6. It-sikkerhed Introduktion. 6.2 Digital signatur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion. 6.2 Digital signatur"

Transkript

1 It-sikkerhed 6. It-sikkerhed 6.. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder It-sikkerhed i den offentlige sektor It-sikkerhed i befolkningen Internationalt perspektiv Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er vokset i takt med den hurtige stigning i antallet af computerbrugere. Flere og flere benytter internettet og andre netværk til at udveksle informationer. I de senere år har en række virus- og hackerangreb sat fokus på samfundets afhængighed af disse netværk og de vidtrækkende økonomiske konsekvenser, hvis systemerne ikke fungerer. Kapitlet beskæftiger sig med it-sikkerhed hos virksomheder, den offentlige sektor og i befolkningen. Ved it-sikkerhed forstås både sikkerhedsproblemer og de modsvarende sikkerhedsforanstaltninger. I det følgende gives en oversigt over indholdet. Indledningsvis præsenteres udviklingen i udstedte certifikater til digital signatur. It-sikkerheden i virksomheder behandles, herunder forskelle i forhold til brancher og virksomhedernes størrelse. Det konstateres bl.a., at 4 ud af 5 opbevarer backup adskilt fra driftmiljøet, og at der er flest sikkerheds-foranstaltninger i de store virksomheder. Under den offentlige sektor belyses it-sikkerheden i staten, amter og kommuner, herunder organisatoriske sikkerhedstiltag. Det kan fremhæves, at staten er mest udsat for Denial of service-angreb. Desuden at under halvdelen af myndighederne har en ajourført it-beredskabsplan. Endvidere kan næsten alle myndigheder nu modtage digital signatur. Befolkningens it-sikkerhed vurderes i forhold til net-handel og spam. Det ses bl.a., at bekymring for sikkerhed udgør en barriere for nethandel i befolkningen, og at yngre aldersgrupper er mere udsat for spam. Danske virksomheder ligger over EU-gennemsnittet mht. it-sikkerhedsforanstaltninger (afsnit 6.6.). 6.2 Digital signatur Mærkbar stigning i udbredelsen af digital signatur Antallet svarer til hver femte dansker i alderen 6-74 år Certifikater til private og medarbejdere Antallet af udstedte certifikater til digital signatur er steget markant (figur 6.). Efter en beskeden start i. halvår af 2003 tog udviklingen fart i 2. halvår med en fortsat stigning i 2004, 2005 og Ved udgangen af september 2006 var der udstedt i alt certifikater til digitale signaturer. Sat i forhold til den danske befolkning i alderen 6-74 år svarer det til ca. 20 pct. - her skal dog tages forbehold for at et antal danskere har såvel en privat- som medarbejdersignatur, så andelen af brugere alt andet lige vil ligge lavere. Der er både tale om certifikater til private og medarbejdercertifikater. Det vil sige enkeltpersoners eller medarbejderes mulighed for at kommunikere sikkert med internetbaserede services - herunder bl.a. Skats TastSelv, sundhed.dk, e-boks mv.

2 2 It-sikkerhed Figur 6. Antal udstedte certifikater til digital signatur Akkumuleret antal certifikater kvt. 2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. kvt. 2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. kvt. 2 kvt. 3 kvt. 4 kvt. kvt. 2 kvt. 3 kvt Anm. Estimater på baggrund af ugentlige tal. Kilde: TDC, Om digitale signaturer Antallet af udstedte certifikater indikerer hvor mange borgere og medarbejdere, der er i stand til at anvende digital signatur, fx i kommunikation med virksomheder og myndigheder. Det samlede antal certifikater på fordeler sig på personcertifikater og medarbejdercertifikater. Virksomhedscertifikater er ikke medtaget i disse tal. Borgere, der har flere private signaturer tæller kun med én gang i figur 6.. Mht. medarbejdercertifikater, kan en medarbejder have mere end én signatur. 6.3 It-sikkerhed i virksomhederne It-sikkerhedsproblemer It-sikkerhedsproblem med tab af data eller arbejdstid Figur 6.2 Lidt over hver tiende virksomhed havde et it-sikkerhedsproblem i løbet af 2005, fx i form af et virusangreb, som medførte tab af data eller arbejdstid (figur 6.2). Der er i almindelighed ingen markante forskelle mellem branche- og størrelsesgrupper. Virksomhedernes it-sikkerhedsproblemer med tab af data eller arbejdstid Pct. af virksomheder med internetadgang Alle Industri Bygge og anlæg Branche Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finans. og forretningsservice Antal ansatte Anm.: Virksomheder med internetadgang blev spurgt: "Har virksomheden været udsat for it-sikkerhedsproblemer med tab af data eller arbejdstid i 2005 (fx virusangreb eller uautoriseret adgang til systemer eller data)?". Årets tal kan ikke umiddelbart sammenlignes med tidligere år, idet spørgsmålet er ændret. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it 2006.

3 It-sikkerhed 3 It-sikkerhedsforanstaltninger 4 ud af 5 opbevarer backup adskilt fra driftmiljøet Figur 6.3 Antivirusprogrammer findes hos 94 pct. af alle virksomheder med internetadgang, og er dermed den hyppigste it-sikkerhedsforanstaltning (figur 6.3). 87 pct. anvender firewall og 83 pct. opbevarer backup på anden lokalitet end driftmiljøet. 60 pct. har en server med sikker forbindelse (som understøtter sikkerhedsprotokoller, fx SSL eller SHTTP). Endelig anvender 2 pct. datakryptering af hensyn til fortrolighed. Virksomhedernes it-sikkerhedsforanstaltninger Antivirusprogrammer 94 Firewall 87 Opbevaring af backup på anden lokalitet 83 Server med sikker forbindelse 60 Datakryptering af hensyn til fortrolighed 2 Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it Pct. af virksomheder med internetadgang Flest sikkerhedsforanstaltninger i de store virksomheder Tabel 6. It-sikkerhedsforanstaltninger er generelt lidt mere udbredt blandt de større virksomheder. Det drejer sig især om foranstaltninger som server med sikker forbindelse samt brug af datakryptering (tabel 6.). Virksomhedernes it-sikkerhedsforanstaltninger Alle virksomheder Antal ansatte pct. af virksomheder med internetadgang Antivirusprogrammer Firewall Opbevaring af backup på anden lokalitet Server med sikker forbindelse Datakryptering af hensyn til fortrolighed Som understøtter sikkerhedsprotokoller, fx SSL eller SHTTP. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it Generelt ensartet niveau for it-sikkerhed i regionerne Flest virksomheder i hovedstaden bruger datakryptering og server med sikker forbindelse Der er ingen stor forskel mellem regionerne, hvad angår de mest almindelige sikkerhedsforanstaltninger som antivirusprogrammer, firewall samt opbevaring af backup på anden lokalitet end driftmiljøet (tabel 6.2). Mht. server med sikker forbindelse ligger hovedstadsregionen noget over gennemsnittet, Midtjylland på gennemsnittet og de tre øvrige regioner lidt under. Denne regionale forskel er også gældende, hvad angår datakryptering, som anvendes af 29 pct. af virksomhederne i hovedstadsregionen mod 5-9 pct. i de øvrige fire regioner.

4 4 It-sikkerhed Tabel 6.2 Virksomhedernes it-sikkerhedsforanstaltninger, regionalt fordelt Hele landet Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland pct. af virksomheder med internetadgang Antivirusprogrammer Firewall Opbevaring af backup på anden lokalitet Server med sikker forbindelse Datakryptering af hensyn til fortrolighed Som understøtter sikkerhedsprotokoller, fx SSL eller SHTTP. Anm.: Tal på regionalt niveau er forbundet med noget større statistisk usikkerhed end tal for hele landet. Kilde: Danmarks Statistik, Danske virksomheders brug af it It-sikkerhed i den offentlige sektor It-sikkerhedsproblemer Fald i virusangreb med tab af data eller arbejdstid Staten mest udsat for Denial of Serviceangreb Datatab pga. manglende backup sjældent i kommunerne Økonomisk misbrug og afpresning er sjældent Tabel ud af 0 myndigheder i stat og kommuner og 8 ud af 0 amter havde inden for det seneste år oplevet virusangreb med tab af data eller arbejdstid af genererende eller alvorlig karakter (tabel 6.3). Der er tale om et klart fald fra 43 pct. i Denial of Service-angreb har fundet sted hos 7 pct. af alle myndigheder; igen hyppigere hos amterne (55 pct.) end i staten og hos kommunerne (3 pct. og 6 pct.). Denial of Service-angreb er et forsøg på at forstyrre eller stoppe kommunikationen til et netværk ved at fremsende overflødige data. Datatab pga. manglende backup fandt sted hos omkring hver tiende myndighed, dog mere end dobbelt så hyppigt i staten og amterne end hos kommunerne. Uautoriseret adgang til systemer og data fandt sted hos 3 pct. i staten, hos 36 pct. af amterne og 7 pct. af kommunerne. Endelig blev der spurgt til it-misbrug af økonomisk karakter (fx bedrageri) og afpresning/trusler rettet mod data eller software. Disse to sikkerhedsproblemer er generelt ikke tilstede blandt myndighederne. Myndigheder der havde været udsat for problemer i forhold til it-sikkerhed I alt Stat Amter Kommuner I alt Under indb. Mindst indb. pct. Virusangreb med tab af data/arbejdstid Denial of Service-angreb Datatab pga. manglende backup Uautoriseret adgang til systemer og data Økonomisk it-misbrug Afpresning/trusler mod data el. software Anm.: Spørgsmålet lød: Har myndigheden været udsat for nogle af følgende problemer inden for det seneste år? Procenterne angiver andelen, hvor problemet blev betegnet som 'alvorligt' eller 'generende'. Ingen benyttede sig af svarmuligheden 'katastrofal' betydning, hvorfor denne kategori er slået sammen med 'alvorligt'. Denial of Service-angreb er et forsøg på at forstyrre eller stoppe kommunikationen til et netværk ved at fremsende overflødige data. Kilde: Danmarks Statistik, Den offentlige sektors brug af it 2005.

5 It-sikkerhed 5 It-sikkerhedsforanstaltninger Under halvdelen af myndighederne har en ajourført it-beredskabsplan Figur 6.4 It-sikkerhedspolitik, som er godkendt af ledelsen, findes hos omtrent 9 ud af 0 myndigheder og er dermed det mest udbredte organisatoriske sikkerhedstiltag (figur 6.4). En næsten lige så stor andel af myndighederne har formelt udnævnt en it-sikkerhedsansvarlig. Hver tredje kommune har en it-beredskabsplan, som er ajourført inden for de seneste to år, og lidt flere blandt amter og statslige myndigheder. Næsten samme udbredelse gør sig gældende mht. løbende it-sikkerhedsuddannelse af medarbejdere. Organisatoriske sikkerhedstiltag i den offentlige sektor Godkendt it-sikkerhedspolitik Formelt udnævnt itsikkerhedsansvarlig Ajourført it-beredskabsplan Løbende itsikkerhedsuddannelse Kilde: Danmarks Statistik, Den offentlige sektors brug af it Kommuner Amter Stat Procent Næsten alle myndigheder kan modtage digital signatur Figur 6.5 Andelen af myndigheder, der kan modtage digital signatur er mere end fordoblet fra 2004 til 2005 (figur 6.5). Myndighedernes tjenester til digital signatur kan være i form af løsninger for sikker signeret e-post, log-on på hjemmeside eller for udfyldte blanketter. Hvor 4 ud af 0 myndigheder i stat og kommuner og 7 ud af 0 amter kunne modtage digital signatur i 2004, var det tæt på alle myndigheder i Myndigheder der modtager digital signatur Procent Stat Amter Kommuner Anm.: Ved digital signatur forstås den fælles offentlige OCES-standard (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service), der muliggør elektronisk identifikation, underskrift og kryptering. Enten som 'modtagelse af signeret e-post', 'log-on på hjemmeside via digital signatur' eller 'udfylde og underskrive/verificere blanketter'. Tal vedr er eksklusive 'udfylde og underskrive/verificere blanketter', men dette har imidlertid ingen væsentlig betydning for det samlede niveau i Kilde: Danmarks Statistik, Den offentlige sektors brug af it 2004 og 2005.

6 6 It-sikkerhed Parat til edag2 Digital signatur via e-post mest udbredt Næsten alle kan afsende e-post med digital signatur Figur 6.6 Udviklingen i tallene er formentlig en virkning af den såkaldte edag2 pr.. februar fra denne dag har alle offentlige myndigheder i stat, amt og kommune som udgangspunkt ret til at sende breve og dokumenter med følsomme og fortrolige oplysninger fuldt elektronisk til andre myndigheder. Tilsvarende kan de forlange, at andre myndigheder sender fuldt elektronisk til dem. Endvidere har borgere og virksomheder ret til at sende sikker elektronisk post til det offentlige. Tallene afspejler myndighedernes parathed på området, men derimod ikke udnyttelsesgraden. Den mest udbredte løsning mht. digital signatur er muligheden for at modtage og afsende sikker e-post, hvilket stort set svarer til andelen af myndigheder med digital signatur i alt (figur 6.6). Næsten 4 ud af 0 myndigheder har digitale blanketter, som kan udfyldes og underskrives med digital signatur. Endelig har lidt under hver fjerde myndighed en log-on-facilitet på hjemmesiden, som baserer sig på digital signatur. 92 pct. af myndighederne kan afsende e-post med digital virksomhedssignatur og 42 pct. kan afsende med medarbejdersignatur. Næsten alle - 97 pct. - kan afsende e-post med en af de to varianter. Anvendelse af digital signatur Procent 96 Modtagelse af signeret e-post 39 Udfylde og underskrive/ verificere blanketter Myndigheden som modtager 24 Log-on på hjemmeside via digital signatur 92 Afsendelse af e-post med virksomhedssignatur 42 Afsendelse af e-post med medarbejdersignatur Myndigheden som afsender Kilde: Danmarks Statistik, Den offentlige sektors brug af it Kommuner har den bredeste brug af digital signatur Sikre forbindelser især udbredt blandt de større kommuner Der er ikke den store forskel på myndighederne mht. brug af digital signatur i forbindelse med e-post. Til gengæld ligger kommunerne en del foran stat og amter mht. brug af digital signatur til at underskrive blanketter samt ved log-on på hjemmeside (tabel 6.4). Blandt andre foranstaltninger til sikker kommunikation kan nævnes 'sikker forbindelse' samt log-on via adgangskode (fx pinkode). Sikker forbindelse findes hos lidt mere end hver tredje myndighed; hyppigst hos de større kommuner med mindst indbyggere. Log-on på hjemmesiden via adgangskode findes hos næsten 4 ud af 0 myndigheder i staten, i under 3 ud af 0 blandt amter og under hver fjerde myndighed i kommunerne (23 pct.).

7 It-sikkerhed 7 Tabel 6.4 Sikker kommunikation med myndigheder I alt Stat Amter Kommuner I alt Under indb. Mindst indb. pct. Digital signatur (myndigheden som modtager) Modtagelse af signeret e-post Udfylde og underskrive/verificere blanketter Log-on på hjemmeside via digital signatur Digital signatur (myndigheden som afsender) Afsendelse af e-post med virksomhedssignatur Afsendelse af e-post med medarbejdersignatur Andre former for sikker kommunikation Sikker forbindelse (understøttet af servercertifikater ) Log-on - via pinkode eller adgangskode Anm.: Ved digital signatur forstås den fælles offentlige OCES-standard (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service), der muliggør elektronisk identifikation, underskrift og kryptering. Server-certifikater bruges bl.a. til at dokumentere hjemmesidens ægthed over for brugere og til at kryptere kommunikation mellem brugere og myndighed. Kilde: Danmarks Statistik, Den offentlige sektors brug af it It-sikkerhed i befolkningen Bekymring for sikkerhed barriere for nethandel især blandt årige Figur 6.7 Blandt den del af befolkningen der har anvendt internettet, men som ikke har e-handlet i de seneste 2 måneder, er bekymring for sikkerheden ved betaling den største eller næststørste barriere for internetkøb hos 28 pct. (figur 6.7). Det er kun overgået af barrieren har ikke brug for internet-handel (45 pct.) samt ønsket om at se varen inden køb/butiksloyalitet (4 pct.). Der er imidlertid en del forskel på aldersgrupperne. Således topper bekymringen for manglende sikkerhed ved betaling i aldersgruppen år, hvor hele 87 pct. har dette som vigtigste eller næstvigtigste barriere for køb via internettet. I aldersgruppen år er andelen 42 pct., og blandt 6-9-årige, der ikke har e-handlet i de seneste 2 måneder, er det kun hver tiende, der har manglende betalingssikkerhed som vigtigste eller næstvigtigste barriere. Barrierer for køb via internettet - bekymret for sikkerheden ved betaling I alt år år år år Vigtigste barriere Næstvigtigste barriere Ikke en barriere Procent* * Procentgrundlag: Pct. af dem der har anvendt internettet, men ikke har e-handlet i de seneste 2 måneder. Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet 2006.

8 8 It-sikkerhed 59 pct. af daglige internetbrugere har modtaget spam Yngre aldersgrupper mere udsat for spam Forbrugsmønster kan give spam Figur 6.8 Hyppige internetbrugere er mere udsat for spam end de, der sjældnere bruger internettet (figur 6.8). Blandt daglige brugere har 59 pct. modtaget spam inden for den seneste måned mod 37 pct. blandt de ugentlige brugere og 7 pct. blandt månedlige brugere. De yngre aldersgrupper er generelt mere udsat for spam end de ældre aldersgrupper. Det er de først og fremmest pga. en hyppigere brug af internettet, men tallene viser også, at blandt de daglige brugere er de yngre aldersgrupper under 40 år mere udsatte end de på mindst 40 år. Ser man på de ugentlige brugere er forskellen endnu større mellem aldersgrupperne. Yngre personer synes således at være mere udsatte for spam end de ældre personer, også når der tages højde for forskel i brugshyppigheden af internettet. Forskellen mellem aldersgruppernes modtagelse af spam kan tænkes også at hænge sammen med et andet forbrugsmønster hos de yngre internetbrugere, herunder større brug af internettjenester og kommunikation, som i højere grad forbindes med spam. Spam modtaget i den sidste måned blandt internetbrugere I alt år år år år Månedlige brugere Ugentlige brugere Daglige brugere Pct. af internetbrugere Anm.: Antallet af 6-9-årige månedlige internetbrugere er så lille i undersøgelsen, at andelen af spammodtagere ikke kan opgøres med sikkerhed. Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens brug af internet Internationalt perspektiv Danske virksomheders it-sikkerhed over gennemsnittet Det store flertal af europæiske virksomheder i en række EU-lande har opdateret deres it-sikkerhedsforanstaltninger inden for de seneste 3 måneder (figur 6.9). Blandt danske virksomheder ligger andelen på 80 pct., hvilket bringer Danmark på en femteplads. Længst fremme ligger Sverige med 93 pct., fulgt af Finland, Østrig og Norge.

9 It-sikkerhed 9 Figur 6.9 Virksomheder med opdaterede it-sikkerhedsforanstaltninger Sverige Finland Østrig Norge Danmark Italien Belgien Gennemsnit Slovakiet Spanien Portugal Irland Grækenland Tjekkiet Holland Ungarn Procent Anm. Figuren viser 5 udvalgte EU-lande. De nordiske lande indgår så vidt muligt. Derudover er de 0 bedst placerede lande udvalgt blandt de 5 største lande ud over Norden. Mindst én foranstaltning, som er opdateret inden for de seneste tre måneder (fx automatisk opdatering af antivirusprogrammer). Kilde: Eurostat, februar 2005 ( Islandske data er fra 2003-undersøgelsen. Danske borgere mere udsat for virusangreb 35 pct. af danske internetbrugere har været udsat for et virusangreb med tab af information eller tid, hvilket er lidt over gennemsnittet af en række EU-lande (figur 6.0). Typisk vil hyppige brugere af internettet være mere udsat for virusangreb, men en lang række andre årsager kan spille ind i forhold til de nationale forskelle.

10 20 It-sikkerhed Figur 6.0 Borgere udsat for virusangreb Spanien 48 Italien 4 UK 37 Danmark Island Tyskland Gennemsnit Finland Holland Polen Ungarn Norge Østrig Slovakiet Sverige Portugal Pct. af internetbrugere i det seneste år Anm.: Figuren viser 5 udvalgte EU-lande. De nordiske lande indgår så vidt muligt. Derudover er de 0 højest placerede lande udvalgt blandt de 5 største lande ud over Norden. Computervirus som inden for de seneste 2 måneder har forårsaget tab af information eller tid. Kilde: Eurostat, oktober 2006 (

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion

6. It-sikkerhed. 6.1. Introduktion It-sikkerhed 95 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

6. It-sikkerhed Introduktion

6. It-sikkerhed Introduktion It-sikkerhed 99 6. It-sikkerhed 6.1. Introduktion It-sikkerhedens betydning Kapitlets indhold Digitale signaturer It-sikkerhed i virksomheder Problemer med sikkerheden i netværk og computersystemer er

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

4. Virksomhedernes brug af it

4. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 53 4. Virksomhedernes brug af it 4.1 Introduktion Virksomhederne er en afgørende drivkraft bag informationssamfundet Kapitlets indhold Figur 4.1 It-anvendelse har stor betydning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Danmarks samlede resultater i PISA 2006

Danmarks samlede resultater i PISA 2006 s samlede resultater i PISA 2006 PISA har på skift ét af fagene læsning, matematik og naturfag som hovedområde. I 2000 var hovedområdet læsning, i 2003 var hovedområdet matematik, og i 2006 var hovedområdet

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Økonomisk analyse. Fastfood må gerne være usundt. Highlights. Mænd, unge og københavnere er de hyppigste brugere af fastfood

Økonomisk analyse. Fastfood må gerne være usundt. Highlights. Mænd, unge og københavnere er de hyppigste brugere af fastfood Økonomisk analyse 16. marts 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fastfood må gerne være usundt Highlights 2/3 af forbrugerne spiser fastfood mindst

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

3. Virksomhedernes brug af it

3. Virksomhedernes brug af it Virksomhedernes brug af it 3. Virksomhedernes brug af it Figur 3.1 Virksomheder med bredbåndsforbindelse til internettet. 2006 95 89 89 87 84 83 82 80 77 73 66 0 20 40 60 80 100 Ved bredbånd forstås ADSL

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q2 2016 Juli 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 7 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Danmark skal have en ny beskæftigelsespolitik Det nye beskæftigelsesudvalg

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2015 Januar 2014 M&A-markedet i Danmark Rekordår målt på antal danske solgte virksomheder på trods af lavere aktivitet i 4. kvartal Salg af danske virksomheder:

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 5 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 5 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 5 Offentligt Nøgletal om informationssamfundet 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet - 2007 Internationale tal Udgivet af:

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Der tales i landbrugskredse meget om, at landmændene skal være mere stolte af deres erhverv. Angiv på denne 10-punksskala

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 September 2000 HOVEDTRÆK I DEN TYSKE SKATTEREFORM

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 September 2000 HOVEDTRÆK I DEN TYSKE SKATTEREFORM i:\september-2000\tysk-skat.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 September 2000 HOVEDTRÆK I DEN TYSKE SKATTEREFORM RESUMÈ Tyskland har vedtaget en omfattende reform af person- og erhvervsbeskatningen.

Læs mere

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU

I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU I Danmark er skatten på arbejde lavere end gennemsnit i EU Skiftende regeringer har gennem en lang periode haft fokus på at lette skatten på arbejde i Danmark. Det betyder, at gennemsnitsskatten på arbejde

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 20 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser 2020-planen: Hvor skal væksten komme fra? Lidt færre beskæftigede lønmodtagere Lille fald i antallet af jobannoncer Internationalt

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: April 2013 Tema: Forebyggelse Udarbejdet af: Center for /Videnscenter for Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste

5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg 5.000 ekstra praktikpladser hvis erhvervsskoler gør som de bedste På nogle skoler er eleverne næsten garanteret en praktikplads i en virksomhed, mens sandsynligheden

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Stabilisering af konjunkturerne Dansk økonomi lever op til EU's konvergenskrav

Læs mere

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte

Indledning. Kønsfordelingen blandt kommunalt ansatte S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT - N INGEN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 19. december 2011 Ref FBM Indledning Dette notat beskriver medarbejdersammensætningen i kommunerne ud fra køn,

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010

personaleomsætning Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Personalestatistik 2011 Baseret på 2010 Faldet i tilgangen er stoppet Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2010 19,5 pct., mens afgangen var 24,3 pct. Sammenlignet med 2009 er tilgangsprocenten

Læs mere

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet Dansk Jobindex Begyndende vending på arbejdsmarkedet København den 14.8.28 For yderligere information: Kaare Danielsen, Jobindex +45 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk Dansk Jobindex har med få afbrydelser været

Læs mere

Er der behov for mere VEU? - Resultater fra PIAAC i Danmark

Er der behov for mere VEU? - Resultater fra PIAAC i Danmark Er der behov for mere VEU? - Resultater fra PIAAC i Danmark v/ Anders Rosdahl, SFI Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området 2013 12. december 2013 1 Oversigt 1. Måling af færdigheder 2. Danmark

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til maj 2016. VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til maj 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:10 12. februar 2007. Den offentlige sektors brug af it 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:0 2. februar 2007 Den offentlige sektors brug af it 2006 Resumé: Fortsat stigning i myndighedernes elektroniske kommunikation herunder digitale blanketter

Læs mere

Ulykker og nærved hændelser på jernbanen. Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference, den 5. oktober 2010

Ulykker og nærved hændelser på jernbanen. Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference, den 5. oktober 2010 Ulykker og nærved hændelser på jernbanen Trafikstyrelsens Sikkerhedskonference, den 5. oktober 2010 Program - Virksomhedernes sikkerhedsrapporter - Trafikstyrelsens sikkerhedsrapport - Sikkerhedsmål -

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011

Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 10-0719 - poul - 16.06.2010 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Løn- og prisudviklingen i 2010 samt udsigterne for 2011 De seneste opgørelser over løn og prisudviklingen frem til februar

Læs mere

Beskæftigelse i Grønne Virksomheder

Beskæftigelse i Grønne Virksomheder Sagsnr. 14-76 Vores ref. pmr/sal Den 28. november 2014 Beskæftigelse i Grønne Virksomheder Dette notat er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af inspirationskataloget Flere Grønne Job. Med det formål

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 1. halvår 2013 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 FLYTTEMØNSTRE 3 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 408 Offentligt Skatteudvalget -16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg. maj 16 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 48 (Alm. del) af 28. april 16 stillet efter

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere