Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010"

Transkript

1 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21

2 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I kommunen på en gennemsnitlig lørdag. I kommunen på en gennemsnitlig søn- og helligdag. I og udenfor kommunen på en gennemsnitlig hverdag. Passagerer, pr. hverdag, der bevæger sig ud af kommunen. Passagerer, pr. hverdag, der bevæger sig ind i kommunen.

3 1) Indledning Der er udarbejdet en nøgletalsrapport for hver af Hovedstadsområdets 34 kommuner. Rapporten skal ses som et opslagsværk over bustrafikken i den enkelte kommune. Nøgletalsrapporten for 21 er en opdatering af sidste års nøgletalsrapport. Ved sammenligning af tallene fra denne nøgletalsrapport med tidligere års rapporter skal læseren være opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser på grund af opgørelsestidspunktet. Dette gør sig i særdeleshed gældende i 21, da der dette år (og fremadrettet) kun medtages månederne januar til marts. Perioden er valgt dels for at give et så repræsentativt billede af udviklingen som muligt og dels for at muliggøre et leveringstidspunkt, som passer bedre i forhold til planlægningsarbejdet. I denne udgave af de kommunale nøgletalsrapporter er der, modsat de foregående år, medtaget passagertal mv. for tre år, dvs. 28, 29 og 21. Tabeller og figurer I tabellerne er passagertallene beregnet som gennemsnittet af af- og påstigere. Ligesom sidste år er nøgletallene opgjort på baggrund af gennemsnitlige hverdags, lørdags og søn- og helligdags tal. Tal for lørdags- søn- og helligdags driften er medtaget for at give læseren et indblik i niveauforskellene de tre dagstyper imellem. For tabellerne med lørdags og søn- og helligdagstal gælder, at linjer der ikke kører disse dage fremgår af tabellen med nul i passagertal, produktion og produktivitet. For linjer der er ændret markant efter køreplansskift 28. marts 21 er kun medtaget data til og med 27. marts 21. Tallene for de tre hverdage og den ene søndag linjerne har kørt efter omlægningerne er behæftet med usikkerhed og derfor er tallene ikke medtaget. Rapporterne viser således det trafikale billede før køreplansskift den 28. marts. For tabellerne med passagertal, produktion og produktivitet i og udenfor kommunen gælder, at der kun er medtaget hverdagstal. Det betyder, at de linjer der ikke kører i hverdagene Ikke vil have tal med i de søjlediagrammer der viser passagerer indenfor og udenfor kommunen. Dette gælder for eksempel for nogle natbusser. For kort med passagerstrømme ind og ud af kommunen gælder, at de er baseret på passagertal for januar til marts 21. Læseren skal i forbindelse med kortene være opmærksom på, at tallene ikke direkte kan genfindes i andre tabeller i rapporterne og at det ikke er de samme pendlingsdata som anvendes til indtægtsfordeling i kommunerne. Det skal ligeledes bemærkes, at tallene viser det antal passagerer, der sidder i busserne når en kommunegrænse krydses.

4 2) Begrebsafklaring Passagerer (Passagertal på en gennemsnitlig hverdag) Passagerer er en betegnelse for de kunder, der benytter bus. Passagertallet er et gennemsnit af antallet af påstigere og afstigere på en gennemsnitlig hverdag. Normalt opgøres hverdagspassagertallet som et gennemsnit for måneden men i nærværende rapport er der tale om et gennemsnit over hele undersøgelsesperioden. Passagertallet er på kommuneniveau. Produktion (r) Produktionen er summen af den tid, hvor en buslinje er tilgængelig for kunderne dvs. uden endestationsophold. Produktionen er på kommuneniveau. Produktivitet ( ) Produktiviteten er en betegnelse, der anvendes til at opgøre antallet af passagerer pr.. Produktiviteten er i denne rapport opgjort for såvel hverdage som lørdag/søndag. Produktiviteten giver et indblik i, hvor effektivt en linje er målt som antal passagerer i forhold til r. I opgørelsen er der således ikke taget hensyn til rejselængder. En høj produktivitet på linjen kan bl.a. skyldes, at linjen primært har kørsel i myldretiden, hvor der er mange passagerer. En høj produktivitet kan også skyldes, at linjen har et højt passagertal, hvilket bl.a. er tilfældet for A-busserne. Produktiviteten kan dog godt variere hen over rutens forløb og således også hen over kommunegrænser. Hvis en buslinje kommer gennem en kommune med et stort kundegrundlag og gør stop ved et indkøbscenter eller en station inden den fortsætter ind i et mindre tæt befolket område i nabokommunen, kan der være betydelig forskelle i produktiviteten de to kommuner imellem. Forskellige buslinjer A-buslinje A-busserne er Movia s mest passagertunge buslinjer. De 6 buslinjer betjener det centrale København, Frederiksberg og Amager. De standser ved alle stoppesteder, og udgør et net, der supplerer Metroen og S-toget. De kører ofte og i myldretiderne med ned til omkring 3 minutters mellemrum. Det betyder, at A-busserne om dagen har så høj en frekvens, at de kører uden fast køreplan. A-busserne kan kendes på deres røde hjørner. S-buslinje S-busserne kører hovedsageligt på tværs af S-togs linjerne og forbinder typisk stationer og andre trafikale knudepunkter og kører med få stop undervejs. S-busserne skaber sammenhæng mellem forstæderne og København, ligesom de forbinder forstæderne imellem. S-busser kan kendes på deres blå hjørner. E-buslinje E-busserne er ekspresbuslinjer, der typisk kun kører i myldretiderne. E-busserne supplerer ofte almindelige busser eller S-busser på strækninger med mange kunder. De holder kun ved de større stoppesteder.

5 N-buslinje N-busserne er Movia s natbuslinjer, der kører på hovedstrækningerne og erstatter alle øvrige linjer og en del af togdriften. I hverdagene er der flest afgange mellem kl. 1. og 3., færre mellem 3. og 5., og de kører med højere frekvens natten efter fredag og lørdag. Servicebusser Servicelinjerne er specielt rettet til ældre og handicappede, som har svært ved at bruge den almindelige kollektive trafik. Linjerne betjener typisk ældreboliger, hospitaler, andre institutioner, indkøbscentre og stationer, og kører i mange tilfælde ad mindre veje, hvor almindelige busser ikke kan komme. For nogle servicebusser bliver passagertallet opgjort manuelt og der er derfor ikke samme datagrundlag for disse busser som for busser, der tælles ved hjælp af det automatiske passagertællesystem. Da passagertal opgøres manuelt sker fordelingen af passagertal, mellem kommunerne, ved hjælp af placeringen af stoppestederne på linjen. Da stoppestederne også anvendes til at fordele produktionen mellem de enkelte kommuner vil det betyde, at produktiviteten for disse linjer er ens på hele linjen. Telebusser Telebuslinjerne kører i hovedsagen i de områder og på de tidspunkter, hvor der ikke er andre kollektive muligheder - ofte i weekenden og om aftenen. Passagertallet opgøres manuelt, og der er derfor ikke samme datagrundlag for disse busser som for de busser, der tælles ved hjælp af det automatiske passagertællesystem. Da passagertal opgøres manuelt sker fordelingen af passagertal, mellem kommunerne, ved hjælp af placeringen af stoppestederne på linjen. Da stoppestederne også anvendes til at fordele produktionen mellem de enkelte kommuner vil det betyde at produktiviteten for disse linjer er ens på hele linjen. Almindelige buslinjer Foruden de ovennævnte kørselstyper foretager Movia størstedelen af sin kørsel som almindelig rutekørsel. Takstgrænseoverskridende kørsel Nogle af Movias buslinjer krydser grænsen mellem de tre takstområder. For disse linjer opgøres passagertallet manuelt og fordelingen af stoppesteder i de enkelte kommuner anvendes som nøgle til at fordele passagererne mellem de kommuner hvor linjen kører. Produktionen er også manuelt fordelt efter de førnævnte andele og dette medfører at produktiviteten bliver den samme på hele linjen.

6 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig hverdag Passagertal på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer S A 3A 4A Produktion på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer 1 14,9 12,8 1, ,5 5,5 5,5 45,8 46, 46, 47,6 48,4 49,6 58,7 58,8 58,6 4 25,8 25,8 25,8 28,1 28,6 28,5 33,5 33,8 33,7 2 7,4 7,5 7,5 3,8 12,5 12, S A 3A 4A Produktivitet på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,4 71,2 75,7 17,4 94,7 11,6 16,9 1,3 18,2 118,3 115,1 119,3 87,2 8,8 94,7 92,5 87,1 93, ,1 49,1 54,5 38,6 39,2 46,8 49,8 5,2 31,6 28,6 32,4 2 15, S A 3A 4A

7 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig lørdag Passagertal på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer S A 3A 4A Produktion på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer ,3 76,6 76, ,9 5,9 4,9 6, 37,4 35,6 3, 22, 21,2 47,1 26,8 6, 4,9 37,4 37,4 35,6 9,3 22, 21,2 47,1 26,8 9,2 31,8 22, 21,2 47,1 26, S A 3A 4A Produktivitet på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,2 95, 16,8 99,4 1,2 12, ,8 55,9 58,8 74,4 77,2 76,6 6,7 58,7 71,5 66,9 78,5 8, ,9 36,1 38,8 13, 24,7 31,2 35,1 36,4 44,1 19,8 19,4 21, S A 3A 4A

8 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig søn- og helligdag Passagertal på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer S A 3A 4A Produktion på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer ,3 5,3 5,3 34,7 34,7 34,7 31,7 31,7 31,7 22,1 26,4 24,2 4,1 9,1 9, 13,2 13,2 13,2 19,6 19,6 19,6 41,9 41,9 41,9 22, 22, 22, 5,9 47,4 47, S A 3A 4A Produktivitet på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,1 8,5 84,4 7,7 73,3 77,8 77,2 77,9 83,2 6 57,2 52,1 55, 53,4 57,5 57, ,6 29,5 26,5 4,2 34,7 41,9 21,4 2, 25,9 39,5 33,2 35,7 16,5 14,3 17, S A 3A 4A

9 Buslinjer i og udenfor kommunen på en gennemsnitlig hverdag jan-marts 1% Passagerer på resten af linien Passagerer i kommunen 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % S A 3A 4A Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 8% 7% 6% 5% 91,5 121,5 178,2 165,8 19,1 13,1 41,7 288,5 143,4 288,9 4% 3% 2% 1% % 7,5 5,5 46, 49,6 12,7 25,8 28,5 58,6 33,7 1, S A 3A 4A 14 Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen ,9 54,5 83,5 75,7 78,9 11,6 8,7 18,2 61,8 39,2 49,1 5,2 29,2 32,4 91,1 119,3 117,2 94,7 91,6 93, S A 3A 4A

10 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig hverdag Passagertal på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer A 8N 82N 16 Produktion på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer , 46, 46, 4 2 5,8 5,8 5,8 8,8 8,8 8,8,,, 1, 1, 1, A 8N 82N Produktivitet på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,1 7,1 75,9 6 51,4 43,6 48,5 4 33,9 28,1 33,6 2 16,6 13,5 15,7,,, A 8N 82N

11 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig lørdag Passagertal på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer A 8N 82N 17 Produktion på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer , 36, 36, 2 3,2 3,2 3,2 7,3 7,3 7,3,9,9,9 3, 3, 3, A 8N 82N Produktivitet på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,1 69,8 69, ,8 19, 45,8 33,9 3,7 42,8 29,7 26,7 22,6 29,8 28,9 35, A 8N 82N

12 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig søn- og helligdag Passagertal på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer A 8N 82N 122 Produktion på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer ,1 3,1 3,1 2,,, 6,8 6,8 6,8,9,9,9 3, 3, 3, A 8N 82N Produktivitet på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,2 53,6 61,3 4 26, 23,4 44,4 45,5 28,6 28,5 26,8 27,2 4,7 2,,, A 8N 82N

13 Buslinjer i og udenfor kommunen på en gennemsnitlig hverdag jan-marts 1% Passagerer på resten af linien Passagerer i kommunen 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % A 8N 82N Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1% 9% 8% 7% 6% 5% 28, 59,1 293,7 5,5 4% 3% 2% 1% % 5,8 8,8 46, 1, A 8N 82N 12 Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen , 4 75,9 2 36,5 51,4 46, 48,5 22,2 15, A 8N 82N

14 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig hverdag Passagertal på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer Produktion på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer ,1 6,1 6,1 6,3 6,3 6,3,3,3,3 2, 2, 2,,2,2,2 1,2 1,2 1,4 Produktivitet på en gennemsnitlig hverdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,4 2, 19,3 18,6 17,3 13,5 9,6, 5,6 1, 3,8 8,1 5,5 18,4 6,7 7,7 12,9 14,6

15 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig lørdag Passagertal på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer Produktion på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer ,,,,,,,4,4,4 3,8 3,8 3,8,6,6,6 3, 3, 2,9 Produktivitet på en gennemsnitlig lørdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,,,,,, 19,4, 6,9 19, 21,1 24,1 4,8 11,1 14,8 2,8 16,1 13,5

16 Passagertal, produktion og produktivitet på en gennemsnitlig søn- og helligdag Passagertal på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Passagerer Produktion på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS 21 Køreplantimer ,,,,,,,4,4,4 3,8 3,8 3,8,6,6,4 3, 3, 2,1 Produktivitet på en gennemsnitlig søn- og helligdag JANUAR-MARTS 28 JANUAR-MARTS 29 JANUAR-MARTS ,2 4 31,9 2 9,5 21,2 15,9 9,9 12,9 22,3 19,2 19,2,,,,,,, 4,2

17 Buslinjer i og udenfor kommunen på en gennemsnitlig hverdag jan-marts Passagerer på resten af linien Passagerer i kommunen 1% 3 9% 8% 7% 6% 5% % 3% 2% 1% % Produktion på resten af linien Produktion i kommunen 1%,1 9% 8% 7% 6% 5,9 7,5 5% 6,1 6,3 6,5 3,7 4% 3% 2% 1% 2, 1,4 %,3,2 35 Produktivitet på resten af linien Produktivitet i kommunen ,4 27,1 29, ,4 17,3 2,1 3,8 8,1 8,2 6,7 14,6

18 Københavns=41756 Frederiksberg Københavns=41756 Signaturer Rejser fra Frederiksberg < >1.1 3 Km Dato Antal kommunegrænseoverskridende rejser pr. Skala: 1: hverdag fra Frederiksberg kommune, jan-marts 21 Frederiksberg Kommune

19 Københavns=44848 Frederiksberg Københavns=44848 Signaturer Rejser til Frederiksberg < >1.1 3 Km Dato Antal kommunegrænseoverskridende rejser pr. Skala: 1: hverdag til Frederiksberg kommune, jan-marts 21 Frederiksberg Kommune

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2009- April 2009

Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2009- April 2009 Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Hørsholm kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Hørsholm kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Hørsholm kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Glostrup kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Kører igen og igen...

Kører igen og igen... Kører igen og igen... 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Helsingør kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

1. Baggrund. Bilag 1. Bynet 2019 - arbejdsprogram

1. Baggrund. Bilag 1. Bynet 2019 - arbejdsprogram Bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk Bynet 2019 - arbejdsprogram Frederiksberg Kommune,, Københavns Kommune og Trafikselskabet Movia gennemfører i samarbejde

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2015

Forslag til Trafikbestilling 2015 Forslag til Trafikbestilling 2015 Administrativt høringsoplæg Frederikssund Kommune skal hvert år inden 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at foretage i busdriften

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik

Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik 10.-11. maj 2012 Trafikbestillerkonferencen Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Dorthe Nøhr Pedersen, adm. dir., Movia Aktuelle udfordringer i den kollektive trafik Pendlernettet Statslige investeringer

Læs mere

A-bus og kundernes præferencer

A-bus og kundernes præferencer A-bus og kundernes præferencer Anlægschef Per Gellert Hovedstadens Udviklingsråd Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 1. Baggrund Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) introducerede i perioden fra oktober

Læs mere

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde

Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland Sjælland, Lolland og Falster samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland 16 er navnet på en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970 erne. I dag er der

Læs mere

BILAG 1. BESKRIVELSE AF OBSERVATIONER. Vi forsøger at undersøge fremkommelighed og effektivitet af 8A ved stoppestederne;

BILAG 1. BESKRIVELSE AF OBSERVATIONER. Vi forsøger at undersøge fremkommelighed og effektivitet af 8A ved stoppestederne; BILAG 1. BESKRIVELSE AF OBSERVATIONER Vi forsøger at undersøge fremkommelighed og effektivitet af 8A ved stoppestederne; Nordhavn station Frederiksberg station Jægersborggade Valby station Dette gøres

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Allerød kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007

Allerød kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2007 April 2007 Allerød kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 27 April 27 Indholdsfortegnelse Indledning Bus- og togtrafik Trafikkort Passagertal Hverdag Lørdag Søn- og helligdage Inde- og udenfor kommunen Begrebsafklaring

Læs mere

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE

TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE TRAFIKPLAN 2013 MED FOKUS PÅ BORGERINDDRAGELSE DET VIL JEG SNAKKE OM Trafikplan 2013 Proces Indhold Borgerinddragelse Hvad gjorde vi? Hvad svarede borgerne? Hvad brugte vi det til? HVORFOR EN TRAFIKPLAN?

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Trafikkøb 2010. Bilag

Trafikkøb 2010. Bilag Trafikkøb 21 3. juni 211 Indhold Indledning 3 Midt- og Vestjylland 23-21 4 Kystbanen og Øresundsbanen 7 Ruten Rønne-Ystad 8 Ruten Rønne-Køge 1 Samfundsbegrundede ruter til Bornholm 12 Ruten Bøjden-Fynshav

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0189. 2650 Hvidovre. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0189. 2650 Hvidovre. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0189 Klageren: XX på vegne YY 2650 Hvidovre Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kommunebus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Kommunebus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Kommunebus Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia INTRODUKTION TIL KOMMUNEBUS Kommunebus er et nyt koncept i Movia, som introduceres i Lejre Kommune som et forsøg i efteråret 2015. Denne beskrivelse

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad

Passagerpulsens arbejde og analyser. Lars Wiinblad Passagerpulsens arbejde og analyser Lars Wiinblad (law@fbr.dk) Passagerpulsen? Uafhængige en del af Forbrugerrådet Tænk Bevilling fra Bedre og billigere kollektiv trafik Arbejder for at skabe de bedste

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

Trafikbestilling 2017, oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk

Trafikbestilling 2017, oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup, Hvidovre, Københavns kommuner, JBN, TOR, KAV, MKL, sagen Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen.

Borgerne i Tybjerg-området kan køres til og fra Borgerservice i Fensmark. Dette selvom Fensmark er beliggende inden for bykernen. Udbud efter forhandling: T3 - Udbud af Oplands-Taxa i Næstved Kommune Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar

Læs mere

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus

Baggrund for Kollektiv Trafikplan Århus Baggrund for Ønsker mere attraktiv og konkurrencedygtig kollektiv trafik som et trafikpolitisk redskab Ønsker at tiltrække flere passagerer Ønsker en mere ressource-effektiv bybustrafik Ønsker bedre koordination

Læs mere

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Alle basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde 2009. Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær i 2007 og 2009 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i dagsværk er faldet med 15,4 % fra 2007 til 2009. Faldet i langtidssygefraværet er sket både

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 08. februar 2013. Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Gentofte Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Gul bus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia

Gul bus. Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia Gul bus Produktbeskrivelse maj 2015 Trafikselskabet Movia OVERBLIK OG FOKUS Udvikling i generelle krav til Movias produkter Denne version 1.0 af produktbeskrivelsen for gule busser er udarbejdet i maj

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011

ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLAN 2011 ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx xx 2015. Offentliggjort den yy yy 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg

Læs mere

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station

Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Resumé Forprojekt: Opgradering af Aalborg Busterminal og Aalborg Station Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Aalborg trafikterminal består af både Aalborg Busterminal for regionalbusser og bybusser samt

Læs mere

Information om skolebus - december 2010

Information om skolebus - december 2010 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 H www.lejre.dk Til elever og forældre på Kirke Hyllinge Skole Information om skolebus - december 2010 Nyt busnet fra 12. december 2010 Bustrafikken

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Brøndby Kommune. 08. februar 2013. Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Brøndby Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Brøndby Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Esbjerg. Nr. Nebel VESTBANEN. Sporarbejde. GYLDIG FRA 09.12.2012 > TIL 14.12.2013 ESBJERG > VARDE > Nr. NEBEL

Esbjerg. Nr. Nebel VESTBANEN. Sporarbejde. GYLDIG FRA 09.12.2012 > TIL 14.12.2013 ESBJERG > VARDE > Nr. NEBEL GYLDIG FRA 09.12.2012 > TIL 14.12.2013 ESBJERG > VARDE > Nr. NEBEL VESTBANEN Sporarbejde Se inde i køreplanen Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009

MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. maj 2011 FLC flc@vd.dk 7244 3197 MARTS 2011 REVISION AF CYKELTRAFIK- ARBEJDET 1990 2009 Opgørelser baseret på de seneste Transportvane Undersøgelser 1 (TU) indikerer,

Læs mere

BYBUS- OG RUTEBILTRAFIKKEN I ÅRHUS CITY

BYBUS- OG RUTEBILTRAFIKKEN I ÅRHUS CITY BYBUS- OG RUTEBILTRAFIKKEN I ÅRHUS CITY Af Jørgen Bunde Århus Kommune BAGGRUND ÅRHUS RUTEBILSTATION: EN OPLANDSSTATION Århus Rutebilstation fungerer idag som en central endestation for Århus Amts Rutebiler

Læs mere

Århus, 2. december 2011

Århus, 2. december 2011 Århus, 2. december 2011 Baggrundsbilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. december 2011 kl. 9.30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 10 KUNDETILFREDSHED

Læs mere

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3

CITY SENSE VIBORG INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger 3 1.2 Fejlkilder og usikkerheder 3 VIBORG KOMMUNE CITY SENSE VIBORG AFRAPPORTERING, EFTERÅR 2015 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

Til Køge Kommune. 08. februar 2013. Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Køge Kommune. 08. februar 2013. Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Køge Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 15. juli 2009. Trafik og Veje

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 15. juli 2009. Trafik og Veje Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. juli 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Proces og principper for Kollektiv Trafikplan Århus 1. Resume I aftalen for budget

Læs mere

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Tal på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2013 Center for Familiepleje/Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune videnscenter.cff@sof.kk.dk

Læs mere

Det Strategiske Net 2016

Det Strategiske Net 2016 Det Strategiske Net 2016 (Tidligere Pendlernettet) Det Strategisk e Net revideret efter Rev. dato: 20. april 2016 Indhold 1 GENERELT OM DET STRATEGISKE NET... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Kriterier for optagelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Som nævnt på budgetseminaret den 9. august 2016, er budgettet for det regionale område i 2017 ramt af en finansieringsudfordring for kollektiv trafik.

Som nævnt på budgetseminaret den 9. august 2016, er budgettet for det regionale område i 2017 ramt af en finansieringsudfordring for kollektiv trafik. Center for Regional udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Web www.regionh.dk Dato: 19. august 2016 Baggrund for sparekatalog på 50 mio. kr. fra Movia Som nævnt på budgetseminaret den 9. august 2016,

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger i gennemsnit med flere timer end påkrævet på årsbasis Skolerne planlægger i

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 5 Uge 39-2014 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6 Rute

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: April 2012 Center for / Videnscenter for Forord Kvartalsstatistikken giver et kvantitativt overblik over anbringelsesområdet i Københavns

Læs mere

TEKNISK FORVALTNING N O T A T. Trafik & Veje Kollektiv Trafik

TEKNISK FORVALTNING N O T A T. Trafik & Veje Kollektiv Trafik TEKNISK FORVALTNING Trafik & Veje Kollektiv Trafik Afdeling: Kollektiv Trafik Dato: 12.08.04 Sagsbehand- Jan Øhlenschlæger Telefon: 9931 2350 J.nr.: Telefax: 9931 2353 Sagsident: E-mail: joe-teknik@aalborg.dk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT. Linje 121 og 126 oplæg til genvurdering. Dato: 16. november 2010. Sagsbeh.: hh Sagsnr.

SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT. Linje 121 og 126 oplæg til genvurdering. Dato: 16. november 2010. Sagsbeh.: hh Sagsnr. SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Til: Linje 121 og 126 oplæg til genvurdering internt Dato: 16. november 2010 Sagsbeh.: hh Sagsnr.:10/20334 I forbindelse med trafikbestilling 2010 besluttede

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007

Data for juni 2007. Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 06. september 2007 Data for juni 2007 06. september 2007 Data for juni 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, grundløn, tillæg, genetillæg, pension

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om omstrukturering af ordningen om rejsetidskompensation gældende for jernbanerejser

Forslag til folketingsbeslutning om omstrukturering af ordningen om rejsetidskompensation gældende for jernbanerejser 2012/1 BSF 41 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2012 af Henning Hyllested (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Christian Juhl (EL)

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2012-0367. Klageren: 2400 København NV. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2012-0367. Klageren: 2400 København NV. Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0367 Klageren: Indklagede: XX 2400 København NV Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for få zoner.

Læs mere

Principper for etablering af Drifts- og Infrastrukturselskabet samt idriftsættelse af Aarhus Letbane

Principper for etablering af Drifts- og Infrastrukturselskabet samt idriftsættelse af Aarhus Letbane Aarhus, den 8. august 2013 Principper for etablering af Drifts- og Infrastrukturselskabet samt idriftsættelse af Aarhus Letbane Baggrund og forudsætninger I lov om Aarhus Letbane (L77) hedder det i 14,

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

regnskab for Aalborg Kommune 2010

regnskab for Aalborg Kommune 2010 Klimakommunerapport 2010 CO₂ regnskab for Aalborg Kommune 2010 Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Aalborg Kommune som virksomhed

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Notat. 20. februar 2014. Baggrundsnotat om taxi i busbaner. Opsummering

Notat. 20. februar 2014. Baggrundsnotat om taxi i busbaner. Opsummering Notat Sagsnummer Sagsbehandler JEG Direkte +45 36 13 16 78 Fax - jeg@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 20. februar 2014 Baggrundsnotat om taxi i busbaner Opsummering Taxikørsel i

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

RACE MANUAL. Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge 2016

RACE MANUAL. Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge 2016 RACE MANUAL Cyclingfreak.dk Aarhus Mountainbike Challenge 2016 AFHENTNING AF STARTNUMMER Vi anbefaler deltagere at afhente deres startnummer i god tid. De kan afhentes i nedenstående tidsrum: Torsdag/fredag:

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere