Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 99 Regnskab Likviditet og Resultater pr. 30. april Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april Budgetopfølgning / forventet regnskab 2008 pr. 1. april 2008 for alle områder Budgetrevision pr. 1. april Kommunens økonomi i 2008 og Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2009 (sks) Venø Havn, regnskab 2007 og budget Venø Efterskole, regnskab Nyt skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej Servicestrategi (SBN) 131

2 Indholdsfortegnelse 110 Klage fra Socialdemokraterne over afslag på tilskud til politisk arbejde i Udviklingskonsulentstilling indenfor børne- og uddannelsesområdet (AK) Høringssvar til COWI-rapport om nyt hospital Tilfredshedsundersøgelse - lokaliteter til medborgeraktiviteter Forslag til Kulturpolitik Oplæg til fremtidig antal byrådsmedlemmer samt udvalgsstruktur i Struer Kommune (FJ) Forslag til Struer Kommunes overordnede grundlag (AK) Information om tidsfrister for sagsbehandling Frigivelse af midler til naturgasforsyning, Brattingbjerg 30-48, Linde (anp) Orientering Lukket punkt: Samarbejdsaftale om projektmedarbejder 143 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 2

3 S Regnskab 2007 Økonomiafdelingen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for Årsregnskab og bilagshæfte 2007 Anlægsregnskaber afsluttet i 2007 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen, udgiftsbaseret Mio. kr. Opr. budget 2007 Rev. budget 2007 Regnskab 2007 Skattefinansieret virksomhed 17,5 4,5-35,6 Brugerfinansieret virksomhed 0,6 0,0-2,9 Resultat i alt 18,1 4,5-38,5 Optagne lån 13,0 20,4 24,3 Afdrag på lån -22,8-23,7-24,8 Øvrige balanceforskydninger 5,5-5,8 19,8 Netto kasseforøgelse/forbrug 13,8-4,6-19,2 Kassebeholdning ved årets start 28,0 59,4 59,5 Kassebeholdning ved årets udgang 41,8 54,8 40,3 Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter. Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal Mio. kr. Primo saldo 2007 Ultimo saldo 2007 Likvide aktiver 59,5 40,3 Kortfristede tilgodehavender 65,0 29,2 Kortfristet gæld -78,7-99,2 Langfristede tilgodehavender 67,4 81,4 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -2,6 0,4 Langfristet gæld -321,5-318,1 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 118

4 Nærmere oplysninger kan ses i Årsregnskab og bilagshæfte for Materialet sendes til byrådets medlemmer fredag den 16. maj Økonomi Økonomiafdelingen indstiller, at Regnskab 2007 for Struer Kommune godkendes af Byrådet. Indstilles til Byrådets godkendelse Ø Likviditet og Resultater pr. 30. april 2008 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 30. april 2008 Til orientering Ø Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2008 Budgetopfølgning pr. 1. april 2008 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2008 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 119

5 Kr. Pr. 1. april 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) kr. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr. Brugerbetalte og fælleskommunale områder (bilag C) 0 kr. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) kr. Drift i alt kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, Overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Som det fremgår af ovenstående og vedlagte bilag A ventes et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere udgifter til it-systemer og driften af SB-SYS, køb af to lovsystemer samt forventning om at sparemålet for indkøbsfunktionen ikke nås i år. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Mer- og mindreudgifter vedrørende udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. finansieres ved ansøgning til Byrådet. Der forventes et merforbrug på kr. som skyldes flere udgifter til tjenestemandspensioner, præmieregulering vedr. forsikringer samt manglende udlejning af boliger som kommunen har visitationsretten over. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 120

6 Renter, generelle tilskud, skatter, lån mv. (konto 7-8) I henhold til Bilag D, som er indlagt i sagen, ventes en større indtægt vedrørende renter af likvide aktiver, kr., og en mindre udgift vedrørende renter og afdrag på langfristet gæld, kr. Endvidere er der modtaget en lånedispensation som betyder at der kan optages kr. mere i lån vedrørende køb af 36 boliger i Baunekrogen. Nye regler for tilbagebetaling af købsmoms på byggemodningsprojekter medfører en udgift i 2008 på kr. Struer Kommunes udlæg i 2007 vedrørende museumsbyggeriet dækkes ind ved indvielsen i maj Det drejer som om kr. Endelig kan nævnes, at der forventes en midtvejsregulering af bloktilskuddet på kr. Alt i alt ventes et resultat på konto 7 og 8, der er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A, Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Bilag B, Lovbestemte områder mv. Bilag C, Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Til efterretning Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab 2008 pr. 1. april 2008 for alle områder Budgetopfølgningen pr. 1. april 2008 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden amtslige Byrådsbeslutninger til og med 1. april Forventet regnskab 2008 ser i hovedtræk således ud: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 121

7 Mio. kr. Opr. budget 2008 Revideret budget 2008 Forventet regnskab 2008 Skattefinansieret drift 51,6 51,3 28,5 Skattefinansieret anlæg -53,4-63,0-63,0 Kommunale ældreboliger -6,0-7,3-7,3 Jordforsyning 3,6-3,4 0,6 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 0,1 0,1 0,1 Låneoptagelse 12,7 19,0 20,4 Afdrag på lån -19,1-19,1-18,7 Balanceforskydninger i øvrigt 11,2 9,7 12,0 Ændring forbrug af likvide aktiver 0,7-12,7-27,4 Likviditet ved årets start -4,8 40,3 40,3 Forventet likviditet ultimo ,1 27,6 12,9 Kolonnen "Revideret budget 2008" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2007 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2008 vil slutte med en likviditet på 12,9 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler til år mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Bilagsliste Bilag 2. Udvalgsoversigter Bilag 1. Forventet regnskab 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 122

8 Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Til efterretning Ø Budgetrevision pr. 1. april Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. april Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Da der er tale om foreløbige skøn for 2008, foreslås det at afvente næste budgetopfølgning i august 2008, og først derefter tage stilling til en eventuel budgetregulering ved afgivelse af merbevilling. 2. Tilpasning af anlægsbudgettet Velfærdsministeren har stillet et lovforslag om regulering af statstilskuddet (bloktilskuddet) til kommunerne i 2009, hvis kommunerne i 2008 afholder bruttoanlægsudgifter udover det vedtagne budget. I efterfølgende sag om kommunens økonomi i 2008 og 2009 redegøres nærmere for lovforslagets indhold og konsekvenser. Selvom loven ikke er vedtaget endnu, har Økonomiafdelingen i samarbejde med Afdeling for kommunale bygninger, direktører mv. - gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at få klarlagt forventede overførsler til 2009 samt om nogle projekter/restbudgetter helt kan udgå. Endvidere skal nævnes, at Teknik- og Miljøudvalget har vurderet hvilke vejprojekter der kan udskydes. Resultatet kan ses i vedlagte Bilag 2. Heraf fremgår, at der i alt kan overføres projekter for kr. til Endvidere er afklaret, at der kan udgå budgetter/restbudgetter på samlet set kr. Det skal foreslås, at Byrådet allerede nu tilpasser anlægsbudgettet for 2008 med de nævnte overførsler mv. Bilagsliste Bilag 1. Budgetrevision, områder bestemt ved lov mv. Bilag 2. Anlæg forslag til udskydelse Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 123

9 Økonomiafdelingen indstiller 1. At merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august At Anlægsbudgettet i 2008 tilpasses som beskrevet ovenfor. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Indstilles til Byrådet at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster m.v. afventer næste budgetopfølgning i august 2008 at anlægsbudgettet i 2008 tilpasses som beskrevet under punkt 2 i sagsfremstillingen Ø Kommunens økonomi i 2008 og 2009 Som en del af finanslovsaftalen blev der aftalt en række mekanismer til sikring af at kommunerne efterlever de indgåede aftaler og hermed regeringens politik. Der er tale om fire elementer der kort beskrevet går ud på: 1. Drift 2008: Modregning i statstilskuddet, hvis serviceudgifterne i regnskaberne overstiger det oprindeligt vedtagne budget. Individuel sanktion. 2. Anlæg 2008: Modregning i statstilskuddet, hvis brutto anlægsudgifter i regnskaberne overstiger budgettet. Individuel sanktion. 3. Skat 2009: Straf for at sætte skatten op. 75% af merprovenu inddrages det første år og halvdelen det følgende år. Individuel og kollektiv sanktion. 4. Udgifter 2009: Op til en mia. kr. af det årlige balancetilskud gøres betinget af, at kommunerne på udgiftssiden agerer i overensstemmelse med regeringsaftalen. Kollektiv sanktion. For udmøntning af de to første punkter har velfærdsministeren fremsat forslag til Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 (L 174). Loven ventes vedtaget inden 1. juni Lovens indhold er i hovedtræk: At statens bloktilskud til kommunerne kan nedsættes, hvis kommunerne under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 eller for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for Ved opgørelse af bruttoanlægsudgifterne medregnes ikke udgifter til forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og servicearealer i forbindelse med ældreboliger. Senest 31. januar 2009 skal kommunen sende et foreløbigt skøn over serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifter for 2008 til Velfærdsministeriet. Dette danner grundlag for en evt. foreløbig nedsættelse af statens bloktilskud til kommunerne i Såfremt kommunens foreløbige skøn viser sig at være for lavt, beregnes et rentetillæg for den pågældende kommune - svarende til Nationalbankens diskonto pr. 1. januar 2009 fratrukket 2%, dog minimum 1%. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 124

10 Aktuel status i forhold til serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter Efter gennemført budgetopfølgning er situationen: At serviceudgifterne (drift) ventes at blive 25,9 mio. kr. større end budgetteret - under forudsætning af at overførsler fra 2008 til 2009 modsvarer hinanden. At bruttoanlægsudgifterne ventes at blive 8,5 mio. kr. større end budgetteret. Serviceudgifter, drift Af merudgiften på de 25,9 mio. kr. må påregnes, at ca. 20 mio. kr. vil skulle tilføres budget 2009 og hvert år fremover - såfremt tingene fortsætter som nu. Dette skal ses i forhold til at kommunens serviceramme i 2009 må forventes at blive lavere end budget Bruttoanlægsudgifter Investeringsoversigten er gennemgået med henblik på at identificere forventede mindreudgifter og forventet overførsel til Denne proces vil der løbende blive fulgt op på - så umiddelbart vurderet er merudgiften på de 8,5 mio. kr. ikke så kritisk som merudgiften til service. Handlemuligheder Direktionen har på deres møde den 8. maj 2008 drøftet hvilke handlemuligheder der kunne tages i anvendelse for at minimere risikoen for at kommunen bliver ramt af sanktionerne. Direktionens forslag til handlinger Direktionens drøftelse af den økonomiske situation resulterede i følgende forslag til handlinger der kan afbøde risikoen for sanktioner: Drift 2008: Der skal sikres de samme overførsler fra 2008 til 2009, som fra 2007 til 2008 ved følgende handlinger: Der afholdes storledermøde for alle aftaleholdere omkring den aktuelle økonomi. 45 minutters dialog og 45 minutter til gruppearbejde og 30 minutters opsamling. Der holdes efterfølgende en individuel møderunde med hver enkelt aftaleholder, med deltagelse af direktøren for området og en økonomimedarbejder. Hensigten med møderunden vil være, at hver enkelt aftaleholder får lejlighed til at byde ind, med de besparelser der umiddelbart vil kunne genereres. Der er/vil blive igangsat en kritisk gennemgang af alle anbringelsessager, (både på børn- og voksenområdet) med henblik på vurdering af hvorvidt der kan genereres omkostningsreduktioner. Drift 2009: Der skal findes en besparelse på 3% på servicerammen for 2009 og hvert år fremover, fordelt på de respektive fagudvalg. Prisfremskrivning på visse arter undlades for 2009 udover i 3% besparelsen. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 125

11 Anlæg 2008: Med baggrund i budgetopfølgningen vurderes det, at anlægsudgifterne kan holdes indenfor anlægsrammen i Anlægsprojekter, der imiddelbart kan udskydes til 2009 medtages i budgetrevisionssagen pr. 1. april 2008 med henblik på at budgetterne allerede nu besluttes overført til Der laves et katalog over mulige salg af ejendomme. Anlæg 2009: Det er væsentligt, at der i forhold til anlægsprojekter i 2009 foretages en grundig og velovervejet prioritering af de enkelte projekters gennemførelse med henblik på, at disse på sigt vil kunne aflede nogle driftsmæssige effektiviseringer/besparelser. Bilagsliste Notat om økonomiske handlemuligheder Direktionen sender sagen til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på afklaring af det videre forløb. De af Direktionen stillede forslag vedr. økonomiske handlemuligheder godkendt S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2009 (sks) Budgetdirektiv 2009 Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde den 11. marts 2008, sag nr. 54, med Budgetdirektiv 2009, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. AFTALESTYREDE områder: a. LØN omfattet af lønsumsstyring b. SELVFORVALTNINGSOMRÅDER 2. Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter 3. Udgifter bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. 4. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2009, er i hovedtræk: 1. a Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2008 til 2009 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 126

12 Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. 1.b. Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det i 2008-budgettet opførte 2009 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byrådsog økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" dækker i Struer Kommune over områder hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2008-budgettet opførte 2009 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgiftsområder bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. Forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Dokumentation for ændringerne udarbejdes af fagafdelinger i samarbejde med Økonomiafdelingen. 4. BRUGERBETALTE og FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Fremlæggelse af basisbudgettet 20. maj 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter, forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv., forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Anlægsbudgettet, forslag til ændringer gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. Forslag til udvidelser og reduktioner på driften gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. 17. juni juni juni juni 2008 Eventuelle takster fastsættes 12. august 2008 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2009, omfattende alle Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Bilagsliste Basisbudget Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 127

13 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tiltrådt Ø Venø Havn, regnskab 2007 og budget 2008 Den selvejende institution Venø Havn sender revideret regnskab 2007 og budget 2008 til behandling i Økonomiudvalget. Revisionen af regnskab 2007 har ikke givet anledning til forbehold. I efterfølgende oversigt vises indtægter og udgifter i henhold til regnskab 2007 og budget 2008, i hovedtal sammenholdt med tallene for regnskab 2006: kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Indtægter, havnepenge mv Udgifter til havneanlæg, administration mv Renter og afdrag på gæld I alt netto (likviditetsunderskud) Kassebeholdning ved årets udgang, inkl. kortfristede tilgodehavender og gæld Til orientering vedlægges et af Økonomiafdelingen udarbejdet langtidsbudget for havnen. Indtægtssiden er baseret på havnens 2008-budget. Af det udarbejdede langtidsbudget kan ses, at havnen fortsat vil have meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Hvert år øges underskuddet. Den store stigning i udgifter til havneanlæg, administration mv. - fra 2007 til skyldes, at der i 2008 er budgetteret med etablering af en spunsvæg ved efterskolens område i havnen. Den skønnede udgift hertil er kr. Bilagsliste Langtidsbudget Venø Havn Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 128

14 Økonomiafdelingen indstiller, regnskab 2007 og budget 2008 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Regnskabet godkendt. Direktionen anmodes om at udarbejde forslag til fremadrettet rentabel økonomisk drift K Venø Efterskole, regnskab 2007 I forbindelse med etableringen af Venø Efterskole ydede kommunen et rente- og afdragsfrit lån til efterskolen på kr. Venø Efterskole har fremsendt regnskabet for 2007 til Kommunens orientering. Regnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor og fundet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskabet. Regnskabet resulterede i følgende: Regnskab 2007 Regnskab 2006 Indtægter Driftsomkostninger Finansielle udgifter Årets resultat Egenkapital pr. 31. december 1) Antal årselever 93,1 94,2 Likviditetsgrad 2) 33,8 30,1 Soliditetsgrad 3) 26,3 25,3 1) Udgifter vedrørende rentesikringsaftale er bogført direkte under egenkapitalen 2) Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/kortfristet gæld * 100 3) Soliditetsgrad = Egenkapital/samlede aktiver * 100 Skolen har eksisteret i 10 år og har en sund økonomi og et stabilt elevtal. Årets resultat anses for tilfredsstillende, selvom det er dårligere end sidste år. Forringelsen skyldes især større nyanskaffelser og omkostninger ved forstanderskifte. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 129

15 Økonomiafdelingen fremsender Venø Efterskoles regnskab for 2007 til udvalgets orientering. Til orientering Ø Nyt skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej Resumé Den 7. februar (sag nr. 10) godkendte Byrådet skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej. Byggeriet var et fortsættelsesbyggeri i forhold til de tidligere opførte boliger. Den 1. april (sag nr. 44) godkendte Byrådet en pris for grunden til byggeriet på 65 kr. pr. m2. I forbindelse med opførelsens af de første boliger afstod kommunen arealet til en pris på 25 kr. pr. m2. I forbindelse med udarbejdelsen af skema A og skema B havde Struer Boligselskab forventet samme grundpris. Struer Boligselskab har fremsendt et nyt skema B til kommunen med anmodning om, at der godkendes en højere anskaffelsessum for byggeriet: Godkendt anskaffelsessum: kr. Ansøgt forhøjet anskaffelsessum: kr. Meromkostningen omfatter følgende: Højere grundpris m2 á 40 kr. = kr. Udskiftning af jord og opfyldning som følge af at grunden viste sig ikke at kunne bære: kr. Fjernelse af læhegn: kr. De to sidste punkter er merudgifter, der viste sig efter arbejdets igangsættelse. Såfremt den højere anskaffelsessum godkendes, vil det have følgende konsekvenser for projektets økonomi: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 130

16 Tidligere godkendt Nyt skema B Merudgift Kreditforeningslån (84%) kr kr kr. Kommunal grundkapital (14%) kr kr kr. Beboerindskud (2%) kr kr kr. Anskaffelsessum kr kr kr. Kommunal garanti for lån kr kr kr. Forventet huslejeniveau 687 kr./m2/år 705 kr./m2/år 18 kr./m2/år Kommunens udgift til grundkapital vil således stige med kr. Merudgiften kan rummes indenfor den nuværende budgetramme til grundkapital. Økonomiafdelingen fremsender sagen til byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at der tages stilling til, om der kan godkendes et nyt skema B, hvor alle eller nogle af følgende meromkostninger er indregnet i anskaffelsessummen: 1: Højere grundpris 2: Omkostninger til udskiftning af jord 3: omkostninger til fjernelse af læhegn Indstilles til Byrådets godkendelse P Servicestrategi (SBN) Baggrunden for servicestrategien er, at Folketinget den 31. maj 2002 har vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Efterfølgende er servicestrategiordningen ændret 24. juni Loven indebærer bl.a., at Byrådet udarbejder en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse. Formålet med servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan Byrådet konkret vil arbejde med at udvikle kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse. I servicestrategien har kommunen udpeget de indsatsområder, den har særligt fokus på. For ethvert område skal der angives, hvorvidt Byrådet påtænker at anvende udbud, ligesom der skal udarbejdes en arbejdsplan og tidsplan for de enkelte indsatsområder. Byrådet udarbejder desuden en opfølgningsredegørelse inden udgangen af funktionsperioden i Servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en redegørelse. Denne servicestrategi offentliggøres på kommunens hjemmeside, når den er endelig godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 131

17 Udvalget bedes rette særligt fokus på følgende afsnit: 2.6.: Anden generation af aftaleudvikling 2.7.: Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring. Sara Bilenberg deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Bilagsliste Servicestrategi Struer Kommune Administrationen indstiller sagen til udvalgets godkendelse. Godkendt. Servicestrategien indstilles til endelig godkendelse i Byrådet K Klage fra Socialdemokraterne over afslag på tilskud til politisk arbejde i 2007 Brev af 14. maj 2008 fra Velfærdsministeriet med klage fra Socialdemokraterne i Struer over Økonomi- og Erhvervsudvalgets afslag på tilskud til politiske arbejde i Ministeriet anmoder om Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger til sagen. Bemærkningerne skal være ministeriet i hænde senest mandag den 26. maj Socialdemokraterne har indleveret ansøgning om partistøtte for 2007 den 7. februar Ifølge lov om økonomisk støtte til politiske partier skal ansøgningen indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. På baggrund heraf får Socialdemokraterne den 3. marts 2008 afslag på ansøgningen begrundet i, at den er for sent indgået. Den 7. marts 2008 modtager Struer Kommune brev fra Socialdemokraterne v/poul Nielsen, med klage over at partiet ikke kan få udbetalt partistøtte, begrundet med at ansøgningen ikke er indgivet rettidig. Han anmoder derfor Økonomi- og Erhvervsudvalget om at behandle afslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på baggrund heraf (11. marts 2008, pkt. 70) at fastholde afslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 132

18 Bilagsliste Fra Velfærdsministeriet vedr. afslag på tilskud til politisk arbejde i 2007 Sekretariatet indstiller, sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Der udarbejdes et udkast til svarskrivelse, som forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget A Udviklingskonsulentstilling indenfor børne- og uddannelsesområdet (AK) Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i møde den 22. april 2008 indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget om ansættelse af en udviklingskonsulent på børne- og uddannelsesområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalget traf i møde den 22. april 2008 beslutning om at udsætte sagen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, således at sagen atter kunne forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på det førstkommende møde. Udgangspunktet for anmodningen om en udviklingskonsulentstilling på børne- og uddannelsesområdet er: At det i forbindelse med etablering af ny direktørstilling i Struer Kommune, blev besluttet, at den nye direktørfunktion skulle sikre en målrettet indsats på bl.a. børneog ungeområdet (dette område omfatter både indsatsen i forhold til de særligt udsatte børn og unge og familier, ligesom det omfatter indsatsen i forhold til dagtilbudsområdet og skoleområdet) At der er igangsat en lang række udviklingsopgaver på dagtilbudsområdet, skoleområdet og området for de særligt udsatte børn og unge, som kræver stor bevågenhed, og hvor der er krav om løbende projektstyring. At organiseringen på børne- og uddannelsesområdet (med direkte reference fra skoleledere, daginstitutionsledere og leder af Børne- og familiecentret, samt to chefkonsulenter) betyder, at der bliver et meget lille forvaltningsapparat samlet centralt på rådhuset. I stedet er der behov for at trække på især ledere i organisationen til at forestå forvaltnings- og udviklingsarbejdet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 133

19 Dette betinger, at der er fokus på koordinering og kommunikation, ligesom der i nogle situationer er behov for projektunderstøttelse, projektledelse og analysekraft udover det, der er muligt for direktør, chefkonsulenter og lederen af Børne- og Familiecentret. Nogle af de konkrete processer der i gang eller undervejs er: Udviklingsprojektet på dagtilbudsområdet, herunder udarbejdelse af konkret dagtilbudspolitik Udmøntningen af Pythea-rapporten (som del af udviklingsprojektet) Deltagelse i KL s kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet Fastlægge nyt børnesyn og udarbejde en børnepolitik Skolepolitik Partnerskab om Folkeskolen Afklaring af overbygningsskole på Struer Erhvervsskole Kvalitetsrapport-arbejdet på folkeskoleområdet International skole. Profilen på udviklingskonsulentstillingen er: At koordinere projekter og processer på børne- og uddannelsesområdet målrettet dagtilbuds- og skoleområdet. At skabe overblik over projekter og processer på børne- og uddannelsesområdet. At indgå i analyseopgaver på området. At være krumtappen i styring af de indsatsområder, der sættes i gang på børne- og uddannelsesområdet med afsæt i udvalgets og direktørens handlingsplaner for udmøntning af dagtilbuds- og skolepolitikken. At indgå i tværgående udviklingsarbejde med andre afdelinger i Struer Kommune. På den baggrund er der ansøgt om oprettelse af en udviklingskonsulentstilling på børneog uddannelsesområdet. På Økonomi- og Erhvervsudvalget blev der skitseret en ny løsning, nemlig at foretage en organisatorisk flytning af den akademiske medarbejder på Børne- og Familiecentret, således at hun fra 1. august 2008 bliver organiseret med reference til direktøren som udviklingskonsulent. Denne løsning betinger imidlertid, at den nuværende indsats for Børne- og Familiecentret bliver erstattet af en ny medarbejder. Lederen af Børne- og Familiecentret vurderer, at der er behov for en dygtig administrativ medarbejder. Dermed bliver det den administrative stilling der skal findes finansiel dækning for, idet både den akademiske medarbejder og den nuværende finansiering med denne løsning flyttes fra Børne- og Familiecentret til direktøren. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 134

20 Den administrative stilling er normeret til 37 timer pr. uge i henhold til aftale mellem KL og HK. Økonomi Stillingen vil blive finansieret indenfor børne- og uddannelsesområdet, idet dette af Økonomiafdeling til mødet den 22. april 2008 var oplyst til lønomkostningen + følgeudgifter til kørsel, møder, kurser, mv. på skønsmæssigt kr. pr. år, samt at der ved ansættelsen endvidere vil blive en engangsudgift til etablering af arbejdspladsen på ca kr. (alt i 2008-prisniveau). Lønomkostningen er af Personale & Uddannelse anslået til kr. Finansieringsbehovet i 2008 bliver således 5/12 af kr. + af (følgeudgifter) samt til etablering af arbejdsplads = kr. Finansieringsbehovet i 2009 og fremefter bliver således 12/12 af kr (følgeudgifter) = kr. Finansiering af stillingen vil i 2008 blive: Andel af tildeling fra pulje fra Velfærdsministeriet (til projektbistand og evaluering) Andel fra Børne- og uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) I alt finansiering i 2008: kr kr kr. Finansieringen af stillingen vil i 2009 blive: Andel af udviklingspulje på dagtilbudsområdet (til projektbistand) kr. Beløb fra fælles uforbrugt vikarpulje kr. Andel af Børne- og Uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) kr. Persontest gennemført for Personale og Uddannelse kr. I alt finansiering i 2009: kr. Finansiering af stillingen vil i 2010 blive: Beløb fra fælles uforbrugt vikarpulje kr. Beløb fra centrale konti engangsbeløb placeret hos chefkonsulenter kr. Beløb fra centrale konti permanente beløb placeret hos chefkonsulenter kr. Andel af Børne- og Uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) kr. Persontest gennemført for Personale og Uddannelse kr. I alt finansiering i 2010: kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 135

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 87 Orientering om ældreområdets økonomi 118 88 Likviditet og resultater

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere