Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00."

Transkript

1 Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering af Skærbæk Bibliotek 3 2 Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. juni Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag Høringssvar evaluering af halharmoniseringsmodellen 6 5 Ikke folkeoplysende foreningers brug af haller 8 6 Henvendelse fra Amørteerforeningen Stjernen omkring deres fremtidige økonomiske situion 9 7 Årshjul Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september Sager til orientering 12 Lukkede dagsordenspunkter 4. september

3 1. Anden placering af Skærbæk Bibliotek G Gennem lang tid er der ledt efter en anden placering af biblioteket i Skærbæk grundet pladsmangel og uhensigtsmæssig indretning i flere planer. Dette er aktualiseret efter biblioteksbetjening og borgerservicefunktionen er knyttet sammen. En aktuel mulighed for en anden placering er det tidligere posthus på Nr. Skærbækvej. Huset bliver ledigt, hvad angår langt de fleste kvadrmeter indenfor kort tid, idet fysioterapien flytter til den tidligere Danske Bank bygning i Storegade. Det tidligere posthus er på 649 kvadrmeter og kan købes eller lejes. Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, sagen drøftes. 4. september

4 2. Halvårsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget pr. 30. juni S Ifølge kommunens Økonomiske Politik skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde viser ved udgangen af juni måned en forbrugsprocent på 53,92%, som samlet set ligger lidt over den gennemsnitlige forbrugsprocent. Samlet vurderes det, det forventede regnskab kan holdes inden for den korrigerede budgetramme. Samlet set er der for hele Tønder Kommune på drift, set under ét, balance i de bevillingsmæssige ændringer. Bilag Kultur- og Fritidsudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes og indgår i det samlede kvartalsregnskab for Tønder Kommune. 4. september

5 3. Tønder Sport- og Fritidscenter - Budgetforslag S I henhold til driftsaftalen mellem Tønder Sport- og Fritidscenter og Tønder Kommune skal den selvejende institution årligt udarbejde et budget inden for den økonomiske ramme, som skal fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen for Tønder Sport- og Fritidscenter har fremsendt et budgetforslag til 2014, som viser et forventet driftsoverskud på kr. Økonomi I det samlede budgetforslag fremgår det, der er en forventning om kunne afdrage gælden til Tønder Kommune med ca kr. Udover overskuddet jf. driftsresult, er der i budgetforslaget indarbejdet kr. til afdrag på lån til Tønder Kommune. Derfor kan der ske en større afvikling af det samlede mellemværende med Tønder Kommune end det, som driftsresultet umiddelbart viser. Et eventuelt overskud på vandrerhjemmet ønskes hens til forbedringer på campingplads/vandrerhjem. Bilag Budgetforslag Tønder Sports- og Fritidscenter Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, budgetforslag 2014 for Tønder Sport- og Fritidscenter godkendes, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 4. september

6 4. Høringssvar evaluering af halharmoniseringsmodellen P Evaluering af halharmoniseringsmodellen var på dagsordenen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 6. juni jævnfør punkt 13 i refer fra mødet. Det blev besluttet fremsende harmoniseringsforslaget til høring i hallerne og i Folkeoplysningsudvalget. Høringsfristen er udløbet, og der er fremsendt svar fra følgende seks interessenter: Toftlund- Hallerne, Tønder Sport og Fritidscenter, Skærbæk Fritidscenter, Klosterhallen, Bredebro Idrætscenter og Folkeoplysningsudvalget. De 5 hallers svar kan i hovedtræk sammenftes til påpege følgende omkring evalueringsforslaget: Det foreslåede tilskud for brug af omklædningsfaciliteter i hallerne vedrørende udendørs fodbold dækker ikke de faktiske udgifter. Driften af svømmehallerne er meget omkostningstung - blandt andet på grund af stigende energiudgifter og miljøkrav. Dette har evalueringsforslaget ikke tilgodeset, og disse haller påpeger, de på trods af evalueringsforslaget fremover forventer store udfordringer og underskud på driften af svømmehallerne. Momsregistrerede haller skal afholde moms af den ss, de afregnes med pr. time. Da alle haller afregnes med samme ss, har disse haller en forholdsvis mindre indtægt pr. time end øvrige haller. Disse haller oplever, de har ulige vilkår for drive deres haller i forhold til øvrige haller. Forslag om en udfasningsperiode over 3 år vedrørende skolernes nedsættelse af timeforbruget i hallerne - på samme måde som det foregår med halharmoniseringsmodellen vedr. fritidsområdets brug. Tre af hallerne opfordrer til, evalueringsforslaget revurderes og inviterer til fornyet dialog med Kultur- og Fritidsudvalget. Folkeoplysningsudvalgets høringssvar fremgår af beslutning fra Folkeoplysningsmødet den 17. juni 2013: Folkeoplysningsudvalget er bekymret over prisudviklingen for foreningers benyttelse af svømmehallerne. Udvalget vil følge udviklingen. Udvalget ønsker sende en opfordring til, svømmehaller og friluftsbade også fremover bliver en del af Tønder Kommunes fritidsliv. I forhold til definitionen af haller, opfordres til det præciseres hvordan opmåling af hallernes m2 foretages. Knud Jessen, Esben Lind, Per Pedersen, Heidi Schmidt, Per Svendsen, Christina M. Htens og Lau Nørgaard deltog ikke i mødet. Som suppleant deltog Ena Skræp. 4. september

7 Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, 14. august 2013, pkt. 1: høringssvar og eventuelle forslag til ændringer drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget, 14. august 2013, pkt. 1: Midler fra fyrtårnspuljen vil indgå i finansiering af halharmoniseringsmodellen. Punktet genoptages i september. Sagen genoptages Bilag Høringssvar - 5 stk. 4. september

8 5. Ikke folkeoplysende foreningers brug af haller P I forbindelse med evalueringen af halharmoniseringen er de afledte konsekvenser under Folkeoplysningsudvalgets område undersøgt. I forbindelse med Tønderhallernes overgang fra kommunal til selvejende pr. 1. januar 2012 viser det sig, folkeoplysningen har haft en ekstra udgift til foreninger, der efter loven kunne få stillet Tønderhallerne til rådighed mod betale et gebyr (lokaleudlånsreglerne), selvom der ikke var tale om tilskudsberettigede foreninger i folkeoplysningslovens forstand. Dette er ikke længere umiddelbart lovligt, når der ikke er tale om kommunale lokaler. Foreningerne har haft dispension i 2012 og 2013, som udløber med udgangen af Forvaltningen er ved undersøge hvilke andre ordninger, der kan findes for de implicerede foreninger i forbindelse med ophør af dispensionen. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven Økonomi Der er ikke afs midler til forlængelse af dispensionen. Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller. de skitserede forslag drøftes. 4. september

9 6. Henvendelse fra Amørteerforeningen Stjernen omkring deres fremtidige økonomiske situion Ø Amørteerforeningen Stjernen i Skærbæk henvender sig til Kultur- og Fritidsudvalget, da de forventer, de om få år har så store økonomiske problemer, de ikke kan eksistere som forening. De mener, huslejen for teersalen i Skærbæk Fritidscenter er for høj og den primære årsag til, deres kontantbeholdning er ved forsvinde. Foreningen oplyser, deres husleje er høj sammenlignet med andre amørteerforeninger i kommunen. De søger midler til foreningen via fonde og Folkeoplysningsudvalgets puljer, men disse midler kan ikke bruges til primær drift såsom husleje. Amørteerforeningen Stjernen får endvidere et aktivitetstilskud til unge under 25 år fra folkeoplysningsområdet, og et tilskud fra Sønderjysk Forsøgsscene (midler der vedr. det tidligere Sønderjylllands Amt). Tilskuddet fra Sønderjysk Forsøgsscene forventes reduceret eller evt. bortfalde fremover. Disse tilskud, mener foreningen, skal anvendes til aktiviteten - altså lave amørteer med børn, unge og voksne og ikke til huslejen. Foreningen stiller sig til rådighed for en nærmere drøftelse af problemet i forbindelse med udvalgets behandling af deres henvendelse. Lovgrundlag Folkeoplysningsloven Økonomi Hovedtal fra regnskaber 2010, 2011 og 2012: År Indtægter heraf kontingent heraf tilskud aconto Udgifter heraf husleje Over /underskud Medlemstal o./u. 25 o.18/u.16 o.18/u.21 o.22/u september

10 Tilskud fra Sønderjysk Forsøgsscene pt kr. Aktivitetstilskud FOU kr. Der blev i 2005 indgået en aftale med Teerforeningen Stjernen og Skærbæk Fritidscenter om anvendelse af teersalen i Skærbæk Fritidscenter med en lejepris på kr. pr. år. Huslejen pristalsreguleres hvert år 1. januar efter netto pris indeks. Efter henvendelse fra Amørteerforeningen Stjernen i 2007 blev huslejen, som på daværende tidspunkt var på kr., genforhandlet med Skærbæk Fritidscenter, Amørteerforeningen Stjernen og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Ved genforhandlingen blev huslejen s ned med kr. Bilag Henvendelse fra Amørteerforening Stjernen omkring husleje i Skærbæk Fritidscenter Fagchefen for Kultur- og Fritid indstiller, henvendelsen drøftes. 4. september

11 7. Årshjul Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september A Årshjulet bruges om styringsredskab og gennemgås på hvert udvalgsmøde. Emner for september 2013: Budget 2014 Budgetopfølgning pr (½ års regnskab) Rundtur i kommunen sammen med Landdistrikstudvalget lørdag den 14. september Ændringer og tilføjelser: Møde med Museum-Sønderjylland udsættes til onsdag den 9. oktober 2013 kl på Tønder Museum. Forslag til do for arrangement for udvalg og forvaltning torsdag den 21. november Bilag Årshjul Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september 2013 Fagchefen for Kultur og Fritid indstiller, Årshjulet opderes og ændringerne indarbejdes. 4. september

12 8. Sager til orientering G Orientering v/udvalgsformanden: Orientering v/udvalgsmedlemmer: Orientering v/direktøren: Orientering v/forvaltningen: Henvendelse fra Kunstnerhuset i Skærbæk. Bilag Brev fra Kunstnerhuset i Skærbæk, dokumention for aktivitet i 2013.pdf Direktøren for Kultur og Fritid indstiller, orienteringen tages til efterretning. 4. september

13 Underskrifter Stig Bæk Andersen Christian Friis Renè N. Andersen Flemming A. Gjelstrup Johan Kristensen 4. september

14 Bilag Kultur- og Fritidsudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 Budgetforslag Tønder Sports- og Fritidscenter Høringssvar - 5 stk. Henvendelse fra Amørteerforening Stjernen omkring husleje i Skærbæk Fritidscenter Årshjul Kultur og Fritidsudvalget til mødet den 4. september 2013 Brev fra Kunstnerhuset i Skærbæk, dokumention for aktivitet i 2013.pdf 4. september

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 25. april 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Hattens, Eike Albrechtsen Refer Refer Mødedo: 25. april 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Birthe Frikk, Christina Htens, Eike Albrechtsen 25. april 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 26.09.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 08. april 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:12 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere