Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 99 Regnskab Likviditet og Resultater pr. 30. april Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april Budgetopfølgning / forventet regnskab 2008 pr. 1. april 2008 for alle områder Budgetrevision pr. 1. april Kommunens økonomi i 2008 og Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2009 (sks) Venø Havn, regnskab 2007 og budget Venø Efterskole, regnskab Nyt skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej Servicestrategi (SBN) 131

2 Indholdsfortegnelse 110 Klage fra Socialdemokraterne over afslag på tilskud til politisk arbejde i Udviklingskonsulentstilling indenfor børne- og uddannelsesområdet (AK) Høringssvar til COWI-rapport om nyt hospital Tilfredshedsundersøgelse - lokaliteter til medborgeraktiviteter Forslag til Kulturpolitik Oplæg til fremtidig antal byrådsmedlemmer samt udvalgsstruktur i Struer Kommune (FJ) Forslag til Struer Kommunes overordnede grundlag (AK) Information om tidsfrister for sagsbehandling Frigivelse af midler til naturgasforsyning, Brattingbjerg 30-48, Linde (anp) Orientering Lukket punkt: Samarbejdsaftale om projektmedarbejder 143 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 2

3 S Regnskab 2007 Økonomiafdelingen har afsluttet Struer Kommunes regnskab for Årsregnskab og bilagshæfte 2007 Anlægsregnskaber afsluttet i 2007 Overordnet blev regnskabsresultatet således: Resultatopgørelsen, udgiftsbaseret Mio. kr. Opr. budget 2007 Rev. budget 2007 Regnskab 2007 Skattefinansieret virksomhed 17,5 4,5-35,6 Brugerfinansieret virksomhed 0,6 0,0-2,9 Resultat i alt 18,1 4,5-38,5 Optagne lån 13,0 20,4 24,3 Afdrag på lån -22,8-23,7-24,8 Øvrige balanceforskydninger 5,5-5,8 19,8 Netto kasseforøgelse/forbrug 13,8-4,6-19,2 Kassebeholdning ved årets start 28,0 59,4 59,5 Kassebeholdning ved årets udgang 41,8 54,8 40,3 Positive beløb er indtægter / negative beløb er udgifter. Resultatet skal ses i sammenhæng med udviklingen i balancen. Derfor vises nedenfor et uddrag af balancens tal: Uddrag af balancens tal Mio. kr. Primo saldo 2007 Ultimo saldo 2007 Likvide aktiver 59,5 40,3 Kortfristede tilgodehavender 65,0 29,2 Kortfristet gæld -78,7-99,2 Langfristede tilgodehavender 67,4 81,4 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -2,6 0,4 Langfristet gæld -321,5-318,1 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 118

4 Nærmere oplysninger kan ses i Årsregnskab og bilagshæfte for Materialet sendes til byrådets medlemmer fredag den 16. maj Økonomi Økonomiafdelingen indstiller, at Regnskab 2007 for Struer Kommune godkendes af Byrådet. Indstilles til Byrådets godkendelse Ø Likviditet og Resultater pr. 30. april 2008 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 30. april 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 30. april 2008 Til orientering Ø Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 1. april 2008 Budgetopfølgning pr. 1. april 2008 er nu gennemført, og de forventede afvigelser til det korrigerede budget 2008 som omfatter samtlige Økonomi- og Erhvervsudvalgsbeslutninger og Byrådsbeslutninger indtil d.d., kan opgøres til: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 119

5 Kr. Pr. 1. april 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter (bilag A) kr. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. (bilag B) kr. Brugerbetalte og fælleskommunale områder (bilag C) 0 kr. Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv. (bilag D) kr. Drift i alt kr. Positiv beløb = mindre udgift For nærmere belysning af de forventede afvigelser medsendes følgende bilag: Bilag 1, Overordnet oversigt med forventet regnskab samt afvigelser og nedenstående detailoversigter. Bilag A, afvigelser "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" Bilag B, afvigelser "Områder bestemt ved lov, overenskomster mv." Bilag C, afvigelser "Brugerbetalte og fælleskommunale områder" Bilag D, afvigelser "Renter, generelle tilskud og momsudligning, skatter, lån mv." For så vidt angår Løn- og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving heri medtages ikke i denne budgetopfølgning. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Som det fremgår af ovenstående og vedlagte bilag A ventes et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt flere udgifter til it-systemer og driften af SB-SYS, køb af to lovsystemer samt forventning om at sparemålet for indkøbsfunktionen ikke nås i år. Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Mer- og mindreudgifter vedrørende udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. finansieres ved ansøgning til Byrådet. Der forventes et merforbrug på kr. som skyldes flere udgifter til tjenestemandspensioner, præmieregulering vedr. forsikringer samt manglende udlejning af boliger som kommunen har visitationsretten over. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 120

6 Renter, generelle tilskud, skatter, lån mv. (konto 7-8) I henhold til Bilag D, som er indlagt i sagen, ventes en større indtægt vedrørende renter af likvide aktiver, kr., og en mindre udgift vedrørende renter og afdrag på langfristet gæld, kr. Endvidere er der modtaget en lånedispensation som betyder at der kan optages kr. mere i lån vedrørende køb af 36 boliger i Baunekrogen. Nye regler for tilbagebetaling af købsmoms på byggemodningsprojekter medfører en udgift i 2008 på kr. Struer Kommunes udlæg i 2007 vedrørende museumsbyggeriet dækkes ind ved indvielsen i maj Det drejer som om kr. Endelig kan nævnes, at der forventes en midtvejsregulering af bloktilskuddet på kr. Alt i alt ventes et resultat på konto 7 og 8, der er kr. bedre end forventet ved budgetlægningen. Bilagsliste Bilag 1 - Overordnet oversigt Bilag A, Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Bilag B, Lovbestemte områder mv. Bilag C, Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag D, Konto 7 og 8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til budgetopfølgningen. Til efterretning Ø Budgetopfølgning / forventet regnskab 2008 pr. 1. april 2008 for alle områder Budgetopfølgningen pr. 1. april 2008 er nu gennemført i forhold til de seks fagudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalget. På baggrund heraf er udarbejdet forventet regnskab Heri indgår desuden amtslige Byrådsbeslutninger til og med 1. april Forventet regnskab 2008 ser i hovedtræk således ud: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 121

7 Mio. kr. Opr. budget 2008 Revideret budget 2008 Forventet regnskab 2008 Skattefinansieret drift 51,6 51,3 28,5 Skattefinansieret anlæg -53,4-63,0-63,0 Kommunale ældreboliger -6,0-7,3-7,3 Jordforsyning 3,6-3,4 0,6 Forsyningsvirksomhed, drift og anlæg 0,1 0,1 0,1 Låneoptagelse 12,7 19,0 20,4 Afdrag på lån -19,1-19,1-18,7 Balanceforskydninger i øvrigt 11,2 9,7 12,0 Ændring forbrug af likvide aktiver 0,7-12,7-27,4 Likviditet ved årets start -4,8 40,3 40,3 Forventet likviditet ultimo ,1 27,6 12,9 Kolonnen "Revideret budget 2008" viser summen af oprindeligt vedtaget budget, merbevillinger og omplaceringer, genbevilling af 2007 bevillinger samt forventet bevillingsoverførsel til Det forventes således, at regnskabsåret 2008 vil slutte med en likviditet på 12,9 mio. kr. Heraf udgør forventet overførsel af uforbrugte midler til år mio. kr. Se vedlagte Bilag 1 med flere detaljer. Resultatet af de enkelte fagudvalgs og Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning i oversigtsform kan ses i vedlagte Bilag 2. Ønskes detailoversigter fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen, kan disse rekvireres i Økonomiafdelingen. For god ordens skyld skal nævnes, at for Løn og Selvforvaltningsområder, som er udlagt til afdelinger og institutioner, forudsættes det som udgangspunkt at budgetterne - set over flere år - holder. Eventuelle udsving medtages derfor ikke i det forventede regnskab. Bilagsliste Bilag 2. Udvalgsoversigter Bilag 1. Forventet regnskab 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 122

8 Økonomiafdelingen sender budgetopfølgning og forventet regnskab til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Til efterretning Ø Budgetrevision pr. 1. april Områder bestemt ved lov, overenskomster mv. Struer Kommune har gennemført budgetopfølgning pr. 1. april Forventede afvigelser på områder bestemt ved lov, overenskomster mv. er i den forbindelse opgjort. De forventede afvigelser fremgår af vedhæftede bilag 1. Budgetrevision. Som det fremgår af oversigten forventes en netto merudgift vedrørende områder bestemt ved lov, overenskomster mv. på i alt kr. Da der er tale om foreløbige skøn for 2008, foreslås det at afvente næste budgetopfølgning i august 2008, og først derefter tage stilling til en eventuel budgetregulering ved afgivelse af merbevilling. 2. Tilpasning af anlægsbudgettet Velfærdsministeren har stillet et lovforslag om regulering af statstilskuddet (bloktilskuddet) til kommunerne i 2009, hvis kommunerne i 2008 afholder bruttoanlægsudgifter udover det vedtagne budget. I efterfølgende sag om kommunens økonomi i 2008 og 2009 redegøres nærmere for lovforslagets indhold og konsekvenser. Selvom loven ikke er vedtaget endnu, har Økonomiafdelingen i samarbejde med Afdeling for kommunale bygninger, direktører mv. - gennemgået samtlige anlægsprojekter med henblik på at få klarlagt forventede overførsler til 2009 samt om nogle projekter/restbudgetter helt kan udgå. Endvidere skal nævnes, at Teknik- og Miljøudvalget har vurderet hvilke vejprojekter der kan udskydes. Resultatet kan ses i vedlagte Bilag 2. Heraf fremgår, at der i alt kan overføres projekter for kr. til Endvidere er afklaret, at der kan udgå budgetter/restbudgetter på samlet set kr. Det skal foreslås, at Byrådet allerede nu tilpasser anlægsbudgettet for 2008 med de nævnte overførsler mv. Bilagsliste Bilag 1. Budgetrevision, områder bestemt ved lov mv. Bilag 2. Anlæg forslag til udskydelse Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 123

9 Økonomiafdelingen indstiller 1. At merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster mv. afventer næste budgetopfølgning i august At Anlægsbudgettet i 2008 tilpasses som beskrevet ovenfor. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Indstilles til Byrådet at merbevilling til områder bestemt ved lov, overenskomster m.v. afventer næste budgetopfølgning i august 2008 at anlægsbudgettet i 2008 tilpasses som beskrevet under punkt 2 i sagsfremstillingen Ø Kommunens økonomi i 2008 og 2009 Som en del af finanslovsaftalen blev der aftalt en række mekanismer til sikring af at kommunerne efterlever de indgåede aftaler og hermed regeringens politik. Der er tale om fire elementer der kort beskrevet går ud på: 1. Drift 2008: Modregning i statstilskuddet, hvis serviceudgifterne i regnskaberne overstiger det oprindeligt vedtagne budget. Individuel sanktion. 2. Anlæg 2008: Modregning i statstilskuddet, hvis brutto anlægsudgifter i regnskaberne overstiger budgettet. Individuel sanktion. 3. Skat 2009: Straf for at sætte skatten op. 75% af merprovenu inddrages det første år og halvdelen det følgende år. Individuel og kollektiv sanktion. 4. Udgifter 2009: Op til en mia. kr. af det årlige balancetilskud gøres betinget af, at kommunerne på udgiftssiden agerer i overensstemmelse med regeringsaftalen. Kollektiv sanktion. For udmøntning af de to første punkter har velfærdsministeren fremsat forslag til Lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009 (L 174). Loven ventes vedtaget inden 1. juni Lovens indhold er i hovedtræk: At statens bloktilskud til kommunerne kan nedsættes, hvis kommunerne under ét udviser et højere niveau for serviceudgifterne i 2008 eller for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for Ved opgørelse af bruttoanlægsudgifterne medregnes ikke udgifter til forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og servicearealer i forbindelse med ældreboliger. Senest 31. januar 2009 skal kommunen sende et foreløbigt skøn over serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifter for 2008 til Velfærdsministeriet. Dette danner grundlag for en evt. foreløbig nedsættelse af statens bloktilskud til kommunerne i Såfremt kommunens foreløbige skøn viser sig at være for lavt, beregnes et rentetillæg for den pågældende kommune - svarende til Nationalbankens diskonto pr. 1. januar 2009 fratrukket 2%, dog minimum 1%. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 124

10 Aktuel status i forhold til serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter Efter gennemført budgetopfølgning er situationen: At serviceudgifterne (drift) ventes at blive 25,9 mio. kr. større end budgetteret - under forudsætning af at overførsler fra 2008 til 2009 modsvarer hinanden. At bruttoanlægsudgifterne ventes at blive 8,5 mio. kr. større end budgetteret. Serviceudgifter, drift Af merudgiften på de 25,9 mio. kr. må påregnes, at ca. 20 mio. kr. vil skulle tilføres budget 2009 og hvert år fremover - såfremt tingene fortsætter som nu. Dette skal ses i forhold til at kommunens serviceramme i 2009 må forventes at blive lavere end budget Bruttoanlægsudgifter Investeringsoversigten er gennemgået med henblik på at identificere forventede mindreudgifter og forventet overførsel til Denne proces vil der løbende blive fulgt op på - så umiddelbart vurderet er merudgiften på de 8,5 mio. kr. ikke så kritisk som merudgiften til service. Handlemuligheder Direktionen har på deres møde den 8. maj 2008 drøftet hvilke handlemuligheder der kunne tages i anvendelse for at minimere risikoen for at kommunen bliver ramt af sanktionerne. Direktionens forslag til handlinger Direktionens drøftelse af den økonomiske situation resulterede i følgende forslag til handlinger der kan afbøde risikoen for sanktioner: Drift 2008: Der skal sikres de samme overførsler fra 2008 til 2009, som fra 2007 til 2008 ved følgende handlinger: Der afholdes storledermøde for alle aftaleholdere omkring den aktuelle økonomi. 45 minutters dialog og 45 minutter til gruppearbejde og 30 minutters opsamling. Der holdes efterfølgende en individuel møderunde med hver enkelt aftaleholder, med deltagelse af direktøren for området og en økonomimedarbejder. Hensigten med møderunden vil være, at hver enkelt aftaleholder får lejlighed til at byde ind, med de besparelser der umiddelbart vil kunne genereres. Der er/vil blive igangsat en kritisk gennemgang af alle anbringelsessager, (både på børn- og voksenområdet) med henblik på vurdering af hvorvidt der kan genereres omkostningsreduktioner. Drift 2009: Der skal findes en besparelse på 3% på servicerammen for 2009 og hvert år fremover, fordelt på de respektive fagudvalg. Prisfremskrivning på visse arter undlades for 2009 udover i 3% besparelsen. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 125

11 Anlæg 2008: Med baggrund i budgetopfølgningen vurderes det, at anlægsudgifterne kan holdes indenfor anlægsrammen i Anlægsprojekter, der imiddelbart kan udskydes til 2009 medtages i budgetrevisionssagen pr. 1. april 2008 med henblik på at budgetterne allerede nu besluttes overført til Der laves et katalog over mulige salg af ejendomme. Anlæg 2009: Det er væsentligt, at der i forhold til anlægsprojekter i 2009 foretages en grundig og velovervejet prioritering af de enkelte projekters gennemførelse med henblik på, at disse på sigt vil kunne aflede nogle driftsmæssige effektiviseringer/besparelser. Bilagsliste Notat om økonomiske handlemuligheder Direktionen sender sagen til drøftelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på afklaring af det videre forløb. De af Direktionen stillede forslag vedr. økonomiske handlemuligheder godkendt S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget 2009 (sks) Budgetdirektiv 2009 Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlagde den 11. marts 2008, sag nr. 54, med Budgetdirektiv 2009, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. AFTALESTYREDE områder: a. LØN omfattet af lønsumsstyring b. SELVFORVALTNINGSOMRÅDER 2. Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter 3. Udgifter bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. 4. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2009, er i hovedtræk: 1. a Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2008 til 2009 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 126

12 Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. 1.b. Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det i 2008-budgettet opførte 2009 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byrådsog økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Øvrige BYRÅDSBESTEMTE serviceudgifter "Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter" dækker i Struer Kommune over områder hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2008-budgettet opførte 2009 budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgiftsområder bestemt ved LOV, OVERENSKOMSTER mv. Forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Dokumentation for ændringerne udarbejdes af fagafdelinger i samarbejde med Økonomiafdelingen. 4. BRUGERBETALTE og FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Fremlæggelse af basisbudgettet 20. maj 2008 Byrådsbestemte serviceudgifter, forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv., forslag til ændringer gennemgås og fastlægges Anlægsbudgettet, forslag til ændringer gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. Forslag til udvidelser og reduktioner på driften gennemgås med henblik på valg af projekter til prioritering i Byrådet. 17. juni juni juni juni 2008 Eventuelle takster fastsættes 12. august 2008 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2009, omfattende alle Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Bilagsliste Basisbudget Økonomi- og Erhvervsudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 127

13 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tiltrådt Ø Venø Havn, regnskab 2007 og budget 2008 Den selvejende institution Venø Havn sender revideret regnskab 2007 og budget 2008 til behandling i Økonomiudvalget. Revisionen af regnskab 2007 har ikke givet anledning til forbehold. I efterfølgende oversigt vises indtægter og udgifter i henhold til regnskab 2007 og budget 2008, i hovedtal sammenholdt med tallene for regnskab 2006: kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Budget 2008 Indtægter, havnepenge mv Udgifter til havneanlæg, administration mv Renter og afdrag på gæld I alt netto (likviditetsunderskud) Kassebeholdning ved årets udgang, inkl. kortfristede tilgodehavender og gæld Til orientering vedlægges et af Økonomiafdelingen udarbejdet langtidsbudget for havnen. Indtægtssiden er baseret på havnens 2008-budget. Af det udarbejdede langtidsbudget kan ses, at havnen fortsat vil have meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Hvert år øges underskuddet. Den store stigning i udgifter til havneanlæg, administration mv. - fra 2007 til skyldes, at der i 2008 er budgetteret med etablering af en spunsvæg ved efterskolens område i havnen. Den skønnede udgift hertil er kr. Bilagsliste Langtidsbudget Venø Havn Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 128

14 Økonomiafdelingen indstiller, regnskab 2007 og budget 2008 til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Regnskabet godkendt. Direktionen anmodes om at udarbejde forslag til fremadrettet rentabel økonomisk drift K Venø Efterskole, regnskab 2007 I forbindelse med etableringen af Venø Efterskole ydede kommunen et rente- og afdragsfrit lån til efterskolen på kr. Venø Efterskole har fremsendt regnskabet for 2007 til Kommunens orientering. Regnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor og fundet i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskabet. Regnskabet resulterede i følgende: Regnskab 2007 Regnskab 2006 Indtægter Driftsomkostninger Finansielle udgifter Årets resultat Egenkapital pr. 31. december 1) Antal årselever 93,1 94,2 Likviditetsgrad 2) 33,8 30,1 Soliditetsgrad 3) 26,3 25,3 1) Udgifter vedrørende rentesikringsaftale er bogført direkte under egenkapitalen 2) Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/kortfristet gæld * 100 3) Soliditetsgrad = Egenkapital/samlede aktiver * 100 Skolen har eksisteret i 10 år og har en sund økonomi og et stabilt elevtal. Årets resultat anses for tilfredsstillende, selvom det er dårligere end sidste år. Forringelsen skyldes især større nyanskaffelser og omkostninger ved forstanderskifte. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 129

15 Økonomiafdelingen fremsender Venø Efterskoles regnskab for 2007 til udvalgets orientering. Til orientering Ø Nyt skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej Resumé Den 7. februar (sag nr. 10) godkendte Byrådet skema B for 6 almene familieboliger på Majasvej. Byggeriet var et fortsættelsesbyggeri i forhold til de tidligere opførte boliger. Den 1. april (sag nr. 44) godkendte Byrådet en pris for grunden til byggeriet på 65 kr. pr. m2. I forbindelse med opførelsens af de første boliger afstod kommunen arealet til en pris på 25 kr. pr. m2. I forbindelse med udarbejdelsen af skema A og skema B havde Struer Boligselskab forventet samme grundpris. Struer Boligselskab har fremsendt et nyt skema B til kommunen med anmodning om, at der godkendes en højere anskaffelsessum for byggeriet: Godkendt anskaffelsessum: kr. Ansøgt forhøjet anskaffelsessum: kr. Meromkostningen omfatter følgende: Højere grundpris m2 á 40 kr. = kr. Udskiftning af jord og opfyldning som følge af at grunden viste sig ikke at kunne bære: kr. Fjernelse af læhegn: kr. De to sidste punkter er merudgifter, der viste sig efter arbejdets igangsættelse. Såfremt den højere anskaffelsessum godkendes, vil det have følgende konsekvenser for projektets økonomi: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 130

16 Tidligere godkendt Nyt skema B Merudgift Kreditforeningslån (84%) kr kr kr. Kommunal grundkapital (14%) kr kr kr. Beboerindskud (2%) kr kr kr. Anskaffelsessum kr kr kr. Kommunal garanti for lån kr kr kr. Forventet huslejeniveau 687 kr./m2/år 705 kr./m2/år 18 kr./m2/år Kommunens udgift til grundkapital vil således stige med kr. Merudgiften kan rummes indenfor den nuværende budgetramme til grundkapital. Økonomiafdelingen fremsender sagen til byrådet via Økonomi- og Erhvervsudvalget med indstilling om, at der tages stilling til, om der kan godkendes et nyt skema B, hvor alle eller nogle af følgende meromkostninger er indregnet i anskaffelsessummen: 1: Højere grundpris 2: Omkostninger til udskiftning af jord 3: omkostninger til fjernelse af læhegn Indstilles til Byrådets godkendelse P Servicestrategi (SBN) Baggrunden for servicestrategien er, at Folketinget den 31. maj 2002 har vedtaget ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd. Efterfølgende er servicestrategiordningen ændret 24. juni Loven indebærer bl.a., at Byrådet udarbejder en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og effektiviteten i kommunens opgavevaretagelse. Formålet med servicestrategien er at give kommunens borgere et overblik over, hvordan Byrådet konkret vil arbejde med at udvikle kvaliteten og effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse. I servicestrategien har kommunen udpeget de indsatsområder, den har særligt fokus på. For ethvert område skal der angives, hvorvidt Byrådet påtænker at anvende udbud, ligesom der skal udarbejdes en arbejdsplan og tidsplan for de enkelte indsatsområder. Byrådet udarbejder desuden en opfølgningsredegørelse inden udgangen af funktionsperioden i Servicestrategien skal gøres tilgængelig for borgerne i form af en redegørelse. Denne servicestrategi offentliggøres på kommunens hjemmeside, når den er endelig godkendt. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 131

17 Udvalget bedes rette særligt fokus på følgende afsnit: 2.6.: Anden generation af aftaleudvikling 2.7.: Kvalitetsudviklingsprojekt på service og rengøring. Sara Bilenberg deltager i Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde. Bilagsliste Servicestrategi Struer Kommune Administrationen indstiller sagen til udvalgets godkendelse. Godkendt. Servicestrategien indstilles til endelig godkendelse i Byrådet K Klage fra Socialdemokraterne over afslag på tilskud til politisk arbejde i 2007 Brev af 14. maj 2008 fra Velfærdsministeriet med klage fra Socialdemokraterne i Struer over Økonomi- og Erhvervsudvalgets afslag på tilskud til politiske arbejde i Ministeriet anmoder om Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger til sagen. Bemærkningerne skal være ministeriet i hænde senest mandag den 26. maj Socialdemokraterne har indleveret ansøgning om partistøtte for 2007 den 7. februar Ifølge lov om økonomisk støtte til politiske partier skal ansøgningen indgives for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og inden udgangen af dette kalenderår. På baggrund heraf får Socialdemokraterne den 3. marts 2008 afslag på ansøgningen begrundet i, at den er for sent indgået. Den 7. marts 2008 modtager Struer Kommune brev fra Socialdemokraterne v/poul Nielsen, med klage over at partiet ikke kan få udbetalt partistøtte, begrundet med at ansøgningen ikke er indgivet rettidig. Han anmoder derfor Økonomi- og Erhvervsudvalget om at behandle afslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på baggrund heraf (11. marts 2008, pkt. 70) at fastholde afslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 132

18 Bilagsliste Fra Velfærdsministeriet vedr. afslag på tilskud til politisk arbejde i 2007 Sekretariatet indstiller, sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalgets stillingtagen. Der udarbejdes et udkast til svarskrivelse, som forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget A Udviklingskonsulentstilling indenfor børne- og uddannelsesområdet (AK) Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede i møde den 22. april 2008 indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget om ansættelse af en udviklingskonsulent på børne- og uddannelsesområdet. Økonomi- og Erhvervsudvalget traf i møde den 22. april 2008 beslutning om at udsætte sagen med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger, således at sagen atter kunne forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget på det førstkommende møde. Udgangspunktet for anmodningen om en udviklingskonsulentstilling på børne- og uddannelsesområdet er: At det i forbindelse med etablering af ny direktørstilling i Struer Kommune, blev besluttet, at den nye direktørfunktion skulle sikre en målrettet indsats på bl.a. børneog ungeområdet (dette område omfatter både indsatsen i forhold til de særligt udsatte børn og unge og familier, ligesom det omfatter indsatsen i forhold til dagtilbudsområdet og skoleområdet) At der er igangsat en lang række udviklingsopgaver på dagtilbudsområdet, skoleområdet og området for de særligt udsatte børn og unge, som kræver stor bevågenhed, og hvor der er krav om løbende projektstyring. At organiseringen på børne- og uddannelsesområdet (med direkte reference fra skoleledere, daginstitutionsledere og leder af Børne- og familiecentret, samt to chefkonsulenter) betyder, at der bliver et meget lille forvaltningsapparat samlet centralt på rådhuset. I stedet er der behov for at trække på især ledere i organisationen til at forestå forvaltnings- og udviklingsarbejdet. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 133

19 Dette betinger, at der er fokus på koordinering og kommunikation, ligesom der i nogle situationer er behov for projektunderstøttelse, projektledelse og analysekraft udover det, der er muligt for direktør, chefkonsulenter og lederen af Børne- og Familiecentret. Nogle af de konkrete processer der i gang eller undervejs er: Udviklingsprojektet på dagtilbudsområdet, herunder udarbejdelse af konkret dagtilbudspolitik Udmøntningen af Pythea-rapporten (som del af udviklingsprojektet) Deltagelse i KL s kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet Fastlægge nyt børnesyn og udarbejde en børnepolitik Skolepolitik Partnerskab om Folkeskolen Afklaring af overbygningsskole på Struer Erhvervsskole Kvalitetsrapport-arbejdet på folkeskoleområdet International skole. Profilen på udviklingskonsulentstillingen er: At koordinere projekter og processer på børne- og uddannelsesområdet målrettet dagtilbuds- og skoleområdet. At skabe overblik over projekter og processer på børne- og uddannelsesområdet. At indgå i analyseopgaver på området. At være krumtappen i styring af de indsatsområder, der sættes i gang på børne- og uddannelsesområdet med afsæt i udvalgets og direktørens handlingsplaner for udmøntning af dagtilbuds- og skolepolitikken. At indgå i tværgående udviklingsarbejde med andre afdelinger i Struer Kommune. På den baggrund er der ansøgt om oprettelse af en udviklingskonsulentstilling på børneog uddannelsesområdet. På Økonomi- og Erhvervsudvalget blev der skitseret en ny løsning, nemlig at foretage en organisatorisk flytning af den akademiske medarbejder på Børne- og Familiecentret, således at hun fra 1. august 2008 bliver organiseret med reference til direktøren som udviklingskonsulent. Denne løsning betinger imidlertid, at den nuværende indsats for Børne- og Familiecentret bliver erstattet af en ny medarbejder. Lederen af Børne- og Familiecentret vurderer, at der er behov for en dygtig administrativ medarbejder. Dermed bliver det den administrative stilling der skal findes finansiel dækning for, idet både den akademiske medarbejder og den nuværende finansiering med denne løsning flyttes fra Børne- og Familiecentret til direktøren. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 134

20 Den administrative stilling er normeret til 37 timer pr. uge i henhold til aftale mellem KL og HK. Økonomi Stillingen vil blive finansieret indenfor børne- og uddannelsesområdet, idet dette af Økonomiafdeling til mødet den 22. april 2008 var oplyst til lønomkostningen + følgeudgifter til kørsel, møder, kurser, mv. på skønsmæssigt kr. pr. år, samt at der ved ansættelsen endvidere vil blive en engangsudgift til etablering af arbejdspladsen på ca kr. (alt i 2008-prisniveau). Lønomkostningen er af Personale & Uddannelse anslået til kr. Finansieringsbehovet i 2008 bliver således 5/12 af kr. + af (følgeudgifter) samt til etablering af arbejdsplads = kr. Finansieringsbehovet i 2009 og fremefter bliver således 12/12 af kr (følgeudgifter) = kr. Finansiering af stillingen vil i 2008 blive: Andel af tildeling fra pulje fra Velfærdsministeriet (til projektbistand og evaluering) Andel fra Børne- og uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) I alt finansiering i 2008: kr kr kr. Finansieringen af stillingen vil i 2009 blive: Andel af udviklingspulje på dagtilbudsområdet (til projektbistand) kr. Beløb fra fælles uforbrugt vikarpulje kr. Andel af Børne- og Uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) kr. Persontest gennemført for Personale og Uddannelse kr. I alt finansiering i 2009: kr. Finansiering af stillingen vil i 2010 blive: Beløb fra fælles uforbrugt vikarpulje kr. Beløb fra centrale konti engangsbeløb placeret hos chefkonsulenter kr. Beløb fra centrale konti permanente beløb placeret hos chefkonsulenter kr. Andel af Børne- og Uddannelsesudvalgets dispositionsmidler (kvalitetsrapporten) kr. Persontest gennemført for Personale og Uddannelse kr. I alt finansiering i 2010: kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 20. maj 2008 Side 135

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 23. maj 2011. Mødetidspunkt: 17:00 Referat Dato: Mandag den 23. maj 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl Erik Høholt

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. september 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden tirsdag den 24. september 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Besvarelse af revisionens bemærkninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere