Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 99 Regnskab Likviditet og Resultater pr. 30. april Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april Budgetopfølgning / forventet regnskab 2008 pr. 1. april 2008 for alle områder Budgetrevision pr. 1. april Kommunens økonomi i 2008 og Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2009 (sks) Venø Havn, regnskab 2007 og budget Venø Efterskole, regnskab Nyt skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej Servicestrategi (SBN) 131

2 Indholdsfortegnelse 110 Klage fra Socialdemokraterne over afslag på tilskud til politisk arbejde i Udviklingskonsulentstilling indenfor børne- og uddannelsesområdet (AK) Høringssvar til COWI-rapport om nyt hospital Tilfredshedsundersøgelse - lokaliteter til medborgeraktiviteter Forslag til Kulturpolitik Oplæg til fremtidig antal byrådsmedlemmer samt udvalgsstruktur i Struer Kommune (FJ) Forslag til Struer Kommunes overordnede grundlag (AK) Information om tidsfrister for sagsbehandling Frigivelse af midler til naturgasforsyning, Brattingbjerg 30-48, Linde (anp) Orientering Lukket punkt: Samarbejdsaftale om projektmedarbejder 143 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 2

3 S Regnskab 2007 Økonomiafdelingen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for Årsregnskab og bilagshæfte 2007 Anlægsregnskaber afsluttet i 2007 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen, udgiftsbaseret Mio. kr. Opr. budget 2007 Rev. budget 2007 Regnskab 2007 Skattefinansieret virksomhed 17,5 4,5-35,6 Brugerfinansieret virksomhed 0,6 0,0-2,9 Resultat i alt 18,1 4,5-38,5 Optagne lån 13,0 20,4 24,3 Afdrag på lån -22,8-23,7-24,8 Øvrige balanceforskydninger 5,5-5,8 19,8 Netto kasseforøgelse/forbrug 13,8-4,6-19,2 Kassebeholdning ved årets start 28,0 59,4 59,5 Kassebeholdning ved årets udgang 41,8 54,8 40,3 Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter. Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal Mio. kr. Primo saldo 2007 Ultimo saldo 2007 Likvide aktiver 59,5 40,3 Kortfristede tilgodehavender 65,0 29,2 Kortfristet gæld -78,7-99,2 Langfristede tilgodehavender 67,4 81,4 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -2,6 0,4 Langfristet gæld -321,5-318,1 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 118

4 Nærmere oplysninger kan ses i Årsregnskab og bilagshæfte for Materialet sendes til byrådets medlemmer fredag den 16. maj Økonomi Økonomiafdelingen indstiller, at Regnskab 2007 for Struer Kommune godkendes af Byrådet. Indstilles til Byrådets godkendelse Ø Likviditet og Resultater pr. 30. april 2008 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 30. april 2008 Til orientering Ø Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2008 Budgetopfølgning pr. 1. april 2008 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2008 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 119

5 Kr. Pr. 1. april 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) kr. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr. Brugerbetalte og fælleskommunale områder (bilag C) 0 kr. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) kr. Drift i alt kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, Overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Som det fremgår af ovenstående og vedlagte bilag A ventes et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere udgifter til it-systemer og driften af SB-SYS, køb af to lovsystemer samt forventning om at sparemålet for indkøbsfunktionen ikke nås i år. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Mer- og mindreudgifter vedrørende udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. finansieres ved ansøgning til Byrådet. Der forventes et merforbrug på kr. som skyldes flere udgifter til tjenestemandspensioner, præmieregulering vedr. forsikringer samt manglende udlejning af boliger som kommunen har visitationsretten over. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 120

6 Renter, generelle tilskud, skatter, lån mv. (konto 7-8) I henhold til Bilag D, som er indlagt i sagen, ventes en større indtægt vedrørende renter af likvide aktiver, kr., og en mindre udgift vedrørende renter og afdrag på langfristet gæld, kr. Endvidere er der modtaget en lånedispensation som betyder at der kan optages kr. mere i lån vedrørende køb af 36 boliger i Baunekrogen. Nye regler for tilbagebetaling af købsmoms på byggemodningsprojekter medfører en udgift i 2008 på kr. Struer Kommunes udlæg i 2007 vedrørende museumsbyggeriet dækkes ind ved indvielsen i maj Det drejer som om kr. Endelig kan nævnes, at der forventes en midtvejsregulering af bloktilskuddet på kr. Alt i alt ventes et resultat på konto 7 og 8, der er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A, Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Bilag B, Lovbestemte områder mv. Bilag C, Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Til efterretning Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab 2008 pr. 1. april 2008 for alle områder Budgetopfølgningen pr. 1. april 2008 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden amtslige Byrådsbeslutninger til og med 1. april Forventet regnskab 2008 ser i hovedtræk således ud: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 121

7 Mio. kr. Opr. budget 2008 Revideret budget 2008 Forventet regnskab 2008 Skattefinansieret drift 51,6 51,3 28,5 Skattefinansieret anlæg -53,4-63,0-63,0 Kommunale ældreboliger -6,0-7,3-7,3 Jordforsyning 3,6-3,4 0,6 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 0,1 0,1 0,1 Låneoptagelse 12,7 19,0 20,4 Afdrag på lån -19,1-19,1-18,7 Balanceforskydninger i øvrigt 11,2 9,7 12,0 Ændring forbrug af likvide aktiver 0,7-12,7-27,4 Likviditet ved årets start -4,8 40,3 40,3 Forventet likviditet ultimo ,1 27,6 12,9 Kolonnen "Revideret budget 2008" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2007 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2008 vil slutte med en likviditet på 12,9 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler til år mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Bilagsliste Bilag 2. Udvalgsoversigter Bilag 1. Forventet regnskab 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 122

8 Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Til efterretning Ø Budgetrevision pr. 1. april Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. april Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Da der er tale om foreløbige skøn for 2008, foreslås det at afvente næste budgetopfølgning i august 2008, og først derefter tage stilling til en eventuel budgetregulering ved afgivelse af merbevilling. 2. Tilpasning af anlægsbudgettet Velfærdsministeren har stillet et lovforslag om regulering af statstilskuddet (bloktilskuddet) til kommunerne i 2009, hvis kommunerne i 2008 afholder bruttoanlægsudgifter udover det vedtagne budget. I efterfølgende sag om kommunens økonomi i 2008 og 2009 redegøres nærmere for lovforslagets indhold og konsekvenser. Selvom loven ikke er vedtaget endnu, har Økonomiafdelingen i samarbejde med Afdeling for kommunale bygninger, direktører mv. - gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at få klarlagt forventede overførsler til 2009 samt om nogle projekter/restbudgetter helt kan udgå. Endvidere skal nævnes, at Teknik- og Miljøudvalget har vurderet hvilke vejprojekter der kan udskydes. Resultatet kan ses i vedlagte Bilag 2. Heraf fremgår, at der i alt kan overføres projekter for kr. til Endvidere er afklaret, at der kan udgå budgetter/restbudgetter på samlet set kr. Det skal foreslås, at Byrådet allerede nu tilpasser anlægsbudgettet for 2008 med de nævnte overførsler mv. Bilagsliste Bilag 1. Budgetrevision, områder bestemt ved lov mv. Bilag 2. Anlæg forslag til udskydelse Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 123

9 Økonomiafdelingen indstiller 1. At merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august At Anlægsbudgettet i 2008 tilpasses som beskrevet ovenfor. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Indstilles til Byrådet at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster m.v. afventer næste budgetopfølgning i august 2008 at anlægsbudgettet i 2008 tilpasses som beskrevet under punkt 2 i sagsfremstillingen Ø Kommunens økonomi i 2008 og 2009 Som en del af finanslovsaftalen blev der aftalt en række mekanismer til sikring af at kommunerne efterlever de indgåede aftaler og hermed regeringens politik. Der er tale om fire elementer der kort beskrevet går ud på: 1. Drift 2008: Modregning i statstilskuddet, hvis serviceudgifterne i regnskaberne overstiger det oprindeligt vedtagne budget. Individuel sanktion. 2. Anlæg 2008: Modregning i statstilskuddet, hvis brutto anlægsudgifter i regnskaberne overstiger budgettet. Individuel sanktion. 3. Skat 2009: Straf for at sætte skatten op. 75% af merprovenu inddrages det første år og halvdelen det følgende år. Individuel og kollektiv sanktion. 4. Udgifter 2009: Op til en mia. kr. af det årlige balancetilskud gøres betinget af, at kommunerne på udgiftssiden agerer i overensstemmelse med regeringsaftalen. Kollektiv sanktion. For udmøntning af de to første punkter har velfærdsministeren fremsat forslag til Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 (L 174). Loven ventes vedtaget inden 1. juni Lovens indhold er i hovedtræk: At statens bloktilskud til kommunerne kan nedsættes, hvis kommunerne under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 eller for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for Ved opgørelse af bruttoanlægsudgifterne medregnes ikke udgifter til forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og servicearealer i forbindelse med ældreboliger. Senest 31. januar 2009 skal kommunen sende et foreløbigt skøn over serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifter for 2008 til Velfærdsministeriet. Dette danner grundlag for en evt. foreløbig nedsættelse af statens bloktilskud til kommunerne i Såfremt kommunens foreløbige skøn viser sig at være for lavt, beregnes et rentetillæg for den pågældende kommune - svarende til Nationalbankens diskonto pr. 1. januar 2009 fratrukket 2%, dog minimum 1%. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 124

10 Aktuel status i forhold til serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter Efter gennemført budgetopfølgning er situationen: At serviceudgifterne (drift) ventes at blive 25,9 mio. kr. større end budgetteret - under forudsætning af at overførsler fra 2008 til 2009 modsvarer hinanden. At bruttoanlægsudgifterne ventes at blive 8,5 mio. kr. større end budgetteret. Serviceudgifter, drift Af merudgiften på de 25,9 mio. kr. må påregnes, at ca. 20 mio. kr. vil skulle tilføres budget 2009 og hvert år fremover - såfremt tingene fortsætter som nu. Dette skal ses i forhold til at kommunens serviceramme i 2009 må forventes at blive lavere end budget Bruttoanlægsudgifter Investeringsoversigten er gennemgået med henblik på at identificere forventede mindreudgifter og forventet overførsel til Denne proces vil der løbende blive fulgt op på - så umiddelbart vurderet er merudgiften på de 8,5 mio. kr. ikke så kritisk som merudgiften til service. Handlemuligheder Direktionen har på deres møde den 8. maj 2008 drøftet hvilke handlemuligheder der kunne tages i anvendelse for at minimere risikoen for at kommunen bliver ramt af sanktionerne. Direktionens forslag til handlinger Direktionens drøftelse af den økonomiske situation resulterede i følgende forslag til handlinger der kan afbøde risikoen for sanktioner: Drift 2008: Der skal sikres de samme overførsler fra 2008 til 2009, som fra 2007 til 2008 ved følgende handlinger: Der afholdes storledermøde for alle aftaleholdere omkring den aktuelle økonomi. 45 minutters dialog og 45 minutter til gruppearbejde og 30 minutters opsamling. Der holdes efterfølgende en individuel møderunde med hver enkelt aftaleholder, med deltagelse af direktøren for området og en økonomimedarbejder. Hensigten med møderunden vil være, at hver enkelt aftaleholder får lejlighed til at byde ind, med de besparelser der umiddelbart vil kunne genereres. Der er/vil blive igangsat en kritisk gennemgang af alle anbringelsessager, (både på børn- og voksenområdet) med henblik på vurdering af hvorvidt der kan genereres omkostningsreduktioner. Drift 2009: Der skal findes en besparelse på 3% på servicerammen for 2009 og hvert år fremover, fordelt på de respektive fagudvalg. Prisfremskrivning på visse arter undlades for 2009 udover i 3% besparelsen. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 125

11 Anlæg 2008: Med baggrund i budgetopfølgningen vurderes det, at anlægsudgifterne kan holdes indenfor anlægsrammen i Anlægsprojekter, der imiddelbart kan udskydes til 2009 medtages i budgetrevisionssagen pr. 1. april 2008 med henblik på at budgetterne allerede nu besluttes overført til Der laves et katalog over mulige salg af ejendomme. Anlæg 2009: Det er væsentligt, at der i forhold til anlægsprojekter i 2009 foretages en grundig og velovervejet prioritering af de enkelte projekters gennemførelse med henblik på, at disse på sigt vil kunne aflede nogle driftsmæssige effektiviseringer/besparelser. Bilagsliste Notat om økonomiske handlemuligheder Direktionen sender sagen til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på afklaring af det videre forløb. De af Direktionen stillede forslag vedr. økonomiske handlemuligheder godkendt S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2009 (sks) Budgetdirektiv 2009 Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde den 11. marts 2008, sag nr. 54, med Budgetdirektiv 2009, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. AFTALESTYREDE områder: a. LØN omfattet af lønsumsstyring b. SELVFORVALTNINGSOMRÅDER 2. Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter 3. Udgifter bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. 4. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2009, er i hovedtræk: 1. a Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2008 til 2009 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 126

12 Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. 1.b. Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det i 2008-budgettet opførte 2009 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byrådsog økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" dækker i Struer Kommune over områder hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2008-budgettet opførte 2009 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgiftsområder bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. Forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Dokumentation for ændringerne udarbejdes af fagafdelinger i samarbejde med Økonomiafdelingen. 4. BRUGERBETALTE og FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Fremlæggelse af basisbudgettet 20. maj 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter, forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv., forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Anlægsbudgettet, forslag til ændringer gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. Forslag til udvidelser og reduktioner på driften gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. 17. juni juni juni juni 2008 Eventuelle takster fastsættes 12. august 2008 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2009, omfattende alle Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Bilagsliste Basisbudget Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 127

13 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tiltrådt Ø Venø Havn, regnskab 2007 og budget 2008 Den selvejende institution Venø Havn sender revideret regnskab 2007 og budget 2008 til behandling i Økonomiudvalget. Revisionen af regnskab 2007 har ikke givet anledning til forbehold. I efterfølgende oversigt vises indtægter og udgifter i henhold til regnskab 2007 og budget 2008, i hovedtal sammenholdt med tallene for regnskab 2006: kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Indtægter, havnepenge mv Udgifter til havneanlæg, administration mv Renter og afdrag på gæld I alt netto (likviditetsunderskud) Kassebeholdning ved årets udgang, inkl. kortfristede tilgodehavender og gæld Til orientering vedlægges et af Økonomiafdelingen udarbejdet langtidsbudget for havnen. Indtægtssiden er baseret på havnens 2008-budget. Af det udarbejdede langtidsbudget kan ses, at havnen fortsat vil have meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Hvert år øges underskuddet. Den store stigning i udgifter til havneanlæg, administration mv. - fra 2007 til skyldes, at der i 2008 er budgetteret med etablering af en spunsvæg ved efterskolens område i havnen. Den skønnede udgift hertil er kr. Bilagsliste Langtidsbudget Venø Havn Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 128

14 Økonomiafdelingen indstiller, regnskab 2007 og budget 2008 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Regnskabet godkendt. Direktionen anmodes om at udarbejde forslag til fremadrettet rentabel økonomisk drift K Venø Efterskole, regnskab 2007 I forbindelse med etableringen af Venø Efterskole ydede kommunen et rente- og afdragsfrit lån til efterskolen på kr. Venø Efterskole har fremsendt regnskabet for 2007 til Kommunens orientering. Regnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor og fundet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskabet. Regnskabet resulterede i følgende: Regnskab 2007 Regnskab 2006 Indtægter Driftsomkostninger Finansielle udgifter Årets resultat Egenkapital pr. 31. december 1) Antal årselever 93,1 94,2 Likviditetsgrad 2) 33,8 30,1 Soliditetsgrad 3) 26,3 25,3 1) Udgifter vedrørende rentesikringsaftale er bogført direkte under egenkapitalen 2) Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/kortfristet gæld * 100 3) Soliditetsgrad = Egenkapital/samlede aktiver * 100 Skolen har eksisteret i 10 år og har en sund økonomi og et stabilt elevtal. Årets resultat anses for tilfredsstillende, selvom det er dårligere end sidste år. Forringelsen skyldes især større nyanskaffelser og omkostninger ved forstanderskifte. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 129

15 Økonomiafdelingen fremsender Venø Efterskoles regnskab for 2007 til udvalgets orientering. Til orientering Ø Nyt skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej Resumé Den 7. februar (sag nr. 10) godkendte Byrådet skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej. Byggeriet var et fortsættelsesbyggeri i forhold til de tidligere opførte boliger. Den 1. april (sag nr. 44) godkendte Byrådet en pris for grunden til byggeriet på 65 kr. pr. m2. I forbindelse med opførelsens af de første boliger afstod kommunen arealet til en pris på 25 kr. pr. m2. I forbindelse med udarbejdelsen af skema A og skema B havde Struer Boligselskab forventet samme grundpris. Struer Boligselskab har fremsendt et nyt skema B til kommunen med anmodning om, at der godkendes en højere anskaffelsessum for byggeriet: Godkendt anskaffelsessum: kr. Ansøgt forhøjet anskaffelsessum: kr. Meromkostningen omfatter følgende: Højere grundpris m2 á 40 kr. = kr. Udskiftning af jord og opfyldning som følge af at grunden viste sig ikke at kunne bære: kr. Fjernelse af læhegn: kr. De to sidste punkter er merudgifter, der viste sig efter arbejdets igangsættelse. Såfremt den højere anskaffelsessum godkendes, vil det have følgende konsekvenser for projektets økonomi: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 130

16 Tidligere godkendt Nyt skema B Merudgift Kreditforeningslån (84%) kr kr kr. Kommunal grundkapital (14%) kr kr kr. Beboerindskud (2%) kr kr kr. Anskaffelsessum kr kr kr. Kommunal garanti for lån kr kr kr. Forventet huslejeniveau 687 kr./m2/år 705 kr./m2/år 18 kr./m2/år Kommunens udgift til grundkapital vil således stige med kr. Merudgiften kan rummes indenfor den nuværende budgetramme til grundkapital. Økonomiafdelingen fremsender sagen til byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at der tages stilling til, om der kan godkendes et nyt skema B, hvor alle eller nogle af følgende meromkostninger er indregnet i anskaffelsessummen: 1: Højere grundpris 2: Omkostninger til udskiftning af jord 3: omkostninger til fjernelse af læhegn Indstilles til Byrådets godkendelse P Servicestrategi (SBN) Baggrunden for servicestrategien er, at Folketinget den 31. maj 2002 har vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Efterfølgende er servicestrategiordningen ændret 24. juni Loven indebærer bl.a., at Byrådet udarbejder en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse. Formålet med servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan Byrådet konkret vil arbejde med at udvikle kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse. I servicestrategien har kommunen udpeget de indsatsområder, den har særligt fokus på. For ethvert område skal der angives, hvorvidt Byrådet påtænker at anvende udbud, ligesom der skal udarbejdes en arbejdsplan og tidsplan for de enkelte indsatsområder. Byrådet udarbejder desuden en opfølgningsredegørelse inden udgangen af funktionsperioden i Servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en redegørelse. Denne servicestrategi offentliggøres på kommunens hjemmeside, når den er endelig godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 131

17 Udvalget bedes rette særligt fokus på følgende afsnit: 2.6.: Anden generation af aftaleudvikling 2.7.: Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring. Sara Bilenberg deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Bilagsliste Servicestrategi Struer Kommune Administrationen indstiller sagen til udvalgets godkendelse. Godkendt. Servicestrategien indstilles til endelig godkendelse i Byrådet K Klage fra Socialdemokraterne over afslag på tilskud til politisk arbejde i 2007 Brev af 14. maj 2008 fra Velfærdsministeriet med klage fra Socialdemokraterne i Struer over Økonomi- og Erhvervsudvalgets afslag på tilskud til politiske arbejde i Ministeriet anmoder om Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger til sagen. Bemærkningerne skal være ministeriet i hænde senest mandag den 26. maj Socialdemokraterne har indleveret ansøgning om partistøtte for 2007 den 7. februar Ifølge lov om økonomisk støtte til politiske partier skal ansøgningen indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. På baggrund heraf får Socialdemokraterne den 3. marts 2008 afslag på ansøgningen begrundet i, at den er for sent indgået. Den 7. marts 2008 modtager Struer Kommune brev fra Socialdemokraterne v/poul Nielsen, med klage over at partiet ikke kan få udbetalt partistøtte, begrundet med at ansøgningen ikke er indgivet rettidig. Han anmoder derfor Økonomi- og Erhvervsudvalget om at behandle afslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på baggrund heraf (11. marts 2008, pkt. 70) at fastholde afslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 132

18 Bilagsliste Fra Velfærdsministeriet vedr. afslag på tilskud til politisk arbejde i 2007 Sekretariatet indstiller, sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Der udarbejdes et udkast til svarskrivelse, som forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget A Udviklingskonsulentstilling indenfor børne- og uddannelsesområdet (AK) Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i møde den 22. april 2008 indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget om ansættelse af en udviklingskonsulent på børne- og uddannelsesområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalget traf i møde den 22. april 2008 beslutning om at udsætte sagen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, således at sagen atter kunne forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på det førstkommende møde. Udgangspunktet for anmodningen om en udviklingskonsulentstilling på børne- og uddannelsesområdet er: At det i forbindelse med etablering af ny direktørstilling i Struer Kommune, blev besluttet, at den nye direktørfunktion skulle sikre en målrettet indsats på bl.a. børneog ungeområdet (dette område omfatter både indsatsen i forhold til de særligt udsatte børn og unge og familier, ligesom det omfatter indsatsen i forhold til dagtilbudsområdet og skoleområdet) At der er igangsat en lang række udviklingsopgaver på dagtilbudsområdet, skoleområdet og området for de særligt udsatte børn og unge, som kræver stor bevågenhed, og hvor der er krav om løbende projektstyring. At organiseringen på børne- og uddannelsesområdet (med direkte reference fra skoleledere, daginstitutionsledere og leder af Børne- og familiecentret, samt to chefkonsulenter) betyder, at der bliver et meget lille forvaltningsapparat samlet centralt på rådhuset. I stedet er der behov for at trække på især ledere i organisationen til at forestå forvaltnings- og udviklingsarbejdet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 133

19 Dette betinger, at der er fokus på koordinering og kommunikation, ligesom der i nogle situationer er behov for projektunderstøttelse, projektledelse og analysekraft udover det, der er muligt for direktør, chefkonsulenter og lederen af Børne- og Familiecentret. Nogle af de konkrete processer der i gang eller undervejs er: Udviklingsprojektet på dagtilbudsområdet, herunder udarbejdelse af konkret dagtilbudspolitik Udmøntningen af Pythea-rapporten (som del af udviklingsprojektet) Deltagelse i KL s kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet Fastlægge nyt børnesyn og udarbejde en børnepolitik Skolepolitik Partnerskab om Folkeskolen Afklaring af overbygningsskole på Struer Erhvervsskole Kvalitetsrapport-arbejdet på folkeskoleområdet International skole. Profilen på udviklingskonsulentstillingen er: At koordinere projekter og processer på børne- og uddannelsesområdet målrettet dagtilbuds- og skoleområdet. At skabe overblik over projekter og processer på børne- og uddannelsesområdet. At indgå i analyseopgaver på området. At være krumtappen i styring af de indsatsområder, der sættes i gang på børne- og uddannelsesområdet med afsæt i udvalgets og direktørens handlingsplaner for udmøntning af dagtilbuds- og skolepolitikken. At indgå i tværgående udviklingsarbejde med andre afdelinger i Struer Kommune. På den baggrund er der ansøgt om oprettelse af en udviklingskonsulentstilling på børneog uddannelsesområdet. På Økonomi- og Erhvervsudvalget blev der skitseret en ny løsning, nemlig at foretage en organisatorisk flytning af den akademiske medarbejder på Børne- og Familiecentret, således at hun fra 1. august 2008 bliver organiseret med reference til direktøren som udviklingskonsulent. Denne løsning betinger imidlertid, at den nuværende indsats for Børne- og Familiecentret bliver erstattet af en ny medarbejder. Lederen af Børne- og Familiecentret vurderer, at der er behov for en dygtig administrativ medarbejder. Dermed bliver det den administrative stilling der skal findes finansiel dækning for, idet både den akademiske medarbejder og den nuværende finansiering med denne løsning flyttes fra Børne- og Familiecentret til direktøren. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 134

20 Den administrative stilling er normeret til 37 timer pr. uge i henhold til aftale mellem KL og HK. Økonomi Stillingen vil blive finansieret indenfor børne- og uddannelsesområdet, idet dette af Økonomiafdeling til mødet den 22. april 2008 var oplyst til lønomkostningen + følgeudgifter til kørsel, møder, kurser, mv. på skønsmæssigt kr. pr. år, samt at der ved ansættelsen endvidere vil blive en engangsudgift til etablering af arbejdspladsen på ca kr. (alt i 2008-prisniveau). Lønomkostningen er af Personale & Uddannelse anslået til kr. Finansieringsbehovet i 2008 bliver således 5/12 af kr. + af (følgeudgifter) samt til etablering af arbejdsplads = kr. Finansieringsbehovet i 2009 og fremefter bliver således 12/12 af kr (følgeudgifter) = kr. Finansiering af stillingen vil i 2008 blive: Andel af tildeling fra pulje fra Velfærdsministeriet (til projektbistand og evaluering) Andel fra Børne- og uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) I alt finansiering i 2008: kr kr kr. Finansieringen af stillingen vil i 2009 blive: Andel af udviklingspulje på dagtilbudsområdet (til projektbistand) kr. Beløb fra fælles uforbrugt vikarpulje kr. Andel af Børne- og Uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) kr. Persontest gennemført for Personale og Uddannelse kr. I alt finansiering i 2009: kr. Finansiering af stillingen vil i 2010 blive: Beløb fra fælles uforbrugt vikarpulje kr. Beløb fra centrale konti engangsbeløb placeret hos chefkonsulenter kr. Beløb fra centrale konti permanente beløb placeret hos chefkonsulenter kr. Andel af Børne- og Uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) kr. Persontest gennemført for Personale og Uddannelse kr. I alt finansiering i 2010: kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 135

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010

Økonomi i balance. Randers Kommune, juni 2010 1. Indledning. Kommunernes økonomi er under stort pres. Serviceudgifterne i kommunernes regnskaber for 2009 er ifølge Ministeriet overskredet med 5,1 mia. kr. Årsagen er primært merudgifter på det specialiserede

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2015-2018 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere