Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer"

Transkript

1 Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Maj 2013

2 Kolofon Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Denne vejledning er udarbejdet af Center for Projektilskud i 2013 Bidragyder(e): Center for Projektilskud Fotraf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Indledning UDGANGSINDIKATORER (TABEL 3.1) INPUTINDIKATORER (TABEL 3.2) OUTPUTINDIKATORER (TABEL 3.3) Outputindikatorer, der er fælles for flere foranstaltninger Outputindikatorer, der er specifikke for visse foranstaltninger RESULTATINDIKATORER (TABEL 3.4) EFFEKTINDIKATORER (TABEL 3.5) BILAG A: Interventionslik

4 Indledning Beregning af fælles præstationsindikatorer I dette dokument fremlægges der almindelige bestemmelser retningslinjer for beregning af de fælles præstationsindikatorer i tabel i del A af den årsrapport, som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal forelægge Europa-Kommissionen senest den 15. november året efter det kalenderår, rapporten omfatter. 4

5 1. UDGANGSINDIKATORER (TABEL 3.1) ALMINDELIGE BESTEMMELSER Udgangsindikatorer skal generelt beregnes som treårige gennemsnit. Hvis data ikke foreligger, bør de i det mindste beregnes ud fra data for ét år. Hver PO/SPO skal mindst opgive de udgangsindikatorer, der er relevante for foranstaltningerne under producentens driftsprram. Relevansen defineres ved hver udvalgt foranstaltnings forventede bidrag til visse specifikke generelle mål for driftsprrammet. Nedenstående tabel viser de udgangsindikatorer, der anses for relevante for hver type foranstaltning. Relevansen defineres på grundlag af de liske forbindelser mellem hver type foranstaltning potentielle specifikke generelle mål for driftsprrammerne. Disse liske forbindelser ( interventionslik) vises i bilag A. Type foranstaltning udvalgt under driftsprrammet Alle typer foranstaltninger undtagen miljøforanstaltninger - Aktioner rettet mod produktionsplanlægning - Aktioner rettet mod forbedret afsætning - Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet - Andre aktioner Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet Række Fælles udgangsindikator 1 Samlet værdi af den afsatte produktion (National valuta) 2 Antal F&G-producenter, der er aktive medlemmer Samlet F&G-produktionsareal dyrket af PO'ens medlemmer 3 (ha) 5 Samlet mængde afsat produktion (ton) Den samlede værdi af den afsatte produktion / den samlede den afsatte produktionsmængde (National valuta/kg) Mængden af den afsatte produktion, der opfylder kravene i en specifik "kvalitetsordning", inddelt efter hovedtyper af de pågældende "kvalitetsordninger" (ton) Kriseforebyggelse krisestyring 12 Ikke fastsat Uddannelsesaktioner (undtagen i forbindelse med kriseforebyggelse - styring) /eller aktioner rettet mod fremme af adgangen til rådgivningstjenester Forskning forsøgsproduktion 15 Ikke fastsat Miljøforanstaltninger, der sigter mod jordbundsbeskyttelse Miljøforanstaltninger, der sigter mod at bevare forbedre vandkvaliteten Miljøforanstaltninger, der sigter mod vandbesparelse Miljøforanstaltninger, der sigter mod at beskytte levesteder biodiversitet Miljøforanstaltninger, der sigter mod landskabsbeskyttelse Antal personer, som har afsluttet et uddannelsesprram / en uddannelsesaktivitet i de seneste tre år (antal) Antal bedrifter, der er medlem af PO'en/SPO'en, som benytter rådgivningstjenester (antal) Areal med produktion af frugt grøntsager, hvor der er risiko for jorderosion, hvor der er gennemført erosionsbekæmpelsesforanstaltninger (ha) Areal med produktion af frugt grøntsager omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning (ha) Areal med produktion af frugt grøntsager, hvor der er truffet vandbesparelsesforanstaltninger (ha) Areal med økolisk produktion af frugt /eller grøntsager (ha) Areal med integreret produktion af frugt /eller grøntsager (ha) Areal omfattet af andre aktioner, som bidrager til at beskytte levesteder biodiversitet (ha) 22 Ikke fastsat 5

6 Miljøforanstaltninger, der bidrager til at modvirke klimaændringerne produktion Miljøforanstaltninger, der bidrager til at modvirke klimaændringerne transport Anslået årligt energiforbrug til opvarmning af væksthuse, fordelt på typer af energikilder Anslået årligt energiforbrug til intern transport, fordelt på brændstoftyper Miljøforanstaltninger, der sigter mod at mindske affaldsproduktionen 30 Ikke fastsat Række 1 - Samlet værdi af den afsatte produktion (National valuta) = Xb Xb = den samlede værdi af de afsatte produkter ved driftsprrammets start. I beregningen af Xb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. Række 2 - Antal frugt- grøntsagsproducenter, som er aktive medlemmer af den pågældende PO/SPO (antal) = Pb Pb = Aktive medlemmer ved driftsprrammets start. Aktive medlemmer er fysiske /eller juridiske personer, der er medlemmer leverer produkter til PO'en/SPO'en. Række 3 - Samlet areal med produktion af frugt grøntsager, der høstes af medlemmer af PO'en/SPO'en (ha) = Ab Ab = det samlede areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) ved driftsprrammets start. I beregningen af Ab skal der kun indgå produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, for hvilke PO'en/SPO'en er anerkendt. Række 5 - Samlet afsat produktionsmængde (Tons) = Vb Vb = den samlede mængde af de afsatte produkter ved driftsprrammets start. I beregningen af Vb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. 6

7 Række Mængden af den afsatte produktion, der opfylder kravene i en specifik "kvalitetsordning" (ton) = Qb QB = den samlede mængde af de afsatte produkter, der opfylder kravene i en specifik "kvalitetsordning" ved driftsprrammets start. I beregningen af Qb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. "Kvalitetskrav" omfatter et sæt detaljerede forpligtelser vedrørende produktionsmetoder, som a) som gøres til genstand for uafhængig kontrol b) medfører et slutprodukt, hvis kvalitet i) ligger væsentligt over handelens normale standarder for folkesundhed, plantesundhed eller miljøbeskyttelse ii) modsvarer aktuelle forventelige markedsmuligheder. De primære typer af kvalitetsordninger skal omfatte følgende: a) certificeret økolisk produktion, b) beskyttede gerafiske betegnelser beskyttede oprindelsesbetegnelser, c) certificeret integreret produktion, d) certificerede private produktkvalitetsordninger. Række 11 Den afsatte produktions samlede værdi / den samlede afsatte produktionsmængde (National valuta/kg) = Xb/(Vb*1000) Xb = den samlede værdi af de afsatte produkter ved driftsprrammets start (svarer til tallet i række 1) Vb = den samlede mængde af de afsatte produkter ved driftsprrammets start (svarer til tallet i række 5). Række 16 - Areal med produktion af frugt grøntsager, hvor der er risiko for jorderosion, hvor der er gennemført erosionsbekæmpelsesforanstaltninger (ha) Hvor der er risiko for jorderosion forstås som enhver skrånende grund med en hældning på over 10 %, uanset om der er truffet erosionsbekæmpende foranstaltninger (f.eks. jorddække, sædskifte). Hvis de relevante oplysninger foreligger, kan en medlemsstat i stedet anvende følgende definition: "Hvor der er risiko for jorderosion" forstås som enhver grund med et forventet tab af jord, som overstiger den naturlige jorddannelse, uanset om der er truffet erosionsbekæmpende foranstaltninger (f.eks. jorddække, sædskifte). Ved beregningen af det areal, hvor der er risiko for jorderosion, skal der kun tages hensyn til produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, som PO'en/SPO'en er anerkendt for. 7

8 Række 17 - Areal med produktion af frugt grøntsager omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning (ha) Ved "areal omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning" forstås arealer, hvor der er truffet en miljømæssig foranstaltning, som sigter mod at mindske den mængde gødning, der spredes ud over jorden, eller mod at forvalte gødningen bedre (f.eks. ved at opdele den samlede gødningsmængde i på hinanden følgende doser, der kan opfylde afgrødernes forventelige behov for næringsstoffer eller ved at undgå gødskning i regntiden), sådan at risikoen for vand- jordforurening mindskes. Ved beregningen af det areal, der er omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning, skal der kun tages hensyn til produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, som PO'en/SPO'en er anerkendt for. Række Anslået årligt energiforbrug til intern transport fordelt på brændstoftyper Intern transport forstås som transport af produkter fra medlemsbedrifter til levering til PO/SPO. 8

9 2. INPUTINDIKATORER (TABEL 3.2) Køb af anlægsaktiver - udgifter Udgifterne til køb af et anlægsaktiv, der er angivet i tabel 3.2, kan være forskellige fra den tilsvarende værdi af den foretagne investering som angivet i tabel 3.3. Det er f.eks. tilfældet, når PO'en/SPO'en har købt anlægsaktivet for et lån optaget i et kreditinstitut. I så fald vil inputindikatoren svare til "den årlige afbetaling på lånet til køb af anlægsaktivet" (eller summen af flere årlige afbetalinger, når der i indberetningsåret er købt flere anlægsaktiver), mens den tilsvarende outputindikator er "samlet investeringsvolumen". Sidstnævnte udfyldes kun én gang (for det år, investeringen foretages i). Dette er med et andet eksempel så tilfældet, når et anlægsaktiv (f.eks. udstyr) købes i år n, men først installeres bliver fuldt operationelt (dvs. investeringen er foretaget = den pågældende PO eller dens medlemmer kan udnytte den efter hensigten i det godkendte driftsprram) året efter. I så fald skal udgiften til køb af anlægsaktivet angives i år n, men investeringsvolumenet skal angives i år n+1. Andre aktioner, c) andre aktioner udgifter: række 40: Række 40 skal bruges til at registrere udgifter til andre aktioner end dem, der er omfattet af række 1 37 i tabel 3.2, som ikke vedrører anskaffelse af et anlægsaktiv. De udgiftsposter, der kan blive tale om her, er bl.a. udgifter i relation til gennemførelsen af driftsfonde driftsprrammer, som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007, bilag VIII, punkt 2, litra a) c): a) faste omkostninger specifikt relateret til driftsfonden eller driftsprrammet, herunder omkostninger ved forvaltning personale, rapporter evalueringsundersøgelser samt omkostninger ved bføring forvaltning af regnskaber c) juridiske administrative omkostninger ved sammenlægninger af producentorganisationer eller erhvervelse deraf samt juridiske administrative omkostninger i relation til oprettelsen af tværnationale producentorganisationer eller tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer samt gennemførlighedsundersøgelser forslag bestilt af producentorganisationer i den henseende. 9

10 3. OUTPUTINDIKATORER (TABEL 3.3) 3.1. Outputindikatorer, der er fælles for flere foranstaltninger Antal bedrifter, der deltager i aktionen - Aktioner rettet mod produktionsplanlægning: Række 1, Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet: Række 5, Aktioner rettet mod forbedret afsætning: Række 9, Forskning forsøgsmæssig produktion: Række Miljøforanstaltninger: Række 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Andre aktioner: Række 58, Det tal, der skal anføres, er antallet af landbrugsbedrifter, der er medlemmer af producentorganisationen berørt af den gennemførte aktionstype (dvs. køb af anlægsaktiver, leje leasing af anlægsaktiver eller andre aktioner). For aktioner, der indebærer køb eller andre former for anskaffelse af anlægsaktiver (leje, leasing m.v.), kan der tænkes tre tilfælde: a) Anskaffelsen af anlægsaktiver berører enkeltbedrifter, der er PO-medlemmer, direkte (f.eks. anlæg af nye vandingssystemer). Det tal, der skal anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er PO-medlemmer direkte har fået udbytte af anskaffelserne (f.eks. det antal medlemsbedrifter, hvor de nye vandingssystemer er installeret). b) Anskaffelsen af anlægsaktiver berører kun selve producentorganisationens forretningslokaler (f.eks. opførelse af et nyt køle- eller frysehus i PO'ens handelscenter). Det tal, der skal anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en, som med rimelighed kan forventes at få udbytte af anskaffelserne (normalt alle landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en). c) Anskaffelsen af anlægsaktiver omfatter både aktiver til enkeltbedrifter, der er POmedlemmer (f.eks. installation af nye opvarmningssystemer til væksthuse), aktiver til PO'ens forretningssted (f.eks. opførelse af en ny fælles lagerbygning). Det tal, der skal anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en, som med rimelighed kan forventes at få udbytte af de forskellige anskaffelser (normalt alle landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en). Når en enkeltbedrift, der er PO-medlem, er berørt af forskellige typer aktioner (f.eks. køb af anlægsaktiver, leasing af anlægsaktiver andre aktioner) som led i en given foranstaltning (f.eks. aktioner rettet mod produktionsplanlægning), skal den pågældende landbrugsbedrift medregnes for alle de typer aktioner, der har deltaget i. Samlet investeringsvolumen (National valuta) - Aktioner rettet mod produktionsplanlægning: Række 2 - Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet: Række 6 - Aktioner rettet mod forbedret afsætning: Række 10 - Forskning forsøgsmæssig produktion: Række 15 - Miljøforanstaltninger: Række 38 - Andre aktioner: Række 59 Udfyldes kun for det år, investeringen foretages i. En investering anses for foretaget, når det pågældende anlægsaktiv er købt fuldt operationelt (dvs. den pågældende PO eller dens medlemmer kan udnytte den efter hensigten i det godkendte driftsprram). 10

11 3.2. Outputindikatorer, der er specifikke for visse foranstaltninger AKTIONER RETTET MOD FORBEDRET AFSÆTNING (Række 9 13) Række 12 Kampagne- kommunikationsaktiviteter (undtagen i forbindelse med kriseforebyggelse -styring) Hver dag i en kampagne tæller som en aktion. FORSKNING OG FORSØGSMÆSSIG PRODUKTION (Række 14 18) Række 18 Antal berørte hektar Udfyldes kun for aktioner i relation til forsøgsmæssig produktion på lodder, der tilhører medlemsbedrifter /eller producentorganisationen. UDDANNELSESAKTIONER (undtagen i forbindelse med kriseforebyggelse -styring) OG/ELLER AKTIONER RETTET MOD FREMME AF ADGANGEN TIL RÅDGIVNINGSTJENESTER (Række 19 30) Række 19, 21, 23, 25, Antal dage med uddannelse af deltagerne Det tal, der skal anføres, er summen af alle de uddannelsesdage inden for et givet emne (f.eks. økolisk produktion), som alle deltagerne i de uddannelsesaktioner, der er gennemført i indberetningsåret, har modtaget. Halvdageskurser (hvor hele kurset afvikles på eksempelvis en enkelt formiddag eller eftermiddag) tæller som en halv uddannelsesdag. Række 20, 22, 24, 26, Antal organisationsmedlemmer, der benytter sig af rådgivningstjenester Uanset kilden til rådgivningen (dvs. om den ydes af en rådgivningstjeneste, som PO'en har oprettet, eller af eksterne tjenester) uanset rådgivningsemnet. 11

12 KRISEFOREBYGGELSE OG KRISESTYRING (Række 31 36) a) Tilbagekøb fra markedet: Række 31 Antal gennemførte aktioner Tilbagekøb fra markedet af samme produkt i forskellige perioder af året tilbagekøb fra markedet af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Hvert tilbagekøb af et bestemt produkt tæller som en aktion. b) Grøn høst eller undladt høst af frugter grøntsager: Række 32 Antal gennemførte aktioner Grøn høst undladt høst af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Grøn høst undladt høst af samme produkt tæller som én aktion, uanset hvor mange dage den varer, hvor mange bedrifter der deltager, hvor mange lodder eller hektar den omfatter. c) Kampagne- kommunikationsaktiviteter: Række 33 Antal gennemførte aktioner Hver dag i en kampagne tæller som en aktion. d) Uddannelsesaktioner: Række 34 Antal dage med uddannelse af deltagerne - e) Høstforsikring: Række 35 Antal bedrifter, der deltager i aktionerne Det tal, der skal anføres, er antallet af landbrugsbedrifter, der er medlemmer af producentorganisationen berørt af de gennemførte aktioner. f) Støtte til de administrative omkostninger ved oprettelse af gensidige forsikringsfonde: Række 36 Antal gennemførte aktioner Aktioner, der omfatter oprettelse af forskellige gensidige forsikringsfonde, tæller som forskellige aktioner. MILJØFORANSTALTNINGER c) Andre aktioner produktion: Række 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 - Antal berørte hektar Udfyldes kun for aktioner, der vedrører et bestemt jordareal. c) Andre aktioner transport d) Andre aktioner afsætning Række Mængden af den pågældende afsatte produktion I beregningen af denne indikator skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens egne medlemmer. 12

13 4. RESULTATINDIKATORER (TABEL 3.4) ALMINDELIGE BESTEMMELSER Resultatindikatorerne skal først meddeles, når resultaterne er kendt. Tilsvarende skal effektindikatorerne først meddeles, når effekten er kendt. Tanken er den, at en producentorganisation (PO) eller en sammenslutning af PO'er (SPO) hvert år efter starten på dens driftsprram skal vurdere (dvs. "skønne over værdien, kvaliteten størrelsen" af) resultaterne effekten af de aktioner, der er gennemført i medfør af driftsprrammet, beregne de tilsvarende indikatorer. Dertil kommer følgende almindelige bestemmelser om resultat- effektindikatorerne: 1. Der skal kun gives meddelelse om ( dermed vurderinger af) de resultat- effektindikatorer, der er relevante for de gennemførte aktioner. Eks.: Der skal ikke beregnes meddeles resultat- effektindikatorer for affald, medmindre driftsprrammet indeholder en aktion, der sigter mod at mindske affaldsproduktionen. 2. Tabel 3.4 skal først udfyldes fra med det år, hvor de første resultater af det gennemførte driftsprram er kendt. Derefter skal tabellen indsendes årligt for at oplyse om eventuelle yderligere resultater af prrammet. Der skal altid refereres til situationen ved driftsprrammets start (udgangssituationen). Samme lik gælder for tabel Et driftsprram kan jo godt give yderligere resultater effekter i de senere gennemførelsesår, efter at de første resultater effekter bliver synlige i et givet år. Disse yderligere resultater effekter skyldes ikke nødvendigvis kun aktioner, der gennemføres i de følgende år, men kan så godt komme af aktioner, der allerede er gennemført, men som kan give resultater/effekter gennem flere år (f.eks. ved anskaffelse af anlægsaktiver). De hertil svarende resultater/effekter skal anføres for alle de år, hvor de kan vurderes (uanset om aktionen er gennemført i indberetningsåret). Række 1 - Ændring i samlet afsat produktionsmængde (tons) = Vn Vb Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26) Vb = samlet afsat produktionsmængde ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 5). Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet mod forbedret afsætning" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere af disse foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række Ændring i den samlede afsatte produktions enhedsværdi (National valuta/kg) = (Rn Rb)/1000 Rn = den afsatte produktions samlede værdi i indberetningsåret (n) / den samlede afsatte produktionsmængde i indberetningsåret (n) Rb = den afsatte produktions samlede værdi ved driftsprrammets start / den samlede afsatte produktionsmængde ved driftsprrammets start. Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes 13

14 denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). De tal, der skal anvendes til at beregne Rn, svarer til dem, der er anført i tabel 2.2, række De tal, der skal anvendes til at beregne Rb, svarer til dem, der er anført i tabel 3.1, række 1 5. Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet", "aktioner rettet mod forbedret afsætning" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere af disse foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 3 9 Skønnet indvirkning på produktionsomkostningerne (National valuta/kg) = ΔCn/(Vn*1000) ΔCn = skønnet variation i produktionsomkostningerne i indberetningsåret (n) som følge af "aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet" /eller "andre aktioner", der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på produktionsomkostningerne Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). 3" kan således henvise til omkostninger, der er forbundet a) med "produktion" i snæver forstand (dvs. dyrkning af frugt /eller grøntsager med henblik på at opnå produkter, der kan sælges), b) med en af de andre efterfølgende faser i den proces, der fører til det endelige salg af produkterne (fx intern transport, oplagring, første forarbejdning, ekstern transport afsætning), c) med flere af disse faser eller så d) med hele processen ("produktion" i bred forstand). Tilsvarende kan "produktionsomkostninger" henvise til et enkelt produkt, flere produkter eller end hele det produktsortiment, som den pågældende PO eller SPO i sidste ende afsætter. Desuden kan der være tale om forskellige omkostningstyper (fx specifikke omkostninger, faste omkostninger, afskrivning, leasingomkostninger, personaleomkostninger, transportomkostninger lageromkostninger). Ved beregningen af denne indikator skal der kun tages hensyn til de faser af "produktionsprocessen", de produkter de omkostningstyper, som den type aktioner, der iværksættes, med rimelighed kan forventes at have indvirkning på. Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter begge foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 4-7 Ændring i den afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt "kvalitetsordning" (tons) = Qn Qb Qn = den samlede afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt "kvalitetsordning" i indberetningsåret (n) Qb = den samlede afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt "kvalitetsordning" ved driftsprrammets start (svarer til tallene i tabel 3.1, række 6-9, 14

15 afhængigt af den pågældende "kvalitetsordning"). Qn Qb må hver for sig kun omfatte produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens egne medlemmer. Række 15 Skønnet ændring i afsat produktionsmængde for produkter, der er genstand for kampagne-/kommunikationsaktiviteter (tons) = ΔZn ΔZn = skønnet variation i den samlede afsatte produktionsmængde i indberetningsåret (n) som følge af "kampagne-/kommunikationsaktiviteter", der iværksættes i henhold til driftsprrammet med henblik på kriseforebyggelse krisestyring. Ved beregningen af ΔZn tages der kun hensyn til produkter, a) som afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. Række Skønnet ændring i årligt forbrug af kunstgødning / ha pr. gødningstype (N P2O3) (tons/ha) = ΔFn/An ΔFn = skønnet ændring i det årlige forbrug af kunstgødning i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på forbruget af kunstgødning An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 3). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere forbrug af kunstgødning, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 21 Skønnet ændring i det årlige vandforbrug/ha (m 3 /ha) = ΔWater(n)/An ΔWater(n) = skønnet ændring i det årlige vandforbrug i indberetningsåret (n ) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på vandforbruget An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 3). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere vandforbruget, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). 15

16 Række Skønnet ændring i det årlige energiforbrug pr. energi- eller brændstoftype (tons/liter/m 3 /Kwh pr. ton afsat produktion) = ΔEnergy(n)/Vn ΔEnergy(n) = skønnet ændring i det årlige energiforbrug pr. energi- eller brændstoftype i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på energiforbruget Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 26). Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere energiforbruget i forbindelse med den samme energi- eller brændstoftype, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 26 Skønnet ændring i den årlige mængde produceret affald (tons pr. ton afsat produktion) = ΔWaste(n)/Vn ΔWaste(n) = skønnet ændring i den årlige mængde produceret affald i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på affaldsproduktionen Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 26). Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere affaldsproduktionen, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). 16

17 Række 27 - Skønnet ændring i det årlige emballageforbrug (tons pr. ton afsat produktion) = ΔPackaging(n)/Vn ΔPackaging(n) = skønnet ændring i emballageforbruget i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på emballageforbruget Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 26). Som det er tilfældet med andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der indsættes det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere emballageforbruget, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). 17

18 5. EFFEKTINDIKATORER (TABEL 3.5) ALMINDELIGE BESTEMMELSER Se de almindelige bestemmelser for resultatindikatorer. Række 1 Skønnet ændring i den samlede værdi af den afsatte produktion (National valuta) = Xn - Xb Xn = samlet værdi af den afsatte produktion i driftsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 22) Xb = samlet værdi af den afsatte produktion ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 1). For både Qn Qb må den samlede værdi af den afsatte produktion kun omfatte produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens egne medlemmer. Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet mod at forbedre afsætningen" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere af disse foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 2 Ændring i det samlede antal frugt- grøntsagsproducenter, der er aktive medlemmer af den pågældende PO/SPO (antal) = Pn - Pb Pn = aktive medlemmer i indberetningsåret (n) Pb = Aktive medlemmer ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 2). Aktive medlemmer er fysiske /eller juridiske personer, der er medlemmer leverer produkter til PO'en/SPO'en. Række 3 Ændring i det samlede areal med frugt- grøntsagsproduktion, som dyrkes af medlemmer af den pågældende PO/SPO (ha) = An - Ab An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 3) Ab = det samlede areal med frugt- grøntsagsproduktion (ekskl. svampe) ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 3). 18

19 Række Skønnet ændring i det samlede forbrug af kunstgødning, fordelt på gødningstyper (N P2O3) (tons) = ΔFn * An ΔFn = skønnet ændring i forbruget af kunstgødning pr. hektar i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på forbruget af kunstgødning (svarer til tallet i tabel 3.4, række 19 (for N) række 20 (for P2O3)) An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 3). Række 7 - Skønnet ændring i det samlede vandforbrug (m 3 ) = ΔWater(n) * An ΔWater(n) = skønnet ændring i vandforbruget pr. hektar i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på vandforbruget (svarer til tallet i tabel 3.4, række 21) An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 3). Række Skønnet ændring i det samlede energiforbrug fordelt på energi- eller brændstoftyper (tons/liter/m³/kwh) = ΔE(n) * Vn ΔEnergy(n) = ønnet sk ændring i energiforbruget pr. energi - eller brændstoftype i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på energiforbruget (svarer til tallet i tabel 3.4, række 22 25, alt efter energikilde- eller brændselstype) Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). Række 14 Skønnet ændring i den samlede mængde produceret affald (tons) = ΔWaste(n) * Vn ΔWaste(n) = skønnet ændring i den samlede mængde produceret affald pr. ton afsat produktion i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på affaldsproduktionen (svarer til tallet i tabel 3.4, række 26) Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). 19

20 Række 15 Skønnet ændring i emballageforbruget (tons) = ΔPackaging(n) * Vn ΔPackaging(n) = ønnet sk ændring i emballageforbruget pr. ton afsat produktion i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på emballageforbruget (svarer til tallet i tabel 3.4, række 27) Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). 20

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0372 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri DFFE/Departementet EUK/DFFE Sagsnr.: 2405-8-03-23 Den 26. juli 2007 KRVO/TAZM/RAER FVM 453 GRUNDNOTAT

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Direktorat F. Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter. Sapard-programmerne F.3. Sammenhæng i udviklingen i landdistrikter

Direktorat F. Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter. Sapard-programmerne F.3. Sammenhæng i udviklingen i landdistrikter EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR LANDBRUG Direktorat F. Horisontale aspekter af udviklingen af landdistrikter. Sapard-programmerne F.3. Sammenhæng i udviklingen i landdistrikter Kommissionens

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 227/18 Den Europæiske Unions Tidende 31.7.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter FORELØBIG 2004/2193(INI) 16.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om forenkling af den fælles markedsordning for frugt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671

20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/671 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af

Læs mere

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande.

Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Instruks for kontrol med oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande. Sagsnummer 11-5511-000001 April 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00784/Dep. sagsnr. 7598 Den 14. januar 2011 FVM 852 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kvalitetspakken

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere