og underliggende eventuelle budgetudfordringer. Politikkerne bliver præsenteret for den økonomiske situation og underliggende eventuelle budgetudfordringer. Første bud på resultatbudgettet udarbejdes med de usikkerhedsfaktorer der er på dette tidlige tidspunkt. Desuden skal der diskuteres vision og politiske prioriteringer. CE CE PO/ Div. møder Inden FU s budgetmøder 3. Første bud på resultatbudget for Udkast til fordeling i ringe drøftes CR (22/4) 14/4 CC for orienterer om ringfordelingens status Budgetmøder 1 TMK (13/5) 28/4 1. Dagsordenspunkter Udkastet til fordelingen af budgettet i ring 1 og 2 på de enkelte budgetområder drøftes på en række møder. Mødedeltagerne inkluderer den ansvarlige centerchef og dennes referencedirektør. Endvidere vil der deltage repræsentanter fra ved møderne. CC for orienterer om den foreløbige status på arbejdet med ringefordelingen som senere præsenteres i FU. Et udkast til ring 1 og 2 fordelingen af udvalgenes opgaver bliver præsenteret. Centre// CC 6

7 KTU (14/5) SIF (15/5) ØK (19/5) BU (2/6) SU (3/6) BEU (4/6) 30/4 24/4 8/5 19/5 20/5 22/5 2. Forslag til fordeling af ringe 3. Nye forslag til serviceopgaver 4. Forslag til anlægsopgaver (CE/CTM) 5. Forslag til anlægsopgaver (Udenfor CE/CTM) Endvidere præsenteres beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2, samt nye forslag. Der præsenteres også et samlet katalog over forslag til anlægsopgaver inddelt i kat. 1 og kat Driftskorrektioner 7. Budgetområdebeskrivelser 8. Eventuelle takster ØK (16/6) 2/6 1. Dagsordenspunkt 2. Samlet fordeling af budgettet i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af samtlige ringopgaver 4. Første udkast af resultatbudgettet pba. ring 1 Et samlet overblik over ringfordelingen og alle beskrivelser af budgetopgaver. Endvidere udarbejdes det første udkast til budgettet på baggrund af ring Opsamling af forslag til anlægsopgaver Formøde til BY (23/6) - Plancher og et notat om økonomiaftale Der skal udarbejdes et notat, der beskriver konsekvenserne af årets økonomiaftale. 1 Der afholdes eventuelt dialogmøder mellem centre og de decentrale enheder forud for budgetbehandlingen i FU, hvor de decentrale enheder har mulighed for at komme med forslag til nye drifts- og anlægsopgaver og kommentere på byrådsmål, borgerpolitikker, takster etc. samt FU s budget generelt. Evt. med deltagelse af FU. 2.2 Budgetfase 2 Anden budgetfase omfatter 1. og 2. behandling af budgettet og et mellemliggende budget- og forhandlingsseminar. udsender medio juli en omfattende budgetmappe, med de fleste relevante notater og beskrivelser af budgetopgaver, der understøtter den politiske budgetforhandling. Endvidere udsendes en regnemaskine til at understøtte den politiske forhandlingsproces da denne kan anvendes til at danne et budgetforslag. Centrale notater i budgetmappen vil være et notat med direktionens budgetvurdering med opmærksomhedspunkter, et estimat af tilvalgspotentialet fra ring 2 og anbefalinger til at opnå balance i budgettet. Endvidere indgår et resultatbudget indeholdende første indtægtsprognose, et udgiftsbudget for 2014 på baggrund af ring 1 samt en regulering med juni PL. Der skal også 7

8 udarbejdes et overblik over nye anlægsopgaver, en beskrivelse af disse, samt beskrivelser af alle budgetopgaver i ring 1 og 2. Resultatbudgettet opdateres løbende og som minimum ved 1. og 2. behandling af budget søger om tilskud og lånedispensationer fra diverse puljer som er angivet i økonomiaftalen, og svar på ansøgningerne vil blive forelagt ved 1. første behandlingen, såfremt de er modtaget. I løbet af budgetfase 2 gennemføres også opfølgning af indeværende års budget gennem budgetrevision og halvårsregnskab. Konsekvenserne af budgetopfølgning inddrages i budgetlægningen. Budgetmappe (Udleveres i midt/slut af juli) Leverance Deadline Ansvarlig Resultatbudget på baggrund af ring 1 Der udarbejdes et resultatbudget på baggrund af ring 1, indeholdende: uge 28 - Første indtægtsprognose. - Et udgiftsbudget for 2015, baseret på ring 1. - Regulering med juni-pl. - Et skøn for størrelsen af frie midler der kan bruges til tilvalg af ring 2 opgaver. Anlægsplanen fra sidste års budget Anlægsplanen fra sidste års budget, indeholdende alle eksisterende anlægsprojekter, opdateret med anlægsoverførslerne. Uge 27 Notat om direktionens budgetvurdering Et notat med opmærksomhedspunkter, et estimat over tilvalgspotentialet fra ring 2 samt særlige anbefalinger i forhold til budgetlægningen. Likviditetsprognose Et notat der beskriver den forventede udvikling af likviditeten. Notat om indtægter Notat der beskriver budgetlægningen på indtægtssiden. Notater over lån, renter og balancer mv. Der udarbejdes et notat over kommunens finansielle status mht. langfristet gæld, rente- indtægter og udgifter, mm. Oversigt over driftskorrektioner til budgettet En liste over driftskorrektioner udarbejdes. Oversigt over eventuelle anlægskorrektioner I tråd med oversigten over driftskorrektioner udarbejdes en lignende for anlægskorrektioner. Oversigt over forslag til nye anlægsopgaver En oversigt over alle nye forslag til anlægsopgaver inddelt i kat.1 Uundgåelige nye anlægsopgaver og kat.2 Øvrige nye anlægsopgaver Uge 26 Uge 26 Beskrivelser af forslag til nye anlægsopgaver uge 26 /CE/ 8

9 Alle forslag til nye anlægsopgaver beskrives. Oversigt over de enkelte budgetområders budget fordelt i ring 1 og ring 2 Herunder ønsker til nye opgaver. Beskrivelser af alle budgetopgaver i ring 1 og 2 Alle beskrivelser af ringopgaver udarbejdes og opdateres endeligt til samling i budgetmappen. Uge 27 Uge 27 CTM CC Indarbejdelse af juni P/L Uge 27 Regnemaskinen Årets regnemaskine er et simuleringsværktøj der kan bruges til at se konsekvenser af til- og fravalg af ringopgaver, anlæg, samt eventuelle nye forslag. Diverse ansøgninger til puljer Der bliver ansøgt tilskud og lånedispensationer fra alle relevante puljer som fastsat i økonomiaftalen. Svar på disse vil blive forelagt ved 1. behandlingen. Plan over udbudsemner En oversigt over alle emner til udbud i budgetåret udarbejdes. (Bemærk at Udbud og Indkøb er blevet flyttet over under PO). Uge 26 PO - Udbud og Indkøb Budgetområdebeskrivelser Eventuelt andre notater Eventuelle yderligere notater samles og indsættes i budgetmappen. Det kan være politisk bestillingsarbejde eller andre notater. Uge 26 Første behandling (ØK 1/9 og BY 8/9) Den 1. september behandles budgettet første gang i Økonomiudvalget og ugen efter i Byrådet. På mødet den 1. september vil der foreligge et opdateret resultatbudget på baggrund af ring 1. Som følge heraf kan de frie midler opgøres. Frie midler defineres som det samlede indtægtsbudget til rådighed, minus den andel som ligger i ring 1 samt udgifter til øvrige budgetposter (anlæg, lån, balanceforskydninger etc.). Når størrelsen på de frie midler er fastlagt, vil disse være til disponering i forbindelse med prioritering af ring 2 opgaver eksisterende og nye. Der er som udgangspunkt ingen nye leverancer til første behandlingen, idet budgetmappen bliver udleveret umiddelbart før sommerferiens begyndelse og omfatter alt relevant materiale. Dog skal der udarbejdes et dagsordenspunkt, ligesom resultatbudgettet opdateres. 1. behandlingen (ØK 1/9 og BY 8/9) Leverance Deadline Ansvarlig Dagsordenspunkt ØK 18/8 Der udarbejdes et dagsordenspunkt til ØK og BY omkring førstebehandlingen af årets budget. BY 25/8 Materiale fra budgetmappen Der er som udgangspunkt intet nyt materiale ved førstebehandlingen. Alt materiale er allerede udsendt før sommerferien, men det sikres at alt relevant materiale er tilgængeligt. - 9

10 Resultatbudget Resultatbudgettet, der er en del af den tidligere udsendte budgetmappe, opdateres hvis der er ændringer. - Svar på puljeansøgninger Der foreligger svar på ansøgningerne til diverse puljer omkring tilskud og lånedispensation. Indarbejdelse af Lov og Cirkulære Program Alle lovforslag med en effekt på over kr. for Helsingør kommune, fordeles ud på de enkelte budgetområder og totalrammer samt indarbejdes i budgettet. - 11/8 Budget- og forhandlingsseminar På årets budget- og forhandlingsseminar er der fokus på de politiske forhandlinger omkring budgettet. Seminariet skal hovedsagligt bruges til forhandlinger. Materialet er derfor som udgangspunkt det samme opdaterede materiale som ved førstebehandlingen. Foruden at dele af administrationen skal stå til rådighed for eventuelle spørgsmål, notater og udregninger. Budget- og forhandlingsseminar (11-12/9) Leverance Deadline Ansvarlig Resultatbudget Resultatbudgettet, der er en del af den tidligere udsendte budgetmappe opdateres. I tilfælde af væsentlige ændringer udsendes det til budgetseminariet. 10/9 Materiale fra budgetmappen Der er som udgangspunkt intet nyt materiale ved budgetseminaret. Alt materiale er allerede udsendt i juli og tilgængeligt på Kilden og hjemmesiden. 10/9 Anden behandling af budget - ØK/BY (29/9 og 6/10) Ved anden behandling af budgettet skal budgettet endeligt vedtages. Her udsendes en opdateret version af resultatbudgettet, et oplæg til valg af finansieringsgrundlag, hvor enten selvbudgettering eller statsgaranti vælges. Der udarbejdes desuden en oversigt over eventuelle drifts- og anlægskorrektioner der er indarbejdet efter 1. behandlingen og der gives tilbagemelding på tidligere søgte låneansøgninger, hvis de ikke er kommet til 1. behandlingen. Nedenfor er listet leverancerne: 2. behandling af budget 1 Leverance Deadline Ansvarlig Dagsordenspunkt Der udarbejdes et dagsordenspunkt til ØK og BY omkring ØK 15/9 andenbehandlingen af årets budget. Resultatbudget Igen opdateres resultatbudgettet. Det opdateres denne gang eventuelt på baggrund af et forlig. ØK 15/9 En eventuel forligsoversigt Såfremt der foreligger et politisk forlig, skal der udarbejdes en oversigt af dette. ØK 15/9 10

11 En eventuel forligstekst ØK 15/9 Notat vedr. valg af udskrivningsgrundlag for 2015 ØK 15/9 Der udarbejdes et notat der beskriver statsgaranti vs. Selvbudgettering. Endeligt budget fra provstiet Der vedlægges et endeligt budget fra provstiet, herunder oplæg til kirkeskat. Tekniske korrektioner mellem 1. og 2. behandlingen I forbindelse med eksempelvis 2. budgetrevision kan der opstå drifts- og anlægskorrektioner efter 1. behandlingen. Der udarbejdes og vedlægges en oversigt over driftskorrektioner. Takstoversigt 2015 Takster beregnes til foreløbig godkendelse i ØK og BY. ØK 15/9 ØK 15/9 ØK 15/9 1 Der kan eventuelt afholdes orienteringsmøder mellem centre og de decentrale enheder forud for 2. behandlingen i ØK/BY, hvor de decentrale enheder bliver orienteret om, og har mulighed for at kommentere på borgmesterens budgetforslag og det foreliggende resultatbudget. 2.3 Udmøntningsfase I udmøntningsfasen sørger for at indberette det vedtagne budget til Økonomi- og Indenrigsministeriet, samt at taste det færdigt i økonomisystemet. Endvidere trykkes der en budgetbog med det vedtagne budget, budgetområdebeskrivelser, samt andet relevant budgetmateriale. Budgettet offentliggøres på kommunens hjemmeside og lægges på Kilden. koordinerer en orientering af FU om konsekvenserne af det vedtagne budget for det enkelte FU. Orientering følger en fastlagt skabelon, som udarbejdes af. Endelig påbegyndes arbejdet med udarbejdelsen af strategikort for hvert enkelt center. Strategikortene tager udgangspunkt i vision 2020, i de politisk vedtagne borgerpolitikker, samt det endeligt vedtagne budget. Møde Leverance Leverance Indhold Ansvarlig deadline Intet møde Oktober Anlægsplan En endelig anlægsplan med oversigt over de enkelte anlægsprojekter og den konkrete økonomi udarbejdes pba. det vedtagne budget. Anlægsplanen opdateres i forbindelse med de 2 årlige anlægsrevisioner. /CE Intet møde Oktober Offentliggørelse af budget på hjemmeside Budgettet offentliggøres med pressemeddelelse på kommunens hjemmeside. /PO Intet møde Oktober til Januar Budget indberettes Budgettet indberettes til ØIM inden given tidsfrist. Intet møde Oktober Skatteprocenter indberettes Procenter for kommuneskat og kirkeskat indberettes til SKAT. Intet Møde Oktober/ November Budget tastes færdigt Budgettet tastes færdigt, afrundes til hele tusinder og 11

12 Intet møde November Tal trækkes til Danmarks Statistik låses. KMD trækker det vedtagne budget til Danmarks Statistik medio november, til offentliggørelse ultimo januar. TMK (11/11) KTU (13/11) SIF (6/11) 28/10 30/10 23/10 Orientering af FU om konsekvenser af vedtaget budget Udarbejdelse af fælles skabelon til orientering af de enkelte FU om konsekvenserne af det vedtagne budget. ØK (17/11) 6/11 BU (10/11) 27/10 SU (4/11) 21/10 BEU (12/11) 29/11 ØK (17/11) BY (24/11) (6/11) (13/11) Takster Takster genberegnes efter budgetvedtagelse og forelægges ØK og BY, hvis forhold i det vedtagne budget giver anledning til dette. Taksterne skal godkendes i BY inden 1. december Intet møde November Områdebeskrivelser Områdebeskrivelser opdateres. Intet møde November/ December Budgetbog Budgetbogen samles og publiceres på hjemmesiden og Kilden. Intet møde September til November Udarbejdelse af strategikort Strategikort udarbejdes i hvert enkelt center med udgangspunkt i de politisk vedtagne byrådsmål og borgerpolitikker samt det endeligt vedtagne budget. Centre 2.4 Opfølgningsfase I opfølgningsfasen laver opfølgning på, om budget 2015 ser ud til at holde. Der er i 2015 planlagt 2 årlige budgetrevisioner pr. 30/4 og 31/8, som forelægges for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd og et årligt halvsårsregnskab. Budgetrevisionerne laves af i samarbejde med øvrige centre. Revisionerne af anlægsbudgettet følger den proces, der er gældende for revision af driftsbudgettet. Møde FU maj 2015 ØK juni 2015 BY juni 2015 Leverance deadline - Leverance Indhold Ansvarlig 1. budgetrevision pr. 30/4 1. budgetrevision forelægges FU/ØK/BY til godkendelse. med bidrag fra centre/ decentrale enheder 12

13 ØK sept BY okt Halvårsregnskab Der udarbejdes et lovpligtigt halvårsregnskab pr. 30. juni. med bidrag fra centre/ decentrale enheder FU okt ØK okt BY okt budgetrevision pr. 31/8 2. budgetrevision forelægges FU/ØK/BY til godkendelse. med bidrag fra centre/ decentrale enheder 13

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018.

Budgetprocedure for budgetåret 2015. Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene 2016 2018. 1 Budgetprocedure for Rebild Kommune - Budget 2014 2017. 1. Indledning.... 3 2. Politiske temamøder og budgetseminar.... 4 Fælles

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomi årsberetning 2007

Økonomi årsberetning 2007 Økonomi årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning, evaluering og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009

Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Lederforum Torsdag den 25. juni 2009 Dagsorden: Samtaleteknik Generel orientering Projekter i udviklingsstrategien Brugerundersøgelse om stabe Puljer til komptetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 26. februar 2015 Mødetidspunkt 17:15 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement

Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

KS Repræsentantskabs Forretningsorden

KS Repræsentantskabs Forretningsorden KS Repræsentantskabs Forretningsorden For perioden 2013 Budgetlægning FU pålægger de enkelte udvalg at lægge et budget, opdelt på de af Økonomiudvalget og FU anviste konti. Budgetlægningen er for et år

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kortlægning af økonomistyring Aarhus Kommune Maj 2013 Dagens Program Indledning og præsentation Kort introduktion til kortlægning og vurderinger De 6 temaer kortlægning og vurdering Afslutning Kortlægningen

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere