Introduktion til psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til psykiatri"

Transkript

1 Introduktion til psykiatri Jesper Karle Speciallæge, dr. med. PPclinic

2 Temaer Introduktion til det psykiatriske område Psykiatriske diagnoser Psykotiske versus ikke-psykotiske tilstande Gennemgang af de mest almindelige psykiske sygdomme Moderne behandling Psykisk sygdom og sygefravær, arbejdsfastholdelse og genindtræden på arbejdsmarkedet

3 Sct. Hans Hospital, Roskilde Grundlagt 1824 som asyl for sindslidende fra København

4 Case 35-årig mand, ingen uddannelse, enlig Gentagne indlæggelser i psykiatrisk afdeling - mellemliggende perioder i behandling i DPC Tilbagevendende perioder med vrangforestillinger og hallucinationer Misbrug Kriminalitet - behandlingsdom Skizofreni

5 Case 36-årig kvinde, IT medarbejder, gift, 2 børn Tiltagende arbejdspres i mere end et halvt år Stress, vekslende søvn, nedtrykthed, irritabilitet, skyldfølelse, hukommelsesbesvær Længerevarende sygefravær uden kendt diagnose Ingen behandling iværksat Afskedigelse Depression, moderat sværhedsgrad

6 Psykiske sygdomme 20% af den voksne danske befolkning vil i løbet af et år udvikle en ikke-psykotisk psykisk sygdom 20% af alle danskere vil på et tidspunkt i deres liv udvikle depression danskere lider af depression

7 Den medicinske model Som andre lægevidenskabelige specialer: Klassifikation af sygdomme, diagnose Differentialdiagnostik Forskellige sygdomme, forskellig ætiologi og patogenese Fokus på hjernen

8 Den sociokulturelle model Psykisk sygdom repræsenterer reaktion på social påvirkning Kulturelle og økonomiske faktorer tillægges stor betydning Mindre interesse for biologiske forskelle mellem personer

9 Socialpsykiatri Sociale faktorers betydning for udvikling af psykisk sygdom Sociale foranstaltninger til personer med funktionsnedsættelse p.g.a. psykisk sygdom

10 Den psykodynamiske model Baggrund i teori om menneskets psykologiske udvikling Ubevidste erindringer fra barndommen er årsag til psykopatologi Forsvarsmekanismer holder erindringerne væk fra bevidstheden

11 A New Intellectual Framework 1. Alle psykiske processer afspejler hjernefunktion - sindet har et neurobiologisk substrat (sindets lidelser er hjernesygdomme, uanset årsag) for Psychiatry Eric Kandel 1998

12 Klassifikation ICD 10 DSM IV Operationaliserede - præcise kriterier Ateoretiske Hierarkiske Numeriske koder Inklusions-/eksklusions kriterier

13 De psykiatriske diagnoser, ICD 10 F00-09: Organiske psykiske lidelser F10-19: Psykiske lidelser pga. misbrug F20-29: Skizofreni og paranoide psykoser F30-39: Affektive sindslidelser F40-49: Nervøse og stressrelaterede lidelser og somatoforme tilstande

14 Flere diagnoser F50-59:Adfærdsændringer forbundne med fysiske faktorer (bla. anorexi) F60-69: Forstyrrelser i personlighed og adfærd (f.eks. psykopati) F70-79: Mental retardering F80-89: Psykiske udviklingsforstyrrelser (bla. autisme) F90-99: Forstyrrelser i adfærd og følelser, opstået i barndommen (bla. ADHD)

15 Hvorfor diagnoser? En diagnose muliggør forudsigelser En diagnose muliggør individualisering Korrekt diagnostik er en forudsætning for et godt resultat En diagnose giver tålmodighed

16 Psykiatrisk diagnostik i praksis Hyppigt overlap mellem kategorier Ikke fast afgrænsede kasser i diagnosesystemer Ingen facitliste Tidsforløb af afgørende betydning - diagnose må ofte revurderes Man skal uafhængigt af diagnose interessere sig for årsagsforhold i det enkelte tilfælde

17 Sindssygdom? Realitetstestning (evnen til at vurdere virkelighedspræg af egne oplevelser) Psykotiske symptomer Vrangforestillinger (ukonventionelle, private, ukorrigerbare forestillinger) Hallucinationer (sanseoplevelser uden reelt stimulus) Formelle tankeforstyrrelser Adfærdsforstyrrelse

18 Tegn på alvorlig psykisk sygdom Svær social tilbagetrækning og isolation Svær selvforsømmelse (somatisk og hygiejnisk) Autisme Svære formelle tankeforstyrrelser Voldsom objektløs angst - fornemmelse af, at noget er i gærde Uvirkelighedsfornemmelse Katastrofefornemmelse Forvirring og desorientering Voldsom motorisk uro Ejendommelig, uforståelig adfærd Hallucinationer Vrangforestillinger Påfaldende ændringer i emotionalitet og stemning

19 Depression En psykisk lidelse karakteriseret ved nedtrykthed energiløshed nedsat lyst/interesse

20 Depressionssymptomer nedsat selvtillid selvbebrejdelser dødstanker/selvmordstanker koncentrations/hukommelsesbesvær agitation eller hæmning søvnforstyrrelser appetit/vægtændring

21 Depressionssymptomer - andre angst smerter irritabilitet

22 Depressionstyper Enkeltstående Tilbagevendende Melankoliform Psykotisk Agiteret Vinterdepression Fødselsdepression Unipolar depression Bipolar depression

23 Det affektive spektrum Depressiv enkeltepisode Tilbagevendende (unipolar) depression Mani Hypomani Bipolar affektiv sygdom (type 1, 2, 3) Cyklotymi Dystymi

24

25

26

27 En stor del af personer med stress og udbrændthed lider af depression

28 Relation mellem stress og depression Stress viser sig ofte ved psykiske problemer Langvarig stress kan føre til depression Depression er een af de væsentligste stressudløste sygdomme

29 Vedligeholdelsescirklen Symptomer Manglende selvkompetence/selvværd Passivitet og social tilbagetrækning

30

31 Angstsymptomer Hjertebanken Svedudbrud Trykken for brystet Rysten Hyperventilation Kvælningsfornemmelse Mundtørhed Kvalme Uro i maven, sommerfugle, diarré Svimmelhed Hedeture eller kuldegysninger Følelsesløshed eller snurren i hænder og fødder Uvirkelighedsfølelse

32 Angstsymptomer 2 Indre uro Anspændthed Karakteristiske tanker Kontroltab Død Besvimelse Alvorlig sygdom Bekymringer

33 Fobiske angsttilstande, F4 Social fobi Agorafobi Enkelt fobi Relateret til objekter eller situationer Forventningsangst Undgåelsesadfærd

34 Andre angsttilstande, F4 Panikangst Generaliseret angst Lettere angst-depressionstilstand Ikke begrænset til særlige situationer

35 Comorbiditet

36 OCD Obsessive Compulsive Disorder Obsessioner = Tvangstanker: Ideer, tankebilleder eller indskydelser, som dukker op i patientens bevidsthed igen og igen på stereotyp måde Kompulsioner = Tvangshandlinger: Stereotyp adfærd som gentages atter og atter

37 Demens Hukommelsesforstyrrelse Intellektuel reduktion Desorientering Adfærdsændring Personlighedsændring Reduceret funktionsniveau Depression Psykotiske symptomer

38

39 Misbrugsrelaterede tilstande Akut intoksikation Skadeligt brug Afhængighedssyndrom Abstinenstilstand Delirøs abstinenstilstand Psykotisk tilstand Amnestisk syndrom...

40 Edgar Degas ( ) Absintdrankerne (1877), Louvre

41 Delirium tremens

42 Misbrug, behandlingsmuligheder Akut behandling Behandling af abstinenstilstand Langsigtet behandling/forebyggelse af tilbagefald Behandling af (anden) psykisk sygdom Behandling af misbrugsudløst legemlig sygdom Medikamentel behandling Samtalebehandling

43 Goya, The Madhouse, ca

44 Det skizofrene spektrum og paranoide psykoser, F2 Skizofreni Skizotypisk sindslidelse Skizoaffektiv psykose Paranoide psykoser

45 Skizofreni, symptomer Observerbare: Autisme, formelle tankeforstyrrelser, affektforstyrrelser Subjektive: Jeg-forstyrrelser, perceptionsforstyrrelser, kognitive forstyrrelser, bevægelsesforstyrrelser, forstyrrelser i tidsoplevelsen Psykotiske: Vrangforestillinger, hallucinationer, katatone symptomer

46 Skizotypi ( grænsepsykose ) Gennem mindst 2 år > 4 af følgende Inadækvate el. indsnævrede følelser, følelseskulde Excentrisk, sær eller aparte udseende eller adfærd Kontaktfattigdom og isolationstendens Sære ideer eller magisk tænkning Mistroiskhed eller paranoide ideer Obsessive ruminationer Usædvanlige sanseoplevelser Vag, omstændelig tankegang og tale Mikropsykotiske episoder

47 Somatoforme (funktionelle) lidelser Fysiske symptomer, der ikke (fuldt ud) kan forklares ved legemlig sygdom Vedblivende klager og krav om undersøgelser trods negative fund Uvilje mod at tilskrive symptomerne psykologiske årsager Symptomerne opleves som reelle af personen - ikke fingerede Omdiskuteret i fagkredse

48 Somatoforme lidelser Ubehagelige følelser opleves og formidles som fysiske gener Ubevidst undgåelse af ubehagelige situationer og krav

49 Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) Opstår uger til måneder efter en exceptionelt truende eller katastrofeagtig situation. Flashbacks Irritabilitet og emotionel affladning Social tilbagetrækning Undgåelse af situationer som minder

50 Personlighedsforstyrrelse.dybt gennemgribende og vedvarende adfærdsmønstre, som manifesterer sig ved unuancerede reaktioner på en række personlige og sociale forhold.ekstreme eller betydende afvigelser fra den måde, hvorpå et gennemsnitsmenneske i en given kultur føler, tænker, opfatter og især forholder sig til andre

51 Personlighedsforstyrrelse Indgroede, dårligt tilpassede væremåder Opstår i ungdomsårene eller tidligere og er stabile Adfærden mangler fleksibilitet Personen selv, hans nærmeste eller samfundet lider på grund af forstyrrelsen

52 Kendetegn Mistænksomhed/Mistillid Sårbarhed over for kritik Kontaktbehov/Kontaktevne Klarhed i opfattelse og udtryksmåde Sygelig selvoptagethed Stabilitet i stemningslivet Stabilitet i forhold til andre

53 Kendetegn Identitetsfølelse Evne til empati Ansvarsfølelse Lav tærskel for frustration og aggressivitet Impulsivitet Afhængighed Hæmning af følelseslivet

54 Personlighedsforstyrrelserne Skizoid: Isoleret, stilfærdig, glædesløs Paranoid: Mistænksom, selvhenførende, rethaverisk Ængstelig: (Evasiv) Selvusikker, nærtagende, hæmmet Dependent: Føjelig, uselvstændig, fredelig

55 Personlighedsforstyrrelserne Histrionisk: Tvangspræget: Livlig, flirtende, affektpræget Rigid, regelbundet, tør Emotionelt ustabil: Dyssocial: Impulsiv, humørustabil, kaotisk Selvhævdende, aggressiv, egoistisk

56 Dyssocial personlighedsforstyrrelse Grov ligegyldighed over for andres følelser Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer eller forpligtelser Manglende evne til at fastholde forbindelser med andre Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, inklusive straf Bortforklarings- og udadprojektionstendens

57 Borderline begrebet Introduceret 1938 Brugt i forskellige betydninger: Gruppen af alvorlige personlighedsforstyrrelser Emotionelt ustabil personlighed, borderline type Udtryk for moderat jeg-svaghed

58 Borderline type Emotionelt ustabil personlighedsstruktur Forstyrret og usikker identitetsfølelse Tendens til intense og ustabile forhold til andre Udtalt tendens til at undgå at blive ladtr alene Tendens til selvdestruktivitet Kronisk tomhedsfølelse

59 Forstyrrelser i adfærd og følelser, opstået i barndommen, F9 Hyperkinetiske forstyrrelser ADHD (DAMP) Opmærksomhedsforstyrrelse Distraherbarhed Glemsomhed Uro Adfærdsforstyrrelser generelt Skulken, tyveri, hærværk, vagabondering

60 Behandling Behandlingen skal være målrettet og tilpasset den enkelte person Planlagte behandlingsforløb Kombinationsbehandling læge, psykolog Psykoedukation

61 Behandling 2 Medicin Samtalebehandling (baseret på kognitiv psykoterapi) Social indsats rehabilitering - fokus på funktionsniveau Motion, livsstil

62 Biologisk behandling af depression Medicin (SSRI, SNRI, atypiske antidepressiva, tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere og lithium) ECT Lysbehandling

63

64

65 Den seneste udvikling ACT: Acceptance and commitment therapy MBCT: Mindfulness based cognitive therapy DBT: Dialectic Behaviour Therapy

66 Mindfulness - nærvær At være bevidst i nuet uden at dømme At kunne slukke automatpiloten At se tanker som tanker At acceptere problemerne

67 Nær fortid Nutid

68 Behandlingssamarbejdet Pres og tålmodighed Skub og hold igen Delmål

69 Funktionsevne Velbefindende

70 Langvarigt sygefravær Jo længere tids sygefravær, desto større risiko for at man mister sit job og bliver udstødt fra arbejdsmarkedet Psykisk sygdom er i dag den hyppigste årsag til førtidspension

71

72

73 Hvorfor kan sygemelding give forværring af psykisk sygdom? Social isolation Tab af selvværd Tab af struktur Skyldfølelse Arbejds-fobi At undgå dét som stresser en.

74 Sygefraværssyndromet Jo længere sygefravær, desto sværere at komme tilbage på arbejdet p.g.a. frygt for ikke at leve op til egne eller andres forventninger, frygt for at se kolleger i øjnene, frygt for tilbagefald.

75 Er arbejde godt? Arbejdsløshed øger risiko for psykisk sygdom At komme i arbejde forbedrer helbredet At genoptage arbejde efter sygdom forbedrer helbredet Og ja, det gælder også ved de fleste psykiske sygdomme Men der er undtagelser Arbejde er centralt for socialt tilhørsforhold og recovery

76 Anbefalinger Depression skal opspores på arbejdspladsen Længerevarende sygemelding rummer en stor risiko for at miste jobbet, hvorfor deltidssygemelding anbefales Tidlig behandlingsindsats Koordineret indsats mellem behandler, arbejdsgiver og kommune Plan for begrænsning af sygefravær Gradvis genoptagelse af arbejdet efter sygefravær

77 Koordineret indsats

78

79 Arbejdspladsens indstilling Den gode Aktiv deltagelse i forløbet - dialog med depressionsramt og behandler/sagsbehandler Den onde Kom igen, når du er helt rask Den virkelig slemme Hvordan kommer vi lettest af med personen?

80

81 Hvis man ikke kan arbejde?

82 Case 44-årig kvinde, gift, 1 barn. Sygemeldt 1½ år Forsøgte genoptagelse af arbejde Sagde selv job op Depression, angst, tvangstanker Hvordan kommer vi videre?

83 Hvad kan vi gøre bedre? Tidlig opsporing og behandling En helhedsorienteret indsats baseret på evidens Personens hele livssituation skal inddrages i behandlingen Fokus på ressourcer og muligheder på trods af den psykiske sygdom snarere end på barrierer og begrænsninger som følge af denne

84 Tiden læger ikke alle sår

85

Nervøse og angstrelaterede tilstande

Nervøse og angstrelaterede tilstande Nervøse og angstrelaterede tilstande Fysioterapeuter 2011 Plan l Angst l Obsessiv kompulsiv tilstand l Kriser l Dissociativ tilstand l Somatoforme tilstand Angst Fysioterapiuddannelsen Sept 2010 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131

Indholdsfortegnelse. Forord... 9. Forfattere... 11. 5 Delir... 113. 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13. 6 Demens... 131 Indholdsfortegnelse Forord... 9 Forfattere... 11 1 Den akutte, psykiatriske patient... 13 Oversigt... 13 Den akutte situation... 14 Akut psykiatrisk undersøgelse... 17 Akut almen psykopatologi... 23 2

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Kompendium i Voksenpsykiatri

Kompendium i Voksenpsykiatri Kompendium i Voksenpsykiatri Gregers Wegener 1994 MR-Forlag Universitetsparken Århus Universitet 2 Forord Nærværende kompendium er et forsøg på at koncentrere nogle væsentlige begreber fra voksenpsykiatrien.

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I PSYKIATRI asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd af Asma Bashir fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL PSYKOLOG For patienter med let til moderat depression eller let til moderat angst 2012. udgave, j 2012 Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For

Læs mere

MAGNUS PETERSEN WWW.MAGNUSPETERSEN.DK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser.

MAGNUS PETERSEN WWW.MAGNUSPETERSEN.DK PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER OVERSIGT. Hvad er en personlighed? Eksempler på personlighedsforstyrrelser. OVERSIGT Hvad er en personlighed? PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER Eksempler på personlighedsforstyrrelser. Forelæsning v. Magnus Petersen, dr. med. speciallæge i psykiatri Hvad er problemet. 2 10/04/15 HVAD

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder

Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder Moderne kognitiv behandling af angst- og tvangstilstande modeller og metoder Nicole K. Rosenberg Charlotte Juul Sørensen Birgit Bennedsen Dansk Psykolog Forening 7/10/04 Klinik for angst og personlighedsforstyrrelser

Læs mere

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse

Noter i PSYKIATRI. Indholdsfortegnelse Noter i PSYKIATRI (Noter gjort på baggrund af Psykiatri af Per Vestergaard et al og Akut psykiatri af Sigurd Benjaminsen et al.) Indholdsfortegnelse 1. Psykiatriske grundbegreber s. 2 2. Den psykiatriske

Læs mere

Depression Vingsted 30.september 2010

Depression Vingsted 30.september 2010 Depression Vingsted 30.september 2010 Klinisk psykolog, specialist i psykoterapi og supervision Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Aarhus Universitetshospital, Risskov Indhold Symptomer og udredning

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 2. Indledning...5 2.1 Generelt om forløbsprogrammer...5 2.2 Forløbsprogram for depression...6 2.3

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri

Specialfunktionsbeskrivelser. Psykiatri Specialfunktionsbeskrivelser Psykiatri Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 67 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk

Læs mere

Gads Forlag Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2

Gads Forlag Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 Miniordbog A Aaron Antonovsky (1923-1994): professor i medicinsk sociologi. Abstinenser: symptomer som følge af, at kroppen mangler stimulerende middel. ACT: er en forkortelse af engelsk Acceptance and

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I

STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I STRESS, ANGST OG DEPRESSION BUNDER OFTE I LEVEREGLER OM KONTROL OG PERFEKTIONISME (MANGE MED HØJE PRÆSTATIONSKRAV OG SVÆR SELVKRITIK FÅR PSYKISKE OG SEKSUELLE PROBLEMER PGA. KONTROLSKABENDE LEVEREGLER)

Læs mere

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH...

,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 3V\NLVNH V\JGRPPH... ,QGKROG 'H QLWLRQHU DI KDQGLFDSV RJ V\JGRPPH... 5 +MHUQHVNDGHU XGYLNOLQJVIRUVW\UUHOVHU RJ XGYLNOLQJVK PQLQJ... 7 ADHD... 7 Afasi... 8 Autismespektrumsforstyrrelse... 9 Epilepsi... 10 Hjerneskade... 12

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317)

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) DAGENS ORDEN Kort præsentation af ut. og Psykiatrifondens Beskæftigelsesenhed Case - Inge Om stress dets indvirkning på arbejdslivet samt forebyggelse

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model

TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model Udredning og behandling af funktionelle lidelser i almen praksis TERM - modellen The Extended Reattribution and Management Model - Et efteruddannelsesprogram for ikke-psykiatriske læger P. Fink, M. Rosendal,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere