Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 2 - marts Kære alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 2 - marts 2011. Kære alle"

Transkript

1 Læs bla. om: Nyt fra formanden Fra bestyrelsesmødet Undervisningsministeriet / UNI-C / KL UU nyt fra centre og personer Aktuelt Kurser Podio Nyt fra formanden Kære alle STU forslag til høring Undervisningsministeriet udsendte i februar en Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov til høring. Der er behov for en præcisering i forhold til den vedtagne lov fra med ikrafttræden pr Der skal ikke herske tvivl om, at UU centrene hilste loven velkommen, som en fin dansk opfølgning på Salamanca erklæringen fra Salamanca Erklæringen handler om Principper, Politik og Praksis for Specialundervisning. Det er her brugen af inklusion og erkendelsen af behovet for at skabe en skole for alle nedfælles i internationale dokumenter. Anbefalingernes mål er, at der tages hensyn til den enkeltes behov, som et vigtigt element i bestræbelserne på at opnå Uddannelse for Alle og gøre skolerne mere effektive i uddannelsesmæssige henseende. Jeg synes, vi med 3½ års praksis har behov for at praksis udmønter sig i præciseringer. Loven har fra begyndelsen indeholdt flere løse ender end faste knuder. Det har igen givet upræcise sagsgange i kommunerne, der sammen med lovens vedtagelse stod overfor store fusionsudfordringer mange steder. 1

2 For UU centrene og vejlederne har det ofte givet store vanskeligheder. Uddannelsen er dyr og pengene i kommunerne er små. Vejledningen - og indstillingsopgaven til uddannelsen er omfattende, hvorfor de upræcise grænsedragninger for opgavernes placeringer har givet usikkerhed og efterladt nogle unge og deres familier i et frustreret forløb. Det vi må kræve af en ny lov er faste grænsedragninger, klare opgavefordelinger og entydige ansvarsfordelinger. På den baggrund kan UU Lederforsamlingen udtrykke tilfredshed med, at der i vejledningen generelt lægges vægt på at tydeliggøre intentioner og rammer for uddannelsen, således: at aktørerne får en fælles tydelig referenceramme for udmøntning af loven i hverdagen at uddannelsen ligestiller unge i målgruppen med andre uddannelsessøgende at uddannelsen skal give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø at uddannelsen er en selvstændig enhed og ikke kan være en videreførelse af et grundskoleforløb, herunder ikke indeholde grundskolens 10.klassetrin at uddannelsen skal være individuelt tilrettelagt og kan sammensættes af forskellige elementer og uddannelsessteder at uddannelsens indhold, metoder og mål skal kunne beskrives konkret og medføre progression i den unges liv Den smalle økonomi i kommuner og UU centre har betydet, at Lederforsamlingens høringsudtalelse i dette tilfælde har båret præg af de lokale centres forskellige syn på loven. Nogle centre har mange specialefterskoler og opholdssteder med intern skole. Følges den nye lovgivning vil det, alt andet lige, betyde en betragtelig udvidelse af disse centres opgaveportefølje. Andre centre er tilfredse med, at opgaverne skal løses af centrene, der hvor de unge er. Det giver mindre kørevejledning, hvor vejlederne ligge på landevejene til udrednings- og vejledningssamtaler på fx en efterskole langt væk fra centerets geografiske placering. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er individuel og kræver ressourcer til vejledning, således det rigtige tilbud til en fair pris bliver strikket sammen med inddragelse af den unge og forældrene. Forløbet skal følges, således det lokale UU center medvirker i forbindelse med udslusningen i lokalmiljøet. Det giver mening, indhold og value for money, men kræver som sagt ressourcer til vejledning! Det må vi insistere på. Finn Lambek Formand for UU LF 2

3 Fra bestyrelsesmødet Bestyrelsen holdt møde den på Nytorv. Inden mødet gav Kirsten Hahn Larsen fra Evejledningen en aktuel status og lagde op til dialog. Finn Lambek indtrådte i en referencegruppe omkring evejledningen. Der havde været mange henvendelser til evejledningen, men bordet rundt var opfattelsen, at evejledningen langt fra havde løftet opgaven med at flytte ressourcer fra vejledningen, således, at dem der skulle være selvkørende, benyttede evejledningen. Årsagerne kunne være mange, bl.a. havde det på efterårets kollektive vejledningsarrangementer ikke være muligt at præsentere evejledningen i praksis. Der var opbakning til at evejledningen var et godt og nutidigt element på vejledningspaletten, som er i tråd med ungdommens kommunikationsformer. John Vilhelmsen genvalgt som næstformand Bestyrelsen konstituerede sig enstemmigt med John som næstformand. Der blev ikke valgt sekretær og kassér, da disse funktioner bliver varetaget af sekretariatet. IT IT situationen, forholdet til aktuelle dataleverancer fra Undervisningsministeriet og den uafklarede forhandlingssituation med UVdata vedrørende tilbagemelding.dk blev drøftet. Beslutning blev udskudt til et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag foreligger, hvorefter UU centrenes forhandlingssituation i forhold til UVdata vil blive afgjort. Samarbejdsaftale med Efterskolerne Det foreliggende materiale blev gennemgået. Pia og Mark sammenskriver og sørger for at forslaget sendes til høring hos Efterskoleforeningen, hvorefter det endelige forslag sendes til endelige høring hos UU centrene via de regionale repræsentanter. Aftalen ændres til en anbefaling, som kan udbygges med lokale eller regionale aftaler. Der var ikke opbakning bag forslaget om en vejlederdag sidst i januar for alle efterskoleelever. Evaluering af årsmødet Bestyrelsen ønsker at fastholde årskonferencen med et ledelsesfokus og back-to-back med henholdsvis Årsmøde og Generalforsamling. Bestyrelsen fastslog ligeledes, at det samlede arrangement skal finde sted en torsdag-fredag i april, samt at planlægningsgruppen søger at indgå en flerårig aftale med samme konferencecenter. Kursusudvalget Der arbejdes med en international tur til efteråret. 3

4 Løst og fast John Vilhelmsen orienterede om Skills Denmark: (Danmarksmesterskaber i erhvervsuddannelser) og opfordrer til at tage godt imod initiativet lokalt. Mark Jensen orienterede om møde med Jan Bauditz, KL i Rigsrevisionen den om unges gennemførsel af ungdomsuddannelser. Rigsrevisionen er i gang med en forundersøgelse om unges gennemførsel af ungdomsuddannelser. Formålet med forundersøgelsen, som Mark og Jan B. deltog i, er, at danne grundlag for en eventuel beslutning hos Rigsrevisionen om de skal gå ind i en egentlig undersøgelse af ungdomsuddannelsesområdet. Undervisningsministeriet / UNI-C / KL Spørgsmål til - og svar fra KL, vedrørende mentorstøtte til unge under 30 år der ikke er på kontakthjælp/ A-kasse: Kan KL hjælpe med tolkningen af denne tekst fra KL s notat af juni beskæftigelsesministeriets område: Fremover kan jobcentret yde mentorstøtte til alle unge under 18 år, der får et beskæftigelsesrettet tilbud, jf. afsnittet ovenfor om aktive tilbud til unge årige. Samtidig bliver det muligt at give unge mellem 18 og 30 år, der tidligere har været omfattet af en indsats i jobcentret, tilbud om mentorstøtte til uddannelse på ordinære vilkår, hvis jobcentret vurderer, at de har brug for støtte til at få en god start på uddannelsen. Ordningen træder i kraft den 1. august Spørgsmål: Betyder det, at der kan ydes mentorstøtte til unge årige der ikke er på kontanthjælp/a-kasse støtte? Svar: Jeg har fået videresendt dit spørgsmål fra Jan B. (KL), da det er mig, der har skrevet denne del af notatet. Svaret er, at ja, den unge kan godt få mentorstøtte efter beskæftigelsesloven, selvom den unge ikke pt. er på dagpenge eller kontanthjælp. Men det er en forudsætning, at den unge tidligere har været det. Dvs. at man ikke kan yde mentor efter beskæftigelsesloven til unge, der aldrig har været på offentlig forsørgelse. Mvh. Jakob Jensen, KL Fra: Jakob Jensen Sendt: 28. januar :38 Emne: VS: Sp. vedr. mentorstøtte o. 18 år til unge der ikke mere er på kontanthjælp? 4

5 UU nyt centre og personer UU Mors, Bo Sørensen/Dorte Isaksen Holgersgade 5B, 2. sal, 7900 Nykøbing , Mail til Bo: Mail til Dorte: Mail til centeret på Mors: UU Vesthimmerland: Mette Sun Otte, kst. leder Mobilnr.: Kontaktoplysninger for UU center Vesthimmerland: UU Vesthimmerland I Vestre Boulevard 7 I 9600 Aars I Tlf.: I CVR: I EAN: I Dorte Isaksen Mette Sun Otte Velkommen til et nyt UU center UU Rebild, der er dannet pr Rebild Kommune har fra 1. januar 2011 hjemtaget hele UU vejledningen, fra grundskolevejledning til ungevejledning og har nu sit eget UU Center: UU Rebild UU Rebild kan kontaktes på Link til hjemmesiden for UU Rebild: Vi byder velkommen til det ny UU center: UU Rebild. UU Rebild ledes af Lisbeth Tved Olesen: Husk at føje Lisbeth til jeres mailliste, når I fremover sender mail til alle ledere. Lisbeth har tlf.: , mobil: Velkommen til, Lisbeth! Ny konstitueret leder af UU Vestsjælland, lederstillingen opslået: Ulf Lindow er stoppet som leder af UU Vestsjælland, og Jacob Mortensen er i den sammenhæng er konstitueret som leder. Ulf har været fra starten og har med sit engagement for vejledningen og med sine lederevner i forhold til organisationen UU Vestsjælland opbygget et professionelt udviklingsorienteret UU med engagerede medarbejder og gode samarbejdsrelationer såvel i UU Vestsjællands område som på regions- og landsplan. Det forventes, at der ansættes en ny leder af UU Vestsjælland til 1. maj, proces med opslag ect. er sat i gang. Der orienteres herom, når den nye er ansat. 5

6 Jacob Mortensen Konstitueret Leder UU Vestsjælland (Slagelse, Ringsted og Sorø) UU Vestsjælland Mobil: Aktuelt Udsatte piger har svært ved at genfinde skolelysten aktuel EVA rapport: Hvis elever på klassetrin har mistet skolelysten, kan det være en god idé for dem at gå på ungdomsskolens heltidsundervisning. Piger har dog sværere end drenge ved at deltage engageret i undervisningen. Og efterfølgende har de også sværere ved at komme videre. Det viste en evaluering EVA offentliggjorde i slutningen af Efterskolestipendier til flygtninge- og indvandrerunge Økonomisk trængte flygtninge- og indvandrerunge har fortsat mulighed for at komme på efterskole med stipendium. Efterskoleforeningen har god erfaring med stipendieordningen igennem de seneste 4 år. Foreningen viderefører, på baggrund af satspuljemidler, stipendieordningen i de kommende tre skoleår 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014. Stipendieordningen er en tilskudsordning med et beløb på 490 kr. per uge i 2011/2012. Ordningen er for flygtninge- og indvandrerunge fra ikke-vestlige lande, som kommer fra hjem, hvor husstandsindkomsten ikke overstiger kr. om året. Læs mere om ordningen, download ansøgningsskema og liste over efterskoler med reserverede pladser til flygtninge- og indvandrerunge på eller kontakt pædagogisk konsulent i Efterskoleforeningen Maren Ottar Hessner på eller Venlig hilsen Lis Brok-Jørgensen Vejlederkonsulent Direkte Mobil

7 Kurser UUUC har i samarbejde med UVdata planlagt og til dels gennemført 3 administrationskurser henvendt til de administrative medarbejdere på UU centrene. 1 kursus har været afholdt på UU København med 13 deltagere. 1 kursus afholdes 22. marts i Fredericia for 12 deltagere og endelig afholdes 1 kursus i Aalborg d. 30. marts for 15 deltagere. Podio Landets UU ledere er kommet godt i gang med at bruge Podio som et fælles arbejdslokale for UU48 s arbejde. UUUC skal imidlertid ikke kun på forskellig vis understøtte ledernes samarbejde, men også UU centrenes, og vi er derfor i fuld gang med at forberede det nye extranet, som kommer til at hedde UU+ for landets ca UU-vejledere. UU+ vil give mulighed for en tættere kontakt og samarbejde mellem UU-vejlederne på tværs af hele landet. Der vil blive plads til vigtige dokumenter, oversigt over relevante kurser og sidst men ikke mindst være mulighed for videns- og meningsudveksling i debatforummet. Det er en meget stor opgave, at etablere, administrere og vedligeholde et extranet til så mange brugere, og vi har derfor brug for hjælp til at hvert UU center udpeger en superbruger. Superbrugerne skal deltage i et halvdagskursus, testkøre UU+ og hjælpe med at strukturere UU+ så det fungerer mest hensigtsmæssigt for vejlederne. Derudover skal superbrugeren assistere med kollegahjælp og i forbindelse med sletning og opretning af brugere Superbrugergruppen bliver en vigtig ressource i forhold til at UU+ kommer til at fungere effektivt og bliver et aktivt og givtigt mødested for vejlederne. Tidsomfang: Deltagelse på et halvdagskursus samt et estimeret tidsforbrug på ca. 1-1½ time pr. måned i en indkøringsfase. 7

8 Den superbruger vi leder efter: er en person, som er stærk i formidlingen og tålmodig i forhold til kollegaer, som måske ikke umiddelbart finder Podio let at anvende: En person som kan fungere som den man "lige spørger" før man ringer eller skriver til support eller os. Vi håber UU lederne lokalt har mulighed for at stille en person til rådighed i forhåbningen om at vi sammen kan skabe et effektivt værktøj til en bedre kommunikation og vidensdeling landets uu-centre og vejledere imellem. Send navn og på jeres superbruger til Niels Skovmand: eller på Podio inden 1. april. Redaktion af VejLEDERNYT: Finn Lambek (ansv.), Pia Vigh og Mark Jensen Stof sendes til: Pia Vigh eller Mark Jensen Sekretariat: UUUC/ UU Lederforsamlingen, co. Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K, Danmark Sekretariatsleder: Pia Vigh, mail: mobil:

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle,

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle, Læs bla. om: Nyt fra formanden Tema fokus på UU Haderslev Nyt besked til UU centrene UU nyt fra centre og personer Aktuelt Nyt fra formanden Kære alle, For os der har været med fra starten i august 2004

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland

Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland Årsrapport 2013, Studievalg Nordjylland 1. Kommentarer/bemærkninger til Studievalg statistik, lokale brugerundersøgelser og Studievalg Nordjyllands kvalitetssikring Studievalg Nordjyllands aktiviteter

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2003

Ordinær generalforsamling November 2003 Ordinær generalforsamling November 2003 Indhold Forord 4 Bestyrelsen 5 Endelig dagsorden 6 Sammenhæng i indsatsen 7 Opfølgning på Hvordan knækker vi kurven? 7 Vejledning om tavshedspligt 8 Reform af vejledningsindsatsen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 07-10-2014 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen (I) var fraværende. Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere