Projektbeskrivelse Hands on

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Hands on"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tager udgangspunkt i DM i Skills, som Trekantområdet er vært for i Med baggrund i de udfordringer, der ligger i de nye reformer inden for uddannelsesområdet, herunder især vejlederreformen, er målet at udvikle tiltag og værktøjer, som kan udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne i Trekantområdet. Projektet sigter mod at skabe et tættere samarbejde mellem relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet ved at styrke de unges, deres forældres, grundskolelærernes og omverdenens viden om, hvilke muligheder, der er ved at tage en erhvervsuddannelse. Formål og forandringsteori Formålet med projektet er at få flere unge, herunder ikke mindst drenge til at vælge og gennemføre en EUD eller en EUX og dermed understøtte regionens politiske mål og såledeees også de nationale mål at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere skal projektet være med til at opfylde de nationale mål i EUD-reformen 2014, som træder i kraft fra sommeren 2015, hvor der i 2020 skal være 25 % af en ungdomsårgang, som vælger en erhvervsuddannelse, og 60 % som gennemfører den. I 2025 er det målet, at 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, og at 67 % skal gennemføre den. I 2013 har 16,1 % af en ungdomsårgang i Trekantområdet valgt en erhvervsfaglig uddannelse, mens det på landsplan er 19 %. (Tallene baseres på tal fra de lokale UU-centre og Danmarks Statistik). Drengene udgør 62,5 % af dem, som har valgt en erhvervsuddannelse i Trekantområdet. Der er fortsat brug for en indsats for at nå de nationale mål både i 2020 og Gennemførelse og frafald er et betydeligt problem på erhvervsuddannelser, idet kun 70 % af dem, der påbegynder en erhvervsuddannelse fortsat er i gang med den et år efter start (Region Syddanmarks uddannelsesbarometer 2013). Fortsat professionalisering af viden om erhvervsuddannelserne og vejledning skal sikre, at de unge træffer det rigtige valg første gang. Specielt de stærke elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg, så karrieremulighederne inden for erhvervsuddannelserne tydeliggøres. Alle aktørerne omkring eleverne skal i projektet arbejde tæt sammen om, at ovenstående sker. For at opfylde formålet er UU-centrene, erhvervsuddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet, Trekantområdet Danmark og Skills Denmark gået sammen om at udvikle aktiviteter, som kan give eleven de bedste forudsætninger for at træffe det rigtige valg fra starten. Projektet bygges op omkring eventen DM i Skills, som Trekantområdet skal afholde i Erfaringer fra værtsbyer, som har afholdt DM, viser, at når unge træffer et uddannelsesvalg på baggrund af lyst og viden, så sker der et mindre frafald. Denne viden og lyst får de unge via DM i Skills og aktiviteterne deromkring. Mindre frafald er dermed en langtidseffekt af DM i Skills (kilde: Skills Denmark). Projektets grundlæggende tanke er, at elever træffer beslutning om uddannelse på baggrund af oplevelser og påvirkninger udefra. Derfor iværksættes en række aktiviteter, som

2 skal påvirke elevens valg. I projektet er der derfor 4 hovedområder, som er centrale. For det første påvirkes eleven via vejledning. Der fokuseres således på vejledningsaktiviteter i øjenhøjde med de unge. Den kommende vejlederreform udfordrer på mange måder det hidtil kendte system og gør, at det er nødvendigt at tænke nyt i forhold til vejledning af de unge. Som en konsekvens af vejledningsreformen skal 80 % af folkeskoleeleverne klare sig med kollektiv vejledning, introduktionskurser i 8. klasse og elektronisk vejledning. Samtidig er opgaven at få flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse og udfordre alle unge på deres uddannelsesvalg, sådan at de vælger den ungdomsuddannelse, som de er bedst egnet til. Skal vi have en chance for at realisere de målsætninger, er vi nødt til at sammentænke den kollektive vejledning, undervisningen i det timeløse emne Uddannelse og Job, vejledningsaktiviteterne og de nye undervisningsmuligheder i folkeskolereformen på en helt ny måde. Det er afgørende, at det bliver en koordineret og systematisk indsats, som også inddrager erhvervslivet, når det er relevant og muligt. Samtidig giver både folkeskolereformen med principperne om den åbne skole og understøttende undervisning samt erhvervsskolereformen nogle muligheder for at nytænke vejledningen til eleven i samspil med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. For det andet er det afgørende, at der er fokus på at synliggøre og kommunikere de muligheder, der er i en erhvervsuddannelse både over for de unge selv, men også for de aktører, som har indflydelse på de unges valg, herunder især forældre. Unge vælger uddannelser ud fra det de kender og dem som har indflydelse på de unges valg. Selvom danske unge i dag har lige adgang til uddannelser, så er uddannelsesvalget meget påvirket af forældres baggrund. Det viser fx forskning både fra Københavns og Aalborg Universiteter. For det tredje er det afgørende, at projektet funderes på et bredt samarbejde mellem alle relevante aktører i Trekantområdet og forankres, så der opnås en langsigtet effekt af projektet. Derfor arbejdes der løbende under hele projektet med at skabe solide netværksrelationer mellem aktørerne på tværs i kommunerne i Trekantområdet. Og endelig for det fjerde vil afholdelsen af DM i Skills være afgørende aktiviteterne og for den metodiske tilgang til projektet se nedenfor. Projektet bidrage til at gøre DM i Skills i Trekantområdet til en succes, både hvad angår antal besøgende fra folkeskoler i Trekantområdet samt presseomtale, der kan medvirke til at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelsesmulighederne i Trekantområdet. Projektet gennemføres med udgangspunkt i en eventbaseret innovationstilgang. Eventbaseret innovation er idéen om at større events på en ny måde kan anvendes til at udvikle nye initiativer gennem initiering af innovationsprojekter i tilknytning til eventen. Den eventbaserede tilgang skal bidrage til: At højne kvaliteten af DM i Skills indholdsmæssigt, oplevelsesmæssigt og organisatorisk At bruge deadlinen (uge ) som driver for innovation og samarbejde mellem erhvervsskolerne, UU-centrene, grundskolerne og erhvervslivet i Trekantområdet At bruge eventen som en levende platform for lancering eller test af nye kommunikationsformer og udviklingsforløb, som er et resultat af innovationsprocesserne frem mod eventen, og efterfølgende tilrette og implementere disse. Implementeringsfasen er således indeholdt i modellen. Side 2

3 Modellen skal sikre, at flere (især drenge) vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Styrken i modellen er, at der arbejdes helhedsorienteret og langsigtet både før, under og efter DM i Skills. Model for eventbaseret innovationstilgang i forbindelse med DM i Skills 2016 Med baggrund i ovenstående metodiske tilgang og de udfordringer og især muligheder i de 3 ovenstående reformer iværksættes delprojekter, som hver især består af en række aktiviteter, som skal give elever i grundskolerne de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg i forhold til en erhvervsuddannelse. Delprojekterne beskrives nærmere i punkt 3.e. Der er i projektet en klar forventning om, at gennem påvirkning af en lang række aktører, som hver især påvirker den enkelte elev, kan man give eleven bedre forudsætninger for at træffe det rigtige valg første gang. Derudover vil det øgede fokus på samarbejde med de muligheder, der ligger i vejlederreformen, folkeskolereformen og erhvervsskolereformen, også give den enkelte elev et bedre indblik i mulighederne i en erhvervsuddannelse. Projektets omfang og målgruppe Projektets overordnede målgruppe er de elever i grundskolen, som skal træffe valg om uddannelse, dvs. først og fremmest alle klasser i perioden Det svarer til nuværende elever i årgangene klasse ca elever i Trekantområdet. Derudover er der en række sekundære målgrupper, som påvirker projektets overordnede målgruppe. Det drejer sig om forældre, lærere og alle UU-vejledere i Trekantområdet, som er i kontakt med de omtalte elever. Dertil kommer studerende på erhvervsskolerne i Trekantområdet. Over en 3-årig periode vil mellem klasselærere i primært 8. klasserne blive involveret. Overordnet tidsplan Side 3

4 Opstartsfase November 2014-februar 2015: Projektopstart Organisatorisk set-up fastlægges, herunder ansættelse af projektleder, fastlæggelse af endelig projektplan og indledende opstartsseminar for projektdeltagere. Januar-februar 2015: DM i Skills i København Deltagelse for nøglepersoner i DM og koordinering og indsamling af viden fra gennemførelsen i København. Projektleder og relevante aktører deltager i København. Februar-marts 2015: Opstartsmøder Møder med eksterne aktører, herunder især grundskoler vedr. planlægning af aktiviteter, som kan gennemføres i efteråret 2015 frem mod afholdelse af DM. Udvikling og afprøvning af delprojekter Februar-august 2015: Udvikling af delprojekter De ovenstående delprojekter videreudvikles. August-december 2015: Gennemførelse af aktiviteter i delprojekterne Frem mod afholdelsen af DM gennemføres aktiviteterne fra de enkelte delprojekter. Videnindsamling og evaluering Uge : Afholdelse af DM i Skills og afslutning af delprojekt 4. Februar-marts 2016: Midtvejsevaluering af alle delprojekter Der gennemføres evaluering af de gennemførte aktiviteter, og der lægges en plan for den fortsatte udvikling og formidling af aktiviteterne. Tilretning og implementering Maj-december 2016: Tilretning af delprojekter og implementering På baggrund af midtvejsevalueringen sker der en tilretning af de enkelte delprojekter, og de implementeres i Trekantområdet. Der udformes beskrivelser, som kan videreformidles. Afslutning og videreformidling Januar-juni 2017: Afslutning og videre forankring i regionen De endelige beskrivelser af delprojekterne gennemføres. Der afholdes afslutningsseminar. Juli 2017: Projektafslutning. Hovedaktiviteter: Projektet inddeles i projektledelse og 4 delprojekter: 1. Vejledningsforløb, 2. Nye kommunikationsformer, 3. Netværks- og samarbejdsaktiviteter og 4. DM i Skills. Der gennemføres inden for hvert delprojekt en lang række aktiviteter, som hver især bidrager med forskellige leverancer i forhold til det overordnede formål. Det er vigtigt at pointere, at de enkelte delprojekter ikke kun skal ses som selvstændige aktiviteter, men også i sammenhæng med hinanden. Fx vil der være en lang række af aktiviteterne under Nye kommunikationsformer, som vil have indflydelse på de vejledningsforløb, der er i delprojekt 1 og visa versa. Side 4

5 Projektledelse: Der ansættes en projektleder, som gennemfører projektet i samarbejde med de involverede aktører i projektet for involverede aktører se pkt. 6a. Projektlederen refererer til en nedsat styregruppe med alle aktører. Derudover nedsætter projektlederen i samarbejde med styregruppen en række projektgrupper, som har ansvaret for udvikling af delprojekterne og de aktiviteter, som foregår i de enkelte delprojekter. Projektlederens opgaver er at sikre den daglige styring, herunder: o Samle projektets aktører og skabe commitment til projektet o Fungere som tovholder og sekretær for den overordnede styregruppe o Nedsætte arbejdsgrupper, herunder koordinere og i de fleste tilfælde fungere som tovholder for de enkelte delprojekter og aktiviteter o Daglig administration o Økonomihåndtering o Afrapportering til regionen. - Projektlederen hovedansvarlig for, at der gennemføres en analyse af EUXdelaktiviteten, samt at effektmålingerne gennemføres (for uddybning se delprojekt 1 samt 4.e.) - Projektleder for gennemførelsen af DM i Skills og deltage i det koordinerende arbejde med Skills Denmark i samarbejde med de aktører, som Skills Denmark udpeger. Delprojekt 1: Vejledningsforløb Den nye vejlederreform har stor betydning for, hvordan vejledningen i fremtiden skal være af de kommende studerende på erhvervsuddannelserne. Samtidig med at det giver nye udfordringer, giver det også nye muligheder for at tænke på andre måder i vejledningsøjemed. Der vil derfor blive udviklet en række aktiviteter, som hver især tager udfordringerne op med vejlederreformen, men også med den nye folkeskolereform. Formålet med dette delprojekt er at øge viden om EUD/EUX i grundskolerne, og hvad disse uddannelser kan bruges til. 1. Synliggørelse af EUD-uddannelserne i grundskolen. Med baggrund i folkeskolereformen og vejlederreformen bliver der iværksat initiativer, som skal synliggøre EUD- uddannelserne i grundskolen. Der bygges fx videre på erfaringerne fra Mobication- projektet. Idéen er at udbrede projektets idéer til hele Trekantområdet og indarbejde det som en naturlig del af vejledningsindsatsen i grundskolen, hvor 80 % af eleverne i fremtiden skal klare sig med kollektiv vejledning, introduktionskurser samt e-vejledning. I projektet afdækkes, hvilke initiativer og delaktiviteter fra Mobication der kan integreres i vejledningsindsatsen. Fokus vil som udgangspunkt være på introduktionskurserne, men der kan sagtens være initiativer og aktiviteter, som tænkes ind i de 2 andre vejledningsindsatser (kollektiv vejledning og e-vejledning). Der påtænkes at udarbejde et vejledningsforløb, som skal være oplevelsesorienteret, hvor vejledningen flyttes fra skolerne og ud til virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. 2. Netværksbaseret kompetenceudvikling af lærere, som er tilknyttet udskolingen. I aktiviteten udvikles et koncept, som sikrer, at klasselærerne oplever og får viden om mulighederne på erhvervsuddannelserne. Udviklingen baseres blandt andet Side 5

6 på de erfaringer, der er opnået i Projekt X ved NTS Centeret. Kompetenceudviklingen understøttes af: o Lærernes opkvalificering og netværksdannelse o Inddragelse af fælles events i undervisningen (hvor erhvervsskolerne kommer ud på skolerne) o Styrket erhvervstilknytning som en del af undervisning (fx har BYG udviklet materiale til folkeskolerne, som kan anvendes i undervisningen). Uddannelse og job, som er et nyt emne i den nye folkeskolereform, tænkes ind i projektet, og der udvikles vejledningsforløb, som kan anvendes i undervisningen i folkeskolen. 3. Ekstra fokus på EUX s muligheder for de kloge drenge. Der er behov for at få mere viden om EUX-elevernes incitamenter til at vælge EUX en. Der skal gennemføres en videnopsamling gennem både kvantitative og kvalitative data, som skal klarlægge, hvorfor de unge vælger EUX en. På baggrund af analysen iværksættes yderligere aktiviteter, som sikrer øget optag på EUX i fremtiden. Delprojekt 2: Nye kommunikationsformer Delprojektet har fokus på at udvikle et mere nuanceret billede af de muligheder, der er i en erhvervsuddannelse. Der vil blive anvendt nye kommunikationsformer og aktiviteter, som retter sig mod de unge og de forskellige aktører, som har indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Der skal udvikles en fælles platform for kommunikation i projektet, hvor alle aktiviteter og informationer til elever skal præsenteres. Som eksempel kan henvises til Region Hovedstadens indsats vedr. DM i Skills i 2015: Målrettet indsats over for forældre, herunder mor, hvor der gennem arrangementer og informationskanaler sættes fokus på job- og karrieremuligheder, løn, videreuddannelse, internationalisering mv. Der er videnskabeligt bevis for, at mor er særlig vigtig i forbindelse med valg af uddannelse. Afprøvning af brobygningsaktiviteter, hvor mor involveres og får vejledning sammen med den unge. Endvidere laves der forskellige tiltag, hvor projektet blandt andet vil inddrage erfaringer fra Center for ungdomsforskning og projektet Forældreindsatsen: Fra erhvervsuddannelse til videreuddannelse. I projektet vil der blive afholdt aftensarrangementer på erhvervsskolerne for forældre, herunder mor, hvor der sættes fokus på karrieremuligheder, som understøttes med statistik og fakta om uddannelserne. Endvidere skal der i forbindelse med den kollektive vejledning udarbejdes materiale, som målrettes mor på baggrund af, hvad der skal til, for at mor kan få øjnene op for erhvervsuddannelserne. Der vil som udgangspunkt ikke blive udarbejdet nye tiltag, men eftersom projektet Forældreindsatsen er rettet mod forældre til elever, som skal på videregående uddannelser fra en erhvervsuddannelse, så skal aktiviteterne tilpasses den målgruppe, som projektet arbejder med her. Involvering af erhvervsfolk inden for relevante brancher, som fortæller om, hvilke muligheder der er, når man tager en erhvervsfaglig uddannelse (både nationale og lokale virksomhedsejere). Fx film, Wall-of-Fame osv. med kendte erhvervs- Side 6

7 folk, som har en erhvervsfaglig baggrund. Inddragelse af erhvervsfolk skal ses som en flersidet indsats. Ved at inddrage aftagerside mere på uddannelsesinstitutioner opfylder projektet både erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes behov. Erhvervslivet får mulighed for at komme i tidligere kontakt med studerende og får en tættere tilknytning til uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesinstitutionerne får ligeledes bedre mulighed for at afsætte deres elever og får mulighed for input fra det lokale erhvervsliv. Budskaberne fra erhvervsfolkene skal indgå som en del af de kommunikationsformer, som projektet arbejder med og derved indgå i den målrettede indsats over for de målgrupper, der er i projektet. De skal således indarbejdes i vejlederindsatsen, men som en del af nye kommunikationsformer, herunder fx via de fælles platforme for kommunikation i projektet. Ung til ung-vejledning: Uddannelse af guidekorps frem mod DM i Skills, som også kan bruges som ung til ung, når grundskoleelever skal møde erhvervsskolestuderende på de introduktionskurser, som jf. den nye vejlederreform bliver en integreret del og skal afholdes i 8. klasser i fremtiden. Ung til ung-vejledning virker rigtig godt jf. blandt andet erfaringer fra Ung til ung-uddannelsesvejledning fra projektet Tværfaglighed i et ungeperspektiv i Middelfart Kommune. Hvor svært kan det være. Der har været en række tilbagemeldinger på Skills Stafetten og aktiviteten prøv et fag, som normalt gennemføres til DM i Skills. Disse har peget på, at der er behov for at videreudvikle på disse aktiviteter, så de giver et bedre billede af de forskellige fag. Frem mod afholdelse af DM i Skills udvikles derfor en række workshops, som kan anvendes til DM i Skills, hvor de enkelte fag viser, hvad det kan bruges til, hvor svært det egentlig er, og hvilke kompetencer det kræver. Workshops tænkes som et forløb, hvor interesserede prøver forskellige elementer inden for et fag i løbet af en halv time eller mere. De afholdes til DM i Skills, hvorefter de udvikles videre, så de kan anvendes til Åbent Hus-arrangementer el. lign. Delprojekt 3: Netværks- og samarbejdsaktiviteter Projektet sigter mod at skabe et bedre samarbejde og nogle nye synenergier mellem de forskellige aktører i regionens uddannelsesaftale. Der vil derfor være behov for en øget indsats i forhold til at styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervsuddannelsesinstitutionerne, UU-centrene og folkeskolerne på tværs af kommunerne i Trekantområdet. I de nye reformer ligger desuden en del tiltag, som retter sig mod øget samarbejde med omverdenen, herunder erhvervsliv og offentlige arbejdsgivere og andre aftagere af de kommende færdiguddannede erhvervsskolestuderende. Formålet med dette delprojekt er således at udvikle og udbygge samarbejdsrelationer mellem leverandører og kunder og sikre at løsningerne sker i en samskabelse mellem aktørerne. I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde frem til kernen i et problem for dernæst i fællesskab med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser at forsøge at finde en løsning på problemet. Et vigtigt element er, at samskabelse udbreder initiativretten og deltagelsesretten. Ved at invitere de relevante aktører til at deltage i processen med at udvikle og afprøve forskellige løsninger frem mod og under DM i Skills, skabes en større grad af ejerskab, og der udvikles et refleksivt og dynamisk rum for udviklingen af projektet. Side 7

8 1. I projektet opbygges et formaliseret netværk mellem aktørerne, som sikrer, at der sker en videndeling og videreudvikling af vejledningsaktiviteter. Aktiviteterne koordineres og udvikles, så de fx kan anvendes i uddannelsesugen og derved kan udbredes regionalt efter projektets gennemførelse. Formålet med netværket er at styrke de erhvervsfaglige uddannelser. 2. Samarbejde med lokale erhvervsnetværk med henblik på fælles aktiviteter for at sikre kvalitet på erhvervsuddannelserne, som det lokale erhvervsliv er afhængige af. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med virksomheder, som kan være med til at virksomheder og erhvervsskolerne får et tættere samarbejde. Aftalerne vil indeholde besøg på virksomheder, virksomhedsrelateret eller virksomhedsforlagt undervisning mv. 3. Involvering af erhvervslivet i bred forstand i uddannelsesvejledningsaktiviteter i grundskolens klasse. Åben virksomhed gennemføres og involveres i de lokale vejledningsaktiviteter. Delprojekt 4: DM i Skills aktiviteter For at gøre DM i Skills i Trekantområdet til en vellykket event med stor værdi for deltagerne er det afgørende, at vi planlægger en række aktiviteter rettet direkte mod DM i Skills. I dette delprojekt ligger både aktiviteter, som skal gøre DM i Skills i Trekantområdet til bedst gennemførte, og mere udviklingsorienterede aktiviteter, som skal have fokus på vejledning placeret i forbindelse med DM i Skills. En række af de aktiviteter, som gennemføres i delprojekterne 1-3 vil også have indvirkning på selve DM i Skills fx er guidekorps, som udvikles i delprojekt 2 også en del af DM i Skills. 1. Særlig udviklingsaktivitet for 9. klasses elever. Skills Denmark ønsker at køre et udviklingsprojekt i samarbejde med aktører i Trekantområdet for 9. klasses elever. Rigtig mange elever træffer deres beslutning om ungdomsuddannelse i løbet af 2. halvdel af 8. klasse og 1. halvdel af 9. klasse. Derfor er introdag og Skills stafetten placeret rigtigt, når den ligger i 8. klasse. Der findes dog elever, som ikke er helt afklarede i 9. klasse. For at øge interesse blandt 9. klasses elever gennemføres en konkurrence, hvor eleverne løser en række opgaver til DM. Det er tænkt som en dag til DM i Skills, hvor der vil blive gennemført aktiviteter, som retter sig mod 9. klasses elever. Eleverne får tildelt en række opgaver, som de skal løse inden for en tidsperiode fx torsdag mellem 9-15, hvor de så skal konstruere en løsning på baggrund af en stillet opgave. Det kunne fx være grafiske løsninger og snedkerløsninger på et problem, hvor de skal søge oplysninger om løsningsmuligheder på de enkelte stande. Opgaverne skal give eleverne lyst til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 2. Forældreåbent DM i Skills. Der gennemføres en forældreaften fra kl , hvor der er åbent for forældre til 8. og 9. klasses elever, som får introduktion til erhvervsuddannelserne gennem lokale virksomheder, som fortæller mulighederne som faglært. 3. Virksomhedsstand: Store og små virksomheder med fagligt uddannede medarbejdere, der taler med de unge og deres forældre om jobmuligheder. 4. Koordinering af transport af grundskoleelver fra Trekantområdet til og fra DM i Skills. Det er målet, at alle potentielle grundskoleelever i Trekantområdet skal deltage i DM i Skills. Side 8

9 5. Introdag på erhvervsskoler i 8. klasse for grundskoleelever. Eleverne præsenteres for mulighederne på erhvervsskolerne gennem en række aktiviteter, som viser, hvad man kan på en erhvervsskole. 6. Skills stafetten, som skal ud til at alle grundskoleelever i 8. klasse i Trekantområdet, gennemføres som en del af selve DM i Skills. Der gennemføres en række konkurrencer med baggrund i Skills Denmarks opgaveformuleringer i grundskolerne, hvor klasser konkurrerer mod hinanden. Finalerne afholdes til DM Organisering Der nedsættes en styregruppe bestående af alle aktører i projektet. De enkelte aktører i projektet indgår på lige fod med hinanden. Skills Denmark indgår som medlem, men deltager dog hovedsagelig omkring delprojekt 4. Der kan være behov for, at erhvervsskolerne, HG erne og UU erne udpeger repræsentanter, som kan repræsentere de enkelte grupper. Styregruppen aftaler internt, hvorvidt der er behov for et forretningsudvalg. Der nedsættes arbejdsgrupper for de 4 delprojekter. I arbejdsgrupperne indgår de aktører, som er relevante for at gennemføre delprojekterne. Hver arbejdsgruppe har mulighed for at nedsætte yderligere arbejdsgrupper, som arbejder med de enkelte aktiviteter. Aktørerne i projektet har derfor forskellige roller, alt efter hvordan de enkelte delprojekter organiseres. UU erne vil være inddraget i alle delprojekter men med fokus på vejledningsdelen og de aktiviteter, som følger heraf. De 4 erhvervsskoler (HANSENBERG, EUC Lillebælt, SDE og SOSU FVH) vil bidrage med flere timer end de 4 HG-skoler. HG-skolerne er i en situation, hvor de er usikre på antal elever, idet EUD-reformen skærer meget i HG ernes timeantal. Trekantområdet Danmark bidrager som vært for DM i Skills samt stiller en række faciliteter til rådighed for projektlederen. Skills Denmark bidrager i forhold til selve afholdelsen og som anden netværksdeltager Side 9

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Unges uddannelses valg i tal

Unges uddannelses valg i tal Unges uddannelses valg i tal Centrale konklusioner fra midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut

Læs mere

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1

Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Punkt nr. 1 - Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed Bilag 1 - Side 1 af 1 Gribskov Helsingør Halsnæs Fredensborg Hillerød Hørsholm Allerød Rudersdal Frederikssund Furesø Lyngby-Taarbæk Bornholm

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge.

Ungeindsatser. Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge. Ungeindsatser Kortlægning af eksisterende og relevante indsatser med job- og uddannelsesperspektiv for udsatte unge November 2014 Jesper Pedersen, Bente Nissen, Anette Hansen og Mette Fenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere