Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby"

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan Resumé I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 besluttede byrådet, at der i indeværende byrådsperiode vil kunne etableres en stor udvalgsvarebutik på maksimalt m 2 i aflastningscentret i Skejby. På baggrund af to indkomne henvendelser fra henholdsvis privat side og kommunal side ved Arealudvikling Aarhus indstilles det, at den kommunalt ejede grund vælges. Baggrunden for valget af den kommunalt ejede grund er, at der på den er mulighed for at etablere den største butik og altså størst sandsynlighed for, at den butik, der muliggøres, vil være af en type, der lever op til både planlovens og kommuneplanens krav. Kravet er, at der skal være tale om en butik, der ikke vil kunne indplaceres i City. Endvidere betyder valget af den kommunalt ejede grund, at alle potentielle interessenter gives mulighed for at byde ind på lige vilkår ved et udbud. Efter byrådets beslutning herom vil grunden kunne udbydes til en enkelt stor udvalgsvarebutik på maksimalt m 2, hvorefter der udarbejdes en lokalplan, der fastlægger den kommunale ejendoms nærmere disponering m.v. side 1 af 7

2 De nærmere udbudsbetingelser i forhold til udbuddet af grunden til en stor udvalgsvarebutik fremgår af en særskilt indstilling, som er fremsendt samtidig med denne indstilling. 2. Beslutningspunkter At kommuneplanens mulighed for etablering af en udvalgsvarebutik på over m 2 i tildeles ejendommen matr. Nr. 7a, Skejby, Aarhus Jorder. 3. Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2013 den 23. oktober 2013 besluttede byrådet, at der vil kunne etableres en stor udvalgsvarebutik på maksimalt m 2 i aflastningscentret i Skejby i perioden Beslutningen har baggrund i planlovens regelsæt om detailhandel, der, jf. planlovens 5q, giver mulighed at fastsætte butiksstørrelser for højst tre nye udvalgsvarebutikker på mere end m 2 bruttoetageareal i landets største byer og deres aflastningscentre. Planloven giver kun mulighed for etablering af nyt butiksareal på enheder, der er over m 2 i aflastningscentre. Mindre udvalgsvarebutikker skal placeres i by- og bydelscentre. Da der i hver byrådsperiode kun kan gives tilladelse til i alt tre store udvalgsvarebutikker på over m 2 i City eller kommunens to aflastningscentre, er byrådet hidtil blevet anmodet om stillingtagen til denne prioritering. I forrige periode godkendte byrådet således indstillinger vedrørende ombygning af Reginabygningens arkade til en udvalgsvarebutik på m 2 (ikke realiseret), nyt IKEA på m 2 (under realisering) og Lille Torv 2, ombygning til en butik på m 2 (under realisering). Byrådet har hidtil ikke afvist ønsker om placeringer af store udvalgsvarebutikker. Efter regelsættet om de store udvalgsvarebutikker overføres uudnyttede kvoter ikke næste byrådsperiode. Byrådet besluttede i forbindelse med Kommuneplan 2013, at de to andre butikker på over m 2 kan placeres i det sammenhængende Cityområde med en butiksstørrelse på maks m 2. Dem er der aktuelt ikke henvendelser om. Hidtil har der ikke været flere henvendelser med ønsker om store butikker, end at de har kunnet håndteres i byrådet enkeltvis, men side 2 af 7

3 aktuelt er der to henvendelser med ønsker om at anvende placeringsmuligheden i Skejby til en stor udvalgsbutik: Teknik og Miljø har kendskab til flere butikskæder, som mere eller mindre klart har tilkendegivet interesse i at etablere sig i området. Det er vurderingen, at det for kæderne ikke er afgørende hvilken af grundene, der bliver bragt i spil. Der er i alt syv grundejere i området. Af hensyn til byrådets prioritering har Teknik og Miljø afdækket, om der kunne være andre ønsker på vej ved at tage kontakt de forskellige lodsejere i området. Henvendelsen har ikke resulteret i yderligere ønsker relateret til den aktuelle byrådsperiode. 4. Sagsfremstilling De to henvendelser med ønsker om at anvende placeringsmuligheden i Skejby til en stor udvalgsbutik er følgende: Ønske 1: COWI på vegne af ejeren NA Skejby Aps. Graham Bells Vej 17a På ejendommen Graham Bells Vej 17a ønskes en planlægning, der giver mulighed for en udvalgsvarebutik med et maksimalt etageareal på m 2. Der ønskes i alt opført m 2 på en grund, der er m 2, så butikken kombineres med kontorerhverv/hotel. Ejerne har indgået aftale med Innovater A/S om udviklingen af ejendommen. Elgiganten er nævnt som lejer i materialet. Ejendommen er i forvejen omfattet af Lokalplan 870, der omhandler det såkaldte Sky Tower projekt, som ejeren ikke længere ønsker at realisere. Ønske 2: Arealudvikling Aarhus. Kommunal grund, matr. nr. 7a, Skejby, Aarhus Jorder Arealudvikling Aarhus har fremsendt et skitseprojekt, som kan danne grundlag for en beslutning om at udbyde en del af matr. nr. 7a, Skejby, Aarhus Jorder med henblik på mulighed for, at der kan etableres en butik på op til m 2. Aarhus Kommune ejer et samlet areal på m 2, heraf indgår godt m 2 i det udlagte centerområde, som er blevet afgrænset på et tidspunkt, hvor vejanlægget ved IKEA-rundkørslen ikke var færdigdisponeret. Efter realiseringen af vejanlægget vil side 3 af 7

4 afgrænsningen kunne justeres, så et større areal indgår i kommuneplanrammen. Beslutningsgrundlag En realisering af begge ønsker er ikke muligt i denne byrådsperiode, da planloven dikterer, at byrådet i forbindelse med revisionen af kommuneplanen skal udpege lokaliteterne for de store udvalgsvarebutikker for den efterfølgende byrådsperiode. Der skal derfor tages beslutning om, hvilket af de fremsendte ønsker, der kan realiseres. Det skal bemærkes, at uanset hvilket af ønskerne, der fremmes, vil det kun kunne realiseres på grundlag af en lokalplanlægning. Der skal være foretaget første spadestik på byggeriet inden udgangen af den indeværende byrådsperiode. Ellers bortfalder muligheden, eller den vil skulle gives på ny i næste byrådsperiode, betinget af, at der også i den byrådsperiode er fastlagt en kvote for Skejby. Teknik og Miljø har vægtet de indkomne ønsker således, at der på den kommunalt ejede grund er mulighed for at etablere den største butik og altså størst sandsynlighed for, at den butik, der muliggøres, vil være af en type, der ikke vil kunne indplaceres i City. Grunden lever dermed op til både planlovens og kommuneplanens krav. Endvidere indebærer valget af den kommunalt ejede grund, at alle potentielle interessenter gives mulighed for at byde ind på lige vilkår ved et udbud. Efter byrådets beslutning herom vil grunden kunne udbydes til en enkelt stor udvalgsvarebutik på maksimalt m 2. De nærmere udbudsbetingelser i forhold til udbuddet af grunden til en stor udvalgsvarebutik fremgår af en særskilt indstilling, som er fremsendt samtidig med denne indstilling. Efter udbuddet vil der skulle udarbejdes en lokalplan, der danner plangrundlaget for en realisering af det bedste indkomne bud. Da ejendommen er så stor, at den mulige udvalgsvarebutik ikke forventes at lægge beslag på mere end højst halvdelen af arealet, vil det være formålstjenstligt, i den efterfølgende planlægning at tage stilling til, hvad den øvrige del af grunden kan anvendes til. Lokalplanen suppleres af et kommuneplantillæg, der justerer arealets afgrænsning og eventuelt ændrer på anvendelsen, afhængigt af hvad den øvrige del af grunden disponeres til. side 4 af 7

5 Resten af arealet kan anvendes til formål, der vil være naturlige at placere i tilknytning til aflastningscentret. Det kan være formål som kontorerhverv, restauranter, servicestation og eventuelt butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper. Redegørelseskrav Detailhandelsudviklingen i Danmark har i de senere år været præget af en større udflytning til byernes periferi af butikstyper, der før har været placeret i strøggaderne. Det gælder navnlig følgende brancher: livsstil, elektronik, legetøj og børneartikler. Udflytningen har været mere markant i andre byer, end det har været tilfældet i Aarhus, hvor byrådet allerede i 1993 tog beslutning om at stoppe for udvikling af nye store centerdannelser uden for Ringgaden. Det fremgår således af kommuneplanens detailhandelsafsnit, at det er en målsætning at fastholde og styrke City som det eneste overordnede center, og at aflastningscentrene i Aarhus Kommune primært skal tilgodese muligheden for at etablere butikstyper, der understøtter byens funktion som Vestdanmarks hovedby, og som det ellers ikke er muligt at finde placeringsmuligheder til. Det er på denne baggrund, at de to af placeringsmulighederne er tillagt City. Med mindre en lokalplan efterfølgende går ind og begrænser anvendelsesfeltet, er det ikke muligt at prioritere den ene branche frem for den anden i beslutningen om hvilken grund, der kan etableres en stor udvalgsvarebutik på. For at leve op til målsætningen er det således en vurderingssag, om der er tale om en butikstype, der ikke vil være plads til i City. Det er også et redegørelseskrav til den kommende lokalplanlægning efter planlovens 5p, stk. 4. Hvorvidt det projekt, som vinder udbuddet, vil kunne leve op til de fastlagte redegørelseskrav, kan først endeligt afklares i forbindelse med den efterfølgende lokalplanproces, hvor Naturstyrelsen har mulighed for at nedlægge veto. 5. Strategi for borgerinddragelse Placeringsmulighederne for etablering af store udvalgsvarebutikker blev behandlet i forbindelse med debatten om forslag til Kommuneplan Beslutningen om placering afleder således ikke et særskilt behov for borgerinddragelse. side 5 af 7

6 Ved den efterfølgende lokalplanlægning vil der indgå en offentlig høringsproces efter gældende regelsæt. side 6 af 7

7 6. Konsekvenser for ressourcer Denne Indstilling har ikke i sig selv kommunaløkonomiske konsekvenser. Kristian Würtz / Erik Jespersen Bilag Bilag 1 Bilag 2: Fremsendt ønske fra COWI COWI på vegne af ejeren NA Skejby Aps. Graham Bells Vej 17a Skitse af udbudsgrundlag fra Arealudvikling Aarhus. Kommunal grund, matr. Nr. 7a, Skejby, Aarhus Jorder Tidligere beslutninger Den 23. oktober 2013 vedtog byrådet Kommuneplan 2013 endeligt med mulighed for placering af en stor udvalgsvarebutik på max m 2 i Skejby. Sagsnummer: 13/ Planlægning og Byggeri Tlf.: E-post: Lix: 39 Sagsbehandler: Henrik Pedersen/ Tlf.: E-post: side 7 af 7

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning

N OTAT. Barrierer for vækst i den fysiske planlægning N OTAT Barrierer for vækst i den fysiske planlægning I dette notat præsenteres en række eksempler på, at rammerne for den fysiske planlægning udgør en barriere for, at kommunerne kan igangsætte initiativer,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV. Aalborg Kommune. - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd VVM/MV - Planlægningsmæssige konsekvenser Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere