Innovative antistoffer, forbedrede liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative antistoffer, forbedrede liv"

Transkript

1 Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2013 Genmab A/S CVR-nr Innovative antistoffer, forbedrede liv

2 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2013 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Genmab A/S årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december Genmabs hovedformål er at forbedre patienternes liv ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter Vores hovedformål inspirerer os og ansporer os til at finde nye måder til at forbedre sundhedsplejen og livskvaliteten for patienterne og deres familier. De antistoffer, som vi skaber, er designet specifikt til at give nye behandlingsmuligheder for patienter med livstruende og invaliderende sygdomme. Vores indsats for at imødekomme udækkede behandlingsbehov har blandt andet ført til udviklingen og markedslanceringen af Arzerra (ofatumumab) og til skabelsen og den kliniske udvikling af daratumumab. Både ofatumumab og daratumumab har af de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA fået Breakthrough Therapy-designering, som gives til lægemidler, der kan vise væsentlige forbedringer i forhold til tilgængelige behandlinger for alvorlige eller livstruende sygdomme. Genmab søger at opfylde sin målsætning om at forbedre patienternes liv og samtidig drive virksomhed på en ansvarlig og etisk korrekt måde, hvorved vi sikrer en sikker og inspirerende arbejdsplads for medarbejderne og minimerer miljøbelastningen. Genmab har ingen aktiviteter i højrisikolande, hvor menneskerettighederne ikke overholdes. Vi har ikke implementeret en egentlig politik for menneskerettigheder, men Genmab støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder gennem andre politikker, som omhandler ansvarlig supply chain management, etiske procedurer, miljø og arbejdsmiljøforhold samt forhold omkring adgang til medicin. Endvidere gennemfører Genmab kun kliniske undersøgelser i lande, hvor et lægemiddel forventes at blive tilgængeligt. Genmab er et socialt ansvarligt selskab, som overholder alle relevante love, standarder og retningslinjer ved at opretholde en stærk struktur for god selskabsledelse. Vi forventer, at vores CSR-aktiviteter vil reducere selskabets miljømæssige, sociale og etiske risici. Vi kommunikerer tydeligt og åbent om vores CSR-indsats for derved at informere alle vores interessenter om initiativerne. Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og sikre, at vores CSR-initiativer gennemføres effektivt, har Genmab nedsat en CSR-styregruppe bestående af repræsentanter fra HR, investor relations og kommunikation, jura, økonomi samt forskning og udvikling. Genmabs CSR-redegørelse beskriver hovedpunkterne i vores CSR-indsats men afspejler ikke alle igangværende tiltag og procedurer. Som led i vores arbejde med CSR overvåger vi nye tiltag og principper på området og overvejer nye tiltag hos Genmab, som kunne videreudvikle vores CSRaktiviteter. Vores forretningsdrevne CSR-strategi har fokus på fire primære områder:» Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling» Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg» Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug» Virksomhedsetik og gennemsigtighed Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

3 CSR-Fokusområde: Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Hos Genmab er det vores hovedformål, som sammen med vores kerneværdier driver og inspirerer medarbejderne på deres arbejde. Kerneværdier Passion for innovation Samarbejde vi arbejder som et hold og respekterer hinanden Målrettethed vi vil være de bedste til det, vi gør Integritet vi gør det rigtige Kompetencer, viden, erfaring og motivation af medarbejderne er grundlæggende elementer for en bioteknologisk virksomhed som Genmab. Evnen til at organisere vores højt kvalificerede og meget erfarne medarbejdere på alle niveauer af organisationen i tværfaglige teams er en afgørende faktor for, at vi kan efterleve strategien og sikre Genmabs fortsatte succes. Genmabs medarbejdere har stor erfaring inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri, særligt blandt de ledende medarbejdere. Genmab er også opmærksom på, at engagerede og motiverede medarbejdere med udviklingsmuligheder, udfører deres arbejde med højere kvalitet. For at øge motivationen af medarbejderne har Genmab implementeret en Performance Planning & Review and Competency Review cyklus og inkorporeret vores kerneværdier som en integreret del af de mål og kompetencer, som bliver evalueret. Genmab investerer desuden i udvikling af medarbejdernes viden, færdigheder og kompetencer. Endelig er der indført en række medarbejderindikatorer. Der er etableret en række politikker for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Medarbejdertrivsel dækkes via interne politikker vedrørende f.eks. rygning og alkoholforbrug, forskellige former for orlov, mangfoldighed og antidiskrimination samt sundhedsforsikringsordninger. Herudover foretages der jævnligt arbejdspladsevalueringer hos Genmab A/S og Genmab B.V. Arbejdsmiljø dækkes via politikker for sikkerhed i laboratorier og håndtering af farlige stoffer (Genmab B.V.). Ledelsen sikrer, at medarbejderne uddannes i korrekt håndtering af farligt gods og farlige kemikalier (Genmab B.V.) samt i håndtering af arbejdspres og arbejdsrelateret stress (Genmab A/S). Genmabs kultur er kendetegnet ved et åbent og professionelt arbejdsklima på vores internationale lokationer. Genmab vurderer, at selskabets fortsatte succes afhænger af evnen til at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen. Mangfoldighed fortolkes bredt og omfatter mere end medarbejdernes køn for at sikre lige muligheder, ligebehandling og en inkluderende arbejdskultur. Vores mål er at opnå mangfoldighed på tværs af social, uddannelsesmæssig og kulturel baggrund samt nationalitet, alder og køn. Vi insisterer på, at alle stillinger i Genmab skal besættes med den bedste kandidat, men det er dog vores ambition, at der skal være en mangfoldig sammensætning på alle ledelsesniveauer. Genmab forpligter sig til fortsat at arbejde for og at opretholde lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer i Genmab-koncernen. Genmab opfordrer dygtige mandlige og kvindelige ansatte til Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

4 at forfølge en karriere i selskabet. Genmab udfører jævnligt medarbejderundersøgelser og medarbejderudviklingssamtaler for at identificere barrierer, eller opfattelsen af barrierer, som kan forhindre lige muligheder for kvinder og mænd. I forbindelse med rekruttering, herunder rekruttering på ledelsesniveau, er det Genmab-koncernens politik at stile efter at rekruttere medarbejdere med de rette færdigheder og kompetencer, uanset køn, alder, etnisk tilhørsforhold mv. Hvis der vælges mellem lige kvalificerede kandidater, skal mangfoldigheden blandt medarbejderne tages i betragtning, da det er målsætningen, at begge køn opnår en repræsentation på ledelsesniveau på mindst 40%. I forbindelse med rekruttering til lederstillinger skal det om muligt sikres, at de kandidater, der inviteres til en samtale, omfatter både mænd og kvinder. Selskabets fokus på mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder på ledelsesniveauerne, skal være synlig i rekrutteringsprocessen. Politikken kan ændres af bestyrelsen og bør fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende ligebehandling og antidiskrimination i Danmark. På den ordinære generalforsamling i Genmab A/S indstiller bestyrelsen de bedst egnede kandidater baseret på bl.a. kompetencekravene til bestyrelser i biotekvirksomheder. I forbindelse med indstilling af kandidater tager bestyrelsen højde for muligheden for at indstille kandidater, som på langt sigt kan give en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. I henhold til Genmabs måltal for antallet af kvinder i bestyrelsen er det bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer øges til mindst 25% senest i Måltallet kan ændres af bestyrelsen og bør fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende ligebehandling og antidiskrimination i Danmark TILTAG OG RESULTATER PERFORMANCE REVIEW Genmab fortsatte med at overvåge og forbedre selskabets Performance Planning & Reviewproces. Der blev i 2013 internt lanceret en vision for MEDARBEJDERTRIVSEL Der gennemføres hvert 3. år en lovpligtig arbejdspladsvurdering i Danmark, som danner grundlag for medarbejdertilfredshedsundersøgelser for Genmab A/S. Genmab A/S gennemførte en undersøgelse i 2013 og igangsatte en handlingsplan for at tage hånd om resultaterne og foretage forbedringer. Genmab A/S fik desuden en grøn smiley fra Arbejdstilsynet, som er den næsthøjeste rating man kan opnå. Den grønne smiley viser, at Genmab A/S ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Genmab afholdt et arrangement for alle Der vil blive implementeret en ny performance-cyklus i Det overvejes i øjeblikket, hvilke interne tiltag der skal gøres for at sikre, at den nye vision indfries. De grundlæggende træk i selskabets vision var indeholdt i nogle af de offentligt webcastede investorpræsentationer i 2013, og yderligere tiltag til at kommunikere visionen udadtil forventes gennemført i Der skal gennemføres en undersøgelse i Genmab B.V. i Der vil blive foreslået forbedringstiltag, som vil blive prioriteret og omdannet til handlingsplaner på baggrund af undersøgelsens resultater. Med henblik på at fastholde den lave personaleafgang og kunne tiltrække talentfulde og yderst kompetente medarbejdere vil vi fortsat fokusere på medarbejdernes trivsel og på at tilbyde en god og sund arbejdsplads. Alle medarbejdere kan deltage i sundhedsforsikringsordningen, som sikrer Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

5 2013 TILTAG OG RESULTATER medarbejderne for yderligere at styrke selskabets teamwork på tværs af forskellige funktioner, kulturer og kompetencer. Der blev givet yderst positiv feedback på dette arrangement. BENCHMARKS PÅ HR-OMRÅDET Personaleafgangen var i 2013 ca. 5%, mod 6% i Ancienniteten for vores medarbejdere var 7 år i 2013, hvilket var uændret i forhold til Personaleafgangen og ancienniteten afspejler såvel det nuværende jobmarked som Genmabs mål om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Genmab begyndte i 2013 at registrere fraværsindikatorer. Medarbejderfraværet lå i 2013 på ca. 3% mod 2% i MANGFOLDIGHED Som nævnt ovenfor fortolkes mangfoldighed bredt for at sikre lige muligheder. Der henvises til nedenstående oversigt over nøgletal for medarbejdere for yderligere oplysninger om mangfoldighed i Genmab-koncernen. Genmab har implementeret en kønspolitik som en del af selskabets forpligtelse til at give lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Målet er, at begge køn skal repræsentere mindst 40% på ledelsesniveau. Bestyrelsen har sat et mål om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til mindst 25% senest i 2016, og med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer vil det betyde mindst ét kvindeligt bestyrelsesmedlem inden På nuværende tidspunkt er der ingen kvindelige medlemmer i bestyrelsen eller direktionen. Kvinderne er imidlertid godt repræsenteret i Senior Vice President-gruppen og på Directorniveau eller derover, hvor henholdsvis 40% og 48% er kvinder. Således opfylder vi vores mangfoldighedsmålsætning om at have mindst 40% af begge køn på ledelsesniveauerne. Fordelingen mellem mænd og kvinder er anført nedenfor: hurtig og professionel hjælp, rådgivning og behandling på privathospitaler og fra psykologer og andre behandlere, hvis behovet opstår. Vi vil fortsat arbejde aktivt på at modvirke stress og fokusere på stressindikatorer i hverdagen og tilbyde hjælp med at håndtere stress, hvis behovet opstår. Vi vil sammenholde såvel personaleafgangen som fraværsprocenten med generelt anerkendte branchestandarder og gennemføre de fornødne tiltag. Vi insisterer fortsat på, at alle stillinger i Genmab skal besættes med den bedste kandidat, men det er dog vores ambition, at der skal være en mangfoldig sammensætning på alle ledelsesniveauer med højt kvalificerede og meget erfarne medarbejdere på alle niveauer af organisationen. Bestyrelsen evaluerer Genmabs ledelsesniveauer mindst én gang om året for at sikre mangfoldighed. Bestyrelsen vil fortsat arbejde hen imod målet om at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til mindst 25% senest i For at sikre, at dette mål bliver nået, vil bestyrelsen gøre tiltag for at sikre, at en velbalanceret gruppe af mandlige og kvindelige kandidater tages i betragtning, når der skal besættes bestyrelsesposter. Genmab vil i 2014 fortsætte indsatsen for og forpligtelsen til at sikre lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

6 Kønsfordeling Mænd Kvinder Mænd Kvinder Genmab-koncernen 47% 53% 53% 47% Director-niveau eller derover 52% 48% 56% 44% Under Director-niveau 45% 55% 52% 48% Andre nøgletal for medarbejdere Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsmedarbejdere) ved årets afslutning Antal Forsknings- og udviklingsmedarbejdere % 87% 89% Administrative medarbejdere % 13% 11% Medarbejdernes gennemsnitsalder Antal 41 år 40 år Antal nationaliteter Antal 10 8 Medarbejdere med en højere akademisk uddannelse (ph.d, doktorgrad eller kandidatgrad) % 45% 40% Mere end 5 års erfaring fra farma-/biotekbranchen % 92% 85% Anciennitet Antal 7 år 7 år Personaleafgang 1 % 5% 6% Personalefravær 2 % 3% 2% CSR-Fokusområde: Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Biotek- og medicinalindustrien er reguleret af omfattende og stringente regler, som har til hensigt at tilvejebringe kvalitetssikring af prækliniske og kliniske studier samt bearbejdelse af data fra sådanne studier. Genmab er underlagt og overholder alle disse internationale regler, retningslinjer og standarder inden for lægemiddeludvikling, så som Good Laboratory Practice (cglp), Good Clinical Practice (cgcp) og gældende Good Manufacturing Practice (cgmp). Genmab overholder tillige relevante love og forordninger, herunder retningslinjerne udstedt af de internationale regulatoriske myndigheder som EMA og FDA. Der henvises til afsnittet Risikostyring i årsrapporten for Ledelsen er af den opfattelse, at det er af fundamental betydning at overholde alle relevante lovregler, bestemmelser, standarder og retningslinjer. Derfor gennemfører Genmab interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt auditprogram og godkendte standardprocedurer (SOP). 1 Personaleomsætning i procent beregnes som antallet af fuldtidsmedarbejdere, der har forladt selskabet siden årets begyndelse, divideret med det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere. 2 Fraværsprocenten måles som fravær som følge af medarbejderens egen sygdom, graviditetsrelateret sygeorlov og arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom sammenlignet med en regional standard for gennemsnitlig antal arbejdsdage i året justeret for ferier. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

7 Genmab ændrer sine politikker og retningslinjer for at holde sig ajour med gældende lovregler og forretningstendenser. Vores kvalitetsmanual og procedurer for kvalitetsrisikostyring blev opdateret i Kvalitetsmanualen beskriver den kvalitetspolitik og det kvalitetsstyringssystem, der dækker vores forretningsgange, herunder ledelsens ansvar. Der blev i 2012 implementeret et globalt records management system TILTAG OG RESULTATER KVALITETSSIKRING Der blev i 2012 og 2013 gennemført træning i vores globale records management system. UDVÆLGELSE AF LEVERANDØRER I 2013 implementerede vi etiske, sociale og miljømæssige faktorer som led i vores udvælgelse af alle nye potentielle leverandører inden for kliniske kontraktforskningsorganisationer (CROer) og kontraktproduktionsorganisationer (CMOer). Genmab vil fortsat gennemføre interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt auditprogram og godkendte standardprocedurer. Leverandører auditeres på baggrund af en risikobaseret tilgang. Som led i vores fremtidige udvælgelsesproces for leverandører vil Genmab kræve, at nye leverandører oplyser deres CSR-politik, som vil blive taget i betragtning, når der skal vælges leverandører. Der vil om nødvendigt blive gennemført nye tiltag. CSR-Fokusområde: Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Genmab implementerede i 2011 en miljøpolitik for koncernen, hvori vi forpligter os til at beskytte miljøet og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden ved at drive virksomhed på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde. Genmab opfordrer sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle affald til genbrug, når det er praktisk muligt. Håndteringen af laboratorieaffald hos Genmab B.V. auditeres årligt, og affaldslicensen fornys på baggrund af overholdelse af alle regler og bestemmelser. Laboratoriemedarbejdere hos Genmab B.V. instrueres i at erstatte stærkt toksiske kemikalier med mindre toksiske materialer, når dette er muligt. Genmab bidrager til energibesparelser ved at anvende miljøvenlige klimakontrolsystemer og ved at installere energibesparende LCD-skærme på alle sine lokationer. Vi indgår desuden servicekontrakter for udstyr som f.eks. kopimaskiner, når det er muligt, hvilket giver bedre vedligeholdelse, et lavere elforbrug og mindre CO 2 -udledning. Genmab overvåger anvendelsen af miljøvenlige elektricitetskilder anvendt af lokale elforsyningsselskaber. Der anvendes grøn energi, når argumenterne derfor kan afstemmes med de omkostninger, det indebærer. Genmab A/S har siden 2012 udelukkende købt vindmøllegenereret strøm til sine faciliteter i København. Genmab reducerede endvidere sit elforbrug ved at flytte Genmab A/S og Genmab US, Inc. til mindre kontorer i Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

8 Genmab opfordrer sine medarbejdere til at anvende offentlig transport til og fra arbejde ved delvist at refundere omkostningerne hertil på Genmabs europæiske lokationer. Gennem sin globale rejsepolitik begrænser Genmab medarbejdernes brug af flyrejser og opfordrer til brug af telefonkonferencer og videokonferencer i stedet for forretningsrejser. Endelig anvender Genmab genbrugspapir til alle printere og kopimaskiner, og der er etableret procedurer for genbrug og håndtering af gammelt elektronisk udstyr, herunder laboratorie- og IT-udstyr. Genmab har desuden indført dobbeltsidet udskrift som standard og anført en besked om tænk før du udskriver dette dokument som standard i sine s TILTAG OG RESULTATER MILJØ Genmab opfordrer fortsat sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle affald til genbrug, når det er praktisk muligt. Genmab minimerer miljøbelastningen fra laboratorieaktiviteter gennem kontrolleret affaldshåndtering af kemikalier. Genmab ønsker at øge medarbejdernes opmærksomhed og involvering med hensyn til at minimere miljøbelastningen i Da vores miljøbelastning vurderes som værende begrænset, har Genmab besluttet ikke at inkludere nogen indikatorer for miljøområdet på nuværende tidspunkt. Genmab vil fortsat fokusere på at reducere miljøbelastningen, hvor det er muligt. CSR-Fokusområde: Virksomhedsetik og gennemsigtighed POLITIKKER OG RETNINGSLINJER For et biotekselskab som Genmab er omdømmet som en betroet partner af største vigtighed for selskabets aktionærer og forretningspartnere, og det er essentielt for selskabets evne til at udføre sin virksomhed. Genmab er forpligtet til lovlig og etisk korrekt opførsel i finansielle og regnskabsmæssige forhold og i alle andre aktiviteter og kræver, at medarbejderne overholder alle gældende love og regler. Genmab har implementeret et whistleblower-program, som er godkendt af Datatilsynet. I 2011 blev der også implementeret og formidlet etiske retningslinjer til alle medarbejdere i Genmab. De etiske retningslinjer sigter mod at fremme lovlig og etisk adfærd fra alle interne interessenter, når de laver forretning på Genmabs vegne. Genmab har implementeret og kommunikeret globale retningslinjer for compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale og markedsføring af lægemidler. Endvidere har Genmab etableret retningslinjer for selskabets kommunikation omkring produkter under udvikling. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

9 2013 TILTAG OG RESULTATER FORRETNINGSETIK Der er ikke rapporteret om hændelser under vores forretningsetiske retningslinjer eller i vores whistleblower-program. Der blev i 2013 gennemført træning til genopfriskning af vores forretningsetiske retningslinjer. Whistleblowerprogrammet blev i 2013 gennemgået af Datatilsynet, som ikke havde nogen bemærkninger. Der blev i 2009 implementeret globale retningslinjer for compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale og markedsføring af lægemidler. Disse retningslinjer blev opdateret i 2013, og der blev gennemført obligatorisk træning heri. Der blev i 2013 gennemført træning til genopfriskning af vores insider-regler. For at overholde dansk lovgivning blev der implementeret en cookie-politik på Genmabs hjemmeside, hvor brugerne oplyses om, hvordan deres brug af hjemmesiden analyseres. Der vil blive gennemført yderligere træning heri efter behov. Genmab vil fortsat overvåge reglerne omkring interaktion med sundhedspersonale og vil opdatere selskabets retningslinjer for compliance efter behov. Der vil blive gennemført yderligere træning i complianceretningslinjerne i Der vil blive gennemført yderligere træning heri efter behov. Genmab vil fortsat overvåge reglerne omkring brug af hjemmesiden og beskyttelse af personoplysninger. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8

Vi tager ansvar 3. Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 MT Højgaard-koncernen CSR-rapport 2014 Vi tager ansvar 3 Politik og indsats 5 Forretningsadfærd 5 Menneskerettigheder 7 Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold 7 Miljø 8 Indsats på nøgleområder 10 Forretningsadfærd

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Forsidefoto: Kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Niclas Bekker Poulsen,

Læs mere

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil

FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil Danske Spil ansvarlighedsrapport 2013 1 FORORD 4 1. Om Danske Spil koncernen 5 1.1 Organisationen og ejerforhold 5 1.2 Danske Spil koncernens produkter 5 1.3 Nøgletal for Danske Spil koncernen 5 1.4 Udlodning

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen.

Blandt andet derfor er vi heller ikke i tvivl om, at DFDS bliver mere konkurrencedygtig ved at integrere samfundsansvaret i forretningen. Samfundsansvar (CR) I DFDS Samfundsansvar inspirerer til værdiskabelse for vores stakeholders og vores virksomhed DFDS CR-arbejde tager form var det første fulde driftsår for vores CR Komité. Arbejdet

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 07b Ifølge Årsregnskabslovens 07b skal børsnoterede selskaber oplyse, hvorvidt de er omfattet af en kodeks for virksomhedsledelse (stk.

Læs mere

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 0 1 Indhold 1. Danske Spils CSR-politik 2 2. KPI er for 2011 3 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 4. Samarbejde med behandlingsinstitutioner 4 5. Etablering af egen hjælpelinje til ludomaner

Læs mere

novo nordisk årsskrift

novo nordisk årsskrift novo nordisk årsskrift 214 EN KUR MOD TYPE 1-DIABETES kan drømmen blive virkelighed? VERDENS STORBYER SKAL BEKÆMPE DIABETES men hvordan? BEVAR FOKUS, TÆNK LANGSIGTET Novo Nordisks forretningsstrategi DET

Læs mere