T e m a T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E. U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T e m a T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E. U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r. 1-2 0 0 7"

Transkript

1 T e m a K A P I T A L F O N D E T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r

2 K a p i t a l f o n d e - hvad er op og hvad er ned? FOTO: TDC / JØRGEN TRUE Som Ria Falk, Anders Bjørn og Ole Bjørn indleder deres artikel om kapitalfonde med, så har det den seneste tid ikke Men som en god start kan du i dette særtillæg til Skatterevisoren glæde dig til at læse følgende: skortet på avisoverskrifter og måske især negativ omtale af private equity-fondes skatteforhold. Kapitalfonde og skat af Ole Andersen og Morten Hummelmose, EQT Partners A/S TEMA redaktører: Leo Holm og Kim Tolstrup Men er det nu så enkelt? At alt omkring kapitalfonde er af det onde? Sådant er det jo sjældent, så i redaktionen satte vi os i december måned for at lave et særtillæg til Skatterevisoren, hvor vi ved at lade de forskellige aktører og eksperter på området komme til orde, ville forsøge at tegne et nuanceret billede af disse kapitalfonde og deres adfærd, og dermed give Skatterevisorens læsere et godt og bredt vurderingsgrundlag på hvad der er op og hvad der er ned i relation til disse kapitalfonde. Indlæggene og området er ikke blevet mindre interessant af, at Skatteministeren og Økonomiministeren fredag den 26. januar afholdt pressemøde, hvor de præsenterede regeringens indgreb mod kapitalfondenes aggressive skatteplanlægning, og samtidig præsenterede den - som følge af Cadbury Schweppes dommen - ventede ændring af CFC beskatningsreglerne. Pressemødet blev afholdt efter deadline og kun få dage efter at vi havde modtaget sidste bidrag fra de forskellige temaskribenter. Skatteminister Kristian Jensen og Departementet havde i første omgang takket nej tak til at komme med et indlæg til temaet, som følge af de igangværende overvejelser om et politisk indgreb, men efter pressemødets afholdelse og i ellevte time er det alligevel lykkedes at få en artikel fra Skatteminister Kristian Jensen om de nærmere overvejelser i forbindelse med det varslede indgreb. Ved redaktionens slutning var der endnu ikke fremlagt et egentligt lovforslag så mon ikke indgrebet mod kapitalfonde også i senere numre af Skatterevisoren vil blive udførligt behandlet og SRF vil utvivlsomt også udvikle efteruddannelsestiltag på dette område. Private equity i et skattemæssigt perspektiv af Ria Falk, Anders Bjørn og Ole Bjørn Skatte- og afgiftsmæssige problemer ved kapitalfondes investeringer i Danmark af rådgivende skatterevisor Christen Amby Danmark og Europa har ikke været forberedte af Poul Nyrup Rasmussen, MEP og Formand for de Europæiske Socialdemokrater En robust selskabsbeskatning - Indgreb mod kapitalfonde og CFC af skatteminister Kristian Jensen (V) Kære læser, vi håber med ovenstående artikler at have givet dig et mere nuanceret grundlag for at forholde dig til emnet kapitalfonde - god læselyst! TILLÆG TIL Skatterevisoren

3 T e m a K A P I T A L F O N D E Vi har simpelthen ikke været forberedte på denne nye»kasino kapitalisme«poul Nyrup Rasmussen I N D H O L D 1 : T E M A : K A P I T A L F O N D E Kapitalfonde og skat Ole Andersen og Morten Hummelmose Private equity i et skattemæssigt perspektiv Ria Falk, Anders Bjørn og Ole Bjørn Skatte- og afgiftsmæssige problemer ved kapitalfondes investeringer i Danmark Christen Amby Danmark og Europa har ikke været forberedte Poul Nyrup Rasmussen En robust selskabsbeskatning - indgreb mod kapitalfonde og CFC Kristian Jensen

4 Kapitalfonde og skat I kølvandet på kapitalfondes overtagelser af store børsnoterede selskaber som TDC, ISS, Danske Trælast, Falck, Chr. Hansen og Københavns Lufthavne de seneste år, har der været en livlig offentlig debat om kapitalfonde. Indlæg > Ole Andersen og Morten Hummelmose, EQT Partners A/S Desværre har mediedebatten i et vist omfang været præget af manglende indsigt i ikke bare kapitalfondenes aktiviteter, men også mangel på forståelse for (eller i hvert fald fokus på) mere generelle økonomiske sammenhænge. En del af debatten har omhandlet effekten på skattebetalingerne i Danmark af kapitalfondenes opkøbsaktivitet. Dette er et kompliceret emne, og vi foregiver på ingen måde at være skatteeksperter hos EQT, ligesom det ikke er skattemæssige forhold, der skaber værdien i vores porteføljeselskaber. Der er dog en række andre effekter på det samlede danske skatteprovenu end den negative påvirkning af øget låneoptagelse på skattebetalingen i de overtagne selskaber, som der ofte fokuseres på. Nedenfor vil vi, i meget simplificeret form, gennemgå nogle af disse effekter. F A K T A EFFEKT PÅ SKATTEPROVENU Mange kapitalfonde er placeret på de engelske kanaløer Øget lånefinansiering udløser: Skattefradrag for renteudgifter for lånetager Skattepligtig renteindkomst for långiver Virksomhedsoverdragelse medfører: Sælgers provenu beskattes efter gældende regler Løbende beskatning af afkast på sælgers genplacering af nettoprovenu Når kapitalfonden sælger igen vil gevinsten blive beskattet i henhold til gældende skatteregler hos investorerne Øget vækst skaber flere arbejdspladser og dermed øget skattebetaling - alt andet lige Kapitalfondes placering på de engelske kanaløer En række kapitalfonde er placeret på de engelske kanaløer, hvilket er blevet en slags markedsstandard. Den vigtigste årsag er ganske enkelt, at fondene ønsker at undgå dobbeltbeskatning af investorernes investeringsgevinster. For såvel danske som udenlandske investorer i EQT vil beskatningen, når investeringen realiseres, således være præcis den samme, som hvis der var investeret direkte i et dansk selskab, da en kapitalfond behandles som en»gennemsigtig«enhed, hvorfor det er de bagvedliggende investorer, der beskattes af afkastet. Øget lånefinansiering Finansiering af et virksomhedskøb ved optagelse af lån reducerer skattebetalingen som følge af skattemæssigt fradrag for renteudgifter. Det gælder, uanset, om det er et børsnoteret selskab eller en kapitalfond, der køber virksomheden. Den samlede effekt på det danske skatteprovenu af øget lånefinansiering er imidlertid ikke nødvendigvis negativ, da de banker, der udsteder lånene til kapitalfonden bliver beskattet af deres renteindtjening på sådanne lån. Det er naturligvis ikke altid udelukkende danske banker, der finansierer kapitalfondes køb af danske selskaber, men det er værd at bemærke, at ligesom udenlandske banker frit kan konkurrere i Danmark, gælder det samme for danske banker i udlandet. Det er en konsekvens af åbne markeder, som generelt er til gavn for et lille land som Danmark, og forskellen mellem det samlede udlån til danske virksomheder fra udenlandske banker og det samlede udlån til udenlandske virksomheder fra danske banker påvirkes næppe betydeligt af enkelte virksomhedsopkøb. I nogle tilfælde vælger kapitalfonde at strukturere kapitalindskuddet i forbindelse med en virksomhedsovertagelse delvist som egenkapital og delvist som ansvarligt aktionærlån. Renten på aktionærlånet vil typisk være fradragsberettiget, til gengæld vil investorerne i kapitalfonden som udgangspunkt blive beskattet af renteindtægten. En sådan struktur kan være fordelagtig, f.eks. hvis der er udsigt til, at 4 TILLÆG TIL Skatterevisoren

5 T e m a K a P I T a L F O N D e Kapitalfonde overgår sig selv De internationale kapitalfondes opkøb slår alle rekorder. Fondene har handlet virksomheder for 4000 milliarder kroner i 2006 eller dobbelt så meget som i fjor. Berlingske Tidende, 27. dec FoTo: TDC / JØrGEN TrUE 5 kapitalstrukturen kan blive ændret efter en kortere årrække, i hvilket tilfælde aktionærlån vil kunne blive refinansieret relativt let. eqt har haft en sådan struktur i en kortere periode i en af vores danske investeringer. Det er selvsagt helt afgørende for os, at vores aktiviteter er i overensstemmelse med lovgivningen og i forbindelse med implementeringen af denne struktur, blev der derfor søgt og opnået en bindende forhåndsbesked fra skattemyndighederne. Virksomhedsoverdragelse når en kapitalfond køber en virksomhed, vil de sælgende aktionærer som udgangspunkt blive kapitalgevinstbeskattet efter gældende regler af deres provenu. Dette gælder uanset, om det er en enkelt eller nogle få sælgende aktionærer i en privatejet virksomhed eller mange tusinde sælgere i en børsnoteret virksomhed som tdc. Samtidig vil aktionærerne typisk reinvestere nettoprovenuet i andre aktiver, og afkastet heraf vil blive underlagt løbende beskatning. kapitalfonde ejer typisk virksomheder i en kortere årrække, hvor der er stor fokus på at øge virksomhedens værdi, og historikken viser, at kapitalfonde generelt set har været gode til at skabe et attraktivt afkast. realiseringen af dette afkast sker ved salg af aktier enten ved en børsintroduktion eller et salg til en anden virksomhed. i begge tilfælde bliver kapitalfondens investorer naturligvis beskattet efter gældende regler, af den gevinst der måtte være, i deres respektive hjemlande. Øget vækst erhvervs- og Økonomiministeriet har for nylig offentliggjort en rapport over kapitalfondes aktivitet i Danmark, hvoraf det fremgår, at virksomheder ejet af kapitalfonde har haft både højere omsætningsvækst og højere vækst i beskæftigelsen end sammenlignelige virksomheder. Denne konklusion er i overensstemmelse med tilsvarende europæiske undersøgelser. Øget omsætningsvækst og højere beskæftigelse vil som udgangspunkt føre til en stigning i resultatet før skat og dermed øgede skattebetalinger. Hvorvidt det samlede skatteprovenu for den danske stat falder eller stiger som følge af en kapitalfondsinvestering, afhænger, som belyst ovenfor, af en række faktorer og vil derfor variere fra sag til sag. Afslutningsvis skal det nævnes, at når vi vurderer investeringer og analyserer virksomheder, er skatteforhold ikke en afgørende faktor. tværtimod fokuserer vi på kommercielle forhold omkring virksomheden, såsom markedsposition og udviklingspotentiale. Det er evnen til at vokse og udvikle virksomheder der er afgørende for om investeringerne bliver succesfulde. i eqt s danske investeringer er omsætningen i ejerperioden i gennemsnit steget med 18% om året, driftsindtjeningen med 27% om året og antallet af ansatte med 16% om året.

6 Private equity i et skattemæssigt perspektiv Det har ikke skortet på avisoverskrifter og negativ omtale af private equity-fondes skatteforhold. Vi har i denne artikel kort beskrevet, hvad der grundlæggende forstås ved en private equity-fond og knyttet nogle kommentarer til nogle af de skattemæssige forhold, der drøftes for equity-fonde. Indlæg > Ria Falk, Anders Bjørn og Ole Bjørn Kort om private equity Hvor venturefonde investerer i nystartede virksomheder, køber equity-fonde ofte mere modne virksomheder, der har en markedsposition, har vist et indtjeningspotentiale m.v., men f.eks. står i en generationsskiftesituation, skal investere i at gå fra en regional til en global markedsposition etc. eller vurderes at have andre potentialer, der ikke realiseres under det hidtidige ejerskab. Private equity er grundlæggende et investeringsfællesskab. Fællesskabet skabes typisk af en række initiativtagere, der historisk har vist kompetencer inden for værdiskabelse og forretningsudvikling i de relevante markeder. De etablerer strukturen og rammerne for investeringsfællesskabet og inviterer typisk professionelle institutionelle investorer til at tegne andele i equity-fonden. Derved forpligter investor sig til for en længere periode (typisk år) at stille en given kapital til rådighed for fonden. Pengene trækkes successivt, efterhånden som investeringsmulighederne identificeres af fonden - typisk inden for de første fem år. For investorerne er det således i vidt omfang en tillidssag. De forpligter sig uanset konjunktur og kursudvikling til at stille med kapitalen og hører de første mange år ikke meget andet end»send flere penge«. Parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser reguleres i en K/S-aftale (i internationale fonde Limited Partnership agreement, LPA, jf. nedenfor). Herved agerer fonden som én investor, hvor alle forhold, beslutningskompetencer og fordelingen af ethvert afkast er fastlagt forud for på- begyndelsen af investeringer. Beslutningskompetencen er i vidt omfang delegeret til komplementaren og en investeringskomité, der i sin ageren sikrer, at fonden (dvs. investorerne) ikke selv bliver skattepligtige, skal selvangive m.v. i hvert af de enkelte investeringslande. En dansk investor i fonde med amerikanske investeringer er ikke interesseret i at blive begrænset skattepligtig i forskellige amerikanske stater, ligesom en amerikansk investor vil kræve sikkerhed for ikke at blive skattepligtig i Europa, blot fordi han investerer i europæiske aktier gennem en equity-fond. Dette har Skatterådet under nærmere betingelser bekræftet for en række skandinaviske fonde med aktiviteter i Danmark. Kritik i Pressen Kritikken af private equity-fondes skatteforhold har væsentligst haft følgende tre indfaldsvinkler: 1 > Det legale setup, som equity fonde internationalt er struktureret med, var ikke omfattet af de danske koncernbegreber og var således ikke omfattet af reglerne mod tynd kapitalisering, transfer pricing m.v. 2 > Fondsenhederne i de større internationale fonde er typisk sat op med udgangspunkt i kanal-øer som Guernsey og Jersey, i Danmark kaldet skattelylande. 3 > Fondene finansierer i vidt omfang virksomhedsakkvisitionerne med gæld, hvor bankerne på baggrund af due diligence-rapporter, udarbejdet til bankerne, bevilger betydelige lån. Der er på baggrund af kritikken i SKAT iværksat en undersøgelse af en række virksomheder overtaget af private equity-fonde. Undersøgelsen foretages af et team ledet af kontorchef Michael Carlsen fra SKAT, Store selskaber. Derudover er der varslet lovændringer fra både erhvervsministeren og skatteministeren. Nedenstående skal ikke ses som en sort-hvid fremstilling af ret og vrang. Der er såvel foregangsmænd som brodne kar inden for de fleste brancher. Artiklen er et simpelt forsøg på - fra en faglig vinkel - at perspektivere billedet en anelse fra pressens tilgang til equity-fonde på ovennævnte tre punkter. 6 TILLÆG TIL Skatterevisoren

7 T e m a K a P I T a L F O N D e 7 1. Skattemæssigt transparente enheder For så vidt angår punkt 1 har kritikken været berettiget, og de danske skatteregler er tilrettet i overensstemmelse med kritikken. Folketinget vedtog den 6. april 2006 nye koncerndefinitioner i erhvervsbeskatningen med henblik på at skærpe de skatteregler, der finder anvendelse i forbindelse med private equity-fondes (herefter kaldet kapitalfonde) opkøb af danske koncerner. Det skal i den forbindelse bemærkes, at internationale kapitalfonde globalt er struktureret som transparente enheder som nærmere uddybet nedenfor. kapitalfondes grundstruktur faldt således uden for de hidtidige regler om f.eks. tynd kapitalisering. vi har nedenfor kommenteret på reglerne om transfer pricing og tynd kapitalisering for at få lejlighed til kort at redegøre for de vedtagne ændringer af koncernreglerne gennemført med L 116. Investorer (alle minoriteter) Fondsenhed K/S (skattemæssig transparent) Komplementar. Kapitalfondes struktur kapitalfonde er traditionelt organiseret i såkaldte»limited partnerships«(l.p. er), herunder danske kommanditselskaber eller partnerselskaber. efter såvel dansk som international skatteret betragtes kommanditselskaber typisk ikke som selvstændige skattesubjekter, men som skattemæssigt transparente enheder, dvs. at der skattemæssigt ses igennem enheden, således at de enkelte investorer anses for ejere af de underliggende aktiver, eksempelvis danske selskaber, se skema til højre. karakteristisk for investorerne i k/s et er, at ingen enkelt af dem kan siges at eje en andel af de underliggende selskaber, der giver dem bestemmende indflydelse, således som dette blev fortolket efter de hidtidige værnsregler. Dermed er investorerne i k/s et principielt minoritetsaktionærer. Struktureringen af equity-fonde går helt grundlæggende ud på at sikre, at afkastet efter skat i driftsselskaberne ikke pålægges yderligere skatter op igennem strukturen, når pengene betales tilbage til fondens investorer. De købte driftsselskaber betaler skat af den løbende indtjening, selskaberne oppebærer. Ses på forløbet i de danske virksomheder, 20 der har været kapitalfondejet i en vis periode, har forløbet typisk været, at de indledningsvis har betalt begrænset skat, men + i kraft af en positiv forretningsmæssig udvikling har de betalt betydelige skatter i de efterfølgende år. >

8 Investorer (alle minoriteter) > Komplementar dende lån Investor Investorer (alle minoriteter) PE Fond Fondsenhed K/S (skattemæssig transparent) Holding GlobeCo 15% 35% 30% investorerne betaler herefter skat efter de gældende regler i investorernes hjemlande. Der er således som i alle andre aktieinvesteringer tale om en skattebetaling i de grundlæggende driftsenheder og en Komplementar skattebetaling på investorniveau, men ikke dobbeltbeskatning herudover. Går en dansk investor eksempelvis ind i en amerikansk Bank private equity-fond, der investerer globalt, betales der af en indtjening på 100 eksempelvis 30% i skat. var fonden ikke struktureret hensigtsmæssigt, f.eks. med en beskatning på 35% i en amerikansk fondsenhed (som selvstændigt skattesubjekt), ville den effektive beskatning efter, at der også er betalt dansk pensionsafkastskat på 15%, udgøre godt 61%. opfylder fondsstrukturen derimod investors krav, hvorefter midlerne kanaliseres skattefrit fra investeringslandet til investors hjemland, fås ved brug af danske skattesatser Bank, og gæld en 90, pensionsafkastskattepligtig investor en effektiv skat på godt 40%, hvilket svarer til be- 20 renter 4,5 skatningen ved en direkte investering i f.eks. børsnoterede aktier i det pågældende + land. til sikring af at midler kan kanaliseres fra investeringslandet til investor uden yderligere betaling, bruges skattemæssigt transparente enheder såsom limited partnerships (L.P.), danske kommanditselskaber (k/s) m.v. GlobeCo Det gør i den forbindelse ikke nogen forskel, om den transparente enhed er beliggende på Guernsey, Jersey eller i Danmark, idet enheden under alle omstændigheder ikke er et skatte-subjekt. Fonde, der udbydes nationalt, f.eks. overvejende til danske investorer, vil typisk blive struktureret som et k/s, som det i dag ses for en række af de danske kapitalfonde, og tilsvarende vælges lokale enheder for tyske og amerikanske equity-investorer m.v. er der imidlertid tale om store internationale fonde, hvor investorer fra en lang række lande Virksomhed deltager, 1 vil investorerne ønske en Virksomhed kendt og 2efterprøvet struktur, hvor der er tillid til, at reglerne ikke ændres i de 10 til 13 år en kapitalfond typisk lever. Her vil man typisk Lån vælge at 50% benytte kanaløerne og 50% lignende jurisdiktioner, Enslydende lån hvor der ikke konstant kommer ny lovgivning og risici for indtræden af investors skattepligt. virkemåden af en skattely L.P.-baseret fond svarer til brugen af et dansk k/s. Joint Venture Co Sammenfattende transparent) synes kapitalfondenes placering ikke helt at kunne bære de overskrifter emnet har trukket i Danmark.. Investeringslandenes selskabsskat Ses isoleret på selskabsskattegrundlaget i de enkelte selskaber i de Investor enkelte investeringslande, 15% vil dette normalt formindskes efter et opkøb fra en kapitalfond. Eksempel 35% Ses på et selskab, GlobeCo, med en vis mængde frie reserver før transaktionen og en skattemæssig stilling som her: PE Fond Holding afkast af frie reserver > 1 Drift > 12 Skattebetaling: 28% af 13 = 3,6 Selskabet opkøbes af en equity-fond, der kanaliserer 30 fra sine investorer og efter en bank due diligence af selskabet optager fremmedfinansiering GlobeCo på 30% 110 til finansiering af en akkvisitionspris på 140. i lånet på de 110 er der adgang til afdrag på 20 henset til selskabets frie reserver. Gælden udgør således fremadrettet 90. GlobeCo efter transaktionen: Bank Lån 50% Bank, gæld 90, 50% Enslydende lån renter 4,5 GlobeCo 20 Drift 12,0 renter (5% af 90) -4,5 7,5 Skat heraf 2,1 Fondsenhed K/S (skattemæssig Hvis bankrenten i stedet gennemsnitligt udgjorde 10% reduceredes skattegrundlaget yderligere: Drift 12,0 renter (10% af 90) -9,0 3,0 Skat heraf 0,8 Det er således uomtvisteligt, at selskabsskatteprovenuet falder for de enkelte virksomheder. Det fulde billede af de skattemæssige og samfundsøkonomiske effekter kræver imidlertid en langt bredere vurdering, hvori også bør indgå: + Virksomhed 1 Virksomhed 2 Joint Venture Co 8 TILLÆG TIL SKATTErEvISOrEN

9 Komplementar T e m a K a P I T a L F O N D e Fondsenhed K/S (skattemæssig transparent) 9 At bankerne modsvarende oppebærer skattepligtige renteindtægter på 4,5, henholdsvis 9 i eksemplerne ovenfor. At sælgerne har oppebåret 140, som f.eks. gennemsnitligt afkast 5% svarende til 7. Det er korrekt at anføre, at der også er udenlandske investorer og udenlandske banker involveret, så det i første instans ikke er alle pengene, der kommer til beskatning i Danmark. Sådan er det i en åben økonomi som den danske - og der er jo foreløbigt ikke noget, der tyder på, at Danmark ikke skulle fortsætte med at svømme som en fisk i vandet i den globaliserede økonomi. Hertil kommer de mere komplekse generelle samfundsmæssige konsekvenser, hvor Økonomi- og erhvervsministeriet i deres rapport om kapitalfonde i Danmark fra november 2006 om udviklingen i de opkøbte virksomheder konkluderer, at beskæftigelsen og omsætningen gennemsnitligt vokser mere i kapitalfondsejede virksomheder end i sammenlignelige virksomheder.»driften i de opkøbte virksomheder synes at være blevet mere effektiv«. 4. Skattemæssige forhold i de opkøbte virksomheder vores erfaringer fra de igangværende ligninger er, at der generelt ikke er den store uenighed om den skattemæssige behandling af virksomhederne. vi har nedenfor kort kommenteret reglerne om transfer pricing og tynd kapitalisering for at få lejlighed til kort at redegøre for de vedtagne ændringer af koncernreglerne gennemført med vedtagelsen af L 116 om kapitalfonde m.v. Folketinget vedtog den 6. april 2006 nye koncerndefinitioner i erhvervsbeskatningen med henblik på at skærpe de skatteregler, der finder anvendelse i forbindelse med private equity-fondes (kaldet kapitalfonde) opkøb af danske koncerner. Med lovforslaget fokuseres der på danske og udenlandske kapitalfondes køb af danske koncerner i en traditionel struktur med et købende holdingselskab finansieret med en betydelig gæld og dermed betydelige renteudgifter i en dansk sambeskatning. De hidtidige danske værnsregler vedrørende transfer pricing, tynd kapitalisering, kildeskat på renter m.v. ansås ikke for at finde anvendelse på investeringer igennem sådanne transparente enheder. Der henvises til tfs 1999, 976 m.fl. Med lovændringen er der rettet op på nogle af paradokserne i skatteretten med hensyn til værnsregler for kontrollerende parter. Lovændringen rammer imidlertid langt bredere end kapitalfonde, er mere vidtrækkende end det syntes tilsigtet og rummer fortsat visse paradokser. Med lovændringen ændres koncerndefinitionen i transfer pricingreglerne i ligningslovens 2 og skattekontrollovens 3 B. Herved skærpes de koncernværnsregler, der styres ved lovhenvisninger til disse bestemmelser: kildeskat på koncerninterne renter og kapitalgevinster (selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d og h). tynd kapitalisering (selskabsskattelovens 11). CFC-beskatning (selskabsskattelovens 32). koncernintern udlejning af afskrivningsberettigede aktiver (ligningslovens 5G, stk. 2). koncerninterne forsikringsselskaber (skattekontrollovens 11A - Captive-selskaber). Selskaber behandlet som transparente enheder (selskabsskattelovens 2A). Transfer pricing, armslængdeprincippet Der sker med lovændringen en udvidelse af definitionen på bestemmende indflydelse i transfer pricing-reglerne i ligningslovens 2, således at de omfatter: kontrollerende 20 selskaber m.v.,»der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige + regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt.«(transparente enheder). Selskabsdeltagere med»aftaler om fælles bestemmende indfl y- delse«. Bestemmelsen om fælles bestemmende indflydelse gælder også for selvstændige skattesubjekter, herunder aktieselskaber. transfer pricing-reglerne m.v. vil dermed få virkning, hvis to selskaber har aftalt fælles bestemmende indflydelse i et selskab, som de ejer 50/50. Det kunne være situationen, hvor to uafhængige virksomheder under fælles bestemmende indflydelse danner et 50/50-ejet joint venture i aktieselskabsform, finansieret ved lån fra de to selskabsdeltagere, som vist i oversigt nedenunder. Virksomhed 1 Virksomhed 2 Lån 50% 50% Enslydende lån Joint Venture Co en situation med aftale om fælles indflydelse som illustreret i oversigt 3 var efter hidtidig lovgivning ikke omfattet af reglerne om f.eks. transfer pricing eller tynd kapitalisering. Der henvises til SkM LSr modsat tidligere tfs 1993, 236 Ø. efter lovændringen er parterne i eksemplet i oversigt 3 undergivet de her omhandlede koncernregler. transaktioner med et fællesejet selskab omfattes ikke, når der ikke foreligger en aftale om fælles bestemmende ind- Skrappe krav presser matas Detailhandel materialistkæden er svækket. De nye ejere måtte nødtvunget acceptere benhårde krav fra konkurrencerådet, der begrænser manøvremulighederne. Det kan åbne for udenlandske kæder. Jyllands-Posten, > G

10 > Når kapitalfonde brænder fingrene Industri Kapital har tabt hundredevis af millioner kroner på investeringer i Fona. Det går galt hver tiende gang, siger adm. direktør Björn Savén. Jyllands-Posten, flydelse. Det gælder, uanset om selskabsdeltagerne har samme typer af transaktioner med selskabet, f.eks. lån, og kunne have interessesammenfald i prisfastsættelsen. Koncernreglerne er således med lovændringen bragt i bedre overensstemmelse med de reelle frem for formelle kontrolrelationer, men er vidtgående samtidig med, at der gives rum for indkomstforvridning, jf. eksemplet ovenfor. Det nye kontrol- og koncernbegreb er uhensigtsmæssigt udformet. Tag eksempelvis et selskab, der er undergivet en aftale om fælles bestemmende indflydelse blandt en ejerkreds af minoritetsaktionærer, hvoraf én som led i sin ordinære virksomhed (herunder ordinære prisfastsættelse m. v.) har samhandel med selskabet. For disse transaktioner skal der udarbejdes transfer pricing-dokumentation med bødesanktion m.v. Det gælder uanset, at der ikke er interessesammenfald i ejerkredsen endsige grundlag for indkomstforvridning. Dokumentationen er reelt kun relevant, hvor en ejerkreds har indbyrdes sammenlignelige transaktioner med selskabet. Der må således henstilles til, at der anlægges en formålsfortolkning, således at reglerne kun bringes i anvendelse i situationer, hvor der foreligger spørgsmål om en armslængdeprisfastsættelse som følge af interessesammenfald m.v. Tynd kapitalisering Efter de danske regler for tynd kapitalisering begrænses fradrag for renteudgifter og kurstab på såkaldt kontrolleret gæld, hvis forholdet mellem selskabets samlede gæld (koncernintern gæld og al anden gæld - rentebærende såvel som ikke rentebærende) og dets egenkapital ved udløbet af indkomståret er større end eller lig med forholdet 4:1. Hvis egenkapitalen således udgør mindst 20%, er der fuld fradragsret for renter og kurstab på gælden efter de almindelige regler. Beregningerne er baseret på markedsværdier og en positiv udvikling af virksomhedens værdi, og goodwill indgår dermed således ved opgørelsen af debt: equity ratio. Fradragsbeskæring finder alene sted, hvis den kontrollerede gæld overstiger 10 mio. kr., og alene for den del af den kontrollerede gæld, som skulle omkvalificeres til egenkapital, for at forholdet mellem fremmedkapital (gæld) og egenkapital ved indkomstårets udløb udgør 4:1. En begrænsning af rentefradragsretten kan undgås for gæld, der ligger ud over de 1:4, hvis selskabet kan godtgøre, at lånet kunne være optaget hos en uafhængig ekstern finansieringskilde på samme vilkår. Efter reglerne om tynd kapitalisering er renter og kursgevinster ikke skattepligtige for en dansk koncernlångiver og kreditor, hvis debitor ikke kan få fradrag for renten m.v. på grund af en tynd kapitalisering. Kontrolbegrebet i reglerne om tynd kapitalisering følger begrebet i armslængdereglerne i ligningslovens 2. Med kontrolleret gæld forstås således efter lovændringen tillige gæld til kontrollerende enheder i form af transparente enheder m.v. samt gæld til selskabsdeltagere, hvorimellem der foreligger»aftaler om fælles bestemmende indflydelse«samt gæld til koncernforbundne selskaber, herunder selskaber hvor der er fælles ledelse. Gæld til fysiske personer, der er selskabsdeltagere i selskaber og foreninger m.v. omfattet af ligningslovens 2, stk. 1, andet punktum (transparente enheder), anses ikke for kontrolleret gæld. Gæld til personligt ejede K/S er og I/ S er rammes således ikke af regelsættet om tynd kapitalisering. 5. Afslutning Som nævnt ovenfor forventes det, at regeringen i nærmeste fremtid vil fremsætte forslag i Folketinget, der bl.a. vedrører selskabernes mulighed for at fradrage renteudgifter. Forslaget vil bl.a. være motiveret af de rentebetalinger, der finder sted fra danske selskaber til udenlandske koncernforbundne selskaber og formentlig også til de uafhængige finansielle kreditorer, der er med til at finansiere kapitalfondenes overtagelse af hidtidigt danskejede virksomheder. Om et sådant indgreb, der forventes suppleret med initiativer fra økonomi- og erhvervsministeren, er velbegrundet, er naturligvis et politisk spørgsmål, som vi i faglig sammenhæng ingen mening har om. Man skal imidlertid gøre sig klart, at Danmark er en del af en globaliseret økonomi - og har stort udbytte heraf. Hvis man tror, at danske erhvervsvirksomheder kan være en del af en sådan globaliseret økonomi, uden at det øver indflydelse på den danske skattebase, er man naiv. Skattebasen vil bevæge sig i såvel nedadgående som opadgående retning i takt med virksomhedernes udvikling, herunder den udvikling, som initieres af kapitalfonde eller andre ejerformer, der er baseret på aktiv indflydelse på erhvervsvirksomhedens drift og udvikling. Ønsker man i en globaliseret økonomi gode rammevilkår, herunder i skattemæssig henseende for danske virksomheder, der ekspanderer deres aktiviteter i udlandet, herunder ved opkøb af udenlandske virksomheder, må man være villig til også selv at præstere rimelige skattemæssige rammevilkår for udenlandske virksomheder, der udøver aktiviteter i Danmark, herunder ved opkøb af danske virksomheder. Andet vil være svært at forsvare og kan have uønskede konsekvenser - henset til Økonomi- og Erhvervsministeriets positive anmeldelse af kapitalfondenes arbejde med danske virksomheder. 10 TILLÆG TIL Skatterevisoren

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Omstrukturering med henblik på generationsskifte

Omstrukturering med henblik på generationsskifte med henblik på generationsskifte Forfattere: Thomas Pedersen & Mette Kærgaard Larsen Vejleder: Henrik V. Andersen AAU Cand.merc.aud Kandidatafhandling 2009/2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering

Artikler. Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering 578 Artikler 104 Udviklingslinjer i praksis om tynd kapitalisering Af Patrner, Ph.D Jakob Bundgaard, Moalem Weitemeyer Bendtsen, Advokatpartnerselskab, adjungeret professor, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

National rapport. Beskatning af den finansielle sektor i Danmark

National rapport. Beskatning af den finansielle sektor i Danmark National rapport Beskatning af den finansielle sektor i Danmark Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd Forårsseminar 2013 Stockholm Henrik Møller Nielsen, Skatteministeriet Birgitte Hjerrild Fonseca,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Rapport fra Sambeskatningsudvalget

Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget Rapport fra Sambeskatningsudvalget November 2004 Udgiver: Skatteministeriet København 2004 Tryk: Schultz Grafisk ISBN: 87-90922-56-5 ISBN: 87-90922-57-3 (internet) Pris:

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet

Kort og godt om. aktieoptioner. Advokatsamfundet Kort og godt om aktieoptioner Advokatsamfundet Arbejdsgruppens medlemmer Vejledningen Kort og godt om aktieoptioner er udarbejdet af: Advokat Pernille Backhausen (formand for arbejdsgruppen), Advokat Mads

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Kapitalfonde i 2014/15

Kapitalfonde i 2014/15 Kapitalfonde i 2014/15 Årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde Færch Plast Nets Tema om Dansk Vækstkapital II Post-exit study Generationsskifter Louis Poulsen Løgismose+ Meyers DONG Energy dvca.dk

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Juni 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Juni 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - Juni 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør I denne udgave Hobro Kommune: Årets Vækstkommune side 3 Om forældrekøb:

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere