Projektbeskrivelse Hands on

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Hands on"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tager udgangspunkt i DM i Skills, som Trekantområdet er vært for i Med baggrund i de udfordringer, der ligger i de nye reformer inden for uddannelsesområdet, herunder især vejlederreformen, er målet at udvikle tiltag og værktøjer, som kan udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne i Trekantområdet. Projektet sigter mod at skabe et tættere samarbejde mellem relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet ved at styrke de unges, deres forældres, grundskolelærernes og omverdenens viden om, hvilke muligheder, der er ved at tage en erhvervsuddannelse. Formål og forandringsteori Formålet med projektet er at få flere unge, herunder ikke mindst drenge til at vælge og gennemføre en EUD eller en EUX og dermed understøtte regionens politiske mål og såledeees også de nationale mål at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere skal projektet være med til at opfylde de nationale mål i EUD-reformen 2014, som træder i kraft fra sommeren 2015, hvor der i 2020 skal være 25 % af en ungdomsårgang, som vælger en erhvervsuddannelse, og 60 % som gennemfører den. I 2025 er det målet, at 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, og at 67 % skal gennemføre den. I 2013 har 16,1 % af en ungdomsårgang i Trekantområdet valgt en erhvervsfaglig uddannelse, mens det på landsplan er 19 %. (Tallene baseres på tal fra de lokale UU-centre og Danmarks Statistik). Drengene udgør 62,5 % af dem, som har valgt en erhvervsuddannelse i Trekantområdet. Der er fortsat brug for en indsats for at nå de nationale mål både i 2020 og Gennemførelse og frafald er et betydeligt problem på erhvervsuddannelser, idet kun 70 % af dem, der påbegynder en erhvervsuddannelse fortsat er i gang med den et år efter start (Region Syddanmarks uddannelsesbarometer 2013). Fortsat professionalisering af viden om erhvervsuddannelserne og vejledning skal sikre, at de unge træffer det rigtige valg første gang. Specielt de stærke elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg, så karrieremulighederne inden for erhvervsuddannelserne tydeliggøres. Alle aktørerne omkring eleverne skal i projektet arbejde tæt sammen om, at ovenstående sker. For at opfylde formålet er UU-centrene, erhvervsuddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet, Trekantområdet Danmark og Skills Denmark gået sammen om at udvikle aktiviteter, som kan give eleven de bedste forudsætninger for at træffe det rigtige valg fra starten. Projektet bygges op omkring eventen DM i Skills, som Trekantområdet skal afholde i Erfaringer fra værtsbyer, som har afholdt DM, viser, at når unge træffer et uddannelsesvalg på baggrund af lyst og viden, så sker der et mindre frafald. Denne viden og lyst får de unge via DM i Skills og aktiviteterne deromkring. Mindre frafald er dermed en langtidseffekt af DM i Skills (kilde: Skills Denmark). Projektets grundlæggende tanke er, at elever træffer beslutning om uddannelse på baggrund af oplevelser og påvirkninger udefra. Derfor iværksættes en række aktiviteter, som

2 skal påvirke elevens valg. I projektet er der derfor 4 hovedområder, som er centrale. For det første påvirkes eleven via vejledning. Der fokuseres således på vejledningsaktiviteter i øjenhøjde med de unge. Den kommende vejlederreform udfordrer på mange måder det hidtil kendte system og gør, at det er nødvendigt at tænke nyt i forhold til vejledning af de unge. Som en konsekvens af vejledningsreformen skal 80 % af folkeskoleeleverne klare sig med kollektiv vejledning, introduktionskurser i 8. klasse og elektronisk vejledning. Samtidig er opgaven at få flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse og udfordre alle unge på deres uddannelsesvalg, sådan at de vælger den ungdomsuddannelse, som de er bedst egnet til. Skal vi have en chance for at realisere de målsætninger, er vi nødt til at sammentænke den kollektive vejledning, undervisningen i det timeløse emne Uddannelse og Job, vejledningsaktiviteterne og de nye undervisningsmuligheder i folkeskolereformen på en helt ny måde. Det er afgørende, at det bliver en koordineret og systematisk indsats, som også inddrager erhvervslivet, når det er relevant og muligt. Samtidig giver både folkeskolereformen med principperne om den åbne skole og understøttende undervisning samt erhvervsskolereformen nogle muligheder for at nytænke vejledningen til eleven i samspil med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. For det andet er det afgørende, at der er fokus på at synliggøre og kommunikere de muligheder, der er i en erhvervsuddannelse både over for de unge selv, men også for de aktører, som har indflydelse på de unges valg, herunder især forældre. Unge vælger uddannelser ud fra det de kender og dem som har indflydelse på de unges valg. Selvom danske unge i dag har lige adgang til uddannelser, så er uddannelsesvalget meget påvirket af forældres baggrund. Det viser fx forskning både fra Københavns og Aalborg Universiteter. For det tredje er det afgørende, at projektet funderes på et bredt samarbejde mellem alle relevante aktører i Trekantområdet og forankres, så der opnås en langsigtet effekt af projektet. Derfor arbejdes der løbende under hele projektet med at skabe solide netværksrelationer mellem aktørerne på tværs i kommunerne i Trekantområdet. Og endelig for det fjerde vil afholdelsen af DM i Skills være afgørende aktiviteterne og for den metodiske tilgang til projektet se nedenfor. Projektet bidrage til at gøre DM i Skills i Trekantområdet til en succes, både hvad angår antal besøgende fra folkeskoler i Trekantområdet samt presseomtale, der kan medvirke til at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelsesmulighederne i Trekantområdet. Projektet gennemføres med udgangspunkt i en eventbaseret innovationstilgang. Eventbaseret innovation er idéen om at større events på en ny måde kan anvendes til at udvikle nye initiativer gennem initiering af innovationsprojekter i tilknytning til eventen. Den eventbaserede tilgang skal bidrage til: At højne kvaliteten af DM i Skills indholdsmæssigt, oplevelsesmæssigt og organisatorisk At bruge deadlinen (uge ) som driver for innovation og samarbejde mellem erhvervsskolerne, UU-centrene, grundskolerne og erhvervslivet i Trekantområdet At bruge eventen som en levende platform for lancering eller test af nye kommunikationsformer og udviklingsforløb, som er et resultat af innovationsprocesserne frem mod eventen, og efterfølgende tilrette og implementere disse. Implementeringsfasen er således indeholdt i modellen. Side 2

3 Modellen skal sikre, at flere (især drenge) vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Styrken i modellen er, at der arbejdes helhedsorienteret og langsigtet både før, under og efter DM i Skills. Model for eventbaseret innovationstilgang i forbindelse med DM i Skills 2016 Med baggrund i ovenstående metodiske tilgang og de udfordringer og især muligheder i de 3 ovenstående reformer iværksættes delprojekter, som hver især består af en række aktiviteter, som skal give elever i grundskolerne de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg i forhold til en erhvervsuddannelse. Delprojekterne beskrives nærmere i punkt 3.e. Der er i projektet en klar forventning om, at gennem påvirkning af en lang række aktører, som hver især påvirker den enkelte elev, kan man give eleven bedre forudsætninger for at træffe det rigtige valg første gang. Derudover vil det øgede fokus på samarbejde med de muligheder, der ligger i vejlederreformen, folkeskolereformen og erhvervsskolereformen, også give den enkelte elev et bedre indblik i mulighederne i en erhvervsuddannelse. Projektets omfang og målgruppe Projektets overordnede målgruppe er de elever i grundskolen, som skal træffe valg om uddannelse, dvs. først og fremmest alle klasser i perioden Det svarer til nuværende elever i årgangene klasse ca elever i Trekantområdet. Derudover er der en række sekundære målgrupper, som påvirker projektets overordnede målgruppe. Det drejer sig om forældre, lærere og alle UU-vejledere i Trekantområdet, som er i kontakt med de omtalte elever. Dertil kommer studerende på erhvervsskolerne i Trekantområdet. Over en 3-årig periode vil mellem klasselærere i primært 8. klasserne blive involveret. Overordnet tidsplan Side 3

4 Opstartsfase November 2014-februar 2015: Projektopstart Organisatorisk set-up fastlægges, herunder ansættelse af projektleder, fastlæggelse af endelig projektplan og indledende opstartsseminar for projektdeltagere. Januar-februar 2015: DM i Skills i København Deltagelse for nøglepersoner i DM og koordinering og indsamling af viden fra gennemførelsen i København. Projektleder og relevante aktører deltager i København. Februar-marts 2015: Opstartsmøder Møder med eksterne aktører, herunder især grundskoler vedr. planlægning af aktiviteter, som kan gennemføres i efteråret 2015 frem mod afholdelse af DM. Udvikling og afprøvning af delprojekter Februar-august 2015: Udvikling af delprojekter De ovenstående delprojekter videreudvikles. August-december 2015: Gennemførelse af aktiviteter i delprojekterne Frem mod afholdelsen af DM gennemføres aktiviteterne fra de enkelte delprojekter. Videnindsamling og evaluering Uge : Afholdelse af DM i Skills og afslutning af delprojekt 4. Februar-marts 2016: Midtvejsevaluering af alle delprojekter Der gennemføres evaluering af de gennemførte aktiviteter, og der lægges en plan for den fortsatte udvikling og formidling af aktiviteterne. Tilretning og implementering Maj-december 2016: Tilretning af delprojekter og implementering På baggrund af midtvejsevalueringen sker der en tilretning af de enkelte delprojekter, og de implementeres i Trekantområdet. Der udformes beskrivelser, som kan videreformidles. Afslutning og videreformidling Januar-juni 2017: Afslutning og videre forankring i regionen De endelige beskrivelser af delprojekterne gennemføres. Der afholdes afslutningsseminar. Juli 2017: Projektafslutning. Hovedaktiviteter: Projektet inddeles i projektledelse og 4 delprojekter: 1. Vejledningsforløb, 2. Nye kommunikationsformer, 3. Netværks- og samarbejdsaktiviteter og 4. DM i Skills. Der gennemføres inden for hvert delprojekt en lang række aktiviteter, som hver især bidrager med forskellige leverancer i forhold til det overordnede formål. Det er vigtigt at pointere, at de enkelte delprojekter ikke kun skal ses som selvstændige aktiviteter, men også i sammenhæng med hinanden. Fx vil der være en lang række af aktiviteterne under Nye kommunikationsformer, som vil have indflydelse på de vejledningsforløb, der er i delprojekt 1 og visa versa. Side 4

5 Projektledelse: Der ansættes en projektleder, som gennemfører projektet i samarbejde med de involverede aktører i projektet for involverede aktører se pkt. 6a. Projektlederen refererer til en nedsat styregruppe med alle aktører. Derudover nedsætter projektlederen i samarbejde med styregruppen en række projektgrupper, som har ansvaret for udvikling af delprojekterne og de aktiviteter, som foregår i de enkelte delprojekter. Projektlederens opgaver er at sikre den daglige styring, herunder: o Samle projektets aktører og skabe commitment til projektet o Fungere som tovholder og sekretær for den overordnede styregruppe o Nedsætte arbejdsgrupper, herunder koordinere og i de fleste tilfælde fungere som tovholder for de enkelte delprojekter og aktiviteter o Daglig administration o Økonomihåndtering o Afrapportering til regionen. - Projektlederen hovedansvarlig for, at der gennemføres en analyse af EUXdelaktiviteten, samt at effektmålingerne gennemføres (for uddybning se delprojekt 1 samt 4.e.) - Projektleder for gennemførelsen af DM i Skills og deltage i det koordinerende arbejde med Skills Denmark i samarbejde med de aktører, som Skills Denmark udpeger. Delprojekt 1: Vejledningsforløb Den nye vejlederreform har stor betydning for, hvordan vejledningen i fremtiden skal være af de kommende studerende på erhvervsuddannelserne. Samtidig med at det giver nye udfordringer, giver det også nye muligheder for at tænke på andre måder i vejledningsøjemed. Der vil derfor blive udviklet en række aktiviteter, som hver især tager udfordringerne op med vejlederreformen, men også med den nye folkeskolereform. Formålet med dette delprojekt er at øge viden om EUD/EUX i grundskolerne, og hvad disse uddannelser kan bruges til. 1. Synliggørelse af EUD-uddannelserne i grundskolen. Med baggrund i folkeskolereformen og vejlederreformen bliver der iværksat initiativer, som skal synliggøre EUD- uddannelserne i grundskolen. Der bygges fx videre på erfaringerne fra Mobication- projektet. Idéen er at udbrede projektets idéer til hele Trekantområdet og indarbejde det som en naturlig del af vejledningsindsatsen i grundskolen, hvor 80 % af eleverne i fremtiden skal klare sig med kollektiv vejledning, introduktionskurser samt e-vejledning. I projektet afdækkes, hvilke initiativer og delaktiviteter fra Mobication der kan integreres i vejledningsindsatsen. Fokus vil som udgangspunkt være på introduktionskurserne, men der kan sagtens være initiativer og aktiviteter, som tænkes ind i de 2 andre vejledningsindsatser (kollektiv vejledning og e-vejledning). Der påtænkes at udarbejde et vejledningsforløb, som skal være oplevelsesorienteret, hvor vejledningen flyttes fra skolerne og ud til virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. 2. Netværksbaseret kompetenceudvikling af lærere, som er tilknyttet udskolingen. I aktiviteten udvikles et koncept, som sikrer, at klasselærerne oplever og får viden om mulighederne på erhvervsuddannelserne. Udviklingen baseres blandt andet Side 5

6 på de erfaringer, der er opnået i Projekt X ved NTS Centeret. Kompetenceudviklingen understøttes af: o Lærernes opkvalificering og netværksdannelse o Inddragelse af fælles events i undervisningen (hvor erhvervsskolerne kommer ud på skolerne) o Styrket erhvervstilknytning som en del af undervisning (fx har BYG udviklet materiale til folkeskolerne, som kan anvendes i undervisningen). Uddannelse og job, som er et nyt emne i den nye folkeskolereform, tænkes ind i projektet, og der udvikles vejledningsforløb, som kan anvendes i undervisningen i folkeskolen. 3. Ekstra fokus på EUX s muligheder for de kloge drenge. Der er behov for at få mere viden om EUX-elevernes incitamenter til at vælge EUX en. Der skal gennemføres en videnopsamling gennem både kvantitative og kvalitative data, som skal klarlægge, hvorfor de unge vælger EUX en. På baggrund af analysen iværksættes yderligere aktiviteter, som sikrer øget optag på EUX i fremtiden. Delprojekt 2: Nye kommunikationsformer Delprojektet har fokus på at udvikle et mere nuanceret billede af de muligheder, der er i en erhvervsuddannelse. Der vil blive anvendt nye kommunikationsformer og aktiviteter, som retter sig mod de unge og de forskellige aktører, som har indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Der skal udvikles en fælles platform for kommunikation i projektet, hvor alle aktiviteter og informationer til elever skal præsenteres. Som eksempel kan henvises til Region Hovedstadens indsats vedr. DM i Skills i 2015: Målrettet indsats over for forældre, herunder mor, hvor der gennem arrangementer og informationskanaler sættes fokus på job- og karrieremuligheder, løn, videreuddannelse, internationalisering mv. Der er videnskabeligt bevis for, at mor er særlig vigtig i forbindelse med valg af uddannelse. Afprøvning af brobygningsaktiviteter, hvor mor involveres og får vejledning sammen med den unge. Endvidere laves der forskellige tiltag, hvor projektet blandt andet vil inddrage erfaringer fra Center for ungdomsforskning og projektet Forældreindsatsen: Fra erhvervsuddannelse til videreuddannelse. I projektet vil der blive afholdt aftensarrangementer på erhvervsskolerne for forældre, herunder mor, hvor der sættes fokus på karrieremuligheder, som understøttes med statistik og fakta om uddannelserne. Endvidere skal der i forbindelse med den kollektive vejledning udarbejdes materiale, som målrettes mor på baggrund af, hvad der skal til, for at mor kan få øjnene op for erhvervsuddannelserne. Der vil som udgangspunkt ikke blive udarbejdet nye tiltag, men eftersom projektet Forældreindsatsen er rettet mod forældre til elever, som skal på videregående uddannelser fra en erhvervsuddannelse, så skal aktiviteterne tilpasses den målgruppe, som projektet arbejder med her. Involvering af erhvervsfolk inden for relevante brancher, som fortæller om, hvilke muligheder der er, når man tager en erhvervsfaglig uddannelse (både nationale og lokale virksomhedsejere). Fx film, Wall-of-Fame osv. med kendte erhvervs- Side 6

7 folk, som har en erhvervsfaglig baggrund. Inddragelse af erhvervsfolk skal ses som en flersidet indsats. Ved at inddrage aftagerside mere på uddannelsesinstitutioner opfylder projektet både erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes behov. Erhvervslivet får mulighed for at komme i tidligere kontakt med studerende og får en tættere tilknytning til uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesinstitutionerne får ligeledes bedre mulighed for at afsætte deres elever og får mulighed for input fra det lokale erhvervsliv. Budskaberne fra erhvervsfolkene skal indgå som en del af de kommunikationsformer, som projektet arbejder med og derved indgå i den målrettede indsats over for de målgrupper, der er i projektet. De skal således indarbejdes i vejlederindsatsen, men som en del af nye kommunikationsformer, herunder fx via de fælles platforme for kommunikation i projektet. Ung til ung-vejledning: Uddannelse af guidekorps frem mod DM i Skills, som også kan bruges som ung til ung, når grundskoleelever skal møde erhvervsskolestuderende på de introduktionskurser, som jf. den nye vejlederreform bliver en integreret del og skal afholdes i 8. klasser i fremtiden. Ung til ung-vejledning virker rigtig godt jf. blandt andet erfaringer fra Ung til ung-uddannelsesvejledning fra projektet Tværfaglighed i et ungeperspektiv i Middelfart Kommune. Hvor svært kan det være. Der har været en række tilbagemeldinger på Skills Stafetten og aktiviteten prøv et fag, som normalt gennemføres til DM i Skills. Disse har peget på, at der er behov for at videreudvikle på disse aktiviteter, så de giver et bedre billede af de forskellige fag. Frem mod afholdelse af DM i Skills udvikles derfor en række workshops, som kan anvendes til DM i Skills, hvor de enkelte fag viser, hvad det kan bruges til, hvor svært det egentlig er, og hvilke kompetencer det kræver. Workshops tænkes som et forløb, hvor interesserede prøver forskellige elementer inden for et fag i løbet af en halv time eller mere. De afholdes til DM i Skills, hvorefter de udvikles videre, så de kan anvendes til Åbent Hus-arrangementer el. lign. Delprojekt 3: Netværks- og samarbejdsaktiviteter Projektet sigter mod at skabe et bedre samarbejde og nogle nye synenergier mellem de forskellige aktører i regionens uddannelsesaftale. Der vil derfor være behov for en øget indsats i forhold til at styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervsuddannelsesinstitutionerne, UU-centrene og folkeskolerne på tværs af kommunerne i Trekantområdet. I de nye reformer ligger desuden en del tiltag, som retter sig mod øget samarbejde med omverdenen, herunder erhvervsliv og offentlige arbejdsgivere og andre aftagere af de kommende færdiguddannede erhvervsskolestuderende. Formålet med dette delprojekt er således at udvikle og udbygge samarbejdsrelationer mellem leverandører og kunder og sikre at løsningerne sker i en samskabelse mellem aktørerne. I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde frem til kernen i et problem for dernæst i fællesskab med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser at forsøge at finde en løsning på problemet. Et vigtigt element er, at samskabelse udbreder initiativretten og deltagelsesretten. Ved at invitere de relevante aktører til at deltage i processen med at udvikle og afprøve forskellige løsninger frem mod og under DM i Skills, skabes en større grad af ejerskab, og der udvikles et refleksivt og dynamisk rum for udviklingen af projektet. Side 7

8 1. I projektet opbygges et formaliseret netværk mellem aktørerne, som sikrer, at der sker en videndeling og videreudvikling af vejledningsaktiviteter. Aktiviteterne koordineres og udvikles, så de fx kan anvendes i uddannelsesugen og derved kan udbredes regionalt efter projektets gennemførelse. Formålet med netværket er at styrke de erhvervsfaglige uddannelser. 2. Samarbejde med lokale erhvervsnetværk med henblik på fælles aktiviteter for at sikre kvalitet på erhvervsuddannelserne, som det lokale erhvervsliv er afhængige af. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med virksomheder, som kan være med til at virksomheder og erhvervsskolerne får et tættere samarbejde. Aftalerne vil indeholde besøg på virksomheder, virksomhedsrelateret eller virksomhedsforlagt undervisning mv. 3. Involvering af erhvervslivet i bred forstand i uddannelsesvejledningsaktiviteter i grundskolens klasse. Åben virksomhed gennemføres og involveres i de lokale vejledningsaktiviteter. Delprojekt 4: DM i Skills aktiviteter For at gøre DM i Skills i Trekantområdet til en vellykket event med stor værdi for deltagerne er det afgørende, at vi planlægger en række aktiviteter rettet direkte mod DM i Skills. I dette delprojekt ligger både aktiviteter, som skal gøre DM i Skills i Trekantområdet til bedst gennemførte, og mere udviklingsorienterede aktiviteter, som skal have fokus på vejledning placeret i forbindelse med DM i Skills. En række af de aktiviteter, som gennemføres i delprojekterne 1-3 vil også have indvirkning på selve DM i Skills fx er guidekorps, som udvikles i delprojekt 2 også en del af DM i Skills. 1. Særlig udviklingsaktivitet for 9. klasses elever. Skills Denmark ønsker at køre et udviklingsprojekt i samarbejde med aktører i Trekantområdet for 9. klasses elever. Rigtig mange elever træffer deres beslutning om ungdomsuddannelse i løbet af 2. halvdel af 8. klasse og 1. halvdel af 9. klasse. Derfor er introdag og Skills stafetten placeret rigtigt, når den ligger i 8. klasse. Der findes dog elever, som ikke er helt afklarede i 9. klasse. For at øge interesse blandt 9. klasses elever gennemføres en konkurrence, hvor eleverne løser en række opgaver til DM. Det er tænkt som en dag til DM i Skills, hvor der vil blive gennemført aktiviteter, som retter sig mod 9. klasses elever. Eleverne får tildelt en række opgaver, som de skal løse inden for en tidsperiode fx torsdag mellem 9-15, hvor de så skal konstruere en løsning på baggrund af en stillet opgave. Det kunne fx være grafiske løsninger og snedkerløsninger på et problem, hvor de skal søge oplysninger om løsningsmuligheder på de enkelte stande. Opgaverne skal give eleverne lyst til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 2. Forældreåbent DM i Skills. Der gennemføres en forældreaften fra kl , hvor der er åbent for forældre til 8. og 9. klasses elever, som får introduktion til erhvervsuddannelserne gennem lokale virksomheder, som fortæller mulighederne som faglært. 3. Virksomhedsstand: Store og små virksomheder med fagligt uddannede medarbejdere, der taler med de unge og deres forældre om jobmuligheder. 4. Koordinering af transport af grundskoleelver fra Trekantområdet til og fra DM i Skills. Det er målet, at alle potentielle grundskoleelever i Trekantområdet skal deltage i DM i Skills. Side 8

9 5. Introdag på erhvervsskoler i 8. klasse for grundskoleelever. Eleverne præsenteres for mulighederne på erhvervsskolerne gennem en række aktiviteter, som viser, hvad man kan på en erhvervsskole. 6. Skills stafetten, som skal ud til at alle grundskoleelever i 8. klasse i Trekantområdet, gennemføres som en del af selve DM i Skills. Der gennemføres en række konkurrencer med baggrund i Skills Denmarks opgaveformuleringer i grundskolerne, hvor klasser konkurrerer mod hinanden. Finalerne afholdes til DM Organisering Der nedsættes en styregruppe bestående af alle aktører i projektet. De enkelte aktører i projektet indgår på lige fod med hinanden. Skills Denmark indgår som medlem, men deltager dog hovedsagelig omkring delprojekt 4. Der kan være behov for, at erhvervsskolerne, HG erne og UU erne udpeger repræsentanter, som kan repræsentere de enkelte grupper. Styregruppen aftaler internt, hvorvidt der er behov for et forretningsudvalg. Der nedsættes arbejdsgrupper for de 4 delprojekter. I arbejdsgrupperne indgår de aktører, som er relevante for at gennemføre delprojekterne. Hver arbejdsgruppe har mulighed for at nedsætte yderligere arbejdsgrupper, som arbejder med de enkelte aktiviteter. Aktørerne i projektet har derfor forskellige roller, alt efter hvordan de enkelte delprojekter organiseres. UU erne vil være inddraget i alle delprojekter men med fokus på vejledningsdelen og de aktiviteter, som følger heraf. De 4 erhvervsskoler (HANSENBERG, EUC Lillebælt, SDE og SOSU FVH) vil bidrage med flere timer end de 4 HG-skoler. HG-skolerne er i en situation, hvor de er usikre på antal elever, idet EUD-reformen skærer meget i HG ernes timeantal. Trekantområdet Danmark bidrager som vært for DM i Skills samt stiller en række faciliteter til rådighed for projektlederen. Skills Denmark bidrager i forhold til selve afholdelsen og som anden netværksdeltager Side 9

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2

Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 Projektbeskrivelse Copenhagen Skills Spor 1 & 2 BAGGRUND Nye reformer og vilkår for folkeskolen, en koordineret vejledingsindsats, samt en ny EUD-reform skaber en ny virkelighed for folkeskoleelever, der

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Ansøgning og budget er sendt til: Uddannelse.regionaludvikling@regionsyddanmark.dk.

Læs mere

FORANDRINGSTEORI. Gældende for:

FORANDRINGSTEORI. Gældende for: FORANDRINGSTEORI Evaluering af projekter under Region Syddanmarks uddannelsespulje Gældende for: Projektnavn: Uddannelse til Kloge Hænder Projektperiode: 01.01.2015 30.06.2017 Projektejer: Syddansk Erhvervsskole

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills...

Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015. HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2. Survival Skills... Bilag vurdering af ansøgninger til uddannelsespuljen september 2015 Indhold HF-genvejen til tekniske videregående uddannelser... 2 Survival Skills... 4 Campus bygger bro... 6 Samarbejde og videndeling

Læs mere

EUD/EUX som karrierevej

EUD/EUX som karrierevej EUD/EUX som karrierevej En del af Tværgående ungeindsats for ledige unge i Viborg kommune 1. Projektets titel: EUD/EUX som karrierevej 2. Vision, baggrund samt motivation for projektet samt ledelsesmæssige

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Fjerde møde i kommunesamarbejdet om udskoling, UU-vejledning og ungdomsuddannelse

Fjerde møde i kommunesamarbejdet om udskoling, UU-vejledning og ungdomsuddannelse Fjerde møde i kommunesamarbejdet om udskoling, UU-vejledning og ungdomsuddannelse Tema: De ikke-uddannelsesparate elever 18-08-2015 1 Dagens program 9.30-10.00: Ankomst og morgenmad 10.00-10.10: Velkomst

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler 2015 Kommissorium Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann Tværbæltlig samarbejdsaftale 1. Baggrunden for projektet Nærværende kommissorium

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg

Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Kommissorium for procesplanlægning for fremtidens skole i Viborg Baggrund På mødet den 28. oktober 2014 (sag nr. 14) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget: at der nedsættes et forum bestående af skoleledere,

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN

KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN KONFERENCE OM KVALITET I VEJLEDNINGEN DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg glad for at byde velkommen på denne konference om kvalitet i vejledningen og kan samtidig konstatere, via det store fremmøde,

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2929289 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Hotel og Restaurationsskolen, København

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

Projekttitel: Et liv med mad gør dig glad et projekt, der skal få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse

Projekttitel: Et liv med mad gør dig glad et projekt, der skal få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse Aktivitet - Registreres i ansøgningen Udvikling af lokalt forankret fødevarefagligt Uddannelsescampus med stærk fagligt særkende Hvem er målgruppen og hvilke aktiviteter gennemføres for at påvirke denne?

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne

Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesign for udvikling af det sociale miljø på ungdomsuddannelserne Projektdesignet tager udgangspunkt i pilotfasens slutrapport af 21/5-2012 og anbefalingerne heri. Områdets afgrænsning Vi fastholder

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet.

Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast på vejledningsområdet. Undervisningsministeriet uvavej@uvm.dk cc. lone.basse@uvm.dk 17. juni 2014 Høringssvar bekendtgørelser på vejledningsområdet Håndværksrådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar på de 5 bekendtgørelsesudkast

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune. Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse til alle i Herning Kommune Politisk handleplan for øget gennemførelse af ungdomsuddannelser 2008-2015 Indhold: 1. Indledning... 2 2. Hernings udfordringer... 2 3. Målene for indsatsen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Projekt Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse - Young Skills Baggrund og formål v./ Flemming Olsen, Børne- Kulturdirektør i Herlev Kommune - Unge Rollemodeller - Indslag af TV-Ishøj- introduceret

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle. Politisk handlingsplan

Ungdomsuddannelse til alle. Politisk handlingsplan Ungdomsuddannelse til alle Politisk handlingsplan December 2008 Indledning...3 Kommunikation og formidling...3 Baggrund og formål for det lokale projekt...4 Organisering...5 Indsatsområder...6 Analyseresultat

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011

Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 UDKAST Til godkendelse i Regionsrådet 12. december 2011 Syddansk uddannelsesaftales handlingsplan 2012-13 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere STAMDATA Stilling: Centerleder Navn: Jørgensen, Allan Projektansvarlig org.: UU:center syd CVR-nummer: 28099827 Adresse: Vejlebrovej 65 Postnr/by: 2635 Ishøj Telefon: 43532038 Mobil: 20442200 Region: Hovedstaden

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere