Medlemsundersøgelse 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse 2007"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august

2 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Baggrund Metode Baggrundsdata Skole og Samfunds ydelser Medlemmernes behov for Skole og Samfunds ydelser Medlemmernes interesse for udvalgte emner Kvalitet Prioriteringer

3 1. Sammenfatning Medlemsundersøgelsen er gennemført maj-juli 2007 som en web-baseret spørgeskemaundersøgelse blandt Skole og Samfunds medlemmer. Spørgeskema udsendtes til 500 tilfældigt udvalgte medlemmer, og 54 % af disse svarede, Det typiske skolebestyrelsesmedlem Det typiske skolebestyrelsesmedlem er år og har siddet i skolebestyrelsen i 1 år siden valget i foråret Der er en lille overvægt af kvinder blandt medlemmerne. Det typiske medlem har børn i indskolingen eller mellemtrinnet, idet 3. klasse er topscorer. Uddannelsesniveauet blandt skolebestyrelsesmedlemmerne er noget højere end i befolkningen som helhed. Hvert 4. medlem har en lang videregående uddannelse, næsten halvdelen en kort videregående uddannelse, og 20 % en faglig uddannelse. Hvor meget bruger medlemmerne Skole og Samfunds ydelser? Vi har spurgt medlemmerne, hvor meget de gør brug af foreningens forskellige ydelser. Resultatet ser ud som følger (andel, der bruger ydelsen én gang i kvartalet eller mere i %) 1. Skolebørn Elektronisk nyhedsbrev Publikationer Udtalelser til landsdækkende medier Udtalelser til lokale medier Aktiviteter i egen kommune Rådgivning 9 9. Konferencer Kurser 3 Hvilke ydelser har medlemmerne behov for? Analysen af behovet for ydelser viser først og fremmest, at der er stor efterspørgsel efter samtlige ydelser. En rangordning af behovene viser følgende mønster: 1. Eksempler på, hvordan andre skolebestyrelser arbejder 2. Informationer om folkeskolen på Nettet 3. Materialer om specielle emnekredse inden for skolebestyrelsens arbejde 4. Lobbyarbejde til fordel for skolebestyrelserne/forældrene over for det kommunale politiske system 5. Skole og Samfund er repræsenteret i egen kommune 6. Rådgivning om en konkret problematik i skolen eller skolebestyrelsen 7. Lobbyarbejde over for det nationale politiske system 8. Kurser for nye skolebestyrelsesmedlemmer 9. Oplæg/kurser om et lokalt skolepolitisk emne 10. Mulighed for at påvirke Skole og Samfunds skolepolitiske udmeldinger 3

4 11. Debat med andre skolebestyrelsesmedlemmer 12. Mulighed for at deltage i lokale arrangementer Medlemmernes interesse for udvalgte emner Skolebestyrelsesmedlemmerne blev bedt om hvilke emner, de gerne ville høre mere/mindre om. Resultatet er som følger (flere svar var mulige): Tallet angiver antal, der vil høre mere om emnet fratrukket antallet, der vil høre mindre. 1. Ideer og projekter på skoler Debat om børn og skole Skolebestyrelsens arbejde Skolens rammer(lovgivning og kommunal politik) Skole og Samfunds synspunkter 31 Det må konstateres, at interessen for at høre om Skole og Samfunds synspunkter er væsentligt mindre end for de øvrige emner. Bedømmelse af ydelsernes kvalitet Der er generelt stor tilfredshed med kvaliteten af de forskellige ydelser. Men ukendskabet til en del af dem er også stort. Nedenstående tabel viser andelen af medlemmer, der giver karakteren høj eller meget høj kvalitet til en ydelse. Andelen af medlemmer, der ikke kender til ydelsen vises også. Høj eller meget høj kvalitet Kender ikke ydelsen 1. Skolebørn Udgivelser Nyhedsbrev Kurser Rådgivning 5 81 Medlemmernes prioriteringer Sluttelig er medlemmerne spurgt om, hvilke ydelser der bør bruges flere eller færre resurser på. Medlemmerne mener, der bør bruges flere resurser på næsten alle ydelser, men der viser sig alligevel et mønster i præferencerne. Passende eller flere resurser flere resurser 1. Information om Skolebestyrelsens opgaver Information om konkrete Ideer på skolerne Lokalpolitisk lobbyarbejde 3 2 4

5 4. Landspolitisk lobbyarbejde Undersøgelser Skole og Samfunds synspunkter Rådgivning Kurser Konferencer Baggrund Skole og Samfund har i foråret/sommeren 2007 gennemført en web-baseret spørgeskemaundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at opnå et overblik over medlemmernes ønsker og behov mht. foreningens ydelser og indsatsområder, således at disse kan målrettes endnu bedre i fremtiden. 3. Metode Medlemsundersøgelsen er gennemført via Internettet vha. Inquisite Web Survey System (Inquisite version 7.5). Data er indsamlet i perioden 21. maj - 1. juli 2007 blandt 500 tilfældigt udvalgte medlemmer af Skole og Samfund. Ud af den samlede population (skolebestyrelsesformænd, næstformænd eller almindelige skolebestyrelsesmedlemmer) på udgør de 500 medlemmer i stikprøven 5,1 %. Respondenterne er tilfældigt udtrukket, således at den geografiske spredning er sikret. Spørgeskemaet bestod af 15 hovedspørgsmål, og besvarelsen forventedes at tage ca minutter. Gennemførelsesstatistik: Population, N = Stikprøve, n = 500 Besvarelser = 268 (Bortfald = 232) Svarprocent = 268 / (500 / 100) = 53,6 % En svarprocent tæt på 54 betyder, at undersøgelsens resultater med rimelig sikkerhed er dækkende. Men naturligvis skal konklusioner på baggrund af undersøgelsens resultater drages med en vis forsigtighed. Det skal anføres, at en besvarelsesprocent på over 50 i en web-baseret undersøgelse som denne, må siges at være forholdsvis pænt. I forhold til den samlede population (N) på medlemmer udgør de 268 respondenter 2,75 %. 5

6 Spørgeskemaet var udformet således, at der indledningsvis blev en række spørgsmål vedr. forskellige baggrundsvariable, herunder respondentens køn, alder, uddannelsesniveau, antal år i skolebestyrelsen mm. Herefter er medlemmerne blevet spurgt om, hvor ofte de benytter Skole og Samfunds forskellige services, hvor stort et behov, de vurderer, der er for disse services, hvilke emner de ønsker at høre mere/mindre om via foreningens kommunikationsveje og endelig kvaliteten af foreningens services og ressourceforbruget i forhold til disse. I det følgende gennemgås resultaterne af de enkelte spørgsmål. 4. Baggrundsdata Figur 3.1.: Hvilke klassetrin findes på skolen? 6

7 Figur 3.2.: Fordeling på køn Blandt respondenterne ses en mindre overvægt af kvinder (53 %). Generelt vides det, at kvinder i højere end mænd er repræsenteret i skolebestyrelserne, og derfor er fordelingen på køn blandt respondenterne i overensstemmelse med det generelle mønster, der viste sig ved Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006, hvor 55 % af de opstillede kandidater var kvinder. Skema 3.3.: Aldersfordelingen blandt medlemmerne Aldersgruppe Antal Procent (afrundede) , , , , , ,1 Ikke besvaret 1 0,4 I alt ,1 7

8 Figur 3.4.: Fordeling på uddannelsesniveau Figur 3.4. viser medlemmernes fordeling på uddannelsesniveau. Sammenlignet med uddannelsesniveauet i befolkningen generelt er andelen af medlemmer med en videregående uddannelse højere blandt skolebestyrelsesmedlemmerne. Blandt Skole og Samfunds medlemmer har 68,7 % en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens den tilsvarende andel blandt årige danskerne generelt er 32 % (2006). 1 En fjerdedel af medlemmerne har en lang videregående uddannelse. 1 Kilde: OECD: Education at a Glance 2006, tabel A1.3a, 8

9 Figur 3.5.: Medlemmernes anciennitet i skolebestyrelsen Over halvdelen af medlemmerne (52,6 %) har kun siddet et år i skolebestyrelsen i ét år, hvilket naturligvis hænger sammen med, at der blev afholdt skolebestyrelsesvalg i foråret Figur 3.6.: Medlemmernes post i skolebestyrelsen 9

10 Figur 3.6. viser, at 19 % af respondenterne er skolebestyrelsesformænd, mens de øvrige er enten menige skolebestyrelsesmedlemmer eller næstformænd. Figur 3.7.: Børnenes klassetrin Figur 3.7. viser, at respondenterne først og fremmest har børn i de mindre klasser (BH. kl klasse). Det skal ses i lyset af, at undersøgelsen er gennemført kun et år efter skolebestyrelsesvalget i foråret 2006, hvor en meget stod del af de siddende skolebestyrelsesmedlemmerne blev skiftet ud. Det fremgår således af Figur 3.5. ovenfor, at mere end halvdelen af respondenterne kun har været medlemmer af skolebestyrelsen i ét år. 5. Skole og Samfunds ydelser Hvor ofte benytter du dig af/læser du: 10

11 Figur 4.1.: Skole og Samfunds konferencer Figur 4.2.: Skole og Samfunds kurser 11

12 Figur 4.3.: Skole og Samfunds elektroniske nyhedsbrev Figur 4.4.: Skole og Samfunds publikationer (bøger, hæfter mm.) 12

13 Figur 4.5.: Skole og Samfunds udtalelser til landsdækkende medier Figur 4.6.: Skole og Samfunds udtalelser til lokale medier 13

14 Figur 4.7.: Skole og Samfunds aktiviteter i egen kommune Figur 4.8.: Artikler i bladet Skolebørn 14

15 Figur 4.9.: Rådgivning fra Skole og Samfund Figur 4.10: Hjemmesiden 15

16 Skema 4.11: Medlemmernes forbrug af Skole og Samfunds ydelser Spørgsmål: Hvor ofte benytter du dig af/læser du: (ydelse)?. n = 268. Procent af antal alle respondenter. Ydelse Svar Ikke besvaret Aldrig Ca. 1 gang årligt Ca. 2 gange årligt Ca. 1 gang i kvartalet Ca. 1 gang om måneden 1 gang om ugen eller oftere Ved ikke Konferencer 5,22 60,45 15,67 2,61 2,99 1,49 0,00 11,57 100,00 Kurser 4,85 60,82 20,90 2,24 1,49 1,12 0,00 8,58 100,00 Elektronisk 3,73 17,54 3,73 7,84 26,49 32,46 1,87 6,34 100,00 nyhedsbrev Publikationer 2,61 14,18 14,55 15,67 22,01 23,88 0,75 6,34 100,00 Udtalelser til 3,73 11,94 4,85 10,07 22,01 19,40 4,85 23,13 100,00 landsdækkende medier Udtalelser til lokale medier Aktiviteter i egen kommune Artikler i bladet Skolebørn 5,22 22,76 7,09 10,45 16,04 11,57 1,87 25,00 100,00 5,22 27,24 20,52 7,46 9,70 9,33 0,37 20,15 100,00 1,87 2,61 1,87 6,72 20,90 59,70 2,24 4,10 100,00 Rådgivning 3,73 57,46 9,70 1,87 4,85 3,73 0,00 18,66 100,00 2,61 27,99 10,45 11,94 25,00 12,69 1,87 7,46 100,00 Gennemsnit 3,88 30,30 10,93 7,69 15,15 17,54 1,38 13,13 100,00 I alt 6. Medlemmernes behov for Skole og Samfunds ydelser Hvor stort behov har du for følgende ydelser fra Skole og Samfund?: 16

17 Figur 5.1.: Gode eksempler på, hvordan andre skolebestyrelser arbejder Figur 5.2.: Rådgivning om en konkret problematik i skolen eller skolebestyrelsen 17

18 Figur 5.3.: Mulighed for at finde information om folkeskolen på Nettet Figur 5.4.: Kurser for nye skolebestyrelsesmedlemmer 18

19 Figur 5.5.: Debat med andre skolebestyrelsesmedlemmer Figur 5.6.: Oplæg/kursus om et lokalt skolepolitisk emne 19

20 Figur 5.7.: Materiale om specielle emnekredse inden for skolebestyrelsens arbejde Figur 5.8.: Lobbyarbejde til fordel for skolebestyrelsen/forældrene overfor det kommunale politiske system 20

21 Figur 5.9.: Lobbyarbejde til fordel for skolebestyrelsen/forældrene overfor det nationale politiske system Figur 5.10.: Mulighed for at deltage i lokale arrangementer 21

22 Figur 5.11.: At Skole og Samfund er repræsenteret i egen kommune Figur 5.12.: Mulighed for at påvirke Skole og Samfunds skolepolitiske udmeldinger 22

23 Skema 5.13: Medlemmernes behov for Skole og Samfunds ydelser Spørgsmål: Hvor stort behov har du for følgende ydelser fra Skole og Samfund?. n = 268. Procent af antal alle respondenter. Behov Meget Stort Middel Ringe Intet Ved Ikke I alt stort ikke besvaret Ydelse Eksempler på, hvordan andre skolebestyrelser arbejder 9,33 36,57 44,40 7,84 0,75 0,75 0,37 100,00 Rådgivning om en konkret problematik i skolen eller 5,97 23,51 45,52 15,30 4,10 4,48 1,12 100,00 skolebestyrelsen Information om folkeskolen på Nettet 7,09 37,31 40,67 9,70 1,49 2,99 0,75 100,00 Kurser for nye skolebestyrelsesmedlemmer 7,09 23,13 40,30 18,28 7,09 2,99 1,12 100,00 Debat med andre skolebestyrelsesmedlemmer 2,99 16,79 49,25 22,01 5,60 2,61 0,75 100,00 Oplæg/kursus om et lokalt skolepolitisk emne 3,36 19,78 46,27 19,03 5,60 4,85 1,12 100,00 Materiale om specielle emnekredse inden for 2,61 27,24 50,75 13,06 2,99 2,61 0,75 100,00 skolebestyrelsens arbejde Lobbyarbejde til fordel for skolebestyrelsen/forældrene overfor det kommunale 10,07 30,60 37,69 12,31 4,85 3,36 1,12 100,00 politiske system Lobbyarbejde til fordel for skolebestyrelsen/forældrene overfor det nationale politiske 12,31 22,76 37,69 14,18 7,09 4,10 1,87 100,00 system Mulighed for at deltage i lokale arrangementer 1,49 12,31 53,36 22,76 4,48 4,48 1,12 100,00 Skole og Samfund er repræsenteret i egen kommune 4,85 26,87 44,78 12,31 2,99 7,09 1,12 100,00 Mulighed for at påvirke Skole 1,87 12,31 49,63 20,52 5,60 8,58 1,49 100,00 og Samfunds skolepolitiske udmeldinger Gennemsnit 5,75 24,09 45,03 15,61 4,39 4,07 1,06 100,00 For endnu bedre at kunne vurdere medlemmernes behov for de enkelte ydelser er der nedenfor foretaget en beregning, som tydeliggør tendenserne i Skema Metoden er at sammenlægge andelene, der oplever et Middel, Stort og Meget stort behov for den enkelte ydelse, og derefter fratrække andelene, som mener, der er Ringe eller Intet behov for pågældende ydelse (score i Skema 5.14.). Derved opnås et mål for det samlede relative behov for de enkelte ydelser, som kan sammenlignes, jfr. Skema

24 Skema 5.14.: Det relative behov for de enkelte ydelser Score = ( Middel + Stort + Meget stort behov) ( Ringe + Intet behov). Placering Ydelse Score 1. Eksempler på, hvordan andre skolebestyrelser arbejder 81,71 2. Information om folkeskolen på Nettet 73,88 3. Materiale om specielle emnekredse inden for skolebestyrelsens arbejde 64,55 4. Lobbyarbejde til fordel for skolebestyrelsen/forældrene overfor det kommunale 61,22 politiske system 5. Skole og Samfund er repræsenteret i egen kommune 61,20 6. Rådgivning om en konkret problematik i skolen eller skolebestyrelsen 55,60 7. Lobbyarbejde til fordel for skolebestyrelsen/forældrene overfor det nationale 51,49 politiske system 8. Kurser for nye skolebestyrelsesmedlemmer 45,12 9. Oplæg/kursus om et lokalt skolepolitisk emne 44, Mulighed for at påvirke Skole og Samfunds skolepolitiske udmeldinger 43, Debat med andre skolebestyrelsesmedlemmer 41, Mulighed for at deltage i lokale arrangementer 39,92 24

25 Sammenhængen mlm. uddannelsesniveau og udvalgte ydelser Undersøgelsen giver mulighed for at kontrollere, om der er særlige faktorer, som i væsentlig grad påvirker medlemmernes forbrug af, og behov for, Skole og Samfunds ydelser. Eksempelvis kunne uddannelsesniveauet eller antallet af år i skolebestyrelsen tænkes at påvirke medlemmernes præferencer og behov. Der er derfor foretaget krydstabuleringer mellem baggrundsvariable og svarene på de øvrige spørgsmål i undersøgelsen. Krydstabuleringerne viser, at medlemmernes anciennitet i skolebestyrelsen ikke har nogen signifikant betydning, mens uddannelsesniveauet kun i to tilfælde påvirker medlemmernes præferencer/behov i nævneværdig grad. Uddannelsesniveauet har for det første betydning i forhold til, hvor mange artikler i bladet Skolebørn medlemmerne læser. Det interessante er, at der synes at være en negativ sammenhæng mellem hvor mange artikler, der læses/benyttes, og den enkeltes uddannelsesniveau, således at jo højere uddannelse man har, desto færre artikler i Skolebørn læser man. I Tabel 5.15 er dette forhold eksemplificeret vha. en krydstabulering mellem uddannelsesniveau og andelen af medlemmer, der benytter sig af/ læser artikler i bladet Skolebørn ca. 1 gang om måneden den svarmulighed, der er valgt af flest medlemmer. Tabel 5.15: Sammenhængen mlm. uddannelsesniveau og forbruget af artikler i Skolebørn (eks. svarmulighed Ca. 1 gang om måneden ). Uddannelsesniveau Andel, der benytter sig af/læser artikler i Skolebørn ca. en gang om md. Folkeskole Studentereks., HF, HH Erhvervsfaglig uddannelse Kort/mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Gennemsnit 90,00 % 75,00 % 64,58 % 62,83 % 50,00 % 61,78 % Det lader til, at medlemmer med kortere uddannelser i videre omfang drager nytte af artikler i Skolebørn end medlemmer med en lang videregående uddannelse. 25

26 Medlemmernes uddannelsesniveau lader for det andet til at have betydning i forhold til behovet for at påvirke Skole og Samfunds skolepolitiske udmeldinger. Medlemmer med lang uddannelse ønsker i højere grad at påvirke udmeldingerne, jfr. Tabel Tabel 5.16: Sammenhængen mlm. uddannelsesniveau og meget stort / stort behov for at påvirke Skole og Samfund skolepolitiske udmeldinger Andel med meget stort eller stort behov for at påvirke Skole og Samfunds skolepolitiske udmeldinger Folkeskole Studentereks., HF, HH Erhvervsfaglig uddannelse Kort/mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Uddannelsesniveau Gennemsnit 0,00 % 4,76 % 8,70 % 16,52 % 20,59 % 14,61 % 26

27 7. Medlemmernes interesse for udvalgte emner (Emner: Ideer om projekter på skoler, Skolebestyrelsens arbejde, Skolens rammer (lovgivning og kommunens politik), Debat om børn og skole, Skole og Samfund synspunkter, Ingen ). Figur 6.1.: Hvilke emner vil du gerne høre mere om? (markér et eller flere), 676 svar. Figur 6.2.: Hvilke emner vil du gerne høre mindre om? (markér et eller flere), 280 svar. 27

28 Skema 6.3.: Medlemmernes interesse for udvalgte emner Spørgsmål: Hvilke emner vil du gerne høre mere/mindre om? (markér et eller flere) Ønsker at høre: Mere Mindre Emne (676 svar) (280 svar) Ideer om projekter på skoler 26,18 2,50 Skolebestyrelsens arbejde 22,78 2,14 Skolens rammer (lovgivning og kommunens politik) 17,60 6,43 Debat om børn og skole 22,93 1,43 Skole og Samfund synspunkter 8,28 8,93 Ingen 1,78 65,36 Ikke besvaret 0,44 13,21 I alt 100,00 100,00 Det fremgår af Skema 6.3., at medlemmerne ønsker at modtage mere information om især ideer om projekter på skoler, debat om børn og skole og skolebestyrelsens arbejde. Der er også interesse for at høre mere om skolens rammer (lovgivning og kommunens politik). Medlemmerne er ikke i samme grad interesserede i Skole og Samfunds synspunkter. Generelt er indtrykket, at der er tilfredshed med informationsniveauet, idet hele 65 % mener, at de vil høre mindre om nogen af de forelagte emneområdet. Derudover er det relativt beskedne andele, der mener, at de vil høre mindre om de specifikke emneområder Skole og Samfunds synspunkter er det, som flest ønsker at høre mere om, men det er trods alt kun 9 %. 28

29 8. Kvalitet Hvad synes du om kvaliteten af (ydelse)?: (Svarmuligheder: Meget høj, Høj, Middel, Dårlig, Meget dårlig, Ved ikke ). Figur 7.1: Skole og Samfunds udgivelser Figur 7.2.: Skole og Samfunds kurser 29

30 Figur 7.3.: Skole og Samfunds elektroniske nyhedsbrev Figur 7.4.: Hjemmesiden 30

31 Figur 7.5.: Bladet Skolebørn Figur 7.6.: Medlemsrådgivningen 31

32 Skema 7.7.: Medlemmernes vurdering af kvaliteten af udvalgte ydelser/services Spørgsmål: Hvad synes du om kvaliteten af (ydelse/service)?, n = 268. Vurdering Meget Høj Middel Dårlig Meget Ved Ikke I alt Ydelse høj dårlig ikke besvaret Udgivelser 3,36 47,01 32,09 0,00 0,00 17,16 0,37 100,00 Kurser 1,12 10,45 16,79 0,75 0,00 70,15 0,75 100,00 Elektronisk nyhedsbrev 0,75 24,25 43,28 1,87 0,37 28,73 0,75 100,00 0,00 19,78 36,94 0,75 0,37 41,42 0,75 100,00 Bladet Skolebørn 11,19 53,36 30,22 0,00 0,00 4,85 0,37 100,00 Medlemsrådgivningen 1,12 4,10 11,94 0,37 0,00 81,34 1,12 100,00 Gennemsnit 2,92 26,49 28,54 0,62 0,12 40,61 0,69 100,00 Generelt er medlemmerne ganske tilfredse med kvaliteten af de ydelser/services, der er spurgt ind til. Således er der praktisk taget ingen, der vurderer de enkelte ydelsers kvalitet til at være Dårlig eller Meget dårlig. Der er imidlertid stor forskel på, hvor godt et kendskab medlemmerne har til de enkelte ydelser. Det hænger sandsynligvis sammen med dels, at over halvdelen af den nuværende medlemsskare kun har været skolebestyrelsesmedlemmer i ét år, og dels, at f.eks. Medlemsrådgivningen typisk ikke er kendt/anvendt af langt de fleste medlemmer. Mange lader heller ikke til at have erfaringer med Skole og Samfunds kurser, idet 70 % ikke har kunnet give en vurdering af kvaliteten. Samtidig er det bemærkelsesværdigt, at 41 % ikke har set sig i stand til at vurdere foreningens hjemmeside, men det kan hænge sammen med den tidsmæssige nærhed til skolebestyrelsesvalget i 2006 og de deraf følgende mange nye medlemmer, der muligvis ikke kender hjemmesiden særlig godt. Kvaliteten af bladet Skolebørn vurderes meget positivt ca. 65 % af de adspurgte mener, at kvaliteten er Høj eller Meget høj. Det skal dog bemærkes, at bladet samtidig er den ydelse, som flest medlemmer har kendskab til. Skole og Samfunds udgivelser vurderes og ganske positivt, idet 50 % mener, at kvaliteten er Høj eller Meget høj. 32

33 9. Prioriteringer Ud fra dit umiddelbare kendskab til ydelserne, bør Skole og Samfund så bruge flere eller færre ressourcer på følgende? (Svarmuligheder: Færre ressourcer, Ressourceforbruget er passende, Flere ressourcer, Ved ikke ). Figur 8.1.: Landspolitisk lobbyarbejde til fordel for forældre og skolebestyrelser Figur 8.2.: Lokalpolitisk lobbyarbejde til fordel for forældre og skolebestyrelser 33

34 Figur 8.3.: Kurser Figur 8.4: Konferencer 34

35 Figur 8.5.: Undersøgelser Figur 8.6.: Rådgivning af medlemmerne 35

36 Figur 8.7.: Information om konkrete ideer på skolerne Figur 8.8.: Information om skolebestyrelsens opgaver 36

37 Figur 8.9.: Information om Skole og Samfunds synspunkter 37

38 Skema 8.10.: Prioritering af ressourceforbruget Spørgsmål: Ud fra dit umiddelbare kendskab til ydelserne, bør Skole og Samfund så bruge flere eller færre ressourcer på følgende?, n = 268. Ønsket forbrug Færre Ressourceforbruget Flere Ved ikke Ikke I alt ressourcer er passende ressourcer besvaret Område Landspolitisk lobbyarbejde til fordel for forældre og 5,22 31,72 22,01 39,55 1,49 100,00 skolebestyrelser Lokalpolitisk lobbyarbejde til fordel for forældre og 5,22 27,24 33,58 33,21 0,75 100,00 skolebestyrelser Kurser 7,46 40,30 7,09 43,28 1,87 100,00 Konferencer 10,82 36,94 4,85 45,52 1,87 100,00 Undersøgelser 5,97 39,55 12,69 39,93 1,87 100,00 Rådgivning af 1,87 35,07 16,04 43,28 3,73 100,00 medlemmerne Information om konkrete ideer på 3,36 31,72 36,94 26,12 1,87 100,00 skolerne Information om skolebestyrelsens 1,87 41,42 30,22 25,00 1,49 100,00 opgaver Information om Skole og Samfunds 8,21 50,37 5,60 33,21 2,61 100,00 synspunkter Gennemsnit 5,55 37,15 18,78 36,57 1,95 100,00 38

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Skole og Samfund. Undersøgelse af anvendelsen af foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen

Skole og Samfund. Undersøgelse af anvendelsen af foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen Skole og Samfund Undersøgelse af anvendelsen af foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen August 2005 i Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund for undersøgelsen...s. 1 2.0 Metode og repræsentativitet...s.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2011

Medlemsundersøgelse 2011 Medlemsundersøgelse 2011 September 2011 1 Indhold Sammenfatning..3 Hvordan ser det typiske skolebestyrelsesmedlem ud?...4 Skolerne 5 Skolebestyrelsernes virksomhed.7 Bistand fra Skole og Forældre 9 Hvor

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S

Gentofte Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse. (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen. Januar 2007. NIRAS Konsulenterne A/S Gentofte Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse (Forældre) Delrapport for Maglegårdsskolen Januar 2007 NIRAS Konsulenterne A/S 1. Indledning Skole og Fritid i Gentofte Kommune har bedt NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Hvordan bedømmer du kvaliteten af din skoles undervisning?

Hvordan bedømmer du kvaliteten af din skoles undervisning? Skole og Forældre Kvægtorvsgade 1 110 København V Tlf. 3326 121 Fax 3326 122 post@skole-foraeldre.dk www.skole-foraeldre.dk Skolebestyrelsernes bedømmelse af skolens kvalitet Skole og Forældre har stillet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 3 Fakta om undersøgelsen... 4 Succesmål for tilfredsheden...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Regionsrapport for Region Nordjylland Den landsdækkende beboerundersøgelse på regionale socialpsykiatriske

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø

Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø 1 Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job. Det tyder dog ikke på, at det skyldes tidspres og andre arbejdsmæssige faktorer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Survey om ledelseskvalitet

Survey om ledelseskvalitet Juni 2014 Survey om ledelseskvalitet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om ledelseskvalitet. Data er indsamlet af Epinion for DeFacto i april 2014. Der er 1.025, der har besvaret undersøgelsen.

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Baggrund Denne undersøgelse er planlagt og gennemført som et samarbejde mellem AK-Samvirke og Arbejdsdirektoratet, hvor

Læs mere

Interessen for iværksætteri stor blandt unge

Interessen for iværksætteri stor blandt unge N O T A T Interessen for iværksætteri stor blandt unge Torsdag den 28. april løber den danske finale i den europæiske iværksætterkonkurrence EBG af stablen, og dette år har interessen for at deltage i

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

- 20 - Personligt niveau Gruppeniveau Organisatorisk niveau Kvinder er ikke gode til bestemt job. Udelukket fra socialt samvær Kommentering af kvinden

- 20 - Personligt niveau Gruppeniveau Organisatorisk niveau Kvinder er ikke gode til bestemt job. Udelukket fra socialt samvær Kommentering af kvinden - 20 - Figur 4: Adfærdskategorier i sammenhæng med situation Generel nedgøring af kønnet Personlig nedgøring med udgangspunkt i kønnet Uønsket seksuel opmærksomhed Personligt niveau Gruppeniveau Organisatorisk

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune Konjunkturanalyse Holstebro Kommune August 2011 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 23.8 31.8 2011 Målgruppe: 599 virksomheder i Holstebro Kommune Antal responderende

Læs mere

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet

VOLLSMOSE. Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015. Hovedrapport. Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose 2015 Gennemført den 4. maj til 1. juni 2015 af Vollsmose Sekretariatet Hovedrapport VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indhold 1. Indledning... 1 1.1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TJÆRBYVEJENS VUGGESTUE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område

Procesindustrien December 2010. Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Procesindustrien December 21 Beskæftigelse og rekruttering på det procesindustrielle område Baggrund for analysen Denne analyse giver et billede af sammensætningen i beskæftigelsen i procesindustrien i

Læs mere

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året.

2. Der tilbydes PREP-parkurser kursus i Praktisk Redskab til Engageret Parforhold. Der forventes gennemført kurser for ca. 36 par om året. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 14.4.2016 Evaluering april 2016 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som påvirker

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Det Samfundsvidenskabelige Fakultetet Redegørelse for resultater fra UVM 2010 Side 1 af 49 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Analyseudvalg... 5 Analyseudvalgets repræsentativitet... 5 Køn... 5 Alder...

Læs mere

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009

TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2000-2009 TEMAANALYSE DRÆBTE I TRAFIKKEN 2-29 DATO: December 211 FOTO: Modelfoto fra trafiksikkerhedskampagnen - Speed Event, Vejdirektoratet. ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår Familieplejerundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår December 2013 1 Udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND ved Rikke Larsen og Vagn Michelsen 2 Indledning SOCIALPÆDAGOGERNE

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på. Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ringkøbing Medicinsk Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Demensklinikken Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014

Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Affaldsanalyse Silkeborg kommune Etageboliger 2014 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Dagrenovation Side 8 Genbrugspladser Side 18 Kuber/igloer

Læs mere

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009

af Privatøkonom Mie Dalskov 8. oktober 2009 Omlægning af børnechecken vil få social slagside I 2008 var knap 11.000 unge i alderen 15-17 år hverken i gang med en uddannelse eller i job. Analysen viser, at regeringens forslag om at omlægge børnefamilieydelsen

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 131 Svarprocent: 96 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer Notat om fordeling af midlerne mellem Fredensborgs skoler med udgangspunkt i elevernes sociale baggrund Venturelli Consulting Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund...3 3. Den grundlæggende

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere