Kapitel 15. Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg. Afstandsafhængighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 15. Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg. Afstandsafhængighed"

Transkript

1 Kapitel 15 Reduktion af magnetfelter fra elektriske anlæg Magnetfelter fra elektriske anlæg kan give generende følgevirkninger på visse tekniske apparater og anlæg. Se kapitel 9. Ofte kan de praktiske gener fjernes eller begrænses ved at reducere magnetfelterne. Desuden anbefaler Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip, når der etableres nye højspændingsanlæg. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 16. Ofte kan det lade sig gøre at indtænke mulighederne for at reducere magnetfelterne med enkle midler allerede i planlægsningsfasen, hvor det vurderes nødvendigt. I det følgende skitseres de generelle muligheder for at reducere magnetfelter såvel fra nye som eksisterende anlæg. Derefter gennemgås specifikt muligheder i forhold til transformeranlæg og luftledningsanlæg. Afstandsafhængighed Den mest simple metode til reduktion af magnetfelter er ofte at øge afstanden til magnetfeltkilden. Afstandsafhængigheden fra forskellige typer magnetfeltkilder fremgår af figur 1. For de fleste magnetfeltkilder gælder altså, at magnetfeltet aftager kraftigt Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 1

2 med afstanden. Højspændingsluftledninger og kabler har afstandsafhængigheden l/r 2. Transformere og de fleste elektriske apparater kan betragtes som magnetiske dipoler med afstandsafhængigheden l/r 3. Elektrisk usymmetri Hvis der er tale om usymmetrisk belastning i et trefaset system, kan dette give anledning til dannelsen af et magnetfelt i lighed med feltet omkring en enkelt ledning, med en afstands-afhængighed på tilnærmelsesvis l/r. Man bør derfor tilstræbe, at belaste trefasede systemer så symmetrisk som muligt. Afstandsusymmetri Med afstandsusymmetri menes det forhold, at de tre faser ikke har helt den samme fysiske placering. Jo større afstand der er mellem faserne i et trefaset system, jo større er afstands-usymmetrien, og jo større er hermed det resulterende magnetfelt. Det altså lade sig gøre at reducere magnetfelter fra trefasede systemer ved at placere lederne (faser og nulledere) så tæt sammen som muligt. Modsatrettede magnetfelter Det resulterende felt fra forskellige magnetfeltkilder fås som den vektorielle sum af feltet fra de enkelte kilder. Modsat rettede magnetfelter kan således delvis ophæve hinanden. Dette princip kan f.eks. anvendes til reduktion af det samlede magnetfelt ved ledningsføringer med flere parallelle trefasesystemer. Skærmning I enkelte tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at reducere magnetfelter ved hjælp af afskærmning. Der kan opnås en skærmende effekt på flere forskellige måder: Styring af magnetfeltet med højpermeabelt materiale. Hvirvelstrømme i elektrisk ledende metalplader. Inducerede strømme i skærmledere. Skærmning med metalplader Hvis en magnetfeltkilde er forholdsvis begrænset, kan feltet fra denne begrænses ved indkapsling i metalplader. Det er tilsvarende muligt at reducere magnetfeltet i et mindre område, f.eks. et enkelt rum, ved at opsætte skærmplader omkring rummet. Ved nybyggeri vil en sådan afskærmning kunne foretages for en ret lille meromkostning, og det vil være muligt at opnå ret stor reduktionseffekt. I eksisterende byggeri kan det være væsentligt dyrere at foretage reduktion ved hjælp af metalplader. Den skærmende effekt kan som nævnt opnås, dels ved at magnetfeltet sty- Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 2

3 res eller koncentreres i højpermeable plader og dels ved at der induceres hvirvelstrømme i elektrisk ledende plader. Afhængig af materialet kan én af disse effekter eller en kombination af begge være til stede. Metalskærme skal af sikkerhedshensyn jordforbindes. Der bør kun etableres én jordforbindelse for at forhindre vagabonderende strømme i pladerne. Jordforbindelsen har ingen betydning for skærmvirkningen. I Sverige er der udført ret omfattende undersøgelser af forskellige afskærmningsmetoder. Højpermeable metalplader Ved anvendelse af højpermeable skærmplader er det muligt, at styre magnetfeltet, idet magnetfeltlinierne vil koncentrere sig i skærmpladerne. For at opnå stor skærmvirkning kræves metalplader med stor relativ permeabilitet, også ved de små feltstyrker, som normalt forekommer. Mymetal har høj permeabilitet, men er kostbart og vanskeligt at bearbejde. Almindelige jernplader har væsentlig mindre permeabilitet, specielt ved lave feltstyrker, men er meget billigere og nemmere at bearbejde. Jernplader virker dels ved at styre magnetfeltlinierne (permeabilitet) og dels ved hvirvelstrømseffekt. Højpermeabelt materiale er som nævnt vanskeligt at bearbejde, idet der kræves speciel behandling for genopretning af magnetiske egenskaber efter bukning, slag mv. Mymetal kan anvendes f.eks. til at afskærme mindre apparater, idet apparatet indsættes i en mymetalkasse, eller mymetal indbygges i selve apparatet. (Dette er tidligere gjort ved billedrørsbaserede pc-skærme, men i dag vil det være mere hensigtsmæssigt at anskaffe en fladskærm.) Højpermeabelt materiale eller jernplader kan også anvendes til beklædning af gulv, lofter og/eller vægge i rum, der enten indeholder magnetfeltkilder eller ønskes skærmet mod udefra kommende magnetfelter. Der bør anvendes mindst 2 lag plader med forskudte samlinger for at undgå spredningsfelter. Hvis der kun anvendes et enkelt lag, skal pladerne sammenføjes omhyggeligt, se figur 2: Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 3

4 Eksempel Figur 3 viser en situation fra et byggeri med blandede kontor- og værkstedsfaciliteter. En feltgiver (f.eks. en svejsemaskine eller husets forsyningsanlæg) forstyrrer kontorets elektronisk udstyr i etagen over værkstedet. Afskærmning af magnetfeltet med en metalplade direkte over feltgiveren, vil kun have begrænset effekt, se figur 4, da feltlinierne relativt nemt vil kunne løbe uden om pladen og forholdsvis uhindret nå op til dataanlægget. Hvis metalpladens udstrækning øges i forhold til det område, der skal skær- Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 4

5 mes, opnås større reduktion af magnetfeltet, men det er ofte vanskeligt at udføre i praksis, idet metalpladerne skal passere ubrudte gennem skillevæggene. Bedre skærming opnås, hvis også væggene beklædes, se figur 5. Den største reduktion opnås, hvis feltgiveren eller det skærmede område ligger tæt ved metalpladen. Der kan ikke angives en bestemt faktor for reduktionen. I eksemplet i figur 4 vil magnetfeltet i kontoret være reduceret relativt mere ved gulvet end i 1-2 m s højde over gulvet. Elektrisk ledende metalplader (hvirvelstrømsprincippet) En anden mulighed er som nævnt skærmning mod magnetfelter ved anvendelse af metal plader med god elektrisk ledningsevne. Den dæmpende virkning opnås ved, at der induceres hvirvelstrømme i den skærmpladerne. Hvirvelstrømmene danner et modsat rettet magnetfelt, der således delvis ophæver det oprindelige magnetfelt. Både kobber og aluminium er egnede materialer, men aluminium er det billigste. Aluminiumpladerne bør være 5-6 mm tykke, og samlingerne skal svejses, idet f.eks. nitning medfører for stor overgangsmodstand på grund af oxidationsprodukter. Ventilationshuller eller lignende i pladerne har kun lille betydning for skærmvirkningen, idet det er lave frekvenser, der skærmes imod. Aluminiumsplader kan med fordel anvendes til reduktion af magnetfeltet fra ledningsføringer, f.eks. strømskinner mellem transformer og lavspændingstavle eller skinner internt i lavspændings-tavlen. Da den reducerende effekt stammer fra de inducerede hvirvelstrømme, har det ikke nogen særlig betydning, om pladerne ligger på den ene eller den anden side af strømskinnerne. Skærmledere Anvendelse af skærmledere beror på det samme princip som anvendelse af elektrisk ledende skærmplader. Magnetfeltet inducerer en strøm i skærmlederen. Denne strøm danner et modsat rettet magnetfelt, der delvis ophæver det oprindelige magnetfelt. Denne metode kan f.eks. tænkes anvendt i forbindelse med højspændingsledninger. Transformeranlæg mv. Ved projektering og udførelse af nye transformerstationer og lignende installationer er det muligt - ved iagttagelse af nogle ret simple forholdsregler - at reducere/minimere magnetfelterne fra starten. Magnetfeltreduktionen kan dels ske ved at vælge udstyr og installationer med så lille et omgivende magnetfelt som muligt og dels ved at sørge for, at der er så stor afstand som muligt mellem magnetfeltkilderne og de tilstødende lokaler. Ved eksisterende stationer/installationer - og i visse tilfælde tillige ved nye - kan det være aktuelt at reducere magnetfelterne ved hjælp af afskærmning med metalplader, hvis felterne forstyrrer højteknologisk udstyr i de tilstødende lokaler Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 5

6 Konstruktion Som nævnt, bl.a. i afsnit 2.3, afhænger magnetfeltet fra en trefaset ledningsføring af den såkaldte afstandsusymmetri: Jo mindre indbyrders afstand der er mellem lederne i et system, jo mindre bliver magnetfeltet. Tre- og firelederkabler genererer et mindre magnetfelt end tre henholdsvis fire énleder-kabler. Hvis det imidlertid er nødvendigt at anvende énlederkabler, bør disse lægges med en snoning eller anden forholdregel, der sikrer, at kablerne bliver liggende tæt op ad hinanden. Vær dog opmærksom på, at dette eventuelt medfører ændrede impedans- og kølingsforhold, således at overføringsevnen reduceres. Såfremt det er nødvendigt at anvende flere énlederkabler pr. fase, bør kablerne om muligt bundtes systemmæssigt. Skinne- og ledningsforbindelser bør være så korte som muligt. Korte forbindelser kan bl.a. opnås ved at placere transformeren mellem højog lavspændingsfelterne som vist på figur 6. Vær i øvrigt opmærksom på, at lavspændingsforbindelserne fører den største strøm og derfor giver anledning til det største magnetfelt. Afstandsafhængighed Som beskrevet tidligere er afstandsafhængigheden forskellig for forskellige typer af magnetfeltkilder. Kilder til magnetfelter i en transformerstation er først og fremmest kabelforbindelserne til og fra stationen, strømskinnerne og transformeren. Fælles for kabelforbindelserne og strømskinnerne er, at de har en afstandsafhængighed på tilnærmelsesvis l/r 2. Hvis der er tale om usymmetri i belastningen vil afstandsafhængigheden dog nærme sig l/r. Transformeren kan betragtes som en magnetisk dipol med afstandsafhængigheden l/r 3. For alle de nævnte magnetfeltkilder gælder altså, at feltet aftager kraftigt med afstanden. Ved blot at sørge for at afstanden fra magnetfeltkilderne til nabolokalerne bliver størst mulig, kan der altså normalt opnås en væsentlig minimering af magnetfelterne i omgivelserne. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 6

7 Kabelforbindelser og strømskinner bør således ikke placeres langs vægge eller gulv/loft, der grænser op til nabolokaler. Eksempel Reduktion af magnetfelter fra 10/0,4 kv transformerstation ved flytning af lavspændingskabler. På grund af forstyrrelse af teknisk udstyr i kontorer skråt over en 10/0,4 kv transformerstation er magnetfelterne reduceret ved ombygning af transformerstationen. Årsagen til det forstyrrende magnetfelt var primært, at lavspændingskablerne blev ført til fordelingsanlæg og derfra tilbage til lavspændingsindføringen til forbrugeren (placeret bag transformeren). Afstanden mellem transformer og fordelingsanlæg var ca. 2 m, hvor lavs-pændingskablerne var monteret på væggen. Se figur 7. Lavspændingskablerne blev afkortet og ført direkte til lavspændingsindføringen. Fordelings-anlægget blev sløjfet. Magnetfelterne er målt før og efter ombygningen. Belastningen var stort set ens under de to målinger. Måleresultaterne fremgår af skitsen, som før/efter flytning af lavspændingskabler. Skærmning I visse tilfælde kan det være aktuelt at reducere magnetfelter fra transformerstationer og lignende installationer ved hjælp af skærmning med metalplader. Skærmningen kan omfatte hele transformerstationen, men det kan også være relevant at overveje indkapsling af det elmateriel, der anvendes i stationen. En af de muligheder, der foreligger, er anvendelse af præfabrikerede kapslede skinnesystemer og indkapslede transformere (olieisolerede transformere giver f.eks. mindre magnetfelt end tørisolerede transformere uden indkapsling). Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 7

8 På grund af kompleksibiliteten er det ikke muligt at forudbestemme reduktionsgraden af magnetfelter ved skærmning med metalplader. Der er i det følgende vist nogle eksempler på praktiserede tilfælde, hvor magnetfeltet er søgt reduceret ved anvendelse af almindelige jernplader. I det sidste eksempel ses endvidere resultatet af en flytning af transformeren. I eksemplerne reduceres magnetfelterne til mellem 5-30 % som følge af jernpladerne. Reduktionsgraden er afhængig af den fysiske placering af kilde og målested. Der findes andre eksempler fra hverdagen, hvor skærmning med jernplader ikke har givet nær den samme reduktion som i de viste eksempler. Eksempel Reduktion af magnetfelter fra 10/0,4 kv transformerstationer ved afskærmning med jernplader. På grund af forstyrrelse af teknisk udstyr i kontor direkte over 10/0,4 kv transformerstation er magnetfelterne søgt reduceret. De to arbejdspladser er placeret umiddelbart over 10 kv samleskinnen i stationens loft. Afskærmning er foretaget ved, at der på gulvet er lagt 15 lag 0,75 mm jernplade (overlappende). Magnetfelterne er målt før og efter afskærmningen ved en fasestrøm på ca. 110 Ampere. Måleresultaterne fremgår af figuren. Grunden til afskærmningens store reduktion af magnetfeltet er måske den korte afstand mellem feltgiver, jernplade og målested. Eksempel Reduktion af magnetfelter fra 10/0,4 kv transformerstationer ved afskærmning med jernplader samt flytning af transformer. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 8

9 På grund af ønske om udnyttelse af et tidligere gangareal til kontor, blev magnetfeltet fra en 10/0,4 kv transformerstation søgt reduceret. Dette er praktiseret ved at montere 2 lag 6 mm jernplade på den væg i det kommende kontor, der vender mod transformeren. Derudover er transformeren flyttet. Lavspændingskablerne er ført direkte til forbrugerens lavspændingstavle, således at disse ikke længere er monteret på væggen mod kontoret. Se plan for rummene figur 9, 10 og 11. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 9

10 Der er målt magnetfelter i de 3 stadier: Før reduktion. Efter reduktion ved hjælp af 2 lag 6 mm jernplade på væg. Efter yderligere reduktion ved flytning af transformer. Det skal dog bemærkes, at belastningen af transformeren under måling af magnetfelterne varierede fra Ampere (sekundært). Dette betyder, at måleresultaterne ikke er direkte sammenlignelige. Måleresultater i de på skitsen anførte punkter er angivet i nedenstående skema: Luftlednings- og kabelanlæg I lighed med transformer- og stationsanlæg er det for luftlednings- og kabelanlæg muligt at reducere/minimere magnetfelterne ved allerede i projekterings- og udførelsesfasen at iagttage nogle simple forholdsregler. Konstruktion De muligheder der i den forbindelse først og fremmest er relevante er afstandsafhængighed, afstandsusymmetri og modsat rettede magnetfelter. I praksis kan de nævnte muligheder skitseres således: Faseprofilen og herunder afstanden mellem faserne, antallet af systemer og ved ledninger med mere end ét system; fasefølgen. Afstanden til lederne - f.eks. højden til faselederne ved luftledninger og nedgravningsdybden for jordkabler. Jordkabel eller luftledning. Faseprofilen På grund af afstandsusymmetrien har faseprofilen væsentlig indflydelse på magnetfeltets størrelse. Det optimale profil for étsystemsledninger er en ligesidet trekant med mindst mulig indbyrdes faseafstand. Afstanden mellem faserne i en luftledning er bestemt af kravene til isolationsafstandene mellem faserne indbyrdes samt mellem faserne og mastekonstruktionen. En forudsætning for nedbringelse af faseafstandene i en luftledning vil være, at man enten formindsker nedhænget ved at øge ledertrækspændingen eller Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 10

11 ved at mindske spændvidden eller at undgå lederudsving i masterne ved anvendelse af V-kæder i stedet for I-kæder. Derudover kan faseafstandene muligvis mindskes, hvis man - i stedet for at imødegå risikoen for ledersammenslyngning ved at øge faseafstanden - kunne løse dette problem på en anden måde, eksempelvis ved at anvende piskningsdæmpere eller T2-ledere eller ved at fiksere faseledernes indbyrdes afstande ude i spændet ved hjælp af stavisolatorer. Løsninger som disse vil dog være forbundet med en lang række praktiske problemer. Endelig er der den mulighed, at reducere isolationsniveauet (kortere isolatorkæder). En svensk rapport vedrørende dette emne (Cigré 1990, ) konkludererede imidlertid, at dette ikke så ud til at være en lovende metode til reduktion af magnetiske felter. Rapporten nævnte dog, at metoden muligvis ville kunne anvendes på kortere partielle ledningsstrækninger under forudsætning af, at der etableredes overspændingsbeskyttelse. Som det fremgår af figur 12, kan magnetfeltet reduceres væsentligt, hvis en given strøm deles op på to ledningssystemer (med i feltmæssig henseende optimal fasefølge) i stedet for ét. Reduktionen sker i dette tilfælde ved, at magnetfelterne fra de to ledningssystemer bliver (tildels) modsat rettede og dermed delvis ophæver hinanden. Retningen af magnetfeltet afhænger bl.a. af fasefølgen og strømretningen. Ved to- og flersystemsledninger har disse størrelser derfor afgørende betydning for det samlede magnetfelts størrelse. Afstanden til lederne Afstandsafhængigheden for trefasede ledningsføringer er normalt l/r 2. Dog vil afstandsafhængigheden dog nærme sig l/r ved usymmetrisk belastning. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 11

12 Ved ensbelastede 2-systems ledningsføringer f.eks. i 2 systems højspændingsluftledninger med optimal fasefølge vil afstandsafhængigheden være tilnærmelsesvis l/r 3. Magnetfeltet aftager altså også her hurtigt med afstanden. Dette forhold medfører naturligvis, at feltet ved jorden lige under og ved en luftledning kan mindskes ved at øge højden til fasetrådene. For jordkabel gælder det samme, hvis nedgravningsdybden øges. Jordkabel i stedet for luftledning Feltet målt ved jordoverfladen lige over et jordkabel kan ofte være større end feltet fra en luftledning med samme strøm. Feltet fra et jordkabel aftager dog langt hurtigere i afstand fra ledningsmidten end feltet fra en luftledning. At vælge kabler i stedet for luftledning alene af hensyn til magnetfelterne vil dog ofte være uforholdsmæssigt dyrt. Eksempel Figur 13 viser forskellige konstruktionsparametres indflydelse på magnetfeltet fra en 60 kv ledningsforbindelse. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 12

13 Beregningerne er foretaget på grundlag af en belastningsstrøm på 400 A samt en højde til faselederne på 6 m henholdsvis en kabelnedgravningsdybde på 1,2 m. Beregningspunktet er ved jordoverfladen. Skærmning Magnetfelter fra luftlednings- og kabelanlæg kan naturligvis reduceres ved skærmning med metalplader, når det område, der ønskes afskærmet har en begrænset udstrækning. Skærmleder Hvis man ønsker en generel reduktion af magnetfeltet fra et ledningsanlæg, er denne mulighed ikke praktisk anvendelig. I dette tilfælde er der i stedet mulighed for etablering af skærmledere parallelt med ledningsanlægget. Princippet med skærmledere er det samme som for elektrisk ledende skærmplader. Magnetfeltet fra ledningsanlægget inducerer en strøm i skærmlederne, der igen genererer et magnetfelt. Resultatet af dette kan - alt efter fase- og skærmledernes geometri samt målepunktets placering - give en reduktion eller en forøgelse af det resulterende magnetiske felt. Figur 14 illustrerer nogle forskellige skærmlederkonfigurationer, og deres indflydelse på det resulterende magnetfelt. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 13

14 I beregningseksemplerne er der følgende data: Ds (geometrisk middeldiameter for skærmleder), 7 mm, elektrisk modstand for skærmleder, 0,19 W/ km, fasestrøm, 500 A, højde til nederste faselede, 12 m, højde til målepunkt, 0 m. Geometri og mål er angivet i figuren. Jordlederen på en højspændingsledning anvendes normalt til lyndækning og er derfor placeret over faselederne. Som det ses af figuren, betyder denne placering i det viste eksempel faktisk en lille forøgelse af det magnetiske felt ved jordoverfladen. Skærmledernes impedans har en dæmpende effekt på amplituden af den inducerede strøm, og den forårsager tillige en vis faseforskydning. Disse virkninger kan elimineres ved fasekompensering af skærmstrømkredsen (indskydelse af kondensatorer). Skærmleder med aktiv skærmning En anden - og nok mere teoretisk - mulighed for afskærmning af magnetfeltet fra en højspændingsledning er aktiv skærmning, hvor skærmlederne påtrykkes en strøm ved hjælp af en ekstern spændingskilde. Ved en præcis afstemning af skærmstrømmen er det muligt at opnå en væsentlig reduktion af det resulterende felt fra ledningen. Figur 15 viser nogle beregningseksempler på dette. I beregningseksemplerne er anvendt de samme data som i eksemplerne i figur 14. Installationspraksis Som omtalt i afsnit 2.1 er afstandsafhængigheden for en lang lige leder l/r. Denne type lineære magnetfelter er altså forholdsvis vanskelig at distancere sig fra og kan derfor være særligt generende. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 14

15 Magnetfelter af denne type kan i visse tilfælde være til stede som følge af installationerne i en bygning f.eks i forbindelse med uhensigtsmæssig jording af installeret udstyr. Felterne forkommer specielt i miljøer med mange moderne apparater - så som dataanlæg, højfrekvens- eller lavenergilamper, tv-apparater, mv. Fælles for de nævnte udstyr er, at deres strømkurve er smal og stejl (ulineær belastning) i stedet for sinusformet. Dette betyder, at strømmen har et stort indhold af 3. harmoniske overtoner og derfor skaber nulstrømme, der er langt større, end man tidligere har været vant til. I værste tilfælde kan nulstrømmene i et symmetrisk 3-faset system blive af samme størrelsesorden som strømmen i faserne. Symptomer på at lineære magnetfelter er til stede, kan være støj i radio og tv, samtaleanlæg eller pc-systemer, der arbejder sammen i netværk. Ofte vil man bemærke, at støjen stiger og falder i tilsyneladende uforklarlige forløb. Problemer af denne type kan ofte ses i sammenhæng med den anvendte installationspraksis, herunder især, om det jordingssystem, der anvendes, er opbygget på en sådan måde, at det opfylder følgende 2 betingelser: En installations tilsluttede apparater skal alle have samme potentiale på jordede dele. Nulstrømmene skal forblive i forsyningskablets nulleder. Hvis den første betingelse ikke kan opfyldes, vil der mellem tilsluttede apparater løbe udligningsstrømme. Disse strømme vil afgive lineære magnetfelter og vil f.eks. i en installation med flere netværkskoblede dataanlæg - give støjproblemer og eventuelt ødelægge signaltransmis-sionen mellem de enkelte anlæg. Hvis den anden betingelse ikke kan opfyldes, vil en del af nulstrømmen løbe uden om forsyningskablet, således at der bliver en betydelig sumstrøm i dette. Denne sumstrøm skaber et magnetfelt omkring forsyningskablet. Den manglende nulstrøm vil løbe retur til forsyningstransformerens stjernepunkt som en vagabonderende strøm, eksempelvis gennem armeringsjern, vandrørssystemer og lignende og omgive disse ledende dele med et lineært magnetfelt samt eventuelt være medvirkende årsag til tæringer. Figur 16 viser et skematisk billede af et 4-ledersystem i et såkaldt nulsikkert net (her anvendt som TN-C-S system). I et sådant system er de naturlige betingelser for at opfylde ovenstående de to betingelser ikke til stede. I eksemplet ses returstrømmen fra den enfasede belastning at løbe til det nullede punkt P i tavlen. Herfra vil der være 2 veje, nulstrømmen kan løbet tilbage til forsyningstransformerens stjernepunkt. Den ene vej er den regulære gennem forsyningskablets PEN-leder. Den anden mulighed er gennem stelforbindelsen fra punktet P til belastningens stel, og videre som en vagabonderende strøm gennem f.eks. vandrør eller armering. Apparatets stel ses antager så et andet potentiale end forsyningstransformerens jordede stjernepunkt. Potentialeforskellen mellem de to punkter vil, afhængigt af den aktuelle belastning (spændingsfald i nullederen) kunne variere fra nul til nogle få volt. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 15

16 Hvor stor en del af den enfasede belastnings returstrøm, der vil løbe som vagabonderende strøm, afhænger af impedansforholdene i de to kredse, nul og jord. En måde at forbedre systemet på er ved at undlade at nulle forskellige steder i installationen. Punktet P bør være fælles for hele installationen samt være placeret så tæt ved transformerens stjernepunkt som muligt. Herved opnås en forbedring af impedansfor holdene, således at de vagabonderende strømme og dermed også de omtalte potentialeforskelle bliver reduceret væsentligt (se endvidere omtalen af 5-ledersystemet). Hvis betingelserne for nulsikkerhed ikke er til stede, anvendes 4-ledersystemet som ikke nulsikkert net (TT-system). Se figur 17. TT-systemet har et punkt i forsyningssystemet direkte jordet, og de til installationen forbundne apparater er jordet ved hjælp af elektroder, der er elektrisk uafhængige af den driftsmæssige jordforbindelse. Et sådant system vil bedre kunne opfylde punkt 2, idet returstrømmen vil løbe i forsyningskablets nulleder. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 16

17 Punkt 1 er sværere at opfylde, idet den tilladte impedans Zj i apparatets jordelektrode er så stor (max Ohm, forudsat HFI-beskyttelse), at selv små afledningsstrømme i apparatet kan hæve stelpotentialet fra nul. Hvis et apparat ikke har alternative forbindelser til jord, vil jordelektroden tillade en spænding på apparatets stel på op til 50 V, før HFI-udkobling finder sted. For at undgå uhensigtsmæssige udligningsstrømme må det anbefales, at sådanne apparater jordes gennem elektroder, der ved hjælp af udligningsforbindelser er sammenkoblede til et fælles jordingsanlæg. Firgur 18 viser et skematisk billede af et 5-ledersystem. Et sådant system ses at være langt bedre egnet til at håndtere den ovenstående problematik. Returstrømmen fra den enfasede belastning løber udelukkende i forsyningskablets nulleder. Altså er der ingen vagabonderen de strømme og ingen lineære magnetfelter. Systemets 5. leder sørger for, at et tilsluttet apparats stel antager jordpotentiale. En mindre afledning, f.eks. en kapacitiv afkobling til stel, vil ikke kunne ændre stellets potentiale. I en fejlsituation med større afledning af strømmen til apparatets stel, vil den 5. leder blive belastet og dermed hæve apparatets stelpotentiale. Montage af HFI-beskyttelse vil medføre, at det fejlramte apparat frakobles. Et 5-ledersystem, som det her skitserede, vil ikke kunne etableres generelt, idet det kræver, at de 4-ledersystemer, der i dag anvendes, forsynes med en ekstra leder. I specielle situationer, hvor forholdene er til det - f.eks. i forbindelse med planlagt byggeri med egen forsyningstransformer og større ulineært forbrug - må det overvejes, om der bør etableres lokale 5-ledersystemer. Kapitel 15 TEKNISK HÅNDBOG 17

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg

Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Kapitel 12 Magnetiske felter Ved luftledningsanlæg Magnetfeltet ved højspændingsluftledninger ligger typisk i området fra nogle få µt op til maksimalt ca. 10 µt. I nedenstående figur er vist nogle eksempler

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer

Teknisk. meddelelse. Driftsdivisionen Netfunktioner Strøm, systemansvar stærkstrøm. Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Teknisk meddelelse Nr. 01 / 15.01.2001 Ændret jordingsprincip på S-banens omformerstationer Den driftsmæssige jordforbindelse, som hidtil er etableret ved forbindelse til returskinnen (skinnejord), skal

Læs mere

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen

DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen DSO - Drift, Styring og Overvågning af elforsyningen Del 1. Kapacitiv spændingsmåling Af Peter Johansen, www.jomitek.dk Denne artikelserie omhandler emnet DSO, primært for mellemspændingsnettet. Artiklerne

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR

HERNING TEKNISKE SKOLE KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR KABLING AF DATAANLÆG, TESTUDSTYR Brug af kabelscanner Med den korrekte kabelscanner er man i stand til at kunne teste de installationer, som man udfører. Hvis man så laver en god og brugbar dokumentation,

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com

Member of the NKT Group. Teknisk katalog. Completing the picture. www.nktcables.com Member of the NKT Group Teknisk katalog 2013 Completing the picture www.nktcables.com Member of the NKT Group - nktdoc er udviklet i samarbejde med PC Schematic vi gør det nemt at regne den ud! Completing

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS LINIA LED LINIA LED VLT LUMINEX A/S har videreudviklet det velkendte LINIA belysningssystem til et nyt niveau, en løsning der er hurtig, enkel, pålidelig og fuldstændig fleksibel - LINIA LED. På basis

Læs mere

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev

Elsikkerhed på Sygehuse. FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Elsikkerhed på Sygehuse FSTA årsmøde 30. september til 2. oktober 2013 v/ Afdelingschef Brian Pelby, Balslev Program Forsyningssikkerhed Funktionssikkerhed Personsikkerhed 20130930 2 ## Forsyningssikkerhed

Læs mere

LINIA LED - det eneste rigtige valg

LINIA LED - det eneste rigtige valg LINIA LED - det eneste rigtige valg Thybo biler har med LINIA LED fået forbedret lyset på værkstedet og i smørgraven. 2 Elgiganten i Filed s var ikke i tvivl om at der skulle LED i deres nyeste butik.

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Lange kabler i elsystemet

Lange kabler i elsystemet Lange kabler i elsystemet De teknologiske udfordringer 1 Elsystemet - status Vekselstrøm i luftledninger som hovedparten af verdens elsystemer Teknisk relativt enkel og billig teknologi Modsat jævnstrøm

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregningseksempel I det følgende eksempel gennemgås: Beregning af største og mindste kortslutningsstrømme de nødvendige steder i en installation. Valg og indstilling af maksimalafbrydere til overbelastnings-

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits Introduktion HID er forkortelsen af High Intensity Discharge Lamp, og er et revolutionerende teknologisk produkt. Xenon-gas bliver i en quartz-tube udsat for 23000V frembragt

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure)

Godkendt af: Revideret ved EL-ERFA møde d. 8. marts Frederikshavn. (FMS procedure) Procedure for fremstilling af opgaver til el-autorisationsprøven for de martime uddannelser. 1. Formål: Formålet med denne procedure er centralt at kunne fremstille en eksamensopgave til brug ved el -

Læs mere

1993-01-01. Fortegnel se over aktuel l e ~~RAD-.eddel el ser. ELRAD-meddele1 ser, der udelukkende indeholder oplysninger om zndringer

1993-01-01. Fortegnel se over aktuel l e ~~RAD-.eddel el ser. ELRAD-meddele1 ser, der udelukkende indeholder oplysninger om zndringer Gothersgade 160 1123 Kebenhavn K Telefon 33 11 65 82 Telefax 33 91 19 50 1993-01-01 Vedr. Stærkstramsreglementet Erstatter 1/92 Fortegnel se over aktuel l e ~~RAD-.eddel el ser 1. januar 1993 -meddele1

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET

EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET EL INSTALLATION GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE BESKRIVELSE: BESKRIVELSE AF EL INSTALLATIONSARBEJDET DATO OG INITIALER: 20140411 / JNI 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerheds information... 2 2. Gyldighedsområde...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift

Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Reduceret termisk reaktionstid Varieret drift Hvorfor vælge strålevarme som opvarmningsform? Der findes mange forskellige opvarmningsformer. Og det kan derfor være ganske uoverskueligt at finde det bedst egnede produkt til at løse opgaven. Her nedenfor

Læs mere

Gyptone akustiklofter Funktion og design

Gyptone akustiklofter Funktion og design Gyptone akustiklofter Funktion og design Reflecting everyday life 1 Reflecting everyday life For den daglige bruger af en bygning er loftet en naturlig del af hverdagen, som ofte kun bemærkes, hvis det

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledning. Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. M a g n e t fel t e r o g h ø j s p æ n d i n g s a n l æ g Vejledning Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling. 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER. 1 Generelle bestemmelser TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 1 Generelle bestemmelser Gyldighedsområde 1.1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i Nibe Elforsyning Net A/S forsyningsområde, i det følgende kaldet Netselskabet. Netbestemmelser

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

RAPPORT. Måling af træk og temperaturer inden for porte ved brug af trækreducerende teknologi

RAPPORT. Måling af træk og temperaturer inden for porte ved brug af trækreducerende teknologi RAPPORT Måling af træk og temperaturer inden for porte ved brug af trækreducerende teknologi 1. august 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDENR. 1.0 SAMMENFATNING 1 2.0 MÅLING AF LUFTHASTIGHEDER I LAGERHAL 2 3.0

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler

Fasedrejning i RC / CR led og betragtninger vedrørende spoler Fasedrejning i en kondensator og betragtninger vedrørende RC-led. Følgende er nogle betragtninger, der gerne skulle føre frem til en forståelse af forholdene omkring kondensatorers og spolers frekvensafhængighed,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse

Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse Rosetmateriel Loft- og vægdåse tilbehør afstandsring 16-32 mm for PL dåse 182A1204 El-nr.: 1020007202 EAN-nr.: 5703302087704 Anvendes til en elektrisk isoleret forlængelse af dåserummet. Afstandsringen,

Læs mere

Alarmcom. Magnetkontakter

Alarmcom. Magnetkontakter Alarmcom Magnetkontakter Side 2 Alarmcom Indholdsfortegnelse 1. MKT 200 magnetkontakter...3 1.1 Hvorfor benyttes ALNICO V magneter?...3 1.2 Hvorfor bruger vi reed kontakter belagt med Ruthenium?...4 1.3

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Fordelingsanlæg ETS-52-04-02 Rev. 0f teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44534/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere