Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen"

Transkript

1 Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen v/karen Stenstrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

2 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed. Aftalen udarbejdes årligt, og følger kalenderåret. Aftalen er et dialogredskab til at sikre afstemning af forventninger til opgaven og øge bevidstheden om sammenhængen mellem kvalitet og ressourcer. Institutionsbestyrelser og MED-udvalg inddrages i denne proces. Aftalen tilpasses til de enkelte institutionsområder, så den så vidt muligt kan erstatte andet lovpligtigt dokumentationsmateriale. Aftalen forpligter institutionen på nogle få overordnede mål og synliggør, hvad den skal have særligt fokus på i det kommende år. Ved siden af de skitserede mål kan institutionen/aftaleenheden formulere andre/nye initiativer som man ønsker at fremme. Aftalemodellen sikrer, at institutionerne bevarer deres decentrale ledelsesrum og frihed til at være innovative og udvikle kvaliteten. Aftalen tager udgangspunkt i de politisk vedtagne målsætninger og budget for politikområdet hvorunder institutionen/ aftaleenheden hører til, og suppleres af direktionen/forvaltningen med yderligere mål og aftaler om indsatsen. De vedtagne målsætninger, effektmål og budget fremgår af budgetstyringsdokumentet Mål og Midler, der vedtages af Byrådet i oktober måned. Aftalen er på ingen måde udtømmende i forhold til forventningerne til den enkelte driftsenhed. Med formulering af et antal mål, bliver det synligt, hvad enheden skal have særligt fokus på det kommende år. Målene er udtryk for en prioritering mellem ønsker og muligheder. Målene er også udtryk for et håndslag mellem politikere, ledere og medarbejdere, og det gøres synligt, hvilke forventninger, der er til den service der skal ydes til borgerne. De valgte mål skal nås indenfor den økonomiske ramme, der er tildelt enheden. Kerneydelse og enhedens service til brugerne fortsættes og videreudvikles sideløbende med, at der arbejdes med de skitserede mål. Aftalen tjener således flere formål: Den skal fungere som et dialogredskab mellem forvaltningen og driftsenheden Skabe synlighed og sammenhæng mellem de politiske prioriteringer, budget og driftsenhedens aktiviteter Sikre en systematisk opfølgning på sektorpolitikker og mål på området. 2

3 1. Fokusområder i aftaleperioden Titel for effektmålet Baggrund Sigende overskrift bestående af et eller ganske få ord Familieiværksætterne Her citeres den målsætning eller det indsatsområde, som effektmålet henviser til. Der henvises til den pågældende politik sektorpolitik eller tværgående politik som målet/indsatsområdet kommer fra. Hvis målsætningen/indsatsområdet har baggrund i fx en servicedeklaration, et lovkrav eller aktuelle politiske prioriteringer - henvises til disse. I Børne- og Ungdomspolitikken Lys i øjnene udpeges Sundhedsfremme og tidlig indsats som tværgående målsætning og indsats. Det er blandt andet Byrådets mål: - at trivsel underbygges af en tidlig indsats på alle måder - at der er særlig bevågenhed omkring en fælles og tværgående tidlig indsats på 0-6 års området Viborg Kommune har i gennemført pilotprojekt, hvor førstegangsfødende er tilbudt forældreuddannelsesforløbet Familieiværksætterne. Familieiværksætterne er et kursusforløb til nye forældre og har til formål: - at give nye forældre de bedste mulige forudsætninger for at lykkes som forældre - at sikre at alle børn uanset økonomisk og sociokulturel baggrund får mulighed for at vokse op i trivsel og tryghed - at sikre, at de nye familier tager aktivt og kompetent ansvar for at give børnene de bedst mulige vækst- og udviklingsvilkår Forløbet består af i alt 16 kursusgange, hvor forskellige temaer med relevans for nye familier gennemgås. Effektmål Et effektmål skal formuleres i én sætning. Effektmål skal være kvantitative og målbare, dvs. at kriteriet for målopfyldelsen skal være angivet. Tidspunktet for målopfyldelse skal fremgå. Såfremt der er delmål, så angives de i tabellen nedenfor. Løber effektmålet over flere år, skal der angives forventet målopfyldelse for hvert år, jf. nedenstående tabel Hvordan måler vi? Beskrivelse af forudsætninger for måling og målemetode angives. Typiske måder at evaluere målopfyldelsen baseres på: Før- og eftermålinger Registrering og dataudtræk Spørgeskemaundersøgelser (borgere, medarbejdere, ledere) Interview (borgere, medarbejdere, ledere) 3

4 Dataudtræk fra Danmarks børn benyttes til at belyse det gennemsnitlige antal behovsbesøg pr. førstegangsfødende i perioden 1-6 måneder efter fødslen. Udgangspunktet for målingen er antal behovsbesøg i tilsvarende periode for Indsatser for at nå målet Her beskrives de indsatser, der iværksættes for at opfylde effektmålet. Indsatser beskrives kvantitativt og målbart, så det er muligt at følge op på, om man har levet op til de påtænkte indsatser. Konkret iværksættes kursusforløb for alle førstegangsfødende, sammensat af 16 temaer fordelt over 16 kursusgange. Der startes allerede inden fødslen og fortsættes indtil barnet er 1 1/2 år. Der undervises af såvel kommunale som regionale og private aktører. Økonomi / ressourcer Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål) Hvad er det forventede ressourceforbrug? fx arbejdstimer, investeringer, udviklingsomkostninger Er der i budgettet afsat beløb til at gennemføre indsatsen? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4

5 Titel for effektmålet Baggrund Sigende overskrift bestående af et eller ganske få ord Den Tværfaglige Model og TOPI Her citeres den målsætning eller det indsatsområde, som effektmålet henviser til. Der henvises til den pågældende politik sektorpolitik eller tværgående politik som målet/indsatsområdet kommer fra. Hvis målsætningen/indsatsområdet har baggrund i fx en servicedeklaration, et lovkrav eller aktuelle politiske prioriteringer - henvises til disse. I Børne- og Ungdomspolitikken Lys i øjnene udpeges Sundhedsfremme og tidlig indsats som tværgående målsætning og indsats. Det er blandt andet Byrådets mål: - at trivsel underbygges af en tidlig indsats på alle måder Det gør vi ved: at trivsel hos alle børn og unge i aldersgrupperne 0-16/18 år vurderes systematisk 3 gange årligt at anvende en fælles analysemodel i forhold til de børn, som viser tegn på mistrivsel. Analysemodellen anvendes til at undersøge barnets signaler nærmere som grundlag for en tidlig indsats at koordinere og samarbejde indsatserne omkring sundhed og forebyggelse Viborg Kommune har fra deltaget i forskningsprojekt sammen med Socialstyrelsen om udvikling af model for opsporing af børn i mistrivsel så tidligt i deres liv og problemudviklingen som muligt. På baggrund af erfaringer hermed og virkningsevaluering gennemført 2014 er der i 2015 fokus på implementering og tilpasning af modellen. Effektmål Et effektmål skal formuleres i én sætning. Effektmål skal være kvantitative og målbare, dvs. at kriteriet for målopfyldelsen skal være angivet. Tidspunktet for målopfyldelse skal fremgå. Såfremt der er delmål, så angives de i tabellen nedenfor. Løber effektmålet over flere år, skal der angives forventet målopfyldelse for hvert år, jf. nedenstående tabel Hvordan måler vi? Beskrivelse af forudsætninger for måling og målemetode angives. Typiske måder at evaluere målopfyldelsen baseres på: Før- og eftermålinger Registrering og dataudtræk Spørgeskemaundersøgelser (borgere, medarbejdere, ledere) Interview (borgere, medarbejdere, ledere) 5

6 Indsatser for at nå målet Her beskrives de indsatser, der iværksættes for at opfylde effektmålet. Indsatser beskrives kvantitativt og målbart, så det er muligt at følge op på, om man har levet op til de påtænkte indsatser. Fortsat implementering og tilpasning af såvel Den Tværfaglige Model og TOPI med tilhørende værktøjer. Økonomi / ressourcer Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål) Hvad er det forventede ressourceforbrug? fx arbejdstimer, investeringer, udviklingsomkostninger Er der i budgettet afsat beløb til at gennemføre indsatsen? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6

7 Titel for effektmålet Baggrund Sigende overskrift bestående af et eller ganske få ord Sundhedsaftale Her citeres den målsætning eller det indsatsområde, som effektmålet henviser til. Der henvises til den pågældende politik sektorpolitik eller tværgående politik som målet/indsatsområdet kommer fra. Hvis målsætningen/indsatsområdet har baggrund i fx en servicedeklaration, et lovkrav eller aktuelle politiske prioriteringer - henvises til disse. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis i perioden Sundhedsaftalens formål er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune. Målet er, at den enkelte patient og borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Effektmål Et effektmål skal formuleres i én sætning. Effektmål skal være kvantitative og målbare, dvs. at kriteriet for målopfyldelsen skal være angivet. Tidspunktet for målopfyldelse skal fremgå. Såfremt der er delmål, så angives de i tabellen nedenfor. Løber effektmålet over flere år, skal der angives forventet målopfyldelse for hvert år, jf. nedenstående tabel Hvordan måler vi? Beskrivelse af forudsætninger for måling og målemetode angives. Typiske måder at evaluere målopfyldelsen baseres på: Før- og eftermålinger Registrering og dataudtræk Spørgeskemaundersøgelser (borgere, medarbejdere, ledere) Interview (borgere, medarbejdere, ledere) Indsatser for at nå målet Her beskrives de indsatser, der iværksættes for at opfylde effektmålet. Indsatser beskrives kvantitativt og målbart, så det er muligt at følge op på, om man har levet op til de påtænkte indsatser. Økonomi / Udvikling og implementering af indsatser som følge af Sundhedsaftalen. For uddybning af indsatserne for at nå målet henvises (evt.) til overordnet implementeringsplan for Sundhedsaftalen. Hvad er det forventede ressourceforbrug? fx arbejdstimer, investeringer, udviklingsomkostninger 7

8 ressourcer Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål) Er der i budgettet afsat beløb til at gennemføre indsatsen? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8

9 Titel for effektmålet Baggrund Sigende overskrift bestående af et eller ganske få ord Styrket indsats for 0-3 års området Her citeres den målsætning eller det indsatsområde, som effektmålet henviser til. Der henvises til den pågældende politik sektorpolitik eller tværgående politik som målet/indsatsområdet kommer fra. Hvis målsætningen/indsatsområdet har baggrund i fx en servicedeklaration, et lovkrav eller aktuelle politiske prioriteringer - henvises til disse. I Børne- og Ungdomspolitikken Lys i øjnene udpeges Sundhedsfremme og tidlig indsats som tværgående målsætning og indsats. Det er blandt andet Byrådets mål: - at trivsel underbygges af en tidlig indsats på alle måder - at der er særlig bevågenhed omkring en fælles og tværgående tidlig indsats på 0-6 års området - at børn og unge mestrer deres eget liv og bliver robuste - at fysisk og mental sundhedsfremme bidrager til, at børn og unge foretager sunde valg Det gør vi ved: at tilbudsviften i forhold til opsøgende og forebyggende tiltag bliver udvidet og tilpasset generelt og for 0-6 årige i særdeleshed Børne- og Ungdomsudvalget har desuden fokus på en styrket indsats for 0-6 årige. Effektmål Et effektmål skal formuleres i én sætning. Effektmål skal være kvantitative og målbare, dvs. at kriteriet for målopfyldelsen skal være angivet. Tidspunktet for målopfyldelse skal fremgå. Såfremt der er delmål, så angives de i tabellen nedenfor. Løber effektmålet over flere år, skal der angives forventet målopfyldelse for hvert år, jf. nedenstående tabel Hvordan måler vi? Beskrivelse af forudsætninger for måling og målemetode angives. Typiske måder at evaluere målopfyldelsen baseres på: Før- og eftermålinger Registrering og dataudtræk Spørgeskemaundersøgelser (borgere, medarbejdere, ledere) Interview (borgere, medarbejdere, ledere) Indsatser for at nå målet Her beskrives de indsatser, der iværksættes for at opfylde effektmålet. 9

10 Indsatser beskrives kvantitativt og målbart, så det er muligt at følge op på, om man har levet op til de påtænkte indsatser. Udvikling og implementering af indsatser, som underbygger en styrket indsats for 0-3 årige. Økonomi / ressourcer Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål) Hvad er det forventede ressourceforbrug? fx arbejdstimer, investeringer, udviklingsomkostninger Er der i budgettet afsat beløb til at gennemføre indsatsen? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10

11 Titel for effektmålet Baggrund Sigende overskrift bestående af et eller ganske få ord Styrket netværksinddragelse og samarbejde Her citeres den målsætning eller det indsatsområde, som effektmålet henviser til. Der henvises til den pågældende politik sektorpolitik eller tværgående politik som målet/indsatsområdet kommer fra. Hvis målsætningen/indsatsområdet har baggrund i fx en servicedeklaration, et lovkrav eller aktuelle politiske prioriteringer - henvises til disse. I Børne- og Ungdomspolitikken Lys i øjnene udpeges forældre og sammenhæng og udsyn som tværgående målsætninger og indsats. Det er blandt andet Byrådets mål: - at dialog og samarbejde med forældre og netværk er en naturlig del af arbejdet med at sikre børn og unges trivsel og læring - at forældrenes ressourcer og muligheder altid er i spil, at forældrene støtter og prioriterer de sociale fællesskaber barnet indgår i - at der er sammenhæng og helhed i børn og unges liv fra 0-18 år - at der i indsatsen fokuseres på inddragelse og aktivering af netværket omkring børn og unge Effektmål Et effektmål skal formuleres i én sætning. Effektmål skal være kvantitative og målbare, dvs. at kriteriet for målopfyldelsen skal være angivet. Tidspunktet for målopfyldelse skal fremgå. Såfremt der er delmål, så angives de i tabellen nedenfor. Løber effektmålet over flere år, skal der angives forventet målopfyldelse for hvert år, jf. nedenstående tabel Hvordan måler vi? Beskrivelse af forudsætninger for måling og målemetode angives. Typiske måder at evaluere målopfyldelsen baseres på: Før- og eftermålinger Registrering og dataudtræk Spørgeskemaundersøgelser (borgere, medarbejdere, ledere) Interview (borgere, medarbejdere, ledere) Indsatser for at nå målet Her beskrives de indsatser, der iværksættes for at opfylde effektmålet. Indsatser beskrives kvantitativt og målbart, så det er muligt at følge op på, om man har levet op til de påtænkte indsatser. Økonomi / Udvikling og implementering af indsatser, som underbygger en styrket indsats for 0-3 årige. Hvad er det forventede ressourceforbrug? fx arbejdstimer, investeringer, udviklingsomkostninger 11

12 ressourcer Status for mål i sidste regnskabsår (udfyldes ikke for nye mål) Er der i budgettet afsat beløb til at gennemføre indsatsen? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

13 2. Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger Institutionens/aftaleenhedens egne målsætninger beskriver de særlige fokusområder og indsatser, som den enkelte budgetansvarlige enhed ønsker at arbejde med i aftaleåret. Institutionens/aftaleenhedens fokusområder og mål vil typisk være en blanding af: Mål for, hvordan den enkelte institution/aftaleenhed vil arbejde med de fokusområder og effektmål, som er udpeget i afsnit 1: Fokusområder i aftaleperioden Andre mål og initiativer, som enheden ønsker at fremme. Titel for fokusområde Sigende overskrift for fokusområdet i ét eller ganske få ord Baggrund/udfordring Beskrivelse af baggrunden for, at der er særlig fokus på området i aftaleperioden Mål Her beskrives målet med den indsats der iværksættes Hvordan måler vi? Forudsætninger for måling og målemetode angives Indsatser for at nå målet Hvilke aktiviteter/initiativer/projekter iværksættes for at opfylde målet? Økonomi/ressourcer Hvad er det forventede ressourceforbrug? Status for mål ved opfølgning på aftalen (dato) 50% målopfyldelse marker 5 felter, 100% målopfyldelse marker 10 felter 13

14 Evt. kommentar til status 14

15 3. Aftaler i aftaleperioden Aftaler, der indgås mellem aftaleparterne, som har betydning for institutionen/aftaleenheden i aftaleåret. Emne Aftale Dialog Økonomi Personaleforhold Andet 15

16 4. Opfølgning Der foretages en årlig opfølgning i november-december i aftaleåret, hvor evalueringen af aftalen samtidig er optakt til indgåelse af aftale for det følgende år. Emne Generelt om aftaleperiodens forløb Aftale Succeser Forbedringsområder Opfølgning er foretaget af Dato for opfølgning 16

17 5. Bilag Mål og Midler forside for udvalgsområdet (link) Mål og Midler for politikområdet, som aftaleenheden hører til (link) Eventuelle øvrige styringsdokumenter og lovpligtigt dokumentationsmateriale: 17

Dialogbaseret aftale mellem. Familieafdelingen v/mikkel Hastrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen

Dialogbaseret aftale mellem. Familieafdelingen v/mikkel Hastrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen Dialogbaseret aftale mellem Familieafdelingen v/mikkel Hastrup og Børn & Unge, Familie & Rådgivning v/mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem PPR Rikke Fromberg Beha og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen Karen Stenstrup og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014

Dialogbaseret aftale mellem. Sundhedsplejen Karen Stenstrup og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 Dialogbaseret aftale mellem Sundhedsplejen Karen Stenstrup og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Rosenvængets skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Rosenvængets skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Rosenvængets skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-10 0-10 1-10 Spor i almentilbud

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Vestervang skolen Poul Harald Christensen og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Dialogbaseret aftale. mellem. Døgninstitutioner Trine Würtz Hansen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen

Dialogbaseret aftale. mellem. Døgninstitutioner Trine Würtz Hansen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen Dialogbaseret aftale mellem Døgninstitutioner Trine Würtz Hansen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Tandplejen Poul Folke Christensen og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Sygepleje og Træning)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Sygepleje og Træning) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Sygepleje og Træning) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klub5Kanten v/ Susanne Barnewitz Nielsen og v/ Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø

Dialogbaseret aftale mellem. Revas og Teknik og Miljø Dialogbaseret aftale mellem Revas og Teknik og Miljø 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Mønsted skole og Sparkær skole Søren Borup Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Viborg Ungdomsskole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Viborg Ungdomsskole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Viborg Ungdomsskole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 10. 10. 10 Spor i almentilbud 9

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Vestfjendsskolen Lars Zedlitz og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Sødalskolen v/berit Fomsgaard Lynderup og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Bibliotekerne og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Bibliotekerne og KSE Dialogbaseret aftale mellem Viborg Bibliotekerne og KSE 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Møllehøjskolen Kirsten Musgaard og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Svømmehal og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Svømmehal og KSE Dialogbaseret aftale mellem Viborg Svømmehal og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Dagbehandling Rikke Halling Mørch og Børn & Unge Forvaltningen Mette Andreassen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Søndre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Søndre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Søndre Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3 Specialtilbud

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Stadion Center og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Stadion Center og KSE Dialogbaseret aftale mellem Viborg Stadion Center og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Overlund Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Overlund Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Overlund Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Finderuphøj skole Stine bohnstedt og Børn & Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Mønsted Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Mønsted Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Mønsted Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud

Læs mere

Dialogbaseret aftale

Dialogbaseret aftale Dialogbaseret aftale mellem Ungdomsskolen Børge Hansen og Børn og Unge forvaltningen Flemming Jensen 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem

Læs mere

Guldborgsund kommunes Strategi En helhedsorienteret ungeindsats

Guldborgsund kommunes Strategi En helhedsorienteret ungeindsats Guldborgsund kommunes Strategi En helhedsorienteret ungeindsats BAGGRUND: Ved deltagelse i KL projektet en helhedsorienteret ungeindsats har Guldborgsund kommune forpligtiget sig at gøre en ekstra indsats

Læs mere

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne.

Handlingsplaner/tidshorisont: Sundhedsplejen er en del af Norddjurs kommunes tilbud til borgerne. I Norddjurs kommune skal alle have lige og let adgang til sundhed uanset fysisk, psykisk social og kulturel forskellighed. Børn/unge i familier, hvor der er fysisk eller psykisk sygdom, sociale problemer

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Vestre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Vestre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Vestre Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 2 3 2-3

Læs mere

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Brattingsborgskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Brattingsborgskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-6 0 6 0-6 Spor i almentilbud 1

Læs mere

Houlkærskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Houlkærskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Houlkærskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3 Specialtilbud

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016

Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed. januar 2016 Skriftlig opsamling på temamøde om ulighed i sundhed januar 2016 Indholdsfortegnelse Side 2 Introduktion Side 3 Baggrund om ulighed i sundhed Side 4 Politiske handlemuligheder Side 5 De vigtigste pointer

Læs mere

Hald Ege Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Hald Ege Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Hald Ege Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3

Læs mere

Karup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Karup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Karup Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 9 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, før det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter ikke

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07

RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 RIGSREVISIONEN København, den 11. januar 2007 RN A601/07 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Arbejdstilsynets styring af tilsynsfunktionen (beretning nr. 14/99) 1. I mit supplerende

Læs mere

Hammershøj Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Hammershøj Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Hammershøj Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 1 1

Læs mere

Egeskovskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Egeskovskolen. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Egeskovskolen 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 3 3 3 Specialtilbud

Læs mere

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik

Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Norddjurs Kommune 19. januar 2012 Forslag Kommissorium ny sammenhængende børnepolitik Baggrund Den 1. januar 2006 trådte anbringelsesreformen på børne- og ungeområdet i kraft. Sigtet med reformen er at

Læs mere

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud

Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud Kommissorium for mastergruppe for styrkede pædagogiske læreplaner i dagtilbud 1. Baggrund De første år i et barns liv har stor indflydelse for barnets videre livsforløb. I Danmark går stort set alle børn

Læs mere

Møldrup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Møldrup Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Møldrup Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud

Læs mere

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik

Dato: 13. november 2015 Rettet af: Anne Lund Version: 1 Sagsnr.: 00.01.10-P22-8-15 Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Projekt: Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Beslutningsgrundlag Organisering Projektnavn Projektejer Revision af sammenhængende børne- og ungepolitik Direktør Peter Sinding Poulsen Program

Læs mere

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Teori og Metodecentret Juni 2012 Greve Kommune har sat sig som mål, at det almene læringsmiljø skal kunne inkludere flere børn og unge, som tidligere

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016

Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Strategigrundlag for handicapområdet i Randers Kommune 2016 Vi understøtter størst mulig mestring i eget liv og høj livskvalitet Vi vil være kendt for sammenhæng, udvikling og dialog Vores værdier er åbenhed,

Læs mere

EVIDENSSTRATEGI - FORSLAG TIL MODEL. Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, www.sfi-campbell.dk

EVIDENSSTRATEGI - FORSLAG TIL MODEL. Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, www.sfi-campbell.dk EVIDENSSTRATEGI - FORSLAG TIL MODEL Centerleder Mette Deding SFI-Campbell, www.sfi-campbell.dk EVIDENSSTRATEGI: Forslag til model for arbejdet med evidensbaseret praksis på børne- og ungeområdet Fra målsætning

Læs mere

Kort beskrivelse af barnets baggrund. Til at kopiere ind. Til at. Side 1 af 5. Genogram over barnets vigtigste netværk

Kort beskrivelse af barnets baggrund. Til at kopiere ind. Til at. Side 1 af 5. Genogram over barnets vigtigste netværk Genogram over barnets vigtigste netværk (kan udarbejdes i elektronisk form nedenfor eller vedlægges sagen som håndtegnet skema) Kort beskrivelse af barnets baggrund For at give et hurtigt overblik over

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Hvolris Jernalderlandsby og KSE Dialogbaseret aftale mellem Hvolris Jernalderlandsby og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Center for Dagtilbud og Skole. Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave

Center for Dagtilbud og Skole. Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave Center for Dagtilbud og Skole Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2011-2012 Pixi udgave INDLEDNING Furesø Kommunes kvalitetsrapport skal være med til at synliggøre skolevæsnets faglige resultater

Læs mere

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport

Støtteindsatser i Randers Kommune. Tabelrapport Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune Tabelrapport 2014 Støtteindsatser i Randers Kommune 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Nordre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Nordre Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Nordre Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Stoholm Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Stoholm Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0-9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2 Specialtilbud

Læs mere

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg 1. til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025 - Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg 1 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse... 3 Baggrund og forudsætninger... 3 Klimaændringer... 3 Risikobilledet...

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde

Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg, KL s Børnetopmøde Tale af Jane Findahl Ref. Sae/jbs Side 1/11 Anledning Børnetopmøde 2012 Dato 2. februar 2012 Sted Aalborg Kl. 10.08 10.20 Titel Taletid 8-9 minutter Tale: Jane Findahl, formand for KL s Børne- og Kulturudvalg,

Læs mere

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010

Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Evaluering af mentorordningen 1. april 2009-31. marts 2010 Faaborg-Midtfyn Kommune Pleje og Omsorg Måske kan jeg hjælpe dig En mentor er én, du kan snakke med om alt muligt. Jeg er ansat i Pleje og Omsorg

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning

Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Centrale begreber i Helhedsorienteret undervisning Forløbet om helhedsorienteret undervisning tager sit teoretiske afsæt i et systemisk og anerkendende ressourcesyn, og det er denne tilgang, der ligger

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Visitation, administration og Innovationscenter) og (Sundhed & Omsorg)

Dialogbaseret aftale mellem. (Visitation, administration og Innovationscenter) og (Sundhed & Omsorg) Dialogbaseret aftale mellem (Visitation, administration og Innovationscenter) og (Sundhed & Omsorg) 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk 20152018 Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation 2014 2017 Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

Frederiks Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Frederiks Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Frederiks Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-9 Spor i almentilbud 2 2 2

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Hjemmeplejen) og (Sundhed & Omsorg)

Dialogbaseret aftale mellem. (Hjemmeplejen) og (Sundhed & Omsorg) Dialogbaseret aftale mellem (Hjemmeplejen) og (Sundhed & Omsorg) 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Vestervang Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Vestervang Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Vestervang Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-9 0 9 0-10 Spor i almentilbud 3 3

Læs mere

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

BØRN OG UNGE Notat November 2009. Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 BØRN OG UNGE Notat November 2009 Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009 I Furesø Kommune tilbydes alle forældre til 3-årige en sprogvurdering af deres barn. Tilbuddet om sprogvurdering gives

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole

Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole HERNINGSHOLM IT-CENTER [FIRMAADRESSE] Kvalitetssystemet på Herningsholm Erhvervsskole KVALITETSARBEJDET EN DEL AF SKOLENS HVERDAG Kvalitetsarbejdet er en

Læs mere

FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER

FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER FAMILIE OG EVIDENS CENTER DANMARK EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER EVIDENS - INTELLIGENT STYRING AF BØRN OG UNGEOMRÅDET VIA VIDEN, DER VIRKER Demings opfordring

Læs mere

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere.

Der er i alt ansat ca. 130 medarbejder, hvoraf 85 er lærere eller børnehaveklasseledere. Virksomhedsplan Hillerød Vest Skolen 2011 / 2012 Hillerød Vest Skolen består af 2 matrikler: Alsønderup, med ca. 400 elever og Ålholm med ca. 590 elever. Begge matrikler har børn fra 0. til 9. klasse.

Læs mere

Resultatkontrakt 2008 for Børneinstitution Højme

Resultatkontrakt 2008 for Børneinstitution Højme Resultatkontrakt 2008 for Børneinstitution Højme 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børn og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med at indføre

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): SE-nummer/CVR/CPR: Adresse:

Læs mere

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet.

Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Retningspile for den fremtidige rehabilitering i Randers Kommune på sundhed og ældreområdet. Indledning. I Randers Kommune arbejdes der allerede på nuværende tidspunkt med rehabilitering på flere fronter.

Læs mere

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice

Læs mere

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF

SKAB EN SUCCESFULD FORENING. med et skræddersyet udviklingsforløb. fra DGI og DIF SKAB EN SUCCESFULD FORENING med et skræddersyet udviklingsforløb fra DGI og DIF Som mange andre roklubber har vi medlemsnedgang og den udvikling skal vi vende! Vi er startet på udviklingsforløbet med DGI

Læs mere

Conmoto. Strategiproces i Jobcenter Hvidovre

Conmoto. Strategiproces i Jobcenter Hvidovre Conmoto Udfordring: Et jobcenter er en kompleks organisation med mange interessenter. Mål og indsatser er styret af love, lokale og regionale beskæftigelsesråd, aftaler og planer samt f.eks. regeringens

Læs mere

2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune

2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune 2. reviderede udgave af sundhedspolitik for Gribskov Kommune Sundhedspolitikken udgør rammen for Gribskov Kommunes arbejde med sundhed. Målgruppen er alle borgere i Gribskov Kommune, uanset alder, køn

Læs mere

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT

GOD KOMMUNIKATION I BUF: ALLE MEDARBEJDERE KOMMUNIKERER VI KOMMUNIKERER EFTER MODTAGERNES BEHOV VI KOMMUNIKERER ÅBENT OG TROVÆRDIGT KOMMUNIKATION I BUF ORES VISION Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder for, at alle københavnske børn og unge skal få de bedste muligheder for at vokse op og skabe sig en tilværelse på egen hånd. Vi skal

Læs mere

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. =

Ulbjerg Skole. Kvalitetsrapport 2013 KV13 0. = Ulbjerg Skole 531 KV13 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0. = Kvalitetsrapport 2013 Rammebetingelser 10/11 11/12 12/13 Klassetrin 0-6 0 6 0-6 Spor i almentilbud 1 1 1 Specialtilbud

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Liseborg Centret og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Liseborg Centret og KSE Dialogbaseret aftale mellem Liseborg Centret og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

kultur og fritid folkeoplysningspolitik

kultur og fritid folkeoplysningspolitik kultur og fritid folkeoplysningspolitik Indhold Forord 3 Vision 4 Mål 4 Rammer for den folkeoplysende virksomhed 4 Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Kulturskole og KSE

Dialogbaseret aftale mellem. Viborg Kulturskole og KSE Dialogbaseret aftale mellem Viborg Kulturskole og KSE 2014 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige enhed.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Område Øst DIALOGBASEREDE AFTALER RAPPORT DANNET 14-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Bæredygtige institutionsenheder 3 2 Flygtninge 4 3 Fokus på børnene 5 4 overgange mellem

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapportskabelon

Anmeldt tilsyn Rapportskabelon Anmeldt tilsyn Rapportskabelon Udfyldes af konsulenten Institution Frederiksberg Sogns Børnehus Adresse Frederiksberg Bredegade 11 Leder Konst. Leder Tulle Malmquist, Konst. Souschef Mettte Boss Larsen

Læs mere

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent

Talentudvikling Greve Kommune. Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Talentudvikling Greve Kommune Vinie Hansen Pædagogisk konsulent Oplæggets spørgsmål Hvordan kan en kommune leve op til folkeskolereformens mål om at alle børn skal blive så dygtige, som de kan? Hvordan

Læs mere

Retningslinier for Forum for Specialpædagogik

Retningslinier for Forum for Specialpædagogik Retningslinier for Forum for Specialpædagogik Børn-og Ungeforvaltningen, Oktober 2006 2 Forord I Børn- og Ungepolitikken er en af målsætningerne, at folkeskolerne i Odense Kommune har et rummeligt, fagligt

Læs mere

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE v. Kirsten Jørgensen, KL Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Frem mod 2020 vil kommunerne: arbejde for, at børns digitale dannelse og læring påbegyndes tidligt

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere