Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 2 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HERLEV Den generelle udvikling i jobcenteret Status ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Status ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkeder - færre personer på førtidspension Status ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Status ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 7 BILAGSTABELLER OG -FIGURER 8

3 1. SAMMENFATNING I 2013 har beskæftigelsesministeren fastsat fire beskæftigelsespolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen: 1) Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en kompetencegivende uddannelse 2) Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres 3) Jobcentrene skal sikre, så antallet af langtidsledige personer begrænses 4) Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I dette notat tages udgangspunkt i Herlevs resultater i 2012 på disse 4 ministermål, om end ministermålene i 2012 var lidt anderledes. Når der ses på Jobcenter Herlevs resultater det seneste år (jan jan 2013) på de fremadrettede ministermål har Jobcenter Herlev reduceret antallet af langtidsledige personer, mens der har været et fald i uddannelsesgraden for de unge og en stigning i tilgangen til førtidspension. I forhold til det fjerde mål om at styrke samarbejdet med virksomhederne udmøntes målet lokalt i beskæftigelsesplanen. Jobcenter Herlev har i den forbindelse valgt to lokale mål, som det ikke er muligt at følge op på via statistik. Der vil derfor i denne status blive set på andelen af arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering, da dette er en indikator om end mangelfuld - for virksomhedernes kontakt med Jobcenter Herlev eller andet jobcenter. Med Jobcenter Herlevs aktuelle status på ministermålene (bortset fra mål 4) har jobcentret som udgangspunkt en særlig udfordring i 2013 i forhold til at få vendt udviklingen så flere unge får en uddannelse og færre førtidspensioneres. Status på ministermål i Herlev kommune Ministermål Jan Jan Udvikling fra jan til jan Lokalt mål dec pct pct.-point pct. --- Uddannelsesgrad for unge uden kompetancegivende uddannelse* 20,3 16,8-3,5 (0,0) 29,0 --- personer pct personer --- Tilgang til førtidspension** ,2% (0,0%) 80 Antal langtidsledige personer ,1% (0,0%) 266 Kilde: Jobindsats.dk, beskæftigelsesplan 2013 for Herlev kommune og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. *Uddannelsesgraden måles for perioden jan.-nov. og målet er for jan.-dec **Tilgangen til førtidspension viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år 2

4 2. RESULTATERNE AF INDSATSEN I JOBCENTER HERLEV - 2. status 2013 Notatet beskriver Jobcenter Herlevs resultater af indsatsen baseret på: Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside Der sammenlignes i notatet med jobcentergennemsnit i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (benævnt som Østdanmark) samt klyngen, hvor følgende jobcentre udover Jobcenter Herlev - indgår: Esbjerg-Fanø, Helsingør, Horsens, Hvidovre og Rødovre. 2.1 Den generelle udvikling i jobcenteret Ledighed og udvikling i ledigheden Det seneste år er ledigheden i Herlev steget med 7,5 % (fra januar 2012 til januar 2013), mens ledigheden i Østdanmark er steget 2,4 % i samme periode. Bruttoledighedsprocenten var i Herlev 6,8 % mod 6,3 % i Østdanmark, jf. BRHS egne beregninger og Danmarks Statistik. Ledighedsstigningen i Herlev er primært drevet af et stigende antal kontanthjælpsmodtagere. Kontanthjælpsmodtagerne er steget med næsten 24,7 % det seneste år, mens der kun er sket en stigning på omkring 1 % for dagpengemodtagere. Samme udvikling ses i Østdanmark, hvor stigningen for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere dog har været noget lavere med hhv. 9,1 % og 0,2 % i samme periode. Ledigheden er alene steget for mændene i Herlev med en stigning på 16,4 % mens der har været et fald i ledigheden for kvinder på 1,3 %. Denne udvikling adskiller sig fra udviklingen i Østdanmark, hvor der har været en stigning i ledigheden for både mænd og kvinder dog også størst stigning for mændene. Ledighedsudviklingen i Herlev adskiller sig også fra udviklingen i Østdanmark når der ses på alder, idet der har været en markant større stigning i ledigheden for de helt unge i Herlev end i Østdanmark. Ledigheden for de årige er således steget 25 % i Herlev mod 0,3 % for i Østdanmark. Herlev har endvidere en større ledighedsstigning for de over 50 årige og også højere ledighedsprocenter for denne aldersgruppe sammenlignet med Østdanmark. Afgang fra ledighed Med den relativt store stigning i ledigheden for kontanthjælpsmodtagere kan det være relevant at se på, hvor lang tid kontanthjælpsmodtagerne er om at komme ud af ledighed efter de er startet på ydelsen. Af den gruppe kontanthjælpsmodtagere, der var ledige i Herlev i 1.kvt.2012, var 66,5 % fortsat på samme ydelse 26 uger efter. Til sammenligning var 58,8 % fortsat på samme ydelse i Østdanmark, jf. Jobindsats.dk. Ledige kontanthjælpsmodtagere i Herlev i 1. kvartal 2012 var således længere tid om at komme ud af ledighed end samme gruppe i Østdanmark. Den langsommere afgang fra kontanthjælp gjaldt blandt andet de årige i Herlev, mens der for de årige var en hurtigere afgang i Herlev sammenlignet med Østdanmark, jf. Jobindsats.dk. 3

5 Udviklingen i kommunens arbejdsmarkedsbalance Beskæftigelsesregionens fremskrivning af arbejdsmarkedsbalancen for Herlev i 2013 viser, at der samlet set forventes en lille stigning i beskæftigelsen og et lille fald i bruttoledigheden samt en uændret arbejdsstyrke. Samtidig forventes et lille fald i befolkningen og dermed forventes Herlev at få et lille fald i antallet af personer uden for arbejdsstyrken i 2013 (på 2,7 % set i forhold til prognoseantallet for dec. 2012) Status ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Målet om flere unge i uddannelse opgøres ved uddannelsesgraden for unge a-dagpengeog kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse (Jf. Jobindsats.dk) 2. Der foreligger aktuelt alene datagrundlag til vurdering af uddannelsesgraden i kommunerne for perioden januar-november 2011 og januar-november Uddannelsesgrad Uddannelsesgraden lå i Herlev for januar- november 2012 på 16,8 %, hvilket er lidt under niveauet for Østdanmark, som var 17,9 %, jf. tabel 9. Udannelsesgraden er faldet 3,5 %- point i Herlev og 1,2 %-point i Østdanmark, når der sammenlignes med perioden januarnovember Faldet i uddannelsesgraden i Herlev er samtidig det største fald, der har været i klyngen, og Herlevs uddannelsesgrad ligger nu ca. midt i klyngen, jf. figur 5. Herlev har generelt flere personer med kun en grundskoleuddannelse eller kortere uddannelse sammenlignet med Østdanmark. Det gælder både når der ses på andele af arbejdsstyrken og når der ses på andele af befolkningen, hvor matchgruppe 2 og 3 er indeholdt, jf. tabel 3. Overrepræsentation af personer med alene en grundskole baggrund kan betyde, at det vil kræve en større indsats, inden de er klar til at påbegynde/fastholde uddannelse, og Herlev har således en lidt større udfordring på dette område. Når der ses på antallet af a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Herlev, så har der været en stigning fra 2011 til 2012 fra 389 personer til 429 personer svarende til en stigning på 10,3 %. I klyngen og Østdanmark har der også været stigning i antallet unge uden uddannelse, og stigningerne har været større end i Herlev med en stigning i klyngen på 18,5 % og i Østdanmark på 13,7 %, jf. tabel 8. Både i Herlev, klyngen og Østdanmark er det unge a-dagpengemodtagerne uden uddannelse, som har haft den relativt største stigning. I Herlev har der været en stigning på 41,4 % flere unge a-dagpengemodtagere uden uddannelse, mens stigningen for kontanthjælpsmodtagerne har været på 5,4 %, Unge a-dagpengemodtagere udgør dog under en femtedel af de unge ledige i Herlev, jf. tabel 8. Offentlig forsørgelse Andelen af unge på forsørgelse i Herlev (12,3 %) lå i januar 2013 på niveau med klyngen (12,2 %), men lidt over niveauet i Østdanmark (10 %), jf. figur 3. Det seneste år har Herlev haft en større stigning (5,3 %) i antallet af unge på offentlig forsørgelse end der ses i sammenlignelige kommuner (1,8 %) og Østdanmark (2,4 %), jf. tabel 4. 1 Ledighedsprognosen er baseret på skøn over udviklingen på landsplan i Økonomi- og Indenrigsministeriet, dec. 12). 2 Uddannelsesgraden måles ved den andel af perioden, som målgruppen har været i uddannelse i løbet af året siden påbegyndt a-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb i året. 4

6 Stigningen i unge på forsørgelse er især sket for unge a-dagpengemodtagere og unge jobklare kontanthjælpsmodtagere og som nævnt ovenfor især blandt de årige, jf. tabel 5 og 6. Aktivering og tidlig indsats Niveauet for Jobcenter Herlevs tidlige indsats for unge lå i 3. kvartal 2012 over niveauet for Østdanmark både når det gælder afholdelse af første jobsamtale og første aktivering inden første måneds ledighed, jf. Jobindsats.dk. Andelen af aktiverede årige i Herlev lå fx på 63,3 % i 3 kvartal 2012 mod 59,7 % i Østdanmark, og blev kun overgået af 2 jobcentre i klyngen. Ligeledes lå andelen af unge årige med tidlig aktivering på 50,5 % i Herlev mod 39,4 % i Østdanmark, og ingen af jobcentrene i klyngen lå over niveauet i Herlev, jf. Jobindsats.dk. Når der ses på aktiveringsgraden og andelen af aktiverede unge i 4 kvartal 2012 lå Herlev derimod under niveauet for gennemsnittet for Østdanmark. Aktiveringsgraden for de årige lå således på 31 % i Herlev i 4. kvartal 2012 mod 37 % i Østdanmark, og blandt de årige lå niveauet i Herlev på 26,4 % mod 31,5 % i Østdanmark. Ligeledes lå niveauet for andelen af unge årige i Herlev i aktivering i 4. kvartal 2012 lidt under niveauet for Østdanmark, jf. Jobindsats.dk Virksomhedsrettet aktivering er et blandt flere redskaber, som kan være særligt effektivt i forhold til motivering til uddannelse og afklaring af uddannelsesvalg. I Herlev lå andelen af unge i virksomhedsrettet aktivering i 4. kvartal 2012 tæt på niveauerne i klyngen og Østdanmark bortset fra offentligt løntilskud, hvor andelene af unge a-dagpengemodtagere og unge jobklare kontanthjælpsmodtagere med offentlig løntilskudsansættelse lå en del over niveauet i klyngen og Østdanmark, jf. tabel 11. Konklusion Herlev har det seneste år haft stigning i ledighed for de helt unge sammenholdt med fald i uddannelsesgrad og stigning i antal unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere uden erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket samlet set peget på et behov for at overveje justeringer i indsatsen samt at følge udviklingen meget tæt. Jobcentret kan bl.a. se på, om omfanget af aktiveringen af de unge er tilstrækkelig, herunder evt. se nærmere på anvendelsen af offentligt løntilskud 3. Det kan ligeledes overvejes, om indsatsen generelt set er tilstrækkeligt orienteret mod at få de unge (fastholdt) i uddannelse. 2.3 Status ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkeder - færre personer på førtidspension Herlevs andel af personer på førtidspension lå i december 2012 på 6,2 %, hvilket var under det gennemsnitlige niveau i klyngen på 7,2 % og over niveauet for Østdanmark på 5,8 %, jf. figur 6. I modsætning til udviklingen i klyngen og Østdanmark har Herlev haft en stor stigning i tilgangen til førtidspension det seneste år (47,2 %), hvilket ifølge jobcentret er en midlertidig stigning, som er forårsaget af en omfattende gennemgang af langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere og en sagsgennemgang på sygedagpengeområdet. Herlev har således det seneste år haft et stort fald i antallet af langvarige forløb over 26 og 52 uger, jf. tabel Offentligt løntilskud er et redskab, som ifølge Michael Rosholm & Michael Svarre har positive effekter, når det anvendes over for svagere grupper som kontanthjælpsmodtagere og langvarigt ledige jf. Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive beskæftigelsespolitik, Michael Rosholm & Michael Svarre, maj

7 Ud over langvarige sygeforløb er en anden fødekilde til førtidspension indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, som har været langvarigt på kontanthjælp. Herlev har det seneste år haft en stigning for begge disse grupper med stigning for de indsatsklare på 3,8 % og 11,4 % for de midlertidigt passive, jf. tabel 16. I klyngen har der også være en stigning i antallet af langvarige ydelsesforløb for de indsatsklare på 21,5 % men et fald i antallet for de midlertidigt passive på 3,7 %. Konklusion Den nye reform af førtidspension og fleksjob i 2013 vil sammen med Herlevs fokus på at begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb kunne medvirke til at mindske tilgangen til førtidspension. Udviklingen i langvarige ydelsesforløb for de indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere i Herlev bør dog følges tæt m.h.p. at begrænse tilgangen til førtidspension, ligesom man kan overveje, om aktiveringen af de indsatsklare er tilstrækkelig. 2.4 Status ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes I januar 2013 udgjorde andelen af langtidsledige af alle bruttoledige (ledige og aktiverede) 31 % i Herlev, hvilket svarer til niveauet for Østdanmark (30 %), jf. tabel 20 og 21.Antallet af langtidsledige i både Herlev og Østdanmark er dog faldet det seneste år med hhv. 1 % og 4 %, jf. tabel 17 og 18. I januar 2013 lå langtidsledighedsprocenten på samme niveau i Herlev og Østdanmark for a-dagpengemodtagere beregnet ift. forsikringsaktive (1,8 %) og kontanthjælpsmodtagere beregnet ift. arbejdsstyrken (0,7 %), jf. BRHS på baggrund af Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, jf. tabel 17 og 18. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere faldt både i Herlev og Østdanmark med 12 % fra 2012 til 2013, mens antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere steg med 34 % i Herlev mod en stigning på 19 % i Østdanmark, jf. tabel 17 og 18. Langtidsledigheden for de årige i Herlev steg i perioden december 2012 til december 2013 alene for a-dagpengemodtagerne mens den faldt for de unge kontanthjælpsmodtagere i samme periode jf. tabel 10. Blandt de årige udgjorde antallet af langtidsledige ift. alle bruttoledige 10 % i januar 2013 og 32 % blandt de årige. Til sammenligning lå de tilsvarende niveauer i Østdanmark på hhv. 12 % og 22 %, jf. tabel 20 og 21. Fra 2012 til 2013 var antallet af langtidsledige årige i Herlev uændret mens antallet af langtidsledige årige steg med 38 %, jf. tabel 17. I Østdanmark steg antallet af både årige og årige med 5 % i samme periode, jf. tabel 18. Derudover havde den næststørste gruppe af langtidsledige i Herlev nemlig de årige en stigning i antallet på 5 % fra 2012 til 2013, jf. tabel 17. Aktivering og tidlig indsats Aktiveringsgraden for både a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere lå i 4. kvartal 2012 under niveauet i klyngen og Østdanmark. Den største forskel ses hos de jobklare kontanthjælpsmodtagere, hvor aktiveringsgraden i Herlev lå på 18,2 % mod 39,5 % i klyngen og 32,3 % i Østdanmark i 4. kvartal Der ses endvidere et større fald i i andel (% -point) i i aktivering for de jobklare kontanthjælpsmodtagere fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 på 6,3 % mod fald i klyngen på 4,2 % og 3,5 % i Østdanmark, jf. tabel 26. 6

8 Derimod var der ikke stor forskel på tidlig indsats i form af tidlige jobsamtaler og tidlig aktivering (inden en måneds ledighed) i Herlev for de jobklare kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngen og Østdanmark, jf. tabel 28. Der var som nævnt ovenfor - heller ikke nævneværdig forskel i brugen af virksomhedsrettet aktivering af de unge i Herlev i 4. kvartal 2012 bortset fra en større brug af offentligt løntilskud til de unge a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere, jf. tabel 11. Afgang til selvforsørgelse I Herlev var selvforsørgelsesgraden efter afsluttede aktiveringsforløb 1. kvartal 2012 noget lavere for både a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere sammenlignet med klyngen og Østdanmark. Selvforsørgelsesgraden for a-dagpengemodtagere var således 23,9 % i Herlev mod 26,8 % i klyngen og 27,2 % i Østdanmark. Tilsvarende var selvforsørgelsesgraden for jobklare kontanthjælpsmodtagere 21,9 % i Herlev mod 26,2 % i klyngen og 27,3 % i Østdanmark, jf. tabel 31 og 32. Konklusion A-dagpengemodtagerne udgør langt den største andel af de langtidsledige i Herlev, og antallet af langtidsledige a-dagpengemodtagere er faldet fra i I lyset af at antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere og langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget, og stigningen har været større end i klyngen og Østdanmark, samt at aktiveringsgraden i 4. kvartal 2012 lå en del under niveauet i klyngen og Østdanmark, er der behov for at følge udviklingen i langtidsledigheden for jobklare kontanthjælpsmodtagere tæt m.h.p. at justere indsatsen, hvis udviklingen fortsætter. 2.5 Status ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenter Herlev har valgt at udmønte ministermål 4 i to lokale mål: indgåelse af af mindst 5 sociale partnerskaber inden udgangen af 2013 og afholdelse af 1-2 virksomhedskampagner, samt gennemførelse af en tilfredshedsundersøgelse blandt Herlevs virksomheder. Beskæftigelsesregionen vil i 2013 følge op på Herlevs lokale mål og indsats i forbindelse med den løbende dialog med jobcentret, som led i beskæftigelsesregionens opfølgning på jobcentrets resultater og indsats. Via måling i Jobindsats.dk over arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering fås dog en indikator for virksomhederne i Herlevs kontakt med Jobcenter Herlev eller andet jobcenter. I 3. kvartal 2012 var der således 15 % af arbejdssteder med mindst 2 ansatte i Herlev, der i løbet af perioden have haft minimum 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik. I Klyngen og Østdanmark var de tilsvarende niveauer hhv. 18 % og 16 % i samme periode. Både i Herlev, klyngen og Østdanmark har der været et fald i antallet af arbejdssteder med personer i virksomhedsrettet aktivering fra 3. kvartal 2011 til 3. kvartal 2012, jf. tabel 25. Det er således relativt få virksomheder i Herlev, der havde samarbejde med et jobcenter om virksomhedsrettet aktivering, hvilket indikerer et potentiale for jobcentret til at inddrage flere virksomheder i den virksomhedsrettede indsats. 7

9 BIILAGSTABELLER OG FIGURER Målgruppe og rammevilkår Tabel 1. Fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Herlev kommune opgjort på ydelseskategori 3. Befolkningstal er fra 1kvt2013 og alle årige. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september Tabel 2. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Herlev kommune opgjort på ydelseskategori Antal fuldtidspersoner pct. jan jan Herlev Klyngen Udvikling jan jan. 2013, Andel af befolkningen 2 Herlev jan. 2013, pct. Klyngen Udvikling jan jan. 2013, Andel af befolkningen 3 Antal fuldtidspersoner pct. jan. 2012, pct. Østdanmark Øst- jan jan Herlev Klyngen danmark Dagpengemodtagere ,4 (0,0) 1,8 0,4 3,5 3,9 3,6 Kontanthjælpsmodtagere ,2 (8,2) 6,4 5,1 5,1 4,4 4,3 Jobklare (match 1) ,6 (19,6) 3,5 5,9 1,9 1,2 1,4 Indsatsklare (match 2) ,9 (-1,9) 23,9 7,7 2,5 2,0 2,0 Midlertidigt passive (match 3) ,9 (20,9) -10,8-0,7 0,7 1,2 0,9 Revalidender og forrevalidender ,4 (87,5) -27,2-14,8 0,2 0,4 0,2 Sygedagpengemodtagere ,6 (-18,6) -15,5-11,4 2,3 2,2 2,0 Midlertidige ydelse i alt ,7 (-0,4) -2,0-0,7 11,1 10,8 10,2 Ledighedsydelsesmodtagere ,1 (-11,1) 7,3 6,3 0,3 0,6 0,4 Personer i fleksjob ,0 (1,0) -0,8 0,8 1,2 1,6 1,0 Førtidspensionister ,0 (-1,0) 0,4-2,0 6,2 7,2 5,8 Permanente ydelser i alt ,9 (-1,1) 0,6-1,3 7,7 9,4 7,2 Ydelser i alt ,8 (-0,7) -0,8-1,0 18,8 20,2 17,4 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Tallene for sygedagpengemodtagere er fra januar. Østdanmark Østdanmark Dagpengemodtagere ,7 (1,7) -1,0-4,4 5,2 5,0 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,7 (7,7) 8,7 6,5 8,4 9,7 10,6 Jobklare (match 1) ,0 (25,0) 10,9 9,7 2,6 1,8 2,9 Indsatsklare (match 2) ,4 (-10,4) 14,7 8,5 4,1 4,5 5,2 Midlertidigt passive (match 3) ,5 (45,5) 1,1 3,4 1,4 3,3 2,4 Revalidender og forrevalidender ,7 (300,0) -34,2-22,9 0,3 0,2 0,1 Sygedagpengemodtagere ,3 (1,3) -11,4-6,4 3,4 2,6 2,3 Midlertidige ydelse i alt ,8 (0,0) 1,5 1,3 17,4 17,5 18,0 Ledighedsydelsesmodtagere ,0 (-25,0) 4,5 19,7 0,3 0,5 0,3 Personer i fleksjob ,3 (31,3) 1,1 2,5 0,9 0,8 0,4 Førtidspensionister ,4 (9,4) 6,2 1,5 9,6 10,9 8,5 Permanente ydelser i alt ,7 (9,7) 5,8 2,1 10,7 12,2 9,2 Ydelser i alt ,2 (7,4) 3,2 1,5 28,1 29,7 27,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 1kvt2013 og inkluderer alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen år. Aldersafgrænsningen vedrører udelukkende befolkningstallet og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september

10 Figur 1. Udvikling i bruttoledighed i Herlev Kommune, januar januar 2013 Antal ledige januar 2008 marts 2008 maj 2008 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Herlev Kommune - Antal aktiverede Herlev Kommune - Antal ledige (netto) juli 2008 september 2008 november 2008 januar 2009 marts 2009 maj 2009 juli 2009 september 2009 november 2009 januar 2010 marts 2010 maj 2010 juli 2010 september 2010 november 2010 januar 2011 marts 2011 maj 2011 juli 2011 september 2011 november 2011 januar 2012 Figur 2. Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighedsprocent i Herlev Kommune,16-64 år Antal personer ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% marts 2012 maj 2012 juli 2012 september 2012 november 2012 januar 2013 Ledighedsprocent Ultimo 2007 Ultimo 2008 Arbejdsstyrken Ledighedsprocent Ultimo 2009 Ultimo 2010 Ultimo 2011 Beskæftigede Ultimo 2012 Ultimo 2013 Ultimo ,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik og Jobindsats Anm.:Databrud i RAS mellem ultimo '07 og ultimo '08 9

11 Tabel 3. Befolkningen og arbejdsstyrkens uddannelsesniveau (16-64 år), 2011 Højest fuldførte uddannelse Befolkningen Arbejdsstyrken Herlev Klyngen Østdanmark Herlev Klyngen Østdanmark Grundskole 29,5 26,0 23,5 19,8 Gymnasieluddannelse 9,2 10,4 9,1 10,3 Erhvervsuddannelse 33,0 29,1 35,9 31,9 Kort videregående uddannelse 4,4 4,4 5,0 5,2 Mellemlang videregående uddannelse* 14,4 15,5 16,3 17,8 Lang videregående uddannelse 6,6 10,0 8,1 12,3 Uoplyst 2,9 4,6 2,0 2,7 I alt (antal) Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger *Mellemlang videregående uddannelse indeholder også bachelor 10

12 Unge på offentlig forsørgelse Figur 3. Andel unge på offentligforsørgelse (fuldtidspersoner) ift. alle årige, januar 2013 A-Dagpenge Kth: Match 1 Kth: Match 2 Kth: Match 3 Sygedagpenge Permanente ydelser Øvrige ydelser 14% 12% 11,3% 12,3% 12,3% 12,8% 12,0% 11,3% 12,2% 10% 10,0% 8% 6% 4% 2% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Tabel 4. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse i Herlev kommune opgjort på ydelseskategori Antal fuldtidspersoner jan jan Herlev Klyngen Udvikling jan jan. 2013, Andel af befolkningen 2 pct. jan. 2013, pct. Herlev Klyngen Østdanmark Østdanmark Dagpengemodtagere ,9 (11,3) 6,9 8,5 2,6 2,8 2,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 (-) 7,9 4,9 7,5 6,2 5,3 Jobklare (match 1) ,8 (11,2) -1,4-1,8 3,4 2,0 2,0 Indsatsklare (match 2) ,0 (2,1) 22,1 15,2 3,6 3,2 2,6 Midlertidigt passive (match 3) ,0 (28,6) -8,0-4,7 0,4 1,0 0,7 Revalidender og forrevalidender ,5 (50,0) -28,9-26,8 0,3 0,5 0,2 Sygedagpengemodtagere ,2 (16,2) -19,8-16,5 1,0 1,0 0,8 Midlertidige ydelse i alt ,2 (-) 1,9 2,4 11,4 10,5 8,9 Ledighedsydelsesmodtagere (-50,0) 5,1 16,3 0,0 0,1 0,1 Personer i fleksjob ,0 (0,0) 0,0 2,8 0,1 0,2 0,1 Førtidspensionister ,7 (0,0) 1,8 2,3 0,8 1,4 1,0 Permanente ydelser i alt ,4 (-) 1,8 2,9 0,9 1,7 1,1 Ydelser i alt ,3 (8,2) 1,8 2,4 12,4 12,2 10,0 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle årige. 3. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september

13 Kontanthjælpsmodtagere ,6 (-) 5,3 2,5 Jobklare (match 1) ,8 (-) -5,5-4,4 Indsatsklare (match 2) ,9 (-) 20,6 14,1 Midlertidigt passive (match 3) ,5 (-) -11,7-11,6 Revalidender og forrevalidender ,3 (-) -25,8-35,4 Sygedagpengemodtagere ,8 (-) -23,8-22,1 Midlertidige ydelse i alt ,5 (-) 0,2 0,3 Ledighedsydelsesmodtagere (-) 11,1 45,0 Personer i fleksjob 2 2 0,0 (-) 8,3-3,9 Førtidspensionister ,0 (-) -1,8 3,1 Permanente ydelser i alt ,3 (-) -1,0 3,6 Ydelser i alt ,5 (-) 0,1 0,7 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle årige. 3. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september Tabel årige på offentlig forsørgelse i Herlev kommune opgjort på ydelseskategori Udvikling jan jan. 2013, Antal fuldtidspersoner pct. Østdanmark jan jan Herlev Klyngen Dagpengemodtagere ,4 (-) 2,5 10,2 Tabel årige på offentlig forsørgelse i Herlev kommune opgjort på ydelseskategori Udvikling jan jan. 2013, Antal fuldtidspersoner pct. jan jan Herlev Klyngen Østdanmark Dagpengemodtagere ,8 (-18,8) 10,3 7,6 Kontanthjælpsmodtagere ,4 (-) 12,4 8,6 Jobklare (match 1) ,8 (12,8) 6,7 2,3 Indsatsklare (match 2) ,7 (21,7) 25,0 17,3 Midlertidigt passive (match 3) 7 7 0,0 (0,0) -2,9 4,4 Revalidender og forrevalidender ,0 (0,0) -32,0-20,3 Sygedagpengemodtagere ,7 (-16,7) -16,9-12,8 Midlertidige ydelse i alt ,1 (-) 3,9 4,5 Ledighedsydelsesmodtagere (-) 4,0 9,2 Personer i fleksjob (-) -2,7 4,4 Førtidspensionister ,5 (-4,5) 4,9 1,6 Permanente ydelser i alt ,5 (-) 3,8 2,4 Ydelser i alt ,0 (0,0) 3,9 4,2 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger. 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af match 1-3, da nogle ikke er matchet og pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner. 2. Befolkningstal er fra 1kvt13 og er alle årige. 3. Ydelser i alt svarer ikke nødvendigvis til summen af alle ydelser pga. afrunding til hele antal fuldtidspersoner Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde udviklingen fra september

14 Tabel 7. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse og ydelsernes andel af totalen, januar 2013 Herlev Klyngen Østdanmark Antal fuldtidspersoner Andel, pct. Andel, pct. Dagpengemodtagere ,1 23,0 25,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 50,9 52,9 Jobklare (match 1) ,1 16,4 19,8 Indsatsklare (match 2) ,1 25,9 25,4 Midlertidigt passive (match 3) 18 3,5 8,3 7,3 Revalidender og forrevalidender 14 2,7 3,8 2,4 Sygedagpengemodtagere 43 8,4 8,3 7,7 Midlertidige ydelse i alt ,6 86,0 88,9 Ledighedsydelsesmodtagere 1 0,2 0,9 0,5 Personer i fleksjob 3 0,6 1,4 0,9 Førtidspensionister 35 6,8 11,8 9,7 Permanente ydelser i alt 39 7,6 14,0 11,1 Ydelser i alt ,0 100,0 100,0 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Figur 4. Udviklingen i ydelsesmodtagere under 30 år (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) Herlev Klyngen Østdanmark Indeks jan-11 feb-11 mar-11 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 Tabel 8. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Herlev kommune Antal Udvikling Jan-nov 11 til Jan-nov 12, pct. Jan-nov 11 Jan-nov 12 Herlev Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere ,5 104,8 46,8 Kontanthjælpsmodtagere ,4 5,1 8,3 I alt ,3 18,5 13,7 Kilde: Jobindsats og egne beregninger 13

15 Tabel 9. Uddannelsesgrad for unge a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse i Herlev kommune Uddannelsesgrad, pct. Udvikling Jan-nov 11 til Jan-nov 12 Jan-nov 11 Jan-nov 12 pct.-point Herlev Østdanmark Herlev Østdanmark Herlev Østdanmark A-dagpengemodtagere 5,4 17, ,9 5,6-3,6 Kontanthjælpsmodtagere 21,8 19,3 17,7 18,5-4,1-0,8 I alt 20,3 19,1 16,8 17,9-3,5-1,2 Kommunens mål for uddannelsesgraden er 29 pct. i december 2013 Figur 5. Uddannelsesgrad for a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse Procent jan-nov 2011 jan-nov 2012 Procent ,3 15,2 16,2 16,4 20,3 16,8 17,7 15,7 20,1 19,6 19,7 18,7 19,1 17, Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Østdanmark 0 Kilde: Jobindsats.dk Tabel 10. Langtidsledige* unge a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - samt udviklingen ift. samme måned året før Andel og antal - dec 12 Udvikling i andel (%-point) og antal (%) dec 11 - dec 12 Jobcenter Herlev Klynge 7 Østdanmark Jobcenter Herlev Klynge 7 Østdanmark (andel) 21,4% 19,1% 19,9% 6,0-0,3-0,3 A-Dagpengemodtagere (antal) ,4% -2,2% -0,6% (andel) 14,1% 11,3% 16,7% -5,9-1,4 0,1 Kontanthjælp (antal) ,3% -13,7% -1,1% *Langtidsledige: Målingen opgør antal bruttoledige unge personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge eller kontanthjælp i Match 1: Jobklar, der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge omfatter aldersgruppen år. 14

16 Tabel 11. Andel unge a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede tilbud i Jobcenter Herlev, 4. kvt 2012(fuldtidspersoner). Fordelt på type af tilbud. Andel i virksomhedsrettede tilbud Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Herlev Klyngen* Herlev Klyngen* Herlev Klyngen* A-dagpengemodtagere 11,1% 10,7% 44,4% 25,6% 22,2% 20,5% Kontanthjælp (match 1) 3,1% 7,1% 25,0% 10,9% 28,1% 28,9% Kontanthjælp (match 2) 2,5% 5,5% 5,0% 2,5% 22,5% 23,5% Sygedagpengemodtagere 0,0% 2,0% 0,0% 2,0% 0,0% 44,0% Kilde: Jobindsats.dk Unge omfatter aldersgrupen år. Personer på førtidspension Figur 6. Andel førtidspensionister (fuldtidspersoner) ift. befolkningen (16-64 år), december % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 6,9% 8,5% 6,2% 6,9% 6,1% 5,6% 7,2% 5,8% 2% 1% 0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 12. Førtidspensionister i Herlev kommune fordelt på alder, januar 2013 Antal jan jan 2013 Andel af befolkningen* (16-64 år) jan 2013 Herlev Klyngen Østdanmark Herlev Klyngen Østdanmark - Førtidspension ,0% (-0,4%) 0,4% -2,0% 6,2% 7,2% 5,8% Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger * Anvendt befolkningstal er fra 1kvt2013. Alderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

17 Tabel 13. Tilgangen til førtidspension* i Herlev kommune Udvikling jan jan. 2013, Andel af befolkningen*** Antal** personer pct. jan. 2013, pct. Alder Østdanmardanmark Øst- jan jan Herlev Klyngen Herlev Klyngen Under 20 år.. - (-) -1,9-13,8 0,00 0,00 0, år (-) -15,0-4,0 0,00 0,00 0,00 40 år og derover ,7 (-) -2,9-10,3 0,00 0,00 0,00 I alt ,2 (-) -5,7-9,2 0,47 0,55 0,34 Kommunens mål for tilgangen til førtidspension er 80 personer i december 2013 Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger *Tilgangen til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de 11 forudgående måneder **I alt er ikke nødvendigvis summen af alderskategorierne, da alderen for nogle er ukendt grundet diskretion i Jobindsats.dk ***Befolkningstal er fra Andelen af befolkning er i forhold til den angivne aldersgruppe. Under 40 år er år, 40 år og derover er år og i alt er år Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste statusnotat. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra oktober 2012 Figur 7. Udviklingen i antal førtidspensionister (fuldtidspersoner), indekseret (jan = 100) Førtidspension, Herlev Førtidspension (klyngen) Indeks jan-11 feb-11 mar-11 Kilde: Jobindsats.dk Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 Tabel 14. Fuldtidspersoner i ledighedsydelse og fleksjob i Herlev kommune Antal jan jan 2013 Andel af befolkningen* (16-64 år) jan 2013 Herlev Klyngen Østdanmark Herlev Klyngen Østdanmark - Fleksjob - Ledighedsydelse Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger 204 2,0% (0,5%) -0,8% 0,8% 1,2% 1,6% 1,0% 48-11,1% (-11,1% 7,3% 6,3% 0,3% 0,6% 0,4% * Anvendt befolkningstal er fra 1kvt2013. Alderafgrænsningen år vedrører udelukkende befolkningstallene, og ikke antallet af modtagere af offentlige forsørgelsesydelser Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra september

18 Figur 8. Sygefraværets andel af arbejdsstyrken, december ,0% 5,3% 5,3% 5,0% 4,5% 4,7% 4,8% 4,6% 4,0% 3,9% 4,1% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Helsingør Esbjerg Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Klyngen Østdanmark Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks statistik og egne beregninger Tabel 15. Sygedagpengeforløb fordelt på varighed, december 2012 Antal forløb Andel forløb Herlev Kommune Klyngen Østdanmark Udvikling i antal forløb over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger over 26 uger over 52 uger % 12% -23% (19%) -37% (33%) % 11% -9% -16% % 13% -6% -4% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Udviklingstallet i () viser udviklingen fra sidste dialogmøde. I dette tilfælde drejer det sig om udviklingen fra august 2012 Tabel 16. Indsatsklare og midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mindst 40 uger Andel og Antal Udvikling i andel (%-point) og antal (%) december 2012 december 11 - december 12 Herlev Klyngen Østdanmark Herlev Klyngen Østdanmark Kontanthjælpsmodtagere (match 2) Kontanthjælpsmodtagere (match 3) (Andel) 68,5% 60,1% 62,6% 6,0 (35,0) -0,3 1,5 (Antal) ,8% (244,3%) 21,5% 11,4% (Andel) 83,8% 78,4% 75,1% -2,1 (-2,1) 4,9 4,4 (Antal) ,4% (11,4%) -3,7% 5,7% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Andelene er udregnet ift. hver af de to matchgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 68,5% ud af de udelukkende indsatsklare kontanthjælpsmodtagere (match 2) i Jobcenter Herlev, som har modtaget kontanthjælp i mere end 40 sammenhængende uger. 17

19 Langtidsledighed Tabel 17. Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Langtidsledigheds- Langtidsledigheds- Herlev Langtidsledige 1) langtidsledige procent 2) procent 2) januar januar 2012 januar 2013 I alt 279-1% 2,2% 2,2% år 15 0% 0,8% 0,8% år 29 38% 2,5% 3,4% år 74-8% 2,9% 2,7% år 61-12% 2,0% 1,8% år 87 5% 2,7% 2,8% 60 år og derover 13-7% 1,8% 1,7% Dagpengemodtagere 3) % 2,1% 1,8% Kontanthjælpsmodtagere 91 34% 0,5% 0,7% Mænd 151-2% 2,4% 2,4% år 12-8% 1,4% 1,3% år 16 14% 3,2% 3,6% år 34-8% 2,7% 2,5% år 34 10% 1,9% 2,0% år 48-6% 3,4% 3,2% 60 år og derover 7-13% 1,8% 1,6% Dagpengemodtagere 3) 95-16% 2,4% 1,9% Kontanthjælpsmodtagere 56 37% 0,6% 0,9% Kvinder 128 0% 2,0% 2,0% år 3-0,0% 0,3% år 13 86% 1,7% 3,2% år 40-7% 3,1% 2,9% år 27-29% 2,2% 1,6% år 39 22% 2,1% 2,5% 60 år og derover 6 0% 1,8% 1,8% Dagpengemodtagere 3) 93-8% 1,9% 1,8% Kontanthjælpsmodtagere 35 30% 0,4% 0,6% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindats.dk og danmarks Statistik 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Langtidsledighedsprocent er beregnet i forhold til arbejdsstyrken 3) Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 18

20 Tabel 18. Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Østdanmark, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Langtidsledigheds- Langtidsledigheds- Østdanmark Langtidsledige 1) langtidsledige procent 2) procent 2) januar januar 2012 januar 2013 I alt % 2,1% 2,1% år % 0,7% 0,7% år % 2,2% 2,3% år % 2,4% 2,3% år % 2,3% 2,2% år % 2,7% 2,4% 60 år og derover % 1,8% 1,8% Dagpengemodtagere 3) % 2,1% 1,8% Kontanthjælpsmodtagere % 0,6% 0,7% Mænd % 2,3% 2,2% år 672 8% 0,8% 0,9% år % 2,4% 2,5% år % 2,4% 2,3% år % 2,5% 2,3% år % 3,1% 2,7% 60 år og derover 877-5% 2,1% 2,0% Dagpengemodtagere 3) % 2,3% 1,9% Kontanthjælpsmodtagere % 0,7% 0,8% Kvinder % 1,9% 1,9% år 428 1% 0,5% 0,5% år % 2,0% 2,1% år % 2,4% 2,3% år % 2,1% 2,1% år % 2,2% 2,1% 60 år og derover 531 8% 1,4% 1,5% Dagpengemodtagere 3) % 1,9% 1,7% Kontanthjælpsmodtagere % 0,4% 0,5% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindats.dk og danmarks Statistik 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Langtidsledighedsprocent er beregnet i forhold til arbejdsstyrken 3) Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive Figur 9. Udviklingen i langtidsledige og øvrige bruttoledige i Herlev, januar januar 2013 Personer Langtidsledige 1) Øvrige bruttoledige 2) Andel langtidsledige 3) jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 Procent 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19

21 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) Tabel 19. Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser Udvikling i antal Langtidsledigheds- Langtidsledigheds- Herlev Langtidsledige 1) langtidsledige procent 2) procent 2) januar januar 2012 januar 2013 Forsikrede i alt % 2,1% 1,8% Selvstændige 13-24% 2,6% 1,8% DANA 6 100% 2,4% 4,5% ASE 7-50% 2,6% 1,2% Akademikere 14 27% 0,9% 1,0% Akademikere (AAK) 0-100% 1,4% 0,0% Økonomer (CA) 4 33% 1,9% 2,3% Ingeniører (IAK) 6-0,0% 1,1% Journalistik, Kommunikation og Sprog 0-0,0% 0,0% Magistre (MA) 4 33% 1,6% 2,0% Funktionærer og tjenestemænd 10-17% 0,7% 0,5% Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 0-100% 0,8% 0,0% Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 0-0,0% 0,0% Lærere (DLF-A) 3-0,0% 1,1% Socialpædagoger (SLA) 0-0,0% 0,0% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 7-22% 1,3% 1,0% Fag og Arbejde (FOA+PMF) 16 14% 1,5% 1,7% Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 27-7% 2,3% 2,1% Ledere og tekniske funktionærer 12-29% 1,6% 1,1% Business 0-100% 2,7% 0,0% Min akasse 4-0,0% 1,7% Funktionærer og Servicefag 3-25% 2,7% 2,1% Ledere 5 0% 1,1% 1,1% Teknikere 0-100% 4,5% 0,0% Industri og byggefagene 55-13% 3,7% 3,3% Byggefagenes a-kasse 0-0,0% 0,0% El-faget 0-100% 2,4% 0,0% Metalarbejdere 5-17% 2,0% 1,7% Faglig Fælles a-kasse (3F) 45-2% 4,2% 4,3% Nærings- og Nydelsesmiddelarb. (NNF) 5-38% 17,4% 11,9% Øvrige 28-33% 3,1% 2,1% Det Faglige Hus 8-20% 2,6% 2,0% Frie Funktionærer (FFA) 0-100% 3,5% 0,0% Kristelig a-kasse 20-23% 3,3% 2,5% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindats.dk og danmarks Statistik 1) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 2) Langtidsledighedsprocent for dagpengemodtagere er beregnet i forhold til forsikringsaktive 20

22 Tabel 20. Antal langtidsledige personer (brutto) ift. alle bruttoledige personer samt udvikling i andel langtidsledige i Herlev, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i andel Herlev Bruttoledige 1) Langtidsledige 2) Antal langtidsledige ift. alle bruttoledige langtidsledige ift. bruttoledige januar januar 2013 januar 2013 januar 2013 januar 2013 I alt % -1,6% år % -3,3% år % 9,2% år % -1,6% år % -4,9% år % 2,3% 60 år og derover % -5,8% Dagpengemodtagere % -3,7% Kontanthjælpsmodtagere % 3,7% Mænd % -4,1% år % -6,4% år % 3,1% år % -5,9% år % -0,2% år % -3,5% 60 år og derover % -12,0% Dagpengemodtagere % -6,0% Kontanthjælpsmodtagere % 0,1% Kvinder % 1,4% år % 5,4% år % 18,2% år % 2,3% år % -9,5% år % 10,2% 60 år og derover % 6,2% Dagpengemodtagere % -1,4% Kontanthjælpsmodtagere % 9,6% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindsats.dk 1) Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 2) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 21

23 Tabel 21. Antal langtidsledige personer (brutto) ift. alle bruttoledige personer samt udvikling i andel langtidsledige i Østdanmark, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i andel Østdanmark Bruttoledige 1) Langtidsledige 2) Antal langtidsledige ift. alle bruttoledige langtidsledige ift. bruttoledige januar januar 2013 januar 2013 januar 2013 januar 2013 I alt % -0,7% år % 0,6% år % 0,7% år % 0,0% år % -1,0% år % -2,4% 60 år og derover % -1,7% Dagpengemodtagere % -2,4% Kontanthjælpsmodtagere % 4,0% Mænd % -1,8% år % 1,0% år % 0,0% år % -1,2% år % -2,7% år % -3,1% 60 år og derover % -3,4% Dagpengemodtagere % -4,2% Kontanthjælpsmodtagere % 3,6% Kvinder % 0,4% år % 0,2% år % 1,4% år % 0,9% år % 0,9% år % -1,6% 60 år og derover % 1,1% Dagpengemodtagere % -0,7% Kontanthjælpsmodtagere % 4,5% Kilde: BRHS på baggrund af Jobindsats.dk 1) Antal bruttoledige personer (ledige + aktiverede) 2) Langtidsledige er opgjort som antal personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. 22

24 Tabel 22. Udvikling i antal langtidsledige (brutto) i Herlev, januar januar 2013 Antal ledige jan-08 mar-08 Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Langtidsledige dagpengemodtagere maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 Kilde: BRHS på baggrund af Jobindsats.dk Anm: Langtidsledige er opgjort som personer, der har været bruttoledige (ledige + aktiverede) i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år. nov-12 jan-13 23

25 Virksomhedsrettet indsats Tabel 23. Andel (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud af alle aktiverede, 4. kvt 2012 Herlev Klyngen Antal aktiverede i alt* Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding Antal aktiverede i alt* Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik Delvis raskmelding A-dagpengemodtagere ,5 27,5 24, ,7 26,8 17,7 Kontanthjælp (match 1) 56 8,9 30,4 23, ,9 16,0 31,9 Kontanthjælp (match 2) 88 8,0 4,5 29, ,0 2,8 29,7 Sygedagpengemodtagere 15 0,0 0,0 20,0 9, ,8 1,5 41,3 10,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Delvist raskmeldte indgår ikke i antal aktivered i alt og andelen af delvise raskmeldinger er beregnet ift. antallet af sygemeldte i alt. Tabel 24. Udvikling i antal a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1 og 2 samt sygedagpengemodtagere (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 2012 Udvikling i virksomhedsrettede tilbud, 4. kvt kvt 2012 Privat løntilskud Offentlig løntilskud Virksomhedspraktik A-dagpengemodtagere Kontanthjælp (match 1) Kontanthjælp (match 2) Sygedagpengemodtagere Kilde: Jobindsats.dk Herlev Klyngen* Herlev Klyngen* Herlev Klyngen* -31% -28% -29% -35% -13% -33% -38% 1% 143% 37% -28% -14% -22% 28% 33% 9% -30% 2%. -40%. 50% -67% -1% Tabel 25. Arbejdssteder* i Herlev Kommune med personer i virksomhedsrettet aktivering 3. kvt kvt kvt 2012 Øst Herlev Klyngen Herlev Klyngen Østdanmark danmark Antal Andel** Udvikling i antal A-dagpengemodtagere 75 10% 11% 10% -10% -31% -26% Jobklare kontanthjælpsmodtagere 38 5% 6% 6% -7% -10% -9% Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere 36 5% 6% 5% -16% 7% 2% I alt % 18% 16% -11% -18% -16% Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger * Arbejdsteder ultimo perioden med mindst 2 ansatte, der i løbet af den valgte periode har haft minimum 1 kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager i løntilskud eller virksomhedspraktik. ** Ved beregning af andel indgår arbejdsstederne kun én gang, uanset hvor mange ydelsesmodtagere man har haft i virksomhedsrettet aktivering. Derfor kan andelen ialt være mindre end summen af andelene for de enkelte ydelsesgrupper. 24

26 Aktiveringsomfang og tidlig indsats Tabel 26. Aktiveringsgrad for a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) og sygedagpengemodtagere Aktiveringsgrad Udvikling i andel (%-point) 4. kvt kvt kvt 2012 Herlev Klyngen Østdanmark Herlev Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Jobklare kontanthjælpsmodtagere Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere Sygedagpengemodtagere 1 19,1 23,4 20,9-10,2 (-10,2) -12,1-12,2 18,2 39,5 32,3-6,3 (-6,3) -4,2-3,5 21,6 28,6 24,3-5,1 (-5,1) -4,5-3,2 11,6 53,8 31,4-25,8 (-19,6) 10,2-1,2 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Aktiveringsgraden er udregnet som antallet af fuldtidsaktiverede (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af fuldtidspersoner på ydelsen. 1 Opgørelserne af sygedagpengemodtagere er fra november Aktiveringsgraden er her beregnet som antallet af aktiveringsforløb set i forhold det samlede antal sygedagpengeforløb over 8 uger. Note: Udviklingstallet i (parentes) viser udviklingen fra sidste dialogmøde. For aktiveringsgraderne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere drejer det sig om 2. kvartal 2012 og for sygedagpengemodtagerne er det aug Tabel 27. A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (match 1 og 2) berørt af aktivering opgjort på aktiveringstype Antal Herlev 4. kvt kvt kvt 2012 Klyngen Øst danmark Øst Herlev Klyngen danmark Udvikling i andel (%-point) A-dagpengemodtagere % 47% 41% 5,9 0,9-4,0 heraf : Privat løntilskud 32 4% 3% 3% -0,6-1,1 4,1 Andel Offentlig løntilskud 44 5% 6% 6% -2,4-3,0 8,3 Virksomhedspraktik % 11% 9% -2,3-4,5 12,3 Jobklare kontanthjælpsmodtagere % 66% 60% 7,1-0,7-2,7 heraf : Privat løntilskud 9 2% 5% 4% -1,3-0,3 0,0 Offentlig løntilskud 24 6% 7% 7% 1,5 1,0 0,8 Virksomhedspraktik 51 13% 23% 16% -2,3-3,1-1,4 Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere % 60% 53% -7,0-7,1-5,5 heraf : Privat løntilskud 12 3% 2% 2% 0,0 0,1 0,1 Offentlig løntilskud 6 1% 1% 1% 0,3-0,1 0,0 Virksomhedspraktik 83 19% 21% 15% -1,6-2,4-1,5 Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Andelen af aktiverede er udregnet som antallet af personer berørt af aktivering (uden voksenelever fra ledighed), divideret med antallet af personer, som har modtaget henholdsvis dagpenge eller kontanthjælp i det pågældende kvartal. 25

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 213 Juni 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Holbæk. Oktober 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden &. december 3 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Oktober 3 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.431-8,9 5,0 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 416 16,9

Dagpengemodtagere 3) 1.431-8,9 5,0 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 416 16,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Roskilde Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Roskilde Kommune

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-3,1 7,5 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 289-3,3

Dagpengemodtagere 3) 846-3,1 7,5 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 289-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 536-3,6 4,2 4,0 Kontanthjælpsmodtagere 200-14,5

Dagpengemodtagere 3) 536-3,6 4,2 4,0 Kontanthjælpsmodtagere 200-14,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Furesø Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Furesø Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 844 6,2 6,8 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 302 11,4

Dagpengemodtagere 3) 844 6,2 6,8 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 302 11,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 647-10,0 4,3 3,9 Kontanthjælpsmodtagere 448 32,5

Dagpengemodtagere 3) 647-10,0 4,3 3,9 Kontanthjælpsmodtagere 448 32,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Halsnæs. Juli 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 4. september 13 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter Juli 13 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 87.352-8,3 4,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere 37.534-22,4

Dagpengemodtagere 3) 87.352-8,3 4,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere 37.534-22,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele Landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele Landet Bruttoledige

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Juli 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hillerød 2. status 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2012 November 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Herlev Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Herlev, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Roskilde Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Roskilde, fordelt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 November 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Frederikssund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Frederikssund,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lejre. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lejre 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 4. kvartal 213 Oktober 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 4. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Status 4. kvartal 213 December 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Faxe. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Faxe 4. status 2012 Oktober 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gladsaxe. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gladsaxe 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Ballerup. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9

Dagpengemodtagere 3) 852-8,0 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere 454-21,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7

Dagpengemodtagere 3) 819-8,5 4,0 3,7 Kontanthjælpsmodtagere 464-20,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Køge kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Køge kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm Status 2. kvartal 214 Maj 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, juni 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i juni 9 på 5. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på.1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6

Dagpengemodtagere 3) 500-6,0 5,5 5,1 Kontanthjælpsmodtagere 378-21,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Albertslund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Albertslund

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer N O T A T Ledigheden blandt a-kassemedlemmer 17. januar 2012 J.nr. Tilsynsenheden/ATB MH/PJE Tilsynsenhedens analyse af ledigheden blandt de dagpengeforsikrede viser: Alle a-kasser har oplevet en øget

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ballerup Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vallensbæk Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland 159.999 158.658 156.892 155.127 155.781 Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 1.070 fra marts 2014-15. Det svarer til et fald på 11,6 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund Status 2. kvartal 214 April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK

Læs mere

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 5. marts 2009 J.nr.: 2009-0003854 Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Som følge af de seneste måneders hastige udvikling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Resultater af beskæftigelsesindsatsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Ringsted Status 2. kvartal 2014 Juni 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4000

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013

Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. august 2013 Kvartals-overblik Virksomhedsrettet indsats i 2. kvartal 2013 Jobcenter-netværk 5 August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere