THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 24 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 13. april 2004, kl. 14:00 Åben sag: 165. Årsberetning Bevillingsansøgning Åben sag: 166. Kommunens langsigtede målsætninger samt udmelding af driftsramme for 2005 Åben sag: 167. Afskrivning vedr. tidligere år Åben sag: 168. Revisionsberetning nr. 132 Åben sag: 169. Bankaftale - Udløber 1. juli 2004 Åben sag: 170. Aftalestyring. Åben sag: 171. Midtpunktet Thyholm - Åbningsarrangement Åben sag: 172. Midtpunktet Thyholm - Ansættelse af Centerleder Åben sag: 173. Ressourcetildeling - kvalitetsløft Thyholm Skole 2004/05 Åben sag: 174. Kvalitetsløft på børnepasningsområdet Åben sag: 175. Information og profilering af Thyholm Kommune med "Elektroniske A4 ark Åben sag: 176. Skatteinspektørs overflytning til Nordvestjysk Skattecenter I/S - bevillingsansøgning Åben sag: 177. Hvidbjerg Skole, 4. etape - indskoling/gårdhave. Åben sag: 178. Tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde 2004 Åben sag: 179. Ideoplæg - Boliger Jegindø havneområde Åben sag: 180. Gadebelysning Uglev-Odby-Oddesund Åben sag: 181. Reparation af spunsvægge - Oddesund havn Åben sag: 182. Toiletbygning m.v. i Udgravning på Jegindø Lukket sag: 183. Lukket sag

2 Side 2 af 24 Fraværende: John Christoffersen 165. Journalnr S08 Årsberetning Bevillingsansøgning (Åben sag) (bj) Året 2003 har været præget af følgende aktiviteter: Byfornyelsesprojekter, herunder opført i alt 4 Thyholm Huse i Søndbjerg og Lyngs Renovering af gadebelysning Detailprojektering og igangsætning af byggeriet Midtpunktet Thyholm Detailprojektering og igangsætning af renovering af Hvidbjerg Centralskole, etape 4 indskolingsafsnittet fra bh.kl. 2 kl. og skolefritidsordningen. Nedlægning af Lyngs Renseanlæg og etablering af kloakledning til Hvidbjerg Sanering af kloakker Ny struktur på skole- og børnepasningsområdet Den intensiverede indsats for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere og flygtninge Kompetenceudviklingsprojekt for mellemlederne Forberedt etableringen af Nordvestjysk Skattecenter I/S Forberedt samarbejdsaftale på turistområdet med Struer-Egnens Turistforening Etableret Nordvestjysk Erhvervsråd Resultatopgørelsen for regnskabet 2003 udviser følgende, set i forhold til det forventede korrigerede budget: Resultatet af ordinær driftsvirksomhed i 2003 viser et overskud på 4,2 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 0,5 mio. kr., således en forbedring på 4,7 mio. kr. Anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område udgør 3,0 mio. kr., og er 5,3 mio. kr. mindre end forventet. Det brugerfinansierede område udviser et underskud på 0,4 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 0,1 mio. kr. Det samlede økonomiske resultat viser et overskud på 1,2 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 8,2 mio. kr., altså 9,4 mio. kr. bedre end forventet. Efter fradrag af overførsel til 2004 af rammebevillingsoverskud på 1,5 mio. kr. og overførte bevillinger på 6,7 mio. kr. er regnskabsresultatet herefter 1,2 mio. kr. bedre end forventet. Der er optaget lån på i alt 1,3 mio. kr. til udgifter afholdt i Den lånoptagelse, der mangler i forhold til det korrigerede budget, er bevillingsmæssigt overført til optagelse i Ved udgangen af 2003 havde Thyholm Kommune indbyggere, hvilket er et fald på 124 personer i forhold til 2002 svarende til 3,3 %. Personaleforbruget i 2003 har været 261 kommunalt ansatte - omregnet til fuldtidsstillinger, hvor antal ansatte i 2002 udgjorde 271 fuldtidsstillinger, altså et fald på 10 personer svarende til 3,7 %.

3 Side 3 af 24 Nettodriftsudgifterne fordeler sig således på de enkelte hovedområder: Beløb er anført i kr. Driftsudgifter Korr. Regnskab Forskel Overført Afvigelse (ekskl. forsyning) Budget 2003 til 2004 Byudvikling, miljø, trafik og vejvæsen Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration Driftsudgifter i alt Mindreforbruget på nettodriftsudgifterne i forhold til det forventede udgør således i alt 4,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,8 %. Efter fradag af rammebevillingsoverskud og overførte bevillinger til forbrug i 2004 udgør mindreforbruget 1,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,6%. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed i 2003 udgør som tidligere nævnt et overskud på 4,2 mio. kr., hvorved Kommunalbestyrelsens langsigtede målsætning om, at der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter således til fulde er overholdt. Udvikling i driftsudgifterne har været følgende: År Driftsudg. I KL s kr. Stigning stigning Forskel Regnskab ,9% 2,9% -1,0% Regnskab ,5% 3,2% -0,7% Regnskab ,0% 3,5% 6,5% Regnskab 2002 *) ,9% 2,5% 3,4% Regnskab ,4% 3,6% -0,2% Budget ,4% 3,4% 3,0% Nettodriftsudgifterne er steget med 3,6 mio. kr. i forhold til 2002, svarende til 3,4 %. Den gennemsnitlige pris- og lønstigning har ifølge KL udgjort 3,6 % fra 2002 til 2003, og udviklingen er derfor udtryk for et fald på 0,2% svarende til 0,2 mio. kr. Til forskel for 2001 og 2002 er der således tale om en mindre stigning end gennemsnittet ifølge KL. *) Ved en vurdering af stigningstakten for 2002 skal der tages hensyn til refusionsomlægningen pr. 1. januar 2002 på grundtakstområdet. Overgangstilskuddene for 2002 udgør i alt 2,9 mio. kr. Såfremt dette beløb fratrækkes driftsudgifterne, udgør stigningen 2,9% i forhold til regnskab Med en KL`s stigning på 2,5% er forskellen så kun 0,4%. Budgetopfølgningerne pr. 1. april 2003 og 1. september 2003 er finansieret via

4 Side 4 af 24 omprioriteringer. Derudover er der givet tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr. dækkende rammebevillingsoverførsler fra 2002 på 1,1 mio. kr., overførte bevillinger fra 2002 på 0,1 mio. kr., renovering af Hvidbjerg Centralskole etape 4 indskoling på 1,5 mio. kr. samt nedlæggelse af modtageklasse på -0,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsens målsætning om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger i 2003 er stort set overholdt. Specifikation af resultatopgørelsen med tillægsbevillinger og afvigelser i forhold til korrigeret budget fremgår af bilag til årsberetningen. Likviditeten er forøget med 1,9 mio. kr., så de likvide aktiver ultimo 2003 udgør 11,1 mio. kr. Efter fradrag af overførte bevillinger til forbrug i 2004 og manglende lånoptagelse udgør de korrigerede likvide aktiver herefter 7,9 mio. kr. Når der er taget højde for mellemværende med forsyningsvirksomhederne, kirkekasserne og overskud på rammebevillinger udgør nettokassebeholdningen 8,9 mio. kr. ultimo De likvide aktiver holder sig således indenfor Kommunalbestyrelsens langsigtede målsætninger om kassebeholdningens størrelse. Regnskabsresultatet vurderes som værende særdeles tilfredsstillende dels under hensyn til mindreforbruget på 1,9 mio. kr. i nettodriftsudgifterne og dels under hensyn til, at det samlede økonomiske resultat for 2003 er 1,2 mio. kr. bedre end forventet, når der er sket fradrag af de beløb, der er overført til forbrug i Regnskabsresultatet for 2003 betyder en forøgelse af de likvide aktiver på 1,9 mio. kr., så de likvide aktiver ultimo 2003 udgør 11,1 mio. kr. og de korrigerede likvide aktiver udgør 7,9 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at årsberetningen med bilag godkendes samt at forøgelsen af de likvide aktiver på 1,9 mio. kr. overføres til finansiering af Midtpunktet Thyholm via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, som drøftet på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. marts Selve ansøgningen om anlægsbevillingen til Midtpunktet Thyholm vil senere som et selvstændigt punkt blive forelagt til politisk godkendelse. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Bilag: Årsberetning 2003 med bilag fremsendes. Forvaltningens forslag godkendt, dog således at den konstaterede fejl vedrørende moms rettes og indarbejdes i årsberetningen til forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

5 Side 5 af Journalnr P22 Kommunens langsigtede målsætninger samt udmelding af driftsramme for 2005 (Åben sag) (bj) Ifølge den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal økonomiudvalget forholde sig til kommunens langsigtede målsætninger og udmelde en ramme til fagudvalgene og økonomiudvalgets eget område for driftsbudgettet i Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2003 Thyholm Kommunens langsigtede målsætninger: Kommunalbestyrelsen vil sikre: at kommunens organisation tilpasses fremtidens krav, at kommunens ydelser kvalitets- og kvantitetsmæssigt tilrettes den nye organisation, at Thyholm Kommune skal være konkurrencedygtig, at der er sammenhæng i økonomien i overslagsårene, at langfristede anlægsinvesteringer lånefinansieres, hvor det er muligt, for at styrke likviditeten, at der er spillerum til at skabe udviklingsmuligheder på Thyholm, at der skabes nytænkende markedsføring af Thyholm Kommune som bosætningskommune. 2. Udmelding af driftsramme for 2005: Der er vedhæftet en fremskrevet økonomisk hovedoversigt for , der er fremskrevet på baggrund af overslagsårene i det vedtagne budget for KL s udmeldte pris- og lønfremskrivning er anvendt. Indtægtssiden i er svarende til beløbene i overslagsårene i det vedtagne budget for Der skal ses bort fra 2008, idet indtægtssiden i dette år ikke er fremskrevet. På baggrund af KL s tilrettede tilskudsmodel vil der til økonomiudvalgsmødet foreligge et seneste skøn på indtægtssiden for Den økonomiske hovedoversigt viser et underskud på resultatet af ordinær drift på 0,8 mio. kr. Der er et forbrug af de likvide aktiver på 1,5 mio. kr. og ultimo 2005 forventes de likvide aktiver at udgøre 6,9 mio. kr. efter finansiering af Midtpunktet Thyholm. Til dækning af kvalitetsløftet på skole- og børnepasningsområdet, udviklings- og tillægsbevillingspuljen er der afsat 1,3 mio. kr. i Beregningerne er under forudsætning af, at indtægtssiden holder og at budgettet for 2004 overholdes.

6 Side 6 af 24 Ad 1. Afledt af drøftelserne på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. marts 2004 foreslår chefgruppen følgende målsætning indarbejdet efter pind to: at der på det administrative plan på alle relevante områder indledes et udvidet samarbejde med Struer kommune, som forberedelse til den kommende strukturreform. Ad 2. Chefgruppen foreslår, at den udmeldte driftsramme er det fremskrevne budget for 2005 svarende til følgende: Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration I alt kr kr kr kr kr. Rammen for undervisning og kultur skal tilrettes for det bevilgede kvalitetsløft på skole- og børnepasningsområdet. Sagen afgøres af udvalget Bilag: ak konomisk hovedoversigt - U xls Chefgruppens forslag godkendt Afskrivning vedr. tidligere år (Åben sag) (aap) Der er opstået følgende difference vedr. lønregnskabet for tidligere år: Mellemregning vedr. a-skat for 1997 til ,00 kr. Mellemregning vedr. am-bidrag for 1997 til ,32 kr. Mellemregning vedr. a conto løn 2001 vedr. 5 personer ,03 kr Mellemregning vedr. feriepenge 2000 vedr. 12 personer ,86 kr Mellemregning vedr. feriepenge af merarbejde 2000 vedr. 5 personer ,48 kr. Mellemregning vedr. feriepenge 1998 vedr. 12 personer ,15 kr. Mellemregning vedr. inst. AM-bidrag 1999 vedr. 7 personer. 186,03 kr

7 Side 7 af 24 Mellemregning vedr. SP-bidrag 1998 og 1999 vedr. 5 personer.. Mellemregning vedr. supplerende pensionsbidrag 1998 vedr. 2 personer. 445,00 kr. 685,25 kr. I alt ,14 kr. Beløbet på kr ,14 kan afskrives på balancekonto. Forvaltningen foreslår, at beløbet på kr ,14 afskrives. Sagen afgøres af udvalget. Godkendt. Journalnr K01 Revisionsberetning nr. 132 (Åben sag) 168. (bhb) Kommunernes Revision har fremsendt Delberetning for regnskabsåret 2003, Revisionsbesøg i perioden fra november 2003 til januar Beretningen indeholder følgende områder under Erhverv- og miljøafdelingen: Integrationsområdet Beretningen indeholder følgende områder under Borgerafdelingen: Kontanthjælp og aktivering. Integrationsloven. Sygedagpenge. Pensioner. Den økonomiske opfølgning har ikke været udført løbende, men en efterfølgende kontrol har overbevist om at det ikke har medført fejludbetalinger eller lignende. Revisionen vurderer, at sagsbehandlingen fungerer hensigtsmæssigt og i henhold til lovgivningen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdelingen foreslår, at beretningen godkendes. Teknisk Udvalg indstiller afdelingens forslag til godkendelse. Kultur- og Socialudvalget indstiller afdelingens forslag til godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

8 Side 8 af 24 Bilag: _Beretning nr. 132.pdf udvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling. Bankaftale - Udløber 1. juli 2004 (Åben sag) (BHB) udvalget har på møde den 11. juni 2001 besluttet at indgå en 3 årig bankaftale med Thyholm Sparekasse i perioden 1. juli juni Kommunernes Revision lavede udbuddet i udvalget bedes forholde sig til Om bankaftalen skal forlænges frem til eller Om bankaftalen skal ud i udbud. Hvis bankaftalen skal i udbud bedes udvalget forholde sig til, om Kommunernes Revision skal stå for udbuddet efter samme procedure som i 2001 Udgiften til Kommunernes Revision i forbindelse med indgåelse af bankaftalen androg i 2001 kr ,13. Kommunernes Revision har den 5. april 2004 oplyst, at kommunen er frit stillet med hensyn til udbud contra forlængelse. Udgiften til Kommunernes Revision vil udgøre ca kr. Kommunaldirektøren foreslår, at den nuværende bankaftale forlænges frem til , idet et skift af pengeinstitut er forbundet med et stort administrativt arbejde. Sagen afgøres af udvalget. Godkendt. 170.

9 Side 9 af 24 Aftalestyring. (Åben sag) (BHB) På møde i udvalget den 2. februar 2004 blev det besluttet, at udskyde beslutningen om aftalestyring til der foreligger skitser til den overordnede ledelsesstruktur. udvalget indstillede endvidere, at Kommunaldirektøren tildeles en ramme på op til kr. til ekstern bistand til udarbejdelse af ovenstående. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 17. februar 2004 udvalgets indstilling. 10 stemte for og 1 stemte imod. På budgetseminar den 26. marts 2004 blev det foreslået, at aftalestyring indføres pr på ældre, skole og børnepasningsområderne efter Struers model. Med hensyn til øvrige områder blev det foreslået, at de udskydes til Det blev ligeledes drøftet, om der skal købes hjælp til implementering fra Struer Kommune. Kommunalbestyrelsen var positivt indstillet overfor forslaget, da det ikke omfatter ændringer i ledelsesstrukturen på rådhuset. Kommunaldirektøren foreslår, at aftalestyring indføres pr på ældre, skole- og børnepasningsområdet med hjælp fra Struer Kommune og efter Struer Kommunes kontrakt-model. Endelig afgørelse sker konkret forinden iværksættelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalget anbefaler kommunaldirektørens forslag Midtpunktet Thyholm - Åbningsarrangement (Åben sag) (bj) Byggeriet af Midtpunktet Thyholm forventes færdig med udgangen af august måned Der skal fastsættes en dato for åbningsarrangementet og fastlægges, hvem der skal stå for opgaven. Der vil blive udarbejdet et økonomisk budget for åbningsarrangementet, der vil blive forelagt til politisk godkendelse.

10 Side 10 af 24 Ifølge aftale med kultur- og socialudvalgsformanden forslås det, at åbningsarrangementet fastsættes til fredag og lørdag den og Styregruppen foreslår, at styregruppen er ansvarlig for åbningsarrangementet, hvorunder der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af Det Midlertidige Centerråd, Centerlederen, Else Marie Lauesen og Alice Brink. Kultur- og Socialudvalget har godkendt indstillingen. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling Midtpunktet Thyholm - Ansættelse af Centerleder (Åben sag) (bj) I forbindelse med Midtpunktet Thyholm skal der ansættes en centerleder til at varetage den daglige drift, herunder personaleledelse for alle centerets medarbejdere, økonomistyring samt udvikling og koordinering af de forskellige aktiviteter, der skal foregå i centeret. Midtpunktet Thyholm vil være ejet af Thyholm Kommune, men driften vil jævnfør en driftsaftale blive overdraget til Den Selvejende Institution Midtpunktet Thyholm, hvor der er etableret et Centerråd. Indtil centeret er juridisk afklaret vil ansættelsen være kommunal. Det Midlertidige Centerråd har udarbejdet et udkast til en stillingsannonce og personprofil for centerlederen, der fremgår af de elektroniske bilag. Midtpunktet Thyholm forventes at stå færdig 1. september 2004, hvorfor det er vigtigt, at centerlederen ansættes snarest muligt, så vedkommende kan deltage i planlægningen, etableringen og koordinering af alle centerets aktiviteter. Ansættelsesudvalget vil bestå af Det Midlertidige Centerråd og Merete Lyhne som medarbejderrepræsentant. Herudover er kultur- og socialchef Alice Brink tilknyttet som konsulent, som den der foretager selve interviewet. Det forventes, at udgiften i 2004 kan afholdes indenfor den afsatte drift til Midtpunktet Thyholm samt Thyholm Hallens økonomi. Thyholm Hallens likvidatorer har stillet halinspektørens løn til rådighed, fra 1. august 2004 og frem, til finansiering af centerlederstillingen. Det Midlertidige Centerråd og styregruppen foreslår, at stillingsannonce og personprofil for

11 Side 11 af 24 centerlederen godkendes samt at ansættelse af centerleder sker pr. 1. juni 2004 eller snarest muligt. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Bilag: ab Personprofil centerleder doc ab Stillingannonce centerleder doc udvalget anbefaler Det Midlertidige Centerråds og Styregruppens forslag til godkendelse. I personprofilen indføjes "Thyholm" i stedet for "kommunen" i tredie nederste markering. Journalnr Ressourcetildeling - kvalitetsløft Thyholm Skole 2004/05 (Åben sag) (AB) Der forligger opgørelse over ressourcetildelingen for skoleåret 2004/05 til godkendelse. Ressourcetildelingen tager sit udgangspunkt i følgende forhold: 1. Der er pr tilmeldt 429 elever til Thyholm skole med virkning fra I beregningen er der indlagt politisk vedtaget loft på 422 elever. 2. Godkendt timetildelingsmodel timer ekstra til de enkelte børnehaveklasseledere. 4. Ekstratildeling til undervisning af tosprogede elever ophørte Forøget ledelsestid med virkning fra Opnormering over en 3 årig periode i forbindelse med ændringer i folkeskoleloven , hvor der blev stillet krav om ekstra tildeling af undervisning i dansk, matematik, engelsk, idræt og samfundsfag på forskellige klassetrin. 7. Tildeling af ekstraordinær støtte til enkeltintegreret elev, der finansieres via tidligere betaling til amtskommunen, hvorfor den til enhver tid fastsatte grundtakst vil være øvre grænse for tildeling. Herefter fremkommer følgende tildeling: Samlet normering ved elevtal på ,025 lærerstilling Børnehaveklasse -1,487 Heldagsskolen 0,568 Finansieringsandel, servicejob - 0,080 Besparelse (ØK ) kr. - 0,960 Konsekvenser af folkeskoleforlig (opnormering) 0,367 Udvidelse af ledelsestiden 0,450 I alt antal lærerstillinger I alt antal børnehavehaveklasseledere 1.487

12 Side 12 af 24 Dertil kommer ekstraordinær tildeling af støttetimer svarende til grundtakstbeløbet for specielundervisning, jfr., hvilket udgør svarende til 13,225 timer eller 0,529 lærerstilling. Foranstaltningen er udgiftsneutral. Der er fra skolens side udtrykt ønske om yderligere: 1. yderligere tildeling af 0,698 lærerstilling i forbindelse med alle lærere har indvilget i kollektiv nedsættelse af årsnormen svarende til feriefridagene. 2. yderligere tildeling af 0,169 lærerstilling i forbindelse med frikøb af lærer til fagforeningsarbejde. Forslaget er udgiftsneutralt. 3. yderligere tildeling af 0,250 stilling, såfremt der kan flyttes nogle lærertimer over i SFO-regi. 4. yderligere tildeling til tosprogsundervisning. Afdelingens kommentarer til de fremsatte ønsker. 1. I forbindelse med budgetlægning er der fra KL s side taget højde for udgiften, idet løn er fremskrevet ekstraordinært med 0,2%. Det faktum at udgiften er indeholdt i budgettet samt der ikke i den ordinære timetildeling er tale om nedsat årsnorm, gør at afdelingen ikke kan anbefale forslaget, der i givet fald vil medføre dobbelt dækning af udgiften. 2. kan anbefales under forudsætning af at der fra løn- og personalekontorets side kan laves klar aftale med Danmark Lærerforening således der sikres udgiftsneutralitet. 3. det børn sikres, at der er plads i SFO ens normering pr til overførsel af timerne. Det kan endvidere oplyses, at timelønnen i givet fald er væsentlig højere end en pædagogløn. 4. kan ikke anbefales, idet ophør af ekstranormering til tosprogsundervisning er besluttet af en enig Kommunalbestyrelse på budgetseminar 25. august Desuden er det forventede antal af somaliske elever pr. august 2004 nede på seks. Kvalitetsløft: Der henvises til sagen behandling på kultur- og socialudvalgsmødet den 2. marts 2004, hvor følgende blev vedtaget. Der skal udarbejdes et forslag til trinvis implementering af indsatsområder over kommende 3 skoleår. Fokusområdet for skoleåret 2004/05 skal primært tage sigte imod det kommunalpolitiske ønske om en god og positiv integration af børn, forældre og personale i Thyholm skole. Tidligere kommunalpolitiske målsætninger og indsatsområder skal videreføres. Der skal til april mødet fremkomme økonomiske beregninger på indsatsområderne med alternativer. Der foreligger vedhæftet økonomiske beregninger på indsatsområderne med alternativer. Afdelingen foreslår at sagen videresendes til godkendelse i med anbefaling af: 1. Ressourcetildelingen godkendes indbefattende opnormering i forbindelse med folkeskoleforliget samt udvidelse af ledelsestiden. 2. Yderligere tildeling i forbindelse med frikøb af lærer til fagforeningsarbejde. 3. godkendelse af ekstratildeling ved overførsel af timer til SFO under forudsætning

13 Side 13 af 24 af der er plads i normeringen. 4. Der meddeles afslag vedrørende forslag om ændring i nettonormen. 5. Der meddeles afslag vedrørende yderligere tildeling til sprogundervisning. 6. At udvalget forholder sig til eventuel kvalitetsløft herunder beløbets størrelse med præcis angivelse af anvendelsesområder. Kultur- og Socialudvalget fremsender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af at indstillingen godkendes, dog således at skolen via lønbudgettet selv må finde en løsning på feriefridagsproblematikken - og det godkendte budget overholdes. Det indstilles deruodver at der gives følgende kvalitetsløft: skoleår 2004/05: - et eengangsbeløb på kr. til ekstra skole-hjem indsats år 1. - samt kr. til skole-hjem samarbejde, elevsamtaler, ressourcelærer til indskolingen samt hytteture. skoleår 2005/06: - yderligere tildeling kr. til holddannelser. skoleår 2006/07: - yderligere kr. til øgning af efter- og videreuddannelse samt p- og linjefag. det betyder, at der anbefales en tillægsbevilling på kr. i år 2004, som foreslås finansieret via kommunalbestyrelsens udviklingspulje og øvrige anbefalinger indregnes i overslagsårene. Efter Kultur- og socialudvalgsmødet er det blevet konstateret, at udgiften til udvidet ledelsestid skal indgå i den samlede ansøgning om tillægsbevilling med 5/12 af kr. svarende til kr. Derved fremkommer en samlet anbefaling af tillægsbevilling til at beløbe sig til kr., der anbefales finansieret via Kommunalbestyrelsens udviklingspulje. Samtidig tager anbefalingen udgangspunkt i skoleåret 2004/05, idet der for udgifterne i overslagsårene (efter skoleåret 2004/05) alene er tale om en hensigtserklæring, da budgettet for 2005 og fremover endnu er ukendte specielt indtægtsforholdene. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: TS Aftale mellem Thyholm kommune og Lrerkredsen1.doc TS Timetild jf..xls TS To-sprogsundervisning.doc TS ndring af Folkeskoleloven.doc TS oplg doc TS oplg til kvalitetslft, skoleomrdet..doc konomisk oversigt vedr. kvalitetslft.doc udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling.

14 Side 14 af Journalnr A21 Kvalitetsløft på børnepasningsområdet (Åben sag) (AB) Kultur- og socialudvalget behandlede på sit møde den 27. januar 2004 udviklingskonsulent Ole Harrits rapport om kvalitetsløft på skole- og børnepasnings-området og besluttede blandt andet følgende: At kvalitetsløftet på skoleområdet følger Ole Harrits anbefalinger, således at fokus rettes mod områderne indskolingen, forældre- hjemsamarbejde samt rummeligheden og at fokus på børnepasningsområdet rettes mod en positiv indarbejdelse af den nye struktur- herunder udarbejdelse af fælles værdigrundlag. Der foreligger høringssvar fra børnepasningsområdet ligesom der foreligger oplæg fra området vedrørende ønsker i forbindelse med eventuelt kvalitetsløft. Oplægget tager fortrinsvis udgangspunkt i følgende forhold, hvor der er ønsker om udvidelser i forhold til nuværende budget: Fysiske rammer herunder legeplads- og øvrige udendørsfaciliteter Normering herunder vikarpuljen Pedelordning. Borgerafdelingen foreslår, at udvalget forholder sig eventuelt kvalitetsløft med nøje angivelse af beløbsstørrelse samt præcisering af anvendelsesområder. Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at der til budgetseminar fremkommer oplæg med alternativer vedrørende udgifterne til nedsættelse af belastningsgraden, ændring af rammerne for benyttelse af halvdagspladser, nedsættelse af åbningstiden samt beregning, der viser de økonomiske konsekvenser, hvis en del af ledelsestimerne tages ud af normeringen. Dette område har fået lederne for børnepasningsområdets højeste prioritet. Herefter kan Kommunalbestyrelsen træffe den endelige beslutning vedrørende et evéntuelt kvalitetsløft på netop normeringsområdet, der tidligst kan træde i kraft med virkning fra 1. januar Samtidig indstilles, at der ydes et eengangsbeløb på kr. til genetablering og udvikling af legepladser i Evigglad og Thyholm Børnehave. Fordeles efter nærmere aftale mellem den overordnede leder og de to daglige institutionslededere. Det foreslås, at udgiften finansieres via kommunalbestyrelsens udviklingspulje. Det anbefales at der afsættes et beløb på kr. til etablering af personaletoilet og genetablering af dør i Evigglad, der ligeledes foreslås finansieret via udviklikngspuljen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag:

15 Side 15 af Hrringssvar, SU brn og unge, Oe Harrits rapport.doc hringssvar, dagplejen, Ole Harrits rapport.doc hringssvar, Evigglad, Ole Harrits rapport.doc Hringssvar, Thyholm brnehave, Ole Harrits rapport..doc JK forslag Kvalitetslft brnepasningen.doc Overslag fra PKM.pdf Tegning.pdf udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse. Information og profilering af Thyholm Kommune med "Elektroniske A4 ark" (Åben sag) 175. (hb) Elektroniske A4-ark fra firmaet PDFnet ApS kan bruges til at informere om og profilere Thyholm Kommune. Vi vil få bygget A4-ark med informationer om forskellige områder, med et område pr. ark. F.eks. A4-ark med skole, børnepasning mv. Eksempler på A4-ark kan ses i vedhæftede fil og information fra andre kommuner kan ses på De elektroniske A4-ark fremstilles som PDF-dokumenter i tre varianter - én til internetbrug, én til udprint og én til anvendelse ved bogtryk. Der er afgivet copyright på dokumenterne og A4-arket er elektronisk, derfor kan det skilles ad i sine oprindelige bestanddele og anvendes på mange måder. 1. A4-arket og de enkelte elementer ligger tilgængelige på PDF-nets hjemmeside og kan også downloades derfra. Derfor kan tekster og billeder anvendes frit af f.eks. fagpresse og alle andre - til såvel professionelle som private formål. A4-arkene kan læses og udskrives fra Adobe Acrobat Reader, som er et gratis program. 2. Elementerne i A4-arket kan desuden anvendes som grundlag for en traditionel hjemmeside, hvor tekster og billeder kan formes efter ønske. 3. Firmaet som laver A4-arkene sørge for, at der bliver etableret et billedarkiv med ca billeder fra Thyholm for de 4 årstider. Disse billeder vil vi kunne anvende som vi ønsker, da der ikke er copyright på billederne. Journalist Tommy Hansen fra PDF net ApS deltager i næste møde med erhvervsstyregruppen for at informere om produktet og få det lokale erhvervsliv med på ideen, således at Thyholm bliver profileret på samme vis ud fra den samme skabelon. Elektroniske A4-ark blev drøftet på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. marts 2004, hvor det blev aftalt, at sagen fremsendes til politisk behandling. Engangsudgift: ca kr., der kan leases og afholdes via driftsbudgettet til leasing. Årsabonnement/drift pr. år: kr. kan afholdes af driftsbudgettet til IT.

16 Side 16 af 24 Forvaltningen forslår, at de elektroniske A4-ark udarbejdes samt at udgiften finansieres som anført ovenfor. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: ELEKA4.jpg udvalget indstiller forvaltningens forslag til godkendelse. Journalnr Skatteinspektørs overflytning til Nordvestjysk Skattecenter I/S - bevillingsansøgning (Åben sag) 176. (AAP) Bevillingsansøgning Med etableringen den 1. januar 2004 af Nordvestjysk Skattecenter I/S skal der ske en formel og juridisk korrekt overflytning af tjenestemand. I medfør af 6 i skattecentrets vedtægter kan der efter bestyrelsens konkrete beslutning ansættes tjenestemænd med et ansættelsesområde bestående af Nordvestjysk Skattecenter I/S, ligesom allerede ansatte tjenestemænd i interessentkommunerne enten kan blive overført til ansættelse i centret i henhold til tjenestemandsregulativets bestemmelser eller blive udlånt til tjeneste i centret. Det er et vilkår, at skattecentret genforsikrer sine tjenestemænd. Ved bedømmelsen af konsekvenserne af de 2 alternativer har der været indhentet oplysninger og rådgivning fra Sampension (Kommunernes Pensionsforsikring), hvor kommunen har genforsikret sine tjenestemandsforpligtelser. Konklusionen er, at det samlet set på både kort og længere sigt må anses for tilrådeligt, at overføre de tjenestemandsansatte til ansættelse i centret, som både ansættelses- og pensionsmyndighed. Der er i vurderingen taget hensyn til at skabe klare ansættelsesmæssige forhold for medarbejderne og skattecentret og til at sikre en klar og retfærdig adskillelse mellem skattecentrets og kommunens økonomiske forpligtelser. Endelig er der taget hensyn til de væsentlige administrative ulemper der i en lang årrække vil være forbundet med at vælge en udlånsmodel, hvor der skal finde komplicerede økonomiske udligninger sted mellem kommunen og centret til dækning af den kommende pensionsbyrde. Kommunens indskud for Lars Holte Larsen vil udgøre ,22 kr. Beløbet kan ikke financiers i Thyholm kommunes bonuskonto hos Sampension, derfor søges tillægsbevilling

17 Side 17 af 24 som finansieres via kassen. Kommunaldirektøren foreslår, at Lars Holte Larsen med virkning fra den 1. januar 2004 eller snarest derefter, overføres til ansættelse med Nordvestjysk Skattecenter I/S som ansættelses- og pensionsmyndighed Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalget anbefaler kommunaldirektørens forslag. Journalnr Hvidbjerg Skole, 4. etape - indskoling/gårdhave. (Åben sag) (JOH) På budgetseminaret den , blev der fremsat forslag om en renovering af gårdhave/solgård mellem lærerværelse og bibliotek. Renovationsarbejdet omfatter bl.a. en omlægning af fliser og afløbssystem og ny belysning. Renoveringsarbejdet er tiltrængt, idet gammel flisebelægning og kloaksystem er i en sådan tilstand, at overfladevand ikke ledes væk fra bygningen. Gårdhaven vil efter en renovering være mere attraktiv til udeaktiviteter for bl.a. fritidsordningen. Udgiften til renoveringsarbejdet er beregnet til kr., såfremt arbejdet udføres sammen med etape 4, hvor der er lettere adgang til at få maskiner og materiel frem til gårdhaven. Derudover har det vist sig under arbejdet med etape 4, at der af konstruktionsmæssige årsager ikke er lykkedes at ændre loftbeklædningen fra ecofonplader til træbetonplader, hvilket har medført, at der ikke kan opnås en besparelse på ca kr. Denne besparelse var indregnet i projektet under opstart og udgiften vil vanskeligt kunne afholdes indenfor det afsatte til uforudsete udgifter. Der ansøges om en samlet tillægsbevilling på kr. til dækning af ovennævnte. Afdelingen foreslår: At der gennemføres en renovering på gårdhaven. At der gives en samlet tillægsbevilling på kr. At beløbet finansieres via kassebeholdning (del af overskud fra regnskab 2003) en anbefales godkendt af Kultur- og Socialudvalget, dog således at udgiften

18 Side 18 af 24 afholdes af kommunalbestyrelsens udviklingspulje. Sagen afgøres af udvalget. udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling dog således at finansiering skal ske via kassebeholdningen, idet det er tale om en fremrykning af en anlægsinvestering. Sagen afgøres af kommunalbestyrlsen. Journalnr Ø Tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde 2004 (Åben sag) (BHB) I henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. har følgende partier/kandidatlister, inden ansøgningsfristen den 1. marts 2004, søgt om tilskud Liste Afgivne stemmer ved kommunevalget 2001 Tilskud (kr. 5,25 pr. stemme) A Socialdemokratiet ,50 C Konservative ,50 T Thyholmgruppen ,25 V Venstre ,75 udvalget anmodes om stillingtagen til ansøgningerne om partistøtte. Sagen afgøres af udvalget. udvalget godkendte de i dagsordenen fremsatte beløb. 179.

19 Side 19 af 24 Journalnr P16 Ideoplæg - Boliger Jegindø havneområde (Åben sag) (JOH) På et møde den 11. marts 2004 fremlagde Ole Frandsen, Byg & Anlæg APS, Bønnerup og arkitekt Kent Jørgensen, De jyske Arkitekter, Hovedgård et ideoplæg/skitseprojekt omfattende 10 boliger på Jegindø havn - hver med et boligareal m 2. Boligerne er angivet placeret indenfor områdeafgrænsningen i lokalplan nr. 2.3 for et sejlerkursuscenter med tilhørende anlæg og overnatningsfaciliteter ved Jegindø havneområde. Boligerne tænkes opført som helårsboliger uden restriktioner med mulighed for etapevis opførelse. For at skaffe mulighed for en gennemførelse af projektet skal der udarbejdes en god og gedigen planlægning i overensstemmelse med arbejdsnotat af juni 2003 fra Miljøministeriet vedr. planlægning for byudvikling i kystkommunerne. Da der har været forslag fremme om, at omhandlende projekt skal indpasses i en overordnet planlægning for Jegindø havneområde, ønskes udvalgets stillingtagen til, hvad den planlægningsmæssige opgave går ud på. Er det en planlægning alene for omhandlende projekt, eller skal planlægningen ske sammen med gennemførelse af en helhedsplan for området ved Jegindø havn. For at kunne gennemføre en god og gedigen planlægning, som kan godkendes af de overordnede myndigheder, er det nødvendigt at tilknytte et konsulentfirma, der i samarbejde med bygherre og kommunen kan forestå planlægningen. Der er ikke i budgettet afsat midler til en byplankonsulent. Teknisk afdeling foreslår: At der gennemføres en planlægning alene omfattende de 10 boliger. At der gives en bevilling til betaling for konsulentarbejdet og, at det finansieres af kassebeholdningen (overskud regnskab 2003). Teknisk Udvalg indstiller forslaget til godkendelse. Sagen afgøres af udvalget. Bilag: Joh.reff.af mde med Byg & Anlg Bnnerup.doc udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling, dog således, at der skal forsøges etableret et samarbejde evt. med to konsulentfirmaer, hvor det ene firma udelukkende skal

20 Side 20 af 24 beslæftige sig med at få etableret nærværende projekt så hurtigt som muligt og det andet at etablere et bredere plangrundlag der skal danne baggrund for kommuneplanlægningen evt. via midler fra mål 2. Endvidere at finansieringen foregår via kommunalbestyrelsens udviklingspulje og borgmesteren bemyndiges til at afgøre beløbsstørrelser og valg af konsulentfirma. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Journalnr Ø Gadebelysning Uglev-Odby-Oddesund (Åben sag) (JOH) Under henvisning til udvalgets beslutning på møde den 2. december 2003 punkt 136 er der nu indhentet tilbud på renovering af gadelys omfanget fremgår af kortbilag på de enkelte byområder samt beskrivelse af 2. marts 2004 fra Thy-Mors Energi. Licitationsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med den godkendte plan for gadelys i Thyholm kommune dog er antallet af gadelys langs hovedvejen i Oddesund fastlagt i teknisk udvalg den 4. november Ligeledes er der ikke regnet med styretavler til natsænkning i Oddesund og Odby. Udgiften til en styretavle er på ca kr. En natsænkning de 2 steder vil ikke kunne finansiere etablering af styretavler. Udvalget kan således vælge mellem, at gadebelysningen i Oddesund og Odby ikke slukkes om natten eller, at der etableres styretavler til natsænkning. Licitationen er delt op i 2 entrepriser: 1. Kaldeanlæg og styring samt retablering af belægning m.v. 2. Levering og sætning af gadelamper m.v. Tilbud fra Thy Mors Energi: Kabellægning og styring m.v. Kr Levering og montering af gadelamper Kr Tilbud fra EL-Jacobsen: Levering og montering af gadelamper Kr ,50 Det samlede tilbud ved laveste pris kr Budgettet for indeværende år til retablering af gadebelysning er på kr er anvendt til betaling for renovering af gadelys i Lyngs, som gennemføres i år 2003/2004. Der er afsat kr på budgettet for overslagsårene 2005.

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. http://gamle-dagsordener.frederikshavn.dk/frederikshavn_byraad_761_23-05-2007_... Dato. 23. maj 2007. Page 1 of 37 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato Tid Sted 23. maj 2007 19:00 Det Musiske Hus, Frederikshavn (Lille Sal) NB. Fraværende Medlemmer Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud Erik

Læs mere