for mødet den , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)"

Transkript

1 , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Godkendelse af forretningsorden ( ) 3. Mødehjul ( ) 4. ADSL til medlemmerne af Lokaludvalget ( ) 5. Arbejdsgrupper ( ) 6. Regnskab og økonomi ( ) 7. Evaluering af valget ( ) 8. Mad på arbejdsgruppernes møder ( ) 9. Ansættelser ( ) 10. Trafikforsøg Nørrebrogade ( ) 11. Kunstgræsplæne i Nørrebroparken ( ) 12. Ansøgninger til børn og unge puljen ( ) 13. Ansøgninger til Byrum og trafik puljen ( ) 14. Ansøgninger til byens puls puljen ( ) 15. Meddelelser ( ) 16. Evt ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af en ekstra ansøgning til punkt 13. AFBUD ORDINÆRT MEDLEM JULIE TAKLA LIE NIELSEN 1. SUPPLEANT INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM ALLAN LINDGAARD ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANTER IKKE ER INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM KLAUS LORENZEN ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANTER IKKE ER INDKALDT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD ORDINÆRT MEDLEM BENNY HYGUM ORDINÆRT MEDLEM STINE MØLLER JØRGENSEN Mødet den blev afbrudt kl og blev genoptaget den AFBUD ORDINÆRT MEDLEM HANS MEJLSHEDE, 1. SUPPELANTEN ER INDKALDT ORDINÆRT MEDLEM GITTE JØRGENSEN ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANT IKKE ER INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM STINE MØLLER JØRGENSEN HAR MELDT SIG UD OG KOMMENDE MEDLEM MAGNUS VIND LORENZ DELTOG. ORDINÆRT MEDLEM ALLAN LINDGAARD HAR BARSELSORLOV OG SUPPLEANT JENS VILLADSEN DELTOG ORDINÆRT MEDLEM YOUSSEF SENONOU VAR FRAÆRENDE, 1. SUPPELANT ER INDKALDT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD 1

3 ORDINÆRT MEDLEM BENNY HYGUM ORDNIÆRT MEDLEM METTE JOKUMSEN ORDINÆRT MEDLEM KIAN SCHMÜCKER CONTEH Ordinært medlem Mogens Petersen kom kl Ordinært medlem Klaus Lorentzen gik kl Ordinært medlem Per Hensen gik kl Kommende medlem Magnus Vind Lorenz gik kl

4 2. Godkendelse af forretningsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har en forretningsorden, som bør ligger til grund for Lokaludvalgets arbejde. Formelt set bør det nye lokaludvalg drøfte og godkende forretningsordenen. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg. BILAG Forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg - vedtaget den 21. august 2008 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Forretningsordenen blev vedtaget med følgende ændring: 1 "Formanden, 1. næstformand og 2. næstformand fratræder tre måneder efter det konstituerende møde, hvorefter Nørrebro Lokaludvalg foretager nyvalg til samtlige poster. Valget af 1. næstformand og 2. næstformand ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget og foregår i øvrigt efter samme regler som for dette. Det ældste medlem indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde" Teksten bortfalder i forretningsordenen. 3

5 3. Mødehjul ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om Lokaludvalgets møder i at Lokaludvalgets arbejdsgrupper herefter træffer beslutning om deres møder i PROBLEMSTILLING Lokaludvalget holde et månedligt møde, datoer skal derfor fastsættes. Indtil nu har møderne været rullende mandag torsdag, men det kan også diskuteres om de skal ligge en fast ugedag. Lokaludvalgets arbejdsgrupper har også holdt møder ca. 2 uger før hvert Lokaludvalgsmøde. Der bør i den forbindelse tages højde for, at der er tilknyttet en student til arbejdsgrupperne som gerne skal kunne deltage på møderne, hvorfor det er hensigtsmæssigt at møderne ikke ligger samme dato. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om datoer for afholdelse af Lokaludvalgets ordinære møder. Arbejdsgrupperne drøfter og træffer beslutning om afholdelse af møder i 2010 og indsender datoer til sekretariatet. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med at udarbejde et mødehjul for Lokaludvalgets og arbejdsgruppernes møder i BILAG Mødehjul Lokaludvalget.xls 4

6 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og godkendte mødehjulet og vil arbejde på at finde en fast dag for afholdelse af møde i Lokaludvalgets arbejdsgrupper indsender datoer for møder til sekretariatet, som indsættes i mødehjulet. 5

7 4. ADSL til medlemmerne af Lokaludvalget ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at medlemmer af udvalget får tilbud om dækning af udgifter til internetopkobling og refusion af udgifter hertil. PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen besluttede den 14. juni 2006, at lokaludvalgene i København i medfør af reglen om anden støtte i 16a, stk. 7, 2. pkt. i lov om kommunernes styrelse kan beslutte, at lokaludvalgsmedlemmer får tilbud om dækning af installation af deres internetopkobling med tilhørende abonnement. Endvidere besluttede Borgerrepræsentationen, at virusprogram på hjemmeadressen, samt udgiften hertil kan finansieres af lokaludvalgssekretariatets midler. Medlemmer af Lokaludvalget har mulighed for at får tilbud om dækning af udgifter til internetopkobling og refusion af udgifter, og installation af en internet-opkobling, såfremt medlemmet ikke p.t. har internet-adgang. Medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 300 pr. måned til dækning af deres udgifter til internet-opkobling, gældende fra 1.marts Refusion sker mod forevisning af gyldig dokumentation. Medlemmer af udvalget kan desuden få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram, gældende fra 1. marts Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation, som afleveres til den administrative medarbejder i Nørrebro Lokaludvalg to gange årligt den og Tilbud og krav Medlemmet skal selv have en pc, som lever op til kapacitetskravene og er selv ansvarlig for hardware, såvel som software på pc en. Tilbuddet omfatter dækning af udgifter til installation samt løbende dækning af abonnementsudgifter til internet-opkobling. Tilbuddet omfatter endvidere dækning af udgifter til individuelt virusprogram og Firewall. Det foreslås, at Nørrebro Lokaludvalg vedtager at udvalgets medlemmer kan få refunderet eventuelle udgifter til installation af ADSL, op til kr. 300 pr. mdr. til dækning af internetabonnement, og endelig op til kr. 500 pr. år til dækning af virusprogrammer og Firewall. Beløbet udbetales ved forevisning af gyldig dokumentation til sekretariatet. Der kan maksimalt ydes refusion til medlemmets reelle udgifter. Der kan således ikke gives refusion for opkobling, der er betalt af arbejdsgiver og lignende. Sekretariatet udarbejder et notat om proceduren for refusion af medlemmers udgifter til internetopkobling som forelægges lokaludvalget. 6

8 Beskyttelse imod virus De fleste pc ere med Windows har i dag integreret virusprogram og Firewall i pc ens software. Virusprogrammer og Firewalls kan desuden downloades gratis fra Internettet. Det er medlemmernes eget ansvar at installere og vedligeholde virusprogrammer på sin pc. Internetopkobling beskattes Fra den 1. januar 2010 træder regeringens skattepakke i kraft, hvori der indføres en skat på rådigheden over multimedier, også kaldet multimedieskatten. Skatten får betydning for lokaludvalgsmedlemmernes refundering af internetforbindelse. Afhængig af det enkelte medlems personlige indkomst, vil man ifølge Center for HR således maksimalt komme til at betale kr pr. måned i multimediebeskatning, hvilket for de flestes vedkommende ikke overstiger den månedlige udgift til Internetforbindelse og virusbeskyttelse. Læs evt. mere på skats hjemmeside: LØSNING Nørrebro Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om at medlemmer med egen pc får tilbud om refusion af deres udgifter til eventuel installation af ny internetopkobling. For medlemmer der allerede har Internet beslutter Lokaludvalget, at medlemmer kan få refunderet op til kr. 300 pr. mdr. af deres udgifter til internet-abonnement. Endvidere vedtager udvalget, at medlemmer kan få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram og Firewall. Refusion kan ske fra og med Refusion sker mod forevisning af gyldig dokumentation. ØKONOMI Sekretariatet har på baggrund af priseksempler fra internetudbydere udarbejdet et prisoverslag over udgiften der er forbundet med tilbud om internet-opkobling til medlemmerne af Nørrebro Lokaludvalg. Såfremt samtlige 23 medlemmer ønsker og er berettiget til refusion, vil der være tale om en udgift på maksimalt 23 x kr. pr. år, totalt kr Dertil kommer eventuelle installationsudgifter til de medlemmer, som ikke har internetopkobling samt udgifter til virusprogrammer der maksimalt kan blive 23 x 500, totalt kr Det skal dog bemærkes, at det faktiske beløb formentlig vil være væsentligt lavere end overslagsberegningerne giver udtryk for. Midlerne anvises fra Nørrebro Lokaludvalgs sekretariatsmidler. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalg beslutter at yde refusion og støtte til internetopkobling forestår sekretariatet det videre arbejde. Medlemmer som ønsker refusion af udgifter skal meddele dette til sekretariatet inden den 30. marts

9 BILAG Notat vedr refusion af udgifter til internetopkopling og virusprogram.doc Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede at dække udgifter til internetopkobling og at medlemmer som ønsker dette skal meddele dette til sekretariatet inden den

10 5. Arbejdsgrupper ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at der nedsættes et antal arbejdsgrupper, der dækker Lokaludvalgets områder bredt. 2. at der vælges tovholdere til hver arbejdsgruppe. PROBLEMSTILLING Lokaludvalgets arbejdsgrupper arbejder bl.a. med høringssager, politik og puljeansøgninger og er åbne for alle. Nørrebro Lokaludvalg har i dag flere arbejdsgrupper: 1. Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed 2. Byudvikling, trafik og miljø 3. Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap. 4. Arbejdsgruppe bestående af FU og tovholderne som beskæftiger sig med lokalerne Lundtoftegade 87. Desuden har der været en netværksgruppe om Almene boliger. De første to arbejdsgrupper har fungeret og arbejdet, men socialgruppen har igennem længere tid ikke fungeret. Sekretariatet foreslå at man vælger nogle kortere og mere mundrette navne til arbejdsgrupperne f.eks. Kulturgruppen, Bygruppen og Socialgruppen etc. og i stedet finder ud af og beskriver nærmere, hvad de skal dække indholdsmæssigt. Formandskab fra den foregående periode har indstillet at arbejdsgrupperne fortsætter og at der desuden oprettes en puljeansøgningsgruppe, som roterer imellem alle grupper. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om nedsættelse af arbejdsgrupper og valg af tovholdere. 9

11 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces med at oprette arbejdsgrupper mv. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget drøftede strukturen for arbejdsgrupper og besluttede at fastholde de tre gamle arbejdsgrupper: 1. Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed 2. Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap 3. Byudvikling, trafik og miljø, samt 4. en husgruppe bestående af Formandskabet og tovholderne for grupperne, som beskæftiger sig med Lundtoftegade 87. Desuden blev det besluttet at nedsætte en roterende Puljeansøgningsgruppe bestående af 2-3 medlemmer fra hver af de andre arbejdsgrupper, samt en fra Formandsskabet, og en fra sekretariatet. Tovholderne fra hver arbejdsgruppe lægger en plan for, hvem der skal sidde i gruppen hvornår, for hele Det blev desuden besluttet at afholde et fremtidsseminar hurtigst muligt lørdag den 24 april 2010 i Lundtoftegade 87. Ad 2. Lokaludvalget valgte Jon Jackson som tovholder for arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed, 2. Per Hensen blev valgt som tovholder for arbejdsgruppen for Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap 3. Erik Brandt blev valgt som tovholder for arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø. 10

12 6. Regnskab og økonomi ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager regnskab for brug af sekretariatsmidler og puljemidler for 2009 til efterretning. 2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om anvendelse af puljemidler for at Lokaludvalget drøfter og tager det foreløbige budget for sekretariatsmidler til efterretning. PROBLEMSTILLING Alle lokaludvalg får tildelt de samme sekretariatsmidler, men puljemidlerne tildeles og reguleres i forhold til befolkningstal i bydelen. Økonomiforvaltningen har fastsat brugen af sekretariatsmidlerne, som dels dækker løn til en fuldtids Lokaludvalgssekretær, samt en halvtids sekretær. Desuden dækkes udgifter til husleje og forbrug, mødeafholdelse og udsendelse af dagsordener, fremtidsseminar, ADSL til medlemmerne mv. Puljemidlerne er derimod udlagt til selvstændig varetagelse, hvilket betyder at Lokaludvalget selv kan bestemme hvilke puljer eller aktiviteter man ønsker at igangsætte eller støtte lokalt. Regulativ for Nørrebro Lokaludvalg, 1,stk. 1, angiver rammerne for uddeling af puljemidler. Efter denne bestemmelse kan puljemidlerne anvendes til "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet". Da der er tale om kommunale midler er både sekretariatsmidler og puljemidler underlagt strenge krav i forhold til brug, som skal følges af Lokaludvalgets medlemmer. Lokaludvalget har på sit ordinære møde den truffet beslutning om at der bruges penge af puljemidler til en halvtidsmedarbejder i 2008/9 og fremover der kan forestå puljemiddeladministration. Der er også truffet beslutning om en midlertidig ansættelse af en student, der kan hjælpe arbejdsgrupperne på i alt 15 timer pr. uge frem til Nørrebro Lokaludvalg havde i 2009 en pulje på kr. 5,1 mil. til rådighed til lokale aktiviteter som blev fordelt som følger: 11

13 Tværgående informationsstrategi ca. kr. 1.5 mio. Børn og unge ca. kr. 1.5 mio. Byrum og trafik ca. kr. 1.5 mio. Pulje Byens liv ca. kr. 0,5 mio. Lokaludvalget har vedtaget retningslinier for brug af puljemidler som følges i forhold til ansøgninger til Lokaludvalgets tre puljer. Ad 1: Nørrebro lokaludvalg er i 2009 tildelt kr. til sekretariatsmidler og kr. til puljemidler. Årsregnskabet er nu afsluttet og der er forbrugt i alt kr. af sekretariatsmidlerne med et overskud på kr. Der er i alt brugt kr. af puljemidlerne i Afvigelsen på kr. skyldes i høj grad at flere projekter, der har opnået støtte, ikke er blevet til noget og dermed heller ikke har fået udbetalt støtte. Ad 2: I 2010 har Lokaludvalget fået udlagt i alt kr. i puljemidler og kr. i sekretariatsmidler. Lokaludvalget bør drøfte om der i 2010 skal justeres på retningsliner for tildeling af puljemidler og om man fortsat ønsker de samme fokusområder for Lokaludvalgets puljer, samt om der ønskes igangsat projekter og eventuelle ansættelser af medarbejdere. Desuden bør det drøftes om der skal afsættes midler til drift af salen i Lundtoftegade 87, se pkt. Ad 3. Ad 3: I forhold til sekretariatsmidler er der kun lavet et udkast til et budget for 2010, da Lokaludvalget i 2009 flyttede til Lundtoftegade 87, men stadig er i forhandling om en lejekontrakt, og dermed den månedlige ydelse for arealleje og erhvervsleje med Københavns Ejendomme (Kejd). De foreløbige udmeldte udgifter til leje fra Kejd er så høje at sekretariatsmidlerne ikke kan dække udgiften, og der arbejdes nu med forskellige modeller for at sikre en indtjening f.eks. ved at udleje salen eller kontorpladser, som sammen med et forslag om brug af kr. fra puljemidlerne skal dække udgifterne til drift af salen. I den model der arbejdes med pt. udskilles salen og sekretariatet som to selvstændige enheder, således at sekretariatskontoen ikke dækker udgifter til salen, som det er tilfældet i dag. Sekretariatet 12

14 er således blevet bedt om at forsøge at lave et overslag over udgifter for hhv. sekretariatet og salen, fordelingsnøglen er som udgangspunkt 50/50. Indtil disse aftaler er på plads må salen ikke lånes eller udlejes og det er ikke muligt at lave et reelt budget for lejeomkostninger for Lundtoftegade 87 og dermed for sekretariatsudgifterne. Beløbsrammen for sekretariatsmidler ligger fast og det er ikke muligt at få hævet beløbet. Såfremt det ikke er muligt at finde en løsning som balancerer udgifter og indtægter er Lokaludvalgets sekretariat blevet stillet i udsigt af ØKF, at man er nødt til at flytte igen, til et billigere lejemål. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om pkt. 1-3 og om brug af puljemidler i ØKONOMI Lokaludvalget har i kr. i puljemidler og kr. i sekretariatsmidler. VIDERE PROCES Lokaludvalgets Forretningsudvalg og arbejdsgrupper vil i samarbejde med sekretariatet forestår det videre arbejde med at gennemgå retningslinjer og indsatsområder for puljemidler, samt arbejder på en løsning for økonomien i forhold til lejeproblematikken for Lundtoftegade 87. BILAG Udkast til Budget Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget tager regnskab for 2009 til efterretning. Ad 2. Lokaludvalget besluttede at drøfte anvendelse af puljemidler i 2010 på fremtidsseminar lørdag den 24. april Ad 3. Lokaludvalget drøftede det foreløbige budget for sekretariatet og tog det til efterretning. 13

15 7. Evaluering af valget ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om forløbet af valget. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget afholdt Repræsentantskabsvalg den Efterfølgende har der været en del kritik af reglerne for valg af suppleanter og ordstyrerens håndtering heraf og der har været korrespondance med ØKF om sagen. I den forbindelse ønsker Formandskabet at forløbet og valgproceduren drøftes med forvaltningens jurist og kontorchef. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning i forhold til forløbet af valget og valgproceduren for Repræsentantskabsvalget i Nørrebro Lokaludvalg. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og tog valget til efterretning med en række kritiske kommentarer om de fysiske rammer, for presset tid og uigennemsigtigt valg af suppleanter. Lokaludvalget besluttede at afholde et årligt beretningsmøde i bydelen om Lokaludvalgets arbejde. 14

16 8. Mad på arbejdsgruppernes møder ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om mad på arbejdsgruppernes møder. PROBLEMSTILLING Flere arbejdsgrupper i Nørrebro Lokaludvalg har utrykt ønske om at få mad på arbejdsgruppemøderne. I den forbindelse har sekretariatet undersøgt praksis og muligheden og har anslået udgiften til ca kr. pr år. Lokaludvalgene får normalt ikke mad på arbejdsgruppemøderne, men kun på Lokaludvalgsmøderne, idet det både er dyrt, og tidskrævende at arrangere. Ifølge ØKFs jurist må der ikke bruges puljemidler på forplejning til arbejdsgruppemøder idet: Regulativ for Nørrebro Lokaludvalg, 1,stk. 1, angiver rammerne for uddeling af puljemidler. Efter denne bestemmelse kan puljemidlerne anvendes til "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet". Økonomiforvaltningen finder, at bespisning af arbejdsgruppernes medlemmer falder uden for dette anvendelsesområde idet der ikke er tale om aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet, men at bespisning kan ske for sekretariatsmidler, såfremt der er økonomisk mulighed for det. Idet der er i forbindelse med den betydelige omkostningsforøgelse ved at bo i Lundtoftegade 87 er underskud på sekretariatskontoen er det ikke muligt at imødekomme ønsket om bespisning på arbejdsgruppemøderne. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bespisning på arbejdsgruppemøderne, herunder tids og ressourceforbrug. 15

17 ØKONOMI Udgiften til mad på arbejdsgruppemøderne anslås til ca kr. pr. år. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede muligheden for mad på arbejdsgruppernes møder, i forhold til det fremlagte foreløbige sekretariatsbudget og vil se på beløbsstørrelsen i fht midlerne på sekretariatskontoen. Lokaludvalget besluttede, så videt det er muligt, at der gives mad på arbejdsgruppemøderne. 16

18 9. Ansættelser ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om følgende ansættelser for puljemidler: a. Ekstern strategisk presse konsulent b. Overhead til ansat i job med løntilskud c. Bydelsplanlægger PROBLEMSTILLING a) Nørrebro Lokaludvalg har i februar afsluttet kommunikations og netværksprojektet og den ansatte medarbejder er stoppet. Efter projektets slutning er der dog stadig brug for assistance til strategisk kommunikation. Derfor indstilles det, at den tidligere medarbejder fast tilknyttes som ekstern konsulent med tre timer pr. uge a 600 kr. pr. time. b) På sit møde den har Lokaludvalget besluttet at få en medarbejder i job med løntilskud og der er bevilliget kr. til en arbejdsplads og til pc. I januar begyndte en medarbejder i job med løntilskud i sekretariatet, som efter det afsluttede kommunikations og netværksprojekt, tager sig af driften af hjemmesiden og databasen, nyhedsbreve mv. En medarbejder i job i løntilskud er gratis, men det drøftes nu i ØKF om der skal kræves fuldt overhead. Idet medarbejderen er ansat fra i 30 timer pr. uge drejer det sig om et halvt overhead på kr. minus udgiften til PC som allerede er bevilliget, i alt kr. For at være på den sikre side indstilles det, at der afsættes midler til et overhead. ØKF oplyser at sagen endnu ikke er afsluttet og at man drøfter et lavt overhead, så muligvis bliver pengene ikke brugt. c) Nørrebro Lokaludvalg skal i efteråret 2010 og foråret 2011 gennemføre bydelsplanlægning. I den forbindelse vil det være en god ide, at ansætte en bydelsplanlægger, til at forestå det store arbejde som foregår i samarbejde med Center for Byudvikling. Sekretariatet har indhentet materiale og der har været holdt oplæg i arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø af tidligere bydelsplanlæggere fra de andre Lokaludvalg. Et af budskaberne er, at man skal starte tidligt og skabe folkelig interesse og viden inden man går i gang med selve planlægningens processen. 17

19 I den forbindelse har arbejdsgrupperne og formandskabet arbejdet med at komme tidligt i gang og foreslået at ansætte den nuværende bydelsplanlægger i Amager Øst (der stopper ), og som er interesseret i at fortsætte hos Nørrebro Lokaludvalg. Denne model er desuden godkendt af kontorchefen for Sikker By, under forudsætning af Lokaludvalgets godkendelse. I forbindelse med Bydelsplanlægning bør der desuden findes hjælp evt. praktikanter eller studenter som kan hjælpe i den fase hvor projekterne gennemføres, samt hjælp til informations og pressearbejde. Hvis praktikanter skal findes skal der laves opslag nu på universiteterne. Se vedlagte bilag med forslag til opslag for flere praktikanter. Det har desuden været drøftet at bruge konsulentkræfter i forbindelse med bydelsplanlægning, men det er endnu for tidligt at lave en indstilling om dette. LØSNING a) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansættelse af strategisk kommunikationskonsulent 3 timer pr. uge. b) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om dækning af mulig udgift til overhead på kr. c) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansættelse af en bydelsplanlægger og datoen for en evt. ansættelse, samt om sekretariatet skal gå videre med jobopslag i forhold til praktikanter eller studenter mv. ØKONOMI a) Udgift ved ansættelse af ekstern strategisk kommunikations konsulent der skal tages af puljemidlerne. Pris pr. uge: Pr. måned: Pr. år: 3 x 600 = kr x 4 = kr x 12 = kr. b) Udgift til muligt overhead for ansat i job med løntilskud (fratrukket udgift til pc som er bevilliget den ) i 6 md kr kr. i alt kr. der skal tages af puljemidlerne. c) Udgifter ved ansættelse af Bydelsplanmedarbejder og evt. praktikant, der skal tages fra puljemidlerne. Løn pr. måned (inkl. pension og tillæg): kr. Lønudgiften for perioden 1. maj 31. november: 19 x =

20 kr. Lønudgiften for perioden 1. august 31. november: 16 x = kr. Udgifter til overhead: Overhead for en medarbejder pr. år: kr. Overhead i 19 måneder: /12 x 19 = kr. Overhead i 16 måneder: /12 x 16 = kr. I alt løn og overhead i 19 måneder: kr. I alt løn og overhead i 16 måneder: kr. Anslåede udgifter pr. praktikanter i forbindelse med bydelsplan: 1 praktikant 20 timer om ugen pr. måned (ved overhead på ): /12x(20/37) = 3174 kr. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget godkender indstillingerne forestår sekretariatet det videre arbejde. BILAG praktikant opslag.doc Tidsplan Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget imødekom indstillingen om ansættelse af ekstern strategisk pressekonsulent i alt kr. for et år, som tages af puljemidlerne. Ad 2. Lokaludvalget imødekom indstillingen, men afventer beløbsstørrelsen, da ØKF oplyste at man dækker tilskud til pc løsning. Ad 3. Lokaludvalget drøftede ansættelsen af en bydelsplanlægger og 10 stemte for en ansættelse pr. 1. maj 2010 og 4 stemte imod. I alt bevilliges løn og overhead i 19 måneder: kr., der tages af puljemidlerne. Lokaludvalget bemyndigede desuden sekretariatet og Formandsskabet til at afdække behov og evt. igangsætte opslag til praktikantstillinger med eventuelle udgifter til pc og overhead, der tages af puljemidlerne. 19

21 10. Trafikforsøg Nørrebrogade ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til trafikforsøget på Nørrebrogade. PROBLEMSTILLING Flere medlemmer af Lokaludvalget sidder med i en arbejdsgruppe om trafikforsøget på Nørrebrogade og de ønsker at drøfte den videre proces med trafikforsøget på Nørrebrogade med Lokaludvalget. Der er planlagt en evaluering af trafikforsøget på Nørrebrogade, som skal løbe fra , men grundet uenigheder imellem TMF og Politiet i forhold til hastighedsbegrænsninger mv. på Nørrebrogade, er evalueringen ikke blevet gennemført. I stedet forslås det nu at udskyde evalueringen frem til efter sommerferien En udskydelse af evalueringen vil i den forbindelse også betyde en udskydelse af fase 2, hvor Lokaludvalget har mange forslag og ideer til det videre arbejde med en helhedsplan for Nørrebrogade. Lokaludvalget har derfor skrevet til Teknik og Miljøudvalget om sagen og modtaget et svar om at man ikke ser at forudsætningerne for forsøget er ændret LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til trafikforsøget på Nørrebrogade. BILAG Brev til TMF Svar fra TMF Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og besluttede at arbejde videre som hidtil i forhold til en helhedsplan for Nørrebrogade. 20

22 Erik Brandt og Sofie Kyllesbech fik ført til referat at "en forudsætning for at NLU i helhedsplanen for Nørrebrogade kunne acceptere en åbning af Nørrebros Runddel var busslusen ved Nørrebrohallen. Bemærkningen om Runddel må stå for formandens egen regning." Det blev besluttet, at der nedsættes et koordinations udvalg bestående af tovholderne for arbejdsgrupperne og Formandsskabet som fremover løber brev igennem før de udsendes. 21

23 11. Kunstgræsplæne i Nørrebroparken ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 3. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til ønsket om en kunstgræsplæne til Nørrebro United i Nørrebroparken. PROBLEMSTILLING Etableringen af en Metrocityring har betydet at dele af Nørrebroparken skal graves op. Det vil bl.a. få konsekvenser for fodboldbanerne i Nørrebroparken og fodboldklubben Nørrebro United. I budgetforliget 2010 er der bevilget penge til en kunstgræsbane i Nørrebroparken til brug for fodboldklubben Nørrebro United. Nørrebro Lokaludvalg har skrevet til Kommunen og anbefalet at man anvender asfaltområdet i Nørrebropark, da det er det eneste sted der kan etableres en nimandsbane. Nørrebro Lokaludvalg har flere gange rejst sagen overfor Københavns Kommune, og har senest modtaget svar fra Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og fra Teknik og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard om sagen, som desværre meddeler at det er svært at imødekomme. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til ønsket om en kunstgræsplæne til Nørrebro United i Nørrebroparken. BILAG Dok nr Borgmestersvar til Nørrebro Lokaludvalg vedr kunstgræsbane i Nørrebroparken (2).DOC Svar fra Bo Asmus Kjeldgaard Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og tog NLUs breve og svar fra Borgmestre til efterretning. 22

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899)

12. Høring: Københavns reviderede strategi for arbejde med udsatte børn, unge og familier (2012-36899) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-36899) 2. Oplæg: Superflex præsenterer Gateway-projektet (2012-36899) 3. Meddelelser (2012-36899) 4. Gateway (2012-36899) 5. Status bydelsplan

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Godkendelse af Miljøpunktregnskab 2011, fremlæggelse af beretning for 2011 og evaluering af samarbejdet med Amager Øst

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.04.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-56964) 2. Orientering om nye suppleanter i lokaludvalget (2012-56964) 3. Status på lokaludvalgets puljemidler

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. august 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen (Fokus) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 REFERAT for mødet den 21.05.2013, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen (2013-76564) 1 2. Rokering i Amager Vest Lokaludvalg (2013-33894) 2 3. Status på lokaludvalgets

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere