I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I gang igen. efter længerevarende sygdom. Revideret oktober 2013. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning"

Transkript

1 I gang igen efter længerevarende sygdom Revideret oktober 2013 Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

2 I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er redigeret af: Hugo Knudsen, Socialrådgiver, Soc.D. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Hospitalsenheden Vest Gl. Landevej Herning Pjecen kan rekvireres via Tlf. nr Fax. nr udgave, 2013 Revideret oktober 2013 Internetudgave: 2

3 Indholdsfortegnelse Formål 5 1. Muligheder mens du er sygemeldt 6 2. Forebyggelses- og kompensationsmuligheder Almindelig omplacering på din arbejdsplads Andre ordninger Søge andet arbejde Arbejdsløshedsdagpenge Andre muligheder i A-kassen og på Jobcentret Revalidering Fleksjob Ressourceforløb Førtidspension 29 Nyttige internetadresser 31 3

4 44

5 Formål Formålet med denne pjece er at give dig en kortfattet oversigt over dine muligheder på arbejdsmarkedet, fx når du skal i gang igen efter både kortere og længerevarende sygemelding når du af helbredsårsager må opgive nogle af dine hidtidige arbejdsfunktioner når du af helbredsårsager må opgive fortsat arbejde på din hidtidige arbejdsplads når du af helbredsårsager må opgive fortsat arbejde inden for dit hidtidige fag Efter en sygeperiode kan du forsøge at afklare dine muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet i den rækkefølge, der er beskrevet her. Målet er, at du kommer tilbage til en situation, hvor du kan forsørge dig selv. Dvs. at du tjener en almindelig løn uden behov for løntilskud. Hvis det viser sig, at det ikke bliver muligt i fuldt omfang, skal det tilstræbes, at du i så stort omfang som muligt kommer til at forsørge dig selv. Der kan være forskellige løsningsmuligheder og forskellige samarbejdspartnere, fx at du selv finder frem til en løsning at du finder en løsning i samarbejde med din arbejdsplads at du finder en løsning i samarbejde med din fagforening, din A-kasse og Jobcentret at du finder en løsning i samarbejde med din kommunes jobcenter at du finder en løsning i samarbejde med flere af parterne 5

6 1. Muligheder mens du er sygemeldt Uarbejdsdygtighed Retten til sygedagpenge afhænger af, om du opfylder sygedagpengelovens krav til beskæftigelse forud for sygemeldingen, og om du er uarbejdsdygtig på grund af din egen sygdom. Hvis du ikke selv raskmelder dig, bliver det vurderet af din kommunes jobcenter, hvor længe du kan anses for at være uarbejdsdygtig. Det sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på din arbejdsevne. Det er Jobcentret, der træffer beslutninger i din sygedagpengesag, bl.a. på baggrund af indhentede lægelige oplysninger om dit behandlingsforløb og samtalerne med dig. I forbindelse med den første samtale med dig tager Jobcentret kontakt til arbejdspladsen for at drøfte muligheder for, at du helt eller gradvist kan vende tilbage til arbejdspladsen. Hvis Jobcentret træffer beslutning om at stoppe udbetaling af sygedagpenge, så har du krav på en skriftlig afgørelse med begrundelse, henvisning til benyttede retsregler og skøn, en redegørelse for sagens faktiske omstændigheder og om dine ankemuligheder. Sygedagpengeopfølgning på kommunens jobcenter Målsætningen med sygedagpengeopfølgning er: At sikre, at du kan fastholdes i arbejde og undgår at blive udstødt af arbejdsmarkedet. At sikre, at din sygefraværsperiode bliver så kort som muligt. Når du har været sygemeldt i 30 kalenderdage ophører arbejdsgiverperioden, og der bliver oprettet en dagpengesag i din kommune, når de har modtaget dagpengeskemaet fra dig eller din arbejdsgiver. Det sker også, hvis du får løn under sygdom fra din arbejdsgiver, for så får arbejdsgiveren sygedagpengerefusion fra kommunen. Kommunen sender et oplysningsskema, som du skal udfylde og aflevere rettidigt. Efter en samtale med din sagsbehandler bliver du indplaceret i én af tre matchgrupper. Matchgruppe 1: Jobklar. Borgere der, efter jobcentrets vurdering, er parat til at tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder. 6

7 Matchgruppe 2: Indsatsklar. Borgere, der ikke er parat til at tage et ordinært arbejde, så de kan være ude af systemet inden for de næste tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Matchgruppe 3: Midlertidigt passiv. Borgere der har så alvorlige problemer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Senest 8 uger efter første sygedag skal en sagsbehandler fra din kommune drøfte med dig, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til dit arbejde, og hvilken hjælp du eventuelt har behov for. Det kaldes sygedagpengeopfølgning. Derefter skal der i matchgruppe 2-sager følges op mindst hver 4. uge. I matchgruppe 1-sager og i matchgruppe 3-sager skal der følges op inden 3 måneder regnet fra 1. fraværsdag og derefter mindst hver 3. måned. 7

8 Din sagsbehandler skal følge med i resultaterne af de helbredsundersøgelser og den behandling, som du deltager i, og I skal i fællesskab drøfte, hvad der skal til, for at du kan komme tilbage i arbejde. Det er vigtigt, at du aktivt går ind i overvejelser om og planlægning af, hvad der skal sættes i værk, for det giver dig mere medindflydelse på resultatet, hvis det er dine forslag, der skal tages stilling til. Varighedsbegrænsning Sygedagpengene ophører, når der er udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de forudgående 18 måneder. Der er dog mulighed for at forlænge perioden med sygedagpenge som følge af: 1. At det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det almindelige arbejdsmarked. 2. At det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne. Så kan sygedagpengeperioden forlænges i op til 39 uger. 3. At du er under eller venter på lægebehandling, og du efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2 gange 52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden. Der ses bort fra den periode, hvor du venter på behandling på et offentligt sygehus. 4. At du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår og dermed ikke kan vende tilbage til det almindelige arbejdsmarked, men det endnu ikke er endeligt afklaret, om du vil være berettiget til et fleksjob eller til førtidspension. Sygedagpengeperioden kan så forlænges i op til 26 uger. 5. At du har en livstruende sygdom, hvor de lægelige behandlingsmuligheder anses for udtømte. 6. At der er rejst en arbejdsskadesag, hvor der endnu ikke er truffet første afgørelse om anerkendelse og erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du fortsat er hel eller delvis uarbejdsdygtig som følge af arbejdsskaden. 8

9 7. At der er påbegyndt en sag om førtidspension. Handlemuligheder Mens du fortsat er sygemeldt og modtager sygedagpenge, kan du efter aftale med din sagsbehandler på Jobcentret: Komme i arbejde på deltid i en startperiode og med henblik på over en kort periode gradvist at komme op på dit hidtidige timetal. Det benyttes mest, hvis du kan vende tilbage til dit hidtidige job. Komme i virksomhedspraktik, en arbejdsprøvning på en privat eller offentlig arbejdsplads. Det må vurderes individuelt, hvor lang en periode, der skal til for at komme frem til en afklaring af, om du kan magte det pågældende arbejde, f.eks. 3 måneder. Det benyttes mest, hvis du ikke kan vende tilbage til dit hidtidige job, men har behov for at prøve et nyt arbejdsområde. Deltage som aktiv sygemeldt i forskellige former for aktivering med min. 10 timers fremmøde pr. uge. Deltage i korte vejlednings- og afklaringsforløb, f.eks. kursus for syge- 9

10 meldte. Du skal henvises gennem din sagsbehandler, der kan fortælle dig om, hvilke muligheder, der er i din kommune. Sygesamtale på din arbejdsplads Senest 4 uger efter din første sygedag skal din arbejdsgiver indkalde dig til en sygesamtale for at drøfte med dig, hvordan og hvornår du kan vende tilbage til dit arbejde. Arbejdsgiveren skal videregive oplysninger om samtalen til Jobcentret. Fastholdelsesplan Hvis din sygeperiode forventes at blive af mere end 8 ugers varighed, kan du når som helst i sygeforløbet anmode din arbejdsgiver om, at I sammen udarbejder en fastholdelsesplan. Arbejdsgiveren kan dog afslå det. Planen skal beskrive, hvordan du hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen. Derefter skal du tage planen med til den næste opfølgningssamtale i Jobcentret. Mulighedserklæring Ved at benytte en mulighedserklæring kan du sammen med din arbejdsgiver komme i dialog med din praktiserende læge om at finde frem til en løsning. I en mulighedserklæring skal du sammen med din arbejdsgiver beskrive et fælles forslag til, hvornår og med hvilke arbejdsfunktioner du kan vende tilbage til din arbejdsplads. Der skal også beskrives funktionsnedsættelse, påvirkede jobfunktioner og evt. aftalte skåneinitiativer. Derefter beskriver den praktiserende læge sin lægefaglige vurdering af udspillet, lægelige forslag til skåneinitiativer samt forventet varighed af helt eller delvist fravær. Herefter bliver der en opfølgende sygesamtale på virksomheden om iværksættelse af forslaget. Du kan så medbringe en kopi af mulighedserklæringen til den førstkommende opfølgningssamtale i Jobcentret. Rundbordssamtale I komplicerede sager kan løsningsmuligheder evt. drøftes med dig på et samlet 10

11 møde, hvor kommunen, din arbejdsplads, din fagforening og din læge kan deltage. Det kaldes en rundbordssamtale. Formålet er, at alle parter går sammen om at finde en løsning. Hvis du er ansat i regionen Region Midtjylland fastholder i videst muligt omfang ansatte, som får en nedsat eller ændret arbejdsevne. Der kan være tale om arbejdsfastholdelse på den aktuelle arbejdsplads eller på en anden af regionens arbejdspladser. Til at understøtte denne målsætning har regionen tilknyttet konsulenter, der tilbyder rådgivning, vejledning og koordinering til interne og eksterne samarbejdspartnere på såvel et generelt plan som i enkeltsager. Se: www. rm.dk/via12682.html Hvis du er ansat i kommunen For kommunalt ansatte med en nedsat eller ændret arbejdsevne kan der være hjælp at hente i de personalepolitiske retningslinjer, som kommunen typisk har formuleret, bl.a. om arbejdsfastholdelse og seniorpolitik. Også her kan det være hensigtsmæssigt for dig, at din tillidsrepræsentant eller en konsulent fra din fagforening deltager i forhandlingerne for at sikre den bedst mulige løsning. 11

12 2. Forebyggelses- og kompensationsmuligheder Under din sygemelding eller når du kommer tilbage på din arbejdsplads efter endt sygemelding, kan du drøfte med din sikkerhedsrepræsentant, din lokale leder og din tillidsmand, om du har behov for andre former for hjælp. Arbejdsmedicinsk undersøgelse Er der behov for at forebygge, at dine helbredsproblemer kommer igen, så kan du gennem din praktiserende læge henvises til Arbejdsmedicinsk Klinik. Her kan det blive undersøgt, om din sygdom skyldes dit arbejde eller forværres af dit arbejde, om du har behov for ændringer i dit arbejdsmiljø, og om sagen skal anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Har du behov for en kompenserende ordning, så du på trods af en funktionsnedsættelse kan få samme mulighed for at udøve dit erhverv som andre, så kan du og din arbejdsgiver rette henvendelse til Jobcentret, så der bl.a. kan tages stilling til, om du i dit arbejde har behov for: Mentorordning Hvis du skal introduceres til eller oplæres i en ny arbejdsfunktion og har behov for hjælp, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren normalt varetager, så kan du og din arbejdsgiver på Jobcentret søge dækning af lønomkostninger til den medarbejder, der varetager denne hjælp. Ordningen kan også benyttes under forsøg på at vende tilbage til arbejde efter en sygdomsperiode. Hjælperen kaldes en mentor. Personlig assistance Hvis du er handicappet eller har en alvorlig nedsat funktionsevne og derfor ikke kan klare en bestemt del af dit arbejde, så kan du og din arbejdsgiver søge Jobcentrets handicapkonsulent om økonomisk tilskud til personlig assistance, så du kan udføre de opgaver, der er indeholdt i jobbet. Hjælpemidler Hvis du som følge af en funktionsnedsættelse har behov for speciel indretning af arbejdspladsen eller specielle arbejdsredskaber, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren stiller til rådighed, så kan Jobcentret tage stilling til, om hjælpemidlet kan 12

13 bevilges, enten som udlån eller som tilskud til anskaffelse. 56-aftale Hvis din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse, så kan du og din arbejdsgiver rette henvendelse til Jobcentret om bevilling af en 56-aftale. Aftalen medfører, at kommunen afholder udgiften til sygedagpenge i stedet for din arbejdsgiver, når du har hele fraværsdage eller delvise fraværsdage på grund af den lidelse, der er baggrund for aftalen

14 3. Almindelig omplacering på din arbejdsplads Det kan i forbindelse med genoptagelse af arbejdet vise sig, at du har nogle enkelte skånehensyn. Du kan, eventuelt med hjælp fra din tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant, drøfte muligheden med din arbejdsgiver for en almindelig omplacering til et andet arbejde på virksomheden, hvor dit behov for skånehensyn kan blive tilgodeset. Ansættelsen er fortsat på almindelige løn- og arbejdsvilkår, og du bevarer dine almindelige rettigheder i A-kassen. 4. Andre ordninger Overenskomstens sociale kapitel, aftalebaseret skånejob Er din arbejdsevne nedsat på grund af alder, sygdom eller tilskadekomst, kan du drøfte muligheden med din arbejdsgiver og din fagforening for et aftalebaseret skånejob. Det kan ske efter overenskomstens sociale kapitel, fx Industriens Overenskomst, 31 og Industriens Funktionæroverenskomst, 7. eller efter KTO`s rammeaftale om Det Sociale Kapitel. I overenskomstens sociale kapitel er der beskrevet muligheder for midlertidigt eller varigt at indgå lokale aftaler om job på særlige vilkår. Et aftalebaseret skånejob handler om på den enkelte arbejdsplads at forhandle sig frem til en aftale mellem medarbejder og virksomhed. Det kan derfor være hensigtsmæssigt for dig, at din tillidsrepræsentant eller en konsulent fra din fagforening deltager i forhandlingerne for at sikre den bedste løsning inden for rammerne af overenskomsten. Et aftalebaseret skånejob vil for dig betyde, at der tages udgangspunkt i, at dit arbejde skal tilrettelægges ud fra dine konkrete skånehensyn at du fortsat er ansat på almindelige vilkår; men der kan aftales arbejdsvilkår, der fraviger bestemmelser i overenskomsten, fx nedsat arbejds- 14

15 tid og / eller lavere løn at du bevarer din ret til dagpenge og efterløn Seniorordning Når du er tæt på pensionsalderen kan du drøfte med din arbejdsgiver, om du kan få en seniorordning, hvor du evt. får reduceret dit ugentlige timetal, fx fra 5 til 4 dages arbejde pr. uge evt. får en delvis kompensation for løntabet evt. får fuld indbetaling til arbejdsmarkedspensionsordningen Delpension Delpension er en mulighed for såvel lønmodtagere som selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er omfattet af efterlønsordningen. De kan fra efterlønsalderen og indtil overgang til folkepension reducere på deres hidtidige timetal til mellem 12 og 30 timer pr. uge og få en kompensation på dagpengeniveau, men med modregning for en række andre ydelser. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Dem finder du på Ordningen er under udfasning. Delpensionsalderen stiger fra 60 år til 63 år på samme måde som efterlønsalderen, og ordningen omfatter kun personer født før den 1. januar

16 5. Søge andet arbejde Hvis du kan finde et andet arbejde, som du kan klare på trods af de helbredsgener, du har i dit nuværende arbejde, så må du naturligvis gerne søge det. Hvis du som sygemeldt søger andet arbejde, så skal det ske i samråd med din sagsbehandler på Jobcentret, så det kan blive afklaret, om du fortsat er fuldt uarbejdsdygtig, eller om du er ved at være klar til at blive raskmeldt. Du kan bl.a. se stillingsopslag på Jobcentrets hjemmeside, Lønmodtagerens oplysningspligt Hvis du søger et arbejde, så skal du selv oplyse eller svare på arbejdsgiverens spørgsmål, om du er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for din arbejdsdygtighed ved det arbejde, som du søger. 16

17 6. Arbejdsløshedsdagpenge Du kan henvende dig til din A-kasse, fx hvis du af helbredsårsager har akut behov for at skifte til andet arbejde, og der ikke er mulighed for omplacering på din arbejdsplads hvis du er blevet fyret under din sygdom I sygedagpengeloven er et af formålene, at loven skal understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. Hvis din A-kasse ikke har været inddraget i et samarbejde omkring din sygemelding, er det vigtigt, at du drøfter din situation i A-kassen, når du er ved at være klar til raskmelding. Det skal ske, før du raskmelder dig før kommunen stopper udbetaling af sygedagpenge Rådighedskravet A-kassen tager stilling til om du kan få arbejdsløshedsdagpenge. Ofte kan der ske det, at A-kassen vil indhente en lægeattest hos din praktiserende læge. I forbindelse med en aktuel undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik kan journalen eventuelt indeholde en kort beskrivelse af, hvilke arbejdsfunktioner du af helbredsmæssige årsager skal undgå. Så kan denne beskrivelse benyttes i A-kassen. Selv om der kan blive taget hensyn til nogle begrænsninger i din arbejdsevne, skal du kunne påtage dig et ordinært arbejde for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge, så du må selv komme med forslag til hvilke jobs, du godt kan varetage på trods af dine begrænsninger. A-kassen tager derefter stilling til, om du opfylder rådighedskravet i loven om arbejdsløshedsforsikring. 17

18 Karantæne A-kassen kan tage stilling til, om du af helbredsårsager kan opsige dit arbejde uden at få karantæne. Det forudsætter normalt, at forsøg på omplacering på din arbejdsplads har været forgæves. Derefter melder du dig ledig i A-kassen og søger nyt arbejde uden de belastninger, du ikke kunne klare i dit hidtidige job, så du igen kan arbejde på almindelige lønvilkår. Samtidig tager Jobcentret hensyn til begrænsningerne, så du kan blive friholdt for at komme ud i et arbejde, du ikke kan klare. 18

19 7. Andre muligheder i A-kassen og på Jobcentret Hvis du efter en sygefraværsperiode bliver ledig, skal du henvende dig til Jobcentret i din kommune og melde dig ledig. Du skal ligeledes kontakte din A-kasse for at få afklaret, om du er berettiget til at modtage dagpenge. Rådighed For at være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, læs evt. Arbejdsdirektoratets pjece Om at stå til rådighed. At stå til rådighed betyder: At du er aktivt arbejdssøgende. At dit CV er tilgængeligt i CV-banken (aktiv) senest 3 uger efter 1. ledighedsdag. At du tager imod et rimeligt job. At du søger de job, som jobcentret eller din A-kasse pålægger dig at søge. At du møder, når Jobcentret og A-kassen indkalder dig til samtaler/ møder. At du får ført dit CV ajour, efter evt. kurser/uddannelser. At du giver Jobcentret besked når du går i arbejde Individuelt kontaktforløb Jobcentret skal i samarbejde med dig sørge for, at der bliver tilrettelagt og gennemført et individuelt kontaktforløb, hvor formålet er, at du igen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse. Det er Jobcentret, der har kompetencen til at beslutte: Hvilket tilbud du er berettiget til Varighed af tilbud Økonomisk ydelse, mens du deltager i tilbuddet. Hvis Jobcentret vurderer, at det vil fremme dine muligheder for at opnå arbejde, kan du blive tilbudt aktivering tidligt i ledighedsforløbet i form af: Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Du kan også få mulighed for at deltage i: Vejlednings- og afklaringsforløb Korterevarende kurser og uddannelsesforløb 19

20 Jobcentret kan gøre brug af en såkaldt Anden Aktør til at hjælpe dig med at opnå et arbejde. Du har pligt til at tage imod Jobcentrets tilbud i hele din ledighedsperiode, men hvis du er uenig i en afgørelse vedrørende et tilbud, kan du anke afgørelsen til Beskæftigelsesankenævnet. Voksenlærling Hvis du er 25 år eller mere, kan du både som ledig og i arbejde drøfte muligheden med konsulenten på Jobcentret for uddannelse som voksenlærling. Det kan ske inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. Ordningen sikrer, at du mindst får en løn under uddannelsen, svarende til lønnen som ufaglært inden for området, mens virksomheden får et tilskud til lønnen. Du kan se hvilke uddannelser, der er på positivlisten i Region Midtjylland på Anden uddannelse med arbejdsløshedsdagpenge Som ledigt medlem af en A-kasse kan du drøfte andre muligheder for uddannelse med sagsbehandleren på Jobcentret, fx en uddannelse, der i Beskæftigelsesregion Midtjyllands arbejdsmarkedsbalance er opført under kategorierne: Rigtig gode jobmuligheder Gode Jobmuligheder Støtten bevilges for et år ad gangen. Støtteperioden kan forlænges, dog ikke ud over den periode, hvor du har dagpengeret. Du kan finde arbejdsmarkedsbalancen på Seniorjob Hvis din ret til dagpenge fra A-kassen udløber på grund af tidsbegrænsningen og du opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn indenfor 5 år, så har du ret til et seniorjob i kommunen. Kommunen har så pligt til at ansætte dig indtil du kan skaffe dig et andet arbejde, eller frem til du kan gå på efterløn. 20

21 8. Revalidering Revalidering er en tidsbegrænset indsats med det formål, at du bliver kvalificeret til et nyt arbejdsområde, som du kan klare på trods af dine helbredsgener. Målsætningen er, at du igen kan komme til at tjene dine egne penge i dit nye erhverv. Revalidering kommer kun på tale, hvis du ikke har kompetencer og ressourcer, der kan bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet uden revalidering, og hvis dit behov for omskoling ikke kan løses gennem uddannelses- og arbejdsmarkedsordninger, fx Statens Uddannelsesstøtte og voksenlærlingeordningen. Anerkendelse som revalidend Du kan drøfte muligheder for revalidering med en sagsbehandler på kommunens jobcenter, fx hvis du af helbredsårsager er nødt til at forlade dit fag hvis A-kassen vurderer, at du fejler for meget til, at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for så kan du ikke få arbejdsløshedsdagpenge hvis der er andre årsager til, at du får behov for at komme i gang igen gennem en revalidering. Kommunen tager stilling til, om du af fysiske, psykiske eller sociale årsager kan anerkendes som revalidend. Revalideringsplan Der skal også tages stilling til, hvad din revalidering skal indeholde, så du kan komme til at tjene dine egne penge i dit nye erhverv. Det er vigtigt, at du selv gør din indflydelse gældende, når der skal tages stilling til indholdet i din revalideringsplan. Ved tilrettelæggelse af en revalideringsplan er der følgende hensyn, der skal tilgodeses: 1. Planen skal føre til (forbedrede muligheder for) selvforsørgelse. 2. Planlægningen skal ske i samarbejde med dig. 3. Der skal tages hensyn til eller tages udgangspunkt i dine egne ønsker til fremtidig beskæftigelse. 21

22 4. Tilbuddet skal tilpasses dine behov. 5. Tilbudet skal tage udgangspunkt i dine forudsætninger. 6. Revalideringen skal tilrettelægges, så den kan gennemføres på så kort tid som muligt. 7. Beskæftigelsesmålet skal fastlægges under hensyn til arbejdsmarkedets behov. 8. Revalideringen skal tilrettelægges, så beskæftigelsesmålet for jobplanen så vidt muligt bliver rettet mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode muligheder for beskæftigelse. En revalideringsplan kan bestå af en forrevalidering med afklaring som formål og en erhvervsmæssig revalidering, hvor du gennemfører den optræning eller uddannelse, der skal kvalificere dig til dit kommende arbejde. Revalideringsplanen kan bl.a. bestå af: Erhvervsafklaring på et afklaringscenter Virksomhedspraktik på en privat eller offentlig arbejdsplads Løntilskudsordning på en privat eller offentlig arbejdsplads Fagligt kursusforløb, fx på et AMUcenter Faglig uddannelse på en privat eller offentlig arbejdsplads Boglig uddannelse på en uddannelsesinstitution Etablering som selvstændig erhvervsdrivende 22

23 9. Fleksjob I sager om fleksjob, ressourceforløb og førtidspension er funktionsevnen et vigtigt begreb. Din funktionsevne skal søges udviklet gennem en konkret målrettet aktiv indsats, hvor vejen til arbejdsmarkedet afprøves og understøttes gennem sociale støttetilbud, beskæftigelsestilbud og sundhedsrettede tilbud. Målsætningen er, at du bliver så selvforsørgende som muligt. Et fleksjob er et arbejde til en person, der har så varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, at vedkommende ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Begrænsningen i arbejdsevnen har ikke kunnet afhjælpes gennem behandling, og begrænsningen i arbejdsevnen er for stor til, at det er muligt at arbejde på almindelige lønvilkår, men begrænsningen er ikke så omfattende, at der umiddelbart kan tilkendes førtidspension. Der er altså en brugbar restarbejdsevne. Fleksjob er en ordning for både lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende. Visitation til fleksjob Kommunen træffer afgørelse om visitation til fleksjob efter at sagen har været forelagt for rehabiliteringsteamet. Kommunen kan først træffe beslutning om fleksjob, hvis du har så væsentlige og varige begrænsninger i din arbejdsevne, at du ikke kan opnå eller fastholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og hvis din din arbejdsevne er afprøvet og vurderet væsentligt nedsat, og hvis du ikke har mulighed for revalidering Du skal leve op til disse betingelser, medmindre din kommune vurderer, at det er åbenlyst formålsløst at arbejdsprøve under hensyn til alder, tidligere erhvervsforløb og kompetencer samt de lægelige oplysninger om lidelsens art og omfang. Når kommunen træffer beslutning om, at du opfylder betingelserne for et fleksjob, 23

24 bliver du visiteret til fleksjob. Derefter overgår du fra sygedagpenge til ledighedsydelse, indtil du starter i dit fleksjob. Grænser for fleksjob En person, hvis arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, og hvor kommunen vurderer, at borgeren aktuelt har en meget lille restarbejdsevne, helt ned til 2 5 timer pr. uge kan blive visiteret til et fleksjob. Det forudsætter imidlertid, at der er mulighed for, at personens arbejdsevne kan udvikles, så personen kan øge sin arbejdsindsats indenfor en rimelig periode. Hvis arbejdsevnen ikke vurderes at kunne forbedres, og den pågældende kun kan arbejde få timer om ugen, skal kommunen vurdere, om der skal indledes en sag om førtidspension. Forskellige typer fleksjob Fleksjob er som udgangspunkt midlertidige. Midlertidigt fleksjob: Personer under 40 år kan højst få tildelt et fleksjob for 5 år ad gangen. Derefter skal kommunen vurdere, om pgl. fortsat har ret til fleksjob. Permanent fleksjob: Personer over 40 år kan få permanent fleksjob efter det første midlertidige fleksjob. Det forudsætter, at kommunen vurderer, at pgl. aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. Fastholdelsesfleksjob: En person kan som udgangspunkt først blive ansat i et fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, når vedkommende har været ansat i mindst 12 mdr. under overenskomstens sociale kapitel. Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst, fx hvis personen har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludseligt er blevet ramt af en alvorlig sygdom. Økonomivilkår i fleksjob Aftaler om fleksjob, der er etableret før 1. januar 2013 fortsætter på de hidtidige økonomivilkår. Personen i fleksjob får fuld løn fra arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren får refunderet en del af lønnen fra kommunen. 24

25 Aftaler om fleksjob, der etableres efter 1. januar 2013 bliver på de nye økonomivilkår som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Hvis en person i fleksjob, der er aflønnet efter den gamle ordning ophører i sit fleksjob, og efter 1. januar 2013 kommer i et nyt fleksjob, så bliver det aflønnet efter den nye ordning. Økonomivilkår efter den nye ordning: Arbejdsgiveren betaler løn til den fleksjobansatte for det reelle antal arbejdstimer, den pågældende præsterer (timetal x effektivitet). Det offentlige tilskud til den fleksjobansatte udgør max. 98 % af højeste dagpengesats, dvs kr. pr. md. (2013-sats) Lønnen før skat fra arbejdsgiver modregnes i det offentlige tilskud med: 30 % for indtægt op til kr. pr. md. 55 % for indtægt over kr. pr. md. Det offentlige tilskud er fuldt aftrappet ved en indkomst incl. pension fra arbejdsgiveren på kr. pr. md. Tilskuddet og lønnen kan tilsammen max. udgøre niveauet for den overenskomstmæssige fuldtidsløn for tilsvarende arbejde. Det medfører, at der er et økonomisk incitament for fleksjobberen til at øge sit timetal. Det medfører også en støt faldende indkomst for en fleksjobansat med fremadskridende sygdom, hvis den medfører en støt faldende funktionsevne. Du kan klikke dig frem til en beregningsmodel på: Et godt liv med gigt Arbejde Fleksjob Beregn din løn 25

26 Ved ansættelse i et fleksjob er der specielle regler om: Ledighedsydelse i stedet for arbejdsløshedsdagpenge og feriedagpenge Ledighedsydelsens niveau afhænger af, hvilken ydelse du var berettiget til på tidspunktet for visitationen til fleksjob Kommunen foretager fradrag i ledighedsydelsen på baggrund af lønindtægt og andre indtægter, der træder i stedet for løn Ledighedsydelsen er ikke varighedsbegrænset Ydelsen er uafhængig af ægtefælleindkomst Ydelsen er uafhængig af formueforhold. For ikke-forsørgere, som kommer fra kontanthjælp udgør den maximale ledighedsydelse 60 % af højeste dagpengesats. Fleksydelse i stedet for efterløn Fleksydelsen er på 91 % af højeste dagpengesats. Den maximale ledighedsydelse, bl.a. for personer, der ved sygdom ville være berettiget til sygedagpenge, er på 89 % af højeste dagpengesats. For forsørgere, som kommer fra kontanthjælp udgør den maximale ledighedsydelse 80 % af højeste dagpengesats. 26

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Social Medicin og Rehabilitering

Social Medicin og Rehabilitering Social Medicin og Rehabilitering Af Asma Bashir Pensum: SLIDES fra forelæsninger Noter fra klinik Sociale Ydelser 2011 Lægehåndbogen.dk Socialmedicin Klinisk Socialmedicin er den lægelige praksis, der

Læs mere

Særlige ansættelser. Med på vognen

Særlige ansættelser. Med på vognen Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Med på vognen Med på vognen er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er et værktøj til valgte og ansatte i afdelingerne og til de tillidsvalgte, som arbejder

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere