Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-12-31. pm@norddjurs.dk"

Transkript

1 Projektoplysninger Projektets hovedformål: Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2) Projektets navn Mit liv - mit job Starttidspunkt Sluttidspunkt Støttebeløb P-nummer Ansøger Virksomhedsnavn: Norddjurs Kommune Kontaktoplysninger Titel Sundhedschef Fornavn Pia Mellemnavn Efternavn Moldt Telefon

2 Resumé Målgruppe: 300 sygemeldte borgere (18-62 år) pga. arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Projektets baggrund: Depression og stress er forbundet med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. I Norddjurs Kommune har 11 % af befolkningen stress og/eller depression. I dag findes der ikke en koordineret rehabiliteringsindsats, hvor sundheds- og beskæftigelsesområdet samarbejder, hvilket sammen med en længevarende opfølgning har vist sig afgørende for en vellykket rehabiliteringsproces. Projektets formål/succeskriterier: Formålet er at rehabilitere sygemeldte med arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Succeskriterierne er bl.a. at 75% har mestret stress og depression efter 16 uger samt at 65 % er tilbage på arbejdspladsen efter 8 uger. Projektets aktiviteter og metoder: Rehabiliteringsforløbet består af visitering, 8 ugers intensivt forløb med 2 ugentlige undervisningsdage, 8 ugers opfølgning med 2 ugentlige timer sidst på eftermiddagen (16 uger i alt) og rådgivning i op til ét år. Parallelt med det intensive forløb igangsættes en indsats på den sygemeldtes arbejdsplads for at sikre de nødvendige hensyn og udarbejdelse af en stresshåndteringspolitik. Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: Det intensive forløb tager afsæt i evidensbaseret viden og består af 10 moduler: psykoeducation, mindfulness, fysisk aktivitet, madlavning, søvn/hvile, seksualliv, familie-, ungdoms- og arbejdsliv samt tilbagevenden til arbejdet. Sikring af målgruppens deltagelse: Inddragelse af den sygemeldte og koblingen til hverdagslivet skal sikre, at aktiviteterne opleves meningsfulde og fastholdes. Nytænkning: Indsatsen er baseret på et samarbejde mellem den sygemeldte og dennes hverdagsliv, beskæftigelsesog sundhedsområdet. En ligelig tidsmæssig varighed af hhv. intensiv- og opfølgningsforløb med den hensigt at forankre ny viden og færdigheder i hverdagen, forebygge tilbagefald samt bevare tilknytning til arbejdspladsen. Forankring efter projektperiodens udløb: Den sundhedspædagogiske tilgang og opfølgningsforløbet skal sikre fastholdelse af resultater. For at lette forankring er indsatsen tænkt ind i allerede eksisterende arbejdsgange. Projektets organisering: Der nedsættes et rehabiliteringsteam med repræsentanter fra sundhedsafdelingen, jobcenteret og frivillige samt en projektgruppe med repræsentanter fra teamet og ledere. Evaluering: Der udføres baseline målinger ved start og efter 16 uger. Derudover foretages fokusgruppeinterview efter 16 uger og 1 år mhp. at evaluere deltagernes mestring af stress og depression. Audit udføres hver 2. måned for at justere og evaluere den faglige praksis.

3 Projektbeskrivelse Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: 300 sygemeldte borgere (18-62 år) (over 2 år) pga. arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression (sygedagpengemodtagere - sammenhæng mellem lidelsen og arbejde). Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere?: Depression og stress er et stigende problem. 4,1% af danskerne har let, moderat eller svær depression (Olsen Mortensen & Bech 2004 Pravalence of major depression and stress indicators in the Danish general population). Risikoen for tilbagefald er 60-70%. 9% af danskerne har angivet at være stressede ofte og 34% af og til. I 87 var de tilsvarende tal 6% og 29%. Depression og stress er forbundet med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Psykisk arbejdsbelastning er årsag til en million sygefraværsdage om året og ca. 855 millioner kr. i merforbrug i sundhedsvæsenet på årsbasis (Statens Institut for Folkesundhed 2007 Forebyggelse og behandling af stress i Danmark). I Norddjurs Kommune har 11% af befolkningen (2500 personer) psykiske lidelser i form af stress og/eller depression (Center for folkesundhed i Region Midtjylland 2006 Hvordan har du det?). Det er veldokumenteret, at tilknytning til arbejdspladsen er meget væsentlig for at opretholde en identitet. Derfor er der et stort behov for et rehabiliteringstilbud til denne målgruppe. I dag findes der ikke en koordineret indsats, hvor sundheds- og beskæftigelsesområdet samarbejder. Dette har vist sig afgørende for en vellykket rehabiliteringsproces (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010 Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet), som omfatter hele borgerens livssituation, brugerinddragelse samt beslutninger på baggrund af en sammenhængende og vidensbaseret indsats (Marselisborgcentret 2004 Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet). Derudover er mental sundhed på den nationale dagsorden og defineres som: En tilstand af trivsel hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere daglige udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber (Sundhedsstyrelsen 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter). Der er skabt gode rammer for en tværgående sundhedsfremmende og forebyggende rehabiliteringsindsats i Norddjurs. Jobcenteret og sundhedsafdelingen har haft et positivt samarbejde omkring et 3-årigt kræftrehabiliteringsprojekt, som nu er sat i drift. Viden fra projektet f.eks. at langvarig opfølgning er vigtig og anden evidensbaseret viden kan danne grundlag for nytænkning af en indsats til borgere med stress og depression. Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: Formålet er at rehabilitere sygemeldte med arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Rehabilitering omfatter hele borgerens livssituation (fysisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt) mhp. at genvinde kontrol og opnå et selvstændigt samt meningsfuldt liv. Succeskriterier: 80% angiver øget mental sundhed 50% motionerer 30 min. dagligt 80% får forbedrede søvn- og hvilemønstre 50% indtager en kost rig på fisk, frugt og grønt 75% oplever intimitet og nærhed med partneren 80% deltager i sociale fællesskaber 75% har mestret stress og depression 65 % er tilbage på arbejdspladsen efter 8 uger 60% af arbejdspladserne har en stresshåndterings- og trivselspolitik 75% kan håndtere nye symptomer på stress og depression

4 Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: Indsatsen organiseres i et rehabiliteringsteam og et hjælpeteam af frivillige. Rehabiliteringsteamet består af projektleder, psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut, afspændingspædagog, ernæringsfaglig, sagsbehandler, job- og fastholdelseskonsulent. Derudover samarbejdes med praktiserende læger og praksissygeplejersker. Indsatsen er rettet mod det individuelle, sociale og strukturelle niveau (Barry & Jenkins 2007 Implementing mental health promotion). Holdene sammensættes aldersspecifikt, og pårørende opfordres til at deltage. Den teoretiske tilgang til stress og depression er CATS-modellen, som er baseret på kognitive metoder (Videncenter for Arbejdsmiljø 2010 Fra stress til trivsel). Den sundhedspædagogiske tilgang er forankret i kognitiv-social læringsteori, hvor erfaringsudveksling og inddragelse af deltagerne skal sikre ejerskab til aktiviteterne. Rehabiliteringsforløbet er delt i 4 faser: visitering, 8 ugers intensivt undervisnings- og træningsforløb samt 8 ugers opfølgning (16 uger i alt) og rådgivning i op til et år. Det intensive forløb består af 2 ugentlige undervisningsdage á 4 timer. Opfølgningsforløbet består af 2 ugentlige timer sidst på eftermiddagen, således det kan kombineres med at være i arbejde. Fase 1 Den sygemeldte henvises af egen læge eller jobkonsulenten. Sygeplejersken i teamet (primære kontaktperson) afholder en visitationssamtale i hjemmet med den sygemeldte og dennes evt. partner. Formålet er at opbygge en samarbejdsrelation, afdække motivation, villighed til forpligtelse og rehabiliteringsbehov. Den sygemeldte udfylder spørgeskemaer, og sværhedsgraden af depression (egen læge stiller diagnosen på baggrund af ICD. 10 klassifikation, MDI, Hamilton) og stress screenes (Sundhedsstyrelsen 2010 Mental sundhed blandt voksne danskere) - med mindre de er foretaget af lægen. Der udarbejdes en rehabiliteringsplan. Hvis den sygemeldte ikke er i stand til at følge gruppeforløbet fra starten, tilbydes en præindsats hjemme med enkle motions- og afspændingsøvelser via DVD samt støtte af en person fra det frivillige team. Mange med stress og depression har vanskeligt ved at være alene i starten. Når den sygemeldte er i bedring indgår han/hun i det gruppebaserede undervisnings- og træningsforløb, da erfaringsudveksling med ligestillede ses essentiel i rehabiliteringsprocessen (Bligård 2009 Kræftrehabilitering i Norddjurs Kommune). Fase 2 Det intensive forløb består af en tværfaglig indsats med 10 obligatoriske moduler. I hele forløbet gøres en aktiv indsats for, at deltagerne danner netværksgrupper for at understøtte rehabiliteringsprocessen og forebygge tilbagefald. Motionspartnerskaber blandt deltagerne samt brobygning til motions- og kosttilbud i lokalområdet er vigtigt. Efter det intensive forløb afholder borgeren og kontaktpersonen en statussamtale. Hvis borgerens mentale sundhed ikke er øget, tilbydes deltagelse på et nyt hold. Fase 3 Opfølgningsforløbet består af bred vifte af samvær og støtteforanstaltninger. Samværet i de 8 uger består af selvhjælpsgrupper, netværkscaféer med temaer relateret til deltagernes erfaringer med at få kontrol over eget liv, fælles aktiviteter med deltagernes familie om kost, motion eller andre latterstimulerende tiltag som f.eks. sumobrydning & zumba. Støtteforanstaltninger omfatter hotline til og åben rådgivning ved kontaktpersonen, online debatforum for teamet og deltagerne i ét år.

5 Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: Det intensive forløb består af 10 moduler med afsæt i evidensbaseret viden: "Psykoeducation" er virkningsfuld overfor psykiske lidelser (Halford & Hayes 1999 Psychological rehabilitation of chronical szizofrenic patients). Det består af undervisning i stress- og depressionssymptomer, sygdomsforløb, årsager og mestringsstrategier. "Mindfulness" er en metode til håndtering af belastende kropslige og psykologiske tilstande ved at fremme mental ligevægt gennem træning af en ikke-dømmende form for opmærksomhed (Kabat-Zinn 2009 Full Catastrophe living). Metoden er virksom samt omkostningseffektiv og mindsker symptomer på stress og fremmer velvære (Piet 2010 Mindfulness baseret kognitiv terapi). "Fysisk" aktivitet kan lindre depressive symptomer f.eks. aflede negative tanker, øge endorfin- og serotoninniveauet (Mead 2010 Exercise for depression). Den optimale motionsform er aktiviteter, den enkelte finder sjov og energigivende. Motionsmodulet består af konditionstræning (evt. i naturen mhp. at udnytte lyset og fremme d-vitamin) og afspænding for at skabe mental ro gennem øget kropsbevidsthed. "Kosten" er vigtig, idet et lavt indhold af omega-3 fedtsyrer er forbundet med depressive lidelser (Syddansk Universitet 2007 Kan du spise dig til psykisk sundhed?). Forekomsten af depressioner er lavere i Middelhavsområdet end i det nordlige Europa. Middelhavskost, som består af poly- og monoumættet fedt, folinsyre og B-vitaminer samt lavt indtag af kød og mejeriprodukter, kan have en forebyggende effekt på udvikling af depressioner (Sánchez-Villegas 2009 Association of the Mediterranean Dietary Pattern With the Incidence of Depression). Indtagelse af d-vitamin via kosten (fede fisk) kan også have en positiv effekt på depression (Videbech et al D-vitamins betydning for neuropsykiatriske tilstande). "Søvn og hvile" er vigtig, da 90% af målgruppen har søvnforstyrrelser (Psykiatrifonden 2001 Forebyggelse og depression). Modulet omhandler søvnvaner, søvnkvalitet, sovemiljø. "Den seksuelle lyst og evne" påvirkes ofte, hvilket kan få negative konsekvenser for parforholdet, selvværd mv. Modulet omhandler intimitet og nærhed med partneren. I "familie, ungdoms og arbejdsliv" (målgruppens specifikke livsfaser medtænkes f.eks. ungdomsliv) diskuteres forventninger til den moderne familie, unge og arbejdslivet præget af individualisering samt en rivende teknologisk udvikling. "Tilbagevenden til arbejdet" omhandler jobcenterets støtteforanstaltninger f.eks. mentorordninger og rundbordssamtaler. Den individuelle vejledning i forhold den enkeltes jobsituation foregår i jobcenteret. Parallelt med det intensive forløb igangsætter fastholdelseskonsulenten en indsats på arbejdspladsen i samarbejde med den sygemeldte. Formålet er, at der foretages de nødvendige hensyn til den sygemeldte, at arbejdspladsen uddrager læring af hændelsesforløbet og får udarbejdet en stresshåndterings- og trivselspolitik, således at arbejdspladsen også kan være en arena for forebyggelse af nye sygemeldte. Det er aftalt med rejseholdet fra Videnscenter for Arbejdsmiljø, at de vederlagsfrit afholder to temaarrangementer for fagpersoner i teamet mhp. kompetenceudvikling. Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: Massiv PR skal udbrede kendskab til projektet. Der holdes infomøder med samarbejdsparter, og samarbejdet med praktiserende læge sikres via praksiskonsulent. Koblingen til den sygemeldtes hverdagsliv herunder hjemmebesøg skal bidrage til at overvinde barrierer for deltagelse. Inddragelse af målgruppen skal ligeledes sikre, at aktiviteterne opleves meningsfulde og dermed fastholdes. Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område?: Der implementeres en bred systematisk tværfaglig rehabiliteringsindsats, som er baseret på et samarbejde mellem den sygemeldte og dennes hverdagsliv, beskæftigelses- og sundhedsområdet. En ligelig tidsmæssig varighed af hhv. intensiv- og opfølgningsforløb med den hensigt at forankre ny viden og færdigheder i hverdagen, forebygge tilbagefald samt bevare tilknytning til arbejdspladsen. Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: Den sundhedspædagogiske tilgang med inddragelse af deltagerne og opfølgningsforløbet skal sikre fastholdelse af resultater. For at lette forankring er organisering af indsatsen tænkt ind i nogle nuværende arbejdsgange. Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: Der nedsættes et rehabiliteringsteam med repræsentanter fra sundhedsafdelingen og jobcenteret, samt en projektgruppe med repræsentanter fra teamet og ledere. Sundhedsafdelingen har en sundhedsfaglig medarbejder med projektledererfaring, som skal varetage projektledelse samt konsulenter med tværfaglige kompetencer.

6 Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: Den afsluttende evaluering udføres af eksterne konsulenter. Baseline målinger og igen efter 16 uger: Kvantitative skemaer: depressionsscreening og stressscoring, motion, kost, søvn og hvile, deltagelse i sociale fællesskab, tilbagevenden til arbejdet og stresshåndterings- og trivselspolitikker. Kvalitative skemaer: Intimitet og nærhed med partner. Fokusgruppeinterview efter 16 uger: Mestring af stress og depression Efter 1 år: Reagere på og håndtere nye symptomer på stress og depression. Audit anvendes til at undersøge, udvikle, justere og evaluere den faglige praksis (Center for kvalitetsudvikling 2009 Audit en metode hvor alle kommer til orde). Hver 2. måned udvælger rehabiliteringsteamet et forløb med en borger. Dermed vil viden, som udvikles i projektet, kunne bidrage til faglig og organisatorisk læring samt sikre succeskriterierne.

7 Tidsplan Aktivitet 1: Udvikling og konkretisering af projektet (Nedsættelse af projektgruppe, planlægning af de konkrete moduler, kompetenceudvikling, rekrutteringsstrategi og evalueringsdesign). Fra: Til: Aktivitet 2: Implementering af projektet. Audit hver anden måned. Fra: Til: Aktivitet 3: Evaluering af projektet. Fra: Til:

8 Budget I alt Evt. medfinanciering Note Løn Eksterne konsulenter Transport - kørselsgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering Revision Kurser Formidling Øvrige udgifter Andet Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 14 Eventuelle indtægter i projektet 0 15 Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum Note - 1: 2011 (6 hold): Projektleder(PL) i 1924 t á 270 kr. Sygepl.(S) i 1269 t á 250 kr. Psyk.(P) 18 t á 250 kr. Ernæring.(E) i 18 t á 250 kr. Fys.(F) i 15 t á 250 kr. Job- og fastholdelseskons.(jf) i 7 t á 250 kr. Afspændingspæd./motionskons.(AM) i 9 t á 250 kr. Familiete.(FA) i 5 t á 250 kr. Seksualvejl.(SV) i 3 t á 150 kr (13 hold): PL i 1924 t á 281 kr. S i 1269 t á 260 kr. P i 18 t á 260 kr. E i 18 t á 260 kr. F i 15 t á 260 kr. JF i 7 t á 260 kr. AM i 9 t á 260 kr. FA i 5 t á 260 kr. SV i 3 t á 160 kr (6 hold): PL i 1924 t á 292 kr. S 1269 t á 270 kr. P i 18 t á 270 kr. E i 18 t á 270 kr. F i 15 t á 270 kr. JF i 7 t á 270 kr. AM i 9 t á 270 kr. FA i 5 t á 270 kr. SV i 3 t á 170 Note - 3: 2011: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold * 1,9 kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold* 1,9 kr. Opstartsmøde km *1,9. Adm. projektgr km * 1,9 kr. 2012: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 13 hold * 1,9kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 13 hold * 1,9kr. Adm. projektgr km * 1,9 kr. 2013: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold *1,9kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold*1,9kr. Adm. projektgr. og evaluering km * 1,9 kr. Note - 4: 2011: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr. 2012: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr. 2013: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr.

9 Note - 5: 2011: Kostmodulet: 720 kr. * 6 hold * 4 gange. DVD mindfulness kr. DVD afspænding kr. 2012: Kostmodulet: 720 kr. * 13 hold * 4 gange. 2013: Kostmodulet: 720 kr. * 6 hold * 4 gange. Note - 7: 2013: Evaluering kr. Note - 8: 2013: Revisor i 20 timer á 1.000kr. Note - 9: 2011: (Mindfulness, psykoedukation) kr. Note - 11: 2011: Annoncering kr Annoncering kr. (2 gange) Annoncering kr. Note - 12: 2011: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 6 hold 2012: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 13 hold. 2013: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 6 hold. Samarbejdspartnere Eksterne konsulenter Bilag

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent

Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Hvor kom rehabilitering fra i forhold til arbejdsmarkedsområdet? Anette Larsen Socialfaglig konsulent Arbejdsrettet rehabilitering Reform af førtidspension og fleksjob, der trådte i kraft januar 2013,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling

Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam. - En materialesamling Forandringsteoriprojektet i Jobcenter Fredensborgs sygedagpengeteam - En materialesamling Indhold 1. Identificerede målgrupper i forandringsteoriprojektet:... 3 2. Målgruppekarakteristikker... 4 3. Forandringsteorier...

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, KOL, kræft eller depression Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration og redskaber

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen

Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Skema 1: Ansøgningsskema til nøglepersonsordning Nøglepersonsordningen for overvægtige ansatte på arbejdspladsen Ansøgningsfrist Fredag d. 16. april 2010 kl. 12.00 Sendes til: Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme

Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Lotte Ekstrøm Petersen Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme Workshop ved Årskursus for myndighedspersoner i Svendborg 17. november 2014 Formålet med workshoppen En præcisering af

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær.

Projekt 5 i 12 s formål er at forbedre forhold i arbejdsmiljøet og at fremme trivsel for derved at nedbringe sygefravær. Koncern HR Enheden for Personalepolitik, arbejdsmiljø og HR-data Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Virksomheder og afdelinger i projekt 5 i 12 Telefon 4820 5000 Direkte 48205159 Fax 4820 5198 Ref.: anhebo,

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Disposition for dette oplæg:

Disposition for dette oplæg: Muligheder for at aktivere de inaktive Præsenteret på Idræt, fysisk aktivitet og kommunal velfærd 2009 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Dias 1 Disposition for dette oplæg: 1. Indledende betragtninger om idræt,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere