Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr. scient. adm. Ole Jess Olsen Direktør, cand. polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand. oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Sagen blev indbragt for Energiklagenævnet ved klage af 19. maj 2004 fra advokat Anders Stubbe Arndal, advokatfirmaet Kromann Reumert på vegne af Sydkraft Varme A/S. Der klages over Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004, hvorved tilsynet, i relation til de af selskabet anmeldte varmepriser samt budget for 2003, pålagde Sydkraft Varme at nedsætte den heri indregnede forrentning af selskabets finansieringsudgifter ved fremmedkapital fra 6,5% p.a. til 4,8% p.a.. Klagen har været forlagt Energitilsynet og Præstø Fjernvarme, v/ advokat Vibeke Asmin Hansen, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Viborg. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004 citeres: [ ] Energitilsynet behandlede i mødet den 15. september 2003 klagen fra Præstø Fjernvarme over de af Præstø Kraftvarmeværk/v. Sydkraft Varme fastsatte og anmeldte varmepriser samt budget for Fra Præstø Fjernvarmes side var det bl.a. gjort gældende, at en række nærmere specificerede udgifter i budgettet for perioden 1/ til 31/ oversteg de nødvendige udgifter, som

2 Sydkraft Varme A/S efter varmeforsyningsloven var berettiget til at opkræve som en del af varmeprisen. Energitilsynet vedtog i mødet 15. december 2003 at meddele Præstø Fjernvarme og Sydkraft Varme A/S, at Tilsynet ikke på det foreliggende grundlag fandt, at prisfastsættelsen for 2003 for Præstø Kraftværk var urimelige eller i strid med varmeforsyningslovens 20, 20a, eller 20b, jf. lovens 21, stk. 4, men at Energitilsynet herved ikke havde taget stilling til udgiftsposten finansielle poster på 1,901 mio. kr., som skulle dokumenteres nærmere, samt huslejebetalingen på kr. 763,989, som Sydkraft Varme A/S også skulle redegøre nærmer for. Sydkraft Varme A/S s har i brev af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar For så vidt angår lånefinansieringen af erhvervelsen af Præstø Kraftvarmeværk er det nu oplyst, at der er tale om et koncerninternt lån mellem långiver Sydkraft Danmark A/S og låntager Sydkraft Varme A/S. [..] Lånet forrentes med 6,5% p.a. og er ifølge Sydkraft Danmark A/S ydet på markedsbestemte vilkår. Lånets hovedstol svarer til den bogførte værdi af Præstø Kraftvarmeværk opdelt i kedelanlæg, motoranlæg samt SRO. [..] Sydkraft Varme A/S s redegørelse af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar Præstø Fjernvarme anfører heri, at Sydkraft Varme A/S bør pålægges at beregne en markedsrente, der pt. ligger under 4%, idet Sydkrafts koncerninterne beregninger er Præstø Fjernvarme uvedkommende.[ ] [ ] Energitilsynet skal herefter meddele følgende: Til det nu fremsendte skal Energitilsynet anføre, at det som udgangspunkt gælder, at finansieringsudgifter/nettorenteudgifter ved tilvejebringelse af fremmedkapital er en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Det koncerninterne lån mellem Sydkraft Danmark A/S (långiver) og Sydkraft Varme A/S (låntager) må sidestilles med den anden tilvejebringelse af fremmedkapital og finansieringsudgifterne/nettoudgifterne er derfor en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen. Spørgsmålet er herefter, om den aftalte rentesats på 6,5% p.a. afviger så væsentligt fra en markedsrente, at nettoudgiften måske ikke i sin helhed vil være at betragte som en nødvendig omkost- Side 2 af 11

3 ning, der kan indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Ved bedømmelse af den konkrete rentesats på 6,5% kan der drages paralleller til den maksimale forrentningssats, der fastsættes ved beregningen af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer. Energitilsynet har senest i mødet den 29. marts 2004 fastsat denne maksimale forrentningssats for [..] I denne sag er anvendt en fremmedkapitalforrentning på 4,8% p.a. Denne forrentningssats er fastsat som renten for langfristede statsobligationer (10-årige stående lån), hvortil lægges et markedsrisikotillæg på 0,5%. Danmarks Statistik har opgjort rentesatserne for 2003 for 10-årige statsobligationer, og den gennemsnitlige rente er beregnet til 4,3%. Set i lyset heraf vil en forrentning på 4,8% p.a. af det koncerninterne lån ligge inden for rammerne af det acceptable i relation til vurderingen af nødvendige udgifter, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Dette betyder at Sydkraft Varme A/S skal nedsætte forrentningen fra 6,5% p.a. til 4,8% p.a. for [ ] Side 3 af 11 Klagen til Energiklagenævnet Fra brev af 19. maj 2004 fra advokat Anders Stubbe Arndal citeres: [..] Energitilsynet traf den 15. december 2003 afgørelse vedrørende klage fra Præstø Fjernvarme over de af Præstø Kratvarmeværk ved Sydkraft Varme A/S fastsatte og til Energitilsynet anmeldte varmepriser samt budget for [ ] Med henblik på opfyldelse af ovennævnte afgørelse har Sydkraft Varme A/S efterfølgende over for Energitilsynet oplyst, at udgiftsposten finansielle poster svarer til selskabets udgifter til lånefinansieringen af erhvervelse af Præstø Kraftvarmeværk. Denne lånefinansiering er sket via er koncerninternt lån ydet af Sydkraft Danmark A/S. Lånets hovedstol, i alt kr , svarer til den bogførte værdi af Præstø Kraftvarmeværk opdelt i kedelanlæg (kr ) og motoranlæg (kr ) samt SRO (kr ). Lånets løbetid er på op til 20 år, dog således, at den del af hovedstolen, der vedrører motoranlæg og SRO afdrages i takt med afskrivningerne herpå, dvs. 12 henholdsvis 10 år. Det koncerninterne lån forrentes med 6,5% p.a..[ ] Den af Sydkraft Varme A/S fremlagte dokumentation er efterfølgende kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar 2004, jf. Energitilsynets afgørelse af 22. april Klager har aldrig modtaget kopi heraf.

4 [..] Energitilsynets afgørelse er tilsyneladende truffet uden hensyntagen til, at lånet er optaget pr. 1. januar 2002 som fastforrentet lån med en løbetid på op til 20 år. Lånet blev optaget med det formål at finansiere købet af kraftvarmeværket. Sydkraft foretog forud for lånets optagelse undersøgelser af renteniveauet for tilsvarende lån og fandt på det grundlag finansieringsvilkårene acceptable. Det bemærkes, at forrentningen naturligvis også er indgået i priserne for 2002 og hermed anerkendt som en nødvendig omkostning. Sydkraft Varme A/S har efterfølgende og til brug for nærværende klagesag indhentet nærmere oplysning om de markedsvilkår, der ville have været gældende, såfremt Sydkraft Varme A/S som alternativ til den gennemførte koncerninterne lånefinansiering, havde været nødsaget til at finansiere erhvervelsen af Præstø Kraftvarmeværk via ekstern bankfinansiering. Som bilag 4 fremlægges brev af 5. maj 2004 fra Danske Bank, hvori det bekræftes: at basisrenten (10-årig swaprente i DKK) for 10-åringe fastrentelån (stående lån), ultimo 2001 var 5,48% p.a. Hertil skal tillægges den rentemarginal det enkelte kreditinstitut ønsker at tage. Afhængig af lånets størrelse og låntagers bonitet (kreditværdighed), svinger denne marginal. Vor umiddelbare vurdering er, at hvis Sydkraft optog lånet i Danske Bank, ville marginalen have ligget omkring 0,5-1,0%-point, og hvis det var til et lokalt varmeværk, ville marginalen nærmere have været 1,0-1,5%-point. Der bemærkes eksplicit, at ovennævnte udtalelse fra Danske Bank vedrører 10-årige fastrentelån. Henset til, at en væsentlig del af Sydkraft Varme A/S optagne lån har en løbetid på 20 år må det lægges til grund, at en ekstern lånefinansiering ville have medført en rentesats på mere end 6,5% p.a. [..] Til støtte for de nedlagte påstande gøres gældende: [ ] at at lånet er ydet på vilkår, der modsvarer de markedsbestemte vilkår for en alternativ ekstern lånefinansiering pr. 1. januar 2002, hvilket medfører at Sydkraft Varme A/S nettorenteudgifter hertil er at betragte som en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og forudsætningsvis er anerkendt som sådan for Det anføres i sammenhæng hermed, at Energitilsynet ikke har dokumenteret, at den aftalte rentesats på 6,5% p.a. afviger væsentligt fra markedsrenten på tidspunktet for lånet optagelse. Side 4 af 11

5 at der ikke, som anført af Energitilsynet, kan drages paralleller til den anvendte sats for fremmedkapitalforrentning i Energitilsynets afgørelse af 29. marts 2004 vedrørende fastsættelse af den maksimale forrentningssats for 2003, der skal anvendes ved beregning af elnetvirksomheders indtægtsrammer. Den i nævnte afgørelse anvendte sats for fremmedkapitalforrentning på 4,8% p.a. er således blot én blandt flere faktorer, der indgår i Energitilsynets tekniske model for beregning af den maksimale forrentningsprocent, der efter en yderligere regulering baseret på baggrund af elnetvirksomhedernes soliditet indgår i den teknisk komplicerede beregning af med hvilken sats egenkapitalen kan forrentes i opgørelsen af elnetvirksomheders indtægtsrammer, jf. bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 med efterfølgende ændringer. Denne sats fastsættes nu løbende år for år og tager dermed udgangspunkt i en variabel rente, Det giver ingen mening at lade dette være udgangspunkt for en bedømmelse af, om renten på et fast forrentet lån med løbetid på år afviger væsentligt fra markedsrenten på tidspunktet for lånets optagelse. Den anføres i sammenhæng hermed, at Økonomi- og Erhvervsministeren endnu ikke fundet har det hensigtsmæssigt at foretage egentlig implementering af den i varmeforsyningslovens 20a indikerede indtægtsrammeregulering af kollektive varmeforsyningsanlæg m.v. Frem til en sådan indtægtsrammeregulering måtte foreligge også på varmeforsyningsområdet må det gøres gældende, at finansieringsudgifter ved fremmedkapital, der kan indregnes i varmepriserne, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1, omfatter de faktiske finansieringsudgifter/nettoudgifter forbundet med den af Sydkraft Varme A/S optagne fremmedkapital, medmindre det kan godtgøres, at renten afviger væsentligt fra markedsrenten. Side 5 af 11 Bemærkninger til klagen I brev af 16. juni 2004 og i brev af 6. juli 2004 gjorde advokat Vibeke Asmin Hansen gældende, at Præstø Fjernvarme ikke skal betale en højere rente end markedsrenten på det tidspunkt, hvor Kraftvarmeværket skulle finansieres, nemlig tidspunktet for købesummens betaling til Præstø kommune den 31. oktober Der har således ikke været behov for finansiering før dette tidspunkt. Advokaten anfører, at først i det øjeblik finansiering er aktuel, kan en fastsættelse af en forrentning blive aktuel. Advokat Vibeke Asmin Hansen

6 mener derfor ikke, at et lånedokument dateret den 1. januar 2002 er væsentligt i denne sag. Den af Energitilsynet fastlagte forrentningssats for 2003 er således relevant, eftersom sagen vedrører budgettet for Til det af Advokat Anders Stubbe Arndal vedlagte afskrivnings- og forrentningsforløb bemærker advokat Vibeke Asmin Hansen, at forløbet startede den 1. januar 2003 med afslutning i 2022, henholdsvis Var afskrivnings- og forrentningsforløbet startet i 2002 måtte det være afsluttet i 2021, henholdsvis Til det af Danske Bank udarbejdede bilag anfører advokaten, at bilaget bygger på en basis rente ultimo 2001 og en rentemarginal på omkring 0,5 1%. Den relevante basisrente ifølge advokat Vibeke Asmin Hansen vil være basisrenten ultimo 2002 og med en rentemarginal på max. 0,5%. Advokaten henviser afslutningsvist til, at netop den type lån som nærværende sag omhandler ofte vil være kommunegaranterede, hvis værket selv optager lånet. Side 6 af 11 Energitilsynets bemærkninger til klagen Fra Energitilsynets brev af 30. juli 2004 citeres: [ ] Der er Energitilsynets opfattelse, at rentesatsen på 4,8% p.a. er fastsat på et objektivt grundlag, nemlig Danmarks Statistiks opgørelse af fremmedkapitalforrentning, jf. nærmere i afgørelsen. Energitilsynet har i afgørelsen taget udgangspunkt i det fremsendte afskrivningsforløb startende 1. januar Det anføres i klageskrivelsen af 19. maj 2004, at klager aldrig har modtaget kopi af Præstø Fjernvarmes brev af 18. februar 2004, hvori Sydkraft Varme A/S fremlagte dokumentation i brev af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme. Energitilsynet skal hertil anføre, at der ikke i Pæstø Fjernvarmes brev af 18. februar 2004 er indeholdt egentlige bemærkninger il klagers dokumentation af 16. januar Der er alene tale om, at Præstø Fjernvarme opfordrer Energitilsynet til pålægge Sydkraft Varme A/S at beregne en markedsrente samt fremlægge en huslejekontrakt på markedsvilkår. I øvrigt er der tale om opfordringer, som Præstø Fjernvarme tidligere i sagsforløbet har fremført. Formuleringen i Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004 om, at Sydkraft Varme A/S s brev af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar 2004 er derfor delvis misvisende. [ ]

7 Yderligere bemærkninger Advokat Anders Stubbe Arndal finder i brev af 9. august 2004, at advokatens anbringende om, at der ikke er grundlag for at drage paralleller til den anvendte sats for fremmedkapitalforrentning i tilsynets afgørelse af 29. marts 2004 understøttes af Energitilsynet, idet tilsynet har sidestillet koncerninterne lån mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme med anden tilvejebringelse af fremmedkapital efter varmeforsyningsloven. Advokaten bemærker, at såfremt koncerninterne lån skal sidestilles med enhver anden tilvejebringelse af fremmedkapital, må det relevante sammenligningsgrundlag nødvendigvis være markedsrenten på tidspunktet for lånets optagelse. Advokaten gør opmærksom på, at Sydkraft Varmes rente på 6,5% er på niveau med den fremmedkapitalsforrentning andre varmeforsyningsvirksomheder har haft i Advokat Anders Stubbe Arndal anfører, at det må bero på en fejl, når Energitilsynet har taget udgangspunkt i afskrivningsforløbet startende 1. januar Det af Sydkraft Varme A/S optagne lån er afskrevet og forrentet med virkning fra og med overtagelsesdagen den 1. januar Side 7 af 11 Videre fremfører Advokaten, at hvis Energiklagenævnet måtte finde, at den aftalte rentesats på 6,5% p.a. afviger så væsentligt fra markedsrenten på tidspunktet for lånet optagelse, bør nævnet tage udgangspunkt i den gennemsnitlige rente for langfristede statsobligationer (10-årige stående lån) for året Advokat Anders Stubbe Arndal mener, at Energiklagenævnet bør tage hensyn til, at en stor del af det koncerninterne lån ikke afdrages over 10 år, men over henholdsvis 12 og 20 år. Advokaten bemærker, at en ekstern lånefinansiering nødvendigvis ville have medført en højere rentesats end forrentningssatsen for langfristede statsobligationer. Supplerende oplysninger Det fremgår af sagens akter, at overtagelsesdagen for Præstø Kraftvarmeværk er den 1. januar 2002, og at købesummen skulle erlægges på denne dag eller 5 dage efter betingelserne i købeaftalen mellem Sydkraft Danmark A/S og Præstø Kommune blev opfyldt. Det fremgår endvidere, at betingelserne i købeaftalen blev opfyldt den 23. september Som bilag til klagen af 19. maj 2004 har advokaten Anders Stubbe Arndal vedlagt kopi af lånedokumentet af 1. januar 2002 mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S med dertilhørende bilag. Det fremgår af lånedokumentet, at lånet afdrages i henhold til vedlagte Køb og Finansieringsaftale med bilag Af bilagene , der omhandler den lineær

8 afskrivning og forrentning for hovedstolen for Præstø Kraftvarmeværks kedelanlæg, Motoranlæg og handelsomkostninger + SRO, fremgår det, at afskrivningsforløbet startede i år Ligeledes har Advokat Anders Stubbe Arndal som bilag til brev af 9. august 2004 fremsendt kopi af tabel fra Statiske Årbog 2004, hvoraf det fremgår, at den gennemsnitlige rente for 10-årige statsobligationer for 2002 er 5,05% p.a. og for 2003 er renten 4.31% p.a.. Som bilag til brev af 16. juni 2004 har advokat Vibeke Asmin Hansen vedlagt en udtalelse fra Danske Bank, hvoraf det fremgår at: En 10-årig fast rente, som annuitetslån med kvartårlige ydelser for lån til Præstø Fjernvarme ville have ligget i niveauet af: Ved lån med kaution af Præstø Kommune 4,75% p.a. pålydende rente. Ved lån uden kaution 6,45% p.a. pålydende rente Side 8 af 11 Retsgrundlaget Fra 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 med senere ændringer, citeres: Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en el-effekt over 25 MW samt geotekniske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas, bortset fra naturgas, indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskninger, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 20 a, stk. 7 og 20 b. Varmeforsyningslovens 21, stk. 4, lyder som følger: 21. stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20a eller 20b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.

9 Energiklagenævnets praksis I sagen om DONG og Gasgruppen, Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2003 j.nr og 31-3, fandt Energitilsynet, at de budgetterede indtægter for 2001 hidrørende hhv. fra transportbetaling og fra betaling for nødforsyning ved adgang til selskabets transportsystem fandtes at overstige en beregnet ramme for rimelige omkostninger forbundet med selskabets virksomhed i 2001, herunder omkostninger forbundet med en rimelig forrentning af den i selskabet investerede kapital, med 14 % resp. 6 %. Tilsynet fandt herefter, at de anmeldte tariffer var i strid med naturgasforsyningslovens 38, stk. 1, idet prisfastsættelsen ikke afspejlede selskabets omkostninger, herunder omkostninger til en rimelig forrentning af den i selskabet investerede kapital. DONG blev pålagt i medfør af lovens 41, stk. 1 at ændre henholdsvis transporttarif og betaling for nødforsyning, således at selskabets priser kommer i overensstemmelse med lovens 38, stk. 1. Side 9 af 11 Nævnet konstaterede, at det centrale for tilsynets afgørelse var, at tilsynet beregnede DONG s kapitalomkostning i 2001 til at være lavere end DONG s beregning af den samlede forrentning. Den af tilsynet beregnede samlede kapitalomkostning indgik i den af tilsynet beregnede omkostningsramme, der efter tilsynets afgørelse dannede overgrænsen for et rimeligt omkostningsniveau og dermed for om de anmeldte tariffer stred mod lovens 38, stk. 1. Da naturgasforsyningsloven for transmissionsvirksomhed ikke havde institueret et indtægtsrammesystem som for naturgasdistributionsselskaberne og for net- og transmissionsvirksomheder på elområdet, fandt nævnet, at det i denne sag påkrævede tilsyn med DONG s transmissionstariffer skulle ske ved en rimelighedsvurdering, som ifølge sagens natur ikke alene bestod i konstateringen af, om en enkelt af tilsynet beregnet ramme overskrides af de af DONG budgetterede indtægter. Nævnet fandt dog, at beregning af en omkostningsramme kunne være et hensigtsmæssigt hjælpemiddel til en vurdering, når den som i sagen var udført ved at konstatere, hvorledes de anmeldte tariffer stillede sig i forhold til tariffer på tilsvarende markeder i udlandet. Nævnet bemærkede, at statuering af urimelighed og dermed lovstridighed efter 38 fordrer en vis klarhed, som gør det naturligt at udføre flere beregninger med høje såvel som lave værdier, før en konklusion drages. Det syntes naturligt, at en tilsynsmyndighed ved anvendelse af en almindelig indgrebsbeføjelse er mere begrænset i dets skønsudøvelse, end hvor myndigheden er tillagt egentlige godkendelsesbeføjelser eller mulighed for at udmelde indtægtsrammer. Energiklagenævnet fandt herefter tilsynets beregning metodisk mindre tilfredsstillende set i forhold til lovgrundlaget for pristilsynet med naturgas-

10 transmissionsvirksomheder. Hertil kom, at de af tilsynet valgte beregningsforudsætninger som helhed fremtrådte noget lave, herunder særskilt fastsættelsen af det generelle markedsrisikotillæg, således at den beregnede ramme ikke fremtrådte som en klar overgrænse for et tarifniveau, der opfylder rimelighedskravet i naturgasforsyningslovens 38. Nævnet hjemviste sagen, så Energitilsynet kunne foretage en ny bedømmelse af DONG s anmeldte tariffer i lyset af Energiklagenævnets bemærkninger. Energiklagenævnets bemærkninger Efter varmforsyningslovens 21, stk. 4, er genstanden for tvisten i denne sag alene, om det kan antages, at den aftalte rente på 6,5% er urimelig. Indledningsvist bemærker nævnet, at det koncerninterne lån mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S må sidestilles med anden tilvejebringelse af fremmedkapital, og finansieringsudgifterne/nettoudgifterne er derfor en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen. Side 10 af 11 Ud fra det af sagen oplyste lægger Nævnet til grund, at lånet mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S er optaget i 2002, eftersom købesummen er erlagt i efteråret Det fremgår af sagen, at Energitilsynet ved bedømmelse af den konkrete rentesats på 6,5% har draget paralleller til den maksimale forrentningssats, der fastsættes ved beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer. Denne forrentningssats er fastsat som den af Danmarks Statistik opgjorte gennemsnitlige rente for 2003 for 10-årige statsobligationer på 4,3% p.a.. Hertil har tilsynet lagt et markedsrisikotillæg på 0,5% p.a.. Nævnet bemærker, at Energitilsynets maksimale tilladte forrentningsprocent under indtægtsrammerne for 2002 var 7%. Efter varmforsyningsloven skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en rentesats er en nødvendig omkostning ved fremmedfinansiering. Finder Energitilsynet rentesatsen urimelig, kan tilsynet tilsidesætte den. Nævnet finder, at en sådan rimelighedsvurdering ikke kan indskrænke sig til en konstatering af, at nogle rammer som tilsynet af praktiske grunde anvender, er overskredet. Nævnet vil endvidere som i den ovennævnte afgørelse af 25. august 2003 fremhæve, at en tilsynsmyndighed ved anvendelse af en almindelig indgrebsbeføjelse er mere begrænset i sin skønsudøvelse, end hvor myndigheden er tillagt egentlige godkendelsesbeføjelser eller mulighed for at udmelde indtægtsrammer.

11 Nævnet finder ikke, at man ved fastsættelse af de nødvendige omkostninger til finansiering af fremmedkapital efter varmeforsyningslovens 20 kan begrænse sig til en sammenligning med renten for 10-årige statsobligationer. Derudover finder nævnet, at fastlæggelsen af et markedsrisikotillæg må afgøres ved et konkret skøn. Energiklagenævnet finder ikke, at Energitilsynet har påvist, at den anvendte sats på 0,5 procentpoint er rimelig i den konkrete sag, eller at der foreligger sådanne koncerninterne forhold eller andre omstændigheder, at en rente på 6,5% p.a. skulle være urimelig efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004 ophæves. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 af lov om varmeforsyning. Side 11 af 11 Sagen har været behandlet på nævnets møde den 4. november 2004 Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til Energitilsynet, Sydkraft Varme A/S, v/advokat Anders Stubbe Arndal og Præstø Fjernvarme, v/ advokat Vibeke Asmin Hansen. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Birgitta Sander Olsen Fuldmægtig

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 21. december 2010 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 24. februar 2011 ophæves, og sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning

[...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet tariferingen af Billund Lufthavn i forbindelse med fjernvarmetilslutning til Billund Varmeværk. Nævnsformand, cand.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynets afgørelse af 2. oktober 2003 Opkrævning af beregnet varmeforbrug for perioden 1999/2000 Nævnsformand,

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende:

Næstved Varmeværk a.m.b.a. har anmodet Energitilsynet om at træffe afgørelse om følgende: Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby UDKAST Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com J.nr. 011286-0012 ano/jhp Sekretær Jette Rohde Pedersen

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand

[...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 18. august 2003 Ekstrabetaling pga. for ringe afkøling af fjernvarmevand Nævnsformand, professor, cand. jur.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...]

Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug hos [...] Rise Fjernvarme A.m.b.a. V/ Formand Niels W. Petersen St. Rise Landevej 2 5970 Ærøskøbing Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 12. juni 2002 vedrørende måling af varmeforbrug

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk

ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor,

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning

Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning (varmeforsyning) Østdeponi over Energitilsynet af 15. november 2005 Horsens Kraftvarmeværk A/S's prisberegning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C.

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen. Fhv. overingeniør, cand. polyt. Jørgen Klitgaard Direktør, cand. polyt. H.C. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 24. juli 2003 Betaling for varmeforbrug Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag

Energitilsynets besvarelser af klagers henvendelser Brørup Fjernvarme A.m.b.a. s opkrævning af et investeringsbidrag (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM [XXX] Energitilsynets besvarelser

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen

VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER. Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Søren P. Nielsen VARMEFORSYNINGSLOVENS PRISBESTEMMELSER Formål: Forbrugerbeskyttelse Prisbestemmelserne skal hindre at en monopolsituation ikke udnyttes Prisfastsættelse

Læs mere

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen, Direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen, Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynets afgørelse af 15. februar 2005 dispensation for TRE-FOR s afkølingstarif Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v.

Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. Dansk Fjernvarme Prissætning, prisdifferentiering, tariffer m.v. 1 Det vil jeg tale om Prissætning Prisdifferentiering Tariffer 2 1 Prissætning Varmeforsyningslovens kapitel 4 Varmeforsyningslovens kapitel

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004

Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 (Elforsyning) Scanenergi Elsalg A/S over Energitilsynet af 26. juni 2008 indregning af efterregulering for perioden 2003 og 2004 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen

Energiklagenævnet afviser anmodningen om at genoptage afgørelsen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.a OVER Energiklagenævnets

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyningen) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Brdr. Hartmann A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 14. oktober 2003 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende:

På baggrund af sekretariatets udkast til afgørelse og de modtagne høringssvar, skal sekretariatet meddele følgende: [INDSÆT MODTAGERE] Sendt pr. e-mail til [e-mailadresser] 14. oktober 2016 Varme 16/xxxxx TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT FOR [AF- FALDSFORBRÆNDINGSANLÆG] FOR ÅR 2017 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008

Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 (Varmeforsyning) Vejen Kraftvarmeværk A/S over Energitilsynet af 1. oktober 2007 prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0208 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: JSP 3600 Frederikssund E.ON Varme Danmark ApS CVR 2562 5625 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere