Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen"

Transkript

1 Bilag 4 Akademiuddannelse i International Transport og Logistik 1. Formålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører international transport, logistik og indkøb i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt. En bestået akademiuddannelse med denne specialeretning giver adgang til titlen AU i International Transport og Logistik. Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in International Transport og Logistics. 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 2.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte: Viden og forståelse Får viden om praksis og anvendt metode og teori i relation til logistik, supply chain management og indkøb. Skal kunne forstå praksis og de centralt anvendte teorier/metoder og anvendelsen af disse. Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til logistik, supply chain management og indkøbs praksis og arbejdsprocesser. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge arbejdsgange og arbejdsprocesser, inden for det valgte logistik, supply chain management og indkøb. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser Skal kunne håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til logistiks, supply chain managements og indkøbs praksis med en professionel tilgang. Skal i en struktureret sammenhæng identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. 1

2 2.2 Uddannelsens struktur Uddannelsens teoretiske del består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af obligatoriske og valgfri moduler henvises til fagplanerne for hvert modul. Institutionen forbeholder sig ret til at ændre i udbuddet af valgfrie moduler afhængig af de studerendes ønsker og mulige underviser kvalifikationer. Obligatoriske moduler på i alt 40 ECTS-point: Logistik; 10 ECTS Supply Chain Management; 10 ECTS Operationelt Indkøb; 10 ECTS *) Strategisk Indkøb; 10 ECTS *) Transport og Warehouse Management; 10 ECTS *) Valgfri moduler på i alt 10 ECTS-point: Global økonomi; 10 ECTS Statistik; 10 ECTS Erhvervsret; 10 ECTS **) Der kan vælges moduler fra andre fagområder disse må dog højst udgøre 10 ECTS Afsluttende projekt på i alt 10 ECTS-point: Afgangsprojekt; 10 ECTS *) Modulerne Operationelt Indkøb og Strategisk Indkøb er obligatoriske på retningen Indkøb. Moduler Transport og Warehouse Management er obligatorisk på retningen Transport. **)Modulet Erhvervsret indeholder Indkøbsjura samt Transportjura, der er retningsbestemte obligatorisk modul på henholdsvis retningen Indkøb og Transport Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Institutionen godkender emnet og problemformuleringen. Afgangsprojektet løses i tæt samarbejde med praktikvirksomheden. Institutionen yder vejledning i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTSpoint er bestået. Afgangsprojektet bedømmes ved en individuel prøve med ekstern censur efter GSS skalaen Læringsmål for afgangsprojektet Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere den studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved at anvende teorier, strategier og metoder. Afgangsprojektet skal dokumentere at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område og formuleres så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for det merkantile fagområde, inddrages. 2

3 Viden Skal opnå viden om praksis og anvendelse af metode og teori til løsning af problemstillinger inden for logistik, supply chain management og indkøb. Skal kunne identificere og formulere en konkret problemstilling inden for logistik, supply chain management og indkøb Skal kunne anvende teori og metode til analyse og behandling af konkrete problemstillinger inden for logistik, supply chain management og indkøb Skal kunne anvise løsningsforslag samt præsentere og perspektivere disse i forhold til en konkret identificeret problemstilling Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille og formidle handlemuligheder Kompetencer Skal kunne indgå i arbejdsprocesser i logistiske sammenhænge med henblik på opgaveløsning Skal kunne varetage afgrænsede beslutninger inden for logistik, supply chain management og indkøb 3

4 Fagmodulbeskrivelser TITEL: Logistik FORMÅL: At den studerende har en faglig specialisering med analyse og optimering af værdikæden på operationelt og taktisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet perspektiv. ECTS: Modulet omfatter 10 ECTS-point EKSAMENSFORM: 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse skal have forståelse for de forskellige produktionsstyringsfilosofier (pull/push, Fordisme/JIT/Lean, Lean, Hybrid og Agil) skal have forståelse for anvendelse af styringsværktøjer som ERP, MRP, CRM og SRM og produktionsplanlægningsopgaven har indsigt i indkøbets betydning og placering i værdikæden og kunne give forslag til en samlet forsyningsstrategi har indsigt i transportens og lagrenes betydning og placering i værdikæden og kunne give forslag til en samlet transport- og lagerstrategi har indsigt i forandringsprocesser og deres gennemførelse har indsigt og forståelse for kvalitetskontrol opgaven har indsigt og forståelse for markedssituationen og produkternes livcyklus og de dertil hørende logistikvalg har viden om serviceelementerne i forsyningskæden har viden om behovet for differentieret værdikæde ud fra kundens nuværende og fremtidige behov skal kunne gennemføre en analyse af værdikæden og derudfra fremkomme med forslag til forbedring af den logistiske effektivitet herunder Forsyningsstrategi, Produktionsstrategi og Distributionsstrategi. kan anvende centrale metoder og redskaber til analysere værdikæden, samt kunne analysere samspillet mellem virksomhedens operationelle og taktiske forsyningskæde elementer skal kunne foretage en segmentering af leverandører, indkøb, kunder og færdigvarer og fastlægge et relevant niveau for service for færdigvarer og kunder. skal kunne analyser produktionsopgaven med henblik på valg af styringsform i forbindelse med optimering af værdikæden (incl. Outsourcing) samt valgets påvirkning af leadtime kan vurdere brugen af logistik og transport som konkurrenceparameter. kan forstå effekten af den interne organisering i værdikæden og kunne vurdere organisationsformernes indflydelse på den logistiske effektivitet kan vurdere brugen af analysemetoder og informationsstrømme i værdikæden kan vurdere den logistiske effektivitet i forskellige sammenhænge i forsyningskæden 4

5 Kompetencer skal kunne anvende de forskellige værktøjer til sammensætning af et optimalt lager ud fra Prognose, Prognoseusikkerhed, Leverandør Lead Time, firmaets Lead Time og ønsket service. Ud fra dette skal der kunne foretages et valg af genbestillingsmetode og mængde. skal kunne vurdere de forskellige analyseværktøjers anvendelse kan organisere og projektere operationelle og taktiske løsningsforslag INDHOLD Værdikæden Operationelt og taktisk: o Forsyning o Produktion o Distribution Kvalitetsstyring Metode Organisering og projektstyring TITEL: 5

6 Supply Chain Management FORMÅL: At den studerende opnår en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv. Projektopgaven skal styrke de studerende i refleksion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion. ECTS: Modulet omfatter 10 ECTS-point EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse Skal have viden om og forståelse for teori og praksis indenfor Logistik og Supply Chain Management. Skal have viden om SCM forretningsmodeller på alle 3 niveauer (strategisk, taktisk og operationelt.) Skal have viden om forandringsprocesser med organisering og projektstyring. Skal have viden om optimering af forsyningskæden med forsyningsstrategi, produktionsstrategi og distributionsstrategi Skal have viden om kvalitetsledelse, -styring og -filosofier (Miljøregnskab, Certificeringer, Kaizen, Deming, TQM mm) Skal have viden om målstyring (KPI, SCOR, Balanced Scorecard, Benchmarking) har viden om den trinvise igangsættelse af SCM skal have viden om en grundlæggende opbygning af projektopgaven startende fra forside til bilag. Skal kunne anvende o Problemstilling o Problemformulering / hypotese o Empiriske data o Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis Skal kunne vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forsyningskæden Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at designe kort- og langsigtede forbedringer i forsyningskæden Skal kunne definere relevante SCM nøgletal på alle 3 niveauer (strategisk, taktisk og operationelt.) kan vurdere brugen af analysemetoder og informationsstrømme i forsyningskæden kan centrale metoder og redskaber til analysere forsyningskæden, samt kunne analysere samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og forsyningskædens øvrige elementer kan vurdere hvordan kædesamarbejdet skaber konkurrencemæssige fordele og udnyttelse af fælles ressourcer og Win-Win. kan vurdere serviceniveau og målstyring i forsyningskæden kan vurdere behovet for differentierede forsyningskæder ud fra kunders nuværende og fremtidige forretningsmodeller 6

7 Kompetencer Skal kunne håndtere de valgte analyser herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori. Skal kunne håndtere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder og forholde sig reflekterende til resultaternes anvendelse i praksis til design af forsyningskæde. INDHOLD Design af forsyningskæden o Agilitet (QRM) o LEAN i logistik o Mass produktion Taktisk og strategisk: o Forsyning o Produktion o Distribution o Målstyring Kvalitetsstyring Metode Organisering og projektstyring 7

8 TITEL: Operationelt indkøb FORMÅL: At den studerende får en faglig specialisering indenfor indkøb, og en forståelse for operationelle beslutninger i virksomheden. Der relateres endvidere til andre fagområder i virksomheden og samarbejdet med eksterne parter, også i et internationalt perspektiv. ECTS: 10 EKSAMENSFORM: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission LÆRINGSMÅL: Viden Skal have viden om indkøbets indvirkning på den øvrige organisation. Skal have viden om teori og praksis indenfor operationelt indkøb. Skal have viden om leverandørvurderingsprincipper. Skal have kendskab til indkøbets indvirkning på virksomhedens økonomi Skal have kendskab til IT-anvendelser i forbindelse med indkøb. Skal have kendskab til handelspolitik Skal kunne foretage en faglig behandling indkøb fra behovserkendelse til levering. Skal kunne forholde sig til de modtagne oplysninger fra samarbejdspartere. Skal kunne vurdere og behandle modtagne tilbud. Skal kunne gennemføre et indkøb. Kompetencer Skal kunne forholde sig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi. Skal kunne forholde sig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi. INDHOLD Indkøbets opgaver Indkøbsmængder - indkøbsimpulser Forespørgsel Tilbud Valg af leverandør Styring af leverandør Finansiering af køb Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi Indkøb fra 3.lande 8

9 TITEL: Strategisk Indkøb FORMÅL: At den studerende får en faglig specialisering indenfor indkøb, set i relation til grundlaget for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv. Projektopgaven skal styrke de studerende i refleksion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion. ECTS: 10 EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt. LÆRINGSMÅL: Viden Skal have viden om organisatorisk placering af indkøbsbeslutninger. Skal have viden om teori og praksis indenfor indkøb. Skal have viden om central kontra decentral placeret indkøb. Skal have viden om opbygning af en indkøbsstrategi og forståelse for processen ved udvikling af en sådan Skal have viden om CSR. Skal have kendskab til opbygning af en leverandørkontrakt. Skal have kendskab til IT-anvendelser i forbindelse med indkøb. Skal have kendskab til forhandlingsteknikker. Skal have viden om en grundlæggende opbygning af projektopgaven startende fra forside til bilag. Skal kunne anvende indholdselementerne i projektopgaven startende fra forside, indholdsfortegnelse, indledning, problemstilling med baggrund for emnevalg, problemformulering, tolkning, afgrænsning, afgrænsningens konsekvenser, metode empiri og teori samt begrundelser for valget, metodekritik, analysedelen med forslag til de handlingsmæssige tiltag, konklusion, perspektivering. Skal kunne udarbejde en indkøbsstrategi med udgangspunkt i differentieret indkøb. Skal kunne analysere leverandørporteføljen med henblik på at udarbejde en leverandørstrategi. Ved anvendelse af Kraljic-modellen samt ABC-analyser for varer og leverandører. Skal kunne skitsere indholdet i en leverandørkontrakt. Skal kunne gennemføre en forhandling. Kompetencer Skal kunne forholde sig kritisk til de valgte analyser herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori i forbindelse med projekter. Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder. Skal kunne analysere og vurdere en virksomheds indkøbssituation med henblik på udarbejdelse af løsninger i form af strategiske og taktiske tiltag indkøbsmæssigt. 9

10 NDHOLD Organisatorisk placering Indkøbsstrategier Leverandørvalg Miljø og kvalitet Kontraktforhold Forhandling 10

11 TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul FORMÅL: At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø. ECTS: 10 EKSAMENSFORM: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission. Ekstern censur. LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse Den studerende skal have forståelse for og viden om Centrale danske og internationale retskilder, domstolssystemet og en retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Centrale anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer og gældsbreve Centrale anvendte konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler og misbrug af dominerende stilling Central anvendt e-handelslovgivning Den studerende skal have færdigheder i at vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til Centrale emner indenfor aftaleret, herunder aftaleindgåelse via mellemmænd Centrale emner indenfor erstatningsret, herunder produktansvar Centrale emner indenfor forsikringsret Centrale emner indenfor køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre Centrale emner indenfor markedsføringsret Centrale emner indenfor ansættelsesret, særligt funktionærloven Centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold Kreditsikring, herunder pant, kaution og ejendomsforbehold Centrale emner indenfor insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion Kompetencer Den studerende vil blive i stand til at håndtere problemstillinger af forskellig erhvervsjuridisk karakter, herunder deltage i kontraktforhandlinger, håndtere forebyggelse af fremtidige juridiske konflikter, samt kunne identificere en juridisk problemstilling med henblik på at indhente yderligere juridisk bistand. 11

12 INDHOLD Retskilder, domstolssystemet og procesret Aftaleret Køberet: nationalt og internationalt E-handel Markedsførings- og konkurrenceret Erstatning og forsikring Ansættelsesret Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Insolvensret Virksomhedsformer og hæftelse Metode 12

13 TITEL: Transportjura Valgfrit modul Obligatorisk retningspecifikt modul på uddannelsesretningen Transport FORMÅL: At den studerende opnår en faglig specialisering inden for transportjuraen som giver den studerende indsigt i de transportretlige regler om ansvar og dermed kunne foretage en risikovurdering. ECTS: Modulet omfatter 5 ECTS-point EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve med dialog uden forberedelse (intern bedømmelse) LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse At den studerende har: viden om, hvilke køberetlige konsekvenser råderetten over godset har i relation til besiddelsen af dokumentet. viden om, hvad der karakteriserer en successiv transport. viden om de regler, der gælder for henholdsvis en gennemgangs- samt en multimodal transport. forståelse for det behov afsender eller modtager måtte have for forsikring i relation til transportansvarets regler om standardisering og maksimering af tabet, herunder de danske regler om almindelige og udvidede betingelser i transportforsikring. viden om, hvilke parter der kan indgå i en transportaftale, og skal kunne vurdere, hvilke muligheder der er for at binde hvervgiveren, hvis aftalen indgås ved en mellemmand. viden om transportdokumenter og deres beviskraft, legitimation, negotiabilitet og indehavers råderet. viden om afsender eller modtager som transportkøber, herunder betydningen af reglerne i INCOTERMS viden om og om forskellen på gennemgangs- og multimodale transporter. At den studerende kan: vurdere konsekvensen af, at transporten ikke lykkes som aftalt, herunder på hvilke områder præceptiviteten har betydning i forholdet mellem parterne. anvende reglerne for formidler-og oplagringsansvaret i NSAB 2000, samt kunne forstå 13

14 forskellen på de to ansvarsbegreber. vurdere, på hvilke områder der er aftalefrihed mellem parterne på trods af de internationale konventioners præceptivetet. vurdere, hvilket transportdokument der skal anvendes ved en given transport. anvende de præceptive regler for transportansvar, der gælder inden for de forskellige transportformer i relation til forsinkelse, bortkomst samt skader på godset. vurdere, om det er afsender eller modtager af godset, der er transportkøber, herunder hvilken betydning købsaftalen og INCOTERMS 2010 har i denne henseende. vurdere, hvilke regler der skal bruges for at indgå en transportaftale, herunder forstå betydningen af NSAB 2000, samt kunne tage stilling til, hvornår NSAB kan benyttes anvende reglerne om transportansvaret, herunder transportørens mulighed for ansvarsbegrænsning og fraskrivelse ved forskellige transportformer og vurdere behovet for forsikring. anvende formidleransvaret og oplagringsansvaret i henhold til NSAB 2000 anvende reglerne om transportørens modtager- og udleveringsansvar. Kompetencer At den studerende kan: håndtere de juridiske aspekter, der ligger i et transportdokuments beviskraft, legitimation og negotiabilitet for henholdsvis afsender, modtager samt transportøren, samt dets betydning i re- lation til betaling. håndtere de regler, der gælder for udleveringsansvaret, samt kunne vurdere den ansvarsmæssi- ge forskel, der er på transportansvaret og udleveringsansvaret, samt hvilken juridisk konse- kvens det har for transportøren. INDHOLD Landevejtransport o National o International Søret o Stykgodstransport herunder containertransport o Trampfart Rejsebefragtning Tidsbefragtning Øvrige kontraktformer o Bjærgning og arrest Luftfragt Jernbanetransport Transportdokumenter NSAB 2000 og andre standardaftaler INCOTERMS 2010 Metode Forhandling 14

15 TITEL: Indkøbsjura Valgfrit modul Obligatorisk retningspecifikt modul på uddannelsesretningen Indkøb FORMÅL: At den studerende opnår en faglig specialisering inden for indkøbsjuraen som giver den studerende indsigt i de køberetslige forhold, herunder retsvirkninger af købers og sælgers misligholdelse af købsaftalen og derudfra vurdere forskellige kontraktformuleringer. ECTS: Modulet omfatter 5 ECTS-point EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve med dialog uden forberedelse (intern bedømmelse) LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse At den studerende: har forståelse for køberettens placering i retssystemet, herunder køberetten som udtryk for almindelige obligationsretlige grundsætninger. har forståelse for betingelser for at opnå erstatning. har forståelse for nogle af de muligheder, køber og sælger har for aftaleretligt at regulere deres forhold. har forståelse for det grundlæggende aftalefrihedsprincip, Købelovens frivillighed samt brugen af og muligheden for at fravige CISG ved internationale køb. har viden om de forskellige misligholdelsesbeføjelser ved hhv. købers og sælgers misligholdelse af købsaftalen samt betydningen af en afgivet garanti. har viden om hhv. købers og sælgers forpligtelser ved brug af Incotems 2010, herunder retsstillingen i forhold til fragtføreren. At den studerende: kan anvende reglerne Købeloven og CISG vedr. forsinkelse og mangler. kan formidle betydningen af købers og sælges misligholdelse til samarbejdsparter. Kompetencer At den studerende: 15

16 kan håndtere den kontraktlige formulering, som giver den ønskede retstilling også med hensyn til valg af værneting og lovvalg. INDHOLD Købeloven ved professionelt køb International købelov (CISG) Køber- og sælgers Retsstilling rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Incoterms 2010 mv. Reklamations- og Garantibestemmelser Produktansvar Retsforhold om kontrakter og kontraktudformning Brug og vedtagelse af standardaftaler/standardvilkår rammeaftale Partnerskabsaftaler Logistikaftaler Aftalefortolkning Lovvalg- og Værnetingsklausuler Metode 16

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. Revideret 01.08.2015

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. Revideret 01.08.2015 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.08.2015 Studieordningen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav...

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Silkeborg Buisness College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2006 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. januar 2006 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2012-2014 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Version august 2012 Indhold FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Omfang... 3 1.3. Mål for læringsudbytte... 3 1.4. Titulatur...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN STUDIEORDNING 2010-12 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Erhvervsakademiet Lillebælt Version august 2010 Fælles del: Indhold Indhold 1. Uddannelsen... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 1.3. Mål for læringsudbytte...

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Undervisningstype: Rammer for undervisningen: Erhvervslovgivning for virksomheder inden for

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser

Erhvervsakademi Dania, Randers. Forårskurser Erhvervsakademi Dania, Randers 2014 Forårskurser INDHOLD International handel og markedsføring Afsætningsstrategi...side 4 Erhvervsret...side 5 International markedsføring og analyse...side 6 Markedsføring

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Håndtering af en international supply chain

Håndtering af en international supply chain Session D2 Håndtering af en international supply chain V/Kenneth Vagn Olsen og Bo Jørgensen Agenda Supply chain processer Microsoft Dynamics AX 2012 Netværkssamarbejde Leverandørhåndtering Gennemsigtighed

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Akademiuddannelsen i HR

Akademiuddannelsen i HR Ob.1: Den strategiske HR-funktion Formål - Hellerup Formålet med modulet er at give den studerende en indgående forståelse for egen rollevaretagelse og for HR-funktionens strategiske rolle i at sikre god

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Coaching i organisationer

Coaching i organisationer 2015 Coaching i organisationer Med fokus på mangfoldighed. Et kompetencegivende forløb med eksamen. Fagmodulet er på 60 lektioner/10 ECTS point og er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. FIU-Ligestilling

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College Fredericia-Middelfart

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling. Revideret 01.07.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin, hvor undervisning afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold IBC Kolding

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP

Udarbejdet af: PS-JFM-HSP Management, MAN Side1af 6 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Emnerne indenfor undervisningsemnet Management skal give den studerende en

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Skovskolen August 2013 STUDIEORDNING. Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen. Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013)

Skovskolen August 2013 STUDIEORDNING. Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen. Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013) Skovskolen August 2013 STDIEORDNING Specifik del for have- og parkingeniøruddannelsen Gældende fra august 2010 (Revideret august 2013) Professionsbachelor / VM Indholdsfortegnelse Kapitel 1. ddannelsens

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 4.2 Variable omkostninger Materialer i alt 90,00 kr. Timeløn pr. produkt 26,00 kr. + Kapacitetsomkostninger

Læs mere