AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AXCELS ÅRSSKRIFT 2010"

Transkript

1 ÅRSSKRIFT 2O1O

2

3 AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

4 DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I 2010 VI SKAL IKKE VÆRE ICOPAL NR NYHEDER AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL BOARDS FORORD 38 4 AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 28 2 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

5 AXCEL I HOVEDTRÆK ET OVERBLIK FOKUSERING FØRTE TIL LØNSOM NICHE 16 AXCELS INVESTORER 26 IV HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT 2010 AXCELS FONDE CSR HOS AXCEL OG I AXCELS SELSKABER YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL

6 AXCEL SKABER RESULTATER I BÅDE DANMARK OG SVERIGE 2010 blev på mange måder et foreløbigt højdepunkt for Axcel. Vi fik gennemført børsnoteringen af PANDORA, vi fik lagt op til salgene af EskoArtwork, Netcompany og HusCompagniet, der fandt sted i 2011, og vi fik sat Axcel IV i søen med købet af Nordic Waterproofing, som er en nordisk virksomhed, der opererer i både Sverige, Danmark og Finland. Historisk overskud De positive resultater gør, at Axcel kommer ud med et historisk overskud på 11,5 mia. kr. Langt hovedparten skyldes de ekstraordinære resultater med PANDORA, men det skal ikke skygge for, at mange af Axcels selskaber har klaret sig flot igennem Ser vi alene på, hvad vores øvrige selskaber har præsteret, ligger Axcels investeringsresultat på ca. 500 mio. kr., og dermed har vi forrentet den investerede kapital med et mere end godkendt resultat. Det afspejler, at vores selskaber generelt har haft et flot 2010 med en bundlinje, der ligger klart over niveauet for Hvad skal de nordiske lande leve af fremover? Hvad vil fremtiden bringe? Der har været mange diskussioner om, hvad de nordiske lande skal leve af fremover i takt med, at løntung produktion lægges ud til lande med lavere lønomkostninger. Mange har svært ved at acceptere udviklingen, fordi den på kort sigt koster arbejdspladser. Samtidig har der været frygt for, at forskning og udvikling vil forsvinde i takt med, at produktionen også forsvinder. Denne frygt er ikke helt ubegrundet, for al erfaring tyder på, at vi står forskningsmæssigt stærkest der, hvor vi også har produktion. Hvis produktionen forsvinder, vil det også påvirke forskningen og dermed fundamentet for vores velstand. Men det er en delikat balance, for omvendt må vi også acceptere, at vi indgår i en større global arbejdsdeling, hvor vores eneste mulighed for overlevelse er at øge vores kompetencer og tilpasse vores omkostninger, så vi kan blive endnu bedre til at sælge vores produkter til andre lande. Forudsætningen herfor er at tiltrække den bedste arbejdskraft, kapital og knowhow i bredest mulig forstand. Er vi gode nok til det, skal vi være lykkelige over, at det er muligt at indgå i den internationale arbejdsdeling, for så længe det ikke går over gevind, vil det øge vores velstand. Stadig hårdere konkurrence Der er ingen tvivl om, at vi går ind i en periode med stadig hårdere konkurrence. Den finansielle krise har skabt nye spilleregler, navnlig hvad angår finansiering og fundraising. Kapitalfonde bliver i stigende grad udfordret af industrielle aktører, og strammere solvenskrav vil gøre det sværere at opnå de finansieringspakker, vi kendte for bare få år tilbage. Det gør det endnu mere udfordrende at opnå succes, og risikoen for at blive overhalet af andre er stor. Netop her skal Axcels systematiske arbejdsmetode baseret på aktivt ejerskab og dybt kendskab til det nordiske marked komme til sin ret. Hvor skal Axcel investere? Spørgsmålet er så, hvilke investeringer Axcel skal foretage fremover? Vi ser store forskelle på Danmark og Sverige i øjeblikket, navnlig hvad angår investeringer i fremtidig vækst. Svenske virksomheder investerer mere end danske, og i mange år har skiftende danske regeringer forsømt at bremse væksten i den offentlige sektor. Det tager ressourcer fra den private sektor, hvilket navnlig har sat sig spor blandt mindre og mellemstore danske virksomheder. Virksomhederne i Axcels segment skal nok klare sig, men vækstlaget nedenunder har det mindre godt. Omvendt er der tilstrækkeligt mange velfungerende virksomheder både i Danmark og Sverige, som trækker læsset, og det betyder, at vi på trods af monetær usikkerhed, krige og naturkatastrofer nu er ude af krisen også i Danmark. Det har medvirket til, at vi i øjeblikket ser på en række virksomheder, som er klar til at indgå i et partnerskab med Axcel. Vi ser frem til at indgå i disse partnerskaber og til at skabe værdi til gavn for vores investorer og samfundet. Niels B. Christiansen Bestyrelsesformand 4 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

7 5

8 DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I blev et ekstraordinært år for Axcel, og vi er stolte over at have præsteret et investeringsresultat på 11,5 mia. kr., der placerer os blandt de bedste kapitalfonde i Europa målt på afkast. PANDORAs flotte resultater kombineret med en vellykket børsnotering er en stor del af forklaringen, men hovedparten af Axcels øvrige selskaber har også klaret sig flot. Ser vi bort fra PANDORA, ville Axcels resultat således ligge i omegnen af 500 mio. kr., hvilket er mere end godkendt i forhold til den investerede kapital. Det betyder også, at vi har været i stand til at levere et stort udbytte til vores investorer. Sammenlagt er der således foreløbig leveret 11,4 mia. kr. tilbage til investorerne set over hele Axcels levetid i de tre første fonde, hvilket er mere end dobbelt så meget, som der hidtil er investeret i. Og det hører med til historien, at Axcel fortsat ejer 12 selskaber samt en betydelig aktiepost i PANDORA i disse tre fonde. Samtidig er Axcels virksomheder set over en bred kam vokset på både top- og bundlinjen i 2010, hvilket giver øgede skattebetalinger og skaber arbejdspladser både i Danmark, Sverige og andre lande. Da ca. 40% af Axcels investorer er pensionskasser, kommer vores resultater også almindelige pensionsopsparere til gode, og dermed er investorernes interesser effektivt afstemt med den politiske sfære, lønmodtagere og den bredere offentlighed. Men der er grund til at gentage, hvordan kapitalfonde opgør deres investeringsresultat. Det bygger nemlig på en kombination af realiserede og urealiserede gevinster. For Axcels vedkommende betyder det, at ca. halvdelen kommer fra urealiserede gevinster, hvoraf langt hovedparten skyldes udviklingen i PANDORAs aktiekurs. At det er en volatil vækstaktie, har vi allerede erfaret. Aktien blev som bekendt oprindeligt udbudt til kurs 210, men steg derefter hastigt, og det foreløbige højdepunkt blev en kurs på 372. I skrivende stund ligger aktien noget over udbudskursen, men ved årsskiftet, som ligger til grund for vores investeringsresultat, lå den i 336, hvilket er noget højere end det nuværende niveau. Kommer PAN- DORAs aktiekurs ikke tilbage på dette niveau ved næste årsskifte, vil det trække Axcels årsresultat for 2011 tilsvarende ned. Derfor er der risiko for, at Axcel næste år vil få et underskud på trods af de værdier, vi i øvrigt skaber i vores virksomheder. AXCELS INVESTERINGSRESULTATER 5-ÅRS-OVERSIGT AXCELS INDBETALINGER OG UDBETALINGER pr (MIO. KR.) (MIO. KR.) AXCEL I AXCEL II AXCEL III I ALT AXCEL I INVESTERET KAPITAL AXCEL II UDBETALT TIL INVESTORERNE AXCEL III VÆRDISÆTNING AF VIRKSOMHEDER I ALT TILBAGEVÆRENDE VIRKSOMHEDER AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

9 7

10 Det skal dog også understreges, at en kapitalfonds resultat først endeligt kan gøres op, når en fond er endeligt lukket. Og der er vi langt fra endnu. Alene i Axcel III har vi fortsat syv virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og derfor er der et stykke vej, før fondens endelige afkast kan gøres op. På mange måder er det derfor mere relevant at måle Axcels langsigtede succes ud fra vores aktivitetsniveau. Får vi solgt nogle virksomheder til attraktive priser, og vil vi være i stand til at foretage de rigtige investeringer fremover? Noget kunne tyde på det. Vi er kommet ud af finanskrisen stærkere end nogensinde med tre frasalg og en børsnotering, der har fundet Axcel har vist vejen i PANDORA, hvor vi er gået nye veje for børsnoterede selskaber ved at indføre resultatbaseret aflønning i bestyrelsen. sted i løbet af kun seks måneder. Samtidig har vi fået Axcel IV på plads og har også fået foretaget vores første investering. Det blev Nordic Waterproofing, der arbejder inden for byggebranchen en branche, som Axcel kender særdeles godt fra den tidligere investering i Icopal. Det er et resultat af flere års målrettet arbejde, men for at vi som kapitalfond kan forblive konkurrencedygtig i forhold til andre aktivklasser, skal der fortsat arbejdes hårdt. Værdiskabelsen sker ikke ved hjælp af financial engineering, som nogle har beskyldt kapitalfonde for at dyrke uhæmmet, men primært ved at skabe operationelle forbedringer i selskaberne. Men for at det skal være bæredygtigt, er det nødvendigt med en klar strategi og en governancemodel med en tydelig ansvarsfordeling mellem os som ejer, vores bestyrelser og vores ledelser. Det kræver en fælles dagsorden for alle involverede, og det sikrer vi ved, at bestyrelser og topledelse også investerer i deres selskaber sammen med de øvrige investorer. Alle skal have samme ambition om at skabe værdi ved hjælp af mere lønsomme virksomheder. Axcel har vist vejen i PANDORA, hvor vi er gået nye veje for børsnoterede selskaber ved at indføre resultatbaseret aflønning i bestyrelsen. Denne aflønning er ikke baseret på kvartalsmæssige ændringer i aktiekursen, men på, at der skabes bæredygtige værdier set over en flerårig periode. Eksempelvis er det aftalt med PANDORAs formand Allan Leighton, at han ikke modtager nogen kontant aflønning det første år for sit arbejde, for hele hono- 8 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

11 raret investeres i aktier, og en eventuel senere gevinst herfra skal beskattes i Danmark. Hertil kommer, at PANDORAs bestyrelsesmedlemmer ikke kan sælge deres aktier, før de eventuelt forlader bestyrelsen. Det er en model, vi håber og tror på vil vinde udbredelse i andre danske børsnoterede selskaber. En hurtig reaktionsevne er en af de vigtigste fordele ved kapitalfondsmodellen. Navnlig under finanskrisen har det været påkrævet med store ændringer i en række af vores selskaber, så de har kunnet bevare og udvikle deres lønsomhed. Lige så vigtigt er det at kunne tiltrække den helt rigtige ledelse og bestyrelse, der er tilpasset den specifikke situation, som selskabet befinder sig i. Derfor bruger vi mange ressourcer på at sikre, at vores bestyrelser dels har brancheerfaring og derudover også har erfaring med, hvordan man breder koncepter ud internationalt, for det bliver stadig mere vigtigt for at opnå succes. I den forbindelse trækker vi på vores nordiske netværk, som er opbygget gennem en længere årrække. Uden dette netværk ville Axcel ikke være i stand til at skabe positive forandringer i vores selskaber. Netværket omfatter ca erfarne industrialister med vidt forskellige erfaringer, som alle bidrager til at udvikle selskaberne sammen med de daglige ledelser og Axcels medarbejdere. Det hører med til vores arbejde med governance at agere ansvarligt ud over det snævert økonomiske. Axcel Management tilsluttede sig på den baggrund i 2010 FN s Global Compact, samtidig med at vi besluttede, at alle vores virksomheder i videst muligt omfang skulle tilslutte sig Global Compact i løbet af Alle vores danske virksomheder rapporterer allerede om samfundsansvar, jf. regnskabslovens 99A om samfundsansvar. Senere i denne rapport kan man læse mere om vores konkrete handlinger på området i vores første Communication on Progress (COP). PANDORA er en milepæl i dansk industrihistorie PANDORA er Axcels hidtil bedste investering og måler sig blandt de bedste investeringer, nogen kapitalfond har gjort. Vi har vundet en række priser for investeringen og for den efterfølgende børsnotering. Og på trods af en ejerperiode på kun godt tre år har Axcels investorer fået et stort afkast, der foreløbig beløber sig til ca. 6 mia. kr. Axcel er overbevist om, at PANDORA fortsat rummer et meget stort potentiale, og derfor er Axcel fortsat selskabets største aktionær med en ejerandel på godt en tredjedel. Historien om PANDORA er et godt eksempel på, hvordan mange succesrige danske selskaber i dag opererer. PANDORA har i dag ca medarbejdere, men kun en meget lille del sidder i hovedkvarteret i Glostrup. De beskæftiger sig hovedsageligt med strategiske opgaver såsom produktudvikling, branding, marketing, ekspansionsplaner mv. Salgsarbejdet finder sted på de respektive markeder, og produktionen er placeret i Gemopolis i Thailand, der er et globalt centrum for smykkeproduktion. Det betyder, at de værdiskabende aktiviteter er spredt ud over hele verden, men ikke desto mindre er det fortsat fra Danmark, at de afgørende initiativer udspringer. Og selvom PANDORAs investorbase i dag er international, bliver en stor del af værdierne alligevel ført tilbage til Danmark, dels fordi en betydelig del af investorerne var og er danske, men også fordi hovedparten af PANDORAs selskabsskatteprovenu tilfalder Danmark. Allerede da Axcel købte PANDORA i marts 2008, følte vi os overbevist om, at der var tale om en uslebet diamant af en hidtil uset karat. PANDORA omsatte dengang for ca. 1 mia. kr., men i dag er omsætningen vokset til 6,7 mia. kr., og bundlinjen er i stort omfang fulgt med, således at PANDORA i 2010 præsterede et EBITDA på 2,7 mia. kr. Dermed er PANDORA verdens største smykkebrand målt på wholesale og målt i retailværdi nummer 2 eller 3 efter Tiffany. Hvordan kan det lade sig gøre? Vores udviklingsplan for PANDORA havde fem fokusområder. For det første var det nødvendigt at professionalisere og opbygge organisationen yderligere. Det betød, at selskabets ledelse skulle styrkes samtidig med, at vi for alt i verden skulle bevare de eksisterende kompetencer. Det lykkedes. Dernæst skulle vi sikre os, at ansvaret for salget af produkterne blev ført tilbage til selskabet, for ved at have det spredt ud på en række eksterne distributører var det ikke muligt at opbygge en central salgs- og marketingplatform, og samtidig var der risiko for, at en stor del af selskabets værdiskabelse ville tilfalde eksterne distributører frem for PAN- DORAs aktionærer. Det var også afgørende at sikre, at PANDORA var andet og mere end charmsarmbånd, for selskabets succes skal på sigt ikke kun afhænge af én produkttype. På dette område er selskabet godt på vej, da en betydelig del af omsætningen i dag kommer fra øreringe, halskæder, ringe og senest også ure, og da salget fra disse andre produkter er det hurtigst voksende for PANDORA. Som et led i den fortsatte ekspansion er produktionen blevet udvidet, og i løbet af perioden er PANDORA gået fra en til fem produktionsenheder i Gemopolis. Sidst men ikke mindst var det afgørende at øge salget gennem PANDORA-brandede kanaler for at styrke PANDORA-brandet og øge indtjeningen. På PANDORAs direkte markeder udgør salget gennem brandede kanaler nu mere end 70%, og på globalt plan findes der mere end 420 PANDORA-konceptbutikker. Resultatet er, at der er skabt en vertikalt integreret forretningsmodel fra inhouse-design og produktion til global markedsføring og direkte distribution i de fleste markeder, og det er en stor del af forklaringen på en af de mere markante danske erhvervshistorier i nyere tid. 9

12 Allerede da Axcel købte PANDORA i marts 2008, følte vi os overbevist om, at der var tale om en uslebet diamant af en hidtil uset karat. Økonomisk vækst er afgørende for Axcel Verdensøkonomien kom ud af 2010 i bedre form end forventet. Den afmatning, der var tydelige tegn på hen over sommeren 2010, blev afløst af fremgang, som dels skyldtes den ekspansive økonomiske politik i USA og euroområdet, men også, at den underliggende styrke i Fjernøsten og andre emerging markets-økonomier viste sig tilstrækkelig robust til at stå imod den opstramning af pengepolitikken, som vi har set i flere valutazoner. Men en del af prisen for opsvinget udfordres af presset på de offentlige budgetter i hovedparten af de europæiske lande, koblet med kraftigt stigende råvarepriser på eksempelvis olie og guld. Samtidig betyder de nye Basel II-regler, at banker i almindelighed skal polstres bedre, og det vil alt andet lige gøre det vanskeligere at finansiere akkvisitioner på grund af de deraf højere marginer og dårligere muligheder for at øge belåningen i virksomhederne. Konsekvensen heraf vil være, at investeringerne i nye virksomheder kommer til at falde. På den positive side tæller det imidlertid også, at de nye regler vil øge den finansielle stabilitet. Samlet set er det dog vores vurdering, at 2011 kan blive et mellemår, hvor væksten aftager i forhold til 2010, hvilket gør det mere udfordrende at drive virksomhed. En af de afgørende udfordringer for verdensøkonomien er den stigende gældspukkel i den vestlige verden. Denne pukkel er vokset kraftigt under finanskrisen, hvor en betydelig del af gælden som følge af diverse hjælpepakker er skubbet fra det finansielle system over på den offentlige sektor. Udviklingen forstærkes af en forværret demografi med flere ældre og stadig færre unge, der træder ind på arbejdsmarkedet. Denne udvikling har også betydning for Axcels selskaber på en række områder. Den stigende gældsbyrde er således en af årsagerne til de stigende guld- og sølvpriser, for når investorerne mister tilliden til statsobligationer, søger de mod sikker havn, og der har guldet traditionelt været en foretrukken position. Da guld og sølv er en af PANDO- RAs væsentligste råvarer, har det medvirket til at sætte aktiekursen under pres, fordi der er opstået usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at lægge prisstigningerne over på kunderne. Denne effekt rammer i et vist omfang også en virksomhed som Georg Jensen, der navnlig producerer smykker af sølv. En række af vores øvrige selskaber har omvendt nydt godt af at være til stede på markeder, hvor væksten er forholdsvis høj det gælder eksempelvis Georg Jensen og Royal Copenhagen, der har stærke positioner i Fjernøsten. Samtidig kan vi konstatere, at de af vores virksomheder, som har været orienteret mod de internationale markeder, i almindelighed har klaret sig bedre end selskaber, der kun har fokuseret på Danmark. Det gælder navnlig inden for retail, hvor det danske forbrug ganske enkelt ikke har udviklet sig tilstrækkeligt til, at et selskab som eksempelvis IDdesign har kunnet løfte sin toplinje. Årsagen er, at den begrænsede vækst, der trods alt har været i det indenlandske forbrug, for langt hovedpartens vedkommende skyldes stigende energipriser og en kraftig vækst i bilsalget. Væksten i de øvrige langvarige forbrugsgoder har stort set ligget fladt, og det har ramt IDdesign. Axcel har imidlertid stor tiltro til, at IDdesign udvikler sig positivt, og vi har derfor investeret yderligere i kæden i tilknytning til ansættelsen af den nye direktør Michael Christiansen, der kommer med en tung retailerfaring. Udviklingen i Norden Den begrænsede indenlandske efterspørgsel i Danmark gør det relevant at kigge over sundet til Sverige, for den svenske økonomi er i særklasse i Europa, når det gælder vækst. I 2010 steg Sveriges BNP 4,8%, og det er ikke set bedre i over 10 år. Til sammenligning var den danske vækst i 2010 på 2,3%, hvilket ikke er nok til at opveje de betydelige fald, vi så under finanskrisen. Hvad er årsagerne til disse forskelle? En vigtig grund er den svækkede danske konkurrenceevne. I Danmark har vi tilladt at give os selv forholdsvis store lønstigninger, men da lønstigningerne er givet, uden at der var et tilsvarende løft i produktiviteten, er danske virksomheder blevet mindre konkurrencedygtige set over en bred kam. Omvendt har Sverige holdt igen, og det giver nu svenske virksomheder mulighed for at investere i fremtiden. Det forventes i den forbindelse, at væksten i investeringerne i Sverige i 2011 bliver på knap 10%, mens væksten i Danmark vil være på kun godt 2%, hvilket er alt for lidt til at forny produktionsapparatet. En af årsagerne til de høje danske lønstigninger er manglen på reformer, der ville kunne have skabt et højere udbud af arbejdskraft. Det sætter behovet for en efterlønsreform i relief. Skal vi rose os selv, må man konstatere, at svenskernes ungdomsarbejdsløshed er alarmerende høj, navnlig på grund af langt større restriktioner med hensyn til at kunne afskedige medarbejdere. På det område har vi i Danmark større fleksibilitet, og det er en stor fordel for virksomhederne. Omvendt har svenskerne modsat danskerne styr på de offentlige finanser, og det efterlader flere ressourcer til den private sektor, hvilket er en afgørende årsag til de betydelige forskelle i investeringslysten. Summa summarum er der så afgørende forskelle på de to landes økonomiske præstationer, at man i Danmark bliver nødt til at tage ved lære af det. 10 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

13 Danmark får ikke fremtidig vækst, hvis ikke det bliver nemmere at investere, og hvad enten man vil det eller ej, kræver det, at den offentlige sektor vokser med mindre hastighed fremover. Det kan man blandt andet gøre ved at øge produktiviteten i det offentlige ved hjælp af nye former for offentligt/privat samarbejde, hvor private overtager driften af udvalgte offentlige services. Her kan kapitalfonde også spille en rolle, hvilket vi allerede har set eksempler på i Sverige, hvor Axcel driver JB Education, der er blandt Sveriges største skoler. En anden oplagt vej til vækst er en forenkling af skattereglerne, der i meget stort omfang er med til at komplicere kapitalfondes relation til investorerne. Ikke alene bliver reglerne ofte ændret de er også blevet så komplicerede, at det efterhånden er forbundet med meget store omkostninger at drive en fond. Omkostninger, der i stedet kunne være gået til investeringer i virksomheder. Der er endvidere risiko for, at fremtidige fonde bliver vanskeligere at rejse alene på grund af administrativt bøvl. Det vil ikke være til at gavn for investeringsklimaet herhjemme, da kapitalfonde står for en betydelig del af den vækst og fornyelse, der finder sted i dansk erhvervsliv. Når det er sagt, er der også mange positive ting at sige om det nordiske investeringsklima. Norden bliver således fortsat anset for at være et lukrativt sted at investere, hvilket vi i Axcel også mærker på den betydelige mængde af konkurrerende fonde, der opererer i vores interessesfære. Det skaber blot nye udfordringer, og det hilser vi i høj grad velkommen. Vi er også stolte over, at vi via Axcel IV har fået en række nye investorer om bord. Fremtiden Axcel ser på den baggrund frem til over de kommende år sammen med medinvestorer og finansieringskilder at investere over 10 mia. kr. i danske og svenske virksomheder. Vi har i en længere periode forberedt os grundigt på opkøb og vil investere i en til tre virksomheder om året. Virksomheder, der forhåbentlig vil ende med at blive sunde og stærke til gavn for vores investorer og for samfundet. Christian Frigast Managing Partner 11

14 AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI AXCELS ADFÆRD AT SÆTTE AMBITIØSE MÅL. AT VÆRE I ØJENHØJDE MED VORES SELSKABER. DELEGERE ANSVAR DER, HVOR DET ER MULIGT. AT KUNNE VORES HÅNDVÆRK OG ARBEJDE SOM ET TEAM. AT VÆRE UDFARENDE OG OPSØGENDE. MISSION: AT SKABE STÆRKE OG VÆRDIFULDE VIRKSOMHEDER AT TURDE SIGE NEJ TAK. MENNESKER OG NETVÆRK AT ARBEJDE FOR EN PRÆSTATIONSKULTUR VED HJÆLP AF GODT SAMARBEJDE OG EFFEKTIVE AFLØNNINGSSTRUKTURER. AT FASTHOLDE OG UDBYGGE ET INDUSTRIELT NETVÆRK, DER KAN BIDRAGE TIL UDVIKLING AF SELSKABER OG NYE INVESTERINGSMULIGHEDER. AT SIKRE DE BEDST MULIGE RELATIONER TIL VORES INVESTORER BASERET PÅ TRANSPARENS OG STÆRKE AFKAST. 14 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

15 SAMFUND OG ANSVAR VI UDØVER ANSVARLIGT EJERSKAB. DET BETYDER, AT VI OGSÅ TAGER ET ANSVAR, DER RÆKKER UD OVER DET SNÆVERT ØKONOMISKE DERFOR HAR VI INTEGRERET CSR I VORES FORRET- NINGSMODEL. VI HOLDER ORD OG UDVISER RESPEKT. INVESTERINGSSTRATEGI AT INVESTERE I MODNE VIRKSOMHEDER MED EN VÆRDI I INTERVALLET 0,5-3,5 MIA. KR. AT HAVE BESTEMMENDE INDFLYDELSE. AT FORETAGE PLATFORMSINVESTERINGER I DANMARK OG SVERIGE, MEN AT HAVE HELE VERDEN SOM OPKØBS- OG EXITMULIGHED. MÅL: AT VÆRE BLANDT EUROPAS BEDSTE KAPITALFONDE MÅLT PÅ AFKAST AT HOLDE SIG FRA MEGET RISIKOBASEREDE INVESTERINGER OG BRANCHER, VI IKKE FORSTÅR GODT NOK. EFFEKTIVITET AT SIKRE ET GODT LEDERSKAB I VORES VIRKSOMHEDER, SÅ DE BLIVER AFLEVERET I EN SUNDERE OG MERE VÆRDIFULD TILSTAND, END DA DE BLEV KØBT. AT GÅ EFTER DE BEDST MULIGE RESULTATER. AT VÆRE SYSTEMATISKE OG HANDLE KONSEKVENT. KOMPETENCEUDVIKLING OG INNOVATION AT SÆTTE TILSTRÆKKELIGE RESSOURCER AF TIL AT UDVIKLE KOMPETENCER I ORGANISATIONEN. AT VÆRE ÅBEN OVER FOR OMVERDENEN. AT VÆRE INNOVATIV DVS. SE NYE MULIGHEDER FRA ANDRE VINKLER. 15

16 HANNE B. SØRENSEN IND I AXCELS BESTYRELSE NYT DIREKTIVFORSLAG OM KAPITALFONDE BLEV IKKE GODT, MEN BEDRE END VENTET I en længere periode frygtede DVCA, at det såkaldte AIFM-direktiv, der har til formål at regulere kapitalfonde, skulle gå hen og blive en meget alvorlig klods om benet på branchen. Nu tyder meget på, at det ikke bliver så slemt som frygtet. For Axcel betyder direktivet, at vi skal have en såkaldt autorisation, og der bliver også stillet krav om, at fonden skal stille sikkerhed for et mindre beløb. En række af de øvrige krav, som direktivet stiller, lever Axcel allerede op til gennem DVCA s retningslinjer, der blev implementeret i Hanne B. Sørensen er i januar 2011 indvalgt i Axcels bestyrelse. Hun er kommerciel direktør (CCO) i Maersk Line, som er verdens største containerrederi, og har tidligere arbejdet som finansdirektør i både Europa og Fjernøsten. I 2008 kom udnævnelsen til Senior Vice President og Chief Commercial Officer, hvor hun har ansvaret for rederiets kommercielle drift. Hanne B. Sørensen har bl.a. stået i spidsen for udviklingen af Maersk Lines økonomisystemer og har ydet betydelige bidrag til den omstillingsproces og revitalisering, som containerrederiet har været igennem i de senere år. Hanne B. Sørensen er M.Sc. i Business Economy fra Århus Universitet PANDORA BØRSNOTERET AXCEL SKABER NORDIC WATERPROOFING Med Nordic Waterproofing har Axcel skabt en solid nordisk aktør med en stærk position i Sverige, Danmark og Finland. Nordic Waterproofing tilbyder kunder og samarbejdspartnere en bedre service via større produktudbud og bredere geografisk dækning, siger Vilhelm Sundström, partner hos Axcel og ansvarlig for opkøbet. Vi forventer, at væksten i branchen vil komme tilbage i de kommende år i takt med, at der kommer gang i økonomien og byggeriet igen i Norden. Desuden vil købet skabe både salgs- og omkostningssynergier mellem Trelleborg Waterproofing og Katto, slutter Vilhelm Sundström. AXCEL IV PÅ PLADS I 1. HALVÅR Axcel er nu færdig med at rejse sin nye fond Axcel IV, der bliver på ca. 3,6 mia. kr. Axcel IV er etableret på grundlag af kapitaltilsagn fra en række af de investorer, som også har investeret i Axcels tidligere fonde. Hertil kommer en række nye danske og internationale investorer, der tilsammen tegner sig for godt 30% af fonden. Axcel IV vil som Axcel III koncentrere sig om at investere i mellemstore danske og svenske virksomheder typisk med en omsætning fra ca. 300 mio. kr. op til 3 mia. kr. PANDORA, som Axcel erhvervede 60% af i 2008, blev den 5. oktober noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter salget af 41,56% af aktierne. Aktierne blev udbudt til kurs 210, hvilket gav PAN- DORA en markedsværdi på 27 mia. kr. Dermed blev PANDORA en af de 10 mest værdifulde selskaber på NASDAQ OMX Copenhagen. Det samlede provenu fra aktiesalget blev på 11,4 mia. kr., og noteringen er hermed den største i Danmark, siden TDC kom på fondsbørsen i Der er samtidig tale om den største emission i Vesteuropa siden 2008, og PANDORA er på tidspunktet for børsnoteringen verdens næststørste børsnoterede smykkebrand målt på markedsværdi efter Tiffany & Co. 14 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

17 NET- COMPANY SOLGT Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i it-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. Køberen er ledelsen i Netcompany. Med en årlig forrentning af investeringen (IRR) på over 50% kan vi i dag konstatere, at Netcompany på alle måder har levet op til de forventninger, Axcel oprindeligt havde ved overtagelsen af aktiemajoriteten i I januar 2011 solgte Axcel EskoArtwork for 2,6 mia. kr. til den amerikanske industrikoncern Danaher, der i forvejen ejer danske Radiometer. Danaher omsætter for ca. 62 mia. kr. og er en af USA s 500 største børsnoterede virksomheder. ESKO omsatte for knap 900 mio. kr., da Axcel købte selskabet i I 2007 kom Artwork Systems til, hvorefter EskoArtwork var en realitet. I 2010 var omsætningen steget til 1,4 mia. kr. og indtjeningen femdoblet. Axcel har medvirket til at gøre EskoArtwork til en af verdens førende virksomheder inden for sit felt. Det skyldes ikke kun fusionen med Artwork Systems, men også betydelige investeringer i forskning og udvikling, der har bragt selskabet helt i front i sin branche. ESKO- ARTWORK SOLGT TIL DANAHER AXCEL SÆLGER HUS- COMPAGNIET TIL FSN CAPITAL Axcel solgte i april 2011 HusCompagniet til den norske kapitalfond FSN Capital. Det blev en god handel for Axcel, da det årlige afkast ligger på over 40%. HusCompagniet er Danmarks største leverandør af enfamilieshuse, og selvom husbyggeriet har været i frit fald gennem en længere periode, har selskabet alligevel formået at tjene penge. Resultat af primær drift før renter og afskrivninger (EBITDA) voksede 15% til 101,2 mio. kr. mod 88 mio. kr. i Det skete på baggrund af en omsætning på godt 1 mia. kr. En af årsagerne til HusCompagniets succes er et unikt koncept, hvor kunderne først betaler for deres hus ved leveringen. Det gør, at man trods alt tør bygge nyt. HusCompagniet kommer til at sælge ca. 800 nye enfamilieshuse i Det betyder, at næsten hver fjerde nye hus vil være bygget af HusCompagniet. Virksomheden har en slank organisation med kun 140 medarbejdere fordelt på otte kontorer i hele Danmark og et nyt kontor i Malmø. 15

18 AXCEL I HOVEDTRÆK ET OVERBLIK De følgende illustrationer viser, under hvilke betingelser Axcel arbejder, hvilke selskaber Axcel har investeret i, hvem der købte selskaberne, og hvor længe Axcel har ejet sine selskaber DANMARK SVERIGE UOPFORDREDE HENVENDELSER AXCELS NETVÆRK INVESTERINGSBANK DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSHANDLER INDEN FOR AXCELS SEGMENT Axcels segment er opgjort som handler, hvor en kapitalfond er involveret, og hvor den opkøbte virksomhed har en omsætning på over 100 mio. kr. AXCELS DANSKE OG SVENSKE VIRKSOMHEDSOPKØB Axcels virksomhedsopkøb genereres i høj grad fra Axcels netværk, men også via uopfordrede henvendelser og gennem investeringsbanker og rådgivere. % 100 SERVICE Råstofudvinding: 8% % 31% DETAILHANDEL FREMSTILLING RÅSTOFUDVINDING Service: 15% Fremstilling: 69% % 24% Detailhandel: 8% % 44% % DANMARK 1% SVERIGE DANSK OG SVENSK INDUSTRISTRUKTUR AXCELS VIRKSOMHEDER FORDELT PÅ SEKTORER Den danske og svenske industristruktur er nogenlunde ens, dog har Sverige en overvægt af fremstillingsvirksomheder, hvor den danske industristruktur er mere ligeligt fordelt mellem service, detailhandel og fremstilling. Axcel har hovedsagelig købt virksomheder inden for fremstilling og service. 16 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

19 2011: 8% 1998: 8% 2009: 8% 2000: 8% >225: 9 <75: : 8% 2008: 15% 2004: 8% : : 15% 2006: 23% : 11 AXCELS EKSISTERENDE INVESTERINGER FORDELT EFTER INVESTERINGSÅR Hovedparten af Axcels eksisterende virksomheder er købt efter AXCELS INVESTERINGER EFTER STØRRELSE (EGENKAPITAL I MIO. KR.) Axcel investerer i mellemstore danske og svenske virksomheder. De anførte værdier i figuren angiver størrelsen af Axcels egenkapitalinvestering. <1 år: 1 >8: 3 <3 år: 2 >6 år: år: år: år: år: år: år: år: år; 6 EKSISTERENDE VIRKSOMHEDER HVOR LÆNGE DE HAR VÆRET I AXCELS EJERSKAB Hovedparten af de nuværende Axcel-virksomheder har været ejet i mindre end fire år. EXITS HVOR LANG TID AXCEL EJEDE VIRKSOMHEDERNE Axcel har afhændet i alt 22 virksomheder, hvoraf hovedparten har været ejet i mindst fem år (ekskl. PANDORA, som blev børsnoteret 5. oktober 2010). Fokus på kerneområder: 17% Andet: 3 Organisk vækst: 28% Kapitalfond: 2 Restrukturering: 6% Afnotering: 6 Familie: 19 Industriel: 5 Buy and build: 49% AXCELS STRATEGIER FOR VÆRDISKABELSE (EFTER VÆRDI AF INVESTERING) Næsten halvdelen af Axcels investeringer er såkaldte buy and build dvs. investeringscases, hvor værdien skabes gennem organisk vækst samt gennem opkøb og realisering af synergier. HVEM AXCEL KØBTE VIRKSOMHEDERNE AF Axcel har primært købt virksomheder af familier. 17

20 CSR HOS AXCEL OG I AXCELS SELSKABER Axcel tror på bæredygtighed. Ikke kun økonomisk, men også i forhold til mennesker og miljø. Derfor har Axcel forpligtet sig til at agere ansvarligt i forhold til de virksomheder, vi ejer, og i forhold til, hvordan vi i øvrigt driver vores forretning. Axcel tilsluttede sig i 2010 FN s Global Compact, og dette er således vores første Communication on Progress (COP). Axcel anerkender derved betydningen af at støtte FN s bestræbelser på, at regeringer, civilsamfundet og virksomheder m.fl. arbejder sammen om at understøtte de 10 principper for bæredygtig forretningsdrift inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsmiljø, miljø og antikorruption. Axcel har gradvist udviklet CSR-politikker ud fra vores syn på Corporate Governance, hvilket inkluderer dialog med interessenter samt transparens i forhold til kommunikation og rapportering. Vi ønsker høje afkast til vores investorer, men også at reducere risici. Axcel har hidtil arbejdet med CSR på forskellige fronter, herunder: Et CSR-pilotprojekt i Noa Noa En stakeholderanalyse i forhold til Axcels investorer, samarbejdspartnere, selskaber og øvrige interessenter Dialog med ledelsen i vores selskaber Udstikkelse af CSR-guidelines til vores selskaber For at sikre den nødvendige fremdrift har Axcel desuden dannet et CSR-netværk af repræsentanter fra Axcel-ejede selskaber. I netværket udveksles erfaringer om CSR, og forskellige indlægsholdere har bidraget til at tilvejebringe opdateret viden på området. Axcel ønsker kun at investere i virksomheder, der også agerer ansvarligt, for derved sikrer vi den bedst mulige risikoprofil i forhold til vores selskaber. Desuden er ansvarlig virksomhedsdrift i stigende grad blevet en afgørende konkurrenceparameter. Derfor gennemfører vi en miljømæssig, social og forretningsetisk due diligence af de virksomheder, vi investerer i. Axcel bestræber sig derudover på at overholde alle relevante regler, der gælder for vores porteføljeselskaber og for os selv, navnlig hvad angår åbenhed og transparens. Og som medlem af For at sikre den nødvendige fremdrift har Axcel dannet et CSR-netværk af repræsentanter fra Axcel-ejede selskaber. Danish Venture Capital Association, DVCA, og Swedish Venture Capital Association, SVCA, følger Axcel de respektive organisationers adfærdskodeks og værdiansættelsesprincipper. CSR i Axcels selskaber Axcel Management tilsluttede sig i 2010 FN s Global Compact, samtidig med at vi besluttede, at alle vores virksomheder i videst muligt omfang skulle tilslutte sig Global Compact i løbet af Alle vores danske virksomheder rapporterer allerede om samfundsansvar, jf. regnskabslovens 99A om samfundsansvar. Axcel forventer, at vores selskaber: 18 AXCEL ÅRSSKRIFT 2O1O

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder.

Axcel solgte i starten af januar sin majoritetsaktiepost i IT-selskabet Netcompany, der er en af Danmarks førende it-konsulentvirksomheder. NEWS 05 MARTS 2011 WWW.AXCEL.DK AXCELS SELSKABER NETVÆRKER NYE EJERE TIL NETCOMPANY TEMPERAMENT TIL KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Axcel samlede i marts 2011 formænd og CEO s i vores 15 selskaber til et netværksarrangement.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø

Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Investeringskrisen og væksten i vækstlaget - Betydningen af et dansk investormiljø Axcel Future DK 18. juni 2012 Forfattere: Partner, Martin Hvidt Thelle Economist, Martin Bo Hansen 2 Danmark befinder

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010

HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 JEPPE JESSEN, CEO / JRJ@CORVENAS.COM / +45 22 93 25 96 HVAD GØR ET MINDRE ELLER MELLEMSTORT REDERI INTERESSANT FOR INVESTORER? PENGE & PARAGRAFFER 28. OKTOBER 2010 CORVENAS 1 DAGENS EMNER Er der interesse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Fem exits - fem forskellige forløb

Fem exits - fem forskellige forløb Fem exits - fem forskellige forløb Industri Udvikling er sat i verden for at forrente vore ejeres penge bedst muligt. Man kunne umiddelbart tro, at det især sker ved at købe billigt og sælge dyrt. Det

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 12 28 HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Præsentation. August 2015

Præsentation. August 2015 Præsentation August 2015 Indhold Introduktion af Halberg koncernen Halberg Kapital Positionering Investeringskriterier Kompetencer Eksempel på investering: Newline Side 2 Halberg koncernens historie Harald

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Krav og forventninger fra eksterne investorer

Krav og forventninger fra eksterne investorer Krav og forventninger fra eksterne investorer 1 Dagsorden Værdiskabelse Struktur Ledelse Hvem Gode erfaringer 2 Hvem er vi? Greystone Capital A/S Privatejet investeringsselskab etableret 2007 Langsigtet

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013

Fremtidens penge. Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 Fremtidens penge Realdania Erhvervsforum 2. maj 2013 PensionDanmark den korte version 633.000 medlemmer 27.700 virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i 2012 4 mia. kr. er udbetalt i 2012 Formue 2012:

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere