for mødet den , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)"

Transkript

1 , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Godkendelse af forretningsorden ( ) 3. Mødehjul ( ) 4. ADSL til medlemmerne af Lokaludvalget ( ) 5. Arbejdsgrupper ( ) 6. Regnskab og økonomi ( ) 7. Evaluering af valget ( ) 8. Mad på arbejdsgruppernes møder ( ) 9. Ansættelser ( ) 10. Trafikforsøg Nørrebrogade ( ) 11. Kunstgræsplæne i Nørrebroparken ( ) 12. Ansøgninger til børn og unge puljen ( ) 13. Ansøgninger til Byrum og trafik puljen ( ) 14. Ansøgninger til byens puls puljen ( ) 15. Meddelelser ( ) 16. Evt ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af en ekstra ansøgning til punkt 13. AFBUD ORDINÆRT MEDLEM JULIE TAKLA LIE NIELSEN 1. SUPPLEANT INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM ALLAN LINDGAARD ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANTER IKKE ER INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM KLAUS LORENZEN ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANTER IKKE ER INDKALDT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD ORDINÆRT MEDLEM BENNY HYGUM ORDINÆRT MEDLEM STINE MØLLER JØRGENSEN Mødet den blev afbrudt kl og blev genoptaget den AFBUD ORDINÆRT MEDLEM HANS MEJLSHEDE, 1. SUPPELANTEN ER INDKALDT ORDINÆRT MEDLEM GITTE JØRGENSEN ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANT IKKE ER INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM STINE MØLLER JØRGENSEN HAR MELDT SIG UD OG KOMMENDE MEDLEM MAGNUS VIND LORENZ DELTOG. ORDINÆRT MEDLEM ALLAN LINDGAARD HAR BARSELSORLOV OG SUPPLEANT JENS VILLADSEN DELTOG ORDINÆRT MEDLEM YOUSSEF SENONOU VAR FRAÆRENDE, 1. SUPPELANT ER INDKALDT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD 1

3 ORDINÆRT MEDLEM BENNY HYGUM ORDNIÆRT MEDLEM METTE JOKUMSEN ORDINÆRT MEDLEM KIAN SCHMÜCKER CONTEH Ordinært medlem Mogens Petersen kom kl Ordinært medlem Klaus Lorentzen gik kl Ordinært medlem Per Hensen gik kl Kommende medlem Magnus Vind Lorenz gik kl

4 2. Godkendelse af forretningsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har en forretningsorden, som bør ligger til grund for Lokaludvalgets arbejde. Formelt set bør det nye lokaludvalg drøfte og godkende forretningsordenen. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg. BILAG Forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg - vedtaget den 21. august 2008 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Forretningsordenen blev vedtaget med følgende ændring: 1 "Formanden, 1. næstformand og 2. næstformand fratræder tre måneder efter det konstituerende møde, hvorefter Nørrebro Lokaludvalg foretager nyvalg til samtlige poster. Valget af 1. næstformand og 2. næstformand ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget og foregår i øvrigt efter samme regler som for dette. Det ældste medlem indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde" Teksten bortfalder i forretningsordenen. 3

5 3. Mødehjul ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om Lokaludvalgets møder i at Lokaludvalgets arbejdsgrupper herefter træffer beslutning om deres møder i PROBLEMSTILLING Lokaludvalget holde et månedligt møde, datoer skal derfor fastsættes. Indtil nu har møderne været rullende mandag torsdag, men det kan også diskuteres om de skal ligge en fast ugedag. Lokaludvalgets arbejdsgrupper har også holdt møder ca. 2 uger før hvert Lokaludvalgsmøde. Der bør i den forbindelse tages højde for, at der er tilknyttet en student til arbejdsgrupperne som gerne skal kunne deltage på møderne, hvorfor det er hensigtsmæssigt at møderne ikke ligger samme dato. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om datoer for afholdelse af Lokaludvalgets ordinære møder. Arbejdsgrupperne drøfter og træffer beslutning om afholdelse af møder i 2010 og indsender datoer til sekretariatet. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med at udarbejde et mødehjul for Lokaludvalgets og arbejdsgruppernes møder i BILAG Mødehjul Lokaludvalget.xls 4

6 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og godkendte mødehjulet og vil arbejde på at finde en fast dag for afholdelse af møde i Lokaludvalgets arbejdsgrupper indsender datoer for møder til sekretariatet, som indsættes i mødehjulet. 5

7 4. ADSL til medlemmerne af Lokaludvalget ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at medlemmer af udvalget får tilbud om dækning af udgifter til internetopkobling og refusion af udgifter hertil. PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen besluttede den 14. juni 2006, at lokaludvalgene i København i medfør af reglen om anden støtte i 16a, stk. 7, 2. pkt. i lov om kommunernes styrelse kan beslutte, at lokaludvalgsmedlemmer får tilbud om dækning af installation af deres internetopkobling med tilhørende abonnement. Endvidere besluttede Borgerrepræsentationen, at virusprogram på hjemmeadressen, samt udgiften hertil kan finansieres af lokaludvalgssekretariatets midler. Medlemmer af Lokaludvalget har mulighed for at får tilbud om dækning af udgifter til internetopkobling og refusion af udgifter, og installation af en internet-opkobling, såfremt medlemmet ikke p.t. har internet-adgang. Medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 300 pr. måned til dækning af deres udgifter til internet-opkobling, gældende fra 1.marts Refusion sker mod forevisning af gyldig dokumentation. Medlemmer af udvalget kan desuden få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram, gældende fra 1. marts Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation, som afleveres til den administrative medarbejder i Nørrebro Lokaludvalg to gange årligt den og Tilbud og krav Medlemmet skal selv have en pc, som lever op til kapacitetskravene og er selv ansvarlig for hardware, såvel som software på pc en. Tilbuddet omfatter dækning af udgifter til installation samt løbende dækning af abonnementsudgifter til internet-opkobling. Tilbuddet omfatter endvidere dækning af udgifter til individuelt virusprogram og Firewall. Det foreslås, at Nørrebro Lokaludvalg vedtager at udvalgets medlemmer kan få refunderet eventuelle udgifter til installation af ADSL, op til kr. 300 pr. mdr. til dækning af internetabonnement, og endelig op til kr. 500 pr. år til dækning af virusprogrammer og Firewall. Beløbet udbetales ved forevisning af gyldig dokumentation til sekretariatet. Der kan maksimalt ydes refusion til medlemmets reelle udgifter. Der kan således ikke gives refusion for opkobling, der er betalt af arbejdsgiver og lignende. Sekretariatet udarbejder et notat om proceduren for refusion af medlemmers udgifter til internetopkobling som forelægges lokaludvalget. 6

8 Beskyttelse imod virus De fleste pc ere med Windows har i dag integreret virusprogram og Firewall i pc ens software. Virusprogrammer og Firewalls kan desuden downloades gratis fra Internettet. Det er medlemmernes eget ansvar at installere og vedligeholde virusprogrammer på sin pc. Internetopkobling beskattes Fra den 1. januar 2010 træder regeringens skattepakke i kraft, hvori der indføres en skat på rådigheden over multimedier, også kaldet multimedieskatten. Skatten får betydning for lokaludvalgsmedlemmernes refundering af internetforbindelse. Afhængig af det enkelte medlems personlige indkomst, vil man ifølge Center for HR således maksimalt komme til at betale kr pr. måned i multimediebeskatning, hvilket for de flestes vedkommende ikke overstiger den månedlige udgift til Internetforbindelse og virusbeskyttelse. Læs evt. mere på skats hjemmeside: LØSNING Nørrebro Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om at medlemmer med egen pc får tilbud om refusion af deres udgifter til eventuel installation af ny internetopkobling. For medlemmer der allerede har Internet beslutter Lokaludvalget, at medlemmer kan få refunderet op til kr. 300 pr. mdr. af deres udgifter til internet-abonnement. Endvidere vedtager udvalget, at medlemmer kan få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram og Firewall. Refusion kan ske fra og med Refusion sker mod forevisning af gyldig dokumentation. ØKONOMI Sekretariatet har på baggrund af priseksempler fra internetudbydere udarbejdet et prisoverslag over udgiften der er forbundet med tilbud om internet-opkobling til medlemmerne af Nørrebro Lokaludvalg. Såfremt samtlige 23 medlemmer ønsker og er berettiget til refusion, vil der være tale om en udgift på maksimalt 23 x kr. pr. år, totalt kr Dertil kommer eventuelle installationsudgifter til de medlemmer, som ikke har internetopkobling samt udgifter til virusprogrammer der maksimalt kan blive 23 x 500, totalt kr Det skal dog bemærkes, at det faktiske beløb formentlig vil være væsentligt lavere end overslagsberegningerne giver udtryk for. Midlerne anvises fra Nørrebro Lokaludvalgs sekretariatsmidler. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalg beslutter at yde refusion og støtte til internetopkobling forestår sekretariatet det videre arbejde. Medlemmer som ønsker refusion af udgifter skal meddele dette til sekretariatet inden den 30. marts

9 BILAG Notat vedr refusion af udgifter til internetopkopling og virusprogram.doc Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede at dække udgifter til internetopkobling og at medlemmer som ønsker dette skal meddele dette til sekretariatet inden den

10 5. Arbejdsgrupper ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at der nedsættes et antal arbejdsgrupper, der dækker Lokaludvalgets områder bredt. 2. at der vælges tovholdere til hver arbejdsgruppe. PROBLEMSTILLING Lokaludvalgets arbejdsgrupper arbejder bl.a. med høringssager, politik og puljeansøgninger og er åbne for alle. Nørrebro Lokaludvalg har i dag flere arbejdsgrupper: 1. Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed 2. Byudvikling, trafik og miljø 3. Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap. 4. Arbejdsgruppe bestående af FU og tovholderne som beskæftiger sig med lokalerne Lundtoftegade 87. Desuden har der været en netværksgruppe om Almene boliger. De første to arbejdsgrupper har fungeret og arbejdet, men socialgruppen har igennem længere tid ikke fungeret. Sekretariatet foreslå at man vælger nogle kortere og mere mundrette navne til arbejdsgrupperne f.eks. Kulturgruppen, Bygruppen og Socialgruppen etc. og i stedet finder ud af og beskriver nærmere, hvad de skal dække indholdsmæssigt. Formandskab fra den foregående periode har indstillet at arbejdsgrupperne fortsætter og at der desuden oprettes en puljeansøgningsgruppe, som roterer imellem alle grupper. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om nedsættelse af arbejdsgrupper og valg af tovholdere. 9

11 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces med at oprette arbejdsgrupper mv. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget drøftede strukturen for arbejdsgrupper og besluttede at fastholde de tre gamle arbejdsgrupper: 1. Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed 2. Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap 3. Byudvikling, trafik og miljø, samt 4. en husgruppe bestående af Formandskabet og tovholderne for grupperne, som beskæftiger sig med Lundtoftegade 87. Desuden blev det besluttet at nedsætte en roterende Puljeansøgningsgruppe bestående af 2-3 medlemmer fra hver af de andre arbejdsgrupper, samt en fra Formandsskabet, og en fra sekretariatet. Tovholderne fra hver arbejdsgruppe lægger en plan for, hvem der skal sidde i gruppen hvornår, for hele Det blev desuden besluttet at afholde et fremtidsseminar hurtigst muligt lørdag den 24 april 2010 i Lundtoftegade 87. Ad 2. Lokaludvalget valgte Jon Jackson som tovholder for arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed, 2. Per Hensen blev valgt som tovholder for arbejdsgruppen for Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap 3. Erik Brandt blev valgt som tovholder for arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø. 10

12 6. Regnskab og økonomi ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager regnskab for brug af sekretariatsmidler og puljemidler for 2009 til efterretning. 2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om anvendelse af puljemidler for at Lokaludvalget drøfter og tager det foreløbige budget for sekretariatsmidler til efterretning. PROBLEMSTILLING Alle lokaludvalg får tildelt de samme sekretariatsmidler, men puljemidlerne tildeles og reguleres i forhold til befolkningstal i bydelen. Økonomiforvaltningen har fastsat brugen af sekretariatsmidlerne, som dels dækker løn til en fuldtids Lokaludvalgssekretær, samt en halvtids sekretær. Desuden dækkes udgifter til husleje og forbrug, mødeafholdelse og udsendelse af dagsordener, fremtidsseminar, ADSL til medlemmerne mv. Puljemidlerne er derimod udlagt til selvstændig varetagelse, hvilket betyder at Lokaludvalget selv kan bestemme hvilke puljer eller aktiviteter man ønsker at igangsætte eller støtte lokalt. Regulativ for Nørrebro Lokaludvalg, 1,stk. 1, angiver rammerne for uddeling af puljemidler. Efter denne bestemmelse kan puljemidlerne anvendes til "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet". Da der er tale om kommunale midler er både sekretariatsmidler og puljemidler underlagt strenge krav i forhold til brug, som skal følges af Lokaludvalgets medlemmer. Lokaludvalget har på sit ordinære møde den truffet beslutning om at der bruges penge af puljemidler til en halvtidsmedarbejder i 2008/9 og fremover der kan forestå puljemiddeladministration. Der er også truffet beslutning om en midlertidig ansættelse af en student, der kan hjælpe arbejdsgrupperne på i alt 15 timer pr. uge frem til Nørrebro Lokaludvalg havde i 2009 en pulje på kr. 5,1 mil. til rådighed til lokale aktiviteter som blev fordelt som følger: 11

13 Tværgående informationsstrategi ca. kr. 1.5 mio. Børn og unge ca. kr. 1.5 mio. Byrum og trafik ca. kr. 1.5 mio. Pulje Byens liv ca. kr. 0,5 mio. Lokaludvalget har vedtaget retningslinier for brug af puljemidler som følges i forhold til ansøgninger til Lokaludvalgets tre puljer. Ad 1: Nørrebro lokaludvalg er i 2009 tildelt kr. til sekretariatsmidler og kr. til puljemidler. Årsregnskabet er nu afsluttet og der er forbrugt i alt kr. af sekretariatsmidlerne med et overskud på kr. Der er i alt brugt kr. af puljemidlerne i Afvigelsen på kr. skyldes i høj grad at flere projekter, der har opnået støtte, ikke er blevet til noget og dermed heller ikke har fået udbetalt støtte. Ad 2: I 2010 har Lokaludvalget fået udlagt i alt kr. i puljemidler og kr. i sekretariatsmidler. Lokaludvalget bør drøfte om der i 2010 skal justeres på retningsliner for tildeling af puljemidler og om man fortsat ønsker de samme fokusområder for Lokaludvalgets puljer, samt om der ønskes igangsat projekter og eventuelle ansættelser af medarbejdere. Desuden bør det drøftes om der skal afsættes midler til drift af salen i Lundtoftegade 87, se pkt. Ad 3. Ad 3: I forhold til sekretariatsmidler er der kun lavet et udkast til et budget for 2010, da Lokaludvalget i 2009 flyttede til Lundtoftegade 87, men stadig er i forhandling om en lejekontrakt, og dermed den månedlige ydelse for arealleje og erhvervsleje med Københavns Ejendomme (Kejd). De foreløbige udmeldte udgifter til leje fra Kejd er så høje at sekretariatsmidlerne ikke kan dække udgiften, og der arbejdes nu med forskellige modeller for at sikre en indtjening f.eks. ved at udleje salen eller kontorpladser, som sammen med et forslag om brug af kr. fra puljemidlerne skal dække udgifterne til drift af salen. I den model der arbejdes med pt. udskilles salen og sekretariatet som to selvstændige enheder, således at sekretariatskontoen ikke dækker udgifter til salen, som det er tilfældet i dag. Sekretariatet 12

14 er således blevet bedt om at forsøge at lave et overslag over udgifter for hhv. sekretariatet og salen, fordelingsnøglen er som udgangspunkt 50/50. Indtil disse aftaler er på plads må salen ikke lånes eller udlejes og det er ikke muligt at lave et reelt budget for lejeomkostninger for Lundtoftegade 87 og dermed for sekretariatsudgifterne. Beløbsrammen for sekretariatsmidler ligger fast og det er ikke muligt at få hævet beløbet. Såfremt det ikke er muligt at finde en løsning som balancerer udgifter og indtægter er Lokaludvalgets sekretariat blevet stillet i udsigt af ØKF, at man er nødt til at flytte igen, til et billigere lejemål. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om pkt. 1-3 og om brug af puljemidler i ØKONOMI Lokaludvalget har i kr. i puljemidler og kr. i sekretariatsmidler. VIDERE PROCES Lokaludvalgets Forretningsudvalg og arbejdsgrupper vil i samarbejde med sekretariatet forestår det videre arbejde med at gennemgå retningslinjer og indsatsområder for puljemidler, samt arbejder på en løsning for økonomien i forhold til lejeproblematikken for Lundtoftegade 87. BILAG Udkast til Budget Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget tager regnskab for 2009 til efterretning. Ad 2. Lokaludvalget besluttede at drøfte anvendelse af puljemidler i 2010 på fremtidsseminar lørdag den 24. april Ad 3. Lokaludvalget drøftede det foreløbige budget for sekretariatet og tog det til efterretning. 13

15 7. Evaluering af valget ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om forløbet af valget. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget afholdt Repræsentantskabsvalg den Efterfølgende har der været en del kritik af reglerne for valg af suppleanter og ordstyrerens håndtering heraf og der har været korrespondance med ØKF om sagen. I den forbindelse ønsker Formandskabet at forløbet og valgproceduren drøftes med forvaltningens jurist og kontorchef. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning i forhold til forløbet af valget og valgproceduren for Repræsentantskabsvalget i Nørrebro Lokaludvalg. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og tog valget til efterretning med en række kritiske kommentarer om de fysiske rammer, for presset tid og uigennemsigtigt valg af suppleanter. Lokaludvalget besluttede at afholde et årligt beretningsmøde i bydelen om Lokaludvalgets arbejde. 14

16 8. Mad på arbejdsgruppernes møder ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om mad på arbejdsgruppernes møder. PROBLEMSTILLING Flere arbejdsgrupper i Nørrebro Lokaludvalg har utrykt ønske om at få mad på arbejdsgruppemøderne. I den forbindelse har sekretariatet undersøgt praksis og muligheden og har anslået udgiften til ca kr. pr år. Lokaludvalgene får normalt ikke mad på arbejdsgruppemøderne, men kun på Lokaludvalgsmøderne, idet det både er dyrt, og tidskrævende at arrangere. Ifølge ØKFs jurist må der ikke bruges puljemidler på forplejning til arbejdsgruppemøder idet: Regulativ for Nørrebro Lokaludvalg, 1,stk. 1, angiver rammerne for uddeling af puljemidler. Efter denne bestemmelse kan puljemidlerne anvendes til "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet". Økonomiforvaltningen finder, at bespisning af arbejdsgruppernes medlemmer falder uden for dette anvendelsesområde idet der ikke er tale om aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet, men at bespisning kan ske for sekretariatsmidler, såfremt der er økonomisk mulighed for det. Idet der er i forbindelse med den betydelige omkostningsforøgelse ved at bo i Lundtoftegade 87 er underskud på sekretariatskontoen er det ikke muligt at imødekomme ønsket om bespisning på arbejdsgruppemøderne. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bespisning på arbejdsgruppemøderne, herunder tids og ressourceforbrug. 15

17 ØKONOMI Udgiften til mad på arbejdsgruppemøderne anslås til ca kr. pr. år. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede muligheden for mad på arbejdsgruppernes møder, i forhold til det fremlagte foreløbige sekretariatsbudget og vil se på beløbsstørrelsen i fht midlerne på sekretariatskontoen. Lokaludvalget besluttede, så videt det er muligt, at der gives mad på arbejdsgruppemøderne. 16

18 9. Ansættelser ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om følgende ansættelser for puljemidler: a. Ekstern strategisk presse konsulent b. Overhead til ansat i job med løntilskud c. Bydelsplanlægger PROBLEMSTILLING a) Nørrebro Lokaludvalg har i februar afsluttet kommunikations og netværksprojektet og den ansatte medarbejder er stoppet. Efter projektets slutning er der dog stadig brug for assistance til strategisk kommunikation. Derfor indstilles det, at den tidligere medarbejder fast tilknyttes som ekstern konsulent med tre timer pr. uge a 600 kr. pr. time. b) På sit møde den har Lokaludvalget besluttet at få en medarbejder i job med løntilskud og der er bevilliget kr. til en arbejdsplads og til pc. I januar begyndte en medarbejder i job med løntilskud i sekretariatet, som efter det afsluttede kommunikations og netværksprojekt, tager sig af driften af hjemmesiden og databasen, nyhedsbreve mv. En medarbejder i job i løntilskud er gratis, men det drøftes nu i ØKF om der skal kræves fuldt overhead. Idet medarbejderen er ansat fra i 30 timer pr. uge drejer det sig om et halvt overhead på kr. minus udgiften til PC som allerede er bevilliget, i alt kr. For at være på den sikre side indstilles det, at der afsættes midler til et overhead. ØKF oplyser at sagen endnu ikke er afsluttet og at man drøfter et lavt overhead, så muligvis bliver pengene ikke brugt. c) Nørrebro Lokaludvalg skal i efteråret 2010 og foråret 2011 gennemføre bydelsplanlægning. I den forbindelse vil det være en god ide, at ansætte en bydelsplanlægger, til at forestå det store arbejde som foregår i samarbejde med Center for Byudvikling. Sekretariatet har indhentet materiale og der har været holdt oplæg i arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø af tidligere bydelsplanlæggere fra de andre Lokaludvalg. Et af budskaberne er, at man skal starte tidligt og skabe folkelig interesse og viden inden man går i gang med selve planlægningens processen. 17

19 I den forbindelse har arbejdsgrupperne og formandskabet arbejdet med at komme tidligt i gang og foreslået at ansætte den nuværende bydelsplanlægger i Amager Øst (der stopper ), og som er interesseret i at fortsætte hos Nørrebro Lokaludvalg. Denne model er desuden godkendt af kontorchefen for Sikker By, under forudsætning af Lokaludvalgets godkendelse. I forbindelse med Bydelsplanlægning bør der desuden findes hjælp evt. praktikanter eller studenter som kan hjælpe i den fase hvor projekterne gennemføres, samt hjælp til informations og pressearbejde. Hvis praktikanter skal findes skal der laves opslag nu på universiteterne. Se vedlagte bilag med forslag til opslag for flere praktikanter. Det har desuden været drøftet at bruge konsulentkræfter i forbindelse med bydelsplanlægning, men det er endnu for tidligt at lave en indstilling om dette. LØSNING a) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansættelse af strategisk kommunikationskonsulent 3 timer pr. uge. b) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om dækning af mulig udgift til overhead på kr. c) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansættelse af en bydelsplanlægger og datoen for en evt. ansættelse, samt om sekretariatet skal gå videre med jobopslag i forhold til praktikanter eller studenter mv. ØKONOMI a) Udgift ved ansættelse af ekstern strategisk kommunikations konsulent der skal tages af puljemidlerne. Pris pr. uge: Pr. måned: Pr. år: 3 x 600 = kr x 4 = kr x 12 = kr. b) Udgift til muligt overhead for ansat i job med løntilskud (fratrukket udgift til pc som er bevilliget den ) i 6 md kr kr. i alt kr. der skal tages af puljemidlerne. c) Udgifter ved ansættelse af Bydelsplanmedarbejder og evt. praktikant, der skal tages fra puljemidlerne. Løn pr. måned (inkl. pension og tillæg): kr. Lønudgiften for perioden 1. maj 31. november: 19 x =

20 kr. Lønudgiften for perioden 1. august 31. november: 16 x = kr. Udgifter til overhead: Overhead for en medarbejder pr. år: kr. Overhead i 19 måneder: /12 x 19 = kr. Overhead i 16 måneder: /12 x 16 = kr. I alt løn og overhead i 19 måneder: kr. I alt løn og overhead i 16 måneder: kr. Anslåede udgifter pr. praktikanter i forbindelse med bydelsplan: 1 praktikant 20 timer om ugen pr. måned (ved overhead på ): /12x(20/37) = 3174 kr. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget godkender indstillingerne forestår sekretariatet det videre arbejde. BILAG praktikant opslag.doc Tidsplan Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget imødekom indstillingen om ansættelse af ekstern strategisk pressekonsulent i alt kr. for et år, som tages af puljemidlerne. Ad 2. Lokaludvalget imødekom indstillingen, men afventer beløbsstørrelsen, da ØKF oplyste at man dækker tilskud til pc løsning. Ad 3. Lokaludvalget drøftede ansættelsen af en bydelsplanlægger og 10 stemte for en ansættelse pr. 1. maj 2010 og 4 stemte imod. I alt bevilliges løn og overhead i 19 måneder: kr., der tages af puljemidlerne. Lokaludvalget bemyndigede desuden sekretariatet og Formandsskabet til at afdække behov og evt. igangsætte opslag til praktikantstillinger med eventuelle udgifter til pc og overhead, der tages af puljemidlerne. 19

21 10. Trafikforsøg Nørrebrogade ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til trafikforsøget på Nørrebrogade. PROBLEMSTILLING Flere medlemmer af Lokaludvalget sidder med i en arbejdsgruppe om trafikforsøget på Nørrebrogade og de ønsker at drøfte den videre proces med trafikforsøget på Nørrebrogade med Lokaludvalget. Der er planlagt en evaluering af trafikforsøget på Nørrebrogade, som skal løbe fra , men grundet uenigheder imellem TMF og Politiet i forhold til hastighedsbegrænsninger mv. på Nørrebrogade, er evalueringen ikke blevet gennemført. I stedet forslås det nu at udskyde evalueringen frem til efter sommerferien En udskydelse af evalueringen vil i den forbindelse også betyde en udskydelse af fase 2, hvor Lokaludvalget har mange forslag og ideer til det videre arbejde med en helhedsplan for Nørrebrogade. Lokaludvalget har derfor skrevet til Teknik og Miljøudvalget om sagen og modtaget et svar om at man ikke ser at forudsætningerne for forsøget er ændret LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til trafikforsøget på Nørrebrogade. BILAG Brev til TMF Svar fra TMF Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og besluttede at arbejde videre som hidtil i forhold til en helhedsplan for Nørrebrogade. 20

22 Erik Brandt og Sofie Kyllesbech fik ført til referat at "en forudsætning for at NLU i helhedsplanen for Nørrebrogade kunne acceptere en åbning af Nørrebros Runddel var busslusen ved Nørrebrohallen. Bemærkningen om Runddel må stå for formandens egen regning." Det blev besluttet, at der nedsættes et koordinations udvalg bestående af tovholderne for arbejdsgrupperne og Formandsskabet som fremover løber brev igennem før de udsendes. 21

23 11. Kunstgræsplæne i Nørrebroparken ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 3. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til ønsket om en kunstgræsplæne til Nørrebro United i Nørrebroparken. PROBLEMSTILLING Etableringen af en Metrocityring har betydet at dele af Nørrebroparken skal graves op. Det vil bl.a. få konsekvenser for fodboldbanerne i Nørrebroparken og fodboldklubben Nørrebro United. I budgetforliget 2010 er der bevilget penge til en kunstgræsbane i Nørrebroparken til brug for fodboldklubben Nørrebro United. Nørrebro Lokaludvalg har skrevet til Kommunen og anbefalet at man anvender asfaltområdet i Nørrebropark, da det er det eneste sted der kan etableres en nimandsbane. Nørrebro Lokaludvalg har flere gange rejst sagen overfor Københavns Kommune, og har senest modtaget svar fra Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og fra Teknik og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard om sagen, som desværre meddeler at det er svært at imødekomme. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til ønsket om en kunstgræsplæne til Nørrebro United i Nørrebroparken. BILAG Dok nr Borgmestersvar til Nørrebro Lokaludvalg vedr kunstgræsbane i Nørrebroparken (2).DOC Svar fra Bo Asmus Kjeldgaard Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og tog NLUs breve og svar fra Borgmestre til efterretning. 22

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)

for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621) 2. Godkendelse af forretningsorden 12.3.10 (2010-39572) 3. Mødehjul 12.3.10 (2010-38713) 4. ADLS til medlemmerne

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Udviklingsrådet afholdt møde Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 21.35 i Borgerhuset Referat Afbud: Paw Nielsen, Dennis Lund og Stine Andersen. 20/2014: Godkendelse af dagsorden. Godkendt. Godkendelse

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N

for mødet den 17.06.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N DAGSORDEN, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 17.06.2010 (2010-84839) 2. Meddelelser 17.06.2010 (2010-84839) 3. Bydelsplan 17.06.2010 (2010-84839) 4. Nørrebrogade

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958)

for mødet den 27.10.2010, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-150958) 2. Meddelelser (2010-150958) 3. Orientering om IT-cafe for hjemløse (2010-150958) 4. Elmegade (2010-150958) 5. Bydelsplan (2010-150958)

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313)

4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer (2010-177313) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2010-177313) 2. Meddelelser (2010-177313) 3. Bydelsplan (2010-177313) 4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring vedr. hotspot programmer

Læs mere

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den 18.05.2010, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Godkendelse af dagsorden (2010-71743) 2. Borgernes 20 min. (2010-71782) 3. Formandens meddelelser (2010-71756) 4. Puljeansøgninger -

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup

Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. 14.00-17.30 Mødested: Vesterled 45, Janderup Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Budget og regnskab 2015 (1080) Fastsættelse af de foreløbige

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, 16. juni 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut Madsen,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd

Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk ungdomsraad@haderslev.dk Forretningsorden for Haderslev Ungdomsråd 1 Organisering af arbejdet i Ungdomsrådet

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

MED (fællesadministrationen)

MED (fællesadministrationen) Referat Mødedato: Starttidspunkt: 10:00 11-nov-2009 (videokonference Vejle/Odense) Sluttidspunkt: 12:00 MED (fællesadministrationen) Til stede: Afbud: Administrationschef Allan Kjær Hansen (formand), sekretariatschef

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 04-03-2015 16:00 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( )

5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling af puljeansøgninger i resten af 2011 ( ) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-162388) 2. Oplæg: 2200Kultur (2011-162388) 3. Meddelelser (2011-162388) 4. Næstformænd (2011-162388) 5. Medlemsforslag: Hurtigere behandling

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere