Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-12-31. pm@norddjurs.dk"

Transkript

1 Projektoplysninger Projektets hovedformål: Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2) Projektets navn Mit liv - mit job Starttidspunkt Sluttidspunkt Støttebeløb P-nummer Ansøger Virksomhedsnavn: Norddjurs Kommune Kontaktoplysninger Titel Sundhedschef Fornavn Pia Mellemnavn Efternavn Moldt Telefon

2 Resumé Målgruppe: 300 sygemeldte borgere (18-62 år) pga. arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Projektets baggrund: Depression og stress er forbundet med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. I Norddjurs Kommune har 11 % af befolkningen stress og/eller depression. I dag findes der ikke en koordineret rehabiliteringsindsats, hvor sundheds- og beskæftigelsesområdet samarbejder, hvilket sammen med en længevarende opfølgning har vist sig afgørende for en vellykket rehabiliteringsproces. Projektets formål/succeskriterier: Formålet er at rehabilitere sygemeldte med arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Succeskriterierne er bl.a. at 75% har mestret stress og depression efter 16 uger samt at 65 % er tilbage på arbejdspladsen efter 8 uger. Projektets aktiviteter og metoder: Rehabiliteringsforløbet består af visitering, 8 ugers intensivt forløb med 2 ugentlige undervisningsdage, 8 ugers opfølgning med 2 ugentlige timer sidst på eftermiddagen (16 uger i alt) og rådgivning i op til ét år. Parallelt med det intensive forløb igangsættes en indsats på den sygemeldtes arbejdsplads for at sikre de nødvendige hensyn og udarbejdelse af en stresshåndteringspolitik. Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: Det intensive forløb tager afsæt i evidensbaseret viden og består af 10 moduler: psykoeducation, mindfulness, fysisk aktivitet, madlavning, søvn/hvile, seksualliv, familie-, ungdoms- og arbejdsliv samt tilbagevenden til arbejdet. Sikring af målgruppens deltagelse: Inddragelse af den sygemeldte og koblingen til hverdagslivet skal sikre, at aktiviteterne opleves meningsfulde og fastholdes. Nytænkning: Indsatsen er baseret på et samarbejde mellem den sygemeldte og dennes hverdagsliv, beskæftigelsesog sundhedsområdet. En ligelig tidsmæssig varighed af hhv. intensiv- og opfølgningsforløb med den hensigt at forankre ny viden og færdigheder i hverdagen, forebygge tilbagefald samt bevare tilknytning til arbejdspladsen. Forankring efter projektperiodens udløb: Den sundhedspædagogiske tilgang og opfølgningsforløbet skal sikre fastholdelse af resultater. For at lette forankring er indsatsen tænkt ind i allerede eksisterende arbejdsgange. Projektets organisering: Der nedsættes et rehabiliteringsteam med repræsentanter fra sundhedsafdelingen, jobcenteret og frivillige samt en projektgruppe med repræsentanter fra teamet og ledere. Evaluering: Der udføres baseline målinger ved start og efter 16 uger. Derudover foretages fokusgruppeinterview efter 16 uger og 1 år mhp. at evaluere deltagernes mestring af stress og depression. Audit udføres hver 2. måned for at justere og evaluere den faglige praksis.

3 Projektbeskrivelse Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: 300 sygemeldte borgere (18-62 år) (over 2 år) pga. arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression (sygedagpengemodtagere - sammenhæng mellem lidelsen og arbejde). Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere?: Depression og stress er et stigende problem. 4,1% af danskerne har let, moderat eller svær depression (Olsen Mortensen & Bech 2004 Pravalence of major depression and stress indicators in the Danish general population). Risikoen for tilbagefald er 60-70%. 9% af danskerne har angivet at være stressede ofte og 34% af og til. I 87 var de tilsvarende tal 6% og 29%. Depression og stress er forbundet med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Psykisk arbejdsbelastning er årsag til en million sygefraværsdage om året og ca. 855 millioner kr. i merforbrug i sundhedsvæsenet på årsbasis (Statens Institut for Folkesundhed 2007 Forebyggelse og behandling af stress i Danmark). I Norddjurs Kommune har 11% af befolkningen (2500 personer) psykiske lidelser i form af stress og/eller depression (Center for folkesundhed i Region Midtjylland 2006 Hvordan har du det?). Det er veldokumenteret, at tilknytning til arbejdspladsen er meget væsentlig for at opretholde en identitet. Derfor er der et stort behov for et rehabiliteringstilbud til denne målgruppe. I dag findes der ikke en koordineret indsats, hvor sundheds- og beskæftigelsesområdet samarbejder. Dette har vist sig afgørende for en vellykket rehabiliteringsproces (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010 Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet), som omfatter hele borgerens livssituation, brugerinddragelse samt beslutninger på baggrund af en sammenhængende og vidensbaseret indsats (Marselisborgcentret 2004 Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet). Derudover er mental sundhed på den nationale dagsorden og defineres som: En tilstand af trivsel hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere daglige udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber (Sundhedsstyrelsen 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter). Der er skabt gode rammer for en tværgående sundhedsfremmende og forebyggende rehabiliteringsindsats i Norddjurs. Jobcenteret og sundhedsafdelingen har haft et positivt samarbejde omkring et 3-årigt kræftrehabiliteringsprojekt, som nu er sat i drift. Viden fra projektet f.eks. at langvarig opfølgning er vigtig og anden evidensbaseret viden kan danne grundlag for nytænkning af en indsats til borgere med stress og depression. Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: Formålet er at rehabilitere sygemeldte med arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Rehabilitering omfatter hele borgerens livssituation (fysisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt) mhp. at genvinde kontrol og opnå et selvstændigt samt meningsfuldt liv. Succeskriterier: 80% angiver øget mental sundhed 50% motionerer 30 min. dagligt 80% får forbedrede søvn- og hvilemønstre 50% indtager en kost rig på fisk, frugt og grønt 75% oplever intimitet og nærhed med partneren 80% deltager i sociale fællesskaber 75% har mestret stress og depression 65 % er tilbage på arbejdspladsen efter 8 uger 60% af arbejdspladserne har en stresshåndterings- og trivselspolitik 75% kan håndtere nye symptomer på stress og depression

4 Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: Indsatsen organiseres i et rehabiliteringsteam og et hjælpeteam af frivillige. Rehabiliteringsteamet består af projektleder, psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut, afspændingspædagog, ernæringsfaglig, sagsbehandler, job- og fastholdelseskonsulent. Derudover samarbejdes med praktiserende læger og praksissygeplejersker. Indsatsen er rettet mod det individuelle, sociale og strukturelle niveau (Barry & Jenkins 2007 Implementing mental health promotion). Holdene sammensættes aldersspecifikt, og pårørende opfordres til at deltage. Den teoretiske tilgang til stress og depression er CATS-modellen, som er baseret på kognitive metoder (Videncenter for Arbejdsmiljø 2010 Fra stress til trivsel). Den sundhedspædagogiske tilgang er forankret i kognitiv-social læringsteori, hvor erfaringsudveksling og inddragelse af deltagerne skal sikre ejerskab til aktiviteterne. Rehabiliteringsforløbet er delt i 4 faser: visitering, 8 ugers intensivt undervisnings- og træningsforløb samt 8 ugers opfølgning (16 uger i alt) og rådgivning i op til et år. Det intensive forløb består af 2 ugentlige undervisningsdage á 4 timer. Opfølgningsforløbet består af 2 ugentlige timer sidst på eftermiddagen, således det kan kombineres med at være i arbejde. Fase 1 Den sygemeldte henvises af egen læge eller jobkonsulenten. Sygeplejersken i teamet (primære kontaktperson) afholder en visitationssamtale i hjemmet med den sygemeldte og dennes evt. partner. Formålet er at opbygge en samarbejdsrelation, afdække motivation, villighed til forpligtelse og rehabiliteringsbehov. Den sygemeldte udfylder spørgeskemaer, og sværhedsgraden af depression (egen læge stiller diagnosen på baggrund af ICD. 10 klassifikation, MDI, Hamilton) og stress screenes (Sundhedsstyrelsen 2010 Mental sundhed blandt voksne danskere) - med mindre de er foretaget af lægen. Der udarbejdes en rehabiliteringsplan. Hvis den sygemeldte ikke er i stand til at følge gruppeforløbet fra starten, tilbydes en præindsats hjemme med enkle motions- og afspændingsøvelser via DVD samt støtte af en person fra det frivillige team. Mange med stress og depression har vanskeligt ved at være alene i starten. Når den sygemeldte er i bedring indgår han/hun i det gruppebaserede undervisnings- og træningsforløb, da erfaringsudveksling med ligestillede ses essentiel i rehabiliteringsprocessen (Bligård 2009 Kræftrehabilitering i Norddjurs Kommune). Fase 2 Det intensive forløb består af en tværfaglig indsats med 10 obligatoriske moduler. I hele forløbet gøres en aktiv indsats for, at deltagerne danner netværksgrupper for at understøtte rehabiliteringsprocessen og forebygge tilbagefald. Motionspartnerskaber blandt deltagerne samt brobygning til motions- og kosttilbud i lokalområdet er vigtigt. Efter det intensive forløb afholder borgeren og kontaktpersonen en statussamtale. Hvis borgerens mentale sundhed ikke er øget, tilbydes deltagelse på et nyt hold. Fase 3 Opfølgningsforløbet består af bred vifte af samvær og støtteforanstaltninger. Samværet i de 8 uger består af selvhjælpsgrupper, netværkscaféer med temaer relateret til deltagernes erfaringer med at få kontrol over eget liv, fælles aktiviteter med deltagernes familie om kost, motion eller andre latterstimulerende tiltag som f.eks. sumobrydning & zumba. Støtteforanstaltninger omfatter hotline til og åben rådgivning ved kontaktpersonen, online debatforum for teamet og deltagerne i ét år.

5 Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: Det intensive forløb består af 10 moduler med afsæt i evidensbaseret viden: "Psykoeducation" er virkningsfuld overfor psykiske lidelser (Halford & Hayes 1999 Psychological rehabilitation of chronical szizofrenic patients). Det består af undervisning i stress- og depressionssymptomer, sygdomsforløb, årsager og mestringsstrategier. "Mindfulness" er en metode til håndtering af belastende kropslige og psykologiske tilstande ved at fremme mental ligevægt gennem træning af en ikke-dømmende form for opmærksomhed (Kabat-Zinn 2009 Full Catastrophe living). Metoden er virksom samt omkostningseffektiv og mindsker symptomer på stress og fremmer velvære (Piet 2010 Mindfulness baseret kognitiv terapi). "Fysisk" aktivitet kan lindre depressive symptomer f.eks. aflede negative tanker, øge endorfin- og serotoninniveauet (Mead 2010 Exercise for depression). Den optimale motionsform er aktiviteter, den enkelte finder sjov og energigivende. Motionsmodulet består af konditionstræning (evt. i naturen mhp. at udnytte lyset og fremme d-vitamin) og afspænding for at skabe mental ro gennem øget kropsbevidsthed. "Kosten" er vigtig, idet et lavt indhold af omega-3 fedtsyrer er forbundet med depressive lidelser (Syddansk Universitet 2007 Kan du spise dig til psykisk sundhed?). Forekomsten af depressioner er lavere i Middelhavsområdet end i det nordlige Europa. Middelhavskost, som består af poly- og monoumættet fedt, folinsyre og B-vitaminer samt lavt indtag af kød og mejeriprodukter, kan have en forebyggende effekt på udvikling af depressioner (Sánchez-Villegas 2009 Association of the Mediterranean Dietary Pattern With the Incidence of Depression). Indtagelse af d-vitamin via kosten (fede fisk) kan også have en positiv effekt på depression (Videbech et al D-vitamins betydning for neuropsykiatriske tilstande). "Søvn og hvile" er vigtig, da 90% af målgruppen har søvnforstyrrelser (Psykiatrifonden 2001 Forebyggelse og depression). Modulet omhandler søvnvaner, søvnkvalitet, sovemiljø. "Den seksuelle lyst og evne" påvirkes ofte, hvilket kan få negative konsekvenser for parforholdet, selvværd mv. Modulet omhandler intimitet og nærhed med partneren. I "familie, ungdoms og arbejdsliv" (målgruppens specifikke livsfaser medtænkes f.eks. ungdomsliv) diskuteres forventninger til den moderne familie, unge og arbejdslivet præget af individualisering samt en rivende teknologisk udvikling. "Tilbagevenden til arbejdet" omhandler jobcenterets støtteforanstaltninger f.eks. mentorordninger og rundbordssamtaler. Den individuelle vejledning i forhold den enkeltes jobsituation foregår i jobcenteret. Parallelt med det intensive forløb igangsætter fastholdelseskonsulenten en indsats på arbejdspladsen i samarbejde med den sygemeldte. Formålet er, at der foretages de nødvendige hensyn til den sygemeldte, at arbejdspladsen uddrager læring af hændelsesforløbet og får udarbejdet en stresshåndterings- og trivselspolitik, således at arbejdspladsen også kan være en arena for forebyggelse af nye sygemeldte. Det er aftalt med rejseholdet fra Videnscenter for Arbejdsmiljø, at de vederlagsfrit afholder to temaarrangementer for fagpersoner i teamet mhp. kompetenceudvikling. Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: Massiv PR skal udbrede kendskab til projektet. Der holdes infomøder med samarbejdsparter, og samarbejdet med praktiserende læge sikres via praksiskonsulent. Koblingen til den sygemeldtes hverdagsliv herunder hjemmebesøg skal bidrage til at overvinde barrierer for deltagelse. Inddragelse af målgruppen skal ligeledes sikre, at aktiviteterne opleves meningsfulde og dermed fastholdes. Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område?: Der implementeres en bred systematisk tværfaglig rehabiliteringsindsats, som er baseret på et samarbejde mellem den sygemeldte og dennes hverdagsliv, beskæftigelses- og sundhedsområdet. En ligelig tidsmæssig varighed af hhv. intensiv- og opfølgningsforløb med den hensigt at forankre ny viden og færdigheder i hverdagen, forebygge tilbagefald samt bevare tilknytning til arbejdspladsen. Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: Den sundhedspædagogiske tilgang med inddragelse af deltagerne og opfølgningsforløbet skal sikre fastholdelse af resultater. For at lette forankring er organisering af indsatsen tænkt ind i nogle nuværende arbejdsgange. Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: Der nedsættes et rehabiliteringsteam med repræsentanter fra sundhedsafdelingen og jobcenteret, samt en projektgruppe med repræsentanter fra teamet og ledere. Sundhedsafdelingen har en sundhedsfaglig medarbejder med projektledererfaring, som skal varetage projektledelse samt konsulenter med tværfaglige kompetencer.

6 Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: Den afsluttende evaluering udføres af eksterne konsulenter. Baseline målinger og igen efter 16 uger: Kvantitative skemaer: depressionsscreening og stressscoring, motion, kost, søvn og hvile, deltagelse i sociale fællesskab, tilbagevenden til arbejdet og stresshåndterings- og trivselspolitikker. Kvalitative skemaer: Intimitet og nærhed med partner. Fokusgruppeinterview efter 16 uger: Mestring af stress og depression Efter 1 år: Reagere på og håndtere nye symptomer på stress og depression. Audit anvendes til at undersøge, udvikle, justere og evaluere den faglige praksis (Center for kvalitetsudvikling 2009 Audit en metode hvor alle kommer til orde). Hver 2. måned udvælger rehabiliteringsteamet et forløb med en borger. Dermed vil viden, som udvikles i projektet, kunne bidrage til faglig og organisatorisk læring samt sikre succeskriterierne.

7 Tidsplan Aktivitet 1: Udvikling og konkretisering af projektet (Nedsættelse af projektgruppe, planlægning af de konkrete moduler, kompetenceudvikling, rekrutteringsstrategi og evalueringsdesign). Fra: Til: Aktivitet 2: Implementering af projektet. Audit hver anden måned. Fra: Til: Aktivitet 3: Evaluering af projektet. Fra: Til:

8 Budget I alt Evt. medfinanciering Note Løn Eksterne konsulenter Transport - kørselsgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering Revision Kurser Formidling Øvrige udgifter Andet Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 14 Eventuelle indtægter i projektet 0 15 Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum Note - 1: 2011 (6 hold): Projektleder(PL) i 1924 t á 270 kr. Sygepl.(S) i 1269 t á 250 kr. Psyk.(P) 18 t á 250 kr. Ernæring.(E) i 18 t á 250 kr. Fys.(F) i 15 t á 250 kr. Job- og fastholdelseskons.(jf) i 7 t á 250 kr. Afspændingspæd./motionskons.(AM) i 9 t á 250 kr. Familiete.(FA) i 5 t á 250 kr. Seksualvejl.(SV) i 3 t á 150 kr (13 hold): PL i 1924 t á 281 kr. S i 1269 t á 260 kr. P i 18 t á 260 kr. E i 18 t á 260 kr. F i 15 t á 260 kr. JF i 7 t á 260 kr. AM i 9 t á 260 kr. FA i 5 t á 260 kr. SV i 3 t á 160 kr (6 hold): PL i 1924 t á 292 kr. S 1269 t á 270 kr. P i 18 t á 270 kr. E i 18 t á 270 kr. F i 15 t á 270 kr. JF i 7 t á 270 kr. AM i 9 t á 270 kr. FA i 5 t á 270 kr. SV i 3 t á 170 Note - 3: 2011: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold * 1,9 kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold* 1,9 kr. Opstartsmøde km *1,9. Adm. projektgr km * 1,9 kr. 2012: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 13 hold * 1,9kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 13 hold * 1,9kr. Adm. projektgr km * 1,9 kr. 2013: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold *1,9kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold*1,9kr. Adm. projektgr. og evaluering km * 1,9 kr. Note - 4: 2011: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr. 2012: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr. 2013: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr.

9 Note - 5: 2011: Kostmodulet: 720 kr. * 6 hold * 4 gange. DVD mindfulness kr. DVD afspænding kr. 2012: Kostmodulet: 720 kr. * 13 hold * 4 gange. 2013: Kostmodulet: 720 kr. * 6 hold * 4 gange. Note - 7: 2013: Evaluering kr. Note - 8: 2013: Revisor i 20 timer á 1.000kr. Note - 9: 2011: (Mindfulness, psykoedukation) kr. Note - 11: 2011: Annoncering kr Annoncering kr. (2 gange) Annoncering kr. Note - 12: 2011: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 6 hold 2012: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 13 hold. 2013: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 6 hold. Samarbejdspartnere Eksterne konsulenter Bilag

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger

Projekt. Norddjurs - En sund kommune i bevægelse 2010-01-01 2012-12-31. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Norddjurs - En sund kommune i bevægelse Starttidspunkt: 2010-01-01 Sluttidspunkt: 2012-12-31 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol,

Læs mere

Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) 2013-05-31

Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) 2013-05-31 Projektoplysninger Projektets hovedformål: Initiativer vedrørende rygning, alkohol, kost og fysisk inaktivitet (Hovedformål 3) Projektets navn Bli' sund, mand! Sundere mænd i norddjurs kommune Starttidspunkt

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

jfr@faaborgmidtfyn.dk

jfr@faaborgmidtfyn.dk Projektoplysninger Projektets hovedformål: Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2) Projektets navn Center for Forebyggelse og Bevægelse Starttidspunkt 2010-01-01 Sluttidspunkt

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse

Rehabiliteringskonference. Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Rehabiliteringskonference Session 2 Vidensbasering, kompetenceudvikling, uddannelse Titel Kompetenceudvikling og vidensdeling i forhold til rehabilitering af borgere med apopleksi og håndtering af overgangen

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1)

4) Projektets aktiviteter og metode Projektet vil have følgende faser: Fase 1) 1) Målgruppe Projektet omhandler ca. 75 social- og sundhedshjælpere og -assistenter på Plejecentret Halsnæs. Denne målgruppe falder indenfor definitionen nedslidningstruede jobgrupper. Arbejdet inden for

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv.

Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Kræftrehabilitering Rehabilitering af borgere med kræft i behandlingsliv og hverdagsliv. Titel på projektet: Patienten i fokus: Sammenhængende kræftrehabilitering fra sygehus til kommunalt regi. (Kræftrehabiliteringscoach

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi.

Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Socialudvalget i Nordfyns kommune ønsker dette projekt til behandling. Projekt VINDMØLLEN - kræft rehabilitering i kommunalt regi. Når vinden blæser går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

ET ANDET LIV. Dette er en kort projektbeskrivelse; en udbygget projektbeskrivelse er under udarbejdelse af Frises sekretariat.

ET ANDET LIV. Dette er en kort projektbeskrivelse; en udbygget projektbeskrivelse er under udarbejdelse af Frises sekretariat. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 584 Offentligt 1 FRISE. LANDSFORENING FOR FRIVILLIGCENTRE OG SELVHJÆLP Østeraagade 2,2 9000 Aalborg www.frise.dk Tlf 98 122424 27. juni 2006 ET ANDET LIV En rehabiliterings-

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune

Profil til stillingen som. sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder. Mariagerfjord Kommune Profil til stillingen som sundhedsfaglig kvalitetsmedarbejder Mariagerfjord Kommune Denne profil beskriver de overordnede rammer for jobbets indhold samt forventninger til kandidaterne. Organisation. Sundhed-

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Job og Aktiv Jobcenter Kolding

Job og Aktiv Jobcenter Kolding September 2015. Job og Aktiv Jobcenter Kolding Sundstyrelsen, Sundhedscenter Kolding og Job center Kolding Tilkendelser af førtidspensioner i Kolding kommune Baggrund 3-årigt projektsamarbejde mellem Jobcenter

Læs mere

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune.

Overvægt er et stigende problem i samfundet generelt, - således også på ældreområdet i Svendborg Kommune. Projekttitel: Et lettere liv Et utraditionelt og helhedsorienteret tilbud til overvægtige i ældreplejen i Svendborg Kommune. Projektet tager udgangspunkt i individet og har fokus på kontakt i hele forløbet.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter?

Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Er der behov for samordnet tilbud vedrørende rehabilitering af kræftpatienter? Arbejdssituation Jeg har dage hvor jeg faktisk ikke kan gå, og må blive hjemme fra arbejde. Jeg arbejder stadig på nedsat

Læs mere

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning

Projektbeskrivelse. Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning Projektbeskrivelse Kun sammen er vi stærke i forebyggelsen af psykisk nedslidning 1) Målgruppe Mågruppen er primært social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Da projektets hovedformål

Læs mere

Projektoplysninger Projektets hovedformål: Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2) Projektets titel: Interkulturel sundhedsfremme og rehabilitering - en koordineret indsats Starttidspunkt:

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes!

Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Tværkommunalt udviklingsprojekt indenfor kronikerrehabilitering - en succes! Baggrund: Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommuner samarbejdede i perioden 2010-2013 om et projekt for udvikling af den kommunale

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune

Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune PROJEKT VINDMØLLEN REVIDERET OPLÆG 2009 Dato 24.10.2009 Kræftrehabilitering i Nordfyns Kommune - redigeret oplæg 2009- Når vinden blæser, går nogle i læ og andre bliver til vindmøller. Vindmøllen giver

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser 1. 2. Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Sund kultur i Bulderby

Sund kultur i Bulderby Projektbeskrivelse Sund kultur i Bulderby Et samarbejde mellem Bulderby & SundhedscenterStruer 11. november 2009 1 1.0 Baggrund SundhedscenterStruer blev i foråret 2009 kontaktet af Vivi Mortensen, Leder

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde Margit Thomsen

Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej Varde  Margit Thomsen Center for Sundhedsfremme Ringkøbingvej 32 6800 Varde www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/ Margit Thomsen math@varde.dk Hvem er vi? 1 diætist,1sygeplejerske,3 fysioterapeuter, 1 misbrugskonsulent, 1 socialrådgiver,

Læs mere

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer:

Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: Spørgeskemaet om rehabilitering på din afdeling indeholder fire temaer: 1) Implementering af anbefalinger fra nationale og regionale programmer 2) behovsvurdering 3) koordination og sammenhængende forløb

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

Projektplan for Sundhed på Arbejdspladsen

Projektplan for Sundhed på Arbejdspladsen Projektplan for Sundhed på Arbejdspladsen 1. Baggrund Byrådet har i budget 2014 besluttet følgende: Skanderborg Kommune ønsker at styrke en sundhedsfremmende indsats på den enkelte arbejdsplads med sigte

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen

Kamilla Bolt og Marie Jakobsen Evaluering af satspuljer socialt udsatte 2012-udmøntningen Evalueringen af Jobcenterprojekter Kamilla Bolt og Marie Jakobsen 1 SATSPULJEUDMØNTNING 2012 JOBCENTER Agenda Kort om puljen Introduktion til

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen

Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed. Ved specialkonsulent Peter Andersen Forebyggelsesfonden - for et godt arbejdsliv og bedre sundhed Ved specialkonsulent Peter Andersen Fondens baggrund Forebyggelsesfonden en del af velfærdsaftalen fra juni 2006 Kapital på 3 mia. kr. Årlig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering Livtag med kræft Gladsaxe Kommune Erfaringer fra Gladsaxe kommune Gladsaxe Kommune har en størrelse på ca. 65.000 indbyggere Ifølge cancer.dk vil en kommune på denne størrelse have ca. 390 borgere som

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge

Visitatorernes årsmøde Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge Visitatorernes årsmøde 8.11.2016 Svendborg Demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge jegk@regionsjaelland.dk Rehabilitering: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Et pilot og udviklingsprojekt

Et pilot og udviklingsprojekt Et pilot og udviklingsprojekt ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom Forskningsassistent/konsulent, MPH,

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Rehabilitering i Odense Kommune

Rehabilitering i Odense Kommune Rehabilitering i Odense Kommune Landsmøde Socialt Lederforum 2014 Jan Lindegaard Virksom Støtte Ældre- og Handicapforvaltningen Virksom Støtte - fakta Handicap Plejebolig - Mad Kendetegnende ved borgere

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb

Jobrettet ACT. En sund og holdbar vej i arbejdslivet. Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Jobrettet ACT En sund og holdbar vej i arbejdslivet Læs om 4 forløbsdesign Mestring med ACT ACT Udvikling ACT coach Personligt ACT-forløb Om Jobrettet ACT Jobrettet ACT er en optimal kombination. Forløbene

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere