Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer"

Transkript

1 Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Maj 2013

2 Kolofon Vejledning til beregning af fælles præstationsindikatorer Denne vejledning er udarbejdet af Center for Projektilskud i 2013 Bidragyder(e): Center for Projektilskud Fotraf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN

3 Indholdsfortegnelse Indledning UDGANGSINDIKATORER (TABEL 3.1) INPUTINDIKATORER (TABEL 3.2) OUTPUTINDIKATORER (TABEL 3.3) Outputindikatorer, der er fælles for flere foranstaltninger Outputindikatorer, der er specifikke for visse foranstaltninger RESULTATINDIKATORER (TABEL 3.4) EFFEKTINDIKATORER (TABEL 3.5) BILAG A: Interventionslik

4 Indledning Beregning af fælles præstationsindikatorer I dette dokument fremlægges der almindelige bestemmelser retningslinjer for beregning af de fælles præstationsindikatorer i tabel i del A af den årsrapport, som medlemsstaternes kompetente myndigheder skal forelægge Europa-Kommissionen senest den 15. november året efter det kalenderår, rapporten omfatter. 4

5 1. UDGANGSINDIKATORER (TABEL 3.1) ALMINDELIGE BESTEMMELSER Udgangsindikatorer skal generelt beregnes som treårige gennemsnit. Hvis data ikke foreligger, bør de i det mindste beregnes ud fra data for ét år. Hver PO/SPO skal mindst opgive de udgangsindikatorer, der er relevante for foranstaltningerne under producentens driftsprram. Relevansen defineres ved hver udvalgt foranstaltnings forventede bidrag til visse specifikke generelle mål for driftsprrammet. Nedenstående tabel viser de udgangsindikatorer, der anses for relevante for hver type foranstaltning. Relevansen defineres på grundlag af de liske forbindelser mellem hver type foranstaltning potentielle specifikke generelle mål for driftsprrammerne. Disse liske forbindelser ( interventionslik) vises i bilag A. Type foranstaltning udvalgt under driftsprrammet Alle typer foranstaltninger undtagen miljøforanstaltninger - Aktioner rettet mod produktionsplanlægning - Aktioner rettet mod forbedret afsætning - Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet - Andre aktioner Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet Række Fælles udgangsindikator 1 Samlet værdi af den afsatte produktion (National valuta) 2 Antal F&G-producenter, der er aktive medlemmer Samlet F&G-produktionsareal dyrket af PO'ens medlemmer 3 (ha) 5 Samlet mængde afsat produktion (ton) Den samlede værdi af den afsatte produktion / den samlede den afsatte produktionsmængde (National valuta/kg) Mængden af den afsatte produktion, der opfylder kravene i en specifik "kvalitetsordning", inddelt efter hovedtyper af de pågældende "kvalitetsordninger" (ton) Kriseforebyggelse krisestyring 12 Ikke fastsat Uddannelsesaktioner (undtagen i forbindelse med kriseforebyggelse - styring) /eller aktioner rettet mod fremme af adgangen til rådgivningstjenester Forskning forsøgsproduktion 15 Ikke fastsat Miljøforanstaltninger, der sigter mod jordbundsbeskyttelse Miljøforanstaltninger, der sigter mod at bevare forbedre vandkvaliteten Miljøforanstaltninger, der sigter mod vandbesparelse Miljøforanstaltninger, der sigter mod at beskytte levesteder biodiversitet Miljøforanstaltninger, der sigter mod landskabsbeskyttelse Antal personer, som har afsluttet et uddannelsesprram / en uddannelsesaktivitet i de seneste tre år (antal) Antal bedrifter, der er medlem af PO'en/SPO'en, som benytter rådgivningstjenester (antal) Areal med produktion af frugt grøntsager, hvor der er risiko for jorderosion, hvor der er gennemført erosionsbekæmpelsesforanstaltninger (ha) Areal med produktion af frugt grøntsager omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning (ha) Areal med produktion af frugt grøntsager, hvor der er truffet vandbesparelsesforanstaltninger (ha) Areal med økolisk produktion af frugt /eller grøntsager (ha) Areal med integreret produktion af frugt /eller grøntsager (ha) Areal omfattet af andre aktioner, som bidrager til at beskytte levesteder biodiversitet (ha) 22 Ikke fastsat 5

6 Miljøforanstaltninger, der bidrager til at modvirke klimaændringerne produktion Miljøforanstaltninger, der bidrager til at modvirke klimaændringerne transport Anslået årligt energiforbrug til opvarmning af væksthuse, fordelt på typer af energikilder Anslået årligt energiforbrug til intern transport, fordelt på brændstoftyper Miljøforanstaltninger, der sigter mod at mindske affaldsproduktionen 30 Ikke fastsat Række 1 - Samlet værdi af den afsatte produktion (National valuta) = Xb Xb = den samlede værdi af de afsatte produkter ved driftsprrammets start. I beregningen af Xb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. Række 2 - Antal frugt- grøntsagsproducenter, som er aktive medlemmer af den pågældende PO/SPO (antal) = Pb Pb = Aktive medlemmer ved driftsprrammets start. Aktive medlemmer er fysiske /eller juridiske personer, der er medlemmer leverer produkter til PO'en/SPO'en. Række 3 - Samlet areal med produktion af frugt grøntsager, der høstes af medlemmer af PO'en/SPO'en (ha) = Ab Ab = det samlede areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) ved driftsprrammets start. I beregningen af Ab skal der kun indgå produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, for hvilke PO'en/SPO'en er anerkendt. Række 5 - Samlet afsat produktionsmængde (Tons) = Vb Vb = den samlede mængde af de afsatte produkter ved driftsprrammets start. I beregningen af Vb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. 6

7 Række Mængden af den afsatte produktion, der opfylder kravene i en specifik "kvalitetsordning" (ton) = Qb QB = den samlede mængde af de afsatte produkter, der opfylder kravene i en specifik "kvalitetsordning" ved driftsprrammets start. I beregningen af Qb skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. "Kvalitetskrav" omfatter et sæt detaljerede forpligtelser vedrørende produktionsmetoder, som a) som gøres til genstand for uafhængig kontrol b) medfører et slutprodukt, hvis kvalitet i) ligger væsentligt over handelens normale standarder for folkesundhed, plantesundhed eller miljøbeskyttelse ii) modsvarer aktuelle forventelige markedsmuligheder. De primære typer af kvalitetsordninger skal omfatte følgende: a) certificeret økolisk produktion, b) beskyttede gerafiske betegnelser beskyttede oprindelsesbetegnelser, c) certificeret integreret produktion, d) certificerede private produktkvalitetsordninger. Række 11 Den afsatte produktions samlede værdi / den samlede afsatte produktionsmængde (National valuta/kg) = Xb/(Vb*1000) Xb = den samlede værdi af de afsatte produkter ved driftsprrammets start (svarer til tallet i række 1) Vb = den samlede mængde af de afsatte produkter ved driftsprrammets start (svarer til tallet i række 5). Række 16 - Areal med produktion af frugt grøntsager, hvor der er risiko for jorderosion, hvor der er gennemført erosionsbekæmpelsesforanstaltninger (ha) Hvor der er risiko for jorderosion forstås som enhver skrånende grund med en hældning på over 10 %, uanset om der er truffet erosionsbekæmpende foranstaltninger (f.eks. jorddække, sædskifte). Hvis de relevante oplysninger foreligger, kan en medlemsstat i stedet anvende følgende definition: "Hvor der er risiko for jorderosion" forstås som enhver grund med et forventet tab af jord, som overstiger den naturlige jorddannelse, uanset om der er truffet erosionsbekæmpende foranstaltninger (f.eks. jorddække, sædskifte). Ved beregningen af det areal, hvor der er risiko for jorderosion, skal der kun tages hensyn til produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, som PO'en/SPO'en er anerkendt for. 7

8 Række 17 - Areal med produktion af frugt grøntsager omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning (ha) Ved "areal omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning" forstås arealer, hvor der er truffet en miljømæssig foranstaltning, som sigter mod at mindske den mængde gødning, der spredes ud over jorden, eller mod at forvalte gødningen bedre (f.eks. ved at opdele den samlede gødningsmængde i på hinanden følgende doser, der kan opfylde afgrødernes forventelige behov for næringsstoffer eller ved at undgå gødskning i regntiden), sådan at risikoen for vand- jordforurening mindskes. Ved beregningen af det areal, der er omfattet af en begrænsning af anvendelse eller bedre forvaltning af gødning, skal der kun tages hensyn til produkter, som PO'en/SPO'en afsætter, som PO'en/SPO'en er anerkendt for. Række Anslået årligt energiforbrug til intern transport fordelt på brændstoftyper Intern transport forstås som transport af produkter fra medlemsbedrifter til levering til PO/SPO. 8

9 2. INPUTINDIKATORER (TABEL 3.2) Køb af anlægsaktiver - udgifter Udgifterne til køb af et anlægsaktiv, der er angivet i tabel 3.2, kan være forskellige fra den tilsvarende værdi af den foretagne investering som angivet i tabel 3.3. Det er f.eks. tilfældet, når PO'en/SPO'en har købt anlægsaktivet for et lån optaget i et kreditinstitut. I så fald vil inputindikatoren svare til "den årlige afbetaling på lånet til køb af anlægsaktivet" (eller summen af flere årlige afbetalinger, når der i indberetningsåret er købt flere anlægsaktiver), mens den tilsvarende outputindikator er "samlet investeringsvolumen". Sidstnævnte udfyldes kun én gang (for det år, investeringen foretages i). Dette er med et andet eksempel så tilfældet, når et anlægsaktiv (f.eks. udstyr) købes i år n, men først installeres bliver fuldt operationelt (dvs. investeringen er foretaget = den pågældende PO eller dens medlemmer kan udnytte den efter hensigten i det godkendte driftsprram) året efter. I så fald skal udgiften til køb af anlægsaktivet angives i år n, men investeringsvolumenet skal angives i år n+1. Andre aktioner, c) andre aktioner udgifter: række 40: Række 40 skal bruges til at registrere udgifter til andre aktioner end dem, der er omfattet af række 1 37 i tabel 3.2, som ikke vedrører anskaffelse af et anlægsaktiv. De udgiftsposter, der kan blive tale om her, er bl.a. udgifter i relation til gennemførelsen af driftsfonde driftsprrammer, som er omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1580/2007, bilag VIII, punkt 2, litra a) c): a) faste omkostninger specifikt relateret til driftsfonden eller driftsprrammet, herunder omkostninger ved forvaltning personale, rapporter evalueringsundersøgelser samt omkostninger ved bføring forvaltning af regnskaber c) juridiske administrative omkostninger ved sammenlægninger af producentorganisationer eller erhvervelse deraf samt juridiske administrative omkostninger i relation til oprettelsen af tværnationale producentorganisationer eller tværnationale sammenslutninger af producentorganisationer samt gennemførlighedsundersøgelser forslag bestilt af producentorganisationer i den henseende. 9

10 3. OUTPUTINDIKATORER (TABEL 3.3) 3.1. Outputindikatorer, der er fælles for flere foranstaltninger Antal bedrifter, der deltager i aktionen - Aktioner rettet mod produktionsplanlægning: Række 1, Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet: Række 5, Aktioner rettet mod forbedret afsætning: Række 9, Forskning forsøgsmæssig produktion: Række Miljøforanstaltninger: Række 37, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, Andre aktioner: Række 58, Det tal, der skal anføres, er antallet af landbrugsbedrifter, der er medlemmer af producentorganisationen berørt af den gennemførte aktionstype (dvs. køb af anlægsaktiver, leje leasing af anlægsaktiver eller andre aktioner). For aktioner, der indebærer køb eller andre former for anskaffelse af anlægsaktiver (leje, leasing m.v.), kan der tænkes tre tilfælde: a) Anskaffelsen af anlægsaktiver berører enkeltbedrifter, der er PO-medlemmer, direkte (f.eks. anlæg af nye vandingssystemer). Det tal, der skal anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er PO-medlemmer direkte har fået udbytte af anskaffelserne (f.eks. det antal medlemsbedrifter, hvor de nye vandingssystemer er installeret). b) Anskaffelsen af anlægsaktiver berører kun selve producentorganisationens forretningslokaler (f.eks. opførelse af et nyt køle- eller frysehus i PO'ens handelscenter). Det tal, der skal anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en, som med rimelighed kan forventes at få udbytte af anskaffelserne (normalt alle landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en). c) Anskaffelsen af anlægsaktiver omfatter både aktiver til enkeltbedrifter, der er POmedlemmer (f.eks. installation af nye opvarmningssystemer til væksthuse), aktiver til PO'ens forretningssted (f.eks. opførelse af en ny fælles lagerbygning). Det tal, der skal anføres, er det samlede antal landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en, som med rimelighed kan forventes at få udbytte af de forskellige anskaffelser (normalt alle landbrugsbedrifter, der er medlemmer af PO'en). Når en enkeltbedrift, der er PO-medlem, er berørt af forskellige typer aktioner (f.eks. køb af anlægsaktiver, leasing af anlægsaktiver andre aktioner) som led i en given foranstaltning (f.eks. aktioner rettet mod produktionsplanlægning), skal den pågældende landbrugsbedrift medregnes for alle de typer aktioner, der har deltaget i. Samlet investeringsvolumen (National valuta) - Aktioner rettet mod produktionsplanlægning: Række 2 - Aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet: Række 6 - Aktioner rettet mod forbedret afsætning: Række 10 - Forskning forsøgsmæssig produktion: Række 15 - Miljøforanstaltninger: Række 38 - Andre aktioner: Række 59 Udfyldes kun for det år, investeringen foretages i. En investering anses for foretaget, når det pågældende anlægsaktiv er købt fuldt operationelt (dvs. den pågældende PO eller dens medlemmer kan udnytte den efter hensigten i det godkendte driftsprram). 10

11 3.2. Outputindikatorer, der er specifikke for visse foranstaltninger AKTIONER RETTET MOD FORBEDRET AFSÆTNING (Række 9 13) Række 12 Kampagne- kommunikationsaktiviteter (undtagen i forbindelse med kriseforebyggelse -styring) Hver dag i en kampagne tæller som en aktion. FORSKNING OG FORSØGSMÆSSIG PRODUKTION (Række 14 18) Række 18 Antal berørte hektar Udfyldes kun for aktioner i relation til forsøgsmæssig produktion på lodder, der tilhører medlemsbedrifter /eller producentorganisationen. UDDANNELSESAKTIONER (undtagen i forbindelse med kriseforebyggelse -styring) OG/ELLER AKTIONER RETTET MOD FREMME AF ADGANGEN TIL RÅDGIVNINGSTJENESTER (Række 19 30) Række 19, 21, 23, 25, Antal dage med uddannelse af deltagerne Det tal, der skal anføres, er summen af alle de uddannelsesdage inden for et givet emne (f.eks. økolisk produktion), som alle deltagerne i de uddannelsesaktioner, der er gennemført i indberetningsåret, har modtaget. Halvdageskurser (hvor hele kurset afvikles på eksempelvis en enkelt formiddag eller eftermiddag) tæller som en halv uddannelsesdag. Række 20, 22, 24, 26, Antal organisationsmedlemmer, der benytter sig af rådgivningstjenester Uanset kilden til rådgivningen (dvs. om den ydes af en rådgivningstjeneste, som PO'en har oprettet, eller af eksterne tjenester) uanset rådgivningsemnet. 11

12 KRISEFOREBYGGELSE OG KRISESTYRING (Række 31 36) a) Tilbagekøb fra markedet: Række 31 Antal gennemførte aktioner Tilbagekøb fra markedet af samme produkt i forskellige perioder af året tilbagekøb fra markedet af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Hvert tilbagekøb af et bestemt produkt tæller som en aktion. b) Grøn høst eller undladt høst af frugter grøntsager: Række 32 Antal gennemførte aktioner Grøn høst undladt høst af forskellige produkter tæller som forskellige aktioner. Grøn høst undladt høst af samme produkt tæller som én aktion, uanset hvor mange dage den varer, hvor mange bedrifter der deltager, hvor mange lodder eller hektar den omfatter. c) Kampagne- kommunikationsaktiviteter: Række 33 Antal gennemførte aktioner Hver dag i en kampagne tæller som en aktion. d) Uddannelsesaktioner: Række 34 Antal dage med uddannelse af deltagerne - e) Høstforsikring: Række 35 Antal bedrifter, der deltager i aktionerne Det tal, der skal anføres, er antallet af landbrugsbedrifter, der er medlemmer af producentorganisationen berørt af de gennemførte aktioner. f) Støtte til de administrative omkostninger ved oprettelse af gensidige forsikringsfonde: Række 36 Antal gennemførte aktioner Aktioner, der omfatter oprettelse af forskellige gensidige forsikringsfonde, tæller som forskellige aktioner. MILJØFORANSTALTNINGER c) Andre aktioner produktion: Række 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 - Antal berørte hektar Udfyldes kun for aktioner, der vedrører et bestemt jordareal. c) Andre aktioner transport d) Andre aktioner afsætning Række Mængden af den pågældende afsatte produktion I beregningen af denne indikator skal der kun indgå produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens egne medlemmer. 12

13 4. RESULTATINDIKATORER (TABEL 3.4) ALMINDELIGE BESTEMMELSER Resultatindikatorerne skal først meddeles, når resultaterne er kendt. Tilsvarende skal effektindikatorerne først meddeles, når effekten er kendt. Tanken er den, at en producentorganisation (PO) eller en sammenslutning af PO'er (SPO) hvert år efter starten på dens driftsprram skal vurdere (dvs. "skønne over værdien, kvaliteten størrelsen" af) resultaterne effekten af de aktioner, der er gennemført i medfør af driftsprrammet, beregne de tilsvarende indikatorer. Dertil kommer følgende almindelige bestemmelser om resultat- effektindikatorerne: 1. Der skal kun gives meddelelse om ( dermed vurderinger af) de resultat- effektindikatorer, der er relevante for de gennemførte aktioner. Eks.: Der skal ikke beregnes meddeles resultat- effektindikatorer for affald, medmindre driftsprrammet indeholder en aktion, der sigter mod at mindske affaldsproduktionen. 2. Tabel 3.4 skal først udfyldes fra med det år, hvor de første resultater af det gennemførte driftsprram er kendt. Derefter skal tabellen indsendes årligt for at oplyse om eventuelle yderligere resultater af prrammet. Der skal altid refereres til situationen ved driftsprrammets start (udgangssituationen). Samme lik gælder for tabel Et driftsprram kan jo godt give yderligere resultater effekter i de senere gennemførelsesår, efter at de første resultater effekter bliver synlige i et givet år. Disse yderligere resultater effekter skyldes ikke nødvendigvis kun aktioner, der gennemføres i de følgende år, men kan så godt komme af aktioner, der allerede er gennemført, men som kan give resultater/effekter gennem flere år (f.eks. ved anskaffelse af anlægsaktiver). De hertil svarende resultater/effekter skal anføres for alle de år, hvor de kan vurderes (uanset om aktionen er gennemført i indberetningsåret). Række 1 - Ændring i samlet afsat produktionsmængde (tons) = Vn Vb Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26) Vb = samlet afsat produktionsmængde ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 5). Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet mod forbedret afsætning" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere af disse foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række Ændring i den samlede afsatte produktions enhedsværdi (National valuta/kg) = (Rn Rb)/1000 Rn = den afsatte produktions samlede værdi i indberetningsåret (n) / den samlede afsatte produktionsmængde i indberetningsåret (n) Rb = den afsatte produktions samlede værdi ved driftsprrammets start / den samlede afsatte produktionsmængde ved driftsprrammets start. Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes 13

14 denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). De tal, der skal anvendes til at beregne Rn, svarer til dem, der er anført i tabel 2.2, række De tal, der skal anvendes til at beregne Rb, svarer til dem, der er anført i tabel 3.1, række 1 5. Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet", "aktioner rettet mod forbedret afsætning" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere af disse foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 3 9 Skønnet indvirkning på produktionsomkostningerne (National valuta/kg) = ΔCn/(Vn*1000) ΔCn = skønnet variation i produktionsomkostningerne i indberetningsåret (n) som følge af "aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet" /eller "andre aktioner", der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på produktionsomkostningerne Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). 3" kan således henvise til omkostninger, der er forbundet a) med "produktion" i snæver forstand (dvs. dyrkning af frugt /eller grøntsager med henblik på at opnå produkter, der kan sælges), b) med en af de andre efterfølgende faser i den proces, der fører til det endelige salg af produkterne (fx intern transport, oplagring, første forarbejdning, ekstern transport afsætning), c) med flere af disse faser eller så d) med hele processen ("produktion" i bred forstand). Tilsvarende kan "produktionsomkostninger" henvise til et enkelt produkt, flere produkter eller end hele det produktsortiment, som den pågældende PO eller SPO i sidste ende afsætter. Desuden kan der være tale om forskellige omkostningstyper (fx specifikke omkostninger, faste omkostninger, afskrivning, leasingomkostninger, personaleomkostninger, transportomkostninger lageromkostninger). Ved beregningen af denne indikator skal der kun tages hensyn til de faser af "produktionsprocessen", de produkter de omkostningstyper, som den type aktioner, der iværksættes, med rimelighed kan forventes at have indvirkning på. Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod forbedring eller opretholdelse af produktkvalitet" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter begge foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 4-7 Ændring i den afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt "kvalitetsordning" (tons) = Qn Qb Qn = den samlede afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt "kvalitetsordning" i indberetningsåret (n) Qb = den samlede afsatte produktionsmængde, der opfylder kravene i en bestemt "kvalitetsordning" ved driftsprrammets start (svarer til tallene i tabel 3.1, række 6-9, 14

15 afhængigt af den pågældende "kvalitetsordning"). Qn Qb må hver for sig kun omfatte produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens egne medlemmer. Række 15 Skønnet ændring i afsat produktionsmængde for produkter, der er genstand for kampagne-/kommunikationsaktiviteter (tons) = ΔZn ΔZn = skønnet variation i den samlede afsatte produktionsmængde i indberetningsåret (n) som følge af "kampagne-/kommunikationsaktiviteter", der iværksættes i henhold til driftsprrammet med henblik på kriseforebyggelse krisestyring. Ved beregningen af ΔZn tages der kun hensyn til produkter, a) som afsættes af PO'en/SPO'en, b) PO'en/SPO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens/SPO'ens egne medlemmer. Række Skønnet ændring i årligt forbrug af kunstgødning / ha pr. gødningstype (N P2O3) (tons/ha) = ΔFn/An ΔFn = skønnet ændring i det årlige forbrug af kunstgødning i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på forbruget af kunstgødning An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 3). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere forbrug af kunstgødning, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 21 Skønnet ændring i det årlige vandforbrug/ha (m 3 /ha) = ΔWater(n)/An ΔWater(n) = skønnet ændring i det årlige vandforbrug i indberetningsåret (n ) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på vandforbruget An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 3). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere vandforbruget, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). 15

16 Række Skønnet ændring i det årlige energiforbrug pr. energi- eller brændstoftype (tons/liter/m 3 /Kwh pr. ton afsat produktion) = ΔEnergy(n)/Vn ΔEnergy(n) = skønnet ændring i det årlige energiforbrug pr. energi- eller brændstoftype i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på energiforbruget Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 26). Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere energiforbruget i forbindelse med den samme energi- eller brændstoftype, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 26 Skønnet ændring i den årlige mængde produceret affald (tons pr. ton afsat produktion) = ΔWaste(n)/Vn ΔWaste(n) = skønnet ændring i den årlige mængde produceret affald i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på affaldsproduktionen Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 26). Ligesom andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der anføres det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere affaldsproduktionen, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). 16

17 Række 27 - Skønnet ændring i det årlige emballageforbrug (tons pr. ton afsat produktion) = ΔPackaging(n)/Vn ΔPackaging(n) = skønnet ændring i emballageforbruget i indberetningsåret (n) som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på emballageforbruget Vn = samlet afsat produktionsmængde i indberetningsåret (n) (svarer til værdien i tabel 2.2, række 26). Som det er tilfældet med andre resultatindikatorer, der henviser til den afsatte produktionsmængde, beregnes denne indikator, uden at der medregnes produkter, som normalt ikke sælges efter vægt, men efter stykantal (fx krydderplanter). Der indsættes det samme tal for alle miljøforanstaltninger, der går ud på at reducere emballageforbruget, som iværksættes i henhold til driftsprrammet (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere foranstaltninger af denne type, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). 17

18 5. EFFEKTINDIKATORER (TABEL 3.5) ALMINDELIGE BESTEMMELSER Se de almindelige bestemmelser for resultatindikatorer. Række 1 Skønnet ændring i den samlede værdi af den afsatte produktion (National valuta) = Xn - Xb Xn = samlet værdi af den afsatte produktion i driftsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 22) Xb = samlet værdi af den afsatte produktion ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 1). For både Qn Qb må den samlede værdi af den afsatte produktion kun omfatte produkter, som a) afsættes af PO'en, b) PO'en er anerkendt for, c) produceres af PO'ens egne medlemmer. Der anføres det samme tal for "aktioner rettet mod produktionsplanlægning", "aktioner rettet mod at forbedre afsætningen" "andre aktioner" (dvs. hvis et driftsprram omfatter flere af disse foranstaltninger, antages de tilsammen at bidrage til driftsprrammets resultater). Række 2 Ændring i det samlede antal frugt- grøntsagsproducenter, der er aktive medlemmer af den pågældende PO/SPO (antal) = Pn - Pb Pn = aktive medlemmer i indberetningsåret (n) Pb = Aktive medlemmer ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 2). Aktive medlemmer er fysiske /eller juridiske personer, der er medlemmer leverer produkter til PO'en/SPO'en. Række 3 Ændring i det samlede areal med frugt- grøntsagsproduktion, som dyrkes af medlemmer af den pågældende PO/SPO (ha) = An - Ab An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (n) (svarer til tallet i tabel 2.2, række 3) Ab = det samlede areal med frugt- grøntsagsproduktion (ekskl. svampe) ved driftsprrammets start (svarer til tallet i tabel 3.1, række 3). 18

19 Række Skønnet ændring i det samlede forbrug af kunstgødning, fordelt på gødningstyper (N P2O3) (tons) = ΔFn * An ΔFn = skønnet ændring i forbruget af kunstgødning pr. hektar i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på forbruget af kunstgødning (svarer til tallet i tabel 3.4, række 19 (for N) række 20 (for P2O3)) An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager (ekskl. svampe) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 3). Række 7 - Skønnet ændring i det samlede vandforbrug (m 3 ) = ΔWater(n) * An ΔWater(n) = skønnet ændring i vandforbruget pr. hektar i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på vandforbruget (svarer til tallet i tabel 3.4, række 21) An = samlet areal med produktion af frugt grøntsager i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 3). Række Skønnet ændring i det samlede energiforbrug fordelt på energi- eller brændstoftyper (tons/liter/m³/kwh) = ΔE(n) * Vn ΔEnergy(n) = ønnet sk ændring i energiforbruget pr. energi - eller brændstoftype i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på energiforbruget (svarer til tallet i tabel 3.4, række 22 25, alt efter energikilde- eller brændselstype) Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). Række 14 Skønnet ændring i den samlede mængde produceret affald (tons) = ΔWaste(n) * Vn ΔWaste(n) = skønnet ændring i den samlede mængde produceret affald pr. ton afsat produktion i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på affaldsproduktionen (svarer til tallet i tabel 3.4, række 26) Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). 19

20 Række 15 Skønnet ændring i emballageforbruget (tons) = ΔPackaging(n) * Vn ΔPackaging(n) = ønnet sk ændring i emballageforbruget pr. ton afsat produktion i indberetningsåret som følge af miljøforanstaltninger, der iværksættes i henhold til driftsprrammet, som forventes at få indflydelse på emballageforbruget (svarer til tallet i tabel 3.4, række 27) Vn = samlet afsat produktionsmængde (tons) i indberetningsåret (svarer til tallet i tabel 2.2, række 26). 20

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer August 2014 (Version 3.0) Kolofon Miljøpositivliste til producentorganisationers driftsprogrammer

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014

Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt. Version 1 September 2014 Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt og grønt Version 1 September 2014 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..

BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.8.2014 C(2014) 6232 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../.. om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter

Læs mere

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer

Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde og driftsprogrammer Markedsordningen for frugt og grøntsager April 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til producentorganisationers driftsfonde

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2017 C(2017) 1528 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.3.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1)

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) Udkast til bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer under markedsordningen for frugt- og grønt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 1a, stk. 1, 4, stk. 1 og 5 a i lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A7-0279/181. Ændringsforslag. Corinne Lepage, Jens Rohde for ALDE-Gruppen 4.9.2013 A7-0279/181 181 Artikel 2 nr. 2 litra c nr. ii Direktiv 2009/28/EF Artikel 3 stk. 4 afsnit 2 litra d d) Ved beregningen af biobrændstoffer i tælleren må andelen af energi fra biobrændstoffer,

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014

Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Juni 2015 SALG AF HANDELSGØDNING I DANMARK 2013/2014 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011

Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer. grøntsagssektoren. Juni 2011 Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren Juni 2011 Kolofon Vejledning om anerkendelse af producentorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren

Læs mere

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1

FORORDNINGER. 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 17.10.2007 DA Den Europæiske Unions Tidende L 273/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. marts 2017 (OR. en) 7257/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 13. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 136 AGRIFIN 27 AGRIORG 29 DELACT 48 Jordi AYET

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1619 af 15/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2016-10510

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 303 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 18. august 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens

Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens university of copenhagen Den eventuelt kommende YJ-ordnings indflydelse på ejendomspriserne Hansen, Jens Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 6. juni 2011 FVM 896 SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF EKSTRAORDINÆRT RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKE-

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag)

Juridiske grundlag. Danmark GLM-bekendtgørelsen BEK nr. 106 af 29/01/2014 (uddrag): Bilag III (uddrag) Juridiske grundlag EU Artikel 6 i forordning 73/2009 Betingelser for god landbrugs- og miljømæssig stand Medlemsstaterne sikrer, at al landbrugsjord, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIKS ANDEN SØJLE: POLITIKKEN FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE Ved den seneste reform af den fælles landbrugspolitik blev strukturen med denne politiks to søjler bevaret, og udvikling

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 339 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 21. august 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013

2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 2.2. Forslag til fælles evalueringsspørgsmål til den efterfølgende evaluering af programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013 Revideret udgave af de fælles evalueringsspørgsmål På grundlag af

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0017 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv/Departementet Sagsnr.: 2405-12-03-48 Den 1. marts 2007 HAU/MIST FVM

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Vejledning om anvendelse af industrisukker

Vejledning om anvendelse af industrisukker Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om anvendelse af industrisukker 1. oktober 2008 Denne vejledning

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-37

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-37 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.12.2012 2011/0282(COD) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-37 Udkast til betænkning (PE474.053v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015

Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Vejledning Import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Kolofon Vejledning om import af ris under visse toldkontingenter August 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Projekttilskud, Policy/HELH Sagsnr.: 14-80616-000001 Dato: 11. april

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016

Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg December 2016 Kolofon Import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg, december 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Maj 2016 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i maj 2016 Foto:

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere