Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

2 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS Reform af førtidspensions- og fleksjobområdet Strategi og metode for arbejdet med reformerne Implementering af Empowerment-metoden Videreudvikling af praksisfællesskaber på tværs af fagområder Systematisk opfølgning på borgerens progression Aktiveringsindsatsen i Jobcenter Tønder KONTANTHJÆLP Unge - kontanthjælp Borgere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande SYGEDAGPENGE INDSATSEN FOR DE FORSIKREDE LEDIGE Unge forsikrede ledige SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER STRATEGI FOR DEN VIRKSOMHEDSVENDTE INDSATS Fleksjob Jobrotation Samarbejde med Tønder Erhvervsråd om en tættere erhvervskontakt SAMARBEJDE MELLEM JOBCENTRENE I SØNDERJYLLAND TILLÆG 1: SAMLET OVERSIGT OVER JOBCENTER TØNDER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MÅL FOR TILLÆG 2: DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS SÆRLIGE PLAN FOR VIRKSOMHEDSVENDTE INITIATIVER BILAG 1: UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNINGS INPUT TIL BESKÆFTIGELSESPLAN

3 Indledning Kommunen skal i 2013 udarbejde en beskæftigelsesplan for Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Planen skal i øvrigt medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Overordnet set har udfordringer og vilkår for beskæftigelsesindsatsen varieret de senere år. Først med en historisk lav ledighed og mangel på arbejdskraft, siden med finansiel krise, konkurser i virksomhederne, varslinger, fyringer og stigende ledighed. De seneste år er krisen klinget af, og også i Tønder er der indtruffet en vis stabilitet på arbejdsmarkedet. Til trods for de skiftende konjunkturer vil den største udfordring for Tønder Kommune på sigt være den demografiske udvikling, der vil medføre et kraftigt fald i arbejdsstyrken inden for en kortere årrække. Jobcenterets indsats udgør et vigtigt element i bestræbelserne for at afbøde de problemer, dette vil medføre. Indsatsen for de ledige bør tilrettelægges strategisk med det mål for øje at få flest mulige af jobcenterets borgere i spil og ad den vej medvirke til at bringe arbejdsudbuddet op er præget af mange og store reformer på arbejdsmarkedsområdet. Således trådte reform af fleksjob- og førtidspensionsområdet i kraft allerede ved årsskiftet. Desuden er der i foråret 2013 indgået aftale om en kontanthjælpsreform, som ventes at blive efterfulgt af en sygedagpengereform og en mindre reform på integrationsområdet. Ud over disse reformer formodes der yderligere at komme et udspil til en reform af refusionssystemet. Idet vi endnu ikke til fulde kender konsekvenserne af reformerne, er det nødvendigt, at tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2014, dels tager højde for de elementer, vi allerede kender, dels gøres så fleksibel, at vi kan justere og udbygge indsatsen, når vi kender de endelige rammer og krav. Sådan kan vi hurtigt og effektivt yde borgerne den indsats og hjælp, de behøver for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. En af de tendenser, der utvivlsomt vil præge beskæftigelsesområdet i de kommende år, er samarbejder på tværs af fag- og udvalgsområder. Tværgående indsatser har de senere år været i fokus i Tønder Kommune. I de kommende år vil der skulle ske en videreudvikling og styrkelse af disse samarbejder. Tværgående og helhedsorienterede indsatser og metodeudvikling bliver det gennemgående tema stort set uanset hvilket af jobcenterets indsatsområder, vi taler om. Beskæftigelsesplanen for 2014 indledes med en præsentation af de landsdækkende ministermål. Vi har i afsnittet valgt kort at præsentere lokale udfordringer og indsatser i forbindelse hermed. Indsatsen bliver efterfølgende uddybet og konkretiseret i redegørelsen for henholdsvis den borgerrettede indsats og den virksomhedsrettede indsats. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) forventes at få en central rolle i arbejdet med især de unge kontanthjælpsmodtagere i de kommende år. UU er blevet indbudt til at bidrage til planen, og har i den forbindelse udarbejdet et selvstændigt input til årets plan (bilag 1). 3

4 Beskæftigelsesministerens mål Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Udfordring: Der er ca. 250 forsikrede ledige under 30 år i Tønder Ca. 2/3 af dem har en ungdomsuddannelse og/eller en erhvervskompetencegivende uddannelse Der er ca. 420 kontanthjælpsmodtagere under 30 år i Tønder Kun ca. 7 pct. af disse har en uddannelse Ca. 150 af de unge kontanthjælpsmodtagere er kategoriseret som jobklare kontanthjælpsmodtagere En stor del af de unge kontanthjælpsmodtagere har sociale og/eller psykiske problemstillinger Der er stor variation i ressourceniveauet for jobcenterets unge Kilde: www. jobindsats.dk (marts 2013) Indsats: Det overordnede fokus i ungeindsatsen er uddannelse eller forberedelse til uddannelse fdfdfdfdf I samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skal der gøres en indsats for at fastholde de unge i uddannelse Unge uden uddannelse pålægges uddannelse i videst muligt omfang Samarbejdet med UU skal udvikles og styrkes Intensivering af mentorindsatsen for de unge bl.a. i overgangsfasen mellem kontanthjælp og ordinær uddannelse Brobygningsforløb målrettet uddannelsesområdet for aktivitetsparate unge For-forløb på EUC-syd for jobklare unge, hvor der er tvivl om uddannelsesegnetheden Samarbejde med Børn og skoleforvaltningen om STU og produktionsskoleforløb Mål: Uddannelsesgraden for unge skal i december 2014 være 21,8 procent - svarende til en stigning på 6,3 procentpoint fra december 2012 til december

5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Udfordring: Der er 2084 førtidspensionister i Tønder Kommune; dette er et fald på 36 personer i forhold til året før Der er 319 førtidspensionister i Tønder Kommune under 40 år Det samlede antal tilkendelser af førtidspensioner var i 2012 på 134 I Tønder er 9 pct. af befolkningen tilkendt førtidspension, hvilket er 1 pct. point højere end gennemsnittet for Syddanmark Samlet set er der de seneste 2 år sket en stigning på 1000 personer i de forsørgelsesgrupper, hvorfra der typisk tilkendes førtidspension: Kontanthjælp (match 2 og 3) ledighedsydelse og sygedagpenge Kilde:www Jobindsats dk, og egne opgørelser Indsats: Strategisk fokus på forebyggelse og tidlig indsats, mens personens beskæftigelsesperspektiv og ressourcer endnu er intakte Tidlig koordineret indsats for borgere, der er i risikogrupperne for at ende på førtidspension Intensiv fokus på implementering af reform af fleksjob og førtidspension på alle niveauer Videreudvikling og opprioritering af tværgående praksisfællesskaber mellem fagområder i Tønder Kommune Introduktion og implementering af empowerment-metoden hos medarbejderne både i social-, sundheds- og arbejdsmarkedsafdelingen Implementering af progressionsmåleredskab i både myndigheds- og udøverled Mål: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 90 personer i 2014, svarende til et fald på 32,8 procentpoint. 5

6 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt Udfordring: Der er 242 langtidsledige personer i Tønder Dette er 76 færre personer end i marts af de langtidsledige er forsikrede ledige Nedskæringer i det offentlige, hvilket betyder, at nye faggrupper som folkeskolelærere og personale fra plejesektoren optræder i langtidsledighedstatistikken Nyuddannede fra disse brancher vil komme til at optræde i ledighedsstatistikkerne i den kommende tid Det er en central opgave at sikre, at langtidsledigheden ikke bider sig fast, og medvirker til udstødning fra arbejdsmarkedet og minimering af arbejdsudbuddet på længere sigt Kilde: www. jobindsats.dk (marts 2012) Indsats: Tidlig kontakt til alle ny-ledige og en aktiv linje i indsatsen fdfdfdfdf Målrettet jobsøgning med fokus på faglig og geografisk mobilitet Målrettede virksomhedsrettede projekter, evt. suppleret med opkvalificering f.eks. indenfor turisme og servicefag Udvikling af screeningsredskab til forebyggelse af langtidsledighed i samarbejde med områdets A-kasser Anvendelse af jobrotation Fokus på læse-stavesvage, der tilbydes screening og FVU-undervisning Mentorordning i forbindelse med arbejdsfastholdelse såvel som uddannelsesfastholdelse Fokus på jobåbninger indenfor brancher med gode jobmuligheder Mål: Antallet af langtidsledige, dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger, skal begrænses til 232 personer i december Svarende til et fald på 22 pct. fra december 2012 til december

7 Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Udfordring: Stort potentiale i forhold til opdyrkelse af nye praktik- eller løntilskudspladser i små og mellemstore virksomheder Behov for styrkelse og intensivering af den virksomhedsvendte aktiveringsindsats Behov for synliggørelse af jobcenterets ydelser Indsats: fdfdfdfdf Servicering af områdets virksomheder, bl.a. med hjælp til rekruttering til ledige stillinger Etablering af virksomhedsnetværk Støtte og vejledning til virksomhederne Etablering af hjemmeside for større synlighed og tilgængelighed Forsøg med virksomhedscentre i form af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder Systematisering af opfølgning på virksomhederne Mål: Afventer datagrundlag fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 7

8 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelsesindsatsen i Tønder vil i de kommende år være præget dels af at imødekomme de senere års lavkonjunktur, dels af at modvirke de mangelsituationer, der vil kunne opstå indenfor en ganske kort tidshorisont. Den demografiske udvikling i Tønder er markant, og arbejdsstyrken kraftigt faldende. Inden for en 10 årig periode forventes dette at betyde, at: Ca flere borgere er i pensionsalderen Ca. 340 færre borgere er årige Ca færre borgere er årige Ca færre børn og unge Denne udvikling vil inden for få år begrænse vækstmulighederne i Tønder, alene af den grund at virksomhederne vil få vanskeligt ved at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, de behøver lokalt. Den beskæftigelsesrettede indsats i Tønder Kommune på det overordnede strategiske plan skal bidrage til, at flest muligt af de borgere, der i dag står uden for arbejdsmarkedet, kommer tilbage i arbejde eller støttes og forberedes til på sigt, at kunne gå i uddannelse eller job. 21,1 pct. af Tønder Kommunes borgere mellem 16 og 64 år er på offentlig forsørgelse. Dette er på niveau med gennemsnittet for Syddanmark. Det er denne gruppe, der så vidt muligt skal gøres klar til at møde arbejdsmarkedets behov og udsluses i job eller uddannelse. Dette gælder således for samtlige af jobcenterets indsatser, hvad enten det vedrører borgere i ressourceforløb, borgere på sygedagpenge, kontanthjælp eller indsatsen for de jobklare ledige. Det aktuelle ledighedsbillede Antallet af lønmodtagere i Tønder er samlet set faldet med 2500 personer de seneste 4 år, hvilket svarer til et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen på 16 pct. Samtidig er antallet af arbejdspladser i perioden 2009 til 2012 faldet fra til arbejdspladser. Af nedenstående tabel fremgår ledighedsudviklingen over de seneste 6 år. Krisen er stagneret, og ledigheden er nu let faldende. Dette afspejler den begyndende styrkelse af dele af det private arbejdsmarked (bl.a. indenfor byggeanlæg og serviceområdet). Der er imidlertid sket nedskæringer i det offentlige de senere år, hvilket har haft indvirkning på sammensætningen af langtidsledighedsgruppen i Tønder, hvor der er sket et fald i langtidsledigheden for 3F s medlemmer og ASE's medlemmer, mens den er stigende for FOA s, FTF s og lærernes medlemmer. 8

9 jk j Figur 1.: Udviklingen i ledigheden i Tønder Personer Personer Fuldtidsledige (sæsonkor.) Fuldtidsledige (faktiske tal) Langtidsledige Fremskrivning Kilde: Danmarks Statistik, Jobindsats.dk Anm.: Antallet af ledige er opgjort i fuldtidspersoner, mens antallet af langtidsledige er opgjort i berørte personer ultimo måneden Af tabellen herunder kan udviklingen på de enkelte forsørgelsesgrupper følges over det seneste år. Heraf ses ligeledes, at ledigheden i Tønder er faldende, ikke bare på det forsikrede område, men også for de jobklare kontanthjælpsmodtagere. Den samlede andel af kontanthjælpsmodtagere ligger i øvrigt på niveau med resten af Syddanmark. Et område, hvor Tønder tidligere har haft en overrepræsentation. Der er dog forholdsvis flere modtagere af førtidspension og sygedagpenge i Tønder. Tabel 1.: Omfanget af offentligt forsørgede i Tønder og Syddanmark, november 2012 Tønder Syddanmark Antal personer Andel år Udvikling seneste år Andel år Udvikling seneste år Dagpenge 850 3,6% -3% 3,7% -2% Kontanthjælp match ,9% -18% 1,0% 14% Kontanthjælp match ,3% 31% 2,1% 19% Kontanthjælp match ,8% -16% 0,9% -6% Kontanthjælp i alt 960 4,0% 5% 4,0% 11% Sygedagpenge 680 2,9% -5% 2,4% -9% For- og revalidering 40 0,2% -24% 0,3% -22% Ledighedsydelse 90 0,4% 29% 0,5% -5% Fleksjob 320 1,3% -3% 1,8% 0% Førtidspension ,8% -1% 8,0% -1% Forsørgede i alt ,1% -1,5% 20,8% -1,7% Kilde: Beskæftigeslsesregion Syddanmarks opgørelser Anm.: Fuldtidspersoner. Opgjort blandt årige. Efterløn, barsel og uddannelsesstøtte (SU, SVU, voksenlærlinge) indgår ikke i opgørelsen. I kolonnen med andel årige i Tønder angiver rød farve en højere andel end i Syddanmark. I kolonnen med udvikling i Tønder angiver rød farve en ringere udvikling end i Syddanmark. 9

10 Den borgerrettede indsats Jobcentrenes borgerettede indsats gennemgår i disse år et paradigmeskift i forhold til tilgangen og arbejdet med borgeren. Tværgående og helhedsorienterede indsatser er det gennemgående tema for de reformer, der lanceres på området. Idet disse elementer for første gang er slået igennem i den ny reform af førtidspensions- og fleksjobområdet, tager beskrivelsen af Jobcenter Tønders borgerettede indsats udgangspunkt i netop implementeringen af denne reform for herefter at behandle henholdsvis kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet. På begge disse områder intensiveres også de helhedsorienterede og tværgående fokusområder. Afsnittet afrundes af en behandling af indsatsen for de forsikrede ledige. Reform af førtidspensions- og fleksjobområdet Reformen blev effektueret pr. 1. januar 2013, og har til formål at afbøde, at så mange af landets borgere ender på førtidspension. Flest muligt skal i stedet via en målrettet indsats i arbejde og forsørge sig selv. Kommunerne skal over for de borgere, der ikke kan profitere af de eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud fremover iværksætte en koordineret tværgående indsats for at forhindre, at borgere ender på passiv forsørgelse. Rehabiliteringsteams Alle kommuner skal nedsætte et rehabiliteringsteam. Teamet skal bestå af medarbejdere fra centrale forvaltningsområder herunder: Beskæftigelsesområdet Sundhedsområdet Socialområdet Undervisningsområdet En regional sundhedskoordinator I Tønder har man endvidere valgt at supplere rehabiliteringsteamet med en fast repræsentant fra socialpsykiatrien. Erfaringen fra Arbejdsmarkedsstyrelsens projekt Brug for alle 1 har vist, at en stor del af de tungeste borgere enten allerede er kendt i socialpsykiatrien, eller vil kunne profitere af hjælp heraf. Derfor giver det god mening, at socialpsykiatrien er repræsenteret i teamet. Formålet med rehabiliteringsteamet er at sikre, at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering i komplekse sager. Arbejdet i rehabiliteringsteamet skal medvirke til, at der sker en parallel afklaring af den enkelte borgers beskæftigelsesmæssige, sociale- og sundhedsmæssige ressourcer og udfordringer med fokus på uddannelse, job og selvforsørgelse. Rehabiliteringsteamet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Tønder Kommune har endvidere valgt at etablere et visitationsteam. Sagsbehandlerne i jobcenteret kan forelægge en sag for visitationsteamet, som tager stilling til, om sagen skal videre til rehabiliteringsteamet. På denne måde sikres, at det er de rigtige sager, der bliver forelagt rehabiliteringsteamet, ligesom sagsbehandlerne får mulighed for at sparre med teamet om eventuelle alternativer. 1 Brug for alle er et projekt der løber frem til juli Projektet indbefatter en tværfaglig og helhedsorienteret indsats for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 3 10

11 Ressourceforløb Omdrejningspunktet for indsatsen bliver etablering af individuelt tilrettelagte ressourceforløb. Ressourceforløbene kan løbe over 1 til 5 år ad gangen med mulighed for flere forløb, hvis der er behov for en mere langvarig hjælp. Målet med ressourceforløbene er en tværfaglig sammenhængende indsats, der skal hjælpe borgeren videre i livet og på sigt i arbejde eller i gang med en uddannelse. Der skal være fokus på, hvilke ressourcer den enkelte har. På kort sigt er målet, at den enkelte får bedre fodfæste, så arbejdsevnen kan udvikles. Indsatsen kan bestå i alle former for tilbud eller anden hjælp, som har til formål at bringe borgeren tættere på det fastsatte beskæftigelsesmål. Eksempelvis: Brobygningsforløb målrettet til uddannelse Misbrugsbehandling Rådgivning og støtte fra psykolog/terapeut/coach Motion Kurser i håndtering af stress/angst mv. Aktivitetstilbud på væresteder Støtte- kontaktperson Socialpædagogisk bistand Borgere, der tildeles et ressourceforløb, skal have én gennemgående sagsbehandler, der har ansvaret for at koordinere borgerens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder. Implementering I Tønder Kommune er rehabiliteringsteamet og indsatsen for borgeren forankret på Kompetencecenteret. Implementeringen af reformen har været underlagt et større analysearbejde i forhold til: Forberedelse af sager Samarbejdet i rehabiliteringsteamet Tilbudsviften til borgerne Økonomi Opfølgning på borgere i ressourceudviklingsforløb Ledelsesrepræsentanter fra Børn- og Skoleafdelingen, Sundhedsafdelingen, Socialpsykiatri og Arbejdsmarkedsafdelingen har bidraget aktivt og konstruktivt i processen. I Tønder er der en høj grad af interesse og vilje til samarbejde på alle niveauer - det være sig politisk, ledelsesmæssigt og på medarbejderniveau. Det er derfor med stor optimisme, jobcenteret ser frem til det kommende samarbejde også på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, hvor tværgående samarbejder og helhedsorienteret indsats også er i centrum. 11

12 Strategi og metode for arbejdet med reformerne Den igangværende implementeringsproces har bl.a. tydeliggjort et behov for at udvikle, styrke og specialisere den metode, jobcenteret og dets samarbejdspartere anvender i mødet og arbejdet med borgeren. Derfor prioriteres i 2013 og 2014: Implementering af Empowerment-metoden i jobcenteret og hos samarbejdsparter Videreudvikling af praksisfællesskaber på tværs af fagområder Implementering af et progressionsredsakben regional sundhedskoordinator Implementering af Empowerment-metoden Jobcenter Tønder blev introduceret til Empowerment-metoden i forbindelse med et kompetenceudviklingsforløb for sygedagpengeafdelingen i Omdrejningspunktet i metoden er et klart fokus på borgerinddragelse, så borgeren hjælpes til at tage et medansvar for egen situation og udvikling. Kunsten er at hjælpe borgeren til at overskue valgmuligheder og til at klargøre konsekvenserne af de mulige valg. Gennem coaching, vejledning og rådgivning udvides borgerens forståelse af egne handlemuligheder, men det er i sidste instans borgeren selv, der skal tage beslutningen om at handle i den ene eller anden retning. Metoden har givet sagsbehandlerne gode redskaber til arbejdet med borgeren og både borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere har været glade for forløbet. Jobcenterledelsen har i arbejdet med de nye reformer vurderet, at der er behov for en større ensartethed i og forståelse for arbejdet med borgeren. Derfor har man valgt at prioritere udbredelsen af Empowerment-metoden ikke alene til resten af jobcenterets medarbejdere, men man inviterer også medarbejdere fra Sundhedsafdelingen, Børn- og Ungeafdelingen og Psykiatri- og Handicapafdelingen med i forløbet. Empowerment-metoden harmonerer i høj grad med de intentioner og den borgertilgang, der ligger implicit i de aktuelle arbejdsmarkedsreformer. Videreudvikling af praksisfællesskaber på tværs af fagområder På tilbudssiden har Tønder Kommune de senere år etableret en række praksisfællesskaber på tværs af fagområder. Praksisfællesskaberne indbefatter et vigtigt omdrejningspunkt, der omhandler organisering og udvikling af tværgående indsatser på Social-, Arbejdsmarkeds-, Sundheds- og Børn- og Ungeområdet. Baggrunden for udviklingen af disse tiltag er et erklæret mål om at nedbringe antallet af Tønder-borgere, der ender på førtidspension. Filosofien er, at der iværksættes en tværfaglig indsats for den enkelte, mens der endnu er udviklingsmuligheder, og helst længe inden sagen udvikler sig til en tilkendelsessag. Dette fordrer endnu tidligere indsats og screening af potentielle risikosager med fokus på en progression for borgeren og forhindre, at arbejdsmarkedsperspektiv og udviklingspotentialet smuldrer. 12

13 Det tværgående samarbejde i kommunen har været et opgør med den traditionelle silotankegang og et forsøg på også ad organisatorisk vej at synliggøre og implementere en række praksisfællesskaber og interessesammenfald områderne imellem. Et arbejde, der ligger fint i tråd med intentionerne og rammerne i de store reformer. Praksisfællesskaberne vil derfor blive styrket og udviklet i de kommende år, og vil også blive en del af tilbuddene til borgere i ressourceudviklingsforløb. Eksempler på praksisfællesskaber i Tønder Kommune: Praksisfællesskaber mellem sundhedsafdeling og jobcenter: Motion og livsstilsforløb 4-ugersforløb for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og sygedagpengemodtagere bl.a. med fokus på: - Afklaring af job og uddannelsesmål - Livsstil - Mestring Opkobling af kommunens egne sundhedskonsulenter på forløb for sygemeldte hos anden leverandør Screeningsforløb for psykisk sårbare sygedagpengemodtagere Praksisfællesskaber mellem Børn- og Skole og Jobcenter: Projekt Produktionsskole I samarbejde med Børn- og Skoleforvaltningen primært UU og Produktionsskolen EFA i Rødekro, arbejdes der på at udvikle og forankre et 2-årigt projekt for unge, der ved ansøgning om kontanthjælp er omfattet af personkredsen, som kan henvises til produktionsskole. Den unge vil få tilbud om ophold på produktionsskole i stedet for kontanthjælp. Der er løbende opfølgning fra UU og Jobcenteret, og formålet er, at den unge udsluses til ordinær uddannelse. På sporet af uddannelse En del af de unge kontanthjælpsmodtagere har så komplekse problemstillinger, at det ikke er muligt via ordinære tilbud eller udredning i øvrigt at lave en afdækning og udarbejde en handleplan med uddannelse for øje. I samarbejde med Tønder Ungdomsskole arbejdes der på at udvikle et projekt, der over en 24 ugers periode kan stabilisere den unges tilværelse og sideløbende afdække den unges problemer samt udviklingspotentiale. Samarbejde med Rådgivningscenteret (RC) En del borgere på kontanthjælp har et overforbrug/misbrug af enten stoffer eller alkohol. Hidtidigt har der kun i begrænset omfang været et samarbejde mellem RC og Jobcenteret. I samarbejde med RC styrkes og koordineres samarbejdet omkring kontanthjælpsmodtagere med misbrugsproblemer. Formålet er, at begge parters tilbud i højere grad, end det er tilfældet i dag, kan kombineres til gavn for borgeren. 13

14 Systematisk opfølgning på borgerens progression Arbejdet med borgere, bl.a. i ressourceudviklingsforløb, kræver tæt opfølgning og fokus på den enkeltes progression i retning af arbejdsmarkedet. Måling af borgernes selvforsørgelsesgrad eller flytning i matchkategorier er ikke altid den bedste opgørelsesmetode, når kontakt eller aktiveringsforløb for ikke arbejdsmarkedsparate borgere eller sygemeldte skal vurderes, idet der ofte vil være tale om en længere og langsomt fremadskridende proces. Progressionsmålinger viser borgernes udvikling gennem forløbet. Herved afdækkes, om borgeren kommer tættere på arbejdsmarkedet ved at se på, hvilke kompetencer, orienteringer og mestringsevner, der udvikles. Målingerne foretages flere gange i forløbet, så udviklingen kan afdækkes. Sagsbehandlere og medarbejdere i udførerleddene vil derfor undervejs i et forløb kunne bruge progressionsmålinger som et aktivt redskab i dialogen med borgeren. Via pejlemærker for borgerens udvikling i retning af fx job, uddannelse og løntilskud sikres den røde tråd i de lange forløb, og det bliver synligt, hvis et forløb skal justeres eller revurderes. Progressionsmålinger indsamler viden om borgernes bevægelser på en række forskellige områder. Det kan fx være i forhold til: Faglige og praktiske kompetencer Personlige og sociale kompetencer Borgerens mestringsevner (fx håndtering af udfordringer med økonomi, helbred mv.) Borgerens tiltro til egne evner og kompetencer Borgerens eget arbejdsmarkedsperspektiv Borgernes motivation Jobcenter Tønder og 3 andre kommuner samarbejder i øjeblikket med KMD om at få udviklet et progressionsredskab. Redskabet forventes at kunne udbredes til både myndigheds- og udførerled i løbet af

15 Aktiveringsindsatsen i Jobcenter Tønder Nyorienteringen i beskæftigelsesindsatsen kræver, at Tønder Kommune ny- og sammentænker en række af sine beskæftigelsesrettede metoder og tilbud. Paletten af afklarings- og aktiveringstilbud, internt såvel som eksternt, skal bredes ud, gøres fleksibel og møntes på en individuelt tilrettelagt indsats. Ud over en prioritering af virksomhedsrettet aktivering i områdets private virksomheder og udvikling af praksisfællesskaber arbejdes der generelt på en udvikling af tilbudsviften i jobcenteret, således at tilbuddene matcher de lediges og sygemeldtes behov, samtidig med at de er så smidige, at de kan leve op til de kommende reformers krav. Yderligere centrale elementer i tilbudsviften i 2014 er: Samarbejde med privat leverandør om modulopbyggede forløb primært for sygedagpengemodtagere. Udmøntningen af Tønder Kommunes Sociale Kapitel Et samlet værkstedtilbud i Tønder Kommune Modulopbyggede forløb hos privat leverandør Der etableres allerede i 2013 et forløb hos en privat leverandør. Forløbene er primært møntet på nysygemeldte sygedagpengemodtagere, men kan også rumme andre borgere. Forløbene indeholder elementer i form af: - Motion - Mindfullness - Stresshåndtering - Afdækning af borgerens helbredsmæssige ressourcer Udmøntningen af Tønder Kommunes Sociale Kapitel Virksomhedsservice er tovholder på udmøntningen af Tønder Kommunes Sociale Kapitel. Det Sociale Kapitel indeholder en forpligtelse til, at kommunens egne arbejdspladser og institutioner etablerer rum til ledige og sygemeldte. Der etableres praktikker og løntilskudsansættelser via Det Sociale Kapitel. Et samlet værkstedstilbud i Tønder Kommune De klassiske arbejdsprøvningsforløb og aktiveringer afløses i stigende grad af forskellige former for ressourceudviklende tiltag ikke alene for jobcenterets svagere ledige, men også for borgere, der er sygemeldte, ikke er afklarede i deres sygdomsforløb, og hvor der er tvivl om arbejdsevnen. I samarbejde med Tønder Kommunes socialpsykiatri vil værkstedstilbuddene blive udviklet, så de kan varetage de lediges behov for fokus på udvikling af arbejdsevnen i en række forskellige funktioner. 15

16 Kontanthjælp Kontanthjælpsområdet står som nævnt ved årsskiftet overfor en ny reform. Reformen betyder, at jobcenteret skal nytænke det daglige arbejde på alle niveauer. Dette være sig i forhold til: Intern organisering Visitation Tidlig indsats og løbende opfølgning Tværfagligt samarbejde med de øvrige afdelinger/forvaltninger i kommunen Samarbejde med eksterne aktører Mentorer Tilbud De overordnede linjer i reformen er flere i uddannelse og job, borgerne skal mødes med klare forventninger om, at unge tager en uddannelse og voksne skal i arbejde. Kontanthjælpsmodtagere har mange forskellige udfordringer og behov, som Jobcentrene på nuværende tidspunkt ikke i tilstrækkelig grad har haft fokus på. Der skal fremover tages hånd om forskelligheden, og den enkelte skal mødes med en tro på, at der er et potentiale, der med den rette indsats kan udvikles. For kontanthjælpsafdelingen vil reformen være omdrejningspunkt for retorikken, tilrettelæggelsen af det daglige arbejde, og de initiativer der iværksættes i Intern organisering Tilskyndet af reformen og for at styrke indsatsen er kontanthjælpsområdet blevet lagt sammen, og medarbejderne er fysisk blevet placeret på samme adresse på Tønder Kommunes Kompetencecenter. Arbejdet vil fremadrettet blive delt i følgende teams: Ung under 30 Over 30 Det forventes, at samlingen af området og den enkelte medarbejders tilhørsforhold til ét team, vil understøtte, at der skabes fokus på klare mål i det daglige arbejde. Ligesom at der kan opnås en mere enkel og smidig arbejdsgang. Desuden forventes det, at sammenlægningen vil kunne styrke kontinuiteten i sagerne for borgerne, idet de nu vil kunne have den samme sagsbehandler, uagtet at borgeren evt. bevæger sig fra at være uddannelsesklar/jobklar 2 til at være aktivitetsparat eller omvendt. Endvidere vil organiseringen kunne understøtte, at borgere, der har komplekse problemstillinger, skal have en koordinerende sagsbehandler. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at borgeren undgår at skulle løbe spidsrod mellem kommunens afdelinger/forvaltninger. Den koordinerende sagsbehandler vil endvidere blive garanten for, at borgeren oplever en rød tråd i indsatsen, og at den enkeltes progression i retning af arbejdsmarkedet følges af én ansvarlig sagsbehandler. 2 Matchsystemet afskaffes pr. 1. januar 2014 og erstattes borgerne opdeles efter kategorierne for unge under 30: uddannelsesparat / aktivitetsparat og for borgere over 30: Jobparat / aktivitetsparat. Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april

17 Visitation Borgerens første møde med Jobcenteret skønnes at have en afgørende betydning for det videre forløb i sagen. Jobcenterledelsen har derfor valgt at opprioritere det fremtidige arbejde med visitationen, og både Borgerservice og UU inddrages i endnu højere grad end tidligere i processen omkring henvendelser om kontanthjælp. Der bliver således på tværs af afdelingerne et fælles ansvar for at få bremset tilgangen til kontanthjælp. I forhold til kontanthjælpsreformen, forventes den nye visitationsmodel at kunne understøtte kravet om tidlig visitation senest 1 uge efter henvendelse, idet visitationen finder sted allerede ved første samtale. Tidlig indsats og løbende opfølgning Allerede ved visitationssamtalen udarbejder borger og sagsbehandler en plan for opstart af uddannelse, tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller såfremt der er problemer ud over ledighed iværksættelse af aktiviteter, der kan bidrage til, at borgeren på sigt kan udsluses i job eller uddannelse. Der vil være fokus på en tidlig indsats, hvor borgeren allerede på ansøgningstidspunktet vil blive mødt med forventninger om at overgå til uddannelse eller selvforsørgelse. Der vil endvidere være en intensiveret opfølgning i forhold til disse borgere for at sikre, at den målrettede indsats mod uddannelse eller arbejde fastholdes. Mange borgere på kontanthjælp har dog komplekse problemstillinger, der gør, at der skal iværksættes en særlig og koordineret indsats, inden de vil kunne starte på en ordinær uddannelse eller vil kunne påtage sig et job. Borgerne med komplekse problemstillinger har kontakt med mange fagpersoner på tværs af afdelinger og forvaltninger. For den enkelte borger kan det være vanskeligt at overskue og forholde sig til alle involverede parter. Med indførelse af stillingsfunktionen koordinerende sagsbehandler i Jobcenterregi vil alle borgere med problemer ud over ledighed de aktivitetsparate - få tilbudt en sagsbehandler, som vil blive borgerens indgang til systemet. Den koordinerende sagsbehandler skal sikre, at der tilbydes en sammenhængende og koordineret indsats i kommunen, samt at der i indsatsen er fokus på arbejdsmarkedet, således at alle arbejder i samme retning og har samme mål for øje; uddannelse for den unge under 30 år og arbejde for borgere over 30 år. Det føromtalte progressionsværktøj bliver omdrejningspunktet for den løbende opfølgning, også på kontanthjælpsområdet. Herved synliggøres udviklingen overfor borger og sagsbehandler og medvirker derved til at understøtte den fortsatte udviklingsproces. Selv små skridt i den rigtige retning, vil føre til målet på den lange bane. Tværfagligt samarbejde med øvrige afdelinger/forvaltninger i kommunen Borgere på kontanthjælp med problemer ud over ledighed, har ofte så komplekse problemstillinger, at Jobcenterets aktivitetstilbud ikke umiddelbart vil være relevante at iværksætte, eller der vil være behov for kombination af tilbud fra flere afdelinger. I forhold til borgere med komplekse problemstillinger, er Jobcenteret afhængige af et tæt samarbejde med Socialforvaltningen herunder Socialpsykiatrien, Sundhedsforvaltningen, Børn- og Skoleforvaltningen, Rådgivningscenteret osv., idet disse enheder har tilbud af forskellig karakter, som har afgørende indflydelse på, hvorvidt kontanthjælpsafdelingen får borgeren ind i en positiv udvikling i forhold til de opsatte mål for indsatsen: uddannelse og arbejde. 17

18 Unge - kontanthjælp Unge mennesker uden uddannelse skal ikke være i kontanthjælpssystemet, de skal i gang med en uddannelse. Derfor afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse, og i stedet indføres en ny ydelse uddannelseshjælp. Uddannelseshjælpen er på niveau med SU. Der skal fremover gives uddannelsespålæg til alle uddannelseshjælpsmodtagere. Det vil sige, at uddannelsespålægget udvides til også at gælde unge mellem 25 og 30 samt forsørgere. Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal have en helhedsorienteret indsats, der støtter, udvikler og motiverer den unge i retning mod uddannelse. Unge, der ikke umiddelbart har de nødvendige forudsætninger for at kunne starte direkte på en uddannelse, får ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktive tilbud. Under uddannelse skal indsatsen og kontakten mellem den unge og kommunen understøtte, at den unge gennemfører uddannelsen. Målet er, at indsatsen, opfølgningen og kontakten med unge foregår tæt på uddannelsesmiljøet og ikke fra jobcentret. Ungeindsatsen skærpes med kontanthjælpsreformen. Kontanthjælp afskaffes og erstattes af uddannelseshjælp for alle unge under 30 år. En del unge er enten usikre i forhold til uddannelsesvalg eller har brug for et skub i uddannelsesretningen for at komme i gang med en ordinær uddannelse. Dette gælder også for unge, der umiddelbart fremstår som uddannelsesparate. Nogle unge mennesker vil således være i risikozonen for undervejs i et uddannelsesforløb at droppe ud. For at eliminere denne risiko har vi i forhold til borgerne, udover de almindelige tilbud, så som virksomhedspraktik, vejlednings- og afklaringsforløb osv., brug for særlige tilbud, der knytter sig til uddannelsessystemet, og hvor borgeren bliver en del af et uddannelsesmiljø frem til start på uddannelse. Der kan fx være tale om tilbud i form af: FVU-undervisning Brobygningstilbud til Tønderområdets ungdomsuddannelsesinstitutioner, så som EUC, Handelsskolen, VUC eller uddannelsesinstitutioner i øvrigt som fx Social- og sundhedsskolerne Produktionsskoleforløb Ressourceopbyggende forløb på uddannelsesinstitutionerne forud for uddannelsesstart vil i øvrigt være medvirkende til, at den unge på forhånd er kendt af skolen, og der kan foretages en konkret vurdering af, om den unge har behov for særlig støtte i forhold til overgangen til uddannelse og/eller til fastholdelse i uddannelsen. Mentorer Erfaringen viser, at netop overgangsfaserne mellem fx kontanthjælp og ordinær uddannelse ofte er udfordrende for de ressourcesvage unge, og der kan være fare for, at den unge mister fodfæstet og ikke fastholdes i uddannelsen. Derfor vil mentorer for visse grupper skulle inddrages i langt højere grad end hidtil. Organisatorisk vil mentorerne blive placeret under socialpsykiatrien, så de vil få ledelse og praksisfællesskab med socialpsykiatriens medarbejdere. Socialpsykiatrien er organisatorisk 18

19 forankret i arbejdsmarkedsafdelingen, og der er etableret et tæt samarbejde mellem socialpsykiatriens medarbejdere og sagsbehandlerne i kontanthjælpsafdelingen. Ved en fælles organisering af de 2 medarbejdergrupper vil borgere, der visiteres til både socialpsykiatriens tilbud og får bevilget mentor, kunne få den samme person tilknyttet til begge opgaver, hvilket gør, at borgeren alene skal forholde sig til en enkelt person i dagligdagen. Endvidere vil valget af medarbejder til at løse den konkrete opgave i højere grad kunne blive tilpasset borgerens behov, idet socialpsykiatriens personale er sammensat af forskellige faggrupper. Borgere og deres efterkommere fra ikke-vestlige lande Strategien i forhold til flygtninge og indvandrere er under udvikling, og jobcenterledelsen vil i den forbindelse inddrage bl.a. Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors i arbejdet for at sikre, at den rette viden og ekspertise kommer i spil. Organisatorisk og fysisk er Tønder Kommunes sagsbehandling på integrationsområdet placeret på Kompetencecenteret. Der pågår i øjeblikket et arbejde med at få optimeret indsatsen for flygtninge, der kommer til kommunen tidligst muligt i integrationsperioden, idet det på integrationsområdet såvel som på en lang række andre indsatsområder, er vigtigt at få den enkeltes ressourcer i spil og udvikling i stedet for, at en længere passiv periode evt. forværrer situationen. Flygtninge og indvandrere får i udgangspunktet samme beskæftigelsesrettede indsats, som jobcenterets øvrige grupper. Der er ikke ét beskæftigelsesprojekt forbeholdt denne gruppe, idet det ikke vurderes hensigtsmæssigt at skabe parallel-samfund i beskæftigelsessystemet, men tilstræbe integration også her. Derfor gælder indsatsen på samtlige andre områder og ministermål naturligvis også for denne gruppe. Målgruppen vil så vidt muligt blive mødt med de samme forventninger og krav som kommunens øvrige borgere. 19

20 Sygedagpenge Sygedagpengeområdet i Tønder Kommune har de senere år været under pres og antallet af længerevarende sygedagpengesager været højt. Det er essentielt, at sygemeldte hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt, idet al erfaring viser, at jo længere tid sygemeldingen varer, desto vanskeligere er det at vende tilbage til arbejdslivet. Statistikker 3 viser, at 40 pct. af nytilkendelserne til førtidspension kommer fra sygedagpenge. Blandt andet derfor er målsætningen for sygedagpengeindsatsen i Tønder Kommune et vigtigt delelement i forhold til at begrænse tilgangen til førtidspension i Jobcenteret har derfor prioriteret kompetenceudvikling og opfølgning på sygedagpengeområdet højt i Kompetenceudviklingsforløbet har bl.a. bidraget til, at samarbejdet med jobcenterets virksomhedskonsulenter er blevet optimeret, og virksomhedskonsulenterne vil fremadrettet få en mere aktiv rolle i samarbejdet med borgeren. De kan være med til at jobmatche den sygemeldte samtidig med, at der tages hensyn til tidligere uddannelses- og erhvervserfaringer og skånehensyn tilgodeses. Såfremt borgeren er sygemeldt fra arbejdet, har virksomhedskonsulenten tæt kontakt med arbejdsgiver ift. arbejdsfastholdelse - dette enten ved iværksættelse af praktik eller via en delvis raskmelding. Sygedagpengeafdelingen vil fremover anvende praktikker med klarere fokus på praktikkens formål. Praktikken skal have det formål, at bringe den sygemeldte borger tilbage til arbejdsmarkedet til hel- eller delvis selvforsørgelse. Praktikken skal udelukkende være med til at udvikle og optræne borgerens arbejdsevne, så ressourcerne kan anvendes på arbejdsmarkedet. Praktikker bruges ikke længere til at bekræfte eller afprøve borgerens arbejdsevne. Reform af sygedagpengeområdet Der forventes at komme en ny reform på sygedagpengeområdet pr. 1. januar Også sygedagpengereformen har fokus på den tværfaglige helhedsorienterede og koordinerede indsats, hvorfor Jobcenter Tønders implementering naturligt vil tage udgangspunkt i de gode erfaringer, der er gjort via arbejdet med førtidspensionsreformen. Ifølge reformudspillet afskaffes varighedsbegrænsningen, så ingen sygemeldte står uden forsørgelse. Det betyder, at alle sager skal revurderes ved 6 måneder. Sygemeldte, der ikke har ret til forlængelse, har i stedet ret til et ressourceforløb, som derved sikrer en forsørgelse, der er lavere end sygedagpenge og svarer til kontanthjælp. Såfremt borgeren visiteres til et ressourceforløb efter 6 måneder, skal der iværksættes en tværfaglig og koordineret indsats, som betyder, at sagen overgår til en koordinerende sagsbehandler. Sagsbehandleren får en anden rolle end i dag, idet der skal arbejdes tværfagligt og koordineret med andre forvaltninger, fx sundhedsforvaltningen, socialpsykiatrien, misbrugscentret, lokalpsykiatrien eller lignende. Sygedagpengeteamet er via de tidligere omtalte praksisfællesskaber allerede godt klædt på til at arbejde tværfagligt og koordineret. Handicap Der er på Jobcenteret ansat en handicapkonsulent, der fungerer som tovholder i forhold til Jobcenterets øvrige konsulenter. Handicapkonsulenten er vidensbærer 3 3 Analyse af permanent forsørgede i Tønder Kommune, udvikling, indsats og potentialer. Beskæftigelsesregion Syddanmark, februar

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014

Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 2014 Beskæftigelsesplan 214 Beskæftigelsesplan for Job- og Vækstcenter Middelfart 214 Forord Middelfart Kommune skal i 213 udarbejde en Beskæftigelsesplan for 214. Beskæftigelsesplanen er Middelfart Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune

Beskæftigelsesplan 2014. Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesindsatsen i Københavns Kommune 14-10-2013 Indhold 1: Indledning... 3 2: Hovedudfordringer for Beskæftigelsesindsatsen 2014... 4 3.1: Job- og uddannelsesparate u/30...11

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere