Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1"

Transkript

1 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Bevægelsesprojekt Bevægelsesprojektet vil aktivere alle: Dem der ikke bevæger sig til at bevæge sig Dem der bevæger sig lidt til at bevæge sig mere Dem der vil være med til at skabe nye bevægelsesaktiviteter og som kan begejstre deres omgivelser til at læt æ Rumpet og være med Bevægelsesprojektet er et projekt, der bygger på, at frivillige borgere og foreninger skaber nye bevægelsesaktiviteter, der er åbne og gratis for alle at deltage i. Der er ikke nogen, der på forhånd fastlægger de bevægelsesaktiviteter, der udbydes som en del af Bevægelsesprojektet kun fantasien sætter grænsen. Projektgruppen bag Bevægelsesprojektet understøtter bevægelsesinitiativerne i Aabenraa Kommune på forskellig måde: Det kan være sparring og støtte til lokale igangsættere, gennem støtte til Månedens Aktivitet, gennem forskellige former for konkurrencer, og gennem annoncering af bevægelsesaktiviteter i lokale medier, digitale platforme og sociale medier. Annonceringen er en vigtig del af Bevægelsesprojektet. Gennem en digital platform skal der skabes synlighed og overblik over bevægelsesaktiviteterne og gøre det nemt for alle borgere dels at annoncere en aktivitet og dels at finde en aktivitet, der lige passer dem. Den digitale platform udvikles som apps til smartphones og til internettet. Desuden skal der opstilles tablets med adgang til den digitale platform forskellige steder i kommunen, så det bliver muligt for alle at tilgå den. Målgruppen er alle borgere i kommunen. Evaluering: Der evalueres dels på udviklingen i antallet af brugere på digitale platform og dels på antallet af bevægelsesaktiviteter. Udfordringen er, at der ikke er nogen baseline dvs. det ikke er muligt at få et overblik over hvor mange af aktiviteterne i Bevægelsesprojektet, der er helt nye, og hvor mange, der er allerede eksisterende aktiviteter, der er videreført igennem Læt æ rumpet. Bevægelsesprojektet er organiseret både i et internt kommunalt spor og et spor med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere. Det interne spor har fokus på opfyldelse af mål i sundhedspolitik, virksomhedsaftaler m.v. Det eksterne spor har fokus på at skabe bevægelsesaktiviteter for alle borgere i kommunen. Udover forskellige enheder i kommunen såsom Kultur & Fritid, Vækstsekretariatet og Sundhed & Forebyggelse deltager Dansk Firmaidræt, DGI, Fritidsrådet, landsbycoachen m.fl. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Sundhedsfremmemidler Breddeidrætsmidler I alt De afsatte sundhedsfremmemidler er medfinansiering i forhold til det opnåede breddeidrætstilskud.

2 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 2 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Indsats rettet mod overvægt At give et differentieret og stratificeret tilbud til overvægtige voksne, samt at styrke målgruppens motivation for varigt vægttab. At understøtte børn og familier i at opnå en sund og aktiv livsstil samt at tabe sig, hvis der er ønske herom. At flere overvægtige børn i Aabenraa Kommune finder et passende tilbud i foreningslivet. At 1-2 flerstrengede foreninger får erfaringer med overvægtige børn, og at foreninger får mod på at inkludere gruppen af overvægtige børn. Aabenraa Kommunes Sundhedscenter har en række tilbud til voksne overvægtige og familier med overvægtige børn, der ønsker at tabe sig. Tilbuddene dækker over: Åbne rådgivningssamtaler med mulighed for stratificering til individuel vejledning eller vægtstophold, hvor formålet er livsstilsændring med henblik på vægttab. Forebyggelse til familier med overvægtige børn (0.-7. klasse) i samarbejde med Sundhedscentret og Sundhedsplejen. Ligeledes bliver der udbudt vægtstopkurser i Sundhedscentret og der foregår et samarbejde mellem Sundhedscentret og Sundhedsplejen omkring forebyggelse af overvægt i familier. Denne indsats fokuserer på samtaler og vejledning omkring kost og vægttab. I samarbejde med Jobcenteret iværksættes også en indsats rettet mod stærkt overvægtige på kontanthjælp, der skal bidrage til en sundere livsstil og øge mulighederne for beskæftigelse. Aabenraa Kommune er også blevet breddeidrætskommune, og et af delprojekterne herunder er Ta chancen fra sværvægt til letvægt. Projektet skal øge antallet af overvægtige børn, der finder tilbud i foreningslivet, og således bidrage til den helhedsorienterede indsats rettet mod overvægtige børn. Der vil i samarbejde med foreningslivet blive oprettet særlige tilbud til overvægtige børn, der skal bidrage til indslusningen af disse børn til det almindelige foreningsliv. Voksne borgere over 18 år med et BMI på over 30, eller ved arveligt disponeret BMI på over 27. Familier med overvægt med ønske om vægttab. Overvægtige børn under 18 år. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Graden af borgere, der gennemfører overvægtsforløb, og graden af vægttab eller vægtforøgelse blandt borgere, der gennemfører forløbet. Deltagelsesgrad og barnets vægt i familier der søger rådgivning. Graden af overvægtige børn, der tager imod tilbud om deltagelse i foreningsaktiviteter, samt i hvor høj grad de fastholdes i aktiviteterne.

3 Sundhedscentret, Sundhedsplejen og Jobcenteret. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Overvægtsindsats i Sundhedscenteret Samarbejde med Jobcenter Ta chancen fra sværvægter til letvægter I alt

4 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 3 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakken Rygning At hjælpe borgere der ønsker at stoppe med at ryge, samt forebygge rygestart blandt børn og unge. Indsatsen er bygget op omkring en række tilbud: Jf. formål Kom og kvit. Rygestopkurser på private virksomheder. Individuel rygestopvejledning. Understøtte røgfrihed på uddannelsesinstitutioner. I 2014 indledes et samarbejde med Jordemodercenteret om tilbud til gravide rygere. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Via rygestopbasen. Deltagere kontaktes telefonisk seks måneder efter endt tilbud med henblik på at registrere om de stadig er røgfri Sundhed & Forebyggelse i samarbejde med Sundhedscenter, apoteker og CFU tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Indsats mod rygning I alt

5 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 4 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Udbygning af den familieorienterede alkoholbehandling Målet med indsatsen er at tilbyde et permanent tilbud til familier, hvor en voksen har behov for alkoholbehandling. Indsatsen har til formål, at sikre en bred vifte af tilbud til alle familiens medlemmer. Misbrugscenteret har siden 1. november 2010 deltaget i et familiebehandlingsprojekt, der afsluttes 31. oktober Gennem projektet er der arbejdet med indførsel af nye behandlingstiltag til alle familiens medlemmer, såsom familiesamtaler, parsamtaler, pårørendesamtale, pårørendegrupper, børnesamtaler og børnegrupper. Da projektet nærmer sig sin afslutning ønskes indsatserne implementeret som en fast del af de samlede tilbud under Misbrugscenteret. Der arbejdes med Facebook som en udbygning af nye kontakt-/henvendelsesmuligheder til Misbrugscenteret. Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere for samlevende eller børn af alkoholikere, at komme i kontakt med Misbrugscenteret for behandling eller råd og vejledning. Målgruppen er borgere med alkoholproblemer og deres pårørende. Evaluering (Hvad måles og hvordan): På Misbrugscenteret registreres, hvor mange der har været tilknyttet behandlingstiltagene nævnt ovenfor. Denne registrering bliver delt op i grupperne: Den voksne med et behandlingskrævende alkoholproblem, samlevende, og børn både over og under 18 år. Der måles på om behandlingen er gennemført og afsluttet, eller om behandlingen er afbrudt. Der vil løbende hvert år kunne udtrækkes tal herpå. Misbrugscenteret følger løbende op på de forskellige behandlingstilbud. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Familieorienteret alkoholbehandling I alt

6 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 5 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Uddannelse af udvalgt frontpersonale i den svære samtale omkring alkohol. I Danmark har vi en alkoholkultur, hvor det omleves som tabubelagt at tale om alkoholvaner. Målet med indsatsen er, at uddanne frontpersonale til at tage en indbydende og anerkendende samtale omkring borgerens alkoholvaner. Uddannelsen har endvidere til formål at skabe en faglig åben dialog og debat omkring brugen af alkohol og dennes påvirkning af borgerens liv. På denne måde opstår et fælles sprog blandt personalet i Aabenraa Kommune, hvor samtalen omkring alkohol ikke er tabubelagt. Rusmiddelpolitikken i Aabenraa Kommune beskriver uddannelse af frontpersonale som en del af indsatsen mod alkoholmisbrug. Undervisningen vil være differentieret i 3 kategorier: Frontpersonale, der uddannes i at føre en samtale omkring alkoholvaner som en fast del af en udredning: Målgruppen er frontpersonale med direkte borgerkontakt i Jobcenter, Sundhedscenter, Socialrådgivere i familieafdelinger m.m. Frontpersonale, der uddannes i at kunne indbyde til og føre en anerkendende samtale omkring alkoholvaner ved tegn på mistrivsel: Målgruppen er pædagoger, lærere, støttepersoner og hjemmehjælpere m.m. Undervisningen vil fokusere på en samtale omkring alkoholvaner i de situationer, hvor personalet vurderer, at alkohol har en indflydelse på borgerens eller familiens hverdag, f.eks. når et barns mistrives pga. forældrenes alkoholforbrug. Frontpersonale, der uddannes i at yde vejledning om kommunens tilbud: Målgruppen er frontpersonale i Borgerservice og biblioteker m.m. Undervisningen vil have fokus på, at personalet vil blive i stand til at vejlede omkring de rette tilbud ved henvendelse fra en borger. Sundhedsstyrelsen har i forebyggelsespakken omkring alkohol anbefalet uddannelse af frontpersonale. Sundhedsstyrelsen anfører, at metoden med en kort samtale omkring alkoholvaner har stor evidens for at borgere nedsætter deres alkoholforbrug. Målgruppen er frontpersonale i kommunen inddelt i tre forskellige kategorier for undervisning afhængig af hvilken form for kontakt personalet har med borgeren. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Hvert undervisningshold vil evaluere undervisningen. Herudover vil blive målt på, om fagpersonalet efter undervisningen oplever det mindre grænseoverskridende, at spørge ind til borgeres alkoholvaner. Jobcenteret laver på nuværende tidspunkt statistisk over hvor mange kontanthjælpssager de har, hvor alkohol er én af hovedproblemstillingerne. Der ønskes lignende statistik på øvrige områder, således at udviklingen af tendenser kan følges.

7 Indsatsen er forankret i Sundhed & Forebyggelse, hvor Rusmiddelkoordinatoren sammen med Misbrugscenteret står for koordineringen af undervisningen. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): I alt Indgår i Misbrugscenterets driftsbudget.

8 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 6 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Arbejde med sociale misforståelser i skolerne 6. og 9. klasser Undervisning til unge omkring alkohol og stoffer kan være en vanskelig opgave. Der er dog evidens for, at undervisningsmetoden Sociale misforståelser har stor effekt på de unge. Målet med indsatsen er at bruge en evidensbaseret metode i undervisningen af de unge, hvorved de unge får et mindre forbrug af alkohol og stoffer. Vi tror, vi gør som flertallet. Mennesket er et socialt væsen, der helst gør som flertallet - eller som vi tror flertallet gør. Desværre tror danske unge, at deres kammerater og andre unge drikker tidligere, mere og oftere end dem selv. Det kan få dem at efterligne en adfærd, der ikke har hold i virkeligheden. Derfor er nedenstående tanker ikke unormale blandt unge. - De andre drikker meget mere end mig. - De andre drikker oftere end mig. - De andre er startet meget tidligere med at drikke end mig. Forskerne kalder det en flertalsmisforståelse. Dem er der mange af, når det gælder alkohol. Nyere undersøgelser fra Rudersdal Kommune viser, at man gennem fortsat afholdelse af oplæg om sociale misforståelser for forældre samt elever i 6. klasse og 9. klasse, opnår et markant mindre forbrug af rusmidler blandt de unge. Metoden omkring sociale misforståelser er et fastlagt metodeprogram, der i dag anvendes af kommunes SSP konsulent. Det er brugen af denne metode, der ønskes at gøres permanent i samtlige 6. og 9. klasser i kommunen. Unge i aldersgruppen 6. og 9. klasser og deres forældre. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Indsatsen vurderes at kunne måles i ungeprofilundersøgelsen, der udkommer med 3 års mellemrum, og fremstiller statistisk materiale omkring unges alkohol og stofvaner. I foråret 2015 vil PUC Aabenraa under forvaltningen Børn & Skole begynde undervisning af ressourcepersoner på de enkelte skoler, som et led i sundhedsundervisningen (faghæfte 21), hvor fokus er sundhed og trivsel. Funktionen skal varetages af en lærer eller en anden person med relevant uddannelse, således at de pædagogisk/didaktiske kompetencer sikres i varetagelsen af undervisningen. Ressourcepersonerne skal have den sidste nye viden omkring sundhedsfaglige emner og være den person, som kollegaer og elever kan gå til. Ressourcepersonerne skal arbejde med det brede sundhedsbegreb, hvilket vil sige generel sundhed,

9 faghæfte 21, KRAM-faktorer, mental sundhed, seksuel sundhed, rusmidler og sociale misforståelser. Der vil løbende blive inddraget forskellige fagpersoner til uddannelsen af ressourcepersonerne fra SSP området, Misbrugscenteret, Sex og Samfund og CFU. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): I alt Misbrugscenterets undervisning af ressourcepersoner indgår i centerets driftsbudget, mens finansieringen af ressourcepersonerne ligger under indsatsen Ressourcepersoner i folkeskolen.

10 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 7 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Udvikling af stofbehandling gennem deltagelse i 4-årigt projekt rettet mod unge stofmisbrugere. Målet med projektet er, at de unge der deltager i projektet, opnår stoffrihed eller reduktion af deres stofmisbrug, og at der ligeledes sker forbedring i de belastninger, som ikke er direkte stofrelaterede f.eks. psykisk belastning og job/uddannelsestilknytning. Et andet mål er at stofmisbrugsbehandlerne leverer en ensartet, helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i evidensbaserede metoder, og at der i kommunen indledes helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltninger. Fra regeringen er der i oktober 2012 lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet omkring Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen. Et af punkterne i dette udspil har til formål at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har dokumenteret effekt på borgerne. Fra 1. januar 2014 er der indgået et tættere samarbejde mellem Ungecenteret, Hus for unge og Misbrugscenteret omkring behandlingsindsatsen af unge i alderen år. I et forstærket samarbejde ses projekt som en mulighed for at udvikle en helhedsorienteret og ensartet behandlingsindsats for de unge i Aabenraa Kommune. Misbrugscenteret og Ungecenteret i Aabenraa Kommune arbejder på nuværende tidspunkt efter de behandlingshandlingsmetoder, der ønskes anvendt i metodeprogrammet. Der vil blive tilknyttet en opsøgende medarbejder, der vil have sin gang på ungdomsuddannelserne som et led i en tidlig opsporing af unge med et behandlingskrævende stofmisbrug. Unge i alderen år med et behandlingskrævende stofbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Center for Rusmiddelforskning er tilknyttet projekt, hvor der løbende skal ske indrapportering til. Efter projektafslutningen i 2018 vil de præsentere en samlet rapport baseret på de 9 udvalgte kommuners indberetninger. Projektet forankres i Misbrugscenteret med Ungecenteret og Hus for unge som samarbejdspartner. Til projektet knyttes rusmiddelkoordinatoren som projektleder. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser)

11 Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): I alt Der er samlet bevilliget kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold fordelt på årene: 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. 2018: kr. Midlerne er ansøgt til projektledelse, kompensation af medarbejderlønninger under uddannelse til metoden, tid brugt på indberetninger, mødeaktivitet med ministeriet, administrative udgifter og afholdelse af temadag for involverede parter.

12 Udvalg: Kultur & Fritidsudvalget, Social & Sundhed og Nr.: 8 Børn & Uddannelse Kultur & Fritid, Sundhed & Forebyggelse, Børn & Skole Sundhed og bevægelse Breddeidræt At få flere til at dyrke idræt ved, at Aabenraa Kommune opstiller de bedst mulige rammer for breddeidræt, så kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv, hvor de kan indgå i spændende, aktive og innovative sammenhænge og læringsmiljøer. Bidrage til gennemførelsen af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 og bestræbelserne deri om at forbedre sundhed og læring hos borgerne i Aabenraa Kommune. Beskrivelse af aktiviteter i indsats Under overskriften Sundhed og læring i centrum igangsætter Aabenraa Kommune 7 delprojekter. Foreningen i skolen På linje med breddeidræt Aktiv Campus Aabenraa med fokus på hjerne og hjerte 3I Idræt, Idé & Innovation Læt æ Rumpet særskilt indsats (se Indsats 1) Ta chancen foreningsidræt for børn med særlige behov Ta chancen fra sværvægt til letvægt - særskilt indsats (se Indsats 3) To af de store delprojekter Foreningen i Skolen og På linje med breddeidræt giver bud på, hvordan den nye folkeskolereforms krav om mere bevægelse kan implementeres ved at udvikle på nogle af de gode erfaringer, man allerede har opnået fx fra Skolesportsprojektet. Projekterne Aktiv Campus Aabenraa med fokus på hjerne og hjerte og 3I - Idræt, Idé og Innovation skal skabe fysiske og digitale bevægelsesmiljøer, der kan binde de centrale uddannelsesinstitutioner i Aabenraa sammen og dermed skabe et aktivt og dynamisk område i bevægelse, hvor børn og unge inddrages i udviklingen af breddeidrætten i deres kommune. Med bevægelsesprojektet Læt æ rumpet er formålet at tænke nye tanker i forhold til at få borgere generelt og særligt de idrætsuvante op af stolen. Delprojekterne Ta chancen foreningsidræt for børn med særlige behov og Ta chancen fra sværvægt til letvægt arbejder med, hvordan børn med særlige behov, det være sig ADHD eller lignende diagnoser samt overvægtig, kan tænkes ind i foreningslivet på en ny helhedsorienteret måde. Børn i Folkeskolen i Aabenraa Kommune Børn med særlige behov Unge i Aabenraa Kommune ifm. uddannelsesinstitutionerne Borgere i Aabenraa Kommune generelt dog særligt med fokus på inaktive Evaluering (Hvad måles og hvordan): Det måles dels via imageanalysen og dels gennem spørgeskemaer til udvalgte målgrupper

13 Kultur, Plan og Fritid varetager projektledelsen for hele Breddeidrætsprojektet. En projektleder koordinerer derfor på tværs af forvaltninger. Herudover er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Sundhed & Forebyggelse, Børn & Skole samt de eksterne samarbejdspartnere DGI Sønderjylland og Aabenraa Fritidsråd. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x x Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Foreningen i skolen På linje med breddeidræt Aktiv Campus Aabenraa I Idræt, Idé & Innovation Læt æ Rumpet (nu Bevægelsesprojektet) 462 * 462 Ta chancen foreningsidræt Ta chancen fra sværvægt til letvægt (heraf egen finansiering I alt 1072*) *Beløbet er justeret ved sidste budgetrevurdering 2017 Heraf egen finansiering 1072) Der er budgetteret med i alt kr. (heraf en egenfinansier på 3.216) over tre år til Breddeidrætsprojektet).

14 Udvalg: Kultur-, Miljø & Erhverv Nr.: 9 Kultur og Miljø Breddeidræt Fritidspas At aktivere flere børn og unge udenfor foreningslivet i det etablerede foreningsliv indenfor kultur og fritid. At styrke det tværfaglige samarbejde i det kommunale forebyggende sundhedsarbejde. Der uddeles 200 fritidspas til børn og unge i målgruppen. Fritidspassene betaler kontingent op til 1000 kr. pr. år. pr. barn. Passene udstedes kun til ikke kommercielle kultur- og fritidsforeninger. Udover udgifter til fripas indgår medarbejderressourcer til visitering og opfølgning Børn og unge med tilknytning til SSP, samt børn fra 2. til 7. klasse, der i fritiden af en økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige årsager er udenfor foreningslivet. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der skal uddele 200 Fritidspas, hvoraf mindst 150 indløses. Projektet er rent opgavemæssigt sat i drift og kører efter fast procedure. Samarbejdspartnere: Kulturelt samråd, Aabenraa Fritidsråd, Børn & Skole og SSP. Alle ikke kommercielle kultur- og fritidsforeninger i Aabenraa Kommune. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Fritidspas I alt 115 -

15 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr.: 10 Sundhed & Forebyggelse Indsats overfor kronisk syge borgere Projekt TOF Projektet TOF (Tidlig Opsporing og Forebyggelse) er et forsknings- og samarbejdsprojekt i region Syddanmark, som udvikles i et tæt samarbejde mellem almen praksis, kommunerne i regionen, Syddansk Universitet, DAK-E og øvrige samarbejdspartere. Formålet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos årige. Fokus i projektet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos målgruppen. Der forventes inkluderet ca borgere i den 3-årige projektperiode. Målgruppen vurderes at besidde det største potentiale for forebyggelse af livsstilssygdomme, der ellers forventes at stige de kommende år. Igennem projektet er det hensigten at udvikle en metode til screening af målgruppen og udvikle de sundhedstilbud, der skal tilbydes målgruppen både i kommunalt regi og hos de praktiserende læger. Alle borgere i alderen år. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der er indgået aftale med Forskningsenheden for Almen Praksis (SDU) om forskningsbaseret at vurdere de sundhedsmæssige effekter i projektet. Desuden er Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE, SDU) samt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) involveret i vurderingen af de sundhedsøkonomiske effekter. Projektet er forankret i Sundhedscenteret, der samarbejder med andre kommunale institutioner, de øvrige 9 projektkommuner, de praktiserende læger og Region Syddanmark. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Projekt TOF I alt Udover de afsatte sundhedsmidler bidrages med ressourcer fra de medarbejdere i Sundhedscentret, der arbejder med kronisk syge borgere.

16 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 11 Sundhed & Forebyggelse Indsats overfor kronisk syge borgere Målene med indsatsen er: Rehabiliteringsforløb for borgere med cancer At sikre at borgere med cancer i den erhvervsaktive alder får et tilbud, der kan støtte dem i kampen i deres behandlingsforløb. At reducere sygedagpengeudgifter for kommunen i forbindelse med borgerens sygdomsforløb. Borgere med en cancerdiagnose tilbydes i forbindelse med kontakten til kommunens Jobcenter et rehabiliteringstilbud i Sundhedscentret. Tilbuddet starter med en individuel samtale, hvor det mellem borgeren og sundhedsmedarbejderen aftales, hvilke af de ti mulige indsatser i rehabiliteringsforløbet, som giver mening for borgeren at deltage i. Herefter tilknyttes borgeren individuelle eller holdforløb, f.eks. i forhold til træning, angstkursus eller diætistvejledning. Deltagelsen i det kommunale tilbud kan ske efter afsluttet behandlingsforløb i regionalt regi eller sideløbende hermed, alt efter borgerens eget ønske. Borgere med cancer i den erhvervsaktive alder. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Efter afsluttet individuelt tilrettelagt forløb evalueres indsatsen på to måder: Der udarbejdes kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelse og tilfredshed med tilbuddet. Der udarbejdes økonomisk effektevaluering, hvor det vurderes, om det har været muligt at opnå besparelser på kommunale ydelser til den pågældende borger, særligt sygedagpenge. Der følges løbende op på indsatsen i en projektorganisering med repræsentanter for Jobcenter og Sundhedscenter. Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse er projektejer og en medarbejder fra Sundhed & Forebyggelse projektleder. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): DUT-midler til kræftrehabiltering Sundhedsmidler I alt Det er hensigten, at indsatsen på sigt skal finansieres gennem besparelser på bl.a. sygedagpengeområdet. Det betyder, at målgruppen eksempelvis kan udvides til borgere udenfor den erhvervsaktive alder.

17 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 12 Sundhed & Forebyggelse Indsats overfor kronisk syge borgere Kom godt i gang At tilbyde borgere med kronisk sygdom et forløb, der styrker deres evne og mulighed for at håndtere deres kroniske sygdom, så denne forværres mindst muligt. Ideelt set henvises borgerne i målgruppen fra de praktiserende læger, hvorefter de får en individuel opstartssamtale, hvor resten af deres forløb tilrettelægges. Det afklares hvilke af de 10 moduler, de deltager i (mestring, sygdomsspecifikt modul, madværksted, vægtstoprådgivning, rygestop, individuel rådgivning, diætvejledning, træning, coaching og mindfulness). Herudover tilbydes patient-til-patient forløbene Lær at leve med kronisk sygdom, Lær at leve med kroniske smerter og Lær at tackle angst og depression. Borgere med Type-2-diabetes, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), hjertekarsygdom, Claudicatio Intermittens og metabolisk syndrom. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der evalueres ud fra SF36 og diverse testresultater, samt fremmødeprocent og individuelle mål for forbedringer i testresultater. Indsatsen er forankret i Sundhedscentret med bistand fra Træning & Forebyggelse. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Kronikermidler I alt Kronikermidlerne var tidligere en del af sundhedsfremmemidlerne og blev prioriteret til området i forbindelse med at den statslige støtte til pilottilbud ophørte i 2012.

18 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 13 Handicap & Psykiatri Forebyggelse for borgere med psykiske lidelser Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser At sikre en sundere livsstil for borgere med sindslidelser. Det er veldokumenteret, at der er en væsentlig ulighed i sundhed for borgere med psykiatriske lidelser og den almene befolkning. Borgere med en livslang psykiatrisk lidelse, lever knap 15 år mindre end gennemsnitsdanskeren. Der er mange faktorer som spiller ind i forhold til den lavere gennemsnitslevealder. KRAM spektret som omfatter Kost, Rygning Alkohol og Motion er væsentlige faktorer. Alkohol misbrug eller indtagelse af andre stoffer er velkendt for mange af vores borgere som et led i selvmedicinering og en uhensigtsmæssig måde at kunne klare sig på i hverdagen. Ud over dette er der også andre sundhedsmæssige perspektiver som spiller ind. Hvis borgeren lider af depression eller en anden sindslidelse, er der også øget risiko for nedsat levealder grundet stort medicin indtag og de deraf afledte fysiske skader på lever og nyrer. En stor del af målgruppen tager endvidere meget på i vægt grundet antipsykotisk medicin som påvirker stofskiftet med deraf følgende komplikationer såsom hjerte/kar sygdomme, diabetes m.v. Endelig er der også mange sindslidende som oplever at krop og psyke ikke hænger sammen eks. i forhold til seksualitet, følelser, nærvær og samvær. Mange af vores borgere er alene og har ikke et forhold/familieliv som gennemsnittet. Alle disse parametre giver tilsammen et billede af, hvordan vores målgruppe er udsat i forhold til at kunne leve et sundt og langt liv. Socialpsykiatrien har for 2014 valgt at fokusere på ansættelse af en sundhedsmentor, som afholder idræts- og motionstiltag for vores udsatte borgere og samtidig fungerer som bindeled til idrætslivet i Aabenraa Kommune. Alle erfaringer indenfor området viser, at det er sundt for borgere med sindslidelse at være fysisk aktive og dyrke motion. Det gælder både for borgere med depression men også for skizofreni, ADHD m.v. Socialpsykiatrien forsøger at indarbejde motion og bevægelse i de sociale tilbud der gives. Der pågår forskellige motionstiltag til gavn for de borgere, der møder frem. Men der er en meget stor restgruppe, som aldrig kommer af sted, aldrig får et sundhedstjek eller en gåtur m.v. Det er primært borgere, som får støtte i egen bolig 1 eller 2 timer ugentlig, og hvor der er andre problematikker i handleplanen, som gør sig mere gældende, end at gå med en støttekontaktperson ned i det lokale fitness center. Det er her, at der er behov for en fast person, som varetager motivationsarbejdet med den enkelte borger og sørger for at målgruppen reelt får muligheden for at dyrke motion m.v. Borgere med sindslidelser. Der er løbende ca. 230 borgere i Aabenraa Kommune, som fra Socialpsykiatrien modtager støtte i eget hjem. Fra denne gruppe vælges der i personer, som vurderes at have de største risikofaktorer

19 og derfor tilbydes ledsagelse til lægetjek eller andre sundhedsundersøgelser. Borgerne støttes efterfølgende også i at indgå i diverse behandlinger. Udover dette startes der 2 hold bestående af 6 borgere, som motiveres og ledsages til motionstilbud i det lokale motionscenter. Dette skulle gerne resultere i, at grupperne fortsat benytter tilbuddet efter at medarbejderen ikke længere er tovholder. Grunden til, at der ikke sættes måltal eller et højere antal af borgere, er de erfaringer, vi har fra arbejdet med udsatte. Der kræves store tidsmæssige ressourcer af medarbejderne i forhold til mobilisering af erkendelse og vilje hos den enkelte borger. Sidst men ikke mindst kræver det også at den enkelte borger mobiliserer personligt mod og arbejde for at indgå i disse tilbud. Grunden til at netop denne gruppe borgere har Danmarks dårligste helbred er netop, at de personlige og sociale problemer overskygger alle andre tiltag. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der vil i forbindelse med brugerundersøgelse i juni 2014 blive udarbejdet en baseline, projektet vil blive evalueret i forhold til i løbet af Socialpsykiatrien tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Forebyggelse målrettet borgere med 262 sindslidelser I alt 262

20 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 14 Sundhed & Forebyggelse Udbygning af det nære sundhedsvæsen Projekt ACCESS At sikre at borgere over 65 år i målgruppen får et velfungerende, alternativt akuttilbud i kommunalt regi ved behov for indlæggelse. Projekt ACCESS er et samarbejdsprojekt mellem de fire sønderjyske kommuner, alment praktiserende læger og Sygehus Sønderjylland. Hensigten er at udvikle og afprøve hvilke af en række forskellige samarbejdsformer på tværs af sektorer og akutte tilbud, der kan reducere akutte (gen)indlæggelser, sundhedsomkostninger, tab af funktioner og samtidig styrke sammenhængen i patientforløbet. I Aabenraa Kommune er der som en del af projektet oprettet 3 akutpladser på Special- og Rehabiliteringscentret (SRC), som drives i samarbejde med Hjemmesygeplejen m.fl. Ud over at afprøve om denne form for akuttilbud fungerer bedre end akutteamene i Haderslev og Sønderborg kommuner, afprøves videokommunikation mellem sygehus og kommunalt tilbud samt telemonitorering af forskellige værdier for patienten. Desværre er oplevelsen med de mange korte indlæggelser i sygehusregi, at der ikke både før og efter indlæggelsen pågår en velfungerende dialog om patienten/borgerens forløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune. Derfor er det også en del af projektet at etablere og evaluere tydelige samarbejdsaftaler, der sikrer sammenhængende forløb for borgeren. Det skal her tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for borgeren på hvilket tidspunkt. Målgruppen er ældre borgere fra hele Sygehus Sønderjyllands optageområde, der udvikler en så alvorlig, akut formodet medicinsk tilstand, at praktiserende læge eller kommunalt sundhedspersonale skønner, at tilstanden formentlig kræver indlæggelse og/eller et akut øget tilbud i hjemmet. Evaluering (hvad måles og hvordan?): Der laves både en økonomisk evaluering af hvilket akuttilbud, der bedst matcher et tilbud på sygehuset, en kvalitativ analyse af borgernes tilfreds og en samlet evaluering af tilbuddene. Organisering Akutpladserne er etableret på SRC og øvrige involverede er Hjemmesygeplejen, Mad & Måltider, de praktiserende læger i kommunen samt Sygehus Sønderjylland. tema i sundhedspolitikken (sæt 1 kryds evt. flere): Økonomi / budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.): Budget 2014 Budget 2015 Sundhedsmidler I alt Ud over de lokalt afsatte midler til indsatsen, yder Sundhedsstyrelsen et samlet tilskud på ca. 5,5 mio. kr. til projektet.

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

1 Kultur- og Sundhedsudvalget

1 Kultur- og Sundhedsudvalget 1 Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Strategi for sundhedsindsats for flygtninge og indvandrere Der skal udvikles en administrativ strategi for, hvordan en

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud Punkt 12. Godkendelse af satspuljeansøgning om styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud 2017-012717 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SUNDHED & LÆRING I CENTRUM

SUNDHED & LÆRING I CENTRUM SUNDHED & LÆRING I CENTRUM En udnævnelse til breddeidrætskommune vil betyde meget for Aabenraa Kommune. Det vil give os muligheden for at arbejde endnu mere målrettet med breddeidrætten til gavn for rigtig

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016

Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Sundhedsafdelingens strategi og indsatser 2015-2016 Vision - en sund og livsglad kommune! Tønder Kommunes vision for sundhedspolitikken er: Tønder Kommune vil være kendt for en nyskabende og livsglad tilgang

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv.

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv. Indsats: Unge og Misbrug Dato 21. maj 2013 I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opdrag at beskrive en indsats omkring unge og misbrug. Indsatsen er initieret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere