AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AXCELS ÅRSSKRIFT 2010"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 2O1O

2

3 AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

4 DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I 2010 VI SKAL IKKE VÆRE ICOPAL NR NYHEDER AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL BOARDS FORORD 38 4 AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 28 2 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

5 AXCEL I HOVEDTRÆK ET OVERBLIK FOKUSERING FØRTE TIL LØNSOM NICHE 16 AXCELS INVESTORER 26 IV HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT 2010 AXCELS FONDE CSR HOS AXCEL OG I AXCELS SELSKABER YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL

6 AXCEL SKABER RESULTATER I BÅDE DANMARK OG SVERIGE 2010 blev på mange måder et foreløbigt højdepunkt for Axcel. Vi fik gennemført børsnoteringen af PANDORA, vi fik lagt op til salgene af EskoArtwork, Netcompany og HusCompagniet, der fandt sted i 2011, og vi fik sat Axcel IV i søen med købet af Nordic Waterproofing, som er en nordisk virksomhed, der opererer i både Sverige, Danmark og Finland. Historisk overskud De positive resultater gør, at Axcel kommer ud med et historisk overskud på 11,5 mia. kr. Langt hovedparten skyldes de ekstraordinære resultater med PANDORA, men det skal ikke skygge for, at mange af Axcels selskaber har klaret sig flot igennem Ser vi alene på, hvad vores øvrige selskaber har præsteret, ligger Axcels investeringsresultat på ca. 500 mio. kr., og dermed har vi forrentet den investerede kapital med et mere end godkendt resultat. Det afspejler, at vores selskaber generelt har haft et flot 2010 med en bundlinje, der ligger klart over niveauet for Hvad skal de nordiske lande leve af fremover? Hvad vil fremtiden bringe? Der har været mange diskussioner om, hvad de nordiske lande skal leve af fremover i takt med, at løntung produktion lægges ud til lande med lavere lønomkostninger. Mange har svært ved at acceptere udviklingen, fordi den på kort sigt koster arbejdspladser. Samtidig har der været frygt for, at forskning og udvikling vil forsvinde i takt med, at produktionen også forsvinder. Denne frygt er ikke helt ubegrundet, for al erfaring tyder på, at vi står forskningsmæssigt stærkest der, hvor vi også har produktion. Hvis produktionen forsvinder, vil det også påvirke forskningen og dermed fundamentet for vores velstand. Men det er en delikat balance, for omvendt må vi også acceptere, at vi indgår i en større global arbejdsdeling, hvor vores eneste mulighed for overlevelse er at øge vores kompetencer og tilpasse vores omkostninger, så vi kan blive endnu bedre til at sælge vores produkter til andre lande. Forudsætningen herfor er at tiltrække den bedste arbejdskraft, kapital og knowhow i bredest mulig forstand. Er vi gode nok til det, skal vi være lykkelige over, at det er muligt at indgå i den internationale arbejdsdeling, for så længe det ikke går over gevind, vil det øge vores velstand. Stadig hårdere konkurrence Der er ingen tvivl om, at vi går ind i en periode med stadig hårdere konkurrence. Den finansielle krise har skabt nye spilleregler, navnlig hvad angår finansiering og fundraising. Kapitalfonde bliver i stigende grad udfordret af industrielle aktører, og strammere solvenskrav vil gøre det sværere at opnå de finansieringspakker, vi kendte for bare få år tilbage. Det gør det endnu mere udfordrende at opnå succes, og risikoen for at blive overhalet af andre er stor. Netop her skal Axcels systematiske arbejdsmetode baseret på aktivt ejerskab og dybt kendskab til det nordiske marked komme til sin ret. Hvor skal Axcel investere? Spørgsmålet er så, hvilke investeringer Axcel skal foretage fremover? Vi ser store forskelle på Danmark og Sverige i øjeblikket, navnlig hvad angår investeringer i fremtidig vækst. Svenske virksomheder investerer mere end danske, og i mange år har skiftende danske regeringer forsømt at bremse væksten i den offentlige sektor. Det tager ressourcer fra den private sektor, hvilket navnlig har sat sig spor blandt mindre og mellemstore danske virksomheder. Virksomhederne i Axcels segment skal nok klare sig, men vækstlaget nedenunder har det mindre godt. Omvendt er der tilstrækkeligt mange velfungerende virksomheder både i Danmark og Sverige, som trækker læsset, og det betyder, at vi på trods af monetær usikkerhed, krige og naturkatastrofer nu er ude af krisen også i Danmark. Det har medvirket til, at vi i øjeblikket ser på en række virksomheder, som er klar til at indgå i et partnerskab med Axcel. Vi ser frem til at indgå i disse partnerskaber og til at skabe værdi til gavn for vores investorer og samfundet. Niels B. Christiansen Bestyrelsesformand 4 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

7 5

8 DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I blev et ekstraordinært år for Axcel, og vi er stolte over at have præsteret et investeringsresultat på 11,5 mia. kr., der placerer os blandt de bedste kapitalfonde i Europa målt på afkast. PANDORAs flotte resultater kombineret med en vellykket børsnotering er en stor del af forklaringen, men hovedparten af Axcels øvrige selskaber har også klaret sig flot. Ser vi bort fra PANDORA, ville Axcels resultat således ligge i omegnen af 500 mio. kr., hvilket er mere end godkendt i forhold til den investerede kapital. Det betyder også, at vi har været i stand til at levere et stort udbytte til vores investorer. Sammenlagt er der således foreløbig leveret 11,4 mia. kr. tilbage til investorerne set over hele Axcels levetid i de tre første fonde, hvilket er mere end dobbelt så meget, som der hidtil er investeret i. Og det hører med til historien, at Axcel fortsat ejer 12 selskaber samt en betydelig aktiepost i PANDORA i disse tre fonde. Samtidig er Axcels virksomheder set over en bred kam vokset på både top- og bundlinjen i 2010, hvilket giver øgede skattebetalinger og skaber arbejdspladser både i Danmark, Sverige og andre lande. Da ca. 40% af Axcels investorer er pensionskasser, kommer vores resultater også almindelige pensionsopsparere til gode, og dermed er investorernes interesser effektivt afstemt med den politiske sfære, lønmodtagere og den bredere offentlighed. Men der er grund til at gentage, hvordan kapitalfonde opgør deres investeringsresultat. Det bygger nemlig på en kombination af realiserede og urealiserede gevinster. For Axcels vedkommende betyder det, at ca. halvdelen kommer fra urealiserede gevinster, hvoraf langt hovedparten skyldes udviklingen i PANDORAs aktiekurs. At det er en volatil vækstaktie, har vi allerede erfaret. Aktien blev som bekendt oprindeligt udbudt til kurs 210, men steg derefter hastigt, og det foreløbige højdepunkt blev en kurs på 372. I skrivende stund ligger aktien noget over udbudskursen, men ved årsskiftet, som ligger til grund for vores investeringsresultat, lå den i 336, hvilket er noget højere end det nuværende niveau. Kommer PAN- DORAs aktiekurs ikke tilbage på dette niveau ved næste årsskifte, vil det trække Axcels årsresultat for 2011 tilsvarende ned. Derfor er der risiko for, at Axcel næste år vil få et underskud på trods af de værdier, vi i øvrigt skaber i vores virksomheder. AXCELS INVESTERINGSRESULTATER 5-ÅRS-OVERSIGT AXCELS INDBETALINGER OG UDBETALINGER pr (MIO. KR.) (MIO. KR.) AXCEL I AXCEL II AXCEL III I ALT AXCEL I INVESTERET KAPITAL AXCEL II UDBETALT TIL INVESTORERNE AXCEL III VÆRDISÆTNING AF VIRKSOMHEDER I ALT TILBAGEVÆRENDE VIRKSOMHEDER AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

9 7

10 Det skal dog også understreges, at en kapitalfonds resultat først endeligt kan gøres op, når en fond er endeligt lukket. Og der er vi langt fra endnu. Alene i Axcel III har vi fortsat syv virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og derfor er der et stykke vej, før fondens endelige afkast kan gøres op. På mange måder er det derfor mere relevant at måle Axcels langsigtede succes ud fra vores aktivitetsniveau. Får vi solgt nogle virksomheder til attraktive priser, og vil vi være i stand til at foretage de rigtige investeringer fremover? Noget kunne tyde på det. Vi er kommet ud af finanskrisen stærkere end nogensinde med tre frasalg og en børsnotering, der har fundet Axcel har vist vejen i PANDORA, hvor vi er gået nye veje for børsnoterede selskaber ved at indføre resultatbaseret aflønning i bestyrelsen. sted i løbet af kun seks måneder. Samtidig har vi fået Axcel IV på plads og har også fået foretaget vores første investering. Det blev Nordic Waterproofing, der arbejder inden for byggebranchen en branche, som Axcel kender særdeles godt fra den tidligere investering i Icopal. Det er et resultat af flere års målrettet arbejde, men for at vi som kapitalfond kan forblive konkurrencedygtig i forhold til andre aktivklasser, skal der fortsat arbejdes hårdt. Værdiskabelsen sker ikke ved hjælp af financial engineering, som nogle har beskyldt kapitalfonde for at dyrke uhæmmet, men primært ved at skabe operationelle forbedringer i selskaberne. Men for at det skal være bæredygtigt, er det nødvendigt med en klar strategi og en governancemodel med en tydelig ansvarsfordeling mellem os som ejer, vores bestyrelser og vores ledelser. Det kræver en fælles dagsorden for alle involverede, og det sikrer vi ved, at bestyrelser og topledelse også investerer i deres selskaber sammen med de øvrige investorer. Alle skal have samme ambition om at skabe værdi ved hjælp af mere lønsomme virksomheder. Axcel har vist vejen i PANDORA, hvor vi er gået nye veje for børsnoterede selskaber ved at indføre resultatbaseret aflønning i bestyrelsen. Denne aflønning er ikke baseret på kvartalsmæssige ændringer i aktiekursen, men på, at der skabes bæredygtige værdier set over en flerårig periode. Eksempelvis er det aftalt med PANDORAs formand Allan Leighton, at han ikke modtager nogen kontant aflønning det første år for sit arbejde, for hele hono- 8 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

11 raret investeres i aktier, og en eventuel senere gevinst herfra skal beskattes i Danmark. Hertil kommer, at PANDORAs bestyrelsesmedlemmer ikke kan sælge deres aktier, før de eventuelt forlader bestyrelsen. Det er en model, vi håber og tror på vil vinde udbredelse i andre danske børsnoterede selskaber. En hurtig reaktionsevne er en af de vigtigste fordele ved kapitalfondsmodellen. Navnlig under finanskrisen har det været påkrævet med store ændringer i en række af vores selskaber, så de har kunnet bevare og udvikle deres lønsomhed. Lige så vigtigt er det at kunne tiltrække den helt rigtige ledelse og bestyrelse, der er tilpasset den specifikke situation, som selskabet befinder sig i. Derfor bruger vi mange ressourcer på at sikre, at vores bestyrelser dels har brancheerfaring og derudover også har erfaring med, hvordan man breder koncepter ud internationalt, for det bliver stadig mere vigtigt for at opnå succes. I den forbindelse trækker vi på vores nordiske netværk, som er opbygget gennem en længere årrække. Uden dette netværk ville Axcel ikke være i stand til at skabe positive forandringer i vores selskaber. Netværket omfatter ca erfarne industrialister med vidt forskellige erfaringer, som alle bidrager til at udvikle selskaberne sammen med de daglige ledelser og Axcels medarbejdere. Det hører med til vores arbejde med governance at agere ansvarligt ud over det snævert økonomiske. Axcel Management tilsluttede sig på den baggrund i 2010 FN s Global Compact, samtidig med at vi besluttede, at alle vores virksomheder i videst muligt omfang skulle tilslutte sig Global Compact i løbet af Alle vores danske virksomheder rapporterer allerede om samfundsansvar, jf. regnskabslovens 99A om samfundsansvar. Senere i denne rapport kan man læse mere om vores konkrete handlinger på området i vores første Communication on Progress (COP). PANDORA er en milepæl i dansk industrihistorie PANDORA er Axcels hidtil bedste investering og måler sig blandt de bedste investeringer, nogen kapitalfond har gjort. Vi har vundet en række priser for investeringen og for den efterfølgende børsnotering. Og på trods af en ejerperiode på kun godt tre år har Axcels investorer fået et stort afkast, der foreløbig beløber sig til ca. 6 mia. kr. Axcel er overbevist om, at PANDORA fortsat rummer et meget stort potentiale, og derfor er Axcel fortsat selskabets største aktionær med en ejerandel på godt en tredjedel. Historien om PANDORA er et godt eksempel på, hvordan mange succesrige danske selskaber i dag opererer. PANDORA har i dag ca medarbejdere, men kun en meget lille del sidder i hovedkvarteret i Glostrup. De beskæftiger sig hovedsageligt med strategiske opgaver såsom produktudvikling, branding, marketing, ekspansionsplaner mv. Salgsarbejdet finder sted på de respektive markeder, og produktionen er placeret i Gemopolis i Thailand, der er et globalt centrum for smykkeproduktion. Det betyder, at de værdiskabende aktiviteter er spredt ud over hele verden, men ikke desto mindre er det fortsat fra Danmark, at de afgørende initiativer udspringer. Og selvom PANDORAs investorbase i dag er international, bliver en stor del af værdierne alligevel ført tilbage til Danmark, dels fordi en betydelig del af investorerne var og er danske, men også fordi hovedparten af PANDORAs selskabsskatteprovenu tilfalder Danmark. Allerede da Axcel købte PANDORA i marts 2008, følte vi os overbevist om, at der var tale om en uslebet diamant af en hidtil uset karat. PANDORA omsatte dengang for ca. 1 mia. kr., men i dag er omsætningen vokset til 6,7 mia. kr., og bundlinjen er i stort omfang fulgt med, således at PANDORA i 2010 præsterede et EBITDA på 2,7 mia. kr. Dermed er PANDORA verdens største smykkebrand målt på wholesale og målt i retailværdi nummer 2 eller 3 efter Tiffany. Hvordan kan det lade sig gøre? Vores udviklingsplan for PANDORA havde fem fokusområder. For det første var det nødvendigt at professionalisere og opbygge organisationen yderligere. Det betød, at selskabets ledelse skulle styrkes samtidig med, at vi for alt i verden skulle bevare de eksisterende kompetencer. Det lykkedes. Dernæst skulle vi sikre os, at ansvaret for salget af produkterne blev ført tilbage til selskabet, for ved at have det spredt ud på en række eksterne distributører var det ikke muligt at opbygge en central salgs- og marketingplatform, og samtidig var der risiko for, at en stor del af selskabets værdiskabelse ville tilfalde eksterne distributører frem for PAN- DORAs aktionærer. Det var også afgørende at sikre, at PANDORA var andet og mere end charmsarmbånd, for selskabets succes skal på sigt ikke kun afhænge af én produkttype. På dette område er selskabet godt på vej, da en betydelig del af omsætningen i dag kommer fra øreringe, halskæder, ringe og senest også ure, og da salget fra disse andre produkter er det hurtigst voksende for PANDORA. Som et led i den fortsatte ekspansion er produktionen blevet udvidet, og i løbet af perioden er PANDORA gået fra en til fem produktionsenheder i Gemopolis. Sidst men ikke mindst var det afgørende at øge salget gennem PANDORA-brandede kanaler for at styrke PANDORA-brandet og øge indtjeningen. På PANDORAs direkte markeder udgør salget gennem brandede kanaler nu mere end 70%, og på globalt plan findes der mere end 420 PANDORA-konceptbutikker. Resultatet er, at der er skabt en vertikalt integreret forretningsmodel fra inhouse-design og produktion til global markedsføring og direkte distribution i de fleste markeder, og det er en stor del af forklaringen på en af de mere markante danske erhvervshistorier i nyere tid. 9

12 Allerede da Axcel købte PANDORA i marts 2008, følte vi os overbevist om, at der var tale om en uslebet diamant af en hidtil uset karat. Økonomisk vækst er afgørende for Axcel Verdensøkonomien kom ud af 2010 i bedre form end forventet. Den afmatning, der var tydelige tegn på hen over sommeren 2010, blev afløst af fremgang, som dels skyldtes den ekspansive økonomiske politik i USA og euroområdet, men også, at den underliggende styrke i Fjernøsten og andre emerging markets-økonomier viste sig tilstrækkelig robust til at stå imod den opstramning af pengepolitikken, som vi har set i flere valutazoner. Men en del af prisen for opsvinget udfordres af presset på de offentlige budgetter i hovedparten af de europæiske lande, koblet med kraftigt stigende råvarepriser på eksempelvis olie og guld. Samtidig betyder de nye Basel II-regler, at banker i almindelighed skal polstres bedre, og det vil alt andet lige gøre det vanskeligere at finansiere akkvisitioner på grund af de deraf højere marginer og dårligere muligheder for at øge belåningen i virksomhederne. Konsekvensen heraf vil være, at investeringerne i nye virksomheder kommer til at falde. På den positive side tæller det imidlertid også, at de nye regler vil øge den finansielle stabilitet. Samlet set er det dog vores vurdering, at 2011 kan blive et mellemår, hvor væksten aftager i forhold til 2010, hvilket gør det mere udfordrende at drive virksomhed. En af de afgørende udfordringer for verdensøkonomien er den stigende gældspukkel i den vestlige verden. Denne pukkel er vokset kraftigt under finanskrisen, hvor en betydelig del af gælden som følge af diverse hjælpepakker er skubbet fra det finansielle system over på den offentlige sektor. Udviklingen forstærkes af en forværret demografi med flere ældre og stadig færre unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Denne udvikling har også betydning for Axcels selskaber på en række områder. Den stigende gældsbyrde er således en af årsagerne til de stigende guld- og sølvpriser, for når investorerne mister tilliden til statsobligationer, søger de mod sikker havn, og der har guldet traditionelt været en foretrukken position. Da guld og sølv er en af PANDO- RAs væsentligste råvarer, har det medvirket til at sætte aktiekursen under pres, fordi der er opstået usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at lægge prisstigningerne over på kunderne. Denne effekt rammer i et vist omfang også en virksomhed som Georg Jensen, der navnlig producerer smykker af sølv. En række af vores øvrige selskaber har omvendt nydt godt af at være til stede på markeder, hvor væksten er forholdsvis høj det gælder eksempelvis Georg Jensen og Royal Copenhagen, der har stærke positioner i Fjernøsten. Samtidig kan vi konstatere, at de af vores virksomheder, som har været orienteret mod de internationale markeder, i almindelighed har klaret sig bedre end selskaber, der kun har fokuseret på Danmark. Det gælder navnlig inden for retail, hvor det danske forbrug ganske enkelt ikke har udviklet sig tilstrækkeligt til, at et selskab som eksempelvis IDdesign har kunnet løfte sin toplinje. Årsagen er, at den begrænsede vækst, der trods alt har været i det indenlandske forbrug, for langt hovedpartens vedkommende skyldes stigende energipriser og en kraftig vækst i bilsalget. Væksten i de øvrige langvarige forbrugsgoder har stort set ligget fladt, og det har ramt IDdesign. Axcel har imidlertid stor tiltro til, at IDdesign udvikler sig positivt, og vi har derfor investeret yderligere i kæden i tilknytning til ansættelsen af den nye direktør Michael Christiansen, der kommer med en tung retailerfaring. Udviklingen i Norden Den begrænsede indenlandske efterspørgsel i Danmark gør det relevant at kigge over sundet til Sverige, for den svenske økonomi er i særklasse i Europa, når det gælder vækst. I 2010 steg Sveriges BNP 4,8%, og det er ikke set bedre i over 10 år. Til sammenligning var den danske vækst i 2010 på 2,3%, hvilket ikke er nok til at opveje de betydelige fald, vi så under finanskrisen. Hvad er årsagerne til disse forskelle? En vigtig grund er den svækkede danske konkurrenceevne. I Danmark har vi tilladt at give os selv forholdsvis store lønstigninger, men da lønstigningerne er givet, uden at der var et tilsvarende løft i produktiviteten, er danske virksomheder blevet mindre konkurrencedygtige set over en bred kam. Omvendt har Sverige holdt igen, og det giver nu svenske virksomheder mulighed for at investere i fremtiden. Det forventes i den forbindelse, at væksten i investeringerne i Sverige i 2011 bliver på knap 10%, mens væksten i Danmark vil være på kun godt 2%, hvilket er alt for lidt til at forny produktionsapparatet. En af årsagerne til de høje danske lønstigninger er manglen på reformer, der ville kunne have skabt et højere udbud af arbejdskraft. Det sætter behovet for en efterlønsreform i relief. Skal vi rose os selv, må man konstatere, at svenskernes ungdomsarbejdsløshed er alarmerende høj, navnlig på grund af langt større restriktioner med hensyn til at kunne afskedige medarbejdere. På det område har vi i Danmark større fleksibilitet, og det er en stor fordel for virksomhederne. Omvendt har svenskerne modsat danskerne styr på de offentlige finanser, og det efterlader flere ressourcer til den private sektor, hvilket er en afgørende årsag til de betydelige forskelle i investeringslysten. Summa summarum er der så afgørende forskelle på de to landes økonomiske præstationer, at man i Danmark bliver nødt til at tage ved lære af det. 10 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

13 Danmark får ikke fremtidig vækst, hvis ikke det bliver nemmere at investere, og hvad enten man vil det eller ej, kræver det, at den offentlige sektor vokser med mindre hastighed fremover. Det kan man blandt andet gøre ved at øge produktiviteten i det offentlige ved hjælp af nye former for offentligt/privat samarbejde, hvor private overtager driften af udvalgte offentlige services. Her kan kapitalfonde også spille en rolle, hvilket vi allerede har set eksempler på i Sverige, hvor Axcel driver JB Education, der er blandt Sveriges største skoler. En anden oplagt vej til vækst er en forenkling af skattereglerne, der i meget stort omfang er med til at komplicere kapitalfondes relation til investorerne. Ikke alene bliver reglerne ofte ændret de er også blevet så komplicerede, at det efterhånden er forbundet med meget store omkostninger at drive en fond. Omkostninger, der i stedet kunne være gået til investeringer i virksomheder. Der er endvidere risiko for, at fremtidige fonde bliver vanskeligere at rejse alene på grund af administrativt bøvl. Det vil ikke være til at gavn for investeringsklimaet herhjemme, da kapitalfonde står for en betydelig del af den vækst og fornyelse, der finder sted i dansk erhvervsliv. Når det er sagt, er der også mange positive ting at sige om det nordiske investeringsklima. Norden bliver således fortsat anset for at være et lukrativt sted at investere, hvilket vi i Axcel også mærker på den betydelige mængde af konkurrerende fonde, der opererer i vores interessesfære. Det skaber blot nye udfordringer, og det hilser vi i høj grad velkommen. Vi er også stolte over, at vi via Axcel IV har fået en række nye investorer om bord. Fremtiden Axcel ser på den baggrund frem til over de kommende år sammen med medinvestorer og finansieringskilder at investere over 10 mia. kr. i danske og svenske virksomheder. Vi har i en længere periode forberedt os grundigt på opkøb og vil investere i en til tre virksomheder om året. Virksomheder, der forhåbentlig vil ende med at blive sunde og stærke til gavn for vores investorer og for samfundet. Christian Frigast Managing Partner 11

14 AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI AXCELS ADFÆRD AT SÆTTE AMBITIØSE MÅL. AT VÆRE I ØJENHØJDE MED VORES SELSKABER. DELEGERE ANSVAR DER, HVOR DET ER MULIGT. AT KUNNE VORES HÅNDVÆRK OG ARBEJDE SOM ET TEAM. AT VÆRE UDFARENDE OG OPSØGENDE. MISSION: AT SKABE STÆRKE OG VÆRDIFULDE VIRKSOMHEDER AT TURDE SIGE NEJ TAK. MENNESKER OG NETVÆRK AT ARBEJDE FOR EN PRÆSTATIONSKULTUR VED HJÆLP AF GODT SAMARBEJDE OG EFFEKTIVE AFLØNNINGSSTRUKTURER. AT FASTHOLDE OG UDBYGGE ET INDUSTRIELT NETVÆRK, DER KAN BIDRAGE TIL UDVIKLING AF SELSKABER OG NYE INVESTERINGSMULIGHEDER. AT SIKRE DE BEDST MULIGE RELATIONER TIL VORES INVESTORER BASERET PÅ TRANSPARENS OG STÆRKE AFKAST. 14 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

15 SAMFUND OG ANSVAR VI UDØVER ANSVARLIGT EJERSKAB. DET BETYDER, AT VI OGSÅ TAGER ET ANSVAR, DER RÆKKER UD OVER DET SNÆVERT ØKONOMISKE DERFOR HAR VI INTEGRERET CSR I VORES FORRET- NINGSMODEL. VI HOLDER ORD OG UDVISER RESPEKT. INVESTERINGSSTRATEGI AT INVESTERE I MODNE VIRKSOMHEDER MED EN VÆRDI I INTERVALLET 0,5-3,5 MIA. KR. AT HAVE BESTEMMENDE INDFLYDELSE. AT FORETAGE PLATFORMSINVESTERINGER I DANMARK OG SVERIGE, MEN AT HAVE HELE VERDEN SOM OPKØBS- OG EXITMULIGHED. MÅL: AT VÆRE BLANDT EUROPAS BEDSTE KAPITALFONDE MÅLT PÅ AFKAST AT HOLDE SIG FRA MEGET RISIKOBASEREDE INVESTERINGER OG BRANCHER, VI IKKE FORSTÅR GODT NOK. EFFEKTIVITET AT SIKRE ET GODT LEDERSKAB I VORES VIRKSOMHEDER, SÅ DE BLIVER AFLEVERET I EN SUNDERE OG MERE VÆRDIFULD TILSTAND, END DA DE BLEV KØBT. AT GÅ EFTER DE BEDST MULIGE RESULTATER. AT VÆRE SYSTEMATISKE OG HANDLE KONSEKVENT. KOMPETENCEUDVIKLING OG INNOVATION AT SÆTTE TILSTRÆKKELIGE RESSOURCER AF TIL AT UDVIKLE KOMPETENCER I ORGANISATIONEN. AT VÆRE ÅBEN OVER FOR OMVERDENEN. AT VÆRE INNOVATIV DVS. SE NYE MULIGHEDER FRA ANDRE VINKLER. 15

16 HANNE B. SØRENSEN IND I AXCELS BESTYRELSE NYT DIREKTIVFORSLAG OM KAPITALFONDE BLEV IKKE GODT, MEN BEDRE END VENTET I en længere periode frygtede DVCA, at det såkaldte AIFM-direktiv, der har til formål at regulere kapitalfonde, skulle gå hen og blive en meget alvorlig klods om benet på branchen. Nu tyder meget på, at det ikke bliver så slemt som frygtet. For Axcel betyder direktivet, at vi skal have en såkaldt autorisation, og der bliver også stillet krav om, at fonden skal stille sikkerhed for et mindre beløb. En række af de øvrige krav, som direktivet stiller, lever Axcel allerede op til gennem DVCA s retningslinjer, der blev implementeret i Hanne B. Sørensen er i januar 2011 indvalgt i Axcels bestyrelse. Hun er kommerciel direktør (CCO) i Maersk Line, som er verdens største containerrederi, og har tidligere arbejdet som finansdirektør i både Europa og Fjernøsten. I 2008 kom udnævnelsen til Senior Vice President og Chief Commercial Officer, hvor hun har ansvaret for rederiets kommercielle drift. Hanne B. Sørensen har bl.a. stået i spidsen for udviklingen af Maersk Lines økonomisystemer og har ydet betydelige bidrag til den omstillingsproces og revitalisering, som containerrederiet har været igennem i de senere år. Hanne B. Sørensen er M.Sc. i Business Economy fra Århus Universitet PANDORA BØRSNOTERET AXCEL SKABER NORDIC WATERPROOFING Med Nordic Waterproofing har Axcel skabt en solid nordisk aktør med en stærk position i Sverige, Danmark og Finland. Nordic Waterproofing tilbyder kunder og samarbejdspartnere en bedre service via større produktudbud og bredere geografisk dækning, siger Vilhelm Sundström, partner hos Axcel og ansvarlig for opkøbet. Vi forventer, at væksten i branchen vil komme tilbage i de kommende år i takt med, at der kommer gang i økonomien og byggeriet igen i Norden. Desuden vil købet skabe både salgs- og omkostningssynergier mellem Trelleborg Waterproofing og Katto, slutter Vilhelm Sundström. AXCEL IV PÅ PLADS I 1. HALVÅR Axcel er nu færdig med at rejse sin nye fond Axcel IV, der bliver på ca. 3,6 mia. kr. Axcel IV er etableret på grundlag af kapitaltilsagn fra en række af de investorer, som også har investeret i Axcels tidligere fonde. Hertil kommer en række nye danske og internationale investorer, der tilsammen tegner sig for godt 30% af fonden. Axcel IV vil som Axcel III koncentrere sig om at investere i mellemstore danske og svenske virksomheder typisk med en omsætning fra ca. 300 mio. kr. op til 3 mia. kr. PANDORA, som Axcel erhvervede 60% af i 2008, blev den 5. oktober noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter salget af 41,56% af aktierne. Aktierne blev udbudt til kurs 210, hvilket gav PAN- DORA en markedsværdi på 27 mia. kr. Dermed blev PANDORA en af de 10 mest værdifulde selskaber på NASDAQ OMX Copenhagen. Det samlede provenu fra aktiesalget blev på 11,4 mia. kr., og noteringen er hermed den største i Danmark, siden TDC kom på fondsbørsen i Der er samtidig tale om den største emission i Vesteuropa siden 2008, og PANDORA er på tidspunktet for børsnoteringen verdens næststørste børsnoterede smykkebrand målt på markedsværdi efter Tiffany & Co. 14 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

17 NET- COMPANY SOLGT Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i it-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. Køberen er ledelsen i Netcompany. Med en årlig forrentning af investeringen (IRR) på over 50% kan vi i dag konstatere, at Netcompany på alle måder har levet op til de forventninger, Axcel oprindeligt havde ved overtagelsen af aktiemajoriteten i I januar 2011 solgte Axcel EskoArtwork for 2,6 mia. kr. til den amerikanske industrikoncern Danaher, der i forvejen ejer danske Radiometer. Danaher omsætter for ca. 62 mia. kr. og er en af USA s 500 største børsnoterede virksomheder. ESKO omsatte for knap 900 mio. kr., da Axcel købte selskabet i I 2007 kom Artwork Systems til, hvorefter EskoArtwork var en realitet. I 2010 var omsætningen steget til 1,4 mia. kr. og indtjeningen femdoblet. Axcel har medvirket til at gøre EskoArtwork til en af verdens førende virksomheder inden for sit felt. Det skyldes ikke kun fusionen med Artwork Systems, men også betydelige investeringer i forskning og udvikling, der har bragt selskabet helt i front i sin branche. ESKO- ARTWORK SOLGT TIL DANAHER AXCEL SÆLGER HUS- COMPAGNIET TIL FSN CAPITAL Axcel solgte i april 2011 HusCompagniet til den norske kapitalfond FSN Capital. Det blev en god handel for Axcel, da det årlige afkast ligger på over 40%. HusCompagniet er Danmarks største leverandør af enfamilieshuse, og selvom husbyggeriet har været i frit fald gennem en længere periode, har selskabet alligevel formået at tjene penge. Resultat af primær drift før renter og afskrivninger (EBITDA) voksede 15% til 101,2 mio. kr. mod 88 mio. kr. i Det skete på baggrund af en omsætning på godt 1 mia. kr. En af årsagerne til HusCompagniets succes er et unikt koncept, hvor kunderne først betaler for deres hus ved leveringen. Det gør, at man trods alt tør bygge nyt. HusCompagniet kommer til at sælge ca. 800 nye enfamilieshuse i Det betyder, at næsten hver fjerde nye hus vil være bygget af HusCompagniet. Virksomheden har en slank organisation med kun 140 medarbejdere fordelt på otte kontorer i hele Danmark og et nyt kontor i Malmø. 15

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 12 28 HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT

Læs mere

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder.

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. NEWS 05 MARTS 2011 WWW.AXCEL.DK AXCELS SELSKABER NETVÆRKER NYE EJERE TIL NETCOMPANY TEMPERAMENT TIL KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Axcel samlede i marts 2011 formænd og CEO s i vores 15 selskaber til et netværksarrangement.

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL AXCEL I HOVEDTRÆK 40 10 CSR HOS AXCEL OG I AXCELS VIRKSOMHEDER 35 HVAD 20 ÅRS ERFARINGER HAR LÆRT OS OM AKTIVT EJERSKAB AXCELS LEDELSE

Læs mere

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk News04 Oktober 2010 www.axcel.dk PANDORA på børsen PANDORA, som kapitalfonden Axcel erhvervede 60% af i 2008, blev den 5. oktober noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter salget af 41,56% af aktierne efter

Læs mere

Axcel Årsberetning 2008

Axcel Årsberetning 2008 Axcel Årsberetning 2008 Axcels årsberetning 2008 2008 var et turbulent år præget af den globale økonomisk afmatning. Det betyder, at de fleste af os har måttet ændre vores måde at anskue verden og ikke

Læs mere

Kapitalfonde i 2014/15

Kapitalfonde i 2014/15 Kapitalfonde i 2014/15 Årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde Færch Plast Nets Tema om Dansk Vækstkapital II Post-exit study Generationsskifter Louis Poulsen Løgismose+ Meyers DONG Energy dvca.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING 2010 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 5 6 7 15 21 23 25 27 35 39 41 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Afkast i kapitalfonde DVCA-begivenheder i 2012 Januar De såkaldte

Læs mere

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst

C XO. Omsætning Indtjening Investering. Ledelse mellem krise og vækst # 2 2 0 1 4 C XO magasinet Z ZZ Omsætning Indtjening Investering PwC s C20 by Numbers Ledelse mellem krise og vækst Kom helt tæt på CXO erne, deres beslutninger og evne til at skabe resultater og vækst

Læs mere

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S

Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktie selskab. PFA Kapitalforvaltning, fondsmægler selskab A/S 2 Årsrapport PFA Holding 2012 Koncernstruktur PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Pension, forsikringsaktie selskab PFA Invest International A/S PFA Ejendomme A/S PFA Kapitalforvaltning,

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 Om dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-fonde samt venturefonde.

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1 Danish Venture Capital and Private Equity Association TEMA OM Kapitalfonde i Virksomhedssalg Udenlandske investorer Kapital til underskoven 2013/14 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Læs mere

ÅRSRAPPORT LIND INVEST

ÅRSRAPPORT LIND INVEST ÅRSRAPPORT LIND INVEST 2013 Lind Invest ApS Værkmestergade 25, niveau 14 DK-8000 Aarhus C www.lind-invest.dk CVR: 26 55 92 43 INDHOLD 04 SELSKABSOPLYSNINGER 32 ANSVAR 05 LEDELSESPÅTEGNING 07 CEO LETTER

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder 099 Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder en kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder Steen E. Navrbjerg og Maria T.T. Strand Januar 2009 ISBN 978-87-91833-38-0 Employment Relations

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015

C XO. Agilitet. Alliancer. Innovation. Vækst kræver handling. Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos toplederne i 2015 # 3 2 0 1 5 C XO magasinet Vend trusler til muligheder med: Agilitet. Alliancer. Innovation. Global CEO Survey 2015 Vækst kræver handling Et sjældent indblik i hvad der præger den strategiske agenda hos

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014

BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30. Aktionærmagasin 2014 BioMar s. 14 Fibertex Personal Care s. 18 Fibertex Nonwovens s. 22 Hydra-Grene s. 26 Kramp s. 30 Aktionærmagasin 2014 På ARoS i Aarhus afholdt Schouw & Co. i september 2014 et symposium med deltagelse

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere