Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

2 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS Reform af førtidspensions- og fleksjobområdet Strategi og metode for arbejdet med reformerne Implementering af Empowerment-metoden Videreudvikling af praksisfællesskaber på tværs af fagområder Systematisk opfølgning på borgerens progression Aktiveringsindsatsen i Jobcenter Tønder KONTANTHJÆLP Unge - kontanthjælp Borgere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande SYGEDAGPENGE INDSATSEN FOR DE FORSIKREDE LEDIGE Unge forsikrede ledige SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER STRATEGI FOR DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS Fleksjob Jobrotation Samarbejde med Tønder Erhvervsråd om en tættere erhvervskontakt SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRENE I SØNDERJYLLAND TILLÆG 1: SAMLET OVERSIGT OVER JOBCENTER TØNDER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL FOR TILLÆG 2: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS SÆRLIGE PLAN FOR VIRKSOMHEDSVENDTE INITIATIVER BILAG 1: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNINGS INPUT TIL BESKÆFTIGELSESPLAN

3 Indledning Kommunen skal i 2013 udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Planen skal i øvrigt medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Overordnet set har udfordringer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen varieret de senere år. Først med en historisk lav ledighed og mangel på arbejdskraft, siden med finansiel krise, konkurser i virksomhederne, varslinger, fyringer og stigende ledighed. De seneste år er krisen klinget af, og også i Tønder er der indtruffet en vis stabilitet på arbejdsmarkedet. Til trods for de skiftende konjunkturer vil den største udfordring for Tønder Kommune på sigt være den demografiske udvikling, der vil medføre et kraftigt fald i arbejdsstyrken inden for en kortere årrække. Jobcenterets indsats udgør et vigtigt element i bestræbelserne for at afbøde de problemer, dette vil medføre. Indsatsen for de ledige bør tilrettelægges strategisk med det mål for øje at få flest mulige af jobcenterets borgere i spil og ad den vej medvirke til at bringe arbejdsudbuddet op er præget af mange og store reformer på arbejdsmarkedsområdet. Således trådte reform af fleksjob- og førtidspensionsområdet i kraft allerede ved årsskiftet. Desuden er der i foråret 2013 indgået aftale om en kontanthjælpsreform, som ventes at blive efterfulgt af en sygedagpengereform og en mindre reform på integrationsområdet. Ud over disse reformer formodes der yderligere at komme et udspil til en reform af refusionssystemet. Idet vi endnu ikke til fulde kender konsekvenserne af reformerne, er det nødvendigt, at tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2014, dels tager højde for de elementer, vi allerede kender, dels gøres så fleksibel, at vi kan justere og udbygge indsatsen, når vi kender de endelige rammer og krav. Sådan kan vi hurtigt og effektivt yde borgerne den indsats og hjælp, de behøver for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. En af de tendenser, der utvivlsomt vil præge beskæftigelsesområdet i de kommende år, er samarbejder på tværs af fag- og udvalgsområder. Tværgående indsatser har de senere år været i fokus i Tønder Kommune. I de kommende år vil der skulle ske en videreudvikling og styrkelse af disse samarbejder. Tværgående og helhedsorienterede indsatser og metodeudvikling bliver det gennemgående tema stort set uanset hvilket af jobcenterets indsatsområder, vi taler om. Beskæftigelsesplanen for 2014 indledes med en præsentation af de landsdækkende ministermål. Vi har i afsnittet valgt kort at præsentere lokale udfordringer og indsatser i forbindelse hermed. Indsatsen bliver efterfølgende uddybet og konkretiseret i redegørelsen for henholdsvis den borgerrettede indsats og den virksomhedsrettede indsats. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) forventes at få en central rolle i arbejdet med især de unge kontanthjælpsmodtagere i de kommende år. UU er blevet indbudt til at bidrage til planen, og har i den forbindelse udarbejdet et selvstændigt input til årets plan (bilag 1). 3

4 Beskæftigelsesministerens mål Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Udfordring: Der er ca. 250 forsikrede ledige under 30 år i Tønder Ca. 2/3 af dem har en ungdomsuddannelse og/eller en erhvervskompetencegivende uddannelse Der er ca. 420 kontanthjælpsmodtagere under 30 år i Tønder Kun ca. 7 pct. af disse har en uddannelse Ca. 150 af de unge kontanthjælpsmodtagere er kategoriseret som jobklare kontanthjælpsmodtagere En stor del af de unge kontanthjælpsmodtagere har sociale og/eller psykiske problemstillinger Der er stor variation i ressourceniveauet for jobcenterets unge Kilde: www. jobindsats.dk (marts 2013) Indsats: Det overordnede fokus i ungeindsatsen er uddannelse eller forberedelse til uddannelse fdfdfdfdf I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skal der gøres en indsats for at fastholde de unge i uddannelse Unge uden uddannelse pålægges uddannelse i videst muligt omfang Samarbejdet med UU skal udvikles og styrkes Intensivering af mentorindsatsen for de unge bl.a. i overgangsfasen mellem kontanthjælp og ordinær uddannelse Brobygningsforløb målrettet uddannelsesområdet for aktivitetsparate unge For-forløb på EUC-syd for jobklare unge, hvor der er tvivl om uddannelsesegnetheden Samarbejde med Børn og skoleforvaltningen om STU og produktionsskoleforløb Mål: Uddannelsesgraden for unge skal i december 2014 være 21,8 procent - svarende til en stigning på 6,3 procentpoint fra december 2012 til december

5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Udfordring: Der er 2084 førtidspensionister i Tønder Kommune; dette er et fald på 36 personer i forhold til året før Der er 319 førtidspensionister i Tønder Kommune under 40 år Det samlede antal tilkendelser af førtidspensioner var i 2012 på 134 I Tønder er 9 pct. af befolkningen tilkendt førtidspension, hvilket er 1 pct. point højere end gennemsnittet for Syddanmark Samlet set er der de seneste 2 år sket en stigning på 1000 personer i de forsørgelsesgrupper, hvorfra der typisk tilkendes førtidspension: Kontanthjælp (match 2 og 3) ledighedsydelse og sygedagpenge Kilde:www Jobindsats dk, og egne opgørelser Indsats: Strategisk fokus på forebyggelse og tidlig indsats, mens personens beskæftigelsesperspektiv og ressourcer endnu er intakte Tidlig koordineret indsats for borgere, der er i risikogrupperne for at ende på førtidspension Intensiv fokus på implementering af reform af fleksjob og førtidspension på alle niveauer Videreudvikling og opprioritering af tværgående praksisfællesskaber mellem fagområder i Tønder Kommune Introduktion og implementering af empowerment-metoden hos medarbejderne både i social-, sundheds- og arbejdsmarkedsafdelingen Implementering af progressionsmåleredskab i både myndigheds- og udøverled Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 90 personer i 2014, svarende til et fald på 32,8 procentpoint. 5

6 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt Udfordring: Der er 242 langtidsledige personer i Tønder Dette er 76 færre personer end i marts af de langtidsledige er forsikrede ledige Nedskæringer i det offentlige, hvilket betyder, at nye faggrupper som folkeskolelærere og personale fra plejesektoren optræder i langtidsledighedstatistikken Nyuddannede fra disse brancher vil komme til at optræde i ledighedsstatistikkerne i den kommende tid Det er en central opgave at sikre, at langtidsledigheden ikke bider sig fast, og medvirker til udstødning fra arbejdsmarkedet og minimering af arbejdsudbuddet på længere sigt Kilde: www. jobindsats.dk (marts 2012) Indsats: Tidlig kontakt til alle ny-ledige og en aktiv linje i indsatsen fdfdfdfdf Målrettet jobsøgning med fokus på faglig og geografisk mobilitet Målrettede virksomhedsrettede projekter, evt. suppleret med opkvalificering f.eks. indenfor turisme og servicefag Udvikling af screeningsredskab til forebyggelse af langtidsledighed i samarbejde med områdets A-kasser Anvendelse af jobrotation Fokus på læse-stavesvage, der tilbydes screening og FVU-undervisning Mentorordning i forbindelse med arbejdsfastholdelse såvel som uddannelsesfastholdelse Fokus på jobåbninger indenfor brancher med gode jobmuligheder Mål: Antallet af langtidsledige, dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger, skal begrænses til 232 personer i december Svarende til et fald på 22 pct. fra december 2012 til december

7 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Udfordring: Stort potentiale i forhold til opdyrkelse af nye praktik- eller løntilskudspladser i små og mellemstore virksomheder Behov for styrkelse og intensivering af den virksomhedsvendte aktiveringsindsats Behov for synliggørelse af jobcenterets ydelser Indsats: fdfdfdfdf Servicering af områdets virksomheder, bl.a. med hjælp til rekruttering til ledige stillinger Etablering af virksomhedsnetværk Støtte og vejledning til virksomhederne Etablering af hjemmeside for større synlighed og tilgængelighed Forsøg med virksomhedscentre i form af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder Systematisering af opfølgning på virksomhederne Mål: Afventer datagrundlag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 7

8 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesindsatsen i Tønder vil i de kommende år være præget dels af at imødekomme de senere års lavkonjunktur, dels af at modvirke de mangelsituationer, der vil kunne opstå indenfor en ganske kort tidshorisont. Den demografiske udvikling i Tønder er markant, og arbejdsstyrken kraftigt faldende. Inden for en 10 årig periode forventes dette at betyde, at: Ca flere borgere er i pensionsalderen Ca. 340 færre borgere er årige Ca færre borgere er årige Ca færre børn og unge Denne udvikling vil inden for få år begrænse vækstmulighederne i Tønder, alene af den grund at virksomhederne vil få vanskeligt ved at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, de behøver lokalt. Den beskæftigelsesrettede indsats i Tønder Kommune på det overordnede strategiske plan skal bidrage til, at flest muligt af de borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, kommer tilbage i arbejde eller støttes og forberedes til på sigt, at kunne gå i uddannelse eller job. 21,1 pct. af Tønder Kommunes borgere mellem 16 og 64 år er på offentlig forsørgelse. Dette er på niveau med gennemsnittet for Syddanmark. Det er denne gruppe, der så vidt muligt skal gøres klar til at møde arbejdsmarkedets behov og udsluses i job eller uddannelse. Dette gælder således for samtlige af jobcenterets indsatser, hvad enten det vedrører borgere i ressourceforløb, borgere på sygedagpenge, kontanthjælp eller indsatsen for de jobklare ledige. Det aktuelle ledighedsbillede Antallet af lønmodtagere i Tønder er samlet set faldet med 2500 personer de seneste 4 år, hvilket svarer til et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen på 16 pct. Samtidig er antallet af arbejdspladser i perioden 2009 til 2012 faldet fra til arbejdspladser. Af nedenstående tabel fremgår ledighedsudviklingen over de seneste 6 år. Krisen er stagneret, og ledigheden er nu let faldende. Dette afspejler den begyndende styrkelse af dele af det private arbejdsmarked (bl.a. indenfor byggeanlæg og serviceområdet). Der er imidlertid sket nedskæringer i det offentlige de senere år, hvilket har haft indvirkning på sammensætningen af langtidsledighedsgruppen i Tønder, hvor der er sket et fald i langtidsledigheden for 3F s medlemmer og ASE's medlemmer, mens den er stigende for FOA s, FTF s og lærernes medlemmer. 8

9 jk j Figur 1.: Udviklingen i ledigheden i Tønder Personer Personer Fuldtidsledige (sæsonkor.) Fuldtidsledige (faktiske tal) Langtidsledige Fremskrivning Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk Anm.: Antallet af ledige er opgjort i fuldtidspersoner, mens antallet af langtidsledige er opgjort i berørte personer ultimo måneden Af tabellen herunder kan udviklingen på de enkelte forsørgelsesgrupper følges over det seneste år. Heraf ses ligeledes, at ledigheden i Tønder er faldende, ikke bare på det forsikrede område, men også for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Den samlede andel af kontanthjælpsmodtagere ligger i øvrigt på niveau med resten af Syddanmark. Et område, hvor Tønder tidligere har haft en overrepræsentation. Der er dog forholdsvis flere modtagere af førtidspension og sygedagpenge i Tønder. Tabel 1.: Omfanget af offentligt forsørgede i Tønder og Syddanmark, november 2012 Tønder Syddanmark Antal personer Andel år Udvikling seneste år Andel år Udvikling seneste år Dagpenge 850 3,6% -3% 3,7% -2% Kontanthjælp match ,9% -18% 1,0% 14% Kontanthjælp match ,3% 31% 2,1% 19% Kontanthjælp match ,8% -16% 0,9% -6% Kontanthjælp i alt 960 4,0% 5% 4,0% 11% Sygedagpenge 680 2,9% -5% 2,4% -9% For- og revalidering 40 0,2% -24% 0,3% -22% Ledighedsydelse 90 0,4% 29% 0,5% -5% Fleksjob 320 1,3% -3% 1,8% 0% Førtidspension ,8% -1% 8,0% -1% Forsørgede i alt ,1% -1,5% 20,8% -1,7% Kilde: Beskæftigeslsesregion Syddanmarks opgørelser Anm.: Fuldtidspersoner. Opgjort blandt årige. Efterløn, barsel og uddannelsesstøtte (SU, SVU, voksenlærlinge) indgår ikke i opgørelsen. I kolonnen med andel årige i Tønder angiver rød farve en højere andel end i Syddanmark. I kolonnen med udvikling i Tønder angiver rød farve en ringere udvikling end i Syddanmark. 9

10 Den borgerrettede indsats Jobcentrenes borgerettede indsats gennemgår i disse år et paradigmeskift i forhold til tilgangen og arbejdet med borgeren. Tværgående og helhedsorienterede indsatser er det gennemgående tema for de reformer, der lanceres på området. Idet disse elementer for første gang er slået igennem i den ny reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, tager beskrivelsen af Jobcenter Tønders borgerettede indsats udgangspunkt i netop implementeringen af denne reform for herefter at behandle henholdsvis kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. På begge disse områder intensiveres også de helhedsorienterede og tværgående fokusområder. Afsnittet afrundes af en behandling af indsatsen for de forsikrede ledige. Reform af førtidspensions- og fleksjobområdet Reformen blev effektueret pr. 1. januar 2013, og har til formål at afbøde, at så mange af landets borgere ender på førtidspension. Flest muligt skal i stedet via en målrettet indsats i arbejde og forsørge sig selv. Kommunerne skal over for de borgere, der ikke kan profitere af de eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud fremover iværksætte en koordineret tværgående indsats for at forhindre, at borgere ender på passiv forsørgelse. Rehabiliteringsteams Alle kommuner skal nedsætte et rehabiliteringsteam. Teamet skal bestå af medarbejdere fra centrale forvaltningsområder herunder: Beskæftigelsesområdet Sundhedsområdet Socialområdet Undervisningsområdet En regional sundhedskoordinator I Tønder har man endvidere valgt at supplere rehabiliteringsteamet med en fast repræsentant fra socialpsykiatrien. Erfaringen fra Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt Brug for alle 1 har vist, at en stor del af de tungeste borgere enten allerede er kendt i socialpsykiatrien, eller vil kunne profitere af hjælp heraf. Derfor giver det god mening, at socialpsykiatrien er repræsenteret i teamet. Formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse sager. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at der sker en parallel afklaring af den enkelte borgers beskæftigelsesmæssige, sociale- og sundhedsmæssige ressourcer og udfordringer med fokus på uddannelse, job og selvforsørgelse. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Tønder Kommune har endvidere valgt at etablere et visitationsteam. Sagsbehandlerne i jobcenteret kan forelægge en sag for visitationsteamet, som tager stilling til, om sagen skal videre til rehabiliteringsteamet. På denne måde sikres, at det er de rigtige sager, der bliver forelagt rehabiliteringsteamet, ligesom sagsbehandlerne får mulighed for at sparre med teamet om eventuelle alternativer. 1 Brug for alle er et projekt der løber frem til juli Projektet indbefatter en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 10

11 Ressourceforløb Omdrejningspunktet for indsatsen bliver etablering af individuelt tilrettelagte ressourceforløb. Ressourceforløbene kan løbe over 1 til 5 år ad gangen med mulighed for flere forløb, hvis der er behov for en mere langvarig hjælp. Målet med ressourceforløbene er en tværfaglig sammenhængende indsats, der skal hjælpe borgeren videre i livet og på sigt i arbejde eller i gang med en uddannelse. Der skal være fokus på, hvilke ressourcer den enkelte har. På kort sigt er målet, at den enkelte får bedre fodfæste, så arbejdsevnen kan udvikles. Indsatsen kan bestå i alle former for tilbud eller anden hjælp, som har til formål at bringe borgeren tættere på det fastsatte beskæftigelsesmål. Eksempelvis: Brobygningsforløb målrettet til uddannelse Misbrugsbehandling Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach Motion Kurser i håndtering af stress/angst mv. Aktivitetstilbud på væresteder Støtte- kontaktperson Socialpædagogisk bistand Borgere, der tildeles et ressourceforløb, skal have én gennemgående sagsbehandler, der har ansvaret for at koordinere borgerens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder. Implementering I Tønder Kommune er rehabiliteringsteamet og indsatsen for borgeren forankret på Kompetencecenteret. Implementeringen af reformen har været underlagt et større analysearbejde i forhold til: Forberedelse af sager Samarbejdet i rehabiliteringsteamet Tilbudsviften til borgerne Økonomi Opfølgning på borgere i ressourceudviklingsforløb Ledelsesrepræsentanter fra Børn- og Skoleafdelingen, Sundhedsafdelingen, Socialpsykiatri og Arbejdsmarkedsafdelingen har bidraget aktivt og konstruktivt i processen. I Tønder er der en høj grad af interesse og vilje til samarbejde på alle niveauer - det være sig politisk, ledelsesmæssigt og på medarbejderniveau. Det er derfor med stor optimisme, jobcenteret ser frem til det kommende samarbejde også på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, hvor tværgående samarbejder og helhedsorienteret indsats også er i centrum. 11

12 Strategi og metode for arbejdet med reformerne Den igangværende implementeringsproces har bl.a. tydeliggjort et behov for at udvikle, styrke og specialisere den metode, jobcenteret og dets samarbejdspartere anvender i mødet og arbejdet med borgeren. Derfor prioriteres i 2013 og 2014: Implementering af Empowerment-metoden i jobcenteret og hos samarbejdsparter Videreudvikling af praksisfællesskaber på tværs af fagområder Implementering af et progressionsredsakben regional sundhedskoordinator Implementering af Empowerment-metoden Jobcenter Tønder blev introduceret til Empowerment-metoden i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb for sygedagpengeafdelingen i Omdrejningspunktet i metoden er et klart fokus på borgerinddragelse, så borgeren hjælpes til at tage et medansvar for egen situation og udvikling. Kunsten er at hjælpe borgeren til at overskue valgmuligheder og til at klargøre konsekvenserne af de mulige valg. Gennem coaching, vejledning og rådgivning udvides borgerens forståelse af egne handlemuligheder, men det er i sidste instans borgeren selv, der skal tage beslutningen om at handle i den ene eller anden retning. Metoden har givet sagsbehandlerne gode redskaber til arbejdet med borgeren og både borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere har været glade for forløbet. Jobcenterledelsen har i arbejdet med de nye reformer vurderet, at der er behov for en større ensartethed i og forståelse for arbejdet med borgeren. Derfor har man valgt at prioritere udbredelsen af Empowerment-metoden ikke alene til resten af jobcenterets medarbejdere, men man inviterer også medarbejdere fra Sundhedsafdelingen, Børn- og Ungeafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen med i forløbet. Empowerment-metoden harmonerer i høj grad med de intentioner og den borgertilgang, der ligger implicit i de aktuelle arbejdsmarkedsreformer. Videreudvikling af praksisfællesskaber på tværs af fagområder På tilbudssiden har Tønder Kommune de senere år etableret en række praksisfællesskaber på tværs af fagområder. Praksisfællesskaberne indbefatter et vigtigt omdrejningspunkt, der omhandler organisering og udvikling af tværgående indsatser på Social-, Arbejdsmarkeds-, Sundheds- og Børn- og Ungeområdet. Baggrunden for udviklingen af disse tiltag er et erklæret mål om at nedbringe antallet af Tønder-borgere, der ender på førtidspension. Filosofien er, at der iværksættes en tværfaglig indsats for den enkelte, mens der endnu er udviklingsmuligheder, og helst længe inden sagen udvikler sig til en tilkendelsessag. Dette fordrer endnu tidligere indsats og screening af potentielle risikosager med fokus på en progression for borgeren og forhindre, at arbejdsmarkedsperspektiv og udviklingspotentialet smuldrer. 12

13 Det tværgående samarbejde i kommunen har været et opgør med den traditionelle silotankegang og et forsøg på også ad organisatorisk vej at synliggøre og implementere en række praksisfællesskaber og interessesammenfald områderne imellem. Et arbejde, der ligger fint i tråd med intentionerne og rammerne i de store reformer. Praksisfællesskaberne vil derfor blive styrket og udviklet i de kommende år, og vil også blive en del af tilbuddene til borgere i ressourceudviklingsforløb. Eksempler på praksisfællesskaber i Tønder Kommune: Praksisfællesskaber mellem sundhedsafdeling og jobcenter: Motion og livsstilsforløb 4-ugersforløb for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere bl.a. med fokus på: - Afklaring af job og uddannelsesmål - Livsstil - Mestring Opkobling af kommunens egne sundhedskonsulenter på forløb for sygemeldte hos anden leverandør Screeningsforløb for psykisk sårbare sygedagpengemodtagere Praksisfællesskaber mellem Børn- og Skole og Jobcenter: Projekt Produktionsskole I samarbejde med Børn- og Skoleforvaltningen primært UU og Produktionsskolen EFA i Rødekro, arbejdes der på at udvikle og forankre et 2-årigt projekt for unge, der ved ansøgning om kontanthjælp er omfattet af personkredsen, som kan henvises til produktionsskole. Den unge vil få tilbud om ophold på produktionsskole i stedet for kontanthjælp. Der er løbende opfølgning fra UU og Jobcenteret, og formålet er, at den unge udsluses til ordinær uddannelse. På sporet af uddannelse En del af de unge kontanthjælpsmodtagere har så komplekse problemstillinger, at det ikke er muligt via ordinære tilbud eller udredning i øvrigt at lave en afdækning og udarbejde en handleplan med uddannelse for øje. I samarbejde med Tønder Ungdomsskole arbejdes der på at udvikle et projekt, der over en 24 ugers periode kan stabilisere den unges tilværelse og sideløbende afdække den unges problemer samt udviklingspotentiale. Samarbejde med Rådgivningscenteret (RC) En del borgere på kontanthjælp har et overforbrug/misbrug af enten stoffer eller alkohol. Hidtidigt har der kun i begrænset omfang været et samarbejde mellem RC og Jobcenteret. I samarbejde med RC styrkes og koordineres samarbejdet omkring kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer. Formålet er, at begge parters tilbud i højere grad, end det er tilfældet i dag, kan kombineres til gavn for borgeren. 13

14 Systematisk opfølgning på borgerens progression Arbejdet med borgere, bl.a. i ressourceudviklingsforløb, kræver tæt opfølgning og fokus på den enkeltes progression i retning af arbejdsmarkedet. Måling af borgernes selvforsørgelsesgrad eller flytning i matchkategorier er ikke altid den bedste opgørelsesmetode, når kontakt eller aktiveringsforløb for ikke arbejdsmarkedsparate borgere eller sygemeldte skal vurderes, idet der ofte vil være tale om en længere og langsomt fremadskridende proces. Progressionsmålinger viser borgernes udvikling gennem forløbet. Herved afdækkes, om borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet ved at se på, hvilke kompetencer, orienteringer og mestringsevner, der udvikles. Målingerne foretages flere gange i forløbet, så udviklingen kan afdækkes. Sagsbehandlere og medarbejdere i udførerleddene vil derfor undervejs i et forløb kunne bruge progressionsmålinger som et aktivt redskab i dialogen med borgeren. Via pejlemærker for borgerens udvikling i retning af fx job, uddannelse og løntilskud sikres den røde tråd i de lange forløb, og det bliver synligt, hvis et forløb skal justeres eller revurderes. Progressionsmålinger indsamler viden om borgernes bevægelser på en række forskellige områder. Det kan fx være i forhold til: Faglige og praktiske kompetencer Personlige og sociale kompetencer Borgerens mestringsevner (fx håndtering af udfordringer med økonomi, helbred mv.) Borgerens tiltro til egne evner og kompetencer Borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv Borgernes motivation Jobcenter Tønder og 3 andre kommuner samarbejder i øjeblikket med KMD om at få udviklet et progressionsredskab. Redskabet forventes at kunne udbredes til både myndigheds- og udførerled i løbet af

15 Aktiveringsindsatsen i Jobcenter Tønder Nyorienteringen i beskæftigelsesindsatsen kræver, at Tønder Kommune ny- og sammentænker en række af sine beskæftigelsesrettede metoder og tilbud. Paletten af afklarings- og aktiveringstilbud, internt såvel som eksternt, skal bredes ud, gøres fleksibel og møntes på en individuelt tilrettelagt indsats. Ud over en prioritering af virksomhedsrettet aktivering i områdets private virksomheder og udvikling af praksisfællesskaber arbejdes der generelt på en udvikling af tilbudsviften i jobcenteret, således at tilbuddene matcher de lediges og sygemeldtes behov, samtidig med at de er så smidige, at de kan leve op til de kommende reformers krav. Yderligere centrale elementer i tilbudsviften i 2014 er: Samarbejde med privat leverandør om modulopbyggede forløb primært for sygedagpengemodtagere. Udmøntningen af Tønder Kommunes Sociale Kapitel Et samlet værkstedtilbud i Tønder Kommune Modulopbyggede forløb hos privat leverandør Der etableres allerede i 2013 et forløb hos en privat leverandør. Forløbene er primært møntet på nysygemeldte sygedagpengemodtagere, men kan også rumme andre borgere. Forløbene indeholder elementer i form af: - Motion - Mindfullness - Stresshåndtering - Afdækning af borgerens helbredsmæssige ressourcer Udmøntningen af Tønder Kommunes Sociale Kapitel Virksomhedsservice er tovholder på udmøntningen af Tønder Kommunes Sociale Kapitel. Det Sociale Kapitel indeholder en forpligtelse til, at kommunens egne arbejdspladser og institutioner etablerer rum til ledige og sygemeldte. Der etableres praktikker og løntilskudsansættelser via Det Sociale Kapitel. Et samlet værkstedstilbud i Tønder Kommune De klassiske arbejdsprøvningsforløb og aktiveringer afløses i stigende grad af forskellige former for ressourceudviklende tiltag ikke alene for jobcenterets svagere ledige, men også for borgere, der er sygemeldte, ikke er afklarede i deres sygdomsforløb, og hvor der er tvivl om arbejdsevnen. I samarbejde med Tønder Kommunes socialpsykiatri vil værkstedstilbuddene blive udviklet, så de kan varetage de lediges behov for fokus på udvikling af arbejdsevnen i en række forskellige funktioner. 15

16 Kontanthjælp Kontanthjælpsområdet står som nævnt ved årsskiftet overfor en ny reform. Reformen betyder, at jobcenteret skal nytænke det daglige arbejde på alle niveauer. Dette være sig i forhold til: Intern organisering Visitation Tidlig indsats og løbende opfølgning Tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger/forvaltninger i kommunen Samarbejde med eksterne aktører Mentorer Tilbud De overordnede linjer i reformen er flere i uddannelse og job, borgerne skal mødes med klare forventninger om, at unge tager en uddannelse og voksne skal i arbejde. Kontanthjælpsmodtagere har mange forskellige udfordringer og behov, som Jobcentrene på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad har haft fokus på. Der skal fremover tages hånd om forskelligheden, og den enkelte skal mødes med en tro på, at der er et potentiale, der med den rette indsats kan udvikles. For kontanthjælpsafdelingen vil reformen være omdrejningspunkt for retorikken, tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, og de initiativer der iværksættes i Intern organisering Tilskyndet af reformen og for at styrke indsatsen er kontanthjælpsområdet blevet lagt sammen, og medarbejderne er fysisk blevet placeret på samme adresse på Tønder Kommunes Kompetencecenter. Arbejdet vil fremadrettet blive delt i følgende teams: Ung under 30 Over 30 Det forventes, at samlingen af området og den enkelte medarbejders tilhørsforhold til ét team, vil understøtte, at der skabes fokus på klare mål i det daglige arbejde. Ligesom at der kan opnås en mere enkel og smidig arbejdsgang. Desuden forventes det, at sammenlægningen vil kunne styrke kontinuiteten i sagerne for borgerne, idet de nu vil kunne have den samme sagsbehandler, uagtet at borgeren evt. bevæger sig fra at være uddannelsesklar/jobklar 2 til at være aktivitetsparat eller omvendt. Endvidere vil organiseringen kunne understøtte, at borgere, der har komplekse problemstillinger, skal have en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at borgeren undgår at skulle løbe spidsrod mellem kommunens afdelinger/forvaltninger. Den koordinerende sagsbehandler vil endvidere blive garanten for, at borgeren oplever en rød tråd i indsatsen, og at den enkeltes progression i retning af arbejdsmarkedet følges af én ansvarlig sagsbehandler. 2 Matchsystemet afskaffes pr. 1. januar 2014 og erstattes borgerne opdeles efter kategorierne for unge under 30: uddannelsesparat / aktivitetsparat og for borgere over 30: Jobparat / aktivitetsparat. Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april

17 Visitation Borgerens første møde med Jobcenteret skønnes at have en afgørende betydning for det videre forløb i sagen. Jobcenterledelsen har derfor valgt at opprioritere det fremtidige arbejde med visitationen, og både Borgerservice og UU inddrages i endnu højere grad end tidligere i processen omkring henvendelser om kontanthjælp. Der bliver således på tværs af afdelingerne et fælles ansvar for at få bremset tilgangen til kontanthjælp. I forhold til kontanthjælpsreformen, forventes den nye visitationsmodel at kunne understøtte kravet om tidlig visitation senest 1 uge efter henvendelse, idet visitationen finder sted allerede ved første samtale. Tidlig indsats og løbende opfølgning Allerede ved visitationssamtalen udarbejder borger og sagsbehandler en plan for opstart af uddannelse, tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller såfremt der er problemer ud over ledighed iværksættelse af aktiviteter, der kan bidrage til, at borgeren på sigt kan udsluses i job eller uddannelse. Der vil være fokus på en tidlig indsats, hvor borgeren allerede på ansøgningstidspunktet vil blive mødt med forventninger om at overgå til uddannelse eller selvforsørgelse. Der vil endvidere være en intensiveret opfølgning i forhold til disse borgere for at sikre, at den målrettede indsats mod uddannelse eller arbejde fastholdes. Mange borgere på kontanthjælp har dog komplekse problemstillinger, der gør, at der skal iværksættes en særlig og koordineret indsats, inden de vil kunne starte på en ordinær uddannelse eller vil kunne påtage sig et job. Borgerne med komplekse problemstillinger har kontakt med mange fagpersoner på tværs af afdelinger og forvaltninger. For den enkelte borger kan det være vanskeligt at overskue og forholde sig til alle involverede parter. Med indførelse af stillingsfunktionen koordinerende sagsbehandler i Jobcenterregi vil alle borgere med problemer ud over ledighed de aktivitetsparate - få tilbudt en sagsbehandler, som vil blive borgerens indgang til systemet. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at der tilbydes en sammenhængende og koordineret indsats i kommunen, samt at der i indsatsen er fokus på arbejdsmarkedet, således at alle arbejder i samme retning og har samme mål for øje; uddannelse for den unge under 30 år og arbejde for borgere over 30 år. Det føromtalte progressionsværktøj bliver omdrejningspunktet for den løbende opfølgning, også på kontanthjælpsområdet. Herved synliggøres udviklingen overfor borger og sagsbehandler og medvirker derved til at understøtte den fortsatte udviklingsproces. Selv små skridt i den rigtige retning, vil føre til målet på den lange bane. Tværfagligt samarbejde med øvrige afdelinger/forvaltninger i kommunen Borgere på kontanthjælp med problemer ud over ledighed, har ofte så komplekse problemstillinger, at Jobcenterets aktivitetstilbud ikke umiddelbart vil være relevante at iværksætte, eller der vil være behov for kombination af tilbud fra flere afdelinger. I forhold til borgere med komplekse problemstillinger, er Jobcenteret afhængige af et tæt samarbejde med Socialforvaltningen herunder Socialpsykiatrien, Sundhedsforvaltningen, Børn- og Skoleforvaltningen, Rådgivningscenteret osv., idet disse enheder har tilbud af forskellig karakter, som har afgørende indflydelse på, hvorvidt kontanthjælpsafdelingen får borgeren ind i en positiv udvikling i forhold til de opsatte mål for indsatsen: uddannelse og arbejde. 17

18 Unge - kontanthjælp Unge mennesker uden uddannelse skal ikke være i kontanthjælpssystemet, de skal i gang med en uddannelse. Derfor afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse, og i stedet indføres en ny ydelse uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der skal fremover gives uddannelsespålæg til alle uddannelseshjælpsmodtagere. Det vil sige, at uddannelsespålægget udvides til også at gælde unge mellem 25 og 30 samt forsørgere. Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal have en helhedsorienteret indsats, der støtter, udvikler og motiverer den unge i retning mod uddannelse. Unge, der ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at kunne starte direkte på en uddannelse, får ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud. Under uddannelse skal indsatsen og kontakten mellem den unge og kommunen understøtte, at den unge gennemfører uddannelsen. Målet er, at indsatsen, opfølgningen og kontakten med unge foregår tæt på uddannelsesmiljøet og ikke fra jobcentret. Ungeindsatsen skærpes med kontanthjælpsreformen. Kontanthjælp afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp for alle unge under 30 år. En del unge er enten usikre i forhold til uddannelsesvalg eller har brug for et skub i uddannelsesretningen for at komme i gang med en ordinær uddannelse. Dette gælder også for unge, der umiddelbart fremstår som uddannelsesparate. Nogle unge mennesker vil således være i risikozonen for undervejs i et uddannelsesforløb at droppe ud. For at eliminere denne risiko har vi i forhold til borgerne, udover de almindelige tilbud, så som virksomhedspraktik, vejlednings- og afklaringsforløb osv., brug for særlige tilbud, der knytter sig til uddannelsessystemet, og hvor borgeren bliver en del af et uddannelsesmiljø frem til start på uddannelse. Der kan fx være tale om tilbud i form af: FVU-undervisning Brobygningstilbud til Tønderområdets ungdomsuddannelsesinstitutioner, så som EUC, Handelsskolen, VUC eller uddannelsesinstitutioner i øvrigt som fx Social- og sundhedsskolerne Produktionsskoleforløb Ressourceopbyggende forløb på uddannelsesinstitutionerne forud for uddannelsesstart vil i øvrigt være medvirkende til, at den unge på forhånd er kendt af skolen, og der kan foretages en konkret vurdering af, om den unge har behov for særlig støtte i forhold til overgangen til uddannelse og/eller til fastholdelse i uddannelsen. Mentorer Erfaringen viser, at netop overgangsfaserne mellem fx kontanthjælp og ordinær uddannelse ofte er udfordrende for de ressourcesvage unge, og der kan være fare for, at den unge mister fodfæstet og ikke fastholdes i uddannelsen. Derfor vil mentorer for visse grupper skulle inddrages i langt højere grad end hidtil. Organisatorisk vil mentorerne blive placeret under socialpsykiatrien, så de vil få ledelse og praksisfællesskab med socialpsykiatriens medarbejdere. Socialpsykiatrien er organisatorisk 18

19 forankret i arbejdsmarkedsafdelingen, og der er etableret et tæt samarbejde mellem socialpsykiatriens medarbejdere og sagsbehandlerne i kontanthjælpsafdelingen. Ved en fælles organisering af de 2 medarbejdergrupper vil borgere, der visiteres til både socialpsykiatriens tilbud og får bevilget mentor, kunne få den samme person tilknyttet til begge opgaver, hvilket gør, at borgeren alene skal forholde sig til en enkelt person i dagligdagen. Endvidere vil valget af medarbejder til at løse den konkrete opgave i højere grad kunne blive tilpasset borgerens behov, idet socialpsykiatriens personale er sammensat af forskellige faggrupper. Borgere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande Strategien i forhold til flygtninge og indvandrere er under udvikling, og jobcenterledelsen vil i den forbindelse inddrage bl.a. Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors i arbejdet for at sikre, at den rette viden og ekspertise kommer i spil. Organisatorisk og fysisk er Tønder Kommunes sagsbehandling på integrationsområdet placeret på Kompetencecenteret. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at få optimeret indsatsen for flygtninge, der kommer til kommunen tidligst muligt i integrationsperioden, idet det på integrationsområdet såvel som på en lang række andre indsatsområder, er vigtigt at få den enkeltes ressourcer i spil og udvikling i stedet for, at en længere passiv periode evt. forværrer situationen. Flygtninge og indvandrere får i udgangspunktet samme beskæftigelsesrettede indsats, som jobcenterets øvrige grupper. Der er ikke ét beskæftigelsesprojekt forbeholdt denne gruppe, idet det ikke vurderes hensigtsmæssigt at skabe parallel-samfund i beskæftigelsessystemet, men tilstræbe integration også her. Derfor gælder indsatsen på samtlige andre områder og ministermål naturligvis også for denne gruppe. Målgruppen vil så vidt muligt blive mødt med de samme forventninger og krav som kommunens øvrige borgere. 19

20 Sygedagpenge Sygedagpengeområdet i Tønder Kommune har de senere år været under pres og antallet af længerevarende sygedagpengesager været højt. Det er essentielt, at sygemeldte hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt, idet al erfaring viser, at jo længere tid sygemeldingen varer, desto vanskeligere er det at vende tilbage til arbejdslivet. Statistikker 3 viser, at 40 pct. af nytilkendelserne til førtidspension kommer fra sygedagpenge. Blandt andet derfor er målsætningen for sygedagpengeindsatsen i Tønder Kommune et vigtigt delelement i forhold til at begrænse tilgangen til førtidspension i Jobcenteret har derfor prioriteret kompetenceudvikling og opfølgning på sygedagpengeområdet højt i Kompetenceudviklingsforløbet har bl.a. bidraget til, at samarbejdet med jobcenterets virksomhedskonsulenter er blevet optimeret, og virksomhedskonsulenterne vil fremadrettet få en mere aktiv rolle i samarbejdet med borgeren. De kan være med til at jobmatche den sygemeldte samtidig med, at der tages hensyn til tidligere uddannelses- og erhvervserfaringer og skånehensyn tilgodeses. Såfremt borgeren er sygemeldt fra arbejdet, har virksomhedskonsulenten tæt kontakt med arbejdsgiver ift. arbejdsfastholdelse - dette enten ved iværksættelse af praktik eller via en delvis raskmelding. Sygedagpengeafdelingen vil fremover anvende praktikker med klarere fokus på praktikkens formål. Praktikken skal have det formål, at bringe den sygemeldte borger tilbage til arbejdsmarkedet til hel- eller delvis selvforsørgelse. Praktikken skal udelukkende være med til at udvikle og optræne borgerens arbejdsevne, så ressourcerne kan anvendes på arbejdsmarkedet. Praktikker bruges ikke længere til at bekræfte eller afprøve borgerens arbejdsevne. Reform af sygedagpengeområdet Der forventes at komme en ny reform på sygedagpengeområdet pr. 1. januar Også sygedagpengereformen har fokus på den tværfaglige helhedsorienterede og koordinerede indsats, hvorfor Jobcenter Tønders implementering naturligt vil tage udgangspunkt i de gode erfaringer, der er gjort via arbejdet med førtidspensionsreformen. Ifølge reformudspillet afskaffes varighedsbegrænsningen, så ingen sygemeldte står uden forsørgelse. Det betyder, at alle sager skal revurderes ved 6 måneder. Sygemeldte, der ikke har ret til forlængelse, har i stedet ret til et ressourceforløb, som derved sikrer en forsørgelse, der er lavere end sygedagpenge og svarer til kontanthjælp. Såfremt borgeren visiteres til et ressourceforløb efter 6 måneder, skal der iværksættes en tværfaglig og koordineret indsats, som betyder, at sagen overgår til en koordinerende sagsbehandler. Sagsbehandleren får en anden rolle end i dag, idet der skal arbejdes tværfagligt og koordineret med andre forvaltninger, fx sundhedsforvaltningen, socialpsykiatrien, misbrugscentret, lokalpsykiatrien eller lignende. Sygedagpengeteamet er via de tidligere omtalte praksisfællesskaber allerede godt klædt på til at arbejde tværfagligt og koordineret. Handicap Der er på Jobcenteret ansat en handicapkonsulent, der fungerer som tovholder i forhold til Jobcenterets øvrige konsulenter. Handicapkonsulenten er vidensbærer 3 3 Analyse af permanent forsørgede i Tønder Kommune, udvikling, indsats og potentialer. Beskæftigelsesregion Syddanmark, februar

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 NB. Dette er en kommenteret udgave af høringsversionnen af udkast til beskæftigelsesplan 2014 for Solrød Kommune. Tekst & noter skrevet med rødt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Beskæftigelsesplan Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv Beskæftigelsesplan 2013 Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv December 2012 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Jobcenter Esbjergs beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 3. Samlet oversigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens.

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Resultatrevision 2013 for Jobcenter Horsens. Jobcentrene laver hvert år en resultatrevision. I resultatrevisionen gør jobcentrene status over deres resultater for det sidste år. Formålet er at vise resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast Beskæftigelsesplan for Jobcenter Halsnæs 2013 Første udkast 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Mål for 2013 3. Ministermål 1 - Flere unge skal have en uddannelse 4. Ministermål 2 - Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere