Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Ansøgning om midler til kreative værksteder 3 Vurdering af Trommens gaveregulativ og musikchefens medlemsskab af Rotary/VL betalt af Trommen 6 Disponering af midlerne i Kultur- og fritidspuljen Renovering af HRTs haller i Rammebevilling Projekt Skolesport Frigivelse af anlægsmidler til Hørsholm Idrætspark 20 Energirenovering af Idrætsparken 26 Opdatering og regulering af gebyrer og takster på Hørsholm Bibliotek 31 Hørsholm Bibliotek, kvartals- og årsstatistik Bilagsoversigt 35 Φραϖ ρενδε Βεµ ρκνινγερ τιλ δαγσορδεν

2 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Μεδδελελσερ Ρεσυµε Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU"s mødestart tidspunkt ændres fra kl til kl Orientering om Ungeprojektet på biblioteket og støtte på kr ,- fra biblioteksstyrelsen Orientering om Kulturaftaleprojektet (evt. udsendes oplæg til møde d.2.2 til orientering for SFKU) Kulturministeriet, Region Midtjylland og Kulturregion Østjysk Vækstbånd inviterer til kulturkonferencen Danske byers potentiale med kulturen som vækstdriver for den strategiske byudvikling, musik- og teaterhuset Værket i Randers den 28. og 29. april 2011 Hørsholm Idrætsstjerner 2010 og overrækkelse af lederprisen 2010, d. 8.2 kl.19 (brev er udsendt) Invitation til Musikskolekoncert i Trommens d. 9.2 Trommens nye forårsmagasin uddelt Det planlagte SFKU-møde d. 30. marts flyttes til d. 29. marts kl Arrangementer om "Afghanistan i udvikling" gennem februar måned på biblioteket Hørsholm-Rungsted Tennisklub forventer dækket omkostningerne til udbedring af tagkonstruktionen på Scanomat-hallen efter forhandling med SEB Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 2

3 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/1816 Journalnr.: P00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Karin Karlsen Ανσ γνινγ οµ µιδλερ τιλ κρεατιϖε ϖ ρκστεδερ Ρεσυµε Trommen søger SFKU om ,00 kr. til fortsættelse af fire offentlige kreative værksteder (Mal-til-musik) for børn i Trommens foyer. De kreative værksteder har til formål at tilbyde børnefamilier i Hørsholm og omegn en åben aktivitet, hvor børn kan udfolde sig kreativt. Mal-til-musik værkstederne styres af en professionel kunstner, der vejleder og inspirerer børnene gennem forløbet. Samtidig skaber værkstederne aktivitet og liv i foyeren, som er til gavn for hele huset. Sideløbende med de offentlige værksteder har Trommen også afholdt kreative værksteder for børn med særlige behov, fx børn med ADHD. Denne aktivitet har fundet sted i dagtimer i hverdagen, og er et tilbud til skoler og institutioner med børn i målgruppen. Til denne aktivitet søger Trommen særskilt andre fonde. Φορσλαγ Administrationen anbefaler at SFKU drøfter hvorvidt de vil yde tilskud på ,00 kr. til de kreative værksteder i Trommens foyer. Σαγσφρεµστιλλινγ Trommens kreative værksteder er et koncept, som Trommen gerne ser udviklet. De kreative værksteder danner rammen om aktiviteter for børn, hvor formålet er at skabe en succesoplevelse for deltagerne og styrke deres selvværd og udvikling gennem kreativiteten. Der arbejdes med kreative og kunstneriske virkemidler, og undervisningen appellerer til børnenes fantasi, udfordrer og udvikler deres kreative sider samtidig med, at både intellekt og sociale kompetencer styrkes. Trommens ønske er at afholde kreative værksteder indenfor kunst, drama og musik, styret af professionelle kunstnere med erfaring i at arbejde med børn. Trommens kreative værksteder er åbne offentlige værksteder, der afholdes udvalgte lørdage i Trommens foyer, mellem kl Alle kan deltage i disse værksteder, blot der indløses en billet pr. barn. Til Mal til musik værkstederne får børnene ved ankomsten udleveret et lærred. Iført forklæder og med pensler i hånden, bestemmer de selv, hvor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 3

4 mange og hvilke farver, der skal males med. Værkstederne styres af en professionel kunstner, der til tonerne af rolig og stemningsfuld musik, vejleder og inspirerer børnene. Alle børn får deres færdige maleri med hjem efter værkstedet. De kreative værksteder skaber aktivitet og liv i foyeren, som er til gavn for hele huset og tiltrækker den enkelte børnefamilie, der i forbindelse med lørdagsbyturen lægger vejen forbi Trommen, for at deltage i disse kreative aktiviteter. Trommen sørger for annoncering både i form af flyers til institutioner og skoler, samt i lokalavisen og Trommens magasin. Mal til musik værkstederne afholdt i 2010 var gratis og har været en stor succes. De afsluttedes med en auktion, der indbragte 9.480,00 kr., som skal være med til at finansiere kommende værksteder. Sideløbende med disse offentlige kreative værksteder, arrangeres der også kreative værksteder for børn med særlige behov hovedsagligt i dagtimerne for skoler og institutioner. Værkstederne styres også her af en professionel kunstner og opdeles i aldersgrupper og tidsintervaller svarende til aldersgruppen. De kreative værksteder for børn med særlige behov vil ofte have et begrænset deltagerantal for at opnå det maksimale udbytte og skabe trygge rammer for børnene. Individuel undervisning af børn med særlige behov kan også forekomme i de tilfælde, hvor der er behov for det, og det enkelte barn kræver det. Det vil typisk være i relation til musikundervisning og vil ske i tæt samarbejde med uddannede musikpædagoger fra Hørsholm Musikskole. Midler til disse kreative værksteder søges særskilt hos andre fonde. Φορµ λ Formålet med de kreative værksteder er at skabe en aktivitet for børnefamilier, hvor børn kan udfolde sig kreativt og i den forbindelse få en række oplevelser, der kan medvirke til at styrke deres selvværd og koncentrationsevne. Der har længe været et kommunalt ønske om en bedre udnyttelse af foyeren i Trommen. Dette ønsker vi at imødekomme bl.a. ved afholdelse af disse kreative værksteder, der er åbne for alle som tilfældigt kommer forbi, eller har planlagt et besøg på en af de udvalgte lørdage. Κυνστνερε Til hvert af værkstederne tilknyttes uddannede kunstnere, der arbejder professionelt indenfor værkstedets aktuelle fag, det være sig malerkunst, drama eller musik, og som samtidig besidder evnen, og har erfaring med, at arbejde med børn. Til de kreative værksteder i dagtimerne vil der ligeledes være tilknyttet børnenes daglige støttepædagoger. Et af de væsentligste succeskriterier for mal-til-musik værkstederne er, at der er tilknyttet en professionel kunstner, der kan vejlede og inspirerer børnene. Βαγγρυνδ ογ Ερφαρινγ Forsøgsvis har Trommen, med støtte fra danske initiativpuljer, som desværre ikke længere eksisterer, afholdt enkelte kreative værksteder i Et maleværksted starter eksempelvis med en historie fortalt af kunstneren, for at få børnenes opmærksomhed. Derefter maler hvert barn på et lærred, med opmuntring og vejledning fra kunstneren. Der kan også indgå leg med ler, f.eks. forme og male-, lerfigurer. Børnene får mulighed for at medbringe de færdige produkter kunstværker, enten til institutionen eller til deres private hjem. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 4

5 Ca børn har besøgt disse værksteder, og det har været meget stor interesse og positiv respons. Alle deltagere, børn, forældre og børnenes pædagoger og lærere har været meget begejstrede, og vi har modtaget mange positive tilbagemeldinger om stort udbytte. κονοµι/περσοναλε Βυδγετ Kunstner honorarer ,00 kr. Materialer ,00 kr. Timepersonale (opsætning og nedtagning) 2.400,00 kr. Υδγιφτερ ι αλτ ,00 κρ. Indtægter auktion eksl. moms 9.480,00 kr. Billetindtægter estimeret ved 40 deltagere pr. værksted 640,00 kr. Τιλσκυδσβεηοϖ ,00 κρ. Trommens fastansatte personale arrangerer og afvikler selv værkstederne, men til opsætning og nedtagning er der timeansat personale på opgaven. Κοµµυνικατιον Projektet vil blive annonceret i Trommens magasin, samt øvrig annoncering. Der udarbejdes flyers om arrangementet. Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Ansøgningen godkendt. Bevillingen tages af kultur- og fritidspuljen. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 5

6 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/1818 Journalnr.: P27 Sagsforløb: SFKU-ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen ςυρδερινγ αφ Τροµµενσ γαϖερεγυλατιϖ ογ µυσικχηεφενσ µεδλεµσσκαβ αφ Ροταρψ/ςΛ βεταλτ αφ Τροµµεν Ρεσυµε Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 20. januar 2011 at anmode Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om at vurdere om der er behov for et særligt gaveregulativ for Trommen og i givet fald udarbejde et forslag til Økonomiudvalget samt vurdere, om der fortsat er behov for medlemskab af Rotary og KL og komme med en indstilling til Økonomiudvalget. Φορσλαγ Administration foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og vurderer om der er behov for et særligt gaveregulativ for Trommen og om der fortsat er behov for et medlemskab af Rotary og KL. Udvalget skal endvidere til Økonomiudvalget Udarbejde et forslag såfremt der er behov for et gaveregulativ Komme med en indstilling, hvis der fortsat er behov for et medlemskab af Rotary og VL. Σαγσφρεµστιλλινγ Kommunen har i slutningen af 2010 modtaget en række henvendelser vedrørende administrative forhold i Trommen. Borgmesteren har derfor besluttet at iværksætte en detaljeret gennemgang af Trommens samlede drift med udgangspunkt i de modtagne kritikpunkter. Det er det autoriserede revisionsselskab PwC, der har forestået gennemgangen, og revisionsrapport af 10. januar 2010 foreligger nu. Revisionen konkluderer: Vores gennemgang af forholdene omkring trommen har generelt efterladt det indtryk, at Trommens virksomhed drives med en kompetent ledelse ud fra de økonomiske midler og rammer i øvrigt, som kommunalbestyrelsen i Hørsholm kommune stiller til rådighed. Revisionen er bl.a. fremkommet med følgende anbefalinger: Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 6

7 o at kommunen tager Trommens praksis vedrørende anvendelse af gaver op til vurdering, idet gaveregulativet eksempelvis ikke tager højde for gaver/blomster i forbindelse med premierer på musicals o at spørgsmålet om musikchefens medlemskab i Rotary og VL, betalt af Trommen, drøftes. Βιλαγ - Gaveregulativ for Hørsholm Kommune Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU kan anbefale: musikchefens fortsatte medlemskab af Rotary og VL at gaveregulativet ændres således at Trommens ledelse indenfor egen ramme kan disponere anvendelse til gaver til personalet, herunder gaver/blomster i forbindelse med premierer Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 7

8 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/514 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen ισπονερινγ αφ µιδλερνε ι Κυλτυρ ογ φριτιδσπυλϕεν 2011 Ρεσυµε Fordeling og disponering af de frie puljemidler på sports- fritid og kulturområdet nødvendiggør en drøftelse og beslutning i udvalget, om hvilke aktiviteter man ønsker at støtte. En række af aktiviteterne, på især kulturområdet, er afhængig af støtten. Med budgetaftale er der puljemidler svarende kr. fordelt på kultur- og fritidspuljen med kr. og puljen for nyskabende aktiviteter på kr. Med af administrationen foreslået disponeringer, vil der være kr. tilbage i kultur- og fritidspuljen og kr. tilbage i pulje for nyskabende aktiviteter. Φορσλαγ Det foreslås at Sports- fritid og kulturudvalget på baggrund af indstilling fra administrationen, drøfter og beslutter hvilke ansøgninger / aktiviteter man ønsker at støtte i Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger og i lighed med tidligere år, at udvalget støtter (Se evt. bilag 1): 1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 10 udstillinger i Fuglsanghus støttes med kr. 2. Cirkus i Trommen, arrangeret af Hørsholm Bibliotek, støttes med kr. 3. Afholdelse af kulturelle arrangementer med erhvervslivet på biblioteket, støttes med kr. 4. Sankt Hans 2011 støttes med kr. 5. Hørsholm Musikforenings afholdelse af 5 årlige koncerter i Trommen støttes med kr. Administrationen forslår at udvalget flytter bevilling på kr. fra kultur- og fritidspuljen til puljen for nyskabende aktiviteter til støtte af tværkommunale kulturaftaler. Σαγσφρεµστιλλινγ Κυλτυρ ογ φριτιδσπυλϕεν, 2011 ( κρ.) Administrationen har opstillet allerede disponerede samt foreslået disponeringer af midler til støtte af aktiviteter i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 8

9 I forhold til aftaler og beslutninger som er tiltrådt i den tidligere valgperiode, er udvalget forpligtet til, i 2011, at støtte: Musical i Trommen støttes med kr. Hørsholm Scenen støttes med en underskudsgaranti på kr. Trommen og Centerforeningens kulturdage støttes med kr. Hørsholm Egns Museums historiske stenalderværksted ved Mortenstrupgård støttes med kr. Rungstedlundfonden støttes med kr. Jf. ovenstående er der via tidligere beslutninger disponeret: kr. i Administrationen foreslår på baggrund af indkomne ansøgninger og i lighed med tidligere år, at udvalget støtter (Se bilag 1): 1. Aktivitetskomiteens afholdelse af 10 udstillinger i Fuglsanghus støttes med kr. 2. Cirkus i Trommen, arrangeret af Hørsholm Bibliotek, støttes med kr. 3. Afholdelse af kulturelle arrangementer med erhvervslivet på biblioteket, støttes med kr. 4. Sankt Hans 2011 støttes med kr. 5. Hørsholm Musikforenings afholdelse af 5 årlige koncerter i Trommen støttes med kr. Administrationen foreslår at udvalget således disponerer kr. til støtte af ovenstående aktiviteter. På kulturområdet kendetegnes mange af aktiviteterne, der er støttet gennem puljemidlerne, for at være tilbagevendende traditionsrige arrangementer som foreninger og institutioner i Hørsholm gennem mange år har stået for. Sammenlagt disponerer ovenstående ( kr kr.) kr., og der er således ( kr kr.) kr. tilbage i kultur- og fritidspuljen. Fredensborg og Allerød Kommune har fremsendt mail til administrationen, om at de i 2011 ikke vil indgå i tre-kommunesamarbejde. Derfor udgår dette som ansøgning til kultur- og fritidspuljen. Πυλϕε φορ νψσκαβενδε ακτιϖιτετερ, 2011 ( κρ.) Kultur- og fritidspuljens budget blev med budgetaftale forøget med kr. Midlerne stammer fra besparelser på aktivitetstilskuddet til unge under 25 år. Forøgelsen skal primært bruges til nye og nyskabende aktiviteter. Tværkommunale kulturaftaler En kulturaftale er en aftale mellem Kulturministeriet og en række kommuner, der tilsammen danner en kulturregion. Kulturaftalen giver mulighed for at udvikle og igangsætte projekter i fællesskab, ligesom den giver mulighed for større lokal dispositionsfrihed over statslige kulturmidler. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 9

10 På møde den besluttede udvalget at støtte op en etårige samarbejdsaftale mellem interesserede kommuner i hovedstadsområdet. Formålet var at etablere en ramme for den endelige kulturaftale. Udgifterne til den etårige samarbejdsaftale finansieres gennem et tilskud på kr. pr. deltagende kommune. Beløbet dækker lønudgifter til projektkoordinator samt udgifter til administration, mødevirksomhed og workshops. Administrationen anbefaler at udvalget flytter bevilling på kr. fra kultur- og fritidspuljen til puljen for nyskabende aktiviteter, der resulterer i kr. til videre disponering af nyskabende og udviklende aktiviteter i κονοµι/περσοναλε Κυλτυρ ογ Φριτιδσπυλϕεν 2011 Allerede disponeret midler Foreslået disponeringer Pulje for nyskabende aktiviteter IALT kr kr kr kr kr. Πυλϕε φορ νψσκαβενδε ακτιϖιτετερ 2011 Tværkommunal kulturaftale IALT kr kr kr. Βιλαγ - Bilag 1: Administrationens forslag - Bilag 2: Aktivitetskomiteen for fuglsanghus. Ansøgning og tilskud fra KFP 2011.pdf - Bilag 3: Hørsholm Musikforening, ansøgning om 5 koncerter i TROMMEN.pdf - Bilag 4: Bibliotekets ansøgning til Kultur- og fritidspuljen 2011 Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 10

11 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 10/29706 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard Ρενοϖερινγ αφ ΗΡΤσ ηαλλερ ι 2010 Ρεσυµε Hørsholm Rungsted Tennisklub har i 2010 jf. aftale med Hørsholm Kommune foretaget en række renoveringsarbejder på deres haller. Φορσλαγ Administrationen foreslår Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at tage Hørsholm Rungsted Tennisklubs rapport om renoveringsudgifter i 2010 til efterretning Σαγσφρεµστιλλινγ Hørsholm Rungsted Tennisklub har i 2010 i dialog med Kultur og Fritid samt Ejendomsservice og Indkøb foretaget renoveringsarbejder primært i forbindelse med taget, som igennem længere tid har voldt problemer med utætheder, som har forårsaget råd og svamp i tagopbygningen. I forbindelse med et krav fra administrationen om en yderligere isolering af taget i Scanomat Hallen (Codan Hallen) blev det konstateret, at den bærende tagkonstruktion ikke opfyldte gældende statiske krav. Hørsholm Rungsted Tennisklub er efterfølgende indgået i dialog med SEB, som har overtaget forpligtelserne fra Codan Ejendomme, om økonomisk dækning af omkostninger til at få bragt de statiske forhold op til gældende standard. Udfaldet af dialogen mellem SEB og Hørsholm Rungsted Tennisklub primo Udfaldet vil få betydning for, hvordan renoveringspuljen for 2011 skal anvendes. Under udbedring af kloaksystemet fra omklædningen satte fundamentet sig, hvilket bevirkede et sprængt vandrør med stor materialeudvaskning til følge. En forstærkning af og en ny understøttelse af klubhusets fundament blev etableret. Planmæssigt blev klubhusets klimaskærm, såvel den skråtstillede væg som taget, total renoveret inkl. en forbedret isolering. Ligeledes blev selve Scanomathallens tag renoveret og renset for svamp. Der er tillige af sikkerhedsmæssige årsager blevet etableret et sikkerhedshegn i tagets perimeter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 11

12 Βιλαγ HRT Renoveringsrapport 2010.pdf Renoveringskonto HRT.pdf Νοτερ τιλ βιλαγ Rapport renoveringsudgifter 2010 (HRT) Kontoudtog fra ØS vedr. Hørsholm Kommunes andel af renoveringsomkostningerne i Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Rapporten taget til efterretning. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 12

13 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/17 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Ραµµεβεϖιλλινγ 2011 Ρεσυµε Seks aftenskoler har ansøgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Tilskuddet ydes iht. Folkeoplysningsloven til aflønning af lærere og ledere samt til afholdelse af debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer. Følgende godkendte aftenskoler har søgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune i 2011: AOF Nordsjælland DOF Hørsholm Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF Sammenlagt har de seks aftenskoler søgt for kr. Da det ansøgte beløb overstiger budgettet med kr. tager Kultur og Idræt udgangspunkt i afregnede beløb 2010 (ikke reviderede). Kultur og Idræt har udarbejdet to forskellige modeller til fordeling af rammen på kr. Φορσλαγ Kultur og Idræt foreslår, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget beslutter at fordele rammen for tilskud til voksenundervisning iht. Model 1 eller Model 2. Σαγσφρεµστιλλινγ I henhold til Folkeoplysningslovens 37 bestemmer SFKU, hvordan tilskuddet til den folkeoplysende voksenundervisning skal fordeles mellem kommunes godkendte aftenskoler. Det vil med andre ord sige, at SFKU fordeler den budgetterede ramme mellem ansøgerne. I 2011 har følgende aftenskoler søgt om tilskud med følgende beløb: AOF Nordsjælland DOF Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 13

14 MOF I alt Budgettet for 2011 er: Det giver en difference på: På grund af den store difference er det mest nærliggende at tage udgangspunkt i de afregnede (ikke reviderede) beløb. Derfor foreslår Kultur og Idræt modeller til fordeling af tilskud, der tager udgangspunkt i afregnede beløb Således vil kommunens tilskud til aftenskolerne kunne være medvirkende til at bibeholde aftenskolernes nuværende aktivitetsniveau. Med udgangspunkt i afregnede beløb ser fordelingen således ud: AOF Nordsjælland DOF Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF I alt Budgettet for 2011 er: Det giver en difference på: κονοµι/περσοναλε Kultur og Idræt har udarbejdet to forskellige modeller til fordeling af rammen. I Hørsholm Kommune er der præcedens for at tilgodese nytilkomne aftenskoler. Begge modeller tilgodeser den nye DOF Hørsholm Fritidsskole med en procentuel stigning på 29 ift. afregnet beløb. I Model 1 fordeles hele rammen ud fra procentuelle fald på 8,2 ift. afregnede beløb. Det tiloversblevne beløb tilgodeser DOF Hørsholm Fritidsskole og giver DOF Hørsholm Fritidsskole en stigning på 29 pct. ift. afregnet beløb. I model 2 fordeles rammen ud fra procentuelle fald på 10 pct. ift. afregnede beløb. DOF Hørsholm Fritidsskole tilgodeses med samme beløb som i model 1. Dette giver et overskud på kr. MODEL 1 Fordeling med 8,2 % fald ift. afregnet beløb 2010 I Model 1 regnes med det mindst mulige procentvise fald Det forholdsvist lille beløb, der er tilovers, bruges iht. til tidligere procedurer ift. nye aftenskoler til at tilgodese DOF Fritidsskole AOF Nordsjælland DOF Hørsholm Fritidsskole Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 14

15 FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF MODEL 2 Fordeling med 10 % fald ift. afregnet beløb 2010 I Model 2 beholder DOF sin stigning jf. model 1 Den resterende forskel mellem ansøgte og fordelte beløb giver et overskud, som SFKU kan fordele yderligere, såfremt aftenskolerne indsender begrundelse og dokumentation for tiltag, der giver forøget aktivitetsniveau. AOF Nordsjælland DOF Hørsholm Fritidsskole FOF Hørsholm Allerød Furesø Hørsholm Seniordanserforening LOF Øresund MOF Beløb til senere fordeling Med budgetaftalen blev rammebevillingen reduceret med kr. svarende til en procentuel reduktion på 24 %. I 2011 holdes niveauet, men jf. budgetaftalen reduceres budgettet yderligere med 12,5 % i 2013 og med 25 % i 2013 og årende frem. Κοµµυνικατιον Kultur og Idræt giver aftenskolerne besked om fordelingen af rammen for 2011 samt adviserer om de kommende års reduktioner i budgettet. Βιλαγ - AOF ansøgning underskrevet - DOF ansøgning med underskrift - Hørsholm Seniordanserforening underskrevet ansøgning - FOF Ansøgning underskrevet - Ansøgning LOF Underskrevet - MOF ansøgning med underskrift Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν SFKU valgte at fordele rammen for tilskud til voksenundervisning i henhold til model 1. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 15

16 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 10/23339 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Προϕεκτ Σκολεσπορτ Ρεσυµε Projekt Skolesport udbydes af et partnerskabet 7 timer om ugen bestående af Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og TrygFonden. De tre organisationer har dannet et partnerskab for at omsætte forslagene fra Breddeidrætsudvalgets betænkning, Forebyggelseskommissionens rapport og Regeringens Sundhedsplan til konkret handling. Skolesport er et projekt, som gør idrætsusikre børn motorisk aldersvarende, og som giver børn et tilbud om at prøve kræfter med en ny idræt evt. som en indgang til en foreningsidræt. Kultur og Idræt har fået en forhåndsgodkendelse på, at Hørsholm Kommune får en realiseringsstøtte svarende til kr. (se bilag 1), såfremt hhv. Sport-, Fritid, og Kulturudvalget (SFKU) og Sundhedsudvalget (SU) vælger at støtte op omkring projektet. Med Skolesport i Hørsholm viderefører Hørsholm Kommune den banebrydende motorikindsats fra Rend og Hop projektet på Usserød Skole (se bilag 2). Det er et krav for modtagelsen af realiseringsstøtten, at Hørsholm Kommune giver tilsagn om at støtte projektet i hele den 3-årige projektperiode. Der søges om tilskud til lærerlønninger svarende til 105 timer det første år samt 75 timer for det andet og tredje år. Det større antal timer det første år skyldes lærernes mødeaktivitet i forbindelse med planlægning og forberedende kurser. Med en sats på 243 kr. i timen søges der til dækning af lærerlønninger. Ansøgte beløb pr. år SFKU I alt søges over en 3-årig periode kr. fra SFKU. Der søges om et tilsvarende beløb i SU. Φορσλαγ Administrationen foreslår, at SFKU godkender projektet og dermed støtter med kr. i 2011, kr. i 2012 og kr. i I alt kr. Beløbet søges fra puljen for nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 16

17 Σαγσφρεµστιλλινγ Ηϖαδ ερ Σκολεσπορτ? Skolesport er et enkelt bevægelseskoncept med mangfoldige muligheder for at aktivere børn med tilbud om idræt og bevægelse efter skoletid. Skolesport kan skabe sammenhæng mellem forenings- og skoleliv og etablere et trygt og motiverende miljø for alle børn. Skolesport er et tilbud i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune om at dyrke idræt i trygge rammer lige efter skoletid på egen skole. Den præsenterede Kultur og Fritid Skolelederne for Skolesport i Hørsholm Kommune. Samtlige skoleledere kunne bakke op omkring projektet især fordi der har været en stor efterspørgsel på sundhedstiltag i forlængelse af skoletiden fra forældrene. Skoleleder, Per Høxbroe fra Hørsholm Skole meldte sig som formand for Styregruppen, som udover Per Høxbroe, består af Sundhedskoordinator Hanne Vig Flyger. Efter skoleledernes godkendelse og store tilkendegivelse af interesse for medvirken i projektet er projektbeskrivelsen blevet udarbejdet (se bilag 3). Derudover har projektgruppen udarbejdet skoleprofiler. Projektlederen har udarbejdet en kommuneprofil, overordnet budget, skolebudgetter (se kommuneprofil bilag 4) samt en overordnet milepælsplan for projektet. På baggrund af profilerne og budgetterne har Hørsholm Kommune fået en forhåndsgodkendelse på en realiseringsstøtte på kr. af Skolesport på landsplan. Foruden skoleledernes anbefaling har projektets styregruppe på baggrund af projektbeskrivelsen valgt at anbefale projektets initiering. Den politiske opbakning fra hhv. formanden for SFKU, Nadja Marie Hageskov og formanden for SU, Lars Iversen er udtrykt ved et møde om samarbejdsflader mellem SFKU og SU den Οπριδσ αφ ελεϖγρυππερ δερ ερ µ λγρυππε φορ προϕεκτετ: Indskolingen: Særligt fokus på indskolingen, således at alle børn får mulighed for at få en alderssvarende motorik fra start. I starten af skoleåret screener motorikkonsulenten 0.klasserne og tilbyder ekstra træning til elever med særlige behov. Tiltaget er en videreførsel af Rend og Hop Projektet. Det kan konkluderes, at alle børn efter 0. klasse på Usserød Skole er motorisk alderssvarende. Med inddragelse af denne erfaring fra Rend og Hop i Skolesport er det målet, at tendensen med motorisk alderssvarende børn slår igennem på alle skolerne i projektet. Mellemtrinnet: Følgende idrætter går på tur fra skole til skole (Basketball, Floorball, Kidsvolley og Street), og elever fra mellemtrinnet tilbydes at deltage. Sekundær målgruppe: Udskoling (junioridrætsledere). Πλανερ φορ υδδαννελσε ογ ανϖενδελσε αφ ϕυνιοριδρ τσλεδερε: Ann Piaster (Usserød Skole) og Mette Green (Rungsted Skole) sammensætter uddannelsesforløbet i samarbejde med Ungdomsskolen, således at uddannelsen starter op samtidig med skolesportsaktiviteterne. Det påtænkes, at 3-5 elever fra hver skole melder Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 17

18 sig til uddannelsen. Junioridrætslederne vil evt. også indgå i legepatruljen på skolen, såfremt disse er etablere. Derudover bakker SFO erne op omkring projektet, da SFO erne i forvejen bruger hallen nogle dage til leg og bevægelse. Der vil evt. kunne sættes flere aktiviteter i gang på de skoler, hvor en sfo-pædagog vil kunne varetage undervisningen, da de aflønnes i SFO en i forvejen. Σχεναριε Et scenarie på et skoleår med skolesport kunne fx være motorikundervisning af udvalgte børn fra indskolingen mandag kl og turnusidræt for mellemtrinnet tirsdag kl Således er der budgetteret med lønninger til to timer pr. skole pr. uge i 37 uger. Timerne besættes med både en idrætslærer / SFO-pædagog og en junioridrætsleder. Timeantallet pr. uge pr. skole kan udvides ift. antallet af SFO-ledede aktiviteter, da disse formodes at være aflønnet i forvejen. Τιλµελδινγ Grundet den store efterspørgsel på idrætsaktiviteter i forlængelse af skoletiden, vurderes det, at der skal besluttes en procedure for tilmelding. Det foreslås, at tovholderne på skolerne evt. i samarbejde med klasselærere og sundhedspljersker spotter idrætsusikre og foreningsuvante børn og tilbyder dem en plads i Skolesport, og at det derudover handler om først-til-mølle princippet. κονοµι/περσοναλε Οϖερορδνετ βυδγετ: Tilskudskilde SU /SFKU Skolesport I alt til 4 skoler i 3 år Samlet budget Udgifter: År 1 År 2 År 3 Bidrag til grejbank - Motorikpose Junioridrætslederløn Lønninger Materialer Events, kurser og arrangementer Frugt mm I alt I alt Heraf støtter SFKU med Heraf støtter SU med Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 18

19 Lærerlønssatsen er på 243 kr. i timen og svarer til en timelønnet lærerlønssats (Danmark Lærerforening). Lønnen er på niveau med den gennemsnitlige timeløn til lærere på Hørsholm Kommunes skoler. Som det fremgår ovenfor indgår junioridrætslederlønningerne i de midler Hørsholm Kommune får via realiseringsstøtten fra Skolesport på landsplan. Efter projektperioden vil udgifter til junioridrætslederlønninger kunne fordyre projektets idriftsættelse. Εστιµερεδε τιµερ: Ακτιϖιτετ Τιµερ ρ 1 Τιµερ ρ 2 Τιµερ ρ 3 Τιµερ ι αλτ Skolesport: Undervisning Kurser Forberedelse Projektledelse Κοµµυνικατιον Projektlederen har ansvaret for både intern og ekstern kommunikation af projektet. En kommunikationsplan indarbejdes i forhold til den overordnede milepælsplan for projektet. Se bilag 5. Βιλαγ - Bilag 1 - Forhåndsgodkendelse af realiseringsstøtte - Evaluering af Rend og hop Bilag 3 - projektbeskrivelse v.2 - Bilag 4: Kommuneprofil for Hørsholm - Bilag 5 - Overordnet MPP Βεσλυτνινγ Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ δεν Administrationens forslag godkendt. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 19

20 Σπορτ, Φριτιδ ογ Κυλτυρυδϖαλγετ Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/1786 Journalnr.: P20 Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Gitte Søby Φριγιϖελσε αφ ανλ γσµιδλερ τιλ Η ρσηολµ Ιδρ τσπαρκ Ρεσυµε Hørsholm Idrætspark er centrum for en række idrætsfaciliteter og er samlingssted for omkring 1 mio. besøgende på årsbasis. En meget stor del af kommunens borgere benytter således i høj grad Idrætsparkens faciliteter både som aktive idrætsudøvere og som tilskuere. Derudover er Idrætsparken hjemsted for en stor del af Kommunens foreninger, og ved kampe og stævner tiltrækker Idrætsparken desuden idrætsudøvere og tilskuere bosat uden for kommunegrænsen. Hørsholm Idrætspark består blandt andet af en skøjtehal (fra 1971), en svømmehal (fra 1979) og en boldhal Hørsholm Hallen (fra 1961). Hallerne fremstår i deres oprindelige form, og de har gennem årene gennemgået nødvendig vedligeholdelse, hvad angår bygningsskallen og de tekniske driftsanlæg. Størstedelen af de tekniske driftsanlæg er de oprindelige anlæg. Både de tekniske anlæg og hallernes klimaskærme trænger til gennemgribende fornyelse. De nødvendige og nye tiltag skal ske dels gennem anlægsmidlerne til Idrætsparken afsat i 2011 og 2012, dels gennem en gennemgribende energirenovering af Idrætsparken. Administrationen ved Center for Vej og Ejendomme og ved Center for Kultur og Fritid har i fællesskab udarbejdet forslag til henholdsvis Miljø- og Planlægningsudvalget om Energirenovering af Idrætsparken og til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget om Frigivelse af anlægsmidler i Hørsholm Idrætspark. Φορσλαγ Administrationen indstiller, at Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler hvorvidt de i 2011 afsatte anlægsmidler på kr. til Idrætsparken skal anvendes til forslag 1 eller forslag kr. søges frigivet som en rammebevilling til udførelse af omfattende renoverings- og ombygningsarbejder i Idrætsparkens haller jf. Masterplan for udbygning af Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. 2. Anlæg og etablering af et ca m2 stort fitnesscenter beliggende som en tilbygning i 1. sals højde på svømmehallens administrations- og cafeteriebygning. Såfremt dette forslag vælges søges der om frigivelse af kr. til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Tirsdag den Side 20

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Mødereferat. Hørsholm Idrætspark Onsdag d. 8. juni. Deltagere:

Mødereferat. Hørsholm Idrætspark Onsdag d. 8. juni. Deltagere: Center for Kultur og Fritid Bibliotekstorvet 1 2970 Hørsholm Tlf. 4849 5750 kof-post@horsholm.dk www.horsholm.dk Kontaktperson Søren Nabe-Nielsen Centerchef Direkte tlf. 48495760 Mødereferat Sted: Dato:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 29.03.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2011 på Sundhedsudvalgets område 3 Delegationsplan

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 30.08.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 3 Anders Borgen anmoder om at udtræde af Hørsholm

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Råderumsforslag Råderumsforslag, Drifts- og Anlægsønsker Budget 2015-2018 NR Pol. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 SFKU 1 60 Biblioteket Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr/udlånsmaskiner

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00

Folkeoplysningsudvalget den 5. december 2007. Folkeoplysningsudvalget. Referat. Onsdag den 5. december 2007. kl. 16.30-18.00 Sønderborg Kommune Folkeoplysningsudvalget Referat Onsdag den 5. december 2007 kl. 16.30-18.00 Lokale: Mødelokale i Kultur og Fritid, Rådhustorvet 5, 2. sal Kl. 18.00 inviteres til julefrokost på Brøggeriet,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark

1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 1. Projektskitse for udvikling og modernisering af feriekolonien Bøtø Strandpark 2. Institutionens/Afdelingens navn: Skole & Unge Adresse: Projektejer: Dorrit Christensen Projektleder: Erik Vestergaard

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere