Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr. 205"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April 1984 / Juni 1989

2 Århus kommune Lokalplan nr: Boligområde ved Bjødstrupvej (del af omrade 3 og7 i lokalplan 45) 205 Statist i kornråde/distri kt nr.: 2.9 Regi st re ri ngskort blad nr.: 65 Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor April 1984

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ÅRHUS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme. Del af område 3 og 7 i lokalplan nr. 45. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 BESKRIVELSEN Beskrivelse af lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Redegørelse for lokalplanens forhold til rammerne og den øvrige planlægning for området Rammelokalplan for et byområde i Holme... bilag 2 Udsnit af 9 15-rammerne for Århus kommune... bilag 3 Tillæg nr. 120 til 9 15-rammerne for Århus kommune LOKALPLANEN $ $ Lokalplanens formål Lokalplanens område og opdeling Områdets anvendelse Udstykninger Vej-. sti- og parkeringsforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Hegn og beplantning. ubebyggede arealer og fællesarealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplaner Tilladelse fra andre myndigheder

5 Lokalplankort... bilag 4 Matrikelkort... bilag 5 Lokalplanbilag... bilag 6 Lokalplanbilag... bilag 7 Vedtagelsespåtegninger Som det fremgår af indholdsfortegnelsen ovenfor, er teksten opdelt i 3 hovedafsnit: 1. Beskrivelsen, 2. Redegørelsen og 3. Lokalplanen. I det første afsnit bliver de vigtigste bestemmelser i planen - her- under planens retsvirkninger over for bl.a. grundejerne i området - beskrevet. Bagest i afsnittet er der indsat et kort (bilag i), der skitsemæssigt viser, hvordan området kan tænkes indrettet og bebyg- get. Afsnit 2 er en mere teknisk betonet redegørelse for lokalplanens for- hold til den overordnede kommunale planlægning (se bilag 2). Men der- udover bliver der også gjort rede for bydelens skole- og institutions- forhold samt vej- og stiforhold, for den kollektive trafik, samt for lokalplanområdets forsyning med el, vand, varme og kloak. Bagest i afsnittet er et tillæg til 5 15-rammerne. Endelig udgør afsnit 3 så selve lokalplanen. Punkt for punkt er her opstillet de bestemmelser, der gælder for områdets bebyggelse og indretning. Bagest i afsnit 3 er indsat det såkaldte lokalplankort (bilag 41, og herpå er bl.a. vist, hvordan området er inddelt i flere underområdet med hver deres bestemte anvendelse.

6 1.1 1 BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder for et område ved Bjødstrupvej, syd for Holme. Området, der er ca. 1lo.000 m' stort, skal anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende friarealer. Bebyggelsen påregnes opført af en almennyttig boligforening som 2. etape af et større boligbyggeri, Håndværkerparken. Fuldt udbygget, d.v.s. inklusive en 3. etape, vil Håndværkerparken omfatte ialt ca. 700 boliger (se bilag 1, illustrationsplanen). Området er i forvejen omfattet af de såkaldte 9 15-rammer for Århus kommune. Det vil sige nogle bestemmelser, der groft angiver hvordan lokalplanlægningen skal udformes (se afsnit 2, redegørelsen). Der foreligger endvidere en lokalplan for en del af byområdet (lokalplan nr. 45), som mere detaljeret angiver veje og stier i området samt afgrænsning til tilstødende arealer. For selve lokalplanområdet fastlægges i nærværende lokalplan en række bestemmelser om dets anvendelse, om bebyggelsestæthed og lignende. Bebyggelsen skal opføres inden for byggefelter, som ligger langs boligvejen og som afgrænser det bebyggede område mod de større friarealer. Den højeste bebyggelse (i 2 etager) placeres i princippet langs boligvejen og den lavere i princippet langs friarealerne. For enden af boligvejen kan der placeres et tårn på højst 15 meters højde. Tårnet skal være et visuelt samlingspunkt for bebyggelsen og blandt andet fungere som udsigtstårn. Bebyggelsen er pålagt bestemmelser om, at tagformen skal udformes som sadeltag og dækkes med tegl eller tegllignende materialer, og at de udvendige bygningssider hovedsageligt udføres som murværk. Til eventuelle mindre bygningsdele og tilbygninger, garager og cykelskure kan anvendes andre materialer. Bebyggelsen omfatter ca. 200 boliger og bebyggelsesprocenten* for hele området er fastsat til max. 35. * Ved bebyggelsesprocenten forståes bebyggelsens etageareal i procent af grundens areal. De nærmere regler for denne beregning findes i Bygningsreglementet.

7 1.2 Der vil i lokalplanområdet som et eksperiment blive opført omkring 25 boliger som et boligfællesskab inden for boligforeningens rammer. Udformningen af disse boliger foregår under beboernes medvirken og med financiel støtte fra Byggeriets Udviklingsråd. Eftersom udformningen endnu ikke er fastlagt kan der imødeses mindre afvigelser fra nærværende lokalplans bestemmelser og fra Bygningsreglementet. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Bjødstrupvej, hvorfra der igen er vejforbindelse til bl.a. den planlagte Ringvej Syd. Ved lokalplanens udformning er der søgt skabt et trafiksikkert vejog stisystem i området og ved forbindelse til de tilstødende byområder. Lokalplanområdets interne stier vil således give gående adgang til institutioner, fælleshus og nærbutik, busholdeplads og til fælles friarealer. På længere sigt er det tanken, at der skal etableres bysti for gående og cyklende med adgang via tunnel under Ringvej Syd til Kalkærparken og herfra videre til et kornmende lokalcenter nord for Ringvejen og til Holme bymidte. Der udlægges et større friareal i bebyggelsens østlige del. Det skal fungere som bypark for den samlede bebyggelse.

8

9 1.3 Beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger. -~ Efter byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen og amtsrådets godkendelse af det nødvendige tillæg til $ 15-rammerne og offentliggørelse af planen med det dertil knyttede 4 15-rammetillæg, må ejendomme, der er omfattet af planen, iføl.ge kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den ekzisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt i lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan. Lokalplanen indeholder i $ 2 bestemmelser om, at en del af lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningen heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift (Finansministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 12. juni 1970 om frigørelsesafgift). Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

10 2.1 2 REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til $ 15-rammerne og til den øvrige planlægning i området. Lokalplanområdet omfatter en del af område 3 og område 7 i rammelokalplan for et byområde i Holme, lokalplan nr. 45 (jf. bilag 2). Områderne er udlagt til henholdsvis boligformål og fælles friareal. Overordnet Dlanlæming. Forholdet til den overordnede planlægning er der nærmere redegjort for i lokalplan nr. 45. Der skal derfor her alene redegøres for nærværende lokalplans forhold til lokalplan nr. 45 og til $ 15-rammerne for området (bilag 2 og 3). Lokalplanområdet er i $ 15-rammerne beliggende i område B og er for størstedelens vedkommende beliggende i byzone. Lokalplanen er på nær nedennævnte byggefelt for tårn i overensstemmelse med disse $ 15-rammer, der foreskriver følgende rammer for indholdet i lokalplaniægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40. at bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager, at mindst 20% af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området, og at det ækvivalente konstante lydniveau hidrørende fra det på kortbilagene viste eksisterende og planlagte jernbaner og overordnede veje ikke overskrider 55 db (A) p.'i dmgnbasis. På et. enkelt punkt afvlger lokalplanen fra 5 35-rammerne, idet der udlægges et byggefelt, hvor der kan opføres et tårn pa max. 15 meters højde. Begrundelsen herfor er ønsket om at opfmre et udsigtspunkt og at skabt. et visuelt samlingspunkt i bebyggelsen og at modvirke den

11 2.2 højdemæssige ensformighed, en tæt-lav bebyggelse i 1-2 etager let kan b-*- ni et område uf Håndvurkerparkens fuldt udbyggede stvrrelse. Der udarbejdes tillæg til $ 15-rammerne for dette forhold. Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen kan således alene ske under forud- sætning af, at Århus Amtsråd godkender de ændrede $ 15-rammer. Arhus kommunes forslag til ændring af $ side rammerne er gengivet på Lokalplanområdet er en del af et større boligbyggeri. En del af dette er under opførelse og der er udarbejdet lokalplan herfor (lokalplan nr. 137). Af hensyn til samhørigheden mellem etaperne i byggeriet har det været nødvendigt i nærværende lokalplan at inddrage en del af det areal, som ligger i lokalplan 137, således at der ikke fremkommer synlige skel mellem 2 dele af det samlede byggeri. I lokalplanområdet vil omkring 25 boliger blive opfiart som et boligfællesskab inden ior boligforeningens rammer. Eftersom udformningen endnu ikke er fastlagt, kan der imødeses mindre afvigelser fra nærværende lokalplans bestemmelser og fra Bygningsreglementet. Vej- og stiplanlægning. Vejadgangen til lokalplanområdet finder sted fra Bjødstrupvej, som påregnes tilsluttet den planlagte Ringvej Syd nord for 1. etape af Håndværkerparken (lokalplan nr. 137). I den aktuelle vejplanlægning indgår en udvidelse og mindre forlægning af Bjødstrupvej mod syd. I modsætning til, hvad der principielt er fastlagt i lokalplan nr. 45, er det med den i nærværende lokalplan fastlagte linieføring af Bjødstrupvejs forlægning forudsat, at denne skal ske vest om Hvidmosegård - sydvest for lokalplanområdet. Områdets stisystem er tilpasset kommunens overordnede stiplaner, omfattende en nord-sydgående bysti mellem Holme by og 'Tranbjerg via Holme bjerge. Kollektiv Trafik. Området er ved lokalplanens udarbejdelse busbetjent af linie 11 på Rjødstrupvej med en rnnksi~rnnl gangafstand på 700 meter- til onirådets boliger.

12 2.3 I forbindelse med den planlagte Ringvej Syd nord for lokalplan nr. 137 påregnes der med tiden busbetjening herfra med stoppested ved en stiunderførsel. Ligeledes påregnes der en busvendeplads i nærheden af nærvierende lokalplans nord-østlige hjørne. Skoleforhold. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse beliggende i. Holme skoles skoledistrikt, og børn fra området vil kunne benytte den planlagte sti under Ringvej Syd til Holme by. Af hensynet til skolevæsenets overordnede planlægning for hele bydelen vil det dog kunne blive nødvendigt på et senere tidspunkt at foretage justeringer af de enkelte skolers oplande. Det vil således være en konkret mulighed, at Bjødstrupvej og en række forbindelsesveje herfra til Holrnevej overføres til Rundhøjskolens distrikt. Forudsætningen herfor vil dog være en sikring af elevernes passage af Holrnevej. Børneinstitutionsforhold. - I nærheden af 1okalplanornr:det findes der ved Tulshøjvej en midlertidig vuggestue, ved Holrnevej en børnehave og ved Hjulbjergvej et fritidshjem. Det er hensigten, at der umiddelbart nord for lokalplanområdet langs Bjødstrupvej skal opføres en vuggestue og en børnehave. Endvidere påregnes der opført en vuggestue nordøst for området. Zonef'orhold En mindre del af lokalplanornrådct er landzone. Ved den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen overføres landzonearealet til byzone. Landbrugspligt. Den overvejende del af lokalplanområdet cr pålagt landbrugspligt. ilennc pligt søges ophavet i forbindelse mcd henvendclse til Landbrugsministeriet oni godkendelse df udstykning.

13 2.4 Teknisk forsyning. ' Elforsyningen skal ske fra Østjydsk Elforsyning 8300 Odder. Varmeforsyningen til størstedelen af området skal ske fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a. Holme Byvej 14, 827o Højbjerg. Vandforsyningen skal ske fra Århus kommunale Værker, Spanien 19, 8100 Århus C. Vandforsyning til brandslukning udføres ved opstilling af brandhaner på boligvej. Kloakforsyning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende vedtægt. Regnvand skal afleves delvis via regnvandsbassiner indenfor lokalplanområdet - til ledninger etableret i forbindelse med udbygning af lokalplanområde nr Spildevand skal afledes via ledninger etableret i forbindelse med udbygningen af lokalplanområde nr. 137 til Viby renseværk, hvor den nødvendige kapacitet er til stede. Arealreservationer til civilforsvarsmæssige formål. I lokalplanområdet skal der ved deklaration sikres et areal på m2 til civilforsvarsmæssige formål (beskyttelsesrum) for bebyggelsen. Der forebeholdes ret til at udforme og eventuelt underopdele det pågældende areal. Arealets placering fastlægges endeligt af Århus kommune ved magistratens l. og 2. afdeling. Fredningsforhold. Den nuværende mindre sø, Eskemosen, beliggende i lokalplanområdets sydøstlige del er omfattet af naturfredningslovens 43, stk. 1. Det vil sige, at søens tilstand ikke må ændres uden tilladelse hertil fra Århus Amt, jf. lokalplanens 12.

14

15

16 2.5 TILLÆG NR. 120 TIL 9 15-RAMMERNE FOR ÅRHUS KOMMUNE - LOKALPLAN NR Tillægget omfatter del af område B For den del af område B , som er omfattet af lokalplan nr. 205, gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: at områdets anvendelse fastlægges til boligform21 med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende. samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkning i forhold til omgivelserne, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 40, at bebyggelsen ikke opføres i mere end 3 etager. Dog gælder, at der inden for det med særlig signatur viste området i lokalplan nr. 205 (bilag 4, lokalplankortet) kan opføres et tårn, såfremt bygningshøjden ikke overstiger 15,oo meter., at mindst 20% af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området, og at det ækvivalente konstante lydniveau hidrørende fra de på kortbilagene viste eksisterende og planlagte jernbaner. og overordnede veje ikke overskrider 55 db (A) på døgnbasis.

17 3.1 3 LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme (del af område 3 og 7 i lokalplan nr. 45). I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) bestemmes følgende for det i 9 2 nævnte område: 6 1 LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål : at sikre områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse. at fastlægge en bebyggelsesstruktur hvor bebyggelsen fremtræder som en samling mindre kvarterenheder med en høj grad af oplevelsesrigdom, at tilvejebringe grundlag for opførelse af et tårn, som skal fungere som udsigtspunkt og danne et visuelt samlingspunkt for bebyggelsen, at tilvejebringe grundlag for opførelse af eksperimentelle boligformer i området, at sikre etableringen af fælles rekreative arealer i og omkring bebyggelsen og at tilstræbe en tilfredsstillende trafiksikkerhed såvel i området som ved forbindelsen med de tilgrænsende områder. 6 2 LOKALPLANENS OMRÅDE OG OPDELING Stk. 1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på bilag 4 og 5 og ornfatter følgende matrikelnumre: Del af lo a, Holme by, Holme samt 11 a, 11 b, 11 c, del af 1 a, del af 3 rn, del af 3 o, del af 5 b og del af' vejareal litra "c", Bjødstrup by, Tranbjerg, samt alle parceller, der efter den 12. juli 1982 udstykkes i omridet fra nævnte ejendomme.

18 3.2 Stk. 2 Stk. 3 Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen overføres det på bilag 4 viste område fra landzone til byzone. Matrikel nr. lo a, Holme by, Holme, 11 a, 11 b, 11 c, 3 m og 3 o, Bjødstrup by, Tranbjerg er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler (se fodnote 1). 6 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1 Stk. 2 Området rnå kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af tæt-lav bebyggelse (se fodnote 2). Det på bilag 4 med priksignatur afgrænsede område kan anvendes til eksperimentområde for nye boligformer inden for rammerne af den samlede bebyggelse i lokalplanområdet. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at der i bebyggelsen drives en sådan virksomhed (mindre nærbutik, damefrisør, revisor, lægevirksomhed og lignende), som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der beboer den pågældende bolig/e j endom. at virksomheden efter magistratens 2. afdelings skøn drives på en sådan måde, at bebyggelsens karakter af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes. at Virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der be- laster de fælles parkeringspladser unødigt. 1. Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsministeriets godkendelse af udstykningen. Der kan i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfør af 9 4, stk. 2 og/eller stk. 3 i landbrugsloven. 2. Der kan dog i minare omfang forekomme vandrette lejlighedsskel.

19 3.3 Stk. 3 Inden for lokalplanområdet kan med godkendelse af magistratens 2. afdeling opføres tekniske bygninger til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30 m' bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse og iøvrigt ikke virker skæmmende for området. 6 4 UDSTYKNINGER I lokalplanområdet må der kun finde udstykning sted, der er nødvendig for en matrikulær sammenlægning. Der kan dog i området udstykkes areal til det på bilag 4 viste eksperimentområde samt udskilles areal til eventuelle offentlige veje og stier. Yderligere udstykning må kun finde sted efter særlig tilladelse fra magistratens 2. afdeling. 95 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Stk. 1 Der udlægges nedennwnte veje og stier, som vist på bilag 4 med raster: Vejen A-Al-B (Bjødstrupvejs forlægning) 14 m bred Vejen A1-A2 lo m bred Bysti c-d (cykel- og gangsti) 7 m bred Gangstierne h-i-j-k og j-jl min. 4 m brede Øvrige stier skal udlægges i min. 3 meters bredde. Stk. 2 Ved vejtilslutning Al og A-Al-B skal anlægges og opretholdes oversigtsarealer, som vist på bilag 4. Arealerne begrænses af linier gennem punkter, der afsættes i de respektive skel i følgende afstande fra skelflugternes skæring: 12 m x 45 m. På oversigtsarealerne må der ikke etableres noget højere end 0,8 m over en flade gennem de tilstødende vejes kørebane- midter. Stk. 3 Ud over de på bilag 4 viste 2 tilslutninger (for gående og kørende trafik i Al og jl) må der ikke etableres adgange til vej A-Al-B.

20 3.4 Stk. 4 Der reserveres parkeringsareal til 1% bilplads pr. bolig og 1 bilplads pr. 1 værelses lejlighed, som vist på bilag 4. Heraf anlægges 1 bilplads pr. bolig og bilplads pr. 1 værelses lejlighed inden bebyggelsens ibrugtagen, resten anlægges når magistratens 2. afdeling kræver det. 6 6 TEKNISK FORSYNING Stk. 1 Ved nybyggeri er ejerne pligtige at aftage fjernvarme fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a. på værkets til enhver tid gældende betingelser. Det på bilag 4 viste eksperimentområde samt eventuelle nær- butikker i området undtages dog fra denne forpligtigelse. Stk. 2 Bebyggelsen skal tilsluttes et fællesantenneanlæg opstillet i eller uden for området. 9 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 35. Der skal opføres mindst 180 og højst 210 boliger indenfor området. Bebyggelsen må kun opføres inden for de på bilag 4 angivne byggefelter og skal opdeles i mindre enheder, i princippet som vist på illustrationsplanen (bilag 1, Beskrivelsen). Mindre bygninger såsom læ- og cykelskure kan dog placeres uden for de angivne byggefel ter. Hvor byggefelter støder op til sti h-i-j-k kan der etableres bebyggelse over stien med portgennemgange. Stk. 4 Bebyggelse mod de ost-vestgående friarealer må opføres i maksimalt 1% etage foruden eventuel kælder, som angivet med raster på bilag 4. Stk, 5 Bebyggelsen langs vejene A-Al-B og A1-A2 og langs bystien c-d må opføres i maksimalt 2 etager foruden eventuel kælder, som angivet på bilag 4.

21 3.5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. lo Stk. 11 Stk. 12 Bebyggelse (tårn) inden for det på bilag 4 med særlig signatur viste byggefelt må opføres i flere end 2 etager, - dog må bygningshøjden ikke overstige 15,oo meter. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over det omgivende terræn (se dog stk. 6). Bebyggelsen må opføres med følgende minimumsafstande mellem bygningerne, uanset af bygningsreglementets bestemmelser i kapitel 3 for højde og afstandsforhold derved overskrides: Min. afstand mellem facader (se fodnote) 12 m. Min. afstand mellem gavl og facader 8 rn. Min. afstand mellem gavle 3 m. Min. afstand mellem vejlinie/skel for Bysti c-d og bebyggelse 1 m. Alle afstande måles vandret uden hensyn til terrænforskellene. Afstanden måles vinkelret på den modstående vejlinie/ skel eller bebyggelse og altid til hovedhuset som vist på bilag 6. I det omfang bygningsreglementets kapitel 3 om bebyggelsens højde- og afstandsforhold til naboskel er uforeneligt med lokalplanen finder bestemmelserne i kapitlet ikke anvendelse i området. Der må placeres vinduer og indadgående døre i gavle. Hvor gavlafstanden er under 5 meter, må kun placeres vinduer og indadgående døre i een af to modstående gavle. Rummene bagved skal have primær lystilgang gennem vinduer og døre i facaden. I gavle, der vender mod private opholdsarealer (haver), må der ikke placeres døre. Vinduer skal være anbragt med underkant minimum 1,2 m over gulv. Bygningsreglementets kapitel 13.4 finder ikke anvendelse i område t. Minimumsafstanden mellem 2 1-etages bygningers facader kan dog nedsættes blot Bygningsreglementets krav herom i kapital 3 overholdes.

22 3.6 Drivhuse, legehuse og lignende småbygninger samt hegn og terrasseoverdækninger i private havearealer må kun anbringes og udformes efter retningslinier som angivet på bilag 7. (Se fodnote 1.) Stk. 13 Boligbebyggelse samt opholdsarealer hertil skal placeres således, at de sikres et udendørs ækvivalent, konstant lydtrykniveau hidrørende fra trafik på Bjødstrupvej på under 55 db (A) på døgnbasis. 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Skiltning og reklamering på bygningerne må kun finde sted med magistratens 2. afdelings tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bygningernes tage skal udformes som sadeltage og dækkes med tegl eller tegllignende materialer. Mindre bygninger (udhuse, garager, cykelskure og lignende) kan dog udføres med flade tage. Blanke eller reflekterende tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Såfremt der etableres et sådant anlæg, skal det ind- gå som en del af tagfladen eller en del af ejendommens ØVrige ydervægge. (Se fodnote 2.) På mindre bygningsværker såsom carporte, garager, udhuse og lignende er det tilladt at benytte sådanne materialer, såfremt disse er inddækket på en sådan måde, at de ikke er til gene for omgivelserne. Endvidere er det tilladt at benytte glasmaterialer på drivhuse og lignende. Stk. 4 Udvendige bygningssider skal hovedsagelig udføres som mur- værk. Til mindre bygningsdele kan anvendes andre materialer. 1. Boligforeningen udarbejder i samarbejde med beboerne nøjere retningslinier for materialevalg, farver og konstruktionsprincipper, således at der opnås en helhedsvirkning inden for den samme kvarterenhed i bebyggelsen. 2. Med denne bestemmelse er der ikke taget stilling til, om der i henhold til fjernvarmeværkets vedtægter kan opnås tilladelse til anvendelse af anlag til indvinding af solenergi.

23 3.7 Stk. 5 Der må ikke udføres andre udvendige antenneanlæg end det i 9 6 stk. 2 nævnte. $9 HEGN OG BEPLANTNING. UBEBYGGEDE AREALER OG FÆLLESAREALER. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 De på bilag 4 viste friarealer må ikke bebygges, men skal udlægges som rekreativt fællesareal herunder beboerhaver for bebyggelsen. Beplantning af lokalplanområdet skal følge principperne som vist på illustrationsplanen (bilag 1, Beskrivelsen). Planer for beplantning af vej-, sti- og fælles friarealer skal via Bygningsinspektorat Syd indsendes til godkendelse ved stadsgartnerens kontor og stadsingeniørens kontor. 9 lo FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1 Stk. 2 Bortset fra de i 5 6 stk. 1 nævnte undtagelser skal alle boliger i området aftage fjernvarme fra Holme Lundshøj fjernvarme a.m.b.a., og de må ikke tages i brug før fjernvarmetilslutning. Før ny bebyggelse eller dele heraf tages i brug, skal der være etableret befæstede stier samt belysning frem til boliger, opsat postkasser og affaldsspande, og anlagt nærlegeplads med belægning og beplantning, samt parkeringspladser (jf. 9 5 stk. 4) efter planer godkendt af bygningsinspektoratet og stadsgartneren. Før de sidste opfplrte lo boliger må tages i brug skal alle udendørsanlæg, veje, stier, parkeringspladser, legepladser og friarealer m.in. være færdigetableret OPHÆVELSE AF LOKALPLAN Den under 19. juni 1981 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 137 ophæves for så vidt angår det område, der omfattes af nærværende lokalplan. Den under 18. april 1979 af byrådet vedtagne lokalplan nr. 45 ophzves for så vidt. angår det område, der omfattes af nærværende lokalplan.

24 TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke - jf. naturfredningslovens $ 43 om vådområder - foretages ændringer af den nuværende tilstand af Eskemose, før der er opnået tilladelse hertil fra Århus Amtsråd.

25

26

27

28

29 3.9. Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 205 i mg)det den 11. april 1984.

30 Århus kommune Tillæg til lokalplannr. Boligområde ved Bjsdstrupvej i Hollme 205 Statist i kområde/d istri kt nr.: Registreringskort blad nr.: 65 Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor Juni 1989

31 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om tillægget indhold, hvor baggrunden for tillægget beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af området, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan tillægget forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører området. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til tillægget har, og hvad der vil gælde når tillægget er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder kortet til tillægget som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af tillægget. Her ligger området Yderligere oplysninger om tillægget fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Tillægget kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelsty-relsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Tillægget er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

32 ARHUS KOMMUNE. TILLÆG TIL LOKALPLAN NR. 205 Boligområde ved Bjgdstrupvej i Holme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN Side Lokalplantillæggets baggrund og indhold Lokalplantillæggetsretsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplantillaggets forhold til kommuneplanen Kommuneplanens rammer for kvarter 05 i Holme-HØjbjerg-Skåde lokalsamfund... bilag 1 3. LOKALPLANEN --_l_- l_ 5 1. Formål Område Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Hegn og beplantning, ubebyggede arealer og fællesarealer Matrikelkort... bilag 2 Lokalplantillægskort... bilag 3 Vedtagelsespåtegninger

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE D

STEMPELMÆRKE D O %M O KK cl M STEMPELMÆRKE D 132664 00 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 80 Lokalplan for et område til boligformål, beliggende i Søndenå kvarteret ved de Lichtenbergsvej (ifølge kommuneplanens "Rammer til

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby. August 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby. August 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 130 Tæt-lavt boligområde ved Bøgeskov Høvej i Viby KONGSBAK INFORMATIK August 1981 Århus kommune Lokalplan nr,: Tæt-lav boligområde ved Bageskov Hovej i Viby 130 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere