Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr. 205"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April 1984 / Juni 1989

2 Århus kommune Lokalplan nr: Boligområde ved Bjødstrupvej (del af omrade 3 og7 i lokalplan 45) 205 Statist i kornråde/distri kt nr.: 2.9 Regi st re ri ngskort blad nr.: 65 Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor April 1984

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ÅRHUS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme. Del af område 3 og 7 i lokalplan nr. 45. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Redegørelse for lokalplanens forhold til rammerne og den øvrige planlægning for området Rammelokalplan for et byområde i Holme... bilag 2 Udsnit af 9 15-rammerne for Århus kommune... bilag 3 Tillæg nr. 120 til 9 15-rammerne for Århus kommune LOKALPLANEN $ $ Lokalplanens formål Lokalplanens område og opdeling Områdets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Hegn og beplantning. ubebyggede arealer og fællesarealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner Tilladelse fra andre myndigheder

5 Lokalplankort... bilag 4 Matrikelkort... bilag 5 Lokalplanbilag... bilag 6 Lokalplanbilag... bilag 7 Vedtagelsespåtegninger Som det fremgår af indholdsfortegnelsen ovenfor, er teksten opdelt i 3 hovedafsnit: 1. Beskrivelsen, 2. Redegørelsen og 3. Lokalplanen. I det første afsnit bliver de vigtigste bestemmelser i planen - her- under planens retsvirkninger over for bl.a. grundejerne i området - beskrevet. Bagest i afsnittet er der indsat et kort (bilag i), der skitsemæssigt viser, hvordan området kan tænkes indrettet og bebyg- get. Afsnit 2 er en mere teknisk betonet redegørelse for lokalplanens for- hold til den overordnede kommunale planlægning (se bilag 2). Men der- udover bliver der også gjort rede for bydelens skole- og institutions- forhold samt vej- og stiforhold, for den kollektive trafik, samt for lokalplanområdets forsyning med el, vand, varme og kloak. Bagest i afsnittet er et tillæg til 5 15-rammerne. Endelig udgør afsnit 3 så selve lokalplanen. Punkt for punkt er her opstillet de bestemmelser, der gælder for områdets bebyggelse og indretning. Bagest i afsnit 3 er indsat det såkaldte lokalplankort (bilag 41, og herpå er bl.a. vist, hvordan området er inddelt i flere underområdet med hver deres bestemte anvendelse.

6 1.1 1 BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder for et område ved Bjødstrupvej, syd for Holme. Området, der er ca. 1lo.000 m' stort, skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer. Bebyggelsen påregnes opført af en almennyttig boligforening som 2. etape af et større boligbyggeri, Håndværkerparken. Fuldt udbygget, d.v.s. inklusive en 3. etape, vil Håndværkerparken omfatte ialt ca. 700 boliger (se bilag 1, illustrationsplanen). Området er i forvejen omfattet af de såkaldte 9 15-rammer for Århus kommune. Det vil sige nogle bestemmelser, der groft angiver hvordan lokalplanlægningen skal udformes (se afsnit 2, redegørelsen). Der foreligger endvidere en lokalplan for en del af byområdet (lokalplan nr. 45), som mere detaljeret angiver veje og stier i området samt afgrænsning til tilstødende arealer. For selve lokalplanområdet fastlægges i nærværende lokalplan en række bestemmelser om dets anvendelse, om bebyggelsestæthed og lignende. Bebyggelsen skal opføres inden for byggefelter, som ligger langs boligvejen og som afgrænser det bebyggede område mod de større friarealer. Den højeste bebyggelse (i 2 etager) placeres i princippet langs boligvejen og den lavere i princippet langs friarealerne. For enden af boligvejen kan der placeres et tårn på højst 15 meters højde. Tårnet skal være et visuelt samlingspunkt for bebyggelsen og blandt andet fungere som udsigtstårn. Bebyggelsen er pålagt bestemmelser om, at tagformen skal udformes som sadeltag og dækkes med tegl eller tegllignende materialer, og at de udvendige bygningssider hovedsageligt udføres som murværk. Til eventuelle mindre bygningsdele og tilbygninger, garager og cykelskure kan anvendes andre materialer. Bebyggelsen omfatter ca. 200 boliger og bebyggelsesprocenten* for hele området er fastsat til max. 35. * Ved bebyggelsesprocenten forståes bebyggelsens etageareal i procent af grundens areal. De nærmere regler for denne beregning findes i Bygningsreglementet.

7 1.2 Der vil i lokalplanområdet som et eksperiment blive opført omkring 25 boliger som et boligfællesskab inden for boligforeningens rammer. Udformningen af disse boliger foregår under beboernes medvirken og med financiel støtte fra Byggeriets Udviklingsråd. Eftersom udformningen endnu ikke er fastlagt kan der imødeses mindre afvigelser fra nærværende lokalplans bestemmelser og fra Bygningsreglementet. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Bjødstrupvej, hvorfra der igen er vejforbindelse til bl.a. den planlagte Ringvej Syd. Ved lokalplanens udformning er der søgt skabt et trafiksikkert vejog stisystem i området og ved forbindelse til de tilstødende byområder. Lokalplanområdets interne stier vil således give gående adgang til institutioner, fælleshus og nærbutik, busholdeplads og til fælles friarealer. På længere sigt er det tanken, at der skal etableres bysti for gående og cyklende med adgang via tunnel under Ringvej Syd til Kalkærparken og herfra videre til et kornmende lokalcenter nord for Ringvejen og til Holme bymidte. Der udlægges et større friareal i bebyggelsens østlige del. Det skal fungere som bypark for den samlede bebyggelse.

8

9 1.3 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. -~ Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen og amtsrådets godkendelse af det nødvendige tillæg til $ 15-rammerne og offentliggørelse af planen med det dertil knyttede 4 15-rammetillæg, må ejendomme, der er omfattet af planen, iføl.ge kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den ekzisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i $ 2 bestemmelser om, at en del af lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningen heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

10 2.1 2 REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til $ 15-rammerne og til den øvrige planlægning i området. Lokalplanområdet omfatter en del af område 3 og område 7 i rammelokalplan for et byområde i Holme, lokalplan nr. 45 (jf. bilag 2). Områderne er udlagt til henholdsvis boligformål og fælles friareal. Overordnet Dlanlæming. Forholdet til den overordnede planlægning er der nærmere redegjort for i lokalplan nr. 45. Der skal derfor her alene redegøres for nærværende lokalplans forhold til lokalplan nr. 45 og til $ 15-rammerne for området (bilag 2 og 3). Lokalplanområdet er i $ 15-rammerne beliggende i område B og er for størstedelens vedkommende beliggende i byzone. Lokalplanen er på nær nedennævnte byggefelt for tårn i overensstemmelse med disse $ 15-rammer, der foreskriver følgende rammer for indholdet i lokalplaniægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager, at mindst 20% af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området, og at det ækvivalente konstante lydniveau hidrørende fra det på kortbilagene viste eksisterende og planlagte jernbaner og overordnede veje ikke overskrider 55 db (A) p.'i dmgnbasis. På et. enkelt punkt afvlger lokalplanen fra 5 35-rammerne, idet der udlægges et byggefelt, hvor der kan opføres et tårn pa max. 15 meters højde. Begrundelsen herfor er ønsket om at opfmre et udsigtspunkt og at skabt. et visuelt samlingspunkt i bebyggelsen og at modvirke den

11 2.2 højdemæssige ensformighed, en tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager let kan b-*- ni et område uf Håndvurkerparkens fuldt udbyggede stvrrelse. Der udarbejdes tillæg til $ 15-rammerne for dette forhold. Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan således alene ske under forud- sætning af, at Århus Amtsråd godkender de ændrede $ 15-rammer. Arhus kommunes forslag til ændring af $ side rammerne er gengivet på Lokalplanområdet er en del af et større boligbyggeri. En del af dette er under opførelse og der er udarbejdet lokalplan herfor (lokalplan nr. 137). Af hensyn til samhørigheden mellem etaperne i byggeriet har det været nødvendigt i nærværende lokalplan at inddrage en del af det areal, som ligger i lokalplan 137, således at der ikke fremkommer synlige skel mellem 2 dele af det samlede byggeri. I lokalplanområdet vil omkring 25 boliger blive opfiart som et boligfællesskab inden ior boligforeningens rammer. Eftersom udformningen endnu ikke er fastlagt, kan der imødeses mindre afvigelser fra nærværende lokalplans bestemmelser og fra Bygningsreglementet. Vej- og stiplanlægning. Vejadgangen til lokalplanområdet finder sted fra Bjødstrupvej, som påregnes tilsluttet den planlagte Ringvej Syd nord for 1. etape af Håndværkerparken (lokalplan nr. 137). I den aktuelle vejplanlægning indgår en udvidelse og mindre forlægning af Bjødstrupvej mod syd. I modsætning til, hvad der principielt er fastlagt i lokalplan nr. 45, er det med den i nærværende lokalplan fastlagte linieføring af Bjødstrupvejs forlægning forudsat, at denne skal ske vest om Hvidmosegård - sydvest for lokalplanområdet. Områdets stisystem er tilpasset kommunens overordnede stiplaner, omfattende en nord-sydgående bysti mellem Holme by og 'Tranbjerg via Holme bjerge. Kollektiv Trafik. Området er ved lokalplanens udarbejdelse busbetjent af linie 11 på Rjødstrupvej med en rnnksi~rnnl gangafstand på 700 meter- til onirådets boliger.

12 2.3 I forbindelse med den planlagte Ringvej Syd nord for lokalplan nr. 137 påregnes der med tiden busbetjening herfra med stoppested ved en stiunderførsel. Ligeledes påregnes der en busvendeplads i nærheden af nærvierende lokalplans nord-østlige hjørne. Skoleforhold. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse beliggende i. Holme skoles skoledistrikt, og børn fra området vil kunne benytte den planlagte sti under Ringvej Syd til Holme by. Af hensynet til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen vil det dog kunne blive nødvendigt på et senere tidspunkt at foretage justeringer af de enkelte skolers oplande. Det vil således være en konkret mulighed, at Bjødstrupvej og en række forbindelsesveje herfra til Holrnevej overføres til Rundhøjskolens distrikt. Forudsætningen herfor vil dog være en sikring af elevernes passage af Holrnevej. Børneinstitutionsforhold. - I nærheden af 1okalplanornr:det findes der ved Tulshøjvej en midlertidig vuggestue, ved Holrnevej en børnehave og ved Hjulbjergvej et fritidshjem. Det er hensigten, at der umiddelbart nord for lokalplanområdet langs Bjødstrupvej skal opføres en vuggestue og en børnehave. Endvidere påregnes der opført en vuggestue nordøst for området. Zonef'orhold En mindre del af lokalplanornrådct er landzone. Ved den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres landzonearealet til byzone. Landbrugspligt. Den overvejende del af lokalplanområdet cr pålagt landbrugspligt. ilennc pligt søges ophavet i forbindelse mcd henvendclse til Landbrugsministeriet oni godkendelse df udstykning.

13 2.4 Teknisk forsyning. ' Elforsyningen skal ske fra Østjydsk Elforsyning 8300 Odder. Varmeforsyningen til størstedelen af området skal ske fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a. Holme Byvej 14, 827o Højbjerg. Vandforsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker, Spanien 19, 8100 Århus C. Vandforsyning til brandslukning udføres ved opstilling af brandhaner på boligvej. Kloakforsyning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende vedtægt. Regnvand skal afleves delvis via regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet - til ledninger etableret i forbindelse med udbygning af lokalplanområde nr Spildevand skal afledes via ledninger etableret i forbindelse med udbygningen af lokalplanområde nr. 137 til Viby renseværk, hvor den nødvendige kapacitet er til stede. Arealreservationer til civilforsvarsmæssige formål. I lokalplanområdet skal der ved deklaration sikres et areal på m2 til civilforsvarsmæssige formål (beskyttelsesrum) for bebyggelsen. Der forebeholdes ret til at udforme og eventuelt underopdele det pågældende areal. Arealets placering fastlægges endeligt af Århus kommune ved magistratens l. og 2. afdeling. Fredningsforhold. Den nuværende mindre sø, Eskemosen, beliggende i lokalplanområdets sydøstlige del er omfattet af naturfredningslovens 43, stk. 1. Det vil sige, at søens tilstand ikke må ændres uden tilladelse hertil fra Århus Amt, jf. lokalplanens 12.

14

15

16 2.5 TILLÆG NR. 120 TIL 9 15-RAMMERNE FOR ÅRHUS KOMMUNE - LOKALPLAN NR Tillægget omfatter del af område B For den del af område B , som er omfattet af lokalplan nr. 205, gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligform21 med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende. samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40, at bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager. Dog gælder, at der inden for det med særlig signatur viste området i lokalplan nr. 205 (bilag 4, lokalplankortet) kan opføres et tårn, såfremt bygningshøjden ikke overstiger 15,oo meter., at mindst 20% af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området, og at det ækvivalente konstante lydniveau hidrørende fra de på kortbilagene viste eksisterende og planlagte jernbaner. og overordnede veje ikke overskrider 55 db (A) på døgnbasis.

17 3.1 3 LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme (del af område 3 og 7 i lokalplan nr. 45). I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) bestemmes følgende for det i 9 2 nævnte område: 6 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål : at sikre områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse. at fastlægge en bebyggelsesstruktur hvor bebyggelsen fremtræder som en samling mindre kvarterenheder med en høj grad af oplevelsesrigdom, at tilvejebringe grundlag for opførelse af et tårn, som skal fungere som udsigtspunkt og danne et visuelt samlingspunkt for bebyggelsen, at tilvejebringe grundlag for opførelse af eksperimentelle boligformer i området, at sikre etableringen af fælles rekreative arealer i og omkring bebyggelsen og at tilstræbe en tilfredsstillende trafiksikkerhed såvel i området som ved forbindelsen med de tilgrænsende områder. 6 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING Stk. 1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 4 og 5 og ornfatter følgende matrikelnumre: Del af lo a, Holme by, Holme samt 11 a, 11 b, 11 c, del af 1 a, del af 3 rn, del af 3 o, del af 5 b og del af' vejareal litra "c", Bjødstrup by, Tranbjerg, samt alle parceller, der efter den 12. juli 1982 udstykkes i omridet fra nævnte ejendomme.

18 3.2 Stk. 2 Stk. 3 Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen overføres det på bilag 4 viste område fra landzone til byzone. Matrikel nr. lo a, Holme by, Holme, 11 a, 11 b, 11 c, 3 m og 3 o, Bjødstrup by, Tranbjerg er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler (se fodnote 1). 6 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1 Stk. 2 Området rnå kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse (se fodnote 2). Det på bilag 4 med priksignatur afgrænsede område kan anvendes til eksperimentområde for nye boligformer inden for rammerne af den samlede bebyggelse i lokalplanområdet. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at der i bebyggelsen drives en sådan virksomhed (mindre nærbutik, damefrisør, revisor, lægevirksomhed og lignende), som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende bolig/e j endom. at virksomheden efter magistratens 2. afdelings skøn drives på en sådan måde, at bebyggelsens karakter af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes. at Virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der be- laster de fælles parkeringspladser unødigt. 1. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsministeriets godkendelse af udstykningen. Der kan i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfør af 9 4, stk. 2 og/eller stk. 3 i landbrugsloven. 2. Der kan dog i minare omfang forekomme vandrette lejlighedsskel.

19 3.3 Stk. 3 Inden for lokalplanområdet kan med godkendelse af magistratens 2. afdeling opføres tekniske bygninger til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m' bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse og iøvrigt ikke virker skæmmende for området. 6 4 UDSTYKNINGER I lokalplanområdet må der kun finde udstykning sted, der er nødvendig for en matrikulær sammenlægning. Der kan dog i området udstykkes areal til det på bilag 4 viste eksperimentområde samt udskilles areal til eventuelle offentlige veje og stier. Yderligere udstykning må kun finde sted efter særlig tilladelse fra magistratens 2. afdeling. 95 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1 Der udlægges nedennwnte veje og stier, som vist på bilag 4 med raster: Vejen A-Al-B (Bjødstrupvejs forlægning) 14 m bred Vejen A1-A2 lo m bred Bysti c-d (cykel- og gangsti) 7 m bred Gangstierne h-i-j-k og j-jl min. 4 m brede Øvrige stier skal udlægges i min. 3 meters bredde. Stk. 2 Ved vejtilslutning Al og A-Al-B skal anlægges og opretholdes oversigtsarealer, som vist på bilag 4. Arealerne begrænses af linier gennem punkter, der afsættes i de respektive skel i følgende afstande fra skelflugternes skæring: 12 m x 45 m. På oversigtsarealerne må der ikke etableres noget højere end 0,8 m over en flade gennem de tilstødende vejes kørebane- midter. Stk. 3 Ud over de på bilag 4 viste 2 tilslutninger (for gående og kørende trafik i Al og jl) må der ikke etableres adgange til vej A-Al-B.

20 3.4 Stk. 4 Der reserveres parkeringsareal til 1% bilplads pr. bolig og 1 bilplads pr. 1 værelses lejlighed, som vist på bilag 4. Heraf anlægges 1 bilplads pr. bolig og bilplads pr. 1 værelses lejlighed inden bebyggelsens ibrugtagen, resten anlægges når magistratens 2. afdeling kræver det. 6 6 TEKNISK FORSYNING Stk. 1 Ved nybyggeri er ejerne pligtige at aftage fjernvarme fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a. på værkets til enhver tid gældende betingelser. Det på bilag 4 viste eksperimentområde samt eventuelle nær- butikker i området undtages dog fra denne forpligtigelse. Stk. 2 Bebyggelsen skal tilsluttes et fællesantenneanlæg opstillet i eller uden for området. 9 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 35. Der skal opføres mindst 180 og højst 210 boliger indenfor området. Bebyggelsen må kun opføres inden for de på bilag 4 angivne byggefelter og skal opdeles i mindre enheder, i princippet som vist på illustrationsplanen (bilag 1, Beskrivelsen). Mindre bygninger såsom læ- og cykelskure kan dog placeres uden for de angivne byggefel ter. Hvor byggefelter støder op til sti h-i-j-k kan der etableres bebyggelse over stien med portgennemgange. Stk. 4 Bebyggelse mod de ost-vestgående friarealer må opføres i maksimalt 1% etage foruden eventuel kælder, som angivet med raster på bilag 4. Stk, 5 Bebyggelsen langs vejene A-Al-B og A1-A2 og langs bystien c-d må opføres i maksimalt 2 etager foruden eventuel kælder, som angivet på bilag 4.

21 3.5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. lo Stk. 11 Stk. 12 Bebyggelse (tårn) inden for det på bilag 4 med særlig signatur viste byggefelt må opføres i flere end 2 etager, - dog må bygningshøjden ikke overstige 15,oo meter. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over det omgivende terræn (se dog stk. 6). Bebyggelsen må opføres med følgende minimumsafstande mellem bygningerne, uanset af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 3 for højde og afstandsforhold derved overskrides: Min. afstand mellem facader (se fodnote) 12 m. Min. afstand mellem gavl og facader 8 rn. Min. afstand mellem gavle 3 m. Min. afstand mellem vejlinie/skel for Bysti c-d og bebyggelse 1 m. Alle afstande måles vandret uden hensyn til terrænforskellene. Afstanden måles vinkelret på den modstående vejlinie/ skel eller bebyggelse og altid til hovedhuset som vist på bilag 6. I det omfang bygningsreglementets kapitel 3 om bebyggelsens højde- og afstandsforhold til naboskel er uforeneligt med lokalplanen finder bestemmelserne i kapitlet ikke anvendelse i området. Der må placeres vinduer og indadgående døre i gavle. Hvor gavlafstanden er under 5 meter, må kun placeres vinduer og indadgående døre i een af to modstående gavle. Rummene bagved skal have primær lystilgang gennem vinduer og døre i facaden. I gavle, der vender mod private opholdsarealer (haver), må der ikke placeres døre. Vinduer skal være anbragt med underkant minimum 1,2 m over gulv. Bygningsreglementets kapitel 13.4 finder ikke anvendelse i område t. Minimumsafstanden mellem 2 1-etages bygningers facader kan dog nedsættes blot Bygningsreglementets krav herom i kapital 3 overholdes.

22 3.6 Drivhuse, legehuse og lignende småbygninger samt hegn og terrasseoverdækninger i private havearealer må kun anbringes og udformes efter retningslinier som angivet på bilag 7. (Se fodnote 1.) Stk. 13 Boligbebyggelse samt opholdsarealer hertil skal placeres således, at de sikres et udendørs ækvivalent, konstant lydtrykniveau hidrørende fra trafik på Bjødstrupvej på under 55 db (A) på døgnbasis. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Skiltning og reklamering på bygningerne må kun finde sted med magistratens 2. afdelings tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bygningernes tage skal udformes som sadeltage og dækkes med tegl eller tegllignende materialer. Mindre bygninger (udhuse, garager, cykelskure og lignende) kan dog udføres med flade tage. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Såfremt der etableres et sådant anlæg, skal det ind- gå som en del af tagfladen eller en del af ejendommens ØVrige ydervægge. (Se fodnote 2.) På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt disse er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. Stk. 4 Udvendige bygningssider skal hovedsagelig udføres som mur- værk. Til mindre bygningsdele kan anvendes andre materialer. 1. Boligforeningen udarbejder i samarbejde med beboerne nøjere retningslinier for materialevalg, farver og konstruktionsprincipper, således at der opnås en helhedsvirkning inden for den samme kvarterenhed i bebyggelsen. 2. Med denne bestemmelse er der ikke taget stilling til, om der i henhold til fjernvarmeværkets vedtægter kan opnås tilladelse til anvendelse af anlag til indvinding af solenergi.

23 3.7 Stk. 5 Der må ikke udføres andre udvendige antenneanlæg end det i 9 6 stk. 2 nævnte. $9 HEGN OG BEPLANTNING. UBEBYGGEDE AREALER OG FÆLLESAREALER. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 De på bilag 4 viste friarealer må ikke bebygges, men skal udlægges som rekreativt fællesareal herunder beboerhaver for bebyggelsen. Beplantning af lokalplanområdet skal følge principperne som vist på illustrationsplanen (bilag 1, Beskrivelsen). Planer for beplantning af vej-, sti- og fælles friarealer skal via Bygningsinspektorat Syd indsendes til godkendelse ved stadsgartnerens kontor og stadsingeniørens kontor. 9 lo FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1 Stk. 2 Bortset fra de i 5 6 stk. 1 nævnte undtagelser skal alle boliger i området aftage fjernvarme fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a., og de må ikke tages i brug før fjernvarmetilslutning. Før ny bebyggelse eller dele heraf tages i brug, skal der være etableret befæstede stier samt belysning frem til boliger, opsat postkasser og affaldsspande, og anlagt nærlegeplads med belægning og beplantning, samt parkeringspladser (jf. 9 5 stk. 4) efter planer godkendt af bygningsinspektoratet og stadsgartneren. Før de sidste opfplrte lo boliger må tages i brug skal alle udendørsanlæg, veje, stier, parkeringspladser, legepladser og friarealer m.in. være færdigetableret OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Den under 19. juni 1981 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 137 ophæves for så vidt angår det område, der omfattes af nærværende lokalplan. Den under 18. april 1979 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 45 ophzves for så vidt. angår det område, der omfattes af nærværende lokalplan.

24 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke - jf. naturfredningslovens $ 43 om vådområder - foretages ændringer af den nuværende tilstand af Eskemose, før der er opnået tilladelse hertil fra Århus Amtsråd.

25

26

27

28

29 3.9. Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 205 i mg)det den 11. april 1984.

30 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Boligområde ved Bjsdstrupvej i Hollme 205 Statist i kområde/d istri kt nr.: Registreringskort blad nr.: 65 Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor Juni 1989

31 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om tillægget indhold, hvor baggrunden for tillægget beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af området, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan tillægget forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører området. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til tillægget har, og hvad der vil gælde når tillægget er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder kortet til tillægget som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af tillægget. Her ligger området Yderligere oplysninger om tillægget fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Tillægget kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-relsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Tillægget er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

32 ARHUS KOMMUNE. TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjgdstrupvej i Holme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN Side Lokalplantillæggets baggrund og indhold Lokalplantillæggetsretsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplantillaggets forhold til kommuneplanen Kommuneplanens rammer for kvarter 05 i Holme-HØjbjerg-Skåde lokalsamfund... bilag 1 3. LOKALPLANEN --_l_- l_ 5 1. Formål Område Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Hegn og beplantning, ubebyggede arealer og fællesarealer Matrikelkort... bilag 2 Lokalplantillægskort... bilag 3 Vedtagelsespåtegninger

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 367

Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Århus Kommune Lokalplan nr. 367 Hotel og kongrescenter ved Musikhuset samt Tillæg: Hotel og kongrescenter ved Musikhuset Juli 1988 / Oktober 1993 hhus kommune Lokalplan nr,: Hotel og kongrescenter ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1041 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED VENNELUNDSVEJ I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN Nr. 1041 Lokalplan for et område til åben lav og tæt lav boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116

Sags. nr. 727-2011-5940. Lokalplan nr. 1116 Sags. nr. 727-2011-5940 Lokalplan nr. 1116 Boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder Marts 2012 Lokalplan nr. 1116 for boligområde ved Egholmvej/Bisgaardsvej i Odder er udarbejdet af: Odder Kommune

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998

Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 Lokalplan for boligområde syd for Stationsbyen - I. Vedtaget juli 1998 HØRNING KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VESTERVEJ 14, 8362 HØRNING, TLF. 89 68 17 33 LOKALPLAN NR 26 BOLIGOMRADE VEST FOR BLEGINDVEJ

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere