Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr. 205"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April 1984 / Juni 1989

2 Århus kommune Lokalplan nr: Boligområde ved Bjødstrupvej (del af omrade 3 og7 i lokalplan 45) 205 Statist i kornråde/distri kt nr.: 2.9 Regi st re ri ngskort blad nr.: 65 Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor April 1984

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ÅRHUS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme. Del af område 3 og 7 i lokalplan nr. 45. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Redegørelse for lokalplanens forhold til rammerne og den øvrige planlægning for området Rammelokalplan for et byområde i Holme... bilag 2 Udsnit af 9 15-rammerne for Århus kommune... bilag 3 Tillæg nr. 120 til 9 15-rammerne for Århus kommune LOKALPLANEN $ $ Lokalplanens formål Lokalplanens område og opdeling Områdets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Hegn og beplantning. ubebyggede arealer og fællesarealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner Tilladelse fra andre myndigheder

5 Lokalplankort... bilag 4 Matrikelkort... bilag 5 Lokalplanbilag... bilag 6 Lokalplanbilag... bilag 7 Vedtagelsespåtegninger Som det fremgår af indholdsfortegnelsen ovenfor, er teksten opdelt i 3 hovedafsnit: 1. Beskrivelsen, 2. Redegørelsen og 3. Lokalplanen. I det første afsnit bliver de vigtigste bestemmelser i planen - her- under planens retsvirkninger over for bl.a. grundejerne i området - beskrevet. Bagest i afsnittet er der indsat et kort (bilag i), der skitsemæssigt viser, hvordan området kan tænkes indrettet og bebyg- get. Afsnit 2 er en mere teknisk betonet redegørelse for lokalplanens for- hold til den overordnede kommunale planlægning (se bilag 2). Men der- udover bliver der også gjort rede for bydelens skole- og institutions- forhold samt vej- og stiforhold, for den kollektive trafik, samt for lokalplanområdets forsyning med el, vand, varme og kloak. Bagest i afsnittet er et tillæg til 5 15-rammerne. Endelig udgør afsnit 3 så selve lokalplanen. Punkt for punkt er her opstillet de bestemmelser, der gælder for områdets bebyggelse og indretning. Bagest i afsnit 3 er indsat det såkaldte lokalplankort (bilag 41, og herpå er bl.a. vist, hvordan området er inddelt i flere underområdet med hver deres bestemte anvendelse.

6 1.1 1 BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder for et område ved Bjødstrupvej, syd for Holme. Området, der er ca. 1lo.000 m' stort, skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer. Bebyggelsen påregnes opført af en almennyttig boligforening som 2. etape af et større boligbyggeri, Håndværkerparken. Fuldt udbygget, d.v.s. inklusive en 3. etape, vil Håndværkerparken omfatte ialt ca. 700 boliger (se bilag 1, illustrationsplanen). Området er i forvejen omfattet af de såkaldte 9 15-rammer for Århus kommune. Det vil sige nogle bestemmelser, der groft angiver hvordan lokalplanlægningen skal udformes (se afsnit 2, redegørelsen). Der foreligger endvidere en lokalplan for en del af byområdet (lokalplan nr. 45), som mere detaljeret angiver veje og stier i området samt afgrænsning til tilstødende arealer. For selve lokalplanområdet fastlægges i nærværende lokalplan en række bestemmelser om dets anvendelse, om bebyggelsestæthed og lignende. Bebyggelsen skal opføres inden for byggefelter, som ligger langs boligvejen og som afgrænser det bebyggede område mod de større friarealer. Den højeste bebyggelse (i 2 etager) placeres i princippet langs boligvejen og den lavere i princippet langs friarealerne. For enden af boligvejen kan der placeres et tårn på højst 15 meters højde. Tårnet skal være et visuelt samlingspunkt for bebyggelsen og blandt andet fungere som udsigtstårn. Bebyggelsen er pålagt bestemmelser om, at tagformen skal udformes som sadeltag og dækkes med tegl eller tegllignende materialer, og at de udvendige bygningssider hovedsageligt udføres som murværk. Til eventuelle mindre bygningsdele og tilbygninger, garager og cykelskure kan anvendes andre materialer. Bebyggelsen omfatter ca. 200 boliger og bebyggelsesprocenten* for hele området er fastsat til max. 35. * Ved bebyggelsesprocenten forståes bebyggelsens etageareal i procent af grundens areal. De nærmere regler for denne beregning findes i Bygningsreglementet.

7 1.2 Der vil i lokalplanområdet som et eksperiment blive opført omkring 25 boliger som et boligfællesskab inden for boligforeningens rammer. Udformningen af disse boliger foregår under beboernes medvirken og med financiel støtte fra Byggeriets Udviklingsråd. Eftersom udformningen endnu ikke er fastlagt kan der imødeses mindre afvigelser fra nærværende lokalplans bestemmelser og fra Bygningsreglementet. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Bjødstrupvej, hvorfra der igen er vejforbindelse til bl.a. den planlagte Ringvej Syd. Ved lokalplanens udformning er der søgt skabt et trafiksikkert vejog stisystem i området og ved forbindelse til de tilstødende byområder. Lokalplanområdets interne stier vil således give gående adgang til institutioner, fælleshus og nærbutik, busholdeplads og til fælles friarealer. På længere sigt er det tanken, at der skal etableres bysti for gående og cyklende med adgang via tunnel under Ringvej Syd til Kalkærparken og herfra videre til et kornmende lokalcenter nord for Ringvejen og til Holme bymidte. Der udlægges et større friareal i bebyggelsens østlige del. Det skal fungere som bypark for den samlede bebyggelse.

8

9 1.3 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. -~ Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen og amtsrådets godkendelse af det nødvendige tillæg til $ 15-rammerne og offentliggørelse af planen med det dertil knyttede 4 15-rammetillæg, må ejendomme, der er omfattet af planen, iføl.ge kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den ekzisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i $ 2 bestemmelser om, at en del af lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningen heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

10 2.1 2 REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til $ 15-rammerne og til den øvrige planlægning i området. Lokalplanområdet omfatter en del af område 3 og område 7 i rammelokalplan for et byområde i Holme, lokalplan nr. 45 (jf. bilag 2). Områderne er udlagt til henholdsvis boligformål og fælles friareal. Overordnet Dlanlæming. Forholdet til den overordnede planlægning er der nærmere redegjort for i lokalplan nr. 45. Der skal derfor her alene redegøres for nærværende lokalplans forhold til lokalplan nr. 45 og til $ 15-rammerne for området (bilag 2 og 3). Lokalplanområdet er i $ 15-rammerne beliggende i område B og er for størstedelens vedkommende beliggende i byzone. Lokalplanen er på nær nedennævnte byggefelt for tårn i overensstemmelse med disse $ 15-rammer, der foreskriver følgende rammer for indholdet i lokalplaniægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager, at mindst 20% af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området, og at det ækvivalente konstante lydniveau hidrørende fra det på kortbilagene viste eksisterende og planlagte jernbaner og overordnede veje ikke overskrider 55 db (A) p.'i dmgnbasis. På et. enkelt punkt afvlger lokalplanen fra 5 35-rammerne, idet der udlægges et byggefelt, hvor der kan opføres et tårn pa max. 15 meters højde. Begrundelsen herfor er ønsket om at opfmre et udsigtspunkt og at skabt. et visuelt samlingspunkt i bebyggelsen og at modvirke den

11 2.2 højdemæssige ensformighed, en tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager let kan b-*- ni et område uf Håndvurkerparkens fuldt udbyggede stvrrelse. Der udarbejdes tillæg til $ 15-rammerne for dette forhold. Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan således alene ske under forud- sætning af, at Århus Amtsråd godkender de ændrede $ 15-rammer. Arhus kommunes forslag til ændring af $ side rammerne er gengivet på Lokalplanområdet er en del af et større boligbyggeri. En del af dette er under opførelse og der er udarbejdet lokalplan herfor (lokalplan nr. 137). Af hensyn til samhørigheden mellem etaperne i byggeriet har det været nødvendigt i nærværende lokalplan at inddrage en del af det areal, som ligger i lokalplan 137, således at der ikke fremkommer synlige skel mellem 2 dele af det samlede byggeri. I lokalplanområdet vil omkring 25 boliger blive opfiart som et boligfællesskab inden ior boligforeningens rammer. Eftersom udformningen endnu ikke er fastlagt, kan der imødeses mindre afvigelser fra nærværende lokalplans bestemmelser og fra Bygningsreglementet. Vej- og stiplanlægning. Vejadgangen til lokalplanområdet finder sted fra Bjødstrupvej, som påregnes tilsluttet den planlagte Ringvej Syd nord for 1. etape af Håndværkerparken (lokalplan nr. 137). I den aktuelle vejplanlægning indgår en udvidelse og mindre forlægning af Bjødstrupvej mod syd. I modsætning til, hvad der principielt er fastlagt i lokalplan nr. 45, er det med den i nærværende lokalplan fastlagte linieføring af Bjødstrupvejs forlægning forudsat, at denne skal ske vest om Hvidmosegård - sydvest for lokalplanområdet. Områdets stisystem er tilpasset kommunens overordnede stiplaner, omfattende en nord-sydgående bysti mellem Holme by og 'Tranbjerg via Holme bjerge. Kollektiv Trafik. Området er ved lokalplanens udarbejdelse busbetjent af linie 11 på Rjødstrupvej med en rnnksi~rnnl gangafstand på 700 meter- til onirådets boliger.

12 2.3 I forbindelse med den planlagte Ringvej Syd nord for lokalplan nr. 137 påregnes der med tiden busbetjening herfra med stoppested ved en stiunderførsel. Ligeledes påregnes der en busvendeplads i nærheden af nærvierende lokalplans nord-østlige hjørne. Skoleforhold. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse beliggende i. Holme skoles skoledistrikt, og børn fra området vil kunne benytte den planlagte sti under Ringvej Syd til Holme by. Af hensynet til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen vil det dog kunne blive nødvendigt på et senere tidspunkt at foretage justeringer af de enkelte skolers oplande. Det vil således være en konkret mulighed, at Bjødstrupvej og en række forbindelsesveje herfra til Holrnevej overføres til Rundhøjskolens distrikt. Forudsætningen herfor vil dog være en sikring af elevernes passage af Holrnevej. Børneinstitutionsforhold. - I nærheden af 1okalplanornr:det findes der ved Tulshøjvej en midlertidig vuggestue, ved Holrnevej en børnehave og ved Hjulbjergvej et fritidshjem. Det er hensigten, at der umiddelbart nord for lokalplanområdet langs Bjødstrupvej skal opføres en vuggestue og en børnehave. Endvidere påregnes der opført en vuggestue nordøst for området. Zonef'orhold En mindre del af lokalplanornrådct er landzone. Ved den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres landzonearealet til byzone. Landbrugspligt. Den overvejende del af lokalplanområdet cr pålagt landbrugspligt. ilennc pligt søges ophavet i forbindelse mcd henvendclse til Landbrugsministeriet oni godkendelse df udstykning.

13 2.4 Teknisk forsyning. ' Elforsyningen skal ske fra Østjydsk Elforsyning 8300 Odder. Varmeforsyningen til størstedelen af området skal ske fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a. Holme Byvej 14, 827o Højbjerg. Vandforsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker, Spanien 19, 8100 Århus C. Vandforsyning til brandslukning udføres ved opstilling af brandhaner på boligvej. Kloakforsyning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende vedtægt. Regnvand skal afleves delvis via regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet - til ledninger etableret i forbindelse med udbygning af lokalplanområde nr Spildevand skal afledes via ledninger etableret i forbindelse med udbygningen af lokalplanområde nr. 137 til Viby renseværk, hvor den nødvendige kapacitet er til stede. Arealreservationer til civilforsvarsmæssige formål. I lokalplanområdet skal der ved deklaration sikres et areal på m2 til civilforsvarsmæssige formål (beskyttelsesrum) for bebyggelsen. Der forebeholdes ret til at udforme og eventuelt underopdele det pågældende areal. Arealets placering fastlægges endeligt af Århus kommune ved magistratens l. og 2. afdeling. Fredningsforhold. Den nuværende mindre sø, Eskemosen, beliggende i lokalplanområdets sydøstlige del er omfattet af naturfredningslovens 43, stk. 1. Det vil sige, at søens tilstand ikke må ændres uden tilladelse hertil fra Århus Amt, jf. lokalplanens 12.

14

15

16 2.5 TILLÆG NR. 120 TIL 9 15-RAMMERNE FOR ÅRHUS KOMMUNE - LOKALPLAN NR Tillægget omfatter del af område B For den del af område B , som er omfattet af lokalplan nr. 205, gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligform21 med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende. samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40, at bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager. Dog gælder, at der inden for det med særlig signatur viste området i lokalplan nr. 205 (bilag 4, lokalplankortet) kan opføres et tårn, såfremt bygningshøjden ikke overstiger 15,oo meter., at mindst 20% af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området, og at det ækvivalente konstante lydniveau hidrørende fra de på kortbilagene viste eksisterende og planlagte jernbaner. og overordnede veje ikke overskrider 55 db (A) på døgnbasis.

17 3.1 3 LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme (del af område 3 og 7 i lokalplan nr. 45). I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) bestemmes følgende for det i 9 2 nævnte område: 6 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål : at sikre områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse. at fastlægge en bebyggelsesstruktur hvor bebyggelsen fremtræder som en samling mindre kvarterenheder med en høj grad af oplevelsesrigdom, at tilvejebringe grundlag for opførelse af et tårn, som skal fungere som udsigtspunkt og danne et visuelt samlingspunkt for bebyggelsen, at tilvejebringe grundlag for opførelse af eksperimentelle boligformer i området, at sikre etableringen af fælles rekreative arealer i og omkring bebyggelsen og at tilstræbe en tilfredsstillende trafiksikkerhed såvel i området som ved forbindelsen med de tilgrænsende områder. 6 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING Stk. 1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 4 og 5 og ornfatter følgende matrikelnumre: Del af lo a, Holme by, Holme samt 11 a, 11 b, 11 c, del af 1 a, del af 3 rn, del af 3 o, del af 5 b og del af' vejareal litra "c", Bjødstrup by, Tranbjerg, samt alle parceller, der efter den 12. juli 1982 udstykkes i omridet fra nævnte ejendomme.

18 3.2 Stk. 2 Stk. 3 Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen overføres det på bilag 4 viste område fra landzone til byzone. Matrikel nr. lo a, Holme by, Holme, 11 a, 11 b, 11 c, 3 m og 3 o, Bjødstrup by, Tranbjerg er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler (se fodnote 1). 6 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1 Stk. 2 Området rnå kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse (se fodnote 2). Det på bilag 4 med priksignatur afgrænsede område kan anvendes til eksperimentområde for nye boligformer inden for rammerne af den samlede bebyggelse i lokalplanområdet. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at der i bebyggelsen drives en sådan virksomhed (mindre nærbutik, damefrisør, revisor, lægevirksomhed og lignende), som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende bolig/e j endom. at virksomheden efter magistratens 2. afdelings skøn drives på en sådan måde, at bebyggelsens karakter af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes. at Virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der be- laster de fælles parkeringspladser unødigt. 1. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsministeriets godkendelse af udstykningen. Der kan i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfør af 9 4, stk. 2 og/eller stk. 3 i landbrugsloven. 2. Der kan dog i minare omfang forekomme vandrette lejlighedsskel.

19 3.3 Stk. 3 Inden for lokalplanområdet kan med godkendelse af magistratens 2. afdeling opføres tekniske bygninger til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m' bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse og iøvrigt ikke virker skæmmende for området. 6 4 UDSTYKNINGER I lokalplanområdet må der kun finde udstykning sted, der er nødvendig for en matrikulær sammenlægning. Der kan dog i området udstykkes areal til det på bilag 4 viste eksperimentområde samt udskilles areal til eventuelle offentlige veje og stier. Yderligere udstykning må kun finde sted efter særlig tilladelse fra magistratens 2. afdeling. 95 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1 Der udlægges nedennwnte veje og stier, som vist på bilag 4 med raster: Vejen A-Al-B (Bjødstrupvejs forlægning) 14 m bred Vejen A1-A2 lo m bred Bysti c-d (cykel- og gangsti) 7 m bred Gangstierne h-i-j-k og j-jl min. 4 m brede Øvrige stier skal udlægges i min. 3 meters bredde. Stk. 2 Ved vejtilslutning Al og A-Al-B skal anlægges og opretholdes oversigtsarealer, som vist på bilag 4. Arealerne begrænses af linier gennem punkter, der afsættes i de respektive skel i følgende afstande fra skelflugternes skæring: 12 m x 45 m. På oversigtsarealerne må der ikke etableres noget højere end 0,8 m over en flade gennem de tilstødende vejes kørebane- midter. Stk. 3 Ud over de på bilag 4 viste 2 tilslutninger (for gående og kørende trafik i Al og jl) må der ikke etableres adgange til vej A-Al-B.

20 3.4 Stk. 4 Der reserveres parkeringsareal til 1% bilplads pr. bolig og 1 bilplads pr. 1 værelses lejlighed, som vist på bilag 4. Heraf anlægges 1 bilplads pr. bolig og bilplads pr. 1 værelses lejlighed inden bebyggelsens ibrugtagen, resten anlægges når magistratens 2. afdeling kræver det. 6 6 TEKNISK FORSYNING Stk. 1 Ved nybyggeri er ejerne pligtige at aftage fjernvarme fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a. på værkets til enhver tid gældende betingelser. Det på bilag 4 viste eksperimentområde samt eventuelle nær- butikker i området undtages dog fra denne forpligtigelse. Stk. 2 Bebyggelsen skal tilsluttes et fællesantenneanlæg opstillet i eller uden for området. 9 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 35. Der skal opføres mindst 180 og højst 210 boliger indenfor området. Bebyggelsen må kun opføres inden for de på bilag 4 angivne byggefelter og skal opdeles i mindre enheder, i princippet som vist på illustrationsplanen (bilag 1, Beskrivelsen). Mindre bygninger såsom læ- og cykelskure kan dog placeres uden for de angivne byggefel ter. Hvor byggefelter støder op til sti h-i-j-k kan der etableres bebyggelse over stien med portgennemgange. Stk. 4 Bebyggelse mod de ost-vestgående friarealer må opføres i maksimalt 1% etage foruden eventuel kælder, som angivet med raster på bilag 4. Stk, 5 Bebyggelsen langs vejene A-Al-B og A1-A2 og langs bystien c-d må opføres i maksimalt 2 etager foruden eventuel kælder, som angivet på bilag 4.

21 3.5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. lo Stk. 11 Stk. 12 Bebyggelse (tårn) inden for det på bilag 4 med særlig signatur viste byggefelt må opføres i flere end 2 etager, - dog må bygningshøjden ikke overstige 15,oo meter. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over det omgivende terræn (se dog stk. 6). Bebyggelsen må opføres med følgende minimumsafstande mellem bygningerne, uanset af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 3 for højde og afstandsforhold derved overskrides: Min. afstand mellem facader (se fodnote) 12 m. Min. afstand mellem gavl og facader 8 rn. Min. afstand mellem gavle 3 m. Min. afstand mellem vejlinie/skel for Bysti c-d og bebyggelse 1 m. Alle afstande måles vandret uden hensyn til terrænforskellene. Afstanden måles vinkelret på den modstående vejlinie/ skel eller bebyggelse og altid til hovedhuset som vist på bilag 6. I det omfang bygningsreglementets kapitel 3 om bebyggelsens højde- og afstandsforhold til naboskel er uforeneligt med lokalplanen finder bestemmelserne i kapitlet ikke anvendelse i området. Der må placeres vinduer og indadgående døre i gavle. Hvor gavlafstanden er under 5 meter, må kun placeres vinduer og indadgående døre i een af to modstående gavle. Rummene bagved skal have primær lystilgang gennem vinduer og døre i facaden. I gavle, der vender mod private opholdsarealer (haver), må der ikke placeres døre. Vinduer skal være anbragt med underkant minimum 1,2 m over gulv. Bygningsreglementets kapitel 13.4 finder ikke anvendelse i område t. Minimumsafstanden mellem 2 1-etages bygningers facader kan dog nedsættes blot Bygningsreglementets krav herom i kapital 3 overholdes.

22 3.6 Drivhuse, legehuse og lignende småbygninger samt hegn og terrasseoverdækninger i private havearealer må kun anbringes og udformes efter retningslinier som angivet på bilag 7. (Se fodnote 1.) Stk. 13 Boligbebyggelse samt opholdsarealer hertil skal placeres således, at de sikres et udendørs ækvivalent, konstant lydtrykniveau hidrørende fra trafik på Bjødstrupvej på under 55 db (A) på døgnbasis. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Skiltning og reklamering på bygningerne må kun finde sted med magistratens 2. afdelings tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bygningernes tage skal udformes som sadeltage og dækkes med tegl eller tegllignende materialer. Mindre bygninger (udhuse, garager, cykelskure og lignende) kan dog udføres med flade tage. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Såfremt der etableres et sådant anlæg, skal det ind- gå som en del af tagfladen eller en del af ejendommens ØVrige ydervægge. (Se fodnote 2.) På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt disse er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. Stk. 4 Udvendige bygningssider skal hovedsagelig udføres som mur- værk. Til mindre bygningsdele kan anvendes andre materialer. 1. Boligforeningen udarbejder i samarbejde med beboerne nøjere retningslinier for materialevalg, farver og konstruktionsprincipper, således at der opnås en helhedsvirkning inden for den samme kvarterenhed i bebyggelsen. 2. Med denne bestemmelse er der ikke taget stilling til, om der i henhold til fjernvarmeværkets vedtægter kan opnås tilladelse til anvendelse af anlag til indvinding af solenergi.

23 3.7 Stk. 5 Der må ikke udføres andre udvendige antenneanlæg end det i 9 6 stk. 2 nævnte. $9 HEGN OG BEPLANTNING. UBEBYGGEDE AREALER OG FÆLLESAREALER. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 De på bilag 4 viste friarealer må ikke bebygges, men skal udlægges som rekreativt fællesareal herunder beboerhaver for bebyggelsen. Beplantning af lokalplanområdet skal følge principperne som vist på illustrationsplanen (bilag 1, Beskrivelsen). Planer for beplantning af vej-, sti- og fælles friarealer skal via Bygningsinspektorat Syd indsendes til godkendelse ved stadsgartnerens kontor og stadsingeniørens kontor. 9 lo FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1 Stk. 2 Bortset fra de i 5 6 stk. 1 nævnte undtagelser skal alle boliger i området aftage fjernvarme fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a., og de må ikke tages i brug før fjernvarmetilslutning. Før ny bebyggelse eller dele heraf tages i brug, skal der være etableret befæstede stier samt belysning frem til boliger, opsat postkasser og affaldsspande, og anlagt nærlegeplads med belægning og beplantning, samt parkeringspladser (jf. 9 5 stk. 4) efter planer godkendt af bygningsinspektoratet og stadsgartneren. Før de sidste opfplrte lo boliger må tages i brug skal alle udendørsanlæg, veje, stier, parkeringspladser, legepladser og friarealer m.in. være færdigetableret OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Den under 19. juni 1981 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 137 ophæves for så vidt angår det område, der omfattes af nærværende lokalplan. Den under 18. april 1979 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 45 ophzves for så vidt. angår det område, der omfattes af nærværende lokalplan.

24 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke - jf. naturfredningslovens $ 43 om vådområder - foretages ændringer af den nuværende tilstand af Eskemose, før der er opnået tilladelse hertil fra Århus Amtsråd.

25

26

27

28

29 3.9. Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 205 i mg)det den 11. april 1984.

30 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Boligområde ved Bjsdstrupvej i Hollme 205 Statist i kområde/d istri kt nr.: Registreringskort blad nr.: 65 Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor Juni 1989

31 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om tillægget indhold, hvor baggrunden for tillægget beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af området, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan tillægget forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører området. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til tillægget har, og hvad der vil gælde når tillægget er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder kortet til tillægget som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af tillægget. Her ligger området Yderligere oplysninger om tillægget fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Tillægget kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-relsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Tillægget er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

32 ARHUS KOMMUNE. TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjgdstrupvej i Holme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN Side Lokalplantillæggets baggrund og indhold Lokalplantillæggetsretsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplantillaggets forhold til kommuneplanen Kommuneplanens rammer for kvarter 05 i Holme-HØjbjerg-Skåde lokalsamfund... bilag 1 3. LOKALPLANEN --_l_- l_ 5 1. Formål Område Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Hegn og beplantning, ubebyggede arealer og fællesarealer Matrikelkort... bilag 2 Lokalplantillægskort... bilag 3 Vedtagelsespåtegninger

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN

LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN LOKALPLAN NR. 019 FOR LAUTRUPGÅRD (vedtaget juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Oprindeligt var det tanken, at hele Lautrupgård området skulle benyttes til administrations- og kontorformål,

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere