Innovative antistoffer, forbedrede liv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative antistoffer, forbedrede liv"

Transkript

1 Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2013 Genmab A/S CVR-nr Innovative antistoffer, forbedrede liv

2 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2013 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Genmab A/S årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december Genmabs hovedformål er at forbedre patienternes liv ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter Vores hovedformål inspirerer os og ansporer os til at finde nye måder til at forbedre sundhedsplejen og livskvaliteten for patienterne og deres familier. De antistoffer, som vi skaber, er designet specifikt til at give nye behandlingsmuligheder for patienter med livstruende og invaliderende sygdomme. Vores indsats for at imødekomme udækkede behandlingsbehov har blandt andet ført til udviklingen og markedslanceringen af Arzerra (ofatumumab) og til skabelsen og den kliniske udvikling af daratumumab. Både ofatumumab og daratumumab har af de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA fået Breakthrough Therapy-designering, som gives til lægemidler, der kan vise væsentlige forbedringer i forhold til tilgængelige behandlinger for alvorlige eller livstruende sygdomme. Genmab søger at opfylde sin målsætning om at forbedre patienternes liv og samtidig drive virksomhed på en ansvarlig og etisk korrekt måde, hvorved vi sikrer en sikker og inspirerende arbejdsplads for medarbejderne og minimerer miljøbelastningen. Genmab har ingen aktiviteter i højrisikolande, hvor menneskerettighederne ikke overholdes. Vi har ikke implementeret en egentlig politik for menneskerettigheder, men Genmab støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder gennem andre politikker, som omhandler ansvarlig supply chain management, etiske procedurer, miljø og arbejdsmiljøforhold samt forhold omkring adgang til medicin. Endvidere gennemfører Genmab kun kliniske undersøgelser i lande, hvor et lægemiddel forventes at blive tilgængeligt. Genmab er et socialt ansvarligt selskab, som overholder alle relevante love, standarder og retningslinjer ved at opretholde en stærk struktur for god selskabsledelse. Vi forventer, at vores CSR-aktiviteter vil reducere selskabets miljømæssige, sociale og etiske risici. Vi kommunikerer tydeligt og åbent om vores CSR-indsats for derved at informere alle vores interessenter om initiativerne. Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og sikre, at vores CSR-initiativer gennemføres effektivt, har Genmab nedsat en CSR-styregruppe bestående af repræsentanter fra HR, investor relations og kommunikation, jura, økonomi samt forskning og udvikling. Genmabs CSR-redegørelse beskriver hovedpunkterne i vores CSR-indsats men afspejler ikke alle igangværende tiltag og procedurer. Som led i vores arbejde med CSR overvåger vi nye tiltag og principper på området og overvejer nye tiltag hos Genmab, som kunne videreudvikle vores CSRaktiviteter. Vores forretningsdrevne CSR-strategi har fokus på fire primære områder:» Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling» Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg» Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug» Virksomhedsetik og gennemsigtighed Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

3 CSR-Fokusområde: Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Hos Genmab er det vores hovedformål, som sammen med vores kerneværdier driver og inspirerer medarbejderne på deres arbejde. Kerneværdier Passion for innovation Samarbejde vi arbejder som et hold og respekterer hinanden Målrettethed vi vil være de bedste til det, vi gør Integritet vi gør det rigtige Kompetencer, viden, erfaring og motivation af medarbejderne er grundlæggende elementer for en bioteknologisk virksomhed som Genmab. Evnen til at organisere vores højt kvalificerede og meget erfarne medarbejdere på alle niveauer af organisationen i tværfaglige teams er en afgørende faktor for, at vi kan efterleve strategien og sikre Genmabs fortsatte succes. Genmabs medarbejdere har stor erfaring inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri, særligt blandt de ledende medarbejdere. Genmab er også opmærksom på, at engagerede og motiverede medarbejdere med udviklingsmuligheder, udfører deres arbejde med højere kvalitet. For at øge motivationen af medarbejderne har Genmab implementeret en Performance Planning & Review and Competency Review cyklus og inkorporeret vores kerneværdier som en integreret del af de mål og kompetencer, som bliver evalueret. Genmab investerer desuden i udvikling af medarbejdernes viden, færdigheder og kompetencer. Endelig er der indført en række medarbejderindikatorer. Der er etableret en række politikker for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Medarbejdertrivsel dækkes via interne politikker vedrørende f.eks. rygning og alkoholforbrug, forskellige former for orlov, mangfoldighed og antidiskrimination samt sundhedsforsikringsordninger. Herudover foretages der jævnligt arbejdspladsevalueringer hos Genmab A/S og Genmab B.V. Arbejdsmiljø dækkes via politikker for sikkerhed i laboratorier og håndtering af farlige stoffer (Genmab B.V.). Ledelsen sikrer, at medarbejderne uddannes i korrekt håndtering af farligt gods og farlige kemikalier (Genmab B.V.) samt i håndtering af arbejdspres og arbejdsrelateret stress (Genmab A/S). Genmabs kultur er kendetegnet ved et åbent og professionelt arbejdsklima på vores internationale lokationer. Genmab vurderer, at selskabets fortsatte succes afhænger af evnen til at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen. Mangfoldighed fortolkes bredt og omfatter mere end medarbejdernes køn for at sikre lige muligheder, ligebehandling og en inkluderende arbejdskultur. Vores mål er at opnå mangfoldighed på tværs af social, uddannelsesmæssig og kulturel baggrund samt nationalitet, alder og køn. Vi insisterer på, at alle stillinger i Genmab skal besættes med den bedste kandidat, men det er dog vores ambition, at der skal være en mangfoldig sammensætning på alle ledelsesniveauer. Genmab forpligter sig til fortsat at arbejde for og at opretholde lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer i Genmab-koncernen. Genmab opfordrer dygtige mandlige og kvindelige ansatte til Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

4 at forfølge en karriere i selskabet. Genmab udfører jævnligt medarbejderundersøgelser og medarbejderudviklingssamtaler for at identificere barrierer, eller opfattelsen af barrierer, som kan forhindre lige muligheder for kvinder og mænd. I forbindelse med rekruttering, herunder rekruttering på ledelsesniveau, er det Genmab-koncernens politik at stile efter at rekruttere medarbejdere med de rette færdigheder og kompetencer, uanset køn, alder, etnisk tilhørsforhold mv. Hvis der vælges mellem lige kvalificerede kandidater, skal mangfoldigheden blandt medarbejderne tages i betragtning, da det er målsætningen, at begge køn opnår en repræsentation på ledelsesniveau på mindst 40%. I forbindelse med rekruttering til lederstillinger skal det om muligt sikres, at de kandidater, der inviteres til en samtale, omfatter både mænd og kvinder. Selskabets fokus på mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder på ledelsesniveauerne, skal være synlig i rekrutteringsprocessen. Politikken kan ændres af bestyrelsen og bør fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende ligebehandling og antidiskrimination i Danmark. På den ordinære generalforsamling i Genmab A/S indstiller bestyrelsen de bedst egnede kandidater baseret på bl.a. kompetencekravene til bestyrelser i biotekvirksomheder. I forbindelse med indstilling af kandidater tager bestyrelsen højde for muligheden for at indstille kandidater, som på langt sigt kan give en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. I henhold til Genmabs måltal for antallet af kvinder i bestyrelsen er det bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer øges til mindst 25% senest i Måltallet kan ændres af bestyrelsen og bør fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende ligebehandling og antidiskrimination i Danmark TILTAG OG RESULTATER PERFORMANCE REVIEW Genmab fortsatte med at overvåge og forbedre selskabets Performance Planning & Reviewproces. Der blev i 2013 internt lanceret en vision for MEDARBEJDERTRIVSEL Der gennemføres hvert 3. år en lovpligtig arbejdspladsvurdering i Danmark, som danner grundlag for medarbejdertilfredshedsundersøgelser for Genmab A/S. Genmab A/S gennemførte en undersøgelse i 2013 og igangsatte en handlingsplan for at tage hånd om resultaterne og foretage forbedringer. Genmab A/S fik desuden en grøn smiley fra Arbejdstilsynet, som er den næsthøjeste rating man kan opnå. Den grønne smiley viser, at Genmab A/S ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Genmab afholdt et arrangement for alle Der vil blive implementeret en ny performance-cyklus i Det overvejes i øjeblikket, hvilke interne tiltag der skal gøres for at sikre, at den nye vision indfries. De grundlæggende træk i selskabets vision var indeholdt i nogle af de offentligt webcastede investorpræsentationer i 2013, og yderligere tiltag til at kommunikere visionen udadtil forventes gennemført i Der skal gennemføres en undersøgelse i Genmab B.V. i Der vil blive foreslået forbedringstiltag, som vil blive prioriteret og omdannet til handlingsplaner på baggrund af undersøgelsens resultater. Med henblik på at fastholde den lave personaleafgang og kunne tiltrække talentfulde og yderst kompetente medarbejdere vil vi fortsat fokusere på medarbejdernes trivsel og på at tilbyde en god og sund arbejdsplads. Alle medarbejdere kan deltage i sundhedsforsikringsordningen, som sikrer Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

5 2013 TILTAG OG RESULTATER medarbejderne for yderligere at styrke selskabets teamwork på tværs af forskellige funktioner, kulturer og kompetencer. Der blev givet yderst positiv feedback på dette arrangement. BENCHMARKS PÅ HR-OMRÅDET Personaleafgangen var i 2013 ca. 5%, mod 6% i Ancienniteten for vores medarbejdere var 7 år i 2013, hvilket var uændret i forhold til Personaleafgangen og ancienniteten afspejler såvel det nuværende jobmarked som Genmabs mål om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Genmab begyndte i 2013 at registrere fraværsindikatorer. Medarbejderfraværet lå i 2013 på ca. 3% mod 2% i MANGFOLDIGHED Som nævnt ovenfor fortolkes mangfoldighed bredt for at sikre lige muligheder. Der henvises til nedenstående oversigt over nøgletal for medarbejdere for yderligere oplysninger om mangfoldighed i Genmab-koncernen. Genmab har implementeret en kønspolitik som en del af selskabets forpligtelse til at give lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Målet er, at begge køn skal repræsentere mindst 40% på ledelsesniveau. Bestyrelsen har sat et mål om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til mindst 25% senest i 2016, og med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer vil det betyde mindst ét kvindeligt bestyrelsesmedlem inden På nuværende tidspunkt er der ingen kvindelige medlemmer i bestyrelsen eller direktionen. Kvinderne er imidlertid godt repræsenteret i Senior Vice President-gruppen og på Directorniveau eller derover, hvor henholdsvis 40% og 48% er kvinder. Således opfylder vi vores mangfoldighedsmålsætning om at have mindst 40% af begge køn på ledelsesniveauerne. Fordelingen mellem mænd og kvinder er anført nedenfor: hurtig og professionel hjælp, rådgivning og behandling på privathospitaler og fra psykologer og andre behandlere, hvis behovet opstår. Vi vil fortsat arbejde aktivt på at modvirke stress og fokusere på stressindikatorer i hverdagen og tilbyde hjælp med at håndtere stress, hvis behovet opstår. Vi vil sammenholde såvel personaleafgangen som fraværsprocenten med generelt anerkendte branchestandarder og gennemføre de fornødne tiltag. Vi insisterer fortsat på, at alle stillinger i Genmab skal besættes med den bedste kandidat, men det er dog vores ambition, at der skal være en mangfoldig sammensætning på alle ledelsesniveauer med højt kvalificerede og meget erfarne medarbejdere på alle niveauer af organisationen. Bestyrelsen evaluerer Genmabs ledelsesniveauer mindst én gang om året for at sikre mangfoldighed. Bestyrelsen vil fortsat arbejde hen imod målet om at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til mindst 25% senest i For at sikre, at dette mål bliver nået, vil bestyrelsen gøre tiltag for at sikre, at en velbalanceret gruppe af mandlige og kvindelige kandidater tages i betragtning, når der skal besættes bestyrelsesposter. Genmab vil i 2014 fortsætte indsatsen for og forpligtelsen til at sikre lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

6 Kønsfordeling Mænd Kvinder Mænd Kvinder Genmab-koncernen 47% 53% 53% 47% Director-niveau eller derover 52% 48% 56% 44% Under Director-niveau 45% 55% 52% 48% Andre nøgletal for medarbejdere Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsmedarbejdere) ved årets afslutning Antal Forsknings- og udviklingsmedarbejdere % 87% 89% Administrative medarbejdere % 13% 11% Medarbejdernes gennemsnitsalder Antal 41 år 40 år Antal nationaliteter Antal 10 8 Medarbejdere med en højere akademisk uddannelse (ph.d, doktorgrad eller kandidatgrad) % 45% 40% Mere end 5 års erfaring fra farma-/biotekbranchen % 92% 85% Anciennitet Antal 7 år 7 år Personaleafgang 1 % 5% 6% Personalefravær 2 % 3% 2% CSR-Fokusområde: Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Biotek- og medicinalindustrien er reguleret af omfattende og stringente regler, som har til hensigt at tilvejebringe kvalitetssikring af prækliniske og kliniske studier samt bearbejdelse af data fra sådanne studier. Genmab er underlagt og overholder alle disse internationale regler, retningslinjer og standarder inden for lægemiddeludvikling, så som Good Laboratory Practice (cglp), Good Clinical Practice (cgcp) og gældende Good Manufacturing Practice (cgmp). Genmab overholder tillige relevante love og forordninger, herunder retningslinjerne udstedt af de internationale regulatoriske myndigheder som EMA og FDA. Der henvises til afsnittet Risikostyring i årsrapporten for Ledelsen er af den opfattelse, at det er af fundamental betydning at overholde alle relevante lovregler, bestemmelser, standarder og retningslinjer. Derfor gennemfører Genmab interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt auditprogram og godkendte standardprocedurer (SOP). 1 Personaleomsætning i procent beregnes som antallet af fuldtidsmedarbejdere, der har forladt selskabet siden årets begyndelse, divideret med det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere. 2 Fraværsprocenten måles som fravær som følge af medarbejderens egen sygdom, graviditetsrelateret sygeorlov og arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom sammenlignet med en regional standard for gennemsnitlig antal arbejdsdage i året justeret for ferier. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

7 Genmab ændrer sine politikker og retningslinjer for at holde sig ajour med gældende lovregler og forretningstendenser. Vores kvalitetsmanual og procedurer for kvalitetsrisikostyring blev opdateret i Kvalitetsmanualen beskriver den kvalitetspolitik og det kvalitetsstyringssystem, der dækker vores forretningsgange, herunder ledelsens ansvar. Der blev i 2012 implementeret et globalt records management system TILTAG OG RESULTATER KVALITETSSIKRING Der blev i 2012 og 2013 gennemført træning i vores globale records management system. UDVÆLGELSE AF LEVERANDØRER I 2013 implementerede vi etiske, sociale og miljømæssige faktorer som led i vores udvælgelse af alle nye potentielle leverandører inden for kliniske kontraktforskningsorganisationer (CROer) og kontraktproduktionsorganisationer (CMOer). Genmab vil fortsat gennemføre interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt auditprogram og godkendte standardprocedurer. Leverandører auditeres på baggrund af en risikobaseret tilgang. Som led i vores fremtidige udvælgelsesproces for leverandører vil Genmab kræve, at nye leverandører oplyser deres CSR-politik, som vil blive taget i betragtning, når der skal vælges leverandører. Der vil om nødvendigt blive gennemført nye tiltag. CSR-Fokusområde: Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Genmab implementerede i 2011 en miljøpolitik for koncernen, hvori vi forpligter os til at beskytte miljøet og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden ved at drive virksomhed på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde. Genmab opfordrer sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle affald til genbrug, når det er praktisk muligt. Håndteringen af laboratorieaffald hos Genmab B.V. auditeres årligt, og affaldslicensen fornys på baggrund af overholdelse af alle regler og bestemmelser. Laboratoriemedarbejdere hos Genmab B.V. instrueres i at erstatte stærkt toksiske kemikalier med mindre toksiske materialer, når dette er muligt. Genmab bidrager til energibesparelser ved at anvende miljøvenlige klimakontrolsystemer og ved at installere energibesparende LCD-skærme på alle sine lokationer. Vi indgår desuden servicekontrakter for udstyr som f.eks. kopimaskiner, når det er muligt, hvilket giver bedre vedligeholdelse, et lavere elforbrug og mindre CO 2 -udledning. Genmab overvåger anvendelsen af miljøvenlige elektricitetskilder anvendt af lokale elforsyningsselskaber. Der anvendes grøn energi, når argumenterne derfor kan afstemmes med de omkostninger, det indebærer. Genmab A/S har siden 2012 udelukkende købt vindmøllegenereret strøm til sine faciliteter i København. Genmab reducerede endvidere sit elforbrug ved at flytte Genmab A/S og Genmab US, Inc. til mindre kontorer i Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

8 Genmab opfordrer sine medarbejdere til at anvende offentlig transport til og fra arbejde ved delvist at refundere omkostningerne hertil på Genmabs europæiske lokationer. Gennem sin globale rejsepolitik begrænser Genmab medarbejdernes brug af flyrejser og opfordrer til brug af telefonkonferencer og videokonferencer i stedet for forretningsrejser. Endelig anvender Genmab genbrugspapir til alle printere og kopimaskiner, og der er etableret procedurer for genbrug og håndtering af gammelt elektronisk udstyr, herunder laboratorie- og IT-udstyr. Genmab har desuden indført dobbeltsidet udskrift som standard og anført en besked om tænk før du udskriver dette dokument som standard i sine s TILTAG OG RESULTATER MILJØ Genmab opfordrer fortsat sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle affald til genbrug, når det er praktisk muligt. Genmab minimerer miljøbelastningen fra laboratorieaktiviteter gennem kontrolleret affaldshåndtering af kemikalier. Genmab ønsker at øge medarbejdernes opmærksomhed og involvering med hensyn til at minimere miljøbelastningen i Da vores miljøbelastning vurderes som værende begrænset, har Genmab besluttet ikke at inkludere nogen indikatorer for miljøområdet på nuværende tidspunkt. Genmab vil fortsat fokusere på at reducere miljøbelastningen, hvor det er muligt. CSR-Fokusområde: Virksomhedsetik og gennemsigtighed POLITIKKER OG RETNINGSLINJER For et biotekselskab som Genmab er omdømmet som en betroet partner af største vigtighed for selskabets aktionærer og forretningspartnere, og det er essentielt for selskabets evne til at udføre sin virksomhed. Genmab er forpligtet til lovlig og etisk korrekt opførsel i finansielle og regnskabsmæssige forhold og i alle andre aktiviteter og kræver, at medarbejderne overholder alle gældende love og regler. Genmab har implementeret et whistleblower-program, som er godkendt af Datatilsynet. I 2011 blev der også implementeret og formidlet etiske retningslinjer til alle medarbejdere i Genmab. De etiske retningslinjer sigter mod at fremme lovlig og etisk adfærd fra alle interne interessenter, når de laver forretning på Genmabs vegne. Genmab har implementeret og kommunikeret globale retningslinjer for compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale og markedsføring af lægemidler. Endvidere har Genmab etableret retningslinjer for selskabets kommunikation omkring produkter under udvikling. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

9 2013 TILTAG OG RESULTATER FORRETNINGSETIK Der er ikke rapporteret om hændelser under vores forretningsetiske retningslinjer eller i vores whistleblower-program. Der blev i 2013 gennemført træning til genopfriskning af vores forretningsetiske retningslinjer. Whistleblowerprogrammet blev i 2013 gennemgået af Datatilsynet, som ikke havde nogen bemærkninger. Der blev i 2009 implementeret globale retningslinjer for compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale og markedsføring af lægemidler. Disse retningslinjer blev opdateret i 2013, og der blev gennemført obligatorisk træning heri. Der blev i 2013 gennemført træning til genopfriskning af vores insider-regler. For at overholde dansk lovgivning blev der implementeret en cookie-politik på Genmabs hjemmeside, hvor brugerne oplyses om, hvordan deres brug af hjemmesiden analyseres. Der vil blive gennemført yderligere træning heri efter behov. Genmab vil fortsat overvåge reglerne omkring interaktion med sundhedspersonale og vil opdatere selskabets retningslinjer for compliance efter behov. Der vil blive gennemført yderligere træning i complianceretningslinjerne i Der vil blive gennemført yderligere træning heri efter behov. Genmab vil fortsat overvåge reglerne omkring brug af hjemmesiden og beskyttelse af personoplysninger. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse for Isabellafonden 1 Følg eller forklar Det følger af årsregnskabslovens 77 a, at fonde, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, skal medtage bestyrelsens

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet, fravær samt miljø og har i 2014 opnået

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for fonden Den selvejende institution Vingstedcentret - kaldet Vingsted Fonden (version 14/3 2016) Skema til Lovpligtig

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016

PER OG LISE AARSLEFFS FOND. LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 PER OG LISE AARSLEFFS FOND LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 a, 2015/2016 Per og Lise Aarsleffs Fond 2015/2016 1 PER OG LISE AARSLEFFS FOND Lovpligtig redegørelse for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017 s efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 26. januar 2017 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen

Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politik for mangfoldighed, måltal og det underrepræsenterede køn i ledelsen Politikken Det er Vestjysk Banks politik, at vi konstant stræber mod et højt kompetenceniveau hos både ledelse og medarbejdere.

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Brødrene Hartmanns Fond Skema for 2015 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Følg eller forklar. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Bemærk: Nedenstående skema indeholder Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger fra december 2014. Anbefalingerne er tilgængelige på Komitéens hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Skemaet kan anvendes

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse

Anbefalinger for god Fondsledelse Anbefalinger for god Fondsledelse Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Redegørelsen udgør

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder,

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018

Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsesudvalg - arbejdsopgaver Offentliggjort den 31. januar 2018 Bestyrelsen har nedsat et aflønningsudvalg, et nomineringsudvalg, et revisionsudvalg og et risikoudvalg. Efterfølgende oplyses nærmere

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Fonden Arsenalet. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for de erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGSNSKBASLOVENS 77A Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport for følgende regnskabsperiode: 2015. Redegørelsen er

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

[Fondens navn] Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. [Fondens navn] Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Fonden Lille Vildmosecentret, CVR 29 41 43 78 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode] Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: [indsat regnskabsperiode]

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Gerda og Victor B. Strands Fond. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a

Gerda og Victor B. Strands Fond. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Gerda og Victor B. Strands Fond Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

- Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond -

- Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond - - Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond - Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CVR-nr 11 66 67 79 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 Anbefalinger

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2016 Anbefalinger

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Sea and Shore Marine Research

Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Sea and Shore Marine Research Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Skema for Anbefalinger for god Fondsledelse for Sea and Shore Marine Research Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde

Anbefalinger for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde 20. august 2015 Side 1 1 er for god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen for god Fondsledelse har i november 2014 udstedt de første anbefalinger til god fondsledelse af erhvervsdrivende fonde.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefaling Fonden følger Fonden forklarer 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til

Læs mere