Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr. scient. adm. Ole Jess Olsen Direktør, cand. polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand. oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Sagen blev indbragt for Energiklagenævnet ved klage af 19. maj 2004 fra advokat Anders Stubbe Arndal, advokatfirmaet Kromann Reumert på vegne af Sydkraft Varme A/S. Der klages over Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004, hvorved tilsynet, i relation til de af selskabet anmeldte varmepriser samt budget for 2003, pålagde Sydkraft Varme at nedsætte den heri indregnede forrentning af selskabets finansieringsudgifter ved fremmedkapital fra 6,5% p.a. til 4,8% p.a.. Klagen har været forlagt Energitilsynet og Præstø Fjernvarme, v/ advokat Vibeke Asmin Hansen, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Viborg. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004 citeres: [ ] Energitilsynet behandlede i mødet den 15. september 2003 klagen fra Præstø Fjernvarme over de af Præstø Kraftvarmeværk/v. Sydkraft Varme fastsatte og anmeldte varmepriser samt budget for Fra Præstø Fjernvarmes side var det bl.a. gjort gældende, at en række nærmere specificerede udgifter i budgettet for perioden 1/ til 31/ oversteg de nødvendige udgifter, som

2 Sydkraft Varme A/S efter varmeforsyningsloven var berettiget til at opkræve som en del af varmeprisen. Energitilsynet vedtog i mødet 15. december 2003 at meddele Præstø Fjernvarme og Sydkraft Varme A/S, at Tilsynet ikke på det foreliggende grundlag fandt, at prisfastsættelsen for 2003 for Præstø Kraftværk var urimelige eller i strid med varmeforsyningslovens 20, 20a, eller 20b, jf. lovens 21, stk. 4, men at Energitilsynet herved ikke havde taget stilling til udgiftsposten finansielle poster på 1,901 mio. kr., som skulle dokumenteres nærmere, samt huslejebetalingen på kr. 763,989, som Sydkraft Varme A/S også skulle redegøre nærmer for. Sydkraft Varme A/S s har i brev af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar For så vidt angår lånefinansieringen af erhvervelsen af Præstø Kraftvarmeværk er det nu oplyst, at der er tale om et koncerninternt lån mellem långiver Sydkraft Danmark A/S og låntager Sydkraft Varme A/S. [..] Lånet forrentes med 6,5% p.a. og er ifølge Sydkraft Danmark A/S ydet på markedsbestemte vilkår. Lånets hovedstol svarer til den bogførte værdi af Præstø Kraftvarmeværk opdelt i kedelanlæg, motoranlæg samt SRO. [..] Sydkraft Varme A/S s redegørelse af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar Præstø Fjernvarme anfører heri, at Sydkraft Varme A/S bør pålægges at beregne en markedsrente, der pt. ligger under 4%, idet Sydkrafts koncerninterne beregninger er Præstø Fjernvarme uvedkommende.[ ] [ ] Energitilsynet skal herefter meddele følgende: Til det nu fremsendte skal Energitilsynet anføre, at det som udgangspunkt gælder, at finansieringsudgifter/nettorenteudgifter ved tilvejebringelse af fremmedkapital er en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Det koncerninterne lån mellem Sydkraft Danmark A/S (långiver) og Sydkraft Varme A/S (låntager) må sidestilles med den anden tilvejebringelse af fremmedkapital og finansieringsudgifterne/nettoudgifterne er derfor en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen. Spørgsmålet er herefter, om den aftalte rentesats på 6,5% p.a. afviger så væsentligt fra en markedsrente, at nettoudgiften måske ikke i sin helhed vil være at betragte som en nødvendig omkost- Side 2 af 11

3 ning, der kan indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Ved bedømmelse af den konkrete rentesats på 6,5% kan der drages paralleller til den maksimale forrentningssats, der fastsættes ved beregningen af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer. Energitilsynet har senest i mødet den 29. marts 2004 fastsat denne maksimale forrentningssats for [..] I denne sag er anvendt en fremmedkapitalforrentning på 4,8% p.a. Denne forrentningssats er fastsat som renten for langfristede statsobligationer (10-årige stående lån), hvortil lægges et markedsrisikotillæg på 0,5%. Danmarks Statistik har opgjort rentesatserne for 2003 for 10-årige statsobligationer, og den gennemsnitlige rente er beregnet til 4,3%. Set i lyset heraf vil en forrentning på 4,8% p.a. af det koncerninterne lån ligge inden for rammerne af det acceptable i relation til vurderingen af nødvendige udgifter, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Dette betyder at Sydkraft Varme A/S skal nedsætte forrentningen fra 6,5% p.a. til 4,8% p.a. for [ ] Side 3 af 11 Klagen til Energiklagenævnet Fra brev af 19. maj 2004 fra advokat Anders Stubbe Arndal citeres: [..] Energitilsynet traf den 15. december 2003 afgørelse vedrørende klage fra Præstø Fjernvarme over de af Præstø Kratvarmeværk ved Sydkraft Varme A/S fastsatte og til Energitilsynet anmeldte varmepriser samt budget for [ ] Med henblik på opfyldelse af ovennævnte afgørelse har Sydkraft Varme A/S efterfølgende over for Energitilsynet oplyst, at udgiftsposten finansielle poster svarer til selskabets udgifter til lånefinansieringen af erhvervelse af Præstø Kraftvarmeværk. Denne lånefinansiering er sket via er koncerninternt lån ydet af Sydkraft Danmark A/S. Lånets hovedstol, i alt kr , svarer til den bogførte værdi af Præstø Kraftvarmeværk opdelt i kedelanlæg (kr ) og motoranlæg (kr ) samt SRO (kr ). Lånets løbetid er på op til 20 år, dog således, at den del af hovedstolen, der vedrører motoranlæg og SRO afdrages i takt med afskrivningerne herpå, dvs. 12 henholdsvis 10 år. Det koncerninterne lån forrentes med 6,5% p.a..[ ] Den af Sydkraft Varme A/S fremlagte dokumentation er efterfølgende kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar 2004, jf. Energitilsynets afgørelse af 22. april Klager har aldrig modtaget kopi heraf.

4 [..] Energitilsynets afgørelse er tilsyneladende truffet uden hensyntagen til, at lånet er optaget pr. 1. januar 2002 som fastforrentet lån med en løbetid på op til 20 år. Lånet blev optaget med det formål at finansiere købet af kraftvarmeværket. Sydkraft foretog forud for lånets optagelse undersøgelser af renteniveauet for tilsvarende lån og fandt på det grundlag finansieringsvilkårene acceptable. Det bemærkes, at forrentningen naturligvis også er indgået i priserne for 2002 og hermed anerkendt som en nødvendig omkostning. Sydkraft Varme A/S har efterfølgende og til brug for nærværende klagesag indhentet nærmere oplysning om de markedsvilkår, der ville have været gældende, såfremt Sydkraft Varme A/S som alternativ til den gennemførte koncerninterne lånefinansiering, havde været nødsaget til at finansiere erhvervelsen af Præstø Kraftvarmeværk via ekstern bankfinansiering. Som bilag 4 fremlægges brev af 5. maj 2004 fra Danske Bank, hvori det bekræftes: at basisrenten (10-årig swaprente i DKK) for 10-åringe fastrentelån (stående lån), ultimo 2001 var 5,48% p.a. Hertil skal tillægges den rentemarginal det enkelte kreditinstitut ønsker at tage. Afhængig af lånets størrelse og låntagers bonitet (kreditværdighed), svinger denne marginal. Vor umiddelbare vurdering er, at hvis Sydkraft optog lånet i Danske Bank, ville marginalen have ligget omkring 0,5-1,0%-point, og hvis det var til et lokalt varmeværk, ville marginalen nærmere have været 1,0-1,5%-point. Der bemærkes eksplicit, at ovennævnte udtalelse fra Danske Bank vedrører 10-årige fastrentelån. Henset til, at en væsentlig del af Sydkraft Varme A/S optagne lån har en løbetid på 20 år må det lægges til grund, at en ekstern lånefinansiering ville have medført en rentesats på mere end 6,5% p.a. [..] Til støtte for de nedlagte påstande gøres gældende: [ ] at at lånet er ydet på vilkår, der modsvarer de markedsbestemte vilkår for en alternativ ekstern lånefinansiering pr. 1. januar 2002, hvilket medfører at Sydkraft Varme A/S nettorenteudgifter hertil er at betragte som en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1 og forudsætningsvis er anerkendt som sådan for Det anføres i sammenhæng hermed, at Energitilsynet ikke har dokumenteret, at den aftalte rentesats på 6,5% p.a. afviger væsentligt fra markedsrenten på tidspunktet for lånet optagelse. Side 4 af 11

5 at der ikke, som anført af Energitilsynet, kan drages paralleller til den anvendte sats for fremmedkapitalforrentning i Energitilsynets afgørelse af 29. marts 2004 vedrørende fastsættelse af den maksimale forrentningssats for 2003, der skal anvendes ved beregning af elnetvirksomheders indtægtsrammer. Den i nævnte afgørelse anvendte sats for fremmedkapitalforrentning på 4,8% p.a. er således blot én blandt flere faktorer, der indgår i Energitilsynets tekniske model for beregning af den maksimale forrentningsprocent, der efter en yderligere regulering baseret på baggrund af elnetvirksomhedernes soliditet indgår i den teknisk komplicerede beregning af med hvilken sats egenkapitalen kan forrentes i opgørelsen af elnetvirksomheders indtægtsrammer, jf. bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 med efterfølgende ændringer. Denne sats fastsættes nu løbende år for år og tager dermed udgangspunkt i en variabel rente, Det giver ingen mening at lade dette være udgangspunkt for en bedømmelse af, om renten på et fast forrentet lån med løbetid på år afviger væsentligt fra markedsrenten på tidspunktet for lånets optagelse. Den anføres i sammenhæng hermed, at Økonomi- og Erhvervsministeren endnu ikke fundet har det hensigtsmæssigt at foretage egentlig implementering af den i varmeforsyningslovens 20a indikerede indtægtsrammeregulering af kollektive varmeforsyningsanlæg m.v. Frem til en sådan indtægtsrammeregulering måtte foreligge også på varmeforsyningsområdet må det gøres gældende, at finansieringsudgifter ved fremmedkapital, der kan indregnes i varmepriserne, jf. varmeforsyningslovens 20, stk. 1, omfatter de faktiske finansieringsudgifter/nettoudgifter forbundet med den af Sydkraft Varme A/S optagne fremmedkapital, medmindre det kan godtgøres, at renten afviger væsentligt fra markedsrenten. Side 5 af 11 Bemærkninger til klagen I brev af 16. juni 2004 og i brev af 6. juli 2004 gjorde advokat Vibeke Asmin Hansen gældende, at Præstø Fjernvarme ikke skal betale en højere rente end markedsrenten på det tidspunkt, hvor Kraftvarmeværket skulle finansieres, nemlig tidspunktet for købesummens betaling til Præstø kommune den 31. oktober Der har således ikke været behov for finansiering før dette tidspunkt. Advokaten anfører, at først i det øjeblik finansiering er aktuel, kan en fastsættelse af en forrentning blive aktuel. Advokat Vibeke Asmin Hansen

6 mener derfor ikke, at et lånedokument dateret den 1. januar 2002 er væsentligt i denne sag. Den af Energitilsynet fastlagte forrentningssats for 2003 er således relevant, eftersom sagen vedrører budgettet for Til det af Advokat Anders Stubbe Arndal vedlagte afskrivnings- og forrentningsforløb bemærker advokat Vibeke Asmin Hansen, at forløbet startede den 1. januar 2003 med afslutning i 2022, henholdsvis Var afskrivnings- og forrentningsforløbet startet i 2002 måtte det være afsluttet i 2021, henholdsvis Til det af Danske Bank udarbejdede bilag anfører advokaten, at bilaget bygger på en basis rente ultimo 2001 og en rentemarginal på omkring 0,5 1%. Den relevante basisrente ifølge advokat Vibeke Asmin Hansen vil være basisrenten ultimo 2002 og med en rentemarginal på max. 0,5%. Advokaten henviser afslutningsvist til, at netop den type lån som nærværende sag omhandler ofte vil være kommunegaranterede, hvis værket selv optager lånet. Side 6 af 11 Energitilsynets bemærkninger til klagen Fra Energitilsynets brev af 30. juli 2004 citeres: [ ] Der er Energitilsynets opfattelse, at rentesatsen på 4,8% p.a. er fastsat på et objektivt grundlag, nemlig Danmarks Statistiks opgørelse af fremmedkapitalforrentning, jf. nærmere i afgørelsen. Energitilsynet har i afgørelsen taget udgangspunkt i det fremsendte afskrivningsforløb startende 1. januar Det anføres i klageskrivelsen af 19. maj 2004, at klager aldrig har modtaget kopi af Præstø Fjernvarmes brev af 18. februar 2004, hvori Sydkraft Varme A/S fremlagte dokumentation i brev af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme. Energitilsynet skal hertil anføre, at der ikke i Pæstø Fjernvarmes brev af 18. februar 2004 er indeholdt egentlige bemærkninger il klagers dokumentation af 16. januar Der er alene tale om, at Præstø Fjernvarme opfordrer Energitilsynet til pålægge Sydkraft Varme A/S at beregne en markedsrente samt fremlægge en huslejekontrakt på markedsvilkår. I øvrigt er der tale om opfordringer, som Præstø Fjernvarme tidligere i sagsforløbet har fremført. Formuleringen i Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004 om, at Sydkraft Varme A/S s brev af 16. januar 2004 er kommenteret af Præstø Fjernvarme i brev af 18. februar 2004 er derfor delvis misvisende. [ ]

7 Yderligere bemærkninger Advokat Anders Stubbe Arndal finder i brev af 9. august 2004, at advokatens anbringende om, at der ikke er grundlag for at drage paralleller til den anvendte sats for fremmedkapitalforrentning i tilsynets afgørelse af 29. marts 2004 understøttes af Energitilsynet, idet tilsynet har sidestillet koncerninterne lån mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme med anden tilvejebringelse af fremmedkapital efter varmeforsyningsloven. Advokaten bemærker, at såfremt koncerninterne lån skal sidestilles med enhver anden tilvejebringelse af fremmedkapital, må det relevante sammenligningsgrundlag nødvendigvis være markedsrenten på tidspunktet for lånets optagelse. Advokaten gør opmærksom på, at Sydkraft Varmes rente på 6,5% er på niveau med den fremmedkapitalsforrentning andre varmeforsyningsvirksomheder har haft i Advokat Anders Stubbe Arndal anfører, at det må bero på en fejl, når Energitilsynet har taget udgangspunkt i afskrivningsforløbet startende 1. januar Det af Sydkraft Varme A/S optagne lån er afskrevet og forrentet med virkning fra og med overtagelsesdagen den 1. januar Side 7 af 11 Videre fremfører Advokaten, at hvis Energiklagenævnet måtte finde, at den aftalte rentesats på 6,5% p.a. afviger så væsentligt fra markedsrenten på tidspunktet for lånet optagelse, bør nævnet tage udgangspunkt i den gennemsnitlige rente for langfristede statsobligationer (10-årige stående lån) for året Advokat Anders Stubbe Arndal mener, at Energiklagenævnet bør tage hensyn til, at en stor del af det koncerninterne lån ikke afdrages over 10 år, men over henholdsvis 12 og 20 år. Advokaten bemærker, at en ekstern lånefinansiering nødvendigvis ville have medført en højere rentesats end forrentningssatsen for langfristede statsobligationer. Supplerende oplysninger Det fremgår af sagens akter, at overtagelsesdagen for Præstø Kraftvarmeværk er den 1. januar 2002, og at købesummen skulle erlægges på denne dag eller 5 dage efter betingelserne i købeaftalen mellem Sydkraft Danmark A/S og Præstø Kommune blev opfyldt. Det fremgår endvidere, at betingelserne i købeaftalen blev opfyldt den 23. september Som bilag til klagen af 19. maj 2004 har advokaten Anders Stubbe Arndal vedlagt kopi af lånedokumentet af 1. januar 2002 mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S med dertilhørende bilag. Det fremgår af lånedokumentet, at lånet afdrages i henhold til vedlagte Køb og Finansieringsaftale med bilag Af bilagene , der omhandler den lineær

8 afskrivning og forrentning for hovedstolen for Præstø Kraftvarmeværks kedelanlæg, Motoranlæg og handelsomkostninger + SRO, fremgår det, at afskrivningsforløbet startede i år Ligeledes har Advokat Anders Stubbe Arndal som bilag til brev af 9. august 2004 fremsendt kopi af tabel fra Statiske Årbog 2004, hvoraf det fremgår, at den gennemsnitlige rente for 10-årige statsobligationer for 2002 er 5,05% p.a. og for 2003 er renten 4.31% p.a.. Som bilag til brev af 16. juni 2004 har advokat Vibeke Asmin Hansen vedlagt en udtalelse fra Danske Bank, hvoraf det fremgår at: En 10-årig fast rente, som annuitetslån med kvartårlige ydelser for lån til Præstø Fjernvarme ville have ligget i niveauet af: Ved lån med kaution af Præstø Kommune 4,75% p.a. pålydende rente. Ved lån uden kaution 6,45% p.a. pålydende rente Side 8 af 11 Retsgrundlaget Fra 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 med senere ændringer, citeres: Inden for de i 20 a nævnte indtægtsrammer kan kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeværker med en el-effekt over 25 MW samt geotekniske anlæg m.v. i priserne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller gas, bortset fra naturgas, indregne nødvendige udgifter til energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskninger, administration og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 20 a, stk. 7 og 20 b. Varmeforsyningslovens 21, stk. 4, lyder som følger: 21. stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20a eller 20b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser.

9 Energiklagenævnets praksis I sagen om DONG og Gasgruppen, Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2003 j.nr og 31-3, fandt Energitilsynet, at de budgetterede indtægter for 2001 hidrørende hhv. fra transportbetaling og fra betaling for nødforsyning ved adgang til selskabets transportsystem fandtes at overstige en beregnet ramme for rimelige omkostninger forbundet med selskabets virksomhed i 2001, herunder omkostninger forbundet med en rimelig forrentning af den i selskabet investerede kapital, med 14 % resp. 6 %. Tilsynet fandt herefter, at de anmeldte tariffer var i strid med naturgasforsyningslovens 38, stk. 1, idet prisfastsættelsen ikke afspejlede selskabets omkostninger, herunder omkostninger til en rimelig forrentning af den i selskabet investerede kapital. DONG blev pålagt i medfør af lovens 41, stk. 1 at ændre henholdsvis transporttarif og betaling for nødforsyning, således at selskabets priser kommer i overensstemmelse med lovens 38, stk. 1. Side 9 af 11 Nævnet konstaterede, at det centrale for tilsynets afgørelse var, at tilsynet beregnede DONG s kapitalomkostning i 2001 til at være lavere end DONG s beregning af den samlede forrentning. Den af tilsynet beregnede samlede kapitalomkostning indgik i den af tilsynet beregnede omkostningsramme, der efter tilsynets afgørelse dannede overgrænsen for et rimeligt omkostningsniveau og dermed for om de anmeldte tariffer stred mod lovens 38, stk. 1. Da naturgasforsyningsloven for transmissionsvirksomhed ikke havde institueret et indtægtsrammesystem som for naturgasdistributionsselskaberne og for net- og transmissionsvirksomheder på elområdet, fandt nævnet, at det i denne sag påkrævede tilsyn med DONG s transmissionstariffer skulle ske ved en rimelighedsvurdering, som ifølge sagens natur ikke alene bestod i konstateringen af, om en enkelt af tilsynet beregnet ramme overskrides af de af DONG budgetterede indtægter. Nævnet fandt dog, at beregning af en omkostningsramme kunne være et hensigtsmæssigt hjælpemiddel til en vurdering, når den som i sagen var udført ved at konstatere, hvorledes de anmeldte tariffer stillede sig i forhold til tariffer på tilsvarende markeder i udlandet. Nævnet bemærkede, at statuering af urimelighed og dermed lovstridighed efter 38 fordrer en vis klarhed, som gør det naturligt at udføre flere beregninger med høje såvel som lave værdier, før en konklusion drages. Det syntes naturligt, at en tilsynsmyndighed ved anvendelse af en almindelig indgrebsbeføjelse er mere begrænset i dets skønsudøvelse, end hvor myndigheden er tillagt egentlige godkendelsesbeføjelser eller mulighed for at udmelde indtægtsrammer. Energiklagenævnet fandt herefter tilsynets beregning metodisk mindre tilfredsstillende set i forhold til lovgrundlaget for pristilsynet med naturgas-

10 transmissionsvirksomheder. Hertil kom, at de af tilsynet valgte beregningsforudsætninger som helhed fremtrådte noget lave, herunder særskilt fastsættelsen af det generelle markedsrisikotillæg, således at den beregnede ramme ikke fremtrådte som en klar overgrænse for et tarifniveau, der opfylder rimelighedskravet i naturgasforsyningslovens 38. Nævnet hjemviste sagen, så Energitilsynet kunne foretage en ny bedømmelse af DONG s anmeldte tariffer i lyset af Energiklagenævnets bemærkninger. Energiklagenævnets bemærkninger Efter varmforsyningslovens 21, stk. 4, er genstanden for tvisten i denne sag alene, om det kan antages, at den aftalte rente på 6,5% er urimelig. Indledningsvist bemærker nævnet, at det koncerninterne lån mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S må sidestilles med anden tilvejebringelse af fremmedkapital, og finansieringsudgifterne/nettoudgifterne er derfor en nødvendig omkostning, der kan indregnes i varmeprisen. Side 10 af 11 Ud fra det af sagen oplyste lægger Nævnet til grund, at lånet mellem Sydkraft Danmark A/S og Sydkraft Varme A/S er optaget i 2002, eftersom købesummen er erlagt i efteråret Det fremgår af sagen, at Energitilsynet ved bedømmelse af den konkrete rentesats på 6,5% har draget paralleller til den maksimale forrentningssats, der fastsættes ved beregning af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer. Denne forrentningssats er fastsat som den af Danmarks Statistik opgjorte gennemsnitlige rente for 2003 for 10-årige statsobligationer på 4,3% p.a.. Hertil har tilsynet lagt et markedsrisikotillæg på 0,5% p.a.. Nævnet bemærker, at Energitilsynets maksimale tilladte forrentningsprocent under indtægtsrammerne for 2002 var 7%. Efter varmforsyningsloven skal der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en rentesats er en nødvendig omkostning ved fremmedfinansiering. Finder Energitilsynet rentesatsen urimelig, kan tilsynet tilsidesætte den. Nævnet finder, at en sådan rimelighedsvurdering ikke kan indskrænke sig til en konstatering af, at nogle rammer som tilsynet af praktiske grunde anvender, er overskredet. Nævnet vil endvidere som i den ovennævnte afgørelse af 25. august 2003 fremhæve, at en tilsynsmyndighed ved anvendelse af en almindelig indgrebsbeføjelse er mere begrænset i sin skønsudøvelse, end hvor myndigheden er tillagt egentlige godkendelsesbeføjelser eller mulighed for at udmelde indtægtsrammer.

11 Nævnet finder ikke, at man ved fastsættelse af de nødvendige omkostninger til finansiering af fremmedkapital efter varmeforsyningslovens 20 kan begrænse sig til en sammenligning med renten for 10-årige statsobligationer. Derudover finder nævnet, at fastlæggelsen af et markedsrisikotillæg må afgøres ved et konkret skøn. Energiklagenævnet finder ikke, at Energitilsynet har påvist, at den anvendte sats på 0,5 procentpoint er rimelig i den konkrete sag, eller at der foreligger sådanne koncerninterne forhold eller andre omstændigheder, at en rente på 6,5% p.a. skulle være urimelig efter varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 22. april 2004 ophæves. Afgørelsen er truffet efter 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 af lov om varmeforsyning. Side 11 af 11 Sagen har været behandlet på nævnets møde den 4. november 2004 Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til Energitilsynet, Sydkraft Varme A/S, v/advokat Anders Stubbe Arndal og Præstø Fjernvarme, v/ advokat Vibeke Asmin Hansen. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Birgitta Sander Olsen Fuldmægtig

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 5. maj 2006 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 5. maj 2006 hedder det: Kendelse af 6. september 2007 (J.nr. 2006-0006770). Forsikringsselskab påbudt at indsende dokumentation for fastsættelse af forsikringspræmien ud fra et begrundet skøn. Bekendtgørelse nr. 904 af 1. september

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Udtrædelsesgodtgørelse

Udtrædelsesgodtgørelse Udtrædelsesgodtgørelse af Bent Ole Gram Mortensen UDKAST 1. Formål I Danmark har det været praksis, at en forbruger, der er tilsluttet et fjernvarmeværk, ikke kan opsige forsyningsforholdet uden at betale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere