DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : Slut kl. : 12.50

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50"

Transkript

1 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : Slut kl. : Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør Finn Byrialsen Kultur- og udviklingsdirektør Peter Hjulmand Nielsen Socialdirektør Kenneth Koed Nielsen Teknik- og miljødirektør Steen Møller Andersen Deltog x x x x x Sekretær: Sekretariatschef Ove Nielsen. Borgmester Torben Jensen deltog i mødet. H:\Direktionen\Dagsorden 19 DI.doc Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse 1. Økonomiudvalgets møde den 26. juni Budget Gennemgang af tekniske korrektioner til driftsbudgettet Masterplan for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland Kommunikation Introduktion af kommunaldirektør Aftale mellem regeringen, KL, Danske Region, LO og AC Eventuelt H:\Direktionen\Dagsorden 19 DI.doc Norddjurs Kommune

3 1. Økonomiudvalgets møde den 26. juni Økonomiudvalget har holdt møde den 26. juni Beslutningsprotokol kan ses på kommun4ens hjemmeside. Beslutningsprotokollen og de trufne beslutninger gennemgås og drøftes. Direktionen gennemgik beslutningsprotokollen og drøftede de trufne beslutninger. Direktionen besluttede, at de enkelte direktører skal have liste over fritagelser i medfør af ejendomsskattelovens 8. Listen kan hentes på hjemmesiden under følgende adresse: 1

4 2. Budget Direktionen har tidligere besluttet, at budget optages som et fast punkt på dagsordenen for direktionens møder indtil budget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen. Der gives en status. De enkelte direktører oplyste, at budgetprocessen foregår planmæssigt i overensstemmelse med den vedtagne procedure. 2

5 3. Gennemgang af tekniske korrektioner til driftsbudgettet. I forbindelse med forelæggelse af årets første budgetbalance for Økonomiudvalget er der udarbejdet tekniske korrektioner til indarbejdelse i driftsbudgettet. Indregning af tekniske korrektioner medfører merudgifter på 13,894 mio. kr. på driften. Der er endnu ikke foretaget korrektioner på anlæg. De tekniske korrektioner fordeler sig således på udvalgene: Tekniske korrektioner på driften i 2008 Udvalg kr. Økonomiudvalget 260 Børne- og Ungdomsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Sundhedsudvalget -543 Arbejdsmarkedsudvalget 0 Kultur- og Udviklingsudvalget Teknik- og Miljøudvalget, skattefin. 0 I alt skattefinansieret Teknik- og Miljøudvalget, forsyning I alt drift Arbejdet med de tekniske korrektioner fortsætter, og forelægges løbende direktionen og økonomiudvalget. Eksempelvis er HR-afdelingen i gang med en ny gennemgang af lønningerne på konto 06. Ligeledes arbejdes der indtil budgetvedtagelsen med at kvalificere skønnene på de store og konjunkturfølsomme områder, således at det vedtagne budget bygger på de seneste skøn../. Der henvises til vedlagt oversigt over tekniske korrektioner, som der arbejdes (videre) med. 3

6 Tilretning af fejl Ved udarbejdelse af tekniske korrektioner er der jf. budgetproceduren mulighed for at rette fejl opstået ved budgetlægningen for Der er ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2007 fortsat usikkerhed omkring dele af budgettet. Det må derfor forventes, at der også efterfølgende vil forekomme tilretning af fejl. De tekniske korrektioner forelægges til drøftelse. Punktet udsat fra direktionens møde den 21. juni Økonomichef Jørn Bo Jensen deltog i behandlingen af punktet. Direktionen gennemgik de enkelte korrektioner, og besluttede: Børne- og Ungdomsudvalget: Korrektionerne på den udleverede oversigt blev godkendt, hvorefter de tekniske korrektioner jf. denne oversigt udgør kr. i merudgift. Til mødet var de udleveret yderligere korrektioner, der medfører en merudgift på kr. Direktionen tilbagesendte korrektion vedrørende afledte driftsudgifter af harmonisering af IT på skoleområdet på kr., hvorefter merudgiften udgør kr. Den samlede merudgift på området udgør kr. Kultur- og Udviklingsudvalget. Direktionen tilbagesende følgende korrektioner: Ydelser på lån vedrørende Fjordcentret. Merudgift kr. Administrationsudgift Færgedrift Randers Fjord. Merudgift kr. 4

7 Ydelser på lån vedrørende Djursland for Fuld Damp. Merudgift kr. Etableringspulje fra tidligere Grenaa Kommune. Merudgift kr. Direktionen drøftede endvidere korrektion vedrørende driftsmæssige konsekvenser af nybygning af svømmehal i Grenaa, hvor kultur- og udviklingsdirektøren har anmodet om en merudgift på kr. i 2008 og kr. i overslagsårene. Direktionen besluttede at tilbagesende sagen, idet man var af den opfattelse, at udgiften modsvares af sparede driftsudgifter i forbindelse med lukning af den gamle svømmehal. Peter Hjulmand Nielsen har efterfølgende fastholdt korrektionen med henvisning til sammenlægningsudvalgets beslutning i møde den 25. januar I nedenstående skema er korrektionen udtaget i medfør af direktionens beslutning, hvorefter problemstillingen må drøftes i næste direktionsmøde. Den samlede merudgift på i alt kr. reduceres herefter med kr. til kr. Økonomiudvalget Direktionen drøftede eventuel korrektion vedrørende revisionsudgifter, men besluttede at udsætte punktet til næste møde, og anmodede Økonomiafdelingen om at foretage en nærmere vurdering af forventede tilkøbsudgifter udover basisudgiften. På Kultur- og Udviklingsudvalgets område indgår en korrektion vedrørende Grenaa-Anholt Færgefart, der medfører en merudgift på 5,0 mill. kr., der imidlertid modsvares af en tilsvarende indtægt vedrørende generelle tilskud på økonomiudvalgets område. De tekniske korrektioner kan herefter (på nuværende tidspunkt) opgøres således: 5

8 Udvalg Beløb Nye Retur Arbejdsmarkedsudvalget 0 Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 0 Sundhedsudvalget Voksen- og Plejeudvalget Økonomiudvalget I alt skattefinansieret Forsyningsområdet I alt Generelle tilskud I alt

9 4. Masterplan for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland. Djurslands Udviklings Råd, DUR, gennemførte i vinteren en revision af Djurslands Udviklings Program, DUP, der nu rækker frem til Med revisionen af DUP har DUR valgt at fokusere den fremtidige udviklingsindsats på 4 såkaldte vækstdrivere, nemlig rammebetingelser, iværksætteri, innovation samt uddannelse og kompetenceudvikling. Baggrund, målsætninger og retningen for indsatsen inden for de fire temaer er baseret på Den Regionale Udviklingsstrategi for Østjylland , men indsatsen tager særligt hensyn til Djurslands traditionelle erhvervsstruktur. I tilknytning til udviklingsprogrammet er således udarbejdet en handlingsplan, og i forhold til indsatsområdet Uddannelse og kompetenceudvikling hedder det i handlingsplanen bl.a.: Djursland skal gennemføre en samlet og massiv indsats for at løfte uddannelses- og kompetenceniveauet i områdets virksomheder. Behovet for nye kvalifikationer hos arbejdsstyrken stiger konstant. Den globale konkurrence skærpes og bevarelsen af mange af områdets virksomheder forudsætter foruden den nødvendige innovation i virksomhederne at der sker en løbende opkvalificering af medarbejdernes viden og kompetencer. Med udgangspunkt i et kompetenceregnskab for Djursland skal der udarbejdes en samlet plan, der afgørende forbedrer kompetenceniveauet hos arbejdskraften på Djursland. De enkelte virksomheder skal opfordres/støttes i at udarbejde systematiske kompetenceudviklingsplaner for alle medarbejdere. (Handlingsplan for DUP, initiativ nr. 16) På et møde i sommeren 2005 besluttede DUR at prioritere udarbejdelsen af en samlet masterplan for indsatsen på uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet, jf. ovenstående initiativ. DUR tog her udgangspunkt i de meget positive erfaringer, som DUR har gjort med udarbejdelsen af en samlet plan for de kommende års investeringer i forbedringer af infrastrukturen på Djursland,./. Masterplan for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland er vedlagt elektronisk. 7

10 Punktet udsat fra direktionens møde den 21. juni Børne- og Ungedirektør gennemgik masterplanen, og konstaterede bl.a., at offentlige virksomheder stort set ikke er nævnt i planen, og forslog, at direktionen fremsender høringssvar på nærmere angive områder. Direktionen besluttede, at Finn Byrialsen udarbejder udkast til høringssvar, der behandles på direktionens møde den 1. august

11 5. Kommunikation. Med henblik på, at klarlægge om der på direktionsområderne er emner til offentliggørelse dels ved udsendelse af pressemeddelelse e.l. eller indlæggelser på hjemmesiden foretages en drøftelse af, hvad der for tiden rører sig på de forskellige områder. Direktionen blev orienteret om, at Jannik Stanley Nielsen fratræder sin stilling med udgangen af juni måned 2007 for at tiltræde en stilling ved Horsens Kommune. 9

12 6. Introduktion af kommunaldirektør. Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 8. maj 2007 at ansætte Jesper Kaas Schmidt som kommunaldirektør i Norddjurs Kommune. Der foretages en drøftelse af introduktion af kommunaldirektøren. Drøftet. Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen og sekretariatschef Ove Nielsen har drøftet sagen med den nye kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt. 10

13 7. Aftale mellem regeringen, KL, Danske Region, LO og AC. Mellem regeringen, KL, danske regioner, LO og AC er der indgået en aftale, hvor parterne er enige om at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere i den offentlige sektor og for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser. Parterne vil i 2008 og herefter årligt drøfte status for rammeaftalens udmøntning, hvorefter der i 2011 foretages en samlet evaluering. I det omfang konkrete initiativer i aftalen medfører merudgifter for kommuner og regioner, vil regeringen efter drøftelse med KL og Danske Regioner søge tilslutning til at sikre kompensation herfor i efteråret Aftalen er opdelt på følgende hovedområder: 1. Uddannelse og rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor 2. Attraktive arbejdspladser og god offentlig service Kompetenceudvikling, nytænkning og medarbejderinddragelse Bedre arbejdsmiljø og lavere sygefravær God ledelse Der foretages en drøftelse af aftalen. Udsat. 11

14 8. Eventuelt. Direktionen drøftede forhandlinger om NyLøn og herunder tidsplanen og tilbageløbsmidler. 12

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 38/2008 Sted : Administrationsbygningen Glesborg Dato : 10. december 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 8. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Bemærkninger/ændringer til dagsordenen: Tillægsdagsordener godkendt.

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 9. oktober 2013 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:50 Medlemmer: Jan Petersen (A) Else Søjmark (A) Valdemar Haumand (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19. Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 19.00 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til. Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden til Økonomiudvalgets møde den 23. august 2010, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Indholdsfortegnelse Pkt. 1... 3 Meddelelser fra formand/administration. Efterretningssager

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012

Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Dato 08-04-2008 Sagsbehandler Arne Kristensen Telefon nr. 7257 7008 Mail akr@jammerbugt.dk Dokument nr. 1849-124318 Sags nr. 1849-32730 Budgetprocedure for budget 2009 med overslagsår 2010 2012 Budgetproceduren

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Indgået mellem: Socialdemokraterne Venstre Liberal Alliance Borgerlisten Dansk Folkeparti Helle Plougmann (uden for partierne) Socialistisk Folkeparti Oktober 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalg. Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 04-august-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere