Trade-offs: En brugbar tankegang?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trade-offs: En brugbar tankegang?"

Transkript

1 Trade-offs: En brugbar tankegang? Resumé Begrebet trade-offs er et ofte anvendt begreb i erhvervsøkonomien. Specielt indenfor områder som logistik er denne måde at ræsonnere på dominerende. I mange logistiske problemstillinger findes der således tilsyneladende klart definerede trade-offs, hvor valget mellem bestemte fordele og ulemper omhyggeligt skal afvejes og balanceres. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt at tænke og træffe beslutninger ud fra sådanne trade-offs. Med udgangspunkt i en kritik af rationalet i trade-off tænkningen illustrerer denne artikel en fremgangsmåde, som kan identificere og efterfølgende udfordre de underliggende forudsætninger for et givent trade-off. Artiklen giver herefter tre konkrete eksempler på trade-offs, der kan elimineres via benyttelsen af fremgangsmåden. Det første eksempel vedrører et klassisk logistikproblem, mens de sidste to eksempler er hentet fra økonomistyringsområdet for at illustrere fremgangsmådens brugbarhed og anvendelse i andre sammenhænge end det rent logistiske. Indledning Logistik og det tæt tilknyttede område, Supply Chain Management (SCM), er felter indenfor erhvervsøkonomien, som igennem tiden har udviklet mange gængse teorier, som har haft afgørende indflydelse på praksis. At lede en supply chain og logistikken omkring denne kan således være en kompleks opgave og omkostninger til dette kan være betydeligt høje (Christopher, 1992, s. 9). Som en del af logistikfeltet er en bestemt måde at ræsonnere på, nemlig den såkaldte trade-off tankegang, en ofte benyttet metode til at imødekomme denne udfordring, så virksomheder kan træffe de økonomisk set mest optimale beslutninger. Eksempelvis har det indenfor logistikdisciplinen altid været et tilsyneladende uundgåeligt og tilbagevendende problem, at transport af varer fra et punkt til et andet altid er indbefattet af et bestemt logistisk trade-off problem. Transporterer man sine råvarer, komponenter eller færdigproducerede produkter med mindre lastbiler kan det være en fordel, da disse lastbiler kan levere hurtigt og fleksibelt. Til gengæld kan de være dyre drift, da bilparken kan blive ganske overvældende. På den anden side kan få men store lastbiler være en fordel, da disse kan levere billigt på grund af deres lave omkostninger i form af stordriftsfordele. Disse har dog den ulempe, at der ikke kan opnås samme fleksibilitet i leverancerne (Jackson et al., 1994). Ovenstående trade-off beslutning er således et klassisk eksempel på trade-off tankegangens grundlæggende budskab, nemlig at beslutningstagere i virksomheder uundværligt vil befinde sig i situationer, hvor man er nødsaget til at træffe et valg, som udelukker et andet. Med andre ord medfører et tilvalg af noget automatisk et fravalg af noget andet. Trade-off beslutninger beror derfor på den antagelse, at en virksomhed står overfor to modsatrettede valg, som tilsyneladende er uforenelige. Sådan en problemstilling anses af trade-off tankegangen som afgørende i en virksomheds drift, da man nødvendigvis må træffe en beslutning, som er økonomisk optimal ved at vælge det rette alternativ. Beslutningsproceduren består derfor ofte typisk af en opremsning af de fordele og ulemper, som vil indvirke på virksomheden, såfremt den vælger det ene eller det andet alternativ. Denne artikel konfronterer og udfordrer denne gængse måde at træffe beslutninger på ved at analysere rationalet i tilgangen og identificere denne som beroende på to grundlæggende måder at ræsonnere på, nemlig via brugen af facts og logik. Ved at benytte en beslutningsteori hentet 1

2 fra den seneste økonomistyringsforskning (Nørreklit et al., 2006) fastslås det, at trade-off tankegangen ved at bygge sine ræsonneringer på kun disse to dimensioner udelukker to andre i forbindelse med beslutningstagning, nemlig de værdi- og kommunikationsmæssige aspekter. Ud fra denne analyse konkluderes det, at trade-off beslutninger ofte beror på forudsætninger, som kan antastes, hvorved det givne trade-off ikke eksisterer ved nærmere granskning. Foretager man beslutningstagning udelukkende fra en trade-off tankegang risikerer man derfor at begrænse sin beslutningstagning til få, indbyrdes uforenelige valgmuligheder, som ikke nødvendigvis er gyldige eller de eneste. For at illustrere dette vil den grundlæggende tankegang i trade-off beslutninger blive beskrevet i næste afsnit. Herefter vil den omtalte beslutningsteori fra den seneste økonomistyringsforskning blive præsenteret. Dette leder frem til en identifikation af trade-off beslutninger som værende begrænset til kun to dimensioner, som ifølge beslutningsteorien er uhensigtsmæssig med henblik på at træffe optimale beslutninger. Dette munder ud i tre eksemplificeringer af, hvorledes tilsyneladende ubrydelige trade-off s rent faktisk kan udfordres og derved elimineres, og at dette lader sig gøre ved at inddrage de værdi- og kommunikationsmæssige aspekter i beslutningstagningsprocessen. Det første eksempel omhandler det klassiske trade-off mellem transport af varer med store eller små lastbiler. Herefter gives to eksempler fra økonomistyringsområdet for at påvise gyldigheden af tankegangen i en anden disciplin. Artiklen runder af med at konkludere. Grundlæggende tankegang i trade-off beslutninger Som kort nævnt i indledningen kan trade-off tankegangen identificeres i mange hjørner af logistik- og økonomistyringsområderne. I forbindelse med denne artikel blev et litteratur review gennemført. De ti højest rangeret tidsskrifter (udvalgt efter Menachof et al., 2009) indenfor logistisk og Supply Chain Management disciplinerne blev gennemsøgt ved at søge efter nøgleordene trade-offs og trade offs (den sidste uden bindestreg). Denne søgning førte til identifikation af en nettoliste på 17 relevante artikler vedrørende trade-offs ud af en bruttoliste på 67 artikler. Størstedelen af artiklerne blev ikke fundet relevante for denne artikel, da de kun i ringe grad omhandlede problemstillinger indeholdende et trade-off. Da denne artikel desuden kun må have en vis længde, vil alle 17 artikler ikke blive listet her. Fælles for alle 17 artikler på nær en er, at den grundlæggende antagelse i trade-off tankegangen er, at valget af et alternativ udelukker et andet. Nogle eksempler på dette er Blumenfeld et al. (1984), som fokuserede på trade-off et mellem fragtomkostninger og omkostninger til bufferlagre, mens Braglia og Petroni (2000) undersøgte trade-offs i leverandørudvælgelse. Andre eksempler er Croxton og Zinn (2005), som undersøgte trade-offs i forbindelse med lageromkostninger i netværk og Tyagi og Das (1997), som undersøgte trade-off mellem service og omkostninger i grossistvirksomheder. Andre er Fugate et al. (2010), Prendergast og Pitt (1996), Ruben et al. (2007), Trautrims et al. (2009) og Tyworth (1992). På denne måde er trade-offs et udtryk for en situation, hvor valget af en del af noget automatisk betyder et fravalg af noget andet (Mason and Mitroff, 1982). Eksempler på sådanne trade-offs fremgår af nedenstående tabel 1: Tabel 1: Eksempler på klassiske trade-offs 2

3 Trade-offset fokus Transport af råvarer/ komponenter/ færdigproducerede varer via lastbiler Setup af maskiner Præcision vs. omkostninger i omkostningsmålingssystemer (findes f.eks. i ABC) Fordele ved det ene valg Mindre lastbiler giver forbedret fleksibilitet og leveringsevne til tiden. Kunden sparer her ikke omkostninger ved bestilling af store leverancer, men opnår en forkortet og stabil leveringstid. Desuden er lageromkostninger typisk lavere. Lang setup tid medfører en stor serie med kun en enkelt komponent. Der kan produceres store mængder af den samme komponent, men fleksibiliteten i produktionen er lavere. En høj præcision i omkostningsmåling medfører et forbedret beslutningsgrundlag. F.eks. kan en mindre nøjagtig fordeling af omkostninger til produkter medføre, at et produkt fejlagtigt bliver beregnet som værende uprofitabelt og derfor evt. bortskaffes. Fordele ved det andet valg Større lastbiler giver billigere leverancer på grund af stordriftsfordele. Kunder sparer omkostninger ved bestilling af store leverancer. Lageromkostninger er her højere. Kort setup tid medfører små serier men med mange forskellige komponenter. Der kan ikke opnås stor produktion af denne samme komponent, men fleksibiliteten i produktionen er til gengæld højere En mindre nøjagtig måling af omkostninger i en virksomhed giver automatisk også færre omkostninger ved at drive selve omkostningsmålingssystemet. Det sidstnævnte eksempel, nemlig præcision vs. omkostninger i omkostningsmålings-systemer som Activity-based Costing, er yderligere illustreret i nedenstående figur 1 for at uddybe problemstillingen i et trade-off. Figur 1: Oversigt over rentabiliten i benyttelsen af et ABC-system Kilde: Kaplan og Cooper (1998), s Indsæt figur 1 - Som det fremgår af ovenstående figur skal virksomheder foretage en cost-benefit analyse, når de vælger at starte et ABC-system op. Såfremt virksomheden vælger at fortsætte med dets traditionelle omkostningsregistreringssystem, vil virksomheden befinde sig til venstre på kurven; her har virksomheden ikke mulighed for at opfange de ofte mange og forskelligartede omkostninger, som medgår til produktion af produkter eller serviceringer af kunder og tager som konsekvens heraf en række fejlagtige beslutninger til gengæld koster systemet kun et minimum af ressourcer at vedligeholde. I den anden ende af kurverne (til højre i figuren) har virksomheden implementeret et vidtfavnende og dyrt ABC-system: her kan virksomheden i mindste detalje måle omkostninger associeret med kunder eller produkter og kan derfor træffe så hensigtsmæssige beslutninger som muligt til gengæld er systemet dyrt at vedligeholde. I midten af figuren findes det optimale punkt. Fire dimensioner i en beslutningsproces 3

4 I dette afsnit diskuteres de fire dimensioner, der alle bør indgå i en beslutningsproces. De fire dimensioner er taget fra Nørreklit et al. (2006). Andre kommunikationsmodeller såsom Pfeffer og Sutton (1999) eller kunne også have været gennemgået og blevet benyttet, men denne artikel benytter Nørreklit et al. (2006) s beslutningsprocesmodel, da denne model kan illustrere, hvorledes trade-off tankegangen kan være uhensigtsmæssig, og hvorledes dette kan undgås. Modellen påstår, at virkeligheden grundlæggende består af fire dimensioner: Facts, logik, værdier og kommunikation. De fire dimensioner skal ses som en integreret enhed. Nørreklit et al. (2006) hævder, at forskning, som ikke inkorporerer alle fire dimensioner, vil give et urigtigt billede af virkeligheden, som ikke formår at beskrive og forklare, hvordan tingene hænger sammen. På samme måde vil beslutningstagning i en virksomhed være mangelfuld, såfremt en beslutning er taget ud fra kun en, to eller tre af dimensionerne. De fire illustreres figurativt i nedenstående figur: Figur 2: Fire dimensioner i en beslutningsproces Kilde: Tilpasning fra Nørreklit et al. (2006), s Indsæt figur 2 her - Facts er de objekter i vores hverdag, som vi tager for givet, fordi de via en videnskabelig, objektiv tilgang er blevet opdaget som universelle sandheder. I denne dimension er der fokus på empiriske beviser, som er blevet frembragt via stringente, videnskabelige, metodiske procedurer. Der er her tale om en berømt og veletableret videnskabelig tilgang benævnt empiricismen. I modsætning til de andre dimensioner har facts den egenskab, at man ikke kan se dem fra flere forskellige vinkler eller forstå dem på forskellige måder. Eksempler på facts i den fysiske verden er f.eks. tyngdeloven eller at en slags kop er større end en anden. I logistikdisciplinen er det åbenlyst, at man kan gå ud i ens bilpark og tælle hvor mange lastbiler man har. Resultatet af en sådan optælling er et fact. I forhold til økonomistyring er det f.eks. et fact, at man kan måle sig frem til, at en virksomhed har et signifikant større implementeret ABC system end en anden. Ligeledes er det et fact, at nogle virksomheder har et formaliseret Balanced Scorecard, mens andre ikke har implementeret et sådant. Benytter man kun facts som et beslutningsgrundlag i virksomheder, løber man dog desværre hurtigt ind i problemer. Facts er kun én del af virkeligheden, og denne er ikke stor nok til at kunne træffe fornuftige beslutninger ud fra. Såfremt en virksomhed kun forlader sig på facts dimensionen, vil denne udelukkende basere beslutninger på statistik uden kommunikation mellem mennesker og uden noget endeligt eller egentligt mål med dens handlinger. At forestille sig en virksomhed, der udelukkende beror sig på facts dimensionen, er en kunstig øvelse, da denne naturligt vil inkorporere en eller flere af dimensionerne i sit beslutningsgrundlag. En af disse dimensioner er logik. Logik er den måde, hvorpå vi ræsonnerer. Denne dimension kunne også have været betegnet som muligheder. Hvis facts var den eneste dimension i beslutningstagning, ville verdenen, mennesker og virksomheder være statiske og ude af stand til at bevæge sig eller foretage beslutninger. Det er kun, når mennesker har mulighed for at vælge mellem forskellige alternativer, at de kan planlægge deres fremtid og bevæge sig fremad. Logik beskæftiger sig ikke med empiriske beviser, som facts dimensionen gør. Den logiske tilgang til 4

5 beslutningstagning er modstander af den faktuelle tilgang. F.eks. kan en kirke se ud, som om den har en anden farve ved solnedgang i forhold til midt om dagen. Logik dimensionen og dens tilhørende tilgang, rationalismen, er derfor kendetegnet ved dens fokus på vores evner til at forestille os forskellige alternativer. I logistisk er denne rene logiske tilgang hyppigt benyttet til at løse problemstillinger. Dette er tydeligt i f.eks. avancerede matematiske modeller, som skal kunne balancere lagerniveauer. Disse er udelukkende bygget op omkring logiske slutninger. I samarbejde med facts dimensionen er økonomistyringen også præget af denne logiske tilgang. F.eks. indeholder en beslutning omkring en investering i en maskine til produktion af virksomhedens produktion ofte en opremsning af forskellige parametre, som afgør, om investeringen er profitabel eller ej. Logik og facts dimensionerne er dog per definition objektive dimensioner i den forstand, at de ikke indeholder nogen styrende elementer. Den næste dimension, værdier, tager sig af dette aspekt. Facts og logik dimensionerne er ikke tilstrækkelige i en beslutningssituation, da de udelukkende beror sig på observationer og opstillingen af logiske handlingsalternativer. Mennesker i en virksomhed vil på denne baggrund ikke have nogen specifik grund til at vælge nogen af alternativerne, da sådanne beslutninger i sidste ende altid beror på værdier. Det er kun værdier, som tillader os at vælge et specifikt alternativ. To forskellige virksomheder kan komme frem til to forskellige beslutninger på baggrund af de samme typer af information opnået i facts og logik dimensionen. Værdier er af subjektiv art, og de varierer derfor stærkt fra medarbejder til medarbejder og dermed også fra facts og logik dimensionerne. I økonomistyringen bliver medarbejdernes forskellige værdier ofte betegnet med en samlet betegnelse, nemlig begrebet strategi. Som sådan forsøger f.eks. Balanced Scorecard at opsamle de forskellige værdier i en logisk årsags-virkningssammenhæng. Facts og logik dimensionerne har derfor ingen betydning i sig selv, med mindre de er sammenkoblet med værdier. Et handlingsalternativ i forbindelse med en f.eks. investeringskalkule ses derfor altid i en større sammenhæng. En investering i en maskine kan derfor være en profitabel forretning for en virksomhed, men stadig blive afvist, såfremt den ikke passer ind i virksomhedens i forvejen definerede strategirammer og tilhørende værdier, mission og vision. Ligeledes træffes logistiske valg ofte kun på baggrund af overordnede strategier og i forvejen definerede målsætninger. Værdier er derfor en central dimension i forhold til beslutningstagning, men er i sig selv ikke tilstrækkelig. Selvom værdier sammenkobles med givne facts og logisk ræsonnement, er dette heller ikke tilstrækkelig. En sidste, vigtig dimension mangler nemlig i beslutningstagningsprocessen: Kommunikationen mellem mennesker (Nørreklit et al., 2006). Kommunikation er en altafgørende faktor i beslutningstagningen, da denne bliver nødt til at være stede, for at medarbejdere i en virksomhed overhovedet kan nå frem til en fælles beslutning. Som sådan kan mennesker i en given virksomhed kun agere, hvis deres værdier kombineres med beslutningsalternativer baseret på veletablerede facts. Disse to kan dog ikke integreres uden kommunikation. Kommunikation er en vital del af ledelse, da mennesker ikke kan eksistere i isolation. Såfremt kommunikation var den eneste del af en beslutningstagning, ville der blive taget en beslutning, men uden retning, mål eller ræsonnement. Det er derfor kunstigt at forestille sig en sådan beslutning i en virksomhed i virkeligheden. 5

6 Det er derimod ikke kunstigt at forestille sig de fire dimensioner i sammenhæng med en beslutning omkring f.eks. et logistik eller økonomistyrings-problem. De fire dimensioner udgør således tilsammen en virksomheds beslutningsgrundlag. Logik og facts ræsonnementet i trade-off beslutninger Efter at have præsenteret de fire dimensioner af en virksomheds beslutningsgrundlag, kan trade-off ræsonnementet nu fortolkes ind i denne ramme. Trade-off tankegangen er primært baseret på logik dimensionen med facts dimensionen som samspilspartner. Som sådan er en generel betragtning af f.eks. rentabiliteten i et ABC-system i en trade-off sammenhæng et resultat af at have afledt to forskellige logiske, handlingsalternativer (logik dimensionen) på basis af etablerede facts i virksomheden (facts dimensionen). På den ene side er det omkostningskrævende at skulle implementere et omfattende ABC-system med dertilhørende høje driftsomkostninger, mens det på anden side er omkostningsbesparende at beregne de præcise omkostninger ved produktion af produkt A, da disse kan benyttes til rentabilitetsanalyser og prisfastsættelse. På dette punkt er trade-off tankegangen en mangelfuld måde at ræsonnere på, da den udelukker værdi- og kommunikations-dimensionerne. Grunden til dette skal ses i det faktum, at opstillingen af et trade-off er en opstilling af en statisk model. Det statiske element ligger som beskrevet i ovenstående teoriafsnit omkring den introducerede model i, at der ingen hensyntagen er til de specifikke ønsker og strategier, som virksomheden måtte have i forbindelse med benyttelsen af f.eks. et ABC-system. Da to virksomheder sjældent har præcist de samme ønsker og værdier for virksomhedsdrift grundet forskellige bagvedliggende forudsætninger som f.eks. branchetype og størrelse er trade-off et ikke i stand til at inddrage de forskellige, unikke situationsbestemte faktorer, som enhver virksomhed står overfor, når en beslutning skal træffes. I trade-off tankegangen ligger der en klar forudsætning om, at alle virksomheder uundværligt vil støde ind i den samme problemstilling på et eller andet tidspunkt i deres beslutningstagningsproces, uanset virksomhed og medfølgende faktorer og forudsætninger. Generelle betragtninger ud fra trade-off modeller efterlader derfor værdi- og kommunikationsdimensionerne på et sidespor. Med hensyn til f.eks. rentabiliteten i et ABC-system er der ikke nogen specifik udpensling af, hvorledes en given virksomhed ønsker at implementere ABC (værdidimensionen). Der kan således være en lang række bagvedliggende forudsætninger i virksomheder, som ikke nødvendigvis harmonerer med trade-off betragtningen. På samme måde er kommunikations-dimensionen udeladt i trade-off opstillingen. Modellen er i sig selv ikke til diskussion. Betragter man derfor i en virksomhed en sådan trade-off betragtning som eviggyldig og derved arbejder ud fra at skulle optimere og balancere dette trade-off uden en kritisk diskussion omkring trade-off ets bagvedliggende forudsætninger risikerer man at styre økonomistyringsrelaterede beslutninger i den forkerte retning, da trade-off et opfattes som eviggyldigt. Dette vil der i det næste afsnit blive givet tre konkrete eksempler på for at illustrere brugbarheden i at inddrage alle fire dimensioner, når man konfronteres med et tilsyneladende gyldigt trade-off. Eksempler på benyttelsen af fremgangsmåden 6

7 De tre givne eksempler, hvorpå man kan benytte den forudgående beskrivelse af modellens fire dimensioner, er 1) beslutningen omkring transport af varer via små eller store lastbiler, 2) lange eller korte setup-tider af produktionsmaskiner, 3) præcision vs. omkostninger i omkostningsmålings-systemer (ABC). Alle tre eksempler er hentet fra denne artikels tabel 1. Tradeoffs i logistik Eksemplet på trade-off et mellem små og store lastbiler er en klassiker indenfor logistikforskningen, idet det vedrører en stor del af virksomheders samlede beslutninger. Det er tidligere påpeget i logistikforskning, at et sådant trade-off dog ikke altid er gyldigt (Jackson et al., 1994). Der findes en række underliggende forudsætninger, som med god grund kan antastes. Jackson et al. (1994) opstiller en række kausale sammenhænge for dette specifikke trade-off, som efterfølgende angribes. Det nævnes f.eks., at nogle virksomheder producerer produkter, som har korte tidshorisonter eller har en høj dækningsgrad. I disse tilfælde kan virksomheder i nogle tilfælde ikke have andet valg end at levere så hurtigt som muligt, hvor omkostningen ved levering derfor er af mindre betydning. Desuden er det en antagelse, at mindre lageromkostninger i samspil med mindre transportomkostninger skulle give en forbedret bundlinje. En ensidig fokusering på at få bragt de samlede omkostninger ned kan være til skade for virksomhedens toplinje, idet potentiel indtjening kan blive tilsidesat for at få bragt de samlede omkostninger ned. Herudover nævner Jackson et al. (1994), at benyttelsen af store lastbiler ikke nødvendigvis giver store lageromkostninger. En virksomhed, der flytter komponenter til produktion mellem to fabrikker, kan pludseligt have brug for et stort parti, som ikke vil ligge længe på lager. Måden, hvorpå Jackson et al. (1994) foreslår, at man kan identificere og angribe disse antagelser, er igennem en teknik benævnt evaporating clouds. Tænker man lang nok tid over et trade-off, vil det fordufte som en sky (evaporate). Forfatterne påstår derfor, at det er muligt at bryde trade-off tankegangen. Der argumenteres for, at dette kun kan gøres, fordi alle virksomheder har unikke problemstillinger. Der er altså med andre ord ikke nogen virksomheder, der har præcist den samme problemstilling. Det følger heraf, at det ikke er muligt at sætte en generisk referenceramme op for, hvordan man behandler en problemstilling i en virksomhed. Det er dog netop dette, som trade-off tankegangen forsøger at gøre. Jackson et al. (1994) beskriver ikke direkte, hvordan man så kommer frem til de underliggende antagelser i trade-off tankegangen, men skriver i stedet, at: The first step was to assemble a team to conduct the EC analysis. [...] A diverse team representing all major areas of the firm, especially logistics, was assembled. [...] After some discussion, it was determined that the objective [...] was to improve long-term profits and that at times in the past, the objective was to increase short-term quarterly sales only. [...] The ability to cause the problem to cease to exist depends largely on the imagination of the analyst or preferably a group of analysts representing multiple functions and viewpoints of the problem. (Jackson et al., 1994, s. 8-9) I ovenstående citat er der indirekte fokus på, at kommunikation ( after some discussion ) og flere forskellige vinkler på den samme problemstillinger i form af forskellige værdier ( analysts representing multiple functions ) medvirker til en opløsning af paradokset. Igennem dette kan man bryde trade-off tankegangen, som tidligere nævnt er lokaliseret i facts og logik dimensionerne, ved at inddrage alle fire dimensioner. Hvad Jackson et al. (1994) derfor i virkeligheden implicit refererer til er inddragelsen af værdi- og kommunikationsdimensionerne for at løsne op for den ensidige benyttelse af facts og logikdimensionerne. I dette tilfælde vil 7

8 kommunikation med medarbejdere fra en fabrik, hvortil nogle komponenter skal transporteres, f.eks. afsløre, at produktionsfolkene i denne fabrik har brug for komponenterne hurtigt pga. en hasteordre, hvorved transportomkostninger bliver af mindre betydning. Der bliver således her kommunikeret en anden værdi igennem kommunikation mellem partnerne involveret i problemstillingen, som det traditionelle trade-off ikke inddrager i dets ellers tilsyneladende logiske ræsonnement. At trade-off problemstillinger således kan brydes igennem inddragelse af de værdi- og kommunikationsmæssige aspekter, vil blive yderligere eksemplificeret igennem de næste to eksempler, som omhandler trade-offs i økonomistyringsdisciplinen. Korte versus lange setup tider Det andet illustrative trade-off gennemgået i denne artikel omhandler et specifikt ræsonnement indenfor økonomistyringsområdet, nemlig trade-off et mellem korte og lange setup tider. Tradeoff problemstillingen er her, at en lavere setup tid giver mulighed for at lave flere forskelligartede komponenter, hvorimod en højere setup tid giver mulighed for at lave færre, men volumenmæssigt flere komponenter. Ud fra denne tankegang er det logisk set umuligt at producere mange forskelligartede komponenter i et stort antal på den samme maskine. Dette trade-off er baseret på en umiddelbar matematisk logik, som synes fornuftig og rimelig. Ved nærmere granskning af dette trade-off viser det dog sig, at denne logik i nogle situationer kan være mangelfuld. Som Jackson et al. (1994) beskriver, har Toyota således erfaret, at forbedringer omkring deres setup proces har nedbragt setup tiden ved hjælp af forbedrede omstillingsteknikker. Heraf kan man udlede, at dette trade-off kan fjernes ved at optimere teknikken omkring setup tiderne. Dette kunne Toyota kun gøre ved at nedsætte et hold specialister, som kommunikerede indbyrdes omkring de strategiske mål, som virksomheden skulle have i forbindelse med setup tiderne. Der opstår med andre ord en fare for, at en løsning, som kan opløse paradokset, ikke bliver introduceret, såfremt man ensidigt fokuserer på det opstillede trade-off. ABC vs. TDABC Det tredje eksempel på et opløseligt trade-off, nemlig præcision vs. omkostninger i omkostningsmålings-systemer som f.eks. ABC, kan antastes via dens mere opdaterede version, nemlig Time-Driven Activity Based Costing (TDABC). Dette trade-off er illustreret tidligere i figur 1. Der ligger i dette klassiske ABC trade-off en underliggende forudsætning om, at jo flere og mere sofistikerede cost drivere man har i et ABC system, jo flere omkostninger vil der automatisk påløbe. Det nævnes endda, at: As ABC system designers expand the activity dictionary to reflect more granularity and detail about activities performed, the demands on the computer model used to store and process the data escalate nonlinearly. (Kaplan og Anderson, 2007, s. 6) Derfor går kurven, der repræsenterer omkostninger ved at måle, skarpt op i højre del af figuren. Denne kurve hviler på en bestemt forudsætning, nemlig at der benyttes omfattende tid på at vedligeholde cost driverne. Dette sker, da op til flere medarbejdere skal fodre systemet med data input som f.eks. antal gange maskine B bliver sat op. En sådan indhentning af data kan hurtigt blive ganske omfattende, såfremt ABC systemet ønskes komplekst og vidtrækkende. ABC beror på logik dimensionen, da det er en matematisk model, som foreskriver, at når en bestemt type data (facts) bliver benyttet som input i systemet, kommer der et ganske bestemt output ud. Systemet er derfor i sin funktion i virksomheden primært beroende på facts og logik dimensionerne. 8

9 I TDABC vælger man i stedet, at målinger af ressourceforbrug ikke nødvendigvis bør foretages direkte men i stedet blot estimeres igennem opstillingen af en række dominerende faktorer, som influerer ressourceforbruget kraftigst (Kaplan and Anderson, 2007). Disse udregninger beror på tidsestimater, som er opsamlet igennem dialog med medarbejderne. F.eks. kan en sælgers tid opdeles i en række aktiviteter, som sælgeren benytter sin tid på i løbet af en dag. Typiske aktiviteter kan her være f.eks. transport til kunde A eller telefonopkald til kunde C. I TDABC benytter man disse estimater til at fordele faste omkostninger som i ABC. Forskellen er her, at de personer, som vedligeholder TDABC systemet, er tvunget til at kommunikere med forskellige medarbejdere omkring deres syn på deres indretning af deres arbejdsdag og de aktiviteter, som de benytter tid på hver dag. Til forskel fra ABC tager TDABC derfor udgangspunkt i alle fire dimensioner. Kommunikationen mellem medarbejdere og operatørerne af TDABC systemet medvirker således til, at de forskellige synspunkter i virksomheden bliver sat i spil. Dette påvirker omkostningerne for TDABC systemet, idet det ikke tager nær så mange omkostninger at vedligeholde systemet, da der ingen krav er til, at medarbejderne giver input til systemet mere end en gang. Idet TDABC derfor tager udgangspunkt i alle fire dimensioner fra starten modsat det traditionelle ABC-system, som primært beror på logik og facts dimensionerne, opløses tradeoff et, idet kurven benævnt omkostninger ved måling i figur 1 flader næsten helt ud horisontalt. Selvom trade-off et i princippet stadigvæk eksisterer, er det dog nu så åbenlyst, at når yderligere målinger ikke giver nævneværdige flere omkostninger, giver trade-off et ikke længere meget mening at arbejde ud fra. Det før omtalte trade-off ved i forbindelse med ABC forsvinder derfor ved brugen af TDABC. Havde man som beslutningstræffer i en virksomhed opfattet det klassiske trade-off i ABC tankegangen som givet og forudsat, at denne antagelse ikke kunne brydes, ville ens evne til at forestille sig alternativer til dette trade-off være begrænset. Accepterer man derfor disse underliggende forudsætninger uden kritisk stillingtagen i form af værdi- og kommunikationsdimensionen til, hvorfor disse forudsætninger eksisterer til at starte med, vil man uundværligt fokusere på det givne trade-off og træffe en beslutning ud fra denne. Som et resultat af dette er det derfor altafgørende at være kritisk overfor trade-off tankegangen og inddrage alle fire dimensioner (facts, logik, værdier og kommunikation) i virksomhedens beslutningsproces. Konklusion Denne artikel har omhandlet trade-off tankegangen og dens måde at ræsonnere på i et logistikog økonomistyringsperspektiv. Trade-off tankegangen er kendetegnet ved dens ensidige fokus på etablerede facts og dens opstilling af to forskellige handlingsalternativer, som er indbyrdes uforenelige. Artiklen fremlagde et bud på, hvordan man kan overkomme denne ensidighed ved at introducere et beslutningsgrundlag hentet fra den seneste erhvervsøkonomiske forskning. Beslutningsgrundlaget består her af to yderligere dimensioner, nemlig en værdi og kommunikationsdimension. En stillingtagen til, om eksempelvis et ABC system skal være detaljeret med dertilhørende præcise beslutningsgrundlag eller om selv samme skal opbygges med et minimum af ressourcer med dertilhørende mindre nøjagtige beslutningsgrundlag, blev udfordret igennem en kritisk stillingtagen om dette trade-off kan opløses via benyttelsen af TDABC, som inddrager alle fire dimensioner i dens beslutningsgrundlag. Igennem disse eksemplificeringer blev det således klart, at en virksomhed hver gang den står overfor en tradeoff beslutning, nøje bør opgøre med sig selv, om denne fremgangsmåde til beslutningstagning vitterligt er det mest hensigtsmæssige, eller om der eksisterer underliggende forudsætninger for trade-off et, som ikke er gyldig i alle situationer. 9

10 Referencer Blumenfeld, Dennis E., Hall, Randolph W. og Jordan, William C.: Trade-off between freight expediting and safety stock inventory costs, Vol. 6, No. 1, s , Journal of Business Logistics Braglia, Marcello og Petroni, Alberto: A quality assurance-oriented methodology for handling trade-offs in supplier selection, Vol. 30, No. 2, s , International Journal of Physical Distribution and Logistics Management Christopher, Martin: Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Services, Pitman Publishing, London Croxton, Keely L. og Zinn, Walter: Inventory considerations in network design, Vol. 26, No. 1, s , Journal of Business Logistics Fugate, Brian S., Mentzer, John T. og Stank, Theodore P.: Logistics performance: Efficiency, effectiveness, and differentiation, Vol. 31, No. 1, s , Journal of Business Logistics Jackson, George C., Stoltman, Jeffrey J. og Taylor, Audrey: Moving beyond trade-offs, Vol. 24, No. 1, s. 4-10, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management Kaplan, Robert S. og Cooper, Robin: Cost and Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Boston Kaplan, Robert S. og Anderson, Steven R.: Time-driven Activity-based Costing: A Simpler and more Powerful Path to Higher Profits, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts Mason, Richard O. og Mitroff, Ian: Creating a Dialectical Social Science: Concepts, Methods, and Models, John Wiley, New York Menachof, David A., Gibson, Brian J., Hanna, Joe B. og Whiteing, Anthony E.: An analysis of the value of Supply Chain Management periodicals, Vol. 39, No. 2, s , International Journal of Physical Distribution and Logistics Management Nørreklit, Hanne, Nørreklit, Lennart og Israelsen, Poul: Validity of management control topoi - towards constructivist pragmatism, Vol. 17, No. 1, s , Management Accounting Research Pfeffer, Jeffrey og Sutton, Robert I.: Knowing what to do is not enough: Turning knowledge into action, Vol. 42, No. 1, s , California Management Review Prendergast, Gerard og Pitt, Leyland: Packaging, marketing, logistics and the environment: Are there trade-offs?, Vol. 26, No. 6, s , International Journal of Physical Distribution and Logistics Management Ruben, Ruerd, Boselie, Dave og Lu, Hualiang: Vegetables procurement by Asian supermarkets: A transaction cost approach, Vol. 12, No. 1, s , Supply Chain Management: An International Journal Trautrims, Alexander, Grant, David B. og Fernie, John: Optimising on-shelf availability for customer service and profit, Vol. 30, No. 2, s , Journal of Business Logistics Tyagi, Rajesh og Das, Chandrasekar: A methodology for cost versus service trade-offs in wholesale location-distribution using mathematical programming and analytical hierarchy process, Vol. 18, No. 2, s , Journal of Business Logistics Tyworth, John E.: Modeling transportation-inventory trade-offs in a stochastic setting, Vol. 13, No. 2, s , Journal of Business Logistics

11

12

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Activity-Based Costing (ABC)

Activity-Based Costing (ABC) Activity-Based Costing (ABC) Sammendrag af undersøgelsen om danske virksomheders anvendelsesmotiver og erfaringer med ABC Af Steen Nielsen Preben Melander René Sørensen and Morten Jakobsen ** Introduktion

Læs mere

Logistik og Økonomistyring Læseplan

Logistik og Økonomistyring Læseplan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Master i Redaktionel Ledelse, Efterårssemestret 2007 Logistik og Økonomistyring Læseplan 25. juni 2007 Direktør Carit Andersen Professor Hans Frimor Professor Steffen

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Trekanter. Frank Villa. 8. november 2012

Trekanter. Frank Villa. 8. november 2012 Trekanter Frank Villa 8. november 2012 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion 1 1.1

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Virker økonomistyring?

Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? Virker økonomistyring? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Med jævne mellemrum dukker nye økonomistyringsbegreber og metoder op.

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity

Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity Juli 2002 / VØS område 3 Implementering af EVA ved hjælp af balanced scorecard og activity based costing Af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d. (pnb@pnbukh.com) Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

CSR - en del af vores DNA

CSR - en del af vores DNA CSR - en del af vores DNA Hvordan CSR er en naturlig del af Brenntag s DNA? Hvordan skaber CSR værdi for Brenntag, og hvordan ser vi CSR som en naturlig del af vores værdigrundlag inkl. Code of Conduct"?

Læs mere

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8

ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 ENTERPRISE MANAGEMENT PLANNING CYCLE 8 Et bud på en lukket sløjfe model fra Mission, Vision og strategi til daglig opfølgning Summering: Følgende note er nogle tanker omkring, og et forslag til, at styre

Læs mere

Knowledge Cube Nyhedsbrev

Knowledge Cube Nyhedsbrev Knowledge Cube Nyhedsbrev Vi er godt i gang med udrulningen af CatMan Solution version 3, og det er dejligt at opleve, at brugen af CatMan Solution breder sig ud til flere funktioner hos vores kunder.

Læs mere

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE

ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE ANVENDELSE AF EVALUERING PÅ DEN LANGE BANE INDIREKTE ANVENDELSE NETE KROGSGAARD NISS PROGRAM Intro om betydningen af anvendelse Nedslåethed Håb for professionen SFI s (gode) måde at håndtere det på Fælles

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

LB Analyses Faglig Fredag Godsbanen i Århus, 14. Marts 2014

LB Analyses Faglig Fredag Godsbanen i Århus, 14. Marts 2014 LB Analyses Faglig Fredag Godsbanen i Århus, 14. Marts 2014 Program for dagen 1. Velkomst 2. De virkelige Helte, Ejerlederens DNA v) Carsten Steno (kl. 13.10-14.10) 3. Pause (kl. 14.10-14.25) 4. Hvem skal

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED

TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED TDABC I EN RENGØRINGSVIRKSOMHED Uddannelsessted: Aalborg Universitet, HA almen 4. semester, forår/sommer 2012. Fag: Videregående Økonomistyring og IT Vejleder: Daniel Harritz Afleveret: 21-05-2012 Anslag

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder

Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Målgruppe for seminaret: Alle, der beskæftiger sig med virksomhedens budgetlægning. Fra Beyond Budgeting til Effektiv Budgettering - et seminar om nye teknikker og metoder Et unikt og efterspurgt seminar,

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

De rigtige reelle tal

De rigtige reelle tal De rigtige reelle tal Frank Villa 17. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Facilities Management Terms and definitions

Facilities Management Terms and definitions Facilities Management Terms and definitions 3.6 facility management/facilities Management An integrated process to support and improve the effectiveness of the primary activities of an organisation by

Læs mere

den Rollebaserede brugergrænseflade

den Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade Hvordan anvendes diagrammer? Man siger, at et billede siger mere end 1.000 ord. En påstand, som de fleste nok er enig i. Øjet opfatter og hjernen tolker et billede

Læs mere

Business Planning & Management software

Business Planning & Management software Business Planning & Management software EffectMakers - profitabel udvikling af forretning med nøglekunder EffectMakers Business Management System (BMS) er svaret på leverandørernes væsentligste udfordringer

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat

Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen. Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Christina Fogtmann & Stine Kern Hansen 195 Faktorer i anmelderiet - diskussionsreferat Dette er en emnebaseret opsummering af de diskussioner, der fandt sted efter hvert enkelt indlæg samt i den afsluttende

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5

AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 AT-1. Oktober 09 + December 10 + November 11. CL+JW. Stenhus. side 1/5 1. 2. 3. 4. AT-1. Metodemæssig baggrund. Oktober 09. (NB: Til inspiration da disse papirer har været anvendt i gamle AT-forløb med

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater

Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010. Generelle resultater Økonomistyrelsens kundetilfreds- og effektmåling 2010 Generelle resultater Februar 2011 DATAINDSAMLING & AFRAPPORTERING 2 GENERELT OM METODE OG DATAINDSAMLING Økonomistyrelsens kundetilfredsheds- og effektmåling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 Institution IBC Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Virksomhedsøkonomi B Eckardt

Læs mere

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics.

Denne artikel tager dig igennem de grundliggende teorier bag ABC Analyzer og introducerer dig til 80/20 Analytics. Evnen til at prioritere tid og ressourcer bygger på, at noget er vigtigere end andet. Dvs. at dine produkter, kunder og leverandører ikke er lige vigtige: De bidrager ikke lige meget til bundlinjen i din

Læs mere

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding

Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning. Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Styrket konkurrencekraft gennem Sales & Operations Planning Jan Stentoft Syddansk Universitet Kolding Deltagere 24 Den stærke værdikæde 10 % teknik og 90 % mennesker Smid rygmærkerne Facts, facts, facts

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10

Aarhus Universitet 3. november Ugeseddel nr. 10 Afdeling for Operationsanalyse Omkostninger og Regnskab 2 Institut for Matematiske Fag Søren Glud Johansen Aarhus Universitet. november 2004 Ugeseddel nr. 10 Forelæsningerne onsdag den.11. og fredag den

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem

5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem 5P Undersøg dit Kliniske Mikrosystem Kilde: http://dms.dartmouth.edu/cms/ (Worksheets) Hvad er 5P? 5P er en struktureret metode til at danne et fælles billede af det kliniske mikrosystem. Ethvert system

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Informationsforvaltning i det offentlige

Informationsforvaltning i det offentlige Informationsforvaltning i det offentlige 1 Baggrund Den omfattende digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er årsag til, at det offentlige i dag skal håndtere større og større mængder digital

Læs mere

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden

Tag kontrollen tilbage. - Sådan undgår du hardware servicefælden Tag kontrollen tilbage - Sådan undgår du hardware servicefælden Dyre serviceaftaler æder dit IT budget Du kender det sikkert allerede. Som IT Chef har du selv et stigende krav til dine leverandører omkring

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1

Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Investor relations: økonomistyringens nye arbejdsfelt? 1 Per Nikolaj Bukh, Aarhus Universitet Peter Gormsen, Novo Nordisk A/S Jan Mouritsen, Handelshøjskolen i Købehavn 1. Indledning Økonomistyringens

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 21 64 Carlos Carvalho Federal Reserve Bank of New York and Niels Arne Dam Danmarks Nationalbank Estimating the cross-sectional distribution of price stickiness from

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Få overblik over virksomhedens lønsomhed

Få overblik over virksomhedens lønsomhed Session C3 Få overblik over virksomhedens lønsomhed V/ Thomas Varan, Salgschef, EG Business Analytics 1 Hvad er ABC? Kilde: http://www.pnbukh.com/activity_based_costing-10122.htm 2 Lønsomhedsmåling Direkte

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Rettevejledning til skriveøvelser

Rettevejledning til skriveøvelser Rettevejledning til skriveøvelser Innovation & Teknologi, E2015 Retteguiden har to formål: 1) at tydeliggøre kriterierne for en god akademisk opgave og 2) at forbedre kvaliteten af den feedback forfatteren

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

S. 1 WALLMOB. Add-on Guide

S. 1 WALLMOB. Add-on Guide S. 1 Add-on Guide Denne guide har til formål at ruste OneStore-brugeren til brugen af den nye Add-on funktion, som gør det muligt at tilføje produkter med tilhørende varianter og tillægsprodukter til POS

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios

Økonomistyring. Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21. Vejleder: Daniel Harritz. Andreas Vigen Nielsen. Christoffer Spyrisdon Mallios Økonomistyring Time- Driven Activity Based Costing Gruppe 21 Vejleder: Daniel Harritz Andreas Vigen Nielsen Christoffer Spyrisdon Mallios Michael Pedersen Steffen Tilm Nielsen 1 Excecutive Summery Vi har

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen

DET GODE MØDE. 2010 Mike Hohnen DET GODE MØDE 2010 Mike Hohnen Det gode møde 2010 Mike Hohnen Der bruges mange ressourcer på møder 1 i ordets bredeste fortand. Fra daglige driftsmøder til kæmpestore kongresser med op til flere hundrede

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere