Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/ København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15"

Transkript

1 Lyngby Hovedgade Lyngby Tlf Fax Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads København K Side 1 af 15 - Årsregnskab for 1997 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 1997 for Koncernen. Hovedelementerne i årsregnskabsmeddelelsen er følgende: - Koncernen opnåede i 1997 et resultat på 291 mio.kr. efter skat, og resultatet betragtes som tilfredsstillende. - Egenkapitalen steg til mio.kr. ultimo 1997 og blev i 1997 forrentet med 13,8%. Hermed overstiger resultatet de fastsatte målsætninger vedrørende forrentningen af egenkapitalen. - Trods lavere rater på reassurancemarkedet og finansiel uro i store dele af Fjernøsten steg reassurancekoncernens præmieindtægter med ca. 10% i 1997, og årets resultat blev på 206 mio.kr. efter skat. - Livkoncernen opnåede i 1997 et ordinært driftsresultat før skat på 37 mio.kr., og bruttopræmieindtægten blev på 549 mio.kr. Fokus er i løbet af året flyttet fra stabilisering til vækst. - Skadekoncernens præmieindtægter steg i 1997 med 17%, og årets resultat blev på 78 mio.kr. efter skat. - Trods den skarpe konkurrence lykkedes det Bankdivisionen i 1997 at fastholde vækstrater i både ind- og udlån på over 20%. - Koncernen forventes i 1998 at opfylde Koncernens indtjeningsmål, og det ordinære resultat må forventes at blive på niveau med resultatet for Bestyrelsen foreslår, at udbyttet sættes op til 7 kr. pr. aktie i 1997 mod 6 kr. i Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse bedes rettet til adm. direktør Bent Knie- Andersen på tlf. nr eller telefax nr Med venlig hilsen Bent Knie-Andersen Adm. direktør

2 A l m.b r a n d A / S K o n c e rn e n Å r s regnskabsmeddelelse Side 2 af 15 H o ve d t a l R e g n s k a b et for Alm. Brand A / Su d v i s e rf ø l g e n d e h o v e d t a l : Samlede indtægter mio.kr. Årets resultat 291 mio.kr. Egenkapital mio.kr. Indre værdi pr. aktie 241 Foreslået udbytte 7% K o n c e rn e n Regnskabsåret 1997 blev et tilfredsstillende år for Alm. Brand A/S Koncernen. havde i 1997 på koncernbasis samlede indtægter på mio. kr., et primært resultat før udjævningshensættelser på 459 mio.kr. og et resultat efter skat på 291 mio.kr. Egenkapitalen steg ultimo 1997 til mio.kr. og blev i 1997 forrentet med 14% før skat. Resultatet for 1997 overstiger de fastsatte målsætninger vedr. indtjeningen både for Koncernen under ét og for de enkelte divisioner, ligesom målsætningen om fortsat vækst set under ét er opfyldt. Trods vanskelige markedsvilkår forbedrede reassurancekoncernen sin position som internationalt reassuranceselskab i Året 1997 var præget af ustabilitet og finansiel uro på de asiatiske markeder. Reassurancekoncernen har et betydeligt forretningsomfang i Asien med Japan og Australien som de største forretningsområder, men uroens indflydelse på den samlede forretningsvolumen og resultat har været begrænset. Trods Femårs hovedtal for Koncernen Mio.kr Samlede indtægter Reassurance f.e.r. Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Resultat af reassurance Livsforsikring f.e.r. Præmieindtægter Overført investeringsafkast Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af livsforsikring Skadesforsikring f.e.r. Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Resultat af skadesforsikring Bankvirksomhed Renteindtægter mv Renteudgifter mv Gebyrer og provisioner mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og -tab Andre ordinære indtægter Omkostninger Afskrivninger og hensættelser Resultat af bankvirksomhed I n v e s t e r i n g s a f k a s t Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab A d m i n i s t r a t i o n s o m k o s t n i n g e r i forbindelse med investeringsvirksomhed O v e rf ø rt forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d e f t e r re n t e f o rd e l i n g Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt ekskl. bankvirksomhed Aktiver bankvirksomhed Aktiekapital Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapitalforrentning før skat 13,8% 17,7% 16,1% 7,3% 12,5% Egenkapitalforrentning efter skat 11,0% 13,6% 6,8% 5,3% 11,1% Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 19,2% 19,6% 22,8% 23,8% 22,1% Indre værdi pr. aktie Udbytteprocent 7% 6% 6% 5% 5% Resultat pr. aktie (hele kr.) Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,90 0,82 0,76 0,70 0,91

3 Side 3 af 15 uroen på de asiatiske markeder og faldende rater steg reassurancekoncernens præmieindtægter med ca. 10% i Reassurancedivisionen fik i 1997 tilført yderligere 340 mio.kr. i aktiekapital, hvilket har styrket divisionens muligheder for at tegne ny forretning eller tage større andele af bestående forretning. Kapitalforhøjelsen sammenholdt med de gode regnskabsmæssige resultater har medført, at såvel Standard & Poor s som A. M. Best har tildelt reassurancekoncernen en A-rating. Livsforsikringsdivisionen har i løbet af 1997 bevæget sig ind i en fase med fokus på vækst, mens der i perioden efter overtagelsen af Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht var fokus på stabilisering og konsolidering. I første halvår 1997 lancerede livsforsikringsdivisionen et nyt produkt, plusliv, der er et enkelt livsforsikringsprodukt til det individuelle kundesegment med bl.a. en forsikringsdækning ved kritisk sygdom. I andet halvår 1997 blev den mobile arbejdsplads færdigudviklet. Dette PC-baserede salgsstøtteværktøj skaber et godt grundlag for en forøgelse af salget af livs- og pensionsforsikringsprodukter. Skadesforsikringdivisionen fortsatte sin vækst i På baggrund af tidligere års præmieforhøjelser på arbejdsskadeforsikringsområdet og en gunstig skadesudvikling i 1997 opnåede skadesforsikringsområdet et særdeles pænt resultat i Bankdivisionen har anvendt betydelige ressourcer på at sikre den fortsatte vækst, og trods den skarpe konkurrence lykkedes det at fastholde vækstrater på over 20% i både ind- og udlån. Bankdivisionen har historisk haft succes med salg af kontant opsparing til privatkunder. I 1997 blev konceptet udvidet til også at gælde investering via handel med værdipapirer. Endvidere var Alm. Brand Bank initiativtager til etableringen af investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Koncernens risikoprofil har i 1997 i al væsentlighed været uændret i forhold til Pr. 31. december 1997 udgjorde effekten af 1% ændring i den effektive rente på Koncernens rentebærende fordringer således 76 mio.kr. på den bogførte egenkapital og 205 mio.kr. målt på markedsværdier. Pr. samme dato udgjorde effekten af en 10% ændring af aktiekurserne 149 mio.kr. og effekten af en ændring i afkastkravet på fast ejendom på 0,5% i alt 70 mio.kr. på koncernbasis. I 1997 var Re-Koncernens tegningspolitik tilrettelagt således, at resultateffekten for egen regning efter præmieindtægter og modtagne beskyttelser samt efter beskyttelsespræmier og provision ikke ville overstige et tab på 40 mio.kr. ved én kalkuleret»100 års skade«. Såfremt der i samme år indtraf to»100 års skader«, ville det samlede tabopgjort efter samme principper ikke overstige 300mio.kr. Alm. Brand Koncernen købte i december 1997 ejendommen Company House på Midtermolen i København af A/S Det Østasiatiske Kompagni. Køber af ejendommen er Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S, der ejes af Alm. Brand A/S Koncernen med en andel på 45%, mens de øvrige 55% ejes af Alm. Brand af 1792 G/S. Købesummen for Company House var 453 mio.kr. For Alm. Brand A/S har købet af ejendommen medført en nedskrivning på 27 mio.kr., som er udgiftsført i moderselskabets regnskab. Det er hensigten i løbet af de kommende år at overflytte alle hovedkontorsfaciliteter til Company House, så snart de eksisterende lejeforhold måtte tillade det. R e a s s u r a n c e Bruttopræmieindtægten for 1997 udgjorde mio. kr., hvilket er en stigning i præmieindtægten på 196 mio.kr. i forhold til Udviklingen i præmieindtægten er påvirket af udviklingen i de underliggende kontraktsvalutaer, hvor USD og GBP i 1997 er blevet styrket i forhold til DKK, mens visse valutaer i Fjernøsten er blevet svækket væsentligt i Samlet er præmieindtægten opgjort i den underliggende kontraktsvaluta steget fra 1996 til Året 1997 var endnu et år præget af et rimeligt skadesforløb. Reassurancedivisionen er kun i begrænset omfang blevet ramt af de større skader og naturkatastrofer, som er indtruffet i Endvidere har reassurancedivisionen haft et positivt afløbsresultat. Erstatningsprocenten for egen regning steg fra 62% i 1996 til 64% i 1997, hvilket primært kan tilskrives et reduceret rateniveau. Re-Koncernens samlede administrationsomkostninger steg fra 137 mio.kr. i 1996 til 175 mio.kr. i De væsentligste årsager til denne stigning er valutakursudviklingen og engangsudgifter bl.a. i forbindelse med år sikringen af Re-Koncernens administrative systemer. Den samlede omkostningsprocent er steget fra 30% i 1996 til 33% i 1997, og combined ratio for egen regning steg fra 92% i 1996 til 97% i I 1997 henlagde Re-Koncernen yderligere 43 mio.kr. til udjævningshensættelser, hvorefter disse ultimo 1997 udgjorde 350 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat viste i 1997 et overskud på 140 mio.kr. mod 136 mio.kr. i Resultatet betegnes som særdeles tilfredsstillende, især de vanskelige markedsforhold taget i betragtning. En del skader vedrørende den amerikanske ansvarsforretning er i løbet af 1997 endeligt opgjort og vil således ikke fremover belaste Re- Koncernen. Re-Koncernen har gennem de seneste år valgt at øge hensættelserne på amerikansk ansvarsforsikring. I 1997 er der hensat yderligere 42 mio.kr. således, at de samlede hensættelser for egen regning på denne type forretning er 471 mio.kr. ved udgangen af L i v s f o r s k r i n g Bruttopræmieindtægterne for livsforsikringsaktiviteterne udgjorde i mio. kr., hvilket er på niveau med det foregående år. Der har i 1997 været en stigende tegningsaktivitet, men også en midlertidig forøgelse af tilbagekøb og bortfald af præmiebetaling i forbindelse med Alm. Brands erhvervelse af Livforsikrings-Aktieselskabet Utrecht. Resultatet for 1997 har været præget af fortsat tilfredsstillende risiko- og omkostningsresultater. Det positive risikoresultat skyldes et set under ét tilfredstillende erstatningsniveau og ikke mindst et fornuftigt forløb for dækninger ved dødsfald. Omkostningsresultatet er i 1997 fortsat meget tilfredsstillende, hvilket skyldes, at de administrative omkostninger på trods af øget aktivitet er reduceret fra 1996 til 1997 som følge af en administrativ og organisatorisk

4 Side 4 af 15 integration af livsforsikringsaktiviteterne. Den positive udvikling på finansmarkederne har i 1997 kombineret med en fortsat fokus på forbedring af det samlede afkast efter realrenteafgift givet mulighed for yderligere at forøge livsforsikringskoncernens bonusudjævningshensættelser med 49 mio.kr. til ialt 187 mio.kr. Livkoncernens merværdier opgjort som forskellen mellem markedsværdier og bogførte værdier er samtidig forøget fra 324 mio.kr. ultimo 1996 til 460 mio.kr. ultimo Realrenteafgiften er faldet fra 77 mio.kr. i 1996 til 47 mio.kr. i Årsagen til faldet er primært en faldende afgiftssats. Det forsikringstekniske resultat for 1997 udviser et overskud på 20 mio.kr. mod 33 mio.kr. i S k a d e s f o r s i k r i n g Bruttopræmieindtægten inden for skadesforsikringsområdet udviste en stigning på 43 mio.kr. fra 251 mio. kr. i 1996 til 294 mio.kr. i Nytegningen inden for ulykkesforsikringer og inden for syge- og ulykkesforsikringer er fortsat meget tilfredsstillende. Bruttopræmieindtægten for disse områder steg således fra 136 mio.kr. i 1996 til 157 mio. kr. i På arbejdsskadeområdet er bruttopræmieindtægten fra 1996 til 1997 vokset fra 115 mio.kr. til 137 mio.kr. Denne udvikling kan henføres til en mindre forøgelse af bestanden samt præmiereguleringer. Erstatningsprocenten eksklusiv afløbsresultat er i 1997 steget til 96. Erstatningsprocenten på arbejdsskadeforsikringsområdet er igen i 1997 såvel før som efter afløbsresultat meget tilfredsstillende. På ulykkesforsikringsområdet er erstatningsprocenten fortsat ikke på et tilfredsstillende niveau, hvilket i 1997 har medført varsling af en præmieforhøjelse. Den fulde effekt af denne indgår først i regnskabet for Skadekoncernens omkostningsprocent for egen regning er faldet yderligere til 17%. Udviklingen siden 1993, hvor omkostningsprocenten for egen regning udgjorde 31%, er særdeles tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat af direkte skadesforsikring viser et overskud på 51 mio.kr., hvilket er en forbedring i forhold til det i forvejen flotte resultat i Det meget tilfredstillende resultat er blandt andet påvirket af, at afløbsgevinsten vedrørende tidligere års hensættelser også i 1997 gav en betydelig gevinst. B a n k v i r k s o m h e d Bankvirksomheden fortsatte sin aktivitetsudvidelse med vækstprocenter i ind- og udlån fra 1996 til 1997 på henholdsvis 21% og 25%. Fastholdelsen af de høje vækstprocenter i det konkurrenceprægede marked er meget tilfredsstillende. Den hårde priskonkurrence har medført en fortsat meget lav rentemarginal. Den lave rentemarginal blev dog delvist opvejet af en stigning i gebyr- og provisionsindtægter. De samlede netto rente- og gebyrindtægter steg således med 10 mio. kr. fra 1996 til Som led i et nyt investeringskoncept for privatkunder valgte banken i sommeren 1997 at halvere kurtagen ved privatkunders værdipapirhandel, hvilket har medført, at bankens omsætning af aktier og obligationer med filialkunder er blevet mere end fordoblet. Resultatet har været såvel en bedre kundebetjening som en forøgelse af bankens indtjening. De fortsatte aktivitetsudvidelser, herunder filialetableringer, edb-udvikling og ansættelse af nye medarbejdere, medførte fra 1996 til 1997 en stigning i omkostningerne til 190 mio.kr. De fortsat positive samfundskonjunkturer samt en restriktiv kreditpolitik har gjort det muligt i 1997 at fastholde behovet for hensættelser på bankdivisionens udlån på et lavt niveau. Bankvirksomhedens driftsmæssige resultat er tilfredsstillende, især når bankens fortsat høje vækst tages i betragtning. Resultatet af bankvirksomheden i 1997 udgjorde 46 mio.kr. I n ve s t e r i n g s - v i r k s o m h e d Koncernens investeringsvirksomhed, dvs. forvaltning af egne midler, viser en stigning i renter og udbytter mv., hvilket skyldes balancestigningen i livsforsikringsdivisionen samt Koncernens positive driftsforløb med heraf følgende cashflow. Modsat har det faldende renteniveau reduceret afkastet, ligesom valutakursudviklingen har påvirket tallene. I 1997 har Koncernen haft kursgevinster på såvel aktier som obligationer. Udviklingen på aktiemarkederne i Fjernøsten i sidste halvdel af 1997 har dog givet Koncernen tab på aktieporteføljerne i det fjernøstlige område, hvilket har reduceret de samlede kursgevinster på aktier. Samtidig er kursgevinsten på obligationer blevet reduceret som følge af beholdningen af højtforrentede realkreditobligationer kombineret med salg af futures på danske statsobligationer. I posten kursgevinster og tab er indeholdt en nedskrivning af ejendommen Midtermolen 7, København med 27 mio.kr. S k a t Koncernens skat, som er årets forventede aktuelle selskabsskat og den beregnede udskudte skat, udgør 74 mio. kr. i 1997 mod 85 mio.kr. i Den lave skattesats i 1997 skyldes aktiegevinster, udlandsindkomst samt asymmetri i beskatningen af valutakursreguleringer. Over en længere periode vil skattesatsen for Koncernen på det ordinære resultat være omkring 30-35%. Skattens fordeling mellem forretningsdivisionerne er påvirket af de danske sambeskatningsregler. Da kun en del af Koncernens selskaber er sambeskattede, vil nogle selskaber i koncernen blive belastet med 34% skat og andre med en lavere sats. Øvrige forh o l d Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt ved aflæggelsen af årsregnskabet for Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold. Uddrag af resultatopgørelse og balance for selskabet for 1997 er vedlagt som bilag. Det trykte regnskab forventes at foreligge i uge 15, I perioden fra 1. januar 1998 til regnskabets underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet eller Koncernens økonomiske stilling i øvrigt.

5 Side 5 af 15 F o rventninger til 1998 Koncernen forventes i 1998 at opfylde de opstillede indtjeningsmål. Det ordinære resultat må forventes at blive på niveau med resultatet for Forventningen til indtjeningen vil kunne ændres ved større ændringer i renteniveauet eller kursniveauet på aktiemarkederne, ved ændringer i erstatningsniveauet inden for personskadesforsikringsområdet og ved en generel stigning i skadesantal og niveau inden for reassuranceområdet. Endvidere vil udviklingen i konkurrencesituationen inden for de enkelte forretningsområder kunne påvirke resultatet for Koncernen har vurderet, hvorledes årsskiftet til år 2000 vil påvirke Koncernens systemer og aktiviteter, og har iværksat tiltag, som forventes at sikre, at dette årsskifte administrativt vil kunne ske uden større problemer for Koncernen. Reassurance Bruttopræmieindtægten forventes i 1998 ved uforandrede valutakurser at stige med mellem 15% og 20% i forhold til Koncernens eksponering for egen regning forventes ligeledes øget i Konkurrencesituationen på reassurancemarkedet forventes yderligere skærpet i 1998, idet flere markedsdeltagere har meddelt, at de vil sætte fokus på opnåelse af større markedsandele. Re- Koncernen vil uændret fastholde strategien om ikke at fokusere på markedsandele, men udelukkende på at tilbyde kapacitet på områder, hvor forretningsvilkårene tillader gevinstmuligheder. Det forventes, at den forsikringsmæssige forretning igen i 1998 vil bidrage positivt til resultatet, men udviklingen i præmieniveauet samt frekvensen og størrelsen af eventuelle naturkatastrofer og storskader kan påvirke det forsikringstekniske resultat i forhold til Livsforsikring Bruttopræmieindtægten forventes i 1998 at stige i forhold til De iværksatte aktiviteter inden for salg og marketing har medført en stigning i nytegningen i 1997, hvilket forventes at fortsætte i I forbindelse med erhvervelsen af Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht er der sket en midlertidig forøgelse af tilbagekøb og bortfald af præmiebetaling, hvilket vil give en mindre vækst i præmieindtægten end i nytegningen. For året 1998 har selskaberne i livsforsikringskoncernen fastsat en depotrente efter realrenteafgift på henholdsvis 6,5% og 7%. Ved fastlæggelsen af depotrenten for 1998 har livsforsikringskoncernen ladet hensynet til sikkerhed og stabilitet gå forud for en kortvarig konkurrencemæssig fordel. Det er ledelsens opfattelse, at Livkoncernens samlede konkurrencedygtighed, omfattende omkostningsniveauet og depotrenteniveauet, fortsat er særdeles god. Risiko- og omkostningsresultatet forventes fortsat at blive tilfredsstillende. De administrative omkostninger forventes fastholdt på det nuværende niveau, men til gengæld forventes tegningsomkostningerne at stige som følge af den øgede aktivitet på området. Det forsikringstekniske resultat forventes også i det kommende år at være positivt. Skadesforsikring Bruttopræmieindtægterne forventes fortsat at stige i det kommende år som følge af udvidelser af bestanden, især inden for ulykkes- og sygeforsikringsområdet, men også som følge af den gennemførte præmievarsling på ulykkesforsikringsområdet i Med den foretagne varsling forventes det, at erstatningsniveauet ekskl. afløb vil blive reduceret til et tilfredsstillende niveau. De forsikringsmæssige driftsomkostninger forventes at kunne fastholdes på et tilfredsstillende niveau på under 20% af præmieindtægten. Området forventes i 1998 at få en højere combined ratio end i Bankvirksomhed Bankvirksomheden forventer som opsparings- og investeringsbank at kunne fortsætte væksten inden for privatkundeområdet. På de øvrige områder, børs, pantebreve, bilfinansiering og leasing, forventes en række nye aktiviteter ligeledes at sikre en fortsat vækst. Væksten vil dels vise sig som stigning i indlån og udlån, men også som forøgede gebyrer og provisioner inden for rådgivning og formidling. Den hårde konkurrencesituation og den heraf følgende lave rentemarginal påregnes at fortsætte i det kommende år, men en fortsat vækst kombineret med omkostningsstyring forventes at give en indtjening i 1998 på niveau med Ændringer i K o n c e rnens kapitalog ejerstru k t u r Moderselskabet i reassurancedivisionen, A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, fik i april 1997 tilført yderligere 340 mio.kr. i aktiekapital. Aktiekapitalen i reassurancedivisionen udgør herefter mio.kr., og egenkapitalen udgjorde ultimo mio.kr. I august 1997 erhvervede A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni den aktiepost på 12,5% i datterselskabet, The Copenhagen Reinsurance Company (U.K.) Ltd., som hidtil havde været ejet af. Alle datterselskaber i reassurancedivisionen er herefter fuldt ejet af A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni. Medio 1997 blev det besluttet, at den tegning af forsikringer, som hidtil har fundet sted i de to datterselskaber i England og i Singapore, fremover skal ske i filialer af det danske moderselskab. Baggrunden for denne ændring er ønsket om at tilbyde alle divisionens kunder at tegne til reassurancedivisionens samlede kapacitet samtidig med, at reassurancedivisionens lokale ekspertise de pågældende steder fastholdes. Tegning i filialen i England forventes at finde sted fra sommeren 1998, mens omdannelse af datterselskabet i Singapore ventes at ske med virkning fra 1. januar Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank har de seneste år opnået en betydelig balancestigning kombineret med særdeles fornuftige regnskabsmæssige resultater, og med henblik på at sikre kapitalgrundlaget for en fortsat ekspansion af aktiviteterne i Alm. Brand Bank er det besluttet, at pr. 1. april 1998 indskyder yderligere 75 mio.kr. i selskabet i form af ny aktiekapital. Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S, som er et selskab ejet af

6 Side 6 af 15 Koncernen (45%) og Alm. Brand af 1792 G/S (55%), erhvervede i december 1997 ejendommen Company House på Midtermolen i København. I denne forbindelse blev aktiekapitalen i Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S udvidet med 9 mio.kr. til kurs 1000 svarende til en kontant indbetaling på 90 mio.kr., som de to aktionærer og Alm. Brand af 1792 G/S indskød forholdsmæssigt efter ejerandel. Efterfølgende har overført sin ejerandel i ejendomsselskabet til livsforsikringsdivisionen. Overførslen er sket ved apportindskud. A k t i o n æ rf o rh o l d Kursen på aktien steg i 1997 fra 181 primo til 217 ultimo svarende til en stigning på ca. 20%. I 1997 blev der på Københavns Fondsbørs i gennemsnit handlet ca stk. aktier dagligt til en gennemsnitlig kursværdi på 6,2 mio.kr. Hermed er likviditeten i aktien kommet op på et fornuftigt niveau, men selskabet ønsker fortsat at øge likviditeten i aktien. Aktionærsammensætning Antallet af aktionærer var ved udgangen af s hovedaktionær, Alm. Brand af 1792 G/S, besidder 60% af selskabets aktier, mens de resterende 40% er i frit omløb. Danske institutionelle investorer besidder ca. 45% af aktierne i frit omløb, mens private danske investorer og udenlandske investorer besidder henholdsvis ca. 35% og 20%. De udenlandske investorers ejerandel har således vist en væsentlig stigning i løbet af Alm. Brand af 1792 G/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby og Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød har begge oplyst at besidde mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i afholdes torsdag den 30. april 1998 kl på Hotel Radisson SAS Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen indstiller, at der på grundlag af regnskabet for 1997 udbetales 7% i udbytte til aktionærerne svarende til 7 kr. pr. aktie. Af årets resultat på 291 mio.kr. foreslås således 79 mio.kr. anvendt til udbytte, hvilket er en stigning på 11 mio.kr. i forhold til det deklarerede udbytte i Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at selskabet i en periode frem til 1. juni 1999 kan erhverve op til 10% egne aktier inden for de rammer, der anføres i Aktieselskabslovens 48. B i l a g Resultatopgørelse 1997 (uddrag) Balance pr. 31. december 1997 (uddrag) Hovedtal for de fire forretningsområder for 1997 Risikooversigt

7 RESULTATOPGØRELSE Side 7 af 15 Koncern Mio.kr Samlede indtægter SKADESFORSIKRING Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i brutto præmiehensættelser 4 12 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 26 1 Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i brutto erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring LIVSFORSIKRING Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmieindtægter f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i brutto erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 2 3 Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i brutto livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel af livsforsikringshensættelser 9 2 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 4 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring 20 33

8 RESULTATOPGØRELSE (fortsat) Side 8 af 15 Koncern Mio.kr Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring IKKE FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Indtægter af investeringsaktiver Resultat af ordinær drift fra tilknyttet bankvirksomhed: Renteindtægter mv Renteudgifter mv Gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab 15 8 Andre ordinære indtægter 8 2 Omkostninger Afskrivninger og hensættelser 6 7 Bankvirksomhed, i alt Indtægter fra associerede virksomheder 5 11 Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver 0 33 Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter 8 10 Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver 36 0 Valutakursregulering 1 17 Realrenteafgift Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skade Investeringsafkast overført til liv Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster 2 75 Resultat før skat Skat Årets resultat

9 BALANCE Side 9 af 15 Koncern Mio.kr AKTIVER Investeringsaktiver Grunde og bygninger Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttet bankvirksomhed Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder 0 15 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, markedsværdi Kapitalandele, bogført værdi Investeringsforeningsandele, bogført værdi Obligationer, markedsværdi Obligationer, bogført værdi Pantsikrede udlån, markedsværdi Pantsikrede udlån, bogført værdi 9 16 Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige 2 3 Andre finansielle investeringsaktiver i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsselskaber Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Inventar, edb, biler mv Likvide beholdninger Egne aktier 38 0 Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Andre periodeafgrænsningsposter 6 6 Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

10 Side 10 af 15 BALANCE (fortsat) Koncern Mio.kr PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission 0 61 Reserver: Sikkerhedsfond Reserve for egne aktier 49 3 Andre henlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Brutto præmiehensættelser Genforsikringsandel, præmiehensættelser Præmiehensættelser f.e.r Livsforsikringshensættelser Brutto livsforsikringshensættelser Genforsikringsandel, livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Brutto erstatningshensættelser Genforsikringsandel, erstatningshensættelser Erstatningshensættelser f.e.r Udjævningshensættelser Bonusudjævningshensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Hensættelse til andre risici og omkostninger Udskudt realrenteafgift Hensættelser til udskudt skat Andre hensættelser Hensættelse til andre risici og omkostninger Genforsikringsdepoter Gæld Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til kreditinstitutter Skyldig selskabsskat Anden gæld Skyldigt udbytte Gæld Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt Egenkapitalforklaring Egenkapital primo Kapitaludvidelse, netto 344 Årets resultat Udbytte Egenkapital ultimo

11 Side 11 af 15 UDVIKLINGEN I REASSURANCE Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med i n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d O v e rf ø rt forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta f i n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e de f t e r re n t e f o rd e l i n g Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Præmier f.e.r. i % af bruttopræmier 72% 73% 65% 68% 62% Erstatningsprocent f.e.r. 64% 62% 63% 54% 83% Omkostningsprocent f.e.r. 33% 30% 30% 29% 28% Combined ratio netto 97% 92% 93% 83% 111% Hensættelser f.e.r. i % af præmier f.e.r. 241% 237% 235% 201% 198% Egenkapitalforrentning før skat 16% 20% 31% 17% 16% Egenkapitalforrentning efter skat 14% 15% 18% 9% 15%

12 Side 12 af 15 UDVIKLINGEN I LIVSFORSIKRING Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk re s u l t a t Overført investeringsafkast Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal for livsforsikringsselskab: Afkast før realrenteafgift 9,4% 10,9% 9,4% 1,3% 17,1% Afkast efter selskabets realrenteafgift 8,7% 9,4% 8,6% 1,7% 15,2% Afkast efter korrigeret realrenteafgift 8,7% 9,2% 8,6% 1,7% 15,1% Omkostningsprocent 9,9% 10,3% 11,1% 12,8% 13,4% Omkostninger beregnet som rentemarginal 1,0% 1,2% 1,6% 2,1% 2,5% Omkostninger pr. forsikret (hele kr.) Omkostningsresultat 0,52% 0,46% 0,12% 0,22% 0,34% Risikoresultat 0,29% 0,49% 0,15% 0,46% 0,18% Bonusreserve 11,5% 8,7% 5,7% 1,1% 9,3% Egenkapitalreserve 4,1% 5,0% 8,5% 9,5% 11,4% Solvensgrad 180% 198% 261% 269% 294%

13 Side 13 af 15 UDVIKLINGEN I SKADESFORSIKRING Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med i n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d O v e rf ø rt forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e de f t e r re n t e f o rd e l i n g Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Erstatningsprocent f.e.r. 72% 77% 78% 113% 113% Erstatningsprocent f.e.r. ekskl. afløbsresultat 96% 90% 104% 118% 92% Omkostningsprocent f.e.r. 17% 18% 20% 25% 31% Combined ratio netto 89% 95% 98% 138% 144% Egenkapitalforrentning før skat 38% 46% 66% 50% 6% Egenkapitalforrentning efter skat 39% 42% 44% 33% 5%

14 Side 14 af 15 UDVIKLINGEN I BANK Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab Andre ordinære indtægter O m k o s t n i n g e r Afskrivninger og hensættelser Resultat af bankvirksomhed Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital Nettorentemarginal 2,0% 2,4% 3,1% 3,8% 3,6% Afskrivninger og hensættelser i forhold til udlån 0,15% 0,22% 0,97% 1,56% 2,38% Egenkapitalforrentning før skat 10% 10% 10% 14% 12% Egenkapitalforrentning efter skat 8% 7% 7% 10% 7%

15 Side 15 af 15 RISIKO PÅ EGENKAPITAL OG MARKEDSVÆRDIER VED PARAMETER ÆNDRINGER Mio.kr. Ekspo- P. Effekt på egenkapitalen Effekt nering på indre Ændring pr. I alt Pct. værdi pr. af Kon- af aktie markeds A/S Re Liv Skade Bank cern EK DKK værdier Rentebærende fordringer a) % Indeksobligationer b) % 0 32 Aktier c) % Ejendomme d) % 6 70 Valuta inden for blokke 595 e) % 1 13 Valuta mellem blokke 117 f) % 1 9 Præmieindtægter f.e.r g) % 1 14 Udlån h) % 3 31 Hensættelse på amerikansk ansvarsforretning 471 i) % 4 47 Katastrofeskader: én»100 års skade«825 j) % 4 40 to»100 års skader« % Aktivtype Ændring af parameter P. Obligationer mv. a) 1% effektiv rente Indeksobligationer b) 0,5% realrente Aktier c) 10% Ejendomme d) 0,5% afkastkrav Valuta inden for blokke e) 2% inden for blok Valuta mellem blokke f) 5% mellem blokke Aktivtype Ændring af parameter P. Præmieindtægter f.e.r. g) 1% ændring i præmieniveau Udlån h) 1% tab og hensættelser Amerikansk ansvarsforretning i) 10% yderligere hensættelse Katastrofeskader j)»100 års skader«

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003

Codan A/S - Fondskode 1028863-8 - Delårsrapport for 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling.

Den primære forsikringsdrift i Codan-koncernen har i 1. kvartal 2001 haft en positiv udvikling. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2001 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Topdanmark. Juni 2002

Topdanmark. Juni 2002 Topdanmark Juni 2002 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent 2 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS

HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS HANDELS-, TRANSPORT- OG SERVICEBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 16 32 79 HTS Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere