Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/ København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15"

Transkript

1 Lyngby Hovedgade Lyngby Tlf Fax Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads København K Side 1 af 15 - Årsregnskab for 1997 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 1997 for Koncernen. Hovedelementerne i årsregnskabsmeddelelsen er følgende: - Koncernen opnåede i 1997 et resultat på 291 mio.kr. efter skat, og resultatet betragtes som tilfredsstillende. - Egenkapitalen steg til mio.kr. ultimo 1997 og blev i 1997 forrentet med 13,8%. Hermed overstiger resultatet de fastsatte målsætninger vedrørende forrentningen af egenkapitalen. - Trods lavere rater på reassurancemarkedet og finansiel uro i store dele af Fjernøsten steg reassurancekoncernens præmieindtægter med ca. 10% i 1997, og årets resultat blev på 206 mio.kr. efter skat. - Livkoncernen opnåede i 1997 et ordinært driftsresultat før skat på 37 mio.kr., og bruttopræmieindtægten blev på 549 mio.kr. Fokus er i løbet af året flyttet fra stabilisering til vækst. - Skadekoncernens præmieindtægter steg i 1997 med 17%, og årets resultat blev på 78 mio.kr. efter skat. - Trods den skarpe konkurrence lykkedes det Bankdivisionen i 1997 at fastholde vækstrater i både ind- og udlån på over 20%. - Koncernen forventes i 1998 at opfylde Koncernens indtjeningsmål, og det ordinære resultat må forventes at blive på niveau med resultatet for Bestyrelsen foreslår, at udbyttet sættes op til 7 kr. pr. aktie i 1997 mod 6 kr. i Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse bedes rettet til adm. direktør Bent Knie- Andersen på tlf. nr eller telefax nr Med venlig hilsen Bent Knie-Andersen Adm. direktør

2 A l m.b r a n d A / S K o n c e rn e n Å r s regnskabsmeddelelse Side 2 af 15 H o ve d t a l R e g n s k a b et for Alm. Brand A / Su d v i s e rf ø l g e n d e h o v e d t a l : Samlede indtægter mio.kr. Årets resultat 291 mio.kr. Egenkapital mio.kr. Indre værdi pr. aktie 241 Foreslået udbytte 7% K o n c e rn e n Regnskabsåret 1997 blev et tilfredsstillende år for Alm. Brand A/S Koncernen. havde i 1997 på koncernbasis samlede indtægter på mio. kr., et primært resultat før udjævningshensættelser på 459 mio.kr. og et resultat efter skat på 291 mio.kr. Egenkapitalen steg ultimo 1997 til mio.kr. og blev i 1997 forrentet med 14% før skat. Resultatet for 1997 overstiger de fastsatte målsætninger vedr. indtjeningen både for Koncernen under ét og for de enkelte divisioner, ligesom målsætningen om fortsat vækst set under ét er opfyldt. Trods vanskelige markedsvilkår forbedrede reassurancekoncernen sin position som internationalt reassuranceselskab i Året 1997 var præget af ustabilitet og finansiel uro på de asiatiske markeder. Reassurancekoncernen har et betydeligt forretningsomfang i Asien med Japan og Australien som de største forretningsområder, men uroens indflydelse på den samlede forretningsvolumen og resultat har været begrænset. Trods Femårs hovedtal for Koncernen Mio.kr Samlede indtægter Reassurance f.e.r. Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Resultat af reassurance Livsforsikring f.e.r. Præmieindtægter Overført investeringsafkast Forsikringsydelser Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af livsforsikring Skadesforsikring f.e.r. Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Resultat af skadesforsikring Bankvirksomhed Renteindtægter mv Renteudgifter mv Gebyrer og provisioner mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og -tab Andre ordinære indtægter Omkostninger Afskrivninger og hensættelser Resultat af bankvirksomhed I n v e s t e r i n g s a f k a s t Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab A d m i n i s t r a t i o n s o m k o s t n i n g e r i forbindelse med investeringsvirksomhed O v e rf ø rt forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d e f t e r re n t e f o rd e l i n g Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt ekskl. bankvirksomhed Aktiver bankvirksomhed Aktiekapital Gennemsnitligt antal medarbejdere Egenkapitalforrentning før skat 13,8% 17,7% 16,1% 7,3% 12,5% Egenkapitalforrentning efter skat 11,0% 13,6% 6,8% 5,3% 11,1% Egenkapital i % af aktiver ekskl. bankvirksomhed 19,2% 19,6% 22,8% 23,8% 22,1% Indre værdi pr. aktie Udbytteprocent 7% 6% 6% 5% 5% Resultat pr. aktie (hele kr.) Børskurs ultimo Børskurs/Indre værdi 0,90 0,82 0,76 0,70 0,91

3 Side 3 af 15 uroen på de asiatiske markeder og faldende rater steg reassurancekoncernens præmieindtægter med ca. 10% i Reassurancedivisionen fik i 1997 tilført yderligere 340 mio.kr. i aktiekapital, hvilket har styrket divisionens muligheder for at tegne ny forretning eller tage større andele af bestående forretning. Kapitalforhøjelsen sammenholdt med de gode regnskabsmæssige resultater har medført, at såvel Standard & Poor s som A. M. Best har tildelt reassurancekoncernen en A-rating. Livsforsikringsdivisionen har i løbet af 1997 bevæget sig ind i en fase med fokus på vækst, mens der i perioden efter overtagelsen af Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht var fokus på stabilisering og konsolidering. I første halvår 1997 lancerede livsforsikringsdivisionen et nyt produkt, plusliv, der er et enkelt livsforsikringsprodukt til det individuelle kundesegment med bl.a. en forsikringsdækning ved kritisk sygdom. I andet halvår 1997 blev den mobile arbejdsplads færdigudviklet. Dette PC-baserede salgsstøtteværktøj skaber et godt grundlag for en forøgelse af salget af livs- og pensionsforsikringsprodukter. Skadesforsikringdivisionen fortsatte sin vækst i På baggrund af tidligere års præmieforhøjelser på arbejdsskadeforsikringsområdet og en gunstig skadesudvikling i 1997 opnåede skadesforsikringsområdet et særdeles pænt resultat i Bankdivisionen har anvendt betydelige ressourcer på at sikre den fortsatte vækst, og trods den skarpe konkurrence lykkedes det at fastholde vækstrater på over 20% i både ind- og udlån. Bankdivisionen har historisk haft succes med salg af kontant opsparing til privatkunder. I 1997 blev konceptet udvidet til også at gælde investering via handel med værdipapirer. Endvidere var Alm. Brand Bank initiativtager til etableringen af investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Koncernens risikoprofil har i 1997 i al væsentlighed været uændret i forhold til Pr. 31. december 1997 udgjorde effekten af 1% ændring i den effektive rente på Koncernens rentebærende fordringer således 76 mio.kr. på den bogførte egenkapital og 205 mio.kr. målt på markedsværdier. Pr. samme dato udgjorde effekten af en 10% ændring af aktiekurserne 149 mio.kr. og effekten af en ændring i afkastkravet på fast ejendom på 0,5% i alt 70 mio.kr. på koncernbasis. I 1997 var Re-Koncernens tegningspolitik tilrettelagt således, at resultateffekten for egen regning efter præmieindtægter og modtagne beskyttelser samt efter beskyttelsespræmier og provision ikke ville overstige et tab på 40 mio.kr. ved én kalkuleret»100 års skade«. Såfremt der i samme år indtraf to»100 års skader«, ville det samlede tabopgjort efter samme principper ikke overstige 300mio.kr. Alm. Brand Koncernen købte i december 1997 ejendommen Company House på Midtermolen i København af A/S Det Østasiatiske Kompagni. Køber af ejendommen er Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S, der ejes af Alm. Brand A/S Koncernen med en andel på 45%, mens de øvrige 55% ejes af Alm. Brand af 1792 G/S. Købesummen for Company House var 453 mio.kr. For Alm. Brand A/S har købet af ejendommen medført en nedskrivning på 27 mio.kr., som er udgiftsført i moderselskabets regnskab. Det er hensigten i løbet af de kommende år at overflytte alle hovedkontorsfaciliteter til Company House, så snart de eksisterende lejeforhold måtte tillade det. R e a s s u r a n c e Bruttopræmieindtægten for 1997 udgjorde mio. kr., hvilket er en stigning i præmieindtægten på 196 mio.kr. i forhold til Udviklingen i præmieindtægten er påvirket af udviklingen i de underliggende kontraktsvalutaer, hvor USD og GBP i 1997 er blevet styrket i forhold til DKK, mens visse valutaer i Fjernøsten er blevet svækket væsentligt i Samlet er præmieindtægten opgjort i den underliggende kontraktsvaluta steget fra 1996 til Året 1997 var endnu et år præget af et rimeligt skadesforløb. Reassurancedivisionen er kun i begrænset omfang blevet ramt af de større skader og naturkatastrofer, som er indtruffet i Endvidere har reassurancedivisionen haft et positivt afløbsresultat. Erstatningsprocenten for egen regning steg fra 62% i 1996 til 64% i 1997, hvilket primært kan tilskrives et reduceret rateniveau. Re-Koncernens samlede administrationsomkostninger steg fra 137 mio.kr. i 1996 til 175 mio.kr. i De væsentligste årsager til denne stigning er valutakursudviklingen og engangsudgifter bl.a. i forbindelse med år sikringen af Re-Koncernens administrative systemer. Den samlede omkostningsprocent er steget fra 30% i 1996 til 33% i 1997, og combined ratio for egen regning steg fra 92% i 1996 til 97% i I 1997 henlagde Re-Koncernen yderligere 43 mio.kr. til udjævningshensættelser, hvorefter disse ultimo 1997 udgjorde 350 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat viste i 1997 et overskud på 140 mio.kr. mod 136 mio.kr. i Resultatet betegnes som særdeles tilfredsstillende, især de vanskelige markedsforhold taget i betragtning. En del skader vedrørende den amerikanske ansvarsforretning er i løbet af 1997 endeligt opgjort og vil således ikke fremover belaste Re- Koncernen. Re-Koncernen har gennem de seneste år valgt at øge hensættelserne på amerikansk ansvarsforsikring. I 1997 er der hensat yderligere 42 mio.kr. således, at de samlede hensættelser for egen regning på denne type forretning er 471 mio.kr. ved udgangen af L i v s f o r s k r i n g Bruttopræmieindtægterne for livsforsikringsaktiviteterne udgjorde i mio. kr., hvilket er på niveau med det foregående år. Der har i 1997 været en stigende tegningsaktivitet, men også en midlertidig forøgelse af tilbagekøb og bortfald af præmiebetaling i forbindelse med Alm. Brands erhvervelse af Livforsikrings-Aktieselskabet Utrecht. Resultatet for 1997 har været præget af fortsat tilfredsstillende risiko- og omkostningsresultater. Det positive risikoresultat skyldes et set under ét tilfredstillende erstatningsniveau og ikke mindst et fornuftigt forløb for dækninger ved dødsfald. Omkostningsresultatet er i 1997 fortsat meget tilfredsstillende, hvilket skyldes, at de administrative omkostninger på trods af øget aktivitet er reduceret fra 1996 til 1997 som følge af en administrativ og organisatorisk

4 Side 4 af 15 integration af livsforsikringsaktiviteterne. Den positive udvikling på finansmarkederne har i 1997 kombineret med en fortsat fokus på forbedring af det samlede afkast efter realrenteafgift givet mulighed for yderligere at forøge livsforsikringskoncernens bonusudjævningshensættelser med 49 mio.kr. til ialt 187 mio.kr. Livkoncernens merværdier opgjort som forskellen mellem markedsværdier og bogførte værdier er samtidig forøget fra 324 mio.kr. ultimo 1996 til 460 mio.kr. ultimo Realrenteafgiften er faldet fra 77 mio.kr. i 1996 til 47 mio.kr. i Årsagen til faldet er primært en faldende afgiftssats. Det forsikringstekniske resultat for 1997 udviser et overskud på 20 mio.kr. mod 33 mio.kr. i S k a d e s f o r s i k r i n g Bruttopræmieindtægten inden for skadesforsikringsområdet udviste en stigning på 43 mio.kr. fra 251 mio. kr. i 1996 til 294 mio.kr. i Nytegningen inden for ulykkesforsikringer og inden for syge- og ulykkesforsikringer er fortsat meget tilfredsstillende. Bruttopræmieindtægten for disse områder steg således fra 136 mio.kr. i 1996 til 157 mio. kr. i På arbejdsskadeområdet er bruttopræmieindtægten fra 1996 til 1997 vokset fra 115 mio.kr. til 137 mio.kr. Denne udvikling kan henføres til en mindre forøgelse af bestanden samt præmiereguleringer. Erstatningsprocenten eksklusiv afløbsresultat er i 1997 steget til 96. Erstatningsprocenten på arbejdsskadeforsikringsområdet er igen i 1997 såvel før som efter afløbsresultat meget tilfredsstillende. På ulykkesforsikringsområdet er erstatningsprocenten fortsat ikke på et tilfredsstillende niveau, hvilket i 1997 har medført varsling af en præmieforhøjelse. Den fulde effekt af denne indgår først i regnskabet for Skadekoncernens omkostningsprocent for egen regning er faldet yderligere til 17%. Udviklingen siden 1993, hvor omkostningsprocenten for egen regning udgjorde 31%, er særdeles tilfredsstillende. Det forsikringstekniske resultat af direkte skadesforsikring viser et overskud på 51 mio.kr., hvilket er en forbedring i forhold til det i forvejen flotte resultat i Det meget tilfredstillende resultat er blandt andet påvirket af, at afløbsgevinsten vedrørende tidligere års hensættelser også i 1997 gav en betydelig gevinst. B a n k v i r k s o m h e d Bankvirksomheden fortsatte sin aktivitetsudvidelse med vækstprocenter i ind- og udlån fra 1996 til 1997 på henholdsvis 21% og 25%. Fastholdelsen af de høje vækstprocenter i det konkurrenceprægede marked er meget tilfredsstillende. Den hårde priskonkurrence har medført en fortsat meget lav rentemarginal. Den lave rentemarginal blev dog delvist opvejet af en stigning i gebyr- og provisionsindtægter. De samlede netto rente- og gebyrindtægter steg således med 10 mio. kr. fra 1996 til Som led i et nyt investeringskoncept for privatkunder valgte banken i sommeren 1997 at halvere kurtagen ved privatkunders værdipapirhandel, hvilket har medført, at bankens omsætning af aktier og obligationer med filialkunder er blevet mere end fordoblet. Resultatet har været såvel en bedre kundebetjening som en forøgelse af bankens indtjening. De fortsatte aktivitetsudvidelser, herunder filialetableringer, edb-udvikling og ansættelse af nye medarbejdere, medførte fra 1996 til 1997 en stigning i omkostningerne til 190 mio.kr. De fortsat positive samfundskonjunkturer samt en restriktiv kreditpolitik har gjort det muligt i 1997 at fastholde behovet for hensættelser på bankdivisionens udlån på et lavt niveau. Bankvirksomhedens driftsmæssige resultat er tilfredsstillende, især når bankens fortsat høje vækst tages i betragtning. Resultatet af bankvirksomheden i 1997 udgjorde 46 mio.kr. I n ve s t e r i n g s - v i r k s o m h e d Koncernens investeringsvirksomhed, dvs. forvaltning af egne midler, viser en stigning i renter og udbytter mv., hvilket skyldes balancestigningen i livsforsikringsdivisionen samt Koncernens positive driftsforløb med heraf følgende cashflow. Modsat har det faldende renteniveau reduceret afkastet, ligesom valutakursudviklingen har påvirket tallene. I 1997 har Koncernen haft kursgevinster på såvel aktier som obligationer. Udviklingen på aktiemarkederne i Fjernøsten i sidste halvdel af 1997 har dog givet Koncernen tab på aktieporteføljerne i det fjernøstlige område, hvilket har reduceret de samlede kursgevinster på aktier. Samtidig er kursgevinsten på obligationer blevet reduceret som følge af beholdningen af højtforrentede realkreditobligationer kombineret med salg af futures på danske statsobligationer. I posten kursgevinster og tab er indeholdt en nedskrivning af ejendommen Midtermolen 7, København med 27 mio.kr. S k a t Koncernens skat, som er årets forventede aktuelle selskabsskat og den beregnede udskudte skat, udgør 74 mio. kr. i 1997 mod 85 mio.kr. i Den lave skattesats i 1997 skyldes aktiegevinster, udlandsindkomst samt asymmetri i beskatningen af valutakursreguleringer. Over en længere periode vil skattesatsen for Koncernen på det ordinære resultat være omkring 30-35%. Skattens fordeling mellem forretningsdivisionerne er påvirket af de danske sambeskatningsregler. Da kun en del af Koncernens selskaber er sambeskattede, vil nogle selskaber i koncernen blive belastet med 34% skat og andre med en lavere sats. Øvrige forh o l d Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt ved aflæggelsen af årsregnskabet for Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold. Uddrag af resultatopgørelse og balance for selskabet for 1997 er vedlagt som bilag. Det trykte regnskab forventes at foreligge i uge 15, I perioden fra 1. januar 1998 til regnskabets underskrivelse er der ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet eller Koncernens økonomiske stilling i øvrigt.

5 Side 5 af 15 F o rventninger til 1998 Koncernen forventes i 1998 at opfylde de opstillede indtjeningsmål. Det ordinære resultat må forventes at blive på niveau med resultatet for Forventningen til indtjeningen vil kunne ændres ved større ændringer i renteniveauet eller kursniveauet på aktiemarkederne, ved ændringer i erstatningsniveauet inden for personskadesforsikringsområdet og ved en generel stigning i skadesantal og niveau inden for reassuranceområdet. Endvidere vil udviklingen i konkurrencesituationen inden for de enkelte forretningsområder kunne påvirke resultatet for Koncernen har vurderet, hvorledes årsskiftet til år 2000 vil påvirke Koncernens systemer og aktiviteter, og har iværksat tiltag, som forventes at sikre, at dette årsskifte administrativt vil kunne ske uden større problemer for Koncernen. Reassurance Bruttopræmieindtægten forventes i 1998 ved uforandrede valutakurser at stige med mellem 15% og 20% i forhold til Koncernens eksponering for egen regning forventes ligeledes øget i Konkurrencesituationen på reassurancemarkedet forventes yderligere skærpet i 1998, idet flere markedsdeltagere har meddelt, at de vil sætte fokus på opnåelse af større markedsandele. Re- Koncernen vil uændret fastholde strategien om ikke at fokusere på markedsandele, men udelukkende på at tilbyde kapacitet på områder, hvor forretningsvilkårene tillader gevinstmuligheder. Det forventes, at den forsikringsmæssige forretning igen i 1998 vil bidrage positivt til resultatet, men udviklingen i præmieniveauet samt frekvensen og størrelsen af eventuelle naturkatastrofer og storskader kan påvirke det forsikringstekniske resultat i forhold til Livsforsikring Bruttopræmieindtægten forventes i 1998 at stige i forhold til De iværksatte aktiviteter inden for salg og marketing har medført en stigning i nytegningen i 1997, hvilket forventes at fortsætte i I forbindelse med erhvervelsen af Livsforsikrings-Aktieselskabet Utrecht er der sket en midlertidig forøgelse af tilbagekøb og bortfald af præmiebetaling, hvilket vil give en mindre vækst i præmieindtægten end i nytegningen. For året 1998 har selskaberne i livsforsikringskoncernen fastsat en depotrente efter realrenteafgift på henholdsvis 6,5% og 7%. Ved fastlæggelsen af depotrenten for 1998 har livsforsikringskoncernen ladet hensynet til sikkerhed og stabilitet gå forud for en kortvarig konkurrencemæssig fordel. Det er ledelsens opfattelse, at Livkoncernens samlede konkurrencedygtighed, omfattende omkostningsniveauet og depotrenteniveauet, fortsat er særdeles god. Risiko- og omkostningsresultatet forventes fortsat at blive tilfredsstillende. De administrative omkostninger forventes fastholdt på det nuværende niveau, men til gengæld forventes tegningsomkostningerne at stige som følge af den øgede aktivitet på området. Det forsikringstekniske resultat forventes også i det kommende år at være positivt. Skadesforsikring Bruttopræmieindtægterne forventes fortsat at stige i det kommende år som følge af udvidelser af bestanden, især inden for ulykkes- og sygeforsikringsområdet, men også som følge af den gennemførte præmievarsling på ulykkesforsikringsområdet i Med den foretagne varsling forventes det, at erstatningsniveauet ekskl. afløb vil blive reduceret til et tilfredsstillende niveau. De forsikringsmæssige driftsomkostninger forventes at kunne fastholdes på et tilfredsstillende niveau på under 20% af præmieindtægten. Området forventes i 1998 at få en højere combined ratio end i Bankvirksomhed Bankvirksomheden forventer som opsparings- og investeringsbank at kunne fortsætte væksten inden for privatkundeområdet. På de øvrige områder, børs, pantebreve, bilfinansiering og leasing, forventes en række nye aktiviteter ligeledes at sikre en fortsat vækst. Væksten vil dels vise sig som stigning i indlån og udlån, men også som forøgede gebyrer og provisioner inden for rådgivning og formidling. Den hårde konkurrencesituation og den heraf følgende lave rentemarginal påregnes at fortsætte i det kommende år, men en fortsat vækst kombineret med omkostningsstyring forventes at give en indtjening i 1998 på niveau med Ændringer i K o n c e rnens kapitalog ejerstru k t u r Moderselskabet i reassurancedivisionen, A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni, fik i april 1997 tilført yderligere 340 mio.kr. i aktiekapital. Aktiekapitalen i reassurancedivisionen udgør herefter mio.kr., og egenkapitalen udgjorde ultimo mio.kr. I august 1997 erhvervede A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni den aktiepost på 12,5% i datterselskabet, The Copenhagen Reinsurance Company (U.K.) Ltd., som hidtil havde været ejet af. Alle datterselskaber i reassurancedivisionen er herefter fuldt ejet af A/S Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni. Medio 1997 blev det besluttet, at den tegning af forsikringer, som hidtil har fundet sted i de to datterselskaber i England og i Singapore, fremover skal ske i filialer af det danske moderselskab. Baggrunden for denne ændring er ønsket om at tilbyde alle divisionens kunder at tegne til reassurancedivisionens samlede kapacitet samtidig med, at reassurancedivisionens lokale ekspertise de pågældende steder fastholdes. Tegning i filialen i England forventes at finde sted fra sommeren 1998, mens omdannelse af datterselskabet i Singapore ventes at ske med virkning fra 1. januar Bankaktieselskabet Alm. Brand Bank har de seneste år opnået en betydelig balancestigning kombineret med særdeles fornuftige regnskabsmæssige resultater, og med henblik på at sikre kapitalgrundlaget for en fortsat ekspansion af aktiviteterne i Alm. Brand Bank er det besluttet, at pr. 1. april 1998 indskyder yderligere 75 mio.kr. i selskabet i form af ny aktiekapital. Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S, som er et selskab ejet af

6 Side 6 af 15 Koncernen (45%) og Alm. Brand af 1792 G/S (55%), erhvervede i december 1997 ejendommen Company House på Midtermolen i København. I denne forbindelse blev aktiekapitalen i Ejendomsselskabet Midtermolen 7, København A/S udvidet med 9 mio.kr. til kurs 1000 svarende til en kontant indbetaling på 90 mio.kr., som de to aktionærer og Alm. Brand af 1792 G/S indskød forholdsmæssigt efter ejerandel. Efterfølgende har overført sin ejerandel i ejendomsselskabet til livsforsikringsdivisionen. Overførslen er sket ved apportindskud. A k t i o n æ rf o rh o l d Kursen på aktien steg i 1997 fra 181 primo til 217 ultimo svarende til en stigning på ca. 20%. I 1997 blev der på Københavns Fondsbørs i gennemsnit handlet ca stk. aktier dagligt til en gennemsnitlig kursværdi på 6,2 mio.kr. Hermed er likviditeten i aktien kommet op på et fornuftigt niveau, men selskabet ønsker fortsat at øge likviditeten i aktien. Aktionærsammensætning Antallet af aktionærer var ved udgangen af s hovedaktionær, Alm. Brand af 1792 G/S, besidder 60% af selskabets aktier, mens de resterende 40% er i frit omløb. Danske institutionelle investorer besidder ca. 45% af aktierne i frit omløb, mens private danske investorer og udenlandske investorer besidder henholdsvis ca. 35% og 20%. De udenlandske investorers ejerandel har således vist en væsentlig stigning i løbet af Alm. Brand af 1792 G/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby og Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød har begge oplyst at besidde mere end 5% af aktiekapitalen i selskabet. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i afholdes torsdag den 30. april 1998 kl på Hotel Radisson SAS Scandinavia, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen indstiller, at der på grundlag af regnskabet for 1997 udbetales 7% i udbytte til aktionærerne svarende til 7 kr. pr. aktie. Af årets resultat på 291 mio.kr. foreslås således 79 mio.kr. anvendt til udbytte, hvilket er en stigning på 11 mio.kr. i forhold til det deklarerede udbytte i Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at beslutte, at selskabet i en periode frem til 1. juni 1999 kan erhverve op til 10% egne aktier inden for de rammer, der anføres i Aktieselskabslovens 48. B i l a g Resultatopgørelse 1997 (uddrag) Balance pr. 31. december 1997 (uddrag) Hovedtal for de fire forretningsområder for 1997 Risikooversigt

7 RESULTATOPGØRELSE Side 7 af 15 Koncern Mio.kr Samlede indtægter SKADESFORSIKRING Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i brutto præmiehensættelser 4 12 Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser 26 1 Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i brutto erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring LIVSFORSIKRING Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Præmieindtægter f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Forsikringsydelser Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i brutto erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser 2 3 Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i brutto livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel af livsforsikringshensættelser 9 2 Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 4 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring 20 33

8 RESULTATOPGØRELSE (fortsat) Side 8 af 15 Koncern Mio.kr Forsikringsteknisk resultat af skadesforsikring Forsikringsteknisk resultat af livsforsikring IKKE FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Indtægter af investeringsaktiver Resultat af ordinær drift fra tilknyttet bankvirksomhed: Renteindtægter mv Renteudgifter mv Gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab 15 8 Andre ordinære indtægter 8 2 Omkostninger Afskrivninger og hensættelser 6 7 Bankvirksomhed, i alt Indtægter fra associerede virksomheder 5 11 Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver i alt Urealiserede gevinster på investeringsaktiver 0 33 Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter 8 10 Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver 36 0 Valutakursregulering 1 17 Realrenteafgift Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skade Investeringsafkast overført til liv Ordinært resultat før skat Ekstraordinære poster 2 75 Resultat før skat Skat Årets resultat

9 BALANCE Side 9 af 15 Koncern Mio.kr AKTIVER Investeringsaktiver Grunde og bygninger Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttet bankvirksomhed Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder 0 15 Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver Kapitalandele, markedsværdi Kapitalandele, bogført værdi Investeringsforeningsandele, bogført værdi Obligationer, markedsværdi Obligationer, bogført værdi Pantsikrede udlån, markedsværdi Pantsikrede udlån, bogført værdi 9 16 Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Øvrige 2 3 Andre finansielle investeringsaktiver i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender Tilgodehavende hos forsikringstagere Tilgodehavende hos forsikringsselskaber Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Inventar, edb, biler mv Likvide beholdninger Egne aktier 38 0 Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Andre periodeafgrænsningsposter 6 6 Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

10 Side 10 af 15 BALANCE (fortsat) Koncern Mio.kr PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission 0 61 Reserver: Sikkerhedsfond Reserve for egne aktier 49 3 Andre henlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Brutto præmiehensættelser Genforsikringsandel, præmiehensættelser Præmiehensættelser f.e.r Livsforsikringshensættelser Brutto livsforsikringshensættelser Genforsikringsandel, livsforsikringshensættelser Livsforsikringshensættelser f.e.r Erstatningshensættelser Brutto erstatningshensættelser Genforsikringsandel, erstatningshensættelser Erstatningshensættelser f.e.r Udjævningshensættelser Bonusudjævningshensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Hensættelse til andre risici og omkostninger Udskudt realrenteafgift Hensættelser til udskudt skat Andre hensættelser Hensættelse til andre risici og omkostninger Genforsikringsdepoter Gæld Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til kreditinstitutter Skyldig selskabsskat Anden gæld Skyldigt udbytte Gæld Periodeafgrænsningsposter Passiver i alt Egenkapitalforklaring Egenkapital primo Kapitaludvidelse, netto 344 Årets resultat Udbytte Egenkapital ultimo

11 Side 11 af 15 UDVIKLINGEN I REASSURANCE Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med i n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d O v e rf ø rt forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta f i n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e de f t e r re n t e f o rd e l i n g Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Præmier f.e.r. i % af bruttopræmier 72% 73% 65% 68% 62% Erstatningsprocent f.e.r. 64% 62% 63% 54% 83% Omkostningsprocent f.e.r. 33% 30% 30% 29% 28% Combined ratio netto 97% 92% 93% 83% 111% Hensættelser f.e.r. i % af præmier f.e.r. 241% 237% 235% 201% 198% Egenkapitalforrentning før skat 16% 20% 31% 17% 16% Egenkapitalforrentning efter skat 14% 15% 18% 9% 15%

12 Side 12 af 15 UDVIKLINGEN I LIVSFORSIKRING Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Investeringsafkast efter rentefordeling Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Ændring i bonusudjævningshensættelser Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk re s u l t a t Overført investeringsafkast Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal for livsforsikringsselskab: Afkast før realrenteafgift 9,4% 10,9% 9,4% 1,3% 17,1% Afkast efter selskabets realrenteafgift 8,7% 9,4% 8,6% 1,7% 15,2% Afkast efter korrigeret realrenteafgift 8,7% 9,2% 8,6% 1,7% 15,1% Omkostningsprocent 9,9% 10,3% 11,1% 12,8% 13,4% Omkostninger beregnet som rentemarginal 1,0% 1,2% 1,6% 2,1% 2,5% Omkostninger pr. forsikret (hele kr.) Omkostningsresultat 0,52% 0,46% 0,12% 0,22% 0,34% Risikoresultat 0,29% 0,49% 0,15% 0,46% 0,18% Bonusreserve 11,5% 8,7% 5,7% 1,1% 9,3% Egenkapitalreserve 4,1% 5,0% 8,5% 9,5% 11,4% Solvensgrad 180% 198% 261% 269% 294%

13 Side 13 af 15 UDVIKLINGEN I SKADESFORSIKRING Mio.kr Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Renter og udbytter mv Kursgevinster og tab Administrationsomkostninger i forbindelse med i n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e d O v e rf ø rt forsikringsteknisk re n t e R e s u l t a ta fi n v e s t e r i n g s v i r k s o m h e de f t e r re n t e f o rd e l i n g Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Erstatningsprocent f.e.r. 72% 77% 78% 113% 113% Erstatningsprocent f.e.r. ekskl. afløbsresultat 96% 90% 104% 118% 92% Omkostningsprocent f.e.r. 17% 18% 20% 25% 31% Combined ratio netto 89% 95% 98% 138% 144% Egenkapitalforrentning før skat 38% 46% 66% 50% 6% Egenkapitalforrentning efter skat 39% 42% 44% 33% 5%

14 Side 14 af 15 UDVIKLINGEN I BANK Mio.kr Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter Kursgevinster og tab Andre ordinære indtægter O m k o s t n i n g e r Afskrivninger og hensættelser Resultat af bankvirksomhed Ekstraordinære poster Skat Årets resultat Aktiver i alt Udlån Indlån Egenkapital Nettorentemarginal 2,0% 2,4% 3,1% 3,8% 3,6% Afskrivninger og hensættelser i forhold til udlån 0,15% 0,22% 0,97% 1,56% 2,38% Egenkapitalforrentning før skat 10% 10% 10% 14% 12% Egenkapitalforrentning efter skat 8% 7% 7% 10% 7%

15 Side 15 af 15 RISIKO PÅ EGENKAPITAL OG MARKEDSVÆRDIER VED PARAMETER ÆNDRINGER Mio.kr. Ekspo- P. Effekt på egenkapitalen Effekt nering på indre Ændring pr. I alt Pct. værdi pr. af Kon- af aktie markeds A/S Re Liv Skade Bank cern EK DKK værdier Rentebærende fordringer a) % Indeksobligationer b) % 0 32 Aktier c) % Ejendomme d) % 6 70 Valuta inden for blokke 595 e) % 1 13 Valuta mellem blokke 117 f) % 1 9 Præmieindtægter f.e.r g) % 1 14 Udlån h) % 3 31 Hensættelse på amerikansk ansvarsforretning 471 i) % 4 47 Katastrofeskader: én»100 års skade«825 j) % 4 40 to»100 års skader« % Aktivtype Ændring af parameter P. Obligationer mv. a) 1% effektiv rente Indeksobligationer b) 0,5% realrente Aktier c) 10% Ejendomme d) 0,5% afkastkrav Valuta inden for blokke e) 2% inden for blok Valuta mellem blokke f) 5% mellem blokke Aktivtype Ændring af parameter P. Præmieindtægter f.e.r. g) 1% ændring i præmieniveau Udlån h) 1% tab og hensættelser Amerikansk ansvarsforretning i) 10% yderligere hensættelse Katastrofeskader j)»100 års skader«

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport 2012 PFA Pension

Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport 2012 PFA Pension Halvårsrapport PFA Pension side 1 af 12 Halvårsrapport PFA Pension 1. halvår 2012 Hovedpunkter fra halvårsrapporten PFA Pension opnåede et af markedets højeste investeringsafkast

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

BG PENSION. Årsrapport 1999

BG PENSION. Årsrapport 1999 BG PENSION Årsrapport 1999 2 Indhold Femårsoversigt 4 Beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 7 Ledsagetakst til nøgletal 10 Revisionspåtegninger 11 Aktiver og afkast til markedsværdi 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere