THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. april 2004 kl. 14:00. Referat for"

Transkript

1 Side 1 af 24 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 13. april 2004, kl. 14:00 Åben sag: 165. Årsberetning Bevillingsansøgning Åben sag: 166. Kommunens langsigtede målsætninger samt udmelding af driftsramme for 2005 Åben sag: 167. Afskrivning vedr. tidligere år Åben sag: 168. Revisionsberetning nr. 132 Åben sag: 169. Bankaftale - Udløber 1. juli 2004 Åben sag: 170. Aftalestyring. Åben sag: 171. Midtpunktet Thyholm - Åbningsarrangement Åben sag: 172. Midtpunktet Thyholm - Ansættelse af Centerleder Åben sag: 173. Ressourcetildeling - kvalitetsløft Thyholm Skole 2004/05 Åben sag: 174. Kvalitetsløft på børnepasningsområdet Åben sag: 175. Information og profilering af Thyholm Kommune med "Elektroniske A4 ark Åben sag: 176. Skatteinspektørs overflytning til Nordvestjysk Skattecenter I/S - bevillingsansøgning Åben sag: 177. Hvidbjerg Skole, 4. etape - indskoling/gårdhave. Åben sag: 178. Tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde 2004 Åben sag: 179. Ideoplæg - Boliger Jegindø havneområde Åben sag: 180. Gadebelysning Uglev-Odby-Oddesund Åben sag: 181. Reparation af spunsvægge - Oddesund havn Åben sag: 182. Toiletbygning m.v. i Udgravning på Jegindø Lukket sag: 183. Lukket sag

2 Side 2 af 24 Fraværende: John Christoffersen 165. Journalnr S08 Årsberetning Bevillingsansøgning (Åben sag) (bj) Året 2003 har været præget af følgende aktiviteter: Byfornyelsesprojekter, herunder opført i alt 4 Thyholm Huse i Søndbjerg og Lyngs Renovering af gadebelysning Detailprojektering og igangsætning af byggeriet Midtpunktet Thyholm Detailprojektering og igangsætning af renovering af Hvidbjerg Centralskole, etape 4 indskolingsafsnittet fra bh.kl. 2 kl. og skolefritidsordningen. Nedlægning af Lyngs Renseanlæg og etablering af kloakledning til Hvidbjerg Sanering af kloakker Ny struktur på skole- og børnepasningsområdet Den intensiverede indsats for kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere og flygtninge Kompetenceudviklingsprojekt for mellemlederne Forberedt etableringen af Nordvestjysk Skattecenter I/S Forberedt samarbejdsaftale på turistområdet med Struer-Egnens Turistforening Etableret Nordvestjysk Erhvervsråd Resultatopgørelsen for regnskabet 2003 udviser følgende, set i forhold til det forventede korrigerede budget: Resultatet af ordinær driftsvirksomhed i 2003 viser et overskud på 4,2 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 0,5 mio. kr., således en forbedring på 4,7 mio. kr. Anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område udgør 3,0 mio. kr., og er 5,3 mio. kr. mindre end forventet. Det brugerfinansierede område udviser et underskud på 0,4 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 0,1 mio. kr. Det samlede økonomiske resultat viser et overskud på 1,2 mio. kr., hvor der var forventet et underskud på 8,2 mio. kr., altså 9,4 mio. kr. bedre end forventet. Efter fradrag af overførsel til 2004 af rammebevillingsoverskud på 1,5 mio. kr. og overførte bevillinger på 6,7 mio. kr. er regnskabsresultatet herefter 1,2 mio. kr. bedre end forventet. Der er optaget lån på i alt 1,3 mio. kr. til udgifter afholdt i Den lånoptagelse, der mangler i forhold til det korrigerede budget, er bevillingsmæssigt overført til optagelse i Ved udgangen af 2003 havde Thyholm Kommune indbyggere, hvilket er et fald på 124 personer i forhold til 2002 svarende til 3,3 %. Personaleforbruget i 2003 har været 261 kommunalt ansatte - omregnet til fuldtidsstillinger, hvor antal ansatte i 2002 udgjorde 271 fuldtidsstillinger, altså et fald på 10 personer svarende til 3,7 %.

3 Side 3 af 24 Nettodriftsudgifterne fordeler sig således på de enkelte hovedområder: Beløb er anført i kr. Driftsudgifter Korr. Regnskab Forskel Overført Afvigelse (ekskl. forsyning) Budget 2003 til 2004 Byudvikling, miljø, trafik og vejvæsen Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration Driftsudgifter i alt Mindreforbruget på nettodriftsudgifterne i forhold til det forventede udgør således i alt 4,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,8 %. Efter fradag af rammebevillingsoverskud og overførte bevillinger til forbrug i 2004 udgør mindreforbruget 1,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,6%. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed i 2003 udgør som tidligere nævnt et overskud på 4,2 mio. kr., hvorved Kommunalbestyrelsens langsigtede målsætning om, at der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter således til fulde er overholdt. Udvikling i driftsudgifterne har været følgende: År Driftsudg. I KL s kr. Stigning stigning Forskel Regnskab ,9% 2,9% -1,0% Regnskab ,5% 3,2% -0,7% Regnskab ,0% 3,5% 6,5% Regnskab 2002 *) ,9% 2,5% 3,4% Regnskab ,4% 3,6% -0,2% Budget ,4% 3,4% 3,0% Nettodriftsudgifterne er steget med 3,6 mio. kr. i forhold til 2002, svarende til 3,4 %. Den gennemsnitlige pris- og lønstigning har ifølge KL udgjort 3,6 % fra 2002 til 2003, og udviklingen er derfor udtryk for et fald på 0,2% svarende til 0,2 mio. kr. Til forskel for 2001 og 2002 er der således tale om en mindre stigning end gennemsnittet ifølge KL. *) Ved en vurdering af stigningstakten for 2002 skal der tages hensyn til refusionsomlægningen pr. 1. januar 2002 på grundtakstområdet. Overgangstilskuddene for 2002 udgør i alt 2,9 mio. kr. Såfremt dette beløb fratrækkes driftsudgifterne, udgør stigningen 2,9% i forhold til regnskab Med en KL`s stigning på 2,5% er forskellen så kun 0,4%. Budgetopfølgningerne pr. 1. april 2003 og 1. september 2003 er finansieret via

4 Side 4 af 24 omprioriteringer. Derudover er der givet tillægsbevillinger på 2,6 mio. kr. dækkende rammebevillingsoverførsler fra 2002 på 1,1 mio. kr., overførte bevillinger fra 2002 på 0,1 mio. kr., renovering af Hvidbjerg Centralskole etape 4 indskoling på 1,5 mio. kr. samt nedlæggelse af modtageklasse på -0,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsens målsætning om ikke at give ufinansierede tillægsbevillinger i 2003 er stort set overholdt. Specifikation af resultatopgørelsen med tillægsbevillinger og afvigelser i forhold til korrigeret budget fremgår af bilag til årsberetningen. Likviditeten er forøget med 1,9 mio. kr., så de likvide aktiver ultimo 2003 udgør 11,1 mio. kr. Efter fradrag af overførte bevillinger til forbrug i 2004 og manglende lånoptagelse udgør de korrigerede likvide aktiver herefter 7,9 mio. kr. Når der er taget højde for mellemværende med forsyningsvirksomhederne, kirkekasserne og overskud på rammebevillinger udgør nettokassebeholdningen 8,9 mio. kr. ultimo De likvide aktiver holder sig således indenfor Kommunalbestyrelsens langsigtede målsætninger om kassebeholdningens størrelse. Regnskabsresultatet vurderes som værende særdeles tilfredsstillende dels under hensyn til mindreforbruget på 1,9 mio. kr. i nettodriftsudgifterne og dels under hensyn til, at det samlede økonomiske resultat for 2003 er 1,2 mio. kr. bedre end forventet, når der er sket fradrag af de beløb, der er overført til forbrug i Regnskabsresultatet for 2003 betyder en forøgelse af de likvide aktiver på 1,9 mio. kr., så de likvide aktiver ultimo 2003 udgør 11,1 mio. kr. og de korrigerede likvide aktiver udgør 7,9 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at årsberetningen med bilag godkendes samt at forøgelsen af de likvide aktiver på 1,9 mio. kr. overføres til finansiering af Midtpunktet Thyholm via en tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen, som drøftet på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. marts Selve ansøgningen om anlægsbevillingen til Midtpunktet Thyholm vil senere som et selvstændigt punkt blive forelagt til politisk godkendelse. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Bilag: Årsberetning 2003 med bilag fremsendes. Forvaltningens forslag godkendt, dog således at den konstaterede fejl vedrørende moms rettes og indarbejdes i årsberetningen til forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

5 Side 5 af Journalnr P22 Kommunens langsigtede målsætninger samt udmelding af driftsramme for 2005 (Åben sag) (bj) Ifølge den godkendte tidsplan for budgetlægningen skal økonomiudvalget forholde sig til kommunens langsigtede målsætninger og udmelde en ramme til fagudvalgene og økonomiudvalgets eget område for driftsbudgettet i Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. august 2003 Thyholm Kommunens langsigtede målsætninger: Kommunalbestyrelsen vil sikre: at kommunens organisation tilpasses fremtidens krav, at kommunens ydelser kvalitets- og kvantitetsmæssigt tilrettes den nye organisation, at Thyholm Kommune skal være konkurrencedygtig, at der er sammenhæng i økonomien i overslagsårene, at langfristede anlægsinvesteringer lånefinansieres, hvor det er muligt, for at styrke likviditeten, at der er spillerum til at skabe udviklingsmuligheder på Thyholm, at der skabes nytænkende markedsføring af Thyholm Kommune som bosætningskommune. 2. Udmelding af driftsramme for 2005: Der er vedhæftet en fremskrevet økonomisk hovedoversigt for , der er fremskrevet på baggrund af overslagsårene i det vedtagne budget for KL s udmeldte pris- og lønfremskrivning er anvendt. Indtægtssiden i er svarende til beløbene i overslagsårene i det vedtagne budget for Der skal ses bort fra 2008, idet indtægtssiden i dette år ikke er fremskrevet. På baggrund af KL s tilrettede tilskudsmodel vil der til økonomiudvalgsmødet foreligge et seneste skøn på indtægtssiden for Den økonomiske hovedoversigt viser et underskud på resultatet af ordinær drift på 0,8 mio. kr. Der er et forbrug af de likvide aktiver på 1,5 mio. kr. og ultimo 2005 forventes de likvide aktiver at udgøre 6,9 mio. kr. efter finansiering af Midtpunktet Thyholm. Til dækning af kvalitetsløftet på skole- og børnepasningsområdet, udviklings- og tillægsbevillingspuljen er der afsat 1,3 mio. kr. i Beregningerne er under forudsætning af, at indtægtssiden holder og at budgettet for 2004 overholdes.

6 Side 6 af 24 Ad 1. Afledt af drøftelserne på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. marts 2004 foreslår chefgruppen følgende målsætning indarbejdet efter pind to: at der på det administrative plan på alle relevante områder indledes et udvidet samarbejde med Struer kommune, som forberedelse til den kommende strukturreform. Ad 2. Chefgruppen foreslår, at den udmeldte driftsramme er det fremskrevne budget for 2005 svarende til følgende: Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Social- og sundhedsvæsen Administration I alt kr kr kr kr kr. Rammen for undervisning og kultur skal tilrettes for det bevilgede kvalitetsløft på skole- og børnepasningsområdet. Sagen afgøres af udvalget Bilag: ak konomisk hovedoversigt - U xls Chefgruppens forslag godkendt Afskrivning vedr. tidligere år (Åben sag) (aap) Der er opstået følgende difference vedr. lønregnskabet for tidligere år: Mellemregning vedr. a-skat for 1997 til ,00 kr. Mellemregning vedr. am-bidrag for 1997 til ,32 kr. Mellemregning vedr. a conto løn 2001 vedr. 5 personer ,03 kr Mellemregning vedr. feriepenge 2000 vedr. 12 personer ,86 kr Mellemregning vedr. feriepenge af merarbejde 2000 vedr. 5 personer ,48 kr. Mellemregning vedr. feriepenge 1998 vedr. 12 personer ,15 kr. Mellemregning vedr. inst. AM-bidrag 1999 vedr. 7 personer. 186,03 kr

7 Side 7 af 24 Mellemregning vedr. SP-bidrag 1998 og 1999 vedr. 5 personer.. Mellemregning vedr. supplerende pensionsbidrag 1998 vedr. 2 personer. 445,00 kr. 685,25 kr. I alt ,14 kr. Beløbet på kr ,14 kan afskrives på balancekonto. Forvaltningen foreslår, at beløbet på kr ,14 afskrives. Sagen afgøres af udvalget. Godkendt. Journalnr K01 Revisionsberetning nr. 132 (Åben sag) 168. (bhb) Kommunernes Revision har fremsendt Delberetning for regnskabsåret 2003, Revisionsbesøg i perioden fra november 2003 til januar Beretningen indeholder følgende områder under Erhverv- og miljøafdelingen: Integrationsområdet Beretningen indeholder følgende områder under Borgerafdelingen: Kontanthjælp og aktivering. Integrationsloven. Sygedagpenge. Pensioner. Den økonomiske opfølgning har ikke været udført løbende, men en efterfølgende kontrol har overbevist om at det ikke har medført fejludbetalinger eller lignende. Revisionen vurderer, at sagsbehandlingen fungerer hensigtsmæssigt og i henhold til lovgivningen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Afdelingen foreslår, at beretningen godkendes. Teknisk Udvalg indstiller afdelingens forslag til godkendelse. Kultur- og Socialudvalget indstiller afdelingens forslag til godkendelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen.

8 Side 8 af 24 Bilag: _Beretning nr. 132.pdf udvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling. Bankaftale - Udløber 1. juli 2004 (Åben sag) (BHB) udvalget har på møde den 11. juni 2001 besluttet at indgå en 3 årig bankaftale med Thyholm Sparekasse i perioden 1. juli juni Kommunernes Revision lavede udbuddet i udvalget bedes forholde sig til Om bankaftalen skal forlænges frem til eller Om bankaftalen skal ud i udbud. Hvis bankaftalen skal i udbud bedes udvalget forholde sig til, om Kommunernes Revision skal stå for udbuddet efter samme procedure som i 2001 Udgiften til Kommunernes Revision i forbindelse med indgåelse af bankaftalen androg i 2001 kr ,13. Kommunernes Revision har den 5. april 2004 oplyst, at kommunen er frit stillet med hensyn til udbud contra forlængelse. Udgiften til Kommunernes Revision vil udgøre ca kr. Kommunaldirektøren foreslår, at den nuværende bankaftale forlænges frem til , idet et skift af pengeinstitut er forbundet med et stort administrativt arbejde. Sagen afgøres af udvalget. Godkendt. 170.

9 Side 9 af 24 Aftalestyring. (Åben sag) (BHB) På møde i udvalget den 2. februar 2004 blev det besluttet, at udskyde beslutningen om aftalestyring til der foreligger skitser til den overordnede ledelsesstruktur. udvalget indstillede endvidere, at Kommunaldirektøren tildeles en ramme på op til kr. til ekstern bistand til udarbejdelse af ovenstående. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 17. februar 2004 udvalgets indstilling. 10 stemte for og 1 stemte imod. På budgetseminar den 26. marts 2004 blev det foreslået, at aftalestyring indføres pr på ældre, skole og børnepasningsområderne efter Struers model. Med hensyn til øvrige områder blev det foreslået, at de udskydes til Det blev ligeledes drøftet, om der skal købes hjælp til implementering fra Struer Kommune. Kommunalbestyrelsen var positivt indstillet overfor forslaget, da det ikke omfatter ændringer i ledelsesstrukturen på rådhuset. Kommunaldirektøren foreslår, at aftalestyring indføres pr på ældre, skole- og børnepasningsområdet med hjælp fra Struer Kommune og efter Struer Kommunes kontrakt-model. Endelig afgørelse sker konkret forinden iværksættelse. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalget anbefaler kommunaldirektørens forslag Midtpunktet Thyholm - Åbningsarrangement (Åben sag) (bj) Byggeriet af Midtpunktet Thyholm forventes færdig med udgangen af august måned Der skal fastsættes en dato for åbningsarrangementet og fastlægges, hvem der skal stå for opgaven. Der vil blive udarbejdet et økonomisk budget for åbningsarrangementet, der vil blive forelagt til politisk godkendelse.

10 Side 10 af 24 Ifølge aftale med kultur- og socialudvalgsformanden forslås det, at åbningsarrangementet fastsættes til fredag og lørdag den og Styregruppen foreslår, at styregruppen er ansvarlig for åbningsarrangementet, hvorunder der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af Det Midlertidige Centerråd, Centerlederen, Else Marie Lauesen og Alice Brink. Kultur- og Socialudvalget har godkendt indstillingen. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling Midtpunktet Thyholm - Ansættelse af Centerleder (Åben sag) (bj) I forbindelse med Midtpunktet Thyholm skal der ansættes en centerleder til at varetage den daglige drift, herunder personaleledelse for alle centerets medarbejdere, økonomistyring samt udvikling og koordinering af de forskellige aktiviteter, der skal foregå i centeret. Midtpunktet Thyholm vil være ejet af Thyholm Kommune, men driften vil jævnfør en driftsaftale blive overdraget til Den Selvejende Institution Midtpunktet Thyholm, hvor der er etableret et Centerråd. Indtil centeret er juridisk afklaret vil ansættelsen være kommunal. Det Midlertidige Centerråd har udarbejdet et udkast til en stillingsannonce og personprofil for centerlederen, der fremgår af de elektroniske bilag. Midtpunktet Thyholm forventes at stå færdig 1. september 2004, hvorfor det er vigtigt, at centerlederen ansættes snarest muligt, så vedkommende kan deltage i planlægningen, etableringen og koordinering af alle centerets aktiviteter. Ansættelsesudvalget vil bestå af Det Midlertidige Centerråd og Merete Lyhne som medarbejderrepræsentant. Herudover er kultur- og socialchef Alice Brink tilknyttet som konsulent, som den der foretager selve interviewet. Det forventes, at udgiften i 2004 kan afholdes indenfor den afsatte drift til Midtpunktet Thyholm samt Thyholm Hallens økonomi. Thyholm Hallens likvidatorer har stillet halinspektørens løn til rådighed, fra 1. august 2004 og frem, til finansiering af centerlederstillingen. Det Midlertidige Centerråd og styregruppen foreslår, at stillingsannonce og personprofil for

11 Side 11 af 24 centerlederen godkendes samt at ansættelse af centerleder sker pr. 1. juni 2004 eller snarest muligt. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Bilag: ab Personprofil centerleder doc ab Stillingannonce centerleder doc udvalget anbefaler Det Midlertidige Centerråds og Styregruppens forslag til godkendelse. I personprofilen indføjes "Thyholm" i stedet for "kommunen" i tredie nederste markering. Journalnr Ressourcetildeling - kvalitetsløft Thyholm Skole 2004/05 (Åben sag) (AB) Der forligger opgørelse over ressourcetildelingen for skoleåret 2004/05 til godkendelse. Ressourcetildelingen tager sit udgangspunkt i følgende forhold: 1. Der er pr tilmeldt 429 elever til Thyholm skole med virkning fra I beregningen er der indlagt politisk vedtaget loft på 422 elever. 2. Godkendt timetildelingsmodel timer ekstra til de enkelte børnehaveklasseledere. 4. Ekstratildeling til undervisning af tosprogede elever ophørte Forøget ledelsestid med virkning fra Opnormering over en 3 årig periode i forbindelse med ændringer i folkeskoleloven , hvor der blev stillet krav om ekstra tildeling af undervisning i dansk, matematik, engelsk, idræt og samfundsfag på forskellige klassetrin. 7. Tildeling af ekstraordinær støtte til enkeltintegreret elev, der finansieres via tidligere betaling til amtskommunen, hvorfor den til enhver tid fastsatte grundtakst vil være øvre grænse for tildeling. Herefter fremkommer følgende tildeling: Samlet normering ved elevtal på ,025 lærerstilling Børnehaveklasse -1,487 Heldagsskolen 0,568 Finansieringsandel, servicejob - 0,080 Besparelse (ØK ) kr. - 0,960 Konsekvenser af folkeskoleforlig (opnormering) 0,367 Udvidelse af ledelsestiden 0,450 I alt antal lærerstillinger I alt antal børnehavehaveklasseledere 1.487

12 Side 12 af 24 Dertil kommer ekstraordinær tildeling af støttetimer svarende til grundtakstbeløbet for specielundervisning, jfr., hvilket udgør svarende til 13,225 timer eller 0,529 lærerstilling. Foranstaltningen er udgiftsneutral. Der er fra skolens side udtrykt ønske om yderligere: 1. yderligere tildeling af 0,698 lærerstilling i forbindelse med alle lærere har indvilget i kollektiv nedsættelse af årsnormen svarende til feriefridagene. 2. yderligere tildeling af 0,169 lærerstilling i forbindelse med frikøb af lærer til fagforeningsarbejde. Forslaget er udgiftsneutralt. 3. yderligere tildeling af 0,250 stilling, såfremt der kan flyttes nogle lærertimer over i SFO-regi. 4. yderligere tildeling til tosprogsundervisning. Afdelingens kommentarer til de fremsatte ønsker. 1. I forbindelse med budgetlægning er der fra KL s side taget højde for udgiften, idet løn er fremskrevet ekstraordinært med 0,2%. Det faktum at udgiften er indeholdt i budgettet samt der ikke i den ordinære timetildeling er tale om nedsat årsnorm, gør at afdelingen ikke kan anbefale forslaget, der i givet fald vil medføre dobbelt dækning af udgiften. 2. kan anbefales under forudsætning af at der fra løn- og personalekontorets side kan laves klar aftale med Danmark Lærerforening således der sikres udgiftsneutralitet. 3. det børn sikres, at der er plads i SFO ens normering pr til overførsel af timerne. Det kan endvidere oplyses, at timelønnen i givet fald er væsentlig højere end en pædagogløn. 4. kan ikke anbefales, idet ophør af ekstranormering til tosprogsundervisning er besluttet af en enig Kommunalbestyrelse på budgetseminar 25. august Desuden er det forventede antal af somaliske elever pr. august 2004 nede på seks. Kvalitetsløft: Der henvises til sagen behandling på kultur- og socialudvalgsmødet den 2. marts 2004, hvor følgende blev vedtaget. Der skal udarbejdes et forslag til trinvis implementering af indsatsområder over kommende 3 skoleår. Fokusområdet for skoleåret 2004/05 skal primært tage sigte imod det kommunalpolitiske ønske om en god og positiv integration af børn, forældre og personale i Thyholm skole. Tidligere kommunalpolitiske målsætninger og indsatsområder skal videreføres. Der skal til april mødet fremkomme økonomiske beregninger på indsatsområderne med alternativer. Der foreligger vedhæftet økonomiske beregninger på indsatsområderne med alternativer. Afdelingen foreslår at sagen videresendes til godkendelse i med anbefaling af: 1. Ressourcetildelingen godkendes indbefattende opnormering i forbindelse med folkeskoleforliget samt udvidelse af ledelsestiden. 2. Yderligere tildeling i forbindelse med frikøb af lærer til fagforeningsarbejde. 3. godkendelse af ekstratildeling ved overførsel af timer til SFO under forudsætning

13 Side 13 af 24 af der er plads i normeringen. 4. Der meddeles afslag vedrørende forslag om ændring i nettonormen. 5. Der meddeles afslag vedrørende yderligere tildeling til sprogundervisning. 6. At udvalget forholder sig til eventuel kvalitetsløft herunder beløbets størrelse med præcis angivelse af anvendelsesområder. Kultur- og Socialudvalget fremsender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af at indstillingen godkendes, dog således at skolen via lønbudgettet selv må finde en løsning på feriefridagsproblematikken - og det godkendte budget overholdes. Det indstilles deruodver at der gives følgende kvalitetsløft: skoleår 2004/05: - et eengangsbeløb på kr. til ekstra skole-hjem indsats år 1. - samt kr. til skole-hjem samarbejde, elevsamtaler, ressourcelærer til indskolingen samt hytteture. skoleår 2005/06: - yderligere tildeling kr. til holddannelser. skoleår 2006/07: - yderligere kr. til øgning af efter- og videreuddannelse samt p- og linjefag. det betyder, at der anbefales en tillægsbevilling på kr. i år 2004, som foreslås finansieret via kommunalbestyrelsens udviklingspulje og øvrige anbefalinger indregnes i overslagsårene. Efter Kultur- og socialudvalgsmødet er det blevet konstateret, at udgiften til udvidet ledelsestid skal indgå i den samlede ansøgning om tillægsbevilling med 5/12 af kr. svarende til kr. Derved fremkommer en samlet anbefaling af tillægsbevilling til at beløbe sig til kr., der anbefales finansieret via Kommunalbestyrelsens udviklingspulje. Samtidig tager anbefalingen udgangspunkt i skoleåret 2004/05, idet der for udgifterne i overslagsårene (efter skoleåret 2004/05) alene er tale om en hensigtserklæring, da budgettet for 2005 og fremover endnu er ukendte specielt indtægtsforholdene. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: TS Aftale mellem Thyholm kommune og Lrerkredsen1.doc TS Timetild jf..xls TS To-sprogsundervisning.doc TS ndring af Folkeskoleloven.doc TS oplg doc TS oplg til kvalitetslft, skoleomrdet..doc konomisk oversigt vedr. kvalitetslft.doc udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling.

14 Side 14 af Journalnr A21 Kvalitetsløft på børnepasningsområdet (Åben sag) (AB) Kultur- og socialudvalget behandlede på sit møde den 27. januar 2004 udviklingskonsulent Ole Harrits rapport om kvalitetsløft på skole- og børnepasnings-området og besluttede blandt andet følgende: At kvalitetsløftet på skoleområdet følger Ole Harrits anbefalinger, således at fokus rettes mod områderne indskolingen, forældre- hjemsamarbejde samt rummeligheden og at fokus på børnepasningsområdet rettes mod en positiv indarbejdelse af den nye struktur- herunder udarbejdelse af fælles værdigrundlag. Der foreligger høringssvar fra børnepasningsområdet ligesom der foreligger oplæg fra området vedrørende ønsker i forbindelse med eventuelt kvalitetsløft. Oplægget tager fortrinsvis udgangspunkt i følgende forhold, hvor der er ønsker om udvidelser i forhold til nuværende budget: Fysiske rammer herunder legeplads- og øvrige udendørsfaciliteter Normering herunder vikarpuljen Pedelordning. Borgerafdelingen foreslår, at udvalget forholder sig eventuelt kvalitetsløft med nøje angivelse af beløbsstørrelse samt præcisering af anvendelsesområder. Kultur- og Socialudvalget anbefaler, at der til budgetseminar fremkommer oplæg med alternativer vedrørende udgifterne til nedsættelse af belastningsgraden, ændring af rammerne for benyttelse af halvdagspladser, nedsættelse af åbningstiden samt beregning, der viser de økonomiske konsekvenser, hvis en del af ledelsestimerne tages ud af normeringen. Dette område har fået lederne for børnepasningsområdets højeste prioritet. Herefter kan Kommunalbestyrelsen træffe den endelige beslutning vedrørende et evéntuelt kvalitetsløft på netop normeringsområdet, der tidligst kan træde i kraft med virkning fra 1. januar Samtidig indstilles, at der ydes et eengangsbeløb på kr. til genetablering og udvikling af legepladser i Evigglad og Thyholm Børnehave. Fordeles efter nærmere aftale mellem den overordnede leder og de to daglige institutionslededere. Det foreslås, at udgiften finansieres via kommunalbestyrelsens udviklingspulje. Det anbefales at der afsættes et beløb på kr. til etablering af personaletoilet og genetablering af dør i Evigglad, der ligeledes foreslås finansieret via udviklikngspuljen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag:

15 Side 15 af Hrringssvar, SU brn og unge, Oe Harrits rapport.doc hringssvar, dagplejen, Ole Harrits rapport.doc hringssvar, Evigglad, Ole Harrits rapport.doc Hringssvar, Thyholm brnehave, Ole Harrits rapport..doc JK forslag Kvalitetslft brnepasningen.doc Overslag fra PKM.pdf Tegning.pdf udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling til godkendelse. Information og profilering af Thyholm Kommune med "Elektroniske A4 ark" (Åben sag) 175. (hb) Elektroniske A4-ark fra firmaet PDFnet ApS kan bruges til at informere om og profilere Thyholm Kommune. Vi vil få bygget A4-ark med informationer om forskellige områder, med et område pr. ark. F.eks. A4-ark med skole, børnepasning mv. Eksempler på A4-ark kan ses i vedhæftede fil og information fra andre kommuner kan ses på De elektroniske A4-ark fremstilles som PDF-dokumenter i tre varianter - én til internetbrug, én til udprint og én til anvendelse ved bogtryk. Der er afgivet copyright på dokumenterne og A4-arket er elektronisk, derfor kan det skilles ad i sine oprindelige bestanddele og anvendes på mange måder. 1. A4-arket og de enkelte elementer ligger tilgængelige på PDF-nets hjemmeside og kan også downloades derfra. Derfor kan tekster og billeder anvendes frit af f.eks. fagpresse og alle andre - til såvel professionelle som private formål. A4-arkene kan læses og udskrives fra Adobe Acrobat Reader, som er et gratis program. 2. Elementerne i A4-arket kan desuden anvendes som grundlag for en traditionel hjemmeside, hvor tekster og billeder kan formes efter ønske. 3. Firmaet som laver A4-arkene sørge for, at der bliver etableret et billedarkiv med ca billeder fra Thyholm for de 4 årstider. Disse billeder vil vi kunne anvende som vi ønsker, da der ikke er copyright på billederne. Journalist Tommy Hansen fra PDF net ApS deltager i næste møde med erhvervsstyregruppen for at informere om produktet og få det lokale erhvervsliv med på ideen, således at Thyholm bliver profileret på samme vis ud fra den samme skabelon. Elektroniske A4-ark blev drøftet på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 26. marts 2004, hvor det blev aftalt, at sagen fremsendes til politisk behandling. Engangsudgift: ca kr., der kan leases og afholdes via driftsbudgettet til leasing. Årsabonnement/drift pr. år: kr. kan afholdes af driftsbudgettet til IT.

16 Side 16 af 24 Forvaltningen forslår, at de elektroniske A4-ark udarbejdes samt at udgiften finansieres som anført ovenfor. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. Bilag: ELEKA4.jpg udvalget indstiller forvaltningens forslag til godkendelse. Journalnr Skatteinspektørs overflytning til Nordvestjysk Skattecenter I/S - bevillingsansøgning (Åben sag) 176. (AAP) Bevillingsansøgning Med etableringen den 1. januar 2004 af Nordvestjysk Skattecenter I/S skal der ske en formel og juridisk korrekt overflytning af tjenestemand. I medfør af 6 i skattecentrets vedtægter kan der efter bestyrelsens konkrete beslutning ansættes tjenestemænd med et ansættelsesområde bestående af Nordvestjysk Skattecenter I/S, ligesom allerede ansatte tjenestemænd i interessentkommunerne enten kan blive overført til ansættelse i centret i henhold til tjenestemandsregulativets bestemmelser eller blive udlånt til tjeneste i centret. Det er et vilkår, at skattecentret genforsikrer sine tjenestemænd. Ved bedømmelsen af konsekvenserne af de 2 alternativer har der været indhentet oplysninger og rådgivning fra Sampension (Kommunernes Pensionsforsikring), hvor kommunen har genforsikret sine tjenestemandsforpligtelser. Konklusionen er, at det samlet set på både kort og længere sigt må anses for tilrådeligt, at overføre de tjenestemandsansatte til ansættelse i centret, som både ansættelses- og pensionsmyndighed. Der er i vurderingen taget hensyn til at skabe klare ansættelsesmæssige forhold for medarbejderne og skattecentret og til at sikre en klar og retfærdig adskillelse mellem skattecentrets og kommunens økonomiske forpligtelser. Endelig er der taget hensyn til de væsentlige administrative ulemper der i en lang årrække vil være forbundet med at vælge en udlånsmodel, hvor der skal finde komplicerede økonomiske udligninger sted mellem kommunen og centret til dækning af den kommende pensionsbyrde. Kommunens indskud for Lars Holte Larsen vil udgøre ,22 kr. Beløbet kan ikke financiers i Thyholm kommunes bonuskonto hos Sampension, derfor søges tillægsbevilling

17 Side 17 af 24 som finansieres via kassen. Kommunaldirektøren foreslår, at Lars Holte Larsen med virkning fra den 1. januar 2004 eller snarest derefter, overføres til ansættelse med Nordvestjysk Skattecenter I/S som ansættelses- og pensionsmyndighed Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalget anbefaler kommunaldirektørens forslag. Journalnr Hvidbjerg Skole, 4. etape - indskoling/gårdhave. (Åben sag) (JOH) På budgetseminaret den , blev der fremsat forslag om en renovering af gårdhave/solgård mellem lærerværelse og bibliotek. Renovationsarbejdet omfatter bl.a. en omlægning af fliser og afløbssystem og ny belysning. Renoveringsarbejdet er tiltrængt, idet gammel flisebelægning og kloaksystem er i en sådan tilstand, at overfladevand ikke ledes væk fra bygningen. Gårdhaven vil efter en renovering være mere attraktiv til udeaktiviteter for bl.a. fritidsordningen. Udgiften til renoveringsarbejdet er beregnet til kr., såfremt arbejdet udføres sammen med etape 4, hvor der er lettere adgang til at få maskiner og materiel frem til gårdhaven. Derudover har det vist sig under arbejdet med etape 4, at der af konstruktionsmæssige årsager ikke er lykkedes at ændre loftbeklædningen fra ecofonplader til træbetonplader, hvilket har medført, at der ikke kan opnås en besparelse på ca kr. Denne besparelse var indregnet i projektet under opstart og udgiften vil vanskeligt kunne afholdes indenfor det afsatte til uforudsete udgifter. Der ansøges om en samlet tillægsbevilling på kr. til dækning af ovennævnte. Afdelingen foreslår: At der gennemføres en renovering på gårdhaven. At der gives en samlet tillægsbevilling på kr. At beløbet finansieres via kassebeholdning (del af overskud fra regnskab 2003) en anbefales godkendt af Kultur- og Socialudvalget, dog således at udgiften

18 Side 18 af 24 afholdes af kommunalbestyrelsens udviklingspulje. Sagen afgøres af udvalget. udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling dog således at finansiering skal ske via kassebeholdningen, idet det er tale om en fremrykning af en anlægsinvestering. Sagen afgøres af kommunalbestyrlsen. Journalnr Ø Tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde 2004 (Åben sag) (BHB) I henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. har følgende partier/kandidatlister, inden ansøgningsfristen den 1. marts 2004, søgt om tilskud Liste Afgivne stemmer ved kommunevalget 2001 Tilskud (kr. 5,25 pr. stemme) A Socialdemokratiet ,50 C Konservative ,50 T Thyholmgruppen ,25 V Venstre ,75 udvalget anmodes om stillingtagen til ansøgningerne om partistøtte. Sagen afgøres af udvalget. udvalget godkendte de i dagsordenen fremsatte beløb. 179.

19 Side 19 af 24 Journalnr P16 Ideoplæg - Boliger Jegindø havneområde (Åben sag) (JOH) På et møde den 11. marts 2004 fremlagde Ole Frandsen, Byg & Anlæg APS, Bønnerup og arkitekt Kent Jørgensen, De jyske Arkitekter, Hovedgård et ideoplæg/skitseprojekt omfattende 10 boliger på Jegindø havn - hver med et boligareal m 2. Boligerne er angivet placeret indenfor områdeafgrænsningen i lokalplan nr. 2.3 for et sejlerkursuscenter med tilhørende anlæg og overnatningsfaciliteter ved Jegindø havneområde. Boligerne tænkes opført som helårsboliger uden restriktioner med mulighed for etapevis opførelse. For at skaffe mulighed for en gennemførelse af projektet skal der udarbejdes en god og gedigen planlægning i overensstemmelse med arbejdsnotat af juni 2003 fra Miljøministeriet vedr. planlægning for byudvikling i kystkommunerne. Da der har været forslag fremme om, at omhandlende projekt skal indpasses i en overordnet planlægning for Jegindø havneområde, ønskes udvalgets stillingtagen til, hvad den planlægningsmæssige opgave går ud på. Er det en planlægning alene for omhandlende projekt, eller skal planlægningen ske sammen med gennemførelse af en helhedsplan for området ved Jegindø havn. For at kunne gennemføre en god og gedigen planlægning, som kan godkendes af de overordnede myndigheder, er det nødvendigt at tilknytte et konsulentfirma, der i samarbejde med bygherre og kommunen kan forestå planlægningen. Der er ikke i budgettet afsat midler til en byplankonsulent. Teknisk afdeling foreslår: At der gennemføres en planlægning alene omfattende de 10 boliger. At der gives en bevilling til betaling for konsulentarbejdet og, at det finansieres af kassebeholdningen (overskud regnskab 2003). Teknisk Udvalg indstiller forslaget til godkendelse. Sagen afgøres af udvalget. Bilag: Joh.reff.af mde med Byg & Anlg Bnnerup.doc udvalget anbefaler fagudvalgets indstilling, dog således, at der skal forsøges etableret et samarbejde evt. med to konsulentfirmaer, hvor det ene firma udelukkende skal

20 Side 20 af 24 beslæftige sig med at få etableret nærværende projekt så hurtigt som muligt og det andet at etablere et bredere plangrundlag der skal danne baggrund for kommuneplanlægningen evt. via midler fra mål 2. Endvidere at finansieringen foregår via kommunalbestyrelsens udviklingspulje og borgmesteren bemyndiges til at afgøre beløbsstørrelser og valg af konsulentfirma. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. Journalnr Ø Gadebelysning Uglev-Odby-Oddesund (Åben sag) (JOH) Under henvisning til udvalgets beslutning på møde den 2. december 2003 punkt 136 er der nu indhentet tilbud på renovering af gadelys omfanget fremgår af kortbilag på de enkelte byområder samt beskrivelse af 2. marts 2004 fra Thy-Mors Energi. Licitationsmaterialet er udarbejdet i overensstemmelse med den godkendte plan for gadelys i Thyholm kommune dog er antallet af gadelys langs hovedvejen i Oddesund fastlagt i teknisk udvalg den 4. november Ligeledes er der ikke regnet med styretavler til natsænkning i Oddesund og Odby. Udgiften til en styretavle er på ca kr. En natsænkning de 2 steder vil ikke kunne finansiere etablering af styretavler. Udvalget kan således vælge mellem, at gadebelysningen i Oddesund og Odby ikke slukkes om natten eller, at der etableres styretavler til natsænkning. Licitationen er delt op i 2 entrepriser: 1. Kaldeanlæg og styring samt retablering af belægning m.v. 2. Levering og sætning af gadelamper m.v. Tilbud fra Thy Mors Energi: Kabellægning og styring m.v. Kr Levering og montering af gadelamper Kr Tilbud fra EL-Jacobsen: Levering og montering af gadelamper Kr ,50 Det samlede tilbud ved laveste pris kr Budgettet for indeværende år til retablering af gadebelysning er på kr er anvendt til betaling for renovering af gadelys i Lyngs, som gennemføres i år 2003/2004. Der er afsat kr på budgettet for overslagsårene 2005.

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. marts 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 14 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. marts 2004, kl. 13:00 Åben sag: 213. Marts 2004 Analyse af ældreområdet Åben sag: 214.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for Side 1 af 5 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 23. august 2005, kl. 15:30 Konsulent Torben Rune deltager fra kl. 15.30. Åben sag: 339. Etablering af bredbånd

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 9. november 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 9. november 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 21 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 9. november 2004, kl. 14:00 Åben sag: 238. Efterretning Åben sag: 239. Jegindø Efterskole under oprettelse Åben

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn

Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Notat Beslutningsgrundlag - Udvidelse af Faaborg lystbådehavn Udarbejdet af: Johanne Holten Dato: 16-11-2011 Sagsnummer.: 01.02.05-P19-16-10 Version nr.: 3 Sammenfatning og baggrund for notatet Kommunalbestyrelsen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere