Projektbeskrivelse Hands on

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Hands on"

Transkript

1 Projektbeskrivelse Hands on Resumé Projektet skal få flere unge, herunder drenge, til at vælge og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse, herunder EUX. Projektet understøtter dermed både de nationale mål i den nye EUD-reform og regionens politiske mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet tager udgangspunkt i DM i Skills, som Trekantområdet er vært for i Med baggrund i de udfordringer, der ligger i de nye reformer inden for uddannelsesområdet, herunder især vejlederreformen, er målet at udvikle tiltag og værktøjer, som kan udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne i Trekantområdet. Projektet sigter mod at skabe et tættere samarbejde mellem relevante aktører på erhvervsuddannelsesområdet ved at styrke de unges, deres forældres, grundskolelærernes og omverdenens viden om, hvilke muligheder, der er ved at tage en erhvervsuddannelse. Formål og forandringsteori Formålet med projektet er at få flere unge, herunder ikke mindst drenge til at vælge og gennemføre en EUD eller en EUX og dermed understøtte regionens politiske mål og såledeees også de nationale mål at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere skal projektet være med til at opfylde de nationale mål i EUD-reformen 2014, som træder i kraft fra sommeren 2015, hvor der i 2020 skal være 25 % af en ungdomsårgang, som vælger en erhvervsuddannelse, og 60 % som gennemfører den. I 2025 er det målet, at 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, og at 67 % skal gennemføre den. I 2013 har 16,1 % af en ungdomsårgang i Trekantområdet valgt en erhvervsfaglig uddannelse, mens det på landsplan er 19 %. (Tallene baseres på tal fra de lokale UU-centre og Danmarks Statistik). Drengene udgør 62,5 % af dem, som har valgt en erhvervsuddannelse i Trekantområdet. Der er fortsat brug for en indsats for at nå de nationale mål både i 2020 og Gennemførelse og frafald er et betydeligt problem på erhvervsuddannelser, idet kun 70 % af dem, der påbegynder en erhvervsuddannelse fortsat er i gang med den et år efter start (Region Syddanmarks uddannelsesbarometer 2013). Fortsat professionalisering af viden om erhvervsuddannelserne og vejledning skal sikre, at de unge træffer det rigtige valg første gang. Specielt de stærke elever skal udfordres på deres uddannelsesvalg, så karrieremulighederne inden for erhvervsuddannelserne tydeliggøres. Alle aktørerne omkring eleverne skal i projektet arbejde tæt sammen om, at ovenstående sker. For at opfylde formålet er UU-centrene, erhvervsuddannelsesinstitutionerne i Trekantområdet, Trekantområdet Danmark og Skills Denmark gået sammen om at udvikle aktiviteter, som kan give eleven de bedste forudsætninger for at træffe det rigtige valg fra starten. Projektet bygges op omkring eventen DM i Skills, som Trekantområdet skal afholde i Erfaringer fra værtsbyer, som har afholdt DM, viser, at når unge træffer et uddannelsesvalg på baggrund af lyst og viden, så sker der et mindre frafald. Denne viden og lyst får de unge via DM i Skills og aktiviteterne deromkring. Mindre frafald er dermed en langtidseffekt af DM i Skills (kilde: Skills Denmark). Projektets grundlæggende tanke er, at elever træffer beslutning om uddannelse på baggrund af oplevelser og påvirkninger udefra. Derfor iværksættes en række aktiviteter, som

2 skal påvirke elevens valg. I projektet er der derfor 4 hovedområder, som er centrale. For det første påvirkes eleven via vejledning. Der fokuseres således på vejledningsaktiviteter i øjenhøjde med de unge. Den kommende vejlederreform udfordrer på mange måder det hidtil kendte system og gør, at det er nødvendigt at tænke nyt i forhold til vejledning af de unge. Som en konsekvens af vejledningsreformen skal 80 % af folkeskoleeleverne klare sig med kollektiv vejledning, introduktionskurser i 8. klasse og elektronisk vejledning. Samtidig er opgaven at få flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse og udfordre alle unge på deres uddannelsesvalg, sådan at de vælger den ungdomsuddannelse, som de er bedst egnet til. Skal vi have en chance for at realisere de målsætninger, er vi nødt til at sammentænke den kollektive vejledning, undervisningen i det timeløse emne Uddannelse og Job, vejledningsaktiviteterne og de nye undervisningsmuligheder i folkeskolereformen på en helt ny måde. Det er afgørende, at det bliver en koordineret og systematisk indsats, som også inddrager erhvervslivet, når det er relevant og muligt. Samtidig giver både folkeskolereformen med principperne om den åbne skole og understøttende undervisning samt erhvervsskolereformen nogle muligheder for at nytænke vejledningen til eleven i samspil med uddannelsesinstitutioner og virksomheder. For det andet er det afgørende, at der er fokus på at synliggøre og kommunikere de muligheder, der er i en erhvervsuddannelse både over for de unge selv, men også for de aktører, som har indflydelse på de unges valg, herunder især forældre. Unge vælger uddannelser ud fra det de kender og dem som har indflydelse på de unges valg. Selvom danske unge i dag har lige adgang til uddannelser, så er uddannelsesvalget meget påvirket af forældres baggrund. Det viser fx forskning både fra Københavns og Aalborg Universiteter. For det tredje er det afgørende, at projektet funderes på et bredt samarbejde mellem alle relevante aktører i Trekantområdet og forankres, så der opnås en langsigtet effekt af projektet. Derfor arbejdes der løbende under hele projektet med at skabe solide netværksrelationer mellem aktørerne på tværs i kommunerne i Trekantområdet. Og endelig for det fjerde vil afholdelsen af DM i Skills være afgørende aktiviteterne og for den metodiske tilgang til projektet se nedenfor. Projektet bidrage til at gøre DM i Skills i Trekantområdet til en succes, både hvad angår antal besøgende fra folkeskoler i Trekantområdet samt presseomtale, der kan medvirke til at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelsesmulighederne i Trekantområdet. Projektet gennemføres med udgangspunkt i en eventbaseret innovationstilgang. Eventbaseret innovation er idéen om at større events på en ny måde kan anvendes til at udvikle nye initiativer gennem initiering af innovationsprojekter i tilknytning til eventen. Den eventbaserede tilgang skal bidrage til: At højne kvaliteten af DM i Skills indholdsmæssigt, oplevelsesmæssigt og organisatorisk At bruge deadlinen (uge ) som driver for innovation og samarbejde mellem erhvervsskolerne, UU-centrene, grundskolerne og erhvervslivet i Trekantområdet At bruge eventen som en levende platform for lancering eller test af nye kommunikationsformer og udviklingsforløb, som er et resultat af innovationsprocesserne frem mod eventen, og efterfølgende tilrette og implementere disse. Implementeringsfasen er således indeholdt i modellen. Side 2

3 Modellen skal sikre, at flere (især drenge) vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Styrken i modellen er, at der arbejdes helhedsorienteret og langsigtet både før, under og efter DM i Skills. Model for eventbaseret innovationstilgang i forbindelse med DM i Skills 2016 Med baggrund i ovenstående metodiske tilgang og de udfordringer og især muligheder i de 3 ovenstående reformer iværksættes delprojekter, som hver især består af en række aktiviteter, som skal give elever i grundskolerne de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg i forhold til en erhvervsuddannelse. Delprojekterne beskrives nærmere i punkt 3.e. Der er i projektet en klar forventning om, at gennem påvirkning af en lang række aktører, som hver især påvirker den enkelte elev, kan man give eleven bedre forudsætninger for at træffe det rigtige valg første gang. Derudover vil det øgede fokus på samarbejde med de muligheder, der ligger i vejlederreformen, folkeskolereformen og erhvervsskolereformen, også give den enkelte elev et bedre indblik i mulighederne i en erhvervsuddannelse. Projektets omfang og målgruppe Projektets overordnede målgruppe er de elever i grundskolen, som skal træffe valg om uddannelse, dvs. først og fremmest alle klasser i perioden Det svarer til nuværende elever i årgangene klasse ca elever i Trekantområdet. Derudover er der en række sekundære målgrupper, som påvirker projektets overordnede målgruppe. Det drejer sig om forældre, lærere og alle UU-vejledere i Trekantområdet, som er i kontakt med de omtalte elever. Dertil kommer studerende på erhvervsskolerne i Trekantområdet. Over en 3-årig periode vil mellem klasselærere i primært 8. klasserne blive involveret. Overordnet tidsplan Side 3

4 Opstartsfase November 2014-februar 2015: Projektopstart Organisatorisk set-up fastlægges, herunder ansættelse af projektleder, fastlæggelse af endelig projektplan og indledende opstartsseminar for projektdeltagere. Januar-februar 2015: DM i Skills i København Deltagelse for nøglepersoner i DM og koordinering og indsamling af viden fra gennemførelsen i København. Projektleder og relevante aktører deltager i København. Februar-marts 2015: Opstartsmøder Møder med eksterne aktører, herunder især grundskoler vedr. planlægning af aktiviteter, som kan gennemføres i efteråret 2015 frem mod afholdelse af DM. Udvikling og afprøvning af delprojekter Februar-august 2015: Udvikling af delprojekter De ovenstående delprojekter videreudvikles. August-december 2015: Gennemførelse af aktiviteter i delprojekterne Frem mod afholdelsen af DM gennemføres aktiviteterne fra de enkelte delprojekter. Videnindsamling og evaluering Uge : Afholdelse af DM i Skills og afslutning af delprojekt 4. Februar-marts 2016: Midtvejsevaluering af alle delprojekter Der gennemføres evaluering af de gennemførte aktiviteter, og der lægges en plan for den fortsatte udvikling og formidling af aktiviteterne. Tilretning og implementering Maj-december 2016: Tilretning af delprojekter og implementering På baggrund af midtvejsevalueringen sker der en tilretning af de enkelte delprojekter, og de implementeres i Trekantområdet. Der udformes beskrivelser, som kan videreformidles. Afslutning og videreformidling Januar-juni 2017: Afslutning og videre forankring i regionen De endelige beskrivelser af delprojekterne gennemføres. Der afholdes afslutningsseminar. Juli 2017: Projektafslutning. Hovedaktiviteter: Projektet inddeles i projektledelse og 4 delprojekter: 1. Vejledningsforløb, 2. Nye kommunikationsformer, 3. Netværks- og samarbejdsaktiviteter og 4. DM i Skills. Der gennemføres inden for hvert delprojekt en lang række aktiviteter, som hver især bidrager med forskellige leverancer i forhold til det overordnede formål. Det er vigtigt at pointere, at de enkelte delprojekter ikke kun skal ses som selvstændige aktiviteter, men også i sammenhæng med hinanden. Fx vil der være en lang række af aktiviteterne under Nye kommunikationsformer, som vil have indflydelse på de vejledningsforløb, der er i delprojekt 1 og visa versa. Side 4

5 Projektledelse: Der ansættes en projektleder, som gennemfører projektet i samarbejde med de involverede aktører i projektet for involverede aktører se pkt. 6a. Projektlederen refererer til en nedsat styregruppe med alle aktører. Derudover nedsætter projektlederen i samarbejde med styregruppen en række projektgrupper, som har ansvaret for udvikling af delprojekterne og de aktiviteter, som foregår i de enkelte delprojekter. Projektlederens opgaver er at sikre den daglige styring, herunder: o Samle projektets aktører og skabe commitment til projektet o Fungere som tovholder og sekretær for den overordnede styregruppe o Nedsætte arbejdsgrupper, herunder koordinere og i de fleste tilfælde fungere som tovholder for de enkelte delprojekter og aktiviteter o Daglig administration o Økonomihåndtering o Afrapportering til regionen. - Projektlederen hovedansvarlig for, at der gennemføres en analyse af EUXdelaktiviteten, samt at effektmålingerne gennemføres (for uddybning se delprojekt 1 samt 4.e.) - Projektleder for gennemførelsen af DM i Skills og deltage i det koordinerende arbejde med Skills Denmark i samarbejde med de aktører, som Skills Denmark udpeger. Delprojekt 1: Vejledningsforløb Den nye vejlederreform har stor betydning for, hvordan vejledningen i fremtiden skal være af de kommende studerende på erhvervsuddannelserne. Samtidig med at det giver nye udfordringer, giver det også nye muligheder for at tænke på andre måder i vejledningsøjemed. Der vil derfor blive udviklet en række aktiviteter, som hver især tager udfordringerne op med vejlederreformen, men også med den nye folkeskolereform. Formålet med dette delprojekt er at øge viden om EUD/EUX i grundskolerne, og hvad disse uddannelser kan bruges til. 1. Synliggørelse af EUD-uddannelserne i grundskolen. Med baggrund i folkeskolereformen og vejlederreformen bliver der iværksat initiativer, som skal synliggøre EUD- uddannelserne i grundskolen. Der bygges fx videre på erfaringerne fra Mobication- projektet. Idéen er at udbrede projektets idéer til hele Trekantområdet og indarbejde det som en naturlig del af vejledningsindsatsen i grundskolen, hvor 80 % af eleverne i fremtiden skal klare sig med kollektiv vejledning, introduktionskurser samt e-vejledning. I projektet afdækkes, hvilke initiativer og delaktiviteter fra Mobication der kan integreres i vejledningsindsatsen. Fokus vil som udgangspunkt være på introduktionskurserne, men der kan sagtens være initiativer og aktiviteter, som tænkes ind i de 2 andre vejledningsindsatser (kollektiv vejledning og e-vejledning). Der påtænkes at udarbejde et vejledningsforløb, som skal være oplevelsesorienteret, hvor vejledningen flyttes fra skolerne og ud til virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. 2. Netværksbaseret kompetenceudvikling af lærere, som er tilknyttet udskolingen. I aktiviteten udvikles et koncept, som sikrer, at klasselærerne oplever og får viden om mulighederne på erhvervsuddannelserne. Udviklingen baseres blandt andet Side 5

6 på de erfaringer, der er opnået i Projekt X ved NTS Centeret. Kompetenceudviklingen understøttes af: o Lærernes opkvalificering og netværksdannelse o Inddragelse af fælles events i undervisningen (hvor erhvervsskolerne kommer ud på skolerne) o Styrket erhvervstilknytning som en del af undervisning (fx har BYG udviklet materiale til folkeskolerne, som kan anvendes i undervisningen). Uddannelse og job, som er et nyt emne i den nye folkeskolereform, tænkes ind i projektet, og der udvikles vejledningsforløb, som kan anvendes i undervisningen i folkeskolen. 3. Ekstra fokus på EUX s muligheder for de kloge drenge. Der er behov for at få mere viden om EUX-elevernes incitamenter til at vælge EUX en. Der skal gennemføres en videnopsamling gennem både kvantitative og kvalitative data, som skal klarlægge, hvorfor de unge vælger EUX en. På baggrund af analysen iværksættes yderligere aktiviteter, som sikrer øget optag på EUX i fremtiden. Delprojekt 2: Nye kommunikationsformer Delprojektet har fokus på at udvikle et mere nuanceret billede af de muligheder, der er i en erhvervsuddannelse. Der vil blive anvendt nye kommunikationsformer og aktiviteter, som retter sig mod de unge og de forskellige aktører, som har indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Der skal udvikles en fælles platform for kommunikation i projektet, hvor alle aktiviteter og informationer til elever skal præsenteres. Som eksempel kan henvises til Region Hovedstadens indsats vedr. DM i Skills i 2015: Målrettet indsats over for forældre, herunder mor, hvor der gennem arrangementer og informationskanaler sættes fokus på job- og karrieremuligheder, løn, videreuddannelse, internationalisering mv. Der er videnskabeligt bevis for, at mor er særlig vigtig i forbindelse med valg af uddannelse. Afprøvning af brobygningsaktiviteter, hvor mor involveres og får vejledning sammen med den unge. Endvidere laves der forskellige tiltag, hvor projektet blandt andet vil inddrage erfaringer fra Center for ungdomsforskning og projektet Forældreindsatsen: Fra erhvervsuddannelse til videreuddannelse. I projektet vil der blive afholdt aftensarrangementer på erhvervsskolerne for forældre, herunder mor, hvor der sættes fokus på karrieremuligheder, som understøttes med statistik og fakta om uddannelserne. Endvidere skal der i forbindelse med den kollektive vejledning udarbejdes materiale, som målrettes mor på baggrund af, hvad der skal til, for at mor kan få øjnene op for erhvervsuddannelserne. Der vil som udgangspunkt ikke blive udarbejdet nye tiltag, men eftersom projektet Forældreindsatsen er rettet mod forældre til elever, som skal på videregående uddannelser fra en erhvervsuddannelse, så skal aktiviteterne tilpasses den målgruppe, som projektet arbejder med her. Involvering af erhvervsfolk inden for relevante brancher, som fortæller om, hvilke muligheder der er, når man tager en erhvervsfaglig uddannelse (både nationale og lokale virksomhedsejere). Fx film, Wall-of-Fame osv. med kendte erhvervs- Side 6

7 folk, som har en erhvervsfaglig baggrund. Inddragelse af erhvervsfolk skal ses som en flersidet indsats. Ved at inddrage aftagerside mere på uddannelsesinstitutioner opfylder projektet både erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes behov. Erhvervslivet får mulighed for at komme i tidligere kontakt med studerende og får en tættere tilknytning til uddannelsesinstitutionerne. Uddannelsesinstitutionerne får ligeledes bedre mulighed for at afsætte deres elever og får mulighed for input fra det lokale erhvervsliv. Budskaberne fra erhvervsfolkene skal indgå som en del af de kommunikationsformer, som projektet arbejder med og derved indgå i den målrettede indsats over for de målgrupper, der er i projektet. De skal således indarbejdes i vejlederindsatsen, men som en del af nye kommunikationsformer, herunder fx via de fælles platforme for kommunikation i projektet. Ung til ung-vejledning: Uddannelse af guidekorps frem mod DM i Skills, som også kan bruges som ung til ung, når grundskoleelever skal møde erhvervsskolestuderende på de introduktionskurser, som jf. den nye vejlederreform bliver en integreret del og skal afholdes i 8. klasser i fremtiden. Ung til ung-vejledning virker rigtig godt jf. blandt andet erfaringer fra Ung til ung-uddannelsesvejledning fra projektet Tværfaglighed i et ungeperspektiv i Middelfart Kommune. Hvor svært kan det være. Der har været en række tilbagemeldinger på Skills Stafetten og aktiviteten prøv et fag, som normalt gennemføres til DM i Skills. Disse har peget på, at der er behov for at videreudvikle på disse aktiviteter, så de giver et bedre billede af de forskellige fag. Frem mod afholdelse af DM i Skills udvikles derfor en række workshops, som kan anvendes til DM i Skills, hvor de enkelte fag viser, hvad det kan bruges til, hvor svært det egentlig er, og hvilke kompetencer det kræver. Workshops tænkes som et forløb, hvor interesserede prøver forskellige elementer inden for et fag i løbet af en halv time eller mere. De afholdes til DM i Skills, hvorefter de udvikles videre, så de kan anvendes til Åbent Hus-arrangementer el. lign. Delprojekt 3: Netværks- og samarbejdsaktiviteter Projektet sigter mod at skabe et bedre samarbejde og nogle nye synenergier mellem de forskellige aktører i regionens uddannelsesaftale. Der vil derfor være behov for en øget indsats i forhold til at styrke samarbejdsrelationerne mellem erhvervsuddannelsesinstitutionerne, UU-centrene og folkeskolerne på tværs af kommunerne i Trekantområdet. I de nye reformer ligger desuden en del tiltag, som retter sig mod øget samarbejde med omverdenen, herunder erhvervsliv og offentlige arbejdsgivere og andre aftagere af de kommende færdiguddannede erhvervsskolestuderende. Formålet med dette delprojekt er således at udvikle og udbygge samarbejdsrelationer mellem leverandører og kunder og sikre at løsningerne sker i en samskabelse mellem aktørerne. I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde frem til kernen i et problem for dernæst i fællesskab med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser at forsøge at finde en løsning på problemet. Et vigtigt element er, at samskabelse udbreder initiativretten og deltagelsesretten. Ved at invitere de relevante aktører til at deltage i processen med at udvikle og afprøve forskellige løsninger frem mod og under DM i Skills, skabes en større grad af ejerskab, og der udvikles et refleksivt og dynamisk rum for udviklingen af projektet. Side 7

8 1. I projektet opbygges et formaliseret netværk mellem aktørerne, som sikrer, at der sker en videndeling og videreudvikling af vejledningsaktiviteter. Aktiviteterne koordineres og udvikles, så de fx kan anvendes i uddannelsesugen og derved kan udbredes regionalt efter projektets gennemførelse. Formålet med netværket er at styrke de erhvervsfaglige uddannelser. 2. Samarbejde med lokale erhvervsnetværk med henblik på fælles aktiviteter for at sikre kvalitet på erhvervsuddannelserne, som det lokale erhvervsliv er afhængige af. Der udarbejdes samarbejdsaftaler med virksomheder, som kan være med til at virksomheder og erhvervsskolerne får et tættere samarbejde. Aftalerne vil indeholde besøg på virksomheder, virksomhedsrelateret eller virksomhedsforlagt undervisning mv. 3. Involvering af erhvervslivet i bred forstand i uddannelsesvejledningsaktiviteter i grundskolens klasse. Åben virksomhed gennemføres og involveres i de lokale vejledningsaktiviteter. Delprojekt 4: DM i Skills aktiviteter For at gøre DM i Skills i Trekantområdet til en vellykket event med stor værdi for deltagerne er det afgørende, at vi planlægger en række aktiviteter rettet direkte mod DM i Skills. I dette delprojekt ligger både aktiviteter, som skal gøre DM i Skills i Trekantområdet til bedst gennemførte, og mere udviklingsorienterede aktiviteter, som skal have fokus på vejledning placeret i forbindelse med DM i Skills. En række af de aktiviteter, som gennemføres i delprojekterne 1-3 vil også have indvirkning på selve DM i Skills fx er guidekorps, som udvikles i delprojekt 2 også en del af DM i Skills. 1. Særlig udviklingsaktivitet for 9. klasses elever. Skills Denmark ønsker at køre et udviklingsprojekt i samarbejde med aktører i Trekantområdet for 9. klasses elever. Rigtig mange elever træffer deres beslutning om ungdomsuddannelse i løbet af 2. halvdel af 8. klasse og 1. halvdel af 9. klasse. Derfor er introdag og Skills stafetten placeret rigtigt, når den ligger i 8. klasse. Der findes dog elever, som ikke er helt afklarede i 9. klasse. For at øge interesse blandt 9. klasses elever gennemføres en konkurrence, hvor eleverne løser en række opgaver til DM. Det er tænkt som en dag til DM i Skills, hvor der vil blive gennemført aktiviteter, som retter sig mod 9. klasses elever. Eleverne får tildelt en række opgaver, som de skal løse inden for en tidsperiode fx torsdag mellem 9-15, hvor de så skal konstruere en løsning på baggrund af en stillet opgave. Det kunne fx være grafiske løsninger og snedkerløsninger på et problem, hvor de skal søge oplysninger om løsningsmuligheder på de enkelte stande. Opgaverne skal give eleverne lyst til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 2. Forældreåbent DM i Skills. Der gennemføres en forældreaften fra kl , hvor der er åbent for forældre til 8. og 9. klasses elever, som får introduktion til erhvervsuddannelserne gennem lokale virksomheder, som fortæller mulighederne som faglært. 3. Virksomhedsstand: Store og små virksomheder med fagligt uddannede medarbejdere, der taler med de unge og deres forældre om jobmuligheder. 4. Koordinering af transport af grundskoleelver fra Trekantområdet til og fra DM i Skills. Det er målet, at alle potentielle grundskoleelever i Trekantområdet skal deltage i DM i Skills. Side 8

9 5. Introdag på erhvervsskoler i 8. klasse for grundskoleelever. Eleverne præsenteres for mulighederne på erhvervsskolerne gennem en række aktiviteter, som viser, hvad man kan på en erhvervsskole. 6. Skills stafetten, som skal ud til at alle grundskoleelever i 8. klasse i Trekantområdet, gennemføres som en del af selve DM i Skills. Der gennemføres en række konkurrencer med baggrund i Skills Denmarks opgaveformuleringer i grundskolerne, hvor klasser konkurrerer mod hinanden. Finalerne afholdes til DM Organisering Der nedsættes en styregruppe bestående af alle aktører i projektet. De enkelte aktører i projektet indgår på lige fod med hinanden. Skills Denmark indgår som medlem, men deltager dog hovedsagelig omkring delprojekt 4. Der kan være behov for, at erhvervsskolerne, HG erne og UU erne udpeger repræsentanter, som kan repræsentere de enkelte grupper. Styregruppen aftaler internt, hvorvidt der er behov for et forretningsudvalg. Der nedsættes arbejdsgrupper for de 4 delprojekter. I arbejdsgrupperne indgår de aktører, som er relevante for at gennemføre delprojekterne. Hver arbejdsgruppe har mulighed for at nedsætte yderligere arbejdsgrupper, som arbejder med de enkelte aktiviteter. Aktørerne i projektet har derfor forskellige roller, alt efter hvordan de enkelte delprojekter organiseres. UU erne vil være inddraget i alle delprojekter men med fokus på vejledningsdelen og de aktiviteter, som følger heraf. De 4 erhvervsskoler (HANSENBERG, EUC Lillebælt, SDE og SOSU FVH) vil bidrage med flere timer end de 4 HG-skoler. HG-skolerne er i en situation, hvor de er usikre på antal elever, idet EUD-reformen skærer meget i HG ernes timeantal. Trekantområdet Danmark bidrager som vært for DM i Skills samt stiller en række faciliteter til rådighed for projektlederen. Skills Denmark bidrager i forhold til selve afholdelsen og som anden netværksdeltager Side 9

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013.

Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Projektplan bilag - Formål og mål revideret august 2013. Formålet er at give udsatte unge uddannelse og kompetencer samt netværk, der kan give dem en fremtid som selvforsørgende. -Endvidere at unge bryder

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere

Action learning med henblik på at styrke grundlaget for elevernes karriere- og uddannelsesvalg Specialistkompetencer/faglige vejledere STAMDATA Stilling: Centerleder Navn: Jørgensen, Allan Projektansvarlig org.: UU:center syd CVR-nummer: 28099827 Adresse: Vejlebrovej 65 Postnr/by: 2635 Ishøj Telefon: 43532038 Mobil: 20442200 Region: Hovedstaden

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse

Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse Udskoling og overgang til ungdomsuddannelse Fremfærd-projektbeskrivelse 24. juni 2014 Frafaldet fra erhvervsuddannelserne og en stor søgning mod de gymnasiale ungdomsuddannelser bliver udpeget som centrale

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Erhvervsskoler er motiverede for mere samarbejde med grundskoler En undersøgelse om erhvervsskolernes samarbejde med grundskoler Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Temaprojekter fælles undervisningsforløb

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse.

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Projektplan 1. Projektets titel At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 2. Formål og mål Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet

Projektinitieringsdokument version 0.3. Organisering af AU Kommunikation. Aarhus Universitet Møde i universitetsledelsen den 27. juni 2011 - Punkt 1, bilag 1h: DFU PiD vedrørende AU Kommunikation AARHUS UNIVERSITET Projektinitieringsdokument version 0.3 Organisering af AU Kommunikation Aarhus

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017

NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 NTS-CENTERETS STRATEGI 2014-2017 Naturfag skal være lige så basalt som læsning Mission Derfor vil NTS-centeret med sin indsats de kommende år arbejde for at styrke naturfagenes almendannende betydning

Læs mere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere

Forslag. Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Forslag Nutidens børn og unge Fremtidens medarbejdere Uddannelsesstrategi 2015 1 Indhold Forord 3 Det strategiske afsæt 4 Nutidens børn og unge - Fremtidens medarbejdere 5 Uddannelse som vækstmotor 6 Det

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet?

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Seminar om effektiv styring af statslige it- og digitaliseringsprojekter Thomas Fredenslund,

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag

Bilag 2. Innovation Monitor 2008 metode og datagrundlag Bilag2. InnovationMonitor2008 metodeogdatagrundlag November2008 INDHOLD 1.KortomMetodeniInnovationMonitor,2008... 3 2.Benchmarkingmedudgangspunktidenregionalevækstmodel... 3 2.1.Datagrundlagfordenregionalevækstmodel...

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere