Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til 31. december 2010/ 31. december 2012 Rikke Mandrup Hansen Konsulent Koncernstudieadministrationen Baggrund Hvad er projektets udgangspunkt? Fx tidligere erfaringer, projekter, undersøgelser mv. Baggrund og formål Der er på Metropols uddannelser et stort antal studerende som starter på en uddannelse, men som af en eller flere årsager ikke gennemfører. Dette er på samfundsmæssigt plan i stigende grad et vigtigt fokuspunkt. Det skyldes både, at der på arbejdsmarkedet i de kommende år er et øget behov for uddannet personale og fordi der politisk er en målsætning om, at mindst 50 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i For Professionshøjskolen Metropol betyder en kombination af øget optag og reduktion i frafald også øget STÅ og dermed et styrket økonomisk grundlag for Professionshøjskolen Metropols uddannelser. Dermed ikke sagt at målet er en eliminering af frafald. For PH Metropol handler dette 1

2 Hvorfor? Hvilke problemer/ udfordringer er projektet svar på? projekt om at få ændret frafaldet til at omhandle de "rigtige". Dvs. de studerende der er kommet ind på den forkerte uddannelse hurtigt bliver guidet ind i den for dem rigtige uddannelse både indenfor og udenfor Metropol. Det handler også om at dette sker så hurtigt som muligt, så de studerende ikke mister modet til at uddanne sig. Samtidigt skal projektet arbejde på systematisk at arbejde med og udvikle tiltag der giver de studerende rammer og redskaber til at gennemføre deres uddannelse. Der er på Metropols grunduddannelser allerede flere initiativer i gang som tager udfordringen op med frafald blandt studerende. Fælles for grunduddannelserne på Metropol er, at der er en stor mængde viden og erfaringer om årsagerne til frafald og erfaringer med initiativer til at forebygge frafald. Projekt frafald er derfor ikke det første initiativ på Metropol, der tager hånd om den problemstilling, at for mange studerende ikke gennemfører den uddannelse, de er startet på. Det nye i dette projekt er, at projekt frafald - i tråd med andre målsætninger og strategiske prioriteter har en målsætning om at samle en fælles viden om frafald og udvikle fælles processer, strukturer og redskaber til at håndtere dette på Metropol. Da viden om frafaldsårsager og hvad der virker og ikke virker når man vil reducere frafaldet i dag er meget spredt, er projektet en samlende ramme. Projektet skal på sigt bevirke, at der på Metropol arbejdes systematisk med at reducere frafald. Strategi Hvordan relaterer projektet sig til Metropols strategi? Hvordan spiller det sammen med andre projekter indenfor samme område? Projekt Frafald er en strategisk prioritet under målsætningen "Øget antal STÅ". Projektet skal løfte den del af Metropols strategi der handler om reducere frafaldet blandt de studerende og sikre at flere af de unge gennemfører. Projektet skal sikre den indsats der er beskrevet i strategien "Viden der virker, viden der udfordrer" om at " sikre videns- og metodedeling på tværs af de enkelte uddannelser og at udvikle fælles standarder og procedurer for opgørelse af og opfølgning på studerende, der er frafaldstruede.". Projektet har grænseflader med vejledningsstrategien, procesoptimering og projekt 2

3 tiltrækning. Formål Hvad ønsker I at opnå med projektet? Både på kort sigt og på lang sigt i form af afledte effekter? Formålet med Projekt Frafald er på lang sigt at: Reducere frafaldet på grunduddannelserne i Metropol På kort sigt er formålet, at Resultatmål Angiv resultatmål og succeskriterier. Hvad skal der være opnået for at, projektet er en succes? Systematisere indsatsen for at reducere frafald. For at opnå dette er målsætningerne at: Kortlægge og udvikle større og bedre data- og videngrundlag om - Frafaldsårsager - Fastholdelsesinitiativer - Metropols studerende (karakteristika og adfærd) Sikre en videns- og metodedeling på tværs af uddannelserne i Metropol if. til fastholdelsestiltag. Initiere og understøtte kvalitetsbetonede, systematiske og synlige studie- og karrierevejlednings tilbud til studerende i Metropol. Se bilag: Målhierarki for projekt frafald Reduktion af frafald med X pct. i Handleplaner i vejledningsstrategien er iværksat/gennemført Der er en korrekt og ensartet indtastning i SIS vedr. registrering af optag og frafald Der er udviklet et redskab til årligt at trække kvantitativ data om de studerendes karakteristika og adfærd. 3

4 Der er afholdt to videndelingsarrangementer. Der er afdækket et fremadrettet behov for metodeudvikling, efteruddannelse, fælles processer, frafalds- og fastholdelses initiativer. Der er udarbejdet en samlende rapport med centrale konklusioner, anbefalinger og perspektiveringer Resultatmål for de tre områdespecifikke projekter Projektplan Angiv overordnede milepæle og faser i projektet. Projektplan Januar-februar: Planlægningsfasen Nedsættelse af styregruppe Projektbeskrivelse for projekt frafald udarbejdet Marts : Beslutningsfasen Godkendelse af projektbeskrivelsen for projekt frafald og fælles målsætninger Bevilling af midler til område specifikke projekter og tværgående projekter Tre områdespecifikke projekter er etableret Marts- december: Gennemførelsesfasen Gennemførelse af tre område specifikke projekter Gennemførelse af elementer fra vejledningsstrategien Møder med projektledergruppen om fælles forventningsafstemning og retningslinier Nedsætte referencegruppe til projekt frafald og afholde møder med dem Øvrige møder med projektledergruppen Gennemførelse af to videndeling arrangementer Kontakte øvrige uddannelse i Metropol om deres arbejde med frafald. Deltagelse i projektnetværk jf. invitation fra projektenheden KSA projektleder opsøger frafaldsnetværk for videregående uddannelser Delafrapportering November 2010 januar 2011: Afrunding Afrapportering fra de tre område specifikke projekter 4

5 Styregruppemøde Udarbejdelse af den samlede afrapportering inklusiv perspektivering og fremadrettede initiativer og indsatser. Aktivitets- og tidsplan Hvad skal ske hvornår? Februar: Medio: Styregruppe sammensættes Medio: Projektbeskrivelse sendes til styregruppe Medio: Statusmail til projektgruppen Medio: Møde med Koncernøkonomi om regnskab og dokumentation Marts: 1. marts: Endelige projektansøgninger fra de tre områder modtages. 8. marts: Styregruppemøde om opstart af projektet og bevilling af midler til projekter/initiativer 26.marts: Samlet mail til Koncernøkonomi (KØ) om projektnumre 29. marts: møde med projektledergruppen om forventningsafstemning og retningslinier Ultimo: Oploade projektbeskrivelse til darksite April: 13. april: Deadline for artikel om frafald i nyhedsbrev + invitation til videndelingsarrangementer Medio: Invitation til videndelingsarrangement (mail, nyhedsbrev og darksite) Medio: Indleder møder med øvrige Metropol uddannelser om frafaldsprojekter Medio: Afrapporteringsmodel på projekt frafald afklares Ultimo: Indhentning af tilbud om ekstern konsulentbistand til afrapportering på projekt frafald Ultimo: Tage kontakt til andre videregående uddannelsesinstitutioner mhp. netværk Maj: Primo: Møde med ekstern konsulent om opstart af opgaven Medio: Møde med projektledergruppen om delafrapportering 5

6 Ultimo: Møde med ekstern konsulent Juni: 10. juni: Videndelingsarrangement på Campus Rådmandsmarken 17. juni: Deltagelse i projektenhedens projektværksted Juli: 1. juli: ompostering af løn senest sendt til KSA 5. juli: ompostering af løn senest indberettet til KØ August: Ultimo: midtvejsmøde med projektledergruppen Ultimo: Delafrapportering Oktober: 1. oktober: ompostering af løn senest sendt til KSA 5. oktober: ompostering af løn senest indberettet til KØ November: Primo: Invitation til videndelingsarrangement (mail og nyhedsbrev / intranet) Medio: afrapportering fra de tre område specifikke projekter Ultimo: Styregruppemøde om afrapportering December: 6. december: Videndelingsarrangement 17. december: deadline for bogføring af udgifter på projekt frafald for Januar 2011: Medio: Aflevere samlet afrapportering med perspektivering og forslag til fremadrettede initiativer til Direktionen. Evaluering Hvordan evalueres og afrapporteres projektet? Der afrapporteres gennem udviklingskontrakten om succeskriteriet med at reducere frafaldet og øge STÅ er opnået. Det er dog ikke alene Projekt Frafald, der har indflydelse på 6

7 Hvordan tænkes resultaterne forankret efter projektets ophør? dette mål. Resultaterne fra initiativerne under projekt frafald og erfaringer bredt fra uddannelserne i Metropol bliver formidlet gennem to videndeling seminarer i 2010 samt og gennem projektlederens netværk af personer der er arbejder med frafald på øvrige videregående uddannelser. Der afrapporteres fra hver enkelt af de tre områdespecifikke projekter, hvor der redegøres for hvordan resultaterne fra projektet implementeres i det videre arbejde på uddannelsen. Der redegøres for centrale konklusioner fra projektet og for hvordan projektet bidrager til at besvare det overordnede spørgsmål for projekt frafald. De tre område specifikke projekter (evt. med inddragelse af de andre frafalds initiativer gennem workshops) skal samlet svare på spørgsmålet; Hvad har betydning for reducering af frafald på Metropol? Projekterne afprøver hver især hypoteser om frafald. De bidrager på denne måde til at besvare det overordnede spørgsmål for projektet. (De endelige hypoteser afhænger af projektansøgningerne) Hypotese 1: Studiestart i klinik har betydning for frafald. Hypotese 2: En systematisk indsats har betydning for frafald. Projektlederen fra Koncernstudieadministrationen udarbejder i samarbejde med en ekstern konsulent en rapport med de centrale konklusioner fra aktiviteter i forbindelse med projekt frafald, anbefalinger og perspektivering over fremadrettede tiltag for fælles metodeudvikling, efteruddannelse, processer, konkrete værktøjer, mv. vedr. frafald. Der informeres løbende ud i organisationen om projekt frafald gennem nyhedsbrev, darksite, pure og mailgrupper. Organisering og målgruppe 7

8 Deltagere Hvem deltager i projektet, både internt og eksterne samarbejdspartnere? På tværs Hvordan kan projektet styrke samarbejdet på tværs af Metropol? Styregruppen er sammensat på tværs af Metropols uddannelser og består af Charlotte Egholm, studiechef for koncernstudieadministrationen, Malene Bonné Meyer, uddannelsesleder for bioanalytikeruddannelsen (TES), Gitte Mathiasson, uddannelsesleder for ergoterapeutuddannelsen (SPR), Rasmus Weinrich Holm, studiechef for LLS og Eva Bruselius, koordinerende studievejleder for SPR og TES. Daglig ledelse varetages af konsulent Rikke Mandrup Hansen, Koncernstudieadministrationen. Projektledere fra hvert af de tre studieområder (radiograferne, sygeplejerskerne og LLS). Der vil blive tilknyttet en ekstern konsulent til at bistå afrapportering og videndeling i projekt Frafald. En referencegruppe med bl.a. repræsentanter fra Fælles studerendes råd, studentervejledere og studieadministrative medarbejdere. Projektet vil inddrage studierektorer, uddannelsesledere, studiechefer, lærere, studievejledere, administrative medarbejdere, studerende med flere i videndeling og udvikling af fælles processer vedr. frafald. Der er lagt op til at danne netværk på tværs af uddannelserne gennem deltagelse i projektstyringsarrangementer, videndelingsarrangementer og projektgruppemøder. Organisering Hvordan organiseres projektet (projektgruppe, evt. referencegruppe mv) Hvordan er projektet ledelsesmæssigt forankret? Styregruppen er bredt sammensat på tværs af uddannelser og funktioner. Direktionen er ejer af Projekt Frafald. En tværfaglig styregruppe leder projektet. Projekt Frafald er forankret i Koncernstudieadministrationen med en projektleder som står for den daglige ledelse og koordinering. Der er projektgrupper for hvert af projekterne i de tre studieområder og for de 8

9 Målgruppe Hvad er projektets målgrupper, såvel internt som eksternt? tværgående frafaldsprojekter. Der vil være tilknyttet en enten formel eller uformel referencegruppe til projekt frafald. Projektet henvender sig primært til medarbejdere på Metropol som beskæftiger sig med frafaldsprojekter. Hvilke tiltag vil der blive taget i fht at nå de relevante målgrupper? Medarbejdere i hele Metropol vil blive inviteret til to videndelingsarrangementer så vi kan sikre en videndeling på tværs af uddannelserne. Der arrangeres møder med frafaldsprojekter på øvrige uddannelser, så vi kan få en bred viden om de tiltag, der er i gang og erfaringer der er gjort i Metropol. Alle initiativerne har til formål at øge vores studerendes muligheder for at gennemføre deres uddannelse og dermed mindske frafaldet på alle uddannelserne på Metropol. For at sikre at vores studerende bliver hørt i projekt frafald vil Fælles studerendes råd og studentervejledere blive inviteret ind i projektet i relevante sammenhænge. Interessenter Hvilke interessenter er det vigtigt at være opmærksomme på? Risikovurdering Er der særlige faldgruber eller udfordringer i projektet? KSA projektleder Rikke Mandrup Hansen opsøger netværk på andre videregående uddannelser vedr. frafald. Bevilliget beløb kr. Økonomi 9

10 Angiv beløb, der er bevilliget til projektet Anden finansiering Angiv evt. med- eller ekstern finansiering Budget Angiv det samlede budget for projektet Løn KSA Ekstern konsulent Intern forplejning Sygeplejerskeudd Radiografudd Lærerudd Aktiviteter I alt

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet

Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet - Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Hang Out og KVINFOs mentornetværk

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed

Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Lean implementering Optimering ved hjælp af Lean i transportvirksomhed Vejleder: Allan Laumann Fag-modul: Projektstyring 2B1GROUP i samarbejde med Køge Handelsskole Dorthe Jensen 15.04.2011 1. Indledning

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere