Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/ København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15"

Transkript

1 Lyngby Hovedgade Lyngby Tlf Fax Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads København K Side 1 af 15 - Årsregnskab for 1997 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 1997 for Koncernen. Hovedelementerne i årsregnskabsmeddelelsen er følgende: - Koncernen opnåede i 1997 et resultat på 291 mio.kr. efter skat, og resultatet betragtes som tilfredsstillende. - Egenkapitalen steg til mio.kr. ultimo 1997 og blev i 1997 forrentet med 13,8%. Hermed overstiger resultatet de fastsatte målsætninger vedrørende forrentningen af egenkapitalen. - Trods lavere rater på reassurancemarkedet og finansiel uro i store dele af Fjernøsten steg reassurancekoncernens præmieindtægter med ca. 10% i 1997, og årets resultat blev på 206 mio.kr. efter skat. - Livkoncernen opnåede i 1997 et ordinært driftsresultat før skat på 37 mio.kr., og bruttopræmieindtægten blev på 549 mio.kr. Fokus er i løbet af året flyttet fra stabilisering til vækst. - Skadekoncernens præmieindtægter steg i 1997 med 17%, og årets resultat blev på 78 mio.kr. efter skat. - Trods den skarpe konkurrence lykkedes det Bankdivisionen i 1997 at fastholde vækstrater i både ind- og udlån på over 20%. - Koncernen forventes i 1998 at opfylde Koncernens indtjeningsmål, og det ordinære resultat må forventes at blive på niveau med resultatet for Bestyrelsen foreslår, at udbyttet sættes op til 7 kr. pr. aktie i 1997 mod 6 kr. i Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse bedes rettet til adm. direktør Bent Knie- Andersen på tlf. nr eller telefax nr Med venlig hilsen Bent Knie-Andersen Adm. direktør

2 A l m.b r a n d A / S K o n c e rn e n Å r s regnskabsmeddelelse Side 2 af 15 H o ve d t a l R e g n s k a b et for Alm. Brand A / Su d v i s e rf ø l g e n d e h o v e d t a l : Samlede indtægter mio.kr. Årets resultat 291 mio.kr. Egenkapital mio.kr. Indre værdi pr. aktie 241 Foreslået udbytte 7% K o n c e rn e n Regnskabsåret 1997 blev et tilfredsstillende år for Alm. Brand A/S Koncernen. havde i 1997 på koncernbasis samlede indtægter på mio. kr., et primært resultat før udjævningshensættelser på 459 mio.kr. og et resultat efter skat på 291 mio.kr. Egenkapitalen steg ultimo 1997 til mio.kr. og blev i 1997 forrentet med 14% før skat. Resultatet for 1997 overstiger de fastsatte målsætninger vedr. indtjeningen både for Koncernen under ét og for de enkelte divisioner, ligesom målsætningen om fortsat vækst set under ét er opfyldt. Trods vanskelige markedsvilkår forbedrede reassurancekoncernen sin position som internationalt reassuranceselskab i Året 1997 var præget af ustabilitet og finansiel uro på de asiatiske markeder. Reassurancekoncernen har et betydeligt forretningsomfang i Asien med Japan og Australien som de største forretningsområder, men uroens indflydelse på den samlede forretningsvolumen og resultat har været begrænset. Trods Femårs hovedtal for Koncernen Mio.kr Samlede indtægter Reassurance f.e.r. Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Resultat af reassurance Livsforsikring f.e.r. Præmieindtægter Overført investeringsafkast Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af livsforsikring Skadesforsikring f.e.r. Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Resultat af skadesforsikring Bankvirksomhed Renteindtægter mv Renteudgifter mv Gebyrer og provisioner mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og -tab Andre ordinære indtægter Omkostninger Afskrivninger og hensættelser Resultat af bankvirksomhed I n v e s t e r i n g s a f k a s t Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab A d m i n i s t r a t i o n s o m k o s t n i n g e r i forbindelse med investeringsvirksomhed O v e rf ø rt forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d e f t e r re n t e f o rd e l i n g Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt ekskl. bankvirksomhed Aktiver bankvirksomhed Aktiekapital Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapitalforrentning før skat 13,8% 17,7% 16,1% 7,3% 12,5% Egenkapitalforrentning efter skat 11,0% 13,6% 6,8% 5,3% 11,1% Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 19,2% 19,6% 22,8% 23,8% 22,1% Indre værdi pr. aktie Udbytteprocent 7% 6% 6% 5% 5% Resultat pr. aktie (hele kr.) Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,90 0,82 0,76 0,70 0,91

3 Side 3 af 15 uroen på de asiatiske markeder og faldende rater steg reassurancekoncernens præmieindtægter med ca. 10% i Reassurancedivisionen fik i 1997 tilført yderligere 340 mio.kr. i aktiekapital, hvilket har styrket divisionens muligheder for at tegne ny forretning eller tage større andele af bestående forretning. Kapitalforhøjelsen sammenholdt med de gode regnskabsmæssige resultater har medført, at såvel Standard & Poor s som A. M. Best har tildelt reassurancekoncernen en A-rating. Livsforsikringsdivisionen har i løbet af 1997 bevæget sig ind i en fase med fokus på vækst, mens der i perioden efter overtagelsen af Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht var fokus på stabilisering og konsolidering. I første halvår 1997 lancerede livsforsikringsdivisionen et nyt produkt, plusliv, der er et enkelt livsforsikringsprodukt til det individuelle kundesegment med bl.a. en forsikringsdækning ved kritisk sygdom. I andet halvår 1997 blev den mobile arbejdsplads færdigudviklet. Dette PC-baserede salgsstøtteværktøj skaber et godt grundlag for en forøgelse af salget af livs- og pensionsforsikringsprodukter. Skadesforsikringdivisionen fortsatte sin vækst i På baggrund af tidligere års præmieforhøjelser på arbejdsskadeforsikringsområdet og en gunstig skadesudvikling i 1997 opnåede skadesforsikringsområdet et særdeles pænt resultat i Bankdivisionen har anvendt betydelige ressourcer på at sikre den fortsatte vækst, og trods den skarpe konkurrence lykkedes det at fastholde vækstrater på over 20% i både ind- og udlån. Bankdivisionen har historisk haft succes med salg af kontant opsparing til privatkunder. I 1997 blev konceptet udvidet til også at gælde investering via handel med værdipapirer. Endvidere var Alm. Brand Bank initiativtager til etableringen af investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Koncernens risikoprofil har i 1997 i al væsentlighed været uændret i forhold til Pr. 31. december 1997 udgjorde effekten af 1% ændring i den effektive rente på Koncernens rentebærende fordringer således 76 mio.kr. på den bogførte egenkapital og 205 mio.kr. målt på markedsværdier. Pr. samme dato udgjorde effekten af en 10% ændring af aktiekurserne 149 mio.kr. og effekten af en ændring i afkastkravet på fast ejendom på 0,5% i alt 70 mio.kr. på koncernbasis. I 1997 var Re-Koncernens tegningspolitik tilrettelagt således, at resultateffekten for egen regning efter præmieindtægter og modtagne beskyttelser samt efter beskyttelsespræmier og provision ikke ville overstige et tab på 40 mio.kr. ved én kalkuleret»100 års skade«. Såfremt der i samme år indtraf to»100 års skader«, ville det samlede tabopgjort efter samme principper ikke overstige 300mio.kr. Alm. Brand Koncernen købte i december 1997 ejendommen Company House på Midtermolen i København af A/S Det Østasiatiske Kompagni. Køber af ejendommen er Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S, der ejes af Alm. Brand A/S Koncernen med en andel på 45%, mens de øvrige 55% ejes af Alm. Brand af 1792 G/S. Købesummen for Company House var 453 mio.kr. For Alm. Brand A/S har købet af ejendommen medført en nedskrivning på 27 mio.kr., som er udgiftsført i moderselskabets regnskab. Det er hensigten i løbet af de kommende år at overflytte alle hovedkontorsfaciliteter til Company House, så snart de eksisterende lejeforhold måtte tillade det. R e a s s u r a n c e Bruttopræmieindtægten for 1997 udgjorde mio. kr., hvilket er en stigning i præmieindtægten på 196 mio.kr. i forhold til Udviklingen i præmieindtægten er påvirket af udviklingen i de underliggende kontraktsvalutaer, hvor USD og GBP i 1997 er blevet styrket i forhold til DKK, mens visse valutaer i Fjernøsten er blevet svækket væsentligt i Samlet er præmieindtægten opgjort i den underliggende kontraktsvaluta steget fra 1996 til Året 1997 var endnu et år præget af et rimeligt skadesforløb. Reassurancedivisionen er kun i begrænset omfang blevet ramt af de større skader og naturkatastrofer, som er indtruffet i Endvidere har reassurancedivisionen haft et positivt afløbsresultat. Erstatningsprocenten for egen regning steg fra 62% i 1996 til 64% i 1997, hvilket primært kan tilskrives et reduceret rateniveau. Re-Koncernens samlede administrationsomkostninger steg fra 137 mio.kr. i 1996 til 175 mio.kr. i De væsentligste årsager til denne stigning er valutakursudviklingen og engangsudgifter bl.a. i forbindelse med år sikringen af Re-Koncernens administrative systemer. Den samlede omkostningsprocent er steget fra 30% i 1996 til 33% i 1997, og combined ratio for egen regning steg fra 92% i 1996 til 97% i I 1997 henlagde Re-Koncernen yderligere 43 mio.kr. til udjævningshensættelser, hvorefter disse ultimo 1997 udgjorde 350 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat viste i 1997 et overskud på 140 mio.kr. mod 136 mio.kr. i Resultatet betegnes som særdeles tilfredsstillende, især de vanskelige markedsforhold taget i betragtning. En del skader vedrørende den amerikanske ansvarsforretning er i løbet af 1997 endeligt opgjort og vil således ikke fremover belaste Re- Koncernen. Re-Koncernen har gennem de seneste år valgt at øge hensættelserne på amerikansk ansvarsforsikring. I 1997 er der hensat yderligere 42 mio.kr. således, at de samlede hensættelser for egen regning på denne type forretning er 471 mio.kr. ved udgangen af L i v s f o r s k r i n g Bruttopræmieindtægterne for livsforsikringsaktiviteterne udgjorde i mio. kr., hvilket er på niveau med det foregående år. Der har i 1997 været en stigende tegningsaktivitet, men også en midlertidig forøgelse af tilbagekøb og bortfald af præmiebetaling i forbindelse med Alm. Brands erhvervelse af Livforsikrings-Aktieselskabet Utrecht. Resultatet for 1997 har været præget af fortsat tilfredsstillende risiko- og omkostningsresultater. Det positive risikoresultat skyldes et set under ét tilfredstillende erstatningsniveau og ikke mindst et fornuftigt forløb for dækninger ved dødsfald. Omkostningsresultatet er i 1997 fortsat meget tilfredsstillende, hvilket skyldes, at de administrative omkostninger på trods af øget aktivitet er reduceret fra 1996 til 1997 som følge af en administrativ og organisatorisk

4 Side 4 af 15 integration af livsforsikringsaktiviteterne. Den positive udvikling på finansmarkederne har i 1997 kombineret med en fortsat fokus på forbedring af det samlede afkast efter realrenteafgift givet mulighed for yderligere at forøge livsforsikringskoncernens bonusudjævningshensættelser med 49 mio.kr. til ialt 187 mio.kr. Livkoncernens merværdier opgjort som forskellen mellem markedsværdier og bogførte værdier er samtidig forøget fra 324 mio.kr. ultimo 1996 til 460 mio.kr. ultimo Realrenteafgiften er faldet fra 77 mio.kr. i 1996 til 47 mio.kr. i Årsagen til faldet er primært en faldende afgiftssats. Det forsikringstekniske resultat for 1997 udviser et overskud på 20 mio.kr. mod 33 mio.kr. i S k a d e s f o r s i k r i n g Bruttopræmieindtægten inden for skadesforsikringsområdet udviste en stigning på 43 mio.kr. fra 251 mio. kr. i 1996 til 294 mio.kr. i Nytegningen inden for ulykkesforsikringer og inden for syge- og ulykkesforsikringer er fortsat meget tilfredsstillende. Bruttopræmieindtægten for disse områder steg således fra 136 mio.kr. i 1996 til 157 mio. kr. i På arbejdsskadeområdet er bruttopræmieindtægten fra 1996 til 1997 vokset fra 115 mio.kr. til 137 mio.kr. Denne udvikling kan henføres til en mindre forøgelse af bestanden samt præmiereguleringer. Erstatningsprocenten eksklusiv afløbsresultat er i 1997 steget til 96. Erstatningsprocenten på arbejdsskadeforsikringsområdet er igen i 1997 såvel før som efter afløbsresultat meget tilfredsstillende. På ulykkesforsikringsområdet er erstatningsprocenten fortsat ikke på et tilfredsstillende niveau, hvilket i 1997 har medført varsling af en præmieforhøjelse. Den fulde effekt af denne indgår først i regnskabet for Skadekoncernens omkostningsprocent for egen regning er faldet yderligere til 17%. Udviklingen siden 1993, hvor omkostningsprocenten for egen regning udgjorde 31%, er særdeles tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat af direkte skadesforsikring viser et overskud på 51 mio.kr., hvilket er en forbedring i forhold til det i forvejen flotte resultat i Det meget tilfredstillende resultat er blandt andet påvirket af, at afløbsgevinsten vedrørende tidligere års hensættelser også i 1997 gav en betydelig gevinst. B a n k v i r k s o m h e d Bankvirksomheden fortsatte sin aktivitetsudvidelse med vækstprocenter i ind- og udlån fra 1996 til 1997 på henholdsvis 21% og 25%. Fastholdelsen af de høje vækstprocenter i det konkurrenceprægede marked er meget tilfredsstillende. Den hårde priskonkurrence har medført en fortsat meget lav rentemarginal. Den lave rentemarginal blev dog delvist opvejet af en stigning i gebyr- og provisionsindtægter. De samlede netto rente- og gebyrindtægter steg således med 10 mio. kr. fra 1996 til Som led i et nyt investeringskoncept for privatkunder valgte banken i sommeren 1997 at halvere kurtagen ved privatkunders værdipapirhandel, hvilket har medført, at bankens omsætning af aktier og obligationer med filialkunder er blevet mere end fordoblet. Resultatet har været såvel en bedre kundebetjening som en forøgelse af bankens indtjening. De fortsatte aktivitetsudvidelser, herunder filialetableringer, edb-udvikling og ansættelse af nye medarbejdere, medførte fra 1996 til 1997 en stigning i omkostningerne til 190 mio.kr. De fortsat positive samfundskonjunkturer samt en restriktiv kreditpolitik har gjort det muligt i 1997 at fastholde behovet for hensættelser på bankdivisionens udlån på et lavt niveau. Bankvirksomhedens driftsmæssige resultat er tilfredsstillende, især når bankens fortsat høje vækst tages i betragtning. Resultatet af bankvirksomheden i 1997 udgjorde 46 mio.kr. I n ve s t e r i n g s - v i r k s o m h e d Koncernens investeringsvirksomhed, dvs. forvaltning af egne midler, viser en stigning i renter og udbytter mv., hvilket skyldes balancestigningen i livsforsikringsdivisionen samt Koncernens positive driftsforløb med heraf følgende cashflow. Modsat har det faldende renteniveau reduceret afkastet, ligesom valutakursudviklingen har påvirket tallene. I 1997 har Koncernen haft kursgevinster på såvel aktier som obligationer. Udviklingen på aktiemarkederne i Fjernøsten i sidste halvdel af 1997 har dog givet Koncernen tab på aktieporteføljerne i det fjernøstlige område, hvilket har reduceret de samlede kursgevinster på aktier. Samtidig er kursgevinsten på obligationer blevet reduceret som følge af beholdningen af højtforrentede realkreditobligationer kombineret med salg af futures på danske statsobligationer. I posten kursgevinster og tab er indeholdt en nedskrivning af ejendommen Midtermolen 7, København med 27 mio.kr. S k a t Koncernens skat, som er årets forventede aktuelle selskabsskat og den beregnede udskudte skat, udgør 74 mio. kr. i 1997 mod 85 mio.kr. i Den lave skattesats i 1997 skyldes aktiegevinster, udlandsindkomst samt asymmetri i beskatningen af valutakursreguleringer. Over en længere periode vil skattesatsen for Koncernen på det ordinære resultat være omkring 30-35%. Skattens fordeling mellem forretningsdivisionerne er påvirket af de danske sambeskatningsregler. Da kun en del af Koncernens selskaber er sambeskattede, vil nogle selskaber i koncernen blive belastet med 34% skat og andre med en lavere sats. Øvrige forh o l d Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt ved aflæggelsen af årsregnskabet for Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold. Uddrag af resultatopgørelse og balance for selskabet for 1997 er vedlagt som bilag. Det trykte regnskab forventes at foreligge i uge 15, I perioden fra 1. januar 1998 til regnskabets underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet eller Koncernens økonomiske stilling i øvrigt.

5 Side 5 af 15 F o rventninger til 1998 Koncernen forventes i 1998 at opfylde de opstillede indtjeningsmål. Det ordinære resultat må forventes at blive på niveau med resultatet for Forventningen til indtjeningen vil kunne ændres ved større ændringer i renteniveauet eller kursniveauet på aktiemarkederne, ved ændringer i erstatningsniveauet inden for personskadesforsikringsområdet og ved en generel stigning i skadesantal og niveau inden for reassuranceområdet. Endvidere vil udviklingen i konkurrencesituationen inden for de enkelte forretningsområder kunne påvirke resultatet for Koncernen har vurderet, hvorledes årsskiftet til år 2000 vil påvirke Koncernens systemer og aktiviteter, og har iværksat tiltag, som forventes at sikre, at dette årsskifte administrativt vil kunne ske uden større problemer for Koncernen. Reassurance Bruttopræmieindtægten forventes i 1998 ved uforandrede valutakurser at stige med mellem 15% og 20% i forhold til Koncernens eksponering for egen regning forventes ligeledes øget i Konkurrencesituationen på reassurancemarkedet forventes yderligere skærpet i 1998, idet flere markedsdeltagere har meddelt, at de vil sætte fokus på opnåelse af større markedsandele. Re- Koncernen vil uændret fastholde strategien om ikke at fokusere på markedsandele, men udelukkende på at tilbyde kapacitet på områder, hvor forretningsvilkårene tillader gevinstmuligheder. Det forventes, at den forsikringsmæssige forretning igen i 1998 vil bidrage positivt til resultatet, men udviklingen i præmieniveauet samt frekvensen og størrelsen af eventuelle naturkatastrofer og storskader kan påvirke det forsikringstekniske resultat i forhold til Livsforsikring Bruttopræmieindtægten forventes i 1998 at stige i forhold til De iværksatte aktiviteter inden for salg og marketing har medført en stigning i nytegningen i 1997, hvilket forventes at fortsætte i I forbindelse med erhvervelsen af Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht er der sket en midlertidig forøgelse af tilbagekøb og bortfald af præmiebetaling, hvilket vil give en mindre vækst i præmieindtægten end i nytegningen. For året 1998 har selskaberne i livsforsikringskoncernen fastsat en depotrente efter realrenteafgift på henholdsvis 6,5% og 7%. Ved fastlæggelsen af depotrenten for 1998 har livsforsikringskoncernen ladet hensynet til sikkerhed og stabilitet gå forud for en kortvarig konkurrencemæssig fordel. Det er ledelsens opfattelse, at Livkoncernens samlede konkurrencedygtighed, omfattende omkostningsniveauet og depotrenteniveauet, fortsat er særdeles god. Risiko- og omkostningsresultatet forventes fortsat at blive tilfredsstillende. De administrative omkostninger forventes fastholdt på det nuværende niveau, men til gengæld forventes tegningsomkostningerne at stige som følge af den øgede aktivitet på området. Det forsikringstekniske resultat forventes også i det kommende år at være positivt. Skadesforsikring Bruttopræmieindtægterne forventes fortsat at stige i det kommende år som følge af udvidelser af bestanden, især inden for ulykkes- og sygeforsikringsområdet, men også som følge af den gennemførte præmievarsling på ulykkesforsikringsområdet i Med den foretagne varsling forventes det, at erstatningsniveauet ekskl. afløb vil blive reduceret til et tilfredsstillende niveau. De forsikringsmæssige driftsomkostninger forventes at kunne fastholdes på et tilfredsstillende niveau på under 20% af præmieindtægten. Området forventes i 1998 at få en højere combined ratio end i Bankvirksomhed Bankvirksomheden forventer som opsparings- og investeringsbank at kunne fortsætte væksten inden for privatkundeområdet. På de øvrige områder, børs, pantebreve, bilfinansiering og leasing, forventes en række nye aktiviteter ligeledes at sikre en fortsat vækst. Væksten vil dels vise sig som stigning i indlån og udlån, men også som forøgede gebyrer og provisioner inden for rådgivning og formidling. Den hårde konkurrencesituation og den heraf følgende lave rentemarginal påregnes at fortsætte i det kommende år, men en fortsat vækst kombineret med omkostningsstyring forventes at give en indtjening i 1998 på niveau med Ændringer i K o n c e rnens kapitalog ejerstru k t u r Moderselskabet i reassurancedivisionen, A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, fik i april 1997 tilført yderligere 340 mio.kr. i aktiekapital. Aktiekapitalen i reassurancedivisionen udgør herefter mio.kr., og egenkapitalen udgjorde ultimo mio.kr. I august 1997 erhvervede A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni den aktiepost på 12,5% i datterselskabet, The Copenhagen Reinsurance Company (U.K.) Ltd., som hidtil havde været ejet af. Alle datterselskaber i reassurancedivisionen er herefter fuldt ejet af A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni. Medio 1997 blev det besluttet, at den tegning af forsikringer, som hidtil har fundet sted i de to datterselskaber i England og i Singapore, fremover skal ske i filialer af det danske moderselskab. Baggrunden for denne ændring er ønsket om at tilbyde alle divisionens kunder at tegne til reassurancedivisionens samlede kapacitet samtidig med, at reassurancedivisionens lokale ekspertise de pågældende steder fastholdes. Tegning i filialen i England forventes at finde sted fra sommeren 1998, mens omdannelse af datterselskabet i Singapore ventes at ske med virkning fra 1. januar Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank har de seneste år opnået en betydelig balancestigning kombineret med særdeles fornuftige regnskabsmæssige resultater, og med henblik på at sikre kapitalgrundlaget for en fortsat ekspansion af aktiviteterne i Alm. Brand Bank er det besluttet, at pr. 1. april 1998 indskyder yderligere 75 mio.kr. i selskabet i form af ny aktiekapital. Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S, som er et selskab ejet af

6 Side 6 af 15 Koncernen (45%) og Alm. Brand af 1792 G/S (55%), erhvervede i december 1997 ejendommen Company House på Midtermolen i København. I denne forbindelse blev aktiekapitalen i Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S udvidet med 9 mio.kr. til kurs 1000 svarende til en kontant indbetaling på 90 mio.kr., som de to aktionærer og Alm. Brand af 1792 G/S indskød forholdsmæssigt efter ejerandel. Efterfølgende har overført sin ejerandel i ejendomsselskabet til livsforsikringsdivisionen. Overførslen er sket ved apportindskud. A k t i o n æ rf o rh o l d Kursen på aktien steg i 1997 fra 181 primo til 217 ultimo svarende til en stigning på ca. 20%. I 1997 blev der på Københavns Fondsbørs i gennemsnit handlet ca stk. aktier dagligt til en gennemsnitlig kursværdi på 6,2 mio.kr. Hermed er likviditeten i aktien kommet op på et fornuftigt niveau, men selskabet ønsker fortsat at øge likviditeten i aktien. Aktionærsammensætning Antallet af aktionærer var ved udgangen af s hovedaktionær, Alm. Brand af 1792 G/S, besidder 60% af selskabets aktier, mens de resterende 40% er i frit omløb. Danske institutionelle investorer besidder ca. 45% af aktierne i frit omløb, mens private danske investorer og udenlandske investorer besidder henholdsvis ca. 35% og 20%. De udenlandske investorers ejerandel har således vist en væsentlig stigning i løbet af Alm. Brand af 1792 G/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby og Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød har begge oplyst at besidde mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i afholdes torsdag den 30. april 1998 kl på Hotel Radisson SAS Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen indstiller, at der på grundlag af regnskabet for 1997 udbetales 7% i udbytte til aktionærerne svarende til 7 kr. pr. aktie. Af årets resultat på 291 mio.kr. foreslås således 79 mio.kr. anvendt til udbytte, hvilket er en stigning på 11 mio.kr. i forhold til det deklarerede udbytte i Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at selskabet i en periode frem til 1. juni 1999 kan erhverve op til 10% egne aktier inden for de rammer, der anføres i Aktieselskabslovens 48. B i l a g Resultatopgørelse 1997 (uddrag) Balance pr. 31. december 1997 (uddrag) Hovedtal for de fire forretningsområder for 1997 Risikooversigt

7 RESULTATOPGØRELSE Side 7 af 15 Koncern Mio.kr Samlede indtægter SKADESFORSIKRING Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i brutto præmiehensættelser 4 12 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 26 1 Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i brutto erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring LIVSFORSIKRING Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmieindtægter f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i brutto erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 2 3 Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i brutto livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel af livsforsikringshensættelser 9 2 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 4 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring 20 33

8 RESULTATOPGØRELSE (fortsat) Side 8 af 15 Koncern Mio.kr Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring IKKE FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Indtægter af investeringsaktiver Resultat af ordinær drift fra tilknyttet bankvirksomhed: Renteindtægter mv Renteudgifter mv Gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab 15 8 Andre ordinære indtægter 8 2 Omkostninger Afskrivninger og hensættelser 6 7 Bankvirksomhed, i alt Indtægter fra associerede virksomheder 5 11 Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver 0 33 Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter 8 10 Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver 36 0 Valutakursregulering 1 17 Realrenteafgift Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skade Investeringsafkast overført til liv Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster 2 75 Resultat før skat Skat Årets resultat

9 BALANCE Side 9 af 15 Koncern Mio.kr AKTIVER Investeringsaktiver Grunde og bygninger Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttet bankvirksomhed Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder 0 15 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, markedsværdi Kapitalandele, bogført værdi Investeringsforeningsandele, bogført værdi Obligationer, markedsværdi Obligationer, bogført værdi Pantsikrede udlån, markedsværdi Pantsikrede udlån, bogført værdi 9 16 Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige 2 3 Andre finansielle investeringsaktiver i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsselskaber Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Inventar, edb, biler mv Likvide beholdninger Egne aktier 38 0 Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Andre periodeafgrænsningsposter 6 6 Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår 2010 4 Skadeforsikring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB

SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB SKANDIA LIV A/S ÅRSREGNSKAB 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Femårsoversigt og nøgletal 2 Årsberetning 2001 4 Idegrundlag 5 Ledelse 6 Egenkapital og kapitalforhold 7 Det danske pensionsmarked 9 Skandia Livs

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere