Trade-offs: En brugbar tankegang?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trade-offs: En brugbar tankegang?"

Transkript

1 Trade-offs: En brugbar tankegang? Resumé Begrebet trade-offs er et ofte anvendt begreb i erhvervsøkonomien. Specielt indenfor områder som logistik er denne måde at ræsonnere på dominerende. I mange logistiske problemstillinger findes der således tilsyneladende klart definerede trade-offs, hvor valget mellem bestemte fordele og ulemper omhyggeligt skal afvejes og balanceres. Det er dog ikke altid hensigtsmæssigt at tænke og træffe beslutninger ud fra sådanne trade-offs. Med udgangspunkt i en kritik af rationalet i trade-off tænkningen illustrerer denne artikel en fremgangsmåde, som kan identificere og efterfølgende udfordre de underliggende forudsætninger for et givent trade-off. Artiklen giver herefter tre konkrete eksempler på trade-offs, der kan elimineres via benyttelsen af fremgangsmåden. Det første eksempel vedrører et klassisk logistikproblem, mens de sidste to eksempler er hentet fra økonomistyringsområdet for at illustrere fremgangsmådens brugbarhed og anvendelse i andre sammenhænge end det rent logistiske. Indledning Logistik og det tæt tilknyttede område, Supply Chain Management (SCM), er felter indenfor erhvervsøkonomien, som igennem tiden har udviklet mange gængse teorier, som har haft afgørende indflydelse på praksis. At lede en supply chain og logistikken omkring denne kan således være en kompleks opgave og omkostninger til dette kan være betydeligt høje (Christopher, 1992, s. 9). Som en del af logistikfeltet er en bestemt måde at ræsonnere på, nemlig den såkaldte trade-off tankegang, en ofte benyttet metode til at imødekomme denne udfordring, så virksomheder kan træffe de økonomisk set mest optimale beslutninger. Eksempelvis har det indenfor logistikdisciplinen altid været et tilsyneladende uundgåeligt og tilbagevendende problem, at transport af varer fra et punkt til et andet altid er indbefattet af et bestemt logistisk trade-off problem. Transporterer man sine råvarer, komponenter eller færdigproducerede produkter med mindre lastbiler kan det være en fordel, da disse lastbiler kan levere hurtigt og fleksibelt. Til gengæld kan de være dyre drift, da bilparken kan blive ganske overvældende. På den anden side kan få men store lastbiler være en fordel, da disse kan levere billigt på grund af deres lave omkostninger i form af stordriftsfordele. Disse har dog den ulempe, at der ikke kan opnås samme fleksibilitet i leverancerne (Jackson et al., 1994). Ovenstående trade-off beslutning er således et klassisk eksempel på trade-off tankegangens grundlæggende budskab, nemlig at beslutningstagere i virksomheder uundværligt vil befinde sig i situationer, hvor man er nødsaget til at træffe et valg, som udelukker et andet. Med andre ord medfører et tilvalg af noget automatisk et fravalg af noget andet. Trade-off beslutninger beror derfor på den antagelse, at en virksomhed står overfor to modsatrettede valg, som tilsyneladende er uforenelige. Sådan en problemstilling anses af trade-off tankegangen som afgørende i en virksomheds drift, da man nødvendigvis må træffe en beslutning, som er økonomisk optimal ved at vælge det rette alternativ. Beslutningsproceduren består derfor ofte typisk af en opremsning af de fordele og ulemper, som vil indvirke på virksomheden, såfremt den vælger det ene eller det andet alternativ. Denne artikel konfronterer og udfordrer denne gængse måde at træffe beslutninger på ved at analysere rationalet i tilgangen og identificere denne som beroende på to grundlæggende måder at ræsonnere på, nemlig via brugen af facts og logik. Ved at benytte en beslutningsteori hentet 1

2 fra den seneste økonomistyringsforskning (Nørreklit et al., 2006) fastslås det, at trade-off tankegangen ved at bygge sine ræsonneringer på kun disse to dimensioner udelukker to andre i forbindelse med beslutningstagning, nemlig de værdi- og kommunikationsmæssige aspekter. Ud fra denne analyse konkluderes det, at trade-off beslutninger ofte beror på forudsætninger, som kan antastes, hvorved det givne trade-off ikke eksisterer ved nærmere granskning. Foretager man beslutningstagning udelukkende fra en trade-off tankegang risikerer man derfor at begrænse sin beslutningstagning til få, indbyrdes uforenelige valgmuligheder, som ikke nødvendigvis er gyldige eller de eneste. For at illustrere dette vil den grundlæggende tankegang i trade-off beslutninger blive beskrevet i næste afsnit. Herefter vil den omtalte beslutningsteori fra den seneste økonomistyringsforskning blive præsenteret. Dette leder frem til en identifikation af trade-off beslutninger som værende begrænset til kun to dimensioner, som ifølge beslutningsteorien er uhensigtsmæssig med henblik på at træffe optimale beslutninger. Dette munder ud i tre eksemplificeringer af, hvorledes tilsyneladende ubrydelige trade-off s rent faktisk kan udfordres og derved elimineres, og at dette lader sig gøre ved at inddrage de værdi- og kommunikationsmæssige aspekter i beslutningstagningsprocessen. Det første eksempel omhandler det klassiske trade-off mellem transport af varer med store eller små lastbiler. Herefter gives to eksempler fra økonomistyringsområdet for at påvise gyldigheden af tankegangen i en anden disciplin. Artiklen runder af med at konkludere. Grundlæggende tankegang i trade-off beslutninger Som kort nævnt i indledningen kan trade-off tankegangen identificeres i mange hjørner af logistik- og økonomistyringsområderne. I forbindelse med denne artikel blev et litteratur review gennemført. De ti højest rangeret tidsskrifter (udvalgt efter Menachof et al., 2009) indenfor logistisk og Supply Chain Management disciplinerne blev gennemsøgt ved at søge efter nøgleordene trade-offs og trade offs (den sidste uden bindestreg). Denne søgning førte til identifikation af en nettoliste på 17 relevante artikler vedrørende trade-offs ud af en bruttoliste på 67 artikler. Størstedelen af artiklerne blev ikke fundet relevante for denne artikel, da de kun i ringe grad omhandlede problemstillinger indeholdende et trade-off. Da denne artikel desuden kun må have en vis længde, vil alle 17 artikler ikke blive listet her. Fælles for alle 17 artikler på nær en er, at den grundlæggende antagelse i trade-off tankegangen er, at valget af et alternativ udelukker et andet. Nogle eksempler på dette er Blumenfeld et al. (1984), som fokuserede på trade-off et mellem fragtomkostninger og omkostninger til bufferlagre, mens Braglia og Petroni (2000) undersøgte trade-offs i leverandørudvælgelse. Andre eksempler er Croxton og Zinn (2005), som undersøgte trade-offs i forbindelse med lageromkostninger i netværk og Tyagi og Das (1997), som undersøgte trade-off mellem service og omkostninger i grossistvirksomheder. Andre er Fugate et al. (2010), Prendergast og Pitt (1996), Ruben et al. (2007), Trautrims et al. (2009) og Tyworth (1992). På denne måde er trade-offs et udtryk for en situation, hvor valget af en del af noget automatisk betyder et fravalg af noget andet (Mason and Mitroff, 1982). Eksempler på sådanne trade-offs fremgår af nedenstående tabel 1: Tabel 1: Eksempler på klassiske trade-offs 2

3 Trade-offset fokus Transport af råvarer/ komponenter/ færdigproducerede varer via lastbiler Setup af maskiner Præcision vs. omkostninger i omkostningsmålingssystemer (findes f.eks. i ABC) Fordele ved det ene valg Mindre lastbiler giver forbedret fleksibilitet og leveringsevne til tiden. Kunden sparer her ikke omkostninger ved bestilling af store leverancer, men opnår en forkortet og stabil leveringstid. Desuden er lageromkostninger typisk lavere. Lang setup tid medfører en stor serie med kun en enkelt komponent. Der kan produceres store mængder af den samme komponent, men fleksibiliteten i produktionen er lavere. En høj præcision i omkostningsmåling medfører et forbedret beslutningsgrundlag. F.eks. kan en mindre nøjagtig fordeling af omkostninger til produkter medføre, at et produkt fejlagtigt bliver beregnet som værende uprofitabelt og derfor evt. bortskaffes. Fordele ved det andet valg Større lastbiler giver billigere leverancer på grund af stordriftsfordele. Kunder sparer omkostninger ved bestilling af store leverancer. Lageromkostninger er her højere. Kort setup tid medfører små serier men med mange forskellige komponenter. Der kan ikke opnås stor produktion af denne samme komponent, men fleksibiliteten i produktionen er til gengæld højere En mindre nøjagtig måling af omkostninger i en virksomhed giver automatisk også færre omkostninger ved at drive selve omkostningsmålingssystemet. Det sidstnævnte eksempel, nemlig præcision vs. omkostninger i omkostningsmålings-systemer som Activity-based Costing, er yderligere illustreret i nedenstående figur 1 for at uddybe problemstillingen i et trade-off. Figur 1: Oversigt over rentabiliten i benyttelsen af et ABC-system Kilde: Kaplan og Cooper (1998), s Indsæt figur 1 - Som det fremgår af ovenstående figur skal virksomheder foretage en cost-benefit analyse, når de vælger at starte et ABC-system op. Såfremt virksomheden vælger at fortsætte med dets traditionelle omkostningsregistreringssystem, vil virksomheden befinde sig til venstre på kurven; her har virksomheden ikke mulighed for at opfange de ofte mange og forskelligartede omkostninger, som medgår til produktion af produkter eller serviceringer af kunder og tager som konsekvens heraf en række fejlagtige beslutninger til gengæld koster systemet kun et minimum af ressourcer at vedligeholde. I den anden ende af kurverne (til højre i figuren) har virksomheden implementeret et vidtfavnende og dyrt ABC-system: her kan virksomheden i mindste detalje måle omkostninger associeret med kunder eller produkter og kan derfor træffe så hensigtsmæssige beslutninger som muligt til gengæld er systemet dyrt at vedligeholde. I midten af figuren findes det optimale punkt. Fire dimensioner i en beslutningsproces 3

4 I dette afsnit diskuteres de fire dimensioner, der alle bør indgå i en beslutningsproces. De fire dimensioner er taget fra Nørreklit et al. (2006). Andre kommunikationsmodeller såsom Pfeffer og Sutton (1999) eller kunne også have været gennemgået og blevet benyttet, men denne artikel benytter Nørreklit et al. (2006) s beslutningsprocesmodel, da denne model kan illustrere, hvorledes trade-off tankegangen kan være uhensigtsmæssig, og hvorledes dette kan undgås. Modellen påstår, at virkeligheden grundlæggende består af fire dimensioner: Facts, logik, værdier og kommunikation. De fire dimensioner skal ses som en integreret enhed. Nørreklit et al. (2006) hævder, at forskning, som ikke inkorporerer alle fire dimensioner, vil give et urigtigt billede af virkeligheden, som ikke formår at beskrive og forklare, hvordan tingene hænger sammen. På samme måde vil beslutningstagning i en virksomhed være mangelfuld, såfremt en beslutning er taget ud fra kun en, to eller tre af dimensionerne. De fire illustreres figurativt i nedenstående figur: Figur 2: Fire dimensioner i en beslutningsproces Kilde: Tilpasning fra Nørreklit et al. (2006), s Indsæt figur 2 her - Facts er de objekter i vores hverdag, som vi tager for givet, fordi de via en videnskabelig, objektiv tilgang er blevet opdaget som universelle sandheder. I denne dimension er der fokus på empiriske beviser, som er blevet frembragt via stringente, videnskabelige, metodiske procedurer. Der er her tale om en berømt og veletableret videnskabelig tilgang benævnt empiricismen. I modsætning til de andre dimensioner har facts den egenskab, at man ikke kan se dem fra flere forskellige vinkler eller forstå dem på forskellige måder. Eksempler på facts i den fysiske verden er f.eks. tyngdeloven eller at en slags kop er større end en anden. I logistikdisciplinen er det åbenlyst, at man kan gå ud i ens bilpark og tælle hvor mange lastbiler man har. Resultatet af en sådan optælling er et fact. I forhold til økonomistyring er det f.eks. et fact, at man kan måle sig frem til, at en virksomhed har et signifikant større implementeret ABC system end en anden. Ligeledes er det et fact, at nogle virksomheder har et formaliseret Balanced Scorecard, mens andre ikke har implementeret et sådant. Benytter man kun facts som et beslutningsgrundlag i virksomheder, løber man dog desværre hurtigt ind i problemer. Facts er kun én del af virkeligheden, og denne er ikke stor nok til at kunne træffe fornuftige beslutninger ud fra. Såfremt en virksomhed kun forlader sig på facts dimensionen, vil denne udelukkende basere beslutninger på statistik uden kommunikation mellem mennesker og uden noget endeligt eller egentligt mål med dens handlinger. At forestille sig en virksomhed, der udelukkende beror sig på facts dimensionen, er en kunstig øvelse, da denne naturligt vil inkorporere en eller flere af dimensionerne i sit beslutningsgrundlag. En af disse dimensioner er logik. Logik er den måde, hvorpå vi ræsonnerer. Denne dimension kunne også have været betegnet som muligheder. Hvis facts var den eneste dimension i beslutningstagning, ville verdenen, mennesker og virksomheder være statiske og ude af stand til at bevæge sig eller foretage beslutninger. Det er kun, når mennesker har mulighed for at vælge mellem forskellige alternativer, at de kan planlægge deres fremtid og bevæge sig fremad. Logik beskæftiger sig ikke med empiriske beviser, som facts dimensionen gør. Den logiske tilgang til 4

5 beslutningstagning er modstander af den faktuelle tilgang. F.eks. kan en kirke se ud, som om den har en anden farve ved solnedgang i forhold til midt om dagen. Logik dimensionen og dens tilhørende tilgang, rationalismen, er derfor kendetegnet ved dens fokus på vores evner til at forestille os forskellige alternativer. I logistisk er denne rene logiske tilgang hyppigt benyttet til at løse problemstillinger. Dette er tydeligt i f.eks. avancerede matematiske modeller, som skal kunne balancere lagerniveauer. Disse er udelukkende bygget op omkring logiske slutninger. I samarbejde med facts dimensionen er økonomistyringen også præget af denne logiske tilgang. F.eks. indeholder en beslutning omkring en investering i en maskine til produktion af virksomhedens produktion ofte en opremsning af forskellige parametre, som afgør, om investeringen er profitabel eller ej. Logik og facts dimensionerne er dog per definition objektive dimensioner i den forstand, at de ikke indeholder nogen styrende elementer. Den næste dimension, værdier, tager sig af dette aspekt. Facts og logik dimensionerne er ikke tilstrækkelige i en beslutningssituation, da de udelukkende beror sig på observationer og opstillingen af logiske handlingsalternativer. Mennesker i en virksomhed vil på denne baggrund ikke have nogen specifik grund til at vælge nogen af alternativerne, da sådanne beslutninger i sidste ende altid beror på værdier. Det er kun værdier, som tillader os at vælge et specifikt alternativ. To forskellige virksomheder kan komme frem til to forskellige beslutninger på baggrund af de samme typer af information opnået i facts og logik dimensionen. Værdier er af subjektiv art, og de varierer derfor stærkt fra medarbejder til medarbejder og dermed også fra facts og logik dimensionerne. I økonomistyringen bliver medarbejdernes forskellige værdier ofte betegnet med en samlet betegnelse, nemlig begrebet strategi. Som sådan forsøger f.eks. Balanced Scorecard at opsamle de forskellige værdier i en logisk årsags-virkningssammenhæng. Facts og logik dimensionerne har derfor ingen betydning i sig selv, med mindre de er sammenkoblet med værdier. Et handlingsalternativ i forbindelse med en f.eks. investeringskalkule ses derfor altid i en større sammenhæng. En investering i en maskine kan derfor være en profitabel forretning for en virksomhed, men stadig blive afvist, såfremt den ikke passer ind i virksomhedens i forvejen definerede strategirammer og tilhørende værdier, mission og vision. Ligeledes træffes logistiske valg ofte kun på baggrund af overordnede strategier og i forvejen definerede målsætninger. Værdier er derfor en central dimension i forhold til beslutningstagning, men er i sig selv ikke tilstrækkelig. Selvom værdier sammenkobles med givne facts og logisk ræsonnement, er dette heller ikke tilstrækkelig. En sidste, vigtig dimension mangler nemlig i beslutningstagningsprocessen: Kommunikationen mellem mennesker (Nørreklit et al., 2006). Kommunikation er en altafgørende faktor i beslutningstagningen, da denne bliver nødt til at være stede, for at medarbejdere i en virksomhed overhovedet kan nå frem til en fælles beslutning. Som sådan kan mennesker i en given virksomhed kun agere, hvis deres værdier kombineres med beslutningsalternativer baseret på veletablerede facts. Disse to kan dog ikke integreres uden kommunikation. Kommunikation er en vital del af ledelse, da mennesker ikke kan eksistere i isolation. Såfremt kommunikation var den eneste del af en beslutningstagning, ville der blive taget en beslutning, men uden retning, mål eller ræsonnement. Det er derfor kunstigt at forestille sig en sådan beslutning i en virksomhed i virkeligheden. 5

6 Det er derimod ikke kunstigt at forestille sig de fire dimensioner i sammenhæng med en beslutning omkring f.eks. et logistik eller økonomistyrings-problem. De fire dimensioner udgør således tilsammen en virksomheds beslutningsgrundlag. Logik og facts ræsonnementet i trade-off beslutninger Efter at have præsenteret de fire dimensioner af en virksomheds beslutningsgrundlag, kan trade-off ræsonnementet nu fortolkes ind i denne ramme. Trade-off tankegangen er primært baseret på logik dimensionen med facts dimensionen som samspilspartner. Som sådan er en generel betragtning af f.eks. rentabiliteten i et ABC-system i en trade-off sammenhæng et resultat af at have afledt to forskellige logiske, handlingsalternativer (logik dimensionen) på basis af etablerede facts i virksomheden (facts dimensionen). På den ene side er det omkostningskrævende at skulle implementere et omfattende ABC-system med dertilhørende høje driftsomkostninger, mens det på anden side er omkostningsbesparende at beregne de præcise omkostninger ved produktion af produkt A, da disse kan benyttes til rentabilitetsanalyser og prisfastsættelse. På dette punkt er trade-off tankegangen en mangelfuld måde at ræsonnere på, da den udelukker værdi- og kommunikations-dimensionerne. Grunden til dette skal ses i det faktum, at opstillingen af et trade-off er en opstilling af en statisk model. Det statiske element ligger som beskrevet i ovenstående teoriafsnit omkring den introducerede model i, at der ingen hensyntagen er til de specifikke ønsker og strategier, som virksomheden måtte have i forbindelse med benyttelsen af f.eks. et ABC-system. Da to virksomheder sjældent har præcist de samme ønsker og værdier for virksomhedsdrift grundet forskellige bagvedliggende forudsætninger som f.eks. branchetype og størrelse er trade-off et ikke i stand til at inddrage de forskellige, unikke situationsbestemte faktorer, som enhver virksomhed står overfor, når en beslutning skal træffes. I trade-off tankegangen ligger der en klar forudsætning om, at alle virksomheder uundværligt vil støde ind i den samme problemstilling på et eller andet tidspunkt i deres beslutningstagningsproces, uanset virksomhed og medfølgende faktorer og forudsætninger. Generelle betragtninger ud fra trade-off modeller efterlader derfor værdi- og kommunikationsdimensionerne på et sidespor. Med hensyn til f.eks. rentabiliteten i et ABC-system er der ikke nogen specifik udpensling af, hvorledes en given virksomhed ønsker at implementere ABC (værdidimensionen). Der kan således være en lang række bagvedliggende forudsætninger i virksomheder, som ikke nødvendigvis harmonerer med trade-off betragtningen. På samme måde er kommunikations-dimensionen udeladt i trade-off opstillingen. Modellen er i sig selv ikke til diskussion. Betragter man derfor i en virksomhed en sådan trade-off betragtning som eviggyldig og derved arbejder ud fra at skulle optimere og balancere dette trade-off uden en kritisk diskussion omkring trade-off ets bagvedliggende forudsætninger risikerer man at styre økonomistyringsrelaterede beslutninger i den forkerte retning, da trade-off et opfattes som eviggyldigt. Dette vil der i det næste afsnit blive givet tre konkrete eksempler på for at illustrere brugbarheden i at inddrage alle fire dimensioner, når man konfronteres med et tilsyneladende gyldigt trade-off. Eksempler på benyttelsen af fremgangsmåden 6

7 De tre givne eksempler, hvorpå man kan benytte den forudgående beskrivelse af modellens fire dimensioner, er 1) beslutningen omkring transport af varer via små eller store lastbiler, 2) lange eller korte setup-tider af produktionsmaskiner, 3) præcision vs. omkostninger i omkostningsmålings-systemer (ABC). Alle tre eksempler er hentet fra denne artikels tabel 1. Tradeoffs i logistik Eksemplet på trade-off et mellem små og store lastbiler er en klassiker indenfor logistikforskningen, idet det vedrører en stor del af virksomheders samlede beslutninger. Det er tidligere påpeget i logistikforskning, at et sådant trade-off dog ikke altid er gyldigt (Jackson et al., 1994). Der findes en række underliggende forudsætninger, som med god grund kan antastes. Jackson et al. (1994) opstiller en række kausale sammenhænge for dette specifikke trade-off, som efterfølgende angribes. Det nævnes f.eks., at nogle virksomheder producerer produkter, som har korte tidshorisonter eller har en høj dækningsgrad. I disse tilfælde kan virksomheder i nogle tilfælde ikke have andet valg end at levere så hurtigt som muligt, hvor omkostningen ved levering derfor er af mindre betydning. Desuden er det en antagelse, at mindre lageromkostninger i samspil med mindre transportomkostninger skulle give en forbedret bundlinje. En ensidig fokusering på at få bragt de samlede omkostninger ned kan være til skade for virksomhedens toplinje, idet potentiel indtjening kan blive tilsidesat for at få bragt de samlede omkostninger ned. Herudover nævner Jackson et al. (1994), at benyttelsen af store lastbiler ikke nødvendigvis giver store lageromkostninger. En virksomhed, der flytter komponenter til produktion mellem to fabrikker, kan pludseligt have brug for et stort parti, som ikke vil ligge længe på lager. Måden, hvorpå Jackson et al. (1994) foreslår, at man kan identificere og angribe disse antagelser, er igennem en teknik benævnt evaporating clouds. Tænker man lang nok tid over et trade-off, vil det fordufte som en sky (evaporate). Forfatterne påstår derfor, at det er muligt at bryde trade-off tankegangen. Der argumenteres for, at dette kun kan gøres, fordi alle virksomheder har unikke problemstillinger. Der er altså med andre ord ikke nogen virksomheder, der har præcist den samme problemstilling. Det følger heraf, at det ikke er muligt at sætte en generisk referenceramme op for, hvordan man behandler en problemstilling i en virksomhed. Det er dog netop dette, som trade-off tankegangen forsøger at gøre. Jackson et al. (1994) beskriver ikke direkte, hvordan man så kommer frem til de underliggende antagelser i trade-off tankegangen, men skriver i stedet, at: The first step was to assemble a team to conduct the EC analysis. [...] A diverse team representing all major areas of the firm, especially logistics, was assembled. [...] After some discussion, it was determined that the objective [...] was to improve long-term profits and that at times in the past, the objective was to increase short-term quarterly sales only. [...] The ability to cause the problem to cease to exist depends largely on the imagination of the analyst or preferably a group of analysts representing multiple functions and viewpoints of the problem. (Jackson et al., 1994, s. 8-9) I ovenstående citat er der indirekte fokus på, at kommunikation ( after some discussion ) og flere forskellige vinkler på den samme problemstillinger i form af forskellige værdier ( analysts representing multiple functions ) medvirker til en opløsning af paradokset. Igennem dette kan man bryde trade-off tankegangen, som tidligere nævnt er lokaliseret i facts og logik dimensionerne, ved at inddrage alle fire dimensioner. Hvad Jackson et al. (1994) derfor i virkeligheden implicit refererer til er inddragelsen af værdi- og kommunikationsdimensionerne for at løsne op for den ensidige benyttelse af facts og logikdimensionerne. I dette tilfælde vil 7

8 kommunikation med medarbejdere fra en fabrik, hvortil nogle komponenter skal transporteres, f.eks. afsløre, at produktionsfolkene i denne fabrik har brug for komponenterne hurtigt pga. en hasteordre, hvorved transportomkostninger bliver af mindre betydning. Der bliver således her kommunikeret en anden værdi igennem kommunikation mellem partnerne involveret i problemstillingen, som det traditionelle trade-off ikke inddrager i dets ellers tilsyneladende logiske ræsonnement. At trade-off problemstillinger således kan brydes igennem inddragelse af de værdi- og kommunikationsmæssige aspekter, vil blive yderligere eksemplificeret igennem de næste to eksempler, som omhandler trade-offs i økonomistyringsdisciplinen. Korte versus lange setup tider Det andet illustrative trade-off gennemgået i denne artikel omhandler et specifikt ræsonnement indenfor økonomistyringsområdet, nemlig trade-off et mellem korte og lange setup tider. Tradeoff problemstillingen er her, at en lavere setup tid giver mulighed for at lave flere forskelligartede komponenter, hvorimod en højere setup tid giver mulighed for at lave færre, men volumenmæssigt flere komponenter. Ud fra denne tankegang er det logisk set umuligt at producere mange forskelligartede komponenter i et stort antal på den samme maskine. Dette trade-off er baseret på en umiddelbar matematisk logik, som synes fornuftig og rimelig. Ved nærmere granskning af dette trade-off viser det dog sig, at denne logik i nogle situationer kan være mangelfuld. Som Jackson et al. (1994) beskriver, har Toyota således erfaret, at forbedringer omkring deres setup proces har nedbragt setup tiden ved hjælp af forbedrede omstillingsteknikker. Heraf kan man udlede, at dette trade-off kan fjernes ved at optimere teknikken omkring setup tiderne. Dette kunne Toyota kun gøre ved at nedsætte et hold specialister, som kommunikerede indbyrdes omkring de strategiske mål, som virksomheden skulle have i forbindelse med setup tiderne. Der opstår med andre ord en fare for, at en løsning, som kan opløse paradokset, ikke bliver introduceret, såfremt man ensidigt fokuserer på det opstillede trade-off. ABC vs. TDABC Det tredje eksempel på et opløseligt trade-off, nemlig præcision vs. omkostninger i omkostningsmålings-systemer som f.eks. ABC, kan antastes via dens mere opdaterede version, nemlig Time-Driven Activity Based Costing (TDABC). Dette trade-off er illustreret tidligere i figur 1. Der ligger i dette klassiske ABC trade-off en underliggende forudsætning om, at jo flere og mere sofistikerede cost drivere man har i et ABC system, jo flere omkostninger vil der automatisk påløbe. Det nævnes endda, at: As ABC system designers expand the activity dictionary to reflect more granularity and detail about activities performed, the demands on the computer model used to store and process the data escalate nonlinearly. (Kaplan og Anderson, 2007, s. 6) Derfor går kurven, der repræsenterer omkostninger ved at måle, skarpt op i højre del af figuren. Denne kurve hviler på en bestemt forudsætning, nemlig at der benyttes omfattende tid på at vedligeholde cost driverne. Dette sker, da op til flere medarbejdere skal fodre systemet med data input som f.eks. antal gange maskine B bliver sat op. En sådan indhentning af data kan hurtigt blive ganske omfattende, såfremt ABC systemet ønskes komplekst og vidtrækkende. ABC beror på logik dimensionen, da det er en matematisk model, som foreskriver, at når en bestemt type data (facts) bliver benyttet som input i systemet, kommer der et ganske bestemt output ud. Systemet er derfor i sin funktion i virksomheden primært beroende på facts og logik dimensionerne. 8

9 I TDABC vælger man i stedet, at målinger af ressourceforbrug ikke nødvendigvis bør foretages direkte men i stedet blot estimeres igennem opstillingen af en række dominerende faktorer, som influerer ressourceforbruget kraftigst (Kaplan and Anderson, 2007). Disse udregninger beror på tidsestimater, som er opsamlet igennem dialog med medarbejderne. F.eks. kan en sælgers tid opdeles i en række aktiviteter, som sælgeren benytter sin tid på i løbet af en dag. Typiske aktiviteter kan her være f.eks. transport til kunde A eller telefonopkald til kunde C. I TDABC benytter man disse estimater til at fordele faste omkostninger som i ABC. Forskellen er her, at de personer, som vedligeholder TDABC systemet, er tvunget til at kommunikere med forskellige medarbejdere omkring deres syn på deres indretning af deres arbejdsdag og de aktiviteter, som de benytter tid på hver dag. Til forskel fra ABC tager TDABC derfor udgangspunkt i alle fire dimensioner. Kommunikationen mellem medarbejdere og operatørerne af TDABC systemet medvirker således til, at de forskellige synspunkter i virksomheden bliver sat i spil. Dette påvirker omkostningerne for TDABC systemet, idet det ikke tager nær så mange omkostninger at vedligeholde systemet, da der ingen krav er til, at medarbejderne giver input til systemet mere end en gang. Idet TDABC derfor tager udgangspunkt i alle fire dimensioner fra starten modsat det traditionelle ABC-system, som primært beror på logik og facts dimensionerne, opløses tradeoff et, idet kurven benævnt omkostninger ved måling i figur 1 flader næsten helt ud horisontalt. Selvom trade-off et i princippet stadigvæk eksisterer, er det dog nu så åbenlyst, at når yderligere målinger ikke giver nævneværdige flere omkostninger, giver trade-off et ikke længere meget mening at arbejde ud fra. Det før omtalte trade-off ved i forbindelse med ABC forsvinder derfor ved brugen af TDABC. Havde man som beslutningstræffer i en virksomhed opfattet det klassiske trade-off i ABC tankegangen som givet og forudsat, at denne antagelse ikke kunne brydes, ville ens evne til at forestille sig alternativer til dette trade-off være begrænset. Accepterer man derfor disse underliggende forudsætninger uden kritisk stillingtagen i form af værdi- og kommunikationsdimensionen til, hvorfor disse forudsætninger eksisterer til at starte med, vil man uundværligt fokusere på det givne trade-off og træffe en beslutning ud fra denne. Som et resultat af dette er det derfor altafgørende at være kritisk overfor trade-off tankegangen og inddrage alle fire dimensioner (facts, logik, værdier og kommunikation) i virksomhedens beslutningsproces. Konklusion Denne artikel har omhandlet trade-off tankegangen og dens måde at ræsonnere på i et logistikog økonomistyringsperspektiv. Trade-off tankegangen er kendetegnet ved dens ensidige fokus på etablerede facts og dens opstilling af to forskellige handlingsalternativer, som er indbyrdes uforenelige. Artiklen fremlagde et bud på, hvordan man kan overkomme denne ensidighed ved at introducere et beslutningsgrundlag hentet fra den seneste erhvervsøkonomiske forskning. Beslutningsgrundlaget består her af to yderligere dimensioner, nemlig en værdi og kommunikationsdimension. En stillingtagen til, om eksempelvis et ABC system skal være detaljeret med dertilhørende præcise beslutningsgrundlag eller om selv samme skal opbygges med et minimum af ressourcer med dertilhørende mindre nøjagtige beslutningsgrundlag, blev udfordret igennem en kritisk stillingtagen om dette trade-off kan opløses via benyttelsen af TDABC, som inddrager alle fire dimensioner i dens beslutningsgrundlag. Igennem disse eksemplificeringer blev det således klart, at en virksomhed hver gang den står overfor en tradeoff beslutning, nøje bør opgøre med sig selv, om denne fremgangsmåde til beslutningstagning vitterligt er det mest hensigtsmæssige, eller om der eksisterer underliggende forudsætninger for trade-off et, som ikke er gyldig i alle situationer. 9

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forecasting og aggregeret produktionsplanlægning

Forecasting og aggregeret produktionsplanlægning HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Erhvervsøkonomisk Institut Projektnummer: 13,76 Opgaveskrivere: Jeanette Bomholdt Nielsen Louise Mosegaard Harder Vejleder: Erland Hejn Nielsen Forecasting og aggregeret

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

ABC og Time-Driven ABC

ABC og Time-Driven ABC 8. semester, HDR afhandling Institut for Erhvervsøkonomi Vejleder: Jan Bøllingtoft Forfatter: Søren Grynderup Jensen Regnskabsmetoderne ABC og Time-Driven ABC - deres karakteristika og forskelligheder

Læs mere

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed

Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Økonomistyring Seminarrapport HA-3 gruppe 4 Opbygning af ABC-system i en produktions virksomhed Executive summary Rapporten omhandler Activity Based Costing (forkortet til ABC). Rapporten beskriver ABC

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Forord...2 1. Indledning...5 1.1 Beslutningsstøttesystem...6 1.2 Problemstilling...7 2. Projektdesign...8 2.1 Metode...8 2.2 Anvendelsesområde...

Forord...2 1. Indledning...5 1.1 Beslutningsstøttesystem...6 1.2 Problemstilling...7 2. Projektdesign...8 2.1 Metode...8 2.2 Anvendelsesområde... Forord Projektet er udarbejdet i forbindelse med 9. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

Organisatoriske forandringer

Organisatoriske forandringer Organisatoriske forandringer - grundlæggende elementer i en planlagt forandringsproces Speciale i IT og Organisationer Martin Kolding Pedersen Rune Wulff Christensen Morten Juul Andersen 1 Af: Martin Kolding

Læs mere

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet

Time-Driven ABC 5.4. nemmere og mere effektive ABC-modeller. 1. Indledning 1. af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet Time-Driven ABC Time-Driven ABC nemmere og mere effektive ABC-modeller af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning 1 Sammen med modeller til budgetlægning og resultatopfølgning

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling

Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling Lønsomhedsanalyser som grundlag for Lønsomhedsanalyser som grundlag for kundeorienteret procesudvikling af partner, cand.merc. Michael Ejby og chefkonsulent, cand.merc. Søren Strunk-Sørensen, Aston Promentor

Læs mere

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter

Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering af kontrakter Eksamensnummer: 410571 Vejleder: René Franz Henschel 1. maj 2013 Institut: Business and Social Science Århus Universitet Juridisk Institut Contract Management - Et proaktivt værktøj til virksomheders håndtering

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler KANDIDATAFHANDLING VED INSTITUT FOR ORGANISATION OG LEDELSE FORFATTER: SINE JUUL-OLSEN STUD. NR.: 25 38 19 VEJLEDER: THORKILD B. JØRGENSEN TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi

Læs mere

Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces. hos Københavns Lufthavne A/S

Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces. hos Københavns Lufthavne A/S Optimering af værdiskabelsen i den strategiske indkøbsproces hos Københavns Lufthavne A/S Hovedopgave ved HD i Supply Chain Management, CBS Udarbejdet af: Thomas Graversen 020379 Christian Eichner-Larsen

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret

Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Speciale STK 2007-08. KN Henrik Christensen Syndikat Sun Tzu Strategisk leverandørsegmentering i Forsvaret Med udgangspunkt i Forsvarets nuværende procedurer analyseres det, hvorledes Forsvaret fremadrettet

Læs mere

Lønsomhedsanalyse af ProHockey

Lønsomhedsanalyse af ProHockey Lønsomhedsanalyse af ProHockey Titelblad Uddannelse: Titel: Kursus: Semester: Vejleder: Erhvervsøkonomi, HA Lønsomhedsanalyse af ProHockey Videregående Økonomistyring & IT 4. semester Jakob Vangsgaard

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

RUC Roskilde Universitet

RUC Roskilde Universitet Hvordan går det, ProjektDanmark? Projektlederundersøgelsen 2014 www.ruc.dk www.mannaz.com RUC Roskilde Universitet Top fem udfordringer for projektlederne 1At få tilstrækkeligt med ressourcer 4til projektet

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Subculturize your brand

Subculturize your brand Subculturize your brand - et speciale om differentiering, i en tid hvor traditionel branding er blevet generisk Kandidatafhandling Cand.merc. Design & Communication Management Copenhagen Business School

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING...

1. INDLEDNING... 3 2. METODE... 5. 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 3 2. METODE... 5 2.1 TEORI... 5 2.2 EMPIRI... 6 2.2.1 Kildekritik... 7 2.3 CASES... 7 2.4 BEREBSAFKLARING... 8 2.5 AFGRÆNSNING... 8 3. BAGGRUND...

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract

1 Abstract. 1.1 Dansk. 1.2 English. 1 Abstract 1 Abstract 2 1 Abstract 1 Abstract 1.1 Dansk Centrale dele af naturvidenskaben er afhængige af teknologiske fremskridt. Derfor er det en fordel hvis der er en måde at forudsige fremtiden på. Fremtidsforskning

Læs mere