Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier"

Transkript

1 Lighedspunkterne mellem kaution og bankgarantier Lavet af: Lone Andersen vejleder: prof. dr. jur. Erik Werlauff Cand.Merc.Auc studiet Aalborg universitet 2. juni 2005 Engelsk titel: Similarites between guarantee and bank guarantee 1

2 Indholdsfortegnelse 0 Forord Indledning Kaution LOVGIVNING KAUTIONSFORMER Ydelsestid Anfordringsgaranti Selvskyldnerkaution Simpel kaution Tabskaution Det sikrede Efterkaution Kontrakaution Begrænset kaution KAUTIONSFORPLIGTELSENS STIFTELSE Oplysningspligt KAUTIONSFORPLIGTELSENS INDHOLD RETSTILLINGEN VED KONKURS Hovedmandens konkurs Kautionistens konkursbo RETSFORHOLDET MELLEM HOVEDMANDEN OG KAUTIONISTEN Regres mod hovedmanden Regres mellem kautionister RETSFORHOLDET MELLEM KREDITOREN OG KAUTIONISTEN Hovedfordringens ophør Ændringer i hovedforholdet Kautionsforpligtelsens selvstændige ophør Bankgaranti LOVGIVNING Uniform Rules for Contract Guarantees Uniform Rules for Demand Guarantees GARANTIFORMER Lånegaranti Betalingsgaranti Kontraktsgaranti Anfordringsgaranti GARANTIERNES ANVENDELSE Direkte garanti Indirekte garanti Syndikeret garanti

3 3.3.4 Back-to-back garanti RETSFORHOLDET MELLEM PRINCIPALEN OG BENEFICIANTEN Garantigrundlaget Lånegaranti Betalingsgaranti Kontraktsgaranti Afskåret indsigelser og klarer udbetalingsbetingelser Mangler eller uoverensstemmelser i garantien Træk på garantien RETSFORHOLDET MELLEM PRINCIPALEN OG GARANTEN Garantibetingelser Udbetalingsbetingelser Regres mod principalen Retten til tilbagesøgningskravet Fejlformidling af garantien RETSFORHOLDET MELLEM BENEFICIANTEN OG GARANTEN Garantiens afgivelse Overdragelse af garantikravet Udbetaling af garantibeløbet Beneficiantens forhold som forøger tabet RETSTILLINGEN VED KONKURS Principalens konkursbo Garantens konkursbo GARANTIENS OPHØR Tidsbegrænsning Passivitet og forældelse Analyse og sammenfatning LOVGIVNINGEN KAUTIONS- OG GARANTIFORMER STIFTELSE AF KAUTIONSAFTALER OG BANKGARANTIER KAUTIONSAFTALENS OG BANKGARANTIENS INDHOLD ÆNDRINGER I HOVEDFORHOLDENE REGRESRET KONKURS SIKKERHEDSFORMERNE OPHØR Konklusion English summary Litteraturoversigt

4 0 Forord I dette speciale udarbejdes en analyse og en sammenfatning af kautionsaftaler og bankgarantier lighedspunkter. Jeg siger tak for et godt samarbejde med prof. dr. jur. Erik Werlauff. God læselyst! Dette speciale er udarbejdet af: Lone Andersen 4

5 5

6 1 Indledning En kreditor har ofte grund til at sikre sig mod at lide tab, pga. skyldner ikke opfylder fordringen. Dette behov varierer alt efter, hvilken situation kreditoren befinder sig i. Ved kontantkøb er der ikke behov for en sikkerhed, da ydelserne udveksles samtidig, jf. Købeloven (KL) 14. Derimod er der altid en risiko for tab ved kreditkøb, idet et kreditsalg er kendetegnet ved, at ydelserne ikke forfalder samtidig. En virksomhed, der sælger på kredit, har derfor behov for at sikre sit udestående. Dette kan ske på forskellige måder 1. I denne afhandling vil der udelukkende blive fokuseret på kautionsforpligtelser og bankgarantier, da disse er mest udbredt indenfor debitorsikring. Disse sikringsformer dækker over en realforpligtelse, hvor kreditoren får dækket tabet ved et kontantbeløb. Dette skyldes, at kautionisten og garanten ikke kan erlægge realforpligtelsen, men kun en kontant erstatning. Hvorved kreditorens realforpligtelse bliver til en betalingsbetingelse. En kautionsaftale er et løfte, hvor kautionisten overfor enten hovedmanden eller kreditoren, påtager sig en personlig forpligtelse til sikkerhed for kreditorens forhold, herunder for at hovedmanden opfylder sin forpligtelse. Kautionisten hæfter for gælden, hvormed han skal træde ind og erlægger fordringen, hvis hovedmanden ikke har evne eller viljen til at opfylde sin forpligtelse over for kreditoren. Kautionisten er dog kun en potentiel skyldner, hvorved hovedmanden forsat er den primære skyldner, idet kautionistens først bliver forpligtet, når hovedmanden misligholder sin kautionssikrede fordringen. Kautionsforpligtelsen opstår, fordi kreditoren har penge til gode hos hovedmanden, hvor det ingen betydning har om, kreditoren er en bank, en kreditforening, et forsikringsselskab, en vareleverandør eller en ven. Kautionisten kan også være enten en fysisk eller en juridisk person, så som et aktieselskab, et anpartsselskab, en bank og et forsikringsselskab 2. 1 Kaution, s. 9 samt Garanti- og kreditforsikring, s Kaution, s. 9-10, Sikkerhedsrettigheder, s , Juraens-grundregler.dk, s samt Dansk og International Erhvervsjura 3, s 107 6

7 Udtrykket Bankgarantier har en bred og en snæver betydning. Når udtrykket garanti anvendes i en snæver betydning, så omfatter det kun en selvstændig forpligtelse for pengeinstituttet, garanten, på lige fod med det der garanteres for. Her savnes det karakteristiske element ved kaution med kautionistens subsidiær hæftelse i forhold til hovedfordringen. Den brede betydning af bankgarantien anvendes mest i praksis, hvor det er en samlet betegnelse for de situationer, hvor et pengeinstitut påtager sig et indestående. Her omfatter udtrykket både de forpligtelser, der ikke er subsidiære i forhold til hovedfordringen, og dem der er egentlige kautionsforpligtelser. Ud fra praksis anvendes udtrykket garanti, når et pengeinstitut kautionerer, her udsteder principalens pengeinstitut en garanti til beneficianten. En bankgaranti anvendes, når der ønskes en økonomisk sikkerhed for en ydelse eller erstatning for misligholdelse af en forpligtelse. Denne type sikkerhed kan, med en anerkendt pengeinstitut, medfører, at en relativ ukendt virksomhed kan blive en troværdig aftalepart. Bankgarantien går ud på at erlægge en pengeydelse, når de nærmere bestemte betingelser er tilstede 3. I det følgende vil der først komme to afsnit om henholdsvis kaution og bankgarantier, hvorefter disse to sikkerhedsformer vil blive analyseret, dette vil munde ud i en sammenfatning. Grundet til sammenfatningen af kautionsforpligtelser og bankgarantier er, at de to sikkerhedsformer, har en del lighedspunkter. Disse kommer bl.a. frem ved deres virkemåde, hvor nogle af kautionsformerne kan overføres til bankgarantierne, hvorefter de begge anvender de almindelige kautionsretlige regler. I afhandlingen vil der blive benyttet både retsteori og retspraksis til belysning af området. I dansk litteratur forligger der en del bøger om kaution, mens der ved bankgarantier kun forligger bogen Bankgarantier af Hans Viggo Godsk Pedersen. Dette betyder, at bankgarantiafsnittet bærer præg af hans holdninger til emnet. Dette er ikke optimalt, men jeg forholder mig kritisk til hans fortolkning bl.a. via domspraksis, hvorved det ikke bliver helt så ensidigt, da dommernes argumentation endvidere ligges til grund. 3 Bankgarantier, s. 15, 20, 22 & 23 7

8 2 Kaution 2.1 Lovgivning Der findes ingen decideret regulering af kautionsaftale, derfor skal de involverede parter finde retsgrundlaget i forskellige love, der dækker meget begrænset områder. Dette fremgår af det følgende: Lov nr. 428 af 6. juni 2002 om bank og sparekasser (BSL) 41a, om pligten til at meddele kautionisten om misligholdelse uden for erhvervsforhold. Gældsbrevsloven (GBL) 61, jf. 2, stk. 2 om muligheden for regres mellem samkautionister. Danske Lov (DL) og 1908-loven 1, stk. 1, nr. 3 om forældelsesreglerne. DL om kautionistens opsigelse af forpligtelsen overfor hovedmanden. Konkursloven (KL) indeholder regler om tvangsakkord i KL 190, 191 & 194, stk. 3 og om gældssanering i KL 226. Denne meget begrænset lovregulering af kautionsforpligtelser gør, at der som er aftalefrihed, derfor er retsforholdet mellem parterne afhænget af aftalens indhold, som reguleres af de almindelige aftaleretlige regler. Når parterne ikke kan blive enig om en forståelse af kautionsaftalen, så skal de lave en fortolkning af denne, hvor der tages hensyn til kontraktens formål. I tvivls tilfælde kan parterne benytte to generelle fortolkningsregler; uklarhedsreglen og minimumsreglen. Ved uklarhedsreglen skal uklarere vilkår fortolkes imod den, der har udarbejdet aftalen. Derfor er den part, som har udarbejdet kautionsaftalen, interesseret i at gøre den klar og forståelig. Opstår der en tvist om fordringens omfang, erklærer minimumsreglen, at det, der er mindst byrdefulde for kautionisten, skal lægges til grunde. Hvis parterne stadigvæk ikke kan blive enig om en fortolkning af aftalen, kan de benytte den øvrige lovgivning og retspraksis til regulering af aftalen. Indeholder aftalen særlige byrdefulde vilkår, skal disse fremhæves for kautionisten for at få virkning for denne 4, jf. U V. 4 Kaution, s. 13 & 25, Sikkerhedsrettigheder, s. 298 & 322, Revisor på arbejde jura for revisorer, s. 31 samt Garanti- & kreditforsikring, s

9 Da A blev meldt ind i en ungdomsskole U underskrev A s mor M en indmeldelsesblanket, hvorpå der med småt stod, at forældre var fuld økonomisk ansvar for de handlinger, som eleven fortog under opholdet. Denne oplysning blev ikke fremhævet overfor M, hvorefter hun ikke mener, at hun var ansvarlig for A s handlinger. Ifølge VL skulle et sådan vidtgående ansvar være fremhævet over for M, for at få virkning, hvorefter hun blev frifundet. Ud fra dommens fremgår det, at den særlige byrdefulde hæftelse skal være fremhævet for M, da hun underskriver indmeldelsesblanketten, ellers kan den ikke gøres gældende overfor hende. Dette skyldes, at hun ved underretningen accepter aftalen indeholder. 2.2 Kautionsformer Kautionsaftaler bliver traditionelt inddelt efter ydelsestid - det tidspunkt, der skal være passeret, forinden kreditoren kan kræve, kautionisten opfylder hovedmandens forpligtelse - og efter det sikrede. Ved ydelsestiden skal der sondres mellem anfordringsgaranti, selvskyldnerkaution, simpel kaution og tabskaution. Ved det sikrede skal der sondres mellem almindelig kaution, efterkaution, kontrakaution og begrænset kaution. Parterne skal lave en fortolkning af kautionsaftalen, hvis de er i tvivl om kautionsformen. Kautionstyperne er ikke udtømmende, hvorved der kan etableres kautionsforhold med et andet indhold, end de ovenstående former. De traditionelle kautionsformer vil blive beskrevet i det følgende Ydelsestid De fire kautionsformer under ydelsestid, er anfordringsgaranti, selvskyldnerkaution, simpel kaution og tabskaution. De kaldes også for den almindelig kautionsform og kan illustreres således: 5 Kaution, s. 27, Revisor på arbejde jura for revisorer, s. 32 samt Privat kaution for banklån, s

10 Kautionist kautionsaftale regres Kreditor fordring Hovedmand/skyldner Figur Anfordringsgaranti Anfordringsgarantier er en skærpet form for selvskyldnerkaution, hvor der blot er en forhåndsaftale om, at kreditoren selv bestemmer, hvornår kautionistens betalingspligt indtræder. I modsætning til de andre kautionsformer under ydelsestid kræver ubetinget anfordringsgarantier ikke en dokumenteret misligholdelse, hvorefter den ikke er en subsidiær hæftelser. Her beror kautionistens betalingspligt ikke på, hovedmandens manglende betalingsevne. Hvorefter denne kan gøres gældende, selv om hovedfordringen består, og der ikke er bevist, at hovedmanden har misligholdt. Kautionisten kan ikke efter modtagelsen af påkravet kræve dokumentation for, at kreditoren har en retskraftig og misligholdt fordring på hovedmanden. Foreligger der derimod en betinget anfordringsgaranti, så kan en krav være, at kreditoren skal bevise, at der foreligger en misligholdelse, jf. U H. En dansk virksomhed S skulle leverer et anlæg til en fransk virksomhed F1, som skulle leverer anlægget videre til en anden fransk virksomhed F2. F1 skulle forudbetale kr. til S, hvortil S pengeinstitut P1 havde givet en kontragaranti på beløbet overfor det franske pengeinstitut P2. P2 havde stillet en garanti overfor F2 til sikkerhed for denne udbetaling. Da F1 gik i betalingsstandsning, udbetalte P1 efter anmodning fra P2 kontragarantien til denne. Anmodningen indeholdte ikke en erklæring om, at S havde misligholdt sin leveringspligt, derfor skulle P1 ikke have erlagt fordringen. H erklærede, at P1 ikke havde pligt til at frigive garantien til P2, da der ikke var grundlag for, at S ikke kunne opfylde leveringspligten, derfor blev S frigjort for at erlægge beløbet til P1. 10

11 Dommen viser, at P1 tror, at der foreligger en ubetinget anfordringsgaranti, hvilket ikke er tilfældet, da garantien ikke kan påberåbes uden en skriftlig bekræftelse af sælgerens manglende leveringsevne. Der forelå i stedet for en betinget anfordringsgaranti, hvor kreditoren skal bevist, at skyldneren har misligholdt sin forpligtelse. Da der ikke forelå bevis for S manglende leveringsevne, så bliver den ikke forpligtet til at opfylde P1 s regreskrav. Den helt ubetingende anfordringsgaranti, eksister antagelig kun i teorien, hvorved kreditoren ikke kan kræve garantien udbetalt til enhver tid uden at tage hensyn til de forhold, garantiforpligtelsen er opstået på. Kautionisten er ikke forpligtet til at erlægge garantibeløbet, hvis det tydeligt fremgår, at kreditorens udbetalingskrav er uberettiget. Foreligger der derimod en overordentlig sandsynlighed for, at kreditorens krav er uberettiget, så kan kautionisten trække udbetalingen et par dage, imens hovedmanden skal bevise, at kravet ikke er berettiget. Når kreditorens krav er velbegrundet, så har kautionisten pligt til at erlægge garantibeløbet til denne, det har ingen betydning om begrundelsen er reel eller ej, dette afgøres først efterfølgende. Har kautionisten udbetalt forpligtelsen til kreditoren, og det senere viser sig, at han ikke er materielt berettiget til beløbet, så kan kautionisten kræve, at få det udbetalte beløb tilbage. Da anfordringsgarantien skal udbetales på kreditorens anmodning, så foreligger der aldrig en dom eller voldgiftafgørelse. Derfor har hovedmanden ikke en mulighed for at gøre sine indsigelser gældende overfor kreditoren. Grunden til kreditoren ønsker en anfordringsgaranti i stedet for en almindelig kaution er, at han kan undgå en eventuel tvist om, hvorvidt der foreligger et krav, hvilken størrelse dette har, om det er forfaldent, og om der foreligger et eventuelle modkrav. Denne kautionsform giver kreditoren de bedste fordele, da han ensidigt bestemmer, hvornår garantien skal forfalde. Dette medfører også, at det er den mest risikable form for garantistillelse for hovedmanden, idet der kan være en stor risiko for misbrug af garantien via et uberettiget træk. Før der forligger en anfordringsgaranti skal dens indhold svaret til vilkårene for en anfordring. Det er ikke nok, at der i overskriften står, at der foreligger en anfordringsgaranti, 11

12 idet overskriften ikke bestemmer forfaldtidspunktet. Dette kommer frem, når overskriften siger anfordringsgaranti, men den øvrige del af garantiteksten erklærer garantibeløbet skal udbetales på anfordring, såfremt hovedmanden misligholder sin forpligtelse. Her forligger der en tvist om kautionsformen, som gør, at hovedmanden kan nægte at udbetale fordringen, indtil der forligger bevis på misligholdelsen. Inden for entrepriseområdet benyttes anfordringsgarantier til sikkerhed for byggeherren, for et eventuel erstatningskrav mod entreprenøren, hvis realydelsen ikke forligger rettidigt og mangelfrit. Garantien skal stilles med anfordringsvilkår, idet byggeherren ikke har tid til at afvente en dom eller voldgiftafgørelse om hans påstand om, mangler eller forsinkelse er real. Viser det sig siden hen, at byggeherrens træk ikke er berettiget, så skal han tilbagebetale garantibeløbet Selvskyldnerkaution Ved selvskyldnerkaution indtræder kautionistens ydelsestid, når hovedmanden misligholder forpligtelsen. Her er det nok, at hovedmanden ikke opfylder forpligtelsen rettidig, da kautionisten hæfter for betalingen. Grundlaget for misligholdelsen er ikke relevant, idet kautionisten både skal dække hovedmandens manglende evne og vilje til at opfylde forpligtelsen. Står der direkte, at det er en selvskyldnerkaution, eller at kautionisten er en selvskyldner, er der ingen tvivl om kautionsformen, dette er dog ikke påkrævet. Fremgår det ikke af kautionsaftalens tekst, hvilke kautionsform det foreligger, så kan parterne afklarer det på hæftelsesformen. Banker og sparkasser benytter selvskyldnerkaution, når de er kreditor i et kautionsforhold, idet de derved hurtigt og let får dækket fordringen. Er disse i stedet for kautionist, så vil de helst benytte en tabskaution, hvor der skal ske en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden for at realiser kreditorens tab. 6 Kaution og andre solidariske skyldsforhold, s. 18 & , Sikkerhedsrettigheder, s. 303 Garanti- & kreditforsikring, s , Kreditretten, s , obligationsret, s , artiklen Anfordringsgarantier gælder på anfordring!, s & 117 samt artiklen Koncipering af anfordringsgarantier, s

13 Hvis hovedmanden ikke vil vedstå forpligtelsen, kan han gøre indsigelser gældende overfor kreditoren. Disse gældende også for kautionistens forpligtelse, hvorved han er undergivet den samme begrænsning. En selvskyldnerkautionist kan ikke kræve, at et eventuel pant skal realiseres eller en modregningsadgang udnyttes, inden han erlægger fordringen. Kreditoren har mulighed for at søge fyldestgørelse gennem Retsplejelovens (RPL) 478, stk. 4, som erklærer, at der kan fortages udlæg hos enhver, der har påtaget sig selvskyldnerkaution for udenretlig skriftlige forlig og gældsbreve ved en påtegning på dokumentet uden forudgående dom, jf. U V. R indgik en skriftlige aftale med A om at kautioner, som selvskyldnerkautionist, for et lån optaget hos D. Kautionserklæringen var udformet som en selvstændig aftale. Selvskyldnerkautionen var til sikkerhed for opfyldelsen af enhver forpligtelse mellem A og D, beløbet måtte dog ikke overstige kr. Da A misligholdte, kom VL frem til, at selvskyldnerdokumentet ikke kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, da kautionsaftalen ikke var påført selve lånedokumentet, jf. RPL 478, stk. 4. Da kautionserklæringen ikke er en del af selve låneaftalen, men i stedet for en løs erklæring ved siden af gældsbrevet, kan der ikke fortages udlæg. Den løse kautionserklæring er derfor ikke omfattet af RPL 478, stk. 4. Hvis selve kautionserklæringen havde været en del af låneaftalen, så havde dokumentet kunne danne grundlag for eksekution hos kautionisten. Hvis kreditoren ønsker fordringen erlagt før tid, så kan han ikke erklærer hovedmanden konkurs, efter KL 20, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, hvis hans fordring ikke er forfalden til betaling, og fordringen er sikret eller tilbydes sikret ved en selvskyldnerkaution Simpel kaution Ved simple kaution indtræder kautionistens ydelsestid, når hovedmanden misligholdelser sin forpligtelse, og det godtgøres, at han ikke er i stand til at betale fordringen. Denne form for kaution er mindst byrdefuld for kautionisten end selvskyldnerkaution, derfor anvendes den, hvis ikke andet fremgår af kautionsaftalen. Det forligger simpel kaution, 7 Kaution, s , Sikkerhedsrettigheder, s , Ussing, s , Revisor på arbejde jura for revisorer, s. 33, Kreditretten, s samt Privat kaution for banklån, s

14 når der står jeg garanter for, at gælden i hovedforholdet indfries eller der stilles kaution for 8, jf. U V. K havde ifølge transportpåtegningen på et pantebrev lovet at indestå for betaling af terminsydelserne overfor E. Da K kautionerede, som en simpel kautionist, var han ikke forpligtede til at betale E s omkostninger til retsforfølgning af hovedmanden. Det havde ingen betydning, at retsforfølgningen var et krav, for K skulle erlægge fordringen. VL påpegede, at K ikke var forpligtede til at forrente de enkelte terminsydelser med den rente, som stod i pantebrevet, i stedet skulle han erlægge forhalingsrenten fra den dag, E kunne kræve fordringen erlagt af K. Dette begrundes ved at transportpåtegningen sagde jeg indestår for betaling af terminsydelserne. Der ses ud af dommen, at kautionsaftalen er en simpel kaution, ud fra ordlyden jeg indestår for betaling af terminsydelserne. Derfor skal K kun betale for de renter, der er påløbet fordringen efter hovedmandens insolvent. Ved simpel kaution skal kautionisten kun erlægge den del af fordringen, som kreditoren ikke kan inddrive ved en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden. Derfor skal der godtgøres for hovedmandens insolvens ved forgæves fogedforretning, dette kan ske ved individual- eller universalforfølgning. Ved skyldners konkurs eller tvangsakkord må kreditoren vente med at påberåbe fordringen, til boet er afsluttet, jf. U V. Banken B havde tegnet aval på en veksel, som var forfalden til betaling den 28. september, inden forfaldstidspunktet lavede acceptanten A og remittenten R uden B s samtykke en aftale om henstand i tre måneder, så forfaldstiden blev rykket tilsvarende. A standsede sine betalinger den 18. september, og blev senere erklæret konkurs, hvorefter R sagsøgte B efter Vekselloven 74 om betaling af vekselsummen. Dette ville B ikke, da den mente, at den ikke længere var forpligtet pga. henstanden. Dertil erklærede byretten, at de almindelige kautionsregler skulle findes anvendelse, hvorefter B s hæftelse var subsidiær, så R måtte afvente dividendeudbetalingen i A s konkursbo. Ud fra denne dom fremgår det, at kreditoren ikke kan få sin fordring erlagt før der er sket en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden. Kurator skal først afgøre, hvad dividenden bliver, før kreditoren kan forlange restfordringen af kautionisten. 8 Privat kaution for banklån, s

15 Ifølge Bent Iversens bog Sikkerhedsrettigheder og Hans Viggo Godsk Pedersens bog Kaution vil, en erklæring fra kurator, om at dividenden ikke vil overstige en bestemt procent medføre, at kreditoren kan kræve, restfordringen erlagt af kautionisten. Lennart Lynge Andersen & Erik Werlauff er i Kreditretten ikke enig i dette synspunkt, de mener, at hovedmandens konkurs er nok til ydelsestiden for en simple kaution indtræder. Jeg tilslutter mig Bent Iversen og Hans Viggo Godsk Pedersens synspunkt, da det generelle grundprincip i kautionsretten om beneficium ordinis ikke vil blive overhold, hvis den simple kaution indtræde samtidig med konkursen opstår. I modsætning til selvskyldnerkaution er kreditoren ved simpel kaution forpligtet til at udnytte en modregningsadgang samt realisering af et pant, som skyldneren har stillet i sin fordring. Den simple kautionist kan dog ikke forlange, at et eventuel tredjemandspant bliver realiseret, inden han skal erlægge restfordringen. Forligger der samkaution for fordringen, så kan kautionisten heller ikke forlange, at kreditoren skal indfri fordringen hos medkautionisten. Går kautionisten derimod konkurs, så skal kreditoren anmelde fordringen i konkursboet, selv om fordringen ikke er forfaldet Tabskaution Tabskautionen minder meget om simpel kaution, idet kautionisten først skal indtræde i fordringen, når der er sket en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden, dvs. ydelsestiden først indtræder efter skyldneren er erklæret insolvent. Ved denne kautionsform skal kreditoren kun have dækning for det tab, han måtte lide. Her stilles kreditoren dårligst, da det er svært at få dækket fordringen, hvorimod det er den kautionsform, der er mindst byrdefuld for kautionisten. Forligger der yderligere sikring af fordringen med pant eller samkaution, skal en tabskautionist kræve, at disse sikringer realiseret før, han skal dække tabet. Det har ingen betyd- 9 Kaution, s , Sikkerhedsrettigheder, s , Ussing, s , Revisor på arbejde jura for revisorer, s. 32, Kreditretten, s , Privat kaution for banklån, s samt Dansk og International Erhvervsjura 3, s

16 ning om pantet et stillede af hovedmanden selv eller af en tredjemand. Tabskautionisten kan dog ikke kræve realisering af en anden tabskautionist. Går tabskautionisten konkurs, kan kreditoren anmelde sit krav i boet efter reglerne i KL 147, stk. 2 om betingede fordringer. Der kan dog ikke beregnes dividende af mere end tabet, hvorefter reglerne i KL 47, stk. 1, nr. 1 om fuld anmeldelses ikke gælder ved tabskautionister 10. En tabskautionist kan ikke betale af på fordringen, dette anses for en fordel for kreditoren, da kautionisten herved ikke kan opnå dækning for regreskravet i hovedmandens konkursbo. Var dette muligt vil kreditoren miste sit dividendekrav for den del af fordringen. Kreditoren vil alligevel kunne opnå dividende på hele fordringen, hvis regreskravet blive omstødt efter KL 47, stk. 2. Når tabskautionen er udformet som en selvskyldnerkaution, kan det være svært af afgøre, hvordan forholdet skal tolkes. Er der ikke andre sikringer på fordringen, må det antages, at der foreligger en almindelig selvskyldnerkaution, hvor kautionisten hæfter fra det tidspunkt, hvor hovedmanden misligholder fordringen. Er der derimod andre sikringer på fordringen, skal kreditoren søge dækning i disse før tabskautionisten skal dække det resterende tab. Her kræves ydelsespligten dog ikke, at der er sket en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden Det sikrede Her tages der udgangspunkt i det, der er sikret. Under denne kautionsformen findes den almindelige kaution, efterkaution, kontrakaution og begrænset kaution. Disse kautionsformer vil blive uddybet i det følgende. 10 Se referatet i afsnittet: Kautionistens konkursbo side XXX 11 Kaution, s , Sikkerhedsrettigheder, s , Ussing, s , Revisor på arbejde jura for revisorer, s. 34, Kreditretten, s samt Privat kaution for banklån, s

17 Efterkaution En efterkautionist er en kautionist for hovedkautionisten, hvorefter efterkautionisten er subsidiær i forhold til hovedmandens og hovedkautionistens hæftelse. Denne kautionsform kan udformes som simpel kaution eller selvskyldnerkaution, ligesom den kan begrænses 12. Efterkautionen følger de almindelige kautionsretlige regler dog med de modifikationer, der følger af, at kreditorens krav på den sikrede fordring ikke er mod hovedmanden men mod hovedkautionisten. Selve konstruktionen af en efterkaution kan illustreres således: Efterkautionist regres aftale aftale Kautionist regres Kreditor fordring Hovedmanden Figur 2 Ved denne kautionsform er det ikke nok, at der består en retskraftig hovedfordring, det er også en forudsætning for efterkautionistens forpligtelse, at hovedkautionisten er. Er efterkautionisten en simpel kautionist, så indtræder ydelsespligt først, når der er sket en udtømmende retsforfølgning af hovedkautionisten. Er hovedkautionisten også en simpel kautionist, så skal der desuden ske en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden, inden efterkautionistens hæfte indtræder. Når hovedkautionisten er en selvskyldnerkautionist, skal der ikke ske en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden før efterkautionisten hæfter, dette gælder også selvom efterkautionistens forpligtelse er simpel. Har kreditoren opgivet øvrige sikkerhedsrettigheder mod hovedmanden, hvori kautionisten kan påregne regres, nedsættes kautionistens hæftelse tilsvarende. Hovedkautionistens 12 jf. afsnittet Begrænset kaution side XXX 17

18 hæftelse mindskes dog ikke, hvis han har givet samtykke til opgivelsen af den øvrige sikkerhed. Hovedkautionisten accept har dog ingen indvirkning på efterkautionisten, som stadigvæk kan nedskrive sin hæftelse. Indfrier efterkautionisten fordringen, får han regres mod hovedkautionisten efter de almindelige regler, da han indtræder i kreditorens rettigheder mod hovedkautionisten og hovedmanden. Dette gør også, at efterkautionisten indtræder i hovedkautionistens ret til regres overfor andre kautionister eller sikkerheder Kontrakaution Ved kontrakaution kautioner kontrakautionisten for, det hovedkautionisten skal erlægge til kreditoren, hvorved det ikke er en sikkerhed for kreditoren, men for hovedkautionisten. Selve konstruktionen af en kontrakaution kan illustreres således: Kautionist aftale aftale Kontrakautionist Kreditor fordring Figur 3 regres Hovedmanden De almindelige kautionsretlig regler anvendes ved kontrakaution. Hvorefter simpel kaution anvendes, når der ikke er aftalt en kautionsform, her kræver kontrakautionen, en udtømmende retsforfølgning af hovedmanden inden kontrakautionistens bliver forpligtet. Hæfter kontrakautionisten derimod, som selvskyldnerkautionist kan kreditoren kræve, at han indløser forpligtelsen, når den gøres gældende for hovedkautionisten. 13 Kaution, s , Sikkerhedsrettigheder, s. 308, Revisor på arbejde jura for revisorer, s. 33, Kreditretten, s. 339 samt Privat kaution for banklån, s

19 Kontrakautionisten skal sikre hovedkautionisten, så hans forpligtelsen bliver kun aktuelt, når hovedkautionisten skal erlægge forpligtelsen. Erlægger hovedkautionisten ydelsen, selv om han ved, at han ikke er forpligtet til det, så hæfter kontrakautionisten ikke for fordringen, dette fremgår af U H 14. Her erlægger et dansk pengeinstitut en kontragaranti overfor et franske pengeinstitut, selvom den ikke er forpligtet til det. Det danske pengeinstitut tror, at den skal indfri garantien, hvilket ikke er tilfældet, da der ikke er konstateret et tab ved den danske sælger. Derfor har det danske pengeinstitut ikke et regreskrav mod den danske sælger. Er der uenighed mellem hovedmanden og kreditoren om, der forligger en misligholdelse af forpligtelsen, så skal kautionisten selv tage stilling til, om han syntes, at hovedmandens indsigelse er berettiget. Mener kautionisten, at hovedmandens indsigelse er berettiget, hvorved han nægter at betale kreditoren, så bærer han selv risikoen for, at hans vurdering er forkert. Er dette tilfælde, så kan kreditoren kræve morarente og eventuel en erstatning af kautionisten. Vælger kautionisten derimod at betale kreditoren, og det viser sig, at hovedmandens indsigelse er berettiget, så kan kautionisten kræve sine penge tilbage fra kreditoren. Indfrier kontrakautionisten forpligtelsen, får han et regreskrav mod hovedmanden. Derudover indtræder han i den ret, som hovedkautionisten har til andre sikkerheder, samtidig med han får regres mod eventuelle medkautionister. Har kontrakautionisten erlagt en del af fordringen, så er hans regresret dog begrænset, pga. kreditorens dividenderetten i hovedmandens konkursbo, jf. U B. Reklamebureauet R skyldte fordringshaver F kr. Banken B var solidarisk hæftende selvskyldnerkautionist for enhver gæld, som R måtte havde til F, dog med en beløbsbegrænsning på kr. Desuden havde B 3 kontrakautionister, som skulle dække dens eventuelle tab. Da R gik konkurs indfriede B sin del af fordringen til F hvorefter den fik regres mod kontrakautionisterne for dens tab. Da F ikke havde fået dækket hele sit tab, anmeldte han hele fordringen i R s konkursbo. Ifølge kontrakautionisterne var han ikke berettiget til dette, da de derved ikke kunne anmelde deres regresret i boet. Hertil erklærede skifteretten, at 14 Se referatet i afsnittet: Selvskyldner kaution side XXX 19

20 F må anmelde hele sin fordring i konkursboet efter KL 47, stk. 1, nr. 1, hvorved kautionistens regreskrav skulle vige for kreditorens dividendekrav. Her kan kontrakautionisterne ikke anmelde deres regresret i hovedmandens konkursbo, da kreditoren har anmeldt hele sin fordring deri. Dette er han fuld ud berettiget til, da han kun har fået indfriet en del af sin fordring af B. Grunden til, at kontrakautionisternes regresret bortfalder er, at konkursboet kun må belastes en gang pr. fordring. Hvis hovedkautionisten har opgivet andre sikkerheder i fordringen, eller han i øvrigt har udvist en adfærd, der gør, at kontrakautionistens hæftelse forøges, så kan dette nedsætte kontrakautionistens hæftelse efter de almindelige regler herom Begrænset kaution Kautionisten kan begrænse sin forpligtelse på forskellige måde. Der kan ske en beløbsmæssigt begrænsning via; begrænset kaution og delkaution. Ved beløbsbegrænset kaution hæfter kautionisten for hele fordringen, men kun med det beløb, han indestår for her afbetale hovedmanden normaltvist først på den usikre del af fordringen, hvorefter kautionistens fordring nedbringes. Går hovedmanden konkurs, skal kautionistens regreskrav vige for kreditorens dividenderet efter reglerne i KL Derfor er det kun muligt for kautionisten at udnytte regreskravet, når han har indfrit hele fordringen, hvilket kun er muligt, når fordringen er nedbragt til hæftelsesbeløbet. Ved delkaution er en bestemt del af fordringen sikret ved kaution, hvorved fordringen kan deles op i to; en sikret og en usikret del. Når der bliver betalt ned på den sikrede del af fordringen mindskes kreditorens krav mod kautionisten. For det meste afskriver kreditoren dog på den usikrede del af fordringen først, dette er dog ikke muligt, hvis den sikrede del er den øverste del af f.eks. en kassekredit. Går skyldneren konkurs, kan kautioni- 15 Kaution, s , Sikkerhedsrettigheder, s , Garanti- & kreditforsikring, s. 253 samt Kreditretten, s jf. afsnittet: Hovedmandens konkurs 20

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold

Aalborg Universitet. Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Aalborg Universitet Tilsidesættelse af kautionsløfter i privatforhold Mathilde Smedegaard Gulddahl og Randi Balleby 16-05-2012 Titelblad Aalborg Universitet den 16. maj 2012 Prøvens navn: Bachelorprojekt

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen.

1.2 Tryg Garanti varetager udstedelse og løbende administration af de garantier, som udstedes under Aftalen. Vækstfondens almindelige betingelser for garantirammer 1 Udstedelse af garantier 1.1 Vækstfonden udsteder gennem Tryg Garanti garantier for Forsikringstager, såfremt Vækstfonden kan godkende garantivilkårene,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

Ansøgningsskema for GarantiPakkenPlus. Præmie opkræves efter følgende tarif. Elektronisk kundesystem. Virksomhedens navn: Adresse:

Ansøgningsskema for GarantiPakkenPlus. Præmie opkræves efter følgende tarif. Elektronisk kundesystem. Virksomhedens navn: Adresse: Ansøgningsskema for GarantiPakkenPlus Virksomhedens navn: Adresse: Postnr.: By: Kontaktperson: Telefon: CVR-nr.: ønsker etablering af en garantiramme for AB92 arbejdsgarantier. Rammens maksimum er kr.

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom

Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom FINANSTILSYNET - ÅRHUSGADE 110-2100 KØBENHAVN 5. marts 2009 Til [sælgers navn] (sælger) Standardgaranti ved køb af eksisterende fast ejendom Garantien er udstedt på foranledning af (købers navn) ("køber")

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom

Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom Vilkår for erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom 2 7. O K T O B E R 2 0 0 4 Indhold 1. Anvendelsesområde 3 2. Definitioner 3 2.1 Debitor 3 2.2 Nyudstedt pantebrev ved ejerskifte 3 2.3 Nyudstedt

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Lejers tingsretlige beskyttelse

Lejers tingsretlige beskyttelse Eksamensspørgsmålet Lejers tingsretlige beskyttelse Introduktion Lejers tingsretlige beskyttelse Gyldig mod enhver uden tinglysning Depositum Lejerettens prioritetsmæssige stilling Erhvervslejeret Lejeforholdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere