Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1"

Transkript

1 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 1 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Bevægelsesprojekt Bevægelsesprojektet vil aktivere alle: Dem der ikke bevæger sig til at bevæge sig Dem der bevæger sig lidt til at bevæge sig mere Dem der vil være med til at skabe nye bevægelsesaktiviteter og som kan begejstre deres omgivelser til at læt æ Rumpet og være med Bevægelsesprojektet er et projekt, der bygger på, at frivillige borgere og foreninger skaber nye bevægelsesaktiviteter, der er åbne og gratis for alle at deltage i. Der er ikke nogen, der på forhånd fastlægger de bevægelsesaktiviteter, der udbydes som en del af Bevægelsesprojektet kun fantasien sætter grænsen. Projektgruppen bag Bevægelsesprojektet understøtter bevægelsesinitiativerne i Aabenraa Kommune på forskellig måde: Det kan være sparring og støtte til lokale igangsættere, gennem støtte til Månedens Aktivitet, gennem forskellige former for konkurrencer, og gennem annoncering af bevægelsesaktiviteter i lokale medier, digitale platforme og sociale medier. Annonceringen er en vigtig del af Bevægelsesprojektet. Gennem en digital platform skal der skabes synlighed og overblik over bevægelsesaktiviteterne og gøre det nemt for alle borgere dels at annoncere en aktivitet og dels at finde en aktivitet, der lige passer dem. Den digitale platform udvikles som apps til smartphones og til internettet. Desuden skal der opstilles tablets med adgang til den digitale platform forskellige steder i kommunen, så det bliver muligt for alle at tilgå den. Målgruppen er alle borgere i kommunen. Evaluering: Der evalueres dels på udviklingen i antallet af brugere på digitale platform og dels på antallet af bevægelsesaktiviteter. Udfordringen er, at der ikke er nogen baseline dvs. det ikke er muligt at få et overblik over hvor mange af aktiviteterne i Bevægelsesprojektet, der er helt nye, og hvor mange, der er allerede eksisterende aktiviteter, der er videreført igennem Læt æ rumpet. Bevægelsesprojektet er organiseret både i et internt kommunalt spor og et spor med deltagelse af eksterne samarbejdspartnere. Det interne spor har fokus på opfyldelse af mål i sundhedspolitik, virksomhedsaftaler m.v. Det eksterne spor har fokus på at skabe bevægelsesaktiviteter for alle borgere i kommunen. Udover forskellige enheder i kommunen såsom Kultur & Fritid, Vækstsekretariatet og Sundhed & Forebyggelse deltager Dansk Firmaidræt, DGI, Fritidsrådet, landsbycoachen m.fl. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Sundhedsfremmemidler Breddeidrætsmidler I alt De afsatte sundhedsfremmemidler er medfinansiering i forhold til det opnåede breddeidrætstilskud.

2 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 2 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakkerne Indsats rettet mod overvægt At give et differentieret og stratificeret tilbud til overvægtige voksne, samt at styrke målgruppens motivation for varigt vægttab. At understøtte børn og familier i at opnå en sund og aktiv livsstil samt at tabe sig, hvis der er ønske herom. At flere overvægtige børn i Aabenraa Kommune finder et passende tilbud i foreningslivet. At 1-2 flerstrengede foreninger får erfaringer med overvægtige børn, og at foreninger får mod på at inkludere gruppen af overvægtige børn. Aabenraa Kommunes Sundhedscenter har en række tilbud til voksne overvægtige og familier med overvægtige børn, der ønsker at tabe sig. Tilbuddene dækker over: Åbne rådgivningssamtaler med mulighed for stratificering til individuel vejledning eller vægtstophold, hvor formålet er livsstilsændring med henblik på vægttab. Forebyggelse til familier med overvægtige børn (0.-7. klasse) i samarbejde med Sundhedscentret og Sundhedsplejen. Ligeledes bliver der udbudt vægtstopkurser i Sundhedscentret og der foregår et samarbejde mellem Sundhedscentret og Sundhedsplejen omkring forebyggelse af overvægt i familier. Denne indsats fokuserer på samtaler og vejledning omkring kost og vægttab. I samarbejde med Jobcenteret iværksættes også en indsats rettet mod stærkt overvægtige på kontanthjælp, der skal bidrage til en sundere livsstil og øge mulighederne for beskæftigelse. Aabenraa Kommune er også blevet breddeidrætskommune, og et af delprojekterne herunder er Ta chancen fra sværvægt til letvægt. Projektet skal øge antallet af overvægtige børn, der finder tilbud i foreningslivet, og således bidrage til den helhedsorienterede indsats rettet mod overvægtige børn. Der vil i samarbejde med foreningslivet blive oprettet særlige tilbud til overvægtige børn, der skal bidrage til indslusningen af disse børn til det almindelige foreningsliv. Voksne borgere over 18 år med et BMI på over 30, eller ved arveligt disponeret BMI på over 27. Familier med overvægt med ønske om vægttab. Overvægtige børn under 18 år. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Graden af borgere, der gennemfører overvægtsforløb, og graden af vægttab eller vægtforøgelse blandt borgere, der gennemfører forløbet. Deltagelsesgrad og barnets vægt i familier der søger rådgivning. Graden af overvægtige børn, der tager imod tilbud om deltagelse i foreningsaktiviteter, samt i hvor høj grad de fastholdes i aktiviteterne.

3 Sundhedscentret, Sundhedsplejen og Jobcenteret. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Overvægtsindsats i Sundhedscenteret Samarbejde med Jobcenter Ta chancen fra sværvægter til letvægter I alt

4 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 3 Sundhed & Forebyggelse Indsatser med afsæt i forebyggelsespakken Rygning At hjælpe borgere der ønsker at stoppe med at ryge, samt forebygge rygestart blandt børn og unge. Indsatsen er bygget op omkring en række tilbud: Jf. formål Kom og kvit. Rygestopkurser på private virksomheder. Individuel rygestopvejledning. Understøtte røgfrihed på uddannelsesinstitutioner. I 2014 indledes et samarbejde med Jordemodercenteret om tilbud til gravide rygere. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Via rygestopbasen. Deltagere kontaktes telefonisk seks måneder efter endt tilbud med henblik på at registrere om de stadig er røgfri Sundhed & Forebyggelse i samarbejde med Sundhedscenter, apoteker og CFU tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Indsats mod rygning I alt

5 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 4 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Udbygning af den familieorienterede alkoholbehandling Målet med indsatsen er at tilbyde et permanent tilbud til familier, hvor en voksen har behov for alkoholbehandling. Indsatsen har til formål, at sikre en bred vifte af tilbud til alle familiens medlemmer. Misbrugscenteret har siden 1. november 2010 deltaget i et familiebehandlingsprojekt, der afsluttes 31. oktober Gennem projektet er der arbejdet med indførsel af nye behandlingstiltag til alle familiens medlemmer, såsom familiesamtaler, parsamtaler, pårørendesamtale, pårørendegrupper, børnesamtaler og børnegrupper. Da projektet nærmer sig sin afslutning ønskes indsatserne implementeret som en fast del af de samlede tilbud under Misbrugscenteret. Der arbejdes med Facebook som en udbygning af nye kontakt-/henvendelsesmuligheder til Misbrugscenteret. Det er hensigten, at dette skal gøre det lettere for samlevende eller børn af alkoholikere, at komme i kontakt med Misbrugscenteret for behandling eller råd og vejledning. Målgruppen er borgere med alkoholproblemer og deres pårørende. Evaluering (Hvad måles og hvordan): På Misbrugscenteret registreres, hvor mange der har været tilknyttet behandlingstiltagene nævnt ovenfor. Denne registrering bliver delt op i grupperne: Den voksne med et behandlingskrævende alkoholproblem, samlevende, og børn både over og under 18 år. Der måles på om behandlingen er gennemført og afsluttet, eller om behandlingen er afbrudt. Der vil løbende hvert år kunne udtrækkes tal herpå. Misbrugscenteret følger løbende op på de forskellige behandlingstilbud. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Familieorienteret alkoholbehandling I alt

6 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 5 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Uddannelse af udvalgt frontpersonale i den svære samtale omkring alkohol. I Danmark har vi en alkoholkultur, hvor det omleves som tabubelagt at tale om alkoholvaner. Målet med indsatsen er, at uddanne frontpersonale til at tage en indbydende og anerkendende samtale omkring borgerens alkoholvaner. Uddannelsen har endvidere til formål at skabe en faglig åben dialog og debat omkring brugen af alkohol og dennes påvirkning af borgerens liv. På denne måde opstår et fælles sprog blandt personalet i Aabenraa Kommune, hvor samtalen omkring alkohol ikke er tabubelagt. Rusmiddelpolitikken i Aabenraa Kommune beskriver uddannelse af frontpersonale som en del af indsatsen mod alkoholmisbrug. Undervisningen vil være differentieret i 3 kategorier: Frontpersonale, der uddannes i at føre en samtale omkring alkoholvaner som en fast del af en udredning: Målgruppen er frontpersonale med direkte borgerkontakt i Jobcenter, Sundhedscenter, Socialrådgivere i familieafdelinger m.m. Frontpersonale, der uddannes i at kunne indbyde til og føre en anerkendende samtale omkring alkoholvaner ved tegn på mistrivsel: Målgruppen er pædagoger, lærere, støttepersoner og hjemmehjælpere m.m. Undervisningen vil fokusere på en samtale omkring alkoholvaner i de situationer, hvor personalet vurderer, at alkohol har en indflydelse på borgerens eller familiens hverdag, f.eks. når et barns mistrives pga. forældrenes alkoholforbrug. Frontpersonale, der uddannes i at yde vejledning om kommunens tilbud: Målgruppen er frontpersonale i Borgerservice og biblioteker m.m. Undervisningen vil have fokus på, at personalet vil blive i stand til at vejlede omkring de rette tilbud ved henvendelse fra en borger. Sundhedsstyrelsen har i forebyggelsespakken omkring alkohol anbefalet uddannelse af frontpersonale. Sundhedsstyrelsen anfører, at metoden med en kort samtale omkring alkoholvaner har stor evidens for at borgere nedsætter deres alkoholforbrug. Målgruppen er frontpersonale i kommunen inddelt i tre forskellige kategorier for undervisning afhængig af hvilken form for kontakt personalet har med borgeren. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Hvert undervisningshold vil evaluere undervisningen. Herudover vil blive målt på, om fagpersonalet efter undervisningen oplever det mindre grænseoverskridende, at spørge ind til borgeres alkoholvaner. Jobcenteret laver på nuværende tidspunkt statistisk over hvor mange kontanthjælpssager de har, hvor alkohol er én af hovedproblemstillingerne. Der ønskes lignende statistik på øvrige områder, således at udviklingen af tendenser kan følges.

7 Indsatsen er forankret i Sundhed & Forebyggelse, hvor Rusmiddelkoordinatoren sammen med Misbrugscenteret står for koordineringen af undervisningen. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): I alt Indgår i Misbrugscenterets driftsbudget.

8 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 6 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Arbejde med sociale misforståelser i skolerne 6. og 9. klasser Undervisning til unge omkring alkohol og stoffer kan være en vanskelig opgave. Der er dog evidens for, at undervisningsmetoden Sociale misforståelser har stor effekt på de unge. Målet med indsatsen er at bruge en evidensbaseret metode i undervisningen af de unge, hvorved de unge får et mindre forbrug af alkohol og stoffer. Vi tror, vi gør som flertallet. Mennesket er et socialt væsen, der helst gør som flertallet - eller som vi tror flertallet gør. Desværre tror danske unge, at deres kammerater og andre unge drikker tidligere, mere og oftere end dem selv. Det kan få dem at efterligne en adfærd, der ikke har hold i virkeligheden. Derfor er nedenstående tanker ikke unormale blandt unge. - De andre drikker meget mere end mig. - De andre drikker oftere end mig. - De andre er startet meget tidligere med at drikke end mig. Forskerne kalder det en flertalsmisforståelse. Dem er der mange af, når det gælder alkohol. Nyere undersøgelser fra Rudersdal Kommune viser, at man gennem fortsat afholdelse af oplæg om sociale misforståelser for forældre samt elever i 6. klasse og 9. klasse, opnår et markant mindre forbrug af rusmidler blandt de unge. Metoden omkring sociale misforståelser er et fastlagt metodeprogram, der i dag anvendes af kommunes SSP konsulent. Det er brugen af denne metode, der ønskes at gøres permanent i samtlige 6. og 9. klasser i kommunen. Unge i aldersgruppen 6. og 9. klasser og deres forældre. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Indsatsen vurderes at kunne måles i ungeprofilundersøgelsen, der udkommer med 3 års mellemrum, og fremstiller statistisk materiale omkring unges alkohol og stofvaner. I foråret 2015 vil PUC Aabenraa under forvaltningen Børn & Skole begynde undervisning af ressourcepersoner på de enkelte skoler, som et led i sundhedsundervisningen (faghæfte 21), hvor fokus er sundhed og trivsel. Funktionen skal varetages af en lærer eller en anden person med relevant uddannelse, således at de pædagogisk/didaktiske kompetencer sikres i varetagelsen af undervisningen. Ressourcepersonerne skal have den sidste nye viden omkring sundhedsfaglige emner og være den person, som kollegaer og elever kan gå til. Ressourcepersonerne skal arbejde med det brede sundhedsbegreb, hvilket vil sige generel sundhed,

9 faghæfte 21, KRAM-faktorer, mental sundhed, seksuel sundhed, rusmidler og sociale misforståelser. Der vil løbende blive inddraget forskellige fagpersoner til uddannelsen af ressourcepersonerne fra SSP området, Misbrugscenteret, Sex og Samfund og CFU. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): I alt Misbrugscenterets undervisning af ressourcepersoner indgår i centerets driftsbudget, mens finansieringen af ressourcepersonerne ligger under indsatsen Ressourcepersoner i folkeskolen.

10 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 7 Sundhed & Forebyggelse Indsats med afsæt i forebyggelsespakkerne Udvikling af stofbehandling gennem deltagelse i 4-årigt projekt rettet mod unge stofmisbrugere. Målet med projektet er, at de unge der deltager i projektet, opnår stoffrihed eller reduktion af deres stofmisbrug, og at der ligeledes sker forbedring i de belastninger, som ikke er direkte stofrelaterede f.eks. psykisk belastning og job/uddannelsestilknytning. Et andet mål er at stofmisbrugsbehandlerne leverer en ensartet, helhedsorienteret behandling med udgangspunkt i evidensbaserede metoder, og at der i kommunen indledes helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltninger. Fra regeringen er der i oktober 2012 lanceret et udspil på stofmisbrugsområdet omkring Bedre kvalitet i stofmisbrugsindsatsen. Et af punkterne i dette udspil har til formål at løfte kvaliteten af den sociale stofmisbrugsbehandling gennem brug af viden og metoder, der har dokumenteret effekt på borgerne. Fra 1. januar 2014 er der indgået et tættere samarbejde mellem Ungecenteret, Hus for unge og Misbrugscenteret omkring behandlingsindsatsen af unge i alderen år. I et forstærket samarbejde ses projekt som en mulighed for at udvikle en helhedsorienteret og ensartet behandlingsindsats for de unge i Aabenraa Kommune. Misbrugscenteret og Ungecenteret i Aabenraa Kommune arbejder på nuværende tidspunkt efter de behandlingshandlingsmetoder, der ønskes anvendt i metodeprogrammet. Der vil blive tilknyttet en opsøgende medarbejder, der vil have sin gang på ungdomsuddannelserne som et led i en tidlig opsporing af unge med et behandlingskrævende stofmisbrug. Unge i alderen år med et behandlingskrævende stofbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Center for Rusmiddelforskning er tilknyttet projekt, hvor der løbende skal ske indrapportering til. Efter projektafslutningen i 2018 vil de præsentere en samlet rapport baseret på de 9 udvalgte kommuners indberetninger. Projektet forankres i Misbrugscenteret med Ungecenteret og Hus for unge som samarbejdspartner. Til projektet knyttes rusmiddelkoordinatoren som projektleder. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser)

11 Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): I alt Der er samlet bevilliget kr. fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold fordelt på årene: 2014: kr. 2015: kr. 2016: kr. 2017: kr. 2018: kr. Midlerne er ansøgt til projektledelse, kompensation af medarbejderlønninger under uddannelse til metoden, tid brugt på indberetninger, mødeaktivitet med ministeriet, administrative udgifter og afholdelse af temadag for involverede parter.

12 Udvalg: Kultur & Fritidsudvalget, Social & Sundhed og Nr.: 8 Børn & Uddannelse Kultur & Fritid, Sundhed & Forebyggelse, Børn & Skole Sundhed og bevægelse Breddeidræt At få flere til at dyrke idræt ved, at Aabenraa Kommune opstiller de bedst mulige rammer for breddeidræt, så kommunens borgere har mulighed for at leve et sundt liv, hvor de kan indgå i spændende, aktive og innovative sammenhænge og læringsmiljøer. Bidrage til gennemførelsen af Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018 og bestræbelserne deri om at forbedre sundhed og læring hos borgerne i Aabenraa Kommune. Beskrivelse af aktiviteter i indsats Under overskriften Sundhed og læring i centrum igangsætter Aabenraa Kommune 7 delprojekter. Foreningen i skolen På linje med breddeidræt Aktiv Campus Aabenraa med fokus på hjerne og hjerte 3I Idræt, Idé & Innovation Læt æ Rumpet særskilt indsats (se Indsats 1) Ta chancen foreningsidræt for børn med særlige behov Ta chancen fra sværvægt til letvægt - særskilt indsats (se Indsats 3) To af de store delprojekter Foreningen i Skolen og På linje med breddeidræt giver bud på, hvordan den nye folkeskolereforms krav om mere bevægelse kan implementeres ved at udvikle på nogle af de gode erfaringer, man allerede har opnået fx fra Skolesportsprojektet. Projekterne Aktiv Campus Aabenraa med fokus på hjerne og hjerte og 3I - Idræt, Idé og Innovation skal skabe fysiske og digitale bevægelsesmiljøer, der kan binde de centrale uddannelsesinstitutioner i Aabenraa sammen og dermed skabe et aktivt og dynamisk område i bevægelse, hvor børn og unge inddrages i udviklingen af breddeidrætten i deres kommune. Med bevægelsesprojektet Læt æ rumpet er formålet at tænke nye tanker i forhold til at få borgere generelt og særligt de idrætsuvante op af stolen. Delprojekterne Ta chancen foreningsidræt for børn med særlige behov og Ta chancen fra sværvægt til letvægt arbejder med, hvordan børn med særlige behov, det være sig ADHD eller lignende diagnoser samt overvægtig, kan tænkes ind i foreningslivet på en ny helhedsorienteret måde. Børn i Folkeskolen i Aabenraa Kommune Børn med særlige behov Unge i Aabenraa Kommune ifm. uddannelsesinstitutionerne Borgere i Aabenraa Kommune generelt dog særligt med fokus på inaktive Evaluering (Hvad måles og hvordan): Det måles dels via imageanalysen og dels gennem spørgeskemaer til udvalgte målgrupper

13 Kultur, Plan og Fritid varetager projektledelsen for hele Breddeidrætsprojektet. En projektleder koordinerer derfor på tværs af forvaltninger. Herudover er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Sundhed & Forebyggelse, Børn & Skole samt de eksterne samarbejdspartnere DGI Sønderjylland og Aabenraa Fritidsråd. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x x Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Foreningen i skolen På linje med breddeidræt Aktiv Campus Aabenraa I Idræt, Idé & Innovation Læt æ Rumpet (nu Bevægelsesprojektet) 462 * 462 Ta chancen foreningsidræt Ta chancen fra sværvægt til letvægt (heraf egen finansiering I alt 1072*) *Beløbet er justeret ved sidste budgetrevurdering 2017 Heraf egen finansiering 1072) Der er budgetteret med i alt kr. (heraf en egenfinansier på 3.216) over tre år til Breddeidrætsprojektet).

14 Udvalg: Kultur-, Miljø & Erhverv Nr.: 9 Kultur og Miljø Breddeidræt Fritidspas At aktivere flere børn og unge udenfor foreningslivet i det etablerede foreningsliv indenfor kultur og fritid. At styrke det tværfaglige samarbejde i det kommunale forebyggende sundhedsarbejde. Der uddeles 200 fritidspas til børn og unge i målgruppen. Fritidspassene betaler kontingent op til 1000 kr. pr. år. pr. barn. Passene udstedes kun til ikke kommercielle kultur- og fritidsforeninger. Udover udgifter til fripas indgår medarbejderressourcer til visitering og opfølgning Børn og unge med tilknytning til SSP, samt børn fra 2. til 7. klasse, der i fritiden af en økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige årsager er udenfor foreningslivet. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der skal uddele 200 Fritidspas, hvoraf mindst 150 indløses. Projektet er rent opgavemæssigt sat i drift og kører efter fast procedure. Samarbejdspartnere: Kulturelt samråd, Aabenraa Fritidsråd, Børn & Skole og SSP. Alle ikke kommercielle kultur- og fritidsforeninger i Aabenraa Kommune. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Fritidspas I alt 115 -

15 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Nr.: 10 Sundhed & Forebyggelse Indsats overfor kronisk syge borgere Projekt TOF Projektet TOF (Tidlig Opsporing og Forebyggelse) er et forsknings- og samarbejdsprojekt i region Syddanmark, som udvikles i et tæt samarbejde mellem almen praksis, kommunerne i regionen, Syddansk Universitet, DAK-E og øvrige samarbejdspartere. Formålet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos årige. Fokus i projektet er at skabe sunde vaner og opspore og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme hos målgruppen. Der forventes inkluderet ca borgere i den 3-årige projektperiode. Målgruppen vurderes at besidde det største potentiale for forebyggelse af livsstilssygdomme, der ellers forventes at stige de kommende år. Igennem projektet er det hensigten at udvikle en metode til screening af målgruppen og udvikle de sundhedstilbud, der skal tilbydes målgruppen både i kommunalt regi og hos de praktiserende læger. Alle borgere i alderen år. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der er indgået aftale med Forskningsenheden for Almen Praksis (SDU) om forskningsbaseret at vurdere de sundhedsmæssige effekter i projektet. Desuden er Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE, SDU) samt Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) involveret i vurderingen af de sundhedsøkonomiske effekter. Projektet er forankret i Sundhedscenteret, der samarbejder med andre kommunale institutioner, de øvrige 9 projektkommuner, de praktiserende læger og Region Syddanmark. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Projekt TOF I alt Udover de afsatte sundhedsmidler bidrages med ressourcer fra de medarbejdere i Sundhedscentret, der arbejder med kronisk syge borgere.

16 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 11 Sundhed & Forebyggelse Indsats overfor kronisk syge borgere Målene med indsatsen er: Rehabiliteringsforløb for borgere med cancer At sikre at borgere med cancer i den erhvervsaktive alder får et tilbud, der kan støtte dem i kampen i deres behandlingsforløb. At reducere sygedagpengeudgifter for kommunen i forbindelse med borgerens sygdomsforløb. Borgere med en cancerdiagnose tilbydes i forbindelse med kontakten til kommunens Jobcenter et rehabiliteringstilbud i Sundhedscentret. Tilbuddet starter med en individuel samtale, hvor det mellem borgeren og sundhedsmedarbejderen aftales, hvilke af de ti mulige indsatser i rehabiliteringsforløbet, som giver mening for borgeren at deltage i. Herefter tilknyttes borgeren individuelle eller holdforløb, f.eks. i forhold til træning, angstkursus eller diætistvejledning. Deltagelsen i det kommunale tilbud kan ske efter afsluttet behandlingsforløb i regionalt regi eller sideløbende hermed, alt efter borgerens eget ønske. Borgere med cancer i den erhvervsaktive alder. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Efter afsluttet individuelt tilrettelagt forløb evalueres indsatsen på to måder: Der udarbejdes kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelse og tilfredshed med tilbuddet. Der udarbejdes økonomisk effektevaluering, hvor det vurderes, om det har været muligt at opnå besparelser på kommunale ydelser til den pågældende borger, særligt sygedagpenge. Der følges løbende op på indsatsen i en projektorganisering med repræsentanter for Jobcenter og Sundhedscenter. Afdelingschefen for Sundhed & Forebyggelse er projektejer og en medarbejder fra Sundhed & Forebyggelse projektleder. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): DUT-midler til kræftrehabiltering Sundhedsmidler I alt Det er hensigten, at indsatsen på sigt skal finansieres gennem besparelser på bl.a. sygedagpengeområdet. Det betyder, at målgruppen eksempelvis kan udvides til borgere udenfor den erhvervsaktive alder.

17 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 12 Sundhed & Forebyggelse Indsats overfor kronisk syge borgere Kom godt i gang At tilbyde borgere med kronisk sygdom et forløb, der styrker deres evne og mulighed for at håndtere deres kroniske sygdom, så denne forværres mindst muligt. Ideelt set henvises borgerne i målgruppen fra de praktiserende læger, hvorefter de får en individuel opstartssamtale, hvor resten af deres forløb tilrettelægges. Det afklares hvilke af de 10 moduler, de deltager i (mestring, sygdomsspecifikt modul, madværksted, vægtstoprådgivning, rygestop, individuel rådgivning, diætvejledning, træning, coaching og mindfulness). Herudover tilbydes patient-til-patient forløbene Lær at leve med kronisk sygdom, Lær at leve med kroniske smerter og Lær at tackle angst og depression. Borgere med Type-2-diabetes, KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), hjertekarsygdom, Claudicatio Intermittens og metabolisk syndrom. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der evalueres ud fra SF36 og diverse testresultater, samt fremmødeprocent og individuelle mål for forbedringer i testresultater. Indsatsen er forankret i Sundhedscentret med bistand fra Træning & Forebyggelse. tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Kronikermidler I alt Kronikermidlerne var tidligere en del af sundhedsfremmemidlerne og blev prioriteret til området i forbindelse med at den statslige støtte til pilottilbud ophørte i 2012.

18 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 13 Handicap & Psykiatri Forebyggelse for borgere med psykiske lidelser Forebyggelse målrettet borgere med sindslidelser At sikre en sundere livsstil for borgere med sindslidelser. Det er veldokumenteret, at der er en væsentlig ulighed i sundhed for borgere med psykiatriske lidelser og den almene befolkning. Borgere med en livslang psykiatrisk lidelse, lever knap 15 år mindre end gennemsnitsdanskeren. Der er mange faktorer som spiller ind i forhold til den lavere gennemsnitslevealder. KRAM spektret som omfatter Kost, Rygning Alkohol og Motion er væsentlige faktorer. Alkohol misbrug eller indtagelse af andre stoffer er velkendt for mange af vores borgere som et led i selvmedicinering og en uhensigtsmæssig måde at kunne klare sig på i hverdagen. Ud over dette er der også andre sundhedsmæssige perspektiver som spiller ind. Hvis borgeren lider af depression eller en anden sindslidelse, er der også øget risiko for nedsat levealder grundet stort medicin indtag og de deraf afledte fysiske skader på lever og nyrer. En stor del af målgruppen tager endvidere meget på i vægt grundet antipsykotisk medicin som påvirker stofskiftet med deraf følgende komplikationer såsom hjerte/kar sygdomme, diabetes m.v. Endelig er der også mange sindslidende som oplever at krop og psyke ikke hænger sammen eks. i forhold til seksualitet, følelser, nærvær og samvær. Mange af vores borgere er alene og har ikke et forhold/familieliv som gennemsnittet. Alle disse parametre giver tilsammen et billede af, hvordan vores målgruppe er udsat i forhold til at kunne leve et sundt og langt liv. Socialpsykiatrien har for 2014 valgt at fokusere på ansættelse af en sundhedsmentor, som afholder idræts- og motionstiltag for vores udsatte borgere og samtidig fungerer som bindeled til idrætslivet i Aabenraa Kommune. Alle erfaringer indenfor området viser, at det er sundt for borgere med sindslidelse at være fysisk aktive og dyrke motion. Det gælder både for borgere med depression men også for skizofreni, ADHD m.v. Socialpsykiatrien forsøger at indarbejde motion og bevægelse i de sociale tilbud der gives. Der pågår forskellige motionstiltag til gavn for de borgere, der møder frem. Men der er en meget stor restgruppe, som aldrig kommer af sted, aldrig får et sundhedstjek eller en gåtur m.v. Det er primært borgere, som får støtte i egen bolig 1 eller 2 timer ugentlig, og hvor der er andre problematikker i handleplanen, som gør sig mere gældende, end at gå med en støttekontaktperson ned i det lokale fitness center. Det er her, at der er behov for en fast person, som varetager motivationsarbejdet med den enkelte borger og sørger for at målgruppen reelt får muligheden for at dyrke motion m.v. Borgere med sindslidelser. Der er løbende ca. 230 borgere i Aabenraa Kommune, som fra Socialpsykiatrien modtager støtte i eget hjem. Fra denne gruppe vælges der i personer, som vurderes at have de største risikofaktorer

19 og derfor tilbydes ledsagelse til lægetjek eller andre sundhedsundersøgelser. Borgerne støttes efterfølgende også i at indgå i diverse behandlinger. Udover dette startes der 2 hold bestående af 6 borgere, som motiveres og ledsages til motionstilbud i det lokale motionscenter. Dette skulle gerne resultere i, at grupperne fortsat benytter tilbuddet efter at medarbejderen ikke længere er tovholder. Grunden til, at der ikke sættes måltal eller et højere antal af borgere, er de erfaringer, vi har fra arbejdet med udsatte. Der kræves store tidsmæssige ressourcer af medarbejderne i forhold til mobilisering af erkendelse og vilje hos den enkelte borger. Sidst men ikke mindst kræver det også at den enkelte borger mobiliserer personligt mod og arbejde for at indgå i disse tilbud. Grunden til at netop denne gruppe borgere har Danmarks dårligste helbred er netop, at de personlige og sociale problemer overskygger alle andre tiltag. Evaluering (Hvad måles og hvordan): Der vil i forbindelse med brugerundersøgelse i juni 2014 blive udarbejdet en baseline, projektet vil blive evalueret i forhold til i løbet af Socialpsykiatrien tema i sundhedspolitikken: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Økonomi / Budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Forebyggelse målrettet borgere med 262 sindslidelser I alt 262

20 Udvalg: Social & Sundhed Nr.: 14 Sundhed & Forebyggelse Udbygning af det nære sundhedsvæsen Projekt ACCESS At sikre at borgere over 65 år i målgruppen får et velfungerende, alternativt akuttilbud i kommunalt regi ved behov for indlæggelse. Projekt ACCESS er et samarbejdsprojekt mellem de fire sønderjyske kommuner, alment praktiserende læger og Sygehus Sønderjylland. Hensigten er at udvikle og afprøve hvilke af en række forskellige samarbejdsformer på tværs af sektorer og akutte tilbud, der kan reducere akutte (gen)indlæggelser, sundhedsomkostninger, tab af funktioner og samtidig styrke sammenhængen i patientforløbet. I Aabenraa Kommune er der som en del af projektet oprettet 3 akutpladser på Special- og Rehabiliteringscentret (SRC), som drives i samarbejde med Hjemmesygeplejen m.fl. Ud over at afprøve om denne form for akuttilbud fungerer bedre end akutteamene i Haderslev og Sønderborg kommuner, afprøves videokommunikation mellem sygehus og kommunalt tilbud samt telemonitorering af forskellige værdier for patienten. Desværre er oplevelsen med de mange korte indlæggelser i sygehusregi, at der ikke både før og efter indlæggelsen pågår en velfungerende dialog om patienten/borgerens forløb mellem sygehus, praktiserende læge og kommune. Derfor er det også en del af projektet at etablere og evaluere tydelige samarbejdsaftaler, der sikrer sammenhængende forløb for borgeren. Det skal her tydeligt fremgå, hvem der har ansvaret for borgeren på hvilket tidspunkt. Målgruppen er ældre borgere fra hele Sygehus Sønderjyllands optageområde, der udvikler en så alvorlig, akut formodet medicinsk tilstand, at praktiserende læge eller kommunalt sundhedspersonale skønner, at tilstanden formentlig kræver indlæggelse og/eller et akut øget tilbud i hjemmet. Evaluering (hvad måles og hvordan?): Der laves både en økonomisk evaluering af hvilket akuttilbud, der bedst matcher et tilbud på sygehuset, en kvalitativ analyse af borgernes tilfreds og en samlet evaluering af tilbuddene. Organisering Akutpladserne er etableret på SRC og øvrige involverede er Hjemmesygeplejen, Mad & Måltider, de praktiserende læger i kommunen samt Sygehus Sønderjylland. tema i sundhedspolitikken (sæt 1 kryds evt. flere): Økonomi / budget (såfremt indsats har egne afsatte midler): Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.): Budget 2014 Budget 2015 Sundhedsmidler I alt Ud over de lokalt afsatte midler til indsatsen, yder Sundhedsstyrelsen et samlet tilskud på ca. 5,5 mio. kr. til projektet.

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune

Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Foreløbig skitse af indhold i et Center for Sundhed i Svendborg Kommune Baggrund Forventningerne og behovene for kommunale tilbud der kan styrke borgerens evne til at håndtere egen sundhed er steget de

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund

Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi. Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund Muligheder og barrierer for at gennemføre alkoholforebyggelse i kommunalt regi Lars Iversen, sociolog, medlem af bestyrelsen for Alkohol og Samfund De politiske argumenter imod! Har vi overhovedet et problem

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet R A P P O R T Strategi for sundhedsfremme og forebyggelsesområdet SUNDHEDSCENTER VEST MAJ 2013 S t r a t e g i f o r s u n d h e d s f r e m m e o g f o r e b y g g e l s e S i d e 2 I N D H O L D S F

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere