Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013-12-31. pm@norddjurs.dk"

Transkript

1 Projektoplysninger Projektets hovedformål: Projekter til bedre rehabilitering og genoptræning (Hovedformål 2) Projektets navn Mit liv - mit job Starttidspunkt Sluttidspunkt Støttebeløb P-nummer Ansøger Virksomhedsnavn: Norddjurs Kommune Kontaktoplysninger Titel Sundhedschef Fornavn Pia Mellemnavn Efternavn Moldt Telefon

2 Resumé Målgruppe: 300 sygemeldte borgere (18-62 år) pga. arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Projektets baggrund: Depression og stress er forbundet med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. I Norddjurs Kommune har 11 % af befolkningen stress og/eller depression. I dag findes der ikke en koordineret rehabiliteringsindsats, hvor sundheds- og beskæftigelsesområdet samarbejder, hvilket sammen med en længevarende opfølgning har vist sig afgørende for en vellykket rehabiliteringsproces. Projektets formål/succeskriterier: Formålet er at rehabilitere sygemeldte med arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Succeskriterierne er bl.a. at 75% har mestret stress og depression efter 16 uger samt at 65 % er tilbage på arbejdspladsen efter 8 uger. Projektets aktiviteter og metoder: Rehabiliteringsforløbet består af visitering, 8 ugers intensivt forløb med 2 ugentlige undervisningsdage, 8 ugers opfølgning med 2 ugentlige timer sidst på eftermiddagen (16 uger i alt) og rådgivning i op til ét år. Parallelt med det intensive forløb igangsættes en indsats på den sygemeldtes arbejdsplads for at sikre de nødvendige hensyn og udarbejdelse af en stresshåndteringspolitik. Begrundelse for valg af aktiviteter og metode: Det intensive forløb tager afsæt i evidensbaseret viden og består af 10 moduler: psykoeducation, mindfulness, fysisk aktivitet, madlavning, søvn/hvile, seksualliv, familie-, ungdoms- og arbejdsliv samt tilbagevenden til arbejdet. Sikring af målgruppens deltagelse: Inddragelse af den sygemeldte og koblingen til hverdagslivet skal sikre, at aktiviteterne opleves meningsfulde og fastholdes. Nytænkning: Indsatsen er baseret på et samarbejde mellem den sygemeldte og dennes hverdagsliv, beskæftigelsesog sundhedsområdet. En ligelig tidsmæssig varighed af hhv. intensiv- og opfølgningsforløb med den hensigt at forankre ny viden og færdigheder i hverdagen, forebygge tilbagefald samt bevare tilknytning til arbejdspladsen. Forankring efter projektperiodens udløb: Den sundhedspædagogiske tilgang og opfølgningsforløbet skal sikre fastholdelse af resultater. For at lette forankring er indsatsen tænkt ind i allerede eksisterende arbejdsgange. Projektets organisering: Der nedsættes et rehabiliteringsteam med repræsentanter fra sundhedsafdelingen, jobcenteret og frivillige samt en projektgruppe med repræsentanter fra teamet og ledere. Evaluering: Der udføres baseline målinger ved start og efter 16 uger. Derudover foretages fokusgruppeinterview efter 16 uger og 1 år mhp. at evaluere deltagernes mestring af stress og depression. Audit udføres hver 2. måned for at justere og evaluere den faglige praksis.

3 Projektbeskrivelse Hvem er projektets målgruppe og hvor mange er omfattet?: 300 sygemeldte borgere (18-62 år) (over 2 år) pga. arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression (sygedagpengemodtagere - sammenhæng mellem lidelsen og arbejde). Hvilke konkrete problemer skal projektet løse og/eller forebygge opstår? Hvordan er forholdene nu, hvad er årsagen hertil og er der evt. afprøvet andre løsninger tidligere?: Depression og stress er et stigende problem. 4,1% af danskerne har let, moderat eller svær depression (Olsen Mortensen & Bech 2004 Pravalence of major depression and stress indicators in the Danish general population). Risikoen for tilbagefald er 60-70%. 9% af danskerne har angivet at være stressede ofte og 34% af og til. I 87 var de tilsvarende tal 6% og 29%. Depression og stress er forbundet med store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Psykisk arbejdsbelastning er årsag til en million sygefraværsdage om året og ca. 855 millioner kr. i merforbrug i sundhedsvæsenet på årsbasis (Statens Institut for Folkesundhed 2007 Forebyggelse og behandling af stress i Danmark). I Norddjurs Kommune har 11% af befolkningen (2500 personer) psykiske lidelser i form af stress og/eller depression (Center for folkesundhed i Region Midtjylland 2006 Hvordan har du det?). Det er veldokumenteret, at tilknytning til arbejdspladsen er meget væsentlig for at opretholde en identitet. Derfor er der et stort behov for et rehabiliteringstilbud til denne målgruppe. I dag findes der ikke en koordineret indsats, hvor sundheds- og beskæftigelsesområdet samarbejder. Dette har vist sig afgørende for en vellykket rehabiliteringsproces (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2010 Bedre koordination mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet), som omfatter hele borgerens livssituation, brugerinddragelse samt beslutninger på baggrund af en sammenhængende og vidensbaseret indsats (Marselisborgcentret 2004 Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet). Derudover er mental sundhed på den nationale dagsorden og defineres som: En tilstand af trivsel hvor den enkelte kan udfolde sine evner, håndtere daglige udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber (Sundhedsstyrelsen 2008 Fremme af mental sundhed baggrund, begreb og determinanter). Der er skabt gode rammer for en tværgående sundhedsfremmende og forebyggende rehabiliteringsindsats i Norddjurs. Jobcenteret og sundhedsafdelingen har haft et positivt samarbejde omkring et 3-årigt kræftrehabiliteringsprojekt, som nu er sat i drift. Viden fra projektet f.eks. at langvarig opfølgning er vigtig og anden evidensbaseret viden kan danne grundlag for nytænkning af en indsats til borgere med stress og depression. Hvilke resultater skal projektet opnå, for at det er en succes? Hvilke målbare resultater ønsker I at opnå med projektet?: Formålet er at rehabilitere sygemeldte med arbejdsrelateret stress og/eller let til moderat depression. Rehabilitering omfatter hele borgerens livssituation (fysisk, psykisk, socialt og arbejdsmæssigt) mhp. at genvinde kontrol og opnå et selvstændigt samt meningsfuldt liv. Succeskriterier: 80% angiver øget mental sundhed 50% motionerer 30 min. dagligt 80% får forbedrede søvn- og hvilemønstre 50% indtager en kost rig på fisk, frugt og grønt 75% oplever intimitet og nærhed med partneren 80% deltager i sociale fællesskaber 75% har mestret stress og depression 65 % er tilbage på arbejdspladsen efter 8 uger 60% af arbejdspladserne har en stresshåndterings- og trivselspolitik 75% kan håndtere nye symptomer på stress og depression

4 Hvilke metoder benyttes og hvilke aktiviteter indgår i projektet?: Indsatsen organiseres i et rehabiliteringsteam og et hjælpeteam af frivillige. Rehabiliteringsteamet består af projektleder, psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut, afspændingspædagog, ernæringsfaglig, sagsbehandler, job- og fastholdelseskonsulent. Derudover samarbejdes med praktiserende læger og praksissygeplejersker. Indsatsen er rettet mod det individuelle, sociale og strukturelle niveau (Barry & Jenkins 2007 Implementing mental health promotion). Holdene sammensættes aldersspecifikt, og pårørende opfordres til at deltage. Den teoretiske tilgang til stress og depression er CATS-modellen, som er baseret på kognitive metoder (Videncenter for Arbejdsmiljø 2010 Fra stress til trivsel). Den sundhedspædagogiske tilgang er forankret i kognitiv-social læringsteori, hvor erfaringsudveksling og inddragelse af deltagerne skal sikre ejerskab til aktiviteterne. Rehabiliteringsforløbet er delt i 4 faser: visitering, 8 ugers intensivt undervisnings- og træningsforløb samt 8 ugers opfølgning (16 uger i alt) og rådgivning i op til et år. Det intensive forløb består af 2 ugentlige undervisningsdage á 4 timer. Opfølgningsforløbet består af 2 ugentlige timer sidst på eftermiddagen, således det kan kombineres med at være i arbejde. Fase 1 Den sygemeldte henvises af egen læge eller jobkonsulenten. Sygeplejersken i teamet (primære kontaktperson) afholder en visitationssamtale i hjemmet med den sygemeldte og dennes evt. partner. Formålet er at opbygge en samarbejdsrelation, afdække motivation, villighed til forpligtelse og rehabiliteringsbehov. Den sygemeldte udfylder spørgeskemaer, og sværhedsgraden af depression (egen læge stiller diagnosen på baggrund af ICD. 10 klassifikation, MDI, Hamilton) og stress screenes (Sundhedsstyrelsen 2010 Mental sundhed blandt voksne danskere) - med mindre de er foretaget af lægen. Der udarbejdes en rehabiliteringsplan. Hvis den sygemeldte ikke er i stand til at følge gruppeforløbet fra starten, tilbydes en præindsats hjemme med enkle motions- og afspændingsøvelser via DVD samt støtte af en person fra det frivillige team. Mange med stress og depression har vanskeligt ved at være alene i starten. Når den sygemeldte er i bedring indgår han/hun i det gruppebaserede undervisnings- og træningsforløb, da erfaringsudveksling med ligestillede ses essentiel i rehabiliteringsprocessen (Bligård 2009 Kræftrehabilitering i Norddjurs Kommune). Fase 2 Det intensive forløb består af en tværfaglig indsats med 10 obligatoriske moduler. I hele forløbet gøres en aktiv indsats for, at deltagerne danner netværksgrupper for at understøtte rehabiliteringsprocessen og forebygge tilbagefald. Motionspartnerskaber blandt deltagerne samt brobygning til motions- og kosttilbud i lokalområdet er vigtigt. Efter det intensive forløb afholder borgeren og kontaktpersonen en statussamtale. Hvis borgerens mentale sundhed ikke er øget, tilbydes deltagelse på et nyt hold. Fase 3 Opfølgningsforløbet består af bred vifte af samvær og støtteforanstaltninger. Samværet i de 8 uger består af selvhjælpsgrupper, netværkscaféer med temaer relateret til deltagernes erfaringer med at få kontrol over eget liv, fælles aktiviteter med deltagernes familie om kost, motion eller andre latterstimulerende tiltag som f.eks. sumobrydning & zumba. Støtteforanstaltninger omfatter hotline til og åben rådgivning ved kontaktpersonen, online debatforum for teamet og deltagerne i ét år.

5 Begrund valg af aktiviteter og metode. Hvorfor forventes projektet at have effekt? Begrund evt. ud fra tidligere forsøg, projekter mv.: Det intensive forløb består af 10 moduler med afsæt i evidensbaseret viden: "Psykoeducation" er virkningsfuld overfor psykiske lidelser (Halford & Hayes 1999 Psychological rehabilitation of chronical szizofrenic patients). Det består af undervisning i stress- og depressionssymptomer, sygdomsforløb, årsager og mestringsstrategier. "Mindfulness" er en metode til håndtering af belastende kropslige og psykologiske tilstande ved at fremme mental ligevægt gennem træning af en ikke-dømmende form for opmærksomhed (Kabat-Zinn 2009 Full Catastrophe living). Metoden er virksom samt omkostningseffektiv og mindsker symptomer på stress og fremmer velvære (Piet 2010 Mindfulness baseret kognitiv terapi). "Fysisk" aktivitet kan lindre depressive symptomer f.eks. aflede negative tanker, øge endorfin- og serotoninniveauet (Mead 2010 Exercise for depression). Den optimale motionsform er aktiviteter, den enkelte finder sjov og energigivende. Motionsmodulet består af konditionstræning (evt. i naturen mhp. at udnytte lyset og fremme d-vitamin) og afspænding for at skabe mental ro gennem øget kropsbevidsthed. "Kosten" er vigtig, idet et lavt indhold af omega-3 fedtsyrer er forbundet med depressive lidelser (Syddansk Universitet 2007 Kan du spise dig til psykisk sundhed?). Forekomsten af depressioner er lavere i Middelhavsområdet end i det nordlige Europa. Middelhavskost, som består af poly- og monoumættet fedt, folinsyre og B-vitaminer samt lavt indtag af kød og mejeriprodukter, kan have en forebyggende effekt på udvikling af depressioner (Sánchez-Villegas 2009 Association of the Mediterranean Dietary Pattern With the Incidence of Depression). Indtagelse af d-vitamin via kosten (fede fisk) kan også have en positiv effekt på depression (Videbech et al D-vitamins betydning for neuropsykiatriske tilstande). "Søvn og hvile" er vigtig, da 90% af målgruppen har søvnforstyrrelser (Psykiatrifonden 2001 Forebyggelse og depression). Modulet omhandler søvnvaner, søvnkvalitet, sovemiljø. "Den seksuelle lyst og evne" påvirkes ofte, hvilket kan få negative konsekvenser for parforholdet, selvværd mv. Modulet omhandler intimitet og nærhed med partneren. I "familie, ungdoms og arbejdsliv" (målgruppens specifikke livsfaser medtænkes f.eks. ungdomsliv) diskuteres forventninger til den moderne familie, unge og arbejdslivet præget af individualisering samt en rivende teknologisk udvikling. "Tilbagevenden til arbejdet" omhandler jobcenterets støtteforanstaltninger f.eks. mentorordninger og rundbordssamtaler. Den individuelle vejledning i forhold den enkeltes jobsituation foregår i jobcenteret. Parallelt med det intensive forløb igangsætter fastholdelseskonsulenten en indsats på arbejdspladsen i samarbejde med den sygemeldte. Formålet er, at der foretages de nødvendige hensyn til den sygemeldte, at arbejdspladsen uddrager læring af hændelsesforløbet og får udarbejdet en stresshåndterings- og trivselspolitik, således at arbejdspladsen også kan være en arena for forebyggelse af nye sygemeldte. Det er aftalt med rejseholdet fra Videnscenter for Arbejdsmiljø, at de vederlagsfrit afholder to temaarrangementer for fagpersoner i teamet mhp. kompetenceudvikling. Beskriv hvordan deltagelse sikres. Hvordan involveres målgruppen i projektet, og hvordan sikres deres aktive deltagelse i de konkrete projektaktiviteter?: Massiv PR skal udbrede kendskab til projektet. Der holdes infomøder med samarbejdsparter, og samarbejdet med praktiserende læge sikres via praksiskonsulent. Koblingen til den sygemeldtes hverdagsliv herunder hjemmebesøg skal bidrage til at overvinde barrierer for deltagelse. Inddragelse af målgruppen skal ligeledes sikre, at aktiviteterne opleves meningsfulde og dermed fastholdes. Beskriv det nytænkende i projektet. Hvordan bidrager projektet med ny viden på området? Afprøves nye metoder/aktiviteter eller anvendes kendte metoder på en ny måde/område?: Der implementeres en bred systematisk tværfaglig rehabiliteringsindsats, som er baseret på et samarbejde mellem den sygemeldte og dennes hverdagsliv, beskæftigelses- og sundhedsområdet. En ligelig tidsmæssig varighed af hhv. intensiv- og opfølgningsforløb med den hensigt at forankre ny viden og færdigheder i hverdagen, forebygge tilbagefald samt bevare tilknytning til arbejdspladsen. Hvordan fastholdes positive resultater hos målgruppe og virksomhed/kommune efter projektets afslutning?: Den sundhedspædagogiske tilgang med inddragelse af deltagerne og opfølgningsforløbet skal sikre fastholdelse af resultater. For at lette forankring er organisering af indsatsen tænkt ind i nogle nuværende arbejdsgange. Hvordan organiseres/styres/ledes projektet? Hvilke faglige kvalifikationer har den ansvarlige projektleder for at gennemføre projektet?: Der nedsættes et rehabiliteringsteam med repræsentanter fra sundhedsafdelingen og jobcenteret, samt en projektgruppe med repræsentanter fra teamet og ledere. Sundhedsafdelingen har en sundhedsfaglig medarbejder med projektledererfaring, som skal varetage projektledelse samt konsulenter med tværfaglige kompetencer.

6 Beskriv konkret hvordan projektets effekt måles. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt? Hvilke kvantitative og/eller kvalitative mål anvendes?: Den afsluttende evaluering udføres af eksterne konsulenter. Baseline målinger og igen efter 16 uger: Kvantitative skemaer: depressionsscreening og stressscoring, motion, kost, søvn og hvile, deltagelse i sociale fællesskab, tilbagevenden til arbejdet og stresshåndterings- og trivselspolitikker. Kvalitative skemaer: Intimitet og nærhed med partner. Fokusgruppeinterview efter 16 uger: Mestring af stress og depression Efter 1 år: Reagere på og håndtere nye symptomer på stress og depression. Audit anvendes til at undersøge, udvikle, justere og evaluere den faglige praksis (Center for kvalitetsudvikling 2009 Audit en metode hvor alle kommer til orde). Hver 2. måned udvælger rehabiliteringsteamet et forløb med en borger. Dermed vil viden, som udvikles i projektet, kunne bidrage til faglig og organisatorisk læring samt sikre succeskriterierne.

7 Tidsplan Aktivitet 1: Udvikling og konkretisering af projektet (Nedsættelse af projektgruppe, planlægning af de konkrete moduler, kompetenceudvikling, rekrutteringsstrategi og evalueringsdesign). Fra: Til: Aktivitet 2: Implementering af projektet. Audit hver anden måned. Fra: Til: Aktivitet 3: Evaluering af projektet. Fra: Til:

8 Budget I alt Evt. medfinanciering Note Løn Eksterne konsulenter Transport - kørselsgodtgørelse Administration Materialer Udstyr Evaluering Revision Kurser Formidling Øvrige udgifter Andet Bruttoudgifter Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere 0 14 Eventuelle indtægter i projektet 0 15 Nettoudgifter Medfinansiering Ansøgningssum Note - 1: 2011 (6 hold): Projektleder(PL) i 1924 t á 270 kr. Sygepl.(S) i 1269 t á 250 kr. Psyk.(P) 18 t á 250 kr. Ernæring.(E) i 18 t á 250 kr. Fys.(F) i 15 t á 250 kr. Job- og fastholdelseskons.(jf) i 7 t á 250 kr. Afspændingspæd./motionskons.(AM) i 9 t á 250 kr. Familiete.(FA) i 5 t á 250 kr. Seksualvejl.(SV) i 3 t á 150 kr (13 hold): PL i 1924 t á 281 kr. S i 1269 t á 260 kr. P i 18 t á 260 kr. E i 18 t á 260 kr. F i 15 t á 260 kr. JF i 7 t á 260 kr. AM i 9 t á 260 kr. FA i 5 t á 260 kr. SV i 3 t á 160 kr (6 hold): PL i 1924 t á 292 kr. S 1269 t á 270 kr. P i 18 t á 270 kr. E i 18 t á 270 kr. F i 15 t á 270 kr. JF i 7 t á 270 kr. AM i 9 t á 270 kr. FA i 5 t á 270 kr. SV i 3 t á 170 Note - 3: 2011: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold * 1,9 kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold* 1,9 kr. Opstartsmøde km *1,9. Adm. projektgr km * 1,9 kr. 2012: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 13 hold * 1,9kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 13 hold * 1,9kr. Adm. projektgr km * 1,9 kr. 2013: Rehabiliteringsforløb Allingåbro Grenå 4 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold *1,9kr. Opfølgningsforløb Allingåbro Grenå 1 pers * 84 km pr. uge * 8 uger * 6 hold*1,9kr. Adm. projektgr. og evaluering km * 1,9 kr. Note - 4: 2011: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr. 2012: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr. 2013: Kuglepenne, mapper mv. 5000kr.

9 Note - 5: 2011: Kostmodulet: 720 kr. * 6 hold * 4 gange. DVD mindfulness kr. DVD afspænding kr. 2012: Kostmodulet: 720 kr. * 13 hold * 4 gange. 2013: Kostmodulet: 720 kr. * 6 hold * 4 gange. Note - 7: 2013: Evaluering kr. Note - 8: 2013: Revisor i 20 timer á 1.000kr. Note - 9: 2011: (Mindfulness, psykoedukation) kr. Note - 11: 2011: Annoncering kr Annoncering kr. (2 gange) Annoncering kr. Note - 12: 2011: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 6 hold 2012: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 13 hold. 2013: Leje af lokaler 200kr pr. gang 8 gange pr. hold * 6 hold. Samarbejdspartnere Eksterne konsulenter Bilag

Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel 2009-11-01 2011-06-30. Projektoplysninger

Projekt. Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel 2009-11-01 2011-06-30. Projektoplysninger Projekt Projektets navn: Social Kapital: Indflydelse, anerkendelse og trivsel Starttidspunkt: 2009-11-01 Sluttidspunkt: 2011-06-30 Projektoplysninger Vælg projektets hovedformål: Projekter, der forebygger

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING

KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Kræftens Bekæmpelse INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KOMMUNAL KRÆFTREHABILITERING - erfaringsopsamling fra 11 kommuner Forord I Danmark

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet

Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Rehabilitering hos borgere med kræft Bilagssamling til rapport fra KOSAK projektet Et projekt og udviklingssamarbejde om rehabilitering ved kræft hos borgere i den erhvervsaktive alder i Herning, Randers,

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT

ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand og rehabiliteringsbehov hos patienter og borgere med kronisk sygdom NOTAT Titel ICF baseret redskab til beskrivelse af den samlede helbredstilstand

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Rehabiliteringscenter Marselisborg

Rehabiliteringscenter Marselisborg Rehabiliteringscenter Marselisborg Tværfaglig beskæftigelses& sundhedsindsats Fagprofessioner Målgrupper Indsatsmodel Udviklingslaboratorium Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence & Viden Marselisborg

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed

SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed SUNDHEDSSTRATEGI 2015-2018 - sammen om øget trivsel og sundhed 9. marts 2015 Side 0 af 36 Indhold Indledning... 2 Sundhedsstrategiens opbygning... 2 Hvad omfatter Sundhedsstrategien?... 2 Solrød Kommunes

Læs mere

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge

Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge Projekt for udvikling af kommunal kronikerrehabilitering ifølge forløbsprogrammerne for KOL, T2DM og AKS i Silkeborgklyngen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 De kommunale opgaver i forløbsprogrammerne

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats

Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Hospitalsbaseret rehabilitering af sygemeldte Beskrivelse af den tværfaglige og tværsektorielle indsats Center for Bevægeapparatlidelser Center for Folkesundhed Regionshospitalet Silkeborg Hospitalsbaseret

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask

E V A L U E R I N G - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E. Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask E V A L U E R I N G ARBEJDSLIV, STRESS OG DEPRESSION - E T P R O J E K T F O R S Y G E M E L D T E S V E N D S G A D E 1 7 1 0 0 V E J L E Juni 2011 - Birgitte Holm & Mikael Rask Indholdsfortegnelse Resumé...

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere