for mødet den , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 12.03.2010, kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 12.3.10 (2010-37621)"

Transkript

1 , kl. 18:00 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Godkendelse af forretningsorden ( ) 3. Mødehjul ( ) 4. ADSL til medlemmerne af Lokaludvalget ( ) 5. Arbejdsgrupper ( ) 6. Regnskab og økonomi ( ) 7. Evaluering af valget ( ) 8. Mad på arbejdsgruppernes møder ( ) 9. Ansættelser ( ) 10. Trafikforsøg Nørrebrogade ( ) 11. Kunstgræsplæne i Nørrebroparken ( ) 12. Ansøgninger til børn og unge puljen ( ) 13. Ansøgninger til Byrum og trafik puljen ( ) 14. Ansøgninger til byens puls puljen ( ) 15. Meddelelser ( ) 16. Evt ( )

2 1. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at dagsordenen godkendes. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af en ekstra ansøgning til punkt 13. AFBUD ORDINÆRT MEDLEM JULIE TAKLA LIE NIELSEN 1. SUPPLEANT INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM ALLAN LINDGAARD ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANTER IKKE ER INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM KLAUS LORENZEN ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANTER IKKE ER INDKALDT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD ORDINÆRT MEDLEM BENNY HYGUM ORDINÆRT MEDLEM STINE MØLLER JØRGENSEN Mødet den blev afbrudt kl og blev genoptaget den AFBUD ORDINÆRT MEDLEM HANS MEJLSHEDE, 1. SUPPELANTEN ER INDKALDT ORDINÆRT MEDLEM GITTE JØRGENSEN ER FRAVÆRENDE, AFBUD SÅ SENT AT SUPPLEANT IKKE ER INDKALDT. ORDINÆRT MEDLEM STINE MØLLER JØRGENSEN HAR MELDT SIG UD OG KOMMENDE MEDLEM MAGNUS VIND LORENZ DELTOG. ORDINÆRT MEDLEM ALLAN LINDGAARD HAR BARSELSORLOV OG SUPPLEANT JENS VILLADSEN DELTOG ORDINÆRT MEDLEM YOUSSEF SENONOU VAR FRAÆRENDE, 1. SUPPELANT ER INDKALDT. FRAVÆRENDE UDEN AFBUD 1

3 ORDINÆRT MEDLEM BENNY HYGUM ORDNIÆRT MEDLEM METTE JOKUMSEN ORDINÆRT MEDLEM KIAN SCHMÜCKER CONTEH Ordinært medlem Mogens Petersen kom kl Ordinært medlem Klaus Lorentzen gik kl Ordinært medlem Per Hensen gik kl Kommende medlem Magnus Vind Lorenz gik kl

4 2. Godkendelse af forretningsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg. PROBLEMSTILLING Nørrebro Lokaludvalg har en forretningsorden, som bør ligger til grund for Lokaludvalgets arbejde. Formelt set bør det nye lokaludvalg drøfte og godkende forretningsordenen. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om en forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg. BILAG Forretningsorden for Nørrebro Lokaludvalg - vedtaget den 21. august 2008 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Forretningsordenen blev vedtaget med følgende ændring: 1 "Formanden, 1. næstformand og 2. næstformand fratræder tre måneder efter det konstituerende møde, hvorefter Nørrebro Lokaludvalg foretager nyvalg til samtlige poster. Valget af 1. næstformand og 2. næstformand ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget og foregår i øvrigt efter samme regler som for dette. Det ældste medlem indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde" Teksten bortfalder i forretningsordenen. 3

5 3. Mødehjul ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om Lokaludvalgets møder i at Lokaludvalgets arbejdsgrupper herefter træffer beslutning om deres møder i PROBLEMSTILLING Lokaludvalget holde et månedligt møde, datoer skal derfor fastsættes. Indtil nu har møderne været rullende mandag torsdag, men det kan også diskuteres om de skal ligge en fast ugedag. Lokaludvalgets arbejdsgrupper har også holdt møder ca. 2 uger før hvert Lokaludvalgsmøde. Der bør i den forbindelse tages højde for, at der er tilknyttet en student til arbejdsgrupperne som gerne skal kunne deltage på møderne, hvorfor det er hensigtsmæssigt at møderne ikke ligger samme dato. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om datoer for afholdelse af Lokaludvalgets ordinære møder. Arbejdsgrupperne drøfter og træffer beslutning om afholdelse af møder i 2010 og indsender datoer til sekretariatet. VIDERE PROCES Sekretariatet forestår det videre arbejde med at udarbejde et mødehjul for Lokaludvalgets og arbejdsgruppernes møder i BILAG Mødehjul Lokaludvalget.xls 4

6 Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og godkendte mødehjulet og vil arbejde på at finde en fast dag for afholdelse af møde i Lokaludvalgets arbejdsgrupper indsender datoer for møder til sekretariatet, som indsættes i mødehjulet. 5

7 4. ADSL til medlemmerne af Lokaludvalget ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om at medlemmer af udvalget får tilbud om dækning af udgifter til internetopkobling og refusion af udgifter hertil. PROBLEMSTILLING Borgerrepræsentationen besluttede den 14. juni 2006, at lokaludvalgene i København i medfør af reglen om anden støtte i 16a, stk. 7, 2. pkt. i lov om kommunernes styrelse kan beslutte, at lokaludvalgsmedlemmer får tilbud om dækning af installation af deres internetopkobling med tilhørende abonnement. Endvidere besluttede Borgerrepræsentationen, at virusprogram på hjemmeadressen, samt udgiften hertil kan finansieres af lokaludvalgssekretariatets midler. Medlemmer af Lokaludvalget har mulighed for at får tilbud om dækning af udgifter til internetopkobling og refusion af udgifter, og installation af en internet-opkobling, såfremt medlemmet ikke p.t. har internet-adgang. Medlemmer af udvalget kan få refunderet op til kr. 300 pr. måned til dækning af deres udgifter til internet-opkobling, gældende fra 1.marts Refusion sker mod forevisning af gyldig dokumentation. Medlemmer af udvalget kan desuden få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram, gældende fra 1. marts Refundering sker mod forevisning af gyldig dokumentation, som afleveres til den administrative medarbejder i Nørrebro Lokaludvalg to gange årligt den og Tilbud og krav Medlemmet skal selv have en pc, som lever op til kapacitetskravene og er selv ansvarlig for hardware, såvel som software på pc en. Tilbuddet omfatter dækning af udgifter til installation samt løbende dækning af abonnementsudgifter til internet-opkobling. Tilbuddet omfatter endvidere dækning af udgifter til individuelt virusprogram og Firewall. Det foreslås, at Nørrebro Lokaludvalg vedtager at udvalgets medlemmer kan få refunderet eventuelle udgifter til installation af ADSL, op til kr. 300 pr. mdr. til dækning af internetabonnement, og endelig op til kr. 500 pr. år til dækning af virusprogrammer og Firewall. Beløbet udbetales ved forevisning af gyldig dokumentation til sekretariatet. Der kan maksimalt ydes refusion til medlemmets reelle udgifter. Der kan således ikke gives refusion for opkobling, der er betalt af arbejdsgiver og lignende. Sekretariatet udarbejder et notat om proceduren for refusion af medlemmers udgifter til internetopkobling som forelægges lokaludvalget. 6

8 Beskyttelse imod virus De fleste pc ere med Windows har i dag integreret virusprogram og Firewall i pc ens software. Virusprogrammer og Firewalls kan desuden downloades gratis fra Internettet. Det er medlemmernes eget ansvar at installere og vedligeholde virusprogrammer på sin pc. Internetopkobling beskattes Fra den 1. januar 2010 træder regeringens skattepakke i kraft, hvori der indføres en skat på rådigheden over multimedier, også kaldet multimedieskatten. Skatten får betydning for lokaludvalgsmedlemmernes refundering af internetforbindelse. Afhængig af det enkelte medlems personlige indkomst, vil man ifølge Center for HR således maksimalt komme til at betale kr pr. måned i multimediebeskatning, hvilket for de flestes vedkommende ikke overstiger den månedlige udgift til Internetforbindelse og virusbeskyttelse. Læs evt. mere på skats hjemmeside: LØSNING Nørrebro Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om at medlemmer med egen pc får tilbud om refusion af deres udgifter til eventuel installation af ny internetopkobling. For medlemmer der allerede har Internet beslutter Lokaludvalget, at medlemmer kan få refunderet op til kr. 300 pr. mdr. af deres udgifter til internet-abonnement. Endvidere vedtager udvalget, at medlemmer kan få refunderet op til kr. 500 pr. år til dækning af deres udgifter til virusprogram og Firewall. Refusion kan ske fra og med Refusion sker mod forevisning af gyldig dokumentation. ØKONOMI Sekretariatet har på baggrund af priseksempler fra internetudbydere udarbejdet et prisoverslag over udgiften der er forbundet med tilbud om internet-opkobling til medlemmerne af Nørrebro Lokaludvalg. Såfremt samtlige 23 medlemmer ønsker og er berettiget til refusion, vil der være tale om en udgift på maksimalt 23 x kr. pr. år, totalt kr Dertil kommer eventuelle installationsudgifter til de medlemmer, som ikke har internetopkobling samt udgifter til virusprogrammer der maksimalt kan blive 23 x 500, totalt kr Det skal dog bemærkes, at det faktiske beløb formentlig vil være væsentligt lavere end overslagsberegningerne giver udtryk for. Midlerne anvises fra Nørrebro Lokaludvalgs sekretariatsmidler. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalg beslutter at yde refusion og støtte til internetopkobling forestår sekretariatet det videre arbejde. Medlemmer som ønsker refusion af udgifter skal meddele dette til sekretariatet inden den 30. marts

9 BILAG Notat vedr refusion af udgifter til internetopkopling og virusprogram.doc Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget besluttede at dække udgifter til internetopkobling og at medlemmer som ønsker dette skal meddele dette til sekretariatet inden den

10 5. Arbejdsgrupper ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at der nedsættes et antal arbejdsgrupper, der dækker Lokaludvalgets områder bredt. 2. at der vælges tovholdere til hver arbejdsgruppe. PROBLEMSTILLING Lokaludvalgets arbejdsgrupper arbejder bl.a. med høringssager, politik og puljeansøgninger og er åbne for alle. Nørrebro Lokaludvalg har i dag flere arbejdsgrupper: 1. Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed 2. Byudvikling, trafik og miljø 3. Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap. 4. Arbejdsgruppe bestående af FU og tovholderne som beskæftiger sig med lokalerne Lundtoftegade 87. Desuden har der været en netværksgruppe om Almene boliger. De første to arbejdsgrupper har fungeret og arbejdet, men socialgruppen har igennem længere tid ikke fungeret. Sekretariatet foreslå at man vælger nogle kortere og mere mundrette navne til arbejdsgrupperne f.eks. Kulturgruppen, Bygruppen og Socialgruppen etc. og i stedet finder ud af og beskriver nærmere, hvad de skal dække indholdsmæssigt. Formandskab fra den foregående periode har indstillet at arbejdsgrupperne fortsætter og at der desuden oprettes en puljeansøgningsgruppe, som roterer imellem alle grupper. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om nedsættelse af arbejdsgrupper og valg af tovholdere. 9

11 VIDERE PROCES Sekretariatet forestår den videre proces med at oprette arbejdsgrupper mv. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget drøftede strukturen for arbejdsgrupper og besluttede at fastholde de tre gamle arbejdsgrupper: 1. Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed 2. Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap 3. Byudvikling, trafik og miljø, samt 4. en husgruppe bestående af Formandskabet og tovholderne for grupperne, som beskæftiger sig med Lundtoftegade 87. Desuden blev det besluttet at nedsætte en roterende Puljeansøgningsgruppe bestående af 2-3 medlemmer fra hver af de andre arbejdsgrupper, samt en fra Formandsskabet, og en fra sekretariatet. Tovholderne fra hver arbejdsgruppe lægger en plan for, hvem der skal sidde i gruppen hvornår, for hele Det blev desuden besluttet at afholde et fremtidsseminar hurtigst muligt lørdag den 24 april 2010 i Lundtoftegade 87. Ad 2. Lokaludvalget valgte Jon Jackson som tovholder for arbejdsgruppen for Kultur, fritid, idræt, børn og unge og mangfoldighed, 2. Per Hensen blev valgt som tovholder for arbejdsgruppen for Det sociale område, sundhed, beskæftigelse, ældre og handicap 3. Erik Brandt blev valgt som tovholder for arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø. 10

12 6. Regnskab og økonomi ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget tager regnskab for brug af sekretariatsmidler og puljemidler for 2009 til efterretning. 2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om anvendelse af puljemidler for at Lokaludvalget drøfter og tager det foreløbige budget for sekretariatsmidler til efterretning. PROBLEMSTILLING Alle lokaludvalg får tildelt de samme sekretariatsmidler, men puljemidlerne tildeles og reguleres i forhold til befolkningstal i bydelen. Økonomiforvaltningen har fastsat brugen af sekretariatsmidlerne, som dels dækker løn til en fuldtids Lokaludvalgssekretær, samt en halvtids sekretær. Desuden dækkes udgifter til husleje og forbrug, mødeafholdelse og udsendelse af dagsordener, fremtidsseminar, ADSL til medlemmerne mv. Puljemidlerne er derimod udlagt til selvstændig varetagelse, hvilket betyder at Lokaludvalget selv kan bestemme hvilke puljer eller aktiviteter man ønsker at igangsætte eller støtte lokalt. Regulativ for Nørrebro Lokaludvalg, 1,stk. 1, angiver rammerne for uddeling af puljemidler. Efter denne bestemmelse kan puljemidlerne anvendes til "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet". Da der er tale om kommunale midler er både sekretariatsmidler og puljemidler underlagt strenge krav i forhold til brug, som skal følges af Lokaludvalgets medlemmer. Lokaludvalget har på sit ordinære møde den truffet beslutning om at der bruges penge af puljemidler til en halvtidsmedarbejder i 2008/9 og fremover der kan forestå puljemiddeladministration. Der er også truffet beslutning om en midlertidig ansættelse af en student, der kan hjælpe arbejdsgrupperne på i alt 15 timer pr. uge frem til Nørrebro Lokaludvalg havde i 2009 en pulje på kr. 5,1 mil. til rådighed til lokale aktiviteter som blev fordelt som følger: 11

13 Tværgående informationsstrategi ca. kr. 1.5 mio. Børn og unge ca. kr. 1.5 mio. Byrum og trafik ca. kr. 1.5 mio. Pulje Byens liv ca. kr. 0,5 mio. Lokaludvalget har vedtaget retningslinier for brug af puljemidler som følges i forhold til ansøgninger til Lokaludvalgets tre puljer. Ad 1: Nørrebro lokaludvalg er i 2009 tildelt kr. til sekretariatsmidler og kr. til puljemidler. Årsregnskabet er nu afsluttet og der er forbrugt i alt kr. af sekretariatsmidlerne med et overskud på kr. Der er i alt brugt kr. af puljemidlerne i Afvigelsen på kr. skyldes i høj grad at flere projekter, der har opnået støtte, ikke er blevet til noget og dermed heller ikke har fået udbetalt støtte. Ad 2: I 2010 har Lokaludvalget fået udlagt i alt kr. i puljemidler og kr. i sekretariatsmidler. Lokaludvalget bør drøfte om der i 2010 skal justeres på retningsliner for tildeling af puljemidler og om man fortsat ønsker de samme fokusområder for Lokaludvalgets puljer, samt om der ønskes igangsat projekter og eventuelle ansættelser af medarbejdere. Desuden bør det drøftes om der skal afsættes midler til drift af salen i Lundtoftegade 87, se pkt. Ad 3. Ad 3: I forhold til sekretariatsmidler er der kun lavet et udkast til et budget for 2010, da Lokaludvalget i 2009 flyttede til Lundtoftegade 87, men stadig er i forhandling om en lejekontrakt, og dermed den månedlige ydelse for arealleje og erhvervsleje med Københavns Ejendomme (Kejd). De foreløbige udmeldte udgifter til leje fra Kejd er så høje at sekretariatsmidlerne ikke kan dække udgiften, og der arbejdes nu med forskellige modeller for at sikre en indtjening f.eks. ved at udleje salen eller kontorpladser, som sammen med et forslag om brug af kr. fra puljemidlerne skal dække udgifterne til drift af salen. I den model der arbejdes med pt. udskilles salen og sekretariatet som to selvstændige enheder, således at sekretariatskontoen ikke dækker udgifter til salen, som det er tilfældet i dag. Sekretariatet 12

14 er således blevet bedt om at forsøge at lave et overslag over udgifter for hhv. sekretariatet og salen, fordelingsnøglen er som udgangspunkt 50/50. Indtil disse aftaler er på plads må salen ikke lånes eller udlejes og det er ikke muligt at lave et reelt budget for lejeomkostninger for Lundtoftegade 87 og dermed for sekretariatsudgifterne. Beløbsrammen for sekretariatsmidler ligger fast og det er ikke muligt at få hævet beløbet. Såfremt det ikke er muligt at finde en løsning som balancerer udgifter og indtægter er Lokaludvalgets sekretariat blevet stillet i udsigt af ØKF, at man er nødt til at flytte igen, til et billigere lejemål. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om pkt. 1-3 og om brug af puljemidler i ØKONOMI Lokaludvalget har i kr. i puljemidler og kr. i sekretariatsmidler. VIDERE PROCES Lokaludvalgets Forretningsudvalg og arbejdsgrupper vil i samarbejde med sekretariatet forestår det videre arbejde med at gennemgå retningslinjer og indsatsområder for puljemidler, samt arbejder på en løsning for økonomien i forhold til lejeproblematikken for Lundtoftegade 87. BILAG Udkast til Budget Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget tager regnskab for 2009 til efterretning. Ad 2. Lokaludvalget besluttede at drøfte anvendelse af puljemidler i 2010 på fremtidsseminar lørdag den 24. april Ad 3. Lokaludvalget drøftede det foreløbige budget for sekretariatet og tog det til efterretning. 13

15 7. Evaluering af valget ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om forløbet af valget. PROBLEMSTILLING Lokaludvalget afholdt Repræsentantskabsvalg den Efterfølgende har der været en del kritik af reglerne for valg af suppleanter og ordstyrerens håndtering heraf og der har været korrespondance med ØKF om sagen. I den forbindelse ønsker Formandskabet at forløbet og valgproceduren drøftes med forvaltningens jurist og kontorchef. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning i forhold til forløbet af valget og valgproceduren for Repræsentantskabsvalget i Nørrebro Lokaludvalg. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede og tog valget til efterretning med en række kritiske kommentarer om de fysiske rammer, for presset tid og uigennemsigtigt valg af suppleanter. Lokaludvalget besluttede at afholde et årligt beretningsmøde i bydelen om Lokaludvalgets arbejde. 14

16 8. Mad på arbejdsgruppernes møder ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om mad på arbejdsgruppernes møder. PROBLEMSTILLING Flere arbejdsgrupper i Nørrebro Lokaludvalg har utrykt ønske om at få mad på arbejdsgruppemøderne. I den forbindelse har sekretariatet undersøgt praksis og muligheden og har anslået udgiften til ca kr. pr år. Lokaludvalgene får normalt ikke mad på arbejdsgruppemøderne, men kun på Lokaludvalgsmøderne, idet det både er dyrt, og tidskrævende at arrangere. Ifølge ØKFs jurist må der ikke bruges puljemidler på forplejning til arbejdsgruppemøder idet: Regulativ for Nørrebro Lokaludvalg, 1,stk. 1, angiver rammerne for uddeling af puljemidler. Efter denne bestemmelse kan puljemidlerne anvendes til "tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet". Økonomiforvaltningen finder, at bespisning af arbejdsgruppernes medlemmer falder uden for dette anvendelsesområde idet der ikke er tale om aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet, men at bespisning kan ske for sekretariatsmidler, såfremt der er økonomisk mulighed for det. Idet der er i forbindelse med den betydelige omkostningsforøgelse ved at bo i Lundtoftegade 87 er underskud på sekretariatskontoen er det ikke muligt at imødekomme ønsket om bespisning på arbejdsgruppemøderne. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om bespisning på arbejdsgruppemøderne, herunder tids og ressourceforbrug. 15

17 ØKONOMI Udgiften til mad på arbejdsgruppemøderne anslås til ca kr. pr. år. Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede muligheden for mad på arbejdsgruppernes møder, i forhold til det fremlagte foreløbige sekretariatsbudget og vil se på beløbsstørrelsen i fht midlerne på sekretariatskontoen. Lokaludvalget besluttede, så videt det er muligt, at der gives mad på arbejdsgruppemøderne. 16

18 9. Ansættelser ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om følgende ansættelser for puljemidler: a. Ekstern strategisk presse konsulent b. Overhead til ansat i job med løntilskud c. Bydelsplanlægger PROBLEMSTILLING a) Nørrebro Lokaludvalg har i februar afsluttet kommunikations og netværksprojektet og den ansatte medarbejder er stoppet. Efter projektets slutning er der dog stadig brug for assistance til strategisk kommunikation. Derfor indstilles det, at den tidligere medarbejder fast tilknyttes som ekstern konsulent med tre timer pr. uge a 600 kr. pr. time. b) På sit møde den har Lokaludvalget besluttet at få en medarbejder i job med løntilskud og der er bevilliget kr. til en arbejdsplads og til pc. I januar begyndte en medarbejder i job med løntilskud i sekretariatet, som efter det afsluttede kommunikations og netværksprojekt, tager sig af driften af hjemmesiden og databasen, nyhedsbreve mv. En medarbejder i job i løntilskud er gratis, men det drøftes nu i ØKF om der skal kræves fuldt overhead. Idet medarbejderen er ansat fra i 30 timer pr. uge drejer det sig om et halvt overhead på kr. minus udgiften til PC som allerede er bevilliget, i alt kr. For at være på den sikre side indstilles det, at der afsættes midler til et overhead. ØKF oplyser at sagen endnu ikke er afsluttet og at man drøfter et lavt overhead, så muligvis bliver pengene ikke brugt. c) Nørrebro Lokaludvalg skal i efteråret 2010 og foråret 2011 gennemføre bydelsplanlægning. I den forbindelse vil det være en god ide, at ansætte en bydelsplanlægger, til at forestå det store arbejde som foregår i samarbejde med Center for Byudvikling. Sekretariatet har indhentet materiale og der har været holdt oplæg i arbejdsgruppen for Byudvikling, trafik og miljø af tidligere bydelsplanlæggere fra de andre Lokaludvalg. Et af budskaberne er, at man skal starte tidligt og skabe folkelig interesse og viden inden man går i gang med selve planlægningens processen. 17

19 I den forbindelse har arbejdsgrupperne og formandskabet arbejdet med at komme tidligt i gang og foreslået at ansætte den nuværende bydelsplanlægger i Amager Øst (der stopper ), og som er interesseret i at fortsætte hos Nørrebro Lokaludvalg. Denne model er desuden godkendt af kontorchefen for Sikker By, under forudsætning af Lokaludvalgets godkendelse. I forbindelse med Bydelsplanlægning bør der desuden findes hjælp evt. praktikanter eller studenter som kan hjælpe i den fase hvor projekterne gennemføres, samt hjælp til informations og pressearbejde. Hvis praktikanter skal findes skal der laves opslag nu på universiteterne. Se vedlagte bilag med forslag til opslag for flere praktikanter. Det har desuden været drøftet at bruge konsulentkræfter i forbindelse med bydelsplanlægning, men det er endnu for tidligt at lave en indstilling om dette. LØSNING a) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansættelse af strategisk kommunikationskonsulent 3 timer pr. uge. b) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om dækning af mulig udgift til overhead på kr. c) Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om ansættelse af en bydelsplanlægger og datoen for en evt. ansættelse, samt om sekretariatet skal gå videre med jobopslag i forhold til praktikanter eller studenter mv. ØKONOMI a) Udgift ved ansættelse af ekstern strategisk kommunikations konsulent der skal tages af puljemidlerne. Pris pr. uge: Pr. måned: Pr. år: 3 x 600 = kr x 4 = kr x 12 = kr. b) Udgift til muligt overhead for ansat i job med løntilskud (fratrukket udgift til pc som er bevilliget den ) i 6 md kr kr. i alt kr. der skal tages af puljemidlerne. c) Udgifter ved ansættelse af Bydelsplanmedarbejder og evt. praktikant, der skal tages fra puljemidlerne. Løn pr. måned (inkl. pension og tillæg): kr. Lønudgiften for perioden 1. maj 31. november: 19 x =

20 kr. Lønudgiften for perioden 1. august 31. november: 16 x = kr. Udgifter til overhead: Overhead for en medarbejder pr. år: kr. Overhead i 19 måneder: /12 x 19 = kr. Overhead i 16 måneder: /12 x 16 = kr. I alt løn og overhead i 19 måneder: kr. I alt løn og overhead i 16 måneder: kr. Anslåede udgifter pr. praktikanter i forbindelse med bydelsplan: 1 praktikant 20 timer om ugen pr. måned (ved overhead på ): /12x(20/37) = 3174 kr. VIDERE PROCES Såfremt Lokaludvalget godkender indstillingerne forestår sekretariatet det videre arbejde. BILAG praktikant opslag.doc Tidsplan Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Ad 1. Lokaludvalget imødekom indstillingen om ansættelse af ekstern strategisk pressekonsulent i alt kr. for et år, som tages af puljemidlerne. Ad 2. Lokaludvalget imødekom indstillingen, men afventer beløbsstørrelsen, da ØKF oplyste at man dækker tilskud til pc løsning. Ad 3. Lokaludvalget drøftede ansættelsen af en bydelsplanlægger og 10 stemte for en ansættelse pr. 1. maj 2010 og 4 stemte imod. I alt bevilliges løn og overhead i 19 måneder: kr., der tages af puljemidlerne. Lokaludvalget bemyndigede desuden sekretariatet og Formandsskabet til at afdække behov og evt. igangsætte opslag til praktikantstillinger med eventuelle udgifter til pc og overhead, der tages af puljemidlerne. 19

21 10. Trafikforsøg Nørrebrogade ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til trafikforsøget på Nørrebrogade. PROBLEMSTILLING Flere medlemmer af Lokaludvalget sidder med i en arbejdsgruppe om trafikforsøget på Nørrebrogade og de ønsker at drøfte den videre proces med trafikforsøget på Nørrebrogade med Lokaludvalget. Der er planlagt en evaluering af trafikforsøget på Nørrebrogade, som skal løbe fra , men grundet uenigheder imellem TMF og Politiet i forhold til hastighedsbegrænsninger mv. på Nørrebrogade, er evalueringen ikke blevet gennemført. I stedet forslås det nu at udskyde evalueringen frem til efter sommerferien En udskydelse af evalueringen vil i den forbindelse også betyde en udskydelse af fase 2, hvor Lokaludvalget har mange forslag og ideer til det videre arbejde med en helhedsplan for Nørrebrogade. Lokaludvalget har derfor skrevet til Teknik og Miljøudvalget om sagen og modtaget et svar om at man ikke ser at forudsætningerne for forsøget er ændret LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til trafikforsøget på Nørrebrogade. BILAG Brev til TMF Svar fra TMF Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og besluttede at arbejde videre som hidtil i forhold til en helhedsplan for Nørrebrogade. 20

22 Erik Brandt og Sofie Kyllesbech fik ført til referat at "en forudsætning for at NLU i helhedsplanen for Nørrebrogade kunne acceptere en åbning af Nørrebros Runddel var busslusen ved Nørrebrohallen. Bemærkningen om Runddel må stå for formandens egen regning." Det blev besluttet, at der nedsættes et koordinations udvalg bestående af tovholderne for arbejdsgrupperne og Formandsskabet som fremover løber brev igennem før de udsendes. 21

23 11. Kunstgræsplæne i Nørrebroparken ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 3. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til ønsket om en kunstgræsplæne til Nørrebro United i Nørrebroparken. PROBLEMSTILLING Etableringen af en Metrocityring har betydet at dele af Nørrebroparken skal graves op. Det vil bl.a. få konsekvenser for fodboldbanerne i Nørrebroparken og fodboldklubben Nørrebro United. I budgetforliget 2010 er der bevilget penge til en kunstgræsbane i Nørrebroparken til brug for fodboldklubben Nørrebro United. Nørrebro Lokaludvalg har skrevet til Kommunen og anbefalet at man anvender asfaltområdet i Nørrebropark, da det er det eneste sted der kan etableres en nimandsbane. Nørrebro Lokaludvalg har flere gange rejst sagen overfor Københavns Kommune, og har senest modtaget svar fra Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og fra Teknik og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard om sagen, som desværre meddeler at det er svært at imødekomme. LØSNING Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde i forhold til ønsket om en kunstgræsplæne til Nørrebro United i Nørrebroparken. BILAG Dok nr Borgmestersvar til Nørrebro Lokaludvalg vedr kunstgræsbane i Nørrebroparken (2).DOC Svar fra Bo Asmus Kjeldgaard Nørrebro Lokaludvalgs beslutning den Lokaludvalget drøftede sagen og tog NLUs breve og svar fra Borgmestre til efterretning. 22

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199)

for mødet den 28.02.2012, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2012-19199) 2. Meddelelser (2012-19199) 3. Bydelsplan 2012 (2012-19199) 4. Kampsportenshus på Nørrebro (2012-19199) 5. Mad og Motion - Social

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668)

4. Forslag til forbedringer af Kommuneplantillæget for Panum Instituttet 25.1.10 (2010-8668) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87, 2200 København N 1. Godkendelse af dagsorden 25.1.10 (2010-8106) 2. Socialfond på Nørrebro 25.1.09 (2010-8600) 3. Høring om døgnpladser 25.1.10 (2010-8630) 4. Forslag til

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009

Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Åbent referat af forretningsudvalgsmøde 8/2009 Tid: Fredag, 9. oktober 2009 kl. 14.00 16.30 Sted: Deltagere: Dagsorden: CPH konferencecenter, DGI-byen, Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 12.12.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0260924) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2013-0260938) 2 3. Meddelelser (2013-0260949) 3 4. Afrapportering

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere