Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer."

Transkript

1 Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars Andersen, Birte Lauritsen, Kim Corlin, Flemming Jørgensen (Albertslund Kommune) Adm.: Kenn E. Hansen og Jesper Rasmussen under punkt 1 og 2, Annesophie Hansen og Tina Jepsen. Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Dagsorden: 1. Godkendelse af skema B for Rækkehusene 2. Status for helhedsplan i gårdhusene i Vest 3. Orientering om Etagehusenes byggeregnskab 4. Styringsdialog 5. Orientering om henvendelse fra beboer i Troldnøddegården 6. Eventuelt Til drøftelse og beslutning 0. Godkendelse af dagsordenen Et ekstra punkt på dagsordenen blev tilføjet som punkt 3: Orientering om Etagehusenes byggeregnskab. 1. Godkendelse af skema B for AB Syd Rækkehusene I vedlagte notat redegøres for helhedsplanen i AB Syd, samt den tilhørende anlægsøkonomi. Administrationen anbefaler, at bestyrelsens godkender skema B, som er godkendt af beboermødet i AB Syd den 28. august, hvorefter det sendes til godkendelse i Albertslund Kommunes økonomiudvalg. VA organisationsbestyrelse har på deres møde den 27. august godkendt for VA 4 Række under forudsætning af at beboermødet her også godkender. Indstilling Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender skema B for AB Syd Rækkehusene samt den tilhørende anlægsøkonomi Administrationen redegjorde for helhedsplanen og anlægsøkonomien for Rækkehusene i AB Syd. Skema B har været behandlet på beboermøder i AB Syd og VA 4 Række, hvor det er godkendt. 1

2 Bestyrelsen er opmærksom på, at det er vanskeligt for beboerdemokrater og beboere at forstå indholdet i en helhedsplan, da det er kompliceret stof. Bestyrelsen besluttede derfor, at der afholdes et kursus/fyraftensmøde om økonomien i Helhedsplaner, med deltagelse fra Landsbyggefonden, organisationsbestyrelsen, beboerdemokrater og andre der er involveret i helhedsplaner. Masterplan Syd bruges som eksempel. VA inviteres med. Administrationen vil fremadrettet en gang i kvartalet levere en beskrivelse af økonomistatus på samtlige byggesager. Skema B for AB Syd Rækkehusene samt den tilhørende anlægsøkonomi blev godkendt af bestyrelsen. 2. Status for helhedsplan i gårdhusene i Vest Den 19. juni 2012 gennemførte Landsbyggefonden besigtigelse af gårdhusene i AB og VA 6 Vest. Her deltog repræsentanter fra de to afdelingsbestyrelser og fra Albertslund Kommune. Der blev aflagt besigtigelse af to boliger i hhv. VA 6 og AB Vest, af prøvehuset og slutteligt af den tidligere børneinstitution Troldehøj beliggende på Egelundsvej 2. Oplæg til helhedsplan med tilhørende renoveringsforslag er endnu ikke udarbejdet, og Landsbyggefonden gav således en tilbagemelding på baggrund af de foreløbigt indsendte tekniske undersøgelsesrapporter. Overordnet var det Landsbyggefondens tilkendegivelse, at en helhedsplan for gårdhusene i Vest skal svare til det renoveringsomfang, som er planlagt for gårdhusene i Syd. Dette omfatter nedlæggelse af krybekælder, hvorved den manglende understøtning af gulvkonstruktionen også vil blive løst, etablering af ny sokkel og af ny let facade. Det var umiddelbart LBF s udmelding blot at ville støtte en tagrenovering, der alene omfatter indvendig damptætning samt ny udvendig beklædning og ikke en egentlig tagudskiftning, og også på dette felt at lægge sig op af renoveringsomfanget for Syd. Den særlige problematik for gårdhusene i Vest, vedrørende manglende understøtning af gulve i badeværelser, var ikke umiddelbart LBF bekendt. I det tilfælde at også badeværelser skal nedrives og alle indvendige bygningsdele dermed skal fjernes, kunne etablering af nyt tag vise sig udgiftsneutralt med en tagrenovering, da selve udførelsen af b.la. terrændæk arbejder på pladsen kan blive besværliggjort af bibeholdelse af den eksisterende tagkonstruktion. Det blev aftalt, at LBF vil få tilsendt opdaterende materiale vedrørende badeværelsernes gulvkonstruktion. 2

3 LBF opfordrede til yderligere undersøgelser af fugtpåvirkningen nedefra for en eftervisning af jordbundsforholdene i Vest, og til at også behov for etablering af tilgængelighedsboliger bliver afklaret. Den 10. juli har BO-VEST modtaget en tilbagemelding pr. mail fra Landsbyggefonden, hvor støtterammerne skitseres for en samlet helhedsplan for gårdhusene i AB og VA 6 Vest. Ifølge denne kan der samlet ydes støttede lån på i alt ca. 290 mio.kr, og ustøttede lån på i alt 125 mio. kr., i alt godt 415 mio. kr. samlet for de to afdelinger Det nuværende lejeniveau er på 776 kr. (ifølge LBF oplysning, det korrekte for 2012 budget er dog på 772 kr. for VA 6 Vest) og 764 kr. (AB Vest) pr. m2 pr. år. Kapitaltilførsel mv. vil kunne medføre en huslejeforhøjelse på ca. 70 kr. pr. m2 pr. år, således at huslejen efter renovering vil være på ca. 840 kr. pr. m2 pr. år. Landsbyggefonden meddeler endvidere, at skulle der være arbejder, som afdelingerne ønsker at gennemføre udenfor støttesagen, og som man ønsker selv privat at gennemføre, kunne der være en anskaffelsessum på ca kr., (ustøttede lån, 7 % ydelse ca kr. pr. år eller gensnitligt. ca. 81 kr. pr. m2 pr. år). Der vil være muligheder i et sådant privat projekt også set i forhold til modregning af drifts- og energibesparelser i det samlede projekt. Der er indtil videre i sagen anvendt et samlet beløb på 2,1 mio. kr., hvoraf kr. vedrører prøvehuset i Rugens kvarter. Øvrige udgifter vedrører teknisk bistand med tilstandsundersøgelse, beboerinformationsmateriale, byggesags honorar mv. Frem til skema A vil der være yderligere udgifter til gennemførelse af supplerende undersøgelser, teknisk bistand i forbindelse med endelig afklaring af teknik og økonomi, afholdelse af beboermøde samt udarbejdelse af beboerinformationsmateriale samt løbende sagsarbejde. Frem til skema A vil der være yderligere udgifter til færdiggørelse af renoveringsrapport, supplerende tilstands undersøgelser, afholdelse af beboermøde samt udarbejdelse af beboerinformationsmateriale samt løbende sagsarbejde, til disse arbejder må påregnes udgifter i størrelsesordenen kr., fordelt på ca kr. til hhv. VA og AB Vest. Indstilling: Det er administrationens vurdering, at alle udgifter til forundersøgelser m.v. kan indeholdes i de samlede støtteberettigede udgifter i skema A-budgettet. Bestyrelsen anmodes dog om at godkende, at disse udgifter - i det omfang de helt eller delvist ikke kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter - kan dækkes af tilskud fra dispositionsfonden. 3

4 Bestyrelsen drøftede status for helhedsplan i gårdhusene i Vest. Bestyrelsen godkendte, at udgifter til forundersøgelser m.v. i det omfang de helt eller delvis ikke kan indeholdes i de støtteberettigede udgifter, dækkes af tilskud fra dispositionsfonden. 3. Orientering om Etagehusenes byggeregnskab Der har været afholdt møde med Landsbyggefonden for en drøftelse af Etagehusenes byggeregnskab, hvor der er samlede merudgifter på ca. 70 mio. kr. i forhold til det godkendte skema B. Jesper Rasmussen orienterede om budgetoverskridelsen, hvoraf ca. halvdelen vedrører prisregulering af entreprisesummer, lejetab og renter. Det nævntes endvidere, at støtteregler ikke tillader, at der budgetteres med uforudseelige udgifter. På mødet med Landsbyggefonden blev der skitseret en finansieringsmæssig løsning, der ikke medfører huslejestigning udover, hvad der tidligere er godkendt. Det blev aftalt, at BO-VEST skal foretage forskellige beregninger der skal danne grundlag for denne løsning. Når disse foreligger, vil Landsbyggefondens bekræftelse af løsning indgå i ansøgning til Albertslund Kommune om godkendelse af byggeregnskab, skema C. Bestyrelsen pålagde administrationen, at organisationsbestyrelsen skal orienteres omkring væsentlige afvigelser, før det sendes til Landsbyggefonden m.m. Derudover aftaltes det, at der laves en To due liste, med spørgsmål, redegørelser og aftaler. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4. Godkendelse af organisations- og afdelingsskemaer til brug for styringsdialogen Til brug for styringsdialogen om regnskaberne 2011 har administrationen udfyldt et afdelingsskema for hver boligafdeling. Skemaerne har i august 2012 været til kommentarer i afdelingsbestyrelserne. Følgende boligafdelinger har indgivet kommentarer: Etagehusene: Afdelingen har indgivet en del kommentarer, som er blevet revideret i et nyt udkast til styringsdialogskema med afdelingens kommentarer indarbejdet. Der er enkelte oplysninger i skemaet, som administrationen ikke kan rette selvom de er forkerte. Det oplyses i skemaet, at der er 294 familieboliger i AB Etagehusene, og at der er kvm familieboliger. De rigtige tal er 273 familieboliger. Det oplyses heller ikke, at der er 15 erhvervslejemål. Kvm 2 tallene er ligeledes forkerte. Tallene i skemaet er trukket direkte fra LBFs database, og er derfor ikke nogle, som administrationen kan ændre i det eksisterende skema til brug for styringsdialogen

5 På baggrund af afdelingens henvendelse har administrationen kontaktet LBF, så vi kan få ændret stamdataoplysningerne til brug for de fremadrettede styringsdialogskemaer. Fejlene i antallet af boliger og kvm 2 får konsekvenser for skemaets oplysninger om henlæggelsesniveauet i afdelingen samt fraflytningsprocenten. De korrekte tal er noteret i skemaet under noter. Indstilling: at bestyrelsen drøfter og godkender afdelingsskemaer til brug for styringsdialogen. at bestyrelsen drøfter og godkender organisationsskemaet til brug for styringsdialogen samt særligt forholder sig til spørgsmål 1 og 2 på side 1 samt spørgsmålene under overskriften Ledelse og beboerdemokrati. x Afdelingsskemaer og organisationsskema vedlægges. Bestyrelsen drøftede og godkendte afdelingsskemaer og organisationsskemaet. 5. Orientering om henvendelse fra beboer i Troldnøddegården Administrationen vil orientere om en henvendelse fra en beboer i Troldnøddegården om rengøringstandarden på vaskeriet. Der har i den mellemliggende periode været en korrespondance og et møde om rengøring i vaskeriet mellem afdelingsbestyrelsen og driftsleder. x Indstilling Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager henvendelse og svar til efterretning. Administrationen gav bestyrelsen en orientering omkring klagesagen. Bestyrelsen pålagde administrationen, at hvis der modtages en klage over en afdelingsbestyrelse, skal den forelægges til udtalelse hos afdelingsbestyrelsen, før der sendes en besvarelse til klager. 6. Eventuelt Referent: Tina Jepsen 5

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef

Deltagere fra bestyrelsen: Tina Thomsen, formand John Andersen Jan Jensen Per Hansen, næstformand Kjeld Sørensen Uffe Horslef Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 18.00 Mødet afholdes i Fælleshuset, Ravnsbjerg II, Ravnsbjerggårdsvej 155, 3480 Fredensborg Dagsorden 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Indkaldelse til: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 4/2014 Torsdag den 26. juni 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 23. juni 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere