Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative værksteder 3 Vurdering af Trommens gaveregulativ og musikchefens medlemsskab af Rotary/VL betalt af Trommen 6 Disponering af midlerne i Kultur- og fritidspuljen Renovering af HRTs haller i Rammebevilling Projekt Skolesport Frigivelse af anlægsmidler til Hørsholm Idrætspark 20 Energirenovering af Idrætsparken 26 Opdatering og regulering af gebyrer og takster på Hørsholm Bibliotek 31 Hørsholm Bibliotek, kvartals- og årsstatistik Bilagsoversigt 35 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU"s mødestart tidspunkt ændres fra kl til kl Orientering om Ungeprojektet på biblioteket og støtte på kr ,- fra biblioteksstyrelsen Orientering om Kulturaftaleprojektet (evt. udsendes oplæg til møde d.2.2 til orientering for SFKU) Kulturministeriet, Region Midtjylland og Kulturregion Østjysk Vækstbånd inviterer til kulturkonferencen Danske byers potentiale med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling, musik- og teaterhuset Værket i Randers den 28. og 29. april 2011 Hørsholm Idrætsstjerner 2010 og overrækkelse af lederprisen 2010, d. 8.2 kl.19 (brev er udsendt) Invitation til Musikskolekoncert i Trommens d. 9.2 Trommens nye forårsmagasin uddelt Det planlagte SFKU-møde d. 30. marts flyttes til d. 29. marts kl Arrangementer om "Afghanistan i udvikling" gennem februar måned på biblioteket Hørsholm-Rungsted Tennisklub forventer dækket omkostningerne til udbedring af tagkonstruktionen på Scanomat-hallen efter forhandling med SEB Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 2

3 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/1816 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Karin Karlsen Ανσ γνινγ οµ µιδλερ τιλ κρεατιϖε ϖ ρκστεδερ Ρεσυµε Trommen søger SFKU om ,00 kr. til fortsættelse af fire offentlige kreative værksteder (Mal-til-musik) for børn i Trommens foyer. De kreative værksteder har til formål at tilbyde børnefamilier i Hørsholm og omegn en åben aktivitet, hvor børn kan udfolde sig kreativt. Mal-til-musik værkstederne styres af en professionel kunstner, der vejleder og inspirerer børnene gennem forløbet. Samtidig skaber værkstederne aktivitet og liv i foyeren, som er til gavn for hele huset. Sideløbende med de offentlige værksteder har Trommen også afholdt kreative værksteder for børn med særlige behov, fx børn med ADHD. Denne aktivitet har fundet sted i dagtimer i hverdagen, og er et tilbud til skoler og institutioner med børn i målgruppen. Til denne aktivitet søger Trommen særskilt andre fonde. Φορσλαγ Administrationen anbefaler at SFKU drøfter hvorvidt de vil yde tilskud på ,00 kr. til de kreative værksteder i Trommens foyer. Σαγσφρεµστιλλινγ Trommens kreative værksteder er et koncept, som Trommen gerne ser udviklet. De kreative værksteder danner rammen om aktiviteter for børn, hvor formålet er at skabe en succesoplevelse for deltagerne og styrke deres selvværd og udvikling gennem kreativiteten. Der arbejdes med kreative og kunstneriske virkemidler, og undervisningen appellerer til børnenes fantasi, udfordrer og udvikler deres kreative sider samtidig med, at både intellekt og sociale kompetencer styrkes. Trommens ønske er at afholde kreative værksteder indenfor kunst, drama og musik, styret af professionelle kunstnere med erfaring i at arbejde med børn. Trommens kreative værksteder er åbne offentlige værksteder, der afholdes udvalgte lørdage i Trommens foyer, mellem kl Alle kan deltage i disse værksteder, blot der indløses en billet pr. barn. Til Mal til musik værkstederne får børnene ved ankomsten udleveret et lærred. Iført forklæder og med pensler i hånden, bestemmer de selv, hvor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 3

4 mange og hvilke farver, der skal males med. Værkstederne styres af en professionel kunstner, der til tonerne af rolig og stemningsfuld musik, vejleder og inspirerer børnene. Alle børn får deres færdige maleri med hjem efter værkstedet. De kreative værksteder skaber aktivitet og liv i foyeren, som er til gavn for hele huset og tiltrækker den enkelte børnefamilie, der i forbindelse med lørdagsbyturen lægger vejen forbi Trommen, for at deltage i disse kreative aktiviteter. Trommen sørger for annoncering både i form af flyers til institutioner og skoler, samt i lokalavisen og Trommens magasin. Mal til musik værkstederne afholdt i 2010 var gratis og har været en stor succes. De afsluttedes med en auktion, der indbragte 9.480,00 kr., som skal være med til at finansiere kommende værksteder. Sideløbende med disse offentlige kreative værksteder, arrangeres der også kreative værksteder for børn med særlige behov hovedsagligt i dagtimerne for skoler og institutioner. Værkstederne styres også her af en professionel kunstner og opdeles i aldersgrupper og tidsintervaller svarende til aldersgruppen. De kreative værksteder for børn med særlige behov vil ofte have et begrænset deltagerantal for at opnå det maksimale udbytte og skabe trygge rammer for børnene. Individuel undervisning af børn med særlige behov kan også forekomme i de tilfælde, hvor der er behov for det, og det enkelte barn kræver det. Det vil typisk være i relation til musikundervisning og vil ske i tæt samarbejde med uddannede musikpædagoger fra Hørsholm Musikskole. Midler til disse kreative værksteder søges særskilt hos andre fonde. Φορµ λ Formålet med de kreative værksteder er at skabe en aktivitet for børnefamilier, hvor børn kan udfolde sig kreativt og i den forbindelse få en række oplevelser, der kan medvirke til at styrke deres selvværd og koncentrationsevne. Der har længe været et kommunalt ønske om en bedre udnyttelse af foyeren i Trommen. Dette ønsker vi at imødekomme bl.a. ved afholdelse af disse kreative værksteder, der er åbne for alle som tilfældigt kommer forbi, eller har planlagt et besøg på en af de udvalgte lørdage. Κυνστνερε Til hvert af værkstederne tilknyttes uddannede kunstnere, der arbejder professionelt indenfor værkstedets aktuelle fag, det være sig malerkunst, drama eller musik, og som samtidig besidder evnen, og har erfaring med, at arbejde med børn. Til de kreative værksteder i dagtimerne vil der ligeledes være tilknyttet børnenes daglige støttepædagoger. Et af de væsentligste succeskriterier for mal-til-musik værkstederne er, at der er tilknyttet en professionel kunstner, der kan vejlede og inspirerer børnene. Βαγγρυνδ ογ Ερφαρινγ Forsøgsvis har Trommen, med støtte fra danske initiativpuljer, som desværre ikke længere eksisterer, afholdt enkelte kreative værksteder i Et maleværksted starter eksempelvis med en historie fortalt af kunstneren, for at få børnenes opmærksomhed. Derefter maler hvert barn på et lærred, med opmuntring og vejledning fra kunstneren. Der kan også indgå leg med ler, f.eks. forme og male-, lerfigurer. Børnene får mulighed for at medbringe de færdige produkter kunstværker, enten til institutionen eller til deres private hjem. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 4

5 Ca børn har besøgt disse værksteder, og det har været meget stor interesse og positiv respons. Alle deltagere, børn, forældre og børnenes pædagoger og lærere har været meget begejstrede, og vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger om stort udbytte. κονοµι/περσοναλε Βυδγετ Kunstner honorarer ,00 kr. Materialer ,00 kr. Timepersonale (opsætning og nedtagning) 2.400,00 kr. Υδγιφτερ ι αλτ ,00 κρ. Indtægter auktion eksl. moms 9.480,00 kr. Billetindtægter estimeret ved 40 deltagere pr. værksted 640,00 kr. Τιλσκυδσβεηοϖ ,00 κρ. Trommens fastansatte personale arrangerer og afvikler selv værkstederne, men til opsætning og nedtagning er der timeansat personale på opgaven. Κοµµυνικατιον Projektet vil blive annonceret i Trommens magasin, samt øvrig annoncering. Der udarbejdes flyers om arrangementet. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Ansøgningen godkendt. Bevillingen tages af kultur- og fritidspuljen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 5

6 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/1818 Journalnr.: P27 Sagsforløb: SFKU-ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen ςυρδερινγ αφ Τροµµενσ γαϖερεγυλατιϖ ογ µυσικχηεφενσ µεδλεµσσκαβ αφ Ροταρψ/ςΛ βεταλτ αφ Τροµµεν Ρεσυµε Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 20. januar 2011 at anmode Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om at vurdere om der er behov for et særligt gaveregulativ for Trommen og i givet fald udarbejde et forslag til Økonomiudvalget samt vurdere, om der fortsat er behov for medlemskab af Rotary og KL og komme med en indstilling til Økonomiudvalget. Φορσλαγ Administration foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og vurderer om der er behov for et særligt gaveregulativ for Trommen og om der fortsat er behov for et medlemskab af Rotary og KL. Udvalget skal endvidere til Økonomiudvalget Udarbejde et forslag såfremt der er behov for et gaveregulativ Komme med en indstilling, hvis der fortsat er behov for et medlemskab af Rotary og VL. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunen har i slutningen af 2010 modtaget en række henvendelser vedrørende administrative forhold i Trommen. Borgmesteren har derfor besluttet at iværksætte en detaljeret gennemgang af Trommens samlede drift med udgangspunkt i de modtagne kritikpunkter. Det er det autoriserede revisionsselskab PwC, der har forestået gennemgangen, og revisionsrapport af 10. januar 2010 foreligger nu. Revisionen konkluderer: Vores gennemgang af forholdene omkring trommen har generelt efterladt det indtryk, at Trommens virksomhed drives med en kompetent ledelse ud fra de økonomiske midler og rammer i øvrigt, som kommunalbestyrelsen i Hørsholm kommune stiller til rådighed. Revisionen er bl.a. fremkommet med følgende anbefalinger: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 6

7 o at kommunen tager Trommens praksis vedrørende anvendelse af gaver op til vurdering, idet gaveregulativet eksempelvis ikke tager højde for gaver/blomster i forbindelse med premierer på musicals o at spørgsmålet om musikchefens medlemskab i Rotary og VL, betalt af Trommen, drøftes. Βιλαγ - Gaveregulativ for Hørsholm Kommune Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU kan anbefale: musikchefens fortsatte medlemskab af Rotary og VL at gaveregulativet ændres således at Trommens ledelse indenfor egen ramme kan disponere anvendelse til gaver til personalet, herunder gaver/blomster i forbindelse med premierer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 7

8 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/514 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen ισπονερινγ αφ µιδλερνε ι Κυλτυρ ογ φριτιδσπυλϕεν 2011 Ρεσυµε Fordeling og disponering af de frie puljemidler på sports- fritid og kulturområdet nødvendiggør en drøftelse og beslutning i udvalget, om hvilke aktiviteter man ønsker at støtte. En række af aktiviteterne, på især kulturområdet, er afhængig af støtten. Med budgetaftale er der puljemidler svarende kr. fordelt på kultur- og fritidspuljen med kr. og puljen for nyskabende aktiviteter på kr. Med af administrationen foreslået disponeringer, vil der være kr. tilbage i kultur- og fritidspuljen og kr. tilbage i pulje for nyskabende aktiviteter. Φορσλαγ Det foreslås at Sports- fritid og kulturudvalget på baggrund af indstilling fra administrationen, drøfter og beslutter hvilke ansøgninger / aktiviteter man ønsker at støtte i Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger og i lighed med tidligere år, at udvalget støtter (Se evt. bilag 1): 1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 10 udstillinger i Fuglsanghus støttes med kr. 2. Cirkus i Trommen, arrangeret af Hørsholm Bibliotek, støttes med kr. 3. Afholdelse af kulturelle arrangementer med erhvervslivet på biblioteket, støttes med kr. 4. Sankt Hans 2011 støttes med kr. 5. Hørsholm Musikforenings afholdelse af 5 årlige koncerter i Trommen støttes med kr. Administrationen forslår at udvalget flytter bevilling på kr. fra kultur- og fritidspuljen til puljen for nyskabende aktiviteter til støtte af tværkommunale kulturaftaler. Σαγσφρεµστιλλινγ Κυλτυρ ογ φριτιδσπυλϕεν, 2011 ( κρ.) Administrationen har opstillet allerede disponerede samt foreslået disponeringer af midler til støtte af aktiviteter i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 8

9 I forhold til aftaler og beslutninger som er tiltrådt i den tidligere valgperiode, er udvalget forpligtet til, i 2011, at støtte: Musical i Trommen støttes med kr. Hørsholm Scenen støttes med en underskudsgaranti på kr. Trommen og Centerforeningens kulturdage støttes med kr. Hørsholm Egns Museums historiske stenalderværksted ved Mortenstrupgård støttes med kr. Rungstedlundfonden støttes med kr. Jf. ovenstående er der via tidligere beslutninger disponeret: kr. i Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger og i lighed med tidligere år, at udvalget støtter (Se bilag 1): 1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 10 udstillinger i Fuglsanghus støttes med kr. 2. Cirkus i Trommen, arrangeret af Hørsholm Bibliotek, støttes med kr. 3. Afholdelse af kulturelle arrangementer med erhvervslivet på biblioteket, støttes med kr. 4. Sankt Hans 2011 støttes med kr. 5. Hørsholm Musikforenings afholdelse af 5 årlige koncerter i Trommen støttes med kr. Administrationen foreslår at udvalget således disponerer kr. til støtte af ovenstående aktiviteter. På kulturområdet kendetegnes mange af aktiviteterne, der er støttet gennem puljemidlerne, for at være tilbagevendende traditionsrige arrangementer som foreninger og institutioner i Hørsholm gennem mange år har stået for. Sammenlagt disponerer ovenstående ( kr kr.) kr., og der er således ( kr kr.) kr. tilbage i kultur- og fritidspuljen. Fredensborg og Allerød Kommune har fremsendt mail til administrationen, om at de i 2011 ikke vil indgå i tre-kommunesamarbejde. Derfor udgår dette som ansøgning til kultur- og fritidspuljen. Πυλϕε φορ νψσκαβενδε ακτιϖιτετερ, 2011 ( κρ.) Kultur- og fritidspuljens budget blev med budgetaftale forøget med kr. Midlerne stammer fra besparelser på aktivitetstilskuddet til unge under 25 år. Forøgelsen skal primært bruges til nye og nyskabende aktiviteter. Tværkommunale kulturaftaler En kulturaftale er en aftale mellem Kulturministeriet og en række kommuner, der tilsammen danner en kulturregion. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab, ligesom den giver mulighed for større lokal dispositionsfrihed over statslige kulturmidler. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 9

10 På møde den besluttede udvalget at støtte op en etårige samarbejdsaftale mellem interesserede kommuner i hovedstadsområdet. Formålet var at etablere en ramme for den endelige kulturaftale. Udgifterne til den etårige samarbejdsaftale finansieres gennem et tilskud på kr. pr. deltagende kommune. Beløbet dækker lønudgifter til projektkoordinator samt udgifter til administration, mødevirksomhed og workshops. Administrationen anbefaler at udvalget flytter bevilling på kr. fra kultur- og fritidspuljen til puljen for nyskabende aktiviteter, der resulterer i kr. til videre disponering af nyskabende og udviklende aktiviteter i κονοµι/περσοναλε Κυλτυρ ογ Φριτιδσπυλϕεν 2011 Allerede disponeret midler Foreslået disponeringer Pulje for nyskabende aktiviteter IALT kr kr kr kr kr. Πυλϕε φορ νψσκαβενδε ακτιϖιτετερ 2011 Tværkommunal kulturaftale IALT kr kr kr. Βιλαγ - Bilag 1: Administrationens forslag - Bilag 2: Aktivitetskomiteen for fuglsanghus. Ansøgning og tilskud fra KFP 2011.pdf - Bilag 3: Hørsholm Musikforening, ansøgning om 5 koncerter i TROMMEN.pdf - Bilag 4: Bibliotekets ansøgning til Kultur- og fritidspuljen 2011 Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 10

11 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/29706 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Ρενοϖερινγ αφ ΗΡΤσ ηαλλερ ι 2010 Ρεσυµε Hørsholm Rungsted Tennisklub har i 2010 jf. aftale med Hørsholm Kommune foretaget en række renoveringsarbejder på deres haller. Φορσλαγ Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage Hørsholm Rungsted Tennisklubs rapport om renoveringsudgifter i 2010 til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Rungsted Tennisklub har i 2010 i dialog med Kultur og Fritid samt Ejendomsservice og Indkøb foretaget renoveringsarbejder primært i forbindelse med taget, som igennem længere tid har voldt problemer med utætheder, som har forårsaget råd og svamp i tagopbygningen. I forbindelse med et krav fra administrationen om en yderligere isolering af taget i Scanomat Hallen (Codan Hallen) blev det konstateret, at den bærende tagkonstruktion ikke opfyldte gældende statiske krav. Hørsholm Rungsted Tennisklub er efterfølgende indgået i dialog med SEB, som har overtaget forpligtelserne fra Codan Ejendomme, om økonomisk dækning af omkostninger til at få bragt de statiske forhold op til gældende standard. Udfaldet af dialogen mellem SEB og Hørsholm Rungsted Tennisklub primo Udfaldet vil få betydning for, hvordan renoveringspuljen for 2011 skal anvendes. Under udbedring af kloaksystemet fra omklædningen satte fundamentet sig, hvilket bevirkede et sprængt vandrør med stor materialeudvaskning til følge. En forstærkning af og en ny understøttelse af klubhusets fundament blev etableret. Planmæssigt blev klubhusets klimaskærm, såvel den skråtstillede væg som taget, total renoveret inkl. en forbedret isolering. Ligeledes blev selve Scanomathallens tag renoveret og renset for svamp. Der er tillige af sikkerhedsmæssige årsager blevet etableret et sikkerhedshegn i tagets perimeter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 11

12 Βιλαγ HRT Renoveringsrapport 2010.pdf Renoveringskonto HRT.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Rapport renoveringsudgifter 2010 (HRT) Kontoudtog fra ØS vedr. Hørsholm Kommunes andel af renoveringsomkostningerne i Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Rapporten taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 12

13 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/17 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Ραµµεβεϖιλλινγ 2011 Ρεσυµε Seks aftenskoler har ansøgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddet ydes iht. Folkeoplysningsloven til aflønning af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Følgende godkendte aftenskoler har søgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune i 2011: AOF Nordsjælland DOF Hørsholm Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF Sammenlagt har de seks aftenskoler søgt for kr. Da det ansøgte beløb overstiger budgettet med kr. tager Kultur og Idræt udgangspunkt i afregnede beløb 2010 (ikke reviderede). Kultur og Idræt har udarbejdet to forskellige modeller til fordeling af rammen på kr. Φορσλαγ Kultur og Idræt foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at fordele rammen for tilskud til voksenundervisning iht. Model 1 eller Model 2. Σαγσφρεµστιλλινγ I henhold til Folkeoplysningslovens 37 bestemmer SFKU, hvordan tilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning skal fordeles mellem kommunes godkendte aftenskoler. Det vil med andre ord sige, at SFKU fordeler den budgetterede ramme mellem ansøgerne. I 2011 har følgende aftenskoler søgt om tilskud med følgende beløb: AOF Nordsjælland DOF Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 13

14 MOF I alt Budgettet for 2011 er: Det giver en difference på: På grund af den store difference er det mest nærliggende at tage udgangspunkt i de afregnede (ikke reviderede) beløb. Derfor foreslår Kultur og Idræt modeller til fordeling af tilskud, der tager udgangspunkt i afregnede beløb Således vil kommunens tilskud til aftenskolerne kunne være medvirkende til at bibeholde aftenskolernes nuværende aktivitetsniveau. Med udgangspunkt i afregnede beløb ser fordelingen således ud: AOF Nordsjælland DOF Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF I alt Budgettet for 2011 er: Det giver en difference på: κονοµι/περσοναλε Kultur og Idræt har udarbejdet to forskellige modeller til fordeling af rammen. I Hørsholm Kommune er der præcedens for at tilgodese nytilkomne aftenskoler. Begge modeller tilgodeser den nye DOF Hørsholm Fritidsskole med en procentuel stigning på 29 ift. afregnet beløb. I Model 1 fordeles hele rammen ud fra procentuelle fald på 8,2 ift. afregnede beløb. Det tiloversblevne beløb tilgodeser DOF Hørsholm Fritidsskole og giver DOF Hørsholm Fritidsskole en stigning på 29 pct. ift. afregnet beløb. I model 2 fordeles rammen ud fra procentuelle fald på 10 pct. ift. afregnede beløb. DOF Hørsholm Fritidsskole tilgodeses med samme beløb som i model 1. Dette giver et overskud på kr. MODEL 1 Fordeling med 8,2 % fald ift. afregnet beløb 2010 I Model 1 regnes med det mindst mulige procentvise fald Det forholdsvist lille beløb, der er tilovers, bruges iht. til tidligere procedurer ift. nye aftenskoler til at tilgodese DOF Fritidsskole AOF Nordsjælland DOF Hørsholm Fritidsskole Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 14

15 FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF MODEL 2 Fordeling med 10 % fald ift. afregnet beløb 2010 I Model 2 beholder DOF sin stigning jf. model 1 Den resterende forskel mellem ansøgte og fordelte beløb giver et overskud, som SFKU kan fordele yderligere, såfremt aftenskolerne indsender begrundelse og dokumentation for tiltag, der giver forøget aktivitetsniveau. AOF Nordsjælland DOF Hørsholm Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF Beløb til senere fordeling Med budgetaftalen blev rammebevillingen reduceret med kr. svarende til en procentuel reduktion på 24 %. I 2011 holdes niveauet, men jf. budgetaftalen reduceres budgettet yderligere med 12,5 % i 2013 og med 25 % i 2013 og årende frem. Κοµµυνικατιον Kultur og Idræt giver aftenskolerne besked om fordelingen af rammen for 2011 samt adviserer om de kommende års reduktioner i budgettet. Βιλαγ - AOF ansøgning underskrevet - DOF ansøgning med underskrift - Hørsholm Seniordanserforening underskrevet ansøgning - FOF Ansøgning underskrevet - Ansøgning LOF Underskrevet - MOF ansøgning med underskrift Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU valgte at fordele rammen for tilskud til voksenundervisning i henhold til model 1. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 15

16 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/23339 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Προϕεκτ Σκολεσπορτ Ρεσυµε Projekt Skolesport udbydes af et partnerskabet 7 timer om ugen bestående af Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og TrygFonden. De tre organisationer har dannet et partnerskab for at omsætte forslagene fra Breddeidrætsudvalgets betænkning, Forebyggelseskommissionens rapport og Regeringens Sundhedsplan til konkret handling. Skolesport er et projekt, som gør idrætsusikre børn motorisk aldersvarende, og som giver børn et tilbud om at prøve kræfter med en ny idræt evt. som en indgang til en foreningsidræt. Kultur og Idræt har fået en forhåndsgodkendelse på, at Hørsholm Kommune får en realiseringsstøtte svarende til kr. (se bilag 1), såfremt hhv. Sport-, Fritid, og Kulturudvalget (SFKU) og Sundhedsudvalget (SU) vælger at støtte op omkring projektet. Med Skolesport i Hørsholm viderefører Hørsholm Kommune den banebrydende motorikindsats fra Rend og Hop projektet på Usserød Skole (se bilag 2). Det er et krav for modtagelsen af realiseringsstøtten, at Hørsholm Kommune giver tilsagn om at støtte projektet i hele den 3-årige projektperiode. Der søges om tilskud til lærerlønninger svarende til 105 timer det første år samt 75 timer for det andet og tredje år. Det større antal timer det første år skyldes lærernes mødeaktivitet i forbindelse med planlægning og forberedende kurser. Med en sats på 243 kr. i timen søges der til dækning af lærerlønninger. Ansøgte beløb pr. år SFKU I alt søges over en 3-årig periode kr. fra SFKU. Der søges om et tilsvarende beløb i SU. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at SFKU godkender projektet og dermed støtter med kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i I alt kr. Beløbet søges fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 16

17 Σαγσφρεµστιλλινγ Ηϖαδ ερ Σκολεσπορτ? Skolesport er et enkelt bevægelseskoncept med mangfoldige muligheder for at aktivere børn med tilbud om idræt og bevægelse efter skoletid. Skolesport kan skabe sammenhæng mellem forenings- og skoleliv og etablere et trygt og motiverende miljø for alle børn. Skolesport er et tilbud i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune om at dyrke idræt i trygge rammer lige efter skoletid på egen skole. Den præsenterede Kultur og Fritid Skolelederne for Skolesport i Hørsholm Kommune. Samtlige skoleledere kunne bakke op omkring projektet især fordi der har været en stor efterspørgsel på sundhedstiltag i forlængelse af skoletiden fra forældrene. Skoleleder, Per Høxbroe fra Hørsholm Skole meldte sig som formand for Styregruppen, som udover Per Høxbroe, består af Sundhedskoordinator Hanne Vig Flyger. Efter skoleledernes godkendelse og store tilkendegivelse af interesse for medvirken i projektet er projektbeskrivelsen blevet udarbejdet (se bilag 3). Derudover har projektgruppen udarbejdet skoleprofiler. Projektlederen har udarbejdet en kommuneprofil, overordnet budget, skolebudgetter (se kommuneprofil bilag 4) samt en overordnet milepælsplan for projektet. På baggrund af profilerne og budgetterne har Hørsholm Kommune fået en forhåndsgodkendelse på en realiseringsstøtte på kr. af Skolesport på landsplan. Foruden skoleledernes anbefaling har projektets styregruppe på baggrund af projektbeskrivelsen valgt at anbefale projektets initiering. Den politiske opbakning fra hhv. formanden for SFKU, Nadja Marie Hageskov og formanden for SU, Lars Iversen er udtrykt ved et møde om samarbejdsflader mellem SFKU og SU den Οπριδσ αφ ελεϖγρυππερ δερ ερ µ λγρυππε φορ προϕεκτετ: Indskolingen: Særligt fokus på indskolingen, således at alle børn får mulighed for at få en alderssvarende motorik fra start. I starten af skoleåret screener motorikkonsulenten 0.klasserne og tilbyder ekstra træning til elever med særlige behov. Tiltaget er en videreførsel af Rend og Hop Projektet. Det kan konkluderes, at alle børn efter 0. klasse på Usserød Skole er motorisk alderssvarende. Med inddragelse af denne erfaring fra Rend og Hop i Skolesport er det målet, at tendensen med motorisk alderssvarende børn slår igennem på alle skolerne i projektet. Mellemtrinnet: Følgende idrætter går på tur fra skole til skole (Basketball, Floorball, Kidsvolley og Street), og elever fra mellemtrinnet tilbydes at deltage. Sekundær målgruppe: Udskoling (junioridrætsledere). Πλανερ φορ υδδαννελσε ογ ανϖενδελσε αφ ϕυνιοριδρ τσλεδερε: Ann Piaster (Usserød Skole) og Mette Green (Rungsted Skole) sammensætter uddannelsesforløbet i samarbejde med Ungdomsskolen, således at uddannelsen starter op samtidig med skolesportsaktiviteterne. Det påtænkes, at 3-5 elever fra hver skole melder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 17

18 sig til uddannelsen. Junioridrætslederne vil evt. også indgå i legepatruljen på skolen, såfremt disse er etablere. Derudover bakker SFO erne op omkring projektet, da SFO erne i forvejen bruger hallen nogle dage til leg og bevægelse. Der vil evt. kunne sættes flere aktiviteter i gang på de skoler, hvor en sfo-pædagog vil kunne varetage undervisningen, da de aflønnes i SFO en i forvejen. Σχεναριε Et scenarie på et skoleår med skolesport kunne fx være motorikundervisning af udvalgte børn fra indskolingen mandag kl og turnusidræt for mellemtrinnet tirsdag kl Således er der budgetteret med lønninger til to timer pr. skole pr. uge i 37 uger. Timerne besættes med både en idrætslærer / SFO-pædagog og en junioridrætsleder. Timeantallet pr. uge pr. skole kan udvides ift. antallet af SFO-ledede aktiviteter, da disse formodes at være aflønnet i forvejen. Τιλµελδινγ Grundet den store efterspørgsel på idrætsaktiviteter i forlængelse af skoletiden, vurderes det, at der skal besluttes en procedure for tilmelding. Det foreslås, at tovholderne på skolerne evt. i samarbejde med klasselærere og sundhedspljersker spotter idrætsusikre og foreningsuvante børn og tilbyder dem en plads i Skolesport, og at det derudover handler om først-til-mølle princippet. κονοµι/περσοναλε Οϖερορδνετ βυδγετ: Tilskudskilde SU /SFKU Skolesport I alt til 4 skoler i 3 år Samlet budget Udgifter: År 1 År 2 År 3 Bidrag til grejbank - Motorikpose Junioridrætslederløn Lønninger Materialer Events, kurser og arrangementer Frugt mm I alt I alt Heraf støtter SFKU med Heraf støtter SU med Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 18

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 29. oktober 2008 Onsdag 29.10.2008 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kultur- og Fritidsudvalgets politikområdebeskrivelser

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 08-05-2014 kl. 08:30 Sophienholm Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Til mødet deltager

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.11.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 9. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere