Innovative antistoffer, forbedrede liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovative antistoffer, forbedrede liv"

Transkript

1 Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2013 Genmab A/S CVR-nr Innovative antistoffer, forbedrede liv

2 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2013 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Genmab A/S årsrapport for regnskabsperioden 1. januar 31. december Genmabs hovedformål er at forbedre patienternes liv ved at skabe og udvikle innovative antistofprodukter Vores hovedformål inspirerer os og ansporer os til at finde nye måder til at forbedre sundhedsplejen og livskvaliteten for patienterne og deres familier. De antistoffer, som vi skaber, er designet specifikt til at give nye behandlingsmuligheder for patienter med livstruende og invaliderende sygdomme. Vores indsats for at imødekomme udækkede behandlingsbehov har blandt andet ført til udviklingen og markedslanceringen af Arzerra (ofatumumab) og til skabelsen og den kliniske udvikling af daratumumab. Både ofatumumab og daratumumab har af de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA fået Breakthrough Therapy-designering, som gives til lægemidler, der kan vise væsentlige forbedringer i forhold til tilgængelige behandlinger for alvorlige eller livstruende sygdomme. Genmab søger at opfylde sin målsætning om at forbedre patienternes liv og samtidig drive virksomhed på en ansvarlig og etisk korrekt måde, hvorved vi sikrer en sikker og inspirerende arbejdsplads for medarbejderne og minimerer miljøbelastningen. Genmab har ingen aktiviteter i højrisikolande, hvor menneskerettighederne ikke overholdes. Vi har ikke implementeret en egentlig politik for menneskerettigheder, men Genmab støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder gennem andre politikker, som omhandler ansvarlig supply chain management, etiske procedurer, miljø og arbejdsmiljøforhold samt forhold omkring adgang til medicin. Endvidere gennemfører Genmab kun kliniske undersøgelser i lande, hvor et lægemiddel forventes at blive tilgængeligt. Genmab er et socialt ansvarligt selskab, som overholder alle relevante love, standarder og retningslinjer ved at opretholde en stærk struktur for god selskabsledelse. Vi forventer, at vores CSR-aktiviteter vil reducere selskabets miljømæssige, sociale og etiske risici. Vi kommunikerer tydeligt og åbent om vores CSR-indsats for derved at informere alle vores interessenter om initiativerne. Med henblik på at forbedre gennemsigtigheden og sikre, at vores CSR-initiativer gennemføres effektivt, har Genmab nedsat en CSR-styregruppe bestående af repræsentanter fra HR, investor relations og kommunikation, jura, økonomi samt forskning og udvikling. Genmabs CSR-redegørelse beskriver hovedpunkterne i vores CSR-indsats men afspejler ikke alle igangværende tiltag og procedurer. Som led i vores arbejde med CSR overvåger vi nye tiltag og principper på området og overvejer nye tiltag hos Genmab, som kunne videreudvikle vores CSRaktiviteter. Vores forretningsdrevne CSR-strategi har fokus på fire primære områder:» Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling» Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg» Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug» Virksomhedsetik og gennemsigtighed Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

3 CSR-Fokusområde: Medarbejdertrivsel, herunder arbejdsmiljø og udvikling POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Hos Genmab er det vores hovedformål, som sammen med vores kerneværdier driver og inspirerer medarbejderne på deres arbejde. Kerneværdier Passion for innovation Samarbejde vi arbejder som et hold og respekterer hinanden Målrettethed vi vil være de bedste til det, vi gør Integritet vi gør det rigtige Kompetencer, viden, erfaring og motivation af medarbejderne er grundlæggende elementer for en bioteknologisk virksomhed som Genmab. Evnen til at organisere vores højt kvalificerede og meget erfarne medarbejdere på alle niveauer af organisationen i tværfaglige teams er en afgørende faktor for, at vi kan efterleve strategien og sikre Genmabs fortsatte succes. Genmabs medarbejdere har stor erfaring inden for den farmaceutiske og bioteknologiske industri, særligt blandt de ledende medarbejdere. Genmab er også opmærksom på, at engagerede og motiverede medarbejdere med udviklingsmuligheder, udfører deres arbejde med højere kvalitet. For at øge motivationen af medarbejderne har Genmab implementeret en Performance Planning & Review and Competency Review cyklus og inkorporeret vores kerneværdier som en integreret del af de mål og kompetencer, som bliver evalueret. Genmab investerer desuden i udvikling af medarbejdernes viden, færdigheder og kompetencer. Endelig er der indført en række medarbejderindikatorer. Der er etableret en række politikker for at sikre medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø. Medarbejdertrivsel dækkes via interne politikker vedrørende f.eks. rygning og alkoholforbrug, forskellige former for orlov, mangfoldighed og antidiskrimination samt sundhedsforsikringsordninger. Herudover foretages der jævnligt arbejdspladsevalueringer hos Genmab A/S og Genmab B.V. Arbejdsmiljø dækkes via politikker for sikkerhed i laboratorier og håndtering af farlige stoffer (Genmab B.V.). Ledelsen sikrer, at medarbejderne uddannes i korrekt håndtering af farligt gods og farlige kemikalier (Genmab B.V.) samt i håndtering af arbejdspres og arbejdsrelateret stress (Genmab A/S). Genmabs kultur er kendetegnet ved et åbent og professionelt arbejdsklima på vores internationale lokationer. Genmab vurderer, at selskabets fortsatte succes afhænger af evnen til at skabe mangfoldighed på arbejdspladsen. Mangfoldighed fortolkes bredt og omfatter mere end medarbejdernes køn for at sikre lige muligheder, ligebehandling og en inkluderende arbejdskultur. Vores mål er at opnå mangfoldighed på tværs af social, uddannelsesmæssig og kulturel baggrund samt nationalitet, alder og køn. Vi insisterer på, at alle stillinger i Genmab skal besættes med den bedste kandidat, men det er dog vores ambition, at der skal være en mangfoldig sammensætning på alle ledelsesniveauer. Genmab forpligter sig til fortsat at arbejde for og at opretholde lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer i Genmab-koncernen. Genmab opfordrer dygtige mandlige og kvindelige ansatte til Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

4 at forfølge en karriere i selskabet. Genmab udfører jævnligt medarbejderundersøgelser og medarbejderudviklingssamtaler for at identificere barrierer, eller opfattelsen af barrierer, som kan forhindre lige muligheder for kvinder og mænd. I forbindelse med rekruttering, herunder rekruttering på ledelsesniveau, er det Genmab-koncernens politik at stile efter at rekruttere medarbejdere med de rette færdigheder og kompetencer, uanset køn, alder, etnisk tilhørsforhold mv. Hvis der vælges mellem lige kvalificerede kandidater, skal mangfoldigheden blandt medarbejderne tages i betragtning, da det er målsætningen, at begge køn opnår en repræsentation på ledelsesniveau på mindst 40%. I forbindelse med rekruttering til lederstillinger skal det om muligt sikres, at de kandidater, der inviteres til en samtale, omfatter både mænd og kvinder. Selskabets fokus på mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder på ledelsesniveauerne, skal være synlig i rekrutteringsprocessen. Politikken kan ændres af bestyrelsen og bør fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende ligebehandling og antidiskrimination i Danmark. På den ordinære generalforsamling i Genmab A/S indstiller bestyrelsen de bedst egnede kandidater baseret på bl.a. kompetencekravene til bestyrelser i biotekvirksomheder. I forbindelse med indstilling af kandidater tager bestyrelsen højde for muligheden for at indstille kandidater, som på langt sigt kan give en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. I henhold til Genmabs måltal for antallet af kvinder i bestyrelsen er det bestyrelsens mål, at andelen af kvindelige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer øges til mindst 25% senest i Måltallet kan ændres af bestyrelsen og bør fortolkes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning vedrørende ligebehandling og antidiskrimination i Danmark TILTAG OG RESULTATER PERFORMANCE REVIEW Genmab fortsatte med at overvåge og forbedre selskabets Performance Planning & Reviewproces. Der blev i 2013 internt lanceret en vision for MEDARBEJDERTRIVSEL Der gennemføres hvert 3. år en lovpligtig arbejdspladsvurdering i Danmark, som danner grundlag for medarbejdertilfredshedsundersøgelser for Genmab A/S. Genmab A/S gennemførte en undersøgelse i 2013 og igangsatte en handlingsplan for at tage hånd om resultaterne og foretage forbedringer. Genmab A/S fik desuden en grøn smiley fra Arbejdstilsynet, som er den næsthøjeste rating man kan opnå. Den grønne smiley viser, at Genmab A/S ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Genmab afholdt et arrangement for alle Der vil blive implementeret en ny performance-cyklus i Det overvejes i øjeblikket, hvilke interne tiltag der skal gøres for at sikre, at den nye vision indfries. De grundlæggende træk i selskabets vision var indeholdt i nogle af de offentligt webcastede investorpræsentationer i 2013, og yderligere tiltag til at kommunikere visionen udadtil forventes gennemført i Der skal gennemføres en undersøgelse i Genmab B.V. i Der vil blive foreslået forbedringstiltag, som vil blive prioriteret og omdannet til handlingsplaner på baggrund af undersøgelsens resultater. Med henblik på at fastholde den lave personaleafgang og kunne tiltrække talentfulde og yderst kompetente medarbejdere vil vi fortsat fokusere på medarbejdernes trivsel og på at tilbyde en god og sund arbejdsplads. Alle medarbejdere kan deltage i sundhedsforsikringsordningen, som sikrer Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

5 2013 TILTAG OG RESULTATER medarbejderne for yderligere at styrke selskabets teamwork på tværs af forskellige funktioner, kulturer og kompetencer. Der blev givet yderst positiv feedback på dette arrangement. BENCHMARKS PÅ HR-OMRÅDET Personaleafgangen var i 2013 ca. 5%, mod 6% i Ancienniteten for vores medarbejdere var 7 år i 2013, hvilket var uændret i forhold til Personaleafgangen og ancienniteten afspejler såvel det nuværende jobmarked som Genmabs mål om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Genmab begyndte i 2013 at registrere fraværsindikatorer. Medarbejderfraværet lå i 2013 på ca. 3% mod 2% i MANGFOLDIGHED Som nævnt ovenfor fortolkes mangfoldighed bredt for at sikre lige muligheder. Der henvises til nedenstående oversigt over nøgletal for medarbejdere for yderligere oplysninger om mangfoldighed i Genmab-koncernen. Genmab har implementeret en kønspolitik som en del af selskabets forpligtelse til at give lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Målet er, at begge køn skal repræsentere mindst 40% på ledelsesniveau. Bestyrelsen har sat et mål om at øge andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til mindst 25% senest i 2016, og med det nuværende antal bestyrelsesmedlemmer vil det betyde mindst ét kvindeligt bestyrelsesmedlem inden På nuværende tidspunkt er der ingen kvindelige medlemmer i bestyrelsen eller direktionen. Kvinderne er imidlertid godt repræsenteret i Senior Vice President-gruppen og på Directorniveau eller derover, hvor henholdsvis 40% og 48% er kvinder. Således opfylder vi vores mangfoldighedsmålsætning om at have mindst 40% af begge køn på ledelsesniveauerne. Fordelingen mellem mænd og kvinder er anført nedenfor: hurtig og professionel hjælp, rådgivning og behandling på privathospitaler og fra psykologer og andre behandlere, hvis behovet opstår. Vi vil fortsat arbejde aktivt på at modvirke stress og fokusere på stressindikatorer i hverdagen og tilbyde hjælp med at håndtere stress, hvis behovet opstår. Vi vil sammenholde såvel personaleafgangen som fraværsprocenten med generelt anerkendte branchestandarder og gennemføre de fornødne tiltag. Vi insisterer fortsat på, at alle stillinger i Genmab skal besættes med den bedste kandidat, men det er dog vores ambition, at der skal være en mangfoldig sammensætning på alle ledelsesniveauer med højt kvalificerede og meget erfarne medarbejdere på alle niveauer af organisationen. Bestyrelsen evaluerer Genmabs ledelsesniveauer mindst én gang om året for at sikre mangfoldighed. Bestyrelsen vil fortsat arbejde hen imod målet om at øge antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer til mindst 25% senest i For at sikre, at dette mål bliver nået, vil bestyrelsen gøre tiltag for at sikre, at en velbalanceret gruppe af mandlige og kvindelige kandidater tages i betragtning, når der skal besættes bestyrelsesposter. Genmab vil i 2014 fortsætte indsatsen for og forpligtelsen til at sikre lige muligheder for kvinder og mænd på alle ledelsesniveauer. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

6 Kønsfordeling Mænd Kvinder Mænd Kvinder Genmab-koncernen 47% 53% 53% 47% Director-niveau eller derover 52% 48% 56% 44% Under Director-niveau 45% 55% 52% 48% Andre nøgletal for medarbejdere Antal medarbejdere (omregnet til fuldtidsmedarbejdere) ved årets afslutning Antal Forsknings- og udviklingsmedarbejdere % 87% 89% Administrative medarbejdere % 13% 11% Medarbejdernes gennemsnitsalder Antal 41 år 40 år Antal nationaliteter Antal 10 8 Medarbejdere med en højere akademisk uddannelse (ph.d, doktorgrad eller kandidatgrad) % 45% 40% Mere end 5 års erfaring fra farma-/biotekbranchen % 92% 85% Anciennitet Antal 7 år 7 år Personaleafgang 1 % 5% 6% Personalefravær 2 % 3% 2% CSR-Fokusområde: Etik i forbindelse med prækliniske og kliniske forsøg POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Biotek- og medicinalindustrien er reguleret af omfattende og stringente regler, som har til hensigt at tilvejebringe kvalitetssikring af prækliniske og kliniske studier samt bearbejdelse af data fra sådanne studier. Genmab er underlagt og overholder alle disse internationale regler, retningslinjer og standarder inden for lægemiddeludvikling, så som Good Laboratory Practice (cglp), Good Clinical Practice (cgcp) og gældende Good Manufacturing Practice (cgmp). Genmab overholder tillige relevante love og forordninger, herunder retningslinjerne udstedt af de internationale regulatoriske myndigheder som EMA og FDA. Der henvises til afsnittet Risikostyring i årsrapporten for Ledelsen er af den opfattelse, at det er af fundamental betydning at overholde alle relevante lovregler, bestemmelser, standarder og retningslinjer. Derfor gennemfører Genmab interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt auditprogram og godkendte standardprocedurer (SOP). 1 Personaleomsætning i procent beregnes som antallet af fuldtidsmedarbejdere, der har forladt selskabet siden årets begyndelse, divideret med det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere. 2 Fraværsprocenten måles som fravær som følge af medarbejderens egen sygdom, graviditetsrelateret sygeorlov og arbejdsulykker og arbejdsrelateret sygdom sammenlignet med en regional standard for gennemsnitlig antal arbejdsdage i året justeret for ferier. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

7 Genmab ændrer sine politikker og retningslinjer for at holde sig ajour med gældende lovregler og forretningstendenser. Vores kvalitetsmanual og procedurer for kvalitetsrisikostyring blev opdateret i Kvalitetsmanualen beskriver den kvalitetspolitik og det kvalitetsstyringssystem, der dækker vores forretningsgange, herunder ledelsens ansvar. Der blev i 2012 implementeret et globalt records management system TILTAG OG RESULTATER KVALITETSSIKRING Der blev i 2012 og 2013 gennemført træning i vores globale records management system. UDVÆLGELSE AF LEVERANDØRER I 2013 implementerede vi etiske, sociale og miljømæssige faktorer som led i vores udvælgelse af alle nye potentielle leverandører inden for kliniske kontraktforskningsorganisationer (CROer) og kontraktproduktionsorganisationer (CMOer). Genmab vil fortsat gennemføre interne og eksterne kontroller i henhold til et godkendt auditprogram og godkendte standardprocedurer. Leverandører auditeres på baggrund af en risikobaseret tilgang. Som led i vores fremtidige udvælgelsesproces for leverandører vil Genmab kræve, at nye leverandører oplyser deres CSR-politik, som vil blive taget i betragtning, når der skal vælges leverandører. Der vil om nødvendigt blive gennemført nye tiltag. CSR-Fokusområde: Miljø, herunder affaldshåndtering og genbrug POLITIKKER OG RETNINGSLINJER Genmab implementerede i 2011 en miljøpolitik for koncernen, hvori vi forpligter os til at beskytte miljøet og arbejdsmiljøet for vores medarbejdere, samarbejdspartnere og offentligheden ved at drive virksomhed på en sikker og miljømæssigt forsvarlig måde. Genmab opfordrer sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle affald til genbrug, når det er praktisk muligt. Håndteringen af laboratorieaffald hos Genmab B.V. auditeres årligt, og affaldslicensen fornys på baggrund af overholdelse af alle regler og bestemmelser. Laboratoriemedarbejdere hos Genmab B.V. instrueres i at erstatte stærkt toksiske kemikalier med mindre toksiske materialer, når dette er muligt. Genmab bidrager til energibesparelser ved at anvende miljøvenlige klimakontrolsystemer og ved at installere energibesparende LCD-skærme på alle sine lokationer. Vi indgår desuden servicekontrakter for udstyr som f.eks. kopimaskiner, når det er muligt, hvilket giver bedre vedligeholdelse, et lavere elforbrug og mindre CO 2 -udledning. Genmab overvåger anvendelsen af miljøvenlige elektricitetskilder anvendt af lokale elforsyningsselskaber. Der anvendes grøn energi, når argumenterne derfor kan afstemmes med de omkostninger, det indebærer. Genmab A/S har siden 2012 udelukkende købt vindmøllegenereret strøm til sine faciliteter i København. Genmab reducerede endvidere sit elforbrug ved at flytte Genmab A/S og Genmab US, Inc. til mindre kontorer i Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

8 Genmab opfordrer sine medarbejdere til at anvende offentlig transport til og fra arbejde ved delvist at refundere omkostningerne hertil på Genmabs europæiske lokationer. Gennem sin globale rejsepolitik begrænser Genmab medarbejdernes brug af flyrejser og opfordrer til brug af telefonkonferencer og videokonferencer i stedet for forretningsrejser. Endelig anvender Genmab genbrugspapir til alle printere og kopimaskiner, og der er etableret procedurer for genbrug og håndtering af gammelt elektronisk udstyr, herunder laboratorie- og IT-udstyr. Genmab har desuden indført dobbeltsidet udskrift som standard og anført en besked om tænk før du udskriver dette dokument som standard i sine s TILTAG OG RESULTATER MILJØ Genmab opfordrer fortsat sine medarbejdere til at være miljøvenlige, til at producere så lidt affald som muligt og til at indsamle affald til genbrug, når det er praktisk muligt. Genmab minimerer miljøbelastningen fra laboratorieaktiviteter gennem kontrolleret affaldshåndtering af kemikalier. Genmab ønsker at øge medarbejdernes opmærksomhed og involvering med hensyn til at minimere miljøbelastningen i Da vores miljøbelastning vurderes som værende begrænset, har Genmab besluttet ikke at inkludere nogen indikatorer for miljøområdet på nuværende tidspunkt. Genmab vil fortsat fokusere på at reducere miljøbelastningen, hvor det er muligt. CSR-Fokusområde: Virksomhedsetik og gennemsigtighed POLITIKKER OG RETNINGSLINJER For et biotekselskab som Genmab er omdømmet som en betroet partner af største vigtighed for selskabets aktionærer og forretningspartnere, og det er essentielt for selskabets evne til at udføre sin virksomhed. Genmab er forpligtet til lovlig og etisk korrekt opførsel i finansielle og regnskabsmæssige forhold og i alle andre aktiviteter og kræver, at medarbejderne overholder alle gældende love og regler. Genmab har implementeret et whistleblower-program, som er godkendt af Datatilsynet. I 2011 blev der også implementeret og formidlet etiske retningslinjer til alle medarbejdere i Genmab. De etiske retningslinjer sigter mod at fremme lovlig og etisk adfærd fra alle interne interessenter, når de laver forretning på Genmabs vegne. Genmab har implementeret og kommunikeret globale retningslinjer for compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale og markedsføring af lægemidler. Endvidere har Genmab etableret retningslinjer for selskabets kommunikation omkring produkter under udvikling. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

9 2013 TILTAG OG RESULTATER FORRETNINGSETIK Der er ikke rapporteret om hændelser under vores forretningsetiske retningslinjer eller i vores whistleblower-program. Der blev i 2013 gennemført træning til genopfriskning af vores forretningsetiske retningslinjer. Whistleblowerprogrammet blev i 2013 gennemgået af Datatilsynet, som ikke havde nogen bemærkninger. Der blev i 2009 implementeret globale retningslinjer for compliance i forbindelse med interaktion med sundhedspersonale og markedsføring af lægemidler. Disse retningslinjer blev opdateret i 2013, og der blev gennemført obligatorisk træning heri. Der blev i 2013 gennemført træning til genopfriskning af vores insider-regler. For at overholde dansk lovgivning blev der implementeret en cookie-politik på Genmabs hjemmeside, hvor brugerne oplyses om, hvordan deres brug af hjemmesiden analyseres. Der vil blive gennemført yderligere træning heri efter behov. Genmab vil fortsat overvåge reglerne omkring interaktion med sundhedspersonale og vil opdatere selskabets retningslinjer for compliance efter behov. Der vil blive gennemført yderligere træning i complianceretningslinjerne i Der vil blive gennemført yderligere træning heri efter behov. Genmab vil fortsat overvåge reglerne omkring brug af hjemmesiden og beskyttelse af personoplysninger. Genmab Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar /9

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012

Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013

Side 1 af 5. Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Side 1 af 5 Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 Indledning Nedenfor fremgår, hvorledes PFA Bank forholder sig til og efterlever Finansrådets ledelseskodeks

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere