Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen"

Transkript

1 Bilag 4 Akademiuddannelse i International Transport og Logistik 1. Formålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører international transport, logistik og indkøb i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt. En bestået akademiuddannelse med denne specialeretning giver adgang til titlen AU i International Transport og Logistik. Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in International Transport og Logistics. 2. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 2.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte Uddannelsens mål for læringsudbytte: Viden og forståelse Får viden om praksis og anvendt metode og teori i relation til logistik, supply chain management og indkøb. Skal kunne forstå praksis og de centralt anvendte teorier/metoder og anvendelsen af disse. Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til logistik, supply chain management og indkøbs praksis og arbejdsprocesser. Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge arbejdsgange og arbejdsprocesser, inden for det valgte logistik, supply chain management og indkøb. Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne deltage i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser Skal kunne håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til logistiks, supply chain managements og indkøbs praksis med en professionel tilgang. Skal i en struktureret sammenhæng identificere og udvikle egen praksis for fortsat videreuddannelse i forskellige læringsmiljøer. 1

2 2.2 Uddannelsens struktur Uddannelsens teoretiske del består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen. For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af obligatoriske og valgfri moduler henvises til fagplanerne for hvert modul. Institutionen forbeholder sig ret til at ændre i udbuddet af valgfrie moduler afhængig af de studerendes ønsker og mulige underviser kvalifikationer. Obligatoriske moduler på i alt 40 ECTS-point: Logistik; 10 ECTS Supply Chain Management; 10 ECTS Operationelt Indkøb; 10 ECTS *) Strategisk Indkøb; 10 ECTS *) Transport og Warehouse Management; 10 ECTS *) Valgfri moduler på i alt 10 ECTS-point: Global økonomi; 10 ECTS Statistik; 10 ECTS Erhvervsret; 10 ECTS **) Der kan vælges moduler fra andre fagområder disse må dog højst udgøre 10 ECTS Afsluttende projekt på i alt 10 ECTS-point: Afgangsprojekt; 10 ECTS *) Modulerne Operationelt Indkøb og Strategisk Indkøb er obligatoriske på retningen Indkøb. Moduler Transport og Warehouse Management er obligatorisk på retningen Transport. **)Modulet Erhvervsret indeholder Indkøbsjura samt Transportjura, der er retningsbestemte obligatorisk modul på henholdsvis retningen Indkøb og Transport Afgangsprojekt Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Institutionen godkender emnet og problemformuleringen. Afgangsprojektet løses i tæt samarbejde med praktikvirksomheden. Institutionen yder vejledning i forbindelse med udarbejdelse af projektet. Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 ECTSpoint er bestået. Afgangsprojektet bedømmes ved en individuel prøve med ekstern censur efter GSS skalaen Læringsmål for afgangsprojektet Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere den studerende til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder ved at anvende teorier, strategier og metoder. Afgangsprojektet skal dokumentere at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område og formuleres så eventuelle valgfag, herunder valgfag uden for det merkantile fagområde, inddrages. 2

3 Viden Skal opnå viden om praksis og anvendelse af metode og teori til løsning af problemstillinger inden for logistik, supply chain management og indkøb. Skal kunne identificere og formulere en konkret problemstilling inden for logistik, supply chain management og indkøb Skal kunne anvende teori og metode til analyse og behandling af konkrete problemstillinger inden for logistik, supply chain management og indkøb Skal kunne anvise løsningsforslag samt præsentere og perspektivere disse i forhold til en konkret identificeret problemstilling Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt opstille og formidle handlemuligheder Kompetencer Skal kunne indgå i arbejdsprocesser i logistiske sammenhænge med henblik på opgaveløsning Skal kunne varetage afgrænsede beslutninger inden for logistik, supply chain management og indkøb 3

4 Fagmodulbeskrivelser TITEL: Logistik FORMÅL: At den studerende har en faglig specialisering med analyse og optimering af værdikæden på operationelt og taktisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet perspektiv. ECTS: Modulet omfatter 10 ECTS-point EKSAMENSFORM: 4 timers skriftlig prøve med ekstern censur LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse skal have forståelse for de forskellige produktionsstyringsfilosofier (pull/push, Fordisme/JIT/Lean, Lean, Hybrid og Agil) skal have forståelse for anvendelse af styringsværktøjer som ERP, MRP, CRM og SRM og produktionsplanlægningsopgaven har indsigt i indkøbets betydning og placering i værdikæden og kunne give forslag til en samlet forsyningsstrategi har indsigt i transportens og lagrenes betydning og placering i værdikæden og kunne give forslag til en samlet transport- og lagerstrategi har indsigt i forandringsprocesser og deres gennemførelse har indsigt og forståelse for kvalitetskontrol opgaven har indsigt og forståelse for markedssituationen og produkternes livcyklus og de dertil hørende logistikvalg har viden om serviceelementerne i forsyningskæden har viden om behovet for differentieret værdikæde ud fra kundens nuværende og fremtidige behov skal kunne gennemføre en analyse af værdikæden og derudfra fremkomme med forslag til forbedring af den logistiske effektivitet herunder Forsyningsstrategi, Produktionsstrategi og Distributionsstrategi. kan anvende centrale metoder og redskaber til analysere værdikæden, samt kunne analysere samspillet mellem virksomhedens operationelle og taktiske forsyningskæde elementer skal kunne foretage en segmentering af leverandører, indkøb, kunder og færdigvarer og fastlægge et relevant niveau for service for færdigvarer og kunder. skal kunne analyser produktionsopgaven med henblik på valg af styringsform i forbindelse med optimering af værdikæden (incl. Outsourcing) samt valgets påvirkning af leadtime kan vurdere brugen af logistik og transport som konkurrenceparameter. kan forstå effekten af den interne organisering i værdikæden og kunne vurdere organisationsformernes indflydelse på den logistiske effektivitet kan vurdere brugen af analysemetoder og informationsstrømme i værdikæden kan vurdere den logistiske effektivitet i forskellige sammenhænge i forsyningskæden 4

5 Kompetencer skal kunne anvende de forskellige værktøjer til sammensætning af et optimalt lager ud fra Prognose, Prognoseusikkerhed, Leverandør Lead Time, firmaets Lead Time og ønsket service. Ud fra dette skal der kunne foretages et valg af genbestillingsmetode og mængde. skal kunne vurdere de forskellige analyseværktøjers anvendelse kan organisere og projektere operationelle og taktiske løsningsforslag INDHOLD Værdikæden Operationelt og taktisk: o Forsyning o Produktion o Distribution Kvalitetsstyring Metode Organisering og projektstyring TITEL: 5

6 Supply Chain Management FORMÅL: At den studerende opnår en faglig specialisering inden for design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv. Projektopgaven skal styrke de studerende i refleksion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion. ECTS: Modulet omfatter 10 ECTS-point EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt med ekstern censur LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse Skal have viden om og forståelse for teori og praksis indenfor Logistik og Supply Chain Management. Skal have viden om SCM forretningsmodeller på alle 3 niveauer (strategisk, taktisk og operationelt.) Skal have viden om forandringsprocesser med organisering og projektstyring. Skal have viden om optimering af forsyningskæden med forsyningsstrategi, produktionsstrategi og distributionsstrategi Skal have viden om kvalitetsledelse, -styring og -filosofier (Miljøregnskab, Certificeringer, Kaizen, Deming, TQM mm) Skal have viden om målstyring (KPI, SCOR, Balanced Scorecard, Benchmarking) har viden om den trinvise igangsættelse af SCM skal have viden om en grundlæggende opbygning af projektopgaven startende fra forside til bilag. Skal kunne anvende o Problemstilling o Problemformulering / hypotese o Empiriske data o Metodevalg og teori som kan skabe belæg for og begrunde indsatsen i praksis Skal kunne vurdere problemstillinger og opstille løsningsmuligheder i forsyningskæden Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at designe kort- og langsigtede forbedringer i forsyningskæden Skal kunne definere relevante SCM nøgletal på alle 3 niveauer (strategisk, taktisk og operationelt.) kan vurdere brugen af analysemetoder og informationsstrømme i forsyningskæden kan centrale metoder og redskaber til analysere forsyningskæden, samt kunne analysere samspillet mellem virksomhedens overordnede strategi og forsyningskædens øvrige elementer kan vurdere hvordan kædesamarbejdet skaber konkurrencemæssige fordele og udnyttelse af fælles ressourcer og Win-Win. kan vurdere serviceniveau og målstyring i forsyningskæden kan vurdere behovet for differentierede forsyningskæder ud fra kunders nuværende og fremtidige forretningsmodeller 6

7 Kompetencer Skal kunne håndtere de valgte analyser herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori. Skal kunne håndtere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder og forholde sig reflekterende til resultaternes anvendelse i praksis til design af forsyningskæde. INDHOLD Design af forsyningskæden o Agilitet (QRM) o LEAN i logistik o Mass produktion Taktisk og strategisk: o Forsyning o Produktion o Distribution o Målstyring Kvalitetsstyring Metode Organisering og projektstyring 7

8 TITEL: Operationelt indkøb FORMÅL: At den studerende får en faglig specialisering indenfor indkøb, og en forståelse for operationelle beslutninger i virksomheden. Der relateres endvidere til andre fagområder i virksomheden og samarbejdet med eksterne parter, også i et internationalt perspektiv. ECTS: 10 EKSAMENSFORM: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission LÆRINGSMÅL: Viden Skal have viden om indkøbets indvirkning på den øvrige organisation. Skal have viden om teori og praksis indenfor operationelt indkøb. Skal have viden om leverandørvurderingsprincipper. Skal have kendskab til indkøbets indvirkning på virksomhedens økonomi Skal have kendskab til IT-anvendelser i forbindelse med indkøb. Skal have kendskab til handelspolitik Skal kunne foretage en faglig behandling indkøb fra behovserkendelse til levering. Skal kunne forholde sig til de modtagne oplysninger fra samarbejdspartere. Skal kunne vurdere og behandle modtagne tilbud. Skal kunne gennemføre et indkøb. Kompetencer Skal kunne forholde sig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi. Skal kunne forholde sig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi. INDHOLD Indkøbets opgaver Indkøbsmængder - indkøbsimpulser Forespørgsel Tilbud Valg af leverandør Styring af leverandør Finansiering af køb Indkøbets betydning for virksomhedens økonomi Indkøb fra 3.lande 8

9 TITEL: Strategisk Indkøb FORMÅL: At den studerende får en faglig specialisering indenfor indkøb, set i relation til grundlaget for strategiske og taktiske beslutninger i virksomheden. Specialiseringen relateres videre til andre fagområder ud fra et overordnet og internationalt perspektiv. Projektopgaven skal styrke de studerende i refleksion over metode, organisering og projektstyring, perspektivering samt konklusion. ECTS: 10 EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve på baggrund af et kort projekt. LÆRINGSMÅL: Viden Skal have viden om organisatorisk placering af indkøbsbeslutninger. Skal have viden om teori og praksis indenfor indkøb. Skal have viden om central kontra decentral placeret indkøb. Skal have viden om opbygning af en indkøbsstrategi og forståelse for processen ved udvikling af en sådan Skal have viden om CSR. Skal have kendskab til opbygning af en leverandørkontrakt. Skal have kendskab til IT-anvendelser i forbindelse med indkøb. Skal have kendskab til forhandlingsteknikker. Skal have viden om en grundlæggende opbygning af projektopgaven startende fra forside til bilag. Skal kunne anvende indholdselementerne i projektopgaven startende fra forside, indholdsfortegnelse, indledning, problemstilling med baggrund for emnevalg, problemformulering, tolkning, afgrænsning, afgrænsningens konsekvenser, metode empiri og teori samt begrundelser for valget, metodekritik, analysedelen med forslag til de handlingsmæssige tiltag, konklusion, perspektivering. Skal kunne udarbejde en indkøbsstrategi med udgangspunkt i differentieret indkøb. Skal kunne analysere leverandørporteføljen med henblik på at udarbejde en leverandørstrategi. Ved anvendelse af Kraljic-modellen samt ABC-analyser for varer og leverandører. Skal kunne skitsere indholdet i en leverandørkontrakt. Skal kunne gennemføre en forhandling. Kompetencer Skal kunne forholde sig kritisk til de valgte analyser herunder sammenhæng mellem problemstilling og valg af teori i forbindelse med projekter. Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder. Skal kunne analysere og vurdere en virksomheds indkøbssituation med henblik på udarbejdelse af løsninger i form af strategiske og taktiske tiltag indkøbsmæssigt. 9

10 NDHOLD Organisatorisk placering Indkøbsstrategier Leverandørvalg Miljø og kvalitet Kontraktforhold Forhandling 10

11 TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul FORMÅL: At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø. ECTS: 10 EKSAMENSFORM: 4 timers skriftlig prøve på baggrund af en opgave udarbejdet af den til faget hørende opgavekommission. Ekstern censur. LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse Den studerende skal have forståelse for og viden om Centrale danske og internationale retskilder, domstolssystemet og en retssags forløb Centrale internationale privat- og procesretlige regler Centrale anvendte regler vedrørende overdragelse af almindelige fordringer og gældsbreve Centrale anvendte konkurrenceretlige regler om konkurrenceforvridende aftaler og misbrug af dominerende stilling Central anvendt e-handelslovgivning Den studerende skal have færdigheder i at vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til Centrale emner indenfor aftaleret, herunder aftaleindgåelse via mellemmænd Centrale emner indenfor erstatningsret, herunder produktansvar Centrale emner indenfor forsikringsret Centrale emner indenfor køberet, både dansk og international lovgivning vedrørende køb af løsøre Centrale emner indenfor markedsføringsret Centrale emner indenfor ansættelsesret, særligt funktionærloven Centrale virksomhedsformer og disses hæftelsesforhold Kreditsikring, herunder pant, kaution og ejendomsforbehold Centrale emner indenfor insolvensret, herunder konkurs og rekonstruktion Kompetencer Den studerende vil blive i stand til at håndtere problemstillinger af forskellig erhvervsjuridisk karakter, herunder deltage i kontraktforhandlinger, håndtere forebyggelse af fremtidige juridiske konflikter, samt kunne identificere en juridisk problemstilling med henblik på at indhente yderligere juridisk bistand. 11

12 INDHOLD Retskilder, domstolssystemet og procesret Aftaleret Køberet: nationalt og internationalt E-handel Markedsførings- og konkurrenceret Erstatning og forsikring Ansættelsesret Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold Insolvensret Virksomhedsformer og hæftelse Metode 12

13 TITEL: Transportjura Valgfrit modul Obligatorisk retningspecifikt modul på uddannelsesretningen Transport FORMÅL: At den studerende opnår en faglig specialisering inden for transportjuraen som giver den studerende indsigt i de transportretlige regler om ansvar og dermed kunne foretage en risikovurdering. ECTS: Modulet omfatter 5 ECTS-point EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve med dialog uden forberedelse (intern bedømmelse) LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse At den studerende har: viden om, hvilke køberetlige konsekvenser råderetten over godset har i relation til besiddelsen af dokumentet. viden om, hvad der karakteriserer en successiv transport. viden om de regler, der gælder for henholdsvis en gennemgangs- samt en multimodal transport. forståelse for det behov afsender eller modtager måtte have for forsikring i relation til transportansvarets regler om standardisering og maksimering af tabet, herunder de danske regler om almindelige og udvidede betingelser i transportforsikring. viden om, hvilke parter der kan indgå i en transportaftale, og skal kunne vurdere, hvilke muligheder der er for at binde hvervgiveren, hvis aftalen indgås ved en mellemmand. viden om transportdokumenter og deres beviskraft, legitimation, negotiabilitet og indehavers råderet. viden om afsender eller modtager som transportkøber, herunder betydningen af reglerne i INCOTERMS viden om og om forskellen på gennemgangs- og multimodale transporter. At den studerende kan: vurdere konsekvensen af, at transporten ikke lykkes som aftalt, herunder på hvilke områder præceptiviteten har betydning i forholdet mellem parterne. anvende reglerne for formidler-og oplagringsansvaret i NSAB 2000, samt kunne forstå 13

14 forskellen på de to ansvarsbegreber. vurdere, på hvilke områder der er aftalefrihed mellem parterne på trods af de internationale konventioners præceptivetet. vurdere, hvilket transportdokument der skal anvendes ved en given transport. anvende de præceptive regler for transportansvar, der gælder inden for de forskellige transportformer i relation til forsinkelse, bortkomst samt skader på godset. vurdere, om det er afsender eller modtager af godset, der er transportkøber, herunder hvilken betydning købsaftalen og INCOTERMS 2010 har i denne henseende. vurdere, hvilke regler der skal bruges for at indgå en transportaftale, herunder forstå betydningen af NSAB 2000, samt kunne tage stilling til, hvornår NSAB kan benyttes anvende reglerne om transportansvaret, herunder transportørens mulighed for ansvarsbegrænsning og fraskrivelse ved forskellige transportformer og vurdere behovet for forsikring. anvende formidleransvaret og oplagringsansvaret i henhold til NSAB 2000 anvende reglerne om transportørens modtager- og udleveringsansvar. Kompetencer At den studerende kan: håndtere de juridiske aspekter, der ligger i et transportdokuments beviskraft, legitimation og negotiabilitet for henholdsvis afsender, modtager samt transportøren, samt dets betydning i re- lation til betaling. håndtere de regler, der gælder for udleveringsansvaret, samt kunne vurdere den ansvarsmæssi- ge forskel, der er på transportansvaret og udleveringsansvaret, samt hvilken juridisk konse- kvens det har for transportøren. INDHOLD Landevejtransport o National o International Søret o Stykgodstransport herunder containertransport o Trampfart Rejsebefragtning Tidsbefragtning Øvrige kontraktformer o Bjærgning og arrest Luftfragt Jernbanetransport Transportdokumenter NSAB 2000 og andre standardaftaler INCOTERMS 2010 Metode Forhandling 14

15 TITEL: Indkøbsjura Valgfrit modul Obligatorisk retningspecifikt modul på uddannelsesretningen Indkøb FORMÅL: At den studerende opnår en faglig specialisering inden for indkøbsjuraen som giver den studerende indsigt i de køberetslige forhold, herunder retsvirkninger af købers og sælgers misligholdelse af købsaftalen og derudfra vurdere forskellige kontraktformuleringer. ECTS: Modulet omfatter 5 ECTS-point EKSAMENSFORM: Mundtlig prøve med dialog uden forberedelse (intern bedømmelse) LÆRINGSMÅL: Viden og forståelse At den studerende: har forståelse for køberettens placering i retssystemet, herunder køberetten som udtryk for almindelige obligationsretlige grundsætninger. har forståelse for betingelser for at opnå erstatning. har forståelse for nogle af de muligheder, køber og sælger har for aftaleretligt at regulere deres forhold. har forståelse for det grundlæggende aftalefrihedsprincip, Købelovens frivillighed samt brugen af og muligheden for at fravige CISG ved internationale køb. har viden om de forskellige misligholdelsesbeføjelser ved hhv. købers og sælgers misligholdelse af købsaftalen samt betydningen af en afgivet garanti. har viden om hhv. købers og sælgers forpligtelser ved brug af Incotems 2010, herunder retsstillingen i forhold til fragtføreren. At den studerende: kan anvende reglerne Købeloven og CISG vedr. forsinkelse og mangler. kan formidle betydningen af købers og sælges misligholdelse til samarbejdsparter. Kompetencer At den studerende: 15

16 kan håndtere den kontraktlige formulering, som giver den ønskede retstilling også med hensyn til valg af værneting og lovvalg. INDHOLD Købeloven ved professionelt køb International købelov (CISG) Køber- og sælgers Retsstilling rettigheder og forpligtelser i forbindelse med Incoterms 2010 mv. Reklamations- og Garantibestemmelser Produktansvar Retsforhold om kontrakter og kontraktudformning Brug og vedtagelse af standardaftaler/standardvilkår rammeaftale Partnerskabsaftaler Logistikaftaler Aftalefortolkning Lovvalg- og Værnetingsklausuler Metode 16

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. Revideret 01.08.2015

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. Revideret 01.08.2015 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i International Transport og Logistik Revideret 01.08.2015 Studieordningen er gældende fra 1. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret Termin Mai / Juni 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, niveau C Nima Mosahebisafa Steensen HH 3 A Identitet og formål er et juridisk fag, der omfatter viden

Læs mere

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Revideret Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 14/15 Institution IBC Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervsret

Læs mere

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E: Akademiuddannelserne

Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks Nuuk T: F: E:  Akademiuddannelserne Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Postboks 1038 3900 Nuuk T: +299 32 30 99 F: +299 32 32 55 E: ninuuk@ninuuk.gl www.ninuuk.gl AU Akademiuddannelserne AU Akademiuddannelserne Akademiuddannelserne er for dig,

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni11 Campus Vejle HHX Erhvervsret C Kirsten Stürup

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation).

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation). 1 Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervsret - niveau C Hold Hh3c Lærer Anders Smedegaard Jensen Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i International transport og logistik

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i International transport og logistik August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i International transport og logistik Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1. Forord...2 2. Indledning...3 3. Fælles regler og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, 16/17 Svendborg Erhvervsskole Hhx Erhvervsret

Læs mere

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse

Sport & Event Management. Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Sport & Event Management Serviceøkonom med speciale i Sport og Event Management EASJ og Talent Lab, Slagelse Valgfrit uddannelseselement - Specialer: Sport og Event Management Indhold De valgfri uddannelseselementer

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08/09 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHX, Herning Erhvervsret

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Erhvervsret C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Campus

Læs mere

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring

STUDIEORDNING for International handel og markedsføring for International handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav...

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Jan Juul Nielsen hob10hhx3i3a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER

OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER OVERSIGT RELEVANTE AKADEMIUDDANNELSER LEDELSE AU i Ledelse AU i international handel og markedsføring SERVICE, PRODUKTION, IT, BYGGE OG ANLÆG MV. AU i informationsteknologi (DIO I, DIO II) AU i HR AU i

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Rønde HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis?

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Så er Akademiuddannelse en spændende mulighed! I et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder Efter- og videreuddannelse på

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret C ved cij Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Erhvervsret C Charlotte Irene Jakobsen (cij) 3c16 Forløbsoversigt

Læs mere

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA

uddannelsen MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL PÅ AKADEMINIVEAU GÆLDENDE FRA Komm munom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU MODULBESKRIVELSE FOR DET OBLIGATORISKE MODUL Forvaltning i kommuner og regioner ECTS-POINT ANTAL TIMER GÆLDENDE FRA 10 70 August 2017 Indholdsfortegnelse: Læringsmål

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER

GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER GOLFMANAGEMENT UDDANNELSEN 2017 MERKANTIL AKADEMIUDDANNELSE MED FOKUS PÅ LEDELSE AF GOLFKLUBBER Uddannelsen udbydes i samarbejde med Dansk Golf Union, GAF Danmark og PGA of Denmark under åben uddannelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15, eksamenstermin juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Middelfart Fredericia,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HG Virksomhedsøkonomi,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2011-12 Grenaa Handelsgymnasium HHX Erhvervsret C Anne

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring for Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring Gældende fra 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens titel...

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Køberet Jura for kortere videregående uddannelser Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Forord Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante for

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2010-11 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE DER VIRKER

MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE DER VIRKER MÅLRETTET EFTERUDDANNELSE DER VIRKER SÅDAN BRUGER DU KATALOGET På Erhvervsakademi Sjælland får du brugt din erfaring, og vi lægger vægt på, at teori kobles på praksis. Teori skal bruges, og din erfaring

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production

Studieordning for. Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Studieordning for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion 2012 Academy Profession Degree in Innovation, Product and Production Revideret 1. juni 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere