Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros"

Transkript

1 Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit s. 8 Afdeling Vækstlande s. 9 Afdeling Højrente Europa s. 10 Afdeling Lange Obligationer - Pension s. 11 Regnskabs- og nøgletal mv. s. 12 Nærværende halvårsrapport 2006 for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling.

3 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros blev stiftet den 26. januar Medio 2006 omfattede foreningen fire afdelinger: EuroKredit, Vækstlande, Højrente Europa og Lange obligationer - Pension. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Otto Mønsteds Plads København V Telefon: Fax: Hjemmeside: Finanstilsynets registreringsnummer: Bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen (formand) Direktør Peter Schmidt Hansen (næstformand) Professor David Lando Koncerndirektør Carsten Lønfeldt Obligationschef Per Pedersen Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Nordea Bank Danmark A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgivere Nykredit Portefølje Bank A/S Merrill Lynch Investment Managers Putnam New Flag 2

4 Ledelsesberetning 1. halvår 2006 i hovedtræk Afkastene i foreningens afdelinger var i 1. halvår 2006 primært negative og lavere end ventet. Alene afdeling Højrente Europa gav et positivt afkast. Rentestigningen i 1. halvår 2006 blev større end ventet, og nervøsitet som følge af inflationsfrygt skabte et kursskred på aktiemarkederne i maj måned. Foreningens samlede formue steg med 11% i 1. halvår 2006 til kr mio. kr. Foreningen afviklede afdeling Internationale Obligationer samt oprettede en ny afdeling Ultralange obligationer Akk. i 1. halvår Afdeling Ultralange obligationer Akk. igangsatte sin virksomhed efter halvårets udløb. Foreningen forventer en fortsat moderat positiv udvikling i den internationale økonomi, dog skønnes væksten at aftage i USA i de kommende kvartaler. Den korte rente i Europa forventes at stige yderligere med ca. 0,5 procentpoint i 2. halvår De lange renter ventes tillige at stige en anelse i det kommende halve år. Efter den seneste korrektion anses aktiemarkederne ikke at være dyrt prisfastsatte, men usikkerhed om inflation, renter og oliepris skønnes at begrænse kursstigningspotentialet i 2. halvår På denne baggrund forventer foreningen derfor begrænsede positive kursstigninger i foreningens afdelinger i det kommende halve år. Udviklingen i foreningen i halvåret Afkastudviklingen i foreningens afdelinger har i 1. halvår 2006 været præget af en del turbulens. Renten viste gennem halvåret en stigende tendens, hvilket påvirkede afkastudviklingen negativt for foreningens obligationsafdelinger. Alene afdeling Højrente Europa leverede et positivt afkast på 2,1% i 1. halvår. Aktieafdelingen Vækstlande steg markant frem til maj for derefter at falde kraftigt i maj måned, således at afdelingen gav et afkast på -3,0% i 1. halvår Afkastene er lavere end ventet primo året. I 1. halvår 2006 afviklede foreningen afdeling Internationale Obligationer og oprettede en ny afdeling Ultralange obligationer Akk. Afdeling Ultralange obligationer Akk. igangsatte sin virksomhed i juli måned med en initial formue på kr. 1,3 mia. Formuen i foreningen har samlet udvist en vækst på 11% i 1. halvår, idet formuen er vokset fra kr mio. primo året til kr mio. ultimo juni 2006 som følge af nettoemission i foreningens afdelinger. Fortsat høj vækst i 1. halvår 2006 Den internationale økonomi fortsatte fremgangen i 1. halvår 2006, hvilket var i overensstemmelse med foreningens forventninger. Den amerikanske økonomi fastholdt en fortsat robust økonomisk vækst med en annualiseret vækstrate på lige under 6% i 1. kvartal og en mere afdæmpet vækstrate på 2,5% i 2. kvartal. Den amerikanske økonomi viser nu tegn på en mere afdæmpet udvikling i de kommende kvartaler. Årsagerne hertil er effekten af en strammere økonomisk politik, stigende renter, faldende efterspørgsel på boligmarkedet samt kraftigt stigende benzinpriser. Udviklingen i de europæiske økonomier har som ventet vist tegn på vækst, primært som følge af stigende eksport samt erhvervslivets investeringer. Det private forbrug viste tillige tegn på spirende vækst, men opsvinget i de europæiske økonomier vurderes fortsat at være meget afhængigt af udviklingen i den globale økonomi, herunder især i USA. I Asien udviste Japan fortsat vækst i økonomien i 1. halvår 2006, hvor især eksporten havde fremgang. I Kina fortsatte økonomien med at vise meget høje vækstrater i niveauet 10% p.a. Stigende inflation Høj økonomisk vækst i verden har sammen med nervøsiteten i forbindelse med den internationale, politiske krise vedrørende atomkraftværker i Iran bevirket, at olieprisen er steget yderligere i 1. halvår Andre råvarepriser viste tillige en stærkt stigende tendens i 1. halvår, men en række råvarer begyndte dog at falde i pris i juni. De stigende råvarepriser, herunder især energipriserne, begyndte at påvirke inflationstallene i 1. halvår Kerneinflationen uden energipriser er i USA steget til over 2,5%, hvilket bekymrer den amerikanske centralbank, FED, og de finansielle markeder. Inflationen i Europa befinder sig tillige over Den Europæiske Centralbanks målsætning på 2%, men kerneinflationen er ikke på et bekymrende niveau. I Japan forventes deflationsperio- 3

5 Ledelsesberetning den afsluttet i år, idet der forventes en inflationsrate på 0,5% for Rentestigninger i USA, Europa og Japan Som ventet primo året fortsatte FED sin politik med gradvist at hæve den toneangivende rente i 1. halvår. Foreningens ledelse havde dog ventet, at FED Funds renten ville toppe ved 5%, men udviklingen i USA har bevirket, at renten ultimo juni blev hævet til 5,25%. Seneste signal fra FED har været, at perioden med rentestigninger er ved at afsluttes. Høj oliepris og inflation skaber dog fortsat usikkerhed herom i de finansielle markeder. I Europa har Den Europæiske Centralbank ligeledes hævet renten et kvart procentpoint pr. kvartal til 2,75%, ligesom den japanske centralbank i juli har hævet sin toneangivende rente til 0,25%, hvorved den 5-årige nul-rente periode blev afsluttet i Japan. Negative obligationsmarkeder De globale obligationsmarkeder har i 1. halvår været præget af en nervøs og negativ stemning som følge af frygt for stigende inflation. Den 10- årige statsrente i USA steg som følge heraf fra 4,5% til 5,2% gennem 1. halvår 2006, ligesom renten på de 10-årige euro statsobligationer steg fra 3,4% til 4,1% i samme periode. I det danske obligationsmarked var der tillige fokus på den stigende inflationsforventning. I halvåret steg den 2-årige danske statsrente fra 2,9% til 3,7%, mens den 10-årige danske statsrente steg fra 3,3% til 4,2%. Rentestigningen i obligationsmarkederne har påvirket afkastudviklingen negativt som følge af kurstab. Især lange, fastforrentede obligationer har givet negative afkast. JP Morgan Danske Obligationsindeks har således givet et afkast på - 2,2%, mens EFFAS 1-3 DK med korte, danske statsobligationer gav et afkast på 0,3% i 1. halvår Rentestigningen i obligationsmarkederne var ventet primo året. Niveauet i ændringen har dog overgået forventningerne, ligesom hastigheden, hvormed rentestigningen er sket, var højere end ventet. Turbulente aktiemarkeder Udviklingen på de internationale aktiemarkeder var positiv frem til primo maj, som følge af fortsat positive forventninger til den fremtidige indtjeningsudvikling. Udsigten til stigende inflation og deraf følgende yderligere stramninger i den globale økonomiske politik medførte et stemningsskifte primo maj I løbet af maj og juni foretog aktiemarkederne en anseelig korrektion på 10-15%, således at de fleste aktiemarkeder samlet over 1. halvår 2006 gav et nulafkast i lokal valuta. Da USD faldt i perioden, blev afkastet af verdensmarkedsindekset i kr. dog samlet 2,2% i 1. halvår Udviklingen i emerging markets afspejlede ovennævnte tendens, men kursudsvingene har blot været større. Positiv prisudvikling for en lang række råvarer inklusive olie bevirkede sammen med investorernes fortsat høje risikovillighed, at aktierne i emerging markets steg kraftigt frem til maj. Nervøsitet for yderligere rentestigning og afdæmpning af væksten i den globale økonomi medførte derefter et kursskred på op til 15-20% i perioden maj-juni, således at emerging markets målt ved MSCI EMF i kr. faldt 2,4% i 1. halvår Afdeling EuroKredit Afdelingen investerer i investment grade kreditobligationer primært denomineret i EUR. Afdelingen rådgives af Nykredit Portefølje Bank A/S. Afdeling EuroKredit gav i 1. halvår et afkast på -2,6%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på 2,3%. Afkastet er mindre end ventet som følge af den lidt kraftigere og hurtigere rentestigning end skønnet primo året. Afkastet anses som acceptabelt. Afdelingen har haft en overvægt af obligationer udstedt som ansvarlig lånekapital i banker og forsikringsselskaber. Denne sektor har ofte en høj rentefølsomhed, og frygt for stigende renter har medført, at disse obligationer har klaret sig dårligt i 1. halvår. Dette har været hovedårsagen til afdelingens negative relative afkast i perioden. I halvåret har afdelingen ikke foretaget de store branchemæssige omlægninger. Afdelingen har valgt at sælge obligationer i Volkswagen til fordel for obligationer i Renault, ligesom der er blevet reduceret i Telefonica og France Telecom til fordel 4

6 Ledelsesberetning for investeringer i det græske teleselskab OTE og Portugal Telecom. Der har i halvåret været en svag stigning i konkursraten opgjort af Moody s fra 1,6% til 1,7%. Det nuværende niveau giver ikke anledning til bekymring. På trods af stigningen i fusioner, overtagelser og andre aktionærvenlige tiltag er selskabernes tilbagebetalingsevne stadig historisk høj. Den højere rente og det større kreditspænd gør, at erhvervsobligationer vurderes som værende attraktive. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter for i alt EUR 5,1 mio., mens afdelingens nettokurstab udgjorde EUR 10,2 mio. Afdelingens nettoresultat blev et tab på EUR 5,4 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue EUR 200,6 mio. i afdelingen, svarende til EUR 99,72 pr. andel. Afdeling Vækstlande Afdeling har til formål at investere sine midler i aktieselskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i emerging markets. Afdelingen rådgives af Merrill Lynch Investment Managers, London. Afdeling Vækstlande gav i 1. halvår et afkast på -3,0%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på 2,4%. Afkastet var mindre end benchmark i perioden og findes ikke tilfredsstillende. Emerging markets oplevede i 1. halvår store kursudsving som følge af kraftige stigninger og efterfølgende aktiekursfald i sektorerne råvarer og energi. Stærkt stigende råvare- og oliepriser medførte en forbedret økonomisk situation for selskaber i disse sektorer samt for lande som fx Brasilien og Rusland, hvor sektorerne råvarer og energi er dominerende. Alligevel medførte stemningsskiftet primo maj, at investorerne trak sig ud af de områder med de største kursstigninger tidligere på året. Afdelingen har i 1. halvår 2006 været overvægtet i Latinamerika og Europa og undervægtet i Asien. Denne allokering har hjulpet afdelingens afkast i perioden. Afdelingens sektorallokering har samlet bidraget negativt til det relative afkast i 1. halvår. Afdelingen havde således undervægtet råvaresektoren. Omvendt var afdelingen overvægtet i energi, hvilket forbedrede det relative afkast i perioden. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter og udbytter for i alt kr. 3,7 mio., og afdelingens nettokurstab udgjorde kr. 11,7 mio. Afdelingens nettoresultat blev et tab på kr. 9,7 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue kr. 302,9 mio. i afdelingen, svarende til kr. 143,72 pr. andel. Afdeling Højrente Europa Afdelingen har til formål at investere i højt forrentede obligationer udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i Europa. Afdelingen valutakurssikrer over i danske kroner. Afdelingen bliver rådgivet af Putnam New Flag, London. Afdeling Højrente Europa gav i 1. halvår et afkast på 2,1%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på 2,2%. Afkastet er således på niveau med benchmark og findes tilfredsstillende. Markedet for højt forrentede obligationer i Europa var frem til maj i begrænset omfang påvirket af den generelle rentestigning i obligationsmarkederne, idet markedet blev understøttet af en sund økonomisk udvikling i de obligationsudstedende virksomheder og dermed af et lavt default niveau. Endvidere medførte en række virksomhedstransaktioner, at en række obligationer blev købt tilbage fra markedet, hvilket understøttede den generelle kursudvikling i markedet frem til maj. Den stigende bekymring for øget inflation medførte i maj en generel rentestigning samt en søgning væk fra risikobetonede aktiver. I markedet for højt forrentede obligationer steg kreditspændene i B- og CCC-segmenterne, hvor afdelingen er overvægtet. Samtidig gik det franske firma GAL i betalingsstandsning, hvilket skabte nervøsitet i det europæiske marked for højt forrentede obligationer. GAL indgik ikke i afdelingens portefølje. Afdelingen har i 1. halvår 2006 nydt gavn af investeringer i selskaber, der lod sig børsnotere. Omvendt har afdelingen undervægtet Ford og GM i automobilsektoren, hvilket har været negativt for det relative afkast i perioden. 5

7 Ledelsesberetning Afdelingens portefølje blev mod slutningen af halvåret ændret til at være mere forsigtigt anlagt ved frasalg af de mest risikobetonede positioner og ved øget kontantbeholdning. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter for i alt kr. 12,3 mio., mens afdelingens nettokurstab udgjorde kr. 4,3 mio. Afdelingens nettoresultat blev på kr. 6,9 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue kr. 331,6 mio. i afdelingen, svarende til kr. 98,97 pr. andel. Afdeling Lange Obligationer - Pension Afdelingen investerer i lange, såkaldte guldrandede danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen rådgives af Nykredit Portefølje Bank A/S. Afdeling Lange Obligationer - Pension gav i 1. halvår et afkast på -2,6%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på -2,4%. Afkastet er mindre end ventet som følge af den lidt kraftigere og hurtigere rentestigning end skønnet primo året. Afkastet anses som acceptabelt. Afdelingen havde ultimo halvåret investeret ca. 22% af afdelingens obligationsportefølje i inkonverterbare obligationer, 29% i renteloftsobligationer og 49% i lange, konverterbare obligationer. Foreningens investering i realkreditobligationer har bidraget negativt til afdelingens afkast. Især afdelingens investering i renteloftsobligationer har bidraget negativt. Afdelingen har i halvåret haft en rentefølsomhed på niveau med sammenligningsgrundlaget. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter for i alt kr. 35,0 mio., mens afdelingens nettokurstab udgjorde kr. 81,2 mio. Afdelingens nettoresultat blev et tab på kr. 48,3 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue kr ,3 mio. i afdelingen, svarende til kr ,94 pr. andel. Børsnotering af investeringsforeningsafdelinger Andele i investeringsforeninger handles i dag på forskellige markeder. I 1. halvår 2006 har investeringsforeningerne gennem brancheorganisationen InvesteringsForeningsRådet (IFR) undersøgt mulighederne for at skabe en fælles markedsplads for investeringsforeningsandele. Arbejdet blev igangsat som følge af ændring i skattelovgivningen i 2005, hvor forskelsbehandlingen af børsnoterede og ikke-børsnoterede investeringsforeningsandele blev fjernet. Arbejdet i IFR mundede ud i, at der sammen med Københavns Fondsbørs A/S blev skabt et grundlag for en ny, fælles markedsplads for investeringsforeningsandele. På baggrund af den endelige udformning af markedspladsen forventes bestyrelsen i Nykredit Invest Engros at undersøge behovet og overveje, om foreningens afdelinger skal tilmeldes noteringen på den nye markedsplads. Forventninger til 2. halvår 2006 Foreningen forventer en fortsat moderat positiv udvikling i den internationale økonomi, dog skønnes væksten at aftage i USA i de kommende kvartaler. Den korte rente i Europa forventes at stige yderligere med ca. 0,5 procentpoint i 2. halvår De lange renter ventes tillige at stige en anelse i det kommende halve år. Efter den seneste korrektion anses aktiemarkederne ikke at være dyrt prisfastsatte, men usikkerhed om inflation, renter og oliepris skønnes at begrænse kursstigningspotentialet i 2. halvår På den baggrund forventer foreningen derfor begrænsede positive kursstigninger i foreningens afdelinger i det kommende halve år. 6

8 Hoved- og nøgletalsoversigt 1. halvår Periodens afkast (i %) EuroKredit -2,59 4,75 8,61 11,28 5,96 Vækstlande -3,04 53,83 12,52 29,30-22,52 Højrente Europa 2,10 6,85 15,25 23,60-10,24 Lange Obligationer Pension 1-2,59 6,18 5, Afkast for benchmark i afdeling (i %) EuroKredit -2,27 4,1 8,3 7,7 7,9 Vækstlande -2,38 50,6 13,5 26,4-22,5 Højrente Europa 2,21 6,5 13,6 30,7-6,5 Lange Obligationer Pension 1-2,38 5,1 5,4 - - Indre værdi pr. andel (kr.) EuroKredit (EUR) 99,72 108,73 110,70 115,27 106,98 Vækstlande 143,72 152,44 100,07 90,04 69,64 Højrente Europa 98,97 96,92 90,71 78,70 63,68 Lange Obligationer Pension , Udlodning pr. andel EuroKredit (EUR) 0 6,25 7,00 13,75 3,50 Vækstlande 0 4,75 1,00 1,25 0,00 Højrente Europa 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange Obligationer Pension ,00 300, Omkostningsprocent EuroKredit 0,10 0,21 0,25 0,21 0,25 Vækstlande 0,53 1,21 1,29 1,32 1,18 Højrente Europa 0,33 0,76 0,79 0,77 0,81 Lange Obligationer Pension 1 0,11 0,23 0, Periodens nettoresultat (t.kr.) EuroKredit (t.eur) Vækstlande Højrente Europa Lange Obligationer Pension Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) EuroKredit (t.eur) Vækstlande Højrente Europa Lange Obligationer Pension Andele ultimo (nom. t.kr.) EuroKredit (t.eur) Vækstlande Højrente Europa Lange Obligationer Pension ) Regnskabsåret 2004 dækker perioden 1. juli 2004 til 31. december

9 EuroKredit Resultatopgørelse og balance i t.eur Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Periodens nettoresultat Afdelingen investerer primært i udenlandske erhvervsobligationer udstedt i EUR, USD eller GBP. Kreditvurderingen af de erhvervede obligationer vil primært være det såkaldte investment grade, dvs. Standard & Poor s rating på BBB- eller bedre. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også lav risiko. Afdeling EuroKredit henvender sig primært til institutionelle investorer, hvor investering i afdelingen vil indgå som en del af en større portefølje. Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Cirkulerende andele (t.eur) Indre værdi pr. andel 99,72 108,73 Udlodning pr. andel 0 6,25 Afkast i % -2,59 4,75 Omkostningsprocent 0,10 0,21 Standardafvigelse 2,92 3,68 Sharpe ratio 1,16 1,74 Benchmark Afkast i % -2,27 4,11 Standardafvigelse 2,86 2,89 Sharpe ratio 1,87 1,89 Fem største beholdninger 6,875% Olivetti Fin ,7% 3,875% Mol Magyar ,3% Var% Dlr Kredit ,3% 7,4075% Hsh Nordbk.Perpetual 2,8% Float% Eurohypo Cap. Perp. 2,8% Total 16,8% Obligationsbeholdningen udgøres af 98,11% noterede værdipapirer og 1,89% unoterede. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Varighedsfordeling Sektorfordeling 0-1 år 1-3,6 år 3,6+ år 50% 40% 30% 20% 10% 0% Energi Industri Varige forbrugsgoder Finans Konsumentvarer Telekommunikation Stat Likvider Forsyning 8

10 Vækstlande Resultatopgørelse og balance i t.kr. Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Periodens nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i vækstlande. Vækstlande defineres som lande, der på grund af ændrede økonomiske/politiske forhold vurderes at have gode muligheder for i de kommende år at realisere høje økonomiske vækstrater. Afdeling Vækstlande henvender sig til investorer, der kan acceptere investeringer med større risiko end generelt ved investering i aktier. Fem største beholdninger Petrobras Adr 5,6% OAO Gazprom.Spon Adr 5,1% Kookmin Bank 5,0% GS Engineering & Construction 2,5% Sasol 2,4% Total 20,6% Kapitalandele udgøres af 97,30% noterede værdipapirer og 2,70% unoterede. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Regionsfordeling Nøgletal Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi pr. andel 143,72 152,44 Udlodning pr. andel 0 4,75 Asien Europa Afkast i % -3,04 53,83 Omkostningsprocent 0,53 1,21 Standardafvigelse 25,04 19,12 Sharpe ratio 0,39-0,04 Benchmark Afkast i % -2,38 50,59 Afrika Mellemøsten Nordamerika Latinamerika Standardafvigelse 23,37 18,69 Sharpe ratio 0,51 0,01 Sektorfordeling 25% 20% 15% 10% 5% 0% Energi Materialer Industri Varige forbrugsg. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekom Forsyning 9

11 Højrente Europa Resultatopgørelse og balance i t.kr. Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Periodens nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Afledte finansielle instrumenter 59 0 Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Afdelingen investerer i højtforrentede obligationer, konvertible obligationer og præferenceaktier udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i Europa. Kreditvurderingen for værdipapirerne i afdelingen vil normalt ligge i området BB+ til CCC+. Afdelingen henvender sig til investorer, der kan acceptere obligationsinvesteringer med høj risiko. Fem største beholdninger 8,000% Lighthouse ,1% 7,375% Fresenius Med ,0% 6,625% Fiat Finance 15/02/13 3,0% 9,500% Tvn Finance ,9% 9,375% Ray Acquisitn ,9% Total 14,9% Obligationsbeholdningen udgøres af 95,3% noterede værdipapirer og 4,70% unoterede. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Varighedsfordeling Nøgletal Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi pr. andel 98,97 96,92 Udlodning pr. andel år 1-3,6 år 3,6+ år Afkast i % 2,10 6,85 Omkostningsprocent 0,33 0,76 Sektorfordeling Standardafvigelse 4,21 6,78 40% Sharpe ratio 0,45-0,14 30% Benchmark Afkast i % 2,21 6,48 Standardafvigelse 4,08 7,61 20% 10% Sharpe ratio 0,60 0,09 0% Energi Industri Varige forbrugsgoder Finans Konsumentvarer Telekommunikation IT Media Likvider Forsyning 10

12 Lange Obligationer - Pension Resultatopgørelse og balance i t.kr. Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Periodens nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afdelingen investerer i børsnoterede stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK eller i EUR. Renterisikoen målt ved den gennemsnitlige, korrigerede varighed vil primært ligge mellem 4 og 6. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også lav risiko. Afdelingen er målrettet mod investorer med en længere investeringshorisont, som f.eks. ved pensionsinvesteringer. Fem største beholdninger 4,00% STAT INK St.lån 10 10,1% 4,00% Komm 208.s.A.30 6,5% Float% RD 63D 6FF OA.38 6,2% 5,00% NYK 73D OA.38 5,9% 4,00% BRF 411.B OA.38 5,7% Total 34,5% Obligationsbeholdningen udgøres udelukkende af noterede værdipapirer. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Varighedsfordeling Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi pr. andel 9.941, ,34 Udlodning pr. andel år 1-3,6 år 3,6+ år Afkast i % -2,59 6,18 Omkostningsprocent 0,11 0,23 Standardafvigelse - - Aktivfordeling Sharpe ratio - - Benchmark Afkast i % -2,38 5,10 Standardafvigelse - - Sharpe ratio - - Stat Kontant Realkredit 11

13 Regnskabs- og nøgletal mv. Bemærkninger til anvendt regnskabspraksis Denne halvårsberetning er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisorer. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Der er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til årsrapport for Ikkerefunderbar udbytte- og renteskat er specificeret i resultatopgørelsesposten skat i modsætning til tidligere, hvor regnskabsposten har været fratrukket i renter og udbytte. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2005 i overensstemmelse hermed. Ændring i anvendt regnskabspraksis har ikke betydning for medlemmernes formue. For samlet beskrivelse af anvendt regnskabspraksis henvises der til foreningens årsrapport for Forklaring af nøgletal Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i halvåret. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo halvåret med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i halvåret. Benchmarkafkast i procent Benchmarkafkastet beregnes som ændringen i kr. i det valgte markedsindeks for den pågældende afdeling i halvåret. Cirkulerende andele Den nominelle kapital af den pågældende afdelings udestående antal andele ultimo halvåret. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo halvåret. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for halvåret divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i halvåret. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast eller benchmarkafkastet set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. Standardafvigelse Standardafvigelsen er et udtryk for udsving i afdelingens afkast eller benchmarkafkastet, og er et statistisk risikomål. Nøgletallet er beregnet på basis af månedlige afkasttal. Standardafvigelse opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. 12

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 EuroKredit...10 Vækstlande...11 Højrente Europa...12

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2006 CVR-nr.: 27 21 28 59 Indhold Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 Investin EUROTOP Sustainability 9 Investin

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Investeringsforeningen Nykredit Invest International Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Årsrapport 2007 CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/ Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 17 20. august Halvårsrapport for Investeringsforeningen Investin for Foreningens bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER

DE 7 STØRSTE POSITIONER FORMUENS SAMMENSÆTNING OBLIGATIONER FORDELT PÅ UDSTEDER Halvårsrapport 2008 SYDINVEST Danrente RISIKOPROFIL AFDELINGENS DATA PR. 30.06.2008 ISIN DK0015916225 Etableringsdato 22.05.1996 Børsnoteret Udbyttebetalende ÅOP 0,55 % Afdelingens formue 395,5 mio. kr

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008 Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 31 22. februar 2008 Årsrapport 2007 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2007 for

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2016 CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskaber...10

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2017 CVR nr. 25 26 62 18 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen i halvåret...4

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere