Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg"

Transkript

1 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade Frederiksberg Telefon man-torsdag Fax Eksp.tid: mandag og torsdag , tirs., ons., fredag Mail: juni 2015/ anag03 J.nr / Referat fra møde i kontaktudvalget den 10. juni 2015 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard Formand for taxinævnet Ib Terp Næstformand for Taxinævnet Thomas Bak Taxinævnets forretningsudvalg Frida Gisladóttir Taxinævnets sekretariat Anne Sofie Aggerbeck-Lauritzen Taxinævnets sekretariat Bo Weye Hansen Chaufførernes Fagforening Jesper Bernth Chaufførernes Fagforening Uffe Christensen formand for BTI Lars Christiansen Taxi Nord 4*48 Claus Rubek Jørgensen 4*27 Amager-Øbro Taxi Palle Christensen Taxa 4*35 John Lindbom Dantaxi og formand for DTR 1: Antallet af taxitilladelser Jens Jørgen Nygaard spurgte, hvad branchens holdning er til, om der skal opslås yderligere tilladelser. Palle Christensen svarede, at aftalen med lufthavnen medfører, at der vil blive frigivet en mængde vogne, og at det derfor ikke vil være nødvendigt med flere tilladelser. Jens Jørgen Nygaard konkluderede herefter, at branchen ønsker at se tiden an. Frida Gisladóttir oplyste, at Taxinævnet også ønsker at anvende ventetider som et parameter til at undersøge behovet for tilladelser. Sekretariatet vil i den forbindelse gerne have input fra branchen om, hvordan en ventetidsundersøgelse kan udformes. Sekretariatet 1

2 fremsender i forbindelse med udsendelsen af referatet et udkast til et skema til brug for ventetidsundersøgelsen, som sekretariatet gerne vil have input til. Thomas Bak nævnte, at bestillingskontoret og Taxinævnet i Aarhus havde lavet en aftale om servicemål, hvor bl.a. ventetider fremgik, og at der sikkert kunne hentes inspiration herfra. 2: Orientering om 2 domme Frida Gisladóttir orienterede om de seneste to domme. a) Vold mod eks-hustru. Retten underkendte en af taxinævnets afgørelser, hvori nævnet med henvisning til taxilovens 3, stk. 1, nr. 7, havde tilbagekaldt en taxichaufførs førerkort, efter han havde udøvet vold mod sin ekshustru, og var blevet idømt straf for dette. Retten fandt i den konkrete sag, at de voldshandlinger, som taxiføreren var blevet dømt for, havde karakter, der ikke i sig selv kunne føre til en tilbagekaldelse. Retten understregede dog samtidig, at det entydigt følger af retspraksis, at voldshandlinger, der er begået uden sammenhæng med taxiførerens udførelse af sit arbejde, kan føre til, at der kan ske tilbagekaldelse eller nægtelse af taxiførerkortet. Claus Rubek Jørgensen spurgte, hvorvidt Taxinævnet har tænkt sig at anke dommen. Frida Gisladóttir afviste dette. b) Centrale vognmandsopgaver overladt til 3. person og udnyttelsen i strid med taxilovens 5, stk. 3. Retten stadfæstede Taxinævnets afgørelse om tilbagekaldelse af en vognmandstilladelse i en sag, hvori en vognmand, der kun havde én tilladelse og et fuldtidsarbejde som buschauffør, havde antaget ekstra hjælp til udførelsen af en række centrale vognmandsopgaver. Retten fastslog, at vognmanden ikke havde ført det fornødne tilsyn med vognmandsforretningen i overensstemmelse med kørselsreglementets 1, og at vognmanden havde indrettet forretningen i strid med overførselsforbuddet i taxilovens 5, stk. 3. Dommen er anket til landsretten. Palle Christensen spurgte, om det så heller ikke er i orden at have ansat kontorfolk til lønarbejde. Frida Gisladóttir forklarede, at det beroede på en konkret vurdering. Det var klart, at en vognmand med mange tilladelser umuligt kunne køre i alle vognene alene, men det forventedes, at han udførte de mest centrale vognmandsopgaver. En vognmand som kun har én enkelt tilladelse må forventes at klare de centrale vognmandsopgaver selv. Han skal bl.a. føre personligt tilsyn med vognen og chauffører. Han skal have indsigt i den daglige forretning, og det har man ikke, hvis man har uddelegeret de centrale dele af forretningen til en 3. person, som man muligvis ikke har ansat og ikke har ledelsesretten over. Bo Weye Hansen fandt, at det er nødvendigt, at reglerne tydeliggøres yderligere, idet det 2

3 ikke kan undgå at skabe misundelse, at nogle vognmænd kan drive deres vognmandsforretning fra Spanien, når der samtidig er års ventetid på at få en bevilling. Frida Gísladóttir bemærkede, at nævnet har vejledningspligt. Hvis man som vognmand ønsker en vejledning omkring reglerne, så bør man henvende sig til nævnet. I disse sagstyper har sekretariatet ofte svært ved at få konkrete oplysninger fra vognmændene om, hvordan forretningen reelt er skruet sammen. Derfor kan det være vanskeligt at give vejledning. Eventuelle konsekvenser af dommen blev drøftet. Nævnet bliver orienteret om de 2 domme på næstkommende møde, og herefter vil de blive tilgængelige på hjemmesiden i anonymiseret form i forbindelse med publicering af nævnets referat. Ref. bemærker, at der er lagt en udførlig vejledning ud på hjemmesiden om taxilovens 5, stk. 3, jf. dagsordenspunkt 5 til nævnsmødet den 25. juni : Situationen i Lufthavnen Jens Jørgen Nygaard bemærkede, at Taxinævnet gerne vil orienteres om aftalen. Nævnet har først i går (d. 9. juni) kl modtaget en kopi af aftalen fra DTR, hvorfor nævnet ikke har haft mulighed for at sætte sig ind i aftalen forud for dagens møde. John Lindbom oplyste, at det er hele branchen, som har indgået aftalen med lufthavnen. Formålet med aftalen er bl.a. at skabe bedre service for kunderne. Der er derfor i aftalen lavet et servicekoncept, som skal opfyldes og overholdes af de chauffører og vognmænd, der ønsker at optage kunder fra lufthavnen. Der er indført et sanktionssystem, der kan sanktionere overtrædelse af servicekonceptet med tre forskellige niveauer. Bestillingskontorerne tildeles ture efter en fordelingsnøgle, der svarer til bestillingskontorernes størrelser (antal vognmænd)taxier. Aftalen træder i kraft den 15. juli Claus Rubek Jørgensen understregede, at 4*27 Amager-Øbro Taxi havde underskrevet aftalen i protest. Han fandt, at branchen har spillet fallit. Hvis der kommer færre turer end forventet, så hæver lufthaven bare prisen, og så er det vognmanden, det går ud over. Der var herefter en længere drøftelse af, 1) hvorvidt turene til Lufthavnen kunne siges at være bestilte ture, således at passagerne kan pålægges at betale 37 kr. i starttakst frem for som nu, hvor kunderne betaler starttaksten for en gadetur (24 kr.), og 2) om sanktionerne er myndighedsudøvelse. Ad 1) Uffe Christensen spurgte til, hvordan det sikres, at omkostningerne til lufthavnen ikke overføres som en generel pladslejestigning. Det bedste ville være, hvis omkostningerne blev 3

4 lagt på den enkelte vognmand, som havde besluttet sig for at køre i lufthavnen. Dermed vil kun de vognmænd, der melder sig til ordningen, bære omkostningerne forbundet med aftalen. Jens Jørgen Nygaard understregede, at Taxinævnet ikke vil blande sig i aftalen mellem taxikontorerne og lufthavnen, medmindre branchen ønsker en takstændring som følge af det gebyr, lufthavnen pålægger de taxier, der kører ind på lufthavnens område. Ad 2) Jesper Bernth fandt det problematisk, at en overtrædelse af servicekonceptet, der begås af en chauffør, kan få konsekvenser for alle chauffører, der kører den pågældende taxi. Palle Christensen mente, at det er det rigtige sted at sanktionere. Hvis ikke vognmanden involveres, bliver niveauet i branchen ikke højnet. Bo Weye Hansen mente, at sanktionerne går udover chaufførernes retssikkerhed og spurgte, hvem man går til, hvis man er uenig med en afgørelsen. John Lindbom svarede, at man går til aftaleparten, som er bestillingskontoret, der herefter går videre til lufthavnen. Der er en masse af sanktionerne, som ikke vedrører nævnet. En meget stor del af øvelsen i lufthavnen har til formål at højne niveauet. Selvom sanktionerne muligvis er myndighedsudøvelse, så er sanktionerne mindre bebyrdende end nævnets, som jo kun kan tilbagekalde et førerkort i mindst 1 år. Thomas Bak gav udtryk for bekymring om retssikkerheden og syntes sanktioneringen skulle være en myndighedsopgave. Ib Terp bemærkede, at det formentlig forholdt sig således, at lufthavnen som privat grundejer selv kunne bestemme, hvem der kunne køre ind på grunden, samt indføre sanktioner mod dem, som forbrød sig mod reglerne. Claus Rubek Jørgensen nævnte, at sanktionerne ikke havde været drøftet, og at de bare var blevet bedt om at underskrive aftalen. Han fandt ikke, at aftalen var frivillig og håbede, at nævnet vil støtte 4*27 Amager Øbro i, at aftalen skal annulleres, og at der skal lovgivning til i stedet. Frida Gisladóttir bemærkede, at Taxinævnet alene kan sanktionere i forhold til, hvad vi har hjemmel til. Lufthavnens sanktioner må hverken være tilfældige eller arbitrære, men skal være proportionale. Frida Gisladóttir spurgte, om der var sket væsentlige ændringer i aftalen i forhold til det udkast, som nævnet havde set for ca. et år siden, hvor Taxi Management Systemet blev fremlagt. John Lindbom forklarede, at det er blevet billigere nu kostede det kun 16 kr. at komme ind på lufthavns område. Sanktionerne var blevet konkretiseret nærmere og endelig var antal forventede ture per døgn steget fra 2000 til Bo Weye Hansen nævnte et eksempel fra Ungarn, hvor taxiselskaberne og lufthavnen har indgået en aftale, som fungerer ret fint. Jens Jørgen Nygaard bemærkede, at vi må se, hvorvidt situationen i lufthavnen kan nå at blive diskuteret på det kommende nævnsmøde og ellers bliver det på det første møde 4

5 efter ferien. Han havde lidt svært ved at se, hvordan nævnet kunne indgå som samarbejdsrelation i aftalen, når nævnet indtil nu ikke havde deltaget i udformningen af aftalen. Forretningsudvalget kunne ikke give accept af branchens anmodning, da den skal behandles i nævnet. John Lindbom foreslog om man evt. som en forsøgsordning kunne lade aftalen køre i op til 1 år. 4. Orientering fra sekretariatet om status på udvikling af ny førerkortprøve Frida Gisladóttir forklarede, at undersøgelsesfasen pågår i øjeblikket, og at nogle af bestillingskontorerne og et par vognmænd allerede er blevet interviewet. Frida Gísladottir takkede for, at de så beredvilligt stillede op til interviewene. Rapporten forventes af foreligge i slutningen af august. Kontaktudvalget vil få mulighed for at se rapporten Taxiindekset og kommende takstregulering Bo Weye Hansen fandt, at taxiinddekset skal reguleres, fordi der er elementer som brændstof og løn, som ikke reguleres efter hensigten. Ifølge Danmarks statistik bliver lønnen reguleret ud fra alle overenskomster inden for transporterhvervet. Der er imidlertid forhold i andre transportbrancher, som ikke findes i taxibranchen. Endvidere kører bilerne i dag længere på literen. Frida Gisladóttir forklarede, at arbejdet med taxaindekset har ligget lidt stille det sidste stykke tid, men at sekretariatet håbede, at få tid til at arbejde på det igen. 7. Evt. Næste møde i kontaktudvalget er mandag den 17. august 2015, kl

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen

Hvis der er 2 eller flere, der er lige kvalificerede, kan nævnet vælge dem som har en helt ren profil (ingen klager, ingen domme, ingen Bilag 1 Skema over nævnets pointsystem 15. januar 2015/ FG J.nr. 3.00 / 370-351 På følgende sider kan du læse om nævnets pointsystem. Processen ved udvælgelsen af de bedst kvalificerede ansøgere kan i

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2014. Nu ryger frikørselsordningen hvem vil nu købe min frikørte -8 er? Side 1 Socialdemokraternes Rasmus Prehn: (Trafikordfører) Ny Taxilov vil hjælpe alle.

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2012. Hvad siger pædagogen? Dyt båt. Han er vist ikke den skarpeste kniv i skuffen! Side 1 En mærkelig mand? På lederplads i Taxa 4x35 s blad fra september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk

Seriøst Forførerisk! Læs også: www.katbladet.dk Marts 2009. 28. Årg. Nr. 3. DTR dolker deres egne (i ryggen)! Helsingør Nordens Festlige Hjørne! Danmarks Tåbeligste Rådgivning! Glemmer du, så husker KAT-Bladet! Dumt Tanketomt Rablende! Miljø Nok Engang!

Læs mere

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Udløbet førerkort kan koste dyrt. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 03 - Marts 2014-11. årgang Udløbet førerkort kan koste dyrt side 6 Nye chauffører skal have en mentor Det halter med servicen, fordi nye chauffører mangler opdragelse,

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 7. 2013. Hun ser meget godt ud og kører rundt sammen med poli- tiet, men hvad siger hendes jobbeskrivelse? Side 1 CF = CentralForeningen for storvognmænd? Er

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister klar til at modernisere taxiloven. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 11 - November 2013-10. årgang Minister klar til at modernisere taxiloven side 6 Frygt for fremtiden Vognmænd på tværs af landet ser flere faldgruber i forslagene

Læs mere

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010

Manglende kort. Arbejdsmiljølov. Sygesamtaler. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. December 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Manglende kort Glemte at få fornyet førerkort og fik kæmpe bøde. Læs historien side 9. Arbejdsmiljølov Har du styr på din APV og din rygepolitik?. Læs hvordan

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Rettelsesblad samt spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Region Midtjylland har følgende ændringer til EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 I forbindelse med

Læs mere

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven?

Kan Jørgen Kjær læse taxiloven? Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening September2006. 27.Årg. Nr.6. Kører vi som (fart)svin? Eller passer politiet ikke deres arbejde? N N Y Y F(A) O - R M M O A R N A D L!? Kan Jørgen Kjær læse

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere