Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros"

Transkript

1 Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit s. 8 Afdeling Vækstlande s. 9 Afdeling Højrente Europa s. 10 Afdeling Lange Obligationer - Pension s. 11 Regnskabs- og nøgletal mv. s. 12 Nærværende halvårsrapport 2006 for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo august Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling.

3 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros blev stiftet den 26. januar Medio 2006 omfattede foreningen fire afdelinger: EuroKredit, Vækstlande, Højrente Europa og Lange obligationer - Pension. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Otto Mønsteds Plads København V Telefon: Fax: Hjemmeside: Finanstilsynets registreringsnummer: Bestyrelse Direktør Hans Ejvind Hansen (formand) Direktør Peter Schmidt Hansen (næstformand) Professor David Lando Koncerndirektør Carsten Lønfeldt Obligationschef Per Pedersen Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Nordea Bank Danmark A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Porteføljerådgivere Nykredit Portefølje Bank A/S Merrill Lynch Investment Managers Putnam New Flag 2

4 Ledelsesberetning 1. halvår 2006 i hovedtræk Afkastene i foreningens afdelinger var i 1. halvår 2006 primært negative og lavere end ventet. Alene afdeling Højrente Europa gav et positivt afkast. Rentestigningen i 1. halvår 2006 blev større end ventet, og nervøsitet som følge af inflationsfrygt skabte et kursskred på aktiemarkederne i maj måned. Foreningens samlede formue steg med 11% i 1. halvår 2006 til kr mio. kr. Foreningen afviklede afdeling Internationale Obligationer samt oprettede en ny afdeling Ultralange obligationer Akk. i 1. halvår Afdeling Ultralange obligationer Akk. igangsatte sin virksomhed efter halvårets udløb. Foreningen forventer en fortsat moderat positiv udvikling i den internationale økonomi, dog skønnes væksten at aftage i USA i de kommende kvartaler. Den korte rente i Europa forventes at stige yderligere med ca. 0,5 procentpoint i 2. halvår De lange renter ventes tillige at stige en anelse i det kommende halve år. Efter den seneste korrektion anses aktiemarkederne ikke at være dyrt prisfastsatte, men usikkerhed om inflation, renter og oliepris skønnes at begrænse kursstigningspotentialet i 2. halvår På denne baggrund forventer foreningen derfor begrænsede positive kursstigninger i foreningens afdelinger i det kommende halve år. Udviklingen i foreningen i halvåret Afkastudviklingen i foreningens afdelinger har i 1. halvår 2006 været præget af en del turbulens. Renten viste gennem halvåret en stigende tendens, hvilket påvirkede afkastudviklingen negativt for foreningens obligationsafdelinger. Alene afdeling Højrente Europa leverede et positivt afkast på 2,1% i 1. halvår. Aktieafdelingen Vækstlande steg markant frem til maj for derefter at falde kraftigt i maj måned, således at afdelingen gav et afkast på -3,0% i 1. halvår Afkastene er lavere end ventet primo året. I 1. halvår 2006 afviklede foreningen afdeling Internationale Obligationer og oprettede en ny afdeling Ultralange obligationer Akk. Afdeling Ultralange obligationer Akk. igangsatte sin virksomhed i juli måned med en initial formue på kr. 1,3 mia. Formuen i foreningen har samlet udvist en vækst på 11% i 1. halvår, idet formuen er vokset fra kr mio. primo året til kr mio. ultimo juni 2006 som følge af nettoemission i foreningens afdelinger. Fortsat høj vækst i 1. halvår 2006 Den internationale økonomi fortsatte fremgangen i 1. halvår 2006, hvilket var i overensstemmelse med foreningens forventninger. Den amerikanske økonomi fastholdt en fortsat robust økonomisk vækst med en annualiseret vækstrate på lige under 6% i 1. kvartal og en mere afdæmpet vækstrate på 2,5% i 2. kvartal. Den amerikanske økonomi viser nu tegn på en mere afdæmpet udvikling i de kommende kvartaler. Årsagerne hertil er effekten af en strammere økonomisk politik, stigende renter, faldende efterspørgsel på boligmarkedet samt kraftigt stigende benzinpriser. Udviklingen i de europæiske økonomier har som ventet vist tegn på vækst, primært som følge af stigende eksport samt erhvervslivets investeringer. Det private forbrug viste tillige tegn på spirende vækst, men opsvinget i de europæiske økonomier vurderes fortsat at være meget afhængigt af udviklingen i den globale økonomi, herunder især i USA. I Asien udviste Japan fortsat vækst i økonomien i 1. halvår 2006, hvor især eksporten havde fremgang. I Kina fortsatte økonomien med at vise meget høje vækstrater i niveauet 10% p.a. Stigende inflation Høj økonomisk vækst i verden har sammen med nervøsiteten i forbindelse med den internationale, politiske krise vedrørende atomkraftværker i Iran bevirket, at olieprisen er steget yderligere i 1. halvår Andre råvarepriser viste tillige en stærkt stigende tendens i 1. halvår, men en række råvarer begyndte dog at falde i pris i juni. De stigende råvarepriser, herunder især energipriserne, begyndte at påvirke inflationstallene i 1. halvår Kerneinflationen uden energipriser er i USA steget til over 2,5%, hvilket bekymrer den amerikanske centralbank, FED, og de finansielle markeder. Inflationen i Europa befinder sig tillige over Den Europæiske Centralbanks målsætning på 2%, men kerneinflationen er ikke på et bekymrende niveau. I Japan forventes deflationsperio- 3

5 Ledelsesberetning den afsluttet i år, idet der forventes en inflationsrate på 0,5% for Rentestigninger i USA, Europa og Japan Som ventet primo året fortsatte FED sin politik med gradvist at hæve den toneangivende rente i 1. halvår. Foreningens ledelse havde dog ventet, at FED Funds renten ville toppe ved 5%, men udviklingen i USA har bevirket, at renten ultimo juni blev hævet til 5,25%. Seneste signal fra FED har været, at perioden med rentestigninger er ved at afsluttes. Høj oliepris og inflation skaber dog fortsat usikkerhed herom i de finansielle markeder. I Europa har Den Europæiske Centralbank ligeledes hævet renten et kvart procentpoint pr. kvartal til 2,75%, ligesom den japanske centralbank i juli har hævet sin toneangivende rente til 0,25%, hvorved den 5-årige nul-rente periode blev afsluttet i Japan. Negative obligationsmarkeder De globale obligationsmarkeder har i 1. halvår været præget af en nervøs og negativ stemning som følge af frygt for stigende inflation. Den 10- årige statsrente i USA steg som følge heraf fra 4,5% til 5,2% gennem 1. halvår 2006, ligesom renten på de 10-årige euro statsobligationer steg fra 3,4% til 4,1% i samme periode. I det danske obligationsmarked var der tillige fokus på den stigende inflationsforventning. I halvåret steg den 2-årige danske statsrente fra 2,9% til 3,7%, mens den 10-årige danske statsrente steg fra 3,3% til 4,2%. Rentestigningen i obligationsmarkederne har påvirket afkastudviklingen negativt som følge af kurstab. Især lange, fastforrentede obligationer har givet negative afkast. JP Morgan Danske Obligationsindeks har således givet et afkast på - 2,2%, mens EFFAS 1-3 DK med korte, danske statsobligationer gav et afkast på 0,3% i 1. halvår Rentestigningen i obligationsmarkederne var ventet primo året. Niveauet i ændringen har dog overgået forventningerne, ligesom hastigheden, hvormed rentestigningen er sket, var højere end ventet. Turbulente aktiemarkeder Udviklingen på de internationale aktiemarkeder var positiv frem til primo maj, som følge af fortsat positive forventninger til den fremtidige indtjeningsudvikling. Udsigten til stigende inflation og deraf følgende yderligere stramninger i den globale økonomiske politik medførte et stemningsskifte primo maj I løbet af maj og juni foretog aktiemarkederne en anseelig korrektion på 10-15%, således at de fleste aktiemarkeder samlet over 1. halvår 2006 gav et nulafkast i lokal valuta. Da USD faldt i perioden, blev afkastet af verdensmarkedsindekset i kr. dog samlet 2,2% i 1. halvår Udviklingen i emerging markets afspejlede ovennævnte tendens, men kursudsvingene har blot været større. Positiv prisudvikling for en lang række råvarer inklusive olie bevirkede sammen med investorernes fortsat høje risikovillighed, at aktierne i emerging markets steg kraftigt frem til maj. Nervøsitet for yderligere rentestigning og afdæmpning af væksten i den globale økonomi medførte derefter et kursskred på op til 15-20% i perioden maj-juni, således at emerging markets målt ved MSCI EMF i kr. faldt 2,4% i 1. halvår Afdeling EuroKredit Afdelingen investerer i investment grade kreditobligationer primært denomineret i EUR. Afdelingen rådgives af Nykredit Portefølje Bank A/S. Afdeling EuroKredit gav i 1. halvår et afkast på -2,6%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på 2,3%. Afkastet er mindre end ventet som følge af den lidt kraftigere og hurtigere rentestigning end skønnet primo året. Afkastet anses som acceptabelt. Afdelingen har haft en overvægt af obligationer udstedt som ansvarlig lånekapital i banker og forsikringsselskaber. Denne sektor har ofte en høj rentefølsomhed, og frygt for stigende renter har medført, at disse obligationer har klaret sig dårligt i 1. halvår. Dette har været hovedårsagen til afdelingens negative relative afkast i perioden. I halvåret har afdelingen ikke foretaget de store branchemæssige omlægninger. Afdelingen har valgt at sælge obligationer i Volkswagen til fordel for obligationer i Renault, ligesom der er blevet reduceret i Telefonica og France Telecom til fordel 4

6 Ledelsesberetning for investeringer i det græske teleselskab OTE og Portugal Telecom. Der har i halvåret været en svag stigning i konkursraten opgjort af Moody s fra 1,6% til 1,7%. Det nuværende niveau giver ikke anledning til bekymring. På trods af stigningen i fusioner, overtagelser og andre aktionærvenlige tiltag er selskabernes tilbagebetalingsevne stadig historisk høj. Den højere rente og det større kreditspænd gør, at erhvervsobligationer vurderes som værende attraktive. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter for i alt EUR 5,1 mio., mens afdelingens nettokurstab udgjorde EUR 10,2 mio. Afdelingens nettoresultat blev et tab på EUR 5,4 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue EUR 200,6 mio. i afdelingen, svarende til EUR 99,72 pr. andel. Afdeling Vækstlande Afdeling har til formål at investere sine midler i aktieselskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i emerging markets. Afdelingen rådgives af Merrill Lynch Investment Managers, London. Afdeling Vækstlande gav i 1. halvår et afkast på -3,0%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på 2,4%. Afkastet var mindre end benchmark i perioden og findes ikke tilfredsstillende. Emerging markets oplevede i 1. halvår store kursudsving som følge af kraftige stigninger og efterfølgende aktiekursfald i sektorerne råvarer og energi. Stærkt stigende råvare- og oliepriser medførte en forbedret økonomisk situation for selskaber i disse sektorer samt for lande som fx Brasilien og Rusland, hvor sektorerne råvarer og energi er dominerende. Alligevel medførte stemningsskiftet primo maj, at investorerne trak sig ud af de områder med de største kursstigninger tidligere på året. Afdelingen har i 1. halvår 2006 været overvægtet i Latinamerika og Europa og undervægtet i Asien. Denne allokering har hjulpet afdelingens afkast i perioden. Afdelingens sektorallokering har samlet bidraget negativt til det relative afkast i 1. halvår. Afdelingen havde således undervægtet råvaresektoren. Omvendt var afdelingen overvægtet i energi, hvilket forbedrede det relative afkast i perioden. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter og udbytter for i alt kr. 3,7 mio., og afdelingens nettokurstab udgjorde kr. 11,7 mio. Afdelingens nettoresultat blev et tab på kr. 9,7 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue kr. 302,9 mio. i afdelingen, svarende til kr. 143,72 pr. andel. Afdeling Højrente Europa Afdelingen har til formål at investere i højt forrentede obligationer udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i Europa. Afdelingen valutakurssikrer over i danske kroner. Afdelingen bliver rådgivet af Putnam New Flag, London. Afdeling Højrente Europa gav i 1. halvår et afkast på 2,1%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på 2,2%. Afkastet er således på niveau med benchmark og findes tilfredsstillende. Markedet for højt forrentede obligationer i Europa var frem til maj i begrænset omfang påvirket af den generelle rentestigning i obligationsmarkederne, idet markedet blev understøttet af en sund økonomisk udvikling i de obligationsudstedende virksomheder og dermed af et lavt default niveau. Endvidere medførte en række virksomhedstransaktioner, at en række obligationer blev købt tilbage fra markedet, hvilket understøttede den generelle kursudvikling i markedet frem til maj. Den stigende bekymring for øget inflation medførte i maj en generel rentestigning samt en søgning væk fra risikobetonede aktiver. I markedet for højt forrentede obligationer steg kreditspændene i B- og CCC-segmenterne, hvor afdelingen er overvægtet. Samtidig gik det franske firma GAL i betalingsstandsning, hvilket skabte nervøsitet i det europæiske marked for højt forrentede obligationer. GAL indgik ikke i afdelingens portefølje. Afdelingen har i 1. halvår 2006 nydt gavn af investeringer i selskaber, der lod sig børsnotere. Omvendt har afdelingen undervægtet Ford og GM i automobilsektoren, hvilket har været negativt for det relative afkast i perioden. 5

7 Ledelsesberetning Afdelingens portefølje blev mod slutningen af halvåret ændret til at være mere forsigtigt anlagt ved frasalg af de mest risikobetonede positioner og ved øget kontantbeholdning. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter for i alt kr. 12,3 mio., mens afdelingens nettokurstab udgjorde kr. 4,3 mio. Afdelingens nettoresultat blev på kr. 6,9 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue kr. 331,6 mio. i afdelingen, svarende til kr. 98,97 pr. andel. Afdeling Lange Obligationer - Pension Afdelingen investerer i lange, såkaldte guldrandede danske stats- og realkreditobligationer. Afdelingen rådgives af Nykredit Portefølje Bank A/S. Afdeling Lange Obligationer - Pension gav i 1. halvår et afkast på -2,6%. Afdelingens sammenligningsgrundlag gav et afkast på -2,4%. Afkastet er mindre end ventet som følge af den lidt kraftigere og hurtigere rentestigning end skønnet primo året. Afkastet anses som acceptabelt. Afdelingen havde ultimo halvåret investeret ca. 22% af afdelingens obligationsportefølje i inkonverterbare obligationer, 29% i renteloftsobligationer og 49% i lange, konverterbare obligationer. Foreningens investering i realkreditobligationer har bidraget negativt til afdelingens afkast. Især afdelingens investering i renteloftsobligationer har bidraget negativt. Afdelingen har i halvåret haft en rentefølsomhed på niveau med sammenligningsgrundlaget. I 1. halvår 2006 indtjente afdelingen nettorenter for i alt kr. 35,0 mio., mens afdelingens nettokurstab udgjorde kr. 81,2 mio. Afdelingens nettoresultat blev et tab på kr. 48,3 mio. Ultimo juni 2006 udgjorde den samlede formue kr ,3 mio. i afdelingen, svarende til kr ,94 pr. andel. Børsnotering af investeringsforeningsafdelinger Andele i investeringsforeninger handles i dag på forskellige markeder. I 1. halvår 2006 har investeringsforeningerne gennem brancheorganisationen InvesteringsForeningsRådet (IFR) undersøgt mulighederne for at skabe en fælles markedsplads for investeringsforeningsandele. Arbejdet blev igangsat som følge af ændring i skattelovgivningen i 2005, hvor forskelsbehandlingen af børsnoterede og ikke-børsnoterede investeringsforeningsandele blev fjernet. Arbejdet i IFR mundede ud i, at der sammen med Københavns Fondsbørs A/S blev skabt et grundlag for en ny, fælles markedsplads for investeringsforeningsandele. På baggrund af den endelige udformning af markedspladsen forventes bestyrelsen i Nykredit Invest Engros at undersøge behovet og overveje, om foreningens afdelinger skal tilmeldes noteringen på den nye markedsplads. Forventninger til 2. halvår 2006 Foreningen forventer en fortsat moderat positiv udvikling i den internationale økonomi, dog skønnes væksten at aftage i USA i de kommende kvartaler. Den korte rente i Europa forventes at stige yderligere med ca. 0,5 procentpoint i 2. halvår De lange renter ventes tillige at stige en anelse i det kommende halve år. Efter den seneste korrektion anses aktiemarkederne ikke at være dyrt prisfastsatte, men usikkerhed om inflation, renter og oliepris skønnes at begrænse kursstigningspotentialet i 2. halvår På den baggrund forventer foreningen derfor begrænsede positive kursstigninger i foreningens afdelinger i det kommende halve år. 6

8 Hoved- og nøgletalsoversigt 1. halvår Periodens afkast (i %) EuroKredit -2,59 4,75 8,61 11,28 5,96 Vækstlande -3,04 53,83 12,52 29,30-22,52 Højrente Europa 2,10 6,85 15,25 23,60-10,24 Lange Obligationer Pension 1-2,59 6,18 5, Afkast for benchmark i afdeling (i %) EuroKredit -2,27 4,1 8,3 7,7 7,9 Vækstlande -2,38 50,6 13,5 26,4-22,5 Højrente Europa 2,21 6,5 13,6 30,7-6,5 Lange Obligationer Pension 1-2,38 5,1 5,4 - - Indre værdi pr. andel (kr.) EuroKredit (EUR) 99,72 108,73 110,70 115,27 106,98 Vækstlande 143,72 152,44 100,07 90,04 69,64 Højrente Europa 98,97 96,92 90,71 78,70 63,68 Lange Obligationer Pension , Udlodning pr. andel EuroKredit (EUR) 0 6,25 7,00 13,75 3,50 Vækstlande 0 4,75 1,00 1,25 0,00 Højrente Europa 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Lange Obligationer Pension ,00 300, Omkostningsprocent EuroKredit 0,10 0,21 0,25 0,21 0,25 Vækstlande 0,53 1,21 1,29 1,32 1,18 Højrente Europa 0,33 0,76 0,79 0,77 0,81 Lange Obligationer Pension 1 0,11 0,23 0, Periodens nettoresultat (t.kr.) EuroKredit (t.eur) Vækstlande Højrente Europa Lange Obligationer Pension Medlemmernes formue ultimo (t.kr.) EuroKredit (t.eur) Vækstlande Højrente Europa Lange Obligationer Pension Andele ultimo (nom. t.kr.) EuroKredit (t.eur) Vækstlande Højrente Europa Lange Obligationer Pension ) Regnskabsåret 2004 dækker perioden 1. juli 2004 til 31. december

9 EuroKredit Resultatopgørelse og balance i t.eur Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Periodens nettoresultat Afdelingen investerer primært i udenlandske erhvervsobligationer udstedt i EUR, USD eller GBP. Kreditvurderingen af de erhvervede obligationer vil primært være det såkaldte investment grade, dvs. Standard & Poor s rating på BBB- eller bedre. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også lav risiko. Afdeling EuroKredit henvender sig primært til institutionelle investorer, hvor investering i afdelingen vil indgå som en del af en større portefølje. Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Cirkulerende andele (t.eur) Indre værdi pr. andel 99,72 108,73 Udlodning pr. andel 0 6,25 Afkast i % -2,59 4,75 Omkostningsprocent 0,10 0,21 Standardafvigelse 2,92 3,68 Sharpe ratio 1,16 1,74 Benchmark Afkast i % -2,27 4,11 Standardafvigelse 2,86 2,89 Sharpe ratio 1,87 1,89 Fem største beholdninger 6,875% Olivetti Fin ,7% 3,875% Mol Magyar ,3% Var% Dlr Kredit ,3% 7,4075% Hsh Nordbk.Perpetual 2,8% Float% Eurohypo Cap. Perp. 2,8% Total 16,8% Obligationsbeholdningen udgøres af 98,11% noterede værdipapirer og 1,89% unoterede. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Varighedsfordeling Sektorfordeling 0-1 år 1-3,6 år 3,6+ år 50% 40% 30% 20% 10% 0% Energi Industri Varige forbrugsgoder Finans Konsumentvarer Telekommunikation Stat Likvider Forsyning 8

10 Vækstlande Resultatopgørelse og balance i t.kr. Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Periodens nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i vækstlande. Vækstlande defineres som lande, der på grund af ændrede økonomiske/politiske forhold vurderes at have gode muligheder for i de kommende år at realisere høje økonomiske vækstrater. Afdeling Vækstlande henvender sig til investorer, der kan acceptere investeringer med større risiko end generelt ved investering i aktier. Fem største beholdninger Petrobras Adr 5,6% OAO Gazprom.Spon Adr 5,1% Kookmin Bank 5,0% GS Engineering & Construction 2,5% Sasol 2,4% Total 20,6% Kapitalandele udgøres af 97,30% noterede værdipapirer og 2,70% unoterede. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Regionsfordeling Nøgletal Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi pr. andel 143,72 152,44 Udlodning pr. andel 0 4,75 Asien Europa Afkast i % -3,04 53,83 Omkostningsprocent 0,53 1,21 Standardafvigelse 25,04 19,12 Sharpe ratio 0,39-0,04 Benchmark Afkast i % -2,38 50,59 Afrika Mellemøsten Nordamerika Latinamerika Standardafvigelse 23,37 18,69 Sharpe ratio 0,51 0,01 Sektorfordeling 25% 20% 15% 10% 5% 0% Energi Materialer Industri Varige forbrugsg. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekom Forsyning 9

11 Højrente Europa Resultatopgørelse og balance i t.kr. Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Periodens nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Afledte finansielle instrumenter 59 0 Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Afdelingen investerer i højtforrentede obligationer, konvertible obligationer og præferenceaktier udstedt af selskaber, der er hjemmehørende eller har hovedaktivitet i Europa. Kreditvurderingen for værdipapirerne i afdelingen vil normalt ligge i området BB+ til CCC+. Afdelingen henvender sig til investorer, der kan acceptere obligationsinvesteringer med høj risiko. Fem største beholdninger 8,000% Lighthouse ,1% 7,375% Fresenius Med ,0% 6,625% Fiat Finance 15/02/13 3,0% 9,500% Tvn Finance ,9% 9,375% Ray Acquisitn ,9% Total 14,9% Obligationsbeholdningen udgøres af 95,3% noterede værdipapirer og 4,70% unoterede. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Varighedsfordeling Nøgletal Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi pr. andel 98,97 96,92 Udlodning pr. andel år 1-3,6 år 3,6+ år Afkast i % 2,10 6,85 Omkostningsprocent 0,33 0,76 Sektorfordeling Standardafvigelse 4,21 6,78 40% Sharpe ratio 0,45-0,14 30% Benchmark Afkast i % 2,21 6,48 Standardafvigelse 4,08 7,61 20% 10% Sharpe ratio 0,60 0,09 0% Energi Industri Varige forbrugsgoder Finans Konsumentvarer Telekommunikation IT Media Likvider Forsyning 10

12 Lange Obligationer - Pension Resultatopgørelse og balance i t.kr. Afdelingens investeringsprofil 1. halvår Resultatopgørelse Renter og udbytte Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 0 Periodens nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Afdelingen investerer i børsnoterede stats- og realkreditobligationer udstedt i DKK eller i EUR. Renterisikoen målt ved den gennemsnitlige, korrigerede varighed vil primært ligge mellem 4 og 6. Afdelingen tilstræber en investeringsstrategi med fokus på afkastoptimering, men også lav risiko. Afdelingen er målrettet mod investorer med en længere investeringshorisont, som f.eks. ved pensionsinvesteringer. Fem største beholdninger 4,00% STAT INK St.lån 10 10,1% 4,00% Komm 208.s.A.30 6,5% Float% RD 63D 6FF OA.38 6,2% 5,00% NYK 73D OA.38 5,9% 4,00% BRF 411.B OA.38 5,7% Total 34,5% Obligationsbeholdningen udgøres udelukkende af noterede værdipapirer. Hele beholdningsoversigten pr. 30. juni 2006 kan ses på Varighedsfordeling Anden gæld Passiver i alt Nøgletal Cirkulerende andele (t.kr.) Indre værdi pr. andel 9.941, ,34 Udlodning pr. andel år 1-3,6 år 3,6+ år Afkast i % -2,59 6,18 Omkostningsprocent 0,11 0,23 Standardafvigelse - - Aktivfordeling Sharpe ratio - - Benchmark Afkast i % -2,38 5,10 Standardafvigelse - - Sharpe ratio - - Stat Kontant Realkredit 11

13 Regnskabs- og nøgletal mv. Bemærkninger til anvendt regnskabspraksis Denne halvårsberetning er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisorer. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Der er foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til årsrapport for Ikkerefunderbar udbytte- og renteskat er specificeret i resultatopgørelsesposten skat i modsætning til tidligere, hvor regnskabsposten har været fratrukket i renter og udbytte. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstal for 2005 i overensstemmelse hermed. Ændring i anvendt regnskabspraksis har ikke betydning for medlemmernes formue. For samlet beskrivelse af anvendt regnskabspraksis henvises der til foreningens årsrapport for Forklaring af nøgletal Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i halvåret. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo halvåret med korrektion for evt. udlodning til medlemmerne i halvåret. Benchmarkafkast i procent Benchmarkafkastet beregnes som ændringen i kr. i det valgte markedsindeks for den pågældende afdeling i halvåret. Cirkulerende andele Den nominelle kapital af den pågældende afdelings udestående antal andele ultimo halvåret. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo halvåret. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for halvåret divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i halvåret. Sharpe ratio Sharpe ratio er et udtryk for en afdelings afkast eller benchmarkafkastet set i forhold til den påtagede risiko. Nøgletallet beregnes som det historiske afkast minus den risikofri rente divideret med standardafvigelsen på det månedlige afkast i perioden. Sharpe ratio opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. Standardafvigelse Standardafvigelsen er et udtryk for udsving i afdelingens afkast eller benchmarkafkastet, og er et statistisk risikomål. Nøgletallet er beregnet på basis af månedlige afkasttal. Standardafvigelse opgøres alene, hvis afdelingens levetid er minimum 36 måneder og højst for en 60 måneders periode. 12

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Kapitalforeningen TRP Invest

Kapitalforeningen TRP Invest Kapitalforeningen TRP Invest Halvårsrapport 2014 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret 4...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne

Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2015 Stærke aktiemarkeder i 1. kvartal Høje afkast i Bankvalg Fantastisk start på året især for aktieinvestorerne Samtlige puljer gav i 1. kvartal

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 8... Optimal VerdensIndex Moderat 8...

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2010 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast

Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing April 2010 Positive afkast i samtlige puljer aktier gav de højeste afkast God start på 2010 positive afkast i samtlige puljer Danske aktier gav de højeste

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår

Flotte afkast i alle puljer i 1. halvår Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2010 Flotte afkast - takket været rentefald og valutakursudviklingen Udenlandske obligationer gav de højeste afkast Flotte afkast i alle puljer i 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen Nykredit Invest 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5 Væsentlige aftaler med samarbejdspartnere...19 Fund Governance...20 Anvendt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - AUGUST 2015 MARKEDSKOMMENTAR AUGUST 2015 Positive afkast indenfor såvel aktier som obligationer i juli Juli var en positiv måned for afdelingerne understøttet af stigende kurser

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JANUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2015 Kraftigt faldende oliepriser virker som god økonomisk stimulation Faldende oliepriser, anspændte geopolitiske forhold og centralbankernes

Læs mere

Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Rentestigninger giver negative obligationsafkast Nyhedsbrev Pension, forsikring og puljeopsparing Juli 2015 Obligationer ramt af rente stigninger i 2. kvartal Bekymringer om Grækenland gav aktiekursfald Rentestigninger giver negative obligationsafkast

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2008. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2008... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 4 Anvendt regnskabspraksis... 8 Jyske

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune

Afkastrapport - Juli 2015. Aabenraa Kommune Afkastrapport - Juli 2015 Aabenraa Kommune Indholdsfortegelse Side: 2 - Indholdsfortegelse Side: 3 - Overblik Side: 4 - Aktie markedskommentar Side: 5 - Obligations markedskommentar Side: 6 - Grafer Side:

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 58 15. februar2008 Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2014 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdelingerne Pensionspleje - Dæmpet, Pensionspleje - Stabil, Pensionspleje - Balanceret og Pensionspleje - Vækst Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest

Halvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Fundamental Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Fundamental Invest Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 7 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2009. Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2009. Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2009 Investeringsforeningen Jyske Invest Bestyrelsen Professor, dr.oecon. Svend Hylleberg, formand Direktør Henrik Braüner Direktør Bent Knudsen Direktør Steen Konradsen Administration Jyske

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 HALVÅRSRAPPORT 2015 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Udvikling og forventninger 5 Risici og risikostyring 8 Påtegninger 11 Ledelsespåtegning 11 Beretning og halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Alpha. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Alpha Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 30 82 15 56 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten 2015 i hovedtræk 4 Forventninger

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere