Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management"

Transkript

1 Et overblik over international forskning i logistik og Supply Chain Management En bro mellem aktiviteter og processer i virksomheder, dyader, kæder og netværk Af Jan Stentoft Arlbjørn, cand.merc., Ph.D. For Center for Logistik og Transport & Center for Industriel Produktion

2 Tilegnet Aslaug Billegrav Arlbjørn og vores børn Rune Stentoft Arlbjørn, Signe Stentoft Arlbjørn og Bjørg Stentoft Arlbjørn Eventyrene vrimler med korsvejle, broer man skal over, men som det er svært at passere, fordi der ligger trolde eller dæmoner på lur, opgaver man skal klare, gåder man skal løse, uhyrer man skal modstå, dårende kvinder som man skal vinde og falde for. På ét plan minder eventyr om vores drømme på et andet plan ligner deres symboler de vanskeligheder, vi udsættes for. Korsveje står vi tit overfor: Skal jeg rejse eller blive? vælge dette eller hint? Gåder byder livet dagligt på: Hvad skal det eller det betyde hvordan skal jeg forstå det? Og den dag i dag taler man om, at det er svært for et menneske at komme over dette og hint. Bare de dog kunne komme over det så de kunne leve videre. Og det at komme over noget er jo netop i eventyret udtrykt med broen. (Johannes Møllehave i introduktion til H.C. Andersen, 2000:34) Copyright Forfatteren, Center for Logistik og Transport (CLT) og Center for Industriel Produktion (CIP), oplag ISBN: Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med forfatterens, CLT s og CIP s tilladelse eller ifølge gældende aftale med Copy-Dan. Udgivet af CLT og CIP Tryk: Kommunik Grafiske Løsninger A/S Omslag: Ulla Arlbjørn 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 RESUMÈ INTRODUKTION Baggrund Formål Metode Aktører i ny videnskabelse Rapportens opbygning og struktur LOGISTIK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Konkurrencemæssige fordele Trends i praksis Trends i teori Nogle definitioner samt formålet med logistik Logistikbegrebets historiske udvikling Begreber med logistiske budskaber: Et kort tilbageblik Supply Chain Management Kerneproblemstillinger Forrestereffekten Postponement og Speculation Theory of constraints Sammenfatning LOGISTIKDISCIPLINEN Faglige indgangsvinkler til logistik Skoler og paradigmer Paradigmer ud fra organisatorisk og teknologisk kompleksitet Videnskabelige paradigmer Skoler indenfor Supply Chain Management Opfattelser af Supply Chain Management Skoler baseret på metode og teori

4 3.3 Forskningsmæssig fragmentering Sammenfatning TEORETISKE PERSPEKTIVER Transaktionsomkostningsteori Værdikæden Ressourcebaseret teori Situationsbestemt teori Netværksteori Porteføljeteori Best Practice Simulering og modellering Sammenfatning FORSKNINGENS DIMENSIONER Det valgte analyseniveau Analyseenhed Kvantitativ og kvalitativ metode Bidrags grad af konkrethed Forskningens formål Sammenfatning METAFORER TIL KARAKTERISTIK AF FORSKNINGSBIDRAG Opfinderen Statistikeren Controlleren Journalisten Meteorologen Læreren Psykologen Håndværkeren Sammenfatning SAMMENFATNING OG MULIGE INDSATSOMRÅDER LITTERATURLISTE STIKORDSREGISTER

5 FORORD Jeg valgte i 1999, efter at have sat det sidste punktum i min Ph.D. afhandling, at forlade det akademiske miljø og i stedet bruge mine kræfter i praksis. Dette valg blev baseret på, at jeg dels var teoretisk mættet, og at jeg var af den opfattelse, at der skulle være balance mellem teori og praksis. Dette valg har jeg ikke fortrudt. Men interessen for at fordybe sig, at reflektere, at skrive og at undervise er dog ej skrinlagt. Opdraget til at skrive denne rapport var at skabe en oversigt over international forskning indenfor logistik og supply chain management. Det var et opdrag, der qua min baggrund som Ph.D. indenfor området, jeg mente, måtte være lige at gå til, og som kunne afsluttes indenfor relativt kort tid. Men jeg blev klogere! Denne efterrationalisering skyldes to forhold, der er nært beslægtet. For det første er min evne til at prognosticere opgaveomfang og tid blevet udfordret, idet bogen er skrevet i min fritid fra mit daglige virke på Dandy A/S. Det nødvendige omfang af overskydende kræfter til at gennemføre opdraget var mere begrænset end ventet. For det andet er logistik og supply chain management to meget brede begreber, der kan være vanskelige at afgrænse. Flere steder i denne bog har pragmatismen således sejret på bekostning af detaljen for at undgå at arbejde ud af en tangent mod en ny decideret lærebog indenfor området. Men det har været en spændende proces. Det er håbet, at læseren af denne rapport vil få et indledende kendskab til indholdet af logistik og supply chain management. Der er hele vejen gennem denne fremstilling skabt et spor i form af mange referencer, 5

6 som læseren, hvis det har interesse, kan studere nærmere for en mere detaljeret behandling. Dernæst er det også håbet, at nærværende publikation vil være debatskabende ikke mindst de steder, hvor problemstillinger sættes på spidsen gennem en kritisk linse. Der rettes en stor tak til Ph.D. studerende Ebbe Gubi ved Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet for hans indsats med at stille en række faglige artikler til rådighed for mig samt for konstruktiv dialog omkring flere af de emner, der er medtaget i denne fremstilling. Jan Stentoft Arlbjørn Januar

7 RESUMÈ Virksomheder står i dag overfor en lang række udfordringer med at sikre konkurrencepositionen på de markeder, de befinder sig på. Omgivelserne er blevet langt mere komplekse og turbulente, der nødvendiggør en skærpet opmærksomhed på begreber som forandringsparathed og fleksibilitet, så kursen kan ændres for at holde konkurrenceparametrene intakte. Virksomheder må i dag i stigende grad forholde sig til og erkende, at egen succes også afhænger af andre virksomheders succes. Udfordringer for virksomheder, her i begyndelsen af det 21. århundrede, kan sammenfattes til: Kundemassen er i stigende omfang blevet mere heterogen. Kunderne efterspørger i stigende omfang mere unikke produkter. Produkters livscyklus bliver stadig kortere. Forecast af efterspørgslen er stadig forbundet med stor usikkerhed. Hurtig reaktionsevne på kundeordre sker ikke nødvendigvis med levering fra lager. Informationsteknologien udvikler sig stadig hurtigere, der skaber nye måder at designe løsninger til praktiske problemstillinger. Ledelsesbegreberne logistik og supply chain management (SCM) omhandler begge en række begreber, fremgangsmåder og teorier, der udgør centrale inspirationskilder til at skabe løsninger på dagens udfordringer og som kilder til konkurrencemæssige fordele. Begreberne er ikke mindst nu mere centrale end nogen sinde før, idet de gennem en holistisk indgangsvinkel på samme tid søger at skabe vækst i omsætningen og reducere omkostningsniveauet. Opnår 7

8 virksomheder succes med dette samtidigt, desto større positiv effekt vil det kunne give på virksomhedens resultat. Et overblik over forskningen indenfor logistik og SCM er imidlertid en stor opgave. Feltet er meget bredt, hvor mange forskelligartede problemstillinger undersøges. Der er skrevet meget i litteraturen om de positive konsekvenser, der kan opnås gennem de forskellige ledelseskoncepter og fremgangsmåder. Imidlertid savnes der reelle praktiske eksempler på succes historier, der alene kan henføres til koncepterne. På et generelt plan tegner følgende billede sig af de temaer, der går igen blandt de nyeste forskningsbidrag: Fokus på anvendelse af ny informationsteknologi til løsning af problemstillinger indenfor logistik og SCM såsom internettet, ERP systemer og stregkodeteknologi. Fokus på nødvendigheden af ekstern integration, herunder forskellige elementer, der skal integreres. Organisering af virksomheder i kæder og netværk med det formål at indgå i tæt samarbejde omkring udvikling, produktion og salg af vare og tjenesteydelser. En orientering på tværgående aktiviteter og processer såvel internt i virksomheden som mellem dyader, kæder og netværk af virksomheder. Stor fokus på bedre ressourceudnyttelse gennem lean thinking. Design spørgsmål af forsyningskæderne; konfigurering af forsyningskæder under hensyntagen til virksomhedsspecifikke forhold. Denne publikation er i alt disponeret i syv kapitler, vis nærmere indhold præciseres i det følgende. I det første kapitel redegøres der for baggrund, formål og den anvendte metode. I det andet kapitel beskrives logistik og SCM, herunder nogle af de mange begrebsdannelser, der er opstået gennem de sidste 40 år. Kapitlet konkluderer, at der forefindes en del overlap mellem de forskellige ledelsesbegreber, om end de kan have forskellige 8

9 indgangsvinkler. En udviklingstrend bag dette peger i retning af en stigende integration. I kapitel tre analyseres logistikdisciplinen ud fra de forskellige faglige indgangsvinkler samt forskellige skoledannelser og paradigmer, der forefindes indenfor feltet. Dette studie fører også frem til en stor bredde. Feltet kan karakteriseres som værende meget praksisorienteret. Der er ikke tale om en eksakt videnskab, hvilket åbner op for mange forskellige begreber/synonymer for samme problemstillinger. I kapitel fire beskrives forskellige teoretiske perspektiver, der anvendes i diskussioner af problemstillinger indenfor feltet. En bevidst anvendelse af en eller flere af disse teoretiske perspektiver kan være med til at sikre større konsistens i de forskningsbidrag, der produceres. I kapitel fem diskuteres forskellige måder at karakterisere, og dermed sortere i, den eksisterende litteratur. Sidder man f.eks. foran 100 artikler, vil de kunne kategoriseres i forskellige grupper alt afhængig af, hvilke briller, man har på. Kapitlet viser gennem en diskussion af forskellige dimensioner den kompleksitet, der er forbundet med at foretage en egentlig klassifikation af litteraturen. I kapitel seks udvikles der otte forskellige metaforer, der kan karakterisere forskellige typer af bidrag indenfor litteraturen. Metaforerne er navngivet efter professioner og søger via deres navngivning at ramme essensen af bidrag indenfor de enkelte metaforers domæner. I det sidste kapitel sker der en overordnet sammenfatning. Konkrete indsatsområder baseret på den samlede fremstilling kan summeres til følgende: Der er behov for forskning, der går bag om forskellige opfattelser af logistik og SCM begreberne herunder deres konkrete anvendelse i praksis. Hvad forstår virksomheder f.eks. ved SCM (og begrebets relation til logistik), og hvilken kompleksitet kan der udledes af det? Der er behov for forskning, der i højere grad belyser konkrete projekter omhandlende implementering af ledelsesfilosofierne. 9

10 Hvilke ting lykkedes efter hensigten, og hvilke ting mislykkedes og hvorfor? Der er behov for at undersøge de politiske kræfter, der spiller ind i beslutninger af logistisk/scm karakter. Der er behov for at få belyst de konkrete trade-offs, der er indbygget i logistik/scm gennem praktiske cases. Der er behov for at studere arbejdet med logistik og SCM problemstillinger ud fra et dynamisk tidsperspektiv. Forskningen indtil dato er hovedsageligt statisk i natur, men hvad sker der, når forudsætninger brister og der skiftes kurs? Der er behov for studier, der anvender konkrete metoder til opgørelse af de gevinster, der ligger i logistik/scm. Der kan her være tale om fokus på konkrete facts, der går dybere i materien, end de mere generelle nævnte fordele ved begreberne, der nævnes for at skabe opmærksomhed. Der er ingen grænser for, hvor mange muligheder, der er med nutidens stade i informationsteknologien. Forandringer sker stedse indenfor kortere intervaller, og visse produkters livscyklus bliver kortere og kortere. En potentiel fare ved disse nye IT-muligheder er imidlertid, om der reelt er et behov tilstede? Findes der tilstrækkelig viden at træffe beslutninger ud fra til implementering af ny teknologi? 10

11 KAPITEL 1 INTRODUKTION Det centrale spørgsmål for alle virksomhedsledere er, hvordan der kan skabes konkurrencemæssige fordele gennem på den ene at side forbedre kundeservicen samtidig med, der på den anden side sker en reduktion af omkostningsniveauet. Logistik og supply chain management (SCM) er to ledelsesbegreber (eller ledelsesfilosofier), der beskæftiger sig med en række problemstillinger, der søger at opfylde disse mål. I denne bog skabes der bl.a. en kortfattet oversigt over de begreber, der er udviklet over de seneste 40 år, for dermed at skabe en forståelse for, hvor vi befinder os i dag med ledelsesbegreberne logistik og SCM. Begge begreber tager fat i roden af den indbyggede målkonflikt, der ligger i at forbedre kundeservicen samtidig med, der arbejdes med reduktioner i omkostningsniveauet, uanset om ens opfattelse er, at der er en forskel mellem begreberne eller ej. Begreberne er således mere centrale i dag end nogen sinde før på trods af, at de er udviklet for mange år siden. Siden deres udvikling har indholdet med tiden dog skiftet karakter. Men det er stadig de samme mål, der arbejdes efter. I såvel logistik som SCM er der stor fokus på tværgående aktiviteter og processer i såvel den enkelte virksomhed som mellem flere virksomheder i kæder og/eller netværk. Tidsepoken i dag går flere steder, i såvel dagspressen som i akademiske tidsskrifter, under betegnelsen den nye økonomi. Det er en tidsperiode, hvor der skabes store produktivitetsstigninger på grund af udviklingen indenfor IT-teknologien (Møller og Nielsen, 2001). Der er høj økonomisk vækst men samtidig lav inflation. Den nye teknologis 11

12 indtræden har ifølge Christensen (2001) bl.a. følgende effekter på økonomien: Den tillader produktivitetsstigninger i behandling, lagring og udveksling af digitaliserbar information. Den fremmer udvikling og vækst af nye industrier og brancher indenfor bl.a. multimedier, software og e-business. Den skaber incitamenter til at eksperimentere med nye organisationsformer og forretningsmodeller, der, bedre end de gamle, formår at udnytte teknologiens nye muligheder for forretningsudvikling. Udviklingen i informationsteknologien har ført til udvikling af nye og integrerende økonomi- og produktionssystemer (eller blot virksomhedssystemer), der på nudansk går under betegnelsen ERPsystemer (Enterprise Resource Planning). I de følgende fem delafsnit redegøres der kort for baggrunden for publikationens tilblivelse, formålet med rapporten, den anvendte metode, forskellige aktører i den samlede videnskabelsesproces samt rapportens opbygning og struktur. 1.1 Baggrund Logistikbegrebet har gennem den senere årrække fået en stadig stigende bevågenhed i såvel akademiske kredse som i erhvervslivet. En væsentlig faktor bag denne stigende opmærksomhed kan bl.a. skyldes, at virksomheder kan opnå konkurrencemæssige fordele gennem logistik, idet der på en og samme tid fokuseres på metoder og fremgangsmåder, der kan forbedre både serviceniveauet og reducere omkostningsniveauet. Opnår en virksomhed succes med begge disse tiltag på samme tid, vil det have en dobbelt effekt på virksomhedens bundlinieresultat. Logistikbegrebet er imidlertid ikke af ny dato. Det kan spores tilbage til sin første anvendelse indenfor militæret. Dernæst har begrebet fundet rig anvendelse til beskrivelse af aktiviteter indenfor bl.a. distribution, produktion og indkøb. Specielt indenfor de seneste 40 år er der udviklet mange logistikbegreber, hvor iblandt der både er synonymer, men også nye begreber med nyt indhold afledt af nye måder at bedrive logistik på i praksis. Logistikbegrebet er i dag meget bredt og tværdisciplinært. På tilsvarende vis er ledelsesbegrebet SCM 12

13 også meget bredt og ligger meget tæt op ad logistikbegrebet både hvad angår indhold og omfang. Der foretages en del diskussioner om i hvilken grad de to begreber reelt er forskellige eller ej. Gennem de sidste 40 år er der udover logistikbegreber også udviklet flere spændende ledelsesbegreber, der både implicit og eksplicit handler om logistik. Gennem tiden har hovedindgangsvinklen til kilder til konkurrencemæssige fordele skiftet karakter, som f.eks. tid, kvalitet og omkostninger. Genstandsfeltet i såvel logistik som SCM er vare- og informationsflowet fra udvindelsestidspunktet til forbrugstidspunktet. Et centralt spørgsmål er således, hvordan denne viden er blevet og bliver til? Det er et stort spørgsmål, som mange filosofer i tidens løb har givet bud på, og som der stadig forskes i. Svaret er ikke enkelt og lige til. Der findes mange opfattelser. Denne rapport søger i al ydmyghed at kaste lys over nogle af sådanne opfattelser. 1.2 Formål Rapporten har til formål at give en karakteristik af international forskning i logistik og SCM. Logistikbegrebet har været genstand for diskussion gennem flere årtier, og der samler sig en enighed om, at det er en tværfaglig disciplin med mange forskelligartede problemstillinger. Der er således behov for en status, der søger at besvare spørgsmål af typen hvad?, hvorfor?, hvem? og hvordan? omkring forskningen indenfor logistik og SCM. Mere specifikt kan formålet sammenfattes til: At bearbejde og systematisere den måde, hvorpå der arbejdes med logistik og SCM. At identificere relevant litteratur på området. At udarbejde et logistisk landkort/en referencemodel, hvori CLT og CIP kan positioneres. At identificere hvilke temaer og metoder, der karakteriserer den logistiske forskning. Det er imidlertid en stor opgave at sammenfatte en så stor og bred disciplin til et relativt begrænset antal sider uden at miste nødvendig dybde. Publikationen giver dog bud på sammenhænge, der kan skabe orden i disciplinen. Afledt af en opfyldelse af ovenstående formål 13

14 udledes der forskningsmæssige indsatsområder set i lyset af karakteristikken. 1.3 Metode Den anvendte metode i udarbejdelsen af rapporten har hovedsageligt bestået af bearbejdning af eksisterende litteratur. Der er foretaget et intensivt litteraturstudie omkring forskellige aspekter ved genstandsfeltet. Litteraturstudiet er dog kombineret med en kort survey sendt til repræsentanter indenfor Center for Logistik og Transport. I denne survey blev der stillet tre korte spørgsmål: 1. Hvilke dele af den samlede forsyningskæde/dele af det samlede logistikbegreb interesserer dig mest? 2. Hvilke tre artikler er dine favoritartikler indenfor logistik/scm? 3. Hvad er titlerne på dine seneste tre publikationer? surveyen blev gennemført relativt tidligt i forløbet og havde til formål at indsamle ideer til den samlede fremstilling. Der blev med andre ord skabt en indsigt i bredden af interesseområder samt identificeret spændende litteratur. Afslutningsvis har deltagelsen i en nordisk logistikkonference på Island i sommeren 2001 (NOFOMA) muliggjort diskussioner med en række skandinaviske logistikforskere, der også har givet inspiration til fremstillingen. Feedback fra deltagelse i denne konference kan findes i Gubi og Arlbjørn (2001). 1.4 Aktører i ny videnskabelse Viden om logistik og SCM er ikke alene et anliggende for universitetsfolk. Viden både skabes og anvendes af flere aktører. Logistik og SCM er meget praksisdrevet og har fra en forskningsmæssig synsvinkel sin rod i både samfundsvidenskab og naturvidenskab. Andersen (1999) beskriver samfundsvidenskaben som en sammenstykket teoribuket. Som forsker finder man ofte relevant teori som inspiration fra flere felter i.f.m. opgaveløsning. Samfundsvidenskaben spænder bredt og dækker bl.a. områder som sociologi, kultursociologi, antropologi, gruppepsykologi, statskundskab, filosofi, mikro- og makroøkonomi og systemteori. Det 14

15 samme fænomen gør sig gældende indenfor naturvidenskaben, der også spænder over en stor bredde af fagområder. I det følgende skabes der et kort overblik over de aktører, der både skaber og anvender ny viden. Arlbjørn og Halldórsson (1999) har behandlet fire centrale aktører i sådanne processer, som vist i figur 1.1. Aktørerne er forskere, praktikere fra industrien, konsulenter og studerende. Figur 1.1 Aktører i videnskabelse og videnanvendelse Praktikere Forskere Konsulenter Studerende Kilde: Arlbjørn og Halldórsson (1999:246) Forskere indenfor logistik og SCM baserer i høj grad forskningsresultater på empiriske studier. Forskere indhenter inspiration fra praktikere, konsulenter og studerende. Der skabes ny viden gennem enten nye teorier; modifikationer til eksisterende teorier eller skabelse af nye teorier gennem kombination af eksisterende teorier. Men teoribegrebet er langt fra en entydig og håndterbar størrelse. Andersen (1999) foreslår flere måder, man kan opfatte og anvende teorier på herunder bl.a. (1) som hjælp til at formulere, præcisere og definere begreber, (2) som disponering af et emneområde, (3) som klassifikationsmekanisme, (4) som idealtyper (udledning af væsentlige træk ved virkeligheden) og (5) som konkurrerende og 15

16 supplerende forklaringer. Praktikere afsætter tid og ressourcer til forskere og bidrager med viden, cases og udfyldelse af en række spørgeskemaer, som forskere teoretisere over. Denne viden videreformidles i akademiske tidsskrifter, fagblade, på konferencer og i undervisning. Praktikere er således ikke kun brugere af denne viden, men er også bidragsydere med viden enten via forskere eller gennem egne og selvstændige publikationer og foredrag. Det samme gør sig gældende for konsulenter, der i den senere tid er begyndt at publicere en lang række bøger og artikler omkring forskellige problemstillinger indenfor logistik og SCM. Endelig er der de studerende, som også spiller en aktiv rolle gennem belysning af en række spændende problemstillinger for virksomheder i deres afgangsprojekter. 1.5 Rapportens opbygning og struktur Rapporten er udover dette kapitel videre struktureret i seks hovedkapitler som vist i figur 1.2. Figur 1.2 Rapportens struktur Kapitel 5 Forskningens metodemæssige dimensioner Kapitel 4 Teoretiske perspektiver Kapitel 3 Logistikdisciplinen Kapitel 2 Logistik og Supply Chain Management Kapitel 6 Metaforer Kapitel 7 Sammenfatning Efter at have præsenteret genstandsfeltet (i kapitel to), disciplinen (i kapitel tre) og forskellige teoretiske perspektiver (i kapitel fire), udledes der i kapitel fem væsentlige parametre, der kan anvendes til at karakterisere forskningen, ud fra en metodemæssig synsvinkel, indenfor området. Med afsæt i dette kapitel udvælges tre af de behandlede parametre i det følgende kapitel seks til at udvikle otte metaforer, der karakteriserer outputtet af en given forskningsindsats. I det afsluttende kapitel syv sammenfattes hovedbudskaberne i rapportens kapitler. 16

17 KAPITEL 2 LOGISTIK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Dette kapitel har til formål at give en kort beskrivelse af genstandsfeltet i logistik og supply chain management (SCM) gennem et overblik over de problemstillinger, der arbejdes med; definitioner af begrebet samt et historisk rids over begrebernes udviklingsforløb. Det er en meget bred disciplin, hvor mange forskellige problemstillinger belyses ud fra mange forskellige faglige indgangsvinkler samt ved brug af forskellige metoder. Kapitlet giver med andre ord et overbliksbillede af forskellige opfattelser af logistik og SCM og deres historiske udvikling. Kapitlet skaber en ramme til at kunne se forskellige begrebsdannelser. Budskabet er, at en forståelse af forskningen i dag kræver en forståelse af fortiden. Kapitlet er struktureret i ni delafsnit. I det første afsnit behandles forskellige former for konkurrencemæssige fordele, idet logistik og SCM indeholder tiltag til forbedring af disse. I det andet og tredje afsnit sammenfattes trends i såvel praksis som i teori, der er logistikrelateret. I det fjerde afsnit gennemgås nogle definitioner af logistik samt logistikkens formål. I det femte afsnit følger der et kort historisk tilbageblik på logistiske begrebsdannelser. I det sjette afsnit følger en status over ledelsesbegreber, der er udviklet gennem de seneste 40 år, og som alle indeholder kraftige logistiske budskaber. I det syvende afsnit analyseres SCM begrebet. I det ottende afsnit udledes tre centrale problemstillinger, der her opfattes som værende de grundlæggende mekanismer/udfordringer, som såvel praksis som teori arbejder med. Kapitlet afsluttes med et kort afsnit, der sammenfatter de berørte emner i kapitlet. 17

18 2.1 Konkurrencemæssige fordele Veje til opnåelse af konkurrencemæssige fordele har gennem tiden været et centralt studieobjekt. Konkurrencemæssige fordele kan opnås på flere måder. Ifølge Bititci, Turner og Ball (1999) finder dette typisk sted indenfor følgende områder: Lavere omkostninger. Kvalitet. Funktionel performance. Leveringstid. Pålidelighed. Design. Marketing. Time-to-market. Kundetilpasset produkter. Innovative produkter. Ovenstående konkurrenceparameter har traditionelt været afledt af et indledende valg mellem to generiske konkurrencestrategier enten cost leadership eller differentiering (Porter, 1985). Cost leadership er en konkurrencestrategi, hvor virksomheden er i stand til at udbyde produkter (og med lavere funktionalitet) til lavere priser end konkurrenterne. Modtræk fra en virksomhed, der møder konkurrence indenfor denne strategi kan udtrykkes som: Don t compete with me. If you do, I ll drop prices even lower and render you unprofitable. (Cooper og Slagmulder, 1997). Differentiering som konkurrencestrategi er modsat cost leadership et bevidst valg om at udbyde produkter med højere funktionalitet og dermed også til en højere pris. Reaktioner fra sådanne udbydere mod konkurrence kan udtrykkes som: This is my territory. I m good so good as what I do that attempting to compete with me is pointless. (Cooper og Slagmulder, 1997) 18

19 Cooper og Slagmulder (1997) foreslår en tredje konkurrencestrategi, der betegnes Strategy of confrontation. Virksomheder, der følger denne strategi, stræber hverken mod at være cost leaders eller differentierende. Det karakteristiske ved strategien er, at der søges mod kortvarige konkurrencemæssige fordele og ikke mod vedvarende som i de to forrige. Der fokuseres på at holde egene produkter foran konkurrenternes gennem en samtidig optimering af produktomkostninger, kvalitet og funktionalitet. Med den stigende teknologiske udvikling stilles virksomheder stadig i stigende omfang overfor en række udfordringer med at være beredte på at forandre sig. Perioder med normal praksis eller sådan plejer vi at gøre bliver stadig kortere og kortere. Med disse nye ændrede konkurrencevilkår må flere virksomheder også erkende, at der er behov for gennemgribende forandringsledelsesprogrammer, hvor eksisterende vaner, normer og arbejdsrutiner analyseres med det formål at eliminere organisatorisk træghed. Og her er det vigtigt at huske på, at forandringer ikke blot er et spørgsmål om indførsel af nye materielle hjælpeværktøjer, men at det er en proces, hvor adfærd hos de involverede parter skal ændres i en ønsket retning (Andersen, 2000). Vi befinder os således i en periode, hvor videnledelse spiller en central rolle. Hverdagen er blevet meget mere kompleks. Vi har nu adgang til en stor mængde information, der kan gøres tilgængelig langt hurtigere end tidligere. Knowhow er blevet et nøgleord. Dette understøttes bl.a. af Drucker (1999), der hævder, at vidensarbejdernes produktivitet bliver den største af det 21. århundredes ledelsesmæssige udfordringer og ikke manuel produktion som i det 20. århundrede. Dette skyldes bl.a., at videnarbejdere ejer deres produktionsmidler, som er den viden, de har mellem ørerne (Drucker, 1999:175). 2.2 Trends i praksis Virksomheder opererer i dag i et mere og mere turbulent miljøer, hvor forandringer sker med stedse kortere intervaller. Dette stiller skærpede krav til virksomheder om forandringsparathed for at kunne matche nye og mere krævende udfordringer. Disse udfordringer peger ikke alle i samme retning, og der kan opstå situationer, hvor der skal ske valg blandt flere. De nye udfordringer kan sammenfattes indenfor seks overskrifter: (1) produktrelaterede forhold, (2) samarbejdsbaserede 19

20 forhold, (3) teknologirelaterede forhold, (4) internationale forhold, (5) konkurrencemæssige forhold og (6) organisering. Nedenfor følger korte eksempler indenfor hver af de seks områder. Produktrelaterede forhold Produkters livscyklus bliver stadig kortere. Der stilles større krav om hurtigere udviklingstid og lancering på markederne - tid er lig med penge (Brooks og Schofield, 1995). Der stilles stigende krav om produktvariation, fordi kunder efterspørger mere unikke produkter. Samarbejdsrelaterede forhold Der indgås strategiske partnerskaber med kunder, leverandører og konkurrenter. Samarbejde sker nu langs den samlede forsyningskæde og ikke kun med to aktører i kæden (Spekman, Kamauff og Myhr, 1998). Der er opstået en større afhængighed af videnoverførsel mellem virksomheder. Virksomheder integrerer i større omfang deres aktiviteter med kunder, leverandører og konkurrenter. Der anvendes i stigende grad specialiserede underleverandører, der organiseres i netværk (Andersen og Christensen, 1998). Relationer mellem virksomheder og deres hovedleverandører bliver tættere og tættere, der kan gøre det vanskeligt for nytilkomne leverandører at vinde fodfæste (Freytag et al. 2000). Teknologirelaterede forhold Den teknologiske udvikling er i kraftig vækst, der giver virksomheder nye IT-værktøjer til at understøtte det logistiske arbejde. Større opmærksomhed rettes mod muligheder med elektronisk handel (E-handel). Ny teknologi anvendes som differentieringsparameter (produkt og proces). Der sker rationaliseringer i antallet af IT-systemer; teknologiske siloer fjernes, og der skabes gennemsigtighed gennem synkronisering af virksomhedens produktdata (Sawhney, 2001). 20

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Jagten på den værdiskabende supply chain

Jagten på den værdiskabende supply chain Jagten på den værdiskabende supply chain Jan Stentoft Arlbjørn Professor i Supply Chain Management Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet Kolding 1 Igangværende forskningsprojekter

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Internet-baseret indkøb

Internet-baseret indkøb Internet-baseret indkøb Et overset emne Agenda Definitoner Nye organisatoriske processer og den nye virkelighed i indkøb Søgning og evaluering af leverandører Operationelle integration af leverandører

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015

Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Business Model Innovation Go morgenmøde, 17. april 2015 Vi arbejder ud fra fem strategiske principper 1. Vi arbejder ud fra et helhedssyn og med et langsigtet perspektiv 2. Vores tilgang er praksisnær

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN?

HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? Kandidatafhandlingen Aalborg Universitet 2013 HOSPIALSLOGISTIK STRATEGISK HVAD KAN BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN LÆRE AF FREMSTILLINGSINDUSTRIEN? En analyse af bygge- og anlægsbranchen for identifikation og

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud!

Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Optimering af virksomheders forretningsmodeller Forandring af virksomhedens forretningsmodel gennem samspil med kunder og leverandører i en branche under opbrud! Professor Per V. Freytag Institut for Entreprenørskab

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier.

Resumé af bogen: Blue Ocean Strategy De nye vinderstrategier. af bogen: De nye vinderstrategier. Sådan skaber man blå oceaner. Markedsbetingelserne indenfor de fleste forretningsområder har gradvist udviklet sig så udbud overstiger efterspørgslen. Accelereret teknologisk

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV materiale til Handel - og Logistik området Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Værdiskabelse i Dansk Indkøb

Værdiskabelse i Dansk Indkøb SURVEY Værdiskabelse i Dansk Indkøb Morten Munkgaard Møller, Associate Professor, Aalborg Universitet Martin Dyg Jensen, Konsulent, 4IMPROVE Et survey udarbejdet i samarbejde mellem 4IMPROVE og Aalborg

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Lean Construction -DK

Lean Construction -DK Lean Construction -DK Hvad er Medarbejderdreven Innovation og hvordan kan det bruges i byggeriet? 1. november 2007 Claus Homann Inddragelse af (hele) medarbejdere en klar tendens Fra hænder til hænder,

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER...

APPENDIKS 5 - LÆRING OG FORANDRING INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... INDHOLDSFORTEGNELSE A5. LÆRING OG FORANDRING... 1 5.1 LÆRING... 1 5.2 FORANDRING... 2 5.3 REFERENCER... 7 A5. LÆRING OG FORANDRING I dette appendiks behandles teorien omkring læring og forandring. Læringsteorien

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere