TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune Godkendelse af betaling af efterreguleringsbeløb til Socialmedicinsk Enhed og Klinisk Funktion for 2. halvår af Orientering om Årsregnskab 2014 for Tandreguleringen I/S Anmodning om kassebeholdning til Kulturzonens café Cafe i tilknytning til Hovedbiblioteket Konsekvens af ændrede regler for løntilskudsordningen Etablering af Hovedstadens Beredskab I/S Ansøgning om benyttelse af græsarealerne i Kastrup Strandpark Ansøgning om dækning af fravær til plejehjem og hjemmeplejen i 2015 som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Overflytning af lønmidler til vikarkonto i Hjemmeplejen - LUKKET SAG Forslag om ny ressourcetildeling på institutionsområdet. - LUKKET SAG Buskørsel til svømmeundervisning for perioden LUKKET SAG Valg af leverandør af kølemad - LUKKET SAG Seniorordning - LUKKET SAG Seniorordning - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Tårnbystræde 17, omlægning af foranstående lån...30 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1335 Sagsansvarlig: cel.of Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Bjarne Thyregod rejste spørgsmålet om at få sagen i punkt 13 overført til åbent møde. Et flertal mente, at der var tale om et forhandlingsoplæg som et led i sagens behandling og at sagen ville blive behandlet som åben sag når forhandlingerne er afsluttet. Paw Karslund tilsluttede sig Bjarne Thyregods synspunkt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1335 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 15/9621 Sagsansvarlig: aba.tf RESUMÉ I forbindelse med den tidligere besluttede ændring af linje 5A til +way konceptet skal der ske en +way opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning har i denne sammenhæng ansøgt fremkommelighedspuljen om tilskud. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Opgraderingen af linje 5A til en +Way-linje medfører, at infrastrukturen og stoppesteder fra april 2017 skal være indrettet til at kunne betjene nye ledbusser og generelt leve op til kravene i +Way-buskonceptet. Teknisk Forvaltning og Movia har i denne sammenhæng gennemgået de eksisterende stoppesteder. I Tårnby Kommune drejer det sig om i alt 20 stoppesteder, som skal opgraderes. Hovedelementerne i opgraderingen er: - Opgradering af nuværende stoppesteder (pylon og læskærm) til +way-konceptets +Stop med realtidstrafikinformation - Etablering af to nye fremrykkede stoppesteder, ligeledes et +Stop, mhp. tilpasning til busdrift med 18,75 m. busmateriel. Movia har udarbejdet et notat med skitser til løsningsforslag for hvert enkelt stoppested. De samlede projektomkostninger er beregnet til mio. kr. (se bilag 2 og 3). Teknisk Forvaltning har den 27. feb ansøgt fremkommelighedspuljen om tilskud til 50 % af projektomkostningerne, med forbehold for politisk godkendelse i Tårnby Kommune. (se bilag 1 og 4). HØRING Projektet er sendt i høring til Seniorrådet og Handicaprådet. LOVGRUNDLAG Lov om trafikselskaber. ØKONOMI De samlede projektomkostninger er beregnet til mio. kr. i Der er ansøgt i fremkommelighedspuljen om tilskud til 50 % af projektomkostningerne, men det er usikkert, om Tårnby Kommune får tilskuddet. Under forudsætning af, at kommunen kan modtage ekstern finansiering og faktisk modtager den, indstilles det, at kr. af projektomkostningerne finansieres over driftskonti i 2016 og de resterende kr. i Beløbene afsættes fra kontoen Trafiksikkerhed. 4

6 I modsat tilfælde vil Teknisk Forvaltning indstille, at kr. af projektomkostningerne finansieres over driftskonti i 2016 og de resterende kr. fordeles over 2017 og Beløbene afsættes fra kontoen Trafiksikkerhed. Besparelserne i projektet i 2016 vil bl.a. være at countdown modulerne (18 stk.) ikke sættes op i 2016 men opsættes i 2017/2018, det samme gør sig gældende for opsætning af 4 stk. læskærme. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget over Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at +way opgradering af linje 5A s stoppesteder i Tårnby principgodkendes 2. at det anbefales overfor Økonomiudvalget, at der søges delvist ekstern finansiering gennem statens tilgængelighedspulje. 3. at der ved modtagelse af ekstern finansiering reserveres kr. i 2016 og kr. i 2017 til dækning af en del af egenfinansieringen. 4. at der ved afslag af ekstern finansiering afsættes kr. i budget 2016 til dækning af en del af projektomkostningerne og de resterende kr. fordeles over 2017 og BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 Projektbeskrivelse +Way-opgradering af 5A stoppesteder i 80278/15 Tårnby (6).pdf 2 Åben Bilag 2 Budget +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby (4) 79796/15 (4).pdf 3 Åben Bilag 3 stoppesteder - skitseforslag, Tårnby (5).pdf 79799/15 4 Åben Bilag 4 Ansøgningsskema - +Way-opgradering af 5A stoppesteder i 79803/15 Tårnby.pdf 5 Åben Høringssvar fra Seniorrådet /15 6 Åben Projekter der har fået støtte fra Fremkommelighedspuljen.pdf /15 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. Høringssvar fra Seniorrådet af 18. maj 2015 blev omdelt og indgik i sagens behandling Efter sagens behandling i Teknik- og Miljøudvalget har Tårnby Kommune, den 22. maj 2015, fået meddelelse om, at kommunen er bevilget et tilskud på 0,7 mio. kr. fra Pulje til busfremkommelighed, jf. nyt bilag (bilag 6). BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt dog i lyset af, at der er en formodning om, at linje 5A får endestation ved Kastrup Station. 5

7 4. Godkendelse af betaling af efterreguleringsbeløb til Socialmedicinsk Enhed og Klinisk Funktion for 2. halvår af 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/2999 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Der er udarbejdet ny samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Af samarbejdsaftalen fremgår det, at der sker en efterregulering af kommunernes betaling for sundhedskoordinatorfunktionen, sundhedsfaglig rådgivning og køb af ydelser hos Klinisk Funktion på baggrund af den nye afregningsmodel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Af samarbejdsaftalen fremgår det, at den hidtidige afregningsmodel med betaling pr. sag erstattes af en mødedagsmodel med fast pris pr. mødedag. Økonomiudvalget har den 6. maj 2015 godkendt samarbejdsaftalen gældende fra 1. juli Prisen på kr. pr. mødedag regnes fra 1. juli Der blev i forbindelse med den midlertidige samarbejdsaftale fra 1. juli 2014 indgået aftale om efterregulering af betalingen for sygedagpengesager (jobafklaringsforløb) og ordinære rehabiliteringssager (fleksjob, ressourceforløb og førtidspension) i perioden fra den 1. juli 2014 og frem til den 31. december Der vil derfor ske efterregulering af prisen for sundhedskoordinatorens ydelser samt køb af speciallægeerklæringer, lægelige vurderinger m.v. hos Klinisk Funktion. Den midlertidige samarbejdsaftale blev godkendt af Økonomiudvalget den 30. juli Socialmedicinsk Enhed har udsendt et efterreguleringsbeløb med korrektion af faktureringer for perioden 1. juli december 2014, hvoraf det fremgår, at Tårnby og Dragør Kommuner samlet skal betale kr. Efterreguleringsbeløbet er nærmere specificeret i økonomiafsnittet. Socialmedicinsk Enhed har ved en fejl fremsendt fakturaen for efterreguleringsbeløbet til Dragør Kommune, som har betalt det samlede beløb på kr. primo februar Tårnby Kommune skal derfor betale kr. til Dragør Kommune. LOVGRUNDLAG i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. ØKONOMI Det samlede efterreguleringsbeløb for Tårnby og Dragør Kommuner udgør kr. Beløbet er specificeret nedenfor. Efterreguleringsbeløb: Sundhedskoordinator (funktion ) 6

8 Tårnby Kommune: kr. Dragør Kommune: kr. Efterreguleringsbeløb: Køb af speciallægeerklæringer m.m. hos Klinisk Funktion (funktion ) Tårnby Kommune: kr. Dragør Kommune: 0 kr. Dragør Kommune faktureres særskilt for køb af ydelser hos Klinisk Funktion, hvorfor Dragørs andel er opgjort til 0 kr. Tårnby Kommunes andel af efterreguleringsbeløbet udgør således kr. Beløbet skal betales til Dragør Kommune, da det samlede beløb på kr. er betalt til Region Hovedstaden/ Socialmedicinsk Enhed primo februar Udgiften på kr. dækkes af en mindreudgift til OPP-samarbejdet med Falck, på funktion INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, /kam 1. at godkende betaling af efterreguleringsbeløbet på i alt kr., som finansieres på funktion at godkende en mindreudgift på kr. på funktion BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Model for efterregulering - Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 17857/15 2 Åben Underskrevet allonge 27414/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Orientering om Årsregnskab 2014 for Tandreguleringen I/S Åben sag Sagsnr.: 15/4174 Sagsansvarlig: alu.tploj.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til efterretning om årsregnskabet 2014 for Tandreguleringen I/S. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I Tandreguleringen I/S indgår Tårnby Kommune sammen med Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Ishøj Kommune, Hvidovre Kommune samt Vallensbæk Kommune. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Forvaltningen har ingen bemærkninger til regnskabet. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at sagen tages til efterretning. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Årsregnskab årsregnskab 2014 underskrevet.pdf 66244/15 2 Åben Årsregnskab revisionsprotokollat 2014 underskrevet af bestyrelsen.pdf 66245/15 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 8

10 6. Anmodning om kassebeholdning til Kulturzonens café Åben sag Sagsnr.: 15/13314 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ I forbindelse med salg fra Kulturzonens café ønskes en kassebeholdning på 500 kr. Beløbet anvendes til byttepenge. Der er indkøbt et kasseapparat til caféen. Kassen vil være bemandet i cafeens åbningstid. Uden for åbningstid opbevares kontantkassen i et sikret skab. Der vil være daglig opgørelse af kassen, og kørsel af kontanter til banken samt opgørelse af kontantkassen 1 gange om måneden. Kulturzonens café sælger dagens ret, vand og kaffe/te. ØKONOMI Kulturzonens omsætning indsættes på konto i Bank Nordik, kontonummer: INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: /SHJ 1. At der oprettes en kassebeholdning på 500 kr. til Kulturzonens café. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt, idet kontantbeholdningen max. må udgøre kr. 9

11 7. Cafe i tilknytning til Hovedbiblioteket Åben sag Sagsnr.: 15/14442 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk RESUMÉ Der er afsat 2 mio. kr. på indeværende års budget til etablering af caféen. Det er endvidere besluttet at der kan ansøges om ekstern finansiering i forbindelse med kvalificering af projektet. Se sag 14/37550, tiltrådt på Økonomiudvalgsmødet den 18. februar Realdania har ved skrivelse af 21. april 2015 meddelt, at der er bevilget kr. til at udarbejde en visions- og udviklingsplan for de offentlige rum i området omkring Tårnby Hovedbibliotek..Visionsplanen skal desuden indeholde et bud på hvorledes en ny café i biblioteket, og indretningen af denne, kan medvirke til områdets og bibliotekets udvikling. Se vedlagte skrivelse fra Realdania på bilag 1. Tilsagnet er kommet på baggrund af henvendelse fra Tårnby Kommunebiblioteker af 28. februar 2015, se bilag 2. I skrivelsen fra Realdania anmodes om et udfoldet projekt i forhold til anvendelsen af de kr. Et sådant udfoldet projekt En socialøkonomisk café i et sammenhængende byrum er udarbejdet af bibliotekschefen i samarbejde med Realdania. Se bilag 3. ØKONOMI Det er ikke realistisk at ovenstående projektforløb, der skal efterfølges af byggesagsbehandling inklusive politisk behandling, udbud, m.v., kan resultere i en realisering af caféen i indeværende år. Den afsatte bevilling på 2 mio. kr. foreslås derfor flyttet til Tårnby Kommunebiblioteker skal som anført i tilsagnsskrivelsen fra Realdania medfinansiere kr. til procesforløbet. Beløbet kan anvises med kr. på konto: , XG (kopimaskiner) og kr. på konto: , XG (telefoni) PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovenstående ikke giver anledning til yderligere bemærkninger udover, at projektet vil belaste anlægsrammen for INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At Realdanias tilsagn om tilskud godkendes. 2. At det udfoldede projektforløb godkendes 10

12 3. At de 2 mio. kr. på anlægsbudgettet overføres til At Tårnby Kommune bidrag til processen finansieres som anført i indeværende år 5. At tilskuddet fra Realdania meddeles som en tillægsbevilling (indtægt) på kr i indeværende år /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilsagnsskrivelse fra Realdania den 21. april 2015.pdf /15 2 Åben Henvendelse fra Tårnby Kommunebiblioteker af /15 3 Åben En socialøkonomisk café i et sammenhængende byrum /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 8. Konsekvens af ændrede regler for løntilskudsordningen Åben sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of RESUMÉ Folketinget vedtog den 18. december 2014 ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder bl.a., at: - der for offentlige løntilskudsjob bliver indført en 6 måneders karensperiode før ansættelse i løntilskudsjob kan ske - der kommer nye bestemmelser vedrørende løn og arbejdstid - arbejdsgiverrefusionen for nogle grupper nedsættes fra 143,14 kr/time til kr. 107,55 kr./time - varigheden for ansættelse i løntilskudsjob nedsættes til 4 måneder og - kvoterne for offentlige løntilskudsjob afskaffes. De nye regler trådte i kraft den 1. januar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der vil være øget kommunal egenbetaling ifm. anvendelse af ordningen på arbejdsgiversiden. Der er aftalt retningslinjer for anvendelsen af ordningen mellem Organisations og Personaleafdelingen og Jobcentret. Der er sket ændring således, at timelønnen og arbejdstiden fastsættes en gang i ansættelsesperioden. Dagpengemodtagere kan højest være ansat i 4 måneder og kontanthjælpsmodtagere kan højst være ansat i 6 måneder. Tidligere har de offentlige arbejdsgivere modtaget løntilskudsrefusion med 143,14 kr. pr. time. Denne er ændret til 107,55 kr. således der vil være en kommunal merudgift på ca kr. pr. helårsstilling (svarende til 3 løntilskudsperioder). ØKONOMI I forbindelse med budgetlægningen har der de seneste år været afsat netto 1,8 mio. kr. til afholdelse af udgifter/indtægter vedrørende løntilskudspersoner. Tårnby kommunes kvote har været ca. 90 personer, men der har ikke været så mange personer ansat i løntilskudsstillinger. I 2014 var der i alt ansat 11 fuldtidspersoner. Såfremt nuværende nettobudget fastholdes vil der kunne ansættes 20 fuldtidspersoner i løntilskudsjob efter de nye tilskudsregler. Løn til forsikrede ledige på funktion udgør herefter kr. og løntilskudsrefusion udgør kr.. Løn til dagpengemodtagere på funktion udgør kr. og løntilskudsrefusion udgør kr. INDSTILLING Organisations- og personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at 1. nuværende nettobudget fastholdes fra og i overslagsårene og 12

14 2. antallet af løntilskudsstillinger højest må udgøre 20 helårsstillinger. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben tillægsbevillingsskema vedr. løntilskud 99949/15 2 Åben Orientering om ændrede regler for løntilskudsordningen i /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 9. Etablering af Hovedstadens Beredskab I/S Åben sag Sagsnr.: 15/15322 Sagsansvarlig: yvk.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2015, pkt. 9, at Tårnby Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i Hovedstadsområdet (Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby kommuner) samt principaftale for etablering af det fælles beredskab som et fælleskommunalt selskab efter 60 i den kommunale styrelseslov. Efterfølgende har den nedsatte implementeringsorganisation indenfor de i principaftalen beskrevne rammer arbejdet videre med henblik på etablering af det fælles beredskab pr. 1. januar Ud fra den i principaftalen indeholdte tidsplan fordrer det, at kommunalbestyrelserne forelægges vedtægter for det fælles beredskab og rammer for budget 2016 til godkendelse i maj-juni UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Vedtægter for det fælles beredskab, Hovedstadens Beredskab I/S Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S er vedlagt som bilag. Vedtægterne skal godkendes af Statsforvaltningen efter den politiske godkendelse. Den politiske forberedelsesgruppe bemyndiges til at foretage mindre indholdsmæssige ændringer i vedtægter, som er en forudsætning for at opnå Statsforvaltningens godkendelse, samt ændringer af redaktionel karakter. Ændringer til vedtægter herudover vil blive forelagt kommunalbestyrelserne til godkendelse. Som anført i vedtægternes 1.3 etableres Hovedstadens Beredskab I/S med København som hjemsteds- og administrationskommune. Interessentskabet etableres dog med selvstændig administration, hvorfor Københavns Kommune kun i begrænset omfang/særlige situationer skal levere administrationsydelser. I medfør af vedtægternes 5 overdrages alle kommunale opgaver på området til Hovedstadens Beredskab, hvilket vil sige alle opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum, herunder myndighedsopgaver i det omfang lovgivningen giver mulighed herfor. Der er pt. alene hjemmel til - med enkelte undtagelser, jfr. nedenfor - at overføre myndighedsopgaver i henhold til Beredskabsloven, men vedtægterne muliggør, at myndighedsopgaver på de øvrige områder overføres, når der som forventet er vedtaget ændringer af de pågældende love. Hovedstadens Beredskab kan, i det omfang der er hjemmel hertil, indgå aftale med deltagende kommuner eller andre om udførelse af sideordnede aktiviteter til minimum kost- og markedspris, jfr. vedtægternes 6.7. Der nedsættes, jfr. vedtægternes 9.1, en fælles beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til Hovedstadens Beredskab. 14

16 Beredskabskommissionen udøver sin virksomhed i møder og vedtager en forretningsorden for sit virke. I medfør heraf kan der nedsættes et arbejdsudvalg med 5 medlemmer og i øvrigt som anført i principaftalen, som dog er fraveget derved, at beslutning herom er overladt til Beredskabskommissionen. Dette er begrundet i et ønske om at sikre beredskabskommissionen mulighed for at justere i forhold til arbejdsudvalget, uden at dette skal gennemføres via en vedtægtsændring. Beredskabskommissionens dagsordner og referater er som udgangspunkt åbne for offentligheden undtaget er punkter, som fordrer behandling på lukket dagsorden. Den fælles beredskabskommission nedsættes som anført i vedtægternes 9.2 med 17 medlemmer, og afviger i forhold til principaftalen derved, at også politidirektørerne i hhv. Københavns og Københavns Vestegns Politi efter Beredskabsloven skal være medlemmer, dog uden stemmeret i bevillingsmæssige spørgsmål. Det frivillige beredskab og medarbejderne tildeles i henhold til 9.6 hver en observatør til møder i beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen kan beslutte, at der ydes medlemmerne diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mv., jfr. vedtægternes 9.4. I overensstemmelse med principaftalen er i vedtægternes 9.10 anført, at formandsposten i beredskabskommissionen skal gå på skift mellem hhv. København/Frederiksberg og de øvrige 7 kommuner, så formandsposten frem til næste valgperiode besættes fra de 7 kommuner, herefter af enten København eller Frederiksberg og i efterfølgende perioder på skift. I medfør af vedtægternes 8.1 og 8.4 skal udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering, en på basis heraf udarbejdet plan for beredskabet i den enkelte kommune samt beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing, jfr. lånebekendtgørelsen, godkendes i den enkelte kommunalbestyrelse. I den fælles beredskabskommission er der, jfr. 9.17, krav om tilslutning fra mindst ¾ af medlemmerne til vedtagelse af budget, entreprisestrategi og væsentlige ændringer heri, godkendelse af større investeringer, beslutninger om lån mv. samt udkast til risikodimensioneret dimensionering. I forhold til sidstnævnte kræves dog enstemmighed og repræsentation af samtlige interessenter, hvis udkastet indebærer nedlæggelse af en eller flere brandstationer, jfr Vedtægterne anses i forhold hertil udformet i overensstemmelse med principaftalen. I konsekvens af etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S og en fælles beredskabskommission nedlægges de deltagende kommuners beredskabskommissioner pr. 1. januar Som anført i hhv. vedtægternes 9.2 og 9.8, indtræder borgmesteren i Hovedstadens Beredskabskommission, og der udpeges en stedfortræder blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi Notat med beskrivelse af principper for Hovedstadens Beredskabs økonomi er vedlagt som bilag. Der henvises derudover til økonomiafsnittet nedenfor. Det samlede budget for Hovedstadens Beredskab dannes med udgangspunkt i: A. omkostningsniveauet i 2014 i de deltagende kommuner (inkl. reguleringer) B. diæter mv. til beredskabskommissionen og C. budget vedr. serviceydelser, som indgår ved etableringen. 15

17 Den enkelte kommunes ejerandel, som anført i vedtægternes 4.1, beregnes på basis af A. Udgifter vedr. B fordeles efter ejerandele, mens udgifter vedr. C afholdes af den kommune eller anden offentlige myndigheden, som modtager serviceydelsen. I forhold til kommuner, hvorfra der sker overførsel af tjenestemandsansatte til Hovedstadens Beredskab I/S, er valgt en model, hvorefter interessentskabet til kommunen månedligt indbetaler et aktuarberegnet pensionsbidrag for tjenestemanden fra 1. januar 2016 indtil pensionering, hvorefter kommunen foretager udbetaling af den pågældendes tjenestemandspension. Modellen er økonomisk neutral, idet kommunen oppebærer betalingen fra Hovedstadens Beredskab, men finansierer betalingen via sit bidrag til interessentskabet, ad A. ovenfor. Hovedstadens Beredskab indtræder i Københavns Kommunes kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel for perioden 1. februar januar 2022 (med mulighed for forlængelse i to gange 1 år). I forhold hertil gælder i medfør af vedtægternes 6.8, at Københavns Kommune dækker et evt. dokumenteret underskud respektive oppebærer et dokumenteret overskud, der måtte opstå ved opfyldelse af kontrakten i perioden frem til 31. januar Såfremt det måtte blive konstateret, at kontrakten medfører et underskud eller overskud på mere end 1 mio. kr. pr. år i disse første to år af kontraktperioden, reguleres Københavns Kommunes bidrag til Hovedstadens Beredskab for den resterende del af kontraktens løbetid. Rationaliseringsmålsætninger I aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen er det forudsat, at beredskabssamordningen skal kunne levere rationaliseringsgevinster og effektivisering for 175 mio. kr. i 2016 og frem. Andelen for de 9 kommuner udgør ca. 28 mio. kr. Rationaliseringsmålsætninger baseres på følgende: 2016 bliver et initialt år, hvor der kan forventes en række organisatoriske udfordringer efter dannelsen, der vanskeliggør en implementering af den forudsatte besparelse fra dag 1. Forudsatte besparelser bør i øvrigt udmøntes så hurtigt, det kan lade sig gøre. En ændring af den risikobaserede dimensionering er et vigtigt element til imødekommelse af de forudsatte besparelser. En sådan dimensionering må forventes at kunne være på plads senest pr. 1. januar På den baggrund anbefales den forudsatte besparelse udmøntet under følgende rammer: 2016: 20 %, svarende til 5,6 mio. kr. eller ca. 1,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver 2017 og frem: 100 %, svarende til 28 mio. kr. eller ca. 7,5 pct. af driftsudgifterne til lovbundne opgaver. Den kommende direktør for Hovedstadens Beredskab, som forventes at være ansat pr. 1. august 2015, skal i løbet af efteråret 2015 præsentere en nærmere plan for, hvordan rationaliseringskravene til Hovedstadens Beredskab indfries. Principper for overdragelse af medarbejdere 16

18 Overgangen til det nye kommunale fællesskab hviler for de overenskomstansatte medarbejderes vedkommende på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, hvilket betyder, at de medarbejdere der fuldt ud eller overvejende er beskæftiget med opgaver, som overføres til selskabet, overgår til det nye selskab. Samme kriterium følges for tjenestemandsansatte. I hovedtræk er principperne for overdragelse af medarbejdere til det fælles beredskab følgende: Samtlige medarbejdere får meddelelse om overførslen til det nye fællesskab ultimo juni. De operative medarbejdere overføres til fællesskabet med nuværende opgaver og arbejdsplads. De administrative medarbejdere/ledelsesniveauet afventer fastlæggelse af organisering mv. Hvis der bliver behov for tilpasninger, varsles medarbejderne efterfølgende. Ansættelsesområdet ændres til hele det nye geografiske område, men fortsat med et angivet tjenestested indtil videre. Der nedsættes en forhandlingsgruppe, der danner sig deltaljeret overblik over det eksisterende personaleadministrative grundlag i de deltagende beredskaber. Sammen med den nye direktør for det fælles beredskab fastlægges en strategi for forhandling af nye aftaler. Der nedsættes et forhandlingsorgan og indledes forhandlinger om MED-aftale for det fælles beredskab i løbet af efteråret De frivilliges medlemskab af Beredskabsforbundet berøres ikke, men kontrakten med de enkelte kommuner erstattes af en ny kontrakt med Beredskab Hovedstaden. Dette forventes at ske i løbet af efteråret Der er på nuværende tidspunkt ikke lovhjemmel til at overføre opgaver i henhold til Fyrværkeriloven og Lov om beskyttelsesrum. Indtil en forventet lovændring håndteres problemstillingen i praksis ved, at medarbejderne har bibeskæftigelse i kommunerne. Opgaverne og budgettet bliver således i kommunerne, men varetages i praksis af medarbejdere i Hovedstadens Beredskab. Den kommende direktør for det fælles beredskab har ansvaret for, at der gennemføres HR-aktiviteter og intern kommunikation med det formål at fusionere beredskaberne og skabe fundamentet for en ny fælles organisation og kultur. Medarbejdersiden i Forberedelses-MED er orienteret om processen vedr. etablering af Hovedstadens Beredskab. Videre proces Indtil den nye beredskabsdirektør tiltræder forventeligt den 1. august 2015 fortsættes kortlægningen af de eksisterende beredskaber for at opnå et detaljeret og opdateret grundlag for etableringen af Hovedstadens Beredskab. Fra direktørens tiltræden overgår det daglige ansvar for implementeringsprojektet til denne. Der udarbejdes et kommissorium, som beskriver direktørens opgaver og ansvar i det videre arbejde med implementeringen. Beslutninger træffes fortsat af den politiske forberedelsesgruppe. 17

19 Kommunalbestyrelserne forelægges i september 2016, koordineret med behandling af budgetter for 2016, indstilling med flg. punkter: Godkendelse af budget 2016 for Hovedstadens Beredskab Fremlæggelse af indikatorer for serviceniveau, Overførsel af aktiver til selskabet Evt. mindre ændringer til budgetgrundlag Evt. større ændringer til udkast til vedtægter, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse. LOVGRUNDLAG Beredskabsloven, fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum. ØKONOMI For Tårnby Kommunes vedkommende indebærer etableringen af Hovedstadens Beredskab, at Tårnby Kommune fremover skal betale Hovedstadens Beredskab for leverance af de ydelser, som i dag ydes af Tårnby Brandvæsen. Betalingen i 2016 beregnes konkret som summen af omkostningerne i 2014 reguleret pris- og lønmæssigt til 2016-niveau og reduceret med Tårnby Kommunes andel af rationaliseringskravet på 5,6 mio. kr. i De samlede omkostninger for Tårnby Kommune, inkl. overhead, pensionsforpligtelser og genanskaffelse af materiel er for 2014 opgjort til 13,8 mio. kr. i Reguleret til niveau udgør dette beløb i ,2 mio. kr., før rationaliseringsfradrag. I 2017 vil betalingen blive yderligere reduceret, svarende til andelen af den yderligere rationalisering fra 5,6 mio. kr. i 2016 til 28 mio. kr. i I medfør af ovenstående, jfr. vedtægternes 4.1, udgør Tårnby Kommunes ejerandel af Hovedstadens Beredskab I/S, 3,91 pct. Der kan komme mindre korrektioner til ovenstående tal i den nærmere gennemgang af det økonomiske grundlag, som finder sted hen over sommerferien, og hvor resultatet forelægges til politisk behandling i september. I det omfang, det bliver tilfældet, forventes det at blive marginale ændringer. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale over for Kommunalbestyrelsen 1. at kommunen indtræder i Hovedstadens Beredskab I/S pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med vedlagte udkast til vedtægter, 2. at bemyndige den politiske forberedelsesgruppe til i udkast til vedtægter at foretage redaktionelle ændringer og mindre indholdsmæssige ændringer, som er påkrævet for at opnå Statsforvaltningens godkendelse, 3. at godkende de økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommune [driftsbidrag og ejerandele], 4. at godkende rationaliseringsmålsætninger for perioden for Hovedstadens Beredskab I/S, 18

20 5. at tage principper for overførsel af medarbejdere til Hovedstadens Beredskab I/S til efterretning, 6. at godkende en model for overførsel af tjenestemandsansatte til Hovedstadens Beredskab I/S, ved hvilken interessentskabet til kommunen månedligt indbetaler et aktuarberegnet pensionsbidrag for tjenestemanden fra 1. januar 2016 indtil pensionering, hvorefter kommunen foretager udbetaling af den pågældendes tjenestemandspension, 7. at godkende nedlæggelsen af Tårnby Kommunes Beredskabskommission pr. 1. januar 2016, 8. at tage til efterretning, at borgmesteren indtræder i Hovedstadens Beredskabskommission pr. 1. januar 2016, og 9. at Kommunalbestyrelsen med virkning fra den 1. januar 2016 og for den resterende del af valgperioden udpeger et af kommunalbestyrelsens medlemmer som borgmesterens stedfortræder i Hovedstadens Beredskabskommission. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1 - Udkast Vedtægter inkl. bilag - version af 28. maj / pdf(1).PDF 2 Åben Bilag 2 - Notat om Økonomiske principper /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Sagens oversendes til behandling i Kommunalbestyrelsen. 19

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. december 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere