Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august Budget Administrativt budgetoplæg Duft af mad på plejecentrene Status på NT-Kørsel Ældrerådets årsberetning

3 Medlemmer Erik Stagsted Henning Olsen Minna Sørensen Leif Thomsen Gudrun Pedersen Lis Svendsen Michell Jensen Hans Jørgen Lau Jeppesen Egon Andersen Søren Byrjalsen Doris Jakobsen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 Sagsnr.: 10/982 Fraværende: Bilag: 98029/10 Åben status på ydelser. 2 kvt /10Åben Visitation 2010 pr til udvalg.pdf Sagsfremstilling a) Ledelsesinformation Status på ydelser 2. kvartal 2010 b) Ledelsesinformation Visitation 2010 pr c) Ordinært Ældrerådsmøde den 16. september 2010 flyttes til 20. september 2010 d) Ordinært Ældrerådsmøde den 7. oktober 2010 flyttes til den 14. oktober 2010 Beslutning i Ældrerådet den Orienteringen taget til efterretning. Ældrerådsmøde den 16. september 2010 flyttes til den 20. september og Ældrerådsmødet den 7. oktober 2010 flyttes til den 14. oktober

5 040. Budget Administrativt budgetoplæg Sagsnr.: 10/23014 Fraværende: Bilag: /10Åben Sundhedsudvalget - Budgetforslag Sagsfremstilling I henhold til drejebog for budgetlægning samt tidsplanen skal Økonomiudvalget den 18. august 2010 behandle et administrativt udarbejdet budgetoplæg og godkende ændringer til den foreløbige budgetramme, som Økonomiudvalget udmeldte den 21. april Økonomiudvalget skal tage konkret stilling til de indlagte ændringer til budgetrammen som følge af Ny lovgivning Demografi 5 Uafviselige aktivitetsændringer Økonomiudvalget skal med henblik på at opnå budgetbalance udmelde justerede rammer til de enkelte udvalg. I tidsplanen arbejdes der med et prioriteringsseminar den 2. og 3. september Borgmesteren er imidlertid inviteret til KL den 2. september 2010, hvor alle kommuner mødes for at drøfte, om kommunerne under ét kan overholde økonomiaftalen. Det er en betingelse for at det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. udbetales. For Vesthimmerlands Kommune udgør det betingede bloktilskud kr. Det foreslås derfor, at prioriteringsseminaret alene afvikles den 3. september Der henvises til vedlagte forslag til program. Det betyder, at der mellem 1. og 2. behandling kan være behov for, at gruppeformændene for de enkelte partier mødes med borgmesteren for at drøfte den samlede budgetsituation. De enkelte udvalg skal i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere inden for egen ramme. Økonomiudvalget skal i sit møde den 15. september 2010 udarbejde forslag til et samlet budget i balance for Byrådet skal behandle dette forslag på møde den 23. september 2010 (1. behandling). Budgettet skal vedtages af Byrådet ved 2. behandling den 14. oktober De enkelte fagforvaltninger har op til sommerferien udarbejdet et administrativ budgetforslag for 2011 og overslagsårene Budgetoplæggene har

6 ikke været behandlet politisk i fagudvalgene, men udvalgene er orienteret om de fremsendte administrative budgetoplæg. Der henvises til vedlagte resultatbudget for samt budgetoplæg fra de enkelte fagforvaltninger. Såfremt Økonomiudvalget godkender alle ændringer til budgetrammen fra 21. april 2010 vil det give følgende budgetbalance: BUDGETBALANCE Kommunale indtægter (finansiering) Driftsudgifter Anlægsudgifter Renter og afdrag Konsolidering Balanceforskydning Balance (manglende finansiering) Merforbrug servicerammen kr kr kr kr kr kr kr kr. På nuværende tidspunkt er der ønsker indenfor Økonomiudvalgets område som følger: Barselsordning (MED-udvalg) kr. Byudvikling * kr. Nye IT-systemer kr. Beredskab kr. I alt kr. * Se bilag. Endvidere har Sundhedsforvaltningen peget på, at der udbetales kr. i tilskud til styrkelse af kvaliteten i ældresektoren. Der er ikke indregnet beløb herfor i sundhedsudvalgets budget. Såfremt ovennævnte kr. indregnes vil ubalancen stige til kr. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag, hvor der er en specifikation af indtægter, udgifter og anlæg. Endvidere er medtaget de særlige forhold, der er gældende for budgetprocessen og herunder bemærkninger til budgetforslagene for de enkelte fagforvaltninger. Der er dog stadig forhold, som kan forrykke balancen i positiv eller negativ retning. Positive elementer 6

7 Der er alene indregnet kr. i tilskud til vanskeligt stillede kommuner. Et større tilskud vil påvirke budget positivt Ultimo august vil der blive foretaget en beregning (1. beregning) for at sandsynliggøre, om selvbudgettering skal vælges. Hvis selvbudgettering vælges vil det påvirke budgettet positivt. Det bemærkes dog, at den endelige beregning (2. beregning) først kan foretages ultimo september, idet de erhvervsdrivendes selvangivelser for 2009 skal være på plads i systemet. Først efter den 2. beregning kan den forventede gevinst ved selvbudgettering gøres op Økonomiudvalget kan vælge helt eller delvist at indarbejde effektiviseringsbesparelser ved skole-/dagpasnings- og halstrukturen i budgettet på en sådan måde, at balancen påvirkes positivt Der mangler enkelte beregninger omkring lønområdet ud fra KL s udmelding. Disse beregninger vil påvirke balancen positivt Negative elementer Større konsolidering end indregnet i budgetforslaget jfr. nedenfor om forudsætninger Udgift til renter/afdrag på lån, som Byrådet måtte vælge at optage, når ansøgningerne om lånedispensation kendes Eventuel egenfinansiering af anlægsprojekter Ønsker fra fagudvalgene FORUDSÆTNINGER FOR BUDGETOPLÆG Ovennævnte budgetforslag for 2011 bygger på følgende forudsætninger: KL s seneste pris- og lønskøn. Bemærk dog, at der alene er fremskrevet på løn, tjenestemandspensioner samt overførsler i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 21. april I forvaltningernes oplæg er der dog prisjusteret på indgåede kontrakter Der er ikke indregnet nyløn-regulering for 2011, hvilket er i overensstemmelse med KL s udmelding Tilskud og udligning samt skatter er indregnet ud fra statsgarantien og uændrede skatteprocent samt uændret grundskyldspromille Der er indregnet et forventet tilskud efter 16 på kr. Konsolidering er indregnet med kr. jfr. det godkendte budget for 2010 Der er ikke indregnet låneoptagelse, idet det afventer svar på låneansøgninger 7

8 Der er ikke indregnet kvalitetsfondsmidler med i alt kr., idet disse midler skal ses i sammenhæng med anlægsbudgettet Der er alene medregnet anlæg med asfalt og vedligeholdelse Der er valgt laveste takst for genforsikring af tjenestemandsforplig-tigelser Der er indregnet en merudgift til de forsikrede ledige på kr., som bliver dækket af, at beskæftigelsestilskuddet er tilsvarende forøget Der er indregnet merudgifter som følge af lov og cirkulæreprogrammet på kr. Disse udgifter er helt eller delvist kompenseret via større tilskud ANSØGNINGER OM LÅN OG TILSKUD Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Der er den 2. august 2010 indsendt ansøgning om at måtte komme i betragtning, når midlerne fra puljen skal uddeles. Låneansøgninger Der er den 3. august 2010 ansøgt om kr. i lån fra kvalitetsfondspuljen og kr. i lån fra den ordinære lånepulje. I vedlagte bilag er låneansøgningerne nærmere specificeret. Det bemærkes specielt, at der er tale om administrative ansøgninger, som det også er nævnt i ansøgningen. Såfremt Økonomiudvalget ønsker ændringer til ansøgningerne vil de blive indsendt den 19. august Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Administrationen indstiller at økonomiudvalget udmelder justerede budgetrammer til de enkelte udvalg at økonomiudvalget tager stilling til de indsendte låneansøgninger Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede, at der skal udarbejdes forslag til sparerammer i forhold til det administrative budgetoplæg på 20,0 mio. kr. fordelt på følgende vis: Sundhedsudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget 4,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 8

9 Økonomiudvalget I alt 3,0 mio. kr. 20,0 mio kr. De fremsendte administrative låneansøgninger godkendt. Der skal gøres opmærksom på, at der ikke er taget endelig stilling til anvendelsen heraf. Palle Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Hans Jørgen Møller fra Økonomisk forvaltning deltager i punktet. Beslutning i Ældrerådet den Lise Norre og Tove Albertsen fra Økonomisk Forvaltning orienterede om budget Orienteringen tages til efterretning. 9

10 041. Duft af mad på plejecentrene Sagsnr.: 10/24726 Fraværende: Bilag: /10Åben "SWOT"analyse og tidsplan.pdf Sagsfremstilling Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed forslag til 3 trins raket, som følger: Kost og ernæringsfaglige medarbejdere tilbydes ansættelse på plejecentre fra 1. september 2010 Udbudsmateriale færdiggøres Udbud og kontrolbud afvikles inden 1. december 2010 Endelig implementering efter udbudsrunden senest 1. februar 2011 Overordnet indeholder planen gennemførelse af Udbud for mad til plejecentrenes beboere i kombination med at del opgaver indenfor køkkendrift flyttes til plejecentrene. Sidste initiativ er en mulighed for at imødekomme især de ældres ønsker om Duft af mad på plejecentrene. Afdelingschef Finn Bernhard vil på mødet præsentere proces og tidsplan samt målet med 3 trins raketten. Lovgrundlag Udbudsreglerne. Den kommunale Styrelseslov. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi Ingen relevante oplysninger. Administrationen indstiller - at madproduktionen sendes i udbud jf. tidsplanen - at kostfaglige medarbejdere er omfattet af reglerne for virksomhedsoverdragelse - at køkkenet i Løgstør varetager levering af hoved og biret til plejecentrene i udbudsperioden Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. 10

11 Supplerende sagsfremstilling Sagen fremsendes til høring. Finn Bernhard, afdelingschef Pleje og seniorservice deltager i punktet. Beslutning i Ældrerådet den Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling af godkendelse. 11

12 042. Status på NT-Kørsel Sagsnr.: 10/25515 Fraværende: Bilag: /10Åben NT kørselsordning - Status Sagsfremstilling Forvaltningen har tidligere lovet Ældrerådet en status på NT-kørsel som trådte i kraft 1. marts Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. 12

13 043. Ældrerådets årsberetning 2009 Sagsnr.: 10/19852 Fraværende: Bilag: 80595/10Åben Årsberetning for Ældrerådet 2009 Sagsfremstilling Årsberetning for Ældrerådet i Vesthimmerlands Kommune 2009 fremsendes til godkendelse. Beretningen vil efter Ældrerådets behandling blive fremsendt til Sundhedsudvalget og Byrådet til godkendelse. Beslutning i Ældrerådet den Indstilles til godkendelse. Underskrifter Erik Stagsted 13

14 Henning Olsen Minna Sørensen Leif Thomsen Gudrun Pedersen Lis Svendsen Michell Jensen Hans Jørgen Lau Jeppesen Egon Andersen Søren Byrjalsen Doris Jakobsen 14

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 03-10-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:15 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009-2011 - Børne- og Ungdomsudvalgets område 689 2.

Læs mere

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 5. oktober 2009 kl. 17.00 Mødelokale Slagelse Rådhus Fraværende Ole Drost V og Jørgen Christensen V, stedfortrædere Kurt Rehder V, og Carl Henriksen V, deltog ved behandling af

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere